/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009"

Transkript

1 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto citátem známého èeského spisovatele Bohumila Hrabala zaèínal prosincový Obìžník roku 2001, a my vás, milí ètenáøi, srdeènì vítáme u dalšího pokraèování vzpomínek na léta minulá. Konkrétnì se ohlížíme za uplynulým desetiletím, které je první desítkou v naší mìstské historii. Ne každému se podaøí, aby ve svém životì vítal pøíchod nového tisíciletí, a pro ty, kterým se to povedlo, byl jistì tento zážitek jedním z nejsilnìjších v životì. Také u nás v Šenovì probíhalo vítání milénia 3. ledna 2001 se na høišti naší ZŠ sešlo celkem 781 dìtí se svými uèiteli a za úèasti široké veøejnosti byla nejmladšími úèastníky z øad dìtí z mateøské školy zapálena slavnostní pochodeò, od které pak byly zažehnuty svíce všech ostatních pøítomných. Spoleèným heslem: Vítej nové tisíciletí. A život dál letí v rukou našich dìtí! pak byla pøivítána nová epocha. Prvním obèánkem mìsta Šenova, který se narodil už v novém tisíciletí, se stal Tomáš Gans. Další pro Šenov velmi významnou událostí bylo vydání Slovníku šenovského náøeèí, který je autorským dílem kolektivu žákù ZŠ Šenov, kteøí pracovali pod vedením paní uèitelky Mgr. Aleny Strumínské. V roce 2001 také šenovský MìÚ založil své internetové stránky. V lednu 2001 byla završena korespondenèní obìžníková soutìž Znáš své mìsto, jejíž hlavní výhrou byla kniha Kronika lidstva. Ve Velké Británii zaèala øádit slintavka a kulhavka a také u nás v Šenovì se dbalo na preventivní protinákazová o- patøení. Základní umìlecká škola V. Wünsche v Šenovì vydala své první CD se skladbami starých mistrù v podání uèitelù této školy. Tìlovýchovná jednota Sokol Šenov oslavila spolu s župou Tìšínskou Jana Èapka 80. výroèí svého založení. Další institucí, která v roce 2001 slavila své výroèí, byl šenovský evangelický kostel. V roce 2001 slavil 65. výroèí svého otevøení. Tento chrám byl za úèasti nìkolika stovek lidí slavnostnì otevøen dne 29. èervna roku V rámci tradièního šenovského jarmarku probìhla v našem muzeu vernisáž výstavy Historie šenovského zámku a poddanských vesnic. V rámci oslav byla také slavnostnì vysvìcena zrestaurovaná socha sv. loriána. V roce 2001 také ubìhlo 145 let od slavnostního otevøení tzv. Staré školy což je také zároveò odpovìdí na minulou soutìžní otázku. A jelikož odpovìï tentokrát pøišla pouze jediná, tak poukázku v hodnotì 200 Kè na nákup knihy si mùže autorka správné odpovìdi vyzvednout do konce mìsíce srpna v naší šenovské knihovnì. A protože vìøíme, že dìní veøejné vás, milí spoluobèané, zajímá, nenecháváme se odradit a i tentokráte vyhlašujeme další soutìžní otázku. A sice, kde tedy na kterém místì v Šenovì stojí Strom milenia, který naši tehdejší zastupitelé slavnostnì zasadili 28. bøezna roku 2002 v rámci celostátní akce Tisíc stromù pro nové tisíciletí. Na všechny vaše odpovìdi se tìšíme buï na korespondenèním lístku na adrese knihovny (Lipová è. 861) nebo na e- mailu: Pøejeme vám krásnou a pohodovou dovolenou, dìtem sluneèné prázdniny a v záøí se budeme opìt tìšit na všechny naše milé ètenáøe. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 V rámci pøípravy šenovského kalendáøe pro rok 2009 vyzýváme spolky i jednotlivce k zasílání fotografií s tématem šenovské nauèné stezky, ale také mùžete zasílat starší fotografie z celého 20. století až do souèasnosti. otografie posílejte buï na adresu redakce Obìžníku, nebo na adresu knihovny (ul. Lipová è. 861) nebo na Odmìnou za vaši spolupráci bude spoleènì vytvoøený kalendáø pro rok ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Ke zjištìní okolností kolem jisté trestné èinnosti byla hlídka MìP povìøena kontrolou nìkolika mladíkù. Mimo jiné však bylo zjištìno, že vozidlo, ve kterém zrovna kuli své plány, je kradené. Povedenou partu si vyzvedla policie ÈR Kovová konstrukce v jednom z místních podnikù byla velkým lákadlem pro dva zlodìje. K trestnému èinu je vedla vidina pár korun získaných ve sbìrnì. Že se jedná o speciální zaøízení v hodnotì nìkolika tisíc nejspíš ani netušili. Šenovské muzeum Srdeènì zveme širokou veøejnost na slavnostní vernisáž výstavy v Šenovském muzeu, která se bude konat dne 30. srpna 2008 v prostorách muzea v 10 hodin dopoledne. Tématem výstavy je Deset let mìsta Šenova a deset let Šenovského muzea. Taktéž zveme všechny na 14 hod. odpoledne téhož dne (30. srpna 2008), kdy bude pro úèely stálé expozice mapující historii šenovské katolické farnosti, slavnostnì otevøena v prostorách chrámu Prozøetelnosti Boží tzv. panská oratoø. Zamìstnancem firmy byli však pachatelé vyrušeni a tak svùj povedený obchod nedokonali Nìkolik autobusových zastávek poškozených sprejem zvýšilo pozornost hlídky MìP na maximum. Bìhem pár minut byli zadrženi dva místní mladíci, kteøí se vydali na dobrodružnou výpravu noèním Šenovem. Místo prázdnin si teï budou nejspíš hledat brigádu, aby uhradili škody vzniklé na majetku Nakrást co unese a nepozorovanì zmizet se nepodaøilo zlodìji v domì na Volenství. Mìstský úøad informuje Rada mìsta 24. schùze vzala na vìdomí: pøípravu zasedání ZMì odepsání nevymahatelných pokut výsledky kontrol hospodaøení pøíspìvkových organizací za I. ètvrtletí 2008 schválila: Provozní øád venkovních prostor areálu Domu s peè. službou rozpoètová opatøení zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta uložení doèasnì volných finanèních prostøedkù jmenovala: øeditelkou MŠ Šenov p. Lenku Mlýnkovou s úèinností od za zøizovatele èleny Školské rady pøi Základní škole Šenov ve složení: Ing. Hana Bartková, Ing. Marie Kotrová a Ing. Jana Vašíèková komisi pro posouzení nabídek na plnìní zakázky Rekonstrukce chodníkù vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti podél silnic II./ 473, II./479 II. etapa Z jednání samosprávy ve zkratce Rada mìsta 25. schùze : rozhodla: o pøidìlení zakázky a uzavøení smlouvy s uchazeèem MìPOS a o poøadí nabídek ostatních uchazeèù zakázky Rekonstrukce chodníkù vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti podél silnic II./473, II./479 II. etapa Zastupitelstvo mìsta 13. zasedání : vzalo na vìdomí: zprávy o bezpeènostní situaci ve mìstì PÈR, MìP, JSDH, Krizový štáb a povodòová komise, Komise pro projednávání pøestupkù schválilo: rozpoètová opatøení plán èinnosti pro II. pololetí finanèního a kontrolního výboru zámìry prodeje pozemkù mìsta OZV è. 4/2008, kterou se mìní OZV è. 1/2008 pøijetí dotace z MS kraje ve výši , Kè na projekt Zkvalitnìní Syn poškozených ho pøi drancování vyrušil a nebojácnì se mu postavil. Pachatel však využil své silové pøevahy, mladíka zamkl v jednom z pokojù a z místa èinu utekl. Jeho dostateèný popis byl pøedán policii ÈR Skvìlou zábavou, nièením veøejného WC, si první prázdninové dny krátila nudnou chvíli skupinka místních puber- ákù. Rozbitím zaøízení si však vykoledovala velké problémy. Pøípad šetøí policie ÈR Odložená taška na høbitovì byla snadným soustem pro neznámého pachatele. Od zlodìjiny ho neodradilo ani pietní místo. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na vel. MìP R. Kulhánek rozsahu poskytovaných služeb Peèovatelskou službou Šenov (vozidlo peèovatelské služby) rozhodlo: o uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace øímskokatolické farnosti na obnovu oratoøe o pøijetí pøíspìvku ze státního fondu dopravní infrastruktury na akci Rekonstrukce chodníkù vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti podél silnic II./ 473, II./479 II. etapa ve výši 4,725 mil. Kè stanovilo: koeficienty k dani z nemovitostí Rada mìsta 26. schùze : vzala na vìdomí: zprávy o èinnosti a hospodaøení Knihovny&Šenovského muzea, historicko letopiseckého aktivu a komise pro obèanské záležitosti zápisy komisí rady schválila: rozpoètová opatøení žádost mysliveckého sdružení zøízení vìcných bøemen dodatek k nájemní smlouvì mezi mìstem a Sportovním klubem Šenov (Stavinohová taj.) 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008

3 o koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí Jako další obce a mìsta, i Šenov využil své zákonné možnosti a stanovil novou Obecnì závaznou vyhláškou koeficienty pro výpoèet danì z nemovitostí. Mìstské zastupitelstvo v Šenovì vydalo dne podle ustanovení 11 odst. 3 písm. b) a 12 zákona è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84, odst. 2, písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù Obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2008 o koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí. OZV byla vyvìšena na úøední desce mìstského úøadu dne , je v platnosti od a nabývá úèinnosti dne Zastupitelstvo mìsta stanovilo: 1/ u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domù využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplòkovou funkci k tìmto stavbám s výjimkou garáží, v celé obci pro násobení základní sazby danì koeficient 1,5 (dosud èinil 1,0); 2/ u staveb využívaných pro podnikatelskou èinnost a u samostatných nebytových prostorù užívaných pro podnikatelskou èinnost: 1. sloužící pro zemìdìlskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodáøství 2. sloužící pro prùmysl, stavebnictví, dopravu, Mìstský úøad informuje Obecnì závazná vyhláška è. 3/2008 energetiku a ostatní zemìdìlskou výrobu 3. sloužící pro ostatní podnikatelskou èinnost v celé obci pro násobení základní sazby danì koeficient 1,5 (dosud èinil 1,0); 3/ pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient ve výši 2. Tímto koeficientem se vynásobí daòová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemkù, staveb, samostatných nebytových prostorù a za byty, popøípadì jejich soubory (novì zavedeno novelou zákona o dani z nemovitostí koef. 2, 3, 4 nebo 5). Ve srovnání se zdaòovacím obdobím r dojde v roce 2009 ke zmìnì danì z nemovitostí, ale poplatník není povinen podávat daòové pøiznání, daò vymìøí inanèní úøad Ostrava ve výši poslední známé povinnosti upravené o zmìny dle OZV è. 3/2008 a výsledek sdìlí poplatníkovi platebním výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem. Daò z nemovitostí ze staveb a pozemkù na území mìsta je 100% pøíjmem mìsta a celkovì by mìl v roce 2009 dosáhnout témìø 4 mil. Kè, které mìsto využije v kapitálové èásti rozpoètu na stavbu kanalizace. (A. Štefková O) Opravy chodníkù a doèasné pøemístìní zastávek V mìsících èervenci až øíjnu probìhnou celkové opravy chodníkù podél ulice Hlavní a Radnièního námìstí v centru mìsta. V prùbìhu letních prázdnin budou pøednostnì provedeny práce v blízkosti školy a autobusových zastávek. V záøí a øíjnu budou pokraèovat opravy z námìstí smìrem k ulici Na Sedlácích a k èerpací stanici pohonných hmot. Práce si vyžádaly i doèasné pøemístìní autobusových zastávek Šenov námìstí o 150 m smìrem ke kostelu, a to do do hodin. Od øíjna do konce roku bude mìsto Šenov pokraèovat i v opravì chodníku podél ulice Tìšínské v úseku od Lipové smìrem ke škole na Podlesí, a to vèetnì zøízení chodníkù na zastávkách a pøechodu u této školy. Akce zahrnují výmìny obrubníkù a dlažeb, pøed školami pak bezbariérovou úpravu a nasvícení pøechodù. Dìkujeme za pochopení, že pøi všech stavebních pracích bude omezen pohyb chodcù a pøíjezd k pøilehlým nemovitostem. Mìstu se na tuto akci podaøilo v èervnu 2008 získat pøíspìvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,725 mil. Kè v rámci programu zvýšení bezpeènosti dopravy. Cílem mìsta je poskytnout vysoce rizikové skupinì zranitelných úèastníkù silnièního provozu, zvláštì pak dìtem a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, bezpeèný pohyb a usnadnit nástup a výstup z prostøedkù hromadné dopravy. Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí stavebnì upraveného prostoru pro chodce, spoèívajících v bezbariérovém øešení pøístupových ploch, varovných pásech pøed vstupem do vozovky, signálních pásech z reliéfní dlažby u pøechodù pro chodce a nasvìtlením pøechodù speciálními svítidly typu ZEBRA. Práce provádí Mìstský podnik služeb Šenov, kde se lze informovat o možnosti odkoupení vytìžených dlažeb a obrubníkù. (Ing. Blažek, místostarosta) Komunální odpady Srpen 2008 Datum pøistavení VOK: 12. až Místa pøistavení VOK: Tìšínská (u koš.), køiž. Šajarská x Nad Potokem, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, ul. Pod Èechem, ul. Pod Školou, ul. Datyòská, køiž. V Družstvu x Bøezová, ul. Škrbeòská (u byt. SBD) Záøí 2008 Datum pøistavení VOK: 16. až Místa pøistavení VOK: køiž. K Hájence x Dlouhá, ul. Nová, Stará Petøvaldská, U Školky, Na Sedlácích, Václavovická (u b.j.), køiž. Okružní x Na Šimšce Øíjen 2008 Datum pøistavení VOK: 14. až Místa pøistavení: Pod Køižovatkou, Hasièská, 2x Kaštanová, Václavovická (u ÈD), køíž. Vráclavská x Na arském, Lipová, U Rybníkù Pouze pro areál høbitova: 20. až ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 3

4 Jako každoroènì vznikají rùzné výklady toho, co je nebo není dovoleno pálit v otevøených ohništích. Na prvém místì je tøeba precizovat, èeho se vlastnì spalování v otevøených ohništích, zahradních krbech a otevøených grilovacích zaøízeních týká. Je to pouze døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urèená výrobcem. Zásadní podmínkou je, že uvedená paliva nebo materiály nesmìjí být zneèištìny chemickými látkami. Zákon o ochranì ovzduší dává obci právo a možnost Nepálit, neukládat do odpadových nádob na tuhý komunální odpad (jedno jaké velikosti), nenechávat ležet na pozemcích zahnívat. Nezapomeòte, že pro trávu, která nenajde jiné uplatnìní a pozdìji i pro listí a neupotøebitelné ovoce, je v letošním roce zaveden sbìr do kontejnerù na ul. Na Sedlácích. Obsluha na sbìrném místì se postará o uložení vámi pøivezených bioodpadù. Uložení do sbìrné nádoby na stanoveném místì je zdarma. Tyto biologicky rozložitelné odpady jsou odváženy ke zpracování na kompostárnu OZO Ostrava. Je nepøípustné zaplòovat travní hmotou odpadové nádoby, pøedevším pak ty o objemu l, sídlištního typu, s horním otvíráním, na zbytkový/smìsný komunální odpad. Nádoby rozmístìné na 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 Mìstský úøad informuje Spalování v otevøených ohništích obecnì závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálù nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný zpùsob pro jejich odstranìní podle zákona o odpadech. Na území mìsta Šenov obecnì závazná vyhláška právì dle zákona o ochranì ovzduší zatím není. To ovšem neznamená, že by se mìl Šenov zahalit do kouøe a zápachu pøedevším ze spalování trávy. Zdržet se èinností, majících za následek obtìžování kouøem, zápachem atd. ukládá jiná právní norma. V minulých letech nebylo v Co udìlat s pokosenou trávou? území mìsta a volnì pøístupné.jsou výhradnì proto, aby zachytily pøebytek domovních komunálních odpadù vyprodukovaných fyzickými osobami, kdy z rùzných dùvodù na.jejich uložení nestaèí bìžné odpadové nádoby u jednotlivých obytných staveb. Pouze u zahrádkáøských/chovatelských osad jsou nádoby l urèeny pro vlastníky staveb v tìchto osadách. Ostatní vlastníci samostatnì stojících chat (staveb pro individuální rekreaci), podle míst, kde se nacházejí, mají místa pro odkládání odpadù stanovena a nádoby vždy slouží vìtšímu poètu osob. U vìtšiny nádob l je provádìn svoz 2x týdnì. Pøi dodržování pravidel jejich využívání takový interval je dostateèný jak z kapacitních, tak i hygienických dùvodù. možnostech rozpoètu zajistit financování náhradního odstraòování bioodpadù. Letošní rok je zkušební zavedením sbìru bioodpadù, což je vlastnì pøíprava na nový zákon o odpadech, kde má být již zakotvena povinnost sbírat a využívat bioodpady. Proto apelujeme na všechny, kteøí nekompostují na svých zahradách, aby v co nejvìtší míøe využívali sbìrného místa a bioodpady tam odevzdávali a neuchylovali se k pálení trávy v otevøených ohništích. Je to nejen škodlivé pro ovzduší, které dýcháme všichni, ale také není vzácností, že se lokální otevøené pálení vymkne kontrole a mùže jít nejen o majetek, ale také o život. Plošné vypalování pozemkù je zcela zakázáno dle požárního øádu platného na území mìsta. Likvidace autovrakù Po prázdninách je pøipraven další sbìr autovrakù: Datum: 16. záøí 2008 Místo sbìru bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada Provozní doba sbìru: pátek 15:00 až 18:00 hod. sobota 9:00 až 12:00 hod. sbìr pondìlí 8:00 až 10:00 hod. odvoz plných a pøistavení nových nádob /fa OZO Ostrava/ Provoz zajiš uje: MìPOS Šenov Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné) Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Místo: Zámecká ul., zpevnìná plocha Èas: 10:00 až 15:00 hod. Autovraky k likvidaci mohou v Šenovì dát za stejných podmínek i osoby, které zde nemají bydlištì. Ekologická recyklace autovrakù (vozidel urèených k likvidaci) je plnì zdarma u kompletních vrakù. V pøípadì, že autovrak nebude mít: motor: 600 Kè poplatek pøevodovku: 350 Kè poplatek Ihned na místì obdrží majitelé odevzdaných autovrakù od odebírající firmy ŽDB GROUP s.r.o., PROTOKOL o ekologické likvidaci auta. Tento protokol slouží k trvalému vyøazení auta z evidence vozidel. Doklady, které je nutné mít u sebe na místì: a) majitel vozidla obèanský prùkaz, velký technický prùkaz b) ostatní osoby obèanský prùkaz, velký technický prùkaz a plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci. (A. Stuchlíková ŽP)

5 Spoleèenská rubrika V mìsíci èervenci a srpnu 2008 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: PETR BEDNÁØ VÌRA CIESLAROVÁ LADISLAV DESORT LADISLAV GAZDÍK MIROSLAV HLAVAÈKA PAVEL KOLAT JAN KREJÈÍ MARIE KUCHAØOVÁ VÌRA MATEJKOVÁ HELENA MEŠ ANKOVÁ JINDØICH MOKROŠ OLDØICH PILCHOVSKÝ ANNA PLATOSOVÁ M I L O S L AV S L Í VA JINDØICH STACHOVSKÝ MILOSLAV STACHOVSKÝ MILAN SÝKORA OLGA ŠLACHTOVÁ LIBUŠE ADÁMKOVÁ DANISLAVA ÈARNECKÁ TOMÁŠ OLVARÈNÝ MARIE RYÈOVÁ MARIE UKALOVÁ JIØINA GRANDIÈOVÁ EVA HYNAROVÁ LUDMILA KRISCHKEOVÁ MILAN MAJUK JIØÍ PACNER EVŽEN PAVELEK BOŽENA PETEROVÁ HANA PLÍŠKOVÁ MARIE ŠEBESTOVÁ PAVLA ŠMÍDOVÁ JANA ŠTÌTINSKÁ JOSE TOMIS ZDEÒKA UHROVÁ Výroèí Zlaté svatby oslaví manželé MARIE A JIØÍ LHOTOVI manželé LIBUŠE A KAREL KOKOŠÍNŠTÍ manželé BRONISLAVA A ZDENÌK GLINZOVI Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (KPOZ/Kl.) Mìstský úøad informuje / Kultura Sociální a inanèní poradna ve spolupráci s krajskou radou Svazu dùchodcù informuje inanèní poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dìtmi, sociálnì slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele prùkazù TP, ZTP a ZTP-P. Sociálnì finanèní poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii (roèní vyúètování 4 až 6 %) u vybraného dodavatele na benzin a naftu v síti vybraných èerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30 až 40 %), pevné linky, internet, Telefonica O 2 na zákonné a havarijní pojištìní osobních aut (10 až 20 %) na pojištìní domácnosti a nemovitosti (slevy 10 až 20 %) na dodávku plynu (od èervence 2008) u vybraného dodavatele Pro držitele prùkazù ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištìní za škodu zpùsobenou zamìstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, pojištìní domácnosti a nemovitosti u vybraných pojiš oven. Nepla te víc, než je potøeba! inanèní poradna dále informuje: Od 1. èervna 2008 lze uzavírat stavební spoøení pro dìti do 17 let bez vstupního poplatku. Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daòové a psychologické služby pro všechny obèany. Bližší informace: Kontaktní místo Dùm Odborových služeb, Èeskobratrská 18, Ostrava. Úøední den každý ètvrtek 9 až hod. Tel , Zøízení sjezdu, úprava sjezdu a pøekopy místních komunikací Zøízení sjezdu, i úprava sjezdu podléhá zák. è. 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù 10, odst. 4, písmo a) a b). Vyzýváme vás tímto na nutnost dodržování platných zákonù. V pøípadì jejich nedodržení se dopouštíte pøestupku dle 42a, odst. 1, písm. f) zák. o poz. komunikacích a mùže vám být uložena pokuta až do výše 300 tisíc Kè. Provedení pøekopu místní komunikace je zvláštním užíváním místní komunikace a taktéž podléhá zákonu o pozemních komunikacích 25, odst. 1 a 6, písm. c) a d). Jeho nedodržení je opìt považováno za pøestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 300 tisíc Kè. Žádosti o zøízení sjezdu, nebo jeho úpravu, nebo o povolení zvláštního užívání místní komunikace pøekop, protlak jsou ke stažení na internetových stránkách mìsta: Pøedmìtné žádosti vèetnì požadovaných pøíloh pøedkládejte MìÚ Šenov, odboru investic, MH a dopravy minimálnì 30 dní pøed realizací. (M. Musialová MH) Výzva k dodržování bezpeènosti na silnicích Vyzýváme tímto všechny vlastníky nemovitostí bezprostøednì sousedících s komunikacemi a komunikacemi pro pìší, jejichž zeleò, vìtve stromù nebo keøù do komunikací zasahuje a zakrývá dopravní znaèení nebo oznaèníky ulic, aby tuto neprodlenì oøezali a dbali tak dodržování bezpeènosti silnièního provozu ( 15 zák. è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znìní pozdìjších práv. pøedpisù a 30 zák. è. 128/2000 Sb. o obcích ve znìní pozdìjších práv. pøedpisù). V pøípadì, že tak neuèiníte, provede úpravu naše organizace a náklady s tím spojené vám budou vyúètovány. Bezpeènost všech obèanù nám není lhostejná, nebuïte lhostejní ani vy. Jedná se o lidské životy. (M. Musialová MH) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 5

6 Kultura Mìsto Šenov Vás srdeènì zve na Šenovský Jarmark Celomìstská slavnost probìhne tradiènì poslední prázdninovou sobotu 30. a tentokrát i nedìli 31. srpna 2008 (viz program) Protože umístìní konání akce v loòském roce se setkalo s pozitivním ohlasem, bude letošní prùbìh na stejném prostranství. Vìøíme, že poèasí nám bude pøát a všichni prožijeme spoleènì bájeèný víkend. Jako v loòském roce prosíme obèany v okolí o shovívavost pøi zvýšené hladinì hluku. Mìsto Šenov se spolupoøadatelskou firmou Kiss production poøádá v sobotu 30. srpna a nedìli 31. srpna 2008 v prostorách Radnièního nám., ul. Hlavní, Zámecké a pøilehlého okolí Šenovský jarmark Program Jarmarku: 8.00 hod. pestrá nabídka jarmareèního zboží, chutné speciality, pou ové atrakce Sobota Vystoupení dìtí ze ZUŠ Šenov slavnostní zahájení KLUBKA (vystoupení dìtí a mládeže) Sting Revival (šenovská rocková kapela) Ewa arna Periody (regionální kapela) Šuba Duba Band (dìtský swingový orchestr) Rock&Roll Band Marcela Woodmana BUTY Nogol Band Doprovodný program: 9.30 hod. Základní škola zahájení šenovské zahrádkáøské výstavy hod. Muzeum Šenov vernisáž výstavy Šenov 10 let mìstem 10 let otevøení muzea hod. Otevøení výstavy v chrámu Prozøetelnosti Boží Panská oratoø Nedìle poutní mše sv. v chrámu Prozøetelnosti Boží žehnání praporu mìsta, praporu a hasièských vozidel dobrovolných hasièù Šenov v katolickém kostele koncert skupiny Hradiš an (námìstí) Zmìna programu vyhrazena! Vstup na akci zdarma. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008

7 Kultura Sponzoøi enovského jarmarku a Benzina enov p. Karasové Uzavírka ul. Hlavní, Obecní a Zámecké v dobì konání akce enovský Jarmark Z dùvodu konání akce enovský Jarmark bude dne od 18 hodin do do 6.00 hodin uzavøena ul. Hlavní, Obecní a ul. Zámecká v enovì. Bude zde zákaz vjezdu v ech motorových vozidel. Ul. Obecní bude prùjezdná pouze pro autobusovou dopravu. Podrobné dopravní znaèení je k nahlédnutí na internetových stránkách mìsta: Jarmark 2008 STÁNKOVÝ PRODEJ Rezervaci míst pro stánkový prodej a výbìr poplatkù na akci enovský Jarmark 2008, který se uskuteèní dne a , bude provádìt firma Jiøí Guòka, v budovì Obecního domu, Radnièní námìstí 300, enov, a to ve dnech pondìlí :00 18:00 hodin støeda :00 18:00 hodin pondìlí :00 18:00 hodin støeda :00 18:00 hodin Kontaktní e mail: ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7 8/2008 7

8 Nejstarší obèan Šenova pan ALOIS KONARSKI, který oslavil dne své 102. narozeniny! Blahopøejeme. Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Erik Peterek, Samuel Pøeèek, Adéla Vogelová, ilip Englert, Ondøej Boldi, Vojtìch Nakielný, Marie Kuchaøová K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Vladimír Galièák, Ivana Pastròáková, Václav Blažek, Ludvík Banasiñski, Jarmila Mecová, Jaroslav Toman, Ludmila Œwierczynová Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 Kultura / Školství Zmìny v Mateøské škole S otevøením nového školního roku dochází v MŠ Šenov k výchovným, personálním i jiným zásadním zmìnám. K nastupuje nová paní øeditelka p. Lenka Mlýnková. Odlouèené pracovištì MŠ Lapaèka povede øeditelkou novì jmenovaná vedoucí uèitelka p. Hana Olšáková. S nástupem nového vedení pøichází do MŠ Šenov spousta nových aktivit a èinností, urèitì velmi zajímavých pro dìti i rodièe. Paní øeditelka L. Mlýnková nabízí nový výchovnì vzdìlávací program zamìøený na podporu zdraví a ekologie s rozsáhlou nabídkou nadstandardních ozdravných èinností pro zdravotnì oslabené dìti (zvlažování vzduchu, inhalování, aplikace nosních sprejù Vincentky pøed spaním, cvièení na rehabilitaèních míèích, zaøazování prvkù dìtské jógy do rehabilitaèního a relaxaèního cvièení ap.). Mimo tyto pøímé ozdravné èinnosti pøipravuje spolu s personálem polodenní, celodenní výlety do mimomìstské pøírody a jarní týdenní ozdravný pobyt dìtí do ekologického støediska Vity-Hrèava, Mosty u Jablunkova. Také tvoøivé výtvarné a pracovní aktivity s ekologickým materiálem, keramické tvoøení, flétnièky, sbìr odpadového materiálu apod., jsou dalšími aktivitami pro rozvíjení zruènosti a fantazie dìtí. Pro rodièe a dìti se zájmem o výuku cizích jazykù je pøipravena nová metodická výuka dìtské angliètiny Teddy bear a Englisch. Kromì této rozsáhlé nabídky došlo v prázdninových mìsících za velké finanèní podpory mìsta Šenov i k takovým zmìnám, jako je rekonstrukce dìtského sociálního zaøízení ve spodní èásti budovy v Lipové ul. a celkové výmìnì starého dìtského nábytku za nový. Dìti i rodièe se mohou z nových vìcí k otevøení nového školního roku jen tìšit. Èeká je opravdu aktivní, nepochybnì zajímavý a poutavý program v pìkném zestetizovaném zaøízení. Dobrá spolupráce s rodièi a spokojenost dìtí z krásnì prožitých dní v MŠ je mým nejvìtším pøáním øíká nová paní øeditelka. Srdeènì pøejeme hodnì chuti do práce, elánu a radostí s dìtmi. Za mìsto Šenov: Mgr. D. Kuchaøová, starostka Výmìna øeditelky MŠ Šenov Na své 24. schùzi rada mìsta odvolala k øeditelku MŠ Šenov p. Zdeòku Pašíkovou, která odchází do dùchodu, a na její místo jmenovala po výbìrovém øízení od p. Lenku Mlýnkovou. Odcházející paní øeditelce, která pracovala v MŠ Šenov od roku 1978 a ve funkci øeditelky od roku 2002, dìkujeme za práci, kterou pro naše nejmenší vykonávala a pøejeme jménem celého zastupitelstva, mìsta a vìøíme i všech obèanù Šenova, spoustu pøíjemnì prožitých chvil, mnoho úspìchù v nejrùznìjších osobních i veøejných aktivitách a hodnì radostí a zdraví do dalších let. vedení mìsta Podìkování Relax klubu na Škrbeni za ochotu a vstøícnost, se kterou umožnil trávit dopoledne dìtem ze ZŠ Šenov na škrbeòském høišti. Žákùm zde byly k dispozici kuželky, stolní tenis, míèe i táboøištì. Navíc i možnost obèerstvení. Za tøídy 5. C, 6. B a 7. B Lenka ukalová tø. uè. 6. B

9 Školství / Život ve mìstì Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdìlávacích center v Šenovì 2. rok (podpoøeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci inanèního mechanismu EHP a Norského finanèního mechanismu) Mìsto Šenov bude realizovat druhý rok projektu Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdìlávacích center v Šenovì. Jedná se o víceletý projekt, který bude pokraèovat i bìhem následujícího roku. Projekt se realizuje v mateøské školce, základní škole a Základní umìlecké škole v Šenovì. V prvním roce byly vybaveny školní jídelny a kuchynì MŠ a ZŠ Šenov. Dále byly školy, školky a ZUŠ vybavena odbornými a školními pomùckami. V druhém roce projektu (tj. srpen 2008) budou vybaveny MŠ a ZŠ školním nábytkem vyhovujícím hygienickým normám a vyhláškám EU. U ZŠ se jedná o kmenové tøídy, odborné a speciální uèebny (židle, lavice, nábytek a tabule). U MŠ se jedná o tøídy, herny, šatny a koupelny. V mìsíci èervenci MŠ a ZŠ v Šenovì navštívil Námìstek hejtmana Mgr. Pavel Drobil v kuchyni ZŠ. Základní umìlecká škola Viléma Wünsche v Šenovì nabízí ve školním roce 2008/ 2009 výuku v hudebním a výtvarném oboru a pøípravu žákù na talentové zkoušky. HUDEBNÍ OBOR Plnì kvalifikovaní pedagogové s dlouholetou praxí mohou vašim dìtem poskytnout výuku na tyto hudební nástroje: akordeon, housle, keyboard, klarinet, klavír, kytara, piccola, pøíèná flétna, saxofon, trubka, violoncello, zobcová flétna a výuku sólového zpìvu. VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ informuje Ve výtvarném oboru se žáci pod vedením Mgr. Lucie Cimmrové seznámí s tìmito technikami: kresba malba grafika vázaná a vosková batika keramika prostorová tvorba poèítaèová grafika zpracování fotografií chemickou cestou. Dosud máme ještì nìkolik volných míst. Pøihlásit dìti mùžete osobnì a nebo na telefonních èíslech: (sekretariát), (øeditelka školy, záznamník). námìstek hejtmana Mgr. Pavel Drobil, který se zasloužil o získání tohoto projektu. Spoleènì s Ing. Nicol Kalcovskou a starostkou si prohlédli školy a školky a výsledky prvního roku projektu. Ve tøetím roce (tj. èervenec, srpen 2009) budou dovybaveny MŠ a ZŠ školním nábytkem kanceláøe, kabinety, školní družina a šatny. Dále budou školy a školky vybaveny audiovizuální technikou a informaèní a komunikaèní technologií. Základní škola informuje Coca cola cup Naši žáci dosáhli vynikajícího úspìchu na celostátním fotbalovém turnaji. Družstvo našich žákù, o kterém jsme psali už v minulém Obìžníku, postoupilo v této soutìži do Prahy, kde na známém stadionu na Letné vybojovali v celostátní konkurenci výborné 11. místo. Hoši si z tøídenního turnaje odnesli hodnì zážitkù, dvì sady dresù a další ceny. Možná, že nám v Šenovì vyrùstají noví fotbaloví reprezentanti! Radovánky Letošní radovánky se mimoøádnì vydaøily. Za krásného poèasí jsme mohli vidìt nápaditá vystoupení žákù všech roèníkù naší školy. Vyvrcholením programu bylo vystoupení žákù 9. roèníku pod názvem Brazílie v rytmu samby, které pozitivnì naladilo každého návštìvníka. Dìkujeme všem, kteøí se na realizaci a organizaci radovánek podíleli a všem návštìvníkùm za podporu a vytvoøení pøíjemné atmosféry. Podìkování Vedení Základní školy v Šenovì dìkuje všem rodièùm, pøátelùm a všem obèanùm mìsta za celoroèní podporu a porozumìní pøi realizaci nároèného výchovného programu. Tìšíme se na dobrou spolupráci i v následujících letech a pøejeme všem pøíjemné prožití prázdnin a dovolené k naèerpání nových sil v novém školním roce. Z èinnosti ZO ÈZS Šenov l Dne se zúèastnili vybraní žáci ZŠ Šenov zájezdu, který pro nì pøipravila naše ZO. Žáci navštívili zahradnictví PASIÈ v Dolních Životicích a Štáblovicích a zámek Hradec nad Moravicí. Seznámili se také se sortimentem pìstovaných rostlin, které si i mohli zakoupit. l Naše ZO se podílela na zpestøení Dìtských radovánek dne , kde jsme pøipravili malou výstavku fotografií z naší èinnosti a vzorky pìstovaných kvìtin našich èlenù. Pøi této pøíležitosti byly rovnìž vystaveny fotografie žákù ZŠ na téma Život na zahradì a vyhodnoceni tøi nejlepší 1. místo Martin Kazík, 2. místo Tomáš Sladèík a 3. místo Ondøej Guth. Tito obdrželi vìcné ceny. otosoutìž nadále pokraèuje a její závìreèné hodnocení probìhne v prosinci. Vìøíme, že se ji zúèastní ještì více žákù se zamøením (pokraèování na str. 10) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 9

10 Šenovským hasièùm se podaøilo splnit další cíl oslav 100. výroèí založení jejich organizace. Po uspoøádání slavnostní výroèní valné hromady, soutìže mladých hasièù, soutìže o pohár sv. loriána a otevøení výstavy v šenovském muzeu byla na poøadu roèního plánu oslav expedice do pohoøí Kavkaz, kde mìli hasièi za cíl vyvìsit svùj prapor na nejvyšší vrchol nejenom tohoto pohoøí, ale zároveò i nejvyšší vrchol Ruské federace, horu Elbrus (5642 m). Nápomocna tomuto plánu byla cestovní kanceláø Pamír7000. Hasièské družstvo ve složení Stanislav Kroèek, David Polák, Petr Štefko a Lenka Ohrádková vyrazilo na cestu Po tøech strastiplných dnech ve vlaku a autobusu dorazili nakonec do základního tábora v centrálním Kavkazu, který se nachází v Kabardino-Balkarské republice, která je souèástí Ruské federace a leží již za Manyèsko- Kumskou brázdou, tudíž pro nás již v exotické Asii. Bìhem aklimatizaèního týdne se výprava pokusila celkem o tøi vrcholy. Za zmínku urèitì Život ve mìstì Šenovští hasièi pokoøili Elbrus stojí zdolání vrcholu ju- ju Baši (4400 m) v údolí Adyr-su, který asi nejvíce napomohl pøivyknutí k fyzické zátìži ve velkých výškách. Kromì sportovních výkonù se samozøejmì hasièi seznámili i s místními zvyklostmi a tradicemi a nasáli atmosféru dalekých krajin. Mìli možnost se také seznámit s fungováním záchranného systému Ruské federace a srovnat zkušenosti místních záchranáøù. Dne se výprava pøesunula do obce Azau, což je východisko k nejvyššímu vrcholu pohoøí, Elbrusu. Ještì odpoledne se družstvo pøesunulo do výškového tábora Prijut 11 do výšky 4100 m. Další den byl v plánu aklimatizaèní výstup do výšky 4800 m na Pastuchovy skaly a návrat zpìt. Na základì pøedešlé výborné aklimatizace se jevila šance zaútoèit na vrchol pøímo bez aklimatizaèního výstupu. Družstvo se tedy dohodlo, že ráno vstane, tak jako kdyby se jednalo o útok na vrchol, tedy ve 3 hodiny. Ráno se ukázalo jako ideální pro zdolání vrcholu. Bylo bezvìtøí a na nebi ani mráèek. Po výstupu na Pastuchovy skaly se hasièi rozhodli pokraèovat dál na vrchol. Po nìkolika hodinovém vysilujícím výstupu se podaøilo, pro nìkteré nemožné, zdolat vrchol. Dne asi ve hod. moskevského èasu vstanulo vrcholové družstvo šenovských hasièù na nejvyšším vrcholu Kavkazu, Ruska a zároveò na vyšším vrcholu, než je vrchol Evropy, na (pokraèování ze str. 9) na naše zahrady. l Dne probìhlo v Domì zahrádkáøù posezení s jubilanty, kterého se zúèastnilo 17 èlenù naší ZO. l Pøipravujeme V rámci oslav 10. výroèí jmenování Šenova mìstem a 45. výroèí založení ZO ÈZS Šenov poøádáme ve dnech až výstavu ve spolupráci se vèelaøi, myslivci, rybáøi a Zahradnickým uèilištìm Klimkovice. Výstava bude souèástí Šenovského jarmarku dne a bude probíhat v areálu ZŠ Šenov støed. Obracíme se na všechny, kteøí se chtìjí na této výstavì prezentovat svými výpìstky, aby tyto doruèili dne od hod. do budovy ZŠ nebo od 8 do 12 hod. tamtéž. Na výstavì je možné prezentovat vše, co se vám podaøilo vypìstovat ovoce, zeleninu, kvìtiny, hoøe Elbrus ve výšce 5642 m! Od Anglie až po Kazachstán to prostì už výše nejde! Na vrcholu vyvìsili do prudkého vìtru státní vlajku a hasièský prapor. Pabìda vítìzství! Disciplína, silná vùle a sebeodøíkání, vlastnosti hasièùm vlastní, je dokázaly pøenést pøes hranici všedních dnù. Svým èinem napsali další kapitolu historie šenovského hasièského sboru. Z èinnosti ZO ÈZS Šenov bonsaje, osazené misky, náøadí, nástroje a literaturu mající vztah k pìstování apod. Program pøíprav a výstavy: od 16 do 18 hod. sbìr materiálù; od 8 hod. instalace výstavy; hod. zahájení výstavy, 18 hod. ukonèení; od 9 do 18 hod. otevøeno; pouze pro školy. Bližší informace k výstavì na tel Tìšíme se na vaše výpìstky i vaši úèast na výstavì. Za výbor ZO Lampart Jan. l Zájezd: ZO ÈZS Šenov poøádá dne zájezd do ZOO Lešná u Zlína spojený s prohlídkou zámku Lešná a tropické haly Yucatan. Odjezd v 7 hod. od rest. Na Špici. Cena zájezdu 150 Kè èlenové, 180 Kè neèlenové. Vstup do zámku a ZOO si úèastníci hradí na místì. Pøihlášky na tel Platba dne v DZ na ul. Tìšínské od 15 do 16 hod. Zve výbor ZO. Nohejbalový turnaj v Šenovì Dne se uskuteènil v areálu SK ŠENOV nohejbalový turnaj trojic u pøíležitosti 10. výroèí mìsta Šenova organizovaný Sokolem Šenov. Turnaje se zúèastnilo 7 trojic z toho dvì trojice pøijely až z dalekého družebního slovenského Streèna. Turnaj velice dobré úrovnì vyhrálo družstvo SK Havíøov- Suchá, na druhém a tøetím místì se umístila domácí družstva Sokola Šenov. Podìkování za organizaci patøí øediteli turnaje Ing. Jiøímu Svrèinovi, ostatním sokolùm a sponzorským darùm od mìsta Šenova. Na další roèník nohejbalového turnaje se tìší všechna zúèastnìná družstva. 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008

11 ivot ve mìstì / Sport Sokolská èinnost v enovì 2. pokraèování z Obì níku 05/2008 Kolik enovských zùstalo na boji tích, vidíme ka dodennì na pomníku padlých pod MìÚ. Pøesto ji v r. 1922, tj. po 10 letech od zalo ení Tìlocvièné jednoty SOKOL:... byl utvoøen u í výbor, který mìl za úkol postarati se o zakoupení pozemku na letní cvièi tì a pozdìji, kdy bude jednota finanènì lépe zalo ena, by si mohla na tomto postaviti i sokolovnu. V tomto výboru byli bøí. Ko aný Jindøich, Kozelský Josef, Maceèek Antonín, Va íèek Franti ek a Slíva Antonín. Úkolem výboru bylo stanoviti místo a koupiti pozemek. Ujednáno bylo po ádati p. Gøegoøe o prodej parcely nad antarùvkou, kterou získal dlouholetým nájmem od velkostatku. Proti tomu se v ak postavila obecní rada se starostou v èele, která dùslednì trvala na tom, aby pozemek tento nedostal SOKOL. Brzy nato znovu byla výborem podána ádost správì velkostatku, aby nám v náhradu byla pøidìlena parcela jiná. ádosti na í bylo vyhovìno a pøiøèena nám správou velkostatku parcela è.113/4-nad Floriánem, vedle p. Kren eloka (místní pekaø pozn. aut.). Znovu se v í vervou postavil se starosta obce proti tomuto pøidìlení a odmítl podepsati dobrozdání o pøevedení této parcely do vlastnictví SOKOLA. Po jednání zástupcù jednoty s právním zástupcem p. Fr. Ol ákem, notáøem ve Frýdku, byla tímto obec enovská vyzvána k podepsání potvrzení, e nièeho nenamítá proti pøevedení této parcely do vlastnictví SOKOLA. Av ak i tentokrát odmítla to uèiniti a v dopise obvodové úøadovnì státního pozemkového úøadu v Olomouci odùvodòuje proè to nemíní podepsati. Do konce roku se v ak nic z místa nepohlo. V dopise pozemkového úøadu ze dne 12. bøezna 1923 jest obci oznámeno, e se dostaví komise, která má prozkoumati námitky podané obcí na místì samém. Za pozemkový úøad se dostavil p. Dr. Meinz, za obec se dostavili p. Bøuska starosta obce a 4 èlenové obecního zastupitelstva pánové: Jaro Jan, Slíva Fr., Gøegoø Vítìzslav a Ko ál Karel, za velkostatek p. insp. Reinold. Za SOKOL br. Va íèek Franti ek, jako starosta a Maceèek Antonín, jako jednatel. Úspìch raketových modeláøù Mistrovství Èeské republiky raketových modeláøù ákù probìhlo ve dnech v Mladé Boleslavi za úèasti 32 soutì ících. Modeláøský klub AVZO enov reprezentovali Zdenìk Ramík, Jan ebesta, Adam Dittrich a vedoucí m.s. Tomá Indruch. Na i áci byli úspì ní a umístili se: v kategorii raketoplán : Dittrich 24. Ramík 18. ebesta 5.; v kategorii padák : Dittrich 15. Ramík 7. ebesta 2.; v kategorii raketový kluzák : ebesta 3. místo a v kategorii streamer : Dittrich 18. ebesta 12. Ramík 1. místo a titul Mistr Èeské republiky. Absolutním vítìzem mistrovství se na základì souètu umístìní ze v ech kategorií stal Jan ebesta. Za MK enov Mgr. Zdenìk Bastl. Na fotografii zleva: Jan ebesta, vedoucí a trenér Tomá Indruch, Adam Dittrich, Zdenìk Ramík. Taneèní kola Palas reprezentovala V sobotu 28. èervna probìhl v chorvatském Samoboru svìtový pohár show dance. Za na i taneèní kolu nás reprezentoval v sólových choreografiích David Král v hlavní vìkové kategorii. Postoupil do finále a v nároèné konkurenci obsadil 3. místo. Leto ní sezóna byla pro taneèní kolu opravdu úspì ná. Získali jsme 8 nominací na mistrovství republiky a 4 nominace na mistrovství svìta a Evropy. Tì íme se na vás po prázdninách v na ich taneèních a pohybových kurzech pro v echny vìkové kategorie. Za taneèní kolu Josef Macura, pøedseda T Palas. Víte e... se dne konal turnaj v beach volejbalu s názvem Po tovní spoøitelna Cup a sloganem S Po tovní spoøitelnou do finále ve smí ené kategorii? Turnaje se zúèastnili i hráèi, kteøí mají bohaté zku enosti s extraligovým estkovým volejbalem nebo ligovými soutì emi, nìkteøí hráli na mistrovství ÈR nebo absolvovali zahranièní turnaje. Celkem hrálo 13 dvojic. Vítìzem se stal pár L. Klimek L. Ha kovcová z Ostravy. Hráèi ocenili vysokou úroveò organizace, kvalitní areál a klidné prostøedí. Chtìli bychom touto cestou podìkovat hlavnímu sponzorovi akce Po tovní spoøitelnì, která vìnovala ceny vítìzùm. Dále bychom chtìli podìkovat poøadateli turnaje WOLEJ Club enov o.s. Podìkování V kvìtnu opustila na e øady dlouholetá èlenka a cvièitelka TJ Sokol enov sestra Aloisie Kusková. Èlenkou Sokola byla od svých pìti let a ji jako dorostenka se vìnovala cvièitelské èinnosti vedla cvièení aèek a pozdìji i cvièení en. Nároènou cvièitelskou práci vykonávala po celý svùj ivot, pokud jí to dovolilo zdraví. V echny její bývalé cvièenky dìkují za v e, co jim v típila do pamìti a hlavnì do pohybu, za chvíle radosti a pohody, které díky její dru né a veselé povaze v jejich cvièebních hodinách pro ily. Za tuto obìtavou a nezi tnou práci jí výbor i ostatní èlenové TJ Sokol enov alespoò touto cestou srdeènì dìkují. Dìkujeme Loizièko. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7 8/

12 Inzerce n Angliètina - kurzy, indiv., dìti od 3 let, dospìlí. Mgr.Èásteèková, tel.: , mob.: n Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: n Koupím pozemek v centru Šenova s možnosti pøipojení elektøiny a vody k provozování zahrádky. Spìchá. Tel.: ÈESKÁ POJIŠ OVNA, a. s. JEDNATELSTVÍ ŠENOV /budova nákupního støediska 1. patro/ Kontakt: Klegová Ivana, mobil : Úøední dny: Po a St 8,30 11,00 14,00 17,00 Mimo úøední dny: dle domluvy Nabízíme: POJIŠTÌNÍ: ŽIVOTNÍ INVESTIÈNÍ ÚRAZOVÉ, ÚVÌROVÉ, DÙCHODOVÉ, VKLADOVÉ, DÌTÍ A MLÁDEŽE ÈP INVEST POVINNÉ A HAVARIJNÍ POJIŠTÌNÍ CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ POJIŠTÌNÍ DOMÁCNOSTÍ OBYTNÝCH BUDOV POJIŠTÌNÍ ODPOVÌDNOSTI POJIŠTÌNÍ GARANCE PENZIJNÍ PØIPOJIŠTÌNÍ ÈP /možnost získání startovací prémie 500, Kè pøi sjednání do 40 let/ NOVINKY: POJIŠTÌNÍ PSÙ MAZLÍÈEK /nemoc, úraz, odpovìdnost/ SOUKROMÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ HYPOTÉKA ÈP Možnost sjednání PRÉMIA KARTY ÈP Úvìr, který Vás nezatíží Nový a ojedinìlý produkt. Samosplácející varianta urèena pro každého. Naším cílem je ekonomicky nezávislý obèan. V pøípadì zájmu volejte: ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ORIENTÁLNÍ TANEC V ŠENOVÌ Nový kurz pro zaèáteènice bude zahájen ve ètvrtek 4. záøí 2008 v hodin. Více informací na tel. èísle Eva Šarounová Pekárna Bartovice Šárka Lipinová, Šenovská 440/295 Nabízí peèení koláèù pro slavnostní pøíležitosti, oslavy, jubilea. Tel.: , Pùjèky, øešení dluhù a exekucí tel.: Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více