Dotační programy pro venkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační programy pro venkov 2014-2020"

Transkript

1 Dotační programy pro venkov Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec,

2 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD

3 Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR

4 Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014 Etapa Plnění Schválení Dohody o partnerství Duben Květen: schválila vláda Vyhlášení certifikace MAS Červen: vyhlášení Předložení operačních programů EK Červenec Dokončení ISRÚ (část strategie, OPTP) Srpen Uzávěrka certifikace Září - listopad Schválení SCLLD MAS Září Září prosinec Projednání strategie v zastupitelstvech obcí (staré / nové zastupitelstvo) Schválení operačních programů ze strany EK Listopad, prosinec Předložení SCLLD včetně IAPRÚ Prosinec až XXX 2015 od poloviny roku 2015 Vyhlašování výzev (spíše až podzim)

5 MAS a MOS LEADER Meziobecní spolupráce (MOS) MAS V P N Mikroregion A Mikroregion B Skupina obcí podnikatelé zemědělci Místní spolky Profesní svazy

6 Rozsah značení 119 směrovek

7 Dotační možnosti

8 Úloha MAS 1. SCLLD výběr projektů vlastní implementace IROP PRV OP ZAM MAS 2. Integrované projekty s pomocí MAS (animace) OPŽP (nakládání s odpady ) OP VVV ( manažer škol) OP PS CZ-PL ( kultura) 3. Individuální projekty žadatelů Pomoc. Zpracování projektů IROP, PRV, OPŽP, ZAM OP PIK (mikropodniky )

9 MAS OK / ZK Aktuální regiony

10 ORP Přerov Lipník Hranice DSO x ORP x MAS

11 Meziobecní spolupráce ve strategiích MAS Aktivity mikroregionů Inspirace Integrace Inovace Podpora meziobecní spolupráce (PMOS) Navázání užší spolupráce mezi obcemi Nové aktivity - Školství - Odpady - Sociální oblast - (Podnikání?) Zajištění činnosti svazků obcí MRL, MRP, MRZH Společné projekty mikroregionů

12 A) IROP (Integrovaný regionální operační program)

13 IROP 4. osa SPECIFICKÝ CÍL 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Venkovské oblasti ČR jsou nezřídka místem kumulace negativních jevů a charakteristik, vyplývajících zejména z nedostatečného vybavení území službami a infrastrukturou, nedostatečně fungující místní ekonomiky, špatné dopravní dostupnosti či nedostatečného využití zdrojů. Pomocí nástroje CLLD, který je koncipován ve směru zdola-nahoru a může vykazovat vyšší efektivitu než plošné centrální řízení, by mělo dojít k celkovému zlepšení charakteristik venkovských oblastí ČR. Mezi hlavní efekty kvalitně prováděných strategií místního rozvoje patří nejčastěji udržitelný rozvoj území a krajiny, diversifikace a rozvoj místní ekonomiky a tvorba pracovních příležitostí, rozvoj služeb, rozvoj vzdělávání, podpora života komunity, zajištění dostupnosti a obslužnosti území. Specifický cíl je koncipován, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. Hlavním a zastřešujícím cílem je příspěvek k vyváženému a udržitelnému územnímu rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím snížení regionálních nerovností zejména s ohledem na periferní oblasti, dlouhodobé stabilizace venkovských oblastí, zabránění odlivu lidí a využití místně specifického potenciálu. Specifický cíl navazuje na kapitolu Komunitně vedený místní rozvoj (čl obecného nařízení, čl. 9 EUS a nařízení k EZFVR, ESF a ERDF Dohody o partnerství.

14 IROP 1.2. a, b, c SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a) Podpora veřejné dopravy a multimodality - výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; - výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R; b) Aplikace moderních technologií v dopravě - výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu; - zavádění nebo modernizace řídících, informačních a platebních systémů pro veřejnou dopravu; c) Zmírnění negativních dopadů v dopravě - nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob; - nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace

15 IROP 1.2. d, e, f SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy d) Zvýšení bezpečnosti - projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy; e) Rozvoj cyklodopravy - výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras; - budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy; - realizace cyklistických jízdních pruhů f) Rozvoje zelené infrastruktury - (doplňková aktivita k a-e) - doplňující zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje - Doplňující zeleň u sití cyklotras a cyklostezek, např. zelené pásy

16 IROP 2.1. a SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a) sociální služby - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče; - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče; - infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené; - zvyšování kvality a kapacity komunitních sociálních služeb

17 IROP 2.1. b, c, d SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi b) sociální bydlení - vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených osob a rodin; - podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení; - infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. - c) infrastruktura komunitních center - d) doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky (doplňková aktivita k a-c)

18 IROP 2.2.a SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a) výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků

19 IROP 2.3. a, b SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví a) zvýšení kvality následné a návazné péče - modernizace infrastruktury poskytovatelů následné a návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení či stavebních úprav; b) opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče - pořízení infrastruktury komunitní a péče; - pořízení vybavení mobilních týmů.

20 IROP 2.4. a, b, c SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a) Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání b) Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností c) rekonstruklce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí

21 IROP 2.4. d, e, f SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení d) Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůlckami a kompenzačním vybavením pro vzdělávánížáků a studentů se SVP a pořízení kompenzačních pomůcek e) rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu f) doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, zahrady (doplňová aktivita a, b)

22 IROP 3.1. a SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví a) Revitalizace vybraných nemovitých památek - národní kulturní památky; - památky navržené k prohlášení za národní kulturní památky; - památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO; - památky zapsané na Seznam kandidátů na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví

23 IROP 3.1. b, c SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví b) revitalizace přírodního dědictví - revitalizace krajinných památkových zón; - revitalizace parků a zahrad u národních kulturních památek a památek navržených k prohlášení za národní kulturní památku; - návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního dědictví; c) infrastrukturní opatření pro posílení ochrany, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví - zlepšení podmínek pro uchování a zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů; - zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů pro veřejnost a pro kulturněkreativní průmysl; - návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění kulturního dědictví

24 IROP cíle / příjemci Identifikace hlavních cílových skupin: Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci venkovských oblastí, které spadají do území MAS se schválenou strategií místního rozvoje. Typy příjemců: Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených SCLLD na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP. Územní zaměření podpory: Podpora bude zaměřena na venkovské oblasti se schválenou SCLLD Veřejná podpora Ve specifickém cíli 4.1 budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou podporu.

25 B) PRV (Program rozvoje venkova)

26 PRV - Cíle Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) - kód 19 Celkový cíl: Přispět k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí. Specifické cíle: Posílit místní rozvoj ve venkovských oblastech. Operativní cíl: - Zajištění realizace operací místního rozvoje včetně integrovaných a více-odvětvových projektů se zahrnutím inovativních prvků, vycházející z místních potřeb a potenciálu. - Vytváření sítí, partnerství a projektů spolupráce na úrovni národní a nadnárodní. - Zajištění činnosti místních akčních skupin na provádění a oživení strategie.

27 PRV Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV. Realizovány budou následující články nařízení PRV: 14, 17 a), b), c), b), a), d), 25, 26, 35.

28 PRV 19.2.

29 PRV Částky a míry podpory: Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů, závisí na konkrétním typu operace. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je Kč na projekt. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.

30 PRV Příprava a provádění činností spolupráce MAS Popis operace: Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována vlastní realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. Budou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územími celky v několika členských státech či ve třetích zemích Částky a míry podpory: Podpora se poskytuje až do výše 80 % způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je Kč na projekt. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů

31 PRV Podpora provozních nákladů a animace Popis operace: - V rámci provozních výdajů MAS budou financovány operace spojené s realizací SCLLD, zejména s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, výběrem projektů, jejich monitoringem a evaluací a z nich vycházejících aktualizací SCLLD. - Dále bude podporován rozvoj odborné a organizační kapacity MAS a vytváření sítí s cílem zvyšovat způsobilost managementu, členů MAS a dalších místních aktérů pro realizaci SCLLD. - Předmětem podpory bude také v odůvodněných případech vytvoření zázemí a rozšiřování materiálně-technického vybavení pro činnost MAS. - Podporována bude rovněž animace území zejména prostřednictvím podpory partnerství, spolupráce a informační výměny mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci a podpory konečných příjemců při vytváření a přípravě projektů.

32 PRV Podpora provozních nákladů a animace Způsobilé výdaje: - provozní náklady - personální náklady - náklady na vzdělávání - náklady související s e vztahy s veřejností - finanční náklady - náklady související s monitorováním a hodnocením strategie - náklady na oživení strategie komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením místních komunit s cílem poskytování informací, propagace strategie a PR

33 PRV Kritéria přijatelnosti: - strategie je v souladu se zaměřením a cíli PRV - MAS tvoří vhodné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejné orgány, definované v souladu s vnitrostátními pravidly, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv - MAS má zpracovanou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která obsahuje alespoň tyto prvky: a) vymezení oblasti a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje b) analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území, včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb c) popis strategie a jejích cílů, popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. V případě výsledků lze cíle uvádět v kvantitativním nebo kvalitativním vyjádření. Strategie je v souladu s příslušnými programy všech fondů ESI, které jsou zapojeny

34 PRV d) popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie e) akční plán, který ukazuje, jak se cíle promítají do jednotlivých opatření f) popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost místní akční skupiny realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení; g) finanční plán strategie, včetně plánovaných přídělů z každého z příslušných fondů ESI - oblast, na níž se vztahuje SCLLD, je územně souvislá a funkčně propojená a nabízí dostatečné kritické množství lidských, finančních a hospodářských zdrojů; jedná se o subregionální venkovské území s až obyvateli, na celém území ČR mimo území měst s více než obyvateli - partneři MAS mají na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo jsou pro toto území místně příslušní - MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS

35 PRV Principy stanovení výběrových kritérií: Proces výběru strategií MAS je koordinován MMR. Pro výběr SCLLD bude zřízena komise. Pro příspěvek z PRV budou preferovány SCLLD, které přispívají k plnění cílů PRV, zejména SCLLD zaměřené na tvorbu pracovních míst. Částky a míry podpory: Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů. Podpora nepřekročí 20 % celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci operací SCLLD financovaných z PRV. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů

36 PRV - Indikátory Kvantifikované cíle a indikátory: g. Ostatní důležité poznámky relevantní k porozumění a implementaci opatření Počet vybraných MAS 175 Populace na území pokrytém MAS Celkové veřejné výdaje v EUR: Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie (19.2) Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin (19.3) Podpora provozních nákladů a animace (19.4) Počet vytvořených pracovních míst na úrovni konečných příjemců 1000 % venkovské populace pokryté MAS 72

37 C) OP ZAM (Operační program Zaměstnanost)

38 OP ZAM 2.3 Struktura prioritních os: Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa Prioritní osa 5 Technická pomoc Prostřednictvím MAS a SCLLD se bude řešit opatření: 2.3. Komunitně vedené strategie místního rozvoje - V dalších oblastech lze žádat formou individuálních projektů.

39 OP ZAM Komunitně vedené strategie místního rozvoje Specifický cíl 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Specifický cíl je navržen tak, aby přispěl svými intervencemi k dosažení cílů NPR: (i) v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou zejména při řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a zároveň i k dosažení národního cíle zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (s úsilím o snížení o osob); (ii) v oblasti zaměstnanosti ke zvýšení obecné míry zaměstnanosti osob let na cílovou hodnotu 75 % bude nutné zacílení zejména na skupiny osob, u kterých míra zaměstnanosti relativně nejvíce zaostává (starší, mladí, nízkokvalifikovaní, ženy a osoby se znevýhodněním).

40 OP ZAM 2.3 Podporované aktivity v rámci investiční priority 2.3: - Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; - Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů; - Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků; - Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání..

41 OP ZAM 2.3 Podporované aktivity v rámci investiční priority 2.3: - Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; - Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí; - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni;

42 D) OP ŽP (Operační program Životní prostředí)

43 OP ŽP Struktura prioritních os: PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní IP 1, PO 1: Investice do vodního hospodářství 1.1. vodovody, kanalizace, ČOV aj. PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika IP 1, PO 3: Investice do odpadového hospodářství 3.1. Předcházení vzniku odpadů 3.2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.3. Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky

44 OP ŽP Struktura prioritních os: IP 2, PO 3: (3.4. Odstranění ekologických zátěží) IP 3, PO 3: (3.5. Snížení environmentálních rizik) PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu IP 1, PO 4: Posílení biodiverzity (4.1., 4.2.), Posílení přirozené funkce krajiny (4.3) např Revitalizace a podpora renaturace vodních toků a niv Zlepšení kvality prostředí v sídlech (4.4.) PO 5: Energetické úspory PO 6: Technická pomoc

45 E) OP PS CZ PL (Operační program Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko)

46 OP PS CZ PL Struktura prioritních os: 1. Společné řízení rizik 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanost 2.1. Rozvoj zvláštních přírodních a kulturních zdrojů 3. Vzdělání a kvalifikace 4. Spolupráce institucí a komunit 4.1. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a spolupráce mezi občany a institucemi 5. Technická pomoc!!! Navázání a prohloubeni česko-polské spolupráce Celkem EUR

47 F) OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

48 OP VVV Struktura prioritních os: 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 4. Technická pomoc Návaznost na IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

49 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 1 specifický cíl 1 Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP Cíl: začleňování dětí a žáků do běžných škol s důrazem na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání v MŠ a ZŠ v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami, zvýšení kvality ústavní výchovy a poradenství

50 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu na ZŠ Cíl: zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání, navázání spolupráce MŠ a ZŠ, profesní podpora pedagogů, zlepšení kompetence pracovníků MŠ, prohloubení vzájemné spolupráce učení se od kolegů

51 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích Cíl : dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k využití jeho vlastního potenciálu a rozvoji schopností pro život osobní, společenský a pracovní.

52 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Cíl: sdílení představy o kvalitě vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání, výrazně zlepšit informovanost veřejnosti a rodičů, vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení v návaznosti na podporu škol se slabšími výsledky

53 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogů Cíl: zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli

54 OP VVV PO 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Zaměřena na regionální školství IP 2 specifický cíl 5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce Cíl : podpořit motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce

55 G) OP PIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

56 Implementační struktura MAS

57 K O N T A K T Jsme z venkova, pracujeme pro venkov. Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! Tomáš Šulák SMARV, o.p.s. tel: Kancelář:

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více