SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007"

Transkript

1 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel

2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, studijní obory, počty ţáků a zaměstnanců 4 ČÁST B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Čl. 2 Analýza nákladů a jejich čerpání 6 Čl. 3 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti 7 Čl. 4 Výčet poskytnutých dotací 8 Čl. 5 Doplňková činnost, její přínos 10 ČÁST C) VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Čl. 6 Příplatek na sportovní přípravu 11 Čl. 7 Účelové prostředky na SIPVZ 12 Čl. 8 Přímé náklady na vzdělávání 13 Čl. 9 Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat 14 ČÁST D) PENĚŽNÍ FONDY Čl. 10 Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření 15 ČÁST E) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Čl. 11 Způsob zajišťování stravování, vyčíslení nákladů 16 ČÁST F) MAJETEK Čl. 12 Péče o spravovaný majetek 17 Čl. 13 Investiční činnost 18 Čl. 14 Opravy a údrţba 19 Čl. 15 Vyhodnocení opatření roku Čl. 16 Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti v roce Čl. 17 Informace o pojištění majetku 20 Čl. 18 Inventarizace majetku 21 ČÁST G) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Čl. 19 Pohledávky 24 Čl. 20 Závazky 26 ČÁST H) VÝSLEDKY KONTROL Čl. 21 Výsledky kontrol 28 ČÁST I) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Čl. 22 Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 29 Čl. 23 Údaj o projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů 29 ČÁST J) Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 6a Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 TABULKOVÁ ČÁST Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněţních fondů Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Hospodaření s peněţními fondy Spotřeba energií Údaje o pouţití finančních prostředků poskytnutých v roce

3 Tabulka č. 10 Počet výkonů v roce 2007 Tabulka č. 11 Ukazatelé nákladovosti v roce 2007 PŘÍLOHY Účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OUPO 5-02 Příloha Výkaz rozboru plnění HV 3

4 ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Čl. 1 Zaměření školy, studijní obory, počty žáků a zaměstnanců (1) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je regionální střední škola, která poskytuje úplné střední vzdělání talentovaným sportovcům. Svým denním, týdenním a celoročním reţimem vytváří potřebné podmínky pro maximální rozvoj sportovního talentu. Ve školním roce 2007/2008 studuje v 16 třídách celkem 495 studentů. Struktura jednotlivých tříd a počtu studentů vzhledem k délce studia byla následující: 4 třídy niţších ročníků osmiletého studia 124 studentů 3 třídy vyšších ročníků osmiletého studia 94 studentů 9 tříd čtyřletého studia 277 studentů. (2) Hlavní pozornost je nadále zaměřena na výběr sportovních talentů pro čtyřleté studium po ukončení základního vzdělání. V osmiletém i čtyřletém studiu jsou vyučovány 2 studijní obory a to obor zaměřený na sportovní přípravu a obor zaměřený na rozšířenou výuku tělesné výchovy. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových je speciální školou v regionu Moravskoslezského kraje. Sleduje tyto základní cíle: 1. Příprava studentů pro studium na vysokých školách (úspěšnost 50-60%) 2. Výchova sportovců: a) na výkonnostní bázi b) na vrcholové úrovni směrem k medailovým pozicím na přeborech republiky a k výběru sportovců do státní reprezentace 3. Příprava studentů pro zaměstnání v oblasti tělesné výchovy a sportu Dlouhodobou vizi školy podchycuje motto: Alespoň jeden absolvent sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových bude olympijským vítězem. (3) Výuka na SG probíhá podle generalizovaných učebních plánů pro gymnázia. Prima osmiletého studia je vyučována podle nového školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ředitelství školy nepreferuje při přidělování disponibilních hodin ani předměty společenskovědní ani přírodovědné. Učební plán proto odpovídá zaměření všeobecnému. Profilace studentů k maturitní zkoušce a k následnému pokračování ve studiu na vysoké škole je zabezpečena v posledních dvou letech studia výběrem volitelných předmětů. Při výběru volitelných předmětů upřednostňuje vedení školy výuku cizích jazyků zařazením konverzace v posledních dvou ročnících studia. Sportovní přípravu formou specializovaného tréninku nebo rozšířenou výuku tělesné výchovy absolvují studenti-sportovci navíc nad rámec studijních gymnaziálních plánů. Podle druhu sportů jsou studijní obory následující : Obory se zaměřením sportovní příprava: jsou určeny pro sportovce v odvětví basketbal, volejbal, sportovní gymnastika, atletika, judo a plavání a moderní gymnastika. Specializovaný trénink zabezpečují 4

5 profesionální trenéři mládeţe v dopoledních i odpoledních hodinách. Dvoufázový trénink je v organizaci školy zařazen 3x týdně, vţdy v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Výsledky ţáků v soutěţích pak profilují jejich výběr do státní reprezentace. Vedení školy proto úzce spolupracuje se sportovními kluby v Ostravě a to s basketbalovým klubem NH Ostrava, atletickým klubem a oddílem moderní gymnastiky při SSK Vítkovice, oddílem juda TJ Mittal Ostrava, volejbalovým klubem DHL Ostrava (chlapci) a TJ Mittal Ostrava (dívky), gymnastickým klubem Vítkovice, Klubem plaveckých sportů Ostrava, basketbalovým klubem SNAKES Ostrava (basketbal chlapci), Sportovní basketbalovou školou Ostrava (basketbal dívky). Obory se zaměřením tělesná výchova: jsou určeny pro sportovce, kterým škola nezabezpečuje specializovaný trénink, ale kterým škola zabezpečuje v rámci povinné školní výuky všestrannou sportovní přípravu v rozsahu max. 6 vyučovacích hodin týdně. Tuto všesportovní přípravu zabezpečují trenéři SG a učitelé tělesné výchovy s licencí trenérů v příslušném druhu sportu. Sportovní specializace umoţňují studentům obou oborů sloţit maturitní zkoušku také z volitelného předmětu teorie sportovní přípravy. Tento předmět je speciální pouze na sportovních gymnáziích. Po jeho úspěšném zvládnutí spolu s praktickou zkouškou lze absolventům SG udělit licenci trenéra III. třídy (kategorie C) v daném druhu sportu. Vydání licence podléhá souhlasu příslušného sportovního svazu. Získání této licence předurčuje část absolventů k zaměstnání v oblasti TV a sportu. (4) Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových má kromě školy další dvě součásti: - domov mládeţe s kapacitou 60 lůţek je v pravidelném provozu v týdenních cyklech od neděle do pátku, nepravidelně pak o volných dnech, v případech, kdy probíhá tréninkový proces. - školní jídelnu s kuchyní, která splňuje všechny podmínky určené vyhláškou pro zabezpečení školního a závodního stravování pro maximální počet 980 obědů denně. - škola má ve správě vlastní sportovní zařízení, kterými jsou moderní posilovna, tělocvična a sportovní hala pro míčové sporty, která je odloučeným pracovištěm na Plzeňské ulici v Ostravě Zábřehu. (5) Na sportovním gymnáziu pracovalo v roce zaměstnanců. Přepočtený stav byl 80,597 zaměstnanců, z toho 54,546 pedagogických a 26,051 nepedagogických zaměstnanců. Kategorie pedagogů zahrnuje učitele, vychovatele a trenéry. Kategorii nepedagogických pracovníků tvoří zaměstnanci správního úseku, školní jídelny, administrativy a sportovní haly na Plzeňské ulici. 5

6 ČÁST B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Úvodní tabulka shrnuje údaje o závazných ukazatelích, schválených Radou kraje dne a skutečně vyčerpaných finančních prostředcích. Závazný ukazatel schváleno skutečně skutečně čerpáno Radou kraje poskytnuto Příspěvek na provoz celkem , , ,50 Z toho - přímé náklady , , ,00 - provoz , , ,50 Odvod do rozpočtu kraje , , ,00 Účelová investiční dotace , , ,40 Hospodářský výsledek 0, ,00 Příspěvek na provoz: V oblasti přímých nákladů byl schválený a skutečně poskytnutý příspěvek zcela vyčerpán. Rozdíl ve skutečném čerpání provozních prostředků vznikl u účelových prostředků na zabezpečení dopravy na Mezinárodní atletické závody na Slovensku, kdy byla vrácena nedočerpaná částka ve výši 2.419,50 Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje byl ve schválené výši odveden zřizovateli. Schválená účelová investiční dotace do investičního fondu byla sníţena o 80,60 Kč a poskytnutá dotace odrazila skutečnou cenu pořízení víceúčelového stroje na zpracování zeleniny. Příspěvek na provoz od zřizovatele v oblasti přímých nákladů i provozních prostředků byl plně vyčerpán. Výnosy z vlastních zdrojů byly také dočerpány do bilance s výsledkem 0,- Kč. Zisk dosaţený v hlavní činnosti ve výši ,00 Kč byl vytvořen zúčtováním rezervního fondu finančních darů. Na základě závěru, který byl přijat vedením školy po provedení veřejnosprávní kontroly a týkal se řešení ztráty let minulých, bylo rozhodnuto pouţít zůstatek rezervního fondu, který byl vytvořen z darů sponzorů školy, na krytí ztráty let minulých. Vedení školy jej proto navrhuje v plném rozsahu pouţít na částečnou úhradu ztráty let minulých. Čl. 2 Analýza nákladů a jejich čerpání (1) V roce 2007 náklady hlavní činnosti činily ,34 Kč a poklesly o ,44 Kč proti roku To v celkové bilanci včetně doplňkové činnosti zobrazuje index 1,00. (2) Spotřeba materiálu vykazuje index 0,85. Celkově niţší náklady na nákup materiálu o 15% byly způsobeny sníţením účelových prostředků na obor sportovní příprava proti roku 2006 o to o plných ,- Kč. Toto sníţení se pak promítlo i do poklesu ostatních nákladů souvisejících se sportovní přípravou cestovné a sluţby. Tyto náklady jsou předmětem podrobnějšího rozboru v kapitole účelové prostředky. Po letech, kdy byl registrován postupný nárůst 6

7 strávníků, prokázal rok 2007 stabilizaci. Vysoký standard představuje v nejsilnějších měsících přípravu aţ 700 porcí obědů denně. (3) Celková spotřeba energií je vykazovaná indexem 1,00. Zvýšené náklady byly zaznamenány u spotřeby vody, které souvisí se způsobem fakturace TUV. Od září 2006 je v provozu domovní předávací stanice firmy Dalkia Ostrava a odběr studené vody pro ohřev TUV se jiţ nehradí firmě Dalkia v rámci fakturace za teplo a TUV, ale firmě Ostravské vodárny a kanalizace. Rok 2007 poprvé proběhl celý s výše uvedenou fakturací, proto je nesrovnatelný s rokem Spotřeba tepla a TUV se díky průběhu zimy sníţila o 302 GJ, ale v souvislosti se zvýšením cen zaplatila škola stejný objem prostředků. Sníţení spotřeby elektrické energie o 9 MWh se projevilo úsporou ,96 Kč. Změnou cenové struktury za odběr zemního plynu při zvýšeném odběru plynu došlo k finanční úspoře 2.286,31 Kč. (4) Index 0,92 v poloţce opravy a údrţba majetku znamenal přibliţně podobnou částku na opravy a údrţbu. Opravy byly soustředěny na řešení havarijních a nevyhovujících situací ve všech pavilonech školy, blíţe jsou komentovány v kapitole péče o spravovaný majetek (5) Vyšší náklady na cestovné o 22 % byly vykázány v poloţce cestovné projektu EQUAL, kdy v roce 2007 proběhlo školení a z vlastních zdrojů byly tyto zvýšené náklady uhrazeny. (6) V oblasti sluţeb má index hodnotu 0,72. Důvodem je především výrazně sníţená výše účelové dotace na sport, která neumoţnila zajištění sportovních soustředění a nájemného sportovišť (index 0,47) v takovém rozsahu jako v roce Pokles indexu 0,58 v oblasti školení a vzdělávání jde na vrub ukončení programu SIPVZ, kdy v roce 2006 proběhla školení počítačové gramotnosti v objemu ,- Kč. V roce 2007 tyto kurzy jiţ neprobíhaly. (7) V poklesu výše odpisů o 4 % se promítlo jak uvedení do provozu rekonstrukce posilovny, zařazení víceúčelové stoje na zpracování zeleniny tak i konečné odepsání části dlouhodobého hmotného majetku. (8) Výši ostatních nákladů v indexu 1,07 ovlivnil nárůst pojištění odpovědnosti za škodu při úrazech studentů, kdy byla zvýšena maximální částka výše odškodnění a tím vzrostla i pojistná částka o 5%. Pokles indexu technického zhodnocení 0,69 je kaţdoročně ovlivňován konkrétními potřebami na údrţbu a modernizaci majetku. V navýšení indexu 1,07 se projevuje i změna účtování časové souvislosti povinného pojistného odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Čl. 3 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti (1) Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše ,34 Kč, coţ je o nárůst ,01 Kč. Příjmy z vlastní činnosti tvořily trţby za stravné od ţáků a zaměstnanců, trţby za ubytování studentů na domově mládeţe a příjmy z pronájmů. Příspěvek od zřizovatele na zajištění hlavních činností vzrostl o ,50 Kč tj. index 1,00. V přímých nákladech včetně mzdových prostředků došlo k navýšení o ,- Kč, účelový příspěvek pro sportovní přípravu poklesl o ,- Kč. Výše provozních prostředků vzrostla o 3 % proti roku 2006, promítlo se přidělení účelových prostředků zřizovatele na náklady související s pořízením školního nábytku pro ţáky sportovní přípravy a na náklady na zabezpečení dopravy na Mezinárodní atletické závody na Slovensku. 7

8 (2) Výše stravného s indexem 0,99 odpovídala maximálně moţnému počtu stravovaných ţáků a stavu, kdy se neměnily cena limitu na potraviny u jednotlivých kategorií. (3) Pokles trţeb za ubytování o 11 % je registrován proto, ţe ve školním roce poklesl v průměru počet ubytovaných a zároveň byly celoročně (v roce 2006 pouze v období 9 12/2006) sledovány dny prázdnin, školních akcí a ředitelského volna a v souladu s metodickým pokynem MŠMT byly prostředky za tyto dny ubytovaným vráceny. (4) Příspěvek na provoz od zřizovatele se lišil od celkového příspěvku na provoz o ,- Kč. Tento rozdíl tvoří výše grantu od Statutárního města Ostravy na Atletickou ligu, kterou škola pořádala. (5) V oblasti pronájmů nemovitého majetku škola poskytuje tělocvičnu a sportovní halu v odpoledních hodinách téměř výhradně partnerským sportovním klubům, v nichţ studenti oboru 7941K/420, 820 vykonávají sportovní přípravu. V souladu s komplexním zabezpečováním podmínek sportovní přípravy a sportovních soutěţí podle trojdohod se sportovními kluby a sportovními svazy jsou mimořádně zabezpečovány vybrané sportovní akce v oblasti ubytování sportovců na domově mládeţe. Trojdohody doporučil odbor sportu MŠMT. Výše příjmů v oblasti pronájmů je dlouhodobě za celorok stabilní. Při určování pronájmů jsou upřednostňovány kluby ve specializacích, v nichţ škola vykonává hlavní činnost. Musí být zároveň zohledňována skutečnost, ţe v kolektivních sportech vykonávají sportovní trénink v odpoledních hodinách v zařízeních sportovního gymnázia také studenti jiných škol pod vedením trenérů zaměstnanců školy. Pokles pronájmů na index 0,67 byl způsoben uzavřením sportovní haly po dobu rekonstrukce cvičební plochy v nejsilnějších měsících říjen listopad Čl. 4 Výčet poskytnutých dotací a) účelové prostředky poskytnuté zřizovatelem: (1) Prostředky na činnost škol a školských zařízení (přímé náklady) ÚZ Výše přímých nákladů v roce 2007 dosáhla výše ,- Kč. Prostředky na platy, odvody i přímý ONIV byl vyčerpán v plném rozsahu. Platy byly navýšeny o 4 %. Přímý ONIV na učebnice, pomůcky, školení pedagogických pracovníků zaznamenal pokles o 3%. (2) Rozvojový program pro podporu vzdělávání na gymnáziích ÚZ Celkový objem prostředků znamenal navýšení o ,- Kč. Důvodem bylo přidělení prostředků na všechny školní měsíce roku 2007, oproti roku 2006, který zahrnoval pouze měsíce září prosinec Veškeré prostředky byly plně vyčerpány na určené rozšíření vyučovacích hodin. (3) Prostředky na krytí zvýšených nákladů pro gymnázia s třídami zaměřenými na sportovní přípravu ÚZ Celková částka na výše uvedený program zaznamenala obrovský pokles o ,- Kč. Prostředky na platy byly navýšeny o ,- Kč, ale propad zaznamenal ONIV a to o ,- Kč. 8

9 (4) Prostředky na DVPP (nová maturita) ÚZ Prostředky ve výši 4.620,- Kč byly přiděleny na základě šetření zřizovatele v měsíci listopadu Pokud by MŠMT prostředky v rozvojovém programu vzdělávání DVPP v souvislosti se zavedením nové maturity vyhlásilo v začátku kalendářního roku mohly být zahrnuty do plánu DVPP na rok 2007 a počet zúčastněných pedagogů mohl být rozhodně vyšší neţ osm. (5) Prostředky na pokrytí konektivity v rámci SIPVZ ÚZ MŠMT dne vyhlásilo program na podporu pokrytí konektivity škol. Přidělená částka ve výši ,- Kč byla pouţita na částečnou úhradu zakoupeného notebooku, které jsou důleţité pro přípravu výuky pomocí dataprojektorů, počítačových prezentací apod. (6) Provozní náklady ÚZ 001 Přidělené provozní prostředky vzrostly o 5%. Z nich bylo vyčleněno ,- Kč na prostředky ICT, které škola cele vyuţila na částečné pokrytí připojení školy k Internetu. Na základě ţádosti školy byl provoz dále navýšen o ,- Kč v souvislosti s mimořádnými potřebami při rekonstrukci hřiště, přiléhajícího ke škole, na víceúčelový areál (vybudování dočasných přístupových cest, vybourání nevyhovujících stromů, související úprava pozemků, demontáţ zámkové dlaţby před vstupem do školní jídelny). (7) Krytí odpisů DHM a DNM ÚZ 205 Částka ve výši ,- Kč byla zcela převedena na fond rozvoje majetku, čerpání je rozvedeno v kapitole o péči o spravovaný majetek. (8) Prostředky na zabezpečení dopravy na Mezinárodní atletické závody v Turanech na Slovensku ÚZ 203 Sportovní gymnázium bylo pověřeno zřizovatelem k zajištění účasti na Pětiboji pěti krajů v Evropské unii v atletickém pětiboji. Zabezpečilo dopravu a cestovní náhrady doprovodu účastníků ve dnech Nominovaní ţáci, kteří reprezentovali Moravskoslezský kraj, předvedenou výkonností splnili své předpoklady. Celkové náklady činily 7.580,50 Kč, zbylá částka ve výši 2.419,50 Kč byla zřizovateli vrácena. (9) Prostředky na pořízení školního nábytku pro žáky sportovní přípravy ÚZ 131 Na základě ţádosti o navýšení provozních prostředků byl zřizovatelem poskytnut příspěvek na pořízení školního nábytku pro ţáky sportovní přípravy, kdy z důvodu vyšší zátěţe vrcholových výkonnostních sportovců je opotřebovanost nábytku mnohem rychlejší a představuje pro školu při obměně nábytku vysoké náklady, které při běţném provozu s rozsáhlým majetkem nebyla schopna škola v termínu stanoveném zákonem financovat. b) účelové prostředky z jiných zdrojů (1) Účelová dotace EQUAL Sportovní gymnázium je zapojeno v rámci rozvojového partnerství projektu Vývoj a zavedení systému celoţivotního vzdělávání osob s postiţením sluchu, 9

10 vč. vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu. Ve škole byly zpracovány textové materiály formou skript a další výukové materiály DVD ve specializacích fotbal, plavání a atletika. Pilotní školení je proběhlo v září a říjnu Finanční krytí projektu představovalo v roce 2007 částku ,50 Kč. Zahrnovala mzdy školitelů a tlumočníků a cestovní náhrady účastníků pilotního školení. Respondenti školení trenérů neslyšících sportovců hodnotili úroveň školení a úroveň produktů, které trenéři školy metodicky zpracovali, jako vynikající, zvláště pak jejich srozumitelnost. (2) Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Sportovní gymnázium jako spolupořadatel Atletické ligy ostravských škol obdrţelo dotaci SMO ve výši ,- Kč na nákup atletických překáţek pro výše uvedené závody ţáků. Soutěţ Mladý sprinter proběhla a dotace byla na překáţky, zde pouţité, zcela vyčerpána. Čl. 5 Doplňková činnost, její přínos (1) Sportovní gymnázium má doplňkovou činnost ve zřizovací listině na závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení spolu se stravováním cizích strávníků v malém rozsahu neziskový prodej. Závodní stravování je zajišťováno pro zaměstnance Gymnázia Volgogradská 6a, Ostrava Zábřeh, Střediska volného času Gurťjevova a zaměstnance ZŠ Aviatiků. Prodej cizím strávníkům byl minimalizován na jednotlivce. Odpovídající výše pracovních úvazků pro zabezpečení závodního stravování na úseku školní jídelny byla 0,47. Cena stravenky činila 42,- Kč při nákladech na nákup potravin 21,-Kč, věcná reţie činila 10,00 Kč a osobní reţie 11,- Kč na porci. Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti za rok 2007: Kategorie číslo účtu Výše Náklady Materiál ,00 Energie ,00 Opravy ,00 Sluţby ,00 Mzdy ,00 Zákonné pojištění ,00 Zákonné sociální náklady ,00 Jiné ostatní náklady ,00 Odpisy ,00 Celkem ,00 Výnosy Materiálové ,00 Osobní ,00 Potraviny ,00 Celkem ,00 Hospodářský výsledek 0,00 10

11 Doplňková činnost je stanovena jako nezisková proto, ţe se dotýká školských pracovníků a je nutné sledovat obdobné podmínky ve všech školských stravovacích zařízeních, které tyto sluţby poskytují. (3) Školení, odborné kurzy ani jiné vzdělávací akce škola zatím nepořádala. Tyto činnosti jsou však ve zřizovací listině povoleny. ČÁST C) VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků a) Sníţení výše přidělených účelových prostředků v Rozvojovém programu na krytí zvýšených nákladů pro gymnázia s třídami zaměřenými na sportovní přípravu. b) Změna učebních dokumentů v návaznosti na zvýšení počtu vyučovacích hodin v učebních plánech gymnázií u čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. c) Stabilita výkonů rozhodných pro financování škol, jak na úseku školy, tak v jednotlivých součástech školy, kterými jsou domov mládeţe a školní jídelna. d) Náklady na platy zaměstnanců na odloučeném pracovišti sportovní haly na Plzeňské ulici. e) Na sportovním gymnáziu studovali 2 sluchově postiţení studenti, z nichţ jeden úspěšně ukončil vzdělání maturitní zkouškou. Čl. 6 (1) Příplatek na sportovní přípravu ÚZ Výši příplatku na sportovní přípravu pro 15 sportovních gymnázií v České republice určuje odbor sportu a tělovýchovy při MŠMT. Způsob přidělování prostředků není normativní. V roce 2007 přistoupil odbor sportu MŠMT k celkové změně metodiky při přidělování prostředků jednotlivým školám. Nařídil formou přihlášky do Rozvojového programu specifikovat rozpočtovou skladbu jednotlivých škol a to jak v oblasti mezd, tak v oblasti ONIV. Výsledná rozhodnutí vycházela z prioritního pokrytí mzdových poţadavků, které byly naplněny v plném rozsahu. V konečném důsledku však došlo k výraznému, aţ nepřiměřenému zkrácení příspěvků v kategorii ONIV. V případě Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových došlo ke sníţení proti roku 2006 o částku ,- Kč, tj. o více neţ jednu třetinu. V praxi to znamenalo přenést významnou část nákladů ţáků školy na vrub příslušných sportovních klubů a rodičů ţáků. Vnitřní rozpočet školy na úseku sportovní přípravy byl redukován nejvíce v materiálové oblasti, v nájmech sportovním klubům a v nákladech na soustředění. V souladu s poţadavky MŠMT odboru sportu a tělovýchovy je účelová dotace na sport je v účetnictví školy vedena samostatně a byla vyčerpána v plné výši v níţe uvedeném členění: 11

12 Příplatek na sport Účet Kč Prostředky na platy 521/ ,00 Celkem platy ,00 Zdravotní pojištění 524/ ,00 Sociální zabezpečení 524/ ,00 FKSP 527/ ,00 Celkem odvody ,00 Potraviny na závody 501/ ,89 Materiál obuv,vitamíny,. 501/ ,15 Materiál ddhm 501/ ,00 Cestovné 512/31, ,23 Nájemné 518/ ,00 DVPP 518/ ,00 Soustředění 518/ ,23 Sportovní sluţby 518/ ,50 Ostatní povinné pojistné 549/ ,00 Celkem ONIV ,00 Při financování sportovní části školního programu přetrvávají nadále problémy se zajištěním finančního krytí změn v průběhu kalendářního roku, s termínovým kalendářem zaslání finančních prostředků v úvodu kalendářního roku. Dlouhodobější plánování neţ 1 rok vůbec není moţné. Na případné změny výkonů v souvislosti s výsledky přijímacího řízení v daném kalendářním roce není odbor sportu MŠMT schopen ve II. pololetí kalendářního roku reagovat. Vedení školy pravidelně informuje zřizovatele o aktuální situaci při financování sportovní přípravy a velmi si váţí efektivní spolupráce a pomoci v případech, kdy škola disproporce ve financování sportovní části není schopna vyřešit samostatně. Zvýšené náklady na zabezpečení sportovní přípravy spojené s opravami sportovních zařízení školy a spojené s opravami movitého majetku, který byl pořízen z účelové dotace, zřizovatel zohlednil ve finančním plánu školy, coţ výrazně pomohlo vyřešit napjatý rozpočet v oblasti provozních nákladů. Výrazná změna ve financování nastala momentem zahájení vzdělávání podle nových vzdělávacích programů tj. pro ţáky primy s účinnosti od Uplatňování poţadavků na financování sportovní přípravy na odbor sportu MŠMT je rozšířeno o všechny ţáky osmiletého studia a nikoliv omezeno jen na ţáky určitých sportovních specializací. Další připravovanou změnou je uplatňování poţadavků na vyčlenění objemu ostatních plateb za provedenou práci pro trenéry. Platby se týkají především úhrad za dozory a noční pohotovosti na školních sportovních soustředěních. Čl. 7 (1) Účelové prostředky na SIPVZ ÚZ Dne vyhlásilo MŠMT Rozvojový program ve vzdělávání Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ č.j / Prostřednictvím ţádosti na krajský úřad poţádala škola o maximální moţnou částku. 12

13 Žádost Skutečnost a) Připojení do internetu 0 0 b)ict infrastruktura - HW c) elektr.výukové materiály 0 0 Celkem Prostředky účelové dotace na SIPVZ vzhledem k pozdnímu termínu vyhlášení byly plně pouţity na částečnou úhradu notebooku celková pořizovací cena ,- Kč. Škola pokračuje v doplňování učeben a kabinetů HW podle plánu ICT a docílila splnění standardu. Zvýšení objemu práce ţáků i učitelů je však natolik vysoké, ţe bude nutno v doplňování kabinetů notebooky dále pokračovat. Připojení k internetu hradila škola částečně z provozních prostředků zřizovatele vyčleněných na ICT ve výši ,- Kč. Čl. 8 (1) Přímé náklady na vzdělávání ÚZ Dotace přímých nákladů na vzdělávání činila celkem ,- Kč byla zcela vyčerpána. Čerpání platů je analyticky sledováno jak u jednotlivých součástí školy, tak také analyticky u jednotlivých kategorií pedagogických a nepedagogických pracovníků Nenárokové sloţky platů jsou stanovovány zaměstnancům podle kritérií pracovních činností konaných nad rámec svých povinností určených pracovními náplněmi. Přímý ONIV byl vyuţit na pořízení učebnic bezplatně poskytovaných ţákům niţších ročníků, knih pro učitelskou a ţákovskou knihovnu, učební pomůcky, cestovné pedagogů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobní ochranné pracovní pomůcky a ostatní povinné pojistné zaměstnanců. Přímé náklady Účet Kč Učebnice, knihy, tiskoviny 501/33,35, ,40 Učební pomůcky 501/40, ,10 Celkem materiál ,50 Cestovné učitelé tuzemské 512/ ,50 Cestovné učitelé zahraniční 512/ ,00 Celkem cestovné ,50 DVPP ,50 Software výukové programy 518/ ,50 Celkem služby ,00 Platy zaměstnanců 521/ ,00 Ostatní platby za provedenou práci 521/40, ,00 Celkem mzdové náklady ,00 Odvody na sociální zabezpečení 524/ ,00 Odvody na zdravotní pojištění 524/ ,00 Celkem zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 527/ ,00 Ostatní osobní ochranné pomůcky 528/ ,00 Ostatní povinné pojistné 549/ ,00 Celkem přímé náklady ,00 13

14 Čl. 9 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat (1) Limit pracovníků ve výši 82,83, který zahrnuje 15 trenérských úvazků vycházel v roce 2007 ze skutečných potřeb jednotlivých úseků školy, domova mládeţe, školní jídelny, provozního úseku a administrativy. Počet trenérských úvazků neodpovídá skutečné potřebě, proto část ţáků oboru sportovní příprava trénuje u klubových trenérů, kteří nejsou zaměstnanci školy. Limit pracovníků byl nastaven bez jakýchkoliv úspor. Normativní způsob financování v případě Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových nezohledňuje specifika, vyplývající z existence odloučeného pracoviště, kterým je sportovní hala na Plzeňské ulici i další specifika, vyplývající ze způsobu zajišťování krytí potřeb sportovní přípravy, která je součástí hlavní činnosti školy. Proto je škola nucena vstupovat kaţdoročně do dohadovacího řízení. Skutečný stav zaměstnanců za celý rok byl 80,597. V účelové dotaci na sport měli trenéři stanoven roční limit 15,00, skutečný stav byl 14,574, rozdíl činil 0,426. Důvodem sníţení je skutečnost, ţe u některých trenérů jsou pracovní smlouvy obnovovány opakovaně na dobu určitou neboť se jedná o zvláštní kategorii zaměstnanců, kdy o jejich pracovní náplni v daném školním roce spolurozhodují managementy sportovních klubů. Závazný ukazatel limit zaměstnanců (bez trenérů), stanovený zřizovatelem ve výši 67,83 nebyl překročen. Niţší skutečnost v celoroku o 2,44 byla způsobena zaměstnáváním důchodců na dobu určitou, odchody na mateřskou dovolenou zaměstnanců bez momentálního zástupu a pod. (2) Objem prostředků na platy schválený a upravovaný radou kraje pro kalendářní rok 2007 byl stanoven ve výši 20, ,- Kč (s trenéry) a 15, ,- Kč (bez trenérů). Byl vyčerpán na 100%. Cizí zdroje, které vznikají ze zajišťování závodního stravování a z pronájmů sportovní haly, se promítly do objemu platů ve výši ,- a byly taktéţ zcela vyčerpány. Nárůst objemů prostředků na platy u všech zaměstnanců školy činil o 5,2 %. Téměř celé zvýšení šlo na vrub mzdových tarifů. Objemy financí vyčleněných jednotlivým úsekům pro osobní příplatky nebyly proti roku 2006 sniţovány. Nejvyšší osobní příplatek učitele činí 3 500,- Kč a nejniţší 1 400,- Kč. Čerpání OPPP ve výši 130 tis. Kč zahrnovalo úhradu za zpracování mezd, odstupné pro jednoho učitele a pokrytí dohod o provedení práce na úklidové sluţby na sportovní hale. Limity na platy jsou průběţně sledovány podle jednotlivých součástí školy. Rovněţ čerpání nenárokových sloţek mezd v oblasti odměn je uplatňováno průběţně. Odměny byly zaměstnancům vypláceny ve dvou termínech, za první a druhé pololetí. Čerpání mzdových prostředků v průběhu kalendářního roku bylo rovnoměrné. (3) Průměrný plat jednoho učitele, činil v roce 2007 částku ,- Kč, průměrný plat zaměstnance ve školní jídelně ,- Kč, průměrný plat vychovatele na úseku domova mládeţe činil ,- Kč, průměrný plat trenéra ,- Kč a průměrný plat správních zaměstnanců 9 952,- Kč. Průměrný plat učitele na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových nedosahuje krajského průměru. Průměrná nenároková sloţka mzdy u učitele vypočtená bez vedoucích zaměstnanců činila 2 610,- Kč a nenároková sloţka nepedagogických pracovníků školní jídelny činila 1 510,-. Průměrné platy příznivě ovlivňují velmi dobré výkonové ukazatele ve škole a také v obou součástech. Průměrný počet ţáků na jednu třídu byl téměř

15 ČÁST D) PENĚŽNÍ FONDY Čl. 10 Peněžní fondy, jejich krytí, zapojení do hospodaření (1) Fond reprodukce majetku Sportovní gymnázium naplnilo fond prostředky získanými z odpisů organizace a z účelové investiční dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem. Celková výše prostředků fondu reprodukce majetku byla ,57 Kč. Příděl z odpisů tvořil částku ,- Kč.Škola obdrţela dvě účelové dotace: - ve výši ,- Kč na Rekonstrukci podlahy cvičební plochy na sportovní hale Plzeňská v Ostravě Zábřehu, - ve výši ,40 Kč na Pořízení víceúčelového stroje na zpracování zeleniny ve školní jídelně. Pouţita byly prostředky ve výši ,40 Kč. Částka ,- Kč byla pouţita na rekonstrukci podlahy cvičební plochy na sportovní hale Plzeňská v Ostravě Zábřehu, která tak zajistila regulérní podmínky pro pořádání ligových soutěţí v míčových sportech a dle poţadavků technické komise basketbalového svazu splňuje licenční podmínky kategorie C pro výše uvedený sport. Částka ve výši ,40 Kč byla pouţita na nákup víceúčelového stroje na zpracování zeleniny. Porucha původního robotu z roku 1996 byla takového rázu, ţe nešla odstranit opravou. Nákup nového stroje zohledňuje maximální kapacitu školní kuchyně 980 obědů. Škola pokračovala v rekonstrukci vstupního pavilonu a pouţila částku ve výši ,- Kč na rekonstrukci a rozšíření posilovny ve škole. Částka ,- Kč byla pouţita na instalaci termoregulačních ventilů ve všech pokojích domova mládeţe. Bliţší rozbor investiční činnosti je uveden v kapitole péče o spravovaný majetek. Zřizovateli bylo odvedeno z investičního fondu ,- Kč v souladu se stanoveným závazným ukazatelem. Konečný zůstatek fondu ve výši ,17 Kč je plně kryt na běţném provozním účtu školy analytický účet 241/02. (2) Rezervní fond Počáteční zůstatek fondu činil ,- Kč. V roce 2007 škola obdrţela peněţní dary ve výši ,- Kč na zajištění zlepšení studijních podmínek studentů sportovního gymnázia a finanční dar 7.650,- Kč nadace Ţivot dětem na pořízení učebních pomůcek. Knihy, pomůcky a výukový software byly zakoupeny a fond v souladu s darovací smlouvou pouţit. Ostatní dary nespecifikované na konkrétní účely byly navrţeny vedením školy na krytí ztráty let minulých v plné výši ,- Kč. Tato výše zobrazuje dosaţený hospodářský výsledek školy a její pouţití bylo předloţeno Radě kraje ke schválení. Zůstatek rezervního fondu je 0,- Kč. 15

16 (3) Fond kulturních a sociálních potřeb S prostředky fondu kulturních sociálních potřeb bylo hospodařeno v souladu s platnou vyhláškou o fondu a v souladu se schválenou Kolektivní smlouvou pro rok Účet Kč Počáteční zůstatek 912/ ,76 Základní příděl 912/ ,00 Ostatní příjmy 912/13 50,00 Celkem tvorba fondu ,76 Stravování 912/ ,00 Rekreace 912/ ,00 Kultura,tělovýchova,sport 912/60, ,11 Penzijní připojištění 912/ ,00 Dary 912/ ,00 Ostatní 912/ ,00 Celkem použití fondu ,11 Rozdíl ,65 Rozdíl je nutno upravit o tyto poloţky: poskytnuté půjčky FKSP ,50 Kč půjčky FKSP 12/ ,- Kč pohledávky rekreace 6.235,- Kč příděl 2% HM za 12/07 nepřevedený ,- Kč uhrazená záloha na Týdeník Školství ,- Kč poplatky za vedení účtu FKSP 12/07 114,- Kč úroky účtu FKSP 12/07-9,19 Kč stravné 12/ ,- Kč neuhrazená rekreace 12/ ,- Kč penzijní připojištění 12/ ,- Kč vyrovnání niţšího základního přídělu 12/06-169,- Kč nepřevedený rozdíl z roku 2006 mezi BÚ a účtem FKSP ,98 Kč celkem ,33 Kč Zůstatek na účtu FKSP k činil ,32 Kč, po úpravě o výše uvedené poloţky pak činí ,65 Kč. (4) Fond odměn nemá organizace naplněn. ČÁST E) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Čl. 11 Způsob zajišťování stravování, vyčíslení nákladů (1) Škola disponuje vlastní školní jídelnou, kde se stravují zaměstnanci školy. (2) Kalkulace nákladů pro přípravu jídel byla následující: 16

17 Cena 1 porce oběda činila 42,- Kč, cena 1 porce večeře činila 43,- Kč: Nákladová položka Cena oběda Cena večeře Finanční normativ na potraviny 21,- Kč 22,- Kč Věcné náklady 10,- Kč 10,- Kč Osobní náklady 11,- Kč 11,- Kč - z toho mzdy 8,00 Kč 8,00 Kč sociální zabezpečení 2,10 Kč 2,10 Kč zdravotní pojištění 0,70 Kč 0,70 Kč FKSP 0,20 Kč 0,20 Kč U zaměstnanců sportovního gymnázia byly náklady na potraviny hrazeny strávníkem ve výši 13,- Kč a příspěvkem FKSP ve výši 8,- Kč na jeden oběd, u večeří, které organizace zajišťuje vychovatelům v souladu s platnými předpisy strávník hradí 14,- Kč, příspěvek FKSP je 8,- Kč. Věcné náklady byly hrazeny z dotace na provozní výdaje zřizovatele pro úsek školní jídelny. Osobní náklady byly hrazeny ze mzdového limitu úseku školní jídelny. Podíl zaměstnanců, kteří vyuţívají závodní stravování je velmi vysoký. V kalendářním roce 2007 vyuţívalo závodní stravování 59 zaměstnanců školy. (3) O prázdninách škola nezajišťuje zaměstnancům závodní stravování, protoţe většina zaměstnanců čerpá dovolenou. Trenéři, kteří době prázdnin pracují nevyuţijí případnou moţnost stravování ve školní jídelně z důvodu časové nerentabilnosti při přesunech. Provoz školní jídelny v době prázdnin proto není ani v redukovaném rozsahu zajišťován. ČÁST F) MAJETEK Čl. 12 Péče o spravovaný majetek Pozemky: (1) Proběhl převod části pozemků do majetku statutárního města Ostravy v souvislosti s výstavbou nového venkovního víceúčelového areálu, jehoţ investorem byl Magistrát města Ostravy. Smlouvy o převodech části pozemků řešil zřizovatel. Došlo k převodu pozemku, kde bylo vybudováno nové parkoviště víceúčelového areálu na pozemku 783/30 o výměře 1966 m 2 v ceně 5.898,- Kč a části pozemku 783/28 o výměře 620 m 2 v ceně 1.860,- Kč na okraji areálu školy. Budovy: (2) V roce 2007 bylo po dohodě se zřizovatelem umoţněno firmě PODA a.s. umístit na podestě zadního schodiště pavilonu domova mládeţe (par.2895,2892) koncový bod veřejné komunikační optické sítě s přivedením optického kabelu rozvaděč. Veškeré dokumentační věci týkající se smlouvy o zřízení věcného břemene zajišťoval zřizovatel. 17

18 Čl. 13 Investiční činnost (1) Nejdůleţitější investiční akcí roku 2007 bylo provedení rekonstrukce cvičební plochy na sportovní hale na Plzeňské ulici na kterou zřizovatel uvolnil účelové prostředky ve výši ,- Kč. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Schenk sportovní povrchy Brno, která provedla celou stavbu vysoce profesionálně. Došlo ke kompletnímu odstranění starého opotřebovaného roštu, provedení všech izolačních prací, poloţení nového roštu s odpruţením. Vrchní záklop je zhotoven z dubových parket a ošetřen po vybroušení čtyřmi nátěry ze sportovního protiskluzového laku. Součásti rekonstrukce byl také prostor nářaďovny a bývalé posilovny, jehoţ vyuţití je změněno pro účely sportovního tréninku moderní gymnastiky. Nové provedení se týkalo také příslušenství basketbalových konstrukcí, volejbalových kůlů, zařízení pro tenis a sportovní gymnastiku. Havarijní stav podlahy, který mohl vyústit v uzavření objektu a který znamenal velké riziko pro moţnost vzniku úrazu ţáků, byl kvalitně provedenou rekonstrukcí odstraněn a sportovní hala získala parametry kategorie C podle kritérií basketbalového svazu. (2) Druhou nejvýznamnější investiční akcí bylo provedení další etapy rekonstrukce vstupního pavilonu, která spočívala v rozšíření posilovny na úkor plochy vstupu. Po demolici obvodového pláště byly skleněné výkladce původně v havarijním stavu nahrazeny zdivem v kombinaci s plastovými okny. Sportoviště je opatřeno novými vstupními dveřmi z venkovní i ve vnitřní části. Posilovací stroje, které byly volně přístupné ţákům v prostorách vstupní chodby tak dostaly trvalé místo v moderním sportovišti. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma TERMOSTAV-MRÁZ a.s. Ostrava. Částka vyčleněna pro tuto investici činila ,- Kč a byla čerpána z přídělu vlastních odpisů školy pro rok Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení v roce 2002 a výše uvedená etapa zkolaudována jako změna stavby před jejím dokončením rozhodnutím č.506/2007. (3) V průběhu kalendářního roku došlo k opakované poruše kuchyňského robotu, která se ukázala jako neopravitelná. Vedení školy bylo nuceno urychleně zajistit nový víceúčelový stroj na zpracování zeleniny s přihlédnutím k maximální cílové kapacitě 980 jídel denně. Pořízení nového stroje bylo řešeno v součinnosti s investičním odborem zřizovatele, který zajistil finanční krytí v prosinci 2007 ve výši ,40 Kč. (4) Na úseku domova mládeţe bylo nutno zajistit výměnu ventilů v ceně ,- Kč na otopných tělesech za ventily termoregulační. Dlouhodobě nepříznivá situace v teplotách na pokojích ubytovaných v zimních měsících se tím podařila zlepšit, rekonstrukci se podařilo termínově sladit s opravou topení v přízemí, která vznikla v návaznosti na stavbu sousedního objektu v rámci výstavby víceúčelového areálu. Pavilon domova mládeţe však celkově nevyhovuje poţadavkům na současný způsob ubytování a je nutno je řešit komplexně. Vedení školy proto navrhlo náměstkyni hejtmana pro školství a investičnímu odboru kraje investiční záměr, který sleduje zařadit tuto stavbu mezi projekty zřizovatele a to nejen v oblasti příprav, ale i v oblasti realizace. 18

19 Čl. 14 Opravy a údržba (1) Hlavní úkoly v oblasti oprav a údrţby jsou dlouhodobé a byly stanoveny v roce 2001 na dobu 10 let. Při rozhodování o jejich rozsahu a časovém sledu vycházelo vedení školy z těchto zásad: - vyřešení nejpalčivějších výukových úkolů - reakce na opatření uvedené ve zprávách z kontrol České školní inspekce - moţnosti zlepšení pracovního prostředí studentů a zaměstnanců, podchycené ve zprávách BOZP - reakce na nové vyhlášky vztahující se k provozu škol - zápisy z kontrol KHS, které limitují provedení prací časově - návaznost dlouhodobých úkolů na rozsáhlý projekt, jehoţ zpracovatelem a iniciátorem je sportovní gymnázium. V roce 2007 nebylo nutno zajistit ţádnou opravu velkého rozsahu, k finančně náročnějším patřily: v pavilonu tělocvičny a jeho okolí byly provedeny opravy navazující na výstavbu víceúčelového areálu a to oprava fasády v ceně ,60 Kč a terénní úpravy včetně kácení dřevin a likvidace kořenů v ceně ,- Kč. Zároveň byla zajištěna oprava slaboproudých rozvodů v celkové ceně ,- Kč tak, aby v následujícím roce mohl být pavilon pod kontrolou elektronického zabezpečovacího systému v pavilonu domova mládeţe došlo v důsledku spálení přívodního kabelu elektroinstalace k výměně všech přívodů k rozvaděčům v ceně ,- Kč a k menším opravám oken v celkové hodnotě ,10 Kč na sociálním zařízení chlapců největší oprava ve škole se týkala podlahy posilovny v hodnotě ,-Kč. Ostatní dosti četné opravy byly běţného provozního charakteru. Na úseku školní jídelny se vyskytla jedna velká porucha, kterou nebylo moţno řešit opravou, ale zakoupením nového víceúčelového stroje na zpracování zeleniny. Ostatní zajišťované opravy byly rovněţ běţného charakteru. Největší souhrnná částka ,50 Kč oprav byla za malování školy, tělocvičny, školní jídelny, haly. Opravy movitého majetku byly řešeny operativně. Čl. 15 Vyhodnocení opatření roku 2007 Opatření, přijatá jako prioritní pro rok 2007, byla splněna částečně. Byly splněny tyto úkoly: nejvýznamnější dlouhodobý úkol, který se v roce 2007 podařilo završit, byla realizace stavby Rekonstrukce hřiště Volgogradská. Projekt zpracovalo vedení školy v roce Náklady na tuto investiční akci přesáhly 45 mil. Kč a finanční krytí bylo zajištěno Magistrátem města Ostravy a částečně za pomocí státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj odstranění nevyhovujícího stavu cvičební plochy na sportovní hale rozšíření posilovny a zlepšení kvality jejího vnitřního prostředí 19

20 zahájení 1. etapy výměny opotřebovaných skříní v předsíňkách pokojů domova mládeţe zkvalitnění vybavenosti kabinetů učitelů a trenérů pro práci s vyuţitím ICT technologie, docílení standardu ICT ve vybavenosti školy komplexní výměna školního nábytku ve dvou kmenových učebnách, částečná v jedné jazykové učebně a výměna dvou nevyhovujících tabulí za keramické dokončení opravy rozvodů elektroinstalace v pavilonu tělocvičny efektivní vyuţití prostředků ONIV pro sportovní přípravu, jejichţ objem byl proti roku 2006 sníţen v rozpise odboru sportu MŠMT o více neţ jednu třetinu povinné zabezpečení preventivních periodických sportovních prohlídek ţáků oboru sportovní příprava Nebyly splněny tyto úkoly: o o o o o oprava jednoho sociálního zařízení rekonstrukce osvětlení a rozvodů elektroinstalace ve dvou podlaţích školy. Na tento nesplněný úkol, podléhající přidělení investičních prostředků ze strany zřizovatele bylo nutno poţádat Krajskou hygienickou stanici o prodlouţení termínu do roku doplnění laviček na chodbách pro odpočinek ţáků výměna opotřebených vnitřních dveří ve školních pavilonech zlepšení estetiky chodeb a značení plánů místností, orientační tabule ve vestibulu. Čl. 16 Návrh opatření ke zdokonalení činnosti pro rok 2008 Vedení SG si stanovilo níţe uvedené úkoly jako priority roku 2008: efektivní sjednání smluv s provozovatelem nového víceúčelového areálu zajištění výměnného pobytu zahraničních ţáků v jazyce anglickém realizace II. etapy výměny skříní v předsíňkách pokojů na domově mládeţe kompletní výměna opotřebovaných ţidlí ve školní jídelně maximální splnění úkolů uvedených v plánu ICT, z investičních prostředků zajištění nového serveru dokončení sálu pro moderní gymnastiku na sportovní hale ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v odstranění nedostatků, které jsou předmětem kontrol Krajské hygienické stanice pokračování v rekonstrukci elektroinstalace v přízemí a 2. nadzemním podlaţí školy oprava jednoho sociálního zařízení doplnění laviček na chodbách pro odpočinek ţáků výměna opotřebených vnitřních dveří ve školních pavilonech Čl. 17 Informace o pojištění majetku (1) Pojištění majetku Soubor nemovitostí sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových na Volgogradské ulici 2631/6 zahrnující budovu školy, tělocvičny, školní jídelny a domova mládeţe a sportovní halu na Plzeňské ulici. Sportovní gymnázium je 20

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 zpracoval:paeddr.kropáč Vlastimil ředitel školy

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Věstník NKÚ, kontrolní závěry 65 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více