SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007"

Transkript

1 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel

2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, studijní obory, počty ţáků a zaměstnanců 4 ČÁST B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Čl. 2 Analýza nákladů a jejich čerpání 6 Čl. 3 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti 7 Čl. 4 Výčet poskytnutých dotací 8 Čl. 5 Doplňková činnost, její přínos 10 ČÁST C) VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Čl. 6 Příplatek na sportovní přípravu 11 Čl. 7 Účelové prostředky na SIPVZ 12 Čl. 8 Přímé náklady na vzdělávání 13 Čl. 9 Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat 14 ČÁST D) PENĚŽNÍ FONDY Čl. 10 Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 15 ČÁST E) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Čl. 11 Způsob zajišťování stravování, vyčíslení nákladů 16 ČÁST F) MAJETEK Čl. 12 Péče o spravovaný majetek 17 Čl. 13 Investiční činnost 18 Čl. 14 Opravy a údrţba 19 Čl. 15 Vyhodnocení opatření roku Čl. 16 Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti v roce Čl. 17 Informace o pojištění majetku 20 Čl. 18 Inventarizace majetku 21 ČÁST G) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Čl. 19 Pohledávky 24 Čl. 20 Závazky 26 ČÁST H) VÝSLEDKY KONTROL Čl. 21 Výsledky kontrol 28 ČÁST I) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Čl. 22 Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 29 Čl. 23 Údaj o projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů 29 ČÁST J) Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 6a Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 TABULKOVÁ ČÁST Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněţních fondů Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Hospodaření s peněţními fondy Spotřeba energií Údaje o pouţití finančních prostředků poskytnutých v roce

3 Tabulka č. 10 Počet výkonů v roce 2007 Tabulka č. 11 Ukazatelé nákladovosti v roce 2007 PŘÍLOHY Účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OUPO 5-02 Příloha Výkaz rozboru plnění HV 3

4 ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Čl. 1 Zaměření školy, studijní obory, počty žáků a zaměstnanců (1) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je regionální střední škola, která poskytuje úplné střední vzdělání talentovaným sportovcům. Svým denním, týdenním a celoročním reţimem vytváří potřebné podmínky pro maximální rozvoj sportovního talentu. Ve školním roce 2007/2008 studuje v 16 třídách celkem 495 studentů. Struktura jednotlivých tříd a počtu studentů vzhledem k délce studia byla následující: 4 třídy niţších ročníků osmiletého studia 124 studentů 3 třídy vyšších ročníků osmiletého studia 94 studentů 9 tříd čtyřletého studia 277 studentů. (2) Hlavní pozornost je nadále zaměřena na výběr sportovních talentů pro čtyřleté studium po ukončení základního vzdělání. V osmiletém i čtyřletém studiu jsou vyučovány 2 studijní obory a to obor zaměřený na sportovní přípravu a obor zaměřený na rozšířenou výuku tělesné výchovy. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je speciální školou v regionu Moravskoslezského kraje. Sleduje tyto základní cíle: 1. Příprava studentů pro studium na vysokých školách (úspěšnost 50-60%) 2. Výchova sportovců: a) na výkonnostní bázi b) na vrcholové úrovni směrem k medailovým pozicím na přeborech republiky a k výběru sportovců do státní reprezentace 3. Příprava studentů pro zaměstnání v oblasti tělesné výchovy a sportu Dlouhodobou vizi školy podchycuje motto: Alespoň jeden absolvent sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových bude olympijským vítězem. (3) Výuka na SG probíhá podle generalizovaných učebních plánů pro gymnázia. Prima osmiletého studia je vyučována podle nového školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ředitelství školy nepreferuje při přidělování disponibilních hodin ani předměty společenskovědní ani přírodovědné. Učební plán proto odpovídá zaměření všeobecnému. Profilace studentů k maturitní zkoušce a k následnému pokračování ve studiu na vysoké škole je zabezpečena v posledních dvou letech studia výběrem volitelných předmětů. Při výběru volitelných předmětů upřednostňuje vedení školy výuku cizích jazyků zařazením konverzace v posledních dvou ročnících studia. Sportovní přípravu formou specializovaného tréninku nebo rozšířenou výuku tělesné výchovy absolvují studenti-sportovci navíc nad rámec studijních gymnaziálních plánů. Podle druhu sportů jsou studijní obory následující : Obory se zaměřením sportovní příprava: jsou určeny pro sportovce v odvětví basketbal, volejbal, sportovní gymnastika, atletika, judo a plavání a moderní gymnastika. Specializovaný trénink zabezpečují 4

5 profesionální trenéři mládeţe v dopoledních i odpoledních hodinách. Dvoufázový trénink je v organizaci školy zařazen 3x týdně, vţdy v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Výsledky ţáků v soutěţích pak profilují jejich výběr do státní reprezentace. Vedení školy proto úzce spolupracuje se sportovními kluby v Ostravě a to s basketbalovým klubem NH Ostrava, atletickým klubem a oddílem moderní gymnastiky při SSK Vítkovice, oddílem juda TJ Mittal Ostrava, volejbalovým klubem DHL Ostrava (chlapci) a TJ Mittal Ostrava (dívky), gymnastickým klubem Vítkovice, Klubem plaveckých sportů Ostrava, basketbalovým klubem SNAKES Ostrava (basketbal chlapci), Sportovní basketbalovou školou Ostrava (basketbal dívky). Obory se zaměřením tělesná výchova: jsou určeny pro sportovce, kterým škola nezabezpečuje specializovaný trénink, ale kterým škola zabezpečuje v rámci povinné školní výuky všestrannou sportovní přípravu v rozsahu max. 6 vyučovacích hodin týdně. Tuto všesportovní přípravu zabezpečují trenéři SG a učitelé tělesné výchovy s licencí trenérů v příslušném druhu sportu. Sportovní specializace umoţňují studentům obou oborů sloţit maturitní zkoušku také z volitelného předmětu teorie sportovní přípravy. Tento předmět je speciální pouze na sportovních gymnáziích. Po jeho úspěšném zvládnutí spolu s praktickou zkouškou lze absolventům SG udělit licenci trenéra III. třídy (kategorie C) v daném druhu sportu. Vydání licence podléhá souhlasu příslušného sportovního svazu. Získání této licence předurčuje část absolventů k zaměstnání v oblasti TV a sportu. (4) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových má kromě školy další dvě součásti: - domov mládeţe s kapacitou 60 lůţek je v pravidelném provozu v týdenních cyklech od neděle do pátku, nepravidelně pak o volných dnech, v případech, kdy probíhá tréninkový proces. - školní jídelnu s kuchyní, která splňuje všechny podmínky určené vyhláškou pro zabezpečení školního a závodního stravování pro maximální počet 980 obědů denně. - škola má ve správě vlastní sportovní zařízení, kterými jsou moderní posilovna, tělocvična a sportovní hala pro míčové sporty, která je odloučeným pracovištěm na Plzeňské ulici v Ostravě Zábřehu. (5) Na sportovním gymnáziu pracovalo v roce zaměstnanců. Přepočtený stav byl 80,597 zaměstnanců, z toho 54,546 pedagogických a 26,051 nepedagogických zaměstnanců. Kategorie pedagogů zahrnuje učitele, vychovatele a trenéry. Kategorii nepedagogických pracovníků tvoří zaměstnanci správního úseku, školní jídelny, administrativy a sportovní haly na Plzeňské ulici. 5

6 ČÁST B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Úvodní tabulka shrnuje údaje o závazných ukazatelích, schválených Radou kraje dne a skutečně vyčerpaných finančních prostředcích. Závazný ukazatel schváleno skutečně skutečně čerpáno Radou kraje poskytnuto Příspěvek na provoz celkem , , ,50 Z toho - přímé náklady , , ,00 - provoz , , ,50 Odvod do rozpočtu kraje , , ,00 Účelová investiční dotace , , ,40 Hospodářský výsledek 0, ,00 Příspěvek na provoz: V oblasti přímých nákladů byl schválený a skutečně poskytnutý příspěvek zcela vyčerpán. Rozdíl ve skutečném čerpání provozních prostředků vznikl u účelových prostředků na zabezpečení dopravy na Mezinárodní atletické závody na Slovensku, kdy byla vrácena nedočerpaná částka ve výši 2.419,50 Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje byl ve schválené výši odveden zřizovateli. Schválená účelová investiční dotace do investičního fondu byla sníţena o 80,60 Kč a poskytnutá dotace odrazila skutečnou cenu pořízení víceúčelového stroje na zpracování zeleniny. Příspěvek na provoz od zřizovatele v oblasti přímých nákladů i provozních prostředků byl plně vyčerpán. Výnosy z vlastních zdrojů byly také dočerpány do bilance s výsledkem 0,- Kč. Zisk dosaţený v hlavní činnosti ve výši ,00 Kč byl vytvořen zúčtováním rezervního fondu finančních darů. Na základě závěru, který byl přijat vedením školy po provedení veřejnosprávní kontroly a týkal se řešení ztráty let minulých, bylo rozhodnuto pouţít zůstatek rezervního fondu, který byl vytvořen z darů sponzorů školy, na krytí ztráty let minulých. Vedení školy jej proto navrhuje v plném rozsahu pouţít na částečnou úhradu ztráty let minulých. Čl. 2 Analýza nákladů a jejich čerpání (1) V roce 2007 náklady hlavní činnosti činily ,34 Kč a poklesly o ,44 Kč proti roku To v celkové bilanci včetně doplňkové činnosti zobrazuje index 1,00. (2) Spotřeba materiálu vykazuje index 0,85. Celkově niţší náklady na nákup materiálu o 15% byly způsobeny sníţením účelových prostředků na obor sportovní příprava proti roku 2006 o to o plných ,- Kč. Toto sníţení se pak promítlo i do poklesu ostatních nákladů souvisejících se sportovní přípravou cestovné a sluţby. Tyto náklady jsou předmětem podrobnějšího rozboru v kapitole účelové prostředky. Po letech, kdy byl registrován postupný nárůst 6

7 strávníků, prokázal rok 2007 stabilizaci. Vysoký standard představuje v nejsilnějších měsících přípravu aţ 700 porcí obědů denně. (3) Celková spotřeba energií je vykazovaná indexem 1,00. Zvýšené náklady byly zaznamenány u spotřeby vody, které souvisí se způsobem fakturace TUV. Od září 2006 je v provozu domovní předávací stanice firmy Dalkia Ostrava a odběr studené vody pro ohřev TUV se jiţ nehradí firmě Dalkia v rámci fakturace za teplo a TUV, ale firmě Ostravské vodárny a kanalizace. Rok 2007 poprvé proběhl celý s výše uvedenou fakturací, proto je nesrovnatelný s rokem Spotřeba tepla a TUV se díky průběhu zimy sníţila o 302 GJ, ale v souvislosti se zvýšením cen zaplatila škola stejný objem prostředků. Sníţení spotřeby elektrické energie o 9 MWh se projevilo úsporou ,96 Kč. Změnou cenové struktury za odběr zemního plynu při zvýšeném odběru plynu došlo k finanční úspoře 2.286,31 Kč. (4) Index 0,92 v poloţce opravy a údrţba majetku znamenal přibliţně podobnou částku na opravy a údrţbu. Opravy byly soustředěny na řešení havarijních a nevyhovujících situací ve všech pavilonech školy, blíţe jsou komentovány v kapitole péče o spravovaný majetek (5) Vyšší náklady na cestovné o 22 % byly vykázány v poloţce cestovné projektu EQUAL, kdy v roce 2007 proběhlo školení a z vlastních zdrojů byly tyto zvýšené náklady uhrazeny. (6) V oblasti sluţeb má index hodnotu 0,72. Důvodem je především výrazně sníţená výše účelové dotace na sport, která neumoţnila zajištění sportovních soustředění a nájemného sportovišť (index 0,47) v takovém rozsahu jako v roce Pokles indexu 0,58 v oblasti školení a vzdělávání jde na vrub ukončení programu SIPVZ, kdy v roce 2006 proběhla školení počítačové gramotnosti v objemu ,- Kč. V roce 2007 tyto kurzy jiţ neprobíhaly. (7) V poklesu výše odpisů o 4 % se promítlo jak uvedení do provozu rekonstrukce posilovny, zařazení víceúčelové stoje na zpracování zeleniny tak i konečné odepsání části dlouhodobého hmotného majetku. (8) Výši ostatních nákladů v indexu 1,07 ovlivnil nárůst pojištění odpovědnosti za škodu při úrazech studentů, kdy byla zvýšena maximální částka výše odškodnění a tím vzrostla i pojistná částka o 5%. Pokles indexu technického zhodnocení 0,69 je kaţdoročně ovlivňován konkrétními potřebami na údrţbu a modernizaci majetku. V navýšení indexu 1,07 se projevuje i změna účtování časové souvislosti povinného pojistného odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Čl. 3 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti (1) Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše ,34 Kč, coţ je o nárůst ,01 Kč. Příjmy z vlastní činnosti tvořily trţby za stravné od ţáků a zaměstnanců, trţby za ubytování studentů na domově mládeţe a příjmy z pronájmů. Příspěvek od zřizovatele na zajištění hlavních činností vzrostl o ,50 Kč tj. index 1,00. V přímých nákladech včetně mzdových prostředků došlo k navýšení o ,- Kč, účelový příspěvek pro sportovní přípravu poklesl o ,- Kč. Výše provozních prostředků vzrostla o 3 % proti roku 2006, promítlo se přidělení účelových prostředků zřizovatele na náklady související s pořízením školního nábytku pro ţáky sportovní přípravy a na náklady na zabezpečení dopravy na Mezinárodní atletické závody na Slovensku. 7

8 (2) Výše stravného s indexem 0,99 odpovídala maximálně moţnému počtu stravovaných ţáků a stavu, kdy se neměnily cena limitu na potraviny u jednotlivých kategorií. (3) Pokles trţeb za ubytování o 11 % je registrován proto, ţe ve školním roce poklesl v průměru počet ubytovaných a zároveň byly celoročně (v roce 2006 pouze v období 9 12/2006) sledovány dny prázdnin, školních akcí a ředitelského volna a v souladu s metodickým pokynem MŠMT byly prostředky za tyto dny ubytovaným vráceny. (4) Příspěvek na provoz od zřizovatele se lišil od celkového příspěvku na provoz o ,- Kč. Tento rozdíl tvoří výše grantu od Statutárního města Ostravy na Atletickou ligu, kterou škola pořádala. (5) V oblasti pronájmů nemovitého majetku škola poskytuje tělocvičnu a sportovní halu v odpoledních hodinách téměř výhradně partnerským sportovním klubům, v nichţ studenti oboru 7941K/420, 820 vykonávají sportovní přípravu. V souladu s komplexním zabezpečováním podmínek sportovní přípravy a sportovních soutěţí podle trojdohod se sportovními kluby a sportovními svazy jsou mimořádně zabezpečovány vybrané sportovní akce v oblasti ubytování sportovců na domově mládeţe. Trojdohody doporučil odbor sportu MŠMT. Výše příjmů v oblasti pronájmů je dlouhodobě za celorok stabilní. Při určování pronájmů jsou upřednostňovány kluby ve specializacích, v nichţ škola vykonává hlavní činnost. Musí být zároveň zohledňována skutečnost, ţe v kolektivních sportech vykonávají sportovní trénink v odpoledních hodinách v zařízeních sportovního gymnázia také studenti jiných škol pod vedením trenérů zaměstnanců školy. Pokles pronájmů na index 0,67 byl způsoben uzavřením sportovní haly po dobu rekonstrukce cvičební plochy v nejsilnějších měsících říjen listopad Čl. 4 Výčet poskytnutých dotací a) účelové prostředky poskytnuté zřizovatelem: (1) Prostředky na činnost škol a školských zařízení (přímé náklady) ÚZ Výše přímých nákladů v roce 2007 dosáhla výše ,- Kč. Prostředky na platy, odvody i přímý ONIV byl vyčerpán v plném rozsahu. Platy byly navýšeny o 4 %. Přímý ONIV na učebnice, pomůcky, školení pedagogických pracovníků zaznamenal pokles o 3%. (2) Rozvojový program pro podporu vzdělávání na gymnáziích ÚZ Celkový objem prostředků znamenal navýšení o ,- Kč. Důvodem bylo přidělení prostředků na všechny školní měsíce roku 2007, oproti roku 2006, který zahrnoval pouze měsíce září prosinec Veškeré prostředky byly plně vyčerpány na určené rozšíření vyučovacích hodin. (3) Prostředky na krytí zvýšených nákladů pro gymnázia s třídami zaměřenými na sportovní přípravu ÚZ Celková částka na výše uvedený program zaznamenala obrovský pokles o ,- Kč. Prostředky na platy byly navýšeny o ,- Kč, ale propad zaznamenal ONIV a to o ,- Kč. 8

9 (4) Prostředky na DVPP (nová maturita) ÚZ Prostředky ve výši 4.620,- Kč byly přiděleny na základě šetření zřizovatele v měsíci listopadu Pokud by MŠMT prostředky v rozvojovém programu vzdělávání DVPP v souvislosti se zavedením nové maturity vyhlásilo v začátku kalendářního roku mohly být zahrnuty do plánu DVPP na rok 2007 a počet zúčastněných pedagogů mohl být rozhodně vyšší neţ osm. (5) Prostředky na pokrytí konektivity v rámci SIPVZ ÚZ MŠMT dne vyhlásilo program na podporu pokrytí konektivity škol. Přidělená částka ve výši ,- Kč byla pouţita na částečnou úhradu zakoupeného notebooku, které jsou důleţité pro přípravu výuky pomocí dataprojektorů, počítačových prezentací apod. (6) Provozní náklady ÚZ 001 Přidělené provozní prostředky vzrostly o 5%. Z nich bylo vyčleněno ,- Kč na prostředky ICT, které škola cele vyuţila na částečné pokrytí připojení školy k Internetu. Na základě ţádosti školy byl provoz dále navýšen o ,- Kč v souvislosti s mimořádnými potřebami při rekonstrukci hřiště, přiléhajícího ke škole, na víceúčelový areál (vybudování dočasných přístupových cest, vybourání nevyhovujících stromů, související úprava pozemků, demontáţ zámkové dlaţby před vstupem do školní jídelny). (7) Krytí odpisů DHM a DNM ÚZ 205 Částka ve výši ,- Kč byla zcela převedena na fond rozvoje majetku, čerpání je rozvedeno v kapitole o péči o spravovaný majetek. (8) Prostředky na zabezpečení dopravy na Mezinárodní atletické závody v Turanech na Slovensku ÚZ 203 Sportovní gymnázium bylo pověřeno zřizovatelem k zajištění účasti na Pětiboji pěti krajů v Evropské unii v atletickém pětiboji. Zabezpečilo dopravu a cestovní náhrady doprovodu účastníků ve dnech Nominovaní ţáci, kteří reprezentovali Moravskoslezský kraj, předvedenou výkonností splnili své předpoklady. Celkové náklady činily 7.580,50 Kč, zbylá částka ve výši 2.419,50 Kč byla zřizovateli vrácena. (9) Prostředky na pořízení školního nábytku pro žáky sportovní přípravy ÚZ 131 Na základě ţádosti o navýšení provozních prostředků byl zřizovatelem poskytnut příspěvek na pořízení školního nábytku pro ţáky sportovní přípravy, kdy z důvodu vyšší zátěţe vrcholových výkonnostních sportovců je opotřebovanost nábytku mnohem rychlejší a představuje pro školu při obměně nábytku vysoké náklady, které při běţném provozu s rozsáhlým majetkem nebyla schopna škola v termínu stanoveném zákonem financovat. b) účelové prostředky z jiných zdrojů (1) Účelová dotace EQUAL Sportovní gymnázium je zapojeno v rámci rozvojového partnerství projektu Vývoj a zavedení systému celoţivotního vzdělávání osob s postiţením sluchu, 9

10 vč. vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu. Ve škole byly zpracovány textové materiály formou skript a další výukové materiály DVD ve specializacích fotbal, plavání a atletika. Pilotní školení je proběhlo v září a říjnu Finanční krytí projektu představovalo v roce 2007 částku ,50 Kč. Zahrnovala mzdy školitelů a tlumočníků a cestovní náhrady účastníků pilotního školení. Respondenti školení trenérů neslyšících sportovců hodnotili úroveň školení a úroveň produktů, které trenéři školy metodicky zpracovali, jako vynikající, zvláště pak jejich srozumitelnost. (2) Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Sportovní gymnázium jako spolupořadatel Atletické ligy ostravských škol obdrţelo dotaci SMO ve výši ,- Kč na nákup atletických překáţek pro výše uvedené závody ţáků. Soutěţ Mladý sprinter proběhla a dotace byla na překáţky, zde pouţité, zcela vyčerpána. Čl. 5 Doplňková činnost, její přínos (1) Sportovní gymnázium má doplňkovou činnost ve zřizovací listině na závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení spolu se stravováním cizích strávníků v malém rozsahu neziskový prodej. Závodní stravování je zajišťováno pro zaměstnance Gymnázia Volgogradská 6a, Ostrava Zábřeh, Střediska volného času Gurťjevova a zaměstnance ZŠ Aviatiků. Prodej cizím strávníkům byl minimalizován na jednotlivce. Odpovídající výše pracovních úvazků pro zabezpečení závodního stravování na úseku školní jídelny byla 0,47. Cena stravenky činila 42,- Kč při nákladech na nákup potravin 21,-Kč, věcná reţie činila 10,00 Kč a osobní reţie 11,- Kč na porci. Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti za rok 2007: Kategorie číslo účtu Výše Náklady Materiál ,00 Energie ,00 Opravy ,00 Sluţby ,00 Mzdy ,00 Zákonné pojištění ,00 Zákonné sociální náklady ,00 Jiné ostatní náklady ,00 Odpisy ,00 Celkem ,00 Výnosy Materiálové ,00 Osobní ,00 Potraviny ,00 Celkem ,00 Hospodářský výsledek 0,00 10

11 Doplňková činnost je stanovena jako nezisková proto, ţe se dotýká školských pracovníků a je nutné sledovat obdobné podmínky ve všech školských stravovacích zařízeních, které tyto sluţby poskytují. (3) Školení, odborné kurzy ani jiné vzdělávací akce škola zatím nepořádala. Tyto činnosti jsou však ve zřizovací listině povoleny. ČÁST C) VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků a) Sníţení výše přidělených účelových prostředků v Rozvojovém programu na krytí zvýšených nákladů pro gymnázia s třídami zaměřenými na sportovní přípravu. b) Změna učebních dokumentů v návaznosti na zvýšení počtu vyučovacích hodin v učebních plánech gymnázií u čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. c) Stabilita výkonů rozhodných pro financování škol, jak na úseku školy, tak v jednotlivých součástech školy, kterými jsou domov mládeţe a školní jídelna. d) Náklady na platy zaměstnanců na odloučeném pracovišti sportovní haly na Plzeňské ulici. e) Na sportovním gymnáziu studovali 2 sluchově postiţení studenti, z nichţ jeden úspěšně ukončil vzdělání maturitní zkouškou. Čl. 6 (1) Příplatek na sportovní přípravu ÚZ Výši příplatku na sportovní přípravu pro 15 sportovních gymnázií v České republice určuje odbor sportu a tělovýchovy při MŠMT. Způsob přidělování prostředků není normativní. V roce 2007 přistoupil odbor sportu MŠMT k celkové změně metodiky při přidělování prostředků jednotlivým školám. Nařídil formou přihlášky do Rozvojového programu specifikovat rozpočtovou skladbu jednotlivých škol a to jak v oblasti mezd, tak v oblasti ONIV. Výsledná rozhodnutí vycházela z prioritního pokrytí mzdových poţadavků, které byly naplněny v plném rozsahu. V konečném důsledku však došlo k výraznému, aţ nepřiměřenému zkrácení příspěvků v kategorii ONIV. V případě Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových došlo ke sníţení proti roku 2006 o částku ,- Kč, tj. o více neţ jednu třetinu. V praxi to znamenalo přenést významnou část nákladů ţáků školy na vrub příslušných sportovních klubů a rodičů ţáků. Vnitřní rozpočet školy na úseku sportovní přípravy byl redukován nejvíce v materiálové oblasti, v nájmech sportovním klubům a v nákladech na soustředění. V souladu s poţadavky MŠMT odboru sportu a tělovýchovy je účelová dotace na sport je v účetnictví školy vedena samostatně a byla vyčerpána v plné výši v níţe uvedeném členění: 11

12 Příplatek na sport Účet Kč Prostředky na platy 521/ ,00 Celkem platy ,00 Zdravotní pojištění 524/ ,00 Sociální zabezpečení 524/ ,00 FKSP 527/ ,00 Celkem odvody ,00 Potraviny na závody 501/ ,89 Materiál obuv,vitamíny,. 501/ ,15 Materiál ddhm 501/ ,00 Cestovné 512/31, ,23 Nájemné 518/ ,00 DVPP 518/ ,00 Soustředění 518/ ,23 Sportovní sluţby 518/ ,50 Ostatní povinné pojistné 549/ ,00 Celkem ONIV ,00 Při financování sportovní části školního programu přetrvávají nadále problémy se zajištěním finančního krytí změn v průběhu kalendářního roku, s termínovým kalendářem zaslání finančních prostředků v úvodu kalendářního roku. Dlouhodobější plánování neţ 1 rok vůbec není moţné. Na případné změny výkonů v souvislosti s výsledky přijímacího řízení v daném kalendářním roce není odbor sportu MŠMT schopen ve II. pololetí kalendářního roku reagovat. Vedení školy pravidelně informuje zřizovatele o aktuální situaci při financování sportovní přípravy a velmi si váţí efektivní spolupráce a pomoci v případech, kdy škola disproporce ve financování sportovní části není schopna vyřešit samostatně. Zvýšené náklady na zabezpečení sportovní přípravy spojené s opravami sportovních zařízení školy a spojené s opravami movitého majetku, který byl pořízen z účelové dotace, zřizovatel zohlednil ve finančním plánu školy, coţ výrazně pomohlo vyřešit napjatý rozpočet v oblasti provozních nákladů. Výrazná změna ve financování nastala momentem zahájení vzdělávání podle nových vzdělávacích programů tj. pro ţáky primy s účinnosti od Uplatňování poţadavků na financování sportovní přípravy na odbor sportu MŠMT je rozšířeno o všechny ţáky osmiletého studia a nikoliv omezeno jen na ţáky určitých sportovních specializací. Další připravovanou změnou je uplatňování poţadavků na vyčlenění objemu ostatních plateb za provedenou práci pro trenéry. Platby se týkají především úhrad za dozory a noční pohotovosti na školních sportovních soustředěních. Čl. 7 (1) Účelové prostředky na SIPVZ ÚZ Dne vyhlásilo MŠMT Rozvojový program ve vzdělávání Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ č.j / Prostřednictvím ţádosti na krajský úřad poţádala škola o maximální moţnou částku. 12

13 Žádost Skutečnost a) Připojení do internetu 0 0 b)ict infrastruktura - HW c) elektr.výukové materiály 0 0 Celkem Prostředky účelové dotace na SIPVZ vzhledem k pozdnímu termínu vyhlášení byly plně pouţity na částečnou úhradu notebooku celková pořizovací cena ,- Kč. Škola pokračuje v doplňování učeben a kabinetů HW podle plánu ICT a docílila splnění standardu. Zvýšení objemu práce ţáků i učitelů je však natolik vysoké, ţe bude nutno v doplňování kabinetů notebooky dále pokračovat. Připojení k internetu hradila škola částečně z provozních prostředků zřizovatele vyčleněných na ICT ve výši ,- Kč. Čl. 8 (1) Přímé náklady na vzdělávání ÚZ Dotace přímých nákladů na vzdělávání činila celkem ,- Kč byla zcela vyčerpána. Čerpání platů je analyticky sledováno jak u jednotlivých součástí školy, tak také analyticky u jednotlivých kategorií pedagogických a nepedagogických pracovníků Nenárokové sloţky platů jsou stanovovány zaměstnancům podle kritérií pracovních činností konaných nad rámec svých povinností určených pracovními náplněmi. Přímý ONIV byl vyuţit na pořízení učebnic bezplatně poskytovaných ţákům niţších ročníků, knih pro učitelskou a ţákovskou knihovnu, učební pomůcky, cestovné pedagogů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobní ochranné pracovní pomůcky a ostatní povinné pojistné zaměstnanců. Přímé náklady Účet Kč Učebnice, knihy, tiskoviny 501/33,35, ,40 Učební pomůcky 501/40, ,10 Celkem materiál ,50 Cestovné učitelé tuzemské 512/ ,50 Cestovné učitelé zahraniční 512/ ,00 Celkem cestovné ,50 DVPP ,50 Software výukové programy 518/ ,50 Celkem služby ,00 Platy zaměstnanců 521/ ,00 Ostatní platby za provedenou práci 521/40, ,00 Celkem mzdové náklady ,00 Odvody na sociální zabezpečení 524/ ,00 Odvody na zdravotní pojištění 524/ ,00 Celkem zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 527/ ,00 Ostatní osobní ochranné pomůcky 528/ ,00 Ostatní povinné pojistné 549/ ,00 Celkem přímé náklady ,00 13

14 Čl. 9 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat (1) Limit pracovníků ve výši 82,83, který zahrnuje 15 trenérských úvazků vycházel v roce 2007 ze skutečných potřeb jednotlivých úseků školy, domova mládeţe, školní jídelny, provozního úseku a administrativy. Počet trenérských úvazků neodpovídá skutečné potřebě, proto část ţáků oboru sportovní příprava trénuje u klubových trenérů, kteří nejsou zaměstnanci školy. Limit pracovníků byl nastaven bez jakýchkoliv úspor. Normativní způsob financování v případě Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových nezohledňuje specifika, vyplývající z existence odloučeného pracoviště, kterým je sportovní hala na Plzeňské ulici i další specifika, vyplývající ze způsobu zajišťování krytí potřeb sportovní přípravy, která je součástí hlavní činnosti školy. Proto je škola nucena vstupovat kaţdoročně do dohadovacího řízení. Skutečný stav zaměstnanců za celý rok byl 80,597. V účelové dotaci na sport měli trenéři stanoven roční limit 15,00, skutečný stav byl 14,574, rozdíl činil 0,426. Důvodem sníţení je skutečnost, ţe u některých trenérů jsou pracovní smlouvy obnovovány opakovaně na dobu určitou neboť se jedná o zvláštní kategorii zaměstnanců, kdy o jejich pracovní náplni v daném školním roce spolurozhodují managementy sportovních klubů. Závazný ukazatel limit zaměstnanců (bez trenérů), stanovený zřizovatelem ve výši 67,83 nebyl překročen. Niţší skutečnost v celoroku o 2,44 byla způsobena zaměstnáváním důchodců na dobu určitou, odchody na mateřskou dovolenou zaměstnanců bez momentálního zástupu a pod. (2) Objem prostředků na platy schválený a upravovaný radou kraje pro kalendářní rok 2007 byl stanoven ve výši 20, ,- Kč (s trenéry) a 15, ,- Kč (bez trenérů). Byl vyčerpán na 100%. Cizí zdroje, které vznikají ze zajišťování závodního stravování a z pronájmů sportovní haly, se promítly do objemu platů ve výši ,- a byly taktéţ zcela vyčerpány. Nárůst objemů prostředků na platy u všech zaměstnanců školy činil o 5,2 %. Téměř celé zvýšení šlo na vrub mzdových tarifů. Objemy financí vyčleněných jednotlivým úsekům pro osobní příplatky nebyly proti roku 2006 sniţovány. Nejvyšší osobní příplatek učitele činí 3 500,- Kč a nejniţší 1 400,- Kč. Čerpání OPPP ve výši 130 tis. Kč zahrnovalo úhradu za zpracování mezd, odstupné pro jednoho učitele a pokrytí dohod o provedení práce na úklidové sluţby na sportovní hale. Limity na platy jsou průběţně sledovány podle jednotlivých součástí školy. Rovněţ čerpání nenárokových sloţek mezd v oblasti odměn je uplatňováno průběţně. Odměny byly zaměstnancům vypláceny ve dvou termínech, za první a druhé pololetí. Čerpání mzdových prostředků v průběhu kalendářního roku bylo rovnoměrné. (3) Průměrný plat jednoho učitele, činil v roce 2007 částku ,- Kč, průměrný plat zaměstnance ve školní jídelně ,- Kč, průměrný plat vychovatele na úseku domova mládeţe činil ,- Kč, průměrný plat trenéra ,- Kč a průměrný plat správních zaměstnanců 9 952,- Kč. Průměrný plat učitele na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových nedosahuje krajského průměru. Průměrná nenároková sloţka mzdy u učitele vypočtená bez vedoucích zaměstnanců činila 2 610,- Kč a nenároková sloţka nepedagogických pracovníků školní jídelny činila 1 510,-. Průměrné platy příznivě ovlivňují velmi dobré výkonové ukazatele ve škole a také v obou součástech. Průměrný počet ţáků na jednu třídu byl téměř

15 ČÁST D) PENĚŽNÍ FONDY Čl. 10 Peněžní fondy, jejich krytí, zapojení do hospodaření (1) Fond reprodukce majetku Sportovní gymnázium naplnilo fond prostředky získanými z odpisů organizace a z účelové investiční dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem. Celková výše prostředků fondu reprodukce majetku byla ,57 Kč. Příděl z odpisů tvořil částku ,- Kč.Škola obdrţela dvě účelové dotace: - ve výši ,- Kč na Rekonstrukci podlahy cvičební plochy na sportovní hale Plzeňská v Ostravě Zábřehu, - ve výši ,40 Kč na Pořízení víceúčelového stroje na zpracování zeleniny ve školní jídelně. Pouţita byly prostředky ve výši ,40 Kč. Částka ,- Kč byla pouţita na rekonstrukci podlahy cvičební plochy na sportovní hale Plzeňská v Ostravě Zábřehu, která tak zajistila regulérní podmínky pro pořádání ligových soutěţí v míčových sportech a dle poţadavků technické komise basketbalového svazu splňuje licenční podmínky kategorie C pro výše uvedený sport. Částka ve výši ,40 Kč byla pouţita na nákup víceúčelového stroje na zpracování zeleniny. Porucha původního robotu z roku 1996 byla takového rázu, ţe nešla odstranit opravou. Nákup nového stroje zohledňuje maximální kapacitu školní kuchyně 980 obědů. Škola pokračovala v rekonstrukci vstupního pavilonu a pouţila částku ve výši ,- Kč na rekonstrukci a rozšíření posilovny ve škole. Částka ,- Kč byla pouţita na instalaci termoregulačních ventilů ve všech pokojích domova mládeţe. Bliţší rozbor investiční činnosti je uveden v kapitole péče o spravovaný majetek. Zřizovateli bylo odvedeno z investičního fondu ,- Kč v souladu se stanoveným závazným ukazatelem. Konečný zůstatek fondu ve výši ,17 Kč je plně kryt na běţném provozním účtu školy analytický účet 241/02. (2) Rezervní fond Počáteční zůstatek fondu činil ,- Kč. V roce 2007 škola obdrţela peněţní dary ve výši ,- Kč na zajištění zlepšení studijních podmínek studentů sportovního gymnázia a finanční dar 7.650,- Kč nadace Ţivot dětem na pořízení učebních pomůcek. Knihy, pomůcky a výukový software byly zakoupeny a fond v souladu s darovací smlouvou pouţit. Ostatní dary nespecifikované na konkrétní účely byly navrţeny vedením školy na krytí ztráty let minulých v plné výši ,- Kč. Tato výše zobrazuje dosaţený hospodářský výsledek školy a její pouţití bylo předloţeno Radě kraje ke schválení. Zůstatek rezervního fondu je 0,- Kč. 15

16 (3) Fond kulturních a sociálních potřeb S prostředky fondu kulturních sociálních potřeb bylo hospodařeno v souladu s platnou vyhláškou o fondu a v souladu se schválenou Kolektivní smlouvou pro rok Účet Kč Počáteční zůstatek 912/ ,76 Základní příděl 912/ ,00 Ostatní příjmy 912/13 50,00 Celkem tvorba fondu ,76 Stravování 912/ ,00 Rekreace 912/ ,00 Kultura,tělovýchova,sport 912/60, ,11 Penzijní připojištění 912/ ,00 Dary 912/ ,00 Ostatní 912/ ,00 Celkem použití fondu ,11 Rozdíl ,65 Rozdíl je nutno upravit o tyto poloţky: poskytnuté půjčky FKSP ,50 Kč půjčky FKSP 12/ ,- Kč pohledávky rekreace 6.235,- Kč příděl 2% HM za 12/07 nepřevedený ,- Kč uhrazená záloha na Týdeník Školství ,- Kč poplatky za vedení účtu FKSP 12/07 114,- Kč úroky účtu FKSP 12/07-9,19 Kč stravné 12/ ,- Kč neuhrazená rekreace 12/ ,- Kč penzijní připojištění 12/ ,- Kč vyrovnání niţšího základního přídělu 12/06-169,- Kč nepřevedený rozdíl z roku 2006 mezi BÚ a účtem FKSP ,98 Kč celkem ,33 Kč Zůstatek na účtu FKSP k činil ,32 Kč, po úpravě o výše uvedené poloţky pak činí ,65 Kč. (4) Fond odměn nemá organizace naplněn. ČÁST E) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Čl. 11 Způsob zajišťování stravování, vyčíslení nákladů (1) Škola disponuje vlastní školní jídelnou, kde se stravují zaměstnanci školy. (2) Kalkulace nákladů pro přípravu jídel byla následující: 16

17 Cena 1 porce oběda činila 42,- Kč, cena 1 porce večeře činila 43,- Kč: Nákladová položka Cena oběda Cena večeře Finanční normativ na potraviny 21,- Kč 22,- Kč Věcné náklady 10,- Kč 10,- Kč Osobní náklady 11,- Kč 11,- Kč - z toho mzdy 8,00 Kč 8,00 Kč sociální zabezpečení 2,10 Kč 2,10 Kč zdravotní pojištění 0,70 Kč 0,70 Kč FKSP 0,20 Kč 0,20 Kč U zaměstnanců sportovního gymnázia byly náklady na potraviny hrazeny strávníkem ve výši 13,- Kč a příspěvkem FKSP ve výši 8,- Kč na jeden oběd, u večeří, které organizace zajišťuje vychovatelům v souladu s platnými předpisy strávník hradí 14,- Kč, příspěvek FKSP je 8,- Kč. Věcné náklady byly hrazeny z dotace na provozní výdaje zřizovatele pro úsek školní jídelny. Osobní náklady byly hrazeny ze mzdového limitu úseku školní jídelny. Podíl zaměstnanců, kteří vyuţívají závodní stravování je velmi vysoký. V kalendářním roce 2007 vyuţívalo závodní stravování 59 zaměstnanců školy. (3) O prázdninách škola nezajišťuje zaměstnancům závodní stravování, protoţe většina zaměstnanců čerpá dovolenou. Trenéři, kteří době prázdnin pracují nevyuţijí případnou moţnost stravování ve školní jídelně z důvodu časové nerentabilnosti při přesunech. Provoz školní jídelny v době prázdnin proto není ani v redukovaném rozsahu zajišťován. ČÁST F) MAJETEK Čl. 12 Péče o spravovaný majetek Pozemky: (1) Proběhl převod části pozemků do majetku statutárního města Ostravy v souvislosti s výstavbou nového venkovního víceúčelového areálu, jehoţ investorem byl Magistrát města Ostravy. Smlouvy o převodech části pozemků řešil zřizovatel. Došlo k převodu pozemku, kde bylo vybudováno nové parkoviště víceúčelového areálu na pozemku 783/30 o výměře 1966 m 2 v ceně 5.898,- Kč a části pozemku 783/28 o výměře 620 m 2 v ceně 1.860,- Kč na okraji areálu školy. Budovy: (2) V roce 2007 bylo po dohodě se zřizovatelem umoţněno firmě PODA a.s. umístit na podestě zadního schodiště pavilonu domova mládeţe (par.2895,2892) koncový bod veřejné komunikační optické sítě s přivedením optického kabelu rozvaděč. Veškeré dokumentační věci týkající se smlouvy o zřízení věcného břemene zajišťoval zřizovatel. 17

18 Čl. 13 Investiční činnost (1) Nejdůleţitější investiční akcí roku 2007 bylo provedení rekonstrukce cvičební plochy na sportovní hale na Plzeňské ulici na kterou zřizovatel uvolnil účelové prostředky ve výši ,- Kč. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Schenk sportovní povrchy Brno, která provedla celou stavbu vysoce profesionálně. Došlo ke kompletnímu odstranění starého opotřebovaného roštu, provedení všech izolačních prací, poloţení nového roštu s odpruţením. Vrchní záklop je zhotoven z dubových parket a ošetřen po vybroušení čtyřmi nátěry ze sportovního protiskluzového laku. Součásti rekonstrukce byl také prostor nářaďovny a bývalé posilovny, jehoţ vyuţití je změněno pro účely sportovního tréninku moderní gymnastiky. Nové provedení se týkalo také příslušenství basketbalových konstrukcí, volejbalových kůlů, zařízení pro tenis a sportovní gymnastiku. Havarijní stav podlahy, který mohl vyústit v uzavření objektu a který znamenal velké riziko pro moţnost vzniku úrazu ţáků, byl kvalitně provedenou rekonstrukcí odstraněn a sportovní hala získala parametry kategorie C podle kritérií basketbalového svazu. (2) Druhou nejvýznamnější investiční akcí bylo provedení další etapy rekonstrukce vstupního pavilonu, která spočívala v rozšíření posilovny na úkor plochy vstupu. Po demolici obvodového pláště byly skleněné výkladce původně v havarijním stavu nahrazeny zdivem v kombinaci s plastovými okny. Sportoviště je opatřeno novými vstupními dveřmi z venkovní i ve vnitřní části. Posilovací stroje, které byly volně přístupné ţákům v prostorách vstupní chodby tak dostaly trvalé místo v moderním sportovišti. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma TERMOSTAV-MRÁZ a.s. Ostrava. Částka vyčleněna pro tuto investici činila ,- Kč a byla čerpána z přídělu vlastních odpisů školy pro rok Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení v roce 2002 a výše uvedená etapa zkolaudována jako změna stavby před jejím dokončením rozhodnutím č.506/2007. (3) V průběhu kalendářního roku došlo k opakované poruše kuchyňského robotu, která se ukázala jako neopravitelná. Vedení školy bylo nuceno urychleně zajistit nový víceúčelový stroj na zpracování zeleniny s přihlédnutím k maximální cílové kapacitě 980 jídel denně. Pořízení nového stroje bylo řešeno v součinnosti s investičním odborem zřizovatele, který zajistil finanční krytí v prosinci 2007 ve výši ,40 Kč. (4) Na úseku domova mládeţe bylo nutno zajistit výměnu ventilů v ceně ,- Kč na otopných tělesech za ventily termoregulační. Dlouhodobě nepříznivá situace v teplotách na pokojích ubytovaných v zimních měsících se tím podařila zlepšit, rekonstrukci se podařilo termínově sladit s opravou topení v přízemí, která vznikla v návaznosti na stavbu sousedního objektu v rámci výstavby víceúčelového areálu. Pavilon domova mládeţe však celkově nevyhovuje poţadavkům na současný způsob ubytování a je nutno je řešit komplexně. Vedení školy proto navrhlo náměstkyni hejtmana pro školství a investičnímu odboru kraje investiční záměr, který sleduje zařadit tuto stavbu mezi projekty zřizovatele a to nejen v oblasti příprav, ale i v oblasti realizace. 18

19 Čl. 14 Opravy a údržba (1) Hlavní úkoly v oblasti oprav a údrţby jsou dlouhodobé a byly stanoveny v roce 2001 na dobu 10 let. Při rozhodování o jejich rozsahu a časovém sledu vycházelo vedení školy z těchto zásad: - vyřešení nejpalčivějších výukových úkolů - reakce na opatření uvedené ve zprávách z kontrol České školní inspekce - moţnosti zlepšení pracovního prostředí studentů a zaměstnanců, podchycené ve zprávách BOZP - reakce na nové vyhlášky vztahující se k provozu škol - zápisy z kontrol KHS, které limitují provedení prací časově - návaznost dlouhodobých úkolů na rozsáhlý projekt, jehoţ zpracovatelem a iniciátorem je sportovní gymnázium. V roce 2007 nebylo nutno zajistit ţádnou opravu velkého rozsahu, k finančně náročnějším patřily: v pavilonu tělocvičny a jeho okolí byly provedeny opravy navazující na výstavbu víceúčelového areálu a to oprava fasády v ceně ,60 Kč a terénní úpravy včetně kácení dřevin a likvidace kořenů v ceně ,- Kč. Zároveň byla zajištěna oprava slaboproudých rozvodů v celkové ceně ,- Kč tak, aby v následujícím roce mohl být pavilon pod kontrolou elektronického zabezpečovacího systému v pavilonu domova mládeţe došlo v důsledku spálení přívodního kabelu elektroinstalace k výměně všech přívodů k rozvaděčům v ceně ,- Kč a k menším opravám oken v celkové hodnotě ,10 Kč na sociálním zařízení chlapců největší oprava ve škole se týkala podlahy posilovny v hodnotě ,-Kč. Ostatní dosti četné opravy byly běţného provozního charakteru. Na úseku školní jídelny se vyskytla jedna velká porucha, kterou nebylo moţno řešit opravou, ale zakoupením nového víceúčelového stroje na zpracování zeleniny. Ostatní zajišťované opravy byly rovněţ běţného charakteru. Největší souhrnná částka ,50 Kč oprav byla za malování školy, tělocvičny, školní jídelny, haly. Opravy movitého majetku byly řešeny operativně. Čl. 15 Vyhodnocení opatření roku 2007 Opatření, přijatá jako prioritní pro rok 2007, byla splněna částečně. Byly splněny tyto úkoly: nejvýznamnější dlouhodobý úkol, který se v roce 2007 podařilo završit, byla realizace stavby Rekonstrukce hřiště Volgogradská. Projekt zpracovalo vedení školy v roce Náklady na tuto investiční akci přesáhly 45 mil. Kč a finanční krytí bylo zajištěno Magistrátem města Ostravy a částečně za pomocí státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj odstranění nevyhovujícího stavu cvičební plochy na sportovní hale rozšíření posilovny a zlepšení kvality jejího vnitřního prostředí 19

20 zahájení 1. etapy výměny opotřebovaných skříní v předsíňkách pokojů domova mládeţe zkvalitnění vybavenosti kabinetů učitelů a trenérů pro práci s vyuţitím ICT technologie, docílení standardu ICT ve vybavenosti školy komplexní výměna školního nábytku ve dvou kmenových učebnách, částečná v jedné jazykové učebně a výměna dvou nevyhovujících tabulí za keramické dokončení opravy rozvodů elektroinstalace v pavilonu tělocvičny efektivní vyuţití prostředků ONIV pro sportovní přípravu, jejichţ objem byl proti roku 2006 sníţen v rozpise odboru sportu MŠMT o více neţ jednu třetinu povinné zabezpečení preventivních periodických sportovních prohlídek ţáků oboru sportovní příprava Nebyly splněny tyto úkoly: o o o o o oprava jednoho sociálního zařízení rekonstrukce osvětlení a rozvodů elektroinstalace ve dvou podlaţích školy. Na tento nesplněný úkol, podléhající přidělení investičních prostředků ze strany zřizovatele bylo nutno poţádat Krajskou hygienickou stanici o prodlouţení termínu do roku doplnění laviček na chodbách pro odpočinek ţáků výměna opotřebených vnitřních dveří ve školních pavilonech zlepšení estetiky chodeb a značení plánů místností, orientační tabule ve vestibulu. Čl. 16 Návrh opatření ke zdokonalení činnosti pro rok 2008 Vedení SG si stanovilo níţe uvedené úkoly jako priority roku 2008: efektivní sjednání smluv s provozovatelem nového víceúčelového areálu zajištění výměnného pobytu zahraničních ţáků v jazyce anglickém realizace II. etapy výměny skříní v předsíňkách pokojů na domově mládeţe kompletní výměna opotřebovaných ţidlí ve školní jídelně maximální splnění úkolů uvedených v plánu ICT, z investičních prostředků zajištění nového serveru dokončení sálu pro moderní gymnastiku na sportovní hale ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v odstranění nedostatků, které jsou předmětem kontrol Krajské hygienické stanice pokračování v rekonstrukci elektroinstalace v přízemí a 2. nadzemním podlaţí školy oprava jednoho sociálního zařízení doplnění laviček na chodbách pro odpočinek ţáků výměna opotřebených vnitřních dveří ve školních pavilonech Čl. 17 Informace o pojištění majetku (1) Pojištění majetku Soubor nemovitostí sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových na Volgogradské ulici 2631/6 zahrnující budovu školy, tělocvičny, školní jídelny a domova mládeţe a sportovní halu na Plzeňské ulici. Sportovní gymnázium je 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více