Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012"

Transkript

1 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013

2 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1

3 Obsah Obsah 2 1 Úvod 4 2 Základní údaje 2a) Základní údaje a kontakty 5 2b) Organizační schéma VŠRR 6 2c) Složení orgánů VŠRR 7 2d) Zastoupení VŠRR v reprezentaci českých vysokých škol 8 2e) Poslání, vize a strategické cíle VŠRR 9 2f) Vnitřní předpisy VŠRR 9 2g) Svobodný přístup k informacím 10 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3a) Přehled akreditovaných studijních programů na VŠRR 11 3b-c) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na VŠRR 11 3d-e) Studijní programy uskutečňované společně s jinou VŠ nebo VOŠ 12 3f) Akreditovaný studijní program uskutečňovaný mimo sídlo VŠRR 12 3g) Akreditovaný studijní program popsaný metodikou výstupů z učení 13 3h) Kreditní systém studia 13 3i) Další vzdělávací aktivity 13 4 Studenti na VŠRR 4a) Studenti v akreditovaném studijním programu 14 4c) Studenti ve věku nad 30 let 14 4d-e) Neúspěšní studenti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti 14 5 Absolventi na VŠRR 5a-d) Absolventi na VŠRR 15 6 Zájem o studium na VŠRR 6a-b) Zájem o studium na VŠRR 16 7 Akademičtí pracovníci na VŠRR 7a-e) Akademičtí pracovníci na VŠRR 17 2

4 7f) Další vzdělávání akademických pracovníků VŠRR 17 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců na VŠRR 8a) Sociální programy 18 8c) Poradenské služby 18 8d-e) Práce s nadanými studenty a studenty se specifickými potřebami 19 9 Infrastruktura na VŠRR 9a) Knihovna VŠRR 20 9b) Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury Celoživotní vzdělávání na VŠRR 10a-b) Celoživotní vzdělávání na VŠRR Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠRR 11a-b) Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠRR 22 11c) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti 28 11g-j) Spolupráce s aplikační sférou 29 11r) Působení VŠRR v regionu Internacionalizace na VŠRR 12a-b),d) Strategie rozvoje mezinárodních vztahů a zapojení VŠRR do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností na VŠRR 13a) Vnitřní hodnocení kvality 33 13b) Vnější hodnocení kvality 34 13f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti v Krajském pracovišti Závěr 35 3

5 1 Úvod Vysoká škola regionálního rozvoje (dále jen VŠRR ) vstoupila v roce 2012 do osmého roku své existence. VŠRR byl rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělen státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu dne 28. listopadu 2003 pod č.j / Vysoká škola, jako samostatný právní subjekt společnost s ručením omezeným, byla zřízena zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 25. března Výuka byla zahájena v akademickém roce 2004/2005. V únoru 2008 byla zahájena výuka na detašovaném Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou. V hodnoceném období byla i nadále soustředěna pozornost na naplňování doporučení vyplývajících ze Zprávy Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., Praha z ledna Dále byly plněny úkoly vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti školy na období a z jeho aktualizace pro rok Oba dokumenty vycházejí důsledně z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vysokých škol. 4

6 2 Základní údaje 2 a) Základní údaje a kontakty Úplný název soukromé vysoké školy Používaná zkratka názvu SVŠ Adresa Tel., fax, , http Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. VŠRR Žalanského 68/54, Praha 17 Řepy tel./fax: studijní oddělení Adresa Krajského pracoviště (regionálního střediska mimo sídlo vysoké školy) Tel., fax, , http Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou tel.:

7 2 b) Organizační schéma VŠRR Akademická rada Valná hromada Kolegium rektora Rektor Kancelář rektora Disciplinární komise Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Prorektor pro inovace a rozvoj Prorektor pro vědu a výzkum Prorektor pro zahraniční styky Výkonný ředitel Studijní oddělení Centrum celoživotního vzdělávání Knihovna Informační služby Archiv Ekonomické oddělení Personální oddělení Katedra regionalistiky Katedra ekonomiky a managementu Katedra aplikovaného práva Katedra speciálních a psychosociálních disciplín Katedra cizích jazyků Krajské pracoviště Jablonec n. N. 6

8 2 c) Složení orgánů VŠRR Akademické orgány VŠRR Rektor Ing. Karel Vránek (do ) Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. (od ) Akademická rada Ing. Karel Vránek předseda (do ) Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. předseda (od ) PhDr. Petr Adámek, CSc. Prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D. Ing. Ivana Čížková Mgr. Stanislav Eichler JUDr. Petr Hulínský, Ph.D. Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Ing. Karel Kašák, CSc. Prof. PhDr. Miloslav Kodým, CSc. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Ing. Petr Ponikelský Prof. Ing. JUDr. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. Ing. Alois Slepička, DrSc. Ing. Vladimír Ševela Ing. Miroslav Váňa Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. VŠE Praha SPU Nitra VŠRR Liberecký kraj PS Parlamentu ČR VŠRR VŠRR Univerzita J. A. Komenského VŠRR VŠRR Vysoká škola Karlovy Vary VŠRR MŠMT PS Parlamentu ČR Městská část Praha Zličín Kolegium rektora (do ) Ing. Karel Vránek Ing. Karel Kašák, CSc. Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Mgr. Ing. Petr Kašák Ing. Petr Ponikelský Disciplinární komise JUDr. Petr Novák, Ph.D. předseda Ing. Petr Ponikelský člen (do ) PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. člen Ing. Václav Kupka, CSc. člen (od ) Ing. Alois Slepička, DrSc. náhradník Doc. Ing. Renata Štablová, CSc. náhradník 7

9 Lukáš Chlum Kateřina Bryndová Jiří Ossendorf Jana Dalihodová Bašová Radek Bogdan Další orgány VŠRR Valná hromada VŠRR člen (student) členka (studentka) člen (student) náhradník (studentka) náhradník (student) Ing. Karel Kašák, CSc., jednatel (do ) Ing. Karel Vránek, jednatel (do ) Radek Stavinoha, jednatel (od ) Výkonný ředitel VŠRR Ing. Ivana Čížková Prorektoři VŠRR Prorektor pro vědu a výzkum Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc. Prorektorka pro inovace a rozvoj Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Prorektor pro zahraniční styky Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. Základní pracoviště Výuka je realizována následujícími katedrami: katedra regionalistiky, katedra ekonomiky a managementu, katedra aplikovaného práva, katedra speciálních a psychosociálních disciplín, katedra cizích jazyků. 2 d) Zastoupení VŠRR v reprezentaci českých vysokých škol VŠRR má zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. je členkou předsednictva Rady vysokých škol, působí v komisi pro soukromé vysoké školy. PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. je členkou sněmu RVŠ a pracuje v komisi pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. je také členkou Asociace emeritních rektorů. 8

10 2 e) Poslání, vize a strategické cíle VŠRR Poslání (mise) Posláním VŠRR je poskytovat vysokoškolské vzdělání v profesně orientovaných studijních oborech studijního programu Regionální rozvoj s důrazem na klíčové výstupní znalosti a dovednosti, jimiž se absolventi VŠRR mají vyznačovat. VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž jsou vysoké školy založeny. Vize Vysoká škola regionálního rozvoje má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou vysokou školou, na níž bude uskutečňován kvalitní profesně orientovaný vzdělávací a výzkumný program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. VŠRR se bude významně angažovat v partnerských vztazích se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, podniky a veřejnými institucemi s cílem podpořit relevanci a uplatnění výsledků akademických činností v regionálním, národním a evropském měřítku. Strategické cíle rozvoje Strategické cíle rozvoje jsou zaměřeny na naplnění deklarované vize, trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech a flexibilní reakce na vývoj potřeb a zájmu uchazečů o vysokoškolské studium. Strategické cíle jsou zaměřeny na posílení profesní profilace studijního programu v návazností na vizi a poslání VŠRR. 2 f) Vnitřní předpisy VŠRR V říjnu 2010 byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dva zcela nově zpracované dokumenty - Statut VŠRR a Studijní a zkušební řád VŠRR. Potřeba zásadnější aktualizace těchto dokumentů byla vyvolána změnami, které vznikly v důsledku dalšího rozvoje VŠRR, jako je např. implementace elektronického studijního systému, zkušenosti s kreditním systémem, vznik nových základních pracovišť aj. V dalším období, vč. roku 2012, pak byly nově vzniklé dokumenty ověřovány v praxi. Změny ostatních vnitřních předpisů nebyly realizovány. Opatření rektora Opatření rektora č. 1/2011 ze dne ODBORNÁ PRAXE - LETNÍ SEMESTR 2011/2012 Opatření rektora č. 2/2011 ze dne HARMONOGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 9

11 Oznámení rektorky Oznámení rektorky č. 1/2012 ze dne Oznámení rektorky č. 2/2012 ze dne Oznámení rektorky č. 3/2012 ze dne Oznámení rektorky č. 4/2012 ze dne g) Svobodný přístup k informacím Všechny vnitřní předpisy a zákonem č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách stanovené dokumenty jsou zveřejňovány na úřední desce umístěné fyzicky v budově VŠRR a elektronicky na webu VŠRR. 10

12 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3 a) Přehled akreditovaných studijních programů na VŠRR VŠRR má akreditovány následující studijní program a obory (tab. č. 3.1): Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia. Platnost akreditace je do roku Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Management a regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia. Platnost akreditace je do roku Bakalářský studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Regionální rozvoj se standardní dobou studia 3 roky v kombinované formě studia. Platnost akreditace je do roku Cílem bakalářského studijního programu je příprava kvalifikovaných absolventů - specialistů se solidními základy teorie a praxe rozvoje geosociálních regionů se zvláštním důrazem na mezinárodní vazby s Evropskou unií a na efektivní zapojení do jejich struktur. Studenti jsou připravováni k výkonu pracovních funkcí ve všech sférách managementu, plánování a realizace rozvoje územního celku v rovině ekonomické, právní, správní a sociální na úrovni hejtmanství, krajských úřadů, finančních, sociálních, případně kulturních institucí a úřadů. Student získává základní znalosti metod, zásad a nástrojů personálního managementu, sociologie a sociální psychologie, etiky mezilidských komunikací, makroekonomie, mikroekonomie, podnikové ekonomiky a veřejných financí, včetně základních znalostí o bankovnictví a základech práva. Studium je založeno na využití moderních informačních technologií a informačních systémů. Ve vzdělání je akcentováno spojení s odbornou praxí. Studijní program Regionální rozvoj si klade za cíl implementovat prvky Boloňského procesu v systémových souvislostech. Studenti mají možnost pokračovat ve studiu na jiných fakultách, veřejných a soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí. VŠRR je otevřena studentům z jiných vysokých škol. Podmínky přijímání ke studiu a organizace studia absolventů VOŠ se řeší v souladu s vnitřními předpisy VŠRR. 3 b-c) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce na VŠRR VŠRR neuskutečňuje akreditovaný studijní program v cizím jazyce a nerealizuje joint/double/multiple degreee studijní programy (tab. č. 3.2 a 3.3). Snahou VŠRR je postupně implementovat do studijního programu Regionální rozvoj přednášky vybraných předmětů v cizím jazyce, tomuto cíli napomohly rovněž inovace realizované v rámci projektu OP PA. Jedná se především o předmět orientovaný na problematiku ekonomické politiky 11

13 Evropské unie Economic Policies of the European Union. Dále byla do studijního plánu jako volitelný předmět zařazena disciplína Ekonomika a finance v německém a anglickém jazyce (Economics and Finance, Wirtschaft und Finanzen). VŠRR připravuje postupně realizaci výuky i dalších předmětů v angličtině tak, aby byla rozšířena nabídka pro zahraniční studenty přijíždějící v rámci programu LLP Erasmus. 3 d-e) Studijní programy uskutečňované společně s jinou VŠ nebo VOŠ VŠRR nerealizuje akreditovaný studijní program společně s jinou vysokou školou nebo vyšší odbornou školou (tab. č. 3.4 a 3.5). Rozvíjela však úzkou spolupráci s Vyšší odbornou školou územně-správní s.r.o. v Kladně. Uvedená VOŠ vykazuje ve svých studijních programech a oborech společné tematické oblasti s programem VŠRR problematiku veřejné správy v regionálním rozvoji. Mezi školami je realizována široká spolupráce podpořená smlouvou o spolupráci. V prvé řadě spolupracují pod vedením VŠRR při tvorbě anotací a sylabů předmětů týkajících se společných oblastí. Přitom mají možnost se společně podílet na dovybavování knižního fondu odbornou literaturou se zaměřením na veřejnou správu v regionálním rozvoji, a to jak studijní povinnou či doporučenou literaturou pro studenty, tak i novou odbornou literaturou pro prohloubení vzdělávání vyučujících. VŠRR je této VOŠ oficiálním partnerem v projektu OP VK CZ.1.07/2.1.00/ s názvem Inovace vzdělávacího programu Veřejná správa. Partnerství VŠRR spočívá v konzultacích poskytovaných vyučujícím VOŠ v Kladně při tvorbě inovovaných sylabů a studijních opor. Vyučující VŠRR rovněž recenzovali nově vytvořené studijní opory v tomto projektu. 3 f) Akreditovaný studijní program uskutečňovaný mimo sídlo VŠRR Rozhodnutím č. j. 023/2007-VK dne bylo zřízeno Krajské pracoviště v Jablonci nad Nisou. Na Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou (dále Krajské pracoviště) je realizována kombinovaná forma studijního oboru Regionální rozvoj v rámci studijního programu Regionální rozvoj. Činnost Krajského pracoviště byla zahájena v letním semestru akademického roku 2007/2008 otevřením prvního ročníku. K bylo zapsáno ke studiu na Krajském pracovišti 79 studentů, tj. 25 % z celkového počtu studentů na VŠRR. Od svého založení je Krajské pracoviště koncipováno jako organická součást VŠRR, na kterou se vztahují všechny základní dokumenty školy, tj. statut, řády a akreditační rozhodnutí MŠMT, rozhodnutí a opatření rektora, dlouhodobý záměr rozvojových cílů školy aj. Základním záměrem fungování Krajského pracoviště je realizace požadavků na stejný obsah a kvalitu výuky, stejnou úroveň náročnosti ověřování znalostí a v neposlední řadě na stejnou úroveň státních závěrečných prací. Zvláštní pozornost je věnována využití lokálních specifických charakteristik regionu z hlediska jeho potřeb, což se odráží v zaměření závěrečných prací a v propojení činnosti Krajského pracoviště s orgány místní správy a samosprávy (tab. č. 3.6). 12

14 3 g) Akreditovaný studijní program popsaný metodikou výstupů z učení Úkolem školy pro následující akademický rok je nechat proškolit garanty jednotlivých předmětů prostřednictvím projektu IPn Q-Ram v metodice výstupů z učení a následně postupně modifikovat výstupy z učení u všech předmětů v souladu s doporučenou metodikou. 3 h) Kreditní systém studia Studium na VŠRR je od roku 2007 organizováno na základě kreditního systému ECTS European Credit Transfer System. Od roku 2010 studovali podle tohoto systému studenti všech ročníků. Bakalářský studijní program na VŠRR je absolvován získáním 180 kreditů ECTS v předepsané skladbě. Průměrná zátěž je 60 kreditů ECTS za akademický rok. Ve studijním a zkušebním řádu VŠRR je stanoven i minimální počet kreditů, který podmiňuje zápis studentů do vyššího ročníku. Systém ECTS umožňuje studentům sestavení individuálního rozvrhu při respektování předepsaných omezení. Ve standardní trajektorii studijního plánu je doporučen rok a semestr absolvování kurzů. Od roku 2007 byl v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů všem absolventům VŠRR vydáván Dodatek k diplomu (Diploma Supplement), v roce 2012 jich bylo vydáno 235. Vyplňování Dodatku k diplomu je stále věnována maximální pozornost jak z obsahového a formálního, tak i jazykového hlediska s cílem postupného vytváření podmínek pro získání certifikátu kvality DS Label. 3 i) Další vzdělávací aktivity Vyučující VŠSR spolu se skupinou studentů se v roce 2012 rovněž pravidelně účastnili přednášek vrcholných českých politiků k problematice ekonomického a regionálního rozvoje ČR - Žofínské fórum Studenti tak měli možnost přímého kontaktu s osobnostmi rozvoje ČR a tuto možnost plně využívali i v otevřených diskusích. Po přednáškách pak v rámci seminární výuky regionalistických a ekonomických předmětů následovala vždy řízená diskusní reflexe k vyposlechnutému tématu. I tyto aktivity jsou studenty hodnoceny velmi pozitivně. 13

15 4 Studenti na VŠRR 4 a-b) Studenti v akreditovaném studijním programu K studovalo na VŠRR celkem 353 studentů, z toho 49 studentů v prezenční formě studia a 304 studentů v kombinované formě studia (tab. č. 4.1, 4.2.). Ve srovnání s rokem 2011 došlo k mírnému poklesu počtu zapsaných studentů, pokles činil přibližně 18 %. Na Krajském pracovišti v Jablonci n. Nisou bylo v roce 2012 z výše uvedeného celkového počtu zapsáno 79 studentů, což je počet, který odpovídá optimálnímu využití kapacit výukových prostor a personálního zajištění (ve srovnání s předchozím rokem došlo k cca 10% poklesu). Důraz je při realizaci výuky na Krajském pracovišti neustále kladen na identitu učebních plánů základního a detašovaného pracoviště, stejnou náročnost studia a odbornou kvalitu pedagogů. 4 c) Studenti ve věku nad 30 let Vzhledem k vyššímu počtu studentů v kombinované formě studia je podíl studentů starších třiceti let významný (tab. č. 4.3). Ve sledovaném období bylo ke studiu zapsáno celkem 247 studentů starších třiceti let (69 % z celkového počtu), z toho 19 v prezenční formě studia a 228 v kombinované formě. 56 studentů z uvedeného počtu bylo zapsáno na Krajském pracovišti. 4 d-e) Neúspěšní studenti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti V roce 2012 předčasně ukončilo studium na VŠRR celkem 22 studentů (tj. 6,2 % z celkového počtu zapsaných studentů), což je o 37 studentů méně ve srovnání s rokem 2011 (v roce 2010 bylo 53 neúspěšných studentů). Hlavními důvody, které studenti udávali, byla časová náročnost studia a nemožnost skloubit své pracovní a studijní povinnosti a vážné sociální, zvláště pak finanční důvody, které jim neumožňovaly dodržet podmínky studijní smlouvy. Na základě vyššího počtu neúspěšných studentů byla tomuto problému věnována v roce 2012 výrazná pozornost; došlo k optimalizaci rozvrhových možností tím, že byla studentům kombinovaného studia nabídnuta možnost studia v sobotu; dále byly ve větší míře řešeny různé sociální programy, které měly za cíl eliminovat právě posledně jmenované příčiny předčasného ukončení studia. Výsledná čísla ukazují, že trend neúspěšnosti oproti roku 2011 výrazně poklesl, a že zvolená opatření napomohla ke snížení neúspěšnosti ve studiu. Menší část studentů byla vyloučena ze studia pro závažné neplnění studijních povinností související s nízkou motivovaností ke studiu v důsledku změny osobních preferencí (tab. č. 4.4). 14

16 5 Absolventi na VŠRR 5 a-d) Absolventi na VŠRR V hodnoceném období absolvovalo studium na VŠRR celkem 235 studentů, z toho 40 v prezenčním studiu a 195 v kombinované formě studia, 43 studentů absolvovalo státní závěrečnou zkoušku na Krajském pracovišti (tab. č. 5.1). Ve studijním oboru Regionální rozvoj absolvovalo úspěšně státní závěrečnou zkoušku 204 studentů, obor Management a regionální rozvoj pak 31 studentů. Státní závěrečné zkoušky byly organizovány ve třech termínech. U absolventů byl v roce 2012 realizován průzkum formou dotazníku. Ankety se zúčastnilo celkem 146 respondentů, což představuje 62% návratnost. Dotazník byl v souvislosti s realizací klíčové aktivity KA10 řešeného projektu OP PA oproti minulým rokům nově upraven. V novém pojetí zjišťoval do větší hloubky názory absolventů na obsah a pojetí studia a umožňoval respondentům i vyslovení námětů k úpravám obsahu a organizace učiva (např. bylo navrhováno rozšíření počtu volitelných předmětů, větší intenzita výuky cizích jazyků a důraz na prohlubování komunikativních kompetencí a dovednosti práce v týmu). 86 % dotázaných hodnotilo studium na VŠRR jako dobré rozhodnutí. Ocenili přitom především možnost lepšího uplatnění na trhu práce a profesionální přístup ke studentům. Absolventi vyzdvihli i způsob organizace a flexibilitu výuky, což jim v mnoha případech umožňovalo studium při zaměstnání. Přibližně polovina respondentů (48 %, tj. o 6 % více než v předchozím roce) hodlala pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu. Převážná většina (72 %) vyjádřila přitom názor, že je VŠRR vybavila dostatečnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro další studium v navazujícím magisterském programu. Až 60 % dotázaných uvedlo, že bude pracovat na svém původním místě, pro nějž si rozšiřovali kvalifikaci. Dotazník obsahoval celkem 35 položek, což umožnilo získat poměrně podrobné informace pro zpětnou vazbu. 15

17 6 Zájem o studium na VŠRR 6 a-b) Zájem o studium na VŠRR Přijímací řízení bylo zahajováno podáním přihlášky. Přihlášku měli možnost uchazeči podat buď na tištěném formuláři a odevzdat ji na studijním oddělení osobně či prostřednictvím pošty anebo pomocí elektronického formuláře, který je uveden na webu VŠRR (s následným doručením potřebných dokladů). Oba způsoby podání přihlášky byly využívány rovnocenně. Za podání přihlášky (na tištěném formuláři i elektronickou cestou) byl účtován poplatek 500,- Kč na výdaje spojené s agendou přijímacího řízení. Přijímací pohovor se skládal ze dvou částí. Obsahem první části byl dotazník zaměřený na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR, druhá část byla orientována na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi. V průběhu diskuse byly ověřovány všeobecné znalosti uchazečů z oblasti ekonomických reálií České republiky a aktuálního politického dění v České republice a v Evropě. Bylo zorganizováno celkem pět Dnů otevřených dveří pro pracoviště v Praze: , , , , a Další termíny se konaly v Krajském pracovišti v Jablonci n. Nisou. Dny otevřených dveří probíhaly formou dopolední a odpolední powerpointové prezentace prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost společně s referentkou studijního oddělení, na níž byli zájemci o studium seznámeni se základní charakteristikou studijního programu VŠRR a s podmínkami přijetí. Kromě prezentací mohli zájemci školu navštívit libovolně během dne a prohlédnout si i výukové prostory. Přihlášku ke studiu podalo celkem 79 uchazečů. Z toho 5 uchazečů pro studium v prezenční formě a 74 uchazečů v kombinované formě studia. Ke studiu na Krajském pracovišti v Jablonci nad Nisou se přihlásilo 20 uchazečů. Přijímací zkouškou prošlo celkem 76 uchazečů. 3 uchazeči nesplnili podmínky pro přijetí ke studiu, ke studiu bylo proto přijato celkem 73 uchazečů, z toho 20 uchazečů ke studiu v Jablonci nad Nisou a 53 v Praze, 4 v prezenční formě a 69 v kombinované formě studia. Nebylo realizováno žádné přezkumné řízení. 16

18 7 Akademičtí pracovníci na VŠRR 7 a-e) Akademičtí pracovníci na VŠRR Kvalifikační struktura, věková struktura a rozsah pracovních úvazků akademických pracovníků VŠRR jsou patrny z tabulek 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 a 7.5. V roce 2012 byla věnována personálnímu zabezpečení výuky velká pozornost s cílem naplnit doporučení Akreditační komise vyplývající z průběhu institucionálního hodnocení. Snahou vedení bylo snížit počet akademických pracovníků na částečný úvazek a posílit zvýšení rozsahu úvazků. Do pracovního poměru byli nově přijati tři habilitovaní pracovníci, z toho jeden na celý úvazek a dva na úvazek částečný. Počet pedagogických pracovníků s rozsahem úvazku do 0,3 klesl v průběhu roku 2012 o 16 %. Zvýšenému úsilí o zkvalitnění personálního zabezpečení výuky studijního programu odpovídá i pozitivní posun ve věkových kategoriích akademických pracovníků, kdy došlo k poklesu počtu akademických pracovníků spadajících do věkové skupiny let a navýšil se počet pracovníků ve skupině let. Pozornost byla věnována provázanosti personálního zajištění na základním pracovišti v Praze a na Krajském pracovišti v Jablonci n. Nisou. Stabilizaci personálního zabezpečení u akademických pracovníků na částečný úvazek přispěla skutečnost, že dohoda o pracovním výkonu byla rozšířena o povinnosti, které zvýší individuální přístup ke studentům a přispějí k participaci na tvůrčí činnosti školy. Jedná se zejména o rozšíření individuálních i hromadných konzultací pro studenty, vedení bakalářských prací a prací pro studentskou vědeckou činnost, zpracování oponentských posudků k těmto pracím, zpracování studijních opor pro studenty, aktivní účast na workshopech a konferencích pořádaných VŠRR, zpracování příspěvků do publikací vydávaných VŠRR, participace na přípravě projektu OPPA. 7 f) Kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠRR podporuje další vzdělávání akademických pracovníků a zaměstnanců. Ti mají možnost se zúčastňovat seminářů a školení organizovaných přímo na VŠRR nebo jinými institucemi s tím, že škola vytváří pracovníkům pro účast na kurzech dalšího vzdělávání příznivé podmínky. Jedná se o semináře orientované odborně (problematika regionalistiky, ekonomie, managementu a práva, 5 kurzů s pěti účastníky), dále semináře zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností (3 kurzy se čtyřmi účastníky) a v neposlední řadě i kurzy pro rozvoj obecných dovedností (2 kurzy s 11 účastníky), většinou orientované na práci s informační, komunikační, prezentační a didaktickou technikou. Nezbytnou součástí dalšího vzdělávání pracovníků VŠRR jsou i kurzy rozvíjející znalosti a dovednosti organizačně odborného charakteru pro řízení činností např. v rámci programu LLP Erasmus, či pro činnosti spojené s využíváním studijního elektronického systému. Počty kurzů a účastníků jsou uvedeny v tab. č

19 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců na VŠRR 8 a) Sociální programy VŠRR neposkytuje studentům žádné druhy stipendií (tab. č. 8.1, 8.2). Pro ekonomicky znevýhodněné skupiny studentů nabízí VŠRR již několik let tři sociální programy: 1. program RODIČ - podporuje možnost studovat rodičům pečujícím o dítě v rámci rodičovské dovolené. Vyšší vzdělání dosažené v průběhu rodičovské dovolené umožní následně takto podpořeným studentům snazší a úspěšnější uplatnění na trhu práce. Formou podpory je snížené školné. Počet zapojených studentů: 7, 2. program ŠANCE umožní studovat za zvýhodněných podmínek studentům dočasně evidovaným v registru nezaměstnaných, které by aktuální ekonomické důvody mohly vyčlenit z vysokoškolského vzdělání. Formou podpory je snížené školné. Počet zapojených studentů: 3, 3. program SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ dovoluje studentům rozvržení plateb školného podle schváleného splátkového kalendáře. Této možnosti v roce 2012 využívalo 37 studentů. 8 c) Poradenské služby Poradenské a konzultační centrum nabízí profesní, kariérní, psychologické a sociální poradenství, jež zajišťují Doc. Ing. Hana Bartošová a PhDr. Zoja Kalivodová, CSc. Konzultace a poradenství jsou realizovány 1x týdně v pravidelném čase (dle potřeby individuálně); ze strany studentů jsou využívány z cca 80 %. Poradenství je nabízeno v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce, v oblasti sociální, a psychologické, zejména při: výběru volitelných předmětů standardního a inovovaného studijního programu, pomoci při sestavování individuálního studijního plánu s cílem sladit studijní a pracovní povinnosti, získávání přímé zpětné vazby s možností operativní reakce na vzdělávací aktivity VŠRR z hlediska odborného a organizačního, individuální řešení studijních (psychologických, sociálních) problémů, výběr tématu bakalářské (ročníkové, semestrální) práce, výběr studijního programu a vysoké školy pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu, poskytování informací o podmínkách přijetí pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu, pomoc při orientaci na trhu práce, současné i předpokládané nabídky, informace o zdrojích dat při hledání zaměstnání personální agentury, portály pro hledání zaměstnání, 18

20 asistence při poznávání profesních předpokladů a rozvoji kariérního potenciálu s ohledem na představy o vlastní seberealizaci, pomoc při uplatnění se na pracovním trhu (u studentů prezenční formy studia, kteří nepokračují v navazujícím magisterském studiu), příprava na výběrové (konkursní) řízení v souvislosti s ucházením se o pozici na pracovním trhu, konzultace podmínek při přijetí do zaměstnání, řešení problematických pracovních situací (u studentů, kteří souběžně se studiem pracují), řešení problémů v mezilidských vztazích na pracovišti, s kolegy, nadřízenými, podřízenými u studentů v kombinované formě studia, zvládání pracovního stresu, sladění pracovního a soukromého života, konzultace při sexuálním obtěžování na pracovišti. 8 d-e) Práce s nadanými studenty a studenty se specifickými potřebami Individuální práce s nadanými studenty je zaměřena na získání žádoucích kompetencí v oblasti zpracovávání projektů, jako univerzální dovednost, využitelná v převážné většině pracovních pozic, do kterých absolventi VŠRR nastupují nebo ve kterých pracují. Vybraným studentům je nabízen v rámci předmětu Projektový management doplňkový kurz v oblasti přípravy na zpracování projektů ze strukturálních fondů EU (včetně přípravy Žádosti o podporu financování z prostředků strukturálních fondů) a příprava, formou výcvikového kurzu, na práci v projektovém týmu (týmová spolupráce). Výstupem doplňkového kurzu je projekt, který zpracovatelské týmy obhajují v rámci vypsané soutěže k předmětu. Studenti se sníženou pohyblivostí mohou studovat na bezbariérovém Krajském pracovišti a v případě potřeby lze bezbariérovou úpravu realizovat i na základním pracovišti v Praze. V roce 2012 nestudoval na VŠRR žádný student se specifickými potřebami, jehož studium by vyžadovalo vytvoření zvláštních podmínek, nicméně škola je připravena v případě potřeby takové podmínky vytvořit. 19

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více