Všeobecně vzdělávací škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecně vzdělávací škola"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP č. 3 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj. V Praze dne PaedDr. Hana Vítová, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola ve znění platných dodatků od takto: 1) Do článku 2 Charakteristika školy kapitoly 2.4 Dlouhodobé projekty doplňujeme projekt: Finanční svoboda dvoudenní projektové vyučování finanční gramotnosti Výuka je určena žákům 9. ročníků, navazuje na projekt Rozumíme penězům. Probíhá ve dvou projektových dnech v kmenové učebně. Žáci se při hraní deskové hry seznamují s produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků a s druhy finančních služeb. Žáci se seznámí s historickými scénáři pohybu cen akcií a dluhopisů na finančních trzích. 2) Z důvodů doplnění učiva do některých předmětů se mění kapitola 3.8 Začlenění průřezových témat takto: 1

2 Integrace průřezových témat do vyučovacích předmětů VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VEG Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Hv 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. M, Hv, Tv M, Hv, Tv Hv, Čj Vl Př, Vv Čj M, Tv M, Hv, Tv Př, Vl, Vv M, Hv, Vv, Tv D, Z, Čj Z, Vv M, D, Pp, F, Hv, Tv, Vv Z, Jak, Vv Z, Čj, D, Vv M, Pp, F, Hv, Tv, D, Jak, Nj Z, Čj, Nj, Ma Aj, D, Z M, Pp, Hv, Tv Vkz, D Ov, Z, Ma, Vv D, Z, Nj, Ma M, D, Ov, Pp, Z, Tv, Čj, Ls, Jak, Vv VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - VDO Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Tv Prv, Tv M, Tv M, Tv Prv, Tv, Aj M, Tv, Čj Vl, Tv, Pč Vl, Tv, Pč, Aj M, Tv M, Tv Vl, Pč Tv Tv Tv Vl, Tv Vl, Tv Vv Vv, Pč D M, Ov, Pp, Pč, D Vkz, Tv M, Pp, Pč D, Tv M, Ov, F, Pp, Z, Vkz, Pč, D, Ma D, Ov, Ls Aj, D, Ov, Z, Tv, Čj Čj, Ls, Vv M, D, Ov, F, Pp, Z, Pč, Ma D, Ma Ov, Z, Tv, Ls, D 2

3 Tematické okruhy Kulturní diference Prv, Aj Prv, Aj Hv, Čj Lidské vztahy Prv, Tv Prv, Tv Etnický původ Prv, Tv Prv, Tv Multikulturalita Vv, Tv Tv, Vv Princip sociálního smíru a solidarity MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Tv, Čj Tv, Prv, Čj Prv, Čj, Vv, Tv Vl, Hv, Aj Vl, Tv, Tv, Vv, Vl, Vv, Tv Vl, Hv, Vv, Pč Aj, Vl, Vv, Tv, Pč Aj, Vl, Tv, Pč Aj, Vl, Vv, Tv D, Ov, Hv, Pč, Čj, Vv D, Ov, Vkz, Tv, Pč, Čj, Vv D, Z, Pč Ov, D Aj, Hv, Pč Aj, Ov, Vkz, Tv, Pč, Čj, Vv, Jak, Nj Aj, Z, Hv, Pč, Čj, Nj, D Ov, Z, Tv, Pč, Čj, Ls, Nj, D Z, Pč Z, Pč Jak, Vv Z, Čj, D Vl Vl Vkz, D Ov Vkz Hv, Vkz, Pč, Ls, D D, Ov, Vkz, Tv, Pč, Čj, Nj, Vv Ov, Čj, Vkz, D,Pč Aj, Ov, Vkz, Z, Nj, Jak, Vv D, Ov, Vkz, Vv ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - EV Tematické okruhy 1. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 2. stupeň 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Ekosystémy Prv, Vv Prv, Vv Prv, Vv, Čj Př, Vv, Pč Př, Vv, Pč Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Vv Vv Vv Prv, Vv Prv, Vv Prv, Čj Aj, Př, Vl, Vv, Pč Př, Vl, Pč Př, Vv, Pč, Aj Př, Pč samostatný předmět Vztah člověka k prostředí Prv, Vv Prv, Čj Př, Vv Př, Vv 3

4 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MdV Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality M M M M M, Inf Stavba mediálních sdělení Hv Inf Inf Vnímání autora mediálních sdělení Hv Hv, Vv Hv Inf, Hv Inf Inf, Pp, Z, Vkz, Pč, ČJ Inf, Ov, Pč, Pp, Vkz, Inf, Hv, Vv Aj, M, D, F, Pp, Pč Vkz, Čj M, D, Pp, Pč Hv, Jak M, D, F, Pp, Z, Vkz, Pč M, Pp, Vkz, D, Pč M, Pp, Z, Vkz, Pč, Čj, Ls, Ma M, Pp, Vkz, Pč, Vv, Jak, Aj, Pč, Jak, Vv, Hv Fungování a vliv médií ve společnosti Čj Čj, Tv Inf, Tv Tvorba mediálního sdělení Hv, Čj Hv, Vv Práce v realizačním týmu Vv Vv, Aj Vv, Aj Vv, Aj Inf, Vl, Hv, Pč Inf, Vl, Vv, Aj Inf, Ov, Hv, Vkz Inf, Pč, Čj, Vv Inf, Aj, Vkz, Vv M, Ov, Vkz, Jak Vkz, Pč, Čj, Nj, Vv M, Hv Aj, D, Vkz, Pč, Ls, Nj M, D, Vkz Pč, Ov, Vv Aj, Vv Vkz Nj, Vv 4

5 3) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o dvě hodiny. 4) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět Německý jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. 5) V učebním plánu 2. stupně přírodovědného zaměření se v sedmém ročníku ruší vyučovací předmět Matematicko-fyzikální praktika. Zavádí se povinný předmět Informatika v časové dotaci 1 hodina týdně. 6) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 budou mít žáci v 8. ročnících, kteří si v 7. ročníku nevybrali za volitelný předmět Německý jazyk, zařazen nový povinný předmět Německý jazyk. Tato povinnost se ve školním roce 2013/14 netýká pouze žáků 9. ročníků. 7) Volitelný předmět Informatika se přejmenovává na Informační technologie. 8) Povinně volitelný předmět Matematické aplikace se stává povinným předmětem žáků přírodovědných tříd, je zařazen do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. 9) Učební plán 2. stupně a přehled volitelných předmětů se mění takto: 5

6 Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň všeobecné zaměření Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) * Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (Inf) 1 1 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko-fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +4,5 +9, Celkem Volitelné předměty: Informační technologie (It) ročník Jazyk a komunikace (Jak) 7. a 9. ročník Literární seminář (Ls) 8., 9. ročník Poznámky: Ve školním roce 2013/14 budou mít žáci, kteří si v 7. ročníku nevybrali za volitelný předmět Německý jazyk, v 8. ročnících zařazen nový povinný předmět Německý jazyk. Tato povinnost se ve školním roce 2013/14 netýká pouze žáků 9. ročníků. * V odůvodněných případech z rozhodnutí ředitele školy bude dotace využita pro upevňování a rozvíjení cizího jazyka 6

7 Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň přírodovědné zaměření Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) * Matematika (M) Matematické aplikace (Ma) Informatika (Inf) Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko fyzikální praktika (Mfp) 1 1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +5,5 +8, Celkem Volitelné předměty: Informační technologie (It) ročník Jazyk a komunikace (Jak) 7. a 9. ročník Literární seminář (Ls) 8., 9. ročník Poznámky: Ve školním roce 2013/14 budou mít žáci, kteří si v 7. ročníku nevybrali za volitelný předmět Německý jazyk, v 8. ročnících zařazen nový povinný předmět Německý jazyk. Tato povinnost se ve školním roce 2013/14 netýká pouze žáků 9. ročníků. * V odůvodněných případech z rozhodnutí ředitele školy bude dotace využita pro upevňování a rozvíjení cizího jazyka 7

8 10) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/2014 platí následující plán a přehled volitelných předmětů: Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň všeobecné zaměření (9.B 2013/14) Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (Inf) 1 1 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko-fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +4,5 +9, Celkem Volitelné předměty: Druhý cizí jazyk (německý jazyk) ročník Informatika ročník Jazyk a komunikace 7. a 9. ročník Literární seminář 8. a 9. ročník 8

9 Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň přírodovědné zaměření 9.A 2013/2014 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (Inf) 1 1 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko-fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +5,5 +9, Celkem Volitelné předměty: Druhý cizí jazyk (německý jazyk) ročník Informatika ročník Jazyk a komunikace 7. ročník Literární seminář 9. ročník Matematické aplikace 8. a 9. ročník 9

10 minimum Všeobecně vzdělávací škola, ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 11) Pro osmý ročník (žáci, kteří si nevybrali volitelný předmět Německý jazyk) ve školním roce 2013/2014 platí následující plán a přehled volitelných předmětů: Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň všeobecné zaměření (8.B 2013/14, 9.B 2014/2015) Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) * Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (Inf) Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko-fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +4,5 +9, Celkem Volitelné předměty: Jazyk a komunikace 7. ročník Informatika 7. ročník Německý jazyk 7. ročník pro tuto skupinu platí řádný učební plán, v 8. a 9. ročníku volitelný předmět Informační technologie Poznámky: * V odůvodněných případech z rozhodnutí ředitele školy bude dotace využita pro upevňování a rozvíjení cizího jazyka 10

11 minimum Všeobecně vzdělávací škola, ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň přírodovědné zaměření (8.A /14, 9.A 2014/2015) Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) * Matematika a její aplikace Matematika (M) Matematické aplikace (Ma) Informační a komunikační technologie Informatika (Inf) Člověk a společnost Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Člověk a příroda Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Umění a kultura Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Volitelné předměty Pracovní činnosti (Pč) Matematicko fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) ,5 +0, Environmentální výchova (EV) Disponibilní hodiny +3 +5,5 +8, Celkem Volitelné předměty: Jazyk a komunikace 7. ročník Informatika 7. ročník Německý jazyk 7. ročník pro tuto skupinu platí řádný učební plán, v 8. a 9. ročníku volitelný předmět Informační technologie Poznámky: * V odůvodněných případech z rozhodnutí ředitele školy bude dotace využita pro upevňování a rozvíjení cizího jazyka 11

12 12) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: 5.1 Jazyk a komunikace Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka je realizována v 7. až 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Cílem výuky je osvojení si základních gramatických jevů německého jazyka, získání přiměřené slovní zásoby, získání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci se učí správně vyslovovat a číst, rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reagují, rozlišují grafickou a mluvenou podobu slova, pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění, používají abecední slovník učebnice. Vyučování německého jazyka probíhá v těsné návaznosti na celou řadu ostatních předmětů český jazyk, zeměpis, přírodopis a hudební výchovu. Převládajícími metodami výuky jsou poslech nahrávek, samostatná skupinová práce, práce na PC. K objasnění gramatiky je použito pracovních sešitů, ve kterých se procvičuje učivo a slovní zásoba z učebnice. Klíčové kompetence Kompetence k učení Učitel: zajistí pro výuku odborný materiál, seznamuje žáky s různými zdroji informací a vede je k jejich posuzování využívá mezipředmětových vztahů střídá různé metody a formy práce podporuje zvídavost, vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání nabízí žákovi aktivační metody, které ho vedou k samostatné práci s dvojjazyčnými a výkladovými slovníky pozitivní motivací umožní žákovi vidět smysl učení Kompetence k řešení problému Učitel: zařazuje práci se slovníky a encyklopediemi, časopisy, různými informačními zdroji, podněcuje a moderuje diskusi vede žáky k toleranci vůči ostatním lidem vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává adekvátní úkoly, pozoruje činnost žáka a usměrňuje ji vzhledem k individuálním schopnostem každého jedince předkládá žákovi konkrétní situace, k jejichž zvládnutí je nezbytné použití cizího jazyka nebo porozumění cizímu jazyku 12

13 Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky k osvojování si a prohlubování slovní zásoby vede žáky k hlasitému čtení delších textů se správnou výslovností a intonací procvičuje orientaci ve slyšeném textu proneseném rodilým mluvčím směruje žáky k vytvoření samostatného mluveného projevu na dané téma prohlubuje slovní zásobu podle obsahu používaných učebnic vede k aktivnímu využívání poznatků z předcházejícího období učí žáky reagovat na jednoduché instrukce učitele procvičuje reagování na základní otázky vede k používání frází běžného života opravuje výslovnost, vybírá texty přiměřené věku a osobní zkušenosti žáků, pracuje s chybou Kompetence sociální a personální Učitel: využívá skupinové práce povzbuzuje k aktivitě ty, kteří to potřebují, cíleně střídá role ve skupině podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují chválí i slabé žáky za sebemenší pokrok, povzbuzuje, motivuje vede k hodnocení a sebehodnocení žáků vytváří zdravé klima v kolektivu podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence občanské Učitel: vede žáky k vyhledávání informací simuluje možné situace praktického života, diskutuje se žáky o daných situacích vede k pochopení významu znalosti cizího jazyka pro osobní život seznamuje žáky s odlišnostmi života v německy mluvících zemích 13

14 Osobnostní a sociální výchova seberealizace mladého člověka, mezilidské vztahy, pozitivní a negativní stránky party, využití volného času, vztahy ve třídě i mimo ni, problém šikany, účelné využití volného času, vztahy v rodině Multikulturní výchova - tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, respektování odlišných názorů a zájmů Mediální výchova první formulace o sobě v cizím jazyce, zpracování témat v podobě portfolia a prezentace portfolia před spolužáky, internet jako nezbytná součást komunikace moderního člověka, správné využití médií za účelem výběru důležité informace, cizí jazyk jako prostředek komunikace v cizině Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy, multikulturní pohled na život v Evropské unii Environmentální výchova zvířata jako součást přírody, vztah k okolí 14

15 Předmět: Německý jazyk Ročník: VII. - IX. žák Očekávané výstupy Poslech s porozuměním rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat a jsou vyslovovány pomalu a zřetelně, zejména pokud má k dispozici psaný text rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Mluvení žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a všech dalších osvojovaných témat Učivo - obsah zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, základní reálie německy mluvících zemí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a nejsou překážkou porozumění a dorozumění) Mezipředmětové vztahy Čj, M, D, Z, Vkz, Inf, Pp MKV Lidské vztahy, Multikukturalita, Kulturní diference VEG Jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět MdV Tvorba mediálního sdělení 15

16 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky sám vytváří a pokládá je Čtení s porozuměním žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednotlivým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Psaní žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 16

17 5.2 Matematika a její aplikace Matematika Předmět: Matematika Ročník: V./doplněk Očekávané výstupy Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí -100 až Číselná osa (kladná a záporná část) Měření teploty, vyjádření dlužné částky Vl, Př EV Vztah člověka k prostředí: globální oteplování Nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě. 17

18 5.3 Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Žáci sedmého ročníku přírodovědného zaměření budou pokračovat ve výuce předmětu s časovou dotací 1 hodina týdně. Předmět: Informatika Ročník: VII./1 Očekávané výstupy Chápe základní algoritmy Umí najít více řešení pro daný problém Umí naprogramovat základní projekty v Imagine Prohloubení znalostí vektorové grafiky Pochopení úprav fotografie Ovládá základní znalosti o digitálním obrázku Pracuje se zvukovými formáty a chápe jejich využití Zvládá základní editaci zvukových souborů Učivo obsah Programování Želva (Imagine), která poslouchá na slovo Želva umí opakovat Učíme želvu nové příkazy Události v životě želvy Motůrky pro želvu Projekty v programu Imagine Ovládání více želv Grafika pro pokročilé Vektorová grafika náročné úlohy Úprava fotografií Pořizujeme digitální obrázek Ukládání digitálního obrázku Pracujeme se zvukem Přehrávání zvuků Pokusy se zvukem Skládáme hudbu Mezipředmětové vztahy M VV VV F VV HV F MdV OSV MdV 18

19 Chápe základní video formáty Umí zpracovat video v editoru Umí vytvořit titulky k filmu, videu Umí spojit zvuk a video dohromady Editace videa Načtení videoklipů Vytvoření scénáře Střih filmů Vytváříme titulky Zvuk a hudba k filmu Dokončení filmu VV HV F MdV 19

20 Předmět: Informatika Ročník: VII./2 Očekávané výstupy Umí vytvořit prezentaci ke své práci Umí prezentovat na dané téma Učivo obsah Počítačová prezentace Prohlížíme hotovou prezentaci Osnova prezentace Vytvoření nové prezentace Pozadí a návrh snímku Vkládání textu a obrázků Oživení prezentace Vystoupení s prezentací Chápe rizika a zákony spojené s PC Počítač a společnost Svět bez počítačů Počítač v dnešní společnosti Informační společnost Rizika používání technologií Počítačová kriminalita Mezipředmětové vztahy ČJ VV ČJ Naukové předměty MdV OSV 20

21 5.4 Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci jsou seznamováni se světem financí. Probrané oblasti přispívají k rozvoji finanční gramotnosti. Žáci si osvojují a upevňují dovednosti spojené s hospodařením domácnosti Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - Orientaci v problematice peněz a cen, k odpovědnému spravování osobního rozpočtu Klíčové kompetence Žák je seznamován se světem financí Prvouka 21

22 Předmět: Prvouka Ročník: 1./doplněk Očekávané výstupy Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Pozná české mince. Obchod M, Pč, Vv OSV Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy. Charakterizuje nebezpečná místa. Rozezná nebezpečí různého charakteru. Využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. Neohrožuje zdraví své ani jiných. Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce. Ví, kdy použít čísla tísňového volání - 112, 150, 155, 158. Škola Rodina Doprava Domov Orientace v okolí Člověk a zdraví Člověk a jeho zdraví hygiena, strava Čj, Vv, Pč, M Čj, Tv OSV osobnostní rozvoj rozvoj poznávání komunikace mezilidské vztahy sociální rozvoj poznávání lidí 22

23 Předmět: Prvouka Očekávané výstupy Pozná české bankovky. Uvede příklad využití platební karty. Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu. Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy. Charakterizuje nebezpečná místa. Rozezná nebezpečí různého charakteru. Využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. Neohrožuje své zdraví ani zdraví jiných. Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce. Učivo obsah Ročník: 2./doplněk Mezipředmětové vztahy Obchod M OSV Škola Rodina Domov Člověk a zdraví Čj Vv Pč Čj Vv Pč Tv OSV osobnostní rozvoj rozvoj poznávání mezilidské vztahy řešení problémů OSV osobnostní rozvoj mezilidské vztahy řešení problémů 23

24 Předmět: Prvouka Očekávané výstupy Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení. Vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz. Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy. Charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné dopravy při akcích školy je uplatňuje. Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista. Využívá bezpečného místa pro hru a trávení volného času (tísňové volání). Rozezná nebezpečí různého charakteru. Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty a cíleně je používá. Učivo obsah Ročník: 3./1 doplněk Mezipředmětové vztahy Lidé kolem nás - Rodina M OSV Místo, kde žijeme Domov město, kde žiji Bydliště a okolí Člověk a jeho zdraví Čj Vv Pč Čj VV Pč OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy komunikace morální rozvoj řešení problémů rozhodovací dovednosti OSV morální rozvoj řešení problémů rozhodovací dovednosti 24

25 Předmět: Prvouka Ročník: 3./ 2 doplněk V situaci dopravního hřiště prokazuje bezpečné způsoby chování v roli chodce i cyklisty. V modelové situaci použije správný způsob komunikace s operátory tísňové linky. Dokáže použít tísňovou linka a nezneužívá ji. Člověk a jeho zdraví 25

26 Všeobecně vzdělávací škola, ZŠ, Praha 2, Na Smetance Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu 4.ročník 1,5 hodiny týdně 5.ročník 2 hodiny týdně Ročník: 5./doplněk 1 Předmět: Přírodověda Očekávané výstupy Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí. V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc ( tísňové volání ). Charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním. V modelové situaci určí život ohrožující zranění. Učivo obsah Člověk a jeho zdraví Mezipředmětové vztahy Čj lidské tělo OSV osobnostní rozvoj Vv Tv Člověk a jeho zdraví lidské tělo 26 morální rozvoj seberegulace sebeorganizace

27 Všeobecně vzdělávací škola, ZŠ, Praha 2, Na Smetance Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu 4.ročník 1,5 hodiny týdně 5.ročník 2 hodiny týdně Ročník: 4./doplněk Předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy Sestaví jednoduchý osobní rozpočet Porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi Uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování Učivo obsah Místo, kde žijeme Mezipředmětové vztahy M OSV Místo, kde žijeme Čj Česká republika M OSV osobnostní rozvoj rozvoj poznávání lidí morální rozvoj praktická etika Práce s mapou Př Jízdní řád Vv 27

28 Předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje Na příkladech objasní rizika půjčování peněz Na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží Učivo obsah Ročník: V./doplněk Mezipředmětové vztahy Lidé kolem nás - Rodina M, Inf OSV VDO 28

29 5.5 Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tento vyučovací předmět přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích a při mimořádných událostech. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů včetně činnosti armády a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Součástí tohoto předmětu je výuka finanční gramotnosti, kromě běžných vyučovacích hodin je pro žáky 8. ročníků realizována formou deseti projektových dnů, pro žáky 9. ročníků dvou projektových dnů. Obsah učiva v projektech Rozumíme penězům (8. r.) a Finanční svoboda (9. r.) je v souladu se standardy finanční gramotnosti a je přiložen v přehledové tabulce. 29

30 Předmět: Občanská výchova Ročník: VI./ 1. doplněk Očekávané výstupy Uvede příklady vlastnictví a objasní zásady jeho ochrany duševního vlastnictví. Uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti. Vysvětlí rozdíly mezi pravidelnými a jednorázovými příjmy a výdaji. Rozliší zbytné a nezbytné výdaje v konkrétní situaci. Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti. Na příkladech vysvětlí rozdíl mezi vyrovnaným, schodkovým a přebytkovým rozpočtem. Navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší, menší než výdaje. Vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpočtu domácnosti. Učivo obsah Majetek, vlastnictví, rozpočet domácnosti příjmy a výdaje, zásady hospodárnosti. Mezipředmětové vztahy M finanční gramotnost Ev ekonomické hodnoty 30

31 Předmět: Občanská výchova Ročník: VI./2. doplněk Očekávané výstupy Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Rozpozná své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situaci ohrožení a obrany státu. Popíše situace, kdy je třeba bránit stát. Navrhne, jak může pomoci v konkrétním případě. Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, pomoc lidem v nouzi ochrana člověka při mimořádných situacích, potřební lidé ve společnosti, mezilidská komunikace. Vkz Čj Ev jedinečnost a identita člověka - iniciativa ve ztížených podmínkách OSV morální rozvoj 31

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Příloha č. 5 Změny k 1. 9. 2013 Platnost dokumentu: 1. 9. 2013 Matematika 1. stupeň Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA HROU S PŘÍRODOU Škola: Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Seminář z jazyka anglického. Tématické okruhy

Seminář z jazyka anglického. Tématické okruhy Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 3. Seminář z jazyka anglického Tématické okruhy tematické okruhy rodina, škola, lidské tělo, jídlo, oblékání, zvířata slovní zásoba

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více