KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období Zpracoval PaedDr. Václav Hujer

2 Koncepce rozvoje školy na období do roku Úvodní informace Předmětem tohoto dokumentu je vytýčení koncepce rozvoje školy na období do roku Formulace vize školy a koncepčních záměrů vychází jak z poznatků, které jsem získal při řízení této instituce 1 ve všech oblastech její činnosti a v procesu autoevaluace, tak z moderních a aktuálních trendů a podmínek rozvoje vzdělávání 2 v České republice. V souvislosti s tvorbou koncepce jsem provedl analýzu vybraných vnitřních dokumentů a evaluačních šetření školy 3 a analýzu výsledků evaluačních šetření zpracovaných externími hodnotiteli Základní charakteristika organizace Organizace sdružuje základní školu, školní družinu a školní výdejnu stravy. Má celkem 5 20 pedagogických zaměstnanců (18,41 přepočtených osob, požadovanou kvalifikaci má 92 % z nich) a 7 ostatních zaměstnanců (5,39 přepočtených osob). Školu, která poskytuje žákům základní vzdělávání v rozsahu obecně závazných právních předpisů dle vlastního vzdělávacího programu Cesta k dospělosti, navštěvuje ve 12 třídách 1. až 9. ročníku 253 žáků 6, kteří patří až na výjimky do spádového obvodu školy. Žáci se sociálním znevýhodněním (převažují žáci romského etnika) tvoří významný procentuální podíl. Objekt školy (je z r. 1958, m 2 plochy) má 24 učeben (z toho 6 odborných), tělocvičnu a skleník. Škola disponuje moderní počítačovou učebnou, 6 učebnami s interaktivními tabulemi a 14 multimediálními učebnami vybavenými dataprojektory. Má lokální počítačovou síť připojenou k internetu, která je zavedena do všech učeben a kabinetů. V udržovaném areálu školy se nachází sportovní hřiště s antukovou atletickou dráhou a dětským mobiliářem. Objekt je vzhledem ke svému stáří v dobrém technickém stavu, sociální zařízení jsou rekonstruována. 1.2 Rozbor současného stavu Silné stránky školy pozitivní klima školy vybavení školy prostředky ICT 7 prostorný uzavřený areál školy s hřišti a atletickou drahou dobré podmínky pro vzdělávání žáků vytvářené pedagogickými pracovníky školy 1 Na škole působím ve funkci ředitele školy od roku Formulovaných mj. v rámci dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 až 2015), MŠMT, 2011 a akčního plánu Škola 21 pro realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období Zejména se jedná o následující dokumenty a šetření: Hujer, V: Vlastní hodnocení školy 2. evaluační zpráva, 2010, 16 s. Hujer, V: Výroční zpráva o činnosti škol y za školní rok 2010/11, 2011, 36 s. SWOT analýza školy zpracovaná týmem pedagogů školy koncem roku Šetření pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb, Společnost pro kvalitu školy, o.s., Evaluační výstupy šetření klimatu školy metodou Barvy života respondenti žáci a pedagogové, DAP Services a.s., 2011 a Stav dle organizace k Stav k Informační a komunikační technologie. 1

3 Václav Hujer: Koncepce rozvoje Základní školy Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 činnost školního poradenského pracoviště programové a organizační zabezpečení podpory žáků při vzdělávání a jejich přípravě na vyučování zapojení školy do projektů směřujících ke zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků školy propracovaný systém vnitřní komunikace a komunikace s veřejností koncepční vedení školy Příležitosti konstituování školy v podobě otevřené, učící se instituce zajišťující kvalitní a inkluzivní vzdělávání využití standardizovaných evaluačních nástrojů orientovaných na hodnocení úrovně školy a výsledků vzdělávání ke zvýšení kvality vzdělávání žáků podpora vzdělávání žáků moderními metodami a prostředky ICT osobní, profesionální a kariérní rozvoj pedagogických pracovníků rozvoj týmové spolupráce Hrozby demografický vývoj obyvatel Havířova a změny ve složení žákovské komunity vedoucí ke snižování počtu žáků školy a poklesu průměrného počtu žáků ve třídách školy vysoká míra nezaměstnanosti v regionu a v lokalitě spádové oblasti školy vývoj společnosti neeliminující nárůst negativních forem chování žáků (agresivita, závislosti aj.) zhoršující se vztahy mezi žáky nízká priorita významu vzdělání u části rodičů žáků školy úbytek objemu standardně dostupných finančních prostředků a požadavek na zvyšování efektivity vzdělávání z ekonomického hlediska 2 Vize školy Má-li se škola úspěšně rozvíjet, musí pracovat s vizí, která odráží jak obecné moderní trendy rozvoje vzdělávací soustavy a škol, tak vlastní specifika. Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace již pracuje s vizí, kterou jsem formuloval společně s pedagogickými pracovníky školy. Dále formulovaná vize, již zde představuji, stávající vizi aktualizuje a rozvíjí. Organizace se stane moderní, otevřenou a efektivní školou s pozitivní atmosférou, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Zajišťuje kvalitní vzdělávání žáků podporované využitím prostředků informačních a komunikačních technologií a připravuje je na život v dospělosti. Poskytuje všem bez rozdílu dostatek příležitostí ukázat své přednosti; podporuje aktivní přístup žáků ke vzdělávání a vede je k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu. 3 Hlavní koncepční záměry a strategické cíle Cílem následujících koncepčních záměrů je směřovat k naplnění formulované vize školy, ve které jsou účelně využívány všechny dostupné zdroje a s jejíž prací jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni. Stať identifikuje pro období do roku 2016 oblasti rozvoje školy, které pokládám za klíčové, a uvádí adekvátní strategické cíle. 3.1 Oblast: Výchova a vzdělávání žáků školy Cíl: Rozvoj a inovace školního vzdělávacího programu a vzdělávání žáků ve vazbě na změny školských předpisů a dalších podmínek, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání žáků školy, provést korekce školního vzdělávacího programu včetně úprav 2

4 učebního plánu (zejména aplikace evaluačních standardů, úprava vzdělávání v cizím jazyku, výstupů v jednotlivých ročnících) posilovat činnostní charakter vyučování a inovovat výukové postupy tak, aby při vzdělávání žáků byly uplatňovány metody umožňující a stimulující efektivní učení se žáků adekvátní jejich schopnostem pokračovat v integraci ICT do výuky (frontální i individuální podpora vzdělávání žáků, využití diagnostických nástrojů ICT) a celoškolní politiky Cíl: Rovné příležitosti a podpora žáků školy při vzdělávání vytvářet podmínky pro inkluzivní vzdělávání reflektující rozdílnost individuálních potřeb žáků (a to jak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak bez nich) realizovat opatření podporující přípravu na vyučování zejména žáků sociálně znevýhodněných (provoz informačního centra se studovnou, individuální konzultace a podpora domácí přípravy) udržet nadstandardní komplexní péči (včetně terapie metodou EEG biofeedback) poskytovanou žákům školy prostřednictvím školního poradenského pracoviště Cíl: Udržení dobrého klimatu a prevence rizikového chování žáků školy monitorovat sociální klima ve škole a vytvářet podmínky pro zdravé, bezpečné a žáky podporující prostředí (realizace preventivního programu školy, podpora vzájemných vztahů, eliminace nevhodných forem chování, adaptační aktivity) pro období po roce 2013 vypracovat novou školní preventivní strategii Cíl: Evaluace vzdělávání a kvality školy pokračovat v zavedené systematické evaluaci vzdělávání a kvality školy (ověřování a srovnávání výsledků vzdělávání žáků, proces vlastního hodnocení školy) zefektivnit proces autoevaluace jak aplikováním osvědčené metodiky procesu a vhodnými evaluačními nástroji ověřenými a nasazenými v širší pedagogické praxi, tak účelným využíváním a interpretací údajů získaných pomocí evaluačních nástrojů na úrovni metodických orgánů a jednotlivých pedagogů zajistit podmínky pro zavedení Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání a následně je v ročních intervalech realizovat průběžně akceptovat výstupy a požadavky plánovaného Národního systému inspekčního systému hodnocení vzdělávací soustavy v ČR 3.2 Oblast: Profesionalita pedagogických a ostatních pracovníků Cíl: Vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků systematicky podporovat profesionální rozvoj pracovníků organizace zaměřený na jejich pedagogické a odborné kompetence prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblastech odpovídajících strategickým záměrům rozvoje školy (k tomu využívat rovněž formu sboroven) rozvíjet kompetence a kontrolovat kvalitu práce pedagogických pracovníků s využitím příkladných hodin učitelů, ohlášené i neohlášené hospitační činnosti podporovat sdílení dobré praxe jak mezi pedagogickými pracovníky školy (činnost na úrovni metodických sdružení, koučování, vzájemné hospitace atp.), tak pracovníky dalších škol Cíl: Systematické motivující hodnocení a odměňování pracovníků zavést a využívat profesní portfolia zahrnující osobní list pracovníka s plánem jeho rozvoje a sebehodnocením 3

5 dle stavu právních a školských předpisů (výhledově ve vazbě na kariérní systém) i finančních možností diferencovaně oceňovat práci pedagogických pracovníků ve vazbě na nadstandardní rozsah a míru kvality jejich práce Cíl: Rozvoj týmové spolupráce v rámci řízení školy akcentovat školu jako učící se organizaci, ve které jsou v žádoucí míře delegovány pravomoci a uplatňuje se otevřená komunikace a zpětná vazba vytvářet příležitosti k posilování kolektivních vztahů (pracovní, motivační a stmelovací akce týmu pracovníků školy) 3.3 Oblast: Spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci, dalšími partnery a veřejností Cíl: Rozvoj spolupráce se zákonnými zástupci zákonné zástupce žáků informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků jak tradičními způsoby s důrazem na individuální a pozitivní přístup, tak s využitím žákovských portfolií a prostředků ICT vytvářet podmínky pro formování sounáležitosti rodičů se školou a posílení jejich zájmu se školou spolupracovat při výchově a vzdělávání svých dětí a nést zodpovědnost za jejich chování a vzdělávání Cíl: Efektivní spolupráce s rozhodujícími partnery školy zajistit dobrou komunikaci a aktivní spolupráci vedení školy se zástupci školské rady a představiteli zřizovatele školy s cílem vytvářet pozitivní podmínky pro rozvoj školy programově spolupracovat s institucemi, které podporují prevenci sociálně patologických jevů a inkluzivní vzdělávání žáků (zejména s PPP a SPC 8, odborem sociálních věcí magistrátu, vybranými organizacemi místní komunity) v oblasti vzdělávání žáků, managementu a realizace projektů spolupracovat s vybranými školami a institucemi ve městě a regionu (Ostravská univerzita v Ostravě, vybrané SŠ, podniky, ZŠ aj.) úzce spolupracovat s partnerskou základní školou zajišťující vzdělávání vyššího podílu žáků se sociálním znevýhodněním (ZŠ Kpt. Jasioka 57, Havířov Prostřední Suchá) Cíl: Pozitivní image školy rozvíjet systém sociálně komunikačních aktivit (public relations) s cílem podporovat pozitivní vnímání školy veřejností (prezentovat aktivity a kvalitu školy prostřednictvím akcí pro veřejnost, vystupováním na veřejnosti, prostřednictvím tisku a ICT) nabízet školu (její prostorový, materiální a personální potenciál) jako místo pro komunitní a sociální dialog, vzdělávání obyvatel okolí či jiné aktivity k posílení povědomí veřejnosti o dobré úrovni školy využít oslavy 55. výročí založení školy 3.4 Oblast: Materiální a finanční zdroje jako podmínky pro vzdělávání Cíl: Rozvoj materiálních podmínek pro vzdělávání s přihlédnutím k potřebě zajištění dobrého technického stavu a modernizace objektu školy a jejího vybavení zabezpečovat v rámci kompetencí právního subjektu rozvoj materiálních podmínek pro vzdělávání, usilovat o potřebné rekonstrukce školy (výměna osvětlení, výměna oken, oprava fasády, rekonstrukce hřiště) a podílet se na jejich realizaci 8 Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) a speciální pedagogické centrum (SPC). 4

6 zavést systém standardizovaných postupů a spolupráce s organizacemi (Městská realitní agentura s.r.o. a Správa sportovních a rekreačních zařízení) zajišťujícími od roku 2012 dle rozhodnutí zřizovatele vybranou údržbu objektu a areálu školy v rámci udržitelnosti (provozní fáze) uskutečněných projektů financovaných z mimorozpočtových zdrojů i v rámci přípravy a realizace dalších projektů nadále vytvářet podmínky pro podporu vzdělávání žáků prostřednictvím moderních informačních technologií Cíl: Efektivní využívání dotací a mimorozpočtových zdrojů zajišťovat účelné a efektivní využití finančních prostředků získaných z rozpočtu pro regionální školství i prostředků přidělených zřizovatelem na úrovni managementu školy reflektovat změny financování, které přinese reforma financování regionálního školství (v možnostech školy realizovatelná optimalizace organizace vzdělávání, personální strategie a úprava kmenového stavu pracovníků), připravit argumenty pro požadavek zvýšené podpory z důvodu složení žákovské komunity školy hledat a využívat příležitosti pro zapojení školy do vhodných projektů a dotačních titulů, které mohou přinést zlepšení materiálního vybavení školy, zlepšení kvality práce školy nebo úsporu finančních prostředků v pozici partnera Ostravské univerzity realizovat v letech společný projekt Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách financovaného z prostředků OPVK 9 a ČR s příznivým dopadem na podmínky ke vzdělávání žáků a profesionalitu učitelů zapojením školy do programu EU peníze školám financovaného z prostředků OPVK zlepšit v průběhu období let podmínky pro vzdělávání žáků školy 4 Závěr Koncepce rozvoje školy na období do roku 2016 formuluje strategické záměry, podle kterých by se měla organizace v příštích letech rozvíjet. Jejich realizace předpokládá formulaci dalších dílčích cílů, úkolů a činností, jež budou realizovány v kratších časových úsecích a konkrétních termínech. Jsem si vědom toho, že žádná koncepce sama o sobě nezaručuje optimální rozvoj školy. Jde proto o otevřený dokument, jehož obsah bude dle okolností modifikován a může být naplněn jen za podpory pracovníků školy (kterou předpokládám). Havířov PaedDr. Václav Hujer ředitel školy Dokument pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele verze k prezentaci na webu školy Projednáno na pedagogické radě dne 12. dubna 2012 Projednáno na zasedání školské rady dne 26. dubna Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 5

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-491/15-A. Základní škola nám. Curieových INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-491/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola nám. Curieových Sídlo náměstí Curieových 2, Praha 1, 11000 E-mail právnické osoby info@zscurie.cz IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-138/08-07. Předmět inspekční činnosti: Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-138/08-07. Předmět inspekční činnosti: Inspekční zjištění: + Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-138/08-07 Název školy: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Adresa: Zborovská 2696, 390 03 Tábor Identifikátor: 600 064 620 IČ: 00582859

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013

Strategický plán rozvoje. Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, e-mail: zs.mseno@seznam.cz(info@zsmseno.cz), www.zsmseno.cz, tel,fax:315693140 Strategický plán rozvoje Základní školy Mšeno, okres Mělník na roky 2008 2013 Zpracovala: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-627/08-07 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice Identifikátor: 600 008 789 IČ: 60 650

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více