Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Regina NOVOTNÁ Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, PhD. Znojmo, duben 2010

2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomáhali a poskytovali konzultace při vypracování bakalářské práce. Především vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D., za odborné rady, vedení a cenné připomínky, které přispěly k dokončení této bakalářské práce. Poděkování patří také mé rodině a nejbližším za psychickou podporu, ochotu a trpělivost pomáhat mi.

4

5

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trhu práce ve vztahu k absolventům vysokých škol. Skládá ze dvou celků. V první teoretické části se zaměřuje na obecnou specifikaci demografického vlivu, příčin neúspěchu uplatnění vysokoškolsky vzdělaných absolventů v kraji Vysočina. Ve druhé praktické části je provedeno porovnání dat absolventů evidovaných na okresech Jihlava a Třebíč v časové ose tří let. Dále je zde provedena analýza a komparace dat absolventů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a Západomoravské vysoké školy v Třebíči vzhledem k počtům evidovaných absolventů z těchto škol a jejich umístění na trhu práce. Na základě komparace těchto dat proběhlo hodnocení, které poukázalo na stejné šance absolventů těchto škol na trhu práce. Závěr je věnován celkovému shrnutí všech poznatků a doporučení pro stávající absolventy vysokých škol v kraji Vysočina. Klíčová slova: absolvent, trh práce, nezaměstnanost, Západomoravská vysoká škola v Třebíči, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Abstract This bachelor thesis focuses on the relation between labor market and college graduates. It consists of two essential parts. The theoretical part deals with the general specification of the demographic influence and reasons of college graduates failure in the labor market in the Vysocina region. The second practical part provides the data comparison of the college graduates registered in the district of Jihlava and Třebíč within three years. Further, the comparative data analysis of the College of Polytechnics graduates in Jihlava and Westmoravian College graduates in Třebíč follows in terms of number of graduates and their position in the labor market. The evaluation, based on this data comparison, leads to the conclusion that both college graduates have the same opportunities in the labor market. The conclusion is devoted to the general summary and recommendation for current college graduates in the Vysočina region. Key words: graduate, labor market, unemployment, Westmoravian College in Třebíč, College of Polytechnics in Jihlava.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Regionální školství v kraji Vysočina Zhodnocení regionálního školství v kraji Vysočina Vliv regionu na začlenění absolventů do trhu práce Zhodnocení struktury volných míst dle vzdělání Umístění a studijní náplň vysokých škol v kraji Vysočina ve vztahu k uplatnění absolventů Nezaměstnanost a problematika nezaměstnanosti absolventů VŠ a jejich příčiny Podíl zaměstnaných vysokoškoláků v kraji Vysočina Důvod migrace absolventů VŠ do jiných krajů Nezaměstnanost v kraji Vysočina Současný stav nezaměstnanosti vzhledem k hospodářské krizi v kraji Vysočina Dopad hospodářské krize na uplatnění absolventů VŠ v kraji Vysočina v časovém horizontu Vyhodnocení uplatnění absolventů VŠ v kraji Vysočina Analýza dat absolventů Vysoké školy polytechnické Jihlava Analýza dat absolventů Západomoravské vysoké školy v Třebíči Komparace analýzy Vysoké školy polytechnické Jihlava a Západomoravské vysoké školy Třebíč Závěr Použité zdroje Přílohy... 7

8 1 Úvod Problematika uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce je téma, které nabývá celorepublikového významu. Zařazení mladých lidí do společnosti je jednou z priorit, kterým by se měl sociální systém našeho státu zabývat. Programy, které by podpořily tyto mladé lidi v hledání a začlenění se do společnosti existují buď okrajově, nebo v rámci velkých podniků a jejich vnitřních struktur, ve většině případů však vůbec. Pokud si položíme otázku, jaký vliv má na mladého ambiciózního člověka nemožnost uplatnit své znalosti v praxi na trhu práce, musíme dostat jednoznačnou odpověď negativní. Takovíto jedinci se nezřídka kdy dostávají na okraj společnosti jsou marginilizováni, upadají do depresí a stávají se z nich sociální případy. Protože ten, kdo si neosvojí základní návyky a potřeby v mládí, bude si v pozdějším věku jen těžko přivykat na povinnosti, které má vůči společnosti, ale i sobě samému. Tato bakalářská práce se zabývá problémem uplatnění absolventů s vysokoškolským vzděláním jen v regionální dimenzi, problémovou oblastí je v tomto případě státní aparát (veřejná správa v kraji Vysočina) a jeho nedostatečná synchronizace s požadavky trhu, nesoulad a také, což je nejdůležitější, nezohledňování potřeby přilákat investory s odlišnou nabídkou, než je strojírenství. Strojírenství je odvětví, které je na Vysočině nejvíce rozvinuté, nenabízí však uplatnění vysokoškolsky vzdělaným studentům, ale lidem s nižším stupněm vzdělání. Ten, kdo na tuto špatnou komunikaci doplácí, nejsou však ti, kdo stojí v čele veřejné správy v tomto regionu a kteří ovlivňují investory v kraji a činí tato rozhodnutí, nýbrž koncoví účastníci, v tomto případě vysokoškoláci. Jaké šance mají uplatnit své poznatky na Vysočině, regionu úzce spjatém se strojírenským průmyslem, se snaží poodhalit tato bakalářská práce. V současné době je podpora vzdělání jeden ze základních předpokladů našeho uplatnění ve společnosti, podílí se na životním standardu, který si nejen na Vysočině, ale v celé společnosti stanovíme. Životní zkušenosti a moudrost jdou ruku v ruce s pochopením problémů a správným životním rozhodnutím 7

9 2 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je zhodnocení vlivu regionu na integraci absolventů vysokých škol na trhu práce a vyhodnocení ukazatelů jednotlivých vysokých škol v kraji Vysočina. Zhodnocení se bude týkat Západomoravské vysoké školy v Třebíči a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Problémovou oblastí je problematika regionálního školství, které nepokryje danou oblast ani poptávku na trhu práce, dále problematika struktury zaměstnanosti, odvětvové struktury firem na Vysočině, oborové specializace vysokých škol a nevyváženosti mezi těmito subjekty. V teoretické části této bakalářské práce půjde zejména o posouzení regionálního školství v kraji Vysočina, především o náhled na možnosti, které kraj Vysočina absolventům v oblasti vysokoškolského vzdělání poskytuje, dále o problematiku nezaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů vysokých škol a jejich příčiny, zhodnocení současného stavu nezaměstnanosti vzhledem k vývoji vzdělanosti a poptávce vysokoškolsky vzdělaných absolventů na trhu práce v kraji Vysočina. V praktické části bude zpracována analýza uplatnění absolventů vysokých škol - nejprve všech absolventů v okrese Jihlava a Třebíč v časové ose tří let a dále porovnání Západomoravské vysoké školy v Třebíči a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě na základě sběru dat ukazatelů, výstupy budou provedeny pomocí matematických výpočtů, komparace analýzy a konečné znázornění bude provedeno pomocí grafů zpracovaných na základě těchto dat. Analýza se bude opírat především o sběr dat z úřadů práce jednotlivých regionů. Doporučení, které z této analýzy vyplynou, mohou posloužit jako výstup pro současné absolventy středních škol v kraji Vysočina a přispět k efektivnějšímu rozhodování při výběru vhodné vysoké školy. 8

10 3 Regionální školství v kraji Vysočina 3.1 Zhodnocení regionálního školství v kraji Vysočina Kraj Vysočina disponuje v současné době dvěma vysokými školami, které byly založeny v Jihlavě a Třebíči. Jsou to soukromá Západomoravská vysoká škola v Třebíči a veřejnoprávní Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Problematika výběru a nabídky oboru vysoké školy pro absolventa střední školy z hlediska jeho dalšího uplatnění v kraji Vysočina, to je jedno z hlavních témat, kterým se ve zhodnocení regionálního školství budeme věnovat. Západomoravská vysoká škola Třebíč je soukromá vysoká škola v Třebíči. Vznikla v roce 2003 na místě bývalé základní školy v sídlišti Borovina. První absolventi vysoké školy promovali v roce Západomoravská vysoká škola disponuje vlastní knihovnou a má vlastní menzu. Škola používá studijní informační systém ISVOŠ vybavený e-learningem. (Wikipedia oficiální webové stránky) Celkem 244 studentů složilo státní zkoušky a obdrží titul bakalář v tříletých oborech finance a řízení, cestovní ruch nebo počítačové systémy na VŠ polytechnické Jihlava. (Jihlavské listy, 7. srpna 2009, str. 3) Absolventi bakalářského studia nastoupí do praxe, nebo mohou pokračovat ve studiu na jiných vysokých školách v navazujících magisterských programech. (Jihlavské listy, 7. srpna 2009, str. 3) Možnosti vysokoškolského studia pro studenty středních škol není limitována jen touto omezenou nabídkou dvou domovských vysokých škol. Své zastoupení formou poboček má v kraji Vysočina vybudováno i několik dalších vysokých škol, ať již veřejnoprávních, nebo soukromých, které mají svá sídla v jiných krajích. 9

11 Mezi nejznámější veřejnoprávní vysoké školy rozhodně patří Masarykova univerzita v Brně, fakulta ekonomicko-správní, fakulta filosofická, která má zastoupení v Univerzitním centru v Telči dále Universita Palackého Olomouc, fakulta filosofická zastoupená také v Telči a to ve Vzdělávacím a konferenčním centru MŠMT Telč, k soukromým školám se potom řadí například Bankovní institut vysoká škola, a.s. (pobočka Jihlava), která sídlí přímo v krajském městě Vysočiny a nabízí studium v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, ale i veřejné správy, práva a dalších oblastech. Bakalářské studium na soukromé ekonomické vysoké škole je tříleté, ve formě prezenčního i kombinovaného studia. K bakalářskému studiu a vzdělávání jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním. (BIVŠ, ) Globálně tedy lze konstatovat, že co do rozmanitosti vysokých škol v kraji Vysočina není situace až tak kritická, jak by se na první pohled mohlo zdát. Své zastoupení zde mají jak humanitární studia, tak studium s technickým zaměřením, bankovnictví, finance. Bohužel však ve velmi specifikovaném a omezeném rozsahu, a to jak do počtu přijímaných studentů, tak v omezení množství otevíraných oborů. Například již zmiňovaná Universita Palackého Olomouc, fakulta filosofická nabízí na svém odloučeném pracovišti (pobočce) v Telči pouze studijní obory zaměřené na andragogiku a psychologii a to pouze kombinovanou formou studia, což pro absolventy středních škol není ideální řešení jejich situace. Podobně úzce oborově i kvantitativně jsou omezeny i další nabídky poboček vysokých škol v kraji Vysočina, nehovoříme-li o finanční stránce studia na soukromých vysokých školách, které v některých případech přesahují částku dvaceti tisíc korun za semestr (více v příloze). Hlavním pilířem vysokoškolského vzdělání tedy stále i přes nabídku ostatních vysokých škol na Vysočině zůstávají Západomoravská vysoká škola v Třebíči a Vysoká škola polytechnická 10

12 v Jihlavě a to z několika důvodů: jednak se jedná o domovské školy, které zde mají několikaletou tradici, jsou stabilní na poli vzdělání a také poskytují jistotu kvalitní výuky. Dalším důvodem, proč zvolit studium na těchto vysokých školách je neustálé rozšiřování portfolia oborů a služeb pro studenty, o čemž obyvatele Vysočiny každým rokem tyto školy přesvědčují a v neposlední řadě, což se týká Západomoravské vysoké školy v Třebíči i když je tato škola soukromá, cena za semestr je jedna z nejnižších dostupných cen na trhu vůbec. V loňském roce byla úspěšnost uchazečů při přijímacích zkouškách na tyto školy velmi vysoká a to 77,1% na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a 99,7% na Západomoravské vysoké škole v Třebíči. Uplatnění absolventů těchto škol již bohužel tak vysoká procenta neukazuje Vliv regionu na začlenění absolventů do trhu práce Vysočina patří ke krajům, ve kterých počet obyvatel v posledních letech každoročně pravidelně klesá, příčinou není pouze záporná přirozená měna, ale také pasivní migrační saldo (výjimkou byl rok 2003, kdy kraj získal stěhováním 505 osob). (TOUŠEK, 2005, s. 106) Příčinou tohoto úbytku je mimo jiné nedostatečná možnost zapojení středoškoláků a vysokoškoláků na trhu práce v rámci kraje, kdy jsou k dispozici pracovní místa zejména pro pracovníky s nižším vzděláním. To vede k jejich migraci do regionů, kde mají šanci využít svou kvalifikaci lépe a jednodušeji. O tom, jak si kraj stojí z hlediska inovací, mnohé také vypovídají zahraniční investice. Tedy v podstatě cizí firmy a jejich peníze, které k nám na Vysočinu přišly. (VYSTRČIL, 2008, s. 34) Příliv kapitálu zahraničních firem i toto je jedním z faktorů, kterým region prostřednictvím trhu práce ovlivňuje začlenění absolventa vysoké školy v kraji Vysočina. Zastoupení firem, které na Vysočině zbudují svá sídla, z velké míry ovlivňuje veřejná správa, protože mnohdy je to právě ona, která vypisuje veřejné zakázky a vlastní strategická místa v průmyslových zónách. 11

13 Vysočina je region úzce specifikovaný a zaměřený na strojírenský průmysl. To, zda investují v kraji Vysočina další firmy s touto specializací, či zde vystaví svoji pobočku firma jinak zaměřená, může v nemalé míře ovlivňovat příliv, odliv a postavení absolventů v kraji Vysočina i to jak se na trhu práce začlení, tedy zda nebudou ve svém důsledku marginilizováni. Zatímco frikční nezaměstnanost může být chápána jako jeden z mechanismů udržování rovnováhy na trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost představuje ekonomické a sociální ztráty jak pro jedince, tak i pro společnost. Z hlediska jedinců či celých sociálních kategorií je jednou z hlavních a nejviditelnějších forem jejich marginalizace, z hlediska společnosti pak jevem ohrožujícím jejich integraci. Marginalizovány jsou především osoby a sociální kategorie s nízkým lidským kapitálem. Zejména nízkým vzděláním, malou či žádnou kvalifikací, ale i s nedostatečnými pracovními návyky, neschopné požadované flexibility. (SIROVÁTKA, 2004, s. 61) Bohužel v poslední době se nezaměstnanost a tím i marginilizace osob nestává pouze měřítkem pro sociální kategorie, ale i pro osoby s nemožností uplatnit své schopnosti na trhu práce, mezi které bezesporu v poslední době patří právě absolventi vysokých, ale i středních škol bez praxe, což v nemalém měřítku ovlivňuje právě region, jeho investoři, veřejná správa, legislativa a samozřejmě sami obyvatelé Zhodnocení struktury volných míst dle vzdělání Čím vzdělanější lidé pracují ve firmách, tím je pravděpodobnější, že firmy budou používat modernější postupy a vůbec lépe prosperovat. Navíc to znamená orientaci na náročnější odvětví výroby, a tedy více peněz pro ekonomiku celého kraje. (VYSTRČIL, 2008, s. 36) Struktura volných míst dle vzdělání není v rámci kraje Vysočina pro vysokoškoláky příliš příznivá. Velké podniky, které působí v rámci kraje, jsou ve většině případů pouze výrobními závody s potřebou pracovníků s nižším vzděláním a kvalifikací, zcela chybí například výzkumná a vývojová centra, která jsou umístěna v rámci těchto podniků jinde. 12

14 Tato struktura pracovních míst vede k nižší potřebě zaměstnávat vysokoškoláky, ale i středoškoláky. Struktura volných míst podle vzdělání v kraji Vysočina ukazuje především na nesoulad mezi počtem uchazečů a míst pro osoby se středním vzděláním a maturitou (na 1 volné místo připadalo k více než 22 uchazečů, v ČR necelých 15). Největší problémy se získáním zaměstnání mají osoby se středním vzděláním s maturitou v okrese Třebíč a Havlíčkův Brod, navíc v okrese Třebíč je rovněž minimum pracovních míst pro vysokoškoláky. (TOUŠEK, 2006, s. 30) Bohužel se jedná o regionální problém, který ve svém důsledku způsobuje migraci a odliv vysokoškolsky vzdělaných absolventů do jiných regionů. Takovým regionem je již po několik let Praha, která absolventům nabízí nejen uplatnění, ale i vysoké výdělky. Průměrem tedy dosáhne Česká republika menšího nárůstu podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí na nezaměstnanosti. Otázkou ovšem zůstává, jak s takovou výzvou do budoucna naloží kraj Vysočina, který prozatím podporuje pouze investory vytvářející pracovní místa pro osoby se základním, nebo středoškolským vzděláním. Výjimku tvoří pouze absolventi lékařské fakulty, kteří najdou v kraji Vysočina uplatnění v podstatě kdykoli. Tito absolventi ovšem nejsou produkty školství v tomto regionu. Na nárůstu mladých lidí bez práce se přesto vysokoškoláci podílejí nejmenší měrou. Podle evidence úřadů práce bylo ve srovnání s předchozím rokem k 30. září 2009 o 30 procent nezaměstnaných absolventů VŠ více. Počet nezaměstnaných absolventů SŠ však vzrostl o celých 54 procent a s čerstvým výučním listem se o práci ucházelo o 42 procent více vyučených než před rokem. (Mladá fronta Dnes, příloha Dnes vzdělávání, 2010, str. D1) 13

15 3.1.3 Umístění a studijní náplň vysokých škol v kraji Vysočina ve vztahu k uplatnění absolventů V kraji Vysočina mají sídlo dvě vysoké školy s bakalářským studijním programem. V roce 2003 byla založena Západomoravská vysoká škola v Třebíči. Studijní programy orientované na informatiku a informační technologie tu navštěvuje 55 studentů (školní rok 2005/2006). Vysoká škola polytechnická v Jihlavě zahájila činnost v roce Přijímací řízení se zde poprvé uskutečnilo v roce 2005 a na studijní program ekonomika a management bylo přijato 246 studentů. (TOUŠEK, 2006, s. 31) V současné době (akademický rok 2009/2010) jsou v kraji Vysočina i nadále pouze výše uvedené dvě vysoké školy. Obě školy mají akreditaci pouze na bakalářský studijní program. Západomoravská vysoká škola v Třebíči je školou soukromou, oproti tomu Vysoká škola polytechnická v Jihlavě je škola veřejnoprávní. Obě školy rozšířily studijní programy a to takto: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě měla v roce 2005/2006 pouze studijní program Ekonomika a management, v současné době má studijní programy Elektrotechnika a informatika, Ošetřovatelství a Ekonomika a management. Dále se rozšířila možnost studia o kombinovanou formu. Západomoravská vysoká škola v Třebíči měla v roce 2005/2006 pouze studijní program Informatika a informační technologie, v současné době má studijní programy Aplikované vědy a informatika, Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management. I přes snahu obou vysokých škol rozšiřovat studijní programy nabízí tyto školy primárně zaměření na ekonomiku a oblast IT, což v regionu s velkým podílem strojírenské výroby není optimální vzhledem k možnostem budoucího uplatnění jejich absolventů na trhu práce v kraji Vysočina. Pokud jde o strategické umístění těchto dvou vysokých škol, je jejich poloha z hlediska dopravní dostupnosti velice dobrá. Vysoká škola polytechnická, která má své sídlo v Jihlavě, je umístěna přímo u autobusového nádraží, nedaleko od centra města, je tedy dobře dostupná 14

16 jak studentům, kteří dojíždějí, tak místním. Vedle toho také poskytuje mimojihlavským studentům možnost ubytování na kolejích. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě má ubytovací zařízení (dále kolej) o kapacitě 51 lůžek se sídlem Tolstého 16 (vchod z ulice Tyršova). Jsou zde tří lůžkové pokoje. Sociální zařízení je společné na chodbách. (Vysoká škola polytechnická Jihlava) Na koleji Brtnická 13 Jihlava, je kapacita 95 lůžek. Jsou zde dvou, tří až pětilůžkové pokoje. Sociální zařízení je společné na chodbách. (Vysoká škola polytechnická Jihlava) Provoz kolejí je nepřetržitý včetně sobot a nedělí. Na kolejích platí Kolejní řád. Cena za používání internetu je součástí ceny za ubytování. (Vysoká škola polytechnická Jihlava) Západomoravská vysoká škola v Třebíči je umístěna na dopravní tepně Jihlava Třebíč - Znojmo - Wien, nicméně usazení samotné budovy školy není tak lukrativní jako Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a to proto, že se nachází na okraji města, daleko od centra. Navíc tato škola nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, což může být pro studenty další finanční zatížení. Škola může zajistit privátní ubytování - ceny se odvíjí od požadavků pronajímatele. (ZMVS - oficiální web školy) 15

17 3.2 Nezaměstnanost a problematika nezaměstnanosti absolventů VŠ a jejich příčiny Problematika nezaměstnanosti absolventů vysokých škol se v konečném důsledku nedotýká pouze absolventů samotných, ale celé společnosti. Záhy po ukončení školy se jak vyučení, tak středoškoláci a vysokoškoláci začínají rozhlížet po svém bližším i vzdálenějším okolí a hledat nejvhodnější příležitost pro uplatnění v praxi. Dalo by se však říci, že to už může být pozdě. (HANZLÍKOVÁ, 2001, s. 24) Pokud mladý člověk nezíská a neosvojí si návyky, které hrají důležitou roli v jeho budoucím životě a to že pracovat je naprosto přirozený jev, ihned po ukončení studia, může se lehce stát, že sklouzne a přidá se ke skupině chronicky nezaměstnaných a takto pokroucenou představu o tom, že práce není až tak důležitá, bude přenášet i na své potomky. Finální následky ponese stát, potažmo kraj či obec, neboť jevy, které provázejí nezaměstnanost jako například růst kriminality, snižování tržeb ve službách a podobně může významně oslabit rozvojový potenciál všech zmíněných subjektů. Absolventi škol jsou ostatně specifická kategorie z pohledu všech, kteří se zabývají zaměstnaností, včetně absolventů samotných. Říkává se těžko na cvičišti, lehko na bojišti, neplatí to však zcela. V dnešní konkurenční době je dost často těžko i na bojišti, protože praxe bývá poměrně málo připravena absolventy přijmout a vhodně se postarat o jejich přirozené, nenásilné a rychlé vtažení do pracovního procesu. (HANZLÍKOVÁ, 2001, s. 27) Faktory, které navyšují počty nezaměstnaných absolventů a znemožňují jejich začlenění se do společnosti v pracovní rovině to jsou otázky, kterým se bude věnovat tato kapitola Podíl zaměstnaných vysokoškoláků v kraji Vysočina Vysočina je v počtu zaměstnaných vysokoškoláků na desátém místě mezi kraji, toto procento se ale poměrně rychle zvyšuje. V této rychlosti zaujímáme čtvrté místo. (VYSTRČIL, 2008, s. 36) 16

18 Stav v zaměstnanosti absolventů vysokých škol není v současné době ideální, ale z narůstající rychlosti zvyšování procenta zaměstnaných vysokoškoláků lze hledět do budoucna s mírným optimismem. Na rychle se zvyšujícím podílu vysokoškoláků v kraji Vysočina se podílí několik hlavních faktorů. V první řadě je to změna struktury zaměstnanosti, která se za posledních 20 let velmi přeměnila. Právě na tyto posuny a proměny se budeme v této kapitole zaměřovat. Přesuny v struktuře zaměstnanosti se i v kraji Vysočina promítly do změn profesní struktury zaměstnanosti, ve které se navíc odrazil nástup, byť proti západní Evropě pomalý a nevyvážený, nových technologií a vědních oborů. Celkem obyvatel Vysočiny má podle posledního sčítání lidu vysokoškolské vzdělání (5,6%), zatímco v celé České republice mělo vysokou školu obyvatel (7,4%). Vyšší odborné vzdělání mělo na Vysočině obyvatel (2,6%) a v České republice obyvatel (2,9%). (VYSTRČIL, 2008, s. 36) Právě změna struktury zaměstnanosti je jedním ze stěžejních pilířů, od kterého se nezaměstnanost absolventů vysokých škol v kraji Vysočina odvíjí. Struktura odvětví firem na Vysočině, oborové specializace vysokých škol a nevyváženost mezi nimi, to všechno jsou hlavní příčiny nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných studentů na Vysočině. Rozbor dostupných údajů totiž ukazuje, že nárůst zastoupení složitějších profesí se oproti předchozím desetiletím příliš nezrychlil, neboť firmy působící na Vysočině nabízí práci spíše lidem se základním vzděláním, nebo středním vzděláním bez maturity. Příčinami malého nárůstu zastoupení profesí na trhu práce v kraji Vysočina mohou být na jedné straně přesun části vysokoškolsky vzdělaných lidí z profesí s nejvyšším stupněm složitosti práce do oblasti drobného podnikání, a na druhé straně pak rozvoj některých nejjednodušších forem prodeje a služeb a dále také prosperita malých, především stavebních firem, využívajících ve větší míře než dříve nekvalifikovanou a příležitostnou pomocnou práci. 17

19 Takováto situace ale bohužel není pouze na Vysočině a teprve vývoj v posledních letech naznačuje, že by se v celé České republice mohl postupně prosadit kvalifikačně náročný trh práce s orientací na produkci zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Takovýto vývoj může v budoucnu znamenat cestu k dlouhodobě rostoucí produktivitě práce a zlepšení výkonnosti naší ekonomiky, což je pozitivem pro prognózu zaměstnanosti vysokoškoláků Důvod migrace absolventů VŠ do jiných krajů Vzdělání dětí, mládeže, ale i celoživotní vzdělání dospělých považuji za to nejdůležitější, co můžeme pro kraj Vysočina, ale nakonec i pro sebe samé udělat. Je to jeden ze základních předpokladů našeho společenského uplatnění i profesního růstu a přímo se podílí na životním standardu. Hlavně proto, že se vzděláním přichází vyšší kultura života, kultivovanost a obecný rozhled. (VYSOČINA, 2008, s. 1) Důležitým faktorem, který ovlivňuje migraci absolventů vysokých škol do jiných regionů, je přesun části vysokoškolsky vzdělaných lidí do oblasti drobného podnikání, jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole. Zejména v jiných regionech, například ve velkých městských aglomeracích jsou pro toto podnikání příznivější podmínky. Organizační struktura podnikatelské sféry Stěžejní průmyslová odvětví Dopravní strojírenství, ostatní strojírenství, elektrotechnický průmysl, potravinářský průmysl, kovodělný průmysl. (Investiční příležitosti v kraji Vysočina, 2008, s. 2) Pro Vysočinu je tradičním odvětvím zemědělství a lesnictví. Do regionálního HDP přispívá 9,6%, což je ve srovnání s ostatními kraji neobvykle vysoký podíl. S tím souvisí i vysoká zaměstnanost v primárním sektoru (25 tisíc, tj. 10,4%). V rostlinné výrobě vyniká kraj v pěstování brambor (34% produkce v ČR) a v živočišné výrobě intenzitou chovu prasat. Na tento chov navazují masokombináty, z nichž největší jsou Kostelecké uzeniny. (VYSOČINA, 2008, s. 108) 18

20 Dalším faktorem, s nímž je migrace absolventů vysokých škol úzce spjatá, je nabídka pracovních příležitostí firem v kraji Vysočina. Mezi největší firmy, které na Vysočině nabízejí uplatnění, patří již několik let Bosch Diesel Jihlava, jenž se specializuje na výrobu pro automobilový průmysl, a který i po propouštění v roce 2009 je největším zaměstnavatelem na Vysočině (cca pracovníků), mezi další giganty se potom řadí společnost Mann+Hummel Nová Ves, jejímž portfoliem jsou mimo jiné vzduchové a kapalinové filtrační systémy, sací moduly, kabinové filtry atd., mezi další velké firmy patří Autolighting Jihlava, Valeo Compressor Europe s.r.o., Kostelecké uzeniny Kostelec, Sapeli a jiné. Tyto úzce oborově specifikované firmy ovlivňují poptávku po absolventech a do jisté míry i oborové studium, které si volí absolvent střední školy, jenž nechce z Vysočiny odejít. Všechny tyto a mnohé další faktory musíme brát v potaz, pokud si klademe otázku, proč absolventi vysokých škol, kteří dostudují na vysokých školách na Vysočině, odejdou jinam. Odpověď je velmi jednoduchá Vysočina je úzce specifikovaný region zaměřený průmyslově především na strojírenský průmysl a poskytuje málo pracovních příležitostí pro absolventy jiných studijních oborů, kromě lékařství. Tito absolventi zde najdou uplatnění vždy. Pokud bude Vysočina do budoucna směřovat k nápravě, bude nutné zaměřit se především na rozšíření průmyslových oborů a také na jiné oborové zaměření vysokých škol, působících v kraji Vysočina, na čemž by se stejnou měrou měla podílet jak veřejná správa v zastoupení radnice a kraje, tak podnikatelé a v neposlední řadě i veřejnost. Jestliže shrneme a zhodnotíme vliv regionálního školství, regionu a zamyslíme se nad celkovým stavem a možnostmi uplatnění vysokoškolských absolventů v kraji Vysočina, musíme konstatovat, že školy které vznikají na Vysočině, respektive jejich pobočky sice navýší počty vzdělaných vysokoškoláků v kraji Vysočina, neřeší však problém jejich uplatnění na trhu práce a to proto, že spolupráce mezi státní administrativou, veřejností a podnikateli nesplňuje účel celistvosti. 19

21 Plánování rozvoje a toky investičních příležitostí v kraji nejdou ruku v ruce s potřebami a nabídkou profesí, které vysoké školy nabízejí (týká se nabídky oborů). Západomoravská vysoká škola v Třebíči a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě uspokojí poptávku spíše těch studentů, kteří nemohou, nebo nechtějí z jakéhokoliv, at již osobního, či finančního důvodu studovat mimo kraj Vysočina, případně jim oborově vyhovuje nabídka právě těchto škol, ale nevadí jim fakt, že po ukončení studia nenaleznou uplatnění v kraji Vysočina, nýbrž mimo tento region. 20

22 4 Nezaměstnanost v kraji Vysočina 4.1 Současný stav nezaměstnanosti vzhledem k hospodářské krizi v kraji Vysočina Nezaměstnanost je vyjádřena poměrem počtu nezaměstnaných k těm, kteří pracovat mohou. Vysočina je kraj s nezaměstnaností dlouhodobě zhruba o půl procenta nižší, než je průměr České republiky, a v tomto ohledu pátý nejlepší český kraj. (VYSTRČIL, 2008, s. 22) To, jaký vliv měla hospodářská krize na nezaměstnanost na Vysočině v obecném měřítku, lze vyčíst a porovnat z tabulek číslo 1 a 2. V této části kapitoly bych se ráda dotkla problému nezaměstnanosti v širším spektru a to proto, aby vznikl obrázek toho, jaká míra nezaměstnanosti je v kraji Vysočina a jak se dlouhodobě pohybuje, zda kolísá, je stabilní či klesá. Na základě této analýzy bude možné posoudit, do jaké hloubky zasáhla Vysočinu hospodářská krize a zda ukazatele nezaměstnanosti v druhé polovině roku 2009 vykazují rapidně větší hodnoty, či nikoli. Na první pohled by se mohlo zdát, že tyto hodnoty nejsou relevantní pro hodnocení absolventů vysokých škol, nicméně je nutné získat celkový přehled o vývoji nezaměstnanosti v kraji Vysočina, abychom mohli lépe posoudit, zda takovýto posun, či stagnaci zaznamenali i absolventi vysokých škol. Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina k je vyšší než celorepublikový průměr. Míra registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina se ke konci roku 2009 zvýšila na 10,25 %, když ještě ke konci listopadu činila 9,31 %. V mezikrajském srovnání byla sedmá nejnižší, přičemž nejnižší míra registrované nezaměstnanosti je stabilně vykazována v Praze. Míru nezaměstnanosti vyšší než 10 % byla z okresů Vysočiny zaznamenána ve Žďáře nad Sázavou (10,55 %) a v Třebíči (12,75 %). 21

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie:

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie: 1. ÚVOD Cíl studie Předmětem této studie je analyzovat a zobrazit aktuální situaci mladých (15-24 let) a starších (50-64 let) zaměstnanců a osob hledajících práci v Jihočeském kraji, se zaměřením především

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více