/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009"

Transkript

1 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto citátem známého èeského spisovatele Bohumila Hrabala zaèínal prosincový Obìžník roku 2001, a my vás, milí ètenáøi, srdeènì vítáme u dalšího pokraèování vzpomínek na léta minulá. Konkrétnì se ohlížíme za uplynulým desetiletím, které je první desítkou v naší mìstské historii. Ne každému se podaøí, aby ve svém životì vítal pøíchod nového tisíciletí, a pro ty, kterým se to povedlo, byl jistì tento zážitek jedním z nejsilnìjších v životì. Také u nás v Šenovì probíhalo vítání milénia 3. ledna 2001 se na høišti naší ZŠ sešlo celkem 781 dìtí se svými uèiteli a za úèasti široké veøejnosti byla nejmladšími úèastníky z øad dìtí z mateøské školy zapálena slavnostní pochodeò, od které pak byly zažehnuty svíce všech ostatních pøítomných. Spoleèným heslem: Vítej nové tisíciletí. A život dál letí v rukou našich dìtí! pak byla pøivítána nová epocha. Prvním obèánkem mìsta Šenova, který se narodil už v novém tisíciletí, se stal Tomáš Gans. Další pro Šenov velmi významnou událostí bylo vydání Slovníku šenovského náøeèí, který je autorským dílem kolektivu žákù ZŠ Šenov, kteøí pracovali pod vedením paní uèitelky Mgr. Aleny Strumínské. V roce 2001 také šenovský MìÚ založil své internetové stránky. V lednu 2001 byla završena korespondenèní obìžníková soutìž Znáš své mìsto, jejíž hlavní výhrou byla kniha Kronika lidstva. Ve Velké Británii zaèala øádit slintavka a kulhavka a také u nás v Šenovì se dbalo na preventivní protinákazová o- patøení. Základní umìlecká škola V. Wünsche v Šenovì vydala své první CD se skladbami starých mistrù v podání uèitelù této školy. Tìlovýchovná jednota Sokol Šenov oslavila spolu s župou Tìšínskou Jana Èapka 80. výroèí svého založení. Další institucí, která v roce 2001 slavila své výroèí, byl šenovský evangelický kostel. V roce 2001 slavil 65. výroèí svého otevøení. Tento chrám byl za úèasti nìkolika stovek lidí slavnostnì otevøen dne 29. èervna roku V rámci tradièního šenovského jarmarku probìhla v našem muzeu vernisáž výstavy Historie šenovského zámku a poddanských vesnic. V rámci oslav byla také slavnostnì vysvìcena zrestaurovaná socha sv. loriána. V roce 2001 také ubìhlo 145 let od slavnostního otevøení tzv. Staré školy což je také zároveò odpovìdí na minulou soutìžní otázku. A jelikož odpovìï tentokrát pøišla pouze jediná, tak poukázku v hodnotì 200 Kè na nákup knihy si mùže autorka správné odpovìdi vyzvednout do konce mìsíce srpna v naší šenovské knihovnì. A protože vìøíme, že dìní veøejné vás, milí spoluobèané, zajímá, nenecháváme se odradit a i tentokráte vyhlašujeme další soutìžní otázku. A sice, kde tedy na kterém místì v Šenovì stojí Strom milenia, který naši tehdejší zastupitelé slavnostnì zasadili 28. bøezna roku 2002 v rámci celostátní akce Tisíc stromù pro nové tisíciletí. Na všechny vaše odpovìdi se tìšíme buï na korespondenèním lístku na adrese knihovny (Lipová è. 861) nebo na e- mailu: Pøejeme vám krásnou a pohodovou dovolenou, dìtem sluneèné prázdniny a v záøí se budeme opìt tìšit na všechny naše milé ètenáøe. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 V rámci pøípravy šenovského kalendáøe pro rok 2009 vyzýváme spolky i jednotlivce k zasílání fotografií s tématem šenovské nauèné stezky, ale také mùžete zasílat starší fotografie z celého 20. století až do souèasnosti. otografie posílejte buï na adresu redakce Obìžníku, nebo na adresu knihovny (ul. Lipová è. 861) nebo na Odmìnou za vaši spolupráci bude spoleènì vytvoøený kalendáø pro rok ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Ke zjištìní okolností kolem jisté trestné èinnosti byla hlídka MìP povìøena kontrolou nìkolika mladíkù. Mimo jiné však bylo zjištìno, že vozidlo, ve kterém zrovna kuli své plány, je kradené. Povedenou partu si vyzvedla policie ÈR Kovová konstrukce v jednom z místních podnikù byla velkým lákadlem pro dva zlodìje. K trestnému èinu je vedla vidina pár korun získaných ve sbìrnì. Že se jedná o speciální zaøízení v hodnotì nìkolika tisíc nejspíš ani netušili. Šenovské muzeum Srdeènì zveme širokou veøejnost na slavnostní vernisáž výstavy v Šenovském muzeu, která se bude konat dne 30. srpna 2008 v prostorách muzea v 10 hodin dopoledne. Tématem výstavy je Deset let mìsta Šenova a deset let Šenovského muzea. Taktéž zveme všechny na 14 hod. odpoledne téhož dne (30. srpna 2008), kdy bude pro úèely stálé expozice mapující historii šenovské katolické farnosti, slavnostnì otevøena v prostorách chrámu Prozøetelnosti Boží tzv. panská oratoø. Zamìstnancem firmy byli však pachatelé vyrušeni a tak svùj povedený obchod nedokonali Nìkolik autobusových zastávek poškozených sprejem zvýšilo pozornost hlídky MìP na maximum. Bìhem pár minut byli zadrženi dva místní mladíci, kteøí se vydali na dobrodružnou výpravu noèním Šenovem. Místo prázdnin si teï budou nejspíš hledat brigádu, aby uhradili škody vzniklé na majetku Nakrást co unese a nepozorovanì zmizet se nepodaøilo zlodìji v domì na Volenství. Mìstský úøad informuje Rada mìsta 24. schùze vzala na vìdomí: pøípravu zasedání ZMì odepsání nevymahatelných pokut výsledky kontrol hospodaøení pøíspìvkových organizací za I. ètvrtletí 2008 schválila: Provozní øád venkovních prostor areálu Domu s peè. službou rozpoètová opatøení zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta uložení doèasnì volných finanèních prostøedkù jmenovala: øeditelkou MŠ Šenov p. Lenku Mlýnkovou s úèinností od za zøizovatele èleny Školské rady pøi Základní škole Šenov ve složení: Ing. Hana Bartková, Ing. Marie Kotrová a Ing. Jana Vašíèková komisi pro posouzení nabídek na plnìní zakázky Rekonstrukce chodníkù vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti podél silnic II./ 473, II./479 II. etapa Z jednání samosprávy ve zkratce Rada mìsta 25. schùze : rozhodla: o pøidìlení zakázky a uzavøení smlouvy s uchazeèem MìPOS a o poøadí nabídek ostatních uchazeèù zakázky Rekonstrukce chodníkù vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti podél silnic II./473, II./479 II. etapa Zastupitelstvo mìsta 13. zasedání : vzalo na vìdomí: zprávy o bezpeènostní situaci ve mìstì PÈR, MìP, JSDH, Krizový štáb a povodòová komise, Komise pro projednávání pøestupkù schválilo: rozpoètová opatøení plán èinnosti pro II. pololetí finanèního a kontrolního výboru zámìry prodeje pozemkù mìsta OZV è. 4/2008, kterou se mìní OZV è. 1/2008 pøijetí dotace z MS kraje ve výši , Kè na projekt Zkvalitnìní Syn poškozených ho pøi drancování vyrušil a nebojácnì se mu postavil. Pachatel však využil své silové pøevahy, mladíka zamkl v jednom z pokojù a z místa èinu utekl. Jeho dostateèný popis byl pøedán policii ÈR Skvìlou zábavou, nièením veøejného WC, si první prázdninové dny krátila nudnou chvíli skupinka místních puber- ákù. Rozbitím zaøízení si však vykoledovala velké problémy. Pøípad šetøí policie ÈR Odložená taška na høbitovì byla snadným soustem pro neznámého pachatele. Od zlodìjiny ho neodradilo ani pietní místo. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na vel. MìP R. Kulhánek rozsahu poskytovaných služeb Peèovatelskou službou Šenov (vozidlo peèovatelské služby) rozhodlo: o uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace øímskokatolické farnosti na obnovu oratoøe o pøijetí pøíspìvku ze státního fondu dopravní infrastruktury na akci Rekonstrukce chodníkù vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti podél silnic II./ 473, II./479 II. etapa ve výši 4,725 mil. Kè stanovilo: koeficienty k dani z nemovitostí Rada mìsta 26. schùze : vzala na vìdomí: zprávy o èinnosti a hospodaøení Knihovny&Šenovského muzea, historicko letopiseckého aktivu a komise pro obèanské záležitosti zápisy komisí rady schválila: rozpoètová opatøení žádost mysliveckého sdružení zøízení vìcných bøemen dodatek k nájemní smlouvì mezi mìstem a Sportovním klubem Šenov (Stavinohová taj.) 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008

3 o koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí Jako další obce a mìsta, i Šenov využil své zákonné možnosti a stanovil novou Obecnì závaznou vyhláškou koeficienty pro výpoèet danì z nemovitostí. Mìstské zastupitelstvo v Šenovì vydalo dne podle ustanovení 11 odst. 3 písm. b) a 12 zákona è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84, odst. 2, písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù Obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2008 o koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí. OZV byla vyvìšena na úøední desce mìstského úøadu dne , je v platnosti od a nabývá úèinnosti dne Zastupitelstvo mìsta stanovilo: 1/ u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domù využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplòkovou funkci k tìmto stavbám s výjimkou garáží, v celé obci pro násobení základní sazby danì koeficient 1,5 (dosud èinil 1,0); 2/ u staveb využívaných pro podnikatelskou èinnost a u samostatných nebytových prostorù užívaných pro podnikatelskou èinnost: 1. sloužící pro zemìdìlskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodáøství 2. sloužící pro prùmysl, stavebnictví, dopravu, Mìstský úøad informuje Obecnì závazná vyhláška è. 3/2008 energetiku a ostatní zemìdìlskou výrobu 3. sloužící pro ostatní podnikatelskou èinnost v celé obci pro násobení základní sazby danì koeficient 1,5 (dosud èinil 1,0); 3/ pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient ve výši 2. Tímto koeficientem se vynásobí daòová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemkù, staveb, samostatných nebytových prostorù a za byty, popøípadì jejich soubory (novì zavedeno novelou zákona o dani z nemovitostí koef. 2, 3, 4 nebo 5). Ve srovnání se zdaòovacím obdobím r dojde v roce 2009 ke zmìnì danì z nemovitostí, ale poplatník není povinen podávat daòové pøiznání, daò vymìøí inanèní úøad Ostrava ve výši poslední známé povinnosti upravené o zmìny dle OZV è. 3/2008 a výsledek sdìlí poplatníkovi platebním výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem. Daò z nemovitostí ze staveb a pozemkù na území mìsta je 100% pøíjmem mìsta a celkovì by mìl v roce 2009 dosáhnout témìø 4 mil. Kè, které mìsto využije v kapitálové èásti rozpoètu na stavbu kanalizace. (A. Štefková O) Opravy chodníkù a doèasné pøemístìní zastávek V mìsících èervenci až øíjnu probìhnou celkové opravy chodníkù podél ulice Hlavní a Radnièního námìstí v centru mìsta. V prùbìhu letních prázdnin budou pøednostnì provedeny práce v blízkosti školy a autobusových zastávek. V záøí a øíjnu budou pokraèovat opravy z námìstí smìrem k ulici Na Sedlácích a k èerpací stanici pohonných hmot. Práce si vyžádaly i doèasné pøemístìní autobusových zastávek Šenov námìstí o 150 m smìrem ke kostelu, a to do do hodin. Od øíjna do konce roku bude mìsto Šenov pokraèovat i v opravì chodníku podél ulice Tìšínské v úseku od Lipové smìrem ke škole na Podlesí, a to vèetnì zøízení chodníkù na zastávkách a pøechodu u této školy. Akce zahrnují výmìny obrubníkù a dlažeb, pøed školami pak bezbariérovou úpravu a nasvícení pøechodù. Dìkujeme za pochopení, že pøi všech stavebních pracích bude omezen pohyb chodcù a pøíjezd k pøilehlým nemovitostem. Mìstu se na tuto akci podaøilo v èervnu 2008 získat pøíspìvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,725 mil. Kè v rámci programu zvýšení bezpeènosti dopravy. Cílem mìsta je poskytnout vysoce rizikové skupinì zranitelných úèastníkù silnièního provozu, zvláštì pak dìtem a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, bezpeèný pohyb a usnadnit nástup a výstup z prostøedkù hromadné dopravy. Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí stavebnì upraveného prostoru pro chodce, spoèívajících v bezbariérovém øešení pøístupových ploch, varovných pásech pøed vstupem do vozovky, signálních pásech z reliéfní dlažby u pøechodù pro chodce a nasvìtlením pøechodù speciálními svítidly typu ZEBRA. Práce provádí Mìstský podnik služeb Šenov, kde se lze informovat o možnosti odkoupení vytìžených dlažeb a obrubníkù. (Ing. Blažek, místostarosta) Komunální odpady Srpen 2008 Datum pøistavení VOK: 12. až Místa pøistavení VOK: Tìšínská (u koš.), køiž. Šajarská x Nad Potokem, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, ul. Pod Èechem, ul. Pod Školou, ul. Datyòská, køiž. V Družstvu x Bøezová, ul. Škrbeòská (u byt. SBD) Záøí 2008 Datum pøistavení VOK: 16. až Místa pøistavení VOK: køiž. K Hájence x Dlouhá, ul. Nová, Stará Petøvaldská, U Školky, Na Sedlácích, Václavovická (u b.j.), køiž. Okružní x Na Šimšce Øíjen 2008 Datum pøistavení VOK: 14. až Místa pøistavení: Pod Køižovatkou, Hasièská, 2x Kaštanová, Václavovická (u ÈD), køíž. Vráclavská x Na arském, Lipová, U Rybníkù Pouze pro areál høbitova: 20. až ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 3

4 Jako každoroènì vznikají rùzné výklady toho, co je nebo není dovoleno pálit v otevøených ohništích. Na prvém místì je tøeba precizovat, èeho se vlastnì spalování v otevøených ohništích, zahradních krbech a otevøených grilovacích zaøízeních týká. Je to pouze døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urèená výrobcem. Zásadní podmínkou je, že uvedená paliva nebo materiály nesmìjí být zneèištìny chemickými látkami. Zákon o ochranì ovzduší dává obci právo a možnost Nepálit, neukládat do odpadových nádob na tuhý komunální odpad (jedno jaké velikosti), nenechávat ležet na pozemcích zahnívat. Nezapomeòte, že pro trávu, která nenajde jiné uplatnìní a pozdìji i pro listí a neupotøebitelné ovoce, je v letošním roce zaveden sbìr do kontejnerù na ul. Na Sedlácích. Obsluha na sbìrném místì se postará o uložení vámi pøivezených bioodpadù. Uložení do sbìrné nádoby na stanoveném místì je zdarma. Tyto biologicky rozložitelné odpady jsou odváženy ke zpracování na kompostárnu OZO Ostrava. Je nepøípustné zaplòovat travní hmotou odpadové nádoby, pøedevším pak ty o objemu l, sídlištního typu, s horním otvíráním, na zbytkový/smìsný komunální odpad. Nádoby rozmístìné na 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 Mìstský úøad informuje Spalování v otevøených ohništích obecnì závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálù nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný zpùsob pro jejich odstranìní podle zákona o odpadech. Na území mìsta Šenov obecnì závazná vyhláška právì dle zákona o ochranì ovzduší zatím není. To ovšem neznamená, že by se mìl Šenov zahalit do kouøe a zápachu pøedevším ze spalování trávy. Zdržet se èinností, majících za následek obtìžování kouøem, zápachem atd. ukládá jiná právní norma. V minulých letech nebylo v Co udìlat s pokosenou trávou? území mìsta a volnì pøístupné.jsou výhradnì proto, aby zachytily pøebytek domovních komunálních odpadù vyprodukovaných fyzickými osobami, kdy z rùzných dùvodù na.jejich uložení nestaèí bìžné odpadové nádoby u jednotlivých obytných staveb. Pouze u zahrádkáøských/chovatelských osad jsou nádoby l urèeny pro vlastníky staveb v tìchto osadách. Ostatní vlastníci samostatnì stojících chat (staveb pro individuální rekreaci), podle míst, kde se nacházejí, mají místa pro odkládání odpadù stanovena a nádoby vždy slouží vìtšímu poètu osob. U vìtšiny nádob l je provádìn svoz 2x týdnì. Pøi dodržování pravidel jejich využívání takový interval je dostateèný jak z kapacitních, tak i hygienických dùvodù. možnostech rozpoètu zajistit financování náhradního odstraòování bioodpadù. Letošní rok je zkušební zavedením sbìru bioodpadù, což je vlastnì pøíprava na nový zákon o odpadech, kde má být již zakotvena povinnost sbírat a využívat bioodpady. Proto apelujeme na všechny, kteøí nekompostují na svých zahradách, aby v co nejvìtší míøe využívali sbìrného místa a bioodpady tam odevzdávali a neuchylovali se k pálení trávy v otevøených ohništích. Je to nejen škodlivé pro ovzduší, které dýcháme všichni, ale také není vzácností, že se lokální otevøené pálení vymkne kontrole a mùže jít nejen o majetek, ale také o život. Plošné vypalování pozemkù je zcela zakázáno dle požárního øádu platného na území mìsta. Likvidace autovrakù Po prázdninách je pøipraven další sbìr autovrakù: Datum: 16. záøí 2008 Místo sbìru bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada Provozní doba sbìru: pátek 15:00 až 18:00 hod. sobota 9:00 až 12:00 hod. sbìr pondìlí 8:00 až 10:00 hod. odvoz plných a pøistavení nových nádob /fa OZO Ostrava/ Provoz zajiš uje: MìPOS Šenov Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné) Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Místo: Zámecká ul., zpevnìná plocha Èas: 10:00 až 15:00 hod. Autovraky k likvidaci mohou v Šenovì dát za stejných podmínek i osoby, které zde nemají bydlištì. Ekologická recyklace autovrakù (vozidel urèených k likvidaci) je plnì zdarma u kompletních vrakù. V pøípadì, že autovrak nebude mít: motor: 600 Kè poplatek pøevodovku: 350 Kè poplatek Ihned na místì obdrží majitelé odevzdaných autovrakù od odebírající firmy ŽDB GROUP s.r.o., PROTOKOL o ekologické likvidaci auta. Tento protokol slouží k trvalému vyøazení auta z evidence vozidel. Doklady, které je nutné mít u sebe na místì: a) majitel vozidla obèanský prùkaz, velký technický prùkaz b) ostatní osoby obèanský prùkaz, velký technický prùkaz a plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci. (A. Stuchlíková ŽP)

5 Spoleèenská rubrika V mìsíci èervenci a srpnu 2008 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: PETR BEDNÁØ VÌRA CIESLAROVÁ LADISLAV DESORT LADISLAV GAZDÍK MIROSLAV HLAVAÈKA PAVEL KOLAT JAN KREJÈÍ MARIE KUCHAØOVÁ VÌRA MATEJKOVÁ HELENA MEŠ ANKOVÁ JINDØICH MOKROŠ OLDØICH PILCHOVSKÝ ANNA PLATOSOVÁ M I L O S L AV S L Í VA JINDØICH STACHOVSKÝ MILOSLAV STACHOVSKÝ MILAN SÝKORA OLGA ŠLACHTOVÁ LIBUŠE ADÁMKOVÁ DANISLAVA ÈARNECKÁ TOMÁŠ OLVARÈNÝ MARIE RYÈOVÁ MARIE UKALOVÁ JIØINA GRANDIÈOVÁ EVA HYNAROVÁ LUDMILA KRISCHKEOVÁ MILAN MAJUK JIØÍ PACNER EVŽEN PAVELEK BOŽENA PETEROVÁ HANA PLÍŠKOVÁ MARIE ŠEBESTOVÁ PAVLA ŠMÍDOVÁ JANA ŠTÌTINSKÁ JOSE TOMIS ZDEÒKA UHROVÁ Výroèí Zlaté svatby oslaví manželé MARIE A JIØÍ LHOTOVI manželé LIBUŠE A KAREL KOKOŠÍNŠTÍ manželé BRONISLAVA A ZDENÌK GLINZOVI Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (KPOZ/Kl.) Mìstský úøad informuje / Kultura Sociální a inanèní poradna ve spolupráci s krajskou radou Svazu dùchodcù informuje inanèní poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dìtmi, sociálnì slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele prùkazù TP, ZTP a ZTP-P. Sociálnì finanèní poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii (roèní vyúètování 4 až 6 %) u vybraného dodavatele na benzin a naftu v síti vybraných èerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30 až 40 %), pevné linky, internet, Telefonica O 2 na zákonné a havarijní pojištìní osobních aut (10 až 20 %) na pojištìní domácnosti a nemovitosti (slevy 10 až 20 %) na dodávku plynu (od èervence 2008) u vybraného dodavatele Pro držitele prùkazù ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištìní za škodu zpùsobenou zamìstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, pojištìní domácnosti a nemovitosti u vybraných pojiš oven. Nepla te víc, než je potøeba! inanèní poradna dále informuje: Od 1. èervna 2008 lze uzavírat stavební spoøení pro dìti do 17 let bez vstupního poplatku. Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daòové a psychologické služby pro všechny obèany. Bližší informace: Kontaktní místo Dùm Odborových služeb, Èeskobratrská 18, Ostrava. Úøední den každý ètvrtek 9 až hod. Tel , Zøízení sjezdu, úprava sjezdu a pøekopy místních komunikací Zøízení sjezdu, i úprava sjezdu podléhá zák. è. 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù 10, odst. 4, písmo a) a b). Vyzýváme vás tímto na nutnost dodržování platných zákonù. V pøípadì jejich nedodržení se dopouštíte pøestupku dle 42a, odst. 1, písm. f) zák. o poz. komunikacích a mùže vám být uložena pokuta až do výše 300 tisíc Kè. Provedení pøekopu místní komunikace je zvláštním užíváním místní komunikace a taktéž podléhá zákonu o pozemních komunikacích 25, odst. 1 a 6, písm. c) a d). Jeho nedodržení je opìt považováno za pøestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 300 tisíc Kè. Žádosti o zøízení sjezdu, nebo jeho úpravu, nebo o povolení zvláštního užívání místní komunikace pøekop, protlak jsou ke stažení na internetových stránkách mìsta: Pøedmìtné žádosti vèetnì požadovaných pøíloh pøedkládejte MìÚ Šenov, odboru investic, MH a dopravy minimálnì 30 dní pøed realizací. (M. Musialová MH) Výzva k dodržování bezpeènosti na silnicích Vyzýváme tímto všechny vlastníky nemovitostí bezprostøednì sousedících s komunikacemi a komunikacemi pro pìší, jejichž zeleò, vìtve stromù nebo keøù do komunikací zasahuje a zakrývá dopravní znaèení nebo oznaèníky ulic, aby tuto neprodlenì oøezali a dbali tak dodržování bezpeènosti silnièního provozu ( 15 zák. è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znìní pozdìjších práv. pøedpisù a 30 zák. è. 128/2000 Sb. o obcích ve znìní pozdìjších práv. pøedpisù). V pøípadì, že tak neuèiníte, provede úpravu naše organizace a náklady s tím spojené vám budou vyúètovány. Bezpeènost všech obèanù nám není lhostejná, nebuïte lhostejní ani vy. Jedná se o lidské životy. (M. Musialová MH) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 5

6 Kultura Mìsto Šenov Vás srdeènì zve na Šenovský Jarmark Celomìstská slavnost probìhne tradiènì poslední prázdninovou sobotu 30. a tentokrát i nedìli 31. srpna 2008 (viz program) Protože umístìní konání akce v loòském roce se setkalo s pozitivním ohlasem, bude letošní prùbìh na stejném prostranství. Vìøíme, že poèasí nám bude pøát a všichni prožijeme spoleènì bájeèný víkend. Jako v loòském roce prosíme obèany v okolí o shovívavost pøi zvýšené hladinì hluku. Mìsto Šenov se spolupoøadatelskou firmou Kiss production poøádá v sobotu 30. srpna a nedìli 31. srpna 2008 v prostorách Radnièního nám., ul. Hlavní, Zámecké a pøilehlého okolí Šenovský jarmark Program Jarmarku: 8.00 hod. pestrá nabídka jarmareèního zboží, chutné speciality, pou ové atrakce Sobota Vystoupení dìtí ze ZUŠ Šenov slavnostní zahájení KLUBKA (vystoupení dìtí a mládeže) Sting Revival (šenovská rocková kapela) Ewa arna Periody (regionální kapela) Šuba Duba Band (dìtský swingový orchestr) Rock&Roll Band Marcela Woodmana BUTY Nogol Band Doprovodný program: 9.30 hod. Základní škola zahájení šenovské zahrádkáøské výstavy hod. Muzeum Šenov vernisáž výstavy Šenov 10 let mìstem 10 let otevøení muzea hod. Otevøení výstavy v chrámu Prozøetelnosti Boží Panská oratoø Nedìle poutní mše sv. v chrámu Prozøetelnosti Boží žehnání praporu mìsta, praporu a hasièských vozidel dobrovolných hasièù Šenov v katolickém kostele koncert skupiny Hradiš an (námìstí) Zmìna programu vyhrazena! Vstup na akci zdarma. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008

7 Kultura Sponzoøi enovského jarmarku a Benzina enov p. Karasové Uzavírka ul. Hlavní, Obecní a Zámecké v dobì konání akce enovský Jarmark Z dùvodu konání akce enovský Jarmark bude dne od 18 hodin do do 6.00 hodin uzavøena ul. Hlavní, Obecní a ul. Zámecká v enovì. Bude zde zákaz vjezdu v ech motorových vozidel. Ul. Obecní bude prùjezdná pouze pro autobusovou dopravu. Podrobné dopravní znaèení je k nahlédnutí na internetových stránkách mìsta: Jarmark 2008 STÁNKOVÝ PRODEJ Rezervaci míst pro stánkový prodej a výbìr poplatkù na akci enovský Jarmark 2008, který se uskuteèní dne a , bude provádìt firma Jiøí Guòka, v budovì Obecního domu, Radnièní námìstí 300, enov, a to ve dnech pondìlí :00 18:00 hodin støeda :00 18:00 hodin pondìlí :00 18:00 hodin støeda :00 18:00 hodin Kontaktní e mail: ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7 8/2008 7

8 Nejstarší obèan Šenova pan ALOIS KONARSKI, který oslavil dne své 102. narozeniny! Blahopøejeme. Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Erik Peterek, Samuel Pøeèek, Adéla Vogelová, ilip Englert, Ondøej Boldi, Vojtìch Nakielný, Marie Kuchaøová K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Vladimír Galièák, Ivana Pastròáková, Václav Blažek, Ludvík Banasiñski, Jarmila Mecová, Jaroslav Toman, Ludmila Œwierczynová Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 Kultura / Školství Zmìny v Mateøské škole S otevøením nového školního roku dochází v MŠ Šenov k výchovným, personálním i jiným zásadním zmìnám. K nastupuje nová paní øeditelka p. Lenka Mlýnková. Odlouèené pracovištì MŠ Lapaèka povede øeditelkou novì jmenovaná vedoucí uèitelka p. Hana Olšáková. S nástupem nového vedení pøichází do MŠ Šenov spousta nových aktivit a èinností, urèitì velmi zajímavých pro dìti i rodièe. Paní øeditelka L. Mlýnková nabízí nový výchovnì vzdìlávací program zamìøený na podporu zdraví a ekologie s rozsáhlou nabídkou nadstandardních ozdravných èinností pro zdravotnì oslabené dìti (zvlažování vzduchu, inhalování, aplikace nosních sprejù Vincentky pøed spaním, cvièení na rehabilitaèních míèích, zaøazování prvkù dìtské jógy do rehabilitaèního a relaxaèního cvièení ap.). Mimo tyto pøímé ozdravné èinnosti pøipravuje spolu s personálem polodenní, celodenní výlety do mimomìstské pøírody a jarní týdenní ozdravný pobyt dìtí do ekologického støediska Vity-Hrèava, Mosty u Jablunkova. Také tvoøivé výtvarné a pracovní aktivity s ekologickým materiálem, keramické tvoøení, flétnièky, sbìr odpadového materiálu apod., jsou dalšími aktivitami pro rozvíjení zruènosti a fantazie dìtí. Pro rodièe a dìti se zájmem o výuku cizích jazykù je pøipravena nová metodická výuka dìtské angliètiny Teddy bear a Englisch. Kromì této rozsáhlé nabídky došlo v prázdninových mìsících za velké finanèní podpory mìsta Šenov i k takovým zmìnám, jako je rekonstrukce dìtského sociálního zaøízení ve spodní èásti budovy v Lipové ul. a celkové výmìnì starého dìtského nábytku za nový. Dìti i rodièe se mohou z nových vìcí k otevøení nového školního roku jen tìšit. Èeká je opravdu aktivní, nepochybnì zajímavý a poutavý program v pìkném zestetizovaném zaøízení. Dobrá spolupráce s rodièi a spokojenost dìtí z krásnì prožitých dní v MŠ je mým nejvìtším pøáním øíká nová paní øeditelka. Srdeènì pøejeme hodnì chuti do práce, elánu a radostí s dìtmi. Za mìsto Šenov: Mgr. D. Kuchaøová, starostka Výmìna øeditelky MŠ Šenov Na své 24. schùzi rada mìsta odvolala k øeditelku MŠ Šenov p. Zdeòku Pašíkovou, která odchází do dùchodu, a na její místo jmenovala po výbìrovém øízení od p. Lenku Mlýnkovou. Odcházející paní øeditelce, která pracovala v MŠ Šenov od roku 1978 a ve funkci øeditelky od roku 2002, dìkujeme za práci, kterou pro naše nejmenší vykonávala a pøejeme jménem celého zastupitelstva, mìsta a vìøíme i všech obèanù Šenova, spoustu pøíjemnì prožitých chvil, mnoho úspìchù v nejrùznìjších osobních i veøejných aktivitách a hodnì radostí a zdraví do dalších let. vedení mìsta Podìkování Relax klubu na Škrbeni za ochotu a vstøícnost, se kterou umožnil trávit dopoledne dìtem ze ZŠ Šenov na škrbeòském høišti. Žákùm zde byly k dispozici kuželky, stolní tenis, míèe i táboøištì. Navíc i možnost obèerstvení. Za tøídy 5. C, 6. B a 7. B Lenka ukalová tø. uè. 6. B

9 Školství / Život ve mìstì Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdìlávacích center v Šenovì 2. rok (podpoøeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci inanèního mechanismu EHP a Norského finanèního mechanismu) Mìsto Šenov bude realizovat druhý rok projektu Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdìlávacích center v Šenovì. Jedná se o víceletý projekt, který bude pokraèovat i bìhem následujícího roku. Projekt se realizuje v mateøské školce, základní škole a Základní umìlecké škole v Šenovì. V prvním roce byly vybaveny školní jídelny a kuchynì MŠ a ZŠ Šenov. Dále byly školy, školky a ZUŠ vybavena odbornými a školními pomùckami. V druhém roce projektu (tj. srpen 2008) budou vybaveny MŠ a ZŠ školním nábytkem vyhovujícím hygienickým normám a vyhláškám EU. U ZŠ se jedná o kmenové tøídy, odborné a speciální uèebny (židle, lavice, nábytek a tabule). U MŠ se jedná o tøídy, herny, šatny a koupelny. V mìsíci èervenci MŠ a ZŠ v Šenovì navštívil Námìstek hejtmana Mgr. Pavel Drobil v kuchyni ZŠ. Základní umìlecká škola Viléma Wünsche v Šenovì nabízí ve školním roce 2008/ 2009 výuku v hudebním a výtvarném oboru a pøípravu žákù na talentové zkoušky. HUDEBNÍ OBOR Plnì kvalifikovaní pedagogové s dlouholetou praxí mohou vašim dìtem poskytnout výuku na tyto hudební nástroje: akordeon, housle, keyboard, klarinet, klavír, kytara, piccola, pøíèná flétna, saxofon, trubka, violoncello, zobcová flétna a výuku sólového zpìvu. VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ informuje Ve výtvarném oboru se žáci pod vedením Mgr. Lucie Cimmrové seznámí s tìmito technikami: kresba malba grafika vázaná a vosková batika keramika prostorová tvorba poèítaèová grafika zpracování fotografií chemickou cestou. Dosud máme ještì nìkolik volných míst. Pøihlásit dìti mùžete osobnì a nebo na telefonních èíslech: (sekretariát), (øeditelka školy, záznamník). námìstek hejtmana Mgr. Pavel Drobil, který se zasloužil o získání tohoto projektu. Spoleènì s Ing. Nicol Kalcovskou a starostkou si prohlédli školy a školky a výsledky prvního roku projektu. Ve tøetím roce (tj. èervenec, srpen 2009) budou dovybaveny MŠ a ZŠ školním nábytkem kanceláøe, kabinety, školní družina a šatny. Dále budou školy a školky vybaveny audiovizuální technikou a informaèní a komunikaèní technologií. Základní škola informuje Coca cola cup Naši žáci dosáhli vynikajícího úspìchu na celostátním fotbalovém turnaji. Družstvo našich žákù, o kterém jsme psali už v minulém Obìžníku, postoupilo v této soutìži do Prahy, kde na známém stadionu na Letné vybojovali v celostátní konkurenci výborné 11. místo. Hoši si z tøídenního turnaje odnesli hodnì zážitkù, dvì sady dresù a další ceny. Možná, že nám v Šenovì vyrùstají noví fotbaloví reprezentanti! Radovánky Letošní radovánky se mimoøádnì vydaøily. Za krásného poèasí jsme mohli vidìt nápaditá vystoupení žákù všech roèníkù naší školy. Vyvrcholením programu bylo vystoupení žákù 9. roèníku pod názvem Brazílie v rytmu samby, které pozitivnì naladilo každého návštìvníka. Dìkujeme všem, kteøí se na realizaci a organizaci radovánek podíleli a všem návštìvníkùm za podporu a vytvoøení pøíjemné atmosféry. Podìkování Vedení Základní školy v Šenovì dìkuje všem rodièùm, pøátelùm a všem obèanùm mìsta za celoroèní podporu a porozumìní pøi realizaci nároèného výchovného programu. Tìšíme se na dobrou spolupráci i v následujících letech a pøejeme všem pøíjemné prožití prázdnin a dovolené k naèerpání nových sil v novém školním roce. Z èinnosti ZO ÈZS Šenov l Dne se zúèastnili vybraní žáci ZŠ Šenov zájezdu, který pro nì pøipravila naše ZO. Žáci navštívili zahradnictví PASIÈ v Dolních Životicích a Štáblovicích a zámek Hradec nad Moravicí. Seznámili se také se sortimentem pìstovaných rostlin, které si i mohli zakoupit. l Naše ZO se podílela na zpestøení Dìtských radovánek dne , kde jsme pøipravili malou výstavku fotografií z naší èinnosti a vzorky pìstovaných kvìtin našich èlenù. Pøi této pøíležitosti byly rovnìž vystaveny fotografie žákù ZŠ na téma Život na zahradì a vyhodnoceni tøi nejlepší 1. místo Martin Kazík, 2. místo Tomáš Sladèík a 3. místo Ondøej Guth. Tito obdrželi vìcné ceny. otosoutìž nadále pokraèuje a její závìreèné hodnocení probìhne v prosinci. Vìøíme, že se ji zúèastní ještì více žákù se zamøením (pokraèování na str. 10) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 9

10 Šenovským hasièùm se podaøilo splnit další cíl oslav 100. výroèí založení jejich organizace. Po uspoøádání slavnostní výroèní valné hromady, soutìže mladých hasièù, soutìže o pohár sv. loriána a otevøení výstavy v šenovském muzeu byla na poøadu roèního plánu oslav expedice do pohoøí Kavkaz, kde mìli hasièi za cíl vyvìsit svùj prapor na nejvyšší vrchol nejenom tohoto pohoøí, ale zároveò i nejvyšší vrchol Ruské federace, horu Elbrus (5642 m). Nápomocna tomuto plánu byla cestovní kanceláø Pamír7000. Hasièské družstvo ve složení Stanislav Kroèek, David Polák, Petr Štefko a Lenka Ohrádková vyrazilo na cestu Po tøech strastiplných dnech ve vlaku a autobusu dorazili nakonec do základního tábora v centrálním Kavkazu, který se nachází v Kabardino-Balkarské republice, která je souèástí Ruské federace a leží již za Manyèsko- Kumskou brázdou, tudíž pro nás již v exotické Asii. Bìhem aklimatizaèního týdne se výprava pokusila celkem o tøi vrcholy. Za zmínku urèitì Život ve mìstì Šenovští hasièi pokoøili Elbrus stojí zdolání vrcholu ju- ju Baši (4400 m) v údolí Adyr-su, který asi nejvíce napomohl pøivyknutí k fyzické zátìži ve velkých výškách. Kromì sportovních výkonù se samozøejmì hasièi seznámili i s místními zvyklostmi a tradicemi a nasáli atmosféru dalekých krajin. Mìli možnost se také seznámit s fungováním záchranného systému Ruské federace a srovnat zkušenosti místních záchranáøù. Dne se výprava pøesunula do obce Azau, což je východisko k nejvyššímu vrcholu pohoøí, Elbrusu. Ještì odpoledne se družstvo pøesunulo do výškového tábora Prijut 11 do výšky 4100 m. Další den byl v plánu aklimatizaèní výstup do výšky 4800 m na Pastuchovy skaly a návrat zpìt. Na základì pøedešlé výborné aklimatizace se jevila šance zaútoèit na vrchol pøímo bez aklimatizaèního výstupu. Družstvo se tedy dohodlo, že ráno vstane, tak jako kdyby se jednalo o útok na vrchol, tedy ve 3 hodiny. Ráno se ukázalo jako ideální pro zdolání vrcholu. Bylo bezvìtøí a na nebi ani mráèek. Po výstupu na Pastuchovy skaly se hasièi rozhodli pokraèovat dál na vrchol. Po nìkolika hodinovém vysilujícím výstupu se podaøilo, pro nìkteré nemožné, zdolat vrchol. Dne asi ve hod. moskevského èasu vstanulo vrcholové družstvo šenovských hasièù na nejvyšším vrcholu Kavkazu, Ruska a zároveò na vyšším vrcholu, než je vrchol Evropy, na (pokraèování ze str. 9) na naše zahrady. l Dne probìhlo v Domì zahrádkáøù posezení s jubilanty, kterého se zúèastnilo 17 èlenù naší ZO. l Pøipravujeme V rámci oslav 10. výroèí jmenování Šenova mìstem a 45. výroèí založení ZO ÈZS Šenov poøádáme ve dnech až výstavu ve spolupráci se vèelaøi, myslivci, rybáøi a Zahradnickým uèilištìm Klimkovice. Výstava bude souèástí Šenovského jarmarku dne a bude probíhat v areálu ZŠ Šenov støed. Obracíme se na všechny, kteøí se chtìjí na této výstavì prezentovat svými výpìstky, aby tyto doruèili dne od hod. do budovy ZŠ nebo od 8 do 12 hod. tamtéž. Na výstavì je možné prezentovat vše, co se vám podaøilo vypìstovat ovoce, zeleninu, kvìtiny, hoøe Elbrus ve výšce 5642 m! Od Anglie až po Kazachstán to prostì už výše nejde! Na vrcholu vyvìsili do prudkého vìtru státní vlajku a hasièský prapor. Pabìda vítìzství! Disciplína, silná vùle a sebeodøíkání, vlastnosti hasièùm vlastní, je dokázaly pøenést pøes hranici všedních dnù. Svým èinem napsali další kapitolu historie šenovského hasièského sboru. Z èinnosti ZO ÈZS Šenov bonsaje, osazené misky, náøadí, nástroje a literaturu mající vztah k pìstování apod. Program pøíprav a výstavy: od 16 do 18 hod. sbìr materiálù; od 8 hod. instalace výstavy; hod. zahájení výstavy, 18 hod. ukonèení; od 9 do 18 hod. otevøeno; pouze pro školy. Bližší informace k výstavì na tel Tìšíme se na vaše výpìstky i vaši úèast na výstavì. Za výbor ZO Lampart Jan. l Zájezd: ZO ÈZS Šenov poøádá dne zájezd do ZOO Lešná u Zlína spojený s prohlídkou zámku Lešná a tropické haly Yucatan. Odjezd v 7 hod. od rest. Na Špici. Cena zájezdu 150 Kè èlenové, 180 Kè neèlenové. Vstup do zámku a ZOO si úèastníci hradí na místì. Pøihlášky na tel Platba dne v DZ na ul. Tìšínské od 15 do 16 hod. Zve výbor ZO. Nohejbalový turnaj v Šenovì Dne se uskuteènil v areálu SK ŠENOV nohejbalový turnaj trojic u pøíležitosti 10. výroèí mìsta Šenova organizovaný Sokolem Šenov. Turnaje se zúèastnilo 7 trojic z toho dvì trojice pøijely až z dalekého družebního slovenského Streèna. Turnaj velice dobré úrovnì vyhrálo družstvo SK Havíøov- Suchá, na druhém a tøetím místì se umístila domácí družstva Sokola Šenov. Podìkování za organizaci patøí øediteli turnaje Ing. Jiøímu Svrèinovi, ostatním sokolùm a sponzorským darùm od mìsta Šenova. Na další roèník nohejbalového turnaje se tìší všechna zúèastnìná družstva. 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008

11 ivot ve mìstì / Sport Sokolská èinnost v enovì 2. pokraèování z Obì níku 05/2008 Kolik enovských zùstalo na boji tích, vidíme ka dodennì na pomníku padlých pod MìÚ. Pøesto ji v r. 1922, tj. po 10 letech od zalo ení Tìlocvièné jednoty SOKOL:... byl utvoøen u í výbor, který mìl za úkol postarati se o zakoupení pozemku na letní cvièi tì a pozdìji, kdy bude jednota finanènì lépe zalo ena, by si mohla na tomto postaviti i sokolovnu. V tomto výboru byli bøí. Ko aný Jindøich, Kozelský Josef, Maceèek Antonín, Va íèek Franti ek a Slíva Antonín. Úkolem výboru bylo stanoviti místo a koupiti pozemek. Ujednáno bylo po ádati p. Gøegoøe o prodej parcely nad antarùvkou, kterou získal dlouholetým nájmem od velkostatku. Proti tomu se v ak postavila obecní rada se starostou v èele, která dùslednì trvala na tom, aby pozemek tento nedostal SOKOL. Brzy nato znovu byla výborem podána ádost správì velkostatku, aby nám v náhradu byla pøidìlena parcela jiná. ádosti na í bylo vyhovìno a pøiøèena nám správou velkostatku parcela è.113/4-nad Floriánem, vedle p. Kren eloka (místní pekaø pozn. aut.). Znovu se v í vervou postavil se starosta obce proti tomuto pøidìlení a odmítl podepsati dobrozdání o pøevedení této parcely do vlastnictví SOKOLA. Po jednání zástupcù jednoty s právním zástupcem p. Fr. Ol ákem, notáøem ve Frýdku, byla tímto obec enovská vyzvána k podepsání potvrzení, e nièeho nenamítá proti pøevedení této parcely do vlastnictví SOKOLA. Av ak i tentokrát odmítla to uèiniti a v dopise obvodové úøadovnì státního pozemkového úøadu v Olomouci odùvodòuje proè to nemíní podepsati. Do konce roku se v ak nic z místa nepohlo. V dopise pozemkového úøadu ze dne 12. bøezna 1923 jest obci oznámeno, e se dostaví komise, která má prozkoumati námitky podané obcí na místì samém. Za pozemkový úøad se dostavil p. Dr. Meinz, za obec se dostavili p. Bøuska starosta obce a 4 èlenové obecního zastupitelstva pánové: Jaro Jan, Slíva Fr., Gøegoø Vítìzslav a Ko ál Karel, za velkostatek p. insp. Reinold. Za SOKOL br. Va íèek Franti ek, jako starosta a Maceèek Antonín, jako jednatel. Úspìch raketových modeláøù Mistrovství Èeské republiky raketových modeláøù ákù probìhlo ve dnech v Mladé Boleslavi za úèasti 32 soutì ících. Modeláøský klub AVZO enov reprezentovali Zdenìk Ramík, Jan ebesta, Adam Dittrich a vedoucí m.s. Tomá Indruch. Na i áci byli úspì ní a umístili se: v kategorii raketoplán : Dittrich 24. Ramík 18. ebesta 5.; v kategorii padák : Dittrich 15. Ramík 7. ebesta 2.; v kategorii raketový kluzák : ebesta 3. místo a v kategorii streamer : Dittrich 18. ebesta 12. Ramík 1. místo a titul Mistr Èeské republiky. Absolutním vítìzem mistrovství se na základì souètu umístìní ze v ech kategorií stal Jan ebesta. Za MK enov Mgr. Zdenìk Bastl. Na fotografii zleva: Jan ebesta, vedoucí a trenér Tomá Indruch, Adam Dittrich, Zdenìk Ramík. Taneèní kola Palas reprezentovala V sobotu 28. èervna probìhl v chorvatském Samoboru svìtový pohár show dance. Za na i taneèní kolu nás reprezentoval v sólových choreografiích David Král v hlavní vìkové kategorii. Postoupil do finále a v nároèné konkurenci obsadil 3. místo. Leto ní sezóna byla pro taneèní kolu opravdu úspì ná. Získali jsme 8 nominací na mistrovství republiky a 4 nominace na mistrovství svìta a Evropy. Tì íme se na vás po prázdninách v na ich taneèních a pohybových kurzech pro v echny vìkové kategorie. Za taneèní kolu Josef Macura, pøedseda T Palas. Víte e... se dne konal turnaj v beach volejbalu s názvem Po tovní spoøitelna Cup a sloganem S Po tovní spoøitelnou do finále ve smí ené kategorii? Turnaje se zúèastnili i hráèi, kteøí mají bohaté zku enosti s extraligovým estkovým volejbalem nebo ligovými soutì emi, nìkteøí hráli na mistrovství ÈR nebo absolvovali zahranièní turnaje. Celkem hrálo 13 dvojic. Vítìzem se stal pár L. Klimek L. Ha kovcová z Ostravy. Hráèi ocenili vysokou úroveò organizace, kvalitní areál a klidné prostøedí. Chtìli bychom touto cestou podìkovat hlavnímu sponzorovi akce Po tovní spoøitelnì, která vìnovala ceny vítìzùm. Dále bychom chtìli podìkovat poøadateli turnaje WOLEJ Club enov o.s. Podìkování V kvìtnu opustila na e øady dlouholetá èlenka a cvièitelka TJ Sokol enov sestra Aloisie Kusková. Èlenkou Sokola byla od svých pìti let a ji jako dorostenka se vìnovala cvièitelské èinnosti vedla cvièení aèek a pozdìji i cvièení en. Nároènou cvièitelskou práci vykonávala po celý svùj ivot, pokud jí to dovolilo zdraví. V echny její bývalé cvièenky dìkují za v e, co jim v típila do pamìti a hlavnì do pohybu, za chvíle radosti a pohody, které díky její dru né a veselé povaze v jejich cvièebních hodinách pro ily. Za tuto obìtavou a nezi tnou práci jí výbor i ostatní èlenové TJ Sokol enov alespoò touto cestou srdeènì dìkují. Dìkujeme Loizièko. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 7 8/

12 Inzerce n Angliètina - kurzy, indiv., dìti od 3 let, dospìlí. Mgr.Èásteèková, tel.: , mob.: n Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: n Koupím pozemek v centru Šenova s možnosti pøipojení elektøiny a vody k provozování zahrádky. Spìchá. Tel.: ÈESKÁ POJIŠ OVNA, a. s. JEDNATELSTVÍ ŠENOV /budova nákupního støediska 1. patro/ Kontakt: Klegová Ivana, mobil : Úøední dny: Po a St 8,30 11,00 14,00 17,00 Mimo úøední dny: dle domluvy Nabízíme: POJIŠTÌNÍ: ŽIVOTNÍ INVESTIÈNÍ ÚRAZOVÉ, ÚVÌROVÉ, DÙCHODOVÉ, VKLADOVÉ, DÌTÍ A MLÁDEŽE ÈP INVEST POVINNÉ A HAVARIJNÍ POJIŠTÌNÍ CESTOVNÍ POJIŠTÌNÍ POJIŠTÌNÍ DOMÁCNOSTÍ OBYTNÝCH BUDOV POJIŠTÌNÍ ODPOVÌDNOSTI POJIŠTÌNÍ GARANCE PENZIJNÍ PØIPOJIŠTÌNÍ ÈP /možnost získání startovací prémie 500, Kè pøi sjednání do 40 let/ NOVINKY: POJIŠTÌNÍ PSÙ MAZLÍÈEK /nemoc, úraz, odpovìdnost/ SOUKROMÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ HYPOTÉKA ÈP Možnost sjednání PRÉMIA KARTY ÈP Úvìr, který Vás nezatíží Nový a ojedinìlý produkt. Samosplácející varianta urèena pro každého. Naším cílem je ekonomicky nezávislý obèan. V pøípadì zájmu volejte: ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ORIENTÁLNÍ TANEC V ŠENOVÌ Nový kurz pro zaèáteènice bude zahájen ve ètvrtek 4. záøí 2008 v hodin. Více informací na tel. èísle Eva Šarounová Pekárna Bartovice Šárka Lipinová, Šenovská 440/295 Nabízí peèení koláèù pro slavnostní pøíležitosti, oslavy, jubilea. Tel.: , Pùjèky, øešení dluhù a exekucí tel.: Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 7 8/2008 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o Uvnitø najdete u MìÚ informuje Mìsíc bøezen snad dostojí svému letitému slibu, a jako ka dý rok pøinese také letos první jarní den. Zemì vymìní svùj bílý ko ich za pestrobarevný plá a my, lidé, si mù eme

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více