Všeobecně vzdělávací škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecně vzdělávací škola"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP č. 3 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj. V Praze dne PaedDr. Hana Vítová, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola ve znění platných dodatků od takto: 1) Do článku 2 Charakteristika školy kapitoly 2.4 Dlouhodobé projekty doplňujeme projekt: Finanční svoboda dvoudenní projektové vyučování finanční gramotnosti Výuka je určena žákům 9. ročníků, navazuje na projekt Rozumíme penězům. Probíhá ve dvou projektových dnech v kmenové učebně. Žáci se při hraní deskové hry seznamují s produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků a s druhy finančních služeb. Žáci se seznámí s historickými scénáři pohybu cen akcií a dluhopisů na finančních trzích. 2) Z důvodů doplnění učiva do některých předmětů se mění kapitola 3.8 Začlenění průřezových témat takto: 1

2 Integrace průřezových témat do vyučovacích předmětů VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VEG Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Hv 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. M, Hv, Tv M, Hv, Tv Hv, Čj Vl Př, Vv Čj M, Tv M, Hv, Tv Př, Vl, Vv M, Hv, Vv, Tv D, Z, Čj Z, Vv M, D, Pp, F, Hv, Tv, Vv Z, Jak, Vv Z, Čj, D, Vv M, Pp, F, Hv, Tv, D, Jak, Nj Z, Čj, Nj, Ma Aj, D, Z M, Pp, Hv, Tv Vkz, D Ov, Z, Ma, Vv D, Z, Nj, Ma M, D, Ov, Pp, Z, Tv, Čj, Ls, Jak, Vv VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - VDO Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Tv Prv, Tv M, Tv M, Tv Prv, Tv, Aj M, Tv, Čj Vl, Tv, Pč Vl, Tv, Pč, Aj M, Tv M, Tv Vl, Pč Tv Tv Tv Vl, Tv Vl, Tv Vv Vv, Pč D M, Ov, Pp, Pč, D Vkz, Tv M, Pp, Pč D, Tv M, Ov, F, Pp, Z, Vkz, Pč, D, Ma D, Ov, Ls Aj, D, Ov, Z, Tv, Čj Čj, Ls, Vv M, D, Ov, F, Pp, Z, Pč, Ma D, Ma Ov, Z, Tv, Ls, D 2

3 Tematické okruhy Kulturní diference Prv, Aj Prv, Aj Hv, Čj Lidské vztahy Prv, Tv Prv, Tv Etnický původ Prv, Tv Prv, Tv Multikulturalita Vv, Tv Tv, Vv Princip sociálního smíru a solidarity MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Tv, Čj Tv, Prv, Čj Prv, Čj, Vv, Tv Vl, Hv, Aj Vl, Tv, Tv, Vv, Vl, Vv, Tv Vl, Hv, Vv, Pč Aj, Vl, Vv, Tv, Pč Aj, Vl, Tv, Pč Aj, Vl, Vv, Tv D, Ov, Hv, Pč, Čj, Vv D, Ov, Vkz, Tv, Pč, Čj, Vv D, Z, Pč Ov, D Aj, Hv, Pč Aj, Ov, Vkz, Tv, Pč, Čj, Vv, Jak, Nj Aj, Z, Hv, Pč, Čj, Nj, D Ov, Z, Tv, Pč, Čj, Ls, Nj, D Z, Pč Z, Pč Jak, Vv Z, Čj, D Vl Vl Vkz, D Ov Vkz Hv, Vkz, Pč, Ls, D D, Ov, Vkz, Tv, Pč, Čj, Nj, Vv Ov, Čj, Vkz, D,Pč Aj, Ov, Vkz, Z, Nj, Jak, Vv D, Ov, Vkz, Vv ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - EV Tematické okruhy 1. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 2. stupeň 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Ekosystémy Prv, Vv Prv, Vv Prv, Vv, Čj Př, Vv, Pč Př, Vv, Pč Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Vv Vv Vv Prv, Vv Prv, Vv Prv, Čj Aj, Př, Vl, Vv, Pč Př, Vl, Pč Př, Vv, Pč, Aj Př, Pč samostatný předmět Vztah člověka k prostředí Prv, Vv Prv, Čj Př, Vv Př, Vv 3

4 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MdV Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality M M M M M, Inf Stavba mediálních sdělení Hv Inf Inf Vnímání autora mediálních sdělení Hv Hv, Vv Hv Inf, Hv Inf Inf, Pp, Z, Vkz, Pč, ČJ Inf, Ov, Pč, Pp, Vkz, Inf, Hv, Vv Aj, M, D, F, Pp, Pč Vkz, Čj M, D, Pp, Pč Hv, Jak M, D, F, Pp, Z, Vkz, Pč M, Pp, Vkz, D, Pč M, Pp, Z, Vkz, Pč, Čj, Ls, Ma M, Pp, Vkz, Pč, Vv, Jak, Aj, Pč, Jak, Vv, Hv Fungování a vliv médií ve společnosti Čj Čj, Tv Inf, Tv Tvorba mediálního sdělení Hv, Čj Hv, Vv Práce v realizačním týmu Vv Vv, Aj Vv, Aj Vv, Aj Inf, Vl, Hv, Pč Inf, Vl, Vv, Aj Inf, Ov, Hv, Vkz Inf, Pč, Čj, Vv Inf, Aj, Vkz, Vv M, Ov, Vkz, Jak Vkz, Pč, Čj, Nj, Vv M, Hv Aj, D, Vkz, Pč, Ls, Nj M, D, Vkz Pč, Ov, Vv Aj, Vv Vkz Nj, Vv 4

5 3) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o dvě hodiny. 4) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět Německý jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. 5) V učebním plánu 2. stupně přírodovědného zaměření se v sedmém ročníku ruší vyučovací předmět Matematicko-fyzikální praktika. Zavádí se povinný předmět Informatika v časové dotaci 1 hodina týdně. 6) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 budou mít žáci v 8. ročnících, kteří si v 7. ročníku nevybrali za volitelný předmět Německý jazyk, zařazen nový povinný předmět Německý jazyk. Tato povinnost se ve školním roce 2013/14 netýká pouze žáků 9. ročníků. 7) Volitelný předmět Informatika se přejmenovává na Informační technologie. 8) Povinně volitelný předmět Matematické aplikace se stává povinným předmětem žáků přírodovědných tříd, je zařazen do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. 9) Učební plán 2. stupně a přehled volitelných předmětů se mění takto: 5

6 Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň všeobecné zaměření Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) * Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (Inf) 1 1 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko-fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +4,5 +9, Celkem Volitelné předměty: Informační technologie (It) ročník Jazyk a komunikace (Jak) 7. a 9. ročník Literární seminář (Ls) 8., 9. ročník Poznámky: Ve školním roce 2013/14 budou mít žáci, kteří si v 7. ročníku nevybrali za volitelný předmět Německý jazyk, v 8. ročnících zařazen nový povinný předmět Německý jazyk. Tato povinnost se ve školním roce 2013/14 netýká pouze žáků 9. ročníků. * V odůvodněných případech z rozhodnutí ředitele školy bude dotace využita pro upevňování a rozvíjení cizího jazyka 6

7 Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň přírodovědné zaměření Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) * Matematika (M) Matematické aplikace (Ma) Informatika (Inf) Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko fyzikální praktika (Mfp) 1 1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +5,5 +8, Celkem Volitelné předměty: Informační technologie (It) ročník Jazyk a komunikace (Jak) 7. a 9. ročník Literární seminář (Ls) 8., 9. ročník Poznámky: Ve školním roce 2013/14 budou mít žáci, kteří si v 7. ročníku nevybrali za volitelný předmět Německý jazyk, v 8. ročnících zařazen nový povinný předmět Německý jazyk. Tato povinnost se ve školním roce 2013/14 netýká pouze žáků 9. ročníků. * V odůvodněných případech z rozhodnutí ředitele školy bude dotace využita pro upevňování a rozvíjení cizího jazyka 7

8 10) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/2014 platí následující plán a přehled volitelných předmětů: Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň všeobecné zaměření (9.B 2013/14) Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (Inf) 1 1 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko-fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +4,5 +9, Celkem Volitelné předměty: Druhý cizí jazyk (německý jazyk) ročník Informatika ročník Jazyk a komunikace 7. a 9. ročník Literární seminář 8. a 9. ročník 8

9 Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň přírodovědné zaměření 9.A 2013/2014 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (Inf) 1 1 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko-fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +5,5 +9, Celkem Volitelné předměty: Druhý cizí jazyk (německý jazyk) ročník Informatika ročník Jazyk a komunikace 7. ročník Literární seminář 9. ročník Matematické aplikace 8. a 9. ročník 9

10 minimum Všeobecně vzdělávací škola, ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 11) Pro osmý ročník (žáci, kteří si nevybrali volitelný předmět Německý jazyk) ve školním roce 2013/2014 platí následující plán a přehled volitelných předmětů: Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň všeobecné zaměření (8.B 2013/14, 9.B 2014/2015) Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) * Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (Inf) Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko-fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) +0,5 +0, Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Disponibilní hodiny +3 +4,5 +9, Celkem Volitelné předměty: Jazyk a komunikace 7. ročník Informatika 7. ročník Německý jazyk 7. ročník pro tuto skupinu platí řádný učební plán, v 8. a 9. ročníku volitelný předmět Informační technologie Poznámky: * V odůvodněných případech z rozhodnutí ředitele školy bude dotace využita pro upevňování a rozvíjení cizího jazyka 10

11 minimum Všeobecně vzdělávací škola, ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola - 2. stupeň přírodovědné zaměření (8.A /14, 9.A 2014/2015) Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) * Matematika a její aplikace Matematika (M) Matematické aplikace (Ma) Informační a komunikační technologie Informatika (Inf) Člověk a společnost Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Člověk a příroda Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Umění a kultura Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (Vkz) 1 0,5 0, Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Volitelné předměty Pracovní činnosti (Pč) Matematicko fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) ,5 +0, Environmentální výchova (EV) Disponibilní hodiny +3 +5,5 +8, Celkem Volitelné předměty: Jazyk a komunikace 7. ročník Informatika 7. ročník Německý jazyk 7. ročník pro tuto skupinu platí řádný učební plán, v 8. a 9. ročníku volitelný předmět Informační technologie Poznámky: * V odůvodněných případech z rozhodnutí ředitele školy bude dotace využita pro upevňování a rozvíjení cizího jazyka 11

12 12) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: 5.1 Jazyk a komunikace Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka je realizována v 7. až 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Cílem výuky je osvojení si základních gramatických jevů německého jazyka, získání přiměřené slovní zásoby, získání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci se učí správně vyslovovat a číst, rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reagují, rozlišují grafickou a mluvenou podobu slova, pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění, používají abecední slovník učebnice. Vyučování německého jazyka probíhá v těsné návaznosti na celou řadu ostatních předmětů český jazyk, zeměpis, přírodopis a hudební výchovu. Převládajícími metodami výuky jsou poslech nahrávek, samostatná skupinová práce, práce na PC. K objasnění gramatiky je použito pracovních sešitů, ve kterých se procvičuje učivo a slovní zásoba z učebnice. Klíčové kompetence Kompetence k učení Učitel: zajistí pro výuku odborný materiál, seznamuje žáky s různými zdroji informací a vede je k jejich posuzování využívá mezipředmětových vztahů střídá různé metody a formy práce podporuje zvídavost, vhodně motivuje k dalšímu vzdělávání nabízí žákovi aktivační metody, které ho vedou k samostatné práci s dvojjazyčnými a výkladovými slovníky pozitivní motivací umožní žákovi vidět smysl učení Kompetence k řešení problému Učitel: zařazuje práci se slovníky a encyklopediemi, časopisy, různými informačními zdroji, podněcuje a moderuje diskusi vede žáky k toleranci vůči ostatním lidem vytváří prostor pro samostatnou práci, zadává adekvátní úkoly, pozoruje činnost žáka a usměrňuje ji vzhledem k individuálním schopnostem každého jedince předkládá žákovi konkrétní situace, k jejichž zvládnutí je nezbytné použití cizího jazyka nebo porozumění cizímu jazyku 12

13 Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky k osvojování si a prohlubování slovní zásoby vede žáky k hlasitému čtení delších textů se správnou výslovností a intonací procvičuje orientaci ve slyšeném textu proneseném rodilým mluvčím směruje žáky k vytvoření samostatného mluveného projevu na dané téma prohlubuje slovní zásobu podle obsahu používaných učebnic vede k aktivnímu využívání poznatků z předcházejícího období učí žáky reagovat na jednoduché instrukce učitele procvičuje reagování na základní otázky vede k používání frází běžného života opravuje výslovnost, vybírá texty přiměřené věku a osobní zkušenosti žáků, pracuje s chybou Kompetence sociální a personální Učitel: využívá skupinové práce povzbuzuje k aktivitě ty, kteří to potřebují, cíleně střídá role ve skupině podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují chválí i slabé žáky za sebemenší pokrok, povzbuzuje, motivuje vede k hodnocení a sebehodnocení žáků vytváří zdravé klima v kolektivu podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence občanské Učitel: vede žáky k vyhledávání informací simuluje možné situace praktického života, diskutuje se žáky o daných situacích vede k pochopení významu znalosti cizího jazyka pro osobní život seznamuje žáky s odlišnostmi života v německy mluvících zemích 13

14 Osobnostní a sociální výchova seberealizace mladého člověka, mezilidské vztahy, pozitivní a negativní stránky party, využití volného času, vztahy ve třídě i mimo ni, problém šikany, účelné využití volného času, vztahy v rodině Multikulturní výchova - tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, respektování odlišných názorů a zájmů Mediální výchova první formulace o sobě v cizím jazyce, zpracování témat v podobě portfolia a prezentace portfolia před spolužáky, internet jako nezbytná součást komunikace moderního člověka, správné využití médií za účelem výběru důležité informace, cizí jazyk jako prostředek komunikace v cizině Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy, multikulturní pohled na život v Evropské unii Environmentální výchova zvířata jako součást přírody, vztah k okolí 14

15 Předmět: Německý jazyk Ročník: VII. - IX. žák Očekávané výstupy Poslech s porozuměním rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat a jsou vyslovovány pomalu a zřetelně, zejména pokud má k dispozici psaný text rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Mluvení žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a všech dalších osvojovaných témat Učivo - obsah zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, základní reálie německy mluvících zemí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a nejsou překážkou porozumění a dorozumění) Mezipředmětové vztahy Čj, M, D, Z, Vkz, Inf, Pp MKV Lidské vztahy, Multikukturalita, Kulturní diference VEG Jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět MdV Tvorba mediálního sdělení 15

16 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky sám vytváří a pokládá je Čtení s porozuměním žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednotlivým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Psaní žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 16

17 5.2 Matematika a její aplikace Matematika Předmět: Matematika Ročník: V./doplněk Očekávané výstupy Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí -100 až Číselná osa (kladná a záporná část) Měření teploty, vyjádření dlužné částky Vl, Př EV Vztah člověka k prostředí: globální oteplování Nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě. 17

18 5.3 Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Žáci sedmého ročníku přírodovědného zaměření budou pokračovat ve výuce předmětu s časovou dotací 1 hodina týdně. Předmět: Informatika Ročník: VII./1 Očekávané výstupy Chápe základní algoritmy Umí najít více řešení pro daný problém Umí naprogramovat základní projekty v Imagine Prohloubení znalostí vektorové grafiky Pochopení úprav fotografie Ovládá základní znalosti o digitálním obrázku Pracuje se zvukovými formáty a chápe jejich využití Zvládá základní editaci zvukových souborů Učivo obsah Programování Želva (Imagine), která poslouchá na slovo Želva umí opakovat Učíme želvu nové příkazy Události v životě želvy Motůrky pro želvu Projekty v programu Imagine Ovládání více želv Grafika pro pokročilé Vektorová grafika náročné úlohy Úprava fotografií Pořizujeme digitální obrázek Ukládání digitálního obrázku Pracujeme se zvukem Přehrávání zvuků Pokusy se zvukem Skládáme hudbu Mezipředmětové vztahy M VV VV F VV HV F MdV OSV MdV 18

19 Chápe základní video formáty Umí zpracovat video v editoru Umí vytvořit titulky k filmu, videu Umí spojit zvuk a video dohromady Editace videa Načtení videoklipů Vytvoření scénáře Střih filmů Vytváříme titulky Zvuk a hudba k filmu Dokončení filmu VV HV F MdV 19

20 Předmět: Informatika Ročník: VII./2 Očekávané výstupy Umí vytvořit prezentaci ke své práci Umí prezentovat na dané téma Učivo obsah Počítačová prezentace Prohlížíme hotovou prezentaci Osnova prezentace Vytvoření nové prezentace Pozadí a návrh snímku Vkládání textu a obrázků Oživení prezentace Vystoupení s prezentací Chápe rizika a zákony spojené s PC Počítač a společnost Svět bez počítačů Počítač v dnešní společnosti Informační společnost Rizika používání technologií Počítačová kriminalita Mezipředmětové vztahy ČJ VV ČJ Naukové předměty MdV OSV 20

21 5.4 Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci jsou seznamováni se světem financí. Probrané oblasti přispívají k rozvoji finanční gramotnosti. Žáci si osvojují a upevňují dovednosti spojené s hospodařením domácnosti Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - Orientaci v problematice peněz a cen, k odpovědnému spravování osobního rozpočtu Klíčové kompetence Žák je seznamován se světem financí Prvouka 21

22 Předmět: Prvouka Ročník: 1./doplněk Očekávané výstupy Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Pozná české mince. Obchod M, Pč, Vv OSV Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy. Charakterizuje nebezpečná místa. Rozezná nebezpečí různého charakteru. Využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. Neohrožuje zdraví své ani jiných. Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce. Ví, kdy použít čísla tísňového volání - 112, 150, 155, 158. Škola Rodina Doprava Domov Orientace v okolí Člověk a zdraví Člověk a jeho zdraví hygiena, strava Čj, Vv, Pč, M Čj, Tv OSV osobnostní rozvoj rozvoj poznávání komunikace mezilidské vztahy sociální rozvoj poznávání lidí 22

23 Předmět: Prvouka Očekávané výstupy Pozná české bankovky. Uvede příklad využití platební karty. Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu. Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy. Charakterizuje nebezpečná místa. Rozezná nebezpečí různého charakteru. Využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. Neohrožuje své zdraví ani zdraví jiných. Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce. Učivo obsah Ročník: 2./doplněk Mezipředmětové vztahy Obchod M OSV Škola Rodina Domov Člověk a zdraví Čj Vv Pč Čj Vv Pč Tv OSV osobnostní rozvoj rozvoj poznávání mezilidské vztahy řešení problémů OSV osobnostní rozvoj mezilidské vztahy řešení problémů 23

24 Předmět: Prvouka Očekávané výstupy Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení. Vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz. Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy. Charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné dopravy při akcích školy je uplatňuje. Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista. Využívá bezpečného místa pro hru a trávení volného času (tísňové volání). Rozezná nebezpečí různého charakteru. Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty a cíleně je používá. Učivo obsah Ročník: 3./1 doplněk Mezipředmětové vztahy Lidé kolem nás - Rodina M OSV Místo, kde žijeme Domov město, kde žiji Bydliště a okolí Člověk a jeho zdraví Čj Vv Pč Čj VV Pč OSV - sociální rozvoj mezilidské vztahy komunikace morální rozvoj řešení problémů rozhodovací dovednosti OSV morální rozvoj řešení problémů rozhodovací dovednosti 24

25 Předmět: Prvouka Ročník: 3./ 2 doplněk V situaci dopravního hřiště prokazuje bezpečné způsoby chování v roli chodce i cyklisty. V modelové situaci použije správný způsob komunikace s operátory tísňové linky. Dokáže použít tísňovou linka a nezneužívá ji. Člověk a jeho zdraví 25

26 Všeobecně vzdělávací škola, ZŠ, Praha 2, Na Smetance Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu 4.ročník 1,5 hodiny týdně 5.ročník 2 hodiny týdně Ročník: 5./doplněk 1 Předmět: Přírodověda Očekávané výstupy Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí. V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc ( tísňové volání ). Charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním. V modelové situaci určí život ohrožující zranění. Učivo obsah Člověk a jeho zdraví Mezipředmětové vztahy Čj lidské tělo OSV osobnostní rozvoj Vv Tv Člověk a jeho zdraví lidské tělo 26 morální rozvoj seberegulace sebeorganizace

27 Všeobecně vzdělávací škola, ZŠ, Praha 2, Na Smetance Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu 4.ročník 1,5 hodiny týdně 5.ročník 2 hodiny týdně Ročník: 4./doplněk Předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy Sestaví jednoduchý osobní rozpočet Porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi Uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování Učivo obsah Místo, kde žijeme Mezipředmětové vztahy M OSV Místo, kde žijeme Čj Česká republika M OSV osobnostní rozvoj rozvoj poznávání lidí morální rozvoj praktická etika Práce s mapou Př Jízdní řád Vv 27

28 Předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje Na příkladech objasní rizika půjčování peněz Na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží Učivo obsah Ročník: V./doplněk Mezipředmětové vztahy Lidé kolem nás - Rodina M, Inf OSV VDO 28

29 5.5 Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tento vyučovací předmět přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích a při mimořádných událostech. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů včetně činnosti armády a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Součástí tohoto předmětu je výuka finanční gramotnosti, kromě běžných vyučovacích hodin je pro žáky 8. ročníků realizována formou deseti projektových dnů, pro žáky 9. ročníků dvou projektových dnů. Obsah učiva v projektech Rozumíme penězům (8. r.) a Finanční svoboda (9. r.) je v souladu se standardy finanční gramotnosti a je přiložen v přehledové tabulce. 29

30 Předmět: Občanská výchova Ročník: VI./ 1. doplněk Očekávané výstupy Uvede příklady vlastnictví a objasní zásady jeho ochrany duševního vlastnictví. Uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti. Vysvětlí rozdíly mezi pravidelnými a jednorázovými příjmy a výdaji. Rozliší zbytné a nezbytné výdaje v konkrétní situaci. Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti. Na příkladech vysvětlí rozdíl mezi vyrovnaným, schodkovým a přebytkovým rozpočtem. Navrhne, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší, menší než výdaje. Vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpočtu domácnosti. Učivo obsah Majetek, vlastnictví, rozpočet domácnosti příjmy a výdaje, zásady hospodárnosti. Mezipředmětové vztahy M finanční gramotnost Ev ekonomické hodnoty 30

31 Předmět: Občanská výchova Ročník: VI./2. doplněk Očekávané výstupy Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Rozpozná své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situaci ohrožení a obrany státu. Popíše situace, kdy je třeba bránit stát. Navrhne, jak může pomoci v konkrétním případě. Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, pomoc lidem v nouzi ochrana člověka při mimořádných situacích, potřební lidé ve společnosti, mezilidská komunikace. Vkz Čj Ev jedinečnost a identita člověka - iniciativa ve ztížených podmínkách OSV morální rozvoj 31

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více