IX. Organizační schéma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. Organizační schéma"

Transkript

1 IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky potřebné pro výkon pečovatelské služby. Pracovní rozvrh pečovatelky je sestavován tak, aby nedocházelo ke zanedbání péče o klienty. Práce administrativní povahy je vykonávána pracovnicemi Úřadu městyse Bobrová. Ostatní práce jako jednání s klienty, zajišťování materiálu potřebného pro výkon pečovatelské služby je také zajišťován pečovatelkou. Samotné sepisování smluv provádí také pečovatelka, která je tímto úkonem pověřena starostou městyse. Pečovatelská služba je organizačně zařazena do Úřadu městyse Bobrová. A. Organizační schéma Starosta Zástupce starosty a) Pečovatelka přímá péče o klienty Administrativa b) Zástup pečovatelky Metodická pomoc Klienti - 1 -

2 Pracovní místo pečovatelky 1. Náplň práce podepsána s pracovnicí pečovatelské služby a zaměstnavatelem při nástupu do pracovního poměru - založeno v osobním spise zaměstnance, dle potřeby aktualizováno 2. Kvalifikační předpoklady požadované zaměstnavatelem - založeno v osobním spise pečovatelky - dle Osvědčení pro výkon služby pedikúra 2. Absolvování kurzu sanitáře 3. Morální bezúhonnost - výpis z rejstříku trestu 4. Neformální požadavky 1. samostatnost, pracovitost 2. sociální cítění 3. příjemné vystupování a jednání 4. řidičský průkaz skupiny B 5. Praxe v oboru alespoň 1 rok 6. Zdravotní průkaz 5. Zastupitelnost je v případě nepřítomnosti pečovatelky zajištěna starostkou městyse, která je absolventkou SZŠ Žďár nad Sázavou a ve zdravotnictví pracovala více než 25 roků a splňuje všechny kvalifikační předpoklady. S pečovatelskou službou je obeznámena, protože jako nadřízený provádí kontrolu práce pečovatelky a veškeré změny a požadavky v oblasti pečovatelské služby jsou s ní konzultovány. Je také obeznámena s dokumentací klientů

3 Povinnosti pracovníka pečovatelské služby: B. řádně a v souladu s etickými pravidly vykonávat práci pečovatelky dbát na dobrou pověst organizace a i svoji profesní zachovávat mlčenlivost řádně vést dokumentaci o klientech řádně vést dokumentaci potřebnou pro chod organizace účastnit se školení a kurzů potřebných pro výkon služby účastnit se pravidelných prohlídek u smluvního lékaře, školeni BOPZ a podobně pravidelně provádět zápisy do deníku pečovatelky a zápisy o docházce umožnit nadřízeným orgánům kontrolu v oblasti pečovatelské služby seznamovat klienty s novinkami v oblasti pečovatelské služby a s aktuálním ceníkem úhrad za provedené služby na konci měsíce provádět vyúčtování plateb za služby oznamovat svým nadřízeným různé havárie a potřeby oprav zařízení potřebných pro výkon služby hlásit každý i drobný úraz nadřízenému, případně na mzdovou účtárnu oznamovat s předstihem nástup dovolené přijímá a vyřizuje korespondenci na úseku pečovatelské služby předat neprodleně přijatý peněžní dar na pokladnu městyse sjednat a platit pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání používat ochranné pracovní pomůcky a oděv provádí zaškolení nových zaměstnanců dohlíží na práci stážistů a praktikantů pečovat řádně o svěřené prostředky pečovat a pravidelně provádět kontrolu vozidla, zajistit TP řádně vést knihu jízd, včetně předkládání k pravidelné kontrole, vyúčtování PHM Pověření: pečovatelka je pověřena jednáním se zájemci o pečovatelskou službu pečovatelka je pověřena uzavíráním smluv s klienty pečovatelské služby Oprávnění: pečovatelka je oprávněna přijímat osobní dary od klientů pečovatelka je oprávněna přijímat materiálové dary do hodnoty 3000 Kč pečovatelka je oprávněna přijímat peněžní dary - 3 -

4 Vnitřní pravidla pro přijímání nových zaměstnanců Nový zaměstnanec C. Počet zaměstnanců úřadu je plně v kompetenci rady městyse. Rada v souladu s potřebami a také po zvážení finančních možností určí počet zaměstnanců úvazků - na jednotlivých úsecích. Stejným způsobem se stanoví i počet zaměstnanců v oblasti pečovatelské služby. Zde se také přihlíží na počet klientů a na rozsah jejich požadavků na péči. Pokud rada rozhodne o navýšení počtu zaměstnanců na úseku pečovatelské služby, je tato skutečnost uveřejněna ve zpravodaji a na webových stránkách městyse. Zájemci napíší žádost a přiloží životopis a žádost do určitého data doručí na úřad. Pokud se nenajde vhodný uchazeč, tak se p. starostka obrátí s žádostí na Úřad práce Žďár nad Sázavou. Kandidáti jsou pozváni na pohovor, který obvykle provádí starosta za přítomnosti pečovatelky a případně dalšího člena zastupitelstva či rady. Po ukončení pohovoru se všemi uchazeči je vybrán vhodný kandidát. Při přijetí zájemce je přihlédnuto ke všem požadavkům, potřebným pro výkon pečovatelské služby: osvědčení pro výkon služby pedikúra odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách řidičský průkaz skupiny B zdravotní průkaz morální bezúhonnost samostatnost, pracovitost, sociální cítění, příjemné vystupování a jednání praxe v oboru je výhodou Nově přijatý pracovník vypíše osobní dotazník, na základě osobního dotazníku je se zájemcem o práci sepsána pracovní smlouva. Pracovní smlouvu podepisuje statutární zástupce organizace - starosta. Dále je pracovník seznámen se mzdovými předpisy a je mu vystaven platový výměr, který je také podepsán statutárním zástupcem organizace, převzetí stvrzuje pracovník svým podpisem. Další doklady potřebné pro vznik nového pracovního vztahu zajistí v den nástupu mzdová účetní (např. prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti a pod). Pracovník je také poučen ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., a podepíše prohlášení o zachování mlčenlivosti. V den nástupu také uchazeč absolvuje vstupní prohlídku u smluvního lékaře a provede nákup ochranných pracovních oděvů dle směrnice o poskytování pracovních oděvů-ve stanovené ceně. Dále je seznámen s možností poskytování stravy na pracovišti za sníženou cenu a to i v době dovolené a nemoci. Městys nemá sociální fond ani FKSP, tak neposkytuje žádné jiné výhody. Déle je pro pracovníka zajištěno potřebné školení BOZP, požární školení, referentské zkoušky apod. nejdéle do 3 dnů od nástupu do zaměstnání. Dále je pracovník povinen do 3 dnů předložit zaměstnavateli smlouvu o pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Po vyřízení formalit je pracovník přidělen na úsek pečovatelské služby, kde je pod dohledem zkušené pečovatelky provedeno zaškolení. Zaškolení pod dohledem zkušené pečovatelky trvá 1 měsíc. Po uplynutí této doby jsou pečovatelkám rozděleni klienti přihlíží se na přání klientů. Nejméně 1x týdně se - 4 -

5 budou pečovatelky navzájem informovat o průběhu poskytování služeb, o vzniklých situacích a průběhu návštěv u klientů. Pečovatelka, která je pověřena prováděním zaškolení nových pracovníků, nového zaměstnance seznámí s písemně zpracovanou metodikou potřebnou pro výkon pečovatelské služby aktuální vydání s místem, kde je možné si uložit osobní věci (skříňka) se zapisováním docházky, žádostmi o dovolenou, poskytováním propustek k návštěvě lékaře apod. s chodem pečovatelské služby, denním rozvrhem práce s dokumentací klientů, jejím uložení, zapisováním do dokumentace s událostmi, které je nutné zapsat do deníku pečovatelky s událostmi, které je nutné hlásit pečovatelce, nebo nadřízenému orgánu dále teoreticky i prakticky se samotnými výkony s ceníkem služeb, způsobem přijímání plateb, vystavování paragonů a vyúčtováním hotovosti s postupem při pracovním úrazu s rozvrhem pro úklid prostor pečovatelské služby s prováděním desinfekce nástrojů pro výkon pedikúr s používáním vozidla, formou nákupu PHM, zápisy do knihy jízd s zákazem používání telefonu a vozidla pro soukromé účely Stážista, praktikant nebo dobrovolník O přijetí stážisty nebo praktikanta rozhoduje statutární zástupce. Při nástupu stážisty nebo praktikanta je uzavřena písemná smlouva se zařízením, které stážistu či praktikanta vysílá. Zařízení též musí doložit sjednání pojištění za škody způsobené stážistou nebo praktikantem, nebo čestně prohlásit, že za tyto přebírá zodpovědnost. Oznámení o nástupu stážisty nebo praktikanta na úsek pečovatelské služby provede statutární zástupce (starosta), který smlouvu o stáži či praxi podepsal, písemně s uvedením délky praxe. Toto oznámení si pečovatelka založí do dokumentace a o zahájení, průběhu a ukončení stáže nebo praxe provede zápis do deníku pečovatelky. Při nástupu na praxi nebo stáž je každý seznámen s dodržováním etických pravidel, bezpečností práce a ostatních platných norem a nařízení. Dále je seznámen s obsahem zákona č.101/2000 Sb., podepíše zachování mlčenlivosti a to i po ukončení praxe. Za stáž či praxi nepřísluší žádný plat. Seznámení s platnými normami, dodržováním předpisů apod. zajistí starosta, nebo jiný jím pověřený pracovník. Na úseku pečovatelské služby vždy praktikant či stážista pracuje pod dohledem pečovatelky, řídí se jejími pokyny a doporučeními. Pro pořizování zápisů a nahlížení do dokumentace stážistou musí dát klienti vždy souhlas předem, jinak není těmto osobám umožněno do dokumentace nahlížet a pořizovat zápisy. Pečovatelka řídí a kontroluje práci stážistů a praktikantů. V případě porušení pravidel daných pečovatelskou službou, pečovatelka toto neprodleně oznámí statutárnímu zástupci, který může smlouvu pro porušení sjednaných podmínek ukončit. Podklad pro hodnocení stážisty nebo praktikanta vyhotovuje pečovatelka a předá statutárnímu zástupci, který hodnocení provádí

6 D Pravidla pro pracovníky, kteří nejsou zaměstnanci V oblasti pečovatelské služby, na středisku, se v době provozu může vyskytnout jiná osoba, která nemá žádnou souvislost se samotným výkonem služby a ani není klient, ani zájemce o službu. Jsou to hlavně osoby, které provádí různé opravy, různá šetření, kontroly, odečet spotřeb energií a podobně Každou potřebu opravy, údržby, ale také havárii, je pečovatelka povinna oznámit neodkladně a ihned po zjištění úřadu městyse. V případě, že se jedná o opravy plánované a většího rozsahu tak pečovatelka předem zajistí v den oprav na středisku sanitární den tj. neobjednává klienty pro výkon pedikúr. Zajistí případně i vyklizení prostor, vše dle rozsahu opravy. Dále zajistí znepřístupnění veškeré dokumentace cizím osobám, případně učiní opatření, aby nedošlo k poškození nebo zničení dokumentace. V případě těchto oprav je zajištěna v prostorách pečovatelské služby kontrola ze strany úřadu dle možností statutární zástupce nebo pověřený pracovník (může být i pečovatelka). Pokud se jedná o havarijní událost, zajistí pečovatelka, pokud to je možné a se souhlasem klienta, přeobjednání výkonu pedikúr. Pokud je již klient na středisku a není jej možné přeobjednat, tak pečovatelka zamezí styku klienta s cizím pracovníkem. Pokud ani tomuto nelze zabránit, poučí pracovníka o zachování mlčenlivosti ve smyslu zák. č. 101 a požádá jej o dodržování pravidel slušného oslovování a zacházení s klientem. Před vstupem do koupelny před samotným zahájením opravy - požádá pečovatelka klienta o možnost vstupu třetí osoby do místnosti. Pokud klient s tímto nesouhlasí, tak je dle rozsahu a potřeby opravy výkon pedikúry přerušen, klient je oblečen, pedikúra je dokončena až po ukončení oprav. Pokud rozsah opravy není naléhavý, tak je výkon dokončen, klient oblečen a je možné provést zahájení opravy. Vždy je nutné samostatné a rychlé rozhodnutí pečovatelky, s ohledem na klienta, jeho potřebu služby a zachování soukromí ale také nesmí docházet ke zbytečnému poškozování majetku městyse

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1 Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8 Pracovní řád Č.j.: OUKR/1090/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Všichni zaměstnanci školy

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb PRACOVNÍ řád OBSAH Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Čl.2 Rozsah působnosti... 2 Čl.3 Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele související s uzavřením

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2015 1/2015 SMĚRNICE tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27. 2. 2015, pracovní řád Účinnost ode dne 1. 3. 2015 (s výjimkou

Více

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Starosta Obecního úřadu v Dětenicích (dále jen starosta ) vydal ve smyslu ustanovení 110 odst. 4 písmeno e) zákona o obcích tento Pracovní řád, který je závazný

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Organizační řád Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700

Organizační řád Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700 1 Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700 Platnost: Od 1.5.2013 Mgr. Ilona Hellerová, ředitelka Dětského domova v České Lípě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více