Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA"

Transkript

1 Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

2 ZÁKONÍK PRÁCE č. 262/2006 Sb.

3 OBSAH ZÁKONÍKU PRÁCE 1/2 Část první Všeobecná ustanovení Část druhá Pracovní poměr Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Část šestá Odměňování za práci, Část sedmá Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Část osmá překážky v práci 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 3

4 OBSAH ZÁKONÍKU PRÁCE 2/2 Část devátá Dovolená Část desátá Péče o zaměstnance Část jedenáctá Náhrada škody Část dvanáctá Společná ustanovení Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná ustanovení 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 4

5 ZÁKLADNÍ POJMY 1/8 Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jedná se o pracovněprávní vztahy Upravuje právní vztahy kolektivní povahy. Zpracování příslušné předpisy Evropských společenství Upravuje některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 5

6 ZÁKLADNÍ POJMY 2/8 Závislá práce: je práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance Jedná se o výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele Je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele jeho jménem za mzdu nebo odměnu za práci Je vykonávána v pracovní době nebo jinak stanovené době na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě. Poznámka: Práce osob mladších 15 let je zakázána! 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 6

7 ZÁKLADNÍ POJMY 3/8 Typy pracovně právních vztahů: Pracovní poměr Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 7

8 ZÁKLADNÍ POJMY 4/8 Zaměstnanec: Způsobilost vzniká dnem dosažení 15 let věku a ukončením povinné školní docházky Dohodu o hmotné odpovědnosti může uzavřít až po dosažení věku 18 let Zbavení nebo omezení způsobilosti zaměstnance se řídí 10 Občanského zákoníku Zaměstnavatel: Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti jako zaměstnavatel vzniká narozením Způsobilost nabývat práv a brát na sebe zodpovědnost vzniká dosažením 18 let Právní úkony se řídí 20 Občanského zákoníku 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 8

9 ZÁKLADNÍ POJMY 5/8 Vedoucí zaměstnanci: Jedná se o zaměstnance na jednotlivých stupních řízení Mají oprávnění stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 9

10 ZÁKLADNÍ POJMY 6/8 Základní zásady pracovněprávních vztahů: Pracovně právní vztahy mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele Zaměstnavatel: Nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance Nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů Musí zajistit rovní zacházení a dodržovat zákaz diskriminace Musí zajistit zásadu poskytování stejné mzdy nebo odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty Může přidělit zaměstnance dočasně k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 10

11 ZÁKLADNÍ POJMY 7/8 Základní zásady pracovněprávních vztahů: Zaměstnanec v pracovním poměru má právo: Na přidělování práce v rozsahu stanovené pracovní doby nebo konta pracovní doby Na rozvržení pracovní doby před zahájením práce V případě diskriminace se důkazní břemeno přenáší na zaměstnavatele pokud zaměstnavatel neprokáže svoji nevinu, má soud za to, že pravdu má zaměstnanec! ( 133a zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád) 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 11

12 ZÁKLADNÍ POJMY 8/8 Diskriminace princip rovného zacházení: Pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženská víra, zdravotní stav, sexuální orientace, obtěžování, zastrašování, nepřátelství, zahanbení, napadení, ponížení, Přímá diskriminace jedná se o zacházení méně příznivým přístupem v porovnání s jinou osobou ve stejné situaci Nepřímá diskriminace jedná se o situaci, kdy by zjevně neutrální ustanovení nebo zvyklost vedlo k nevýhodám v porovnání s jinými osobami Poznámka: Absolutní rovnosti nelze dosáhnout! 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 12

13 PRACOVNÍ POMĚR 1/16 Postup před vznikem pracovního poměru: Výběr uchazečů o zaměstnání je v působnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel může před vnikem pracovního poměru požadovat jen informace, které bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy Zaměstnavatel je povinen před vznikem pracovního poměru seznámit potencionálního zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, které by pro něj ze smlouvy vyplývaly Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila lékařské prohlídce. Poplatek za prohlídku zdravotní pojišťovny nehradí. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 13

14 PRACOVNÍ POMĚR 2/16 Založení pracovního poměru Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem U manažerů (vedoucích zaměstnanců) je možné uzavírat tzv. manažerské smlouvy na dobu určitou dle 39 ZP Základním znakem je osobní a nezastupitelný výkon práce Poznámka: vedoucí zaměstnanec nemůže být pověřen výkonem vedoucí funkce přípustné je pouze jmenování nebo změna sjednaného druhu práce. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 14

15 PRACOVNÍ POMĚR 3/16 Pracovní smlouva musí obsahovat: Údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci Druh práce Místo nebo místa výkonu práce Den nástupu do práce Údaj o délce dovolené a způsobu určování jejího čerpání (termín čerpání stanoví vždy zaměstnavatel) Údaj o výpovědních dobách Údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení Údaj o mzdě, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 15

16 PRACOVNÍ POMĚR 4/16 Další možné náležitosti pracovní smlouvy: Zkušební doba Sjednání nepravidelného rozvržení pracovní doby Souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu Pokud není sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je tímto místem místo sjednaného výkonu práce v pracovní smlouvě Smlouva musí být uzavřena písemně Jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 16

17 PRACOVNÍ POMĚR 5/16 Pracovní náplň Jedná se o jednostranný příkaz zaměstnavatele, kterým se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednané práce v pracovní smlouvy Den nástupu do práce Tímto dnem vzniká pracovní poměr Jako den nástupu může být sjednán i den pracovního klidu, např. 1. leden Pokud zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o překážce, která mu v tom brání, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 17

18 PRACOVNÍ POMĚR 6/16 Zkušební doba Může být sjednána před vznikem pracovní doby nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce Nemůže být sjednána dodatečně Maximální délka nesmí být delší jak 3 měsíce Musí být sjednána písemně Nezapočítává se do ní doba překážek v práci (např. nemoc), tj. zkušební doba se prodlužuje o dobu překážek v práci. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 18

19 PRACOVNÍ POMĚR 7/16 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů, dodržovat všechny zákonné normy a vnitřní směrnice Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele nebo jeho zástupce konat osobně práce dle pracovní smlouvy a dodržovat všechny povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru Příklad: Pokud zaměstnanec po uplynutí rodičovské dovolené (do 3 let věku dítěte) nenastoupí do zaměstnání, neplní svou povinnost docházet do zaměstnání může to být důvod pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 19

20 PRACOVNÍ POMĚR 8/16 Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, pokud nebyla sjednána doba jeho trvání Takový pracovní poměr je možné sjednat pouze celkem na dobu 2 let Min 3 dny před datem ukončení pracovního poměru na dobu určitou je zaměstnavatel povinen zaměstnance upozornit na konec pracovního poměru Pokud od skončení předchozího pracovního poměru uplynula doba delší než 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru se nepřihlíží Výjimku tvoří zástupy za dočasně nepřítomného zaměstnance nebo vážné provozní důvody 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 20

21 PRACOVNÍ POMĚR 9/16 Změny pracovní smlouvy Je možné provést pouze dohodou se zaměstnancem Změna může být provedena i ústně nebo konkludentně (souhlas je vyjádřen jiným způsobem, např. zaměstnanec začne vykonávat jinou práci, na kterou byl převeden apod.) 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 21

22 PRACOVNÍ POMĚR 10/16 Zaměstnavatel musí převést zaměstnance na jiné místo: Pokud zaměstnanec pozbyl s ohledem na zdravotní stav způsobilost vykonávat dosavadní práci Pokud zaměstnanec nesmí práci vykonávat na základě lékařského posudku V případě těhotných a kojících žen K zamezení šíření přenosných chorob Při nezpůsobilosti zaměstnance k noční práci 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 22

23 PRACOVNÍ POMĚR 11/16 Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jiné místo: Pokud zaměstnanec obdržel výpověď dle 52 písmeno f) a g) (nezpůsobilost a porušování pracovní kázně) Na 30 pracovních dnů v kalendářním roce pokud zaměstnanec dočasně pozbyl způsobilost pro výkon sjednané práce (např. byl mu zabaven řidičský průkaz Zaměstnanec může být převeden na jiný druh práce, než sjednaný v pracovní smlouvě, i bez svého souhlasu. Zaměstnavatel je povinen předem se zaměstnancem projednat jeho převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 23

24 PRACOVNÍ POMĚR 12/16 Pracovní cesta Je časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanci přísluší cestovní náhrady (stravné, dopravné, nocležné apod.) Těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o dítě do 8 let věku a osamělí zaměstnanci pečující o dítě do 15 let věku, mohou být vysláni na pracovní cestu pouze se svým souhlasem 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 24

25 PRACOVNÍ POMĚR 13/16 Náhrady cestovních výdajů: Výdaje vzniklé na pracovní cestě Na cestě mimo pravidelné pracoviště Na cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce Při přeložení Při přijetí do pracovního poměru Při výkonu práce v zahraničí Do těchto náhrad patří: Stravné Výdaje na cestovné (jízdní výdaje) dopravní prostředek určuje zaměstnavatel Výdaje za ubytování od max do výše Kč/měs. Další nutné výdaje 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 25

26 PRACOVNÍ POMĚR 14/16 Náhrada jízdních výdajů: Jízdné místní hromadné dopravy Jízdné hromadné dopravy Náhrady za použité vlastní motorové vozidlo (musí být zákonně nejlépe i havarijně pojištěno, mít platnou technickou prohlídku, zaměstnanec musí být proškolen jako řidič referentních vozidel) Základní náhrada se stanoví jako součet základní sazby a ceny PHM na 1 km dle spotřeby uvedené v technickém průkazu (např. 4,10 + 1,60 = 5,40 Kč) Poznámka: K použití soukromého vozidla musí mít zaměstnanec souhlas zaměstnavatele jinak ztrácí nárok na náhradu nákladů za použité vlastní motorové vozidlo a zaměstnavatel mu proplatí pouze cenu obvyklého jízdného hromadné dopravy. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 26

27 PRACOVNÍ POMĚR 15/16 Stravné: Pracovní cesta od 5 do 12 hodin Pracovní cesta od 12 hodin do 18 hodin Pracovní cesta nad 18 hodin Kč Kč Kč Poznámka: Za každé zkonzumované jídlo, které bylo v průběhu pracovní cesty poskytnuto (např. snídaně v hotelu apod.) se stravné krátí o 25% U zahraniční pracovní cesty proplácí zaměstnavatel náhrady v měně dané země dle platného číselníku 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 27

28 PRACOVNÍ POMĚR 16/16 Přeložení Zaměstnavatel může zaměstnance přeložit k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, pouze s jeho souhlasem Souhlas musí být písemný Přeložení musí být v rámci zaměstnavatele Pokud byl zaměstnanec převeden na jinou práci neplatně, není povinen setrvat na pracovišti každý den po celou pracovní dobu a čekat na přidělení práce nemůže být proto postižen pro porušení pracovní kázně z důvodu, že odmítl vykonávat práce, které nepatřili do jeho pracovní náplně. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 28

29 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1/11 Pracovní poměr může být rozvázán: Dohodou Výpovědí Okamžitým zrušením Zrušením ve zkušební době Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zaměstnavatel má povinnost nahlásit Úřadu práce rozvázání pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 29

30 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 2/11 Dohoda o ukončení pracovního poměru - 49 Jedná se o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kteří se domluví na datu, kdy pracovní poměr skončí. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. V dohodě jsou uváděny důvody ukončení pracovního poměru pouze v případě, že o to zaměstnanec požádá. Dohoda je platná i v případě, kdy ji uzavře zaměstnanec, který je chráněn tzv. zákazem výpovědi dle 53 nebo se jedná o osobu se zdravotním postižením. Zaměstnanec, který rozvazuje pracovní poměr dohodou má nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy k vyhledání nového místa a to max. na jeden půlden v týdnu. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 30

31 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 3/11 Zaměstnanec oznámí nebo vzkáže zaměstnavateli, že končí a do práce již nepřijde. Zaměstnavatel bude zaměstnanci evidovat neomluvené absence a poté s ním může ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením pracovního poměru. Tento dokument mu musí doručit do vlastních rukou osobně, prostřednictvím pošty apod. Zaměstnankyně rozváže pracovní poměr dohodou k Dne zjistí, že je v jiném stavu. Zákaz výpovědi se na ni nevztahuje. Zaměstnanec písemně oznámil zaměstnavateli, že chce skončit pracovní poměr. Zaměstnavatel na toto oznámení nereagoval. K uzavření dohody o skončení pracovního poměru nedošlo. Zaměstnavatel není povinen na žádost či oznámení zaměstnance reagovat. Neplatí kdo mlčí, souhlasí 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 31

32 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 4/11 Zaměstnanec písemně sdělil zaměstnavateli, že mu dává výpověď dohodou. Zaměstnavatel mu na tento dopis sdělil, že návrh na dohodu o ukončení pracovního poměru neakceptuje. Zaměstnanec však namítá, že dal zaměstnavateli výpověď. Oba účastníci hodnotili právní úkon mylně jedná se o neplatný právní úkon protože byl dle 37 Občanského zákoníku učiněn neurčitě a nesrozumitelně. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 32

33 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 5/11 Výpověď - 50 Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnavatel může dát výpověď jen podle 52 Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, případně jej nemusí ani uvádět. Výpovědní doba je stejná pro obě strany 2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne měsíce následující po měsíci, kdy byla výpověď doručena 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 33

34 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 6/11 Náležitosti výpovědi: Písemná forma Doručení druhému účastníku do vlastních rukou ( ) U výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být jednoznačně uveden důvod výpovědi, který nesmí být změněn. Výpověď musí obsahovat vlastnoruční podpis zaměstnavatele nebo odpovědného vedoucího pracovníka 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 34

35 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 7/11 Výpověď daná zaměstnavatelem - 52 a) Ruší-li se zaměstnavatel -> náleží odstupné b) Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část -> náleží odstupné c) Z důvodu nadbytečnosti dle organizačního rozhodnutí zaměstnavatele -> náleží odstupné d) Na základě potvrzení lékaře z důvodu nemožnosti vykonávat dále dosavadní práci -> náleží odstupné (12ti násobek) e) Zaměstnanec není schopen z důvodu dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti vykonávat dosavadní práci není způsobeno prací pro zaměstnavatele. f) Zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy, byl v době 12 měsíců vyzván k odstranění tohoto stavu a v přiměřené době je neodstranil. g) Z důvodu, pro které by mohl zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr nebo pro opakované méně závažné porušení pracovní kázně, na které byl zaměstnanec v průběhu 6 měsíců upozorněn s uvedením možnosti výpovědi. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 35

36 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 8/11 Závažné porušení pracovní kázně Jedná se o déle trvající neomluvenou absenci Výkon práce pro sebe a pro jiné v pracovní době Nepovolené používání dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely Opilství Majetkové a morální delikty na pracovišti Ublížení na zdraví spoluzaměstnanci Nerespektování příkazů nadřízených Urážky nadřízených nebo spoluzaměstnanců Poškozování dobrého jména zaměstnavatele bez ohledu na to, zda zaměstnavateli vznikla majetková újma či nikoliv. Při hodnocení porušení je nutné vzít do úvahy, zda došlo nebo mohlo dojít ke škodě na majetku zaměstnance, k osobě zaměstnance, zda se jednalo o mimořádné vybočení či soustavné porušování povinností 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 36

37 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 9/11 Soustavné méně závažné porušení pracovní kázně Jedná se o nejméně trojí porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, která dosahují intenzity méně závažného porušení pracovní povinnosti, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost. Vykonává z vlastní iniciativy jinou práci v rozporu s právními předpisy, pracovním řádem a jinými vnitřními předpisy nebo pokyny nadřízeného. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 37

38 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10/11 Dočasná pracovní neschopnost Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance pro nemoc nebo úraz není důvodem pro výpověď dle písmen d) a e). Pokud se jedná o pracovní neschopnost, kterou si zaměstnanec úmyslně vyvolal nebo způsobil v opilosti, pak se jedná o důvod pro výpověď dle písmen d) a e). 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 38

39 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 11/16 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době: V době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným s výjimkou neschopnosti způsobené úmyslně nebo v opilosti nebo zneužití návykových látek Při výkonu vojenského cvičení Při dlouhodobém uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce Těhotné zaměstnankyni Zaměstnanci čerpajícímu mateřskou nebo rodičovskou dovolenou Zákaz výpovědi se netýká případu, kdy dá výpověď sám zaměstnanec, ve zkušební lhůtě, pracovního poměru na dobu určitou 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 39

40 DOPLNĚNÍ POJMŮ Mateřská dovolená 28 týdnů u 1 dítěte 37 týdnů pro 2 a více dětí Finančně je žena zabezpečena z nemocenského pojištění Rodičovská dovolená Do věku 3 let dítěte platí zákaz výpovědi Další neplacené volno do 4 let věku dítěte ochrana neplatí Zaměstnavatel není povinen poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 40

41 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 12/16 Okamžité zrušení pracovního poměru Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy: Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok Nebo byl-li zaměstnanec odsouzen pro úmyslné trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců Porušil-li zaměstnanec své pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem Pracovní poměr je ukončen okamžikem doručení nebo dnem, který se za doručení považuje ZP Platí podmínky zákaz výpovědi 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 41

42 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 13/16 Zákaz výpovědi v ochranné době neplatí: Pro organizační změny V případě, kdy zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr Pro porušení jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 42

43 DORUČOVÁNÍ Všechny pracovní písemnosti musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, dále prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Za doručenou se písemnost považuje i tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. Doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb musí být doloženo písemným záznamem o doručení. Pokud není zaměstnanec zastižen, je písemnost uložena po dobu 10 dní, poté se považuje za doručenou, i když ji zaměstnanec nevyzvedl. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 43

44 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 14/16 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr: Nemůže dle lékařského posudku dále vykonávat práci a zaměstnavatel mu do 15 dnů od doručení neumožnil přejít na pro něj vhodnou práci Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti mzdy (ta je splatná do posledního dne v následujícím měsíci, kdy nárok vznikl) Zaměstnanci přísluší právo na odstupné ve výši 3násobku až 12násobku průměrné mzdy. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 44

45 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 15/16 Skončení pracovního poměru na dobu určitou Končí dnem, který je ve smlouvě uveden jako konec pracovního poměru Zaměstnavatel je povinen upozornit zaměstnance nejpozději 3 dny předem, že mu pracovní poměr končí Pracovní neschopnost nemá na ukončení pracovního poměru žádný vliv Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 45

46 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 16/16 Skončení pracovního poměru ve zkušební době Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu Oznámení má být doručeno druhé straně 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr končit jedná se pouze o lhůtu pořádkovou, z jejího nedodržení nevyplývají žádné sankce. Zaměstnavatel nemůže ukončit pracovní poměr v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 46

47 ODSTUPNÉ Nárok vzniká zaměstnancům, u nichž došlo k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů - 52 písm. a) až c) Výše odstupného činí nejméně trojnásobek průměrného výdělku U zaměstnanců, u nichž došlo k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu zákazu vykonávat pracovní činnost podle lékařského posudku - 52 písm. d) Výše odstupného činí nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu mzdy 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 47

48 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především svými zaměstnanci v pracovním poměru. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 48

49 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o provedení práce Rozsah práce může být sjednán max na 150 hodin v kalendářním roce Práce může být jednorázová nebo mít charakter opakující se činnosti Dohoda končí splněním úkolu Měsíční příjem do Kč je zdaněn 15% srážkovou daní, nad Kč je zdaněn 15% zálohovou daní 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 49

50 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o pracovní činnosti Rozsah prací může být max do rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby Dodržení stanoveného rozsahu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle za období 52 týdnů Dohoda musí být uzavřena písemně Dohoda může být zrušena jednostranně - výpovědní doba je 15 dnů Příjem podléhá dani z příjmů fyzických osob, zdravotnímu a sociálnímu pojištění Jsou omezeny nemocenské dávky zaměstnanci vzniká nárok pouze na nemocenskou, nikoliv na dávky za ošetřování člena rodiny. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 50

51 DÉLKA PRACOVNÍ DOBY Základní pojmy Pracovní doba doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci Doba odpočinku doba, která není pracovní dobou Směna část týdenní pracovní doby bez práce přesčas Práce přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Práce přesčas nesmí přesáhnou 8 hodin týdně, délka jedné směny nesmí být delší než 12 hodin. Max 150 hodin v kalendářním roce. Týden každé období na sebe navazujících 7 dnů Noční práce práce konaná mezi 22:00 a 6.00 hodinou 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 51

52 DÉLKA PRACOVNÍ DOBY Stanovená délka týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně U zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně U zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně U zaměstnanců mladších 18 let délka jedné směny nesmí být delší než 8 hodin změna od součet odpracované doby u všech zaměstnavatelů nesmí překročit 40 hodin týdně 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 52

53 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Pracovní doba se zpravidla rozvrhuje je do pětidenního pracovního týdne. Zaměstnanec je povine být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něj až po skončení směny. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, kterého se týká 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 53

54 PŘESTÁVKY V PRÁCI Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut Mladistvému zaměstnanci musí být přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce Přestávka může být rozdělena do několika částí tak, aby alespoň jedna její část byla v délce min15 minut Přestávky se neposkytují na začátku a konci pracovní doby 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 54

55 DOBA ODPOČINKU Mezi dvěma směnami musí být doba odpočinku alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého obdob 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 55

56 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Náklady na BOZP hradí zaměstnavatel. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Předcházet rizikům Odstraňovat rizika Minimalizovat působení rizik neodstranitelných 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 56

57 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 1/2 Zaměstnavatel je povinen: Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti Informovat zaměstnance o tom, do které ze 4 kategorií byla jím vykonávaná práce zařazena Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 57

58 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 2/2 Zaměstnavatel je povinen: Umožnit zaměstnancům nahlížet do evidence, která je vedena v souvislosti s BOZP Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovišti Zajistit zaměstnancům školení BOZP Zajistit na své náklady pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, atd. Zajistit na své náklady pro zaměstnance ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 58

59 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE 1/2 Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o rizicích jeho práce Zaměstnanec má právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 59

60 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE 2/2 Zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou bezpečnost, zdraví a bezpečnost a zdraví osob, kterých se dotýká jeho jednání. Zaměstnanec je povinen: Účastnit se školen BOZP pořádaných zaměstnavatelem včetně ověření znalostí Podrobit se pracovnělékařským prohlídkám Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele z oblasti BOZP Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovišti Oznamovat svému nadřízenému závady a nedostatky na pracovišti Bezodkladně oznámit svému nadřízenému pracovní úraz Podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 60

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Vztahy vznikající při výkonu závislé pracovní činnosti mezi zaměstnancem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL Ve smyslu ustanovení 305 a 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vydává Křesťanská a demokratická unie Československá strana

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Zuzana Válková Pracovní poměr: jedná se o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem,

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 17. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti skončení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, především pracovního poměru. Po prostudování

Více

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Zákoník práce základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tyto vztahy jsou pracovněprávní vztahy závislá práce

Více