Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA"

Transkript

1 Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

2 ZÁKONÍK PRÁCE č. 262/2006 Sb.

3 OBSAH ZÁKONÍKU PRÁCE 1/2 Část první Všeobecná ustanovení Část druhá Pracovní poměr Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Část šestá Odměňování za práci, Část sedmá Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Část osmá překážky v práci 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 3

4 OBSAH ZÁKONÍKU PRÁCE 2/2 Část devátá Dovolená Část desátá Péče o zaměstnance Část jedenáctá Náhrada škody Část dvanáctá Společná ustanovení Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná ustanovení 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 4

5 ZÁKLADNÍ POJMY 1/8 Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jedná se o pracovněprávní vztahy Upravuje právní vztahy kolektivní povahy. Zpracování příslušné předpisy Evropských společenství Upravuje některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 5

6 ZÁKLADNÍ POJMY 2/8 Závislá práce: je práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance Jedná se o výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele Je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele jeho jménem za mzdu nebo odměnu za práci Je vykonávána v pracovní době nebo jinak stanovené době na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě. Poznámka: Práce osob mladších 15 let je zakázána! 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 6

7 ZÁKLADNÍ POJMY 3/8 Typy pracovně právních vztahů: Pracovní poměr Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 7

8 ZÁKLADNÍ POJMY 4/8 Zaměstnanec: Způsobilost vzniká dnem dosažení 15 let věku a ukončením povinné školní docházky Dohodu o hmotné odpovědnosti může uzavřít až po dosažení věku 18 let Zbavení nebo omezení způsobilosti zaměstnance se řídí 10 Občanského zákoníku Zaměstnavatel: Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti jako zaměstnavatel vzniká narozením Způsobilost nabývat práv a brát na sebe zodpovědnost vzniká dosažením 18 let Právní úkony se řídí 20 Občanského zákoníku 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 8

9 ZÁKLADNÍ POJMY 5/8 Vedoucí zaměstnanci: Jedná se o zaměstnance na jednotlivých stupních řízení Mají oprávnění stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 9

10 ZÁKLADNÍ POJMY 6/8 Základní zásady pracovněprávních vztahů: Pracovně právní vztahy mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele Zaměstnavatel: Nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance Nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů Musí zajistit rovní zacházení a dodržovat zákaz diskriminace Musí zajistit zásadu poskytování stejné mzdy nebo odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty Může přidělit zaměstnance dočasně k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 10

11 ZÁKLADNÍ POJMY 7/8 Základní zásady pracovněprávních vztahů: Zaměstnanec v pracovním poměru má právo: Na přidělování práce v rozsahu stanovené pracovní doby nebo konta pracovní doby Na rozvržení pracovní doby před zahájením práce V případě diskriminace se důkazní břemeno přenáší na zaměstnavatele pokud zaměstnavatel neprokáže svoji nevinu, má soud za to, že pravdu má zaměstnanec! ( 133a zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád) 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 11

12 ZÁKLADNÍ POJMY 8/8 Diskriminace princip rovného zacházení: Pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženská víra, zdravotní stav, sexuální orientace, obtěžování, zastrašování, nepřátelství, zahanbení, napadení, ponížení, Přímá diskriminace jedná se o zacházení méně příznivým přístupem v porovnání s jinou osobou ve stejné situaci Nepřímá diskriminace jedná se o situaci, kdy by zjevně neutrální ustanovení nebo zvyklost vedlo k nevýhodám v porovnání s jinými osobami Poznámka: Absolutní rovnosti nelze dosáhnout! 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 12

13 PRACOVNÍ POMĚR 1/16 Postup před vznikem pracovního poměru: Výběr uchazečů o zaměstnání je v působnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel může před vnikem pracovního poměru požadovat jen informace, které bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy Zaměstnavatel je povinen před vznikem pracovního poměru seznámit potencionálního zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, které by pro něj ze smlouvy vyplývaly Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila lékařské prohlídce. Poplatek za prohlídku zdravotní pojišťovny nehradí. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 13

14 PRACOVNÍ POMĚR 2/16 Založení pracovního poměru Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem U manažerů (vedoucích zaměstnanců) je možné uzavírat tzv. manažerské smlouvy na dobu určitou dle 39 ZP Základním znakem je osobní a nezastupitelný výkon práce Poznámka: vedoucí zaměstnanec nemůže být pověřen výkonem vedoucí funkce přípustné je pouze jmenování nebo změna sjednaného druhu práce. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 14

15 PRACOVNÍ POMĚR 3/16 Pracovní smlouva musí obsahovat: Údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci Druh práce Místo nebo místa výkonu práce Den nástupu do práce Údaj o délce dovolené a způsobu určování jejího čerpání (termín čerpání stanoví vždy zaměstnavatel) Údaj o výpovědních dobách Údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení Údaj o mzdě, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 15

16 PRACOVNÍ POMĚR 4/16 Další možné náležitosti pracovní smlouvy: Zkušební doba Sjednání nepravidelného rozvržení pracovní doby Souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu Pokud není sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je tímto místem místo sjednaného výkonu práce v pracovní smlouvě Smlouva musí být uzavřena písemně Jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 16

17 PRACOVNÍ POMĚR 5/16 Pracovní náplň Jedná se o jednostranný příkaz zaměstnavatele, kterým se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednané práce v pracovní smlouvy Den nástupu do práce Tímto dnem vzniká pracovní poměr Jako den nástupu může být sjednán i den pracovního klidu, např. 1. leden Pokud zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o překážce, která mu v tom brání, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 17

18 PRACOVNÍ POMĚR 6/16 Zkušební doba Může být sjednána před vznikem pracovní doby nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce Nemůže být sjednána dodatečně Maximální délka nesmí být delší jak 3 měsíce Musí být sjednána písemně Nezapočítává se do ní doba překážek v práci (např. nemoc), tj. zkušební doba se prodlužuje o dobu překážek v práci. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 18

19 PRACOVNÍ POMĚR 7/16 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů, dodržovat všechny zákonné normy a vnitřní směrnice Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele nebo jeho zástupce konat osobně práce dle pracovní smlouvy a dodržovat všechny povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru Příklad: Pokud zaměstnanec po uplynutí rodičovské dovolené (do 3 let věku dítěte) nenastoupí do zaměstnání, neplní svou povinnost docházet do zaměstnání může to být důvod pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 19

20 PRACOVNÍ POMĚR 8/16 Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, pokud nebyla sjednána doba jeho trvání Takový pracovní poměr je možné sjednat pouze celkem na dobu 2 let Min 3 dny před datem ukončení pracovního poměru na dobu určitou je zaměstnavatel povinen zaměstnance upozornit na konec pracovního poměru Pokud od skončení předchozího pracovního poměru uplynula doba delší než 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru se nepřihlíží Výjimku tvoří zástupy za dočasně nepřítomného zaměstnance nebo vážné provozní důvody 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 20

21 PRACOVNÍ POMĚR 9/16 Změny pracovní smlouvy Je možné provést pouze dohodou se zaměstnancem Změna může být provedena i ústně nebo konkludentně (souhlas je vyjádřen jiným způsobem, např. zaměstnanec začne vykonávat jinou práci, na kterou byl převeden apod.) 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 21

22 PRACOVNÍ POMĚR 10/16 Zaměstnavatel musí převést zaměstnance na jiné místo: Pokud zaměstnanec pozbyl s ohledem na zdravotní stav způsobilost vykonávat dosavadní práci Pokud zaměstnanec nesmí práci vykonávat na základě lékařského posudku V případě těhotných a kojících žen K zamezení šíření přenosných chorob Při nezpůsobilosti zaměstnance k noční práci 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 22

23 PRACOVNÍ POMĚR 11/16 Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jiné místo: Pokud zaměstnanec obdržel výpověď dle 52 písmeno f) a g) (nezpůsobilost a porušování pracovní kázně) Na 30 pracovních dnů v kalendářním roce pokud zaměstnanec dočasně pozbyl způsobilost pro výkon sjednané práce (např. byl mu zabaven řidičský průkaz Zaměstnanec může být převeden na jiný druh práce, než sjednaný v pracovní smlouvě, i bez svého souhlasu. Zaměstnavatel je povinen předem se zaměstnancem projednat jeho převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 23

24 PRACOVNÍ POMĚR 12/16 Pracovní cesta Je časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanci přísluší cestovní náhrady (stravné, dopravné, nocležné apod.) Těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o dítě do 8 let věku a osamělí zaměstnanci pečující o dítě do 15 let věku, mohou být vysláni na pracovní cestu pouze se svým souhlasem 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 24

25 PRACOVNÍ POMĚR 13/16 Náhrady cestovních výdajů: Výdaje vzniklé na pracovní cestě Na cestě mimo pravidelné pracoviště Na cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce Při přeložení Při přijetí do pracovního poměru Při výkonu práce v zahraničí Do těchto náhrad patří: Stravné Výdaje na cestovné (jízdní výdaje) dopravní prostředek určuje zaměstnavatel Výdaje za ubytování od max do výše Kč/měs. Další nutné výdaje 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 25

26 PRACOVNÍ POMĚR 14/16 Náhrada jízdních výdajů: Jízdné místní hromadné dopravy Jízdné hromadné dopravy Náhrady za použité vlastní motorové vozidlo (musí být zákonně nejlépe i havarijně pojištěno, mít platnou technickou prohlídku, zaměstnanec musí být proškolen jako řidič referentních vozidel) Základní náhrada se stanoví jako součet základní sazby a ceny PHM na 1 km dle spotřeby uvedené v technickém průkazu (např. 4,10 + 1,60 = 5,40 Kč) Poznámka: K použití soukromého vozidla musí mít zaměstnanec souhlas zaměstnavatele jinak ztrácí nárok na náhradu nákladů za použité vlastní motorové vozidlo a zaměstnavatel mu proplatí pouze cenu obvyklého jízdného hromadné dopravy. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 26

27 PRACOVNÍ POMĚR 15/16 Stravné: Pracovní cesta od 5 do 12 hodin Pracovní cesta od 12 hodin do 18 hodin Pracovní cesta nad 18 hodin Kč Kč Kč Poznámka: Za každé zkonzumované jídlo, které bylo v průběhu pracovní cesty poskytnuto (např. snídaně v hotelu apod.) se stravné krátí o 25% U zahraniční pracovní cesty proplácí zaměstnavatel náhrady v měně dané země dle platného číselníku 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 27

28 PRACOVNÍ POMĚR 16/16 Přeložení Zaměstnavatel může zaměstnance přeložit k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, pouze s jeho souhlasem Souhlas musí být písemný Přeložení musí být v rámci zaměstnavatele Pokud byl zaměstnanec převeden na jinou práci neplatně, není povinen setrvat na pracovišti každý den po celou pracovní dobu a čekat na přidělení práce nemůže být proto postižen pro porušení pracovní kázně z důvodu, že odmítl vykonávat práce, které nepatřili do jeho pracovní náplně. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 28

29 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1/11 Pracovní poměr může být rozvázán: Dohodou Výpovědí Okamžitým zrušením Zrušením ve zkušební době Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zaměstnavatel má povinnost nahlásit Úřadu práce rozvázání pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 29

30 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 2/11 Dohoda o ukončení pracovního poměru - 49 Jedná se o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kteří se domluví na datu, kdy pracovní poměr skončí. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. V dohodě jsou uváděny důvody ukončení pracovního poměru pouze v případě, že o to zaměstnanec požádá. Dohoda je platná i v případě, kdy ji uzavře zaměstnanec, který je chráněn tzv. zákazem výpovědi dle 53 nebo se jedná o osobu se zdravotním postižením. Zaměstnanec, který rozvazuje pracovní poměr dohodou má nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy k vyhledání nového místa a to max. na jeden půlden v týdnu. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 30

31 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 3/11 Zaměstnanec oznámí nebo vzkáže zaměstnavateli, že končí a do práce již nepřijde. Zaměstnavatel bude zaměstnanci evidovat neomluvené absence a poté s ním může ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením pracovního poměru. Tento dokument mu musí doručit do vlastních rukou osobně, prostřednictvím pošty apod. Zaměstnankyně rozváže pracovní poměr dohodou k Dne zjistí, že je v jiném stavu. Zákaz výpovědi se na ni nevztahuje. Zaměstnanec písemně oznámil zaměstnavateli, že chce skončit pracovní poměr. Zaměstnavatel na toto oznámení nereagoval. K uzavření dohody o skončení pracovního poměru nedošlo. Zaměstnavatel není povinen na žádost či oznámení zaměstnance reagovat. Neplatí kdo mlčí, souhlasí 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 31

32 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 4/11 Zaměstnanec písemně sdělil zaměstnavateli, že mu dává výpověď dohodou. Zaměstnavatel mu na tento dopis sdělil, že návrh na dohodu o ukončení pracovního poměru neakceptuje. Zaměstnanec však namítá, že dal zaměstnavateli výpověď. Oba účastníci hodnotili právní úkon mylně jedná se o neplatný právní úkon protože byl dle 37 Občanského zákoníku učiněn neurčitě a nesrozumitelně. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 32

33 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 5/11 Výpověď - 50 Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnavatel může dát výpověď jen podle 52 Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, případně jej nemusí ani uvádět. Výpovědní doba je stejná pro obě strany 2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne měsíce následující po měsíci, kdy byla výpověď doručena 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 33

34 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 6/11 Náležitosti výpovědi: Písemná forma Doručení druhému účastníku do vlastních rukou ( ) U výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být jednoznačně uveden důvod výpovědi, který nesmí být změněn. Výpověď musí obsahovat vlastnoruční podpis zaměstnavatele nebo odpovědného vedoucího pracovníka 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 34

35 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 7/11 Výpověď daná zaměstnavatelem - 52 a) Ruší-li se zaměstnavatel -> náleží odstupné b) Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část -> náleží odstupné c) Z důvodu nadbytečnosti dle organizačního rozhodnutí zaměstnavatele -> náleží odstupné d) Na základě potvrzení lékaře z důvodu nemožnosti vykonávat dále dosavadní práci -> náleží odstupné (12ti násobek) e) Zaměstnanec není schopen z důvodu dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti vykonávat dosavadní práci není způsobeno prací pro zaměstnavatele. f) Zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy, byl v době 12 měsíců vyzván k odstranění tohoto stavu a v přiměřené době je neodstranil. g) Z důvodu, pro které by mohl zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr nebo pro opakované méně závažné porušení pracovní kázně, na které byl zaměstnanec v průběhu 6 měsíců upozorněn s uvedením možnosti výpovědi. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 35

36 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 8/11 Závažné porušení pracovní kázně Jedná se o déle trvající neomluvenou absenci Výkon práce pro sebe a pro jiné v pracovní době Nepovolené používání dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely Opilství Majetkové a morální delikty na pracovišti Ublížení na zdraví spoluzaměstnanci Nerespektování příkazů nadřízených Urážky nadřízených nebo spoluzaměstnanců Poškozování dobrého jména zaměstnavatele bez ohledu na to, zda zaměstnavateli vznikla majetková újma či nikoliv. Při hodnocení porušení je nutné vzít do úvahy, zda došlo nebo mohlo dojít ke škodě na majetku zaměstnance, k osobě zaměstnance, zda se jednalo o mimořádné vybočení či soustavné porušování povinností 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 36

37 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 9/11 Soustavné méně závažné porušení pracovní kázně Jedná se o nejméně trojí porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, která dosahují intenzity méně závažného porušení pracovní povinnosti, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost. Vykonává z vlastní iniciativy jinou práci v rozporu s právními předpisy, pracovním řádem a jinými vnitřními předpisy nebo pokyny nadřízeného. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 37

38 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10/11 Dočasná pracovní neschopnost Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance pro nemoc nebo úraz není důvodem pro výpověď dle písmen d) a e). Pokud se jedná o pracovní neschopnost, kterou si zaměstnanec úmyslně vyvolal nebo způsobil v opilosti, pak se jedná o důvod pro výpověď dle písmen d) a e). 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 38

39 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 11/16 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době: V době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným s výjimkou neschopnosti způsobené úmyslně nebo v opilosti nebo zneužití návykových látek Při výkonu vojenského cvičení Při dlouhodobém uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce Těhotné zaměstnankyni Zaměstnanci čerpajícímu mateřskou nebo rodičovskou dovolenou Zákaz výpovědi se netýká případu, kdy dá výpověď sám zaměstnanec, ve zkušební lhůtě, pracovního poměru na dobu určitou 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 39

40 DOPLNĚNÍ POJMŮ Mateřská dovolená 28 týdnů u 1 dítěte 37 týdnů pro 2 a více dětí Finančně je žena zabezpečena z nemocenského pojištění Rodičovská dovolená Do věku 3 let dítěte platí zákaz výpovědi Další neplacené volno do 4 let věku dítěte ochrana neplatí Zaměstnavatel není povinen poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 40

41 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 12/16 Okamžité zrušení pracovního poměru Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy: Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok Nebo byl-li zaměstnanec odsouzen pro úmyslné trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců Porušil-li zaměstnanec své pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem Pracovní poměr je ukončen okamžikem doručení nebo dnem, který se za doručení považuje ZP Platí podmínky zákaz výpovědi 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 41

42 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 13/16 Zákaz výpovědi v ochranné době neplatí: Pro organizační změny V případě, kdy zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr Pro porušení jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 42

43 DORUČOVÁNÍ Všechny pracovní písemnosti musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, dále prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Za doručenou se písemnost považuje i tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. Doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb musí být doloženo písemným záznamem o doručení. Pokud není zaměstnanec zastižen, je písemnost uložena po dobu 10 dní, poté se považuje za doručenou, i když ji zaměstnanec nevyzvedl. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 43

44 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 14/16 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr: Nemůže dle lékařského posudku dále vykonávat práci a zaměstnavatel mu do 15 dnů od doručení neumožnil přejít na pro něj vhodnou práci Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti mzdy (ta je splatná do posledního dne v následujícím měsíci, kdy nárok vznikl) Zaměstnanci přísluší právo na odstupné ve výši 3násobku až 12násobku průměrné mzdy. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 44

45 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 15/16 Skončení pracovního poměru na dobu určitou Končí dnem, který je ve smlouvě uveden jako konec pracovního poměru Zaměstnavatel je povinen upozornit zaměstnance nejpozději 3 dny předem, že mu pracovní poměr končí Pracovní neschopnost nemá na ukončení pracovního poměru žádný vliv Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 45

46 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 16/16 Skončení pracovního poměru ve zkušební době Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu Oznámení má být doručeno druhé straně 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr končit jedná se pouze o lhůtu pořádkovou, z jejího nedodržení nevyplývají žádné sankce. Zaměstnavatel nemůže ukončit pracovní poměr v době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 46

47 ODSTUPNÉ Nárok vzniká zaměstnancům, u nichž došlo k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů - 52 písm. a) až c) Výše odstupného činí nejméně trojnásobek průměrného výdělku U zaměstnanců, u nichž došlo k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu zákazu vykonávat pracovní činnost podle lékařského posudku - 52 písm. d) Výše odstupného činí nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu mzdy 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 47

48 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především svými zaměstnanci v pracovním poměru. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 48

49 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o provedení práce Rozsah práce může být sjednán max na 150 hodin v kalendářním roce Práce může být jednorázová nebo mít charakter opakující se činnosti Dohoda končí splněním úkolu Měsíční příjem do Kč je zdaněn 15% srážkovou daní, nad Kč je zdaněn 15% zálohovou daní 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 49

50 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o pracovní činnosti Rozsah prací může být max do rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby Dodržení stanoveného rozsahu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle za období 52 týdnů Dohoda musí být uzavřena písemně Dohoda může být zrušena jednostranně - výpovědní doba je 15 dnů Příjem podléhá dani z příjmů fyzických osob, zdravotnímu a sociálnímu pojištění Jsou omezeny nemocenské dávky zaměstnanci vzniká nárok pouze na nemocenskou, nikoliv na dávky za ošetřování člena rodiny. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 50

51 DÉLKA PRACOVNÍ DOBY Základní pojmy Pracovní doba doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci Doba odpočinku doba, která není pracovní dobou Směna část týdenní pracovní doby bez práce přesčas Práce přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Práce přesčas nesmí přesáhnou 8 hodin týdně, délka jedné směny nesmí být delší než 12 hodin. Max 150 hodin v kalendářním roce. Týden každé období na sebe navazujících 7 dnů Noční práce práce konaná mezi 22:00 a 6.00 hodinou 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 51

52 DÉLKA PRACOVNÍ DOBY Stanovená délka týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně U zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně U zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně U zaměstnanců mladších 18 let délka jedné směny nesmí být delší než 8 hodin změna od součet odpracované doby u všech zaměstnavatelů nesmí překročit 40 hodin týdně 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 52

53 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Pracovní doba se zpravidla rozvrhuje je do pětidenního pracovního týdne. Zaměstnanec je povine být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něj až po skončení směny. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, kterého se týká 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 53

54 PŘESTÁVKY V PRÁCI Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut Mladistvému zaměstnanci musí být přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce Přestávka může být rozdělena do několika částí tak, aby alespoň jedna její část byla v délce min15 minut Přestávky se neposkytují na začátku a konci pracovní doby 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 54

55 DOBA ODPOČINKU Mezi dvěma směnami musí být doba odpočinku alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého obdob 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 55

56 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Náklady na BOZP hradí zaměstnavatel. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Předcházet rizikům Odstraňovat rizika Minimalizovat působení rizik neodstranitelných 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 56

57 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 1/2 Zaměstnavatel je povinen: Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti Informovat zaměstnance o tom, do které ze 4 kategorií byla jím vykonávaná práce zařazena Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 57

58 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 2/2 Zaměstnavatel je povinen: Umožnit zaměstnancům nahlížet do evidence, která je vedena v souvislosti s BOZP Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovišti Zajistit zaměstnancům školení BOZP Zajistit na své náklady pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, atd. Zajistit na své náklady pro zaměstnance ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 58

59 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE 1/2 Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o rizicích jeho práce Zaměstnanec má právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 59

60 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE 2/2 Zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou bezpečnost, zdraví a bezpečnost a zdraví osob, kterých se dotýká jeho jednání. Zaměstnanec je povinen: Účastnit se školen BOZP pořádaných zaměstnavatelem včetně ověření znalostí Podrobit se pracovnělékařským prohlídkám Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele z oblasti BOZP Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovišti Oznamovat svému nadřízenému závady a nedostatky na pracovišti Bezodkladně oznámit svému nadřízenému pracovní úraz Podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek 5/31/2013 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 60

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Úvod do pracovního práva

Úvod do pracovního práva Mgr. Simona Urbánková Úvod do pracovního práva Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah PRACOVNÍ PRÁVO...5 PRAMENY

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05

PRŮVODCE PRO INVESTORA VERZE 05 Svoboda podnikání PRŮVODCE PRO INVESTORA Podle zásady svobody podnikání je v České republice každému ze zemí EU umožněno usadit se a podnikat, zaměstnávat libovolný počet zaměstnanců, vykonávat současně

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH JUDr. Hana Gutová, Ph.D. Brno 2013 Recenzoval: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Název:

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více