Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty"

Transkript

1 11 listopad 2008 ROÈNÍK XIX cena: 5 Kè 38 mil. Kč na autobusové nádraží, 21 mil. Kč na Staré Město! Do Telče míří další evropské peníze Úspěchem dvou žádostí ze tří skončilo hodnocení další výzvy v rámci Regionálního operačního programu. Prvním z úspěšných je projekt autobusového nádraží. Hlavní náplní projektu je přesun stávajícího autobusového nádraží do sousedství nádraží železničního. Vytvoří se tím kvalitní společné zázemí pro cestující obou typů veřejné dopravy. V rámci projektu bude vytvořen dostatečný prostor pro příjezd autobusů ze Slavíčkovy ulice a vybudováno šest zastávek. Dále pak další místa pro výstup cestujících a odstavení autobusů. Na základě spolupráce s Českými drahami vznikne v prostorách hlavní budovy nádraží společná čekárna, sociální zázemí a informační centrum. A po demolici nepotřebných objektů pak i nové záchytné parkoviště vedle nádražní budovy. Příjezd aut a příchod cestujících pak bude zajištěn rekonstruovanou Nádražní ulicí. V rámci projektu budou také zrekonstruovány autobusové zastávky ve městě. Dotace na tuto akci z ROP činí zhruba 38 milionů korun, celkové náklady se pohybují ve výši zhruba 41 milionů korun. Druhý projekt pod názvem Vítejte ve Starém Městě v Telči si klade za cíl zatraktivnit pro návštěvníky dosud málo navštěvovanou část města. Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty Tady bude nový dopravní terminál V těchto místech vyroste do dvou let moderní dopravní terminál, který spojí vlakové a autobusové nádraží. Na investici za cca 41 mil. Kč přispěje Evropská unie 38 mil. Kč! Foto: Ilona Jeníčková V Telči 28. října 1918: Je Československo! Oznámil přednosta stanice Osmadvacátého října k šesté hodině večerní obdržel přednosta železniční stanice Bedřich Drbal telegram z Prahy, první to telegram úřední v našem jazyce: Všem staničním a dopravním úřadům státních drah! Po prohlášení samostatností československého státu dnes u sochy svatého Václava na Václavském náměstí nařizuji vám, abyste žádného zboží a vozů do cizozemska přes hranice nepustili, provoz v dosavadním pořádku udržovali, vozy a zboží na cestě jsoucí zadrželi a dalších pokynů očekávali. Ať žije Československý stát! Na zdar! Dr. Zahradník Bedřich Drbal vyvěsiv na nádraží červenobílý prapor spěchal do města, zvěstuje radostnou zprávu každému, koho potkal. Lidé se líbali a nadšení bylo veliké. Antonín Podsedník, odborný učitel měšťanské školy, první kronikář města v roce 1923 Dnes v listech - Ranč je na prodej str. 2 - Volili jsme... str. 4 - Panský dvůr má investora str. 5 - Záhada pamětní desky str Je tady opět hokej str. 19, 20

2 Z jednání rady města 47. schůze září Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 30 tis. Kč na zajištění Dnů české kultury v Šali. Rada města vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 17, Salaš č. p. 336 v Telči - Štěpnici. Rada města schválila podání žádostí o dotaci na projekty Regionální sportovní a kulturní centrum - I. etapa, Modernizace budovy ZŠ Telč Masarykova, Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká a Revitalizace náměstí Bratří Čapků v Telči do Regionálního operačního programu Jihovýchod. Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 6908/47, díl č. 4 o vým. 349 m2 v zahrádkářské osadě ve Štěpnici. 48. schůze - 8. října Rada města schválila vypracovaný Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města. Rada města schválila zadávací podmínky veřejné zakázky na projekt Rozšíření a zkvalitnění parkovacích ploch pro návštěvníky města. Jmenovala také komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na tento projekt. Rada města schválila uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Telč živá učebnice kultury, historie a vzdělávání s Národním památkovým ústavem. Rada města schválila zveřejnění záměru výpůjčky nádrže Nadymák Moravskému rybářskému svazu, MO Telč. Konzultační den rady města středa 12. listopadu od do hod. Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ Centrum poraden Telč Masarykova 330 budova polikliniky Více na info 13. zasedání zastupitelstva města Ranč na Panských nivách je na prodej V pondělí 20. října se uskutečnilo další zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období. Zúčastnilo se jej 19 zastupitelů, omluvili se Bohumil Norek a Václav Hercik. Po obvyklých procedurálních bodech programu zastupitelé nejprve jednali o podání žádosti o dotaci do Operačního programu Přeshraniční spolupráce na projekt ENERGY FUTURE AT-CZ, který by řešil rekonstrukci budovy Mateřské školy v Komenského ulici na nízkoenergetický standard. Zastupitelstvo města schválilo finanční závazek na profinancování vlastního podílu města v tomto projektu ve výši 55 tis. EUR. I další projednávaný bod souvisel s čerpáním dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, neboť zastupitelé schvalovali finanční závazek na projekty podpořené z Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to finanční závazek ve výši 27,646 mil. Kč (z toho dotace představuje částku 21,362 mil. Kč) na profinancování projektu Vítejte ve Starém Městě v Telči a finanční závazek ve výši 41,368 mil. Kč (z toho dotace představuje částku 38,265 mil. Kč) na profinancování projektu Autobusové nádraží Telč - přemístění do přednádražního prostoru ČD. Tak jako každoročně i v letošním roce požádal Sportovní klub Telč o poskytnutí dotace na zahájení provozu zimního stadionu. Zastupitelé po rozpravě přijali usnesení, kterým schválili poskytnutí dotace ve výši 250 tis. Kč a poskytnutí příspěvku oběma základním školám, každé ve výši 100 tis. Kč, na úhradu nájmu za užívání ledové plochy pro hodiny tělocviku. Jedním z bodů, o kterém se vedla nejrozsáhlejší diskuze, byla žádost společnosti K-Hvězda, spol. s r. o., (jezdecký klub Telč) o prodej nemovitostí v lokalitě Ranč v Telči za účelem zamýšlené výstavby jezdeckého areálu. Zastupitelé po rozpravě schválili návrh předložený radou města, podle kterého se zveřejní záměr prodeje budov a pozemků, které bezprostředně sousedí s budovami Ranče, o výměře cca 1 ha, za účelem výstavby jezdeckého areálu a na zbývající pozemky o výměře cca 6 ha bude zveřejněn záměr pronájmu s tím, že oba záměry jsou spojené, to znamená, že může být vybrán pouze jeden zájemce. Úplné podmínky zveřejnění záměru prodeje a pronájmu budou uvedeny na úřední desce a elektronické úřední desce na adrese Zastupitelé na tomto zasedání schválili udělení Ceny města Telče za rok 2008 prof. Bohumilu Smejkalovi, Jiřímu Kodýsovi, Davidu Lupačovi, společnosti AVIATIK Servis, s. r. o., a Oddílu stolního tenisu Sportovního klubu Telč. Jedním z nejvýznamnějších bodů programu bylo schválení vítězné nabídky výběrového řízení na Projekt rozvoje a revitalizace území Panského dvora v Telči, kterou se stala upravená nabídka konsorcia společností MORÁVKA CENTRUM, a.s., OHL ŽS, a.s., SLOVKARPATIA, s.r.o. Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě. Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Probíhá výměna OP! Výměna OP. Poslední příležitost pro zapomětlivé! V pátek 28. listopadu mají poslední možnost požádat o výměnu občanského průkazu ti, jejichž doklad byl vydán do 31. prosince 2003 a je bez strojově čitelné zóny. Po tomto datu čekají opozdilce již jen komplikace. Riskují, že do nového roku vstoupí s neplatným dokladem. To samo sebou jim přinese potíže při prokazování totožnosti v bankách, při přebírání doporučených zásilek apod. Těm opravdu liknavým může úřad udělit dokonce pokutu. Jako v předchozích etapách výměny OP platí také to, že o výměnu nemusí požádat občané narození před 1. lednem 1936, kteří mají v dokladu vyznačenou dobu platnosti bez omezení, příp. platnost prodloužena bez omezení. O vydání občanského průkazu může přitom občan, kterého se výměna týká, požádat na kterémkoliv pracovišti OP obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Stejně tak může požádat o jeho převzetí na jiném, jemu dostupnějším úřadě

3 Radosti a starosti telčského starosty Křížova a Luční se dočkaly Do konce října budou kompletně předána do užívání i ulice Křížova a Luční. Končí tak jedna z nejkomplikovanějších investičních akcí ve městě. Vzhledem k řadě problémů, které se v průběhu realizace rekonstrukce těchto ulic vyskytly, se nakonec dokončení celé akce posunulo až do posledních říjnových dnů. Příčin zdržení bylo hned několik. Nestabilní podloží v některých částech ulic si vyžádalo změnu vyprojektované technologie. Velké zdržení znamenala i překládka před lety realizovaných plynových rozvodů, které byly příliš mělko. Problémy byly i se trvající omezení vašeho běžného života. Poděkování za pochopení, toleranci a pomoc. Snad je i pro vás nynější podoba ulice dostatečnou odměnou. Současně bych vás rád pozval i na slavnostní předání dokončeného díla. A protože své si vytrpěli při rekonstrukci ulice Květinová i tamní obyvatelé, pozvání platí i pro vás. Roman Fabeš, starosta města Pozvánka na přátelské setkání u příležitosti předání rekonstruovaných ulic Křížova, Luční a Květinová do užívání veřejnosti. Úterý 18. listopadu v 15 hodin. Areál Požární stanice v Luční ulici. Malé občerstvení, a také nezbytný projev a přestřižení pásky Oldřich Kříž ( ), významná postava staročeského písemnictví, si velmi vážil rodného města. Své práce vždy podepisoval Crux de Telcz. Dnes by měl radost i z ulice, která nese jeho jméno. Foto: Petr Fišer Dokončení ze str. 1 Vybudováním komplexního systému tras pro pěší a cyklisty chceme ulehčit přístup k Parnímu mlýnu, židovskému hřbitovu a rozhledně na Oslednicích. V rámci vytvoření sítě cest dojde k investicím v ulicích Krátká, Úzká, Mlýnská, Na Dlážkách, Křížová a Luční a také cest na Oslednicích. Kromě povrchů a osvětlení ulic a chodníků řeší projekt i netradiční osvětlení pěších cest a zajímavých míst, doplnění mobiliáře a také vybudování atrakcí pro děti, sportovce a návštěvníky. Příkladem za všechny je vybudování vyhlídkového mola na hladině Staroměstského rybníka se zajímavými pohledy na historické jádro Telče. Informační tabule projektu navážou na již existující naučnou stezku Město a voda. Součástí projektu je i vydání propagačního materiálu, který návštěvníka provede dosud neobjevenými zákoutími Starého Města. Věřím, že tento projekt bude příjemným překvapením i pro obyvatele našeho města. Dotace na tuto akci z ROP činí zhruba 21 milionů korun, celkové náklady se pohybují ve výši necelých 28 milionů korun. V zimních měsících budou probíhat výběrová řízení na dodavatele obou akcí. Zahájení jejich realizace se předpokládá v jarních měsících příštího roku. Po opravených stezkách na Starém Městě se budete moci projít v průběhu roku 2010, první autobus z nového nádraží by měl vyjet nejpozději na jaře roku zajištěním finančních prostředků na realizaci povrchů. Nakonec se ale vše zvládlo a výsledkem je v podstatě zcela nová ulice. V roce 2007 se podařilo s přispěním dotace z Ministerstva zemědělství vybudovat nové kanalizační a vodovodní rozvody ve výši přesahující 10 milionů korun. V letošním roce pak byly nákladem zhruba 15 milionů korun vybudovány nové chodníky, povrch vozovky a veřejné osvětlení. Na část ulice Křížova se nakonec podařilo získat dotaci v rámci projektu Vítejte ve Starém Městě v Telči z Regionálního operačního programu, čímž se pro město zlepšilo i financování celé akce. Na závěr každé akce se sluší poděkovat všem, kteří se na její realizaci podíleli. Ale v tomto případě chci přidat ještě jedno poděkování. A to vám všem, kteří jste se skřípěním zubů snášeli více než rok V Šali byly Dny České kultury Zajímavým způsobem si v našem partnerském městě připomněli výročí vzniku společného státu před devadesáti roky. Ve dnech 24. a 25. října zde uspořádali Dny České kultury. Našim bývalým spoluobčanům se česká kultura připomněla mj. fotografiemi Milana Slavingera z Dolní Cerekve, které dobře známe z výstav na telčské radnici. Vystoupil zde divadelní soubor GAGA z Brna, v tamní městské knihovně otevřeli sekci českých knih. Telč podpořila tento zajímavý projekt darem 100 dětských českých knih, připomněla místostarostka Hana Müllerová, která se Dnů české kultury v Šali zúčastnila. Českou hudbu reprezentovali nejen Vladimír Mišík a Etc nebo Michal Prokop a Framus 5, ale také malá dechovka z Třeště. Aby si v Šali společný stát připomněli opravdu důkladně, nechyběl ani týden české kuchyně v jedné místní restauraci, informovala Telčské listy Gabriela Dušeková z odboru kultury tamní radnice. (z) Panoramatické pohledy z Telče

4 Volili jsme krajské zastupitelstvo Ve 45 obcích malého okresu Telč přišlo k historicky třetím krajským volbám 17. a 18. října 45,80 % voličů. Je to o téměř 12 % více než před čtyřmi roky. Desetiprocentní navýšení voličské účasti zaznamenaly ale všechny kraje. V celé republice pak přišlo k volbám 40,30 % voličů. V našem správním obvodu k nim nejzodpovědněji přistoupili tentokrát ve Volevčicích, kde do volební místnosti přišlo 78,38 % voličů, nejmenší účast pak zaznamenali v Radkově, 35,08 %. Letošní vítěz krajských voleb se celostátně jmenuje ČSSD. Není tomu jinak ani ve Bohuslavice ČSSD 32,75 Borovná ČSSD 33,33 Černíč KDU-ČSL 35,93 Dolní Vilímeč KDU-ČSL 46,34 Doupě ČSSD 27,50 Dyjice KDU-ČSL 29,41 H. Myslová ČSSD/ODS 37,93 Hostětice ČSSD 34,14 Jindřichovice KSČM 29,72 Klatovec KSČM 45,45 Knínice ČSSD 36,58 K. Myslová ČSSD 31,81 Krahulčí ČSSD 31,95 Krasonice ČSSD 50,66 Lhotka ČSSD 48,93 Markvartice ČSSD 39,13 Mrákotín ČSSD 33,65 Mysletice ČSSD 31,01 Mysliboř ODS/KDU-ČSL 27,53 Nevcehle ODS 32,00 Nová Říše ČSSD 28,52 Olšany ČSSD/ODS/KDU 27,50 Olší ČSSD 56,00 správním obvodě III Telč. Zatímco před čtyřmi roky zde získali sociální demokraté pouhých 6,33 % a zvítězili v jediné obci (Panských Dubenkách), letos mají na svém kontě 33,33 % voličských hlasů a 24 vítězství v obcích. K tomu musíme ještě připočítat další tři první místa, o která se dělí s ODS, event. s KDU-ČSL. Pozoruhodný údaj do volební statistiky zaznamenali v Olšanech, kde všechny tři zmíněné strany získaly shodný počet hlasů. Jak dopadly volby v jednotlivých obcích, ukazuje následující tabulka: Ořechov ČSSD 45,16 P. Dubenky ČSSD 57,14 Radkov KDU-ČSL 35,82 Rozseč KSČM 23,63 Řásná ODS 38,27 Řídelov ČSSD 33,33 Sedlatice ČSSD 36,66 Sedlejov ČSSD 43,90 Stará Říše ČSSD 29,08 Strachoňovice ČSSD 37,83 Svojkovice ČSSD 38,46 Telč ČSSD 35,62 Urbanov ODS 49,15 Vanov KSČM 33,33 Vanůvek ODS 44,44 Vápovice KDU-ČSL 42,85 Volevčice ČSSD 53,57 Vystrčenovice ODS 37,25 Zadní Vydří ČSSD/KDU-ČSL 42,85 Zdeňkov KDU-ČSL 44,44 Zvolenovice ODS 31,70 Žatec ODS 31,91 Volební výsledky stran, které zasednou v zastupitelstvu kraje Vysočina. ČSSD ODS KDU ČSL KSČM Účast v % Telč město 35,62 29,74 11,11 11,31 43,66 Správní obvod III Telč 33,33 25,49 14,73 14,26 45,80 Vysočina 39,87 21,01 10,81 15,72 44,88 ČR 35,86 23,58 6,66 15,03 40,30 Jihlava ocenila Mílu Doleželovou Cenu města Jihlavy za letošní rok získala in memoriam malířka Míla Doleželová. Jihlavští zastupitelé ocenili tak přínos její tvorby pro výtvarné umění. Cenu za Mílu Doleželovou převezme telčská místostarostka Hana Müllerová, která patřila do úzkého kruhu jejích nejbližších přátel. Vedle Míly Doleželové získali letošní Ceny města v Jihlavě také známý národopisný pracovník a hudebník Miloslav Brtník, umělecký kovář a pedagog Alfréd Habermann (in memoriam) a Ivan Bohatý, propagátor turistiky a značkař turistických cest. (z) Krajské volby: Tři jedničky byly z Telče V uplynulých krajských volbách si volič na Vysočině mohl vybírat ze 14 hlasovacích lístků politických stran a dalších uskupení, které se zde ucházely o jeho přízeň. Mezi téměř 500 kandidáty jsme napočítali 13 občanů ze správního obvodu Telče, z toho pak 11 přímo z města samého. Vzhledem k velikosti Telče zaujalo, že hned na třech hlasovacích lístcích obsadili místa jedniček naši spoluobčané. U ODS Miloš Vystrčil, u Strany zelených Jiří Pykal a u Konzervativní koalice Čestmír Hofhanzl. V krajském zastupitelstvu z nich ale zasedne jen Miloš Vystrčil. U sociálních demokratů pak i 17. místo Stanislava Máci stačilo na to, že se také stal krajským zastupitelem. Na hlasovacím lístku SNK Evropských demokratů byl pak na 11. místě starosta města Roman Fabeš, u KSČM na 41. Miroslav Kouba a u KDU ČSL Bohumil Tripal (18). Jak ukázaly výsledky voleb, ani jeden z nich se do krajského zastupitelstva nedostal. Na dvou hlasovacích lístcích pak měla Telč dva kandidáty. U ODS ještě místostarostku Hanu Müllerovou (31) a u zelených Lukáše Poláka (41). Jako v předešlých volbách kandidoval za Stranu zdravého rozumu Stanislav Bartoň (7) a nově se na kandidátce Strany důstojného života objevila Věra Křížová (44). Z mimotelčských pak jsme na hlasovacím lístku Dohody pro Vysočinu zaznamenali Marii Bauškovou ze Svojkovic a na druhém místě u Konzervativní koalice Tomáše Hameta z Panských Dubenek. (z) K výměně občanských průkazů Na to, jak snadno poznat občanský průkaz, který podléhá výměně (podrobněji o poslední etapě výměny občanských průkazů píšeme na str. 2) jsme se zeptali JUDr. Jany Matouškové, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Telč: Takový doklad, o jehož výměnu je nutné požádat do konce listopadu, je vydán do , má nalepenou fotografii držitele a ve spodní části nemá uveden dvouřádkový kód s čísly a písmeny

5 Hejtman naposledy: Tak máme po krajských volbách Přiznávám, že to pro mě bylo překvapení. Takový výprask jsem opravdu nečekal. Voličů přišlo ke krajským volbám mnohem více, než se čekalo, a pěkně nám to spočítali. Na Vysočině byla účast vůbec nejvyšší (44,88 %). Přestože vše nasvědčuje tomu, že voliči v krajských volbách ani tak moc nehodnotili kvalitu práce krajských rad a hejtmanů, nemá cenu se tím moc utěšovat. Prohráli jsme a hotovo. Je třeba hledat chyby a poučit se z nich. Všechno napovídá tomu, že pokud nezačne naše současná vláda lépe věci vysvětlovat, zdůvodňovat a možná i některé zvolené postupy realizace reforem měnit nebo upravovat, nemá ODS šanci obstát ani za dva roky ve volbách do Poslanecké sněmovny. Vůbec nemám nyní v úmyslu se distancovat od cílů, kterých je potřeba dosáhnout (snížení zadlužení, reforma důchodového systému, snížení nadužívání zdravotní péče a vydávaných léků atd.). O čem jsem ale po těchto volbách přesvědčen, je, že cesty, po kterých zejména k některým reformním cílům kráčíme, nejsou dostatečně vysvětleny a obrazně řečeno označeny. Všichni víme, že když je svah příliš strmý, málokdy je možné jít přímo k vrcholu. Je třeba traverzovat, mít možnost si odpočinout a mít motivaci - vědět, jaká odměna nás na vrcholu čeká. Hlasitý pokyn Hybaj na vrchol! u většiny lidí nefunguje. Právě naopak, výsledkem takovéhoto hlasitého křiku bývá reakce přesně opačná. Výsledky krajských voleb nám to ukázaly nade vši pochybnost. Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny v letech , Panský dvůr má investora MORÁVKA CENTRUM, a.s.; OHL ŽS, a.s. a SLOVKARPATIA, s.r.o. to je konsorcium firem, které na svém říjnovém zasedání vyhlásilo zastupitelstvo města vítězem výběrového řízení na investora projektu Revitalizace Panského dvora v Telči. Podpisem smlouvy, na jejíž definitivní podobě se nyní pracuje, tak bude ukončeno více než rok trvající výběrové Tato etapa by měla být dokončena v roce V rámci druhé etapy bude na pozemcích sousedících se vstupním dvorem vybudován čtyřhvězdičkový hotel, kongresové centrum, wellness centrum s bazénem a objekt pro parkování. Tato etapa by měla být dokončena počátkem roku V dalších dvou etapách bude řešen zbytek areálu Panského dvora. koncipovány jako veřejně přístupné. Tím je zajištěna průchodnost i využití areálu širokou veřejností. V optimálním případě představuje upravená nabídka pro město přímý finanční přínos ve výši necelých 55 milionů korun. Architektonickou studii předpokládané podoby areálu pro investora zpracoval brněnský ateliér KNESL+KYNČL, s.r.o. Definitivní podobu areálu určí návazná územněplánovací a stavební dokumentace, na které budou dále společně pracovat vybraný zájemce ve spolupráci s městem. Pokud vše půjde podle plánu, mohly by první stavební práce začít ve druhé polovině příštího roku. Roman Fabeš Bude takto v budoucnu vypadat Panský dvůr? Historická sýpka zůstane určitě zachována. řízení projektu, který má pro město zásadní strategický význam. A jaká by měla být budoucí podoba areálu bývalého školního statku? Na základě vítězné nabídky budou pozemky v areálu Panského dvora pronajaty zájemci na dobu 10 let za účelem uskutečnění vítězného projektu. Celý projekt bude realizován postupně ve čtyřech etapách. V rámci první etapy dojde k rekonstrukci budov a plochy vstupního dvora areálu na prostory pro komerční využití a služby. V této části se počítá s výstavbou objektů pro sociální služby a služby pro seniory. Dále pak s objekty bydlení a návazných služeb. Alternativním řešením je i využití určité části pro účely vysokého školství. Tyto dvě etapy by měly být ukončeny postupně v letech 2015 a Pozemky pod novými objekty a pozemky s těmito budovami funkčně související budou zájemci postupně odprodávány po kolaudaci jednotlivých objektů. Ostatní plochy zůstanou v majetku města a jsou Banka pro kulturu Od září působí v Jihlavě první pobočka německé banky LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) na Vysočině. Banka vstoupila na český trh již v roce 1991 původně jako Bawag Bank. Podle posledních údajů je devátou největší bankou u nás, v Německu pak třetí. Banka sama se představuje jako univerzální banka pro firemní i osobní bankovnictví. V regionech, kde LBBW působí, se profiluje také jako významný podporovatel kultury. V Jihlavě se tak LBBW stala v nové sezóně generálním partnerem Horáckého divadla a do kulturního povědomí veřejnosti vstoupila uspořádáním výstavy malíře a grafika Jánuše Kubíčka, významného českého modernisty 60. let. Ta potrvá v jejím sídle na Masarykově náměstí 17 do konce ledna příštího roku. Při vernisáži zmíněné výstavy, kterou mimo jiné zahájil ministr financí Miloslav Kalousek, nevyloučil ředitel jihlavské pobočky Ing. Martin Votoupal, že by LBBW mohla v budoucnu podpořit i některý kulturní projekt v Telči. (z) - 5 -

6 Stalo se... Stane se: Telč paměť domů Do Štěpnického rybníku se vrátili raci. V sobotu 11. října se o tom přesvědčili při výlovu rybáři i diváci. Foto: Drahoslava Vaníčková Křest knihy 28. listopadu v 16 hodin v Městské galerii Novoříšské štrůdlování Sobota 8. listopadu od 14 hodin. Soutěž v pečení štrůdlů, která nemá v regionu obdoby. Více na Telčský taekwondista Jan Růžička (v modrém) na Sokol cupu v Hradci Králové. Bojoval v barvách týmu Lacek Humpolec. Více na straně 19. Foto: P. Lacek Trh drobného zvířectva 1. října proběhla městem štafeta Světového běhu harmonie. Foto: Ilona Jeníčková 9. listopadu 7-11 hodin areál ZO ŠCH v Jihlavské ulici - 6 -

7 Po uzávěrce Ceny města 2008 Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva získali Ceny města za letošní rok: prof. Bohumil Smejkal za 30 let spolupráce a podílu na založení Kruhu přátel hudby v Telči Jiří Kodýs za dlouholetou pedagogickou činnost a osobní přínos k rozvoji školství v Telči David Lupač za mimořádný sportovní výkon a získání mistrovského titulu ČR 2008 v silovém trojboji společnost AVIATIK SERVIS Brno za přínos k netradiční propagaci města a dlouholetou organizátorskou činnost akce Balóny nad Telčí oddíl stolního tenisu SK Telč za dlouholetou reprezentaci, výchovu mladých sportovců a úspěšný postup do 3. ligy stolního tenisu Ceny byly předány starostou města Romanem Fabešem ve středu 22. října při příležitosti oslav státního svátku 28. října. Za historicky první účast telčského oddílu v celostátní sportovní soutěži, III. lize, obdrželi Cenu města stolní tenisté SK. Od starosty Romana Fabeše ji přebírá vedoucí oddílu Jaroslav Švec. Tenistům se start do náročné soutěže vydařil. Po úvodní prohře ve Znojmě dokázali zvítězit nad mužstvy Ústí nad Orlicí (10:3) a Pardubic (10:7). Na domácích stolech se opět představí 15. listopadu, kdy se utkají se Sokolem Vracov, a o den později pak s tenisty ze Slavkova. Foto: Bohumil Bína Před 90 roky: Vzpomínáme na 20. století Tentokrát do našeho seriálu zařazujeme dosud nikdy nepublikované zápisy z jednání městské rady v Telči v historických měsících roku I když se v té době psaly dějiny a radní na změněné poměry patřičně reagovali, nemohli hodit za hlavu ani obyčejné starosti. A neměli jich málo. Město v té době vlastnilo a provozovalo mj. cihelnu a elektrárnu. Stejně jako dnes se radní zabývali městským vodovodem. Jako v každé podobné situaci se objevili šmelináři s nedostatkovým zbožím, konkrétně s naftou, kterou městská elektrárna nutně potřebovala, aby se několik hodin denně v Telči mohlo svítit. I v této složité situaci mysleli také na to, jak získat do města okresní úřad. Místo internetu, ů a sms zpráv měli k dispozici obecního bubeníka 18. září Za účasti starosty Josefa Franžeho a radních Judr. Petra Kusaly, Karla Paclíka, Františka Kotyzy, Osvalda Satrapy, Čeňka Petrů, Josefa Čápa, MUDr. Emanuela Krupičky a Josefa Vystrčila (chyběl JUDr. František Peták, který byl odveden do armády) projednávala rada stanovení cen cihlářského zboží, určení sběratelů národní daně po domech, úpravy platů městským úředníkům a řadu sociálních příspěvků občanům města. 29. října První schůze rady v novém státě. Byli přítomni všichni radní, až na zmíněného Dr. Petáka. Schůze se sešla ihned po slavnostním schůzi obecního výboru a usnesla se, že prohlášení samostatného československého státu má se ještě večer oslaviti důstojným průvodem, možno-li s lampiony a hudbou. Všechny spolky mají se do průvodu pozvati. Hasičská jednota má se požádati, aby podporovala policii při udržování pořádku. Bubnem oznámí se ihned všem obyvatelům konání průvodu vyjde od radnice v 6 hodin průvod půjde přes náměstí, ulicí Palackého, Nádražní, Třebíčskou, Posvátnou a Štěpnicí opět ku radnici. Obyvatelé domů těchto ulic mají se vyzvati k osvětlení oken svých příbytků. Městská rada zúčastní se celá průvodu. 5. listopadu Schůzi svolal narychlo za nepřítomného starostu radní Josef Čáp. Jedná se o okamžité zakoupení nafty pro elektrárnu, kterou obec za přítomných poměrů nikde nemůže dostati. Nutno naftu zakoupiti bez úředního příkazu cestou jakoukoliv. Jistý přítomný obchodník A. Christen z Brna nabízí naftu dodati v sudech, třeba 100 q, za cenu 120 K za jeden metrický cent s podmínkou, že zakoupí se od něj současně aspoň dva sudy oleje. Oleje nabízí za cenu přiměřenou. Elektrárna jich má velkou zásobu, ale nutno je zakoupiti, poněvadž s podmínkou jejich zakoupení prodává jmenovaný naftu. Třebaže za naftu požaduje se cena velmi přemrštěná usneseno 50q jí zakoupiti. Dále k návrhu radního Paclíka usneseno zříditi noční stráže nejméně o 4 členech za přiměřený plat z pokladny obecní. 16. listopadu Rada se sešla opět mimořádně, již v 11 hodin dopoledne, i za přítomnosti JUDr. Petáka, který se navrátil z války. Došla telefonická zpráva, že odpoledne přijede autem od Jindřichova Hradce ministr pro veřejné práce František Staněk. Usneseno, k návrhu Dr. Kusaly našeho poslance v nové hodnosti uvítati. Po uvítání mají mu hned přání a stížnosti města býti předneseny, především pak žádost o zřízení okresního úřadu v Telči. 29. listopadu Rada projednala návrh rozpočtu na příští rok, zaujala kladné stanovisko k záměru stavby dráhy Třebíč Želetava - Telč Jindřichův Hradec, a řešila připojení některých domů na náměstí na obecní vodovod. Usnesla se vyzvati obě v Telči působící dělnické strany Národně sociální a Sociálně demokratickou, aby zvolily si po dvou dělnických zástupcích svých stran, kteří zváni budou k sezení obecního výboru jako hosté bez práva debatního a hlasovacího, které dosavadní obecní řád nepřipouští. Zapsal tajemník Městského úřadu Ferdinand Šmikmátor

8 Jezdit bez povinného ručení bude drahý hazard Od 1. ledna příštího roku se zásadním způsobem zpřísňují postihy pro majitele a provozovatele vozidel, kteří nebudou mít sjednáno a uhrazeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Těm, kdo se dosud s placením tzv. povinného ručení opozdili, hrozilo pouze penále jejich pojišťovny. Od nového roku čeká na ty, kdo povinné ručení včas nezaplatí, za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, povinnost uhradit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů ve výši 20 až 300 Kč. Ta jej bude vyměřovat podle druhu vozidla. Tuto sankci zavádí novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která vstoupí v platnost právě od 1. ledna příštího roku, upozorňuje řidiče Vladimír Pokorný z odboru dopravy telčské radnice. (z) Pod Zahrádky se rozsvítí V polovině listopadu bude dokončena rekonstrukce cesty vedoucí podél jižního břehu Štěpnického rybníka od hráze v ulici Na Baště až po Rybniční ulici u hřbitovní zdi. Součástí rekonstrukce je také instalace veřejného osvětlení celé trasy. To umožní využívat tuto velmi frekventovanou komunikaci pro pěší i ve večerních hodinách. Akce za 1,2 mil Kč je financována z příspěvku kraje Vysočina pro památky Unesco a z Fondu Vysočiny. Projekt zpracoval Ateliér Alfa. Foto: Ilona Jeníčková Policie upozorňuje V posledních dnech, zejména v první polovině září, se v Telči vyskytly dva druhy trestné činnosti, která se po několik let Telči vyhýbala. Jedná se o krádeže kabelek starším osobám, kterým pachatel kabelku vytrhne a poté uteče. Dalším druhem trestné činnosti jsou krádeže v domech v denní době, kdy pachatel využívá toho, že majitelé jsou mimo dům nebo zaneprázdněni jinou činností a nevšimnou si vstupu cizí osoby do domu. Chtěl bych Vás všechny upozornit, abyste zvýšili ostražitost a v případě výskytu podezřelých osob Vás prosím, abyste to oznámili na linku 158. Každé Vaše upozornění může buď zabránit pachateli skutek dokonat nebo pomůže objasnit jiný případ. Dnes budete v pozici toho, kdo pomůže jinému, příště může pomoci někdo Vám, pokud se dostanete do obdobné situace. npor. Miloš Novák, vedoucí OO PČR Telč Informace z Centra poraden Konzultační den Finanční poradny Finanční a sociální poradna, os při Svazu důchodců kraje Vysočina oznamuje, že v pátek 14. listopadu od 9 do 11 hodin bude v Centru poraden na poliklinice zástupce Finanční a sociální poradny bezplatně poskytovat finanční poradenství pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P, seniory, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi. Poradna nabídne pomoc při sjednávání slev na pojištění domácnosti, nemovitosti, zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, na služby vybraného mobilního operátora, pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele. Poradna rovněž nabízí prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí. Fin. a soc. poradna, os - Eva Hufová, tel Senioři na univerzitě V pátek 17. října byl v prostorách Univerzitního centra v Telči zahájen již pátý semestr Univerzity třetího věku. 67 seniorů z Telče a okolí, ale např. i z Brna, Mikulova a Jihlavy absolvuje v průběhu podzimního semestru osm přednášek studijního zaměření Dějiny umění a vizuální kultury. Telčští posluchači se zařadí do veliké rodiny asi studentů, kteří budou v letošním akademickém roce studovat Univerzitu třetího věku na brněnské Masarykově univerzitě. Přednášejícími na telčském pracovišti budou výlučně vysokoškolští učitelé Masarykovy univerzity, např. Vladimír Podborský, Lubomír Slavíček a Pavel Suchánek. První přednášku na téma Autonomní a heteronomní přístupy k uměleckým dílům přednese prof. Jiří Kroupa, kterého lze bez nadsázky označit za duchovního otce a propagátora Univerzity třetího věku v Telči. J. Plucar, ředitel Univerzitního centra Telč Poděkování za volby Chci takto opravdu moc poděkovat těm, kteří v krajských volbách dali hlas Občanské demokratické straně. Velmi si toho vážím. Miloš Vystrčil 12. listopadu v DPS: Koncert pro violu a kytaru Na koncertu uslyšíme dvě vynikající instrumentalistky Věru Binarovou viola (Praha) a Miriam Rodriguez Brülovou kytara (Bratislava). Koncert se koná za spolupráce a podpory Slovenského institutu v Praze. Na programu koncertu jsou skladby M. Maraise, A. Vivaldiho, M. de Fally, E. Granadose a N. Paganiniho. Koncert se koná ve středu 12. listopadu v hod. ve společenském sále Domu s pečovatelskou službou v Telči. jk - 8 -

9 Tři otázky pro ředitele Jana Sedláčka Přijímací zkoušky na GOB a SOŠ se změnami V letošním školním roce budou žáci základních škol skládat přijímací zkoušky na střední školy podle novely školského zákona. O podrobnější a konkrétnější informace jsme požádali ředitele GOB a SOŠ Mgr. Jana Sedláčka. K jakým změnám tedy dochází? Hlavním rozdílem oproti předchozí verzi je, že si žáci mohou podat až tři přihlášky. Střední školy musí v prvém kole vypsat minimálně dva termíny přijímacích zkoušek. Dosažené výsledky v obou termínech se společně vyhodnotí a střední škola pošle vyrozumění přijatým i nepřijatým žákům. Žáci pošlou na střední školu, na niž byli přijati a kterou si vyberou ke studiu, zápisový lístek, kterým definitivně potvrdí volbu střední školy v případě, že budou přijati na více škol. Nový systém vypadá jako zdánlivě výhodnější pro žáky základních škol, ale je třeba si uvědomit, že v přijímacím řízení bude až trojnásobné množství přihlášek žáků (každý žák místo dosavadní jedné může podat přihlášku až na tři školy). Skutečné klady a zápory se poznají až v průběhu vlastního přijímacího řízení. Jaká jsou kritéria pro přijetí? Budou někteří uchazeči přijati beze zkoušek? Uchazeči by měli dosáhnout co nejlepšího prospěchu na základní škole v posledních dvou letech a dále by měli získat co nejvíce bodů u přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Předběžně Počasí v září Přibližně první dekáda měsíce byla ještě téměř letního charakteru, včetně koupání. Za pěkného polojasného počasí dosahovaly maximální denní teploty ještě příjemných hodnot od 20 do 29 C a spíše jen ojediněle se objevil slabý déšť. Vydatněji napršelo jen 7. září. Od 13. září se během několika dnů výrazně ochladilo, denní maxima postupně klesla na hodnoty až pod 10 C a při většinou zatažené obloze se přidal i častější déšť. Ke konci měsíce se přece počítáme s tím, že na čtyřleté studium gymnázia bude zhruba polovina žáků přijata bez přijímacích zkoušek na základě dobrého prospěchu ze základní školy. Na obor ekonomika a podnikání na SOŠ bude většina uchazečů přijata beze zkoušek. Předpokládáme otevření jedné třídy čtyřletého gymnaziálního studia pro absolventy devátých tříd a jedné třídy osmiletého studia pro absolventy pátých tříd. Obor ekonomika a podnikání na SOŠ může přijmout dvě třídy po třiceti žácích. Přesná kritéria pro všechny studijní obory budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2009 na webové stránce školy Dobrá znalost kritérií přijímacích zkoušek je pochopitelně také předpokladem úspěchu. Jak žáci a rodiče získají potřebné informace? Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč pořádá a Dny otevřených dveří. Žáci a jejich rodiče si mohou prohlédnout školu, podívat se na zadání přijímacích zkoušek v minulém školním roce a seznámit se se záměrem zkoušek na jaře a proběhne na SOŠ přípravný kurz na přijímací zkoušky. Věřím, že žáci 5. a 9. tříd i jejich rodiče využijí možnosti navštívit obě pracoviště naší školy. Všem žákům přejeme co nejlepší prospěch a hodně štěstí u přijímacích zkoušek. Poděkování Dovoluji si Vám, vážení spoluobčané z Telče i okolí, upřímně poděkovat za Vaší důvěru a přízeň při volbách do krajského zastupitelstva. Jejich výsledek je pro celé volební období velkým závazkem. Věřím, že naše společné úsilí, moje za Vás a pro Vás, volbami nekončí, ale v městském zastupitelstvu pokračuje a v krajském právě začíná. Poděkování si dovoluji tlumočit i od všech členů, kandidátů a příznivců České strany sociálně demokratické. RNDr. Stanislav Máca člen zastupitelstva města Telče a kraje Vysočina jen obloha začala trochu protrhávat a za přítomnosti sluníčka se poněkud zvedly i denní teploty. Sice ne příliš, ale maxima dosahovala hodnot kolem 15 C. Ve druhé polovině měsíce se již několikrát objevil i přízemní mrazík. Tento měsíc nám ukázal příklad, jak ošidná může být statistika. Celý měsíc hodnotíme teplotně i srážkově jako blízký dlouhodobému průměru, ale v jeho průběhu došlo jak na letní koupání, tak i na rukavice. Z pozorování meteorologické stanice Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer Úspěch telčského GOB a SOŠ Studentské ESSO má podporu EU 16 tis. EUR získala na svou činnost studentská fiktivní firma ESSO, s. r. o., z fondů Evropské unie. Ta působí řadu let na telčské SOŠ. Od 13. do 15. října se konalo v Telči první setkání studentů a pedagogů škol zapojených do projektu, Obchodní akademie Bratislava a podobně zaměřených středních škol z Vídně a maďarského Györu. Telčské listy o tom informovala Ing. Marie Pecková. Projekt je zaměřen na prezentaci typického národního produktu, které jednotlivé studentské firmy nabízejí, dále má podpořit národní sebevědomí a zdokonalení jazykových schopností studentů. Jedná se o Projekt partnerství Comenius v rámci projektu celoživotního učení. Ten náš má název Made in, propagace typického národního produktu. Firma ESSO, s.r o., propaguje již tradičně ty nejlepší výrobky Kosteleckých uzenin, upřesnila Marie Pecková s tím, že si velmi váží podpory zmíněné firmy. Vedle grantu EU se na financování projektu, který bude pokračovat setkáním všech zúčastněných škol na mezinárodním veletrhu studentských firem v Bratislavě, také podílí kraj Vysočina. (r) Geografický informační systém

10 20 let pijeme vodu z úpravny Nová Říše Před dvaceti lety bylo uvedeno do provozu vodní dílo Úpravna vody Nová Říše se stejnojmennou vodní nádrží na Olšanském potoku. Přehrada s celkovým objemem více než m 3 vody a úpravna vody s výkonem 110 l.sec-1 vyřešila do té doby stále se opakující potíže Pohled na budovu chemie úpravny vody v zásobování Telče pitnou vodou. V roce 1999 pak Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko provedl v úpravně modernizaci technologie za více než 33 mil. Kč. Díky tomu mohou obyvatelé Telče pít skutečně kvalitní pitnou vodu, která splňuje přísné požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví. Jindřichu Kaupovi, vedoucímu telčského provozu Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Jihlava, která úpravnu vody Nová Říše provozuje, jsme proto položili pár otázek: Co tedy vaší vodě schází pro to, aby měla parametry kojenecké vody? Kojenecká voda je voda, která musí splňovat specifické nároky kojenců. Striktní požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví se nevztahují jen na hodnoty jednotlivých parametrů (dusičnany aj.), které se ve vodě stanovují, ale i na původ a další úpravu vody. Kojenecká voda může být odebírána pouze z chráněného podzemního zdroje s celoročně stabilní kvalitou surové vody a lze ji dále upravovat pouze fyzikálními metodami. Tyto požadavky nemůže jinak velmi kvalitní voda z vodárenské nádrže splnit. V záplavě čísel, která se při podobných výročích připomínají, napadne čtenáře, kolik vody jsme v Telči za dvacet roků spotřebovali. Máte takový údaj k dispozici? Obyvatelé Telče vypili za dobu provozu úpravny vody přibližně 6 mil. m 3 litrů pitné vody. To znamená, že více než dvakrát vypili celou nádrž. Další miliony litrů pitné vody byly dodány do Nové Říše, Bohuslavic, Stonařova, Kostelce a občas i do Jihlavy. Člověk, který slaví 20. narozeniny, je na počátku své životní dráhy. U vodárenského zařízení to ale neplatí. Po dvou desítkách let provozu je asi na místě se zeptat, jak se úpravna se svým věkem vypořádává? Zpřísňující se legislativní požadavky přispěly k modernizaci úpravny koncem 90. let. Do technologie byl mj. doplněn ozonizátor a další filtrační stupeň se zrnitým aktivním uhlím. Úpravna byla vybavena moderní měřicí a výpočetní technikou se systémem, který 24 hodin denně sleduje průběh úpravy pitné vody. Mimo této velké akce jsou prováděny pravidelné údržby a opravy nejen staveb, ale i technologických zařízení. Vše je zaměřeno na prodloužení životnosti úpravny jako celku. Luboš Láník, strojník úpravny vody, manipuluje hlavním šoupětem čerpací stanice, která dodává pitnou vodu do Telče. Foto: archiv Úpravna vody Nová Říše Letošní rok nebyl opět bohatý na srážky. Hovoří se především o deficitu způsobeném malým množstvím sněhu v zimě. Jak jste na tom se zásobou vody v nádrži před nadcházející zimou? Pokles hladiny je letos větší než minulé roky. V současné době je v nádrži přes 70 % z celkového objemu. Doplnění spotřebované vody je závislé na objemu dešťových srážek v podzimních měsících a množství sněhu v letošní zimě. Kubík vody (tj. kubík vody dodané a vyčištěné navrácené zpět do přírody) dnes již spotřebitele stojí 57,34 Kč. Jaká je Vaše prognóza ceny vody pro nejbližší období? Naší snahou je neustále optimalizovat náklady na výrobu a distribuci vody tak, aby výsledná cena byla co nejpřijatelnější pro spotřebitele. Vzhledem k neustálému nárůstu cen energií, zvyšující se ceně vody odebírané z přehrady a inflaci se bude určitě zvyšovat i cena pitné vody. Plánujete kroky, které by v budoucnu ještě kvalitu vody zlepšily? Dnes je již v samotné nádrži zlepšována kvalita surové vody jejím provzdušňováním. Zmodernizovaná úpravna vody si dokáže poradit i s horší kvalitou surové vody, než je dnes, a i do budoucna by měla vyhovovat stále náročnějším požadavkům. Váš vzkaz čtenářům TL? Chtěl bych pozvat širokou veřejnost na Den otevřených dveří na úpravně vody, a to v sobotu 15. listopadu v době od 8 do 12 hodin. Pro všechny zájemce bude připravena krátká exkurze v areálu včetně návštěvy samotné úpravny. (z) Den otevřených dveří Úpravna vody Nová Říše sobota 15. listopadu od 8 do 12 hod. U příležitosti 20. výročí uvedení do provozu pořádá a širokou veřejnost zve Vodárenská a.s. Jihlava

11 METNET Telč metropolitní síť Města Telče Nabízí neomezené vysokorychlostní připojení k internetu. Rychlosti od 1024 kbps / 300 korun vč. DPH. Při objednávce připojení do 30. listopadu 2008 získáte slevu 500 korun na zřizovacích poplatcích. Objednávky cenově zvýhodněné instalace provádějte pomocí SMS na telefonním čísle nebo využijte formulář na informačním středisku Městského úřadu. Provozovatel sítě: Služby Telč, spol. s r. o. Kontaktní osoba: Pavel Tomenendál Tel.: Projekt METNET byl spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a MMR. Podrobnější informace na Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavetelé. Malý oznamovatel Čalounictví. Opravy veškerého čal. nábytku i starožitného. Autočalounictví. Opravy + výroba krycích plachet přívěs. vozíky. Pergoly zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel mob.: Tel. dílna: Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC Poradíme jak zhubnout snadno a bezpečně a hlavně jak si váhu udržet. Poradenství ZDARMA. Tel.: Chcete poznat lépe svou bibli? Individuální i skupinové studium. Info: ThB. T. Sedlák, mob Renomovaná a seriozní BA přijme muže na pozice obchodní detektiv-strážný pro prodejny v Telči. Možno na DPP, PS, brigádně. Nabízíme dobré platové ohodnocení a zázemí stabilní společnosti. Volejte: Přijmeme truhláře. Tel Strojírenská firma přijme zaměstnance na pozici obsluha CNC strojů. Požadavek vyučen v oboru + praxe. Tel Dne jsem v odpoledních hodinách ztratil pánské hodinky. Kontaktujte Informační středisko Telč, tel

12 Zveme Vás na seminář pro veřejnost: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE FOTOVOLTAIKA V sobotu v hod. v sídle Lesní správy Telč (Slavatovská 123, Telč) Cíl semináře: informovat o možnostech výroby el. energie z obnovitelných zdrojů, mj. fotovoltaických článků, praktické informace o instalacích pro rodinné domy, diskuse aj. Přednáší M. Smrž ze sdružení Eurosolar.cz Seminář je zdarma. S ohledem na kapacitu doporučujeme rezervaci místa na tel.: Pořádají: Eurosolar.cz (M. Smrž), Strana zelených Telč (ing. Pykal), družstvo Zemědruh (Mgr. Šťastný) a Dům u Michala, o.p.s. (J. Kudrnáčová) Nezaměstnanost - září 2008 Telč město 5,30 Telč region 5,50 Jihlava okres 4,80 Kraj Vysočina 5,20 ČR 5,30 Bolí vás záda, kyčle nebo kolena? Obtěžuje vás stres a bolesti hlavy? Máte problémy s páteří? Trápí vás akutní nebo chronická nemoc? Máte pocit, že se vám nic nedaří? Vaše partnerské, rodinné nebo pracovní vztahy nejsou v pořádku? VŠECHNO LZE VYŘEŠIT!!! Pokud se rozhodnete žít jinak, kvalitněji, bez nemoci a bolesti, poradí vám odborně proškolený pracovník: Sylva Bejblíková mobil: , pevná linka: Hledáme pracovníka pro připravované call-centrum a rezervační systém Dolnorakouské zemské výstavy v Telči. Náplní práce bude komunikace s návštěvníky výstavy, poskytování základních informací a zajišťování rezervací na výstavu. Požadujeme vysokou úroveň při jednání s lidmi, schopnost konverzace v německém jazyce a základní znalost v práci s PC. Více informací na tel nebo SETO, spol. s r.o. Hradecká 17/IV Dačice tel/fax: PŘIJME: Elektromontéry - kvalifikace vyhláška číslo 50, 6 a vyšší - řidičský průkaz skupiny B - požadovaná praxe min. 1 rok - výhodou praxe na sítích NN a VN Pro pracovníky nabízíme možnost ubytování ve vlastní budově přímo v areálu firmy. Případné dotazy na telefonních číslech: , , Pozvánka k Svatomartinské slavnosti Při příležitosti Svatomartinských hodů si Vás dovolujeme pozvat na společenský večer, který se koná v hodin v Hotelu U Hraběnky ve velké společenské místnosti. Připravili jsme pro Vás raut kachních a husích specialit, skládající se z teplé i studené kuchyně. Dále ochutnávku vín vedenou someliérem z vinařství Hruška Blatnička. K příjemné pohodě svátečního večera Vám bude hrát telčský Dixieland. V ceně vstupenky máte možnost zahrát si bowling. Vstupenky si můžete rezervovat nebo koupit na recepci Hotelu U Hraběnky. Vstupenky jsou slosovatelné. Kontakt: tel.: , Centrum pro zdravotně postižené Jihlava oznamuje, že z provozních důvodů dočasně pozastavuje činnost kontaktního místa Poradny pro zdravotně postižené v Centru poraden Telč. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením je nadále poskytováno jako kontaktní (telefonicky) a terénní (v naléhavých případech navštíví pracovníci jihlavského centra uživatele v domácím prostředí). kontakt: M. Stránský ved. CZP Jihlava tel , mobil

13 SEMINÁŘ: 7 NÁVYKŮ ÚSPĚŠNÝCH LIDÍ Své zlozvyky nahradíme návyky, které nám zajistí šťastný a úspěšný život. Kontakt: Půjčky - snadno a rychle, možnost výběru bankovních a nebankovních, bez poplatků, Úvěrové poradce hledá nebankovní společnost s dlouholetou tradicí, nejvyššími provizemi v oboru info MIROSLAV BRYCHTA Výroba nábytku na zakázku kuchyňské linky tel.: , SMS zprávy z radnice informují zdarma o výlukách el. energie, plynu, vody apod. Přihlášky k zasílání SMS zpráv na Informačním středisku MěÚ Telč. Hledám pronájem kancelářských prostor v centru města nebo v jeho nejbližším okolí. WC, sprcha podmínkou. Tel Bylo babí léto Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od 20. září do 20. října. Září v číslech Průměrná teplota: 11,8 o C Průměrný tlak: 1019,3 hpa Napršelo: 43,2 mm Maximální teplota: 31,0 o C, 6. září v 15,20 Minimální teplota: 1,3 o C, 29. září v 7,28 Kdy nejvíce zafoukalo: 30. září, 40,7 km/h

14 Podnikání v Telči Služba, kterou jednou potřebuje každý Pohřeb. Slovo, kterému se všichni snažíme nějak vyhnout. Život nás ale přesvědčuje, že neúspěšně a že k nám patří stejně jako narozeniny či svatba. Jako ony je spojen s řadou administrativních úkonů a nezbytného vyřizování. Na rozdíl od narozenin či svatby se tak ale děje ve stresu a hlavně bez jakéhokoliv plánování. Pokud se do takové situace dostaneme, je pak každá rada nebo pomoc vítaná. Ani už se nehodí připomínat, že na konci 80. let byli v řadě obcí pozůstalí často postaveni před povinnost vykopejte si hrob, případně jinou podobnou. O kvalitě pohřebních služeb té doby se dodnes vypráví příběhy ne nepodobné těm od Alfréda Hitchcocka. kterou je občas slyšet nářky. Jak je to u Vás? U nás tomu tak není. Vzájemně se zastupujeme, každý zná práci toho druhého, a je-li potřeba, nastoupí na jeho místo. Vyskytnou-li se nějaké problémy, vždy se lépe vyřeší v rodině než mezi cizími lidmi. Máte ale i další zaměstnance. Samozřejmě. Ale i k nim se snažím chovat jako ke kamarádům. Musíme se na sebe navzájem umět spolehnout. Říkám, že firma musí působit jako jedna rodina. O Vašich službách je slyšet jen chvála. Co všechno se musí udělat pro získání takové pověsti? Jsem rád, že firma má v okolí dobré jméno. Vždy jsem se snažil svou práci nebrat dokonce dostaly na filmové plátno, nejsou podle mě z běžného života. Jak relaxuje majitel pohřební služby? Protože si nemohu svou práci nijak plánovat, dovolenou jsem za dobu podnikání prakticky neměl. Mojí relaxací je činnost, kterou mohu vykonat ve volných chvílích, ale stále musím být na telefonu a kdykoliv k zastižení. Věnuji se myslivosti, zajdu si do lesa. Rád si také prohlédnu nějakou kulturní památku. A nemusí to být nijak daleko. Mnohdy člověk neví, co má vlastně ve svém okolí za zajímavosti. Co byste vzkázal budoucím klientům? Nabízíme takovou škálu služeb, že všechny záležitosti spojené s pohřbem vyřídíme za vás. Uvědomujeme si, že jste ve složité životní situaci a my vám ji chceme maximálně ulehčit. (z) Alespoň v listopadu navštíví hřbitov téměř každý. Pro zaměstnance firmy Pohřební služba Procházka je to celoroční pracovní prostředí. Foto: Ilona Jeníčková Již téměř dvacet let působí v širokém regionu Pohřební služba Antonína Procházky z Dačic. Kontaktní místo má také v Telči, takže je veřejností považována i za telčskou firmu. Jak napadne podnikat v pohřebnictví? Před rokem 1989 jsem pracoval u Technických služeb v Dačicích. V malé privatizaci jsem zdejší pohřební službu vydražil. Co bylo na počátku podnikání nejtěžší? Tak jako u většiny firem byl problém ve financích, v získání potřebného zázemí a prostor. Díky mým rodičům jsem zakoupil dům na náměstí v Dačicích, kde firma našla potřebné zázemí. Odpadly mi problémy s nájmy, ale přibyly další starosti s nemovitostí. Podnikáte s bratrem a dalšími rodinnými příslušníky. To je varianta, na jen jako zdroj příjmů, ale jako službu lidem. Ztráta rodinného příslušníka je obvykle zastihne nečekaně, nepřipraveně a potom jsme tu my, abychom lidem pomohli a část starostí převzali na sebe. Vždy se snažím pomoci v kteroukoliv denní dobu, o sobotách, nedělích i ve svátek. K tomu vedu i své zaměstnance. Myslím, že telčské kontaktní místo, které zodpovědně vede paní Drimlová, je toho také důkazem. Podléhají pohřební služby módním trendům? Podléhají. Po revoluci se zlepšil a rozšířil sortiment nabízeného zboží, tj. rakví, vybavení, předtisků na parte, obalů na urny... Ale v zásadě je naše služba spíše konzervativní. Můžete vůbec zažít v práci nějakou úsměvnou příhodu? Za sebe řeknu, že jsem ji nezažil. Ty, které se o pohřebnictví vyprávějí, nebo se Pozvánka do dačického muzea Osudové osmičky 20. století v Dačicích Ještě do 23. listopadu si mohou zájemci prohlédnout v dačickém muzeu výstavku zajímavých dokumentů a fotografií z let končících na osudové osmičky v minulém století, jak je prožívali naši sousedé. Návštěvníky z Telčska určitě zaujme mapa okresu Telč, do kterého patřily ve čtyřicátých letech nejen Dačice, ale také Třešť a dokonce i Jindřichův Hradec, zve na výstavu pozoruhodných dokumentů ředitelka muzea Marie Kučerová. Okresní úřad sídlil v Telči v letech 1855 až 1867 a poté až od počátku 40. let minulého století do května Potřetí se staleté úsilí našich předků o získání správního úřadu do města naplnilo až v roce 2003, kdy se Telč stala sídlem úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. malého okresu, který převzal většinu kompetencí zrušených okresních úřadů. (z) Vzkaz do Prahy Dvěma ženám, které v neděli 5. října vystoupily z luxusního osobního automobilu s pražskou poznávací značkou u stojanu kojenecké vody v Lipkách, vyndaly dětskou vaničku se špinavým nádobím a to zde počaly umývat: Pražáky máme rádi, ale vás nemusíme mít. Argument, že spotřebovanou vodou zaléváte lipové stromořadí, by nevymyslel ani Jára Cimrman. Pokud se takto chováte i v Praze, tak panu primátoru Bémovi není co závidět. (z)

15 Na Posvátné je Sál Království V září dokončila náboženská společnost Svědkové Jehovovi zásadní přestavbu objektu v ulici Na Posvátné na moderní sborový dům Sál Království. Podle projektu Ing. Jana Heráleckého vznikl v bývalém rodinném domě přednáškový sál pro 60 posluchačů a společenská místnost s komfortním sociálním zázemím. Objekt má bezbariérový přístup, vlastní parkoviště ve dvoře a při otevření dostal také upravenou zahradu při vstupu. I s pořízením nemovitosti dosáhla investice celkové výše téměř 3 mil. Kč, uvedl Jiří Novák z místního sboru Svědků Jehovových. Část finančních prostředků tvořily úspory zdejšího sboru a zbytek poskytly sbory z celé republiky. Dílo by se nepodařilo bez velkého množství brigádnických hodin zdarma od našich členů a příznivců, zdůraznil Jiří Novák. Přednáškový sál bude sloužit pro kurzy biblického vzdělávání. Ty jsou podle Jiřího Nováka určeny jak pro členy sboru, tak pro širokou veřejnost. V prosinci se v něm také uskuteční první svatba. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, dříve Badatelé Bible, vznikla ve druhé polovině 19. století v USA, kde má dodnes své celosvětové ústředí. V Česku je oficiálně registrovanou náboženskou společností od roku Podle údajů Českého statistického úřadu se k ní při posledním sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 23 tisíc lidí. Telčský sbor, který spravuje území Slavonicka, Dačicka, Telčska a Třešťska, má necelých 50 členů a několik desítek příznivců. (z) Poznáváme malý okres Telč Kříže a pomníky I. světové války Letošní 90. výročí konce I. světové války vzpomínáme přehledem všech křížů a pomníků, které připomínají tuto tragickou událost minulého století v obcích správního obvodu Telče. Seriál pro TL připravuje Ing. arch. Ivana Krejčová, památkářka Městského úřadu Telč. Urbanov Kamenný pomník na návsi s textem: NA PAMÁTKU VŠEM ZDEJŠÍM VOJÍ- NŮM PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE Čest jejich památce Kučera Antonín v Tarnově Novák Val v Břesku Burijan Leopold v Taškentě Pospíchal František v Kryščatku Pospíchal František v Nové Vsi Pokorný Josef v Budapešti Tesař Jan v Kazani Foto: Tereza Jeníčková Turistika Tradiční dálkové pochody Letošní dva tradiční dálkové pochody pořádané telčským Klubem českých turistů připadly na víkend 8. a 9. listopadu. V sobotu 8. listopadu se koná již 38. ročník pochodu Vysočinou k Telči aneb K pstruhovým vodám. V neděli se půjde 31. ročník Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic aneb Po stopách husitských bojovníků. Prezentace a start budou po oba dny umístěny v sokolovně. Startuje se od 6.30 do 10 hodin. Na turisty čeká diplom a razítko. Na trasách bude připraven čaj a chutné překvapení, dokonce i špekáček. Pochody se konají za každého počasí. Každý účastník jde na vlastní nebezpečí, děti do 15 let pouze v doprovodu dospělých. Psi jen na vodítku. Na akcích možno plnit podmínky oblastního odznaku Jihlavsko, Zlatá růže Jindřichohradecká, Vysočinou. pj V Urbanově připomíná padlé ve světové válce také kamenný kříž na hřbitově u kostela s nápisem: NA PAMÁTKU VŠECH VE SVĚTOVÉ VÁLCE PAD- LÝCH VOJÍNŮ Z URBANOVA Leopold Burian nar v Taškentě v Rusku Antonín Kučera nar v Tarnově v Haliči Prostorova prezentace města a mikroregionu na

16 Historie skoro detektivní Záhada pamětní desky Již jsme o ní v Telčských listech psali několikrát. O velké pamětní desce z průčelí hlavního skladu bývalého Hospodářského družstva na křižovatce ulic Na Posvátné a Staňkovy. Desku z černé žuly se jménem a reliéfem poslance Františka Staňka vytvořil její autor, sochař František V. Foit, z několika dílů. Na průčelí Hospodářského družstva, postaveného podle návrhu předního českého architekta Jana Kotěry, byla umístěna při jeho slavnostním otevření v roce Po roce 1948 musela být sňata. Propagátor skutečného družstevnictví se do nové doby nehodil. Teď její část získalo město. Díky pamětníkům, ale také přístupu pracovníků telčského provozu Zemědělského zásobování se při úklidu našla část desky se jménem Františka Staňka. I z tohoto malého kusu je zřejmé, že se jednalo o pozoruhodné umělecké dílo sochaře Foita, uvedla pro TL místostarostka Hana Müllerová a dodala velké poděkování si zaslouží všichni, kdo se na tomto objevu podíleli. Pan Jan Hes, bývalý zaměstnanec telčského družstva, a především současný vedoucí provozu ZZN Jan Marek. Místostarostka Müllerová také ocenila přístup vedení akciové společnosti ZZN Jihlava, konkrétněředitele Pavla Šutery, která zmíněné torzo desky bez průtahů městu přenechala. Miloš Svoboda a Jan Hofbauer ze Služeb Telč transportují torzo desky Františka Staňka na radnici. Foto: Ilona Jeníčková Torzo desky jsme vystavili na výstavce k výročí republiky. Budilo zde zaslouženou pozornost. Zatím bude uloženo v muzeu. Kdyby v budoucnu došlo k rekonstrukci průčelí fasády objektu, mohla by se tam alespoň tato část desky vrátit, plánuje Hana Müllerová. Podstatná část pamětní desky je ale stále nezvěstná. Na sobě nezávislí pamětníci již před časem upozornili naši redakci, že by deska mohla být uložena v základech protilehlých garáží bývalé družstevní pekárny. Malá sonda v polovině 90. let minulého století byla ale neúspěšná. Proto skládali velké naděje do rozsáhlých zemních prací pro parkoviště supermarketu Tesco, které zde právě probíhají. Téměř s jistotou očekávali objevení desky. Nestalo se. Nabízí se relativně logické vysvětlení. Zdánlivě nevratnému uložení desky do základů garáží na poslední chvíli někdo tajně zabránil a desku před téměř jistým zničením zachránil. Pokud by tato konstrukce nebyla hypotézou, ale skutečně se stala, obracíme se na neznámého zachránce desky, dnes již možná jeho dědice či nástupce s prosbou, ale i výzvou, aby části desky nabídl městu. Může kdykoliv zavolat na telefonní čísla nebo Pokud si bude přát, bude zachována jeho anonymita a je samozřejmě možná i jiná forma kontaktu. Oldřich Zadražil Kdo je kdo v příběhu ztracené desky: František Staněk ( ) Absolvent telčské reálky. Významný český politik. Před rokem 1918 předseda Svazu říšských poslanců českých v Říšské radě. Po roce 1918 mj. ministr veřejných prací v první československé vládě. V letech předseda Poslanecké sněmovny. Propagátor a organizátor zemědělského družstevnictví. František V. Foit ( ) Absolvent telčské reálky. Významný sochař, cestovatel, etnograf. Vysokoškolský pedagog. Jan Kotěra ( ) Přední český architekt, malíř a grafik. Stavba Hospodářského družstva v Telči je jednou z jeho mála děl na Vysočině. Zemřel Jan Bistřický Ve středu 22. října zemřel Doc. PhDr. Jan Bistřický (1930). Pocházel z Dačic, ale jeho předky najdeme v 19. století i v Telči. Po maturitě na telčském gymnáziu (1949) vystudoval archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1964 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýval se především středověkými a regionálními dějinami. Publikoval množství odborných studií, pozornost věnoval historii Olomouce, kde strávil většinu aktivního života. Cenné jsou jeho příspěvky ke středověké historii Moravy a Slezska, které vycházejí ze studia původních listinných pramenů. Jako jeden z editorů připravil v roce 2000 k vydání Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae T III, fasc. 3. Pro Dačice pak zpracoval několik historických studií, ale také třeba řadu hesel pro sborník Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě. Byl u zrodu myšlenky vydání nové řady Vlastivědy moravské Dačicko, Slavonicko, Telčsko, pro kterou napsal oddíl Historický výboj regionu do husitských válek. Odchod Jana Bistřického je pro českou historiografii velkou ztrátou. (mk/z) Co se švestkami II Na letošní nadúrodu ovoce jsme reagovali v minulém čísle TL informací o nabídce Palírny Starkon v Bohuslavicích zpracovat ji na mošt, příp. ovocné destiláty. Zmíněná Palírna není v telčském regionu jediná, jak se omylem objevilo v článku. Podobné služby nabízí přímo v Telči v Tyršově ulici také Palírna u sudu. Za chybu se Mgr. Petru Procházkovi omlouváme. (z)

17 Městská galerie. Rok čtvrtý Před zahájením jedné výstavy. Foto: Archiv TL 13. listopadu v 16 hodin v Městské galerii Hasičský dům Vernisáž výstavy Daniela Reynka Výstava fotografií nazvaná Daniel Reynek / Nové objevy navazuje na malou autorovu výstavu, která se uskutečnila v Telči v roce Od té doby Reynkovy fotografie vstoupily do širšího povědomí, vyšel jejich katalog i kniha. Ke zrodu nové výstavy přispěl objev skutečného pokladu v podobě dalších snímků, o jejichž existenci neměl Daniel ani ponětí. Ležely v Petrkově zaprášené a poškrábané v krabici za skříní pod velkou vrstvou rozličného smetí, rozbitých sklíček a diarámečků. Řada těchto nalezenců se stala z iniciativy telčské radnice spolu s několika velkými digitálními fotografiemi z loňského roku ozdobou více než desítky výstav pořádaných letos u příležitosti autorových osmdesátin. David Bartoň Ohlížet se za činností kulturního zařízení po čtvrtém roce jeho činnosti se může zdát zvláštní. V případě Městské galerie Hasičský dům, která právě v listopadu končí zmíněnou nejubilejní čtvrtou výstavní sezónu, to ale logiku má. Další rok totiž zastihne galerii v netypické situaci. Její prostory budou součástí české části Dolnorakouské zemské výstavy. Malé ohlédnutí za uplynulými prvními čtyřmi galerijními lety je tedy na místě. (z) To, že Telč nemá vlastní galerii, jsem vnímal jako velký nedostatek dávno před tím, než jsem se stal starostou města. Nebylo lehké to napravit. Podařilo se to až poté, co jsme vyřešili nové umístění požární stanice. V uplynulých čtyřech letech se městská galerie stala kulturním centrem nadregionálního významu kam opakovaně přichází jak domácí, tak také návštěvníci města. Je to především zásluha hodnotného výstavního programu, který galerie návštěvníkům nabídla. Jsem rád, že jsem byl u vzniku tohoto, pro Telč významného, projektu. Václav Jehlička senátor a ministr kultury ČR Kulturní událostí regionu byla výstava kreseb Míly Doleželové. Co galerie také nabídla: Bohumil Krátký: Obrazy a grafika Betlémy z Vysočiny Milan Doubrava: Sochy a kresby Bohuslav Reynek: Grafika Oldřich Smutný: Obrazy Aleš Lamr: Obrazy a sochy Jiří John: Grafika Dagmar Hochová: Fotografie Václav Rožánek: Obrazy Ladislav Novák: Obrazy, kresba, grafika Oskar Kokoschka: Kresby a litografie Libor Krejcar: Sochy Míla Doleželová: Kresby Jan Křen: Obrazy Daniel Reynek: Fotografie Velikonoční zvyky na Moravě Výstavu lidových řemesel a řadu doprovodných výstav v Malé výstavní síni Mestska knihovna, vc. knihovnickeho systemu na

18 Policie ČR Telč informuje Z případů, které v září šetřili policisté z Obvodního oddělení Telč. Vloupání na zimním stadionu V době od do vnikl neznámý pachatel do skladu materiálu SK Telč na zimním stadionu v Telči. Odcizil zde 20 kusů regulačních a zavíracích litinových ventilů, 100 kusů lešenářských spojek a 100 metrů kabelu na 380 V. Sportovnímu klubu způsobil škodu v celkové výši asi 6 tis. Kč. Krádež čerpadla v lomu Vanov V noci z 9. na 10. září odcizil neznámý pachatel z volně přístupného lomu ve Vanově řadové vodní čerpadlo. Způsobil poškozené firmě škodu ve výši okolo 15 tis. Kč. Odcizený mobil na diskotéce v Mrákotíně 6. září odcizil neznámý pachatel na diskotéce v Mrákotíně mobilní telefon s paměťovou kartou. Majiteli vznikla škoda asi 5,5 tis. Kč. V Mysliboři se ztratila nafta V noci z 15. na 16. září vnikl neznámý pachatel do areálu ZD Sedlejov v Mysliboři. Zde odcizil ze zaparkovaných zemědělských strojů 195 litrů motorové nafty za Kč. Vykradené dva domy v Telči Za bílého dne 16. září a 19. září vnikl neznámý pachatel do dvou domů v Telči, kde odcizil peníze a šperky. Z řady důvodů se policie domnívá, že se obou vloupání dopustil jeden pachatel. Celkem způsobil poškozeným škodu převyšující 100 tis. Kč. Loupež v Mlýnské ulici 18. září v Mlýnské ulici odcizil neznámý pachatel starší paní kabelku, kterou nesla přes rameno, a z místa utekl směrem do ulice Na Korábě. Během incidentu na poškozenou nepromluvil, ani ji ničím nehrozil, kabelku jí vytrhl, odcizil a utekl. Poškozená měla v kabelce mobil, finanční hotovost 200 Kč a další věci v celkové hodnotě 4,5 tis. Kč. Poškozená uvedla, že se jednalo o muže ve věku asi do 20 let, výšky 170 cm, štíhlé postavy, který měl na hlavě světlou basebalovou čepici. Obdobný případ se stal ve stejný den také v Dačicích. Dvakrát z baru Superstar 19. září využil v této době již známý pachatel toho, že muž z Třeště po konzumaci alkoholu usnul na stole v baru Superstar, a z peněženky mu odcizil dle vyjádření poškozeného 8 tis. Kč. Pachatel se již ke skutku doznal a nyní pouze zbývá upřesnit odcizenou částku, protože ta se ve výpovědích poškozeného a pachatele rozchází. 30. září došlo zde za provozu k vloupání do výherního hracího automatu. Pachatel, jehož totožnost již policisté znají, vypáčil dvířka k zásobníkům s finanční hotovostí a z nich poté odcizil 9 750Kč. Oba dva případy se podařilo objasnit díky záznamům z bezpečnostních kamer v baru. Zničený strom v Masarykově ulici V noci z 20. na 21. září došlo na Masarykově ulici k úplnému přelomení vzrostlého akátu. Městu Telč vznikla škoda ve výši asi 10 tis. Kč. K poškození došlo v místech, kde se otáčí automobily. Zůstává otázkou, zda strom poškodil vandal či nepozorný řidič. Poškrábané auto v Hostěticích Od 20. do 21. září poškodil neznámý pachatel lak a pneumatiku na osobním automobilu Škoda Felicia zaparkované v Hostěticích. Majiteli způsobil škodu asi 20 tis. Kč. npor. Miloš Novák, vedoucí OO PČR Telč Telč střídá Třebíč Rallye Vysočina 2008 bude v Telči O víkendu 7. a 8. listopadu se Telč stane pro příznivce automobilového sportu hlavním městem Vysočiny Po osmi letech v Třebíči se letošní ročník Rallye Vysočina uskuteční v Telči a jejím okolí. Podle ředitele závodu Petra Tušera zůstala z původní trati rallye jen rychlostní zkouška v okolí Opatova na Třebíčsku. Další dvě rychlostní zkoušky, které závodníci projedou třikrát, povedou po katastrálních územích Radkova, Zvolenovic, Strachoňovic, Dyjice, Vystrčenovic, Rosiček, Dyjičky, Zvolenovic a Dolní Vilímče. Právě v těchto obcích budou podle Petra Tušera divácky nejzajímavější místa celé soutěže. Slavnostní start rallye bude v sobotu 8. listopadu o půl deváté na náměstí Zachariáše z Hradce, kde budou krátce představeny všechny posádky. Odtud závodníci vyjedou k ostrému startu první rychlostní zkoušky v Radkově. Ředitel závodu Petr Tušer také připomněl, že pro zájemce o automobilový sport bude určitě zajímavé depo a servis závodních aut na centrálním parkovišti ve Slavatovské ulici. Rallye bude také provázet bohatý kulturní program, od mažoretek, dixielandu, až po autogramiádu a po vystoupení herce Jiřího Krytináře pro děti. Pozornosti se bude určitě také těšit výstava ilustrátora a karikaturisty Štěpána Mareše v prostorách informačního střediska na radnici, kterou uvede sám autor. Na závěr vyslovil ředitel rallye Petr Tušer velké přání adresované divákům, aby v průběhu soutěže respektovali dopravní značení a pokyny pořadatelů a přispěli tak k bezpečnému a zdárnému průběhu první rallye tohoto rozsahu v Telči. (z) MĚSTO TELČ, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, IČ , zveřejňuje v souladu s ustanovením 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr města: Prodat tyto nemovitosti v obci a k.ú. Telč: budova č.p. 336 v části Telč Štěpnice postavená na pozemku parc.č. st s veškerými součástmi a příslušenstvím pozemek parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1550 m 2 část pozemku parc.č. GP 7313/1 o výměře cca 8450 m 2 Minimální kupní cena prodávaných nemovitostí je stanovena ve výši ,-- Kč. Prodávané nemovitosti jsou určeny pro umístění stavby (staveb) pro jezdecký areál a pro parkur. Pronajmout tyto nemovitosti v obci a k.ú. Telč: část parc. č. PK 7301 o výměře cca 4146 m 2 část parc. č. GP 7313/1 o výměře cca m 2 parc. č. KN 7313/7 o výměře 958 m 2 Pronajímané nemovitosti jsou určeny pro volný výběh pro koně. Minimální roční výše nájemného za pronájem pozemků je stanovena ve výši 2,-- Kč za 1 m 2 pronajímaných pozemků. Záměr prodeje a záměr pronájmu nemovitostí je spojený, tzn. že bude vybrán pouze jeden uchazeč. Prodávané nemovitosti a pronajímané nemovitosti musí být využity pouze pro výstavbu a provozování jezdeckého areálu pro koně a související aktivity. Podrobné podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Telč a na elektronické úřední desce na adrese Nabídky je třeba doručit v zalepené obálce označené NEOTVÍRAT - Jezdecký areál do do 14 hodin na adresu Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč. Bližší informace obdržíte na finančním odboru MěÚ Telč u vedoucí odboru Ing. Lenky Komůrkové (tel )

19 Miloš Vystrčil: Má setkání s Vysočinou V polovině října se na pultech knihkupectví objevila útlá kniha Miloše Vystrčila Má setkání s Vysočinou. Autor se ve dvaceti kapitolách věnuje tématům z různých oblastí života v našem kraji, jak je v minulých letech prožil či jak je viděl. Nechybí mezi nimi školství, památky, sport, kultura, ale třeba i kapitoly věnované dobrovolným hasičům a folklóru. V začátku knihy autor přiznává, že základem některých kapitol jsou články, které před časem napsal pro různé noviny, Telčské listy nevyjímaje. Obecně se dá říci, že kniha je nejen o setkání Miloše Vystrčila s Vysočinou, ale i o tom, že Miloš Vystrčil Vysočinu dobře zná. Pro čtenáře z Telčska může být zajímavý i úvod knihy, který napsal Oldřich Zadražil. Mapuje v něm aktivity rodu Vystrčilů v Telči od poloviny 19. století, kdy zde Josef Vystrčil založil první větší strojírenský podnik a řadu let se podílel na veřejném životě ve městě. Knihu Má setkání s Vysočinou představí autor na pravidelném prosincovém Knižním miniveletrhu publikací o Telči. (h) Květinová výzdoba vyhodnocena Na základě doporučení odborné komise udělil starosta města Roman Fabeš ceny za nejlepší květinovou výzdobu ve městě Aleně Bláhové, Marii Čechové, Jarmile Hadrabové, Janě Irhové, Marcele Kadeřávkové, Haně Křenové, Marii Ondrákové, Dagmar Polednové, Daně Pospíchalové a Stanislavu Mácovi. Dále udělil cenu za vysokou úroveň květinových dekorací a pořádání výstav květin Státnímu zámku Telč a Cenu za výjimečný inovativní přístup k výzdobě firmy paní Zdeňce Svobodové. Ceny v podobě zahrádkářských potřeb převzali ocenění z rukou starosty Romana Fabeše a místostarostky Hany Müllerové 13. října v obřadní síni radnice. Blahopřejeme vítězům a děkujeme za péči a výzdobu, kterou přispívají k pěknému vzhledu města. (r) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Telč, Hradecká 235, tel.: K/ K/ M/01 všeobecné osmileté studium všeobecné čtyřleté studium ekonomika a podnikání Dny otevřených dveří pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče Čtvrtek GOB (zahájení 13:30 hod.) SOŠ (8-17 hodin) Čtvrtek GOB (15-17 hodin) SOŠ (8-17 hodin) Informace o přijímacích zkouškách a prohlídka školy Závodníci z Telče se neztratili Sokol cup taekwonda V sobotu 27. září se v Hradci Králové uskutečnil žákovský turnaj Sokol cup Taekwondo WTF. V barvách klubu Taekwondo Lacek Humpolec bojovaly mezi téměř 150 účastníky z Česka, Polska a Slovenska také čtyři desítky borců z Vysočiny. Právě mezi nimi se neztratil čtyřlístek taekwondistů z Telče, Zdeněk Tůma, Jan Procházka a bratři Šimon a Jan Růžičkovi. Nejlepší umístění si z Hradce Králové odvezl Jan Pocházka, který vyhrál svoji kategorii aspiranti do 49 kg. Úspěchem jsou také bronzová umístění Zdeňka Tůmy a Jana Růžičky. Výsledky telčských závodníků výrazně přispěly k celkovému vítězství našeho klubu na turnaji. Byl jsem s nimi nadmíru spokojen, uvedl pro TL trenér Petr Lacek. pl Kroket David Hajn druhý v Evropě O víkendu 5. a 6. října se v italském Busto Arsizio konalo první mistrovství kontinentální Evropy v kroketu. 16 účastníků absolvovalo dva turnaje, v asociačním a golf kroketu. Po nich pak bylo stanoveno celkové pořadí, ve kterém telčský David Hajn dosáhl na stříbrnou příčku. Vítězství a první titul získal Ian Sexton ze Švýcarska (32 b.), Hajn na druhém místě získal 27 bodů a třetí Klaus Gollhofer z Rakouska 26 bodů. Turistické pochody Vysočinou k Telči trasy 12, 25, 35, 50 km start: hod., sportovní hala Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic trasy 10, 20, 30, 35, 50 km start: hod., sportovní hala Hokej aktuálně V době uzávěrky TL měli hokejisté SK za sebou již čtyři soutěžní utkání. Se silnými soupeři z jižních Čech, Vimperkem (2:6), Českým Krumlovem (4:6), Soběslaví (2:4) a Veselím nad Lužnicí (3:4), svedli velmi vyrovnané zápasy. Bohužel všechna utkání museli odehrát mimo domácí stadion. Posílené mužstvo o řadu kvalitních hráčů, mimo jiné Ondřeje Vozárika a Jana Filu z Horácké Slavie Třebíč či brankáře Jana Zoura z Pelhřimova, chce být před domácím publikem vážným soupeřem pro všechny účastníky jihočeského krajského přeboru. Hokejisté pod vedením trenérů Pavla Podolského a Vladimíra Stejskala také spoléhají, podle předsedy oddílu Františka Čermáka, na tradiční aktivní podporu telčských příznivců hokeje. (z) Florbal Výsledky úvodního turnaje župní ligy Orla 11. října v Okříškách Telč Kněžice 2:0 Telč Jaroměřice n.r. 6:3 Telč Kněžice Lamy 2:3

20 Motokros Kaštan vyměnil Dakar za Dyjické mosty Tři sta spokojených diváků sledovalo poslední závody letošní sezóny v neděli 12. října v motokrosovém areálu Dyjické mosty. Tentokrát se jim představilo 8 desítek závodníků v osmi kategoriích nejen z Vysočiny. Na startu se objevili i borci ze Znojma, Jindřichova Hradce, Tábora a dalších vzdálených míst. Zasloužené pozornosti diváků se těšil několikanásobný účastník rallye Paříž Dakar Ivo Kaštan z Velkého Meziříčí, startující tentokrát v kategorii Pit Bike. Narůstající počet diváků přisuzuje hlavní organizátor závodu Josef Holec z telčského Automotoklubu zvyšujícímu se počtu místních závodníků a také kvalitnímu jezdeckému obsazení některých kategorií. Telč měla tentokrát zastoupení ve všech kategoriích s výjimkou Open. Na nejvyšší stupeň dosáhl z domácích pouze Hokej muži Velká Radouň junioři Hodonín muži Tábor B FeKS junioři Velké Meziříčí junioři Břeclav muži Hluboká n/vlt junioři Bulldogs Brno muži Český Krumlov Stolní tenis Jediná liga v Telči! hod. Telč Sokol Vracov hod. Telč Sokol Slavkov Vladimír Ampapa v kategorii Veterán. Ve startovním poli se ale neztratili ani Petr Kučera, Pavel Němeček, Petr Havránek, Jan Bloudíček, Jan Kříž a další domácí jezdci. V bezlicenční třídě se pak mezi odvážnými muži proháněla nejen pozdější vítězka Barbora Laňková z Třebíče, ale také telčská Eva Čermáková. Diváci s velkým zájmem sledovali i jezdecké umění 11leté Terezie Kaštanové, která již vykročila v motocyklovém sportu ve stopě slavného otce. Vítězové jednotlivých kategorií: 50 ccm: Martin Stupka 65 ccm: Patrik Plachý, Dačice 85 ccm: Vít Pechek Pit Bike: Ivo Kaštan, Velké Meziříčí Veterán: Vladimír Ampapa, Telč Hobby: Miroslav Florián Bezlicenční: Barbora Laňková, Třebíč Open: Petr Maleček, Troskovice (z) Foto: Tereza Jeníčková Rallye Vysočina ročník Rallye Vysočina Mistrovství ČR historických automobilů, Pohár K4 ČR, Volný pohár slavnostní start a cíl v sobotu na náměstí v Telči, dvě rychlostní zkoušky v okolí Telče, doprovodné akce, známé osobnosti, autogramiáda Inzerci a příspěvky do Telčských listů lze podávat prostřednictvím Je tady opět hokej Na začátku listopadu zahájí telčský zimní stadion další sezónu. Stejně jako v těch předchozích zde všechna mužstva místního SK, muži, junioři, žáci a přípravka, odehrají své mistrovské i přátelské zápasy. Hlavní tahákem pro diváky budou jistě utkání mužů hrajících druhou sezónu Krajský přebor Jihočeského kraje. Jejich soupeři jsou hokejisté ze Soběslavi, Vimperku, Humpolce, Českých Budějovic, Českého Krumlova, Božetic, Veselí n. Lužnicí, Tábora, Velké Radouně, Hluboké n. Vltavou a Strakonic. Soutěž se hraje dvoukolově, poté následuje vyřazovací play off. První zápasy již hokejisté odehráli na hřištích soupeřů. V Telči se poprvé představí v pátek 7. listopadu v 18 hodin. Soupeřem bude Velká Radouň a hned následující neděli 9. listopadu se v Telči představí v 17 hodin hokejisté z Tábora. Oddíl má k dispozici několik nových hráčů, spolupracujeme s vedením Dukly Jihlava i se Spartakem Pelhřimov, kde hraje řada našich odchovanců. Připravujeme také podobnou dohodu o spolupráci s Vajgarem Jindřichův Hradec. Kvalitní soutěž budou v letošní sezóně hrát junioři. 28 mistrovských zápasů v Krajské soutěži jižní Moravy a Vysočiny se soupeři z Pelhřimova, Blanska, V. Meziříčí, Hodonína, Břeclavi a Brna bude pro naše hráče velmi náročná zkouška. První domácí zápas odehrají v sobotu 8. listopadu v s Hodonínem. Složitější je situace v žákovských kategoriích. Loňská soutěž již neměla vysokou úroveň. Letos čeká žáky jen několik turnajů. Oddíl přihlásil do soutěže mužstvo přípravky 3. tříd na Vysočině, která je velice kvalitní a hraje se turnajovým způsobem. B mužstvo mužů se po loňské účasti v okresní soutěži na Pelhřimovsku vrací hrát soutěž zpět do Telče. Věříme, že nám počasí nenadělá vrásky na čele a všechny zápasy odehrajeme bez komplikací, za podpory velkého počtu diváků, kterým slibujeme kvalitní výkony ve všech kategoriích. Pro nové zájemce máme připraveny tréninky v pondělí, středu, pátek od do hod. Můžete kdykoliv přijít, budeme se na Vás těšit. Čermák František předseda hokejového oddílu SK Telč

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004

Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004 Zápis z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004 Přítomni: členové zastupitelstva města Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Informace o realizaci projektu. Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.

Informace o realizaci projektu. Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08. 2012 Informace o realizaci projektu Přeshraniční propojení komunikací ŠM-Podgórzyn II.etapa registrační číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.00660 V roce 2006 se Městu Špindlerův Mlýn podařilo za pomoci dotace

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 18/2017 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 18. zasedání

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno

Více

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 www.dobra.cz Obec Dobrá 22. listopadu 2002 Zpravodaj INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly registračnímu

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-26-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.10.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 10 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 9. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí, Věra Brambůrková,

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne v 19: 00 hodin

USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne v 19: 00 hodin USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne 15.09.2014 v 19: 00 hodin Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele - ověřovatelé zápisu : p. Ryšavá,

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Z Á P I S č. 29. Přítomni : J. Mareš, JUDr. Klíma, M. Ramba, T. Skála, Ing. Hanf, Ing. Pokorná. Nepřítomni : Ing. Kovačík

Z Á P I S č. 29. Přítomni : J. Mareš, JUDr. Klíma, M. Ramba, T. Skála, Ing. Hanf, Ing. Pokorná. Nepřítomni : Ing. Kovačík Z Á P I S č. 29 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne 8.4. 2009 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.10.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,25 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více