Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice

2 SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Karviná - Hranice, Žižkova 1818 telefon: fax: http: identifikátor zařízení: právní forma: příspěvková organizace, IČO: zřizovatel: dosažený stupeň vzdělání: způsob ukončení studia a certifikace: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: adresa: ul. 28. října 117, Ostrava úplné střední odborné maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce 1 Hlavní účel zřízení organizace Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání. Naším prioritním výchovně vzdělávacím úkolem je kvalitní příprava absolventů, kteří budou trvale konkurenceschopní na trhu práce. Proto připravujeme absolventy s důrazem na znalost moderních výrobních technologií, schopnost samostatného a komplexního řešení úkolů s využitím informačních a komunikačních technologií, ekonomické a environmentální cítění, komunikační a prezentační dovednosti, cizojazyčné znalosti a schopnost týmové spolupráce. Při plnění tohoto velmi obtížného úkolu nám napomáhá fakt, že škola má v regionu velmi dobrou tradici. Byla založena 1. října 1921 jako Průmyslová a mistrovská škola strojnická v Karviné. Naši absolventi se úspěšně uplatňují v podnikové sféře jako manažeři, technici, samostatní podnikatelé, ve školství, státní správě a samosprávě, v bankovnictví a dalších oborech lidské činnosti. Stále více našich absolventů pokračuje v úspěšném studiu na vysokých školách, zejména technického a přírodovědného směru. 2

3 2 Vzdělávací program školy Pro úspěšné plnění hlavního výchovně vzdělávacího úkolu trvale sledujeme potřeby a požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol a snažíme se schválené učební plány a osnovy jednotlivých studijních oborů zkvalitňovat a aktualizovat. 2.1 Studijní obory K 30. září 2007 měla škola celkem 21 tříd denního studia s 582 žáky a 2 třídy dálkového studia se 44 žáky v následujících studijních oborech: denní studium M/001 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 4 třídy 106 žáků M/001 STROJÍRENSTVÍ 5 tříd 138 žáků M/002 ELEKTROTECHNIKA 4 třídy 110 žáků M/002 ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 4 třídy 117 žáků M/001 TECHNICKÉ LYCEUM 4 třídy 111 žáků dálkové studium M/001 HORNICTVÍ A HORNICKÁ GEOLOGIE 2 třídy 44 žáků 3 Personální zajištění Na výchově a vzdělávání žáků se podílejí všichni zaměstnanci školy, kterých ke dni bylo 74. Tento počet je tvořen 61 pedagogickými a 13 nepedagogickými pracovníky. Hlavní tíha tohoto úkolu spočívá samozřejmě na pedagogických pracovnících. Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících je využívána převážně dle jejich aprobace a je zárukou kvality výuky. Vedení školy vytvořilo vhodné podmínky pro uplatnění tvořivosti a iniciativy pracovníků. Je vytvořen systém morálního a hmotného stimulování zaměstnanců včetně systému jejich pravidelného hodnocení. Máme rovněž vytvořen systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, abychom zajistili trvale vysoký standard kvality výchovně vzdělávacího procesu.. 4 Organizační struktura Schéma organizace a řízení je zobrazeno na následující straně. 3

4 SCHÉMA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SPŠ KARVINÁ ŘEDITELKA ŠKOLY VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ TECHNIKA A PROVOZ EKONOMIKA PERSONALISTIKA A PERSONALISTIKA EKONOMIKA ADMINISTRATIVA A ORGANIZACE ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO TECHNIKU A PROVOZ PERSONALISTA EKONOM ASISTENT ŘEDITELKY VÝCHOVNÝ PORADCE SPRÁVCE SÍTĚ PERSONALISTA EKONOM RECEPČNÍ METODIK PREVENCE ENERGETIK ÚČETNÍ SPRÁVCE DATABÁZÍ VEDOUCÍ DÍLEN BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK SPRÁVCI SBÍREK ARCHIVÁŘ PORADCE PRO POLSKOU NÁRODNOSTNÍ MENŠINU POŽÁRNÍ PREVENTISTA GARANTI OBORŮ ÚDRŽBÁŘ PŘEDSEDOVÉ PK PK ŠKOLNÍK TŘÍDNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ UČITELÉ ÚKLID UČITELÉ UČITELÉ SPRÁVCI SPRÁVCI UČEBEN UČEBEN 4

5 B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Střední průmyslová škola měla pro rok 2007 ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: - příspěvek na provoz ,00 Kč z toho: přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč provozní výdaje (ÚZ 00001) ,00 Kč přidělené ostatní fin.prostředky účelově vázané (viz odd. C této zprávy) ,00 Kč - odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů ,00 Kč - účelové investiční dotace ,00 Kč Všechny závazné ukazatele jsme dodrželi. Při provedení finančního vypořádání jsme neshledali žádné porušení rozpočtové kázně ani jiné důvody pro nařízení odvodu do rozpočtu kraje. Závazný ukazatel odvod z odpisů ve výši ,- Kč jsme dodrželi. Zmíněné finanční prostředky jsme řádně ve stanovených termínech zaslali na účet /0800. V roce 2007 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku ve výši ,74 Kč, z toho v doplňkové činnosti ,82 Kč, v hlavní činnosti jsme vykázali ztrátu ve výši ,08 Kč. Budeme žádat zřizovatele školy o převedení financí z výše uvedeného zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu (22 334,-- Kč) a fondu odměn (25 000,-- Kč). 5

6 1. Náklady, analýza čerpání prostředků roku 2007 V roce 2007 vzrostly náklady celkem o 4 %. Nárůst byl zapříčiněn zejména těmito skutečnostmi: a) Nejvýznamnější nárůst nákladů se týká položky oprav a udržování majetku. Důvodem byla zejména nutná oprava přístupového schodiště (240 tis. Kč) a nemalou část nákladů na opravy a údržbu tvoří rovněž finanční prostředky vynaložené na malby, nátěry a opravy v tělocvičnách. b) U mzdových nákladů došlo k navýšení z důvodu zvýšení tarifních platů všech zaměstnanců školy od Rovněž došlo k nárůstu počtu zaměstnanců u dálkového studia Hornictví a hornická geologie od nového školního roku. Celkové zvýšení mzdových nákladů představuje částku 822 tis. Kč, nárůst odvodů pak 529 tis. Kč. c) Další nárůst nákladů je zaznamenán u položky smluvního pojištění. Jedná se o nově uzavřené pojištění za škodu způsobenou používáním movitého majetku, který má naše škola vypůjčený od zřizovatele. Tento majetek, hrotový soustruh CNC a frézku CNC, máme ve výpůjčce od konce roku d) U některých nákladových položek došlo k poklesu oproti minulému roku, zejména položka spotřeby materiálu se snížila o 20 %. Co se týče energií, celkové náklady jsou srovnatelné s minulým obdobím. U elektrické energie a vody se do nákladů promítlo zejména zvýšení cen při srovnatelné spotřebě. U otopu se spotřeba snížila, avšak i u této energie jsme zaznamenali zvýšení ceny za měrnou jednotku. Pokles spotřeby tepelné energie je zapříčiněn zejména teplotně nadprůměrným rokem. Přehled otopu (v tis. Kč) sledované období celková spotřeba v tis. Kč

7 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací Srovnáme-li výnosy roku 2007 s výnosy roku 2006 zjistíme, že došlo k jejich navýšení o tis. Kč, tedy o 4 %. a) Poskytnuté dotace poskytovatel druh dotace ÚZ rok 2006 rok 2007 rozdíl MSK OV Provozní výdaje , , , , , ,00 Účelové dotace: Nadstandard SIPVZ ,00 0, ,00 Energie ,00 0, ,00 Ocenění ped.pracovníků ,00 0, ,00 Podpora školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání projekt Sledování jakosti vod Olše , , ,00 MŠMT Přímé výdaje , , ,00 Účelové dotace: Další vzdělávání pedagogických pracovníků nová maturita , , ,00 SIPVZ , , ,00 Operační program RLZ , , ,80 Město Podpora ekol. a zájmových , ,00 433,00 Karviná aktivit mládeže Zahraničí Projekt Socrates - Comenius , , ,95 Celkem , , ,75 b) Ostatní příjmy z vlastní činnosti druh vlastního příjmu rok 2006 rok 2007 rozdíl Prodej vlastních služeb 9 266, , ,00 Připsané úroky , , ,78 Použití rezervního fondu 6 513, , ,00 Použití investičního fondu 0,00 0,00 0,00 Čistý pronájem nemovitostí , , ,00 Služby spojené s pronájmem nemovitostí , , ,50 Ostatní příjmy , , ,20 Celkem , , ,48 Ve sledovaném roce se výrazně zvýšily příjmy z pronájmu nemovitostí o cca 27 tis. Kč, což je způsobeno zejména efektivnějším využitím tělocvičen a učeben po vyučování. Navýšení je zaznamenáno i u příjmů z připsaných úroků (cca 30 tis. Kč). Rovněž došlo k výraznému zvýšení příjmů z vlastní činnosti zejména u položky služeb spojených s pronájmem o cca 59 tis. Kč. Toto navýšení je zapříčiněno změnou v účtování energií u pronájmů. V řádku ostatních příjmů, který je podstatně vyšší, než v uplynulém roce, je zapojena položka nepokryté části grantu projektu Rozvoje lidských zdrojů EU (Kč ,20), který byl odeslán k vyúčtování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Konečné vyúčtování výše uvedeného projektu bude provedeno v roce

8 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření Dodatkem ke zřizovací listině je škole vymezena tato doplňková činnost: - organizace kurzů - svařování - truhlářství - kovoobráběčství - zámečnictví - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. Na zmíněné činnosti má škola rovněž živnostenská oprávnění. V roce 2007 jsme dosáhli v rámci doplňkové činnosti těchto výsledků: Výnosy Náklady ,92 Kč ,10 Kč Hospodářský výsledek představuje zisk ve výši ,82 Kč. V porovnání s rokem 2006 došlo v doplňkové činnosti ke snížení zisku o 17,5 tis. Kč, tj. o 23 %. Doplňková činnost v letech 2005 až 2007 /v tis. Kč/ sledovaný rok výnosy 421,14 228,00 173,61 náklady 214,34 152,64 115,75 daň 11,19 0,00 0,00 zisk po zdanění 195,61 75,36 57,86 8

9 V rámci doplňkové činnosti probíhaly na naší škole v hodnoceném roce kurzy svařování a kurzy obsluhy CNC frézky pro studenty naší školy a pro externí kurzisty zaměstnance VÚHŽ Ostrava. Všechny uvedené kurzy byly ziskové.. Práce na CNC strojích Škola v roce 2004 získala od MŠMT Statut informačního centra SIPVZ č. IC/054. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném roce mateřské a základní školy neobdržely finanční prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu PI - Informační gramotnost, jak tomu bylo v předcházejících letech, neorganizovalo naše školicí středisko kurzy výpočetní techniky. Tato školení představovala v minulých letech zásadní podíl na zisku doplňkové činnosti. Naše škola nabízí také služby v oblasti svařování, broušení apod., avšak zde nadále přetrvává nezájem ze strany podniků a podnikatelů našeho regionu o tuto činnost. Učebna výpočetní techniky 9

10 C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. V roce 2007 byly škole přiděleny tyto účelové prostředky: a) Účelová dotace na krytí odpisů (ÚZ 205) Usnesením č. 15/1277/1 ze dne schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje příspěvek na provozní náklady na rok 2007 účelově určen na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Veškeré přidělené finanční prostředky byly použity v souladu s jejich určením na krytí odpisů. b) Účelově určené prostředky na pokrytí nákladů v oblasti ICT Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 136/4905 schválila naší organizaci zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o níže uvedenou částku. Příspěvek byl určen na pokrytí nákladů v oblasti ICT realizovaných školou v roce investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Výše uvedené finanční prostředky jsme použili na dofinancování pořízení výpočetní techniky nákup učebních pomůcek - 14 kusů počítačů včetně příslušenství, čímž jsme dodrželi stanovený účel určení tohoto závazného ukazatele. c) Operační program Rozvoj lidských zdrojů projekt Podpora výuky mateřského jazyka pro polskou minoritní skupinu zavedením ICT do výuky Usnesením č. 129/4592 Rady MSK byly škole přiděleny účelově vázané finanční prostředky na výše uvedený projekt: z MŠMT (ÚZ 33439) investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno v roce , , ,00 Kč převod z roku , , ,80 Kč vyčerpáno 0, , ,00 Kč rozdíl k vyúčtování 0, , ,20 Kč 10

11 Vzniklý rozdíl představuje zbylých 10 % uznatelných nákladů, které budou proplaceny až po ukončení celého projektu. Dne byla v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, čl. III, odst. B 9., předložena žádost o závěrečnou platbu, závěrečné vyúčtování projektu, včetně příloh a závěrečné monitorovací zprávy. Výše uvedené finanční prostředky budou škole zaslány v průběhu prvního čtvrtletí roku Jedná se o víceletý projekt, který byl zahájen v roce 2005 a jeho cílem je podpora výuky mateřského jazyka polské minoritní skupiny využitím ICT. Cílovou skupinou jsou studenti středních škol, kteří absolvovali základní školu s polským jazykem vyučovacím. Na střední škole však pokračují ve výuce v českém vyučovacím jazyce, pro výuku polského jazyka (nepovinný předmět) jsou vzhledem k nízkému počtu slučováni studenti z více tříd. Tento problém je řešen v projektu vytvořením e-learingových studijních materiálů, výuka je řízena pomocí LMS (systém pro řízení výuky). Byly vytvořeny výukové opory z gramatiky i literatury pro polský jazyk pro první až čtvrtý ročník střední školy. Vytvořené výukové materiály prošly korekturou a byly uloženy na CD disky, které jsme darovali dvanácti základním školám s polským vyučovacím jazykem. Tyto materiály jsou rovněž volně dostupné na internetových stránkách projektu. Ve spolupráci s VŠB v Ostravě proběhlo školení učitelů v obsluze jednotlivých modulů. LMS Barborka běží na serveru školy a je přístupný přes internet z venku z vnitřní sítě školy. Je tak zajištěn trvalý přístup k výukovým materiálům. d) Účelové prostředky SIPVZ na pokrytí konektivity (ÚZ 33245) Rada kraje usnesením č. 155/5558 schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o účelové prostředky na pokrytí konektivity v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Z těchto účelových prostředků jsme uhradili část nákladů na připojení školy k internetu, které zajišťuje společnost PODA s.r.o. e) Účelové prostředky na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (ÚZ 33353) Na základě usnesení Rady MSK č. 155/5558 jsme obdrželi účelově vázané finanční prostředky na Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky pro rok investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Tyto finanční prostředky jsme použili na úhradu školného a cestovného zaměstnancům, kteří se ve sledovaném roce zúčastnili školení vztahujících se k výše uvedené problematice. 11

12 f) Podpora školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání (ÚZ 334) Usnesením č. 18/1521 schválilo zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření, kterým byl zvýšen závazný ukazatel příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou účelově vázané na projekt Sledování jakosti vod Olše během školního roku v dotačním programu na podporu školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2007/2008. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč rozdíl 0, ,- Kč Realizace projektu probíhá zcela v souladu se schváleným cílem a harmonogramem. Projekt ještě není ukončen, část finančních prostředků byla vyčerpána, zbývající prostředky jsme převedli do roku Na spolufinancování se škola v roce 2007 podílela částkou ,50 Kč. Předpokládané ukončení projektu je g) Účelová dotace na Projekt Comenius CA (ÚZ 00003) Dne byl Národní agenturou Socrates schválen škole mezinárodní projekt Differences that unite us. Na školní rok 2006/2007 byla tato smlouva prodloužena. Studenti oboru průmyslová ekologie se zaměřili na šetření energie, připravovali a realizovali měření a vyhodnocovali získané informace. V rámci projektu proběhly v roce 2007 partnerské schůzky v Itálii, České republice a Polsku. V roce 2007 naše škola vyčerpala prostředky v celkové výši ,60 Kč. Veškeré prostředky byly v požadovaném termínu řádně vyúčtovány. h) Dotace ze Statutárního města Karviná (ÚZ 00002) Statutární město Karviná každoročně přispívá na činnosti zájmových kroužků a ekologické projekty naší školy. V roce 2007 jsme čerpali níže uvedené dotace přidělené na úhradu nákladů spojených s realizací projektů: - Ekologický projekt dotace z odboru životního prostředí 6 604,- Kč - Fond volného času dětí podpora činností zájmových kroužků ,- Kč - Dotace u příležitosti akce Den Země ,- Kč celkem ,- Kč Zájmová činnost Elektronika 12

13 i) Účelová investiční dotace do investičního fondu (ÚZ 206) Na základě naší žádosti předložené odboru investic v roce 2006 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 19/1628 naší organizaci závazný ukazatel na rok 2007 účelovou investiční dotaci do investičního fondu na akci Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno ,- 0, ,- Kč vyčerpáno ,- 0, ,- Kč Přidělené finanční prostředky byly plně využity v souladu s jejich určením. Podrobnější popis výše uvedené akce viz. odd. F této zprávy. j) Účelová investiční dotace do investičního fondu (ÚZ 206) Na základě naší žádosti předložené odboru investic v roce 2006 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 20/1727 naší organizaci závazný ukazatel na rok 2007 účelovou investiční dotaci do investičního fondu na akci Havarijní výměna oken. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno ,- 0, ,- Kč vyčerpáno ,- 0, ,- Kč Veškeré investiční prostředky jsme použili na uvedenou akci, čímž byla dodržena účelovost této finanční dotace. Bližší komentář viz odd. F této zprávy. 2. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Limit prostředků na platy pro rok 2007 byl stanoven pro Střední průmyslovou školou ve výši ,- Kč. Dále byla stanovena suma finančních prostředků na krytí ostatních plateb za provedenou práci ve výši ,- Kč. Oba limity byly vyčerpány na 100 %. Je nutné podotknout, že nemalá část finančních prostředků z OPPP (ostatní platby za provedenou práci) byla využita na přípravu studijních materiálu a skript pro obor Hornictví a hornická geologie hlubinné dobývání ložisek. Krajem stanovený průměrný výkonový normativ pro rok ,76 stud./pedag. byl v uplynulém období Střední průmyslovou školou v Karviné opět překročen, a to o 0,68 stud./ped. Jeho hodnota v uvedené organizaci dosáhla úrovně 12,44 stud./ped. Střední průmyslová škola zaměstnává 62,868 pracovníků (přepočtený počet). Limit počtu zaměstnanců stanovený krajem na 63,10 byl podkročen o 0,232 pracovníka. Z celkového počtu přepočtených pracovníků bylo 47,69 pedagogických a 15,345 nepedagogických pracovníků. U nepedagogických pracovníků je hodnota lehce zvýšena a to z důvodu zástupu za dlouhodobě nemocné na úseku úklidu. 13

14 Průměrný měsíční plat u nepedagogických pracovníků vzrostl na ,- Kč, ve srovnání s rokem 2006 se jedná o nárůst o 224,- Kč. U pedagogických pracovníků došlo k poklesu průměrného měsíčního platu o 801,- Kč. Důvodem byl nárůst o 3,566 přepočtených pedagogických pracovníků, snížení podílu přesčasové práce z ,- Kč na ,- Kč a v neposlední řadě snížení nenárokových složek platů v průměru o 755,- Kč/pedag. pracovníka na měsíc. V závěru této části zprávy uvádíme i skutečnost, že Střední průmyslová škola v Karviné dlouhodobě překračuje povinný podíl zaměstnaných občanů se změněnou pracovní schopností. Celkem se pro rok 2007 jedná o 7 osob. Mzdové prostředky ze státního rozpočtu (porovnání let ) rok prům.měsíční plat prům.měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům.měsíční plat - ostatní pracovníci prům. měsíční plat prům. měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům. měsíční plat - ostatní pracovníci D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce Fond kulturních a sociálních potřeb Ve sledovaném roce činil příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb celkem ,- Kč. V souladu s rozpočtem FKSP na rok 2007 a Zásadami pro používání FKSP na naší škole bylo použito celkem ,20 Kč. Konečný stav účtu 912 k činí ,66 Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů, včetně Komentáře). 14

15 2. Fond reprodukce investičního majetku Fond reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM) byl v roce 2007 tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku v částce ,20 Kč, dále investičními dotacemi v celkové výši ,- Kč poskytnutými odborem investic Moravskoslezského kraje na akce Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení a Havarijní výměna oken. V roce 2007 bylo z investičního fondu použito ,30 Kč - odvod z odpisů ,00 Kč - rekonstrukce a modernizace ,30 Kč FRIM (916) vykazuje k datu zůstatek ,04 Kč a je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 Krytí účtů peněžních fondů). 3. Rezervní fond Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši ,78 Kč a dále finančním darem Nadačního fondu při SPŠ Karviná ve výši 4 820,-, který byl účelově vázán na dofinancování činnosti zájmových kroužků. Darované prostředky byly využity v souladu s jejich určením, a to na odměny vedoucím kroužků a zákonné odvody. Dále bylo z rezervního fondu uhrazeno penále z prodlení platby předpisu daně z příjmu v roce 2005 ve výši 378,- Kč na základě rozhodnutí škodní komise ze dne Stav rezervního fondu (914) k datu je ,01 Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů). 4. Fond odměn Fond odměn byl v roce 2007 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006 ve výši 1 000,- Kč a doposud nebyl čerpán. Fond odměn 911 vykazuje k konečný zůstatek ,00 Kč, který je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 Krytí účtů finančních fondů). E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Naše škola neprovozuje vlastní kuchyň, stravu pro žáky a zaměstnance zajišťujeme na základě smlouvy dovozem obědů ze základní školy Žižkova, Karviná Hranice. Ke dni došlo ke sloučení základní školy Žižkova, Karviná Hranice, se základní školou Slovenská, Karviná Hranice, která se od tohoto data stala naším novým dodavatelem stravy. Výdej jídel zajišťují zaměstnankyně základní školy ve výdejně jídel přímo na naší škole. Nezaměstnáváme žádné pracovníky zajišťující stravování. Obědy ze základní školy dovážíme vlastním služebním vozidlem. 15

16 Cena oběda pro zaměstnance : * finanční limit na nákup surovin 19,50 Kč * náklady na provoz 8,50 Kč * osobní náklady 10,95 Kč * odvody k osobním nákladům 4,05 Kč cena oběda celkem 43,00 Kč Forma úhrady: * z nákladů SPŠ na základě faktury ZŠ 23,50 Kč (režijní náklady -8,50 Kč + os.náklady 15,00 Kč) * z FKSP 8,00 Kč * strávník 11,50 Kč celkem 43,00 Kč Celkové náklady na stravování za rok 2007: náklady na stravování žáků (účet ) náklady na stravování zaměstnanců (účet ) ,00 Kč ,00 Kč Vzhledem k tomu, že v průběhu hlavních letních prázdnin většina zaměstnanců čerpá řádnou dovolenou a průměrný stav pracovníků je nižší než deset, škola nezajišťuje v tomto období závodní stravování. F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku 1. Investiční činnost a) V červenci roku 2007 byla provedena rozsáhlá modernizace obložení stěn tělocvičny školy. Tato akce byla realizována především z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků při sportovních aktivitách. Práce byly dodány firmou ROTN spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí, a předány na základě zápisu o odevzdání a převzetí dodávky dne Cena díla činila ,- Kč. b) V průběhu měsíce července a srpna provedla firma Ligocký Jiří, Dětmarovice, celkovou rekonstrukci sociálního zařízení chlapců v traktu dílen, kterou bylo nutné zrealizovat zejména z hlediska platných hygienických norem. Rekonstrukce zároveň zlepšila estetické prostředí školy v areálu dílen. Dílo bylo v řádném termínu předáno na základě zápisu o předání a převzetí dokončených prací dne Cena díla činila ,- Kč. c) Naše škola má od zřizovatele zapůjčen majetek frézku a soustruh CNC. Vzhledem k umístění těchto strojů v odborné učebně nástrojárně, bylo nutno vybudovat předělení učebny z důvodu odhlučnění a zlepšení klimatických podmínek při práci na těchto strojích. Firma INTER-PROFIL s.r.o., Ostrava, provedla dodávku a montáž sádrokartonové dělicí příčky do prostoru dílen. Cena díla činila ,50 Kč. Dílo bylo řádně předáno na základě protokolu o předání dne

17 d) Na základě žádosti v roce 2006 byly naší škole přiděleny odborem investic finanční prostředky účelově určené na akci Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení ve výši ,-- Kč.. Akce byla zrealizována dle investičního záměru, byla provedena výměna 25 ks světlíků na střeše školy a zateplení 125 ks podsvětlíků v budově školy. Investiční akci zrealizovala firma Radek Holubík, vodoinstalatérské, topenářské a zednické práce, Karviná. Dílo bylo řádně předáno dne a jeho celková hodnota činila ,80 Kč. Škola se na této akci podílela částkou ,80 Kč z fondu reprodukce investičního majetku. e) V rámci účelové investiční dotace, která byla naší škole poskytnuta odborem investic na základě žádosti podané v předcházejícím roce, byla na konci roku 2007 zrealizována investiční akce Havarijní výměna oken, v rámci které bylo vyměněno celkem 10 kusů trojdílných okenních sestav v budově školy. Celková cena díla činila ,- Kč. Přidělená dotace ve výši ,- Kč byla plně využita v souladu s jejím určením, zbývající část nákladů ve výši ,- Kč jsme pokryli z fondu reprodukce investičního majetku, v souladu se schváleným investičním záměrem. Stavba byla realizována firmou Radek Brisuda, Karviná, a byla řádně předána dne Údržba a opravy Na opravy a údržbu jsme v roce 2007 vynaložili finanční prostředky v celkové výši ,20 Kč. a) Nejvýznamnější položku v rámci oprav a údržby představuje celková oprava přístupového schodiště školy. Oprava byla nezbytně nutná z hlediska bezpečnosti, schodišťové stupně se drolily a hrozilo nebezpečí úrazu. Schodišťové stupně byly obloženy terasem a současně byla stejným způsobem provedena oprava schodišťových pilířů. Dílo bylo provedeno firmou Antonín Šafář Karea-K, Karviná, a jeho celková cena činila ,50 Kč. b) V období letních prázdnin byly vymalovány prostory obou tělocvičen školy. Současně byly provedeny nutné opravy v těchto prostorách. Na tuto údržbu škola vynaložila finanční prostředky v celkové výši ,- Kč. c) Zbývající finanční prostředky ve výši ,70 Kč byly vynaloženy zejména na vyčištění podlahy ve velké tělocvičně, opravy a údržbu učebních pomůcek, pravidelnou údržbu v běžných a odborných učebnách, atd. tělocvična 17 odborná učebna

18 3. Pojištění svěřeného majetku Střední průmyslová škola má sjednáno pojištění svěřeného majetku dle usnesení rady kraje, a to živelní pojištění budovy (sjednaný rozsah sdružený živel, náraz, kouř, aerodynamický třesk), pojištění souboru movitého majetku, zejména výpočetní techniky (standardní pojištění rizik zejména krádež), havarijní pojištění služebního osobního vozidla a pojištění odpovědnosti za škodu (zejména úrazy žáků). Tyto pojistné smlouvy máme uzavřeny s pojišťovnou Kooperativa a.s. Na rok 2007 jsme měli rovněž sjednáno pojištění u České pojišťovny, a.s., za škodu způsobenou používáním movitého majetku, který máme ve výpůjčce od zřizovatele. Náklady na pojištění v roce 2007 činily ,- Kč. Dne byla zaznamenána drobná pojistná událost rozbití skleněných výplní u vstupních dveří neznámým pachatelem. Způsobená škoda byla ve výši 2 613,- Kč viz faktura firmy Jiří Kubíček, Karviná, ze dne Škoda byla zlikvidována pojišťovnou Kooperativa, a.s., a dne jsme obdrželi náhradu škody ve výši 1 613,- Kč (odečet 1 000,- Kč za sjednanou spoluúčast). 4. Inventarizace majetku Dne vydala ředitelka školy příkaz č. 1/2007 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, v němž rovněž jmenovala hlavní inventarizační komisi a 7 dílčích inventarizačních komisí. Na základě tohoto příkazu byl dlouhodobý majetek inventarizován fyzicky k , k byla provedena fyzická inventura přírůstků za období od do Oběžný majetek (zásoby, peněžní prostředky v hotovosti, ceniny, finanční prostředky, pohledávky) a závazky byly plně inventarizovány k U finančních prostředků, pohledávek a závazků proběhla dokladová inventura. K byly vykázány pohledávky ve výši ,-Kč. Nejedná se o pohledávky nedobytné ani promlčené (viz odd. G této zprávy). Závazky k činily celkem ,95 Kč. Jedná se o závazky do doby splatnosti (viz odd. G této zprávy). Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Účetní stavy souhlasí se stavy fyzickými, případně s doloženými doklady. Originály inventurních soupisů jsou uloženy ve spisovně školy. V jednání u Okresního soudu v Ostravě je soudní spor o náhradu škody ve výši ,- Kč. Jedná se o případ krádeže výpočetní techniky ze dne V roce 2006 škola obdržela nepříznivý rozsudek Okresního soudu v Ostravě v této věci, tento však nenabyl právní moci, neboť se škola proti tomuto rozhodnutí odvolala. 18

19 G) Stav pohledávek a závazků 1. Stav pohledávek k ,00 Kč účet Odběratelé ,00 účet Poskytnuté provozní zálohy k FKSP ,00 (záloha na zájezd konaný v únoru 2008) účet Ostatní pohledávky k výdajovému účtu ,00 (10 % uznatelných nákladů dotace RLZ) účet Pohledávky za zaměstnanci 2 250,00 2. Stav závazků k ,95 Kč účet 321 Dodavatelé ,95 (neuhrazené dodavatelské faktury do doby splatnosti) účet 325 Ostatní závazky ,00 (10 % uznatelných nákladů dotace RLZ) účet 331 Zaměstnanci ,00 (nevyplacené mzdy za prosinec 2007) účet 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 (závazky vůči zdravotním pojišťovnám a OSSZ v souvislosti se mzdami za 12/2007) účet 342 Ostatní přímé daně ,00 (záloha na daň ze závislé činnosti vztahující se ke mzdám za 12/2007) účet Srážky z mezd za 12/ ,00 (bankovní převod v 1/2008) účet Závazek vůči Ostravské univerzitě 2 637,00 v rámci Smlouvy o partnerství H) Výsledky kontrol Dne 10. října 2007 byla provedena kontrola projektu č. CZ / /0041 financovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů zaměřená na ověření shody realizace se schváleným projektem. Kontrola byla provedena kontrolní skupinou MŠMT za období od do a byla vedena v souladu s podmínkami zákona č. 320/2001 Sb. Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a nebyly v něm zjištěny nedostatky. I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací V souladu s 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sdělujeme následující údaje za rok 2007: a) počet podaných žádostí o informace organizaci nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informací b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí v roce 2007 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného zákona 19

20 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu žádný soudní rozsudek nebyl v roce 2007 vydán d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů organizace nebyla sankcionována e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nemáme žádné další informace k uplatňování tohoto zákona Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Návrh opatření z minulé zprávy: V roce 2007 pokračovat v realizaci jednotlivých energetických opatření s cílem snížit náklady na energie na hospodárnou úroveň. Plnění opatření z minulé zprávy: V roce 2007 jsme v rámci investičních dotací vyměnili v traktu dílen 25 kusů světlíků z plexiskla za polykarbonátové, v pavilonu C školy a D1, D2, D3 a D4 dílen bylo provedeno ve spodní části světlíků v úrovni stropní konstrukce dodatečné osazení polykarbonátovými deskami u 125 světlíků. Tímto došlo ke zlepšení tepelné bilance budovy, především pak ke zlepšení tepelných podmínek v dílnách a na chodbách. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží školy byla v pavilonu A2 a A3 provedena výměna 10 kusů stávajících dřevěných velkoplošných trojdílných okenních sestav za plastová, čímž došlo nejen ke zvýšení bezpečnosti při manipulaci s okny, ale také ke snížení prostupu tepla okny a zlepšení mikroklimatických podmínek v šesti učebnách školy. Obě akce škola spolufinancovala z fondu reprodukce investičního majetku. Další úpravy investičního charakteru dle zpracovaného energetického auditu jsme nemohli realizovat vzhledem k nedostatku finančních prostředků. V roce 2007 jsme nadále sledovali odběr elektrické energie pomocí systému HMP-ß, který umožňuje optimálně sjednávat s distribucí ČEZ požadované měsíční hodnoty rezervované kapacity, snížit spotřebu el. energie a uspořit tak finanční prostředky. Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace: V roce 2008 podat ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje žádost o podporu z operačního programu Životní prostředí v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné, což bude v souladu s doporučeními aktualizovaného energetického auditu. 20

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více