VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 KVĚTEN 2003

2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2002, zpracovanou na základě 21, odst. 3 zákona o vysokých školách a metodické pomůcky MŠMT čj / Výroční zpráva o hospodaření byla zpracována vedoucími pracovníky rektorátu ve spolupráci s odbornými útvary školy a KaM, fakultami a z podkladů informačního systému školy. Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. rektor 2

3 Úvod Rok 2002 byl pro Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu úspěšný a z ekonomického hlediska vyrovnaný. Hospodaření školy skončilo účetním ziskem tis. Kč. Ztráta v hlavní činnosti ve výši tis. Kč byla vykompenzována ziskem z doplňkové činnosti ve výši tis. Kč. V roce 2002 opět výrazně vzrostly výnosy z doplňkové činnosti, ve srovnání s rokem 2001 o tis. Kč, tj. 26%. Daňová ztráta za rok 2002 činila tis. Kč a vznikla na základě rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. Byly dokončeny další investiční akce, jednalo se především o rekonstrukci objektu stavební fakulty na ul. L. Podéště a rekonstrukci požárních únikových cest v objektu budovy A. V roce 2002 byla otevřena nová fakulta a to fakulta bezpečnostního inženýrství. Škola pro fakultu získala bezplatně nové prostory v Ostravě-Výškovicích, Lumírova ulice. Zároveň byla provedena malá rekonstrukce budovy. V průběhu roku 2002 od bylo kolejné zvýšeno o cca 60 Kč (podle typu ubytování), což činí nárůst v příjmech za kolejné v roce 2002 oproti roku 2001 průměrně 41 Kč za měsíc.za nejběžnější způsob ubytování (3-lůžkový pokoj v buňce) platí student 660 Kč/měsíc. Úroveň služeb pro studenty a zaměstnance zůstává na požadované hranici. Na kolejích KJO Hladnov byla provedena celková rekonstrukce vlastníkem nemovitosti - Ostravskou univerzitou. Po dobu rekonstrukce bylo nutno přistoupit k přestěhování části studentů do jiných objektů KaM VŠB. Omezení provozu bylo zvládnuto bez větších problémů. Spolupráce s Ostravskou univerzitou byla v loňském roce na velmi dobré úrovni a došlo tak k naplnění dohody rektorů obou ostravských vysokých škol. 3

4 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A tis.kč Č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 A. Stálá aktiva ř Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Oprávky k 3. Dlouhodobý hmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet ř. 2 až nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 Software (073) ocenitelným právům (074) drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Součet ř. 10 až Pozemky (031) Umělecká díla a předměty (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Součet ř. 16 až

5 4. Oprávky k 5. Dlouhodobý finanční majetek stavbám (081) samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Součet ř. 27 až Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem (061) Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem (062) 35 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady (063) Půjčky podnikům ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 Součet ř. 34 až B. Oběžná aktiva ř Zásoby 2. Pohledávky 3. Krátkodobý finanční majetek Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) 45 Výrobky (123) Zvířata (124) 47 Zboží na skladě (132) Zboží na cestě (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) Součet ř.42 až Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo ř.50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a zdrav. pojištění (336) 58 Daň z příjmů (341) 59 Ostatní přímé daně (342) 60 Daň z přidané hodnoty (343) 61 Ostatní daně a poplatky (345) 62 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sam. celků (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 66 Jiné pohledávky (378) Opravná položka k pohledávkám (391) 68 Součet ř.52 až 67 minus Pokladna (211) Ceniny (213) Bankovní účty (221) Majetkové cenné papíry (251) 73 Dlužné cenné papíry (253) 74 Ostatní cenné papíry (256) 75 Peníze na cestě (+261) 76 Součet ř. 70 až

6 4. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) Dohadné účty aktivní (388) Součet ř.78 až ÚHRN AKTIV ř Kontrolní číslo (ř.1 až 83) PASIVA Č.ř. Stav k Stav k a b 3 4 A. Vl.zdroje krytí stálých a oběžných aktiv (ř.87+91) Jmění 2. Hospodářský výsledek Vlastní jmění (901) Fondy (911) Součet ř. 85 a Účet hospodářského výsledku (+963) Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+931) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+932) 90 Součet ř. 88 až B. Cizí zdroje ř Zákonné rezervy (941) Emitované dluhopisy (953) 94 Dlouhodobé závazky Závazky z pronájmu (954) 95 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a půjčky Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 97 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 98 Součet ř.94 až Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) 101 Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.sam.celků (348) 112 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 113 Závazky k účastníkům sdružení (368) 114 Jiné závazky (379) Součet ř. 100 až Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 117 Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) 119 Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 120 Vlastní dluhopisy ( -)(255) 121 Přijaté finanční výpomoci (249) 122 Součet ř. 117 až

7 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kurzové rozdíly pasivní (387) Dohadné účty pasivní (389) Součet ř. 124 až ÚHRN PASIV ř Kontrolní číslo (ř.84 až 129)

8 Tabulka č.1.2 sumář VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku Činnosti hlavní doplňková Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané z boží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Poskytnuté příspěvky Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivizace materiálu a zboží Aktivizace vnitroorganizačních služeb Aktivizace dlouh.nehmotného majetku Aktivizace dlouh.hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování zákonných opravných položek Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Přijaté příspěvky Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) Hospodářský výsledek před zdaněním (ř ) Daň z příjmů 65 tis.kč 8

9 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) (+) Kontrolní číslo VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Tabulka č.1.2a škola Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku Činnosti tis.kč hlavní doplňková Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané z boží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Poskytnuté příspěvky Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivizace materiálu a zboží Aktivizace vnitroorganizačních služeb Aktivizace dlouh.nehmotného majetku Aktivizace dlouh.hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování zákonných opravných položek 58 9

10 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Přijaté příspěvky Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) Hospodářský výsledek před zdaněním (ř ) Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 66 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) (+) Kontrolní číslo VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Tabulka č.1.2b KaM Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku Činnosti tis.kč hlavní doplňková Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané z boží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Poskytnuté příspěvky 32 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivizace materiálu a zboží Aktivizace vnitroorganizačních služeb Aktivizace dlouh.nehmotného majetku Aktivizace dlouh.hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 10

11 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování zákonných opravných položek Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami Přijaté příspěvky Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) Hospodářský výsledek před zdaněním (ř ) Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 66 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) (+) Kontrolní číslo Tabulka č. 1.3 sumář Doplňující údaje: Název údaje Č.ř. Přijato Skutečnost 1 2 Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: vědu a výzkum vzdělávání pracovníků 4 informatiku 5 individuální dotace na jmenovité akce 6 Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních sam. celků 8 Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu z toho na: vědu a výzkum vzdělávání pracovníků 11 informatiku 12 Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz Pohledávky celkem (účt. sk.31, 34, 35 a účet 378) Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379) tis.kč 11

12 Tabulka 1.3a sumář Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost pro VVŠ Název údaje č.ř. Přijato 1 tis. Kč Skutečnost 2 Dotace na dlouhod.majetek z kap. 333 z ř v tom: systém. dotace na dlouhodobý majetek z ř systém. dotace na výzkum a vývoj z ř individuální dot. na jmenovité akce z ř.6 44 Provozní dotace bez výzkumu a vývoje z kap 333 z ř v tom: 1) základní z toho: školní les. a zeměd. podnik 47 2) na stravování a ubyt. studentů Provozní dot. na výzkum a vývoj z kap 333 z ř Provozní dot. na výzkum a vývoj z Grantové ag. z ř Provozní dotace na výzkum a vývoj z ÚSC z ř Přijaté prostředky na výzkum a vývoj ze zahraničí z ř Vratky do SR (celkem z ř.1,8,9,13) rozdíl sl,1 a 2 53 X v tom: z kapitoly 333 z ř.41,45,49 54 X 87 v tom: z dlouhodobého majetku vč.vav 55 X z provozu vč. VaV 56 X 87 z jiných kapitol z ř.1+ ř.9 57 X z toho GA z ř.3+ř X 12 z ÚSC z ř.8+ř X Náklady hlavní činnosti na mzdy (z úč. 521) 60 X z toho: z dotace MŠMT z P1a X Náklady hlavní činnosti na OPPP (z úč. 521) 62 X z toho: z dotace MŠMT z P1a X Náklady hlavní činnosti na stipendia (z úč. 549) 64 X Výnosy hl.čin. z popl. spojených se studiem (z úč.649,602,6488) 65 X z toho: stipendijní fond 66 X Výnosy hl. a doplňk.čin. z prodeje majetku (z úč.649,652) 67 X 83 Výnosy hl. a doplňk.čin. z pronájmu majetku (z úč. 602) 68 X Prům.evid.poč.zam.přepočt. vč.doplňk. a ost.čin. z P1a X Fondy k prvnímu dni úč.obd. k posl.dni úč.obd. Fondy (celkem) úč Fond odměn (úč. 9111) z úč Fond rezervní (úč. 9114) z úč Fond reprodukce dlouhodobého majetku (úč. 9116) z úč Stipendijní fond (úč. 9118) z úč

13 Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Bezpečnost.inžen Ekonomická fak Stavební fak Strojní fak Elektrotech. fak Hornickogeolog Fak. metalurgie Celoškol. ústavy Celoškol.katedry Celoškol. pracov Rektorátní útvary Koleje a menzy C e l k e m Součásti VVŠ (HV kladný) Bezpečnost.inžen Ekonomická fak Stavební fak Strojní fak Hornickogeolog Fak. metalurgie Celoškol. ústavy Celoškol. pracov Rektorátní útvary Koleje a menzy celkem Součásti VVŠ (HV záporný) Elektrotech. fak Celoškol.katedry celkem Položky upravující HV (+,-) tis.kč Upravený HV Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta tis. Kč Účet 932 K K K K VŠB-TUO v roce 2002 vytvořila zisk v celkové výši tis. Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši tis. Kč v doplňkové činnosti zisk tis. Kč. Vytvořený zisk navrhujeme rozdělit do fondů viz kapitola 4.fondy. 13

14 2. Analýza příjmů a výdajů 2.1.Příjmy Dotace z kapitoly 333 státního rozpočtu Tabulka č a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333) Č.ř. Neinvestiční dotace - druh Poskytnuté prostředky k tis.kč Vratka do SR 1 Základní v tom: (dle jednotlivých ukazatelů A-I): Ukazatel A Ukazatel C Ukazatel D Ukazatel F Ukazatel G Ukazatel I Na ubytování a stravování studentů Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální nespecifikovaný výzkum výzkumné záměry Účelové prostředky na VaV v členění dle jednotlivých programů 13 4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) Účelové prostředky na VaV ve výši tis. Kč v členění dle jednotlivých programů: - mat.technol.výzkumné centrum /MTVC/ tis. Kč - program COST 250 tis. Kč - program INGO 363 tis. Kč - program KONTAKT tis.kč - program EUPRO 200 tis. Kč Dotace na výzkum a vývoj z kapitoly 333 MŠMT ČR byly převáděny přes účty u ČNB na provozní účet školy. 14

15 tab.2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku tis.kč Č.ř. Dotace identifikace programu (podprogramu) podle Poskytnuté prostředky k ISPROFIN celkem investice neinvestice Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol bez podprogramu restituce Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci podle zákona č. 164/1998 Sb Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol 5 Celkem: (ř.1až 3) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje Tabulka č 2.1.2a Ostatní dotace neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333) Provoz Výzkum a vývoj tis. Kč Celkem poskytnuto k Vratka do SR 1 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: GAČR MPO MŽP Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem v tom: Úřady práce ÚSC Ze zahraničí celkem: v tom: Tempus, Phare Copernicus, Custnet aj Erasmum Sokrates Leonardo Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) Rekapitulace příjmů dotačního charakteru Tabulka č 2.1.2b Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + ostatní dotace neinvestiční prostředky tis. Kč č.ř. Příjmy dotačního charakteru Provoz Koleje a menzy Celkem Výzkum a vývoj Celkem Vratka do SR 1 Z kapitoly MŠMT Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: viz tab.2.1.2a 3 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem Ze zahraničí celkem: Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4) Dotace neinvestič. viz tab.2.1.1b Celkem ř.5 a ř

16 V řádku 7. je uvedena celková dotace poskytnutá k ve výši tis. Kč a celkové vratky do SR ve výši tis. Kč Celkem bylo k použito tis. Kč, tato částka odpovídá ř.62 výkazu zisku a ztráty za školu celkem. 16

17 2.1.3 Vlastní příjmy Tabulka č Vlastní příjmy tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků tržby za prodej služeb poplatky za studium z toho: cizinci v cizím jaz poplatky za přijímací řízení,promoce služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zeměděl. a lesn. aktivit změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace zúčt.rezerv a zák.opr.položek dary z toho: ze zahraničí úroky, kurzové zisky náhr. škod, manka, ztráty, telef přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky zúčtování fondů vnitroorgan. výnosy Jiné Celkem vlastní příjmy: Dotace ze SR a zahr.(výkaz z.a z.ř.62) Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63) Celkové vlastní příjmy VŠB-TUO v roce 2002 tvořily částku tis. Kč. Oproti roku 2001 došlo ke zvýšení o tis. Kč. Podstatnou část navýšení tvořily příjmy z doplňkové činnosti v celkové výši tis. Kč. Tato skutečnost se projevila i ve vytvořeném zisku, který oproti roku 2001 se zvýšil o tis. Kč. 17

18 2.2 Výdaje Neinvestiční náklady Tabulka č Náklady tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody civilní sl odstupné jiné zák. pojištění sociální. náklady odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty energie, voda, pára, plyn drobný majetek telefony, poštovné nájem školení, vzděláv., poraden programové vybavení opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia škody, manka, odškodnění aj pojištění dary zůstatk. cena prod. maj inzerce technické zhodnocení do 40 tis. Kč spotřební materiál odpis pohledávek daně a poplatky, úroky kurzové ztráty spot.potravin do potrav. limitu KaM služby praní, revize apod služby analýzy apod prodané zboží náhradní díly na opravy výp. tech ochranné pomůcky poskytnuté příspěvky ostatní Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33): Odpisy DHM a DNM v roce 2002 činily celkem tis. Kč a skládaly se z těchto položek: 18

19 - odpisy DHM tis. Kč - odpisy DNM tis. Kč - odpisy DNM od tis. Kč - zůstatková cena vyřazeného DHM 26 tis. Kč Opravy a údržba ve výši tis. Kč se skládala z oprav strojů a zařízení v částce tis. Kč a z oprav budov v částce tis. Kč, z této částky bylo tis. Kč hrazeno z programového financování reprodukce majetku. VŠB-TUO v roce 2002 měla pojištěný majetek u Union pojišťovny. Pojistné smlouvy zahrnovaly živelné pojištění, pojištění škod způsobených krádeží, pojištění vybraných elektronických zařízení a havarijní pojištění vozidel v celkové částce 942 tis. Kč. Kromě majetku byla uzavřena smlouva na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé studentům při teoretické i praktické výuce, praxi, tělovýchově, výcvikových a sportovních kursech, to vše povinného a nepovinného charakteru na území ČR ve výši 236 tis. Kč. Na úrazovém pojištění Kooperativě bylo zaplaceno tis. Kč, na zákonném pojištění aut 228 tis. Kč, 866 tis. Kč bylo vynaloženo na pojištění pracovníků při cestách do zahraničí. Položku stipendia ve výši tis. Kč přesněji rozebírá tabulka č. 7.b. Stipendia jsou poskytována na základě vnitřního předpisu Stipendijního řádu VŠB-TUO. Kromě stipendií byl studentům v roce 2002 poskytnut i příspěvek na exkurze a praxe dle jednotlivých studijních plánů fakult, jednalo se o příspěvek na dopravu. Položka služby analýzy apod. v celkové část tis. Kč se týkají různých analýz, překladů a jiných služeb v souvislosti s řešením vědeckých a výzkumných úkolů, kde je škola řešitelem i spoluřešitelem projektů. Největší položkou jsou služby poskytované podnikem Výzkum a vývoj-vítkovice s.r.o., který je spoluřešitelem programu Výzkumná centra v celkové výši tis. Kč. Dále je to VOŠ Valašské Meziříčí, kde jsou poskytovány služby v souvislosti s výukou našich studentů a to v celkové výši tis. Kč. Pracovníci a mzdové prostředky V roce 2002 pracovalo na všech pracovištích univerzity celkem zaměstnanců (z toho 263 na zkrácený pracovní úvazek); po přepočtu na plně zaměstnané činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců osob; z tohoto počtu v hlavní činnosti pracovalo osob (vysoká škola osob, KaM 190 osob); průměrný přepočtený počet pedagogů dosáhl 19

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více