Dotační programy pro venkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační programy pro venkov 2014-2020"

Transkript

1 Dotační programy pro venkov Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec,

2 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD

3 Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR

4 Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014 Etapa Plnění Schválení Dohody o partnerství Duben Květen: schválila vláda Vyhlášení certifikace MAS Červen: vyhlášení Předložení operačních programů EK Červenec Dokončení ISRÚ (část strategie, OPTP) Srpen Uzávěrka certifikace Září - listopad Schválení SCLLD MAS Září Září prosinec Projednání strategie v zastupitelstvech obcí (staré / nové zastupitelstvo) Schválení operačních programů ze strany EK Listopad, prosinec Předložení SCLLD včetně IAPRÚ Prosinec až XXX 2015 od poloviny roku 2015 Vyhlašování výzev (spíše až podzim)

5 MAS a MOS LEADER Meziobecní spolupráce (MOS) MAS V P N Mikroregion A Mikroregion B Skupina obcí podnikatelé zemědělci Místní spolky Profesní svazy

6 Rozsah značení 119 směrovek

7 Dotační možnosti

8 Úloha MAS 1. SCLLD výběr projektů vlastní implementace IROP PRV OP ZAM MAS 2. Integrované projekty s pomocí MAS (animace) OPŽP (nakládání s odpady ) OP VVV ( manažer škol) OP PS CZ-PL ( kultura) 3. Individuální projekty žadatelů Pomoc. Zpracování projektů IROP, PRV, OPŽP, ZAM OP PIK (mikropodniky )

9 MAS OK / ZK Aktuální regiony

10 ORP Přerov Lipník Hranice DSO x ORP x MAS

11 Meziobecní spolupráce ve strategiích MAS Aktivity mikroregionů Inspirace Integrace Inovace Podpora meziobecní spolupráce (PMOS) Navázání užší spolupráce mezi obcemi Nové aktivity - Školství - Odpady - Sociální oblast - (Podnikání?) Zajištění činnosti svazků obcí MRL, MRP, MRZH Společné projekty mikroregionů

12 A) IROP (Integrovaný regionální operační program)

13 IROP 4. osa SPECIFICKÝ CÍL 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Venkovské oblasti ČR jsou nezřídka místem kumulace negativních jevů a charakteristik, vyplývajících zejména z nedostatečného vybavení území službami a infrastrukturou, nedostatečně fungující místní ekonomiky, špatné dopravní dostupnosti či nedostatečného využití zdrojů. Pomocí nástroje CLLD, který je koncipován ve směru zdola-nahoru a může vykazovat vyšší efektivitu než plošné centrální řízení, by mělo dojít k celkovému zlepšení charakteristik venkovských oblastí ČR. Mezi hlavní efekty kvalitně prováděných strategií místního rozvoje patří nejčastěji udržitelný rozvoj území a krajiny, diversifikace a rozvoj místní ekonomiky a tvorba pracovních příležitostí, rozvoj služeb, rozvoj vzdělávání, podpora života komunity, zajištění dostupnosti a obslužnosti území. Specifický cíl je koncipován, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. Hlavním a zastřešujícím cílem je příspěvek k vyváženému a udržitelnému územnímu rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím snížení regionálních nerovností zejména s ohledem na periferní oblasti, dlouhodobé stabilizace venkovských oblastí, zabránění odlivu lidí a využití místně specifického potenciálu. Specifický cíl navazuje na kapitolu Komunitně vedený místní rozvoj (čl obecného nařízení, čl. 9 EUS a nařízení k EZFVR, ESF a ERDF Dohody o partnerství.

14 IROP 1.2. a, b, c SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a) Podpora veřejné dopravy a multimodality - výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; - výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R; b) Aplikace moderních technologií v dopravě - výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu; - zavádění nebo modernizace řídících, informačních a platebních systémů pro veřejnou dopravu; c) Zmírnění negativních dopadů v dopravě - nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob; - nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace

15 IROP 1.2. d, e, f SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy d) Zvýšení bezpečnosti - projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy; e) Rozvoj cyklodopravy - výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras; - budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy; - realizace cyklistických jízdních pruhů f) Rozvoje zelené infrastruktury - (doplňková aktivita k a-e) - doplňující zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje - Doplňující zeleň u sití cyklotras a cyklostezek, např. zelené pásy

16 IROP 2.1. a SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a) sociální služby - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče; - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče; - infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené; - zvyšování kvality a kapacity komunitních sociálních služeb

17 IROP 2.1. b, c, d SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi b) sociální bydlení - vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených osob a rodin; - podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení; - infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. - c) infrastruktura komunitních center - d) doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky (doplňková aktivita k a-c)

18 IROP 2.2.a SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a) výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků

19 IROP 2.3. a, b SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví a) zvýšení kvality následné a návazné péče - modernizace infrastruktury poskytovatelů následné a návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení či stavebních úprav; b) opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče - pořízení infrastruktury komunitní a péče; - pořízení vybavení mobilních týmů.

20 IROP 2.4. a, b, c SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a) Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání b) Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností c) rekonstruklce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí

21 IROP 2.4. d, e, f SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení d) Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůlckami a kompenzačním vybavením pro vzdělávánížáků a studentů se SVP a pořízení kompenzačních pomůcek e) rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu f) doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, zahrady (doplňová aktivita a, b)

22 IROP 3.1. a SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví a) Revitalizace vybraných nemovitých památek - národní kulturní památky; - památky navržené k prohlášení za národní kulturní památky; - památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO; - památky zapsané na Seznam kandidátů na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví

23 IROP 3.1. b, c SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví b) revitalizace přírodního dědictví - revitalizace krajinných památkových zón; - revitalizace parků a zahrad u národních kulturních památek a památek navržených k prohlášení za národní kulturní památku; - návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního dědictví; c) infrastrukturní opatření pro posílení ochrany, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví - zlepšení podmínek pro uchování a zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů; - zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů pro veřejnost a pro kulturněkreativní průmysl; - návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění kulturního dědictví

24 IROP cíle / příjemci Identifikace hlavních cílových skupin: Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci venkovských oblastí, které spadají do území MAS se schválenou strategií místního rozvoje. Typy příjemců: Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených SCLLD na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP. Územní zaměření podpory: Podpora bude zaměřena na venkovské oblasti se schválenou SCLLD Veřejná podpora Ve specifickém cíli 4.1 budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou podporu.

25 B) PRV (Program rozvoje venkova)

26 PRV - Cíle Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) - kód 19 Celkový cíl: Přispět k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí. Specifické cíle: Posílit místní rozvoj ve venkovských oblastech. Operativní cíl: - Zajištění realizace operací místního rozvoje včetně integrovaných a více-odvětvových projektů se zahrnutím inovativních prvků, vycházející z místních potřeb a potenciálu. - Vytváření sítí, partnerství a projektů spolupráce na úrovni národní a nadnárodní. - Zajištění činnosti místních akčních skupin na provádění a oživení strategie.

27 PRV Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV. Realizovány budou následující články nařízení PRV: 14, 17 a), b), c), b), a), d), 25, 26, 35.

28 PRV 19.2.

29 PRV Částky a míry podpory: Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů, závisí na konkrétním typu operace. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je Kč na projekt. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.

30 PRV Příprava a provádění činností spolupráce MAS Popis operace: Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována vlastní realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. Budou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územími celky v několika členských státech či ve třetích zemích Částky a míry podpory: Podpora se poskytuje až do výše 80 % způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je Kč na projekt. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů

31 PRV Podpora provozních nákladů a animace Popis operace: - V rámci provozních výdajů MAS budou financovány operace spojené s realizací SCLLD, zejména s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, výběrem projektů, jejich monitoringem a evaluací a z nich vycházejících aktualizací SCLLD. - Dále bude podporován rozvoj odborné a organizační kapacity MAS a vytváření sítí s cílem zvyšovat způsobilost managementu, členů MAS a dalších místních aktérů pro realizaci SCLLD. - Předmětem podpory bude také v odůvodněných případech vytvoření zázemí a rozšiřování materiálně-technického vybavení pro činnost MAS. - Podporována bude rovněž animace území zejména prostřednictvím podpory partnerství, spolupráce a informační výměny mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci a podpory konečných příjemců při vytváření a přípravě projektů.

32 PRV Podpora provozních nákladů a animace Způsobilé výdaje: - provozní náklady - personální náklady - náklady na vzdělávání - náklady související s e vztahy s veřejností - finanční náklady - náklady související s monitorováním a hodnocením strategie - náklady na oživení strategie komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením místních komunit s cílem poskytování informací, propagace strategie a PR

33 PRV Kritéria přijatelnosti: - strategie je v souladu se zaměřením a cíli PRV - MAS tvoří vhodné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejné orgány, definované v souladu s vnitrostátními pravidly, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv - MAS má zpracovanou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která obsahuje alespoň tyto prvky: a) vymezení oblasti a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje b) analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území, včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb c) popis strategie a jejích cílů, popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. V případě výsledků lze cíle uvádět v kvantitativním nebo kvalitativním vyjádření. Strategie je v souladu s příslušnými programy všech fondů ESI, které jsou zapojeny

34 PRV d) popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie e) akční plán, který ukazuje, jak se cíle promítají do jednotlivých opatření f) popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost místní akční skupiny realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení; g) finanční plán strategie, včetně plánovaných přídělů z každého z příslušných fondů ESI - oblast, na níž se vztahuje SCLLD, je územně souvislá a funkčně propojená a nabízí dostatečné kritické množství lidských, finančních a hospodářských zdrojů; jedná se o subregionální venkovské území s až obyvateli, na celém území ČR mimo území měst s více než obyvateli - partneři MAS mají na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo jsou pro toto území místně příslušní - MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS

35 PRV Principy stanovení výběrových kritérií: Proces výběru strategií MAS je koordinován MMR. Pro výběr SCLLD bude zřízena komise. Pro příspěvek z PRV budou preferovány SCLLD, které přispívají k plnění cílů PRV, zejména SCLLD zaměřené na tvorbu pracovních míst. Částky a míry podpory: Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů. Podpora nepřekročí 20 % celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci operací SCLLD financovaných z PRV. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů

36 PRV - Indikátory Kvantifikované cíle a indikátory: g. Ostatní důležité poznámky relevantní k porozumění a implementaci opatření Počet vybraných MAS 175 Populace na území pokrytém MAS Celkové veřejné výdaje v EUR: Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie (19.2) Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin (19.3) Podpora provozních nákladů a animace (19.4) Počet vytvořených pracovních míst na úrovni konečných příjemců 1000 % venkovské populace pokryté MAS 72

37 C) OP ZAM (Operační program Zaměstnanost)

38 OP ZAM 2.3 Struktura prioritních os: Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa Prioritní osa 5 Technická pomoc Prostřednictvím MAS a SCLLD se bude řešit opatření: 2.3. Komunitně vedené strategie místního rozvoje - V dalších oblastech lze žádat formou individuálních projektů.

39 OP ZAM Komunitně vedené strategie místního rozvoje Specifický cíl 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Specifický cíl je navržen tak, aby přispěl svými intervencemi k dosažení cílů NPR: (i) v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou zejména při řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a zároveň i k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o osob); (ii) v oblasti zaměstnanosti ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné zacílení zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce zaostává (starší, mladí, nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním).

40 OP ZAM 2.3 Podporované aktivity v rámci investiční priority 2.3: - Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; - Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů; - Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků; - Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání..

41 OP ZAM 2.3 Podporované aktivity v rámci investiční priority 2.3: - Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; - Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí; - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni;

42 D) OP ŽP (Operační program Životní prostředí)

43 OP ŽP Struktura prioritních os: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní IP 1, PO 1: Investice do vodního hospodářství 1.1. vodovody, kanalizace, ČOV aj. PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika IP 1, PO 3: Investice do odpadového hospodářství 3.1. Předcházení vzniku odpadů 3.2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.3. Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky

44 OP ŽP Struktura prioritních os: IP 2, PO 3: (3.4. Odstranění ekologických zátěží) IP 3, PO 3: (3.5. Snížení environmentálních rizik) PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu IP 1, PO 4: Posílení biodiverzity (4.1., 4.2.), Posílení přirozené funkce krajiny (4.3) např Revitalizace a podpora renaturace vodních toků a niv Zlepšení kvality prostředí v sídlech (4.4.) PO 5: Energetické úspory PO 6: Technická pomoc

45 E) OP PS CZ PL (Operační program Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko)

46 OP PS CZ PL Struktura prioritních os: 1. Společné řízení rizik 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanost 2.1. Rozvoj zvláštních přírodních a kulturních zdrojů 3. Vzdělání a kvalifikace 4. Spolupráce institucí a komunit 4.1. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a spolupráce mezi občany a institucemi 5. Technická pomoc!!! Navázání a prohloubeni česko-polské spolupráce Celkem EUR

47 F) OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

48 OP VVV Struktura prioritních os: 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 4. Technická pomoc Návaznost na IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

49 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 1 specifický cíl 1 Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP Cíl: začleňování dětí a žáků do běžných škol s důrazem na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání v MŠ a ZŠ v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami, zvýšení kvality ústavní výchovy a poradenství

50 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu na ZŠ Cíl: zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání, navázání spolupráce MŠ a ZŠ, profesní podpora pedagogů, zlepšení kompetence pracovníků MŠ, prohloubení vzájemné spolupráce učení se od kolegů

51 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Cíl : dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k využití jeho vlastního potenciálu a rozvoji schopností pro život osobní, společenský a pracovní.

52 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Cíl: sdílení představy o kvalitě vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání, výrazně zlepšit informovanost veřejnosti a rodičů, vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení v návaznosti na podporu škol se slabšími výsledky

53 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogů Cíl: zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli

54 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce Cíl : podpořit motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce

55 G) OP PIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

56 Implementační struktura MAS

57 K O N T A K T Jsme z venkova, pracujeme pro venkov. Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! Tomáš Šulák SMARV, o.p.s. tel: Kancelář:

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE DAVID SVENTEK VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ 2014 ÚSPĚŠNÝ RESTART A BUDOUCNOST 18. 9. 2014 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 16 OP Praha Konkurenceschopnost 17 OP Praha Adaptabilita

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 16 OP Praha Konkurenceschopnost 17 OP Praha Adaptabilita IROP Počet 2007-2013 Počet 2014-2020 1 ROP NUTS II Severozápad 2 ROP NUTS II Moravskoslezsko 3 ROP NUTS II Jihovýchod 4 ROP NUTS II Severovýchod 5 ROP NUTS II Střední Morava 6 ROP NUTS II Jihozápad 7 ROP

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Stav přípravy čerpání prostředků EU v období 2014-2020 Integrovaný operační program jako. obcí

Stav přípravy čerpání prostředků EU v období 2014-2020 Integrovaný operační program jako. obcí Stav přípravy čerpání prostředků EU v období 2014-2020 Integrovaný operační program jako možnost podpory rozvoje měst a obcí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petr Hrazdil Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) Integrovaný regionální operační program (IROP) STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutions čili infrastruktura, lidé, instituce Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015 Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více