ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč Počínaje 13. červnem (fotografie jsou z vernisáže) jsou opět v Lipníku nad Bečvou instalovány kované plastiky v rámci výstavy Kov ve městě, tentokrát již s pořadovým číslem 5. Lipová víla Tilinka výstavu zahájila odhalením kovaného koně z dílny Pavla Tasovského. Další plastiky najdete v Meditační zahradě za kostelem sv. Jakuba, kolem hradebního okruhu v ulici Novosady i na náměstí. Foto: M. Gladišová

2 STRANA 2 Dne 8. června 2009 byl v čistírně odpadních vod v Lipníku nad Bečvou slavnostně zakončen projekt Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy, který byl spolufinancován Fondem soudržnosti Evropské unie. Původní dokončení projektu bylo plánováno na podzim tohoto roku. Díky dobré spolupráci partnerů se podařilo stavby dokončit s pětiměsíčním předstihem již na jaře. Slavnostního symbolického přestřižení pásky na modernizované čistírně v Lipníku se zúčastnila řada významných hostů, včetně zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci projektu byla rekonstruována a nově dostavěna kanalizace v Kojetíně, Hranicích IV-Drahotuších, některé kmenové a hlavní uliční stoky v Přerově a zásadně byla modernizována čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou. Projekt byl zahájen na jaře roku 2007 a trval dva a čtvrt roku. Jeho realizace má významný dopad na zlepšení životního prostředí z hlediska likvidace odpadních vod v celé oblasti středního povodí řeky Moravy. Nejdůležitějším kritériem v rámci realizace celého projektu pro nás byla co nejmenší omezení běžného života obyvatel dotčených lokalit. Proto byla například v Přerově zvolena náročná technologie, při které se neprovádí rekonstrukce otevřeným výkopem, ale tzv.,vyvložkováním stoky říká Miroslav Dundálek, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Jsem velice potěšen, že mohou vodohospodářská díla začít sloužit obyvatelům regionu dříve, než bylo plánováno, a že se pracovníkům naší firmy podařilo dokončit tak významnou zakázku v předstihu, řekl dnes František Ledabyl, 1. místopředseda představenstva OHL ŽS, a.s. Investorem projektu byla akciová společnost Vodovody a kanalizace Přerov, celková částka na realizaci projektu činila 456 milionů Kč. Evropská Unie poskytla pro projekt podporu z Fondu soudržnosti ve výši 214 mil. Kč, což představovalo 61% uznatelných nákladů. Zbývající částku financovaly Státní fond životního prostředí formou půjčky a dotace a z vlastních zdrojů společnost Vodovody a kanalizace Přerov a města Hranice a Kojetín. Zhotovitelem stavby byla společnost OHL ŽS, a.s, správcem stavby pak sdružení firem Centroprojekt VRV. Všechna zařízení v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. tak dokončením projektu naplnila v předstihu požadavky směrnice Evropské unie na čištění městských odpadních vod, která jako cílový pro splnění limitů stanovuje rok ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV) LIPNÍK REKONSTRUKCE Hlavním cílem komplexní modernizace ČOV bylo vyhovět přísným požadavkům legislativy na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Zastaralé technologické zařízení bylo nahrazeno, stavba proběhla za plného provozu bez odstávek při plnění předepsaných odtokových limitů. Nově byl zajištěn provoz čistírny bez trvalé obsluhy. MĚSTSKÝ ÚŘAD VÝSTAVBA KANALIZACE BYLA UKONČENA S NĚKOLIKAMĚSÍČNÍM PŘEDSTIHEM MĚSTO LIPNÍK A PLASTIKA TILIA V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize, studio Ostrava, natáčelo při odhalení plastiky Tilia v Lipníku nad Bečvou na náměstí, a to pro pořad Kultura.cz. Reportáž byla odvysílaná v premiéře v sobotu 20. června a můžete ji najít i na internetu: ceskatelevize.cz/program/ :25-2-kultura-cz.html? online=1 m Město Lipník nad Bečvou má v současnosti cca obyvatel. Je v něm vybudována jednotná kanalizační síť, která ústí do ČOV Lipník. Čistírna byla vybudována v 70. letech a částečně rozšířena v 80. letech minulého století. Původní ČOV však již nedisponovala dostatečnou kapacitou a měla nízkou účinnost odstraňování celkového dusíku a fosforu. Rekonstrukce čistírny odpadních vod o projektované kapacitě ekvivalentních obyvatel proběhla v letech Zkušební provoz čistírny úspěšně proběhl v období 07/ /2009. Byly rekonstruovány objekty vstupní čerpací stanice, čerpací stanice surového kalu a vratného kalu, aktivace, dmychárna, dosazovací nádrže, stávající kalojem. Nově byly vybudovány objekty hrubé česle strojně stírané, integrované zařízení pro mechanické předčištění (jemné česle a podélný provzdušňovaný lapák písku a tuku), usazovací nádrž, dávkování koagulantu, trafostanice a rozvodna VN a NN, nový kalojem, jímka na kalovou vodu a přečerpací stanice na biologický stupeň. SNÍŽENÍ CENY TEPELNÉ ENERGIE V LIPNÍKU OD 1. ČERVENCE 2009 Společnost TEPLO Lipník nad Bečvou, a. s. oznamuje svým odběratelům změnu předběžné ceny tepelné energie na rok 2009, kterou schválilo představenstvo společnosti, jež s platností od 1. července Nová cena činí 697,60 Kč / GJ s DPH (640 Kč/GJ bez DPH). Důvodem změny ceny tepla je pokles ceny plynu, jehož dodavatelem je Severomoravská plynárenská a. s., čímž dochází ke snížení ceny tepla o 38,15 Kč / GJ proti předchozí ceně tepla platné od 1. března Je to už druhé snížení ceny tepelné energie v tomto roce v závislosti na snížení ceny plynu. Celkové snížení ceny tepelné energie k činí 13 %, což je 90,47 Kč / GJ. Petr Psota, ředitel společnosti

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 KONFERENCE KOVÁŘSKÝCH MĚST Ve dnech 18. až 20. června se v bavorském městě Kolbermoor konala konference Kruhu evropských kovářských měst. Za Lipník nad Bečvou se jí účastnil starosta města Ing. Miloslav Přikryl. V Kolbermoor se sjeli zástupci kovářských měst a uměleckých kovářů doslova z celé Evropy, protože mezi novými členy, kteří buď již byli přijati, nebo se o přijetí ucházeli, byli zástupci Francie, Norska, Ukrajiny a Itálie. Stávající členové jsou z Rakouska, Německa, České republiky, Itálie, Nizozemí, Polska, Finska, Ukrajiny. Dva dny trval pracovní program, který byl vždy k večeru doplněn poznáváním města Kolbermoor a jeho tradic. V pátek večer si účastníci prohlédli místní muzeum, centrum města a nově zrevitalizované prostory bývalé přádelny, které dnes slouží jako obchodní a zábavní centrum. V sobotu večer byla slavnostně předána do užívání kovaná plastika Most přátelství a při slavnostním večeru se představily místní soubory. Do Kolbermoor také účastnická města přivezla jako své symboly kované kostky o rozměru 10x10x10 cm, ze kterých je vždy v pořadatelském městě konference vytvářena putovní plastika. Kované kostky vyjadřují intenzivní spolupráci mezi politiky členských měst a praktickými kováři. Kostky je možno poskládat nejrůznějším způsobem jako kruh, jako věž, jako pyramidu, jako zeď... V roce 2010 se koná konference Kruhu evropských kovářských měst v nizozemském Oude-IJsselstreek, v roce 2011 bude setkání kovářských měst hostit Lipník nad Bečvou. m CZECH POINT SPOUŠTÍ NOVOU SLUŽBU: AUTOMATICKOU KONVERZI DOKUMENTŮ Od 1. července 2009 je na pracovištích Czech POINT spuštěna další funkce, jejíž pomocí bude v souladu se zákonem 300/2008 Sb. možné provést autorizovanou konverzi dokumentů, které přijala právnická nebo fyzická osoba do své datové schránky, nebo bude dokument v listinné podobě chtít sama jinému subjektu do datové schránky odeslat. Také si zde mohou fyzické osoby o zřízení datové schránky požádat, měly by ji získat zdarma do tří dnů. V praxi to znamená, že pokud bude žadateli konvertován obsah datové zprávy z elektronické podoby do listinné, bude výstupem dokument, který bude opatřen ověřovací doložkou, která dává dokumentu charakter veřejné listiny. Pokud právnická nebo fyzická osoba požádá o konverzi z podoby listinné do elektronické, bude dokument převeden pomocí skeneru a bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem a časovým razítkem. Poplatek za jednu stránku A4 převáděného dokumentu je 30 Kč. Zatím se nepředpokládá masové využití této služby, protože právnické osoby teprve obdrží informaci o tom, že jim byla datová schránka zřízena a následně mají 3 měsíce na to, aby si schránku zprovoznily. Pokud tak do 3 měsíců neučiní, bude jim automaticky zprovozněna Ministerstvem vnitra ČR (to ji také zřizuje) až k 1. listopadu Jana Dvořáková, vedoucí obecního živnostenského úřadu ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo města na svém posledním jednání v polovině června schválilo přijetí neinvestiční dotace na obnovu budovy radnice v Lipníku nad Bečvou, a to ve výši 420 tisíc Kč z Olomouckého kraje. Dotace je určena na obnovu kulturní památky, kterou radnice je. Zastupitelstvo také schválilo přijetí investičního příspěvky od Olomouckého kraje, a to na akci Bezpečný přechod Osecká v Lipníku nad Bečvou zastupitelstvo Ol. kraje schválilo městu finanční příspěvek ve výši 156 tisíc Kč. Přechod pro chodce bude upraven u Medcentra, půjde o aplikaci zdrsněného povrchu před přechodem, zabudování speciálního osvětlení, osazeny dopravní značky ve zvýrazněném reflexním žlutém rámu a dělicí plastové sloupky. m

4 STRANA 4 Dobrovolní hasiči byli povoláni do hasičské zbrojnice k výjezdu k záplavám v obci Hustopeče n. B., kudy se ve středu 24. června po 21 h prohnala přílivová vlna a zanechala za sebou dílo zkázy. Zde hasiči pomáhali do doby, než je Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje z Prostějova odvelelo na pomoc do Polomi, v průběhu dne si jednotka odskočila k planému poplachu požáru v panelovém domě v Hranicích, aby se vrátila zpět do Polomi, kde zasahovala až do večerních hodin, kdy už vyčerpaní hasiči museli být nahrazeni jinými členy. MĚSTSKÝ ÚŘAD POVODŇOVÁ SITUACE NA KONCI ČERVNA Lipník nad Bečvou naštěstí nebyl povodňovou vlnou zasažen. Při sledování situace v Lipníku nad Bečvou využíváme hlásného profilu Povodí Moravy umístěném v Teplicích nad Bečvou a hodnot zde naměřených. V kritických dnech 24. června dostoupila hladina řeky Bečvy na I. stupeň povodňové aktivity, který nastává při výšce hladiny 260 cm. II. stupně v Lipníku n. B. nebylo dosaženo, tento stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje při výšce hladiny 330 cm, III. stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje při dosažení výšky hladiny 400 cm. Aktuální informace o stavu v Lipníku nad Bečvou naleznete na úvodní straně webu města a nebo přímo na odkazu hlásného profilu V případě nutnosti zvýšení ostražitosti občanů při vyhlášení II. povodňového stupně budou občané obesláni SMS z městského SMS Infokanálu (informace jak se registrovat do SMS Infokanálu zde: -infokanal-8211-mestsky-rozhlas-do-kapsy.html), v pracovní době i z Infokanálu (informace o registraci do Infokanálu zde: LIPENŠTÍ HASIČI POMÁHAJÍ NEPŘETRŽITĚ V odpoledních hodinách 25. června bylo město Lipník n. B. osloveno Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje z Prostějova (KOPIS HZS) s žádostí o výpomoc při mimořádné události panující v Bělotíně. Město v roce 2006 nakoupilo do skladu krizového štábu dvoukomorové protipovoďnové pytle spolu s jejich plničkou a situaci bylo nutné co nejrychleji řešit. Lipník n. B. poskytnutím protipovodňových pytlů a jejich rychlým dodáním prostřednictvím JSDH Nové Dvory a zajištěním i dovozu písku na pytlování bělotínským a polomským obyvatelům pomohl zabránit protržení hráze osmihektarového rybníka. Spoluprací všech zasahujících složek došlo k ucpání trhliny v rybníku a zpevnění tak, aby k protržení a zaplavení obce Polom nedošlo. Celý zásah byl ukončen po 19 hodině. V následujících dnech budou střídavě dále pracovat městské jednotky (I-Město, Nové Dvory, Podhoří a příp. i Loučka) v postižené oblasti, o čemž budou pravidelně vkládány aktuální informace na úvodní stánku Lenka Buryánková, DiS. (KT) DĚTI SI VE ŠKOLE VYZKOUŠELY EVAKUACI V úterý 23. června 2009, jen pár dnů před ukončením školního roku, si žáci ze Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou v Hranické ulici užili nácviku evakuace. Jednalo se však pouze o prověrku, ačkoliv znící sirény po celém městě mohly ledaskoho polekat, slouží daný tón pouze pro svolání Jednotky dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou do hasičské zbrojnice a k jejich povolání k výjezdu. Profesionální hasiči z požární stanice Lipník nad Bečvou spolu s dobrovolnými hasiči si tedy vyzkoušeli zásah na požár půdních prostor v budově školy, jakoby se jednalo o požár skutečný, děti se evakuovaly do kina Svět, kde na ně čekali školitelé z požární stanice Hranice s připravenými spoty a slovní průpravou týkající se práce hasičů, samotné evakuace a výstražných tónů znících ze sirén. Celá evakuace byla ukončena v 9.45 h návratem dětí zpět do školních lavic. Lenka Buryánková, DiS. (KT)

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 HOUKÁNÍ SIRÉN MÁ SVÉ OPODSTATNĚNÍ Vážení občané, v poslední době se na Městském úřadě sešlo několik dotazů ohledně nutnosti či důležitosti využívání sirén. Ve městě Lipníku nad Bečvou funguje varovací a vyrozumívací systém, což jsou rotační a mluvící sirény, městský SMS a Infokanál. Pro běžné informování občanů o kulturních akcích či povodňovém stavu slouží městský SMS a Infokanál, sirény jsou využívány výhradně pro mimořádné události, proto každé jejich zapnutí je opodstatněné. Houkání sirén je dvojího typu: 1. všeobecná výstraha signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován 3x za sebou. 2. požární poplach slouží ke svolávání Jednotky sboru dobrovolných hasičů města signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem. Signál napodobuje hlas trubky troubící tón HÓ-ŘÍ HÓ-ŘÍ. V loňském roce Město Lipník nad Bečvou zajistilo přeinstalování jednoho prvku z budovy v ul. Na Kopečku na budovu základní školy Osecká, čímž zvýšilo procento slyšitelnosti u občanů. Je proto možné, že nyní lze slyšet houkání dvou sirén zároveň. Důležitá je vždy délka tónu a jeho stálost. Ostražitost je vždy na místě, protože nikdy nevíte, zda nehoří soused nad Vámi či vedle Vás. Budeme rádi, nebudete-li mrzutí z každého zahoukání sirény, ale že si oddychnete, že se netýká právě Vás. Na webu našeho města (www.mesto- -lipnik.cz) je v sekci OBČAN > Občan a mimořádné události uložena příručka pro obyvatele města Lipník nad Bečvou, kde se dozvíte více informací pro případ vzniku mimořádné události, havárie či nehody a těšíme se, že do ní nahlédnete. O výjezdech našich dobrovolných hasičů města získáte informace na jejich webových stránkách Lenka Buryánková, DiS. (KT) MĚSTSKÁ POLICIE V LIPNÍKU BUDE OPĚT MĚŘIT RYCHLOST JÍZDY VE MĚSTĚ Ilustrační foto Ilustrační foto Po pětiměsíční přestávce se strážníci městské policie opět vrátili k měření rychlosti vozidel v ulicích města. Změna v pravidlech při měření rychlosti byla dána změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích, která byla sice platná od 1. ledna 2009, nikdo však nechtěl pořizovat nákladné dopravní značky do doby upřesnění jejich tvaru a rozměru vyhláškou. Ta nabyla účinnosti v měsíci dubnu, poté už jen zbývalo nechat si určit měřené úseky policií a nechat schválit umístění přechodného dopravního značení příslušným silničním správním úřadem. Po zvládnutí všech administrativních náležitostí už jen zbývá vyřešit jak provádět rozvoz dopravních značek obřích rozměrů. Poté ještě zkontrolovat měřící přístroj, metrologické ověření přístroje, nechat proškolit strážníky z obsluhy zařízení a městská policie se může opět podílet na bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Městská policie v Lipníku nad Bečvou se podílí na zklidňování dopravy ve městě již od roku Jako jedni z prvních dokázali strážníci přispět ke zklidňování dopravy především v ulicích města. Měření probíhalo vždy viditelně, strážníci v reflexních vestách měli také služební vozidlo zaparkované viditelně. Neměřilo se hned za cedulí a také nastavený limit byl velice tolerantní. Přesto se našli řidiči, kteří všechno přehlédli a rychlost překračovali. Měření rychlosti je jen jedna malá část z opatření, která se ve městě provádějí. Je již samozřejmé pro občany, že provoz je vyveden na obchvat a teď již také na novou dálnici. Radarové tabule preventivně upozorňují na překračování rychlosti, zúžená vozovka v ulici Hranická značně zpomalila dopravu a pro chodce se budují bezpečnější přechody, dopravní značení na přechodech je doplněno reflexním podkladem a provádí se další opatření. V posledním období ale sami občané upozorňují na překračování rychlostních limitů ve městě a zvláště chodci se doptávají, kdy se opět bude provádět měření. Neukázněnost některých místních řidičů také dokládá statistika bodovaných řidičů. V Olomouckém kraji se město Lipník nad Bečvou umístilo na nelichotivém 3. místě v počtu bodovaných řidičů v přepočtu na procenta. Ve městě a jeho místních částech je určeno a schváleno dopravním inspektorátem Policie ČR dvaadvacet úseků: Nebezpečná křižovatka na Horecku, dále pak ul. Osecká, Tyršova, Novosady, Komenského sady, ul. Loučská, Hranická, Smetanova, Na Bečvě, Za Porážkou, Na Zelince, B. Němcové. Tyto úseky jsou především v okolí škol, sportovních a dětských hřišť, ale také na komunikaci k Oseckému jezu, která je využívána cyklisty a in-line bruslaři. Přenosné dopravní značky začátek a konec měření budou rozmisťovány dle potřeby v úsecích, ve kterých se bude měření provádět. Vlastní kontroly rychlosti vozidel zahájili strážníci Městské policie v Lipníku nad Bečvou od pondělí 22. června Teď jde jen o to, aby řidiči dodržovali povolenou rychlost také v místech, kde nebude značka s upozorněním. Pavel Maloch, vrchní strážník, Městská policie Lipník nad Bečvou

6 STRANA 6 V dubnovém čísle Lipenských listů jsme Vás informovali o záměru města Lipník nad Bečvou umožnit svým občanům, kteří jsou osobami v hmotné nouzi, zajistit veřejnou službu dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Ode dne 1. května 2009 je veřejná služba realizována prozatím prostřednictvím Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. V měsíci květnu 2009 byla smlouva o výkonu veřejné služby uzavřena s 10 občany města, každý odpracoval 30 hodin. Jednalo se o jednoduché manuální práce spojené s udržováním čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně. Snaha pracovat v rámci veřejné služby byla u těchto občanů zohledněna ve výši dávky pomoci v hmotné nouzi, došlo k jejímu zvýšení o cca 500 Kč v měsíci červnu Vzhledem k tomu, že s touto skupinou pracovníků veřejné služby byla vyslovena spokojenost, smlouva o výkonu veřejné služby s nimi byla prodloužena i na měsíc červen 2009, a to opět na 30 hodin práce měsíčně. Od 1. června 2009 uzavřelo nově smlouvu o výkonu veřejné služby dalších 19 občanů města Lipník n. Bečvou, z toho 6 občanů ji mělo vykonávat v rozsahu 20 hodin měsíčně, 13 občanů v rozsahu 30 hodin měsíčně. Opět se jedná o práce spojené s údržbou veřejných prostranství a veřejné zeleně. Motivací k výkonu veřejné služby byla u této skupiny občanů hrozba snížení dávky pomoci v hmotné nouzi (např. u jednotlivce s částkou životního minima ve výši Kč by se jednalo o snížení dávky na existenční minimum, tj. na částku Kč). Dne 10. června se konala první akce plánovaná pro letošní rok pro seniory v areálu kina v ulici Novosady v Lipníku n. Bečvou se uskutečnilo již v pořadí druhé červnové posezení s grilováním a hudbou. V letošním roce nám sice počasí nepřálo, akce se uskutečnila v sále Kina svět, místo plánovaného posezení venku v areálu letního kina, ale na dobré náladě určitě neubralo. Posezení zpříjemnilo svými kulturními vstupy vystoupení lipenských mažoretek a jako překvapení vystoupení seniorek z babince z Týna nad Bečvou. Další z plánovaných akcí pro seniory se uskuteční na podzim letošního roku v říjnu hudební vystoupení, v listopadu zájezd na divadelní představení a v prosinci tradiční vánoční setkání. Bližší informace k chystaným akcím získáte v kanceláři Sociálních služeb v Souhradní ulici v Lipníku nad Bečvou t. č a na plakátovacích plochách. Soc. sl. MĚSTSKÝ ÚŘAD ZKUŠENOSTI S VEŘEJNOU SLUŽBOU V LIPNÍKU N. B. AKTIVITY PRO SENIORY Fotografie jsou z kulturního vystoupení z grilování Tato dobrovolnost výkonu veřejné služby má své první negativní dopady. Práci ukončili 2 občané, 1 občan smlouvu uzavřel, ale k výkonu služby nenastoupil. Práce není odváděna v požadované kvalitě, objevují se problémy v docházce, využívání pracovní doby apod. S občany vykonávajícími veřejnou službu jsou jednotlivé nedostatky projednávány, a to jak ze strany příspěvkové organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, tak pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Při řešení je nutno postupovat individuálně. Je třeba přihlédnout k tomu, že se jedná o občany dlouhodobě nezaměstnané, případně občany, kteří nikdy v pracovním poměru nebyli, tedy bez pracovních návyků. Mnohdy mají sníženou pracovní schopnost a různá zdravotní omezení, jedná se převážně o osoby se základním vzděláním. Ze strany města zatím nedošlo k ukončení smlouvy o výkonu veřejné služby, do budoucna však s osobami porušujícími smlouvu o výkonu veřejné služby nebude smlouva prodlužována. Z pohledu dvou měsíců od zahájení veřejné služby v Lipníku n. B. je brzy hodnotit její efektivitu. Opodstatněnost jejího zákonného zavedení a užitek pro město a jeho občany ukáže čas. Podstatné je, že město ukázalo vstřícnost vůči osobám v hmotné nouzi na řešení jejich tíživé sociální situace a poměrně velká část této možnosti využila. Odbor soc. věcí a zdravotnictví

7 MĚSTSKÝ ÚŘAD, ŠKOLY STRANA 7 ZÁKLADNÍ RADY PRO BEZPEČNÝ INTERNET V minulém čísle Lipenských listů jsme Vás informovali o tom, že v květnu a červnu žáci víceletého gymnázia a žáci 2. stupně základních škol v Lipníku nad Bečvou absolvovali přednášky, které se týkaly problematiky nebezpečných jevů spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů pod názvem Bezpečný internet. Význam pojmů jako kybergrooming a kyberstalking zřejmě není každému jasný, proto se Vám pokusíme přiblížit, co si pod nimi můžete představit. Termínem kybergrooming [kybergrúmin] se označuje jednání osoby, která se snaží za využití informačních a komunikačních technologií zmanipulovat vyhlédnutou oběť a řadou psychologických technik se ji snaží donutit k osobní schůzce. Útočník (např. manipulátor, deviant) používá postupy, jimiž se snaží získat osobní údaje oběti jako jméno, fotografie aj., aby je mohl následně využít k jejímu vydírání. Například vyhrožuje, že zveřejní fotografie oběti spolu s urážlivým nebo nepravdivým komentářem. Útočník postupuje strategicky. Nejprve se snaží u oběti vzbudit důvěru a snaží se ji izolovat od okolí. Vždy pochybujte o důvěryhodnosti anonymních uživatelů internetu! Následuje etapa podplácení dárky či službami, za něž se snaží útočník získat materiál pro případné vydírání oběti. Nenechejte se podplatit, vaše soukromí a bezpečí je cennější! Následuje vyvolání emoční závislosti oběti na útočníkovi. Nedovolte, aby váš virtuální vztah poškodil vztahy v reálném světě! Snaha o osobní setkání s obětí. Uvědomte si, jak nebezpečná může být schůzka s člověkem, kterého znáte jen z internetu. Právě děti si neuvědomují rizikovost svého chování, když s neznámými lidmi komunikují po síti. Z Česka je znám případ devianta Pavla Hovorky, který znásilnil a zneužil 20 chlapců, k čemuž využil právě zmiňovaných postupů, kdy kombinoval vydírání s uplácením, aby děti přiměl k osobní schůzce. Kyberstalking [kyberstókin] čili nebezpečné pronásledování je opakované stupňované obtěžování různé podoby a intenzity, ke kterému je použito informačních a komunikačních technologií. Stalker (pronásledovatel) svou oběť například bombarduje telefonáty, SMS zprávami, y, popř. zprávami zasílanými pomocí ICQ, Skypu nebo chatu, posílá jí dárky, které oběť nechce atd. Nejčastějšími oběťmi stalkingu jsou bývalí partneři, osoby, jež neopětují city stalkera, celebrity, politici apod. Stalker se snaží oběť poškodit nebo poškodit její reputaci, může se snažit výhružkami demonstrovat svou moc a sílu, mnohdy sám sebe označuje za oběť. Na závěr bychom chtěli zdůraznit základní rady pro bezpečné užívání internetu, které by měly dodržovat nejen děti: Nedávejte neznámým lidem přes internet svou adresu ani telefon (nikdy nevíme, kdo se skrývá za obrazovkou)! Neposílejte nikomu po internetu svou fotku, nesdělujte svůj věk! Udržujte v tajnosti heslo své internetové schránky! Neodpovídejte na neslušné, hrubé nebo vulgární y! Děti, nedomlouvejte si schůzku po internetu, aniž byste o tom řekly alespoň jednomu z rodičů! Pokud vás nějaký obrázek nebo šokuje, okamžitě opusťte webovou schránku! Děti, svěřte se dospělému, pokud vás internet vyděsí nebo přivede do rozpaků! Nedejte šanci virům. Neotvírejte přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy! Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte! Nezapomeňte: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař! Zdá se Vám, že jste o něčem podobném slyšeli nebo je to Vaše osobní zkušenost? Teď už víte, jak si podobné chování pojmenovat, případně jak chránit sebe a své blízké. Bližší informace najdete např. na Na podzim se v Lipníku nad Bečvou uskuteční přednáška na téma bezpečný internet pro veřejnost. V příštím čísle Lipenských listů Vám představíme další jevy jako jsou kyberšikana, hoax, spam, SMS spoofing aj. Odbor soc. věcí a zdravotnictví VYBUDOVÁNÍ VOLNOČASOVÉHO CENTRA HRANICKÁ Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, připravila projekt na rekonstrukci nepoužívaných školních dílen na Středisko volného času a v polovině roku 2008 podala žádost o dotaci do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst. Projekt byl schválen k podpoře a jeho realizace proběhne v letech 2009 a Záměrem projektu je přestavba nevyužívaného objektu bývalých školních dílen v areálu Základní školy a mateřské školy Hranická na Volnočasové centrum Hranická za účelem zkvalitnění volnočasového vyžití dětí. Projekt přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel města Lipník n. B. a přilehlých obcí prostřednictvím investice do infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit, bude vytvořeno centrum sloužící k aktivnímu a kvalitnímu využití volného času dětí, čímž bude zajištěna sociální integrace této cílové skupiny.

8 STRANA 8 ŠKOLA V PŘÍRODĚ HORNÍ BEČVA Již druhým rokem pořádáme na naší ZŠ a MŠ Hranická pro předškoláčky akci Hrajeme si na školu. Děti z nejstaršího oddělení mateřské školky se v měsících únoru červnu účastnily zábavné výuky ve třídách na 1. stupni. V měsíci únoru si v Šikovných rukách vyráběly sněhuláčky. Nápomocni jim při jejich práci byli noví kamarádi ze 3. třídy. V břez - nu přišlo na řadu Zábavné počítání s beruškou, která na budoucí prvňáčky čekala ve 4. třídě. Duben byl věnovaný Sportování pro zdraví. V hodině tělocviku si děti zahrály a zasoutěžily se žáky 2. třídy. V květnu se zvídaví předškoláčci vypravili Cestičkou do pohádky k našim prvňáčkům. Čekal je tam Krteček a spolu s ním Žáci 4. a 5. třídy Základní školy Hranická v Lipníku nad Bečvou pod dohledem sehraného týmu vedoucích prožili koncem května krásný týden na škole v přírodě. 18. května ráno jsme naložili batohy, kytary, míče a jiné důležité potřeby do autobusu, nastoupili jsme, zamávali rodičům a odjeli směrem na Valašské Meziříčí. Tam jsme udělali první zastávku ve hvězdárně. Poté jsme se odjeli ubytovat do bungalovů při hotelu Cherry v Horní Bečvě. Měli jsme tam k dispozici hřiště, průlezky, bazén a ohniště. Ještě týž den jsme jeli na výlet do Rožnova pod Radhoštěm a navštívili výrobnu svíček Unipar a tamější skanzen. Celý týden jsme měli nádherné počasí, a tak jsme mohli bez problémů soutěžit v družstvech. Za jednotlivé disciplíny jsme obdrželi korálky, které jsme pečlivě střádali, navlékali na drátek a na konci pobytu z nich vyrobili přívěšek. Ve finále družstva podle pořadí získala milá drobná ocenění. Kromě toho jsme se také formou her učili vlastivědu a přírodovědu, zpívali jsme, vyráběli různé výrobky, drátkovali jsme rybičku a šnečka, chodili na procházky, učili se orientovat v neznámém prostředí a večer jsme měli připravený zábavný program. Někteří z nás, především astmatici, podstoupili uklidňující terapii v solné jeskyni, která byla v suterénu hotelu. Nejhlubším zážitkem pro nás všechny bylo setkání s nevidomými lidmi, kteří přišli z vedlejšího hotelu. Byli to dva kamarádi Milan a Vojta se svými vodicími pejsky Gayou a Henkem. Skamarádili jsme se, Milan nám hrál na kytaru, zpívali jsme různé písničky a ta o pytlácích se stala hymnou celého pobytu. Zpívali jsme ji naplno pokaždé, když Milan s Vojtou přišli posedět na naši terasu. Děti se touto nenásilnou formou seznámily s tím, jak vypadá život nevidomého člověka, s čím se musí denně potýkat, jaké překážky musí překonávat. Na zpáteční cestě 22. května jsme se zastavili v Technickém muzeu v Kopřivnici a ve Štramberku jsme navštívili muzeum Zdeňka Buriana a Štramberskou Trúbu. HRAJEME SI NA ŠKOLU ŠKOLY Lipník nás uvítal vydatným deštěm. Na školu v přírodě dodnes vzpomínáme, byli jsme tam maximálně spokojení. Libuše Blumová, Radka Jakubíčková, Růžena Pešanová a žáci 4. a 5. A Mateřská škola Na Zelince ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ! Dne 1. září 2009 začínáme v nově zrekonstruované Mateřské škole Na Zelince. Od 8.00 do hodin se k nám můžete přijít podívat na opravenou školku. Kolektiv zaměstnankyň pohádka Jak Krtek ke kalhotkám přišel. V červnu bylo v 5. třídě slyšet Veselé zpívání. Všichni si tam za doprovodu kytary, kláves a Orffových nástrojů zanotovali písničku O malém slonovi. Za pěknou práci a velkou snahu jsme naše budoucí prvňáčky samozřejmě odměnili. 3. června jsme se proto všichni sešli v aule na slavnostním ukončení našeho zábavného učení. Kromě malé žákovské knížečky si děti odnesly Ocenění, velkou dvoubarevnou pastelku a sladkost. Dětem se ve třídách moc líbilo a už se těší do školy. Budoucím prvňáčkům jsme pak zatleskali a popřáli jim hodně štěstí, úspěchů a kamarádů v 1. třídě! Za 1. stupeň Kamila Zezůlková

9 ŠKOLY STRANA 9 ZŠ OSECKÁ JE V ČESKÉ KNIZE REKORDŮ Školní logo SOVA s názvem školy se ve středu 17. června podařilo žákům složit z barevných vršků od pet lahví. Celý průběh skládání sledovala paní Hana Kostelníková z agentury Dobrý den Pelhřimov a rekord bude zapsán do České knihy rekordů. Ke skládání bylo použito 45 pytlů, každý asi o váze 20 kg, což je přibližně vršků, které jsme sbírali po celý školní rok. A přece pouze někteří zasvětí svůj život právě divadlu a pod dohledem rozverné Thálie rozdávají v záři reflektorů smích i slzy. Přiznejme si, kolik z nás po návštěvě nějakého představení nikdy nezatoužilo odhrnout oponu, proplést se mezi kulisami, zhluboka se nadechnout a ponořit se se zavřenýma očima do světa snů a iluzí. My dospělí, o tomhle všem většinou jen sníme a zůstáváme diváky, ale děti jsou jiné, touží po skutečných zážitcích jako třeba žáci 2. stupně ZŠ Osecká 315 z Lipníku nad Bečvou. Všechno to začalo jednoho zimního dne po návštěvě Pratchettovy Maškarády (pravidelným návštěvníkům olomouckého divadla jistě není potřeba tuto hru představovat a ostatním lze její zhlédnutí jen vřele doporučit.) Uprostřed nadšených komentářů k barvitému představení se mezi žáky zrodil nečekaný nápad blíže se seznámit se zákulisím divadla a přitom se setkat s těmi, kteří je na scéně nejvíce zaujali představiteli Valtra Plíži a Vorvaně Sardelliho Petrem Jarčevským a Pavlem Juřicou. Pochopitelně nezůstalo jen u nápadu. Po předběžném souhlasu obou hlavních protagonistů se nezvyklé myšlenky s chutí chopila paní Soňa Kolková, referentka uměleckého provozu MDO, která přes řadu překážek a nesnází nakonec našla vhodný termín a skloubila pracovní závazky obou herců, kteří kromě Olomouce vystupují také v Praze a Brně, s možnostmi jejich mladých fanoušků. Den D nastal symbolicky v sobotu 6. června 2009 a dobýt Olomouc se z Lipníku vydal celý autobus příznivců divadla. Přestože je na počátku ovládala nervozita, koneckonců měli se setkat se svými hrdiny, které dosud viděli jen na jevišti, záhy z nich ostych spadl. Do auditoria totiž nedorazily žádné primadony s hvězdnými manýry, které by dávaly najevo, že je ještě čeká velmi náročný večer, ale dva rozesmátí kluci se šibalskýma očima a srdcem dítěte. Více než hodinu pak oba sólisté činohry trpělivě a naprosto spontánně odpovídali na dotazy věnované hereckému povolání, odtajnili některé zajímavosti z osobního života, zavzpomínali na vlastní školní léta, přidali plány do budoucna a v neposlední řadě všechny neustále bavili historkami z tajemného světa za oponou. No schválně, jestlipak víte, který olomoucký herec byl v roli čerta praštěn kazatelnou? :) Skládání dětem trvalo dvě a půl hodiny a celý obrazec dosáhl rozměrů 12,4 krát 15,4 metrů. Nejlepším sběratelem byl vyhlášen David Obadálek ze 6.A, který do školy dopravil celkem sedm pytlů vršků. Průběh skládání byl po celé dopoledne spojen s doprovodným programem firmy EKO-KOM a ekologickými soutěžemi pana učitele Steinbacha. Akce byla spojena s výstavou Plastika z plastiku. Z plastikových modelů byl na 1. místě oceněn Robot žáků M. Malinka a J. Bednáře z 9.A, na 2. místě se umístila Housenka, kterou s dětmi školní družiny vyrobila p. vychovatelka L. Jenišová a jako třetí skončil Větrný mlýn žákyň J. Staňkové a A. Plachké ze 7.B. V Sovím království bylo vystaveno na devět desítek sov různých velikostí a materiálů. Při této příležitosti předal pan Ing. Jan Jeniš naší škole Certifikát o výsadbě lesa v Bohuslávské oboře, který žáci vysadili v dubnu v rámci Týdne pro přírodu. Za výrobky žáků nabízené ve stáncích bylo utrženo Kč a část výtěžku bude věnována na sponzorování výrečka malého ze ZOO Sv. Kopeček. Celá akce s názvem BAREVNÝ DEN byla podpořena nádherným slunečným počasím a nadšením všech žáků i pracovníků školy. Všem děkujeme za její zdárný průběh. ZŠ Osecká 315 CELÝ SVĚT JE SCÉNA A MUŽI, ŽENY VŠICHNI LIDÉ JSOU JEN HERCI Uklidnit bandu rozehřátých dítek bylo po jejich odchodu téměř nadlidským výkonem, a to ještě všechny čekala prohlídka zákulisí divadla s poutavým výkladem paní Kolkové a samotné večerní představení oficiální derniéra muzikálu Willyho Russella Pokrevní bratři, ve které právě Pavel Juřica a Petr Jarčevský skvěle po řadu měsíců ve vzájemné alternaci ztvárňovali jedno z dvojčat. A tady bychom mohli s líčením nevšedního dne skončit, ale zdálo se, že i na oba herce beseda zapůsobila a zájem dětí je upřímně potěšil. Jak jinak si totiž vysvětlit, že i oni si věrni heslu Show must go on připravili pro své dětské fanoušky poslední překvapení. Přála bych vám vidět výraz v dětských tvářích, když během představení zjistily, že oba pánové pohotově využili dárky, které jim věnovaly, jako rekvizity a skvělým způsobem je zapojili do hry. Nelze se divit, že po více jak třech hodinách pak děti spolu s celým divadlem ve stoje aplaudovaly nejen loučícímu se Pavlu Juřicovi, který bohužel definitivně odchází do nového angažmá v Praze, ale výkonu celého souboru, který si představení očividně užil stejně jako dojatí diváci. Věřím, že pro mnohé, kteří tam byli, zůstane tato výjimečná návštěva divadla vzpomínkou na celý život a opět je přiláká do hlediště. Shakespeare řekl, že všichni lidé jsou herci. Těm profesionálním z Moravského divadla Olomouc patří naše srdečné díky. Hodně dalších úspěchů na prknech, která znamenají svět! Lenka Jánošová

10 STRANA 10 Letošní měsíc červen jsme se věnovali mnoha aktivitám, které k naší předprázdninové činnosti již tradičně patří. První týden všichni žáci naší základní školy spolu se svými pedagogy odjeli na každoroční pobyt v přírodě, aby se seznámili s nejkrásnějšími zákoutími naší země, zasportovali si a poznali se i při jiných činnostech, než je školní práce. Letošním cílem cesty byla Sečská přehrada a její blízké okolí. Čekal na nás hotel Kapitán s romantickým výhledem přímo na přehradu a s příjemným sportovním zázemím. V hotelu na nás ze všech stran dýchala námořnická atmosféra s plachetnicemi, loďkami i loděmi. Kromě turistických vycházek do okolí, jsme obdivovali krásu a vznešenost kladrubských koní v hřebčíně v Kladrubech. Ve westernovém městečku Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem jsme nasákli atmosféru divokého západu s pravými kovboji a indiány. Děti se zároveň svezly vláčkem Union Pacifik, jezdily na koni, na elektrickém býkovi, zkusily lukostřelbu a další kovbojské dovednosti. O čtyři kilometry dále v Dolní Rožínce jsme se báli v zámku Draxmor s 3D kinem a strašidelným výtahem. Posledním výletem byla návštěva zámku Žleby, kde jsme obdivovali krásně vyzdobená brnění a zbraně. K domovu jsme se blížili za zpěvu písniček, plní nových zážitků a těšení se na jejich vyprávění svým nejbližším. Mezitím naši nejmenší z mateřské školy navštívili hrad Bouzov a využili atrakcí jeho podhradí. Než jsme stačili vydechnout po pobytu v přírodě, přišel na řadu projektový týden, ve kterém se seznamujeme s evropskými ŠKOLY I POSLEDNÍ MĚSÍC LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ A MŠ LOUČKA V PLNÉM PROUDU státy. Letos padl los na Španělsko. Celých pět dní zněly školou španělské rytmy, tancovalo se flamenco, voněly speciality španělské kuchyně. Žáci se dozvěděli plno zajímavostí o historii, památkách, kultuře, sportu i kuchyni Španělska, vyráběli vějíře, býky, stavby, malovali nástěnnou mapu, zahráli hru o statečném vojáku El Cidovi. Vše probíhalo pod vedením a za pomoci všech pedagogických pracovníků. Žáci pátého ročníku již za svoji školní docházku procestovali formou těchto projektů Itálii, Slovensko, Anglii, Řecko a Španělsko. Vyvrcholením celoroční činnosti ZŠ a MŠ Loučka byla výstava prací žáků i dětí pro veřejnost, která proběhla ve dnech 19. a 20. června. Od návštěvníků ze širokého okolí nás zahřála slova chvály. Během jarních měsíců se žáci 4. a 5. ročníku seznámili s teorií dopravních předpisů. Své praktické znalosti a dovednosti využili a předvedli na dopravním hřišti pod vedením pana Butkoviče. Po úspěšném zvládnutí testu obdrželi Průkaz cyklisty. Končící pátý ročník se se svou docházkou na 1. stupeň rozloučil tablem a posledním zvoněním. Všichni ze školy se s těmito žáky přenesli na hrad plný čarodějek a čarodějů, netopýrů, pavouků a jiných příšerek. Při svém posledním reji pasovali nastávající páťáky, předali jim pomyslný klíč k páté třídě a s ním i důležité rady a pravidla. Odcházejícím žákům byly předány upomínkové knihy. Školní rok byl uzavřen předáním vysvědčení žákům. Za ZŠ a MŠ Loučka Mgr. H. Vybíralíková PODĚKOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ ZE ZŠ OSECKÁ Již šestým rokem využívám vstřícného přístupu pana Ing. Bílského a pana Vítka z Občanského sdružení Piaristická kolej v Lipníku nad Bečvou při oslavách Dne dětí. Na tento den se těší nejenom děti, ale i my, dospělí. Žáci z 1.A si tento den zpestřili letos poprvé. Vynikající organizaci napomohl jak překrásně udržovaný areál klášterní zahrady, tak i skvělý přístup rodičů. Na naši tradici navázaly i ostatní třídy ZŠ Osecká. Chtěla bych všem poděkovat a těším se na další spolupráci. Eva Mikešková třídní učitelka ZŠ LIPNÍK N. B. UL. OSECKÁ 315 INTERNETOVÉ PONDĚLKY pro počítačové nadšence v době prázdnin od do od 8.00 do hodin HOKEJBAL každé pondělí, středa a čtvrtek (červenec srpen) od do hodin na sportovním hřišti v Bratrské ulici Nutností bude alespoň cyklistická přil - ba, chrániče holení (můžou být i fotbalové), chrániče loktů a kolen, hokejka na hokej, pevná sportovní obuv a hokejbalový míček. Vedoucí: Jan Šromota

11 ŠKOLY STRANA 11 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ČESKÝ HONZA Dne 12. června 2009 se konalo v prostorách kina Svět divadelní představení Český Honza v podání dětí z dramatického kroužku při ZŠ Osecká 315, který působí na naší škole už pět let a navázal na divadelní tradice našeho města. Klasickou pohádku zhlédly děti z mateřských škol z Lipníka a okolí, žáci 1. stupně ZŠ Osecká a široká veřejnost. Přestože šlo o amatérské vystoupení, bylo na téměř profesionální úrovni jak výkonem žáků, tak výpravou. Učitelé ZŠ Osecká TÁBOR SE ZŠ OSECKÁ ZŠ Osecká organizuje rekreační pobyt v Radíkově u Olomouce Kdy: Kde: Radíkov u Olomouce Cena: 1850 Kč DĚTSKÝ DEN VE SLUNÍČKU V pátek 29. května jsme společně s dětmi a rodiči oslavovali Mezinárodní den dětí v ZŠ a MŠ Sluníčko. Počasí nám sice přálo tak napůl, ale to vůbec nevadilo tomu, abychom si celý den pořádně užili. Kdo by se na den dětí chtěl učit? Děti rozhodně ne. Tak jsme jim vyšli vstříc. Ale aby to nebyl jen den bez učení a nebylo to zase tak jednoduché, připravili jsme si žáky ZŠ na dopoledne dobývání pevnosti Sluníčko s honbou za částí pokladu. Žáci tak v malých skupinách navštěvovali postupně různé místnosti a komnaty školy doslova od sklepa po půdu a vždy museli splnit zadaný úkol. Některé byly zaměřené na postřeh, jiné na šikovnost a obratnost, jiné na přemýšlení a schopnost spolupráce, další na paměť, některé dokonce na odvahu. Pokud se skupince podařilo úkol splnit, získala malý lístek s nápovědou. Z těchto nápověd museli žáci vyluštit tajenku a tu potom sdělit tajné osobě v tajné místnosti. Odpolední program už byl společný pro mateřskou školu, základní školu a všechny rodiče. Pro děti byl připraven opravdu nabitý program. Mohly skákat v nafukovacím hradu nebo se projíždět na koních, REGATA V DURHAMU Mladé přerovské veslařky Pavlína a Ivana Zapletalovy se výrazně prosadily na anglické regatě ve městě Durham. Měly možnost změřit své síly s anglickými dvanácti a čtrnáctiletými děvčaty na dvojskifu a starší Ivana také na skifu. Ve své kategorii zvítězily a odváží si z Durhamu v severní Anglii nejen poháry, ale také hezké vzpomínky a cenné mezinárodní zkušenosti. V ZŠ Sluníčko z Lipníku nad Bečvou se stále snažíme přinášet žákům něco navíc. Výsledkem této snahy byla i naše cesta do Anglie. ZŠ Sluníčko velice úzce spolupracuje s Mezinárodní školou v Olomouci a její ředitel pan Petr Pospíšil na univerzitě v Durhamu studoval a také samozřejmě vesloval za univerzitní klub. Proto bylo nasnadě pokusit se o navázání kontaktů, zvláště když naše žákyně Pavlína Zapletalová vesluje ve své kategorii na špičkové úrovni. Durhamský amatérský veslařský klub (DARC) nám vyšel velice vstříc a Pavlínu a její starší sestru Ivanu zapsal do závodů regaty. Durhamské regaty se během dvou soutěžních dnů zúčastnilo více než 1500 závodníků ve všech věkových kategoriích z 53 veslařských klubů ze všech koutů Anglie. Punc mezinárodnosti dával regatě už několik let veslařský klub z Amsterdamu, letos přivezl 55 veslařů a veslařek. K nim se tedy přidala i dvě naše děvčata z Moravy. Ivana Zapletalová vyhrála v sobotu i v neděli skif v kategorii čtrnáctiletých juniorek a společně se sestrou Pavlínou ještě dvojskif. Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ Sluníčko v zahradním altánu vyrostl předváděcí stánek in-line bruslí a tak se brzy děti proháněly po chodnících a asfaltovém dvoře na bruslích. Během celého odpoledne navíc děti soutěžily v celé škále disciplín, které si pro ně učitelé a učitelky připravili. Za splněné soutěže, ale nečekala děti jen pochvala nebo sladkost, ale získávali na svou speciální kartu body. A body to byly velice cenné, protože si je děti potom mohli vyměnit za odměnu podle svého uvážení v bodovém obchůdku. Dalším vynikajícím doprovodným programem byla vystoupení našich žáků. A tak jsme mohli obdivovat synchronizaci pohybů při vystoupení tanečního kroužku, tleskat do rytmu veselého country tance, který zatancovali žáci 4. ročníku nebo se obdivovat odvahu a skvělou přípravu při módní přehlídce žáků a žákyň z 5. třídy. Třešinkou kulturního programu pak bylo divadelní představení dětí z mateřské školky a 1. třídy. Během odpoledne se pekla kuřata, prodávaly nápoje pro děti i pro dospělé a Klub rodičů znovu otevřel svůj Sluníčkový bar s americkou limonádou pro děti a něčím ostřejší pro tatínky a maminky. Mraky se sice po obloze honily, ale i tak nám bylo fajn a čas příjemně utíkal. Skoro jsme si ani neuvědomili, že odpoledne už je za námi a začal večer. Nezbývá tedy jen poděkovat všem za účast, sponzorům za pěkné dárky, celému týmu školy za perfektní přípravu celého dne a rodičům za podporu. Těšíme se už teď na další školní akci. JM

12 STRANA 12 ŠKOLY PROJEKTY NA GYMNÁZIU LIPNÍK NAD BEČVOU VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCHY STUDENTKY GYMNÁZIA Studentka Gymnázia v Lipníku nad Bečvou reprezentuje svoji školu nejen v okresních a krajských soutěžích, ale skvěle se umísťuje i v soutěžích celostátních. Ve dnech května 2009 proběhlo v Olomouci Ústřední kolo biologické olympiády. Z lipenského gymnázia do této soutěže opět postoupila studentka septimy Jana Faltýnková. V kategorii A (3. a 4. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) soutěžilo celkem 30 studentů z celé České republiky. Naše studentka se umístila na vynikajícím 5. místě. Na Janu Faltýnkovou můžeme být o to více hrdi, že vybojovala 5. místo v kategorii, které se účastnili studenti o rok starší. Na základě výborného umístění v Ústředním kole biologické olympiády kategorie A byla Jana Faltýnková vybrána na přípravné výběrové soustředění do Prahy. Zde prokázala vynikající znalosti a posunula se z 5. místa na 4. místo a tím se probojovala na Mezinárodní biologickou olympiádu, která se bude konat od 11. do v japonské Tsukubě. Janě blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci nejen školy, ale i města. gym CESTA ZA ŽIDOVSKÝMI PAMÁTKAMI DO PRAHY Studenti zapojení do projektu ZMIZELÍ SOUSEDÉ z Gymnázia Lipník n. B. se ve dnech 19. a 20. června 2009 zúčastnili exkurze do Prahy, zaměřenou především na židovské památky. Prohlédli si pražské synagogy, Starý židovský hřbitov s obřadní síní, obešli si bývalé židovské město, obědvali v židovské restauraci (košer jídlo). V Památníku židovské kultury slyšeli přednášku o historii Židů a vzpomínky paní Zuzky Podmelové na kruté období holocaustu, které jako zázrakem přežila, zatímco většinu jejích blízkých nacisté zavraždili. Díky exkurzi si nejen rozšířili své znalosti, ale také hlouběji pochopili, jak v současném světě je nutné poznávání kultur různých národů s cílem vzájemného sblížení a tolerance. To vše pak je i jednou z účinných zbraní proti různým extremistickým směrům a živlům, které by chtěly zhoršovat stav dnešního světa. Vždyť náš svět má i tak dost problémů se zlem nejrůznějšího druhu. Je naší povinností i naším posláním usilovat o polepšení světa a nenechat jej napospas silám, které už v 1. polovině 20. století náš svět zhoršovaly a ničily. Za realizaci zmíněné exkurze jsme vděčni i panu dr. Busteinovi, který nám ji sponzoroval. Mgr. Milan Tempír Také pro letošní školní rok získalo naše gymnázium finanční prostředky z grantu Města Lipník nad Bečvou na realizaci dvou projektů ( V přírodě o přírodě a Ekologie pro děti ) v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tyto dva projekty probíhaly současně od 1. dubna do 23. června Projekt V přírodě o přírodě byl určen studentům primy (6. ročník) a kvinty (I. ročník). Jeho hlavním cílem je žáky prakticky seznámit s přírodou Mikroregionu Lipensko a jeho okolím v podobě terénních prací a zároveň je motivovat k její ochraně. Již na počátku dubna studenti kvinty vytvořili tématickou nástěnku v prostorách školy. V hodinách biologie zpracovávali teoretické informace o daných oblastech. Obrovský přínosem byla odborná přednáška pana ing. J. Jeniše, pracovníka Vojenských lesů a statků, která proběhla na půdě gymnázia. V úterý 19. května celá naše výprava kvinty a primy vyrazila autobusem do přilehlých lesů. Průvodcem nám byl p. Ing. Polák, který nás s oblastmi seznámil nejen po stránce biologické, ale i dějepisné a zeměpisné. Studenti průběžně prováděli fotodokumentaci organismů, které se zde vyskytují. V současné době aktivně materiály zpracovávají ve formě prezentací, zpráv a malovaných obrázků, aby získané informace mohli prezentovat svým spolužákům. Projekt Ekologie pro děti byl určen především nejmenším žáčkům navštěvujícím ještě mateřskou školku. Pro spolupráci na neobvykle věkově propojeném projektu jsme si vybrali mateřskou školku Zahradní, která s námi velmi dobře spolupracovala již v roce 2008 na řešení krajského projektu se stejnou třídou studentů septimy. Ekologie je pojem velmi známý, ale děti v předškolním věku se s tímto slovem prakticky nesetkávají. Proto jsme celý projekt tematicky zaměřili na nenáročné pozorování přírody, poznávání živočichů, rostlin a přírodnin formou hry a zábavy. Využili jsme maximálně nabídky ZOO Olomouc, zúčastnit se předem domluvené komentované prohlídky zvířat s možností se dostat do míst jinak běžným návštěvníkům utajených. Měli jsme možnost uvidět a pohladit osobně a z blízkosti například hroznýše královského, mláďata surikat a dokonce jsme se dostali až do výběhu žiraf Rothschildových, kterým nachystal jejich ošetřovatel jablka a větve, a děti je z ruky samy krmily. Před výjezdem do ZOO si studenti připravili pro děti zábavné pracovní listy s ekologickou tematikou a plně se jim věnovali několik hodin. Zodpovídali jejich zvídavé dotazy a také si společně zařádili v herně. Po této návštěvě byli studenti velmi překvapeni, jak jsou děti neúnavné. Vytvořili tak aktivně pracující dvojice, v nichž studenti byli dětem přítelem, průvodcem i učitelem současně. Projekt měl za cíl přivést předškolní děti k nenásilnému přemýšlení o přírodě a také rozvíjet jejich schopnosti komunikace a vyjadřování. Ráda bych na závěr vyslovila poděkování panu Jenišovi i p. Polákovi za velmi poutavé vyprávění a za jejich ochotu s naší školou spolupracovat. Dále pak p. učitelkám R. Jemelíkové a M. Haluzíkové za perfektní spolupráci. Zejména děkuji Městu Lipník nad Bečvou za to, že nám finanční podporou umožnilo zpestřit výuku takto skvělými výjezdy a dalo nám možnost žáky a děti z mateřské školky odměnit za jejich odvedenou práci na projektech. Mgr. Helena Opluštilová MŠ ZAHRADNÍ II. TŘÍDA BERUŠKY Děkujeme za možnost se zúčastnit projektu Ekologie pro děti pořádaným ve spolupráci se studenty gymnázia Lipník n. Bečvou a za finanční podporu Městu Lipník n. Bečvou. Projekt byl velkým přínosem a zpestřením běžné výuky a hlavně se těšíme na další možnou spolupráci. Romana Jemelíková, Marcela Haluzíková a děti MŠ

13 ZAJÍMAVOSTI STRANA 13 PODĚKOVÁNÍ SPŠS V květnu letošního roku jsme díky už osvědčené spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební pokročili dál v úpravách záhonů v meditační zahradě za kostelem sv. Jakuba. Studenti v rámci praxe připravili další prostor pro výsev kvalitní trávy a pracovali také na vyrovnání terénu. Díky za pomoc! Okrašlovací spolek Lípa a Farnost sv. Jakuba V letošním školním roce se studenti Střední průmyslové školy v Lipníku nad Bečvou zúčastnili 3. ročníku soutěže o model stavby z vlnité lepenky. Tu uspořádal Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Úkolem studentů bylo vyrobit maketu stavby, která je významná pro kraj, ve kterém sídlí jejich škola. Mohla být použita pouze vlnitá lepenka, kterou dodal pořadatel této soutěže. Student 2. ročníku, František Dostál, si vybral hrad Helfštýn. Nad výrobou modelu tohoto hradu strávil dvěstě hodin. Mnohokrát musel hrad navštívit, aby si zajistil potřebné detaily, které na fotografiích nebyly dostatečně zobrazeny. Model s půdorysnými rozměry 1,2 0,7 m postoupil do celostátního kola. To se konalo v Praze 2. června v kině Světozor a hrad Helfštýn se umístil na 5. místě. Je to opět mimořádný úspěch studenta naší školy v této soutěži. Za SPŠS Ing. Jana Mrvová LOUČENÍ ROZLOUČENÍ Loučení jsou různá. Rozloučení se Základní školou Hranická v dopoledních hodinách v kině dne 26. června proběhlo opravdu dojemně. Propojení mateřské školy (myšiček) a prvňáčků základní školy se skoro dospělými deváťáky a deváťačkami vytvořilo úžasnou atmosféru. Chlapci a dívky z 9.A a 9.B. si sami dali dohromady vystoupení v duchu rebelů a titanicu. Sálem zněly rytmické tóny, které nenechaly nikoho v klidu. Ladné hodinové vystoupení provázel bouřlivý potlesk. Přála bych všem rodičům, aby si opravdu udělali čas na své deváťáky a šli se podívat. Sama jsem si uvědomila, jak je příjemné se důstojně rozloučit s panem ředitelem, vyučujícími a s dětmi vykročit na novou etapu jejich života. Chtěla bych touto cestou poděkovat celému učitelskému sboru Základní školy Hranická, který nám rodičům toto loučení umožnil. Naďa Vrbíková PRVNÍ MÍSTO PRO MLYNÁŘSKOU CYKLOTRASU NA HRANICKU Populární regionální cyklotrasa Po stopách využívání vodní a větrné energie na Hranicku získala titul nejlepší aktivita turistického regionu Střední Morava. Soutěže o nejlepší turistickou aktivitu byla vyhlášena na portálu kudyznudy.cz, jejímž provozovatelem je agentura CzechTourism. Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo v rámci Fóra cestovního ruchu, které se konalo v Top hotelu Praha ve dnech 17. a 18. června. Mapu a další podrobnosti k této cyklotrase můžete získat i v Turistickém informačním centru v Lipníku nad Bečvou. m SVĚCENÍ KŘÍŽE Snad každý z nás se při cestě autem pohledem zastavil na malém pomníčku nebo kříži, krčícím se v příkopě podél vozovky. Kříž označující místo nešťastného osudu, místo kde vyhasl něčí život, místo lidských neštěstí. Tyto pomníčky najdeme nejenom u frekventovaných silnic ale i na opuštěných lesních cestách. Stejně tak rozdílné jsou tragédie lidí. Jihozápadně od myslivecké chaty Hubert, v lese na Káňové, v roce 1919 zemřel ve věku 38 let hajný Antonín Caletka. Zemřel coby oběť svého povolání na následky lidské chamtivosti a závisti. Aby neupadlo toto místo v zapomnění, zbudovaly Lesy České republiky na tomto místě kříž. Svěcení kříže se bude konat dne 1. srpna 2009 v 15:00 hod. Těšíme se na Vaši účast. MODEL HRADU HELFŠTÝNA ZVIDITELNIL LIPNÍK

14 STRANA 14 ZAJÍMAVOSTI CHARITA HRANICE, středisko Lipník nad Bečvou, 28. října 36/7 Charita Hranice, Purgešova Hranice, tel středisko Lipník nad Bečvou 28. října 36/7, Lipník n. B. tel , IČ: , č. ú /0100 V tomto pohodovém čase dovolených a prázdnin Vás chceme seznámit s dalším sociálním projektem Charity Hranice dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 39 Osobní asistenční služba, která patří mezi velmi využívané. Je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném domácím prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje. Osobní asistenční služba nabízí individuální přístup ke klientovi. Odborně vyškolená osobní asistentka pomáhá klientovi se osamostatnit a být nezávislý. Při aktivizaci se používají různé aktivizační metody a pomůcky. Poslání Osobní asistence Charity Hranice: Posláním je osobní podpora člověku při zvládání každodenních úkonů v domácím prostředí, které by klient za běžných okolností zvládal sám bez dopomoci. Služba je poskytována bez časového omezení a podporuje klienta v udržení nebo zvýšení jeho soběstačnosti. Cíl Osobní asistence: Hlavním cílem je nabídnout takové spektrum aktivit a činností uskutečňovaných v přirozeném prostředí, které povedou k aktivnímu začleňování klientů do tohoto prostředí. Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby se zdravotním handicapem a senioři, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu tuto službu potřebují a nejsou schopni si ji sami nebo s dopomocí rodiny v požadovaný čas zabezpečit. Z okruhu těchto osob jsou vyloučeni jedinci, kteří nesouhlasí s podmínkami smlouvy o poskytování služby, jedinci s nezvládnutelnou agresivitou, jevící známky požití alkoholu a drog a osoby, které nesplňují kritéria pro cílovou skupinu. Mezi hlavní úkony Osobní asistence patří: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Další bližší informace o tomto projektu Vám ráda sdělí vedoucí Bc. Petra Šustalová, tel Adresa: Purgešova 1399, Hranice. V měsíci červnu jste se mohli setkat s DOTAZNÍKEM Charity Hranice, střediska Lipník n. B., který slouží pro zmapování zájmu nového projektu KLUBU POHODA. Tato sociálně aktivizační služba je zdarma, patří do služeb sociální prevence a je zaměřena na seniory a osoby se zdravotním postižením. Hlavní náplní bude přednášková činnost, společné cvičení a rehabilitace, rukodělná činnost, společenské hry, pohodové posezení u kávy a čaje se čtením na pokračování, muzicírování se zpěvem, léčebné působení zvířat na zdraví člověka, společné výlety a společné kurzy na počítači. Pravidelnost setkávání a náplň bude stanovena podle dotaz níku. Přáli bychom si zahájit činnost KLUBU POHODA na podzim roku 2009 v prostorách Domu s pečovatelskou službou na ulici Zahradní. Věříme, že uvítáte naši snahu, která vyplynula z komunitního plánu. Děkujeme za Vaši podporu při rozjezdu a činnosti KLUBU POHODA. Na Svatojakubských hodech 26. července Vám opět nabídneme výrobky z Ústavu sociální péče pro mládež a dospělé ve Skaličce, také z nízkoprahového zařízení v Potštátě a v Hranicích i z Centra denních služeb ARCHA. Těšíme se na Vás. PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO A JSME TU STÁLE PRO VÁS. Obracíme se na Vás s prosbou jeden z našich klientů potřebuje kamna na tuhá paliva PETRA nebo podobná. Ozvěte se prosím na níže uvedená čísla. Děkujeme. Naďa Vrbíková , V sobotu dne poskytla Oblastní charita Lipník nad Bečvou invalidním občanům možnost návštěvy a účasti při mši na sv. Hostýně. Svou obětavou péčí při nástupu a výstupu z vozidel a při účasti v kostele se o nás pracovnice charity příkladně staraly, a tím se zasloužily o vřelý dík nás všech zúčastněných. Přáli bychom si více takových akcí, díky kterým by bylo umožněno postiženým z Lipníku nad Bečvou se radovat z míst, na která by se již nedostali. Ještě jednou dík všem. Jarmila Suchánková za všechny zúčastněné CO JE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA: Posláním pečovatelské služby je usnadnit život občanům, kteří z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu, vysokého věku, nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Hlavním smyslem této služby je uspokojení základních potřeb občana v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vedl plnohodnotný život. Pracovní tým PS tvoří pracovníci v přímé péči s odborným vzděláním, které odpovídá požadavkům moderního trendu sociální péče. Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny v době od 7.00 do Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě. Naše služby jsou nabízeny občanům města Lipník nad Bečvou a jeho části, a to seniorům, zdravotně a tělesně postiženým. Služby poskytujeme v domácnosti uživatele. Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu, bez úhrady pouze ve výjimečných případech vyjmenovaných v zákoně o sociálních službách. (Kupříkladu účastníkům odboje a osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací). Tuto skutečnost je třeba vždy písemně doložit. NABÍZÍME pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, donášku nebo dovoz oběda, nákupy a nutné pochůzky, úklid domácnosti doprovod na lékařská vyšetření zabezpečuje pedikúru praní a žehlení prádla dohled nad uživatelem v pracovní dobu základní sociální poradenství Kompletní nabídka a výše úhrady je uvedena v Sazebníku úhrad, který je k dis - pozici v sídle organizace. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Mobil: , Vedoucí PS: Marie Kropáčová Ředitelka: Dana Navrátilová Oblast působení: Lipník n. B. a jeho části (Nové Dvory, Podhůra, Loučka, Podhoří, Trnávka)

15 ZAJÍMAVOSTI STRANA 15 POD PODLAHOU KONÍREN BYLA NALEZENA MINCE Z ROKU 1800 V rámci záchranného archeologického výzkumu realizovaného v souvislosti s úpravou bývalých zámeckých koníren v Lipníku nad Bečvou se podařilo v úrovni novověkých terénních úprav pod dlažbou stájí nalézt měděnou minci. Dle předběžného určení jde o 3krejcar Františka II. ( ), který byl vyražen roku 1800 v mincovně v Kremnici. Mince o průměru 30 mm a váze 8,75 g byla vyražena z mědi. Mince z tohoto kovu bývají nacházeny často ve velmi špatném stavu. To ovšem není případ krejcaru ze zámeckých koníren, který je pokryt ušlechtilou patinou. Na přední straně mince (obr. 1) je portrét panovníka, jehož hlavu zdobí vavřínový věnec. Pod portrétem se nachází písmeno B, které označovalo po Vídni druhou nejdůležitější habsburskou mincovnu, jež se nacházela v Kremnici. Opis vyražený na minci je dobře čitelný. Stojí v něm FRANC-II-D-G-R-I-S-A-G- E-H-V-B-O-R-E-X-A-A. Jde o latinskou V pondělí 1. června 2009 se v Dukelských kasárnách v Lipníku nad Bečvou uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 101. spojovacího praporu u příležitosti předání funkce velitele praporu a posádky. Od současného velitele podplukovníka Ing. Romana Víchy, mířícího do struktur NATO, převzal velení stávající zástupce velitele útvaru major Ing. Josef Bareš, který byl současně povýšen do hodnosti podplukovníka. Podplukovník Bareš nastoupil do posádky Lipník nad Bečvou v roce 1992 na funkci velitele roty. U spojovací brigády a později výcvikové základny spojovacího vojska prošel všemi funkcemi od náčelníka štábu praporu, přes velitele praporu až po náčelníka štábu základny. Od roku 2003 vykonával u spojovacího praporu funkci zástupce velitele. V letech plnil úkoly v mírové misi v Bosně a Hercegovině a v letech v Kosovu. Slavnostního aktu předání a převzetí funkce se zúčastnili čestní hosté z armády i zástupci z řad místních společenských organizací. Pozvání přijal náčelník štábu velitelství společných sil plukovník gšt. Ing. Bedřich Vaculík, zástupce ředitele sekce komunikačních a informačních systémů generálního štábu plukovník generálního štábu Ing. Jaroslav Řeha, starosta města Lipníku Miloslav Přikryl a řada dalších představitelů z regionu Lipenska. zkratku Franciscus II Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae Rex Archidux Austriae, což v překladu znamená František II., z boží milosti římský císař, velkovévoda německý, uherský a český král, arcivévoda rakouský. Na reversu (obr. 2) je uprostřed pole zobrazen korunovaný dvouhlavý orel držící v pařátech meč a žezlo. V prsním štítku se nachází číslice 3, která vyjadřuje nominální hodnotu mince. Objevená mince představuje z hlediska historických souvislostí velmi důležitý zdroj informací a pro archeology je vždy vítaným nálezem. V rámci etapy vyhodnocení a interpretace výsledků záchranného archeologického výzkumu umožňuje poměrně přesně datovat lidské aktivity, které v minulosti na dané lokalitě probíhaly. Tak tomu je i v případě 3krejcaru z lipenských zámeckých koníren. Zdeněk Schenk, Jan Mikulík NOVÝ VELITEL PRAPORU A POSÁDKY V LIPNÍKU OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny PČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR vyhlásila 14. května 2009, v předvečer Dne rodin, již druhý ročník soutěže Obec přátelská rodině. Cílem této celostátní soutěže je podpora rozvoje prorodinných aktivit a propagace rodinné politiky na místní úrovni. Soutěže se může zúčastnit každá obec České republiky (nebo v rámci statutárních měst územně členěných na městské části/obvody dotyčná městská část či obvod), a sice tím způsobem, že její starosta či starostka zašle vyplněný soutěžní formulář nejpozději do 31. července 2009 na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí. Soutěžní formulář je k dispozici na webových stránkách soutěže Starosta města Miloslav Přikryl ve svém krátkém projevu poděkoval bývalému veliteli praporu a posádky za spolupráci a novému veliteli popřál hodně úspěchů v jeho nové funkci. V rámci slavnostního aktu byla kasárna zpřístupněna veřejnosti s možností prohlídky nové spojovací techniky. prap. Eva Jakubková vrchní praporčík 101. spojovacího praporu WI-FI V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ LIPNÍK NAD BEČVOU Městská knihovna Lipník nad Bečvou nabízí svým uživatelům novou službu možnost bezdrátového připojení k internetu. Tato služba je dostupná ve studovně městské knihovny za stejných podmínek jako ostatní služby, to znamená registrovaným čtenářům zdarma, neregistrovaným uživatelům za jednorázový poplatek 20 Kč. Služba umožňuje našim uživatelům po přidělení jednorázového hesla připojení k internetu na vlastním notebooku. Nabídku lze využít v pondělí a pátek od 9:00 do 16:00 hodin a úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Ve středu je studovna pro veřejnost uzavřena. Božena Musilová

16 STRANA 16 KAPKA 2009 Ve dnech června jste mohli vidět na čerpacích stanicích v Lipníku n. B. účastníky programu Edie Cena vévody z Edinburghu, kteří se zapojili do celorepublikové akce KAPKA. Kapka je humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junáka svazu skautů a skautek ČR. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace. Účastníci vybírali libovolné částky do zapečetěných kasiček a jako protislužbu umývali přední okna automobilů. Na třech benzínkách jsme celkem vybrali přes 10 tisíc korun. Chtěli bychom poděkovat vedoucím benzínek, kteří nám umožnili pobývat na jejich čerpacích stanicích a také Vám všem, kteří jste přispěli. Děkujeme. Další informace naleznete na adrese Za skupinku Edie-Lipník Aleš Pátek JEZERNICE OCENĚNÍ ZA PÉČI O ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Na tři a půl tisíce stromů nechala v posledních letech vysázet Jezernice a v okolí obce vznikla čtyři biocentra, informoval starosta Jezernice Dušan Pořízka. Právě tato aktivita významně přispěla k ocenění zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí v soutěži Vesnice roku 2009 Olomouckého kraje. Biocentra jsou dvojího druhu. Ta praktická mají protierozní a protipovodňovou funkci, ale také obnovujeme ovocné sady, které padly v padesátých letech kvůli tehdejšímu zemědělství, vysvětlil Pořízka. Ovocné stromy, jako jsou třešně, švestky, jabloně a hrušně, vysazuje obec i kolem cyklostezek. Aby časem mohl kdokoli při projížďce ochutnat nějaké ovoce, usmál se starosta. Vesnice leží mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. V jejím katastru tak leží dálniční i vlakový koridor. Je to v podstatě zdevastovaná krajina, podotkl starosta. Proto se během posledních pár let snažíme zlepšit zeleň v obci a okolí, dodal Pořízka. (Deník) Rorýs obecný hnízdil původně ve štěrbinách vysokých skalních stěn. Později, když se člověk naučil stavět vysoké budovy z kamene a cihel, začal rorýs využívat k hnízdění spáry hradních zdí a prostory pod střechami městských domů. Nyní již výhradně hnízdí na budovách ve městech i v některých obcích. Jde o jednoho z ptáků, který se zcela přizpůsobil městském prostředí. Hnízdí v různých štěrbinách a dutinách zdí, za okapovými svody, na půdách, za podbitím střech a v posledních letech stále častěji ve větracích otvorech atiky paneláků. Dnešní doba mu však již tak nepřeje. Díky probíhajícím opravám a rekonstrukcím roky zanedbaných budov a díky rozsáhlému zateplování panelových domů přicházejí rorýsi o svá hnízdiště. Občas přicházejí i o život zazděni nebo zatepleni při sezení na vejcích nebo i s mláďaty ZAJÍMAVOSTI FILM O TILII NA DVD Zrod plastiky Tilie na papíře, v kovárně i přímo na místě v Lipníku n. B., až po obřad jejího odhalení, to vše mapuje 25 minut dlouhý film Tilie příběh jedné sochy, který v průběhu vytváření plastiky natočil v Lipníku nad Bečvou, Náměšti nad Oslavou i v rakouském Ybbsitz brněnský filmař Petr Baran. Film si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru v Lipníku n. Bečvou. MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK N. B. vás zve na přednášku archeologa ZDEŇKA SCHENKA v rámci cyklu Host v knihovně ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V LIPNÍKU Přednáška bude doplněna originálními artefakty z výzkumu v 18:00 výstavní sál městské knihovny Domeček Akce je realizována za grantové podpory města Lipník n. B. a Ministerstva kultury ČR ZACHRAŇME HNÍZDIŠTĚ RORÝSŮ v hnízdě. Často totiž ani majitelé domů nevědí, že v jejich domě hnízdí rorýsi. A přitom je možné opravovat i zateplovat a přitom rorýsům neublížit. Stačí jen znát jejich hnízdiště a při stavebních pracích je zachovat nebo rorýsům vytvořit náhradní hnízdiště vyvěsit budky. Členové Moravského ornitologického spolku se proto snaží zmapovat hnízdiště rorýsů, aby mohli přispět k jejich záchraně všude tam, kde to bude možné. Žádají tedy nejširší veřejnost o pomoc při mapování jejich hnízdišť. V těchto dnech již většina hnízdících párů sedí na vejcích a v nejbližších dnech se jim začnou líhnout 2 3 mláďata. Ta jsou v hnízdech krmena přes 40 dní, což je nejvhodnější doba pro zjištění hnízdního místa. Dospělí ptáci totiž v této době pravidelně přilétají s potravou k místu hnízdění a mizejí v hnízdní dutině. Ornitologové uvítají informace o všech těchto hnízdištích, především potřebujeme znát město, ulici a číslo domu, maximální počet najednou pozorovaných rorýsů, datum pozorování a popis umístění vletového otvoru (např. v atice paneláku, za okapem, pod oplechováním střechy, ve spáře zdi, na půdě, pod střechou). Vítané jsou i fotografie těchto domů nebo nákres umístění vletového otvoru. Všechny tyto informace mohou lidé posílat na nebo poštou na adresu: Moravský ornitologický spolek smp ČSO, P.O. Box 65, Přerov. O všech zjištěných hnízdištích rorýsů budou informováni úředníci státní ochrany přírody, kteří by měli zajistit jejich ochranu. Seznam hnízdišť rorýsů bude uveden i na webu: kde se dozvíte i další zajímavosti o jejich životě. Jiří Šafránek, místopředseda MOS smp ČSO

17 KULTURA STRANA 17 NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ Soutěž O nejlepšího čtenáře školního roku 2008/2009 probíhá vždy od září a trvá do konce května. Nejlepší čtenář je vyhodnocen na základě daných kritérií: pravidelná návštěvnost knihovny, účast na akcích pořádaných knihovnou, dodržování výpůjční lhůty a počtu výpůjček. V tomto školním roce byli oceněni: 1. místo Jaroslav Klika, 1. třída 2. místo Pavlína Šuverová, 5. třída 3. místo Kateřina Skopalová, 9. třída Ocenění žáci obdrželi u příležitosti Slavností vodníka Kašňáka z rukou pana starosty knihy, které byly zakoupeny z grantu Olomouckého kraje. Nejlepší čtenář získal také vstupenku na ohňovou show, divadelní a šermířské společnosti Historika z Rožnova pod Radhoštěm. Simona Ryšavá MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK N. B. KNIHOVNA MÉHO SRDCE Motto letošního ročníku Týden knihoven, který bude probíhat od 5. do 11. října 2009 koresponduje s celostátním projektem Kniha mého srdce, jehož cílem je najít neoblíbenější knihu obyvatel ČR. Městská knihovna Lipník nad Bečvou připravuje pro uživatele v knihovny i veřejnost řadu akcí. Jednou z nich je soutěž o nejvtipnější slogan, kterým soutěžící vyjádří svůj vztah ke knihovně. Může jít o veřejnou, specializovanou, školní či jinou knihovnu, které byl nebo je čtenářem, o knihovničku, kterou má doma, u maminky či babičky, zkrátka o jakoukoliv knihovnu. Slogan mohou soutěžící posílat do lipnické knihovny písemně či mailem (kontakty na lístek mohou vhodit do schránek, které budou umístěny ve všech odděleních knihovny a Turistickém informačním centru od 22. června do 22. září Soutěž bude mít dvě kategorie kategorie I. do 15 let a kategorii II. nad 15 let. Kromě sloganu prosím napište své jméno a příjmení, bydliště (obec, město), kontakt ( , či mobil), kategorii. Bez těchto náležitostí bude soutěžící ze soutěže vyřazen. Soutěžit mohou jen soutěžící s bydlištěm v Olomouckém kraji. Slogany budou vystaveny od 5. října do 15. prosince ve vestibulu knihovny a ceny předány v Týdnu knihoven 5. října 2009 v 18:00 hodin. Miroslava Střelcová MAZEL TOV! DĚJINY ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V PŘEROVĚ Až do 23. srpna jsme pro návštěvníky přerovského muzea připravili výstavu s názvem Mazel Tov Židé a židovské tradice. K vidění budou nejen fotografie a archivní materiály týkající se židovské komunity v Přerově od počátku 19. do poloviny 20. století, ale také předměty, vztahující se k židovským tradicím a náboženským rituálům. Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek Muzea Komenského v Přerově, Židovského muzea v Praze a z fondů Okresního archivu v Přerově. Mgr. Kristina Glacová, kurátorka výstavy LIPNÍK ROMANTICKÝ Fotoknížka Hynka Poláka bude poprvé představena při vernisáži lipenských výtvarníků při Svatojakubských hodech, v sobotu 25. července. V té starobylosti je Lipník krásný......rád bych zachytil Lipník nostalgický, tichá zákoutí, domy porostlé břečtanem a psím vínem. Tohle město by se dalo zachytit mnoha způsoby, ale mně je jeho romantický rozměr nejbližší. Asi bych zvolil hnědé tónování fotek, nebo trošku dožluta, lehce retro. Zaměřil bych se hlavně na centrum města. Od roku 1989 tu máme městkou památkovou rezervaci, ale nechtěl bych to zase úplně pojmout jako skanzen. Určitě pár novějších fotek a trošku důraz na soužití starého a nového, v tom je koneckonců taky poezie. Několik záběrů z Helfštýna by nemělo chybět, ale okolí bych nezařazoval, i když jsou tam taky pěkná místa. Spíš bych dal prostor panoramatickým záběrům na město. Váhám, jestli to nazvat Lipník romantický, Lipník malebný, nebo Lipník nostalgický. (z edičního záměru) NA PRÁZDNINY S KNÍŽKOU Prázdninová akce v dětském oddělení Městské knihovny Lipník nad Bečvou od 15. června 2009 půjčujeme knihy a časopisy na celé prázdniny. Výpůjčky však nutno vrátit nejpozději do 4. září 2009 (bez sankčních poplatků). PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ MĚK Během prázdnin je půjčovní doba v dětském oddělení Městské knihovny Lipník nad Bečvou upravena takto: Pondělí: 9:00 11:30 12:00 16:00 Úterý: 9:00 11:30 12:00 16:00 Středa, čtvrtek, pátek ZAVŘENO Půjčovní doba v oddělení pro dospělé a ve studovně zůstává nezměněna. JAK NA POČÍTAČ Městská knihovna Lipník nad Bečvou nabízí i po prázdninách kurzy Jak na počítač. Tyto kurzy jsou určeny pro naprosté začátečníky, kteří nemají s prací na počítači žádnou zkušenost. Během dvouhodinové lekce se účastníci seznámí se základními informacemi první lekce je věnována práci na PC a v textovém editoru, druhá práci na internetu. Kurzy probíhají první a druhou středu v měsíci v době hodin ve studovně městské knihovny. ZÁŘÍ: , ŘÍJEN: , LISTOPAD: , Je nutné se předem přihlásit osobně nebo na tel. čísle

18 STRANA 18 KONCERT PRO LEONU ZEZULOVOU Nad Helfštýnem svítá A v oparu nad řekou v jiskřivém tichu Letí hedvábný šál Leončina smíchu Snad klavírní suita (úryvek z básně Nad Helfštýnem svítá Blanky Prudilové, 2006) Vzpomínkový koncert k životnímu jubileu Leony Zezulové ( ) s premiérou klavírního cyklu Emocionální mapa se uskutečnil v pátek 12. června 2009 od 17 hodin v koncertním sále ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Dílo Leony Zezulové představili učitelé a žáci ZUŠ i dcera Leony Zezulové Hana. Slovem nás doprovázela blízká Leonina přítelkyně Dana Zeinerová. Program zahájilo klavírní duo A. A. Šalplachtová K. Volfová skladbou s názvem Oslava z Leonina cyklu klavírních suit, rozvernou píseň Mlsná jako kočka zazpívala (i zatančila) M. Poláchová. Leonina Emocionální mapa zde zazněla poprvé v plném provedení, z důvodu velmi náročné interpretace rozdělená VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY A TECHNIKY SE PŘEDSTAVÍ V PŘEROVĚ Přerovský zámek Velký výstavní sál Muzeum Komenského v Přerově zve návštěvníky na výstavu Významné osobnosti české vědy a techniky, která seznamuje s výběrem nejslavnějších vědců a vynálezců, jež významně zasáhli do dějin české i světové vědy a působili v českých zemích v době od 18. do 20. století. Pomyslnou časovou řadu tvoří portréty deseti vědeckých osobností: Prokopa Diviše, Josefa Božka, Jan Evangelisty Purkyně, Josefa Ressela, Karla Klíče, Františka Křižíka, Viktora Kaplana, Jaroslava Heyrovského, Františka Běhounka a Otto Wichterleho. Každému z nich je věnována samostatná část s portrétem, písemnými informacemi a dokumenty, osobními pomůckami, vynalezenými a používanými přístroji. Výstava je putovní a je připravena a prezentována populární formou se zaměřením především na školy a nejširší veřejnost. Jejím autorem je Ing. Antonín Švejda, vedoucí oddělení exaktních věd Národního technického muzea v Praze, odkud také pochází vystavené předměty. Návštěvníci výstavy mají možnost připomenout si nejen historická fakta, ale také si uvědomit, kolik práce a úsilí se skrývá za technickými prostředky, které nám v životě pomáhají. Výstava potrvá do 16. srpna ČESKÉ A MORAVSKÉ OBCE POSÍLAJÍ HNŮJ NA PRAHU Na nepříliš uspokojivé a mnohdy absurdní poměry vládnoucí v české metropoli a na fenomén Pražáctví odrážející se v chytračení a sebestředném chování upozorňuje originální projekt Naložme to Pražákům. Akce, kterou podporuje už několik českých a moravských obcí, totiž není míněna zas tak vážně. Nesouhlas s propastným rozdílem mezi životem v Praze a ve zbytku světa je totiž vysloven satiricky laděnou formou. V duchu ryze venkovského hesla pohnojme pohnojené a vše se v dobré obrátí vyhlašujeme kolektivní sbírku hnoje, do které se mohou zapojit obyvatelé všech regionů, říká Jiří Pejša, jeden z koordinátorů projektu, po jehož skončení v září tohoto roku bude vybraný hnůj demonstrativně dovezen do Prahy a věnován na vyživení zeleně v hlavním městě. Bližší informace o projektu, včetně pokynů, jak lze přispět do sbírky hnoje, a průběžných výsledků sbírky, jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách Na nich lze také veřejně hlasovat v anketě o největšího Pražáka nebo v hitparádě pražských blbin určovat nejabsurdnější pražskou událost. KULTURA na dvě části. V první části zazněla Touha, Vztek, Smutek, Strach a Lítost. V krátké přestávce přečetla dcera jubilantky Hana Zezulová matčinu úsměvnou povídku Seznámení na úrovni. Poté zazněla druhá část Emocionální mapy: Ticho, Světlo, Láska a Radost. Tento jedinečný cyklus nastudoval a provedl Petr Mádr (*1991), a interpretačně zazářil. Nadaný mladý umělec, který sklízí úspěchy na významných klavírních soutěžích, držitel ocenění města Talent roku 2007, za svůj dokonalý a procítěný výkon sklidil zasloužené velké ovace. V závěru koncertu zazpívali učitelé ZUŠ Leonino vtipné Blues konce školního roku, část auditoria jim pomáhala vybavena rozmnoženinami textu. Závěrečný aplaus nebral konce Bez zbytečného patosu, s úsměvem, láskou a radostí i trochou dojetí jsme vzpomínali na Leonu Zezulovou. Ve všech zúčastněných zanechal vzpomínkový koncert hlubokou citovou i uměleckou stopu. Blanka Prudilová LIPENŠTÍ VÝTVARNÍCI OPĚT VYSTAVUJÍ Město Lipník nad Bečvou pořádá další tradiční hodovou výstavu, která bude zahájena vernisáží při Svatojakubských hodech v sobotu 25. července 2009 v 16 hodin ve výstavním sále městské knihovny Domeček. Tentokrát půjde o dvougenerační expozici s názvem LIPENŠTÍ VÝ- TVARNÍCI Vystavovat bude téměř dvacítka umělců a k vidění budou fotografie, malby, kresby, grafiky i prostorové objekty. Představí se výtvarníci, které si Lipník pamatuje z legendárních výstav lipenských amatérských výtvarníků na Modré hvězdě před 20 lety, jako např. Pavel Netopil, Jaroslav Vacek, Ladislav Palko, Dagmar Wykrentová, Pavel Motan, Vítězslav Urbánek, Antonín Cikánek a další. Vedle nich vystaví své práce umělci o generaci mladší, např. Ondřej Vrbík, Leona Zezulová, Michal Novák, Eva Palková, Jakub Politzer, Kamil Konečný a další. Vernisáž bude spojena s křtem knihy fotografií jednoho z vystavujících, Hynka Poláka, s názvem Lipník romantický. Výstava bude přístupná vždy ve čtvrtek a v pátek od 10 do 13 hodin a od 15 do 17 hodin a každou sobotu od 9 do 12 hodin. O hodové neděli 26. července můžete výstavu navštívit od 10 do 17 hodin. V týdnu od 7. září bude výstava otevřena již od pondělí až do pátku a poslední příležitost k prohlídce budete mít při Dnech evropského dědictví v sobotu 12. září Jste srdečně zváni! -bp-

19 KULTURA STRANA 19 ZÁHORSKÉ SLAVNOSTI 2009 V pátek 5. a v sobotu 6. června se konal již 14. ročník Záhorských slavností. V pátek se návštěvníci mohli potkat s temperamentním slovenským folklorem vystoupil soubor Družba z Trenčína. V sobotu se pak představily tyto soubory a muziky: Strunky z Olomouce, FS Lipta z Liptálu, Odra z Ostravy-Vítkovic, FS Klobučan z Valašských Klobouk, soubor Hanák z Troubek, FS Mladá Haná z Velké Bystřice a samozřejmě domácí dětský soubor Maleníček. Foto ze Záhorských slavností Leoš Smiřický TISÍCÍ NÁVŠTĚVNÍK PROHLÍDEK LIPNÍKA NAD BEČVOU Ve čtvrtek 11. června absolvoval prohlídku městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou tisící návštěvník byla jím třídní 2. ročníku šestiletého gymnázia P. Bezruče z Frýdku-Místku Šárka Sysalová, která přijela do Lipníka nad Bečvou se svými studenty. Na třídenní výlet se vydali do oblasti Moravské brány ubytovaní byli v Hranicích, prohlédli si Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranice, Lipník nad Bečvou a hrad Helfštýn. Třetí den pak vyrazili do Olomouce. Tímto krajem projíždíme stále, ale nikdy se nezastavíme, přitom je to od nás, z Frýdku-Místku, vlastně kousek. Tuto variantu školního výletu si vybraly samy děti. řekla Šárka Sysalová, Informace o Lipníku a průvodcovské službě jsem našla na internetu, dodala. Paní Sysalová získala sérii knih a propagačních materiálů o Lipníku n. B., všichni studenti pak mapu mikroregionu Lipensko a propagační propisku. V loňském roce jsme v Lipníku přivítali tisícího návštěvníka 20. června, v roce 2007 dokonce až 17. července. Průvodcovská služba a městská památková rezervace Lipník nad Bečvou tak zjevně získává na oblibě. Turistické cíle v Moravské bráně již druhým rokem neformálně spolupracují při propagaci tohoto regionu. Nejen školní výlet z Frýdku-Místku je důkazem, že tato spolupráce má smysl. m

20 STRANA 20 KULTURNÍ SERVIS KDY KDE CO V LIPNÍKU NAD BEČVOU PRÁZDNINY 2009 sobota 13. června středa 30. září KOV VE MĚSTĚ V. Výstava kovaných plastik Pavla Tasovského a Pavla Krbálka v exteriéru města: meditační zahrada, náměstí TGM, hradební okruh. Průvodce s mapkou a info o autorech v TIC. Pořádá město, tel.: středa 1. července KONCERT PŘEDZAHRADY Koncert folkových kapel na nám. TGM od 16:00 jako pozvánka na XX. ročník festivalu Zahrada v Náměšti na Hané. Dobrá poloha (Ostrava), I.C.Q. (Ostrava), Žamboši (Vsetín), Bujabéza (Olomouc), Dojem (Prostějov), Hot Jazz Šůtrs (Přerov), Domino (Olomouc). Občerstvení i posezení zajištěno, moderuje Blanka Prudilová. Za deště v kině Svět. Pořádá SVČ, tel.: , a Folk&Country neděle 5. pondělí 6. července VSTUP NA HELFŠTÝN ZDARMA Příspěvek správy hradu ke státním svátkům. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově, tel.: sobota 11. neděle 12. července POHÁDKA O VODNÍKOVI Vystoupení skupiny historického šermu Rego na hradě Helfštýně v 11 a 14 hodin (v sobotu i v 16 hodin). Samostatné vstupné 20 a 40 Kč. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově, tel.: sobota 11. července CIMRMANOVO TORZO 60 Setkání všech příznivců a přátel skupiny a zejména všech jubilantů, kteří v letošním roce slaví 60 let od svého narození. Shromáždění začíná v 17 hodin na Letním kině. Úvodem vystoupí mladá skupina First Floor, po ní zahraje Cimrmanovo Torzo. Po setmění film s dobovou tématikou. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se vše v plném rozsahu uskuteční v sále kina Svět. Pořádá Cimrmanovo torzo sobota 18. července HRADNÍ BÁL Zábavný program, kostýmovaný průvod, hudba, tanec, tombola, občerstvení. Od 16:30 hodin zajištěna kyvadlová autobusová doprava z Lipníka nad Bečvou. Vstupné: dospělí 100 Kč; studenti, důchodci a děti 60 Kč. Mládež do 15 let pouze v doprovodu rodičů. Pořádá Muzeum Komenského ve spolupráci s OPS Hrad Helfštýn, tel.: SVATOJAKUBSKÉ HODY čtvrtek 23. července STAVÍME S BOŘKEM STAVITELEM Pořad pro rodiče s dětmi. Loutka a stavebnice v nadživotní velikosti ožijí na lipenském náměstí. Po ukončení programu si děti mohou s Bořkem i stavebnicí dle zájmu volně hrát. Začátek v 17:30 hodin. V případě špatného počasí sál kina Svět. pátek 24. července KOZLÍ MUŽ Večerní představení komedie dell arte o rohatém lakomci, roztoužené čarodějnici, zákeřných milencích a jednom nebohém kanibalovi. V podání herců divadla STUDNA z Hosína u Českých Budějovic Začátek ve 20:30 hodin. sobota 25. července HODOVÉ CYKLOVYJÍŽĎKY 1. trasa s lipenským Cykloteamem. Start v 9:00 z náměstí TGM. 2. trasa pro náročné: II. ročník cyklistického výletu, který je pořádán jako vzpomínka na Martina Šromotu. Přibližná trasa: Lipník, Přerov, Horní Moštěnice, Vlkoš, Chropyně, Kroměříž, Žalkovice, Újezdec, Tučín, Radslavice, Oldřichov, Lipník. Plavky s sebou! Trasa je určena pro treková a horská kola a povede mimo hlavní silnici. Bližší informace na Účastníci, kteří se chtějí připojit na trase, nechť pošlou podrobnější info. Sraz v 9:00 hodin u Večerky v Hrnčířské ulici. Návrat v odpoledních až večerních hodinách. Pořádá Jan Šromota, Lipník nad Bečvou: sobota 25. července sobota 12. září LIPENŠTÍ VÝTVARNÍCI 2009 Hodová výstava v Domečku, tentokrát dvougenerační reminiscence na legendární výstavy lipenských amatérských výtvarníků na Modré hvězdě před 20 lety Vernisáž v sobotu 25. července v 16:00 hodin, spojeno s křtem knihy fotografií Hynka Poláka s názvem LIPNÍK ROMANTICKÝ. PRO KAŽDÉHO NĚCO Setkání lipenských muzikantů: T.O. LEOPARDI, FAKT P.P., GEMBAND, PROJECT, CIMRMANO- VO TORZO. Náměstí TGM od 17:00 hodin. V případě nepříznivého počasí sál kina Svět. neděle HLAVNÍ PROGRAM Dopoledne: hranický H-BAND, pohádka divadla STUDNA Princ Jaromil. Odpoledne: bubenický orchestr JUMPING DRUMS, chůdařská skupina divadla STUDNA se svými Bajkami, lipenské taneční skupiny SVČ a ZUŠ. Hlavním hostem je LAĎA KERNDL se svým orchestrem. Na všechny pořady Svatojakubských hodů je vstup volný. Svatojakubské hody pořádá SVČ, tel.: , a město, tel.: středa 29. července neděle 9. srpna FLÉTNIČKY NA HELFŠTÝNĚ Pražský dětský soubor zobcových fléten Vivat Vispo a soubor Vivat Flauto pod vedením B. Vysloužilové vystoupí průběžně s historickými skladbami na hradě Helfštýně. V pátek 7. srpna v 17:30 večerní koncert Hradní zastaveníčko v podání souboru Vivat Flauto a hostující varhanice Vlasty Košťálové na palácovém nádvoří. V případě špatného počasí v Ateliéru Kovářského studia. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově, tel.: sobota 15. srpna ZÁVĚREČNÝ KONCERT XVIII. BĚLOTÍNSKÉHO TÝDNE ZPĚVU Pěvecký koncert v klášterním chrámu sv. Františka Serafinského od 15:30 hodin. Pořádá obec Bělotín sobota 22. čtvrtek 27. srpna (mimo pondělí) KOVÁŘSKÉ FÓRUM HRAD HELFŠTÝN Zahájení 21. ročníku proběhne před historickou kovárnou na 3. nádvoří v sobotu v 15 hodin. Exponáty vykované na fóru se stanou součástí Hefaistonu. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově, tel.: pátek 28. srpna KONEC PRÁZDNIN S POHÁDKOU Tradiční ukončení prázdnin na lipenském náměstí TGM letos s pohádkou O STATEČNÉM JANKOVI v podání členů divadla Mrak. Začátek v 16:00 hodin. V případě nepříznivého počasí sál kina Svět. Vstup volný. Pořádá SVČ, tel.: pátek 28. neděle 30. srpna KURZ PALIČKOVÁNÍ Krásu z nití naučí tvořit paní Lenka Malátová, majitelka krajkářského ateliéru v Brně. Kurz začíná v pátek ve 14 hod. v prostoru SVČ na Komenského sadech. Možnost zajištění ubytování i stravování. Více informací a přihláška na Cena Kč. Pořádá SVČ, tel.: sobota 29. neděle 30. srpna XXVIII. HEFAISTON Mezinárodní setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně. Demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích, výstava kovářských děl v exteriéru. Po oba dny zajištěna kyvadlová autobusová doprava Lipník n. B. (ČD) hrad Helfštýn. Samostatné vstupné 60, 40 a 20 Kč. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově, tel.: PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ: sobota 12. neděle 13. září DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Pořádá město, tel.: pátek 25. září SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT Pořádá SVČ, tel.:

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2005 Zastupitelstvo obce Velký Újezd se na svém zasedání dne 30. března 2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ŽIVÁ ZAHRADA PRO VŠECHNY Název žadatele: ZŠ Pěnčín 22 - příspěvková organizace, Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov Právní forma: příspěvková organizace IČ: 43257151

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více