REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 15,33 % Kč Kč 17,97 % 34,27 % 11,58 % SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST 9,19 % Kč č ní 0K A vý S T fi n an 2 L O B ko l Ce ,75 % ZDRAVOTNICTVÍ A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Kč č 5,10 % 1 VEŘEJNÁ SPRÁVA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE poža da v e k : Kč 1,81 % KULTURA A CESTOVNÍ RUCH Kč

2 Vážení členové Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje, na ustavujícím zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (dále jen RSK MSK ) bylo schváleno zahájení přípravy Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje (dále jen RAP MSK ) a zřízení poradních skupin věnující se tvorbě tohoto akčního plánu. V této souvislosti si Vám dovolujeme předložit zjednodušenou verzi RAP MSK, ve které je shrnut postup přípravy a samotný výstup RAP. Jde o první verzi RAP MSK, která se bude dále aktualizovat v čase dle potřeb regionu s vazbou na výstupy platformy RSK MSK, jednání poradních skupin (PS Vzdělanější a zaměstnanější region, PS Vybavenější region, PS Přívětivější region, PS Podnikavější region) a přístup jednotlivých řídících orgánů k územní dimenzi. Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 344 ze dne bylo Ministerstvu pro místní rozvoj uloženo předložit akční plán, kterým bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje bude kromě aktivit na národní úrovni vycházet rovněž z regionálních akčních plánů. Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje realizované na území jednotlivých krajů jsou novými nástroji politiky regionálního rozvoje ČR. Jejich společnou klíčovou úlohou v ovém období EU je naplňování územní dimenze ukotvené v Dohodě o partnerství a rozpracované v Národním dokumentu k územní dimenzi a ů Strategie regionálního rozvoje ČR Klíčová role/význam RAP nástroj pro naplňování územní dimenze (koncentrace prostředků do specifických typů území) naplňuje e Strategie regionálního rozvoje ČR významný podklad pro řídící orgány/ministerstva pro zjišťování absorpční kapacity v území a pro formulaci doporučení k zaení či plánování výzev (územně i tematicky) RAP je zaměřen primárně na financování z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESI fondy ), avšak současně může být podkladem případné diskuse k vyhlášení národních dotačních titulů. Postup při zpracování RAP MSK Zpracování RAP MSK zajišťuje sekretariát RSK ve spolupráci s experty poradních skupin na základě mapování a hodnocení absorpční kapacity území, podkladů partnerů zapojených v poradních skupinách a členů RSK. Mapování absorpční kapacity území proběhlo v období únor až duben Výstupy a zjištěná data sloužily k vydefinování aktivit RAP (aktivitou se pro účely RAP rozumí soubor tematicky podobných potřeb v dané oblasti) a tyto byly dále projednávány na dílčích jednáních poradních skupin RSK uskutečněných v dubnu a květnu Aktuálně RAP MSK zahrnuje potřeby přibližně v objemu 100 mld. Kč s vazbou na podporu z operačních ů. Nositelé potencionálních projektů jsou připraveni reagovat na vyhlášení prvních výzev ze strany ministerstev již v průběhu období PORADNÍ SKUPINA PODNIKAVĚJŠÍ REGION identifikovala největší potřebu v oblasti dalšího rozvoje výzkumných kapacit (fyzických i personálních), přičemž velká část tohoto rozvoje je pojímána jako posilování spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou mj. formou kolaborativního výzkumu. V oblasti terciárního vzdělávání lze spatřovat značné potřeby při posilování jeho kvality, přičemž primárně jde o aktivity neinvestiční povahy (např. rozběh nových výzkumně orientovaných studijních ů, posílení výuky cizích jazyků). V případě podpory podnikání se prokázala potřeba nastavení systémových řešení, objem finančních požadavků není v tomto ohledu natolik rozhodující. PORADNÍ SKUPINA PŘÍVĚTIVĚJŠÍ REGION potvrdila největší potřeby v oblasti udržitelného rozvoje dopravy ve městech a obcích (cyklostezky, přestupní terminály a uzly, pořizování nízkoemisních a bezemisních vozidel hromadné dopravy, optimalizace plnících a dobíjecích stanic atd.) včetně rozšiřování tramvajové a trolejbusové dopravy. Standardními požadavky jsou investice zaměřené na čištění odpadních vod a nakládání s odpady (včetně jejich energetického využití) v obcích a snižování emisí do ovzduší (včetně dalšího rozšíření tzv. kotlíkových dotací). V oblasti kultury byla identifikována řada záměrů v celém kraji, jak v oblasti oživení národních kulturních památek, tak v případě muzeí či nové vědecké knihovny.

3 PORADNÍ SKUPINA VYBAVENĚJŠÍ REGION projednávala témata, která byla podporována ze strukturálních fondů EU i v období jako jsou infrastruktura silnic II. a III. tříd, zdravotnická, sociální infrastruktura, e-government či zázemí a vybavení složek integrovaného záchranného systému. Ve všech těchto oblastech byla identifikována řada připravovaných projektů jak ze strany Moravskoslezského kraje, tak i partnerů v území (města, obce, NNO). Zejména u silniční infrastruktury a IZS je velká část projektů připravena k realizaci během nejbližších dvou let. V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, zejména u projektů obcí a NNO bude realizace projektů záviset na detailnějším posouzení souladu projektů s podmínkami stanovenými ve výzvách Integrovaného regionálního operačního u. PORADNÍ SKUPINA VZDĚLANĚJŠÍ A ZAMĚSTNANĚJŠÍ REGION 1 navázala na aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Pro oblast vzdělávání a zaměstnanosti jsou kromě řady individuálních záměrů připravovány systémové a strategické projekty s velkou absorpční kapacitou, například v oblasti jazykového a technického vzdělávání, propojení studia s praxí, podpora zaměstnávání vybraných ových skupin či sledování vývoje na trhu práce (observatoř). Vzhledem k množství sociálně vyloučených lokalit na území kraje, je evidentní potřeba podpory sociálního začleňování, ideálně koordinovaným a plánovitým přístupem. V rámci zmapované absorpční kapacity evidujeme rovněž projektové záměry, které nelze přímo navázat na podporu z evropských fondů, ale jsou rovněž pro rozvoj regionu nezbytné. Jedná se zejména o výstavbu či rekonstrukci místních komunikací, záměry občanské vybavenosti, rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu včetně propagace. Tyto aktivity však slouží jako možný podnět k vyhlašování národních výzev. Pokud bychom přihlédli pouze k výsledkům mapování absorpční kapacity, dalo by se konstatovat, že region má nižší potřeby či nižší připravenost subjektů například v rámci podpory obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti podniků, aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách, které lze podporovat v rámci ho u Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Další oblastí s nižší mírou zjištěných potřeb jsou informační a komunikační technologie, konkrétně elektronizace agend ve veřejné správě či rozšiřování vysokorychlostního přístupu k internetu do bílých míst. Z jednání poradních skupin vyplynuly závěry, že přípravu RAP MSK není možné koncipovat pouze na základě sběru projektových záměrů potenciálních uchazečů o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, a to mj. na základě těchto skutečností: v oblastech podpory zaměřených na menší, resp. soukromé subjekty, kde lze očekávat řadu menších projektů, byla odezva mapování absorpční kapacity v principu nižší, než jakou lze očekávat v okamžiku zveřejnění výzev. Naopak u veřejných subjektů, které se standardně ucházejí o dotace a granty, lze předpokládat, že celkové objemy plánovaných projektů nezohledňují budoucí objektivní podmínky čerpání. v oblastech s nedostatečně zjištěnou absorpční kapacitou byly na jednání poradních skupin diskutovány potencionální typové projekty/potřeby (např. čističky odpadních vod v malých obcích, projekty aplikovaného výzkumu apod.) včetně finančního rámce, a rovněž identifikovány jedinečné ( systémové ) projekty většího rozsahu. V rámci práce na RAP MSK byla identifikována řada kvalitativních zjištění, která by dle společného stanoviska expertů mohla být užitečná při promýšlení obsahu budoucích podob plánovaných výzev. Současná verze RAP MSK tedy představuje zodpovědně připravený dokument, který naznačuje priority a potřeby Moravskoslezského kraje pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Vzhledem k obtížně získávaným informacím od některých ových skupin bude nezbytné v čase RAP MSK aktualizovat a expertní odhady absorpční kapacity v některých oblastech dále zpřesňovat. 1 V souvislosti s přípravou 1. verze RAP MSK je třeba upozornit, že oblast věnující se regionálnímu školství bude řešena v rámci tvorby Krajského akčního plánu a Místních akčních plánů. Dosud zjištěná data v těchto oblastech se tedy stanou vstupem pro tvorbu těchto plánů.

4 DOPRAVA ZLEPŠENÍ TECHNICKÉHO STAVU SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY Výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy Modernizace, obnova silnic I. tříd sítě TEN-T mil. Kč mil. Kč Modernizace, obnova silnic I. tříd mimo TEN-T - výstavba obchvatů a přeložek mil. Kč PODPORA UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY A VEŘEJNÉ DOPRAVY Rozvoj přestupních terminálů a uzlů pro veřejnou dopravu (záchytná parkoviště pro osobní vozy a kola, bezbariérový přístup zastávek a terminálů) Rozvoj nízkoemisní a bezemisní dopravy včetně výstavby plnících stanic mil. Kč mil. Kč 120 mil. Kč Zvyšování bezpečnosti v motorové i bezmotorové dopravě Rozvoj cyklodopravy Rozvoj ITS Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu mil. Kč mil. Kč 300 mil. Kč 500 mil. Kč mil. Kč MODERNIZACE A VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST Příprava modernizace vodních cest (projektová příprava) 200 mil. Kč MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy mil. Kč mil. Kč

5 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoj zařízení komunit ,2 mil. Kč Zlepšení technického stavu, vybavení a zvýšení dostupnosti sociálních služeb (terénní, ambulantní, pobytové služby) mil. Kč Podpora sociálního bydlení (pořízení bytů, bytových domů) ,8 mil. Kč Rozvoj kvality a dostupnosti pobytových sociálních služeb, Podpora plánování sociálních služeb IP 2.2_SC1 503,5 mil. Kč Podpora systému sociálního bydlení IP 2.2_SC1 73,9 mil. Kč PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Vytváření a zkvalitnění sociálních podniků ,5 mil. Kč Podpora podnikatelských aktivit v sociálním podnikání IP 2.1_SC2 106,7 mil. Kč mil. Kč

6 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY Podpora zaměstnanosti zejména u uchazačů o zaměstnaní a osob znevýhodněných na trhu práce IP 1.1_SC1 147,7 mil. Kč Podpora zaměstnanosti žen včetně doprovodných aktivit (podpora podnikání, poradenství žen na MD, ) IP _SC mil. Kč Zvyšování kvalifikace zaměstnanců IP 1.3_SC ,5 mil. Kč Zvyšování kvalifikace starších osob IP 1.3_SC2 79,5 mil. Kč Zvyšování kvalifikace zaměstnanců institucí trhu práce IP 1.4_SC1 93 mil. Kč Systémové kariérové poradenství především institucí trhu práce IP 1.4_SC2 84 mil. Kč Podpora uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím sociálních služeb (terénní, ambulantní, komunitní) IP 2.1_SC ,4 mil. Kč Podpora zaměstnanosti ve venkovských oblastech IP 2.3_SC1 277 mil. Kč SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Sociální inovace a mezinárodní spolupráce IP 3_SC1 189 mil. Kč mil. Kč

7 ZDRAVOTNICTVÍ A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ROZVOJ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB Zvýšení kvality vysoce specializované péče mil. Kč Zvýšení kvality návazné péče mil. Kč Deinstitucionalizace psychiatrické péče ,9 mil. Kč Podpora vzdělávání v oblasti zdravotní péče IP 2.2_SC2 104 mil. Kč ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI SLOŽEK IZS Dislokace složek IZS v exponovaných místech mil. Kč Stavební úpravy, technické a materiálové vybavení složek IZS v exponovaných místech ,65 mil. Kč Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS mil. Kč mil. Kč

8 VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ŠPIČKOVÉHO VÝZKUMU A VZNIKU NOVÝCH VÝZKUMNÝCH TÝMŮ Rozvoj kapacit výzkumných týmů a zvyšování kvality jejich výsledků v mezinárodním kontextu 1.1_IP1 Modernizace a upgrade výzkumných infrastruktur Otevřenost výzkumných infrastruktur 1.1_IP1 1.1_IP mil. Kč Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center pro popularizaci VaV 1.1_IP1 PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A SPOLUPRÁCE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ S APLIKAČNÍ SFÉROU Rozvoj mezioborových výzkumných týmů v předaplikačním výzkumu _IP1 Posílení zaení výzkumu směrem ke společenským výzvám a výsledkům využitelných v praxi _IP mil. Kč Podpora spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou (podnikovou, veřejnou) _IP1 PODPORA ROZVOJE VÝZKUMNĚ-VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY Budování infrastruktury pro realizaci výzkumně orientované studijní y či obory Zvýšení zájmu studentů o výzkumně orientované y či obory 1.3_IP1 1.3_IP mil. Kč mil. Kč

9 VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ROZVOJE VŠ, INTERNACIONALIZACE VŠ A JEJICH PROPOJENÍ S POTŘEBAMI APLIKAČNÍ SFÉRY A TRHU PRÁCE Podpora zkvalitňování výuky na VŠ 2.1_IP1 Zvyšování relevance VŠ vzdělávání pro potřeby praxe 2.1_IP1 900 mil. Kč Podpora internacionalizace VŠ 2.1_IP1 PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PŘI VŠ VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj studijního prostředí vhodného pro znevýhodněné skupiny vč. úprav prostor, pořízení vybavení poradenských služeb 2.2_IP1 210 mil. Kč PODPORA ROZVOJE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠ Zkvalitnění podmínek pro realizaci CŽV - lidské zdroje i materiální podmínky 2.3_IP1 150 mil. Kč POSÍLENÍ KVALITY ŘÍZENÍ VYSOKÝCH ŠKOL Zkvalitnění řízení a principů hodnocení na VŠ 2.4_IP1 100 mil. Kč SMART AKCELERÁTOR Vytvoření podpůrných mechanismů pro zlepšení výzkumného/inovačního prostředí v MSK 2.5_IP1 80 mil. Kč PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY NA VŠ Rozvoj vzdělávací infrastruktury vč. potřebného zařízení a vybavení 2.1_IP mil. Kč mil. Kč

10 VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ROZVOJE KVALITY ZAMĚSTNANCŮ VŠ A PODMÍNEK PRO VÝUKU SPOJENOU S VÝZKUMEM Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumných organizacích 2.5_IP1 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních ů/oborů vč. internacionalizace 2.5_IP1 Popularizace VaV 2.5_IP mil. Kč Mezinárodní mobilita pracovníků VŠ a studentů 2.5_IP1 Zlepšení podmínek pro transfer technologií 2.5_IP1 ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ S AKCENTEM NA ANGLICKÝ JAZYK Zvyšování jazykové úrovně angličtiny učitelů a pedagogů MŠ, ZŠ, a SŠ; Profesní podpora (mentoring, supervize) pedagogů a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků 3.1_IP1 3.2_IP1 Zvýšení jazykové úrovně angličtiny žáků MŠ, ZŠ a SŠ 3.1_IP1 3.2_IP1 3.5_IP mil. Kč Zvýšení jazykové úrovně lektorů angličtiny 3.2_IP1 Zvýšení jazykové úrovně angličtiny studentů VŠ, vysokoškolských učitelů, akademických pracovníků, vedoucích a provozních pracovníků VŠ 2.1_IP1 50 mil. Kč Zvýšení jazykové úrovně angličtiny zaměstnanců, podnikatelů, nezaměstnaných osob včetně absolventů SŠ a VŠ IP 1.3_SC1 18 mil. Kč mil. Kč

11 VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA MŠ, ZŠ, SŠ A VOŠ Zkvalitnění předškolního vzdělávání, spolupráce MŠ se ZŠ včetně vzájemné spolupráce pedagogických pracovníků 3.1_IP1 50,4 mil. Kč Rozšíření kvalifikace pedagogů na ZŠ a SŠ ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí žáků 3.2_IP1 331,8 mil. Kč Rozvoj strategického řízení v předškolním, primárním, sekundárním vzdělávání 3.3_IP1 120 mil. Kč Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogů 3.4_IP1 148,1 mil. Kč Podpora vzdělávání v technických a přírodovědných oborech a zvyšování zájmu o jejich studium 3.5_IP mil. Kč Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami 3.1_IP2 91 mil. Kč Sociální integrace dětí a žáků, vč. romských dětí do vzdělávání 3.1_IP3 60 mil. Kč PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PRO REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj vzdělávací infrastruktury pro MŠ, ZŠ a pro zájmové a neformální vzdělávání ,1 mil. Kč Rozvoj vzdělávací infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání s vazbou na rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků a studentů ,2 mil. Kč Rozvoj vzdělávací infrastruktury pro celoživotní vzdělávání ,5 mil. Kč mil. Kč

12 PODNIKÁNÍ A INOVACE PODPORA VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ VaV V PODNICÍCH Zavádění nových výrobků do výroby a na trh 1.1 Zavádění a rozvoj podnikových VaV center mil. Kč Oblast ochrany duševního vlastnictví 1.1 Pre-commercial public procurement 1.1 PODPORA ROZVOJE SPOLUPRÁCE MEZI APLIKAČNÍ SFÉROU A VÝZKUMNÝMI ORGANIZACEMI Rozvoj spolupráce v rámci sítí klastrů a platforem Podpora transferu technologií mezi univerzitami a podniky a rozvoj jejich spolupráce a partnerství 900 mil. Kč Proof of concept PODPORA ROZVOJE INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ ZKVALITŇOVÁNÍ SLUŽEB, ZA ÚČELEM ROZVOJE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ Rozvoj podpůrné infrastruktury Inovační vouchery mil. Kč mil. Kč

13 PODNIKÁNÍ A INOVACE PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZAČÍNAJÍCÍCH FIREM Podpora projektů začínajících a rozvojových firem Rozvoj poradenských služeb pro začínající inovační podniky mil. Kč PODPORA INTERNACIONALIZACE PODNIKŮ Služby pro MSP usnadňující vstup na zahraniční trhy mil. Kč PODPORA ROZVOJE PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce brownfields a nevyhovujících nemovitostí pro účely podnikání mil. Kč PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V PODNICÍCH Zvýšení a zkvalitnění potřebných kapacit pro odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů mil. Kč mil. Kč

14 KULTURA A CESTOVNÍ RUCH PÉČE O KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ Péče o kulturní a přírodní dědictví (NKP, UNESCO, indikativní seznam) mil. Kč mil. Kč

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A MODERNIZACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Výstavba, modernizace čistíren odpadních vod ,6 mil. Kč Výstavba kanalizace spolu s výstavbou čistíren odpadních vod ,9 Kč Výstavba a modernizace úpraven vody včetně rozvodných sítí 291,6 Kč SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Protipovodňová opatření (zprůtočnění koryt) ,4 mil. Kč Protipovodňová opatření (poldry) mil. Kč Protipovodňová opatření (varovné systémy) ,6 mil. Kč ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A MODERNIZACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Snížit emise z lokálního vytápění Snížit emise ze stacionárních zdrojů Monitoring kvality ovzduší mil. Kč 1 572,8 mil. Kč 80 mil. Kč mil. Kč

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ A ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů ,5 mil. Kč mil. Kč OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU Péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality Natura ,4 mil. Kč Posílení biodiverzity území mil. Kč Revitalizace funkčních ploch a prvků sídlení zeleně ,9 mil. Kč SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Snížení energetické náročnosti veřejných budov ,8 mil. Kč Snížení energetické náročnosti bytových domů mil. Kč mil. Kč

17 VEŘEJNÁ SPRÁVA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ZKVALITNĚNÍ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY egovernment (vč. ehealth) ,3 mil. Kč Kybernetická bezpečnost ,5 mil. Kč Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura ,9 mil. Kč Zvyšování kvality a efektivity ve veřejné správě (strategické řízení, vzdělávání ve veřejné správě) IP 4.1_SC1 582 mil. Kč ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ K INTERNETU A INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu mil. Kč Tvorba nových ICT řešení s možností a lepší uplatnění produktů IT na globálním trhu Rozvoj poskytování sofistikovaných sdílených služeb mil. Kč mil. Kč

18 AKTIVITY MIMO PODPORU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ, CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ ROZVOJ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení Revitalizace náměstí Nová výstavba nebo rekonstrukce sportovišť a hřišť, multifunkčních domů, obecních úřadů ZKVALITNĚNÍ A ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU VČETNĚ PROPAGACE OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH NEMOVITOSTÍ PODPORA BYTOVÉ VÝSTAVBY I PODPOROVANÝCH BYTŮ VČETNĚ BUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VÝSTAVBA NEBO REKONSTRUKCE CYKLOSTEZEK (TURISTICKÝCH) A PĚŠÍCH ZÓN

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více