Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití"

Transkript

1 Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Joanne Patterson, Velšská fakulta architektury Cardiffské univerzity Byl proveden průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní význam mají různé faktory pro rozhodnutí jet do práce na kole. Na základě použití prostorové analýzy, mapující postupy, byla hodnocena efektivnost stávajících cyklistických sítí a vytvořen počítačový model k prognózování využití návrhů budoucích cyklistických stezek a pruhů. Model prognózování cest může přesně předpovědět přibližně 25 % všech cest podniknutých z místa a lze ho také použít k předpovídání většího počtu cest a ke zkoumání cest podnikaných z jednoho místa do více krajních bodů. Modelování lze tedy využít ke zkoumání cyklistických cestovních zvyklostí pro navržené sídliště či novou výstavbu za účelem stanovení tras v síti, která může být integrovanější a cyklisty více využívána. ÚVOD Národní strategie cyklistické dopravy, zahájená v r. 1996, stanovila cíl do konce r zdvojnásobit cyklistickou dopravu a znovu ji zdvojnásobit do konce r (DETR, 1996). Hlavní cestou k dosažení tohoto cíle je nabízet cyklistickou dopravu jako reálnou alternativu k dopravě automobilové. Ve Velké Británii cestovalo automobilem do práce v r okolo 70 % pracujícího obyvatelstva ve srovnání s pouhými 3 % obyvatel, kteří dali přednost jízdnímu kolu. Významnou příležitost ke zvýšení počtu cest podnikaných na jízdním kole, a tím i k redukování vlivu dopravy na životní prostředí, představuje stávajících 72 % cest, jejichž délka nepřesahuje osm kilometrů (DoT, 1996). Podle zjištění průzkumu motoristů jezdících na kole, provedeném v r společností AA, pouze 9 % cest, podniknutých na kole, bylo do práce (pokles o 8 % od r. 1992) (Lawson, 2002). Klíčem k dosažení udržitelnosti je změna cestovních zvyklostí, zejména snížení závislosti na automobilech. Doprava je pokládána za hlavní překážku udržitelnosti ve většině evropských měst, kde se zvyšuje intenzita silničního provozu a vede k růstu kongescí, smrtelných dopravních nehod, náporu na parkoviště, poškození budov a povrchů vozovek, ke zvyšování spotřeby energie a tím ke znečišťování ovzduší. Lidé, kteří jezdí do práce na kole, prospívají svému zdraví. Jízdou na kole si zlepšují svou tělesnou kondici, snižují finanční náklady, protože ušetří na pohonných hmotách a parkování, mají dobrý pocit z toho, že jejich způsob dopravy má menší vliv na životní prostředí a také neztrácejí čas čekáním v dopravním provozu. Jezdit do práce na kole by si přálo mnoho lidí, uvažují však o mnoha negativních aspektech, které je od toho odrazují. Odstraněním těchto problémů by se cyklistická doprava stala přitažlivější alternativou. Používání jízdního kola na cesty do práce brání řada překážek. Jde o druhy dostupného vybavení a kvalitu tras, jako je například bezpečnost a přístupnost a zařízení dostupná na konci cesty, tj. kupříkladu bezpečné uložení kol a možnost osprchování. Další faktory, které ovlivňující rozhodnutí jet na kole do práce, zahrnují osobní volbu, přístup zaměstnavatele a osobní okolnosti, jako je například dostupnost jiných druhů dopravy. Mezi opatření, která mají plánovači k dispozici na podporu cyklistické dopravy, patří cyklistické pruhy a stezky, trasy společné pro cyklisty a chodce, přechody Toucan (= TWO CAN crossings širší, společné pro chodce i cyklisty - pozn. red.), předsunuté stopčáry před křižovatkou, protiproudové cyklistické pruhy umožňující cyklistům cestovat oběma směry na jednosměrné silniční komunikaci a pruhy pro autobusy přístupné i cyklistům. Finanční prostředky, určené k provádění těchto opatření, jsou omezené a často jsou spíše použity v rámci širších změn dopravní sítě, než aby byly hlavním stimulem pro další změny sítě. V

2 zájmu dosažení nejlepších hodnot je nutno informovat o učiněných rozhodnutích a zdůvodnit je. POSTUP Byl uskutečněn průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní význam mají různé faktory pro rozhodnutí jet do práce na kole, a posoudit efektivnost stávajících cyklistických sítí za účelem vytvoření modelu pomocí počítače, který může prognózovat využití návrhů budoucích cyklistických stezek a pruhů. Průzkum se skládal ze dvou hlavních etap: dotazník k získání údajů od cyklistů o jejich cestách do práce a o faktorech ovlivňujících volbu druhu dopravy, použití prostorové analýzy mapující postupy hodnocení, jak dobře lze předpovídat jednotlivé cesty do práce. Plánovačům předpovídání tras umožní posoudit úspěšnost stávající městské cyklistické sítě a zjišťovat optimální umístění budoucích sítí. Průzkum byl financován ministerstvem dopravy a partnery, včetně Městské rady Bristolu, Hrabské rady Cardiffu, Rady města Yorku, společností Sustrans, Halcrow, Dawes Cycles a AA. Města Bristol, Cardiff a York byla použita jako města případové studie ke zkoumání různých stávajících městských cyklistických sítí. Dotazník Dotazník byl vypracován za účelem sběru informací týkajících se četnosti jízd na kole, ujeté vzdálenosti, výběru trasy a faktorů významných pro preferování jízdy na kole a faktorů, které naopak od jízdy na kole odrazují. K dotazníku byla přiložena mapa, na které respondenti označovali trasu do práce. Dotazník byl prováděn na pracovišti (80 společností) a zaměřen pouze na cyklisty, ať už jezdili každý den nebo několik dnů za rok. V Bristolu bylo rozesláno 990 dotazníků, v Cardiffu 975 a v Yorku to bylo 967 dotazníků. K vyplnění dotazníku mělo respondenty stimulovat získání sedla jízdního kola. Pouhým zahrnutím cyklistů se analýza mohla zaměřit na posouzení charakteristik, které odrazují příležitostné cyklisty od častějších jízd na kole, a také mohla zjistit rozdíly ve volbě trasy příležitostných cyklistů ve srovnání s pravidelnějšími cyklisty. Je naděje, že by se četnost cyklistických jízd zvýšila redukováním faktorů, které údajně odrazují příležitostné cyklisty. Související zlepšení cyklistických zařízení by dodala odvahu těm, kteří o jízdě na kole teprve uvažují. Prostorová analýza a mapování Pro optimálně prospěšné rozmístění cyklistických zařízení je nezbytné vědět, kde jsou stávající zařízení umístěna a jak jsou tato zařízení úspěšná. Dopravní plánovači požadují nástroje, které jsou rychle a snadno použitelné, levné a odpovídají současným pracovním praktikám a možnostem. Dále požadují používání softwaru, který již mají k dispozici, na pomoc při přidělování zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba. Postupy prostorové analýzy představují společný název pro soubor počítačových metod prostorového modelování, který je používán k objektivnímu znázornění kvantifikování a analyzování využití prostoru. Lze je používat na všech úrovních v prostředí vytvářeném výstavbou, od území s jedinou budovou až po celá města. Postup je založen na metodách vypracovaných na University College London (Hillier a Hanson, 1984). Na Cardiffské univerzitě byl vyvinut nový software prostorové analýzy založený na společně používané sadě programů MapInfo geografického informačního systému (GIS). Tento software byl dříve používán k prognózování intenzity silničního provozu a následných emisí na úrovni celého 1

3 města (financováno EPSRC GR/L81536 a GR/K64259) a také ke zkoumání pohybu pěší dopravy okolo nemocnic (financováno NHS). Používané postupy prostorové analýzy poskytují objektivní měření relativní přístupnosti každé silnice/cesty v geografické oblasti, která je předmětem zkoumání. Model měří, v jaké míře je každá silnice/cesta na mapě spojena se všemi ostatními silnicemi/cestami na základě předpokladu, že trasy, které jsou více integrovány, budou využívány častěji, ať už chodci, cyklisty nebo silniční dopravou. V systému GIS MapInfo jsou silnice/cesty znázorněny jako čáry nebo řady čar, které sledují záměrnou přímku na síti jsou to osové čáry. Všechny změny směru nebo nepřístupné trasy jsou znázorněny přerušením čáry a/nebo vytvořením čáry nové. Osová čára či silnice, která je snadno přístupná ze všech bodů, je popsána jako dobře integrovaná, zatímco silnice, které jsou relativně izolovány, jsou oddělené. Tyto mapy umožňují posoudit propojitelnost každé trasy městského systému. Model předpokládá, že silnice/cesty, které jsou dobře integrovány, jsou využívány častěji, než silnice/cesty méně integrované. Model vypočítá hodnotu integrace u každé osové čáry v silniční síti s ohledem na skutečnost, jak dobře je napojena na všechny ostatní silnice/cesty znázorněné na síti. Čím je hodnota integrace vyšší, tím je trasa lépe napojena a díky tomu bude i více využívána. Všechny osové čáry/trasy mají svou hodnotu integrace. Axiální mapa pro síť, která je předmětem zkoumání, je vkládána jako řada čar vytvořených jako vrstva v systému MapInfo za použití digitální vojenské topografické mapy nebo ekvivalentu jako šablony. Axiální mapa může být změněna za účelem zobrazení změn v síti a posouzení nových plánovaných tras. Tento průzkum zahrnoval vytvoření mapy prostorové analýzy jak pro automobilovou dopravu, tak pro cyklisty pro všechna města. Axiální mapa pro cyklisty je barevně kódovaná, aby byly rozlišeny trasy, které jsou cyklistickými stezkami mimo silnice, cyklistickými pruhy na silnicích, silničními trasami s informačními tabulemi pro cyklisty/trasami v oblasti zklidňování dopravy nebo rušnými silnicemi bez zařízení pro cyklisty. Jako součást průzkumu byly vypracovány postupy prostorové analýzy k předpovídání cesty z jednoho jednotlivého místa do druhého. Pomocí těchto postupů může model prostorové analýzy předpovídat nejpřímější trasu, kterou lze použít k cestování z jednoho místa do druhého, tj. trasu, která vyžaduje nejméně změn směru. Toto zařízení může být proto používáno k porovnání skutečných a prognózovaných cest a zjištění, zda cyklisté používají nejkratší trasy bez ohledu na dostupná zařízení či problémy, na které narazí na trase, nebo na to, zda svou cestu pozměňují. Pro každé město bylo namátkou vybráno 100 dotazníků (300 celkem) a skutečná trasa do práce každého respondenta byla zakreslena do mapy v systému GIS MapInfo za použití cyklistické axiální mapy jako základu. Mapovací zařízení prostorové analýzy bylo použito k prognózování nejpřímější trasy, která by mohla být použita ze všech jednotlivých výchozích bodů (domácnosti) do krajního bodu (pracoviště). Porovnání bylo provedeno mezi skutečnou trasou použitou každým cyklistou a nejpřímější trasou prognózovanou modelem. To umožnilo zjistit, zda cyklisté používají nejpřímější trasu na cestu do práce, v jaké míře se odchylují od nejpřímější trasy a zda se odchylují významně, aby mohli jet po trase, která je pro cyklisty lépe vybavena a má menší dopravní provoz. 2

4 VÝSLEDKY Dotazník Celkem bylo vráceno 1245 dotazníků pod názvem Jezdíte do práce na kole? Bristol 40 % (390), Cardiff 52 % (514) a York 35 % (341). Podrobnější výsledky dotazníku lze získat od autora. Odpovědi, které odpovídají proceduře mapování, obsahují: Vzdálenost, ujetá do práce, je ve všech třech městech velmi podobná: průměrně 81 % respondentů cestuje do práce méně než 8 km a 78 % respondentů jezdí do práce na kole méně než 30 minut. Cyklisté v Cardiffu stráví na vyznačených cyklistických trasách delší cestovní dobu, než cyklisté v jiných městech. Ve všech třech městech bylo nejvýznamnějším faktorem pro výběr trasy vystavení vlivu dopravy. Druhým nejdůležitějším faktorem pro přibližně 60 % respondentů byla možnost použití cyklistického pruhu. 78 % cyklistů v Yorku se domnívalo, že používají pro cestu do práce nejkratší trasu, v Cardiffu tento počet klesl na 62 %. Cyklisté v Cardiffu konstatují, že změna většiny faktorů by je přiměla jezdit na kole do práce častěji. 82 % cyklistů si přálo bezpečnější trasy na pracoviště, které by jim dodaly odvahy jezdit pravidelněji do práce na kole. 67 % cyklistů uvedlo lepší zařízení v práci jako faktor, který by je povzbudil k častějšímu dojíždění na kole. Dopravní provoz je ve všech třech městech pokládán za největší riziko v průměru u 90 % cyklistů. Jako druhé největší riziko jsou považovány náročné křižovatky. Prostorová analýza Cílem mapování prostorové analýzy bylo vytvořit model, který může předpovídat budoucí používání cyklistických stezek a pruhů. Proto byly analyzovány skutečné cyklistické trasy a zjišťován charakter běžné trasy používané cyklisty. Jelikož cesta do práce je nezbytnou cestou, předpokládá se, že cyklisté by teoreticky měli jezdit po nejpřímější či nejkratší trase, pokud převažují příznivé podmínky. V případě 300 náhodně vybraných cest se 70 % cyklistů domnívalo, že jezdí do práce nejkratší trasou. Dotazník zjistil mnoho faktorů, které jsou příčinou, že pro cestu do práce není využívána nejkratší trasa. Mezi ně patří víceúčelové cesty, vystavení vlivům dopravního provozu a neexistující cyklistické pruhy. Analýza umožňuje posoudit potenciál předpovídat trasy, které cyklisté vnímají jako nejkratší. Za tím účelem se provádí porovnání nejpřímější trasy, prognózované modelem prostorové analýzy, se skutečnou trasou používanou cyklisty. Tabulka 1 ukazuje výsledky porovnání tras prognózovaných modelem a skutečných cest respondentů z každého města, kteří se domnívali, že používají tu nejkratší trasu. Tabulka 1: Procentní hodnoty ukazující přesnost předpovědí modelu prostorové analýzy 100 % cest prognózovaných modelem 75 % cest prognózovaných modelem 50 % cest prognózovaných modelem Bristol 19 % 33 % 54 % Cardiff 26 % 34 % 52 % York 29 % 40 % 53 % 3

5 Tabulka ukazuje, že použitím postupu prostorové analýzy lze přesně předpovědět průměrně 25 % cest. Tito cyklisté volí nejpřímější trasu z domova do práce bez ohledu na to, zda jsou na ní k dispozici cyklistická zařízení. Při sledování tras v systému GIS je vidět, že cesty, podniknuté po cyklistických cestách mimo silniční komunikaci, jsou ve všech městech předpovídány méně dobře. To lze vysvětlit křivolakým charakterem cyklistických cest mimo silnici a tím, že modely prostorové analýzy preferují rovnější trasy. V Yorku je předpovídáno mnoho cest podniknutých po okružní komunikaci, protože tato trasa má méně směrových změn. Na této trase jsou na mnoha místech k dispozici cyklistická zařízení a skutečná délka cesty není podstatně delší. Vnímaná délka trasy je cyklisty považována za delší v závislosti na tom, jak často je nutné se odklonit od směru k cíli cesty, aby se dostali na tuto trasu. Více než jedna třetina cest může být předpovídána se 75% přesností ve všech městech a více než polovina cest může být předpovídána s 50% přesností. Úspěšnost stávající sítě lze hodnotit na základě jejího používání. Dotazník ukazuje, že cyklisty odrazuje více čas, který zabere ujetí cesty než skutečná délka cesty. Cyklisté tedy pravděpodobně svou cestu prodlouží v naději na příjemnější cestu nebo cestu, která je rychlejší. Výsledky dotazníku ukázaly, že faktory, které ve všech třech městech nejvíce odrazují od jízdy na kole jsou: dopravní provoz, ohrožení ze strany osobních a nákladních vozidel, bezpečnost, náročné křižovatky a neexistence cyklistických jízdních pruhů. Jde o charakteristiky trasy, které lze všechny vyřešit zajištěním cyklistických zařízení. Hierarchii tras od těch nejoblíbenějších až po ty nejméně oblíbené pro jízdy na kole tvoří: 1. cyklistické cesty mimo silniční komunikace, 2. cyklistický pruh na silniční komunikaci, 3. trasy se zklidněnou dopravou, trasy s informačními tabulemi pro cyklisty, 4. silniční komunikace bez cyklistických zařízení. Bylo provedeno hodnocení rozdílu mezi trasami s cyklistickými zařízeními předpovídanými modelem a skutečnou trasou používanou cyklisty. Tabulka 2 ukazuje průměrná procenta cest předpovídaných modelem a skutečných cest podniknutých cyklisty na různých cyklistických trasách. Průměrně 48 % skutečných a předpovídaných cest je podniknuto na trasách, na kterých nejsou cyklistická zařízení. V Yorku je 18 % skutečných cest podnikáno na cestách mimo silniční komunikace, v Cardiffu je to 16 % a v Bristolu 12 %. V Yorku je 22 % cest podnikáno na jízdních pruzích silniční komunikace, což je více, než v ostatních dvou městech. V Bristolu je to 13 % a v Cardiffu 11 %. V Cardiffu je mnohem vyšší procento cest podnikaných po trasách se zklidněnou dopravou a s informačními tabulemi pro cyklisty (28 %), než v Bristolu (23 %) a v Yorku (13 %). Je vidět, že celkem 55 % cest v Cardiffu je podnikáno po trasách se zařízeními pro cyklisty, v Yorku je to 54 % a v Bristolu 48 %. Při pohledu na rozdíl mezi skutečnými cestami a cestami, předpovídanými pomocí modelu, je patrné, že více předpovídaných cest je podnikáno po rušných silnicích v porovnání se skutečnými cestami (v průměru 15 %). Lze proto říci, že ve všech městech cyklisté přizpůsobují svou trasu z nejpřímější trasy (předpovídaná trasa) variantě příznivější pro cyklisty. Jak v Cardiffu, tak v Yorku je o 9 % více cest podnikáno po cestách mimo silniční komunikace, zatímco v Bristolu rozdíl činí pouze 2 % po trasách mimo silniční komunikace. V Cardiffu a Bristolu je o 5 % více skutečných cest podnikáno po silničních komunikacích, než cest předpovídaných, zatímco v Yorku není žádný rozdíl mezi skutečnými a předpovídanými trasami po silničních komunikacích. Trasy se zklidněnou dopravou a s informačními tabulemi pro cyklisty jsou používány o 8 % více v Bristolu, o 7 % více v Cardiffu a pouze o 1 % více v Yorku, než předpovídané trasy. 4

6 Tabulka 2: Průměrné procento předpovídaných (P) a skutečných (S) cest podniknutých na různých trasách s cyklistickým zařízením. % cest Cesty mimo silniční komunikaci Silniční pruh Zklidněná doprava/inform. tabule Žádná zařízení Bristol S 12 % 13 % 23 % 52 % P 10 % 10 % 13 % 67 % Rozdíl 2 % 3 % 10 % -15 % Cardiff S 16 % 11 % 28 % 45 % P 7 % 6 % 21 % 66 % Rozdíl 9 % 5 % 7 % -21 % York S 18 % 23 % 13 % 46 % P 9 % 23 % 12 % 56 % Rozdíl 9 % 0 % 1 % -10 % ZÁVĚR Výsledky dotazníku ukazují, že i když se města v případové studii liší současným zajištěním cyklistických zařízení a dalšími potenciálně odrazujícími faktory, cyklisté se shodují na tom, že hlavním problémem je dopravní provoz, který představuje ohrožení osobními a nákladními vozidly. Dále následuje problém bezpečnosti, náročné křižovatky a zajištění cyklistických pruhů. Zdá se, že na cyklisty v Cardiffu působí více faktorů odrazujících od jízdy na kole a že je zde méně motivů k jízdě do práce na kole, protože veřejná doprava je tu výhodnější a dopravní kongesce nejsou velkým problémem. Tyto údaje odpovídají průzkumu motoristů jezdících na kole, provedeném v r společností AA, který jako nejvýznamnější faktory určil infrastrukturu příznivější pro cyklisty, lepší počasí a menší dopravní provoz. Murray a Parkin (1999) zjistili, že rychlost a intenzita dopravního provozu a nedostatek oddělených cyklistických cest skutečně odrazují od jízd na kole pomalejší a méně zkušené cyklisty, kteří vyžadují maximální oddělení od dopravního provozu. Místním orgánům ve všech sledovaných městech poskytují tyto výsledky cenné informace o skutečnostech, které nejvíce ovlivňují cyklistickou dopravu v jejich městě. Hodnocení stávající cyklistické sítě bylo provedeno pomocí postupů prostorové analýzy. Byly porovnány předpovídané nejpřímější trasy se skutečnou trasou používanou cyklisty a zjišťováno, zda lidé prodlužují délku podnikané trasy, aby využili cyklistickou síť, a kde je většina integrovaných tras, které by byly cyklisty nejvíce používány. Výsledky prostorového mapování ukazují, že celkem 55 % cest je v Cardiffu podnikáno po trasách se zařízením pro cyklisty, v Yorku je to 54 % a v Bristolu 48 %, a že větší procento skutečných cest je podniknuto po trasách, kde jsou k dispozici cyklistická zařízení, než po předpovídaných trasách. Trasa používaná cyklisty pro cestu do práce je proto pozměňována z nejpřímější trasy na trasu, která má k dispozici cyklistická zařízení. Model prognózování cest může přesně předpovědět přibližně 25 % všech cest z jednoho místa. Model může být také použit k předpovídání většího počtu cest a lze ho použít ke zjišťování, kde jsou podnikány cesty z jednoho místa do mnoha krajních bodů. Toto modelovací zařízení lze použít ke zkoumání způsobů cyklistické dopravy pro navržené 5

7 sídliště nebo novou výstavbu s velkým počtem pracovních sil, ke stanovení tras v síti, aby byla integrovanější a používaná větším počtem cyklistů. Finanční prostředky pro tento projekt neumožnily začlenit do zařízení pro prognózování cest statistické vážení faktorů, i když lze vážit mapu integrování znázorňující různé charakteristiky. Další vývoj modelu umožní předpovídat zvolenou cestu pomocí vážení možností volby alternativních cest podle jejich charakteristik. To by umožnilo, aby úseky sítě s příznivějšími podmínkami (zjištěno z dotazníku) měly vyšší faktor vážení, než úseky s podmínkami méně příznivými. Název originálu: Evaluating the success of cycle networks and predicting future use Zdroj: TEC, leden 2004, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 6

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

Akce realizované v roce 2008

Akce realizované v roce 2008 4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA Město Plzeň začalo budovat cyklistickou infrastrukturu v roce 1993. V posledních letech každoročně přibývá několik kilometrů nových, stavebně upravených tras a další kilometry jsou

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Dopravní telematika

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Dopravní telematika Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dopravní telematika Úvod Bezpečnost prvořadý cíl Dopravní telematika = inteligentní dopravní systémy Dopravní telematika reprezentuje prvky aktivní bezpečnosti

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

www.autoskolahumpolec.cz

www.autoskolahumpolec.cz www.autoskolahumpolec.cz VYHLÁŠKA č. 32/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod Datum účinnosti: 31.1.2001 Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 22. 10. 2015, Děčín Městská knihovna DĚČÍNEM NA KOLE zpracovatelé Ing. Květoslav Syrový / Ing. arch. David Pfann JDU NA KOLO

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře

Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře ČÁST 3.1. PROBLEMATIKA DOPRAVNÍCH SÍTÍ ETAPA 5 CYKLISTICKA VE MĚSTECH PODKAPITOLA - D Aktuální shrnutí problematiky o cyklistické infrastruktuře ZPRÁVA O STAVU ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU ZA ROK 2005 BŘEZEN

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Aktivita: cyklodoprava Příjem žádostí o podporu: 21. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 v 14:00 hod Oprávnění žadatelé:

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/0081 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecně rozšířeném zavedení a interoperabilitě elektronických systémů silničního mýta ve Společenství (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť

21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť 21.11.2005 otevření cyklostezky Prostějov - Bedihošť Dne 21.11.2005 starosta obce Bedihoště a města Prostějov, spolu s poslancem Ing. Miloslavem Vlčkem, radním pro dopravu Olomouckého kraje Mgr. Petrem

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Odbor služby dopravní policie

Odbor služby dopravní policie Odbor služby dopravní policie V roce 2012 šetřila Policie České republiky na území hl. m. Prahy celkem 17 795 dopravních nehod, při kterých bylo 26 osob usmrceno, 236 osob těžce zraněno a 2 009 zraněno

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1 1. Úvod Cílem

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant agreement: MOVE/SUB/2010/D3/300-1/SI2.560087/PILOT4SAFETY

Více

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 1) Na koloběžce a bruslích a) jsem cyklista, můžu jezdit jedině po silnici, na chodník nesmím, b) jsem chodec, můžu

Více

Obr. 2: Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS [1]

Obr. 2: Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS [1] GIS v dopravě Lucie Mališová 1. ročník N GK-KARTKART PavEx Consulting s.r.o. Specializovaná konzultační firma v silničním hospodářství Založena 1.1.1996 Je výhradním dodavatelem systému hospodaření s vozovkou

Více

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol Ekonomika a politika dopravy otázka výše spolufinancování vybraných opatření u některých operačních programů, respektive možnost jejich spolufinancování z prostředků EU až do výše 80 % (ve výjimečných

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Geoinformatika při studiu veřejné hromadné dopravy

Geoinformatika při studiu veřejné hromadné dopravy Geoinformatika při studiu veřejné hromadné dopravy Igor IVAN VŠB-TU Ostrava Institut geoinformatiky Osnova přednášky Úvod Hodnocení nabídky spojů VHD Hodnocení vztahu nabídky a poptávky VHD a IAD Docházka

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Město Uherské Hradiště je sídlem okresu. Kunovice a Staré město jsou i přes svoje osamostatnění počátkem 90. let minulého století funkčně

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

ZÁKLADNÍ OKRUHY - DOPRAVA

ZÁKLADNÍ OKRUHY - DOPRAVA ZÁKLADNÍ OKRUHY - DOPRAVA Ing.Nečas. Bedřich, UDI Morava s.r.o. 1. PROGNÓZA PŘITÍŽENÍ GENEROVANOU DOPRAVOU AREÁLU VTP 1.ETAPA Nový areál VTP se na stávající komunikační síť napojí novou komunikací s intenzitou

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA zadavatel: MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE Odbor Hlavního Architekta zpracovatel: Ing.arch.Vojtěch Šrut autorizovaný architekt, ČKA 03 458 Albrechtická 69, 460

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Management mobility v evropských zemích Radomíra Jordová, CDV,v.v.i.

Management mobility v evropských zemích Radomíra Jordová, CDV,v.v.i. Management mobility v evropských zemích Radomíra Jordová, CDV,v.v.i. 19. května 2016 Brno Management mobility MM hlavní cíl MM prosazování udržitelnosti v dopravě a mobilitě nástroj doplňuje infrastrukturní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: GEOSAN GROUP a.s. IČ: 256 71 464 sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: GEOSAN GROUP a.s. IČ: 256 71 464 sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: GEOSAN GROUP a.s., IČ: 256 71 464, Kolín III, U Nemocnice 430,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Hrbová. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Hrbová. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Hrbová 2 / 9 DEFINICE SÍDLIŠTĚ [ Sídliště ] Souhrn obytných budov v jedné části města, které tvoří logický a historický

Více

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 Sp.zn.: SZ/UMCP21/05181/2011/SÚ/Br Č.j.: UMCP21/06496/2012/SÚ/Bro

Více

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

Kapitola 4: Dosažitelné systémy veřejné dopravy: případové studie a evropské zkušenosti

Kapitola 4: Dosažitelné systémy veřejné dopravy: případové studie a evropské zkušenosti 1 Úvod 1.1 Stručně o dokumentu Úkolem tohoto materiálu je podpořit dvoudenní školení k modulu Systémy veřejné dopravy. Materiál představuje praktickou stránku několika strategií, jejichž analýza má podpořit

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Průzkum cyklistických preferencí ze září 2012

Průzkum cyklistických preferencí ze září 2012 Průzkum cyklistických preferencí ze září Vypracoval Auto*Mat, 29.3.2013. Obsah Průzkum cyklistických preferencí ze září...1 1 Úvod...2 2 Shrnutí pro veřejnost...3 3 Vývoj počtu cyklistů v letech -12...4

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 211 tel: (+42) 515 93 111 fax: (+42) 515 93 11 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání

Více

Úmrtí při dopravních nehodách v České republice

Úmrtí při dopravních nehodách v České republice 1. česko-slovenský pracovní seminář k bezpečnosti dopravy Olomouc 5.2.2009 Úmrtí při dopravních nehodách v České republice Ing. Vladimír POLÁŠEK odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ, pracoviště Olomouc Osnova

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance Chytré město? Kvalita Informace Doprava - Finance Zklidňování dopravy ve městě České Budějovice Průhonice 13.11.2007 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené

Více

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Usnesení vlády ČR č. 634 z roku 2011

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Charakteristika daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 4 B. Dopravní studie... 5 3.1 Bod č. 1: Organizace dopravy v ulici

Více