Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce - kraj Vysočina BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Regina NOVOTNÁ Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, PhD. Znojmo, duben 2010

2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomáhali a poskytovali konzultace při vypracování bakalářské práce. Především vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D., za odborné rady, vedení a cenné připomínky, které přispěly k dokončení této bakalářské práce. Poděkování patří také mé rodině a nejbližším za psychickou podporu, ochotu a trpělivost pomáhat mi.

4

5

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou trhu práce ve vztahu k absolventům vysokých škol. Skládá ze dvou celků. V první teoretické části se zaměřuje na obecnou specifikaci demografického vlivu, příčin neúspěchu uplatnění vysokoškolsky vzdělaných absolventů v kraji Vysočina. Ve druhé praktické části je provedeno porovnání dat absolventů evidovaných na okresech Jihlava a Třebíč v časové ose tří let. Dále je zde provedena analýza a komparace dat absolventů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a Západomoravské vysoké školy v Třebíči vzhledem k počtům evidovaných absolventů z těchto škol a jejich umístění na trhu práce. Na základě komparace těchto dat proběhlo hodnocení, které poukázalo na stejné šance absolventů těchto škol na trhu práce. Závěr je věnován celkovému shrnutí všech poznatků a doporučení pro stávající absolventy vysokých škol v kraji Vysočina. Klíčová slova: absolvent, trh práce, nezaměstnanost, Západomoravská vysoká škola v Třebíči, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Abstract This bachelor thesis focuses on the relation between labor market and college graduates. It consists of two essential parts. The theoretical part deals with the general specification of the demographic influence and reasons of college graduates failure in the labor market in the Vysocina region. The second practical part provides the data comparison of the college graduates registered in the district of Jihlava and Třebíč within three years. Further, the comparative data analysis of the College of Polytechnics graduates in Jihlava and Westmoravian College graduates in Třebíč follows in terms of number of graduates and their position in the labor market. The evaluation, based on this data comparison, leads to the conclusion that both college graduates have the same opportunities in the labor market. The conclusion is devoted to the general summary and recommendation for current college graduates in the Vysočina region. Key words: graduate, labor market, unemployment, Westmoravian College in Třebíč, College of Polytechnics in Jihlava.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Regionální školství v kraji Vysočina Zhodnocení regionálního školství v kraji Vysočina Vliv regionu na začlenění absolventů do trhu práce Zhodnocení struktury volných míst dle vzdělání Umístění a studijní náplň vysokých škol v kraji Vysočina ve vztahu k uplatnění absolventů Nezaměstnanost a problematika nezaměstnanosti absolventů VŠ a jejich příčiny Podíl zaměstnaných vysokoškoláků v kraji Vysočina Důvod migrace absolventů VŠ do jiných krajů Nezaměstnanost v kraji Vysočina Současný stav nezaměstnanosti vzhledem k hospodářské krizi v kraji Vysočina Dopad hospodářské krize na uplatnění absolventů VŠ v kraji Vysočina v časovém horizontu Vyhodnocení uplatnění absolventů VŠ v kraji Vysočina Analýza dat absolventů Vysoké školy polytechnické Jihlava Analýza dat absolventů Západomoravské vysoké školy v Třebíči Komparace analýzy Vysoké školy polytechnické Jihlava a Západomoravské vysoké školy Třebíč Závěr Použité zdroje Přílohy... 7

8 1 Úvod Problematika uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce je téma, které nabývá celorepublikového významu. Zařazení mladých lidí do společnosti je jednou z priorit, kterým by se měl sociální systém našeho státu zabývat. Programy, které by podpořily tyto mladé lidi v hledání a začlenění se do společnosti existují buď okrajově, nebo v rámci velkých podniků a jejich vnitřních struktur, ve většině případů však vůbec. Pokud si položíme otázku, jaký vliv má na mladého ambiciózního člověka nemožnost uplatnit své znalosti v praxi na trhu práce, musíme dostat jednoznačnou odpověď negativní. Takovíto jedinci se nezřídka kdy dostávají na okraj společnosti jsou marginilizováni, upadají do depresí a stávají se z nich sociální případy. Protože ten, kdo si neosvojí základní návyky a potřeby v mládí, bude si v pozdějším věku jen těžko přivykat na povinnosti, které má vůči společnosti, ale i sobě samému. Tato bakalářská práce se zabývá problémem uplatnění absolventů s vysokoškolským vzděláním jen v regionální dimenzi, problémovou oblastí je v tomto případě státní aparát (veřejná správa v kraji Vysočina) a jeho nedostatečná synchronizace s požadavky trhu, nesoulad a také, což je nejdůležitější, nezohledňování potřeby přilákat investory s odlišnou nabídkou, než je strojírenství. Strojírenství je odvětví, které je na Vysočině nejvíce rozvinuté, nenabízí však uplatnění vysokoškolsky vzdělaným studentům, ale lidem s nižším stupněm vzdělání. Ten, kdo na tuto špatnou komunikaci doplácí, nejsou však ti, kdo stojí v čele veřejné správy v tomto regionu a kteří ovlivňují investory v kraji a činí tato rozhodnutí, nýbrž koncoví účastníci, v tomto případě vysokoškoláci. Jaké šance mají uplatnit své poznatky na Vysočině, regionu úzce spjatém se strojírenským průmyslem, se snaží poodhalit tato bakalářská práce. V současné době je podpora vzdělání jeden ze základních předpokladů našeho uplatnění ve společnosti, podílí se na životním standardu, který si nejen na Vysočině, ale v celé společnosti stanovíme. Životní zkušenosti a moudrost jdou ruku v ruce s pochopením problémů a správným životním rozhodnutím 7

9 2 Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je zhodnocení vlivu regionu na integraci absolventů vysokých škol na trhu práce a vyhodnocení ukazatelů jednotlivých vysokých škol v kraji Vysočina. Zhodnocení se bude týkat Západomoravské vysoké školy v Třebíči a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Problémovou oblastí je problematika regionálního školství, které nepokryje danou oblast ani poptávku na trhu práce, dále problematika struktury zaměstnanosti, odvětvové struktury firem na Vysočině, oborové specializace vysokých škol a nevyváženosti mezi těmito subjekty. V teoretické části této bakalářské práce půjde zejména o posouzení regionálního školství v kraji Vysočina, především o náhled na možnosti, které kraj Vysočina absolventům v oblasti vysokoškolského vzdělání poskytuje, dále o problematiku nezaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů vysokých škol a jejich příčiny, zhodnocení současného stavu nezaměstnanosti vzhledem k vývoji vzdělanosti a poptávce vysokoškolsky vzdělaných absolventů na trhu práce v kraji Vysočina. V praktické části bude zpracována analýza uplatnění absolventů vysokých škol - nejprve všech absolventů v okrese Jihlava a Třebíč v časové ose tří let a dále porovnání Západomoravské vysoké školy v Třebíči a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě na základě sběru dat ukazatelů, výstupy budou provedeny pomocí matematických výpočtů, komparace analýzy a konečné znázornění bude provedeno pomocí grafů zpracovaných na základě těchto dat. Analýza se bude opírat především o sběr dat z úřadů práce jednotlivých regionů. Doporučení, které z této analýzy vyplynou, mohou posloužit jako výstup pro současné absolventy středních škol v kraji Vysočina a přispět k efektivnějšímu rozhodování při výběru vhodné vysoké školy. 8

10 3 Regionální školství v kraji Vysočina 3.1 Zhodnocení regionálního školství v kraji Vysočina Kraj Vysočina disponuje v současné době dvěma vysokými školami, které byly založeny v Jihlavě a Třebíči. Jsou to soukromá Západomoravská vysoká škola v Třebíči a veřejnoprávní Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Problematika výběru a nabídky oboru vysoké školy pro absolventa střední školy z hlediska jeho dalšího uplatnění v kraji Vysočina, to je jedno z hlavních témat, kterým se ve zhodnocení regionálního školství budeme věnovat. Západomoravská vysoká škola Třebíč je soukromá vysoká škola v Třebíči. Vznikla v roce 2003 na místě bývalé základní školy v sídlišti Borovina. První absolventi vysoké školy promovali v roce Západomoravská vysoká škola disponuje vlastní knihovnou a má vlastní menzu. Škola používá studijní informační systém ISVOŠ vybavený e-learningem. (Wikipedia oficiální webové stránky) Celkem 244 studentů složilo státní zkoušky a obdrží titul bakalář v tříletých oborech finance a řízení, cestovní ruch nebo počítačové systémy na VŠ polytechnické Jihlava. (Jihlavské listy, 7. srpna 2009, str. 3) Absolventi bakalářského studia nastoupí do praxe, nebo mohou pokračovat ve studiu na jiných vysokých školách v navazujících magisterských programech. (Jihlavské listy, 7. srpna 2009, str. 3) Možnosti vysokoškolského studia pro studenty středních škol není limitována jen touto omezenou nabídkou dvou domovských vysokých škol. Své zastoupení formou poboček má v kraji Vysočina vybudováno i několik dalších vysokých škol, ať již veřejnoprávních, nebo soukromých, které mají svá sídla v jiných krajích. 9

11 Mezi nejznámější veřejnoprávní vysoké školy rozhodně patří Masarykova univerzita v Brně, fakulta ekonomicko-správní, fakulta filosofická, která má zastoupení v Univerzitním centru v Telči dále Universita Palackého Olomouc, fakulta filosofická zastoupená také v Telči a to ve Vzdělávacím a konferenčním centru MŠMT Telč, k soukromým školám se potom řadí například Bankovní institut vysoká škola, a.s. (pobočka Jihlava), která sídlí přímo v krajském městě Vysočiny a nabízí studium v oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, ale i veřejné správy, práva a dalších oblastech. Bakalářské studium na soukromé ekonomické vysoké škole je tříleté, ve formě prezenčního i kombinovaného studia. K bakalářskému studiu a vzdělávání jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním. (BIVŠ, ) Globálně tedy lze konstatovat, že co do rozmanitosti vysokých škol v kraji Vysočina není situace až tak kritická, jak by se na první pohled mohlo zdát. Své zastoupení zde mají jak humanitární studia, tak studium s technickým zaměřením, bankovnictví, finance. Bohužel však ve velmi specifikovaném a omezeném rozsahu, a to jak do počtu přijímaných studentů, tak v omezení množství otevíraných oborů. Například již zmiňovaná Universita Palackého Olomouc, fakulta filosofická nabízí na svém odloučeném pracovišti (pobočce) v Telči pouze studijní obory zaměřené na andragogiku a psychologii a to pouze kombinovanou formou studia, což pro absolventy středních škol není ideální řešení jejich situace. Podobně úzce oborově i kvantitativně jsou omezeny i další nabídky poboček vysokých škol v kraji Vysočina, nehovoříme-li o finanční stránce studia na soukromých vysokých školách, které v některých případech přesahují částku dvaceti tisíc korun za semestr (více v příloze). Hlavním pilířem vysokoškolského vzdělání tedy stále i přes nabídku ostatních vysokých škol na Vysočině zůstávají Západomoravská vysoká škola v Třebíči a Vysoká škola polytechnická 10

12 v Jihlavě a to z několika důvodů: jednak se jedná o domovské školy, které zde mají několikaletou tradici, jsou stabilní na poli vzdělání a také poskytují jistotu kvalitní výuky. Dalším důvodem, proč zvolit studium na těchto vysokých školách je neustálé rozšiřování portfolia oborů a služeb pro studenty, o čemž obyvatele Vysočiny každým rokem tyto školy přesvědčují a v neposlední řadě, což se týká Západomoravské vysoké školy v Třebíči i když je tato škola soukromá, cena za semestr je jedna z nejnižších dostupných cen na trhu vůbec. V loňském roce byla úspěšnost uchazečů při přijímacích zkouškách na tyto školy velmi vysoká a to 77,1% na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a 99,7% na Západomoravské vysoké škole v Třebíči. Uplatnění absolventů těchto škol již bohužel tak vysoká procenta neukazuje Vliv regionu na začlenění absolventů do trhu práce Vysočina patří ke krajům, ve kterých počet obyvatel v posledních letech každoročně pravidelně klesá, příčinou není pouze záporná přirozená měna, ale také pasivní migrační saldo (výjimkou byl rok 2003, kdy kraj získal stěhováním 505 osob). (TOUŠEK, 2005, s. 106) Příčinou tohoto úbytku je mimo jiné nedostatečná možnost zapojení středoškoláků a vysokoškoláků na trhu práce v rámci kraje, kdy jsou k dispozici pracovní místa zejména pro pracovníky s nižším vzděláním. To vede k jejich migraci do regionů, kde mají šanci využít svou kvalifikaci lépe a jednodušeji. O tom, jak si kraj stojí z hlediska inovací, mnohé také vypovídají zahraniční investice. Tedy v podstatě cizí firmy a jejich peníze, které k nám na Vysočinu přišly. (VYSTRČIL, 2008, s. 34) Příliv kapitálu zahraničních firem i toto je jedním z faktorů, kterým region prostřednictvím trhu práce ovlivňuje začlenění absolventa vysoké školy v kraji Vysočina. Zastoupení firem, které na Vysočině zbudují svá sídla, z velké míry ovlivňuje veřejná správa, protože mnohdy je to právě ona, která vypisuje veřejné zakázky a vlastní strategická místa v průmyslových zónách. 11

13 Vysočina je region úzce specifikovaný a zaměřený na strojírenský průmysl. To, zda investují v kraji Vysočina další firmy s touto specializací, či zde vystaví svoji pobočku firma jinak zaměřená, může v nemalé míře ovlivňovat příliv, odliv a postavení absolventů v kraji Vysočina i to jak se na trhu práce začlení, tedy zda nebudou ve svém důsledku marginilizováni. Zatímco frikční nezaměstnanost může být chápána jako jeden z mechanismů udržování rovnováhy na trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost představuje ekonomické a sociální ztráty jak pro jedince, tak i pro společnost. Z hlediska jedinců či celých sociálních kategorií je jednou z hlavních a nejviditelnějších forem jejich marginalizace, z hlediska společnosti pak jevem ohrožujícím jejich integraci. Marginalizovány jsou především osoby a sociální kategorie s nízkým lidským kapitálem. Zejména nízkým vzděláním, malou či žádnou kvalifikací, ale i s nedostatečnými pracovními návyky, neschopné požadované flexibility. (SIROVÁTKA, 2004, s. 61) Bohužel v poslední době se nezaměstnanost a tím i marginilizace osob nestává pouze měřítkem pro sociální kategorie, ale i pro osoby s nemožností uplatnit své schopnosti na trhu práce, mezi které bezesporu v poslední době patří právě absolventi vysokých, ale i středních škol bez praxe, což v nemalém měřítku ovlivňuje právě region, jeho investoři, veřejná správa, legislativa a samozřejmě sami obyvatelé Zhodnocení struktury volných míst dle vzdělání Čím vzdělanější lidé pracují ve firmách, tím je pravděpodobnější, že firmy budou používat modernější postupy a vůbec lépe prosperovat. Navíc to znamená orientaci na náročnější odvětví výroby, a tedy více peněz pro ekonomiku celého kraje. (VYSTRČIL, 2008, s. 36) Struktura volných míst dle vzdělání není v rámci kraje Vysočina pro vysokoškoláky příliš příznivá. Velké podniky, které působí v rámci kraje, jsou ve většině případů pouze výrobními závody s potřebou pracovníků s nižším vzděláním a kvalifikací, zcela chybí například výzkumná a vývojová centra, která jsou umístěna v rámci těchto podniků jinde. 12

14 Tato struktura pracovních míst vede k nižší potřebě zaměstnávat vysokoškoláky, ale i středoškoláky. Struktura volných míst podle vzdělání v kraji Vysočina ukazuje především na nesoulad mezi počtem uchazečů a míst pro osoby se středním vzděláním a maturitou (na 1 volné místo připadalo k více než 22 uchazečů, v ČR necelých 15). Největší problémy se získáním zaměstnání mají osoby se středním vzděláním s maturitou v okrese Třebíč a Havlíčkův Brod, navíc v okrese Třebíč je rovněž minimum pracovních míst pro vysokoškoláky. (TOUŠEK, 2006, s. 30) Bohužel se jedná o regionální problém, který ve svém důsledku způsobuje migraci a odliv vysokoškolsky vzdělaných absolventů do jiných regionů. Takovým regionem je již po několik let Praha, která absolventům nabízí nejen uplatnění, ale i vysoké výdělky. Průměrem tedy dosáhne Česká republika menšího nárůstu podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí na nezaměstnanosti. Otázkou ovšem zůstává, jak s takovou výzvou do budoucna naloží kraj Vysočina, který prozatím podporuje pouze investory vytvářející pracovní místa pro osoby se základním, nebo středoškolským vzděláním. Výjimku tvoří pouze absolventi lékařské fakulty, kteří najdou v kraji Vysočina uplatnění v podstatě kdykoli. Tito absolventi ovšem nejsou produkty školství v tomto regionu. Na nárůstu mladých lidí bez práce se přesto vysokoškoláci podílejí nejmenší měrou. Podle evidence úřadů práce bylo ve srovnání s předchozím rokem k 30. září 2009 o 30 procent nezaměstnaných absolventů VŠ více. Počet nezaměstnaných absolventů SŠ však vzrostl o celých 54 procent a s čerstvým výučním listem se o práci ucházelo o 42 procent více vyučených než před rokem. (Mladá fronta Dnes, příloha Dnes vzdělávání, 2010, str. D1) 13

15 3.1.3 Umístění a studijní náplň vysokých škol v kraji Vysočina ve vztahu k uplatnění absolventů V kraji Vysočina mají sídlo dvě vysoké školy s bakalářským studijním programem. V roce 2003 byla založena Západomoravská vysoká škola v Třebíči. Studijní programy orientované na informatiku a informační technologie tu navštěvuje 55 studentů (školní rok 2005/2006). Vysoká škola polytechnická v Jihlavě zahájila činnost v roce Přijímací řízení se zde poprvé uskutečnilo v roce 2005 a na studijní program ekonomika a management bylo přijato 246 studentů. (TOUŠEK, 2006, s. 31) V současné době (akademický rok 2009/2010) jsou v kraji Vysočina i nadále pouze výše uvedené dvě vysoké školy. Obě školy mají akreditaci pouze na bakalářský studijní program. Západomoravská vysoká škola v Třebíči je školou soukromou, oproti tomu Vysoká škola polytechnická v Jihlavě je škola veřejnoprávní. Obě školy rozšířily studijní programy a to takto: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě měla v roce 2005/2006 pouze studijní program Ekonomika a management, v současné době má studijní programy Elektrotechnika a informatika, Ošetřovatelství a Ekonomika a management. Dále se rozšířila možnost studia o kombinovanou formu. Západomoravská vysoká škola v Třebíči měla v roce 2005/2006 pouze studijní program Informatika a informační technologie, v současné době má studijní programy Aplikované vědy a informatika, Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management. I přes snahu obou vysokých škol rozšiřovat studijní programy nabízí tyto školy primárně zaměření na ekonomiku a oblast IT, což v regionu s velkým podílem strojírenské výroby není optimální vzhledem k možnostem budoucího uplatnění jejich absolventů na trhu práce v kraji Vysočina. Pokud jde o strategické umístění těchto dvou vysokých škol, je jejich poloha z hlediska dopravní dostupnosti velice dobrá. Vysoká škola polytechnická, která má své sídlo v Jihlavě, je umístěna přímo u autobusového nádraží, nedaleko od centra města, je tedy dobře dostupná 14

16 jak studentům, kteří dojíždějí, tak místním. Vedle toho také poskytuje mimojihlavským studentům možnost ubytování na kolejích. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě má ubytovací zařízení (dále kolej) o kapacitě 51 lůžek se sídlem Tolstého 16 (vchod z ulice Tyršova). Jsou zde tří lůžkové pokoje. Sociální zařízení je společné na chodbách. (Vysoká škola polytechnická Jihlava) Na koleji Brtnická 13 Jihlava, je kapacita 95 lůžek. Jsou zde dvou, tří až pětilůžkové pokoje. Sociální zařízení je společné na chodbách. (Vysoká škola polytechnická Jihlava) Provoz kolejí je nepřetržitý včetně sobot a nedělí. Na kolejích platí Kolejní řád. Cena za používání internetu je součástí ceny za ubytování. (Vysoká škola polytechnická Jihlava) Západomoravská vysoká škola v Třebíči je umístěna na dopravní tepně Jihlava Třebíč - Znojmo - Wien, nicméně usazení samotné budovy školy není tak lukrativní jako Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a to proto, že se nachází na okraji města, daleko od centra. Navíc tato škola nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, což může být pro studenty další finanční zatížení. Škola může zajistit privátní ubytování - ceny se odvíjí od požadavků pronajímatele. (ZMVS - oficiální web školy) 15

17 3.2 Nezaměstnanost a problematika nezaměstnanosti absolventů VŠ a jejich příčiny Problematika nezaměstnanosti absolventů vysokých škol se v konečném důsledku nedotýká pouze absolventů samotných, ale celé společnosti. Záhy po ukončení školy se jak vyučení, tak středoškoláci a vysokoškoláci začínají rozhlížet po svém bližším i vzdálenějším okolí a hledat nejvhodnější příležitost pro uplatnění v praxi. Dalo by se však říci, že to už může být pozdě. (HANZLÍKOVÁ, 2001, s. 24) Pokud mladý člověk nezíská a neosvojí si návyky, které hrají důležitou roli v jeho budoucím životě a to že pracovat je naprosto přirozený jev, ihned po ukončení studia, může se lehce stát, že sklouzne a přidá se ke skupině chronicky nezaměstnaných a takto pokroucenou představu o tom, že práce není až tak důležitá, bude přenášet i na své potomky. Finální následky ponese stát, potažmo kraj či obec, neboť jevy, které provázejí nezaměstnanost jako například růst kriminality, snižování tržeb ve službách a podobně může významně oslabit rozvojový potenciál všech zmíněných subjektů. Absolventi škol jsou ostatně specifická kategorie z pohledu všech, kteří se zabývají zaměstnaností, včetně absolventů samotných. Říkává se těžko na cvičišti, lehko na bojišti, neplatí to však zcela. V dnešní konkurenční době je dost často těžko i na bojišti, protože praxe bývá poměrně málo připravena absolventy přijmout a vhodně se postarat o jejich přirozené, nenásilné a rychlé vtažení do pracovního procesu. (HANZLÍKOVÁ, 2001, s. 27) Faktory, které navyšují počty nezaměstnaných absolventů a znemožňují jejich začlenění se do společnosti v pracovní rovině to jsou otázky, kterým se bude věnovat tato kapitola Podíl zaměstnaných vysokoškoláků v kraji Vysočina Vysočina je v počtu zaměstnaných vysokoškoláků na desátém místě mezi kraji, toto procento se ale poměrně rychle zvyšuje. V této rychlosti zaujímáme čtvrté místo. (VYSTRČIL, 2008, s. 36) 16

18 Stav v zaměstnanosti absolventů vysokých škol není v současné době ideální, ale z narůstající rychlosti zvyšování procenta zaměstnaných vysokoškoláků lze hledět do budoucna s mírným optimismem. Na rychle se zvyšujícím podílu vysokoškoláků v kraji Vysočina se podílí několik hlavních faktorů. V první řadě je to změna struktury zaměstnanosti, která se za posledních 20 let velmi přeměnila. Právě na tyto posuny a proměny se budeme v této kapitole zaměřovat. Přesuny v struktuře zaměstnanosti se i v kraji Vysočina promítly do změn profesní struktury zaměstnanosti, ve které se navíc odrazil nástup, byť proti západní Evropě pomalý a nevyvážený, nových technologií a vědních oborů. Celkem obyvatel Vysočiny má podle posledního sčítání lidu vysokoškolské vzdělání (5,6%), zatímco v celé České republice mělo vysokou školu obyvatel (7,4%). Vyšší odborné vzdělání mělo na Vysočině obyvatel (2,6%) a v České republice obyvatel (2,9%). (VYSTRČIL, 2008, s. 36) Právě změna struktury zaměstnanosti je jedním ze stěžejních pilířů, od kterého se nezaměstnanost absolventů vysokých škol v kraji Vysočina odvíjí. Struktura odvětví firem na Vysočině, oborové specializace vysokých škol a nevyváženost mezi nimi, to všechno jsou hlavní příčiny nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných studentů na Vysočině. Rozbor dostupných údajů totiž ukazuje, že nárůst zastoupení složitějších profesí se oproti předchozím desetiletím příliš nezrychlil, neboť firmy působící na Vysočině nabízí práci spíše lidem se základním vzděláním, nebo středním vzděláním bez maturity. Příčinami malého nárůstu zastoupení profesí na trhu práce v kraji Vysočina mohou být na jedné straně přesun části vysokoškolsky vzdělaných lidí z profesí s nejvyšším stupněm složitosti práce do oblasti drobného podnikání, a na druhé straně pak rozvoj některých nejjednodušších forem prodeje a služeb a dále také prosperita malých, především stavebních firem, využívajících ve větší míře než dříve nekvalifikovanou a příležitostnou pomocnou práci. 17

19 Takováto situace ale bohužel není pouze na Vysočině a teprve vývoj v posledních letech naznačuje, že by se v celé České republice mohl postupně prosadit kvalifikačně náročný trh práce s orientací na produkci zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Takovýto vývoj může v budoucnu znamenat cestu k dlouhodobě rostoucí produktivitě práce a zlepšení výkonnosti naší ekonomiky, což je pozitivem pro prognózu zaměstnanosti vysokoškoláků Důvod migrace absolventů VŠ do jiných krajů Vzdělání dětí, mládeže, ale i celoživotní vzdělání dospělých považuji za to nejdůležitější, co můžeme pro kraj Vysočina, ale nakonec i pro sebe samé udělat. Je to jeden ze základních předpokladů našeho společenského uplatnění i profesního růstu a přímo se podílí na životním standardu. Hlavně proto, že se vzděláním přichází vyšší kultura života, kultivovanost a obecný rozhled. (VYSOČINA, 2008, s. 1) Důležitým faktorem, který ovlivňuje migraci absolventů vysokých škol do jiných regionů, je přesun části vysokoškolsky vzdělaných lidí do oblasti drobného podnikání, jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole. Zejména v jiných regionech, například ve velkých městských aglomeracích jsou pro toto podnikání příznivější podmínky. Organizační struktura podnikatelské sféry Stěžejní průmyslová odvětví Dopravní strojírenství, ostatní strojírenství, elektrotechnický průmysl, potravinářský průmysl, kovodělný průmysl. (Investiční příležitosti v kraji Vysočina, 2008, s. 2) Pro Vysočinu je tradičním odvětvím zemědělství a lesnictví. Do regionálního HDP přispívá 9,6%, což je ve srovnání s ostatními kraji neobvykle vysoký podíl. S tím souvisí i vysoká zaměstnanost v primárním sektoru (25 tisíc, tj. 10,4%). V rostlinné výrobě vyniká kraj v pěstování brambor (34% produkce v ČR) a v živočišné výrobě intenzitou chovu prasat. Na tento chov navazují masokombináty, z nichž největší jsou Kostelecké uzeniny. (VYSOČINA, 2008, s. 108) 18

20 Dalším faktorem, s nímž je migrace absolventů vysokých škol úzce spjatá, je nabídka pracovních příležitostí firem v kraji Vysočina. Mezi největší firmy, které na Vysočině nabízejí uplatnění, patří již několik let Bosch Diesel Jihlava, jenž se specializuje na výrobu pro automobilový průmysl, a který i po propouštění v roce 2009 je největším zaměstnavatelem na Vysočině (cca pracovníků), mezi další giganty se potom řadí společnost Mann+Hummel Nová Ves, jejímž portfoliem jsou mimo jiné vzduchové a kapalinové filtrační systémy, sací moduly, kabinové filtry atd., mezi další velké firmy patří Autolighting Jihlava, Valeo Compressor Europe s.r.o., Kostelecké uzeniny Kostelec, Sapeli a jiné. Tyto úzce oborově specifikované firmy ovlivňují poptávku po absolventech a do jisté míry i oborové studium, které si volí absolvent střední školy, jenž nechce z Vysočiny odejít. Všechny tyto a mnohé další faktory musíme brát v potaz, pokud si klademe otázku, proč absolventi vysokých škol, kteří dostudují na vysokých školách na Vysočině, odejdou jinam. Odpověď je velmi jednoduchá Vysočina je úzce specifikovaný region zaměřený průmyslově především na strojírenský průmysl a poskytuje málo pracovních příležitostí pro absolventy jiných studijních oborů, kromě lékařství. Tito absolventi zde najdou uplatnění vždy. Pokud bude Vysočina do budoucna směřovat k nápravě, bude nutné zaměřit se především na rozšíření průmyslových oborů a také na jiné oborové zaměření vysokých škol, působících v kraji Vysočina, na čemž by se stejnou měrou měla podílet jak veřejná správa v zastoupení radnice a kraje, tak podnikatelé a v neposlední řadě i veřejnost. Jestliže shrneme a zhodnotíme vliv regionálního školství, regionu a zamyslíme se nad celkovým stavem a možnostmi uplatnění vysokoškolských absolventů v kraji Vysočina, musíme konstatovat, že školy které vznikají na Vysočině, respektive jejich pobočky sice navýší počty vzdělaných vysokoškoláků v kraji Vysočina, neřeší však problém jejich uplatnění na trhu práce a to proto, že spolupráce mezi státní administrativou, veřejností a podnikateli nesplňuje účel celistvosti. 19

21 Plánování rozvoje a toky investičních příležitostí v kraji nejdou ruku v ruce s potřebami a nabídkou profesí, které vysoké školy nabízejí (týká se nabídky oborů). Západomoravská vysoká škola v Třebíči a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě uspokojí poptávku spíše těch studentů, kteří nemohou, nebo nechtějí z jakéhokoliv, at již osobního, či finančního důvodu studovat mimo kraj Vysočina, případně jim oborově vyhovuje nabídka právě těchto škol, ale nevadí jim fakt, že po ukončení studia nenaleznou uplatnění v kraji Vysočina, nýbrž mimo tento region. 20

22 4 Nezaměstnanost v kraji Vysočina 4.1 Současný stav nezaměstnanosti vzhledem k hospodářské krizi v kraji Vysočina Nezaměstnanost je vyjádřena poměrem počtu nezaměstnaných k těm, kteří pracovat mohou. Vysočina je kraj s nezaměstnaností dlouhodobě zhruba o půl procenta nižší, než je průměr České republiky, a v tomto ohledu pátý nejlepší český kraj. (VYSTRČIL, 2008, s. 22) To, jaký vliv měla hospodářská krize na nezaměstnanost na Vysočině v obecném měřítku, lze vyčíst a porovnat z tabulek číslo 1 a 2. V této části kapitoly bych se ráda dotkla problému nezaměstnanosti v širším spektru a to proto, aby vznikl obrázek toho, jaká míra nezaměstnanosti je v kraji Vysočina a jak se dlouhodobě pohybuje, zda kolísá, je stabilní či klesá. Na základě této analýzy bude možné posoudit, do jaké hloubky zasáhla Vysočinu hospodářská krize a zda ukazatele nezaměstnanosti v druhé polovině roku 2009 vykazují rapidně větší hodnoty, či nikoli. Na první pohled by se mohlo zdát, že tyto hodnoty nejsou relevantní pro hodnocení absolventů vysokých škol, nicméně je nutné získat celkový přehled o vývoji nezaměstnanosti v kraji Vysočina, abychom mohli lépe posoudit, zda takovýto posun, či stagnaci zaznamenali i absolventi vysokých škol. Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina k je vyšší než celorepublikový průměr. Míra registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina se ke konci roku 2009 zvýšila na 10,25 %, když ještě ke konci listopadu činila 9,31 %. V mezikrajském srovnání byla sedmá nejnižší, přičemž nejnižší míra registrované nezaměstnanosti je stabilně vykazována v Praze. Míru nezaměstnanosti vyšší než 10 % byla z okresů Vysočiny zaznamenána ve Žďáře nad Sázavou (10,55 %) a v Třebíči (12,75 %). 21

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola?

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola? ODBORNÁ PRAXE NA VŠTE KLÍČEM K UPLATNITELNOSTI STUDENTŮ NA TRHU PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ludmila Opekarová INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL SE ZAMĚSTNAVATELI, ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ V REGIONU VYSOČINA

SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL SE ZAMĚSTNAVATELI, ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ V REGIONU VYSOČINA SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL SE ZAMĚSTNAVATELI, ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ V REGIONU VYSOČINA Drahomíra Kraťková Libor Nováček CHARAKTER REGIONU V rámci výzkumného záměru Terciární

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více