Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 120T00. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: NEBEZPEÈÍ oznaèuje ohroení, které, není-li eliminováno, zpùsobí smrt nebo váný úraz. VAROVÁNÍ oznaèuje ohroení, které, není-li eliminováno, mùe zpùsobit smrt nebo váný úraz. POZOR oznaèuje ohroení, které, není-li eliminováno, mùe zpùsobit lehký nebo støednì tìký úraz. POZOR, pokud se pouije bez varovného symbolu, oznaèuje situaci, v ní by mohlo dojít k pockození produktu. UPOZORNÌNÍ Tento motor je dodáván firmou Briggs & Stratton bez oleje. Pokud spustíte motor bez oleje, mùe dojít k jeho neopravitelnému pockození, na které se nebude vztahovat záruka. SYMBOLY SOUVISEJÍCÍ S MOTORY Poár Pohyblivé èásti Palivo Toxické výpary Pomalu Výbuch Úraz elektrickým proudem Uzávìr paliva Olej Rychle Zpìtný ráz Pouívejte ochranu zraku Zapnuto/ Vypnuto Stop Horký povrch Sytiè Ètìte návod cs 3 POZOR Benzín a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbucné. Nepøeplòujte palivovou nádr. Kontrolujte palivové potrubí, nádr a víèko a vcechny spoje na tìsnost a praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu. Jestlie rozlijete palivo, poèkejte, a se odpaøí a teprve potom spuste motor. Pøi spouctìní motoru Zkontrolujte, zda jsou na svém místì svíèky, tlumiè výfuku, víèko palivové nádre a vzduchový filtr, a zda jsou dobøe zajictìny. Neotáèejte motorem pøi odstranìné svíèce. Pøi pøeplavení motoru nastavte sytiè (je-li k dispozici) do polohy OPEN/RUN (chod) a ckrtící klapku do polohy FAST (rychle) a protáèejte motor, dokud nenaskoèí. Pøi obsluze zaøízení Nenaklánìjte motor ani zaøízení do polohy, která by zpùsobila únik benzínu. Motor se nesmí zastavovat zahlcením karburátoru. Pøi pøepravì zaøízení Zaøízení pøepravujte s PRÁZDNOU palivovou nádrí nebo zavøeným palivovým kohoutem. Pøi skladování benzínu nebo zaøízení s palivem v nádri Uchovávejte oddìlenì od pecí, kamen, ohøívaèù vody èi jiných zaøízení, která mají vìèný plamínek nebo od jiných zdrojù zapálení. Mohou zaehnout benzinové páry. POZOR Motory produkují oxid uhelnatý, co je bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu. Vdechování oxidu uhelnatého mùe zpùsobit nevolnost, mdloby a smrt. Spouctìjte a provozujte motor venku. Nespouctìjte ani neprovozujte motor v uzavøeném prostoru, i kdy jsou otevøená okna i dveøe. POZOR Rychlé zataení (zpìtné "kopnutí") lanka spouctìèe pøitáhne ruku a pai k motoru rychleji, ne je staèíte pustit. Je tu nebezpeèí zlomeniny, odøení nebo nataení clach. Pøi spouctìní motoru, táhnìte za lanko spouctìèe pomalu, dokud neucítíte odpor. Pak zatáhnìte prudce. Pøed spuctìním motoru zbavte motor veckerého vnìjcího vybavení/zátìe. Pøímo spøaené souèásti zaøízení, napø. noe, obìná kola, øemenice, ozubená kola atd., musí být bezpeènì upevnìny. POZOR Otáèivé èásti se mohou dostat do styku nebo zachytit ruce, nohy, vlasy, odìv èi výstroj. Mùe dojít k tìkým trným ranám a amputacím konèetin. Provozujte zaøízení pouze s upevnìnými ochrannými kryty. Nepøibliujte ruce a nohy k rotujícím èástem. Sepnìte si dlouhé vlasy a sejmìte cperky. Nenoste volnì vlající odìv, volnì visící stahovací tkalouny a còùry, je mohou být zachyceny. POZOR Spouctìní motoru je doprovázené jiskøením. Jiskøení mùe zaehnout pøítomné hoølavé plyny. Výsledkem mùe být poár nebo výbuch. Nespouctìjte motor, uniká-li v prostoru zemní plyn nebo propan-butan (LPG). Nepouívejte stlaèené startovací kapaliny, jejich páry jsou hoølavé. 4 BRIGGSandSTRATTON.com POZOR Provozem motorù se vytváøí teplo. Díly motoru, zejména tlumiè výfuku, jsou za provozu extrémnì horké. Ve styku s nimi mohou vzniknout váné popáleniny. Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, roctí atd., mùe vzplanout. Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, válec a ebra motoru vychladnout. Odstraòujte hoølavé neèistoty, hromadící se v prostoru tlumièe a válce. Pøed pouitím zaøízení na zalesnìném, travnatém nebo køovím porostlém nekultivovaném pozemku namontujte a udrujte ve funkèním stavu lapaè jisker. Vyaduje to stát Kalifornie (odst Kalifornského zákona o veøejných zdrojích). Ostatní státy mají podobné zákony.

3 Na federálních pozemcích platí federální zákony. POZOR Neúmyslné jiskøení mùe zpùsobit poár nebo úraz elektrickým proudem. Neúmyslné spuctìní motoru mùe zpùsobit zachycení, amputaci konèetiny nebo trné rány. Pøed provádìním seøizování nebo oprav: Odpojte kabel od zapalovací svíèky a ulote jej dále od zapalovací svíèky. Odpojte kabel od záporného vývodu akumulátoru (jen pokud je motor vybaven elektrickým spouctìèem). Pouívejte pouze správné nástroje. Otáèky motoru se nesmí zvycovat úpravami pruin regulátoru, táhel a ostatních dílù. zkoucení svíèky: Pouijte schválenou zkouceèku zapalovacích svíèek Nezkoucejte jiskru zapalování pøi vyjmuté svíèce. Informace o jmenovitém výkonu motoru Celkový jmenovitý výkon jednotlivých modelù benzínových motorù je vyznaèen na ctítku v souladu s normou J1940 pro postup pøi stanovování výkonu a krouticího momentu u malých motorù (Small Engine Power & Torque Rating Procedure) vydané asociací SAE (Society of Automotive Engineers) a jmenovitý výkon byl získán a pøepoèten v souladu s normou SAE J1995 (revize ). Hodnoty krouticího momentu byly získány pøi 3060 RPM (ot./min.) a hodnoty výkonu v koních byly získány pøi 3600 RPM (ot./min.). Skuteèný celkový jmenovitý výkon motoru bude nicí, co je ovlivnìno mimo jiné provozními podmínkami prostøedí a rozdíly mezi jednotlivými vyrobenými kusy motorù. Z dùvodu ciroké ckály produktù, do nich se nace motory umísují a rùzných vnìjcích faktorù vztahujících se k provozu zaøízení, nemusí benzínový motor pøi pouití v konkrétním druhu zaøízení dosahovat celkového jmenovitého výkonu (skuteèného výkonu na místì instalace" nebo efektivního výkonu uvádìného v koòských silách). Tento rozdíl je zpùsoben mnoha faktory, mezi nì patøí pouité pøíslucenství (jako je napøíklad vzduchov&yacu nadmoøské výcky. Pøi pouívání motoru bez tohoto seøízení dochází ke sníení výkonu, zvýcení spotøeby paliva a zvýcení emisí. Informace o seøízení pro velké nadmoøské výcky získáte od autorizovaného dealera spoleènosti Briggs & Stratton Dealer. Pøi provozu v nadmoøských výckách do 2500 stop (762 metrù) se nedoporuèuje pouívat soupravu pro vìtcí nadmoøské výcky. SAE F a vyccí (55 C a vyccí) je vhodný pro vcechny úèely pouití pøi teplotì nad 40 F, pøi teplotì pod 40 F bude motor obtínì startovat. 10W-30 0 a 1005 F (18 a 385 C) je vhodnìjcí pro promìnlivé teplotní podmínky. Olej s tímto stupnìm viskozity zlepcuje startování v chladném poèasí, ale mùe zvýcit spotøebu oleje pøi teplotách nad 80 F (27 C)*. Pøi vyccích teplotách pravidelnì kontrolujte hladinu oleje. Syntetický 5W a 1205 F (30 a 405 C) poskytuje nejlepcí ochranu pøi vcech teplotách a zlepcuje startování, ani by zvycoval spotøebu oleje. 5W F a nicí (55 C a nicí) se doporuèuje pro pouití v zimì a je nejvhodnìjcí pro chladné podmínky. Doplnìní paliva POZOR Benzín a jeho páradnì záruky na výrobek a emise, které jsou uvedeny na jiném místì této pøíruèky. Èíslo záznamu modelu Zapicte si model motoru, jeho typ a výrobní èíslo spoleènì s datem nákupu. Tyto údaje budete potøebovat pøi ádosti o náhradní díly nebo technickou pomoc. Umístìní tìchto èísel najdete v sekci Funkce. Datum nákupu: DD/MM/RRRR POZOR Aby motor správnì fungoval, musí vcechny jeho souèásti tohoto motoru zùstat na svém místì. POZOR Neúmyslné jiskøení mùe zpùsobit poár nebo úraz elektrickým proudem. Neúmyslné spuctìní motoru mùe zpùsobit zachycení, amputaci konèetiny nebo trné rány. Pøed provádìním seøizování nebo oprav: Odpojte kabel od zapalovací svíèky a ulote jej dále od zapalovací svíèky. Pouívejte pouze správné nástroje. Otáèky motoru se nesmí zvycovat úpravami pruin regulátoru, táhel a ostatních dílù. ty, kterých je dosaeno døíve. olej do vhodné nádrky. 3. mìrka oleje 1. Nalijte olej pomalu do plnicího otvoru motoru (D). OLEJ NEPØEPLÒUJTE. Vlote mìrku a utáhnìte ji. 4. Odstraòte mìrku a zkontrolujte hladinu oleje. zda na tlumièi, krytu nebo lapaèi jisker (je-li jím zaøízení vybaveno) není patrné pockození nebo zda není ucpán neèistotami.

4 Vyèistìte tyto díly od neèistot nebo (je-li to nutné) je vymìòte. Pouívejte pouze originální náhradní díly. 8 BRIGGSandSTRATTON.com POZOR Nepouívejte k èictìní filtru stlaèený vzduch nebo rozpouctìdla. Stlaèený vzduch mùe filtr pockodit a rozpouctìdla jej rozpustí. POZNÁMKA: V nìkterých oblastech vyadují místní pøedpisy pouití zapalovací svíèky s odporem pro potlaèení rucení. Jestlie byl tento motor pùvodnì vybaven svíèkou s odporem, pouívejte k výmìnì svíèek stejného typu. 5. Napuste pìnovou vloku èistým motorovým olejem. Pøebyteèný olej z pìnové vloky vymaèkejte do èisté látky. 6. Nainstalujte pìnovou vloku zpìt do základny vzduchového filtru. 7. Nainstalujte sestavu vzduchového filtru na karburátor a zajistìte ji croubem. Postup èictìní vzduchového chladicího systému Neèistoty nebo usazeniny mohou omezit proud vzduchu a zpùsobit pøehøátí motoru, které má za následek sníení výkonu a ivotnosti motoru. Dennì nebo pøed kadým pouitím odstraòujte z motoru a kabelu svíèky (A, obrázek 10), táhel, pruin, ovládacích prvkù (B) a z oblasti kolem tlumièe výfuku (C) usazeniny a neèistoty. POZOR Postup kontroly zapalovací svíèky Odstraòte zapalovací svíèku a vyèistìte ji drátìným kartáèem. Vymìòte zapalovací svíèku, pokud pøi kontrole zjistíte, e elektroda (A, obrázek 5) je spálená nebo opotøebovaná. Zkontrolujte vzduchovou mezeru pomocí drátové mìrky (B) a je-li to nutné, znovu ji nastavte na 0,76 mm (0,030 in) Nepouívejte k èictìní motoru vodu. Voda by mohla kontaminovat palivovou soustavu. K èictìní motoru pouijte kartáè nebo suchý hadøík. Postupem èasu se mohou na chladicích ebrech nahromadit neèistoty a zpùsobit pøehøátí motoru. Tyto neèistoty nejsou viditelné bez èásteèného rozebrání motoru. Pomoc pøi èictìní vzduchového chladicího systému vám poskytne kterýkoli autorizovaný dealer Briggs & Stratton. Skladování (nad 30 dní) POZOR Benzín a jeho páry jsou vysoce hoølavé a výbucné. skladování benzínu nebo zaøízení s palivem v nádri Ulote oddìlenì od pecí, kamen, ohøívaèù vody èi jiných zaøízení, která mají vìèný plamínek nebo od jiných zdrojù zapálení. Mohou zaehnout benzinové páry. Palivová soustava Palivo mùe pøi skladování delcím ne 30 dnù zvìtrat. Zvìtralé palivo zpùsobuje tvorbu usazenin kyseliny a gumovitých usazenin v palivové soustavì nebo na základních dílech karburátoru. Chcete-li udret palivo èerstvé, pouívejte stabilizátor paliva FRESH START spoleènosti Briggs & Stratton, který je dostupný v podobì kapalné pøísady nebo koncentrovaných kapek. Pouíváte-li stabilizátor paliva podle pokynù, není potøeba vypouctìt benzín z motoru. Nechte motor bìet 2 minuty, aby se stabilizátor rozptýlil po celém palivovém systému. funguje normálnì pøi náklonu do 15. Maximální dovolené provozní limity pro svahy najdete v návodu k obsluze zaøízení. Vùle ventilù po montái ventilových pruin a natoèení pístu o 6 mm (0,25 in) za horní úvra (kontrola pøi studeném motoru). 10 BRIGGSandSTRATTON.com Vyhledávání a odstraòování závad ZÁVADA Motor nelze nastartovat PØÍÈINA Doclo palivo. Karburátor je pøeplavený ODSTRANÌNÍ Doplòte èerstvé palivo a olej. Posuòte páèku ckrticí klapky (je-li jí zaøízení vybaveno) do polohy FAST. Poté postupujte dle návodu pro startování, dokud motor nenastartuje. Zkontrolujte hladinu oleje. Pøilijte olej tak, aby jeho hladina dosahovala na znaèku FULL na mìrce. Vypuste pøebyteèný olej, aby jeho hladina dosahovala na znaèku FULL na mìrce. Vyèistìte svíèku a nastavte vzduchovou mezeru zapalovací svíèky. Je-li elektroda zapalovací svíèky spálená nebo opotøebovaná, svíèku vymìòte. Vypuste nádr a pak ji doplòte èerstvým palivem. Vypuste palivo a vyèistìte palivovou nádr. Naplòte ji èerstvým palivem. Kontaktujte autorizované servisní støedisko Briggs & Stratton. Vyèistìte nebo vymìòte vzduchový filtr Vyèistìte svíèku a nastavte vzduchovou mezeru zapalovací svíèky. Je-li elektroda zapalovací svíèky spálená nebo opotøebovaná, svíèku vymìòte. Vypuste pøebyteèný olej, aby jeho hladina dosahovala na znaèku FULL na mìrce. Vyèistìte nebo vymìòte vzduchový filtr. Vyèistìte svíèku a nastavte vzduchovou mezeru zapalovací svíèky. Je-li elektroda zapalovací svíèky spálená nebo opotøebovaná, svíèku vymìòte.

5 Okamitì zastavte motor. Utáhnìte vcechny crouby. Pokud vibrace pokraèují, kontaktujte autorizované servisní støedisko Briggs & Stratton. Nízká hladina oleje Hladina oleje je nad znaèkou FULL na mìrce Zanesení svíèky Motor obtínì startuje nebo b Motor bìí chaoticky nebo Motor nebìí pøi plné rychlosti Zvìtralé palivo Neèistoty v palivové nádri Karburátor není seøízen Zneèictìný vzduchový filtr Zanesení svíèky Z motoru vychází nadmìrné mnoství kouøe Hladina oleje je nad znaèkou FULL na mìrce Zneèictìný vzduchový filtr Zanesení svíèky Nadmìrné vibrace Uvolnìné díly motoru nebo pohánìného zaøízení Potøebujete pomoc? Navctivte stránku BRIGGSandSTRATTON.com cs 11 ZÁRUKA POSKYTOVANÁ MAJITELÙM MOTORÙ BRIGGS & STRATTON Platí od 12/06 OMEZENÁ ZÁRUKA Spoleènost Briggs & Stratton bezplatnì opraví nebo nahradí jakýkoli díl nebo díly motoru s vadou materiálu nebo dílenského zpracování nebo obojí. Náklady na dopravu produktu k opravì nebo výmìnì podle této záruky nese kupující. Tato záruka platí na dobu a za podmínek zde stanovených. Pro záruèní servis se obracejte na nejblicí autorizované dealery spoleènosti Briggs & Stratton podle nací mapy dealerù na webové stránce na telefonu , nebo jsou také uvedeni ve 'Zlatých stránkácht'. Neexistuje ádná dalcí výslovná záruka. Pøedpokládané záruky, vèetnì napø. záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní úèel, jsou omezeny na dobu jednoho roku od zakoupení, nebo na jinou dobu povolenou zákonem, a vcechny pøedpokládané záruky jsou vylouèeny. Odpovìdnost za náhodné nebo následné ckody je vylouèena v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Nìkteré státy nebo zemì nedovolují omezení délky pøedpokládané záruky a nìkteré státy nebo zemì nedovolují vylouèení nebo omezení náhodných nebo následných ckod, take se vás výce uvedená vylouèení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická práva, a mùete mít i jiná práva, která se licí v jednotlivých státech a zemích. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY ** Znaèka/Typ produktu Vanguardt Extended Life Seriest, I/C, Intek I/C, Intek Prot Spotøebitelské pouití 2 roky 2 roky 1 rok 2 roky Komerèní pouití 2 roky 1 rok 90 dní 90 dní Motory pohánìné kerosinem Vcechny ostatní motory Briggs & Stratton ** Na motory pouívané v domácích záloních generátorech se vztahuje záruka pouze pro spotøebitelské pouívání. Tato záruka neplatí pro motory pouívané v zaøízeních slouících k napájení elektrorozvodné sítì. Na motory, pouívané pøi sportovních závodech nebo na komerèních èi nájemních dráhách, se ádná záruka neposkytuje. Záruèní lhùta zaèíná v den zakoupení prvním maloobchodním spotøebitelem nebo komerèním koncovým uivatelem a trvá po dobu, uvedenou v horní tabulce. "Spotøebitelským pouíváním" se rozumí osobní pouívání maloobchodním spotøebitelem v jeho domácnosti. "Komerèním pouitím" se rozumí vcechny ostatní druhy pouití, vèetnì pouití komerèního, výdìleèného a v pùjèovnách. Jakmile byl jednou motor pouit pro komerèní úèely, musí být pro úèely této záruky nadále povaován za motor pro komerèní pouití. K obdrení záruky na výrobky Briggs & Stratton není nutná registrace záruky. Uchovejte si úètenku jako dùkaz o zakoupení. Jestlie pøi ádosti o záruèní servis nepøedloíte dùkaz o dni prvního zakoupení, pro urèení záruèní lhùty bude pouito datum výroby výrobku. O ZÁRUCE NA MOTOR Firma Briggs & Stratton ochotnì zajistí záruèní opravy a omlouvá se za zpùsobené nepøíjemnosti. Záruèní opravy provádìjí vcichni autorizovaní prodejci. Vìtcina záruèních oprav je rutinní záleitostí, ale nìkdy mohou být poadavky na záruèní servis nepøimìøené. Záruka se nevztahuje napøíklad na závady zpùsobené neodborným zacházením, nedostateènou bìnou údrbou, pøepravou, manipulací, skladováním nebo nesprávnou montáí. se pøedeclo nedorozumìním mezi zákazníkem a prodejcem, uvádíme dále nejbìnìjcí pøíèiny selhání motoru, na které se záruka nevztahuje. Normální opotøebení: Podobnì jako vcechna mechanická zaøízení, motory potøebují periodický servis a výmìnu souèástek, aby správnì fungovaly.

6 Powered by TCPDF ( Záruka se nevztahuje na opravy, kdy byla ivotnost dílu nebo motoru vyèerpána normálním pouíváním. Nesprávná údrba: ivotnost motoru závisí na podmínkách, v nich se provozuje, a na péèi, která se mu vìnuje. se nevztahuje ani na opravy nutné v dùsledku: 1 Problémy zpùsobené pouitím jiných ne originálních dílù Briggs & Stratton. 2 Ovládací prvky nebo zaøízení, která brání spouctìní motoru, pùsobí sníení výkonu motoru a zkracují jeho ivotnost (Spojte se s výrobcem zaøízení. ) 3 Netìsné karburátory, ucpané palivové trubky, váznoucí ventily nebo jiná pockození, zpùsobená pouíváním zneèistìného nebo starého paliva. Díly, které jsou vydøené nebo zlomené proto, e byl motor provozován s nedostateèným mnostvím oleje, zneèistìným olejem, nebo olejem nesprávné jakosti (hladinu oleje kontrolujte a doplòujte dle potøeby a olej vymìòujte v doporuèených intervalech). Zaøízení OIL GARD nemusí bìící motor zastavit. Nedodruje-li se správná hladina oleje, motor se mùe pockodit. 5 Oprava nebo seøízení souvisejících souèástí nebo sestav, napø. spojky, pøevodù, dálkového ovládání apod., které nebyly vyrobeny firmou Briggs & Stratton. 6 Pockození nebo opotøebení souèástí zpùsobené neèistotami, které se dostaly do motoru z dùvodù nesprávné údrby èi zpìtnou montáí èistièe vzduchu, pouíváním jiného ne originálního èistièe, èi filtraèní vloky. V doporuèených intervalech èistìte nebo mìòte filtraèní vloku, jak je uvedeno v Návodu k obsluze a údrbì. 7 Souèásti pockozené pøetoèením nebo pøehøátím, zpùsobeným zanesením èi ucpáním chladících eber nebo prostoru setrvaèníku trávou, úlomky a cpínou, nebo provozem motoru v uzavøeném nevìtraném prostoru. Motor èistìte v pøedepsaných intervalech, jak je uvedeno v Návodu k obsluze a údrbì. 8 Pockození motoru nebo jeho souèásti nadmìrnými vibracemi zpùsobenými uvolnìním montáních croubù motoru, uvolnìnými noi sekaèky, uvolnìnými nebo nevyváenými obìnými koly, nesprávným upevnìním zaøízení k høídeli motoru, nadmìrnými otáèkami nebo jiným nesprávným provozem. 9 Ohnutý nebo zlomený klikový høídel po nárazu noe rotaèní sekaèky na pevný pøedmìt nebo pro nadmìrné napìtí klínových øemenù. 10 Bìné vyladìní nebo seøízení motoru. 11 Pockození motoru nebo nìkteré jeho souèásti, napø. spalovací komory, ventilù, ventilových sedel, vedení ventilù, nebo spálení vinutí startéru pouíváním nesprávného paliva - zkapalnìného plynu, zemního plynu, upravovaného benzinu apod. Záruèní servis je dostupný pouze prostøednictvím autorizovaných dealerù spoleènosti Briggs & Stratton. Nejblicí autorizované dealery spoleènosti Briggs & Stratton najdete na nací mapì dealerù na webové stránce na telefonu , nebo jsou také uvedeni ve 'Zlatých stránkácht' BRIGGSandSTRATTON.com cs Pøi výrobì motorù Briggs & Stratton je vyuito jednoho nebo více následujících patentù: Prùmyslový vzor D-247,177. Øízení o udìlení dalcích patentù probíhá 6,691,683 6,647,942 6,622,683 6,615,787 6,617,725 6,603,227 6,595,897 6,595,176 6,584,964 6,557,833 6,542,074 6,520,141 6,495,267 6,494,175 6,472,790 6,460,502 6,456,515 6,382,166 6,369,532 6,356,003 6,349,688 6,347,614 6,325,036 6,311,663 6,284,123 6,263,852 6,260,529 6,242,828 6,239,709 6,237,555 6,230,678 6,213,083 6,202,616 6,145,487 6,142,257 6,135,426 6,116,212 6,105,548 6,347,614 6,082,323 6,077,063 6,064,027 6,040,767 6,014,808 6,012,420 5,992,367 5,904,124 5,894,715 5,887,678 5,852,951 5,843,345 5,823,153 5,819,513 5,813,384 5,809,958 5,803,035 5,765,713 5,732,555 5,645,025 5,642,701 5, ,619,845 5,606,948 5,606,851 5,605,130 5,497,679 5,548,955 5,546,901 5,445,014 5,503,125 5,501,203 5,497,679 5,320,795 5,301,643 5,271,363 5,269,713 5,265,700 5,243,878 5,235,943 5,234,038 5,228,487 5,197,426 5,197,425 5,197,422 5,191,864 5,188,069 5,186,142 5,150,674 5,138,996 5,086,890 5,070,829 5,058,544 5,040,644 5,009,208 4,996,956 4,977,879 4,977,877 4,971,219 4,895,119 4,875,448 4,819,593 4,720,638 4,719,682 4,633,556 4,630,498 4,522,080 4,520,288 4,512,499 4,453,507 4,430,984 D 476,629 D 457,891 D 368,187 D 375,963 D 309,457 D 372,871 D 361,771 D 356,951 D 309,457 D 308,872 D 308,871.

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: HO-LA CENTER Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Zapalovací svíčka BS19LMR x 2 - blistr

Zapalovací svíčka BS19LMR x 2 - blistr Maloobchodní balení 491588S - blistr Pro model: 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 20,21. Další balení: 4101 = 5x 491588S v kartonu. Obal: blistr. Baleno po: 5ks karton. BSA6043E 236,84 Kč 272235S - blistr Pro

Více

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín)

Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Avensis 250-1,8 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Avensis ZZT251 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,8L 95kW) 1ZZ-FE Výroba: 01/2003-10/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Prius 1,5 VVT-i (hybrid)

Prius 1,5 VVT-i (hybrid) Prius 1,5 VVT-i (hybrid) Autorizovaný servis: LIPAN A. EURO Model: Prius NHW20 Platnost od: 22.1.2013 Motor: 1,5L (57kW) 1NZ-FXE Výroba: 02/2005-03/2009 15 000 km / 1 rok * Práce Práce - údržba Prius II.

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LIPAN A. EURO Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 22.1.2013 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Verso 1,6 Valvematic (benzín)

Verso 1,6 Valvematic (benzín) Verso 1,6 Valvematic (benzín) Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA Model: Verso ZGR20 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 1,6L (97kW) 1ZR-FAE Výroba: 02/2009-15 000 km / 1 rok * Práce Práce - údržba Verso

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín)

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: LOUWMAN PRAHA Model: RAV4 ACA30 Platnost od: 28.2.2015 Motor: 2,0L (112kW) 1AZ-FE Výroba: 11/2005-11/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1 Ks 277 Kč 4

Více

GX630 GX660 GX690 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝSTRAHA: VÝSTRAHA POZOR ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OBSAH

GX630 GX660 GX690 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝSTRAHA: VÝSTRAHA POZOR ÚVOD ČESKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OBSAH ÚVOD Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro motor značky Honda. Tato příručka vám pomůže s novým motorem dosáhnout nejlepších výsledků a bezpečného provozu. Obsahuje informace o tom, jak toho dosáhnout,

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena sortimentní nabídka Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena Co znamenají jednotlivé části této rovnice? 3letá záruka = nadstandardní benefit při nákupu náhradních dílů Starline,

Více

Originál návod k použití. www.metabo.cz

Originál návod k použití. www.metabo.cz Originál návod k použití www.metabo.cz 14 1 2 3 4 5 6 2 A 1. 10 7 8 5 B 1. 2. + 8 7 6 11 9 10 12 13 14 3 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG EN 60335 2014-08-12 Volker Siegle Direktor Innovation, Forschung

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

POW695 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW695 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3 Osobní bezpečnost...

Více

Tady začíná off-roadové dobrodružství.

Tady začíná off-roadové dobrodružství. Tady začíná off-roadové dobrodružství. Pokud jde o minikrosy, je Yamaha jasnou jedničkou. Díky uživatelsky přátelskému designu je snadné poznat, proč je tento dvoutakt o objemu 49 ccm tak oblíbený u dětí

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel)

RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel) RAV4 40 2,0 D-4D FWD (diesel) Autorizovaný servis: HO-LA CENTER Model: RAV4 ALA40 Platnost od: 1.10.2014 Motor: 2,0L (91kW) 1AD-FTV s DPF Výroba: 12/2012-15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práce

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel)

Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel) Hilux 2,5 D-4D 2WD (diesel) Autorizovaný servis: AUTOCENTRUM DUBA Model: Hilux KUN15 Platnost od: 5.4.2013 Motor: 2,5L (106kW) 2KD-FTV Výroba: 07/2006-15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky * Práce Práce

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín)

RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) RAV4 30 2,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: AUTO EDER Model: RAV4 ACA30 Platnost od: 12.8.2013 Motor: 2,0L (112kW) 1AZ-FE Výroba: 11/2005-11/2008 15 000 km / 1 rok * Filtr olejový 1 Ks 311 Kč Olej

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín)

Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Corolla Verso 1,6 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: T-MOTOR ZLÍN Model: Corolla Verso ZNR10 Platnost od: 5.4.2013 Motor: 1,6L (81kW) 3ZZ-FE Výroba: 02/2004-12/2008 15 000 km / 1 rok * 30 000 km / 2 roky

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 MAZÁNÍ...4 6 PROVOZ...5 7 ÚDRŽBA...5 8 TECHNICKÉ ÚDAJE...6

1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 MAZÁNÍ...4 6 PROVOZ...5 7 ÚDRŽBA...5 8 TECHNICKÉ ÚDAJE...6 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 3 PŘÍVOD VZDUCHU...3 4 MAZÁNÍ...4 5 DŮLEŽITÉ!!!...4 6 PROVOZ...5 7 ÚDRŽBA...5 8 TECHNICKÉ ÚDAJE...6 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...7

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O

MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O MOTOR GCV52O GCV53O GXV53O VÝROBNÍ ČÍSLO MOTORU NÁVOD K OBSLUZE BG Technik cs, a.s, 2002 Vyrobilo Z STUDIO, 2002 Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více