REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 15,33 % Kč Kč 17,97 % 34,27 % 11,58 % SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST 9,19 % Kč č ní 0K A vý S T fi n an 2 L O B ko l Ce ,75 % ZDRAVOTNICTVÍ A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Kč č 5,10 % 1 VEŘEJNÁ SPRÁVA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE poža da v e k : Kč 1,81 % KULTURA A CESTOVNÍ RUCH Kč

2 Vážení členové Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje, na ustavujícím zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (dále jen RSK MSK ) bylo schváleno zahájení přípravy Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje (dále jen RAP MSK ) a zřízení poradních skupin věnující se tvorbě tohoto akčního plánu. V této souvislosti si Vám dovolujeme předložit zjednodušenou verzi RAP MSK, ve které je shrnut postup přípravy a samotný výstup RAP. Jde o první verzi RAP MSK, která se bude dále aktualizovat v čase dle potřeb regionu s vazbou na výstupy platformy RSK MSK, jednání poradních skupin (PS Vzdělanější a zaměstnanější region, PS Vybavenější region, PS Přívětivější region, PS Podnikavější region) a přístup jednotlivých řídících orgánů k územní dimenzi. Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 344 ze dne bylo Ministerstvu pro místní rozvoj uloženo předložit akční plán, kterým bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje bude kromě aktivit na národní úrovni vycházet rovněž z regionálních akčních plánů. Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje realizované na území jednotlivých krajů jsou novými nástroji politiky regionálního rozvoje ČR. Jejich společnou klíčovou úlohou v ovém období EU je naplňování územní dimenze ukotvené v Dohodě o partnerství a rozpracované v Národním dokumentu k územní dimenzi a ů Strategie regionálního rozvoje ČR Klíčová role/význam RAP nástroj pro naplňování územní dimenze (koncentrace prostředků do specifických typů území) naplňuje e Strategie regionálního rozvoje ČR významný podklad pro řídící orgány/ministerstva pro zjišťování absorpční kapacity v území a pro formulaci doporučení k zaení či plánování výzev (územně i tematicky) RAP je zaměřen primárně na financování z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESI fondy ), avšak současně může být podkladem případné diskuse k vyhlášení národních dotačních titulů. Postup při zpracování RAP MSK Zpracování RAP MSK zajišťuje sekretariát RSK ve spolupráci s experty poradních skupin na základě mapování a hodnocení absorpční kapacity území, podkladů partnerů zapojených v poradních skupinách a členů RSK. Mapování absorpční kapacity území proběhlo v období únor až duben Výstupy a zjištěná data sloužily k vydefinování aktivit RAP (aktivitou se pro účely RAP rozumí soubor tematicky podobných potřeb v dané oblasti) a tyto byly dále projednávány na dílčích jednáních poradních skupin RSK uskutečněných v dubnu a květnu Aktuálně RAP MSK zahrnuje potřeby přibližně v objemu 100 mld. Kč s vazbou na podporu z operačních ů. Nositelé potencionálních projektů jsou připraveni reagovat na vyhlášení prvních výzev ze strany ministerstev již v průběhu období PORADNÍ SKUPINA PODNIKAVĚJŠÍ REGION identifikovala největší potřebu v oblasti dalšího rozvoje výzkumných kapacit (fyzických i personálních), přičemž velká část tohoto rozvoje je pojímána jako posilování spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou mj. formou kolaborativního výzkumu. V oblasti terciárního vzdělávání lze spatřovat značné potřeby při posilování jeho kvality, přičemž primárně jde o aktivity neinvestiční povahy (např. rozběh nových výzkumně orientovaných studijních ů, posílení výuky cizích jazyků). V případě podpory podnikání se prokázala potřeba nastavení systémových řešení, objem finančních požadavků není v tomto ohledu natolik rozhodující. PORADNÍ SKUPINA PŘÍVĚTIVĚJŠÍ REGION potvrdila největší potřeby v oblasti udržitelného rozvoje dopravy ve městech a obcích (cyklostezky, přestupní terminály a uzly, pořizování nízkoemisních a bezemisních vozidel hromadné dopravy, optimalizace plnících a dobíjecích stanic atd.) včetně rozšiřování tramvajové a trolejbusové dopravy. Standardními požadavky jsou investice zaměřené na čištění odpadních vod a nakládání s odpady (včetně jejich energetického využití) v obcích a snižování emisí do ovzduší (včetně dalšího rozšíření tzv. kotlíkových dotací). V oblasti kultury byla identifikována řada záměrů v celém kraji, jak v oblasti oživení národních kulturních památek, tak v případě muzeí či nové vědecké knihovny.

3 PORADNÍ SKUPINA VYBAVENĚJŠÍ REGION projednávala témata, která byla podporována ze strukturálních fondů EU i v období jako jsou infrastruktura silnic II. a III. tříd, zdravotnická, sociální infrastruktura, e-government či zázemí a vybavení složek integrovaného záchranného systému. Ve všech těchto oblastech byla identifikována řada připravovaných projektů jak ze strany Moravskoslezského kraje, tak i partnerů v území (města, obce, NNO). Zejména u silniční infrastruktury a IZS je velká část projektů připravena k realizaci během nejbližších dvou let. V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, zejména u projektů obcí a NNO bude realizace projektů záviset na detailnějším posouzení souladu projektů s podmínkami stanovenými ve výzvách Integrovaného regionálního operačního u. PORADNÍ SKUPINA VZDĚLANĚJŠÍ A ZAMĚSTNANĚJŠÍ REGION 1 navázala na aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Pro oblast vzdělávání a zaměstnanosti jsou kromě řady individuálních záměrů připravovány systémové a strategické projekty s velkou absorpční kapacitou, například v oblasti jazykového a technického vzdělávání, propojení studia s praxí, podpora zaměstnávání vybraných ových skupin či sledování vývoje na trhu práce (observatoř). Vzhledem k množství sociálně vyloučených lokalit na území kraje, je evidentní potřeba podpory sociálního začleňování, ideálně koordinovaným a plánovitým přístupem. V rámci zmapované absorpční kapacity evidujeme rovněž projektové záměry, které nelze přímo navázat na podporu z evropských fondů, ale jsou rovněž pro rozvoj regionu nezbytné. Jedná se zejména o výstavbu či rekonstrukci místních komunikací, záměry občanské vybavenosti, rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu včetně propagace. Tyto aktivity však slouží jako možný podnět k vyhlašování národních výzev. Pokud bychom přihlédli pouze k výsledkům mapování absorpční kapacity, dalo by se konstatovat, že region má nižší potřeby či nižší připravenost subjektů například v rámci podpory obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti podniků, aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách, které lze podporovat v rámci ho u Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Další oblastí s nižší mírou zjištěných potřeb jsou informační a komunikační technologie, konkrétně elektronizace agend ve veřejné správě či rozšiřování vysokorychlostního přístupu k internetu do bílých míst. Z jednání poradních skupin vyplynuly závěry, že přípravu RAP MSK není možné koncipovat pouze na základě sběru projektových záměrů potenciálních uchazečů o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, a to mj. na základě těchto skutečností: v oblastech podpory zaměřených na menší, resp. soukromé subjekty, kde lze očekávat řadu menších projektů, byla odezva mapování absorpční kapacity v principu nižší, než jakou lze očekávat v okamžiku zveřejnění výzev. Naopak u veřejných subjektů, které se standardně ucházejí o dotace a granty, lze předpokládat, že celkové objemy plánovaných projektů nezohledňují budoucí objektivní podmínky čerpání. v oblastech s nedostatečně zjištěnou absorpční kapacitou byly na jednání poradních skupin diskutovány potencionální typové projekty/potřeby (např. čističky odpadních vod v malých obcích, projekty aplikovaného výzkumu apod.) včetně finančního rámce, a rovněž identifikovány jedinečné ( systémové ) projekty většího rozsahu. V rámci práce na RAP MSK byla identifikována řada kvalitativních zjištění, která by dle společného stanoviska expertů mohla být užitečná při promýšlení obsahu budoucích podob plánovaných výzev. Současná verze RAP MSK tedy představuje zodpovědně připravený dokument, který naznačuje priority a potřeby Moravskoslezského kraje pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Vzhledem k obtížně získávaným informacím od některých ových skupin bude nezbytné v čase RAP MSK aktualizovat a expertní odhady absorpční kapacity v některých oblastech dále zpřesňovat. 1 V souvislosti s přípravou 1. verze RAP MSK je třeba upozornit, že oblast věnující se regionálnímu školství bude řešena v rámci tvorby Krajského akčního plánu a Místních akčních plánů. Dosud zjištěná data v těchto oblastech se tedy stanou vstupem pro tvorbu těchto plánů.

4 DOPRAVA ZLEPŠENÍ TECHNICKÉHO STAVU SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY Výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy Modernizace, obnova silnic I. tříd sítě TEN-T mil. Kč mil. Kč Modernizace, obnova silnic I. tříd mimo TEN-T - výstavba obchvatů a přeložek mil. Kč PODPORA UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY A VEŘEJNÉ DOPRAVY Rozvoj přestupních terminálů a uzlů pro veřejnou dopravu (záchytná parkoviště pro osobní vozy a kola, bezbariérový přístup zastávek a terminálů) Rozvoj nízkoemisní a bezemisní dopravy včetně výstavby plnících stanic mil. Kč mil. Kč 120 mil. Kč Zvyšování bezpečnosti v motorové i bezmotorové dopravě Rozvoj cyklodopravy Rozvoj ITS Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu mil. Kč mil. Kč 300 mil. Kč 500 mil. Kč mil. Kč MODERNIZACE A VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST Příprava modernizace vodních cest (projektová příprava) 200 mil. Kč MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy mil. Kč mil. Kč

5 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoj zařízení komunit ,2 mil. Kč Zlepšení technického stavu, vybavení a zvýšení dostupnosti sociálních služeb (terénní, ambulantní, pobytové služby) mil. Kč Podpora sociálního bydlení (pořízení bytů, bytových domů) ,8 mil. Kč Rozvoj kvality a dostupnosti pobytových sociálních služeb, Podpora plánování sociálních služeb IP 2.2_SC1 503,5 mil. Kč Podpora systému sociálního bydlení IP 2.2_SC1 73,9 mil. Kč PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Vytváření a zkvalitnění sociálních podniků ,5 mil. Kč Podpora podnikatelských aktivit v sociálním podnikání IP 2.1_SC2 106,7 mil. Kč mil. Kč

6 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY Podpora zaměstnanosti zejména u uchazačů o zaměstnaní a osob znevýhodněných na trhu práce IP 1.1_SC1 147,7 mil. Kč Podpora zaměstnanosti žen včetně doprovodných aktivit (podpora podnikání, poradenství žen na MD, ) IP _SC mil. Kč Zvyšování kvalifikace zaměstnanců IP 1.3_SC ,5 mil. Kč Zvyšování kvalifikace starších osob IP 1.3_SC2 79,5 mil. Kč Zvyšování kvalifikace zaměstnanců institucí trhu práce IP 1.4_SC1 93 mil. Kč Systémové kariérové poradenství především institucí trhu práce IP 1.4_SC2 84 mil. Kč Podpora uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím sociálních služeb (terénní, ambulantní, komunitní) IP 2.1_SC ,4 mil. Kč Podpora zaměstnanosti ve venkovských oblastech IP 2.3_SC1 277 mil. Kč SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Sociální inovace a mezinárodní spolupráce IP 3_SC1 189 mil. Kč mil. Kč

7 ZDRAVOTNICTVÍ A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ROZVOJ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB Zvýšení kvality vysoce specializované péče mil. Kč Zvýšení kvality návazné péče mil. Kč Deinstitucionalizace psychiatrické péče ,9 mil. Kč Podpora vzdělávání v oblasti zdravotní péče IP 2.2_SC2 104 mil. Kč ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI SLOŽEK IZS Dislokace složek IZS v exponovaných místech mil. Kč Stavební úpravy, technické a materiálové vybavení složek IZS v exponovaných místech ,65 mil. Kč Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS mil. Kč mil. Kč

8 VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ŠPIČKOVÉHO VÝZKUMU A VZNIKU NOVÝCH VÝZKUMNÝCH TÝMŮ Rozvoj kapacit výzkumných týmů a zvyšování kvality jejich výsledků v mezinárodním kontextu 1.1_IP1 Modernizace a upgrade výzkumných infrastruktur Otevřenost výzkumných infrastruktur 1.1_IP1 1.1_IP mil. Kč Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center pro popularizaci VaV 1.1_IP1 PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A SPOLUPRÁCE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ S APLIKAČNÍ SFÉROU Rozvoj mezioborových výzkumných týmů v předaplikačním výzkumu _IP1 Posílení zaení výzkumu směrem ke společenským výzvám a výsledkům využitelných v praxi _IP mil. Kč Podpora spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou (podnikovou, veřejnou) _IP1 PODPORA ROZVOJE VÝZKUMNĚ-VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY Budování infrastruktury pro realizaci výzkumně orientované studijní y či obory Zvýšení zájmu studentů o výzkumně orientované y či obory 1.3_IP1 1.3_IP mil. Kč mil. Kč

9 VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ROZVOJE VŠ, INTERNACIONALIZACE VŠ A JEJICH PROPOJENÍ S POTŘEBAMI APLIKAČNÍ SFÉRY A TRHU PRÁCE Podpora zkvalitňování výuky na VŠ 2.1_IP1 Zvyšování relevance VŠ vzdělávání pro potřeby praxe 2.1_IP1 900 mil. Kč Podpora internacionalizace VŠ 2.1_IP1 PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PŘI VŠ VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj studijního prostředí vhodného pro znevýhodněné skupiny vč. úprav prostor, pořízení vybavení poradenských služeb 2.2_IP1 210 mil. Kč PODPORA ROZVOJE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠ Zkvalitnění podmínek pro realizaci CŽV - lidské zdroje i materiální podmínky 2.3_IP1 150 mil. Kč POSÍLENÍ KVALITY ŘÍZENÍ VYSOKÝCH ŠKOL Zkvalitnění řízení a principů hodnocení na VŠ 2.4_IP1 100 mil. Kč SMART AKCELERÁTOR Vytvoření podpůrných mechanismů pro zlepšení výzkumného/inovačního prostředí v MSK 2.5_IP1 80 mil. Kč PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY NA VŠ Rozvoj vzdělávací infrastruktury vč. potřebného zařízení a vybavení 2.1_IP mil. Kč mil. Kč

10 VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ROZVOJE KVALITY ZAMĚSTNANCŮ VŠ A PODMÍNEK PRO VÝUKU SPOJENOU S VÝZKUMEM Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumných organizacích 2.5_IP1 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních ů/oborů vč. internacionalizace 2.5_IP1 Popularizace VaV 2.5_IP mil. Kč Mezinárodní mobilita pracovníků VŠ a studentů 2.5_IP1 Zlepšení podmínek pro transfer technologií 2.5_IP1 ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ S AKCENTEM NA ANGLICKÝ JAZYK Zvyšování jazykové úrovně angličtiny učitelů a pedagogů MŠ, ZŠ, a SŠ; Profesní podpora (mentoring, supervize) pedagogů a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků 3.1_IP1 3.2_IP1 Zvýšení jazykové úrovně angličtiny žáků MŠ, ZŠ a SŠ 3.1_IP1 3.2_IP1 3.5_IP mil. Kč Zvýšení jazykové úrovně lektorů angličtiny 3.2_IP1 Zvýšení jazykové úrovně angličtiny studentů VŠ, vysokoškolských učitelů, akademických pracovníků, vedoucích a provozních pracovníků VŠ 2.1_IP1 50 mil. Kč Zvýšení jazykové úrovně angličtiny zaměstnanců, podnikatelů, nezaměstnaných osob včetně absolventů SŠ a VŠ IP 1.3_SC1 18 mil. Kč mil. Kč

11 VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA MŠ, ZŠ, SŠ A VOŠ Zkvalitnění předškolního vzdělávání, spolupráce MŠ se ZŠ včetně vzájemné spolupráce pedagogických pracovníků 3.1_IP1 50,4 mil. Kč Rozšíření kvalifikace pedagogů na ZŠ a SŠ ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí žáků 3.2_IP1 331,8 mil. Kč Rozvoj strategického řízení v předškolním, primárním, sekundárním vzdělávání 3.3_IP1 120 mil. Kč Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogů 3.4_IP1 148,1 mil. Kč Podpora vzdělávání v technických a přírodovědných oborech a zvyšování zájmu o jejich studium 3.5_IP mil. Kč Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami 3.1_IP2 91 mil. Kč Sociální integrace dětí a žáků, vč. romských dětí do vzdělávání 3.1_IP3 60 mil. Kč PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY PRO REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozvoj vzdělávací infrastruktury pro MŠ, ZŠ a pro zájmové a neformální vzdělávání ,1 mil. Kč Rozvoj vzdělávací infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání s vazbou na rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků a studentů ,2 mil. Kč Rozvoj vzdělávací infrastruktury pro celoživotní vzdělávání ,5 mil. Kč mil. Kč

12 PODNIKÁNÍ A INOVACE PODPORA VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ VaV V PODNICÍCH Zavádění nových výrobků do výroby a na trh 1.1 Zavádění a rozvoj podnikových VaV center mil. Kč Oblast ochrany duševního vlastnictví 1.1 Pre-commercial public procurement 1.1 PODPORA ROZVOJE SPOLUPRÁCE MEZI APLIKAČNÍ SFÉROU A VÝZKUMNÝMI ORGANIZACEMI Rozvoj spolupráce v rámci sítí klastrů a platforem Podpora transferu technologií mezi univerzitami a podniky a rozvoj jejich spolupráce a partnerství 900 mil. Kč Proof of concept PODPORA ROZVOJE INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ ZKVALITŇOVÁNÍ SLUŽEB, ZA ÚČELEM ROZVOJE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ Rozvoj podpůrné infrastruktury Inovační vouchery mil. Kč mil. Kč

13 PODNIKÁNÍ A INOVACE PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZAČÍNAJÍCÍCH FIREM Podpora projektů začínajících a rozvojových firem Rozvoj poradenských služeb pro začínající inovační podniky mil. Kč PODPORA INTERNACIONALIZACE PODNIKŮ Služby pro MSP usnadňující vstup na zahraniční trhy mil. Kč PODPORA ROZVOJE PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce brownfields a nevyhovujících nemovitostí pro účely podnikání mil. Kč PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V PODNICÍCH Zvýšení a zkvalitnění potřebných kapacit pro odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů mil. Kč mil. Kč

14 KULTURA A CESTOVNÍ RUCH PÉČE O KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ Péče o kulturní a přírodní dědictví (NKP, UNESCO, indikativní seznam) mil. Kč mil. Kč

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A MODERNIZACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Výstavba, modernizace čistíren odpadních vod ,6 mil. Kč Výstavba kanalizace spolu s výstavbou čistíren odpadních vod ,9 Kč Výstavba a modernizace úpraven vody včetně rozvodných sítí 291,6 Kč SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Protipovodňová opatření (zprůtočnění koryt) ,4 mil. Kč Protipovodňová opatření (poldry) mil. Kč Protipovodňová opatření (varovné systémy) ,6 mil. Kč ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A MODERNIZACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Snížit emise z lokálního vytápění Snížit emise ze stacionárních zdrojů Monitoring kvality ovzduší mil. Kč 1 572,8 mil. Kč 80 mil. Kč mil. Kč

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ A ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů ,5 mil. Kč mil. Kč OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU Péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality Natura ,4 mil. Kč Posílení biodiverzity území mil. Kč Revitalizace funkčních ploch a prvků sídlení zeleně ,9 mil. Kč SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Snížení energetické náročnosti veřejných budov ,8 mil. Kč Snížení energetické náročnosti bytových domů mil. Kč mil. Kč

17 VEŘEJNÁ SPRÁVA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ZKVALITNĚNÍ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY egovernment (vč. ehealth) ,3 mil. Kč Kybernetická bezpečnost ,5 mil. Kč Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura ,9 mil. Kč Zvyšování kvality a efektivity ve veřejné správě (strategické řízení, vzdělávání ve veřejné správě) IP 4.1_SC1 582 mil. Kč ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ K INTERNETU A INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu mil. Kč Tvorba nových ICT řešení s možností a lepší uplatnění produktů IT na globálním trhu Rozvoj poskytování sofistikovaných sdílených služeb mil. Kč mil. Kč

18 AKTIVITY MIMO PODPORU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ, CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ ROZVOJ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení Revitalizace náměstí Nová výstavba nebo rekonstrukce sportovišť a hřišť, multifunkčních domů, obecních úřadů ZKVALITNĚNÍ A ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU VČETNĚ PROPAGACE OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH NEMOVITOSTÍ PODPORA BYTOVÉ VÝSTAVBY I PODPOROVANÝCH BYTŮ VČETNĚ BUDOVÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VÝSTAVBA NEBO REKONSTRUKCE CYKLOSTEZEK (TURISTICKÝCH) A PĚŠÍCH ZÓN

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15 586 000 000 Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 14 463 000 000 Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 17,7 % 9 090 000 000 Kč 34 544 000 000 Kč 16,4

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 4. jednání, 29. března 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 4. jednání, 29. března 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 4. jednání, 29. března 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo Program jednání 1. Zahájení, schválení programu a schválení hostů

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 IROP REGION HANÁ STAROSTENSKÉ ZEZENÍ 1/2015 Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 17.3.2015 IROP IROP Prioritní osa 1 SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Příprava projektů měst a obcí na programové období

Příprava projektů měst a obcí na programové období Příprava projektů měst a obcí na programové období 2014 2020 Porada ředitelky KrÚ Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky OÚ obcí typu I, II a III 30.9.2014 Aktivity ČR související přípravou na

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE DAVID SVENTEK VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ 2014 ÚSPĚŠNÝ RESTART A BUDOUCNOST 18. 9. 2014 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 Celkem podpořeno 940 projektů (JMK 618) Z toho projektů brownfields 29 (JMK 15). Regenerovaná plocha brownfields: 27 ha (JMK 14 ha). Celková dotace 24 mld.

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

IROP z pohledu Kraje Vysočina

IROP z pohledu Kraje Vysočina Výroční konference CRR IROP z pohledu Kraje Vysočina doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D 29.11.2017 1 RAP Důvod vzniku: zrušení ROP, snaha o možnost ovlivnění výzev z úrovně regionu ROP Regionální rada schvalování

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

2. jednání pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 27. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová (IROP) IROP bude realizován v programovém období 2014 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko. Oslavany,

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko. Oslavany, Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území Jihomoravského kraje Území obce rozšířenou působností Ivančicko Oslavany, 23. 7. 2014 Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Cíl Investice

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Dotační možnosti pro obce (ROP a IROP)

Dotační možnosti pro obce (ROP a IROP) Dotační možnosti pro obce (ROP a IROP) Datum: Místo: Prezentuje: 24.2.2015 Ostrava Hana Gavlasová Struktura 1. Aktuální stav vyjednávání nového programového období 2. Zaměření IROP 3. Dočerpávací výzvy

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k )

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k ) 64 26 27 25 21 1.1: Zvýšení regionální mobility celé ČR modernizace a Rekonstrukce, modernizace a výstavba Vybrané úseky Kraje, 1 IP 7b rozvoje sítí průběžná 12 230 226 412 10 395 692 450 1 834 533 962

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Programové období IROP

Programové období IROP Programové období 2014 - IROP 2014 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - Programy 2007-2013 Programy 2014- OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

1. jednání pracovní skupiny Výzkum, inovace a podnikání při Regionální stálé konferenci KHK

1. jednání pracovní skupiny Výzkum, inovace a podnikání při Regionální stálé konferenci KHK 1. jednání pracovní skupiny Výzkum, inovace a podnikání při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 27. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Regionální stálá konference KHK. 2. zasedání , Hradec Králové

Regionální stálá konference KHK. 2. zasedání , Hradec Králové Regionální stálá konference KHK 2. zasedání 2. 12. 2014, Hradec Králové Program zasedání RSK 1. Úvod předseda RSK, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 2. Stanovení zapisovatele zápisu z

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

IROP Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

IROP Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Bártíková 4.2.2016 IROP Integrovaný regionální program Program s celorepublikovou působností Řídicí

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce DEN MALÝCH OBCÍ Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce DEN MALÝCH OBCÍ Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce 7.3.2017 DEN MALÝCH OBCÍ Praha IROP 2014-2020 Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld. Kč

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více