Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití"

Transkript

1 Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Joanne Patterson, Velšská fakulta architektury Cardiffské univerzity Byl proveden průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní význam mají různé faktory pro rozhodnutí jet do práce na kole. Na základě použití prostorové analýzy, mapující postupy, byla hodnocena efektivnost stávajících cyklistických sítí a vytvořen počítačový model k prognózování využití návrhů budoucích cyklistických stezek a pruhů. Model prognózování cest může přesně předpovědět přibližně 25 % všech cest podniknutých z místa a lze ho také použít k předpovídání většího počtu cest a ke zkoumání cest podnikaných z jednoho místa do více krajních bodů. Modelování lze tedy využít ke zkoumání cyklistických cestovních zvyklostí pro navržené sídliště či novou výstavbu za účelem stanovení tras v síti, která může být integrovanější a cyklisty více využívána. ÚVOD Národní strategie cyklistické dopravy, zahájená v r. 1996, stanovila cíl do konce r zdvojnásobit cyklistickou dopravu a znovu ji zdvojnásobit do konce r (DETR, 1996). Hlavní cestou k dosažení tohoto cíle je nabízet cyklistickou dopravu jako reálnou alternativu k dopravě automobilové. Ve Velké Británii cestovalo automobilem do práce v r okolo 70 % pracujícího obyvatelstva ve srovnání s pouhými 3 % obyvatel, kteří dali přednost jízdnímu kolu. Významnou příležitost ke zvýšení počtu cest podnikaných na jízdním kole, a tím i k redukování vlivu dopravy na životní prostředí, představuje stávajících 72 % cest, jejichž délka nepřesahuje osm kilometrů (DoT, 1996). Podle zjištění průzkumu motoristů jezdících na kole, provedeném v r společností AA, pouze 9 % cest, podniknutých na kole, bylo do práce (pokles o 8 % od r. 1992) (Lawson, 2002). Klíčem k dosažení udržitelnosti je změna cestovních zvyklostí, zejména snížení závislosti na automobilech. Doprava je pokládána za hlavní překážku udržitelnosti ve většině evropských měst, kde se zvyšuje intenzita silničního provozu a vede k růstu kongescí, smrtelných dopravních nehod, náporu na parkoviště, poškození budov a povrchů vozovek, ke zvyšování spotřeby energie a tím ke znečišťování ovzduší. Lidé, kteří jezdí do práce na kole, prospívají svému zdraví. Jízdou na kole si zlepšují svou tělesnou kondici, snižují finanční náklady, protože ušetří na pohonných hmotách a parkování, mají dobrý pocit z toho, že jejich způsob dopravy má menší vliv na životní prostředí a také neztrácejí čas čekáním v dopravním provozu. Jezdit do práce na kole by si přálo mnoho lidí, uvažují však o mnoha negativních aspektech, které je od toho odrazují. Odstraněním těchto problémů by se cyklistická doprava stala přitažlivější alternativou. Používání jízdního kola na cesty do práce brání řada překážek. Jde o druhy dostupného vybavení a kvalitu tras, jako je například bezpečnost a přístupnost a zařízení dostupná na konci cesty, tj. kupříkladu bezpečné uložení kol a možnost osprchování. Další faktory, které ovlivňující rozhodnutí jet na kole do práce, zahrnují osobní volbu, přístup zaměstnavatele a osobní okolnosti, jako je například dostupnost jiných druhů dopravy. Mezi opatření, která mají plánovači k dispozici na podporu cyklistické dopravy, patří cyklistické pruhy a stezky, trasy společné pro cyklisty a chodce, přechody Toucan (= TWO CAN crossings širší, společné pro chodce i cyklisty - pozn. red.), předsunuté stopčáry před křižovatkou, protiproudové cyklistické pruhy umožňující cyklistům cestovat oběma směry na jednosměrné silniční komunikaci a pruhy pro autobusy přístupné i cyklistům. Finanční prostředky, určené k provádění těchto opatření, jsou omezené a často jsou spíše použity v rámci širších změn dopravní sítě, než aby byly hlavním stimulem pro další změny sítě. V

2 zájmu dosažení nejlepších hodnot je nutno informovat o učiněných rozhodnutích a zdůvodnit je. POSTUP Byl uskutečněn průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní význam mají různé faktory pro rozhodnutí jet do práce na kole, a posoudit efektivnost stávajících cyklistických sítí za účelem vytvoření modelu pomocí počítače, který může prognózovat využití návrhů budoucích cyklistických stezek a pruhů. Průzkum se skládal ze dvou hlavních etap: dotazník k získání údajů od cyklistů o jejich cestách do práce a o faktorech ovlivňujících volbu druhu dopravy, použití prostorové analýzy mapující postupy hodnocení, jak dobře lze předpovídat jednotlivé cesty do práce. Plánovačům předpovídání tras umožní posoudit úspěšnost stávající městské cyklistické sítě a zjišťovat optimální umístění budoucích sítí. Průzkum byl financován ministerstvem dopravy a partnery, včetně Městské rady Bristolu, Hrabské rady Cardiffu, Rady města Yorku, společností Sustrans, Halcrow, Dawes Cycles a AA. Města Bristol, Cardiff a York byla použita jako města případové studie ke zkoumání různých stávajících městských cyklistických sítí. Dotazník Dotazník byl vypracován za účelem sběru informací týkajících se četnosti jízd na kole, ujeté vzdálenosti, výběru trasy a faktorů významných pro preferování jízdy na kole a faktorů, které naopak od jízdy na kole odrazují. K dotazníku byla přiložena mapa, na které respondenti označovali trasu do práce. Dotazník byl prováděn na pracovišti (80 společností) a zaměřen pouze na cyklisty, ať už jezdili každý den nebo několik dnů za rok. V Bristolu bylo rozesláno 990 dotazníků, v Cardiffu 975 a v Yorku to bylo 967 dotazníků. K vyplnění dotazníku mělo respondenty stimulovat získání sedla jízdního kola. Pouhým zahrnutím cyklistů se analýza mohla zaměřit na posouzení charakteristik, které odrazují příležitostné cyklisty od častějších jízd na kole, a také mohla zjistit rozdíly ve volbě trasy příležitostných cyklistů ve srovnání s pravidelnějšími cyklisty. Je naděje, že by se četnost cyklistických jízd zvýšila redukováním faktorů, které údajně odrazují příležitostné cyklisty. Související zlepšení cyklistických zařízení by dodala odvahu těm, kteří o jízdě na kole teprve uvažují. Prostorová analýza a mapování Pro optimálně prospěšné rozmístění cyklistických zařízení je nezbytné vědět, kde jsou stávající zařízení umístěna a jak jsou tato zařízení úspěšná. Dopravní plánovači požadují nástroje, které jsou rychle a snadno použitelné, levné a odpovídají současným pracovním praktikám a možnostem. Dále požadují používání softwaru, který již mají k dispozici, na pomoc při přidělování zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba. Postupy prostorové analýzy představují společný název pro soubor počítačových metod prostorového modelování, který je používán k objektivnímu znázornění kvantifikování a analyzování využití prostoru. Lze je používat na všech úrovních v prostředí vytvářeném výstavbou, od území s jedinou budovou až po celá města. Postup je založen na metodách vypracovaných na University College London (Hillier a Hanson, 1984). Na Cardiffské univerzitě byl vyvinut nový software prostorové analýzy založený na společně používané sadě programů MapInfo geografického informačního systému (GIS). Tento software byl dříve používán k prognózování intenzity silničního provozu a následných emisí na úrovni celého 1

3 města (financováno EPSRC GR/L81536 a GR/K64259) a také ke zkoumání pohybu pěší dopravy okolo nemocnic (financováno NHS). Používané postupy prostorové analýzy poskytují objektivní měření relativní přístupnosti každé silnice/cesty v geografické oblasti, která je předmětem zkoumání. Model měří, v jaké míře je každá silnice/cesta na mapě spojena se všemi ostatními silnicemi/cestami na základě předpokladu, že trasy, které jsou více integrovány, budou využívány častěji, ať už chodci, cyklisty nebo silniční dopravou. V systému GIS MapInfo jsou silnice/cesty znázorněny jako čáry nebo řady čar, které sledují záměrnou přímku na síti jsou to osové čáry. Všechny změny směru nebo nepřístupné trasy jsou znázorněny přerušením čáry a/nebo vytvořením čáry nové. Osová čára či silnice, která je snadno přístupná ze všech bodů, je popsána jako dobře integrovaná, zatímco silnice, které jsou relativně izolovány, jsou oddělené. Tyto mapy umožňují posoudit propojitelnost každé trasy městského systému. Model předpokládá, že silnice/cesty, které jsou dobře integrovány, jsou využívány častěji, než silnice/cesty méně integrované. Model vypočítá hodnotu integrace u každé osové čáry v silniční síti s ohledem na skutečnost, jak dobře je napojena na všechny ostatní silnice/cesty znázorněné na síti. Čím je hodnota integrace vyšší, tím je trasa lépe napojena a díky tomu bude i více využívána. Všechny osové čáry/trasy mají svou hodnotu integrace. Axiální mapa pro síť, která je předmětem zkoumání, je vkládána jako řada čar vytvořených jako vrstva v systému MapInfo za použití digitální vojenské topografické mapy nebo ekvivalentu jako šablony. Axiální mapa může být změněna za účelem zobrazení změn v síti a posouzení nových plánovaných tras. Tento průzkum zahrnoval vytvoření mapy prostorové analýzy jak pro automobilovou dopravu, tak pro cyklisty pro všechna města. Axiální mapa pro cyklisty je barevně kódovaná, aby byly rozlišeny trasy, které jsou cyklistickými stezkami mimo silnice, cyklistickými pruhy na silnicích, silničními trasami s informačními tabulemi pro cyklisty/trasami v oblasti zklidňování dopravy nebo rušnými silnicemi bez zařízení pro cyklisty. Jako součást průzkumu byly vypracovány postupy prostorové analýzy k předpovídání cesty z jednoho jednotlivého místa do druhého. Pomocí těchto postupů může model prostorové analýzy předpovídat nejpřímější trasu, kterou lze použít k cestování z jednoho místa do druhého, tj. trasu, která vyžaduje nejméně změn směru. Toto zařízení může být proto používáno k porovnání skutečných a prognózovaných cest a zjištění, zda cyklisté používají nejkratší trasy bez ohledu na dostupná zařízení či problémy, na které narazí na trase, nebo na to, zda svou cestu pozměňují. Pro každé město bylo namátkou vybráno 100 dotazníků (300 celkem) a skutečná trasa do práce každého respondenta byla zakreslena do mapy v systému GIS MapInfo za použití cyklistické axiální mapy jako základu. Mapovací zařízení prostorové analýzy bylo použito k prognózování nejpřímější trasy, která by mohla být použita ze všech jednotlivých výchozích bodů (domácnosti) do krajního bodu (pracoviště). Porovnání bylo provedeno mezi skutečnou trasou použitou každým cyklistou a nejpřímější trasou prognózovanou modelem. To umožnilo zjistit, zda cyklisté používají nejpřímější trasu na cestu do práce, v jaké míře se odchylují od nejpřímější trasy a zda se odchylují významně, aby mohli jet po trase, která je pro cyklisty lépe vybavena a má menší dopravní provoz. 2

4 VÝSLEDKY Dotazník Celkem bylo vráceno 1245 dotazníků pod názvem Jezdíte do práce na kole? Bristol 40 % (390), Cardiff 52 % (514) a York 35 % (341). Podrobnější výsledky dotazníku lze získat od autora. Odpovědi, které odpovídají proceduře mapování, obsahují: Vzdálenost, ujetá do práce, je ve všech třech městech velmi podobná: průměrně 81 % respondentů cestuje do práce méně než 8 km a 78 % respondentů jezdí do práce na kole méně než 30 minut. Cyklisté v Cardiffu stráví na vyznačených cyklistických trasách delší cestovní dobu, než cyklisté v jiných městech. Ve všech třech městech bylo nejvýznamnějším faktorem pro výběr trasy vystavení vlivu dopravy. Druhým nejdůležitějším faktorem pro přibližně 60 % respondentů byla možnost použití cyklistického pruhu. 78 % cyklistů v Yorku se domnívalo, že používají pro cestu do práce nejkratší trasu, v Cardiffu tento počet klesl na 62 %. Cyklisté v Cardiffu konstatují, že změna většiny faktorů by je přiměla jezdit na kole do práce častěji. 82 % cyklistů si přálo bezpečnější trasy na pracoviště, které by jim dodaly odvahy jezdit pravidelněji do práce na kole. 67 % cyklistů uvedlo lepší zařízení v práci jako faktor, který by je povzbudil k častějšímu dojíždění na kole. Dopravní provoz je ve všech třech městech pokládán za největší riziko v průměru u 90 % cyklistů. Jako druhé největší riziko jsou považovány náročné křižovatky. Prostorová analýza Cílem mapování prostorové analýzy bylo vytvořit model, který může předpovídat budoucí používání cyklistických stezek a pruhů. Proto byly analyzovány skutečné cyklistické trasy a zjišťován charakter běžné trasy používané cyklisty. Jelikož cesta do práce je nezbytnou cestou, předpokládá se, že cyklisté by teoreticky měli jezdit po nejpřímější či nejkratší trase, pokud převažují příznivé podmínky. V případě 300 náhodně vybraných cest se 70 % cyklistů domnívalo, že jezdí do práce nejkratší trasou. Dotazník zjistil mnoho faktorů, které jsou příčinou, že pro cestu do práce není využívána nejkratší trasa. Mezi ně patří víceúčelové cesty, vystavení vlivům dopravního provozu a neexistující cyklistické pruhy. Analýza umožňuje posoudit potenciál předpovídat trasy, které cyklisté vnímají jako nejkratší. Za tím účelem se provádí porovnání nejpřímější trasy, prognózované modelem prostorové analýzy, se skutečnou trasou používanou cyklisty. Tabulka 1 ukazuje výsledky porovnání tras prognózovaných modelem a skutečných cest respondentů z každého města, kteří se domnívali, že používají tu nejkratší trasu. Tabulka 1: Procentní hodnoty ukazující přesnost předpovědí modelu prostorové analýzy 100 % cest prognózovaných modelem 75 % cest prognózovaných modelem 50 % cest prognózovaných modelem Bristol 19 % 33 % 54 % Cardiff 26 % 34 % 52 % York 29 % 40 % 53 % 3

5 Tabulka ukazuje, že použitím postupu prostorové analýzy lze přesně předpovědět průměrně 25 % cest. Tito cyklisté volí nejpřímější trasu z domova do práce bez ohledu na to, zda jsou na ní k dispozici cyklistická zařízení. Při sledování tras v systému GIS je vidět, že cesty, podniknuté po cyklistických cestách mimo silniční komunikaci, jsou ve všech městech předpovídány méně dobře. To lze vysvětlit křivolakým charakterem cyklistických cest mimo silnici a tím, že modely prostorové analýzy preferují rovnější trasy. V Yorku je předpovídáno mnoho cest podniknutých po okružní komunikaci, protože tato trasa má méně směrových změn. Na této trase jsou na mnoha místech k dispozici cyklistická zařízení a skutečná délka cesty není podstatně delší. Vnímaná délka trasy je cyklisty považována za delší v závislosti na tom, jak často je nutné se odklonit od směru k cíli cesty, aby se dostali na tuto trasu. Více než jedna třetina cest může být předpovídána se 75% přesností ve všech městech a více než polovina cest může být předpovídána s 50% přesností. Úspěšnost stávající sítě lze hodnotit na základě jejího používání. Dotazník ukazuje, že cyklisty odrazuje více čas, který zabere ujetí cesty než skutečná délka cesty. Cyklisté tedy pravděpodobně svou cestu prodlouží v naději na příjemnější cestu nebo cestu, která je rychlejší. Výsledky dotazníku ukázaly, že faktory, které ve všech třech městech nejvíce odrazují od jízdy na kole jsou: dopravní provoz, ohrožení ze strany osobních a nákladních vozidel, bezpečnost, náročné křižovatky a neexistence cyklistických jízdních pruhů. Jde o charakteristiky trasy, které lze všechny vyřešit zajištěním cyklistických zařízení. Hierarchii tras od těch nejoblíbenějších až po ty nejméně oblíbené pro jízdy na kole tvoří: 1. cyklistické cesty mimo silniční komunikace, 2. cyklistický pruh na silniční komunikaci, 3. trasy se zklidněnou dopravou, trasy s informačními tabulemi pro cyklisty, 4. silniční komunikace bez cyklistických zařízení. Bylo provedeno hodnocení rozdílu mezi trasami s cyklistickými zařízeními předpovídanými modelem a skutečnou trasou používanou cyklisty. Tabulka 2 ukazuje průměrná procenta cest předpovídaných modelem a skutečných cest podniknutých cyklisty na různých cyklistických trasách. Průměrně 48 % skutečných a předpovídaných cest je podniknuto na trasách, na kterých nejsou cyklistická zařízení. V Yorku je 18 % skutečných cest podnikáno na cestách mimo silniční komunikace, v Cardiffu je to 16 % a v Bristolu 12 %. V Yorku je 22 % cest podnikáno na jízdních pruzích silniční komunikace, což je více, než v ostatních dvou městech. V Bristolu je to 13 % a v Cardiffu 11 %. V Cardiffu je mnohem vyšší procento cest podnikaných po trasách se zklidněnou dopravou a s informačními tabulemi pro cyklisty (28 %), než v Bristolu (23 %) a v Yorku (13 %). Je vidět, že celkem 55 % cest v Cardiffu je podnikáno po trasách se zařízeními pro cyklisty, v Yorku je to 54 % a v Bristolu 48 %. Při pohledu na rozdíl mezi skutečnými cestami a cestami, předpovídanými pomocí modelu, je patrné, že více předpovídaných cest je podnikáno po rušných silnicích v porovnání se skutečnými cestami (v průměru 15 %). Lze proto říci, že ve všech městech cyklisté přizpůsobují svou trasu z nejpřímější trasy (předpovídaná trasa) variantě příznivější pro cyklisty. Jak v Cardiffu, tak v Yorku je o 9 % více cest podnikáno po cestách mimo silniční komunikace, zatímco v Bristolu rozdíl činí pouze 2 % po trasách mimo silniční komunikace. V Cardiffu a Bristolu je o 5 % více skutečných cest podnikáno po silničních komunikacích, než cest předpovídaných, zatímco v Yorku není žádný rozdíl mezi skutečnými a předpovídanými trasami po silničních komunikacích. Trasy se zklidněnou dopravou a s informačními tabulemi pro cyklisty jsou používány o 8 % více v Bristolu, o 7 % více v Cardiffu a pouze o 1 % více v Yorku, než předpovídané trasy. 4

6 Tabulka 2: Průměrné procento předpovídaných (P) a skutečných (S) cest podniknutých na různých trasách s cyklistickým zařízením. % cest Cesty mimo silniční komunikaci Silniční pruh Zklidněná doprava/inform. tabule Žádná zařízení Bristol S 12 % 13 % 23 % 52 % P 10 % 10 % 13 % 67 % Rozdíl 2 % 3 % 10 % -15 % Cardiff S 16 % 11 % 28 % 45 % P 7 % 6 % 21 % 66 % Rozdíl 9 % 5 % 7 % -21 % York S 18 % 23 % 13 % 46 % P 9 % 23 % 12 % 56 % Rozdíl 9 % 0 % 1 % -10 % ZÁVĚR Výsledky dotazníku ukazují, že i když se města v případové studii liší současným zajištěním cyklistických zařízení a dalšími potenciálně odrazujícími faktory, cyklisté se shodují na tom, že hlavním problémem je dopravní provoz, který představuje ohrožení osobními a nákladními vozidly. Dále následuje problém bezpečnosti, náročné křižovatky a zajištění cyklistických pruhů. Zdá se, že na cyklisty v Cardiffu působí více faktorů odrazujících od jízdy na kole a že je zde méně motivů k jízdě do práce na kole, protože veřejná doprava je tu výhodnější a dopravní kongesce nejsou velkým problémem. Tyto údaje odpovídají průzkumu motoristů jezdících na kole, provedeném v r společností AA, který jako nejvýznamnější faktory určil infrastrukturu příznivější pro cyklisty, lepší počasí a menší dopravní provoz. Murray a Parkin (1999) zjistili, že rychlost a intenzita dopravního provozu a nedostatek oddělených cyklistických cest skutečně odrazují od jízd na kole pomalejší a méně zkušené cyklisty, kteří vyžadují maximální oddělení od dopravního provozu. Místním orgánům ve všech sledovaných městech poskytují tyto výsledky cenné informace o skutečnostech, které nejvíce ovlivňují cyklistickou dopravu v jejich městě. Hodnocení stávající cyklistické sítě bylo provedeno pomocí postupů prostorové analýzy. Byly porovnány předpovídané nejpřímější trasy se skutečnou trasou používanou cyklisty a zjišťováno, zda lidé prodlužují délku podnikané trasy, aby využili cyklistickou síť, a kde je většina integrovaných tras, které by byly cyklisty nejvíce používány. Výsledky prostorového mapování ukazují, že celkem 55 % cest je v Cardiffu podnikáno po trasách se zařízením pro cyklisty, v Yorku je to 54 % a v Bristolu 48 %, a že větší procento skutečných cest je podniknuto po trasách, kde jsou k dispozici cyklistická zařízení, než po předpovídaných trasách. Trasa používaná cyklisty pro cestu do práce je proto pozměňována z nejpřímější trasy na trasu, která má k dispozici cyklistická zařízení. Model prognózování cest může přesně předpovědět přibližně 25 % všech cest z jednoho místa. Model může být také použit k předpovídání většího počtu cest a lze ho použít ke zjišťování, kde jsou podnikány cesty z jednoho místa do mnoha krajních bodů. Toto modelovací zařízení lze použít ke zkoumání způsobů cyklistické dopravy pro navržené 5

7 sídliště nebo novou výstavbu s velkým počtem pracovních sil, ke stanovení tras v síti, aby byla integrovanější a používaná větším počtem cyklistů. Finanční prostředky pro tento projekt neumožnily začlenit do zařízení pro prognózování cest statistické vážení faktorů, i když lze vážit mapu integrování znázorňující různé charakteristiky. Další vývoj modelu umožní předpovídat zvolenou cestu pomocí vážení možností volby alternativních cest podle jejich charakteristik. To by umožnilo, aby úseky sítě s příznivějšími podmínkami (zjištěno z dotazníku) měly vyšší faktor vážení, než úseky s podmínkami méně příznivými. Název originálu: Evaluating the success of cycle networks and predicting future use Zdroj: TEC, leden 2004, s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 6

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE Nové prvky cyklistické infrastruktury 2013 Cyklotrasy 27,75 km Cyklointegrace dopravní opatření v HDP 6,79 km Cyklointegrace 108 ks 2 Investiční prostředky 2013 Akce zahájeny

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Česko jede Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Obsah Téma 1 - Nové změny legislativy pro cyklistickou dopravu Téma 2 Cyklistické stezky a jejich financování Téma 3 Kampaň: komplexní přístup

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily?

Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily? Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily? S. Kingham, J. Dickinson, S. Copsey Tento materiál se zabývá zkoumáním toho, jak zaměstnanci vnímají výběr svého druhu dopravy pro cesty

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY VČERA, DNES A ZÍTRA

BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY VČERA, DNES A ZÍTRA BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY VČERA, DNES A ZÍTRA Pozemní komunikace Jaroslav Martinek 2.10.2014 1. VČERA: BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1. VČERA: BUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY Photos:

Více

INSPEKTOR VOZIDLO. Potřebné pomůcky: tužky archy pro sběr dat (viz Přílohy) tvrdé podkladové desky na psaní

INSPEKTOR VOZIDLO. Potřebné pomůcky: tužky archy pro sběr dat (viz Přílohy) tvrdé podkladové desky na psaní INSPEKTOR VOZIDLO Cíl(e): Přimějte žáky, aby si uvědomili, jak neobyčejné postavení mají auta v naší společnosti. Porovnejte výsadní postavení aut s ostatními způsoby dopravy. Aktivita by se rovněž měla

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu

LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu Vysoká kvalita, spolehlivost a hlavně - vynikající viditelnost - hlavní přednosti LED dopravních zařízení. Slouží jako doplňující prvek zvyšující bezpečnost,

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok IES FSV UK Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I Cyklistův rok Radovan Fišer rfiser@gmail.com XII.26 Úvod Jako statistický soubor jsem si vybral počet ujetých kilometrů za posledních 1 dnů v mé vlastní

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Slovní úlohy: Pohyb. a) Stejným směrem

Slovní úlohy: Pohyb. a) Stejným směrem Slovní úlohy: Pohyb a) Stejným směrem Ze stejného města vyjely dva automobily různými rychlostmi. První vyrazil v 10:30 hodin stálou rychlostí 62 km/h. Deset minut za ním vyjel po stejné trase druhý automobil

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s.

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály krajů RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály podle funkčnosti Funkční : Cykloportály podle funkčnosti Nefunkční : Cykloportály a Google Viditelné: Prvních 30 na Google: cykloportály

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více