Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Rohozná Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / V Rohozné,.. Mgr. Dana Hromádková Ředitelka školy

2 Část I Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Telefon, Www stránky: Školská rada: Základní škola a mateřská škola Rohozná Rohozná 4 Obec Rohozná Mgr. Dana Hromádková kancelář ředitelka školy školní jídelna mateřská škola Mgr. Johana Stodolová zástupce pedagogů Lucie Svobodová zástupce rodičů Karel Mitáš člen zastupitelstva obce Základní škola a mateřská škola Rohozná je málotřídní školou s ročníky. stupně. Ve školním roce / byla škola dvojtřídní a navštěvovalo ji 8 žáků. Většina žáků školy je místní, pouze jedna žákyně dojížděla z vedlejší obce. Budova školy je starší, má dvě podlaží. Učebny školy jsou v prvním patře kmenové a jedna odborná (počítačová s počítači s neomezeným připojením k internetu). V přízemí je školní kuchyně s jídelnou, školní družina a šatny. Ke sportování a relaxaci využívají děti jednu místnost v přízemí, kde je dostatek volného prostoru na sport a hry. K budově základní školy je připojena budova mateřské školy. Děti z mateřské školy chodí na jídlo do školní jídelny. Škola realizuje i doplňkovou činnost vaření obědů pro cizí strávníky. Školní rok / MŠ ZŠ ( ročník) Počet tříd Počet žáků (dětí) 6 8 Počet žáků v prvním ročníku: Počet žáků odcházejících po 5. ročníku na jinou školu : žáci do ZŠ Pomezí Vzdělávací program: Radostné učení, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,. vydání

3 Část II Personální zabezpečení činnosti školy Část školy MŠ ZŠ ŠD ŠJ Fyzický počet pedagogických pracovníků 4 Přepočtený počet pedagogických pracovníků,55,53,53 Fyzický počet nepedagogických pracovníků Přepočtený počet nepedagogických pracovníků,65,5, (z toho,5 stravování ZŠ, MŠ,,75 stravování cizích strávníků) Pedagogičtí zaměstnanci Jméno Vyučoval(a) Funkce Mgr. Dana Hromádková Č, M, Prv, Pč, Inf Ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy (. a. ročník) Mgr. Johana Stodolová Č, A, M, Prv, Př, Vl, Vv Marie Králíčková MŠ Vlasta Luňáčková MŠ Alexandra Gerišerová Hv, Pč, Tv Školní družina Jarmila Hromádková Třídní učitelka II. třídy (3., 4., 5. ročník) Učitelka MŠ Vedoucí učitelka MŠ Učitelka Vychovatelka ve školní družině Asistentka pedagoga Provozní zaměstnanci Jméno Funkce Eva Řehůřková Ludmila Mitášová Radka Jandlová Jarmila Hromádková Jana Moravcová Účetní školy Vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka Kuchařka Školnice v mateřské škole, uklízečka v základní škole Školnice v základní škole 3

4 Část III Zápis k povinné školní docházce a do mateřské školy Zápis dětí do základní školy se konal 6. ledna. K zápisu přišlo pět dětí všechny děti byly u zápisu do ZŠ poprvé. Všechny děti byly přijaty. Do prvního ročníku ZŠ ale nastoupí pouze 4 žáci. Jedna žákyně k nám do. ročníku nenastoupí z důvodu stěhování do jiné obce. Zápis dětí do mateřské školy byl vyhlášen v týdnu od 6. do. dubna. V řádném termínu byla podána jedna žádost o přijetí dítěte. Do konce srpna požádali ještě rodiče o přijetí dalších 4 dětí. Všechny žádosti byly vyřízeny kladně všechny děti byly přijaty. Část IV Výsledky vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Celkem * 8 Prospělo s vyznamenáním. pol.. pol Prospělo. pol. 3. pol. 3 Neprospělo Opakuje. pol.. pol. Hodnocení chování žáků Ročník Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pochvala * Jeden žák se v lednu odstěhoval do jiné obce a přešel do jiné školy. Z pátého ročníku odchází žáci. 4

5 Část V Prevence sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zařazujeme do učiva prvouky, přírodovědy a vlastivědy v tématech zaměřených na zdraví člověka, upevňování zdravého životního stylu, výchova demokratického občana. Ve všech vyučovacích předmětech užíváme techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací. Vycházíme ze zpracovaného Minimálního preventivního programu a Školního preventivního programu: Nabízíme žákům zájmové kroužky. Rozvíjíme u dětí schopnosti vypořádat se s konfliktními situacemi. Podáváme základní informace o návykových látkách a jejich negativních účincích na zdraví. Vzhledem k nízkému počtu žáků jsme v tomto školním roce nezaznamenali mezi žáky žádný sociálně patologický jev. Část VI Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme tentokrát zaměřili hlavně na oblasti podpořené projektem Naše škola, který čerpá finanční prostředky z programu EU peníze školám. V uvedeném projektu jsme požádali o finanční prostředky na vzdělávání v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné a matematické gramotnosti, na metodiku výuky angličtiny. Ředitelka školy absolvuje každý rok akce zaměřené na management a provoz školy. V tomto školním roce absolvovali pedagogové tyto vzdělávací akce: Datum Jméno Dana Hromádková Dana Hromádková Johana Stodolová Johana Stodolová 9.. Johana Stodolová Johana Stodolová Johana Stodolová Johana Stodolová Dana Hromádková Název vzdělávací akce Nová paradigmata v ochraně přírody Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky Motivace a tvořivý přístup k literární výchově a slohu Pestrá paleta postupů, jak vyučovat gramatiku anglického jazyka Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem Práce s pohádkou při výuce angličtiny Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě Matematika činnostně v. ročníku Čtenářská a informační gramotnost 5

6 Paní Vlasta Luňáčková úspěšně ukončila studium předškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Paní Alexandra Gerišerová úspěšně dokončila studium v oboru Pedagogika volného času na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V oblasti samostudia se zaměřujeme na studium anglického jazyka, poznávání nových efektivních metod práce s dětmi, začlenění průřezových témat do výuky. Část VII Další údaje o činnosti školy a) EU peníze do škol ZŠ a MŠ Rohozná vypracovala projektový záměr a v březnu podala žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí finančních prostředků z programu EU peníze školám. Projekt Naše škola byl schválen v celkové výši 3 94 Kč, se začátkem čerpání v září. V červenci byla škole poskytnuta. část dotace ve výši 8 56,4 Kč. Získané peníze byly použity na rozdělení výuky angličtiny na začátečníky a pokročilé, na vytváření inovativních výukových materiálů (zatím máme vytvořeno 35 výukových materiálů na vlastivědu a přírodovědu), na inovaci počítačového vybavení + notebook, výukové počítačové programy, na nákup učebních pomůcek (globusy), nutné kancelářské potřeby. b) Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ? Škola se zapojila do projektu spolupráce Programu rozvoje venkova, který společně připravily Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o. s., Místní akční skupina Partnerství venkova a Místní akční skupina Sdružení pro Rozvoj Poličska o.s. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny regionální učebnice Čítanky prvouky a Čítanky vlastivědy. Škola obdržela více než 3 regionálních učebnic o obcích z blízkého i vzdálenějšího okolí (Poličsko, Letovicko, Boskovicko). Učitelky naší školy jsou spoluautorkami učebnice Čítanka prvouky Rohozná. c) Generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol V tomto školním roce provedla Česká školní inspekce ověřování znalostí žáků v 5. a 9. ročníku. Cílem testování bylo ověření, zda je myšlenka jednotných testů ověřujících minimální úroveň dovedností aplikovatelná na celou šíři populace žáků, a zda pro zvýšení užitečnosti výsledků testování pro žáky s lepšími než minimálními dovednostmi je možné a vhodné použít testy s diferencovaným obsahem. Testy byly z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testy byly elektronické (on-line), časová dotace byla pro český jazyk a matematiku 45 minut, pro anglický jazyk 6 minut. Testování proběhlo., 3. a 4. května. Účastnili se jej žáci 5. ročníku. Oba žáci získali nadprůměrné hodnocení v matematice, v českém a anglickém jazyce hodnocení průměrné. 6

7 d) Environmentální výchova Environmentální výchova prolíná celým životem školy: snažíme se o šetření energiemi, třídíme odpad, pořádáme sběr papíru. Při každé činnosti mimo budovu školy dbáme na to, abychom se chovali šetrně k přírodě. Škola spolupracuje na projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v geovědních a jim blízkých oborech s důrazem na jejich regionální příslušnost. Organizátorem projektu jsou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. e) Soutěž Eurorebus Na podzim jsme se zúčastnili dvou kol korespondenční vlastivědné soutěže Eurorebus. Byli jsme vybráni do krajského kola, které se konalo v Brně na strojní fakultě VUT. Družstvo ve složení N. Mauerová, Š. Hartl a J. Šimonová získalo 5. místo. Byli jsme pozváni do celostátního kola, které se konalo v Praze 8. června. V silné konkurenci asi soutěžících se naši žáci bohužel neumístili v první desítce. Přesto to ale byl pro naše soutěžní družstvo zážitek, protože byli poprvé v Praze a poprvé na soutěži. Děkujeme paní Janě Mauerové, která nás na cestě na celostátní kolo doprovázela. f) Matematický klokan Tradičně se naše škola zapojila do mezinárodní matematické soutěže Klokan. Naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích Cvrček (. a 3. třída) a Klokánek (4. a 5. třída). V kategorii Cvrček vyhrála Jiřina Šimonová, která získala plný počet bodů. V kategorii Klokánek byl nejlepším řešitelem Martin Herčík se body z možných. g) Poličský skřivánek Pěvecký kroužek pod vedením paní Jany Pavlíčkové připravoval děti i na veřejná pěvecká vystoupení. Natálie Mauerová (5. ročník) reprezentovala školu na pěvecké soutěži Poličský skřivánek. S písničkou, kterou si za pomoci paní Pavlíčkové připravila, získala 3. místo. h) Zájmové kroužky Na škole pracovaly pravidelně 4 zájmové kroužky: Kroužek Keramický Sportovní hry Angličtina Pěvecký Vedoucí p. vych. Gerišerová p. uč. Hromádková p. Emily Kate Heimerle p. Jana Pavlíčková Počet přihlášených dětí 5 5 Zvláštní poděkování si zaslouží paní Pavlíčková (maminka Valerije a Nadi Šufanových, žáků naší školy), která vedla pěvecký kroužek zcela zdarma a dobrovolně. Děkujeme. 7

8 i) Sportovní akce Zkouška znalostí pravidel silničního provozu se uskutečnila dne 9. září a 3. dubna na dopravním hřišti v Poličce. Od.. do 3.. absolvovali žáci povinný plavecký výcvik ( lekcí po vyučovacích hodinách). Jezdili jsme opět do plaveckého bazénu do Svitav. Bruslit jsme tentokrát chodili na rybník v dolní části Rohozné. Vzhledem k počasí (bylo mrazivo, ale slunečno) nebylo nutné jezdit na zimní stadion. j) Kulturní akce V září (3. 9.) jsme navštívili výstavu Divadlo žije v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Děti se seznámily s historií hraní divadla v Poličce a navíc si mohli vyzkoušet divadelní kostýmy. V říjnu (7..) jsme si jeli hrát do svitavského muzea na program Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým. Žáci se tím seznámili s dílem tohoto významného malíře a mohli si zkusit některé z jeho děl napodobit. Za pomoci maminek a tatínků dětí jsme připravili Vánoční dílničky. Odpoledne 7.. byl ve školní jídelně připraven materiál na různé vánoční vytváření, kde si děti samy vyrobily vánoční svícen, ozdoby, cukroví apod. Větší děti rodičům uvařily kávu nebo čaj... se v mateřské škole uskutečnila společná vánoční besídka žáků školy a dětí z mateřinky. Děti přednesly básničky a zazpívaly písničky. Pod stromečkem je pak čekaly dárečky a hlavně nové hračky. Některé hračky školce věnovala paní Olšánová z výtěžku lampionového průvodu. Děkujeme. V únoru (4..) jsme navštívili výstavu Přehlídka v Muzeu ve Svitavách, kde byly k vidění obrazy, plastiky, řezbářské a jiné výtvarné práce umělců ze Svitavska. Na výstavě bylo mimo jiné i několik drobných řezbářských děl pana Jaroslava Škrance z Rohozné. Ke Dni dětí jsme tentokrát dětem pozvali manžele Stuchlíkovy z Rohozné, kteří zahráli a zazpívali hudební představení Pověz mi, čížečku. Představení se dětem i dospělým velmi líbilo. 6. dubna nás opět navštívila výtvarnice paní Třísková tentokrát žáci malovali obrázky na dřevěné desky.. května se v mateřské škole sešly maminky, babičky a další příbuzní dětí, aby viděli besídku ke Dni matek. S pásmy básniček a písniček vystoupily mladší i starší děti. Velký úspěch mělo mimo jiné několik písniček, které v pěveckém kroužku s dětmi připravila paní Pavlíčková. Poslední kulturní akcí v tomto školním roce byla návštěva poličského muzea výstava Adolf Born Nejen Mach a Šebestová a Kdo si hraje, nezlobí. 8

9 k) Zapojení žáků do života obce Tak jako v předchozích letech jsme se i tento rok účastnili slavnostního rozsvícení obecního vánočního stromu. Strom byl rozsvícen 3. prosince. Po rozsvícení stromu následovala Mikulášská besídka ve společenském domě. Děti ze školy a ze školky předvedly připravené krátké vystoupení. Pak přišel Mikuláš s andělem a čertem a rozdali dětem nadílku. Tradičně jsme uspořádali sběr papíru v obci. Děti s pomocí svých rodičů přivážely starý papír ze svých domovů, od sousedů a známých. Celkem se povedlo nashromáždit více než,5 tuny papíru. Získané finanční prostředky použijeme na příspěvek na plaveckou výuku, na nákup cen pro vítěze soutěží, na drobné dárky pro děti, na kulturní akce. l) Školní výlet Na školní výlet jsme tentokrát jeli na malý zámeček Potštejn pro děti tam byla připravena zcela netradiční hraná prohlídka. Zámkem nás provázela komorná, v komnatách na děti čekala paní hraběnka s vyprávěním o životě na zámku a pan hrabě je naučil tancovat. V přízemním místnostech zámku si mladší děti prohlédly výstavu Pohádkov, velké a nebojácné děti mohly projít sklepením se strašidly Bubákovem. Odpoledne jsme se stavili v Pinguin-parku v Přívratu u České Třebové. Na velké ploše je tam připravena spousta atrakcí pro malé i větší děti lanové překážky, motokáry, prolézačky, trampolíny, bungee-trampolína a další. Tam měly děti dostatek času, aby se vyřádily. Myslím, že výlet se líbil nejen dětem, ale i maminkám, které byly s námi. Část VIII. Údaje o hodnocení školy Českou školní inspekcí Česká školní inspekce neprovedla na ZŠ a MŠ Rohozná ve školním roce / žádnou kontrolu. Školu nehodnotila ani žádným jiným způsobem. 9

10 Část IX. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření finančního roku : Příjmy: Prostředky krajského a státního rozpočtu z toho: platy odvody na pojistné a FKSP ONIV (uč. pomůcky, školení,...) Účelové prostředky * Prostředky od zřizovatele Tržby (potraviny) stravné Úroky (kladné) banka Doplňková činnost Školní družina Celkem příjmy Výdaje: Prostředky krajského a státního rozpočtu (platy, pomůcky, školení,.) Prostředky od zřizovatele (energie, opravy, služby,...) Náklady na stravné (potraviny) Poplatky bance Výdaje doplňková činnost Školní družina Celkem výdaje 965, Kč 44, Kč 54, Kč, Kč 5 33, Kč 6, Kč 345 5, Kč 4,9 Kč 7 83, Kč 7 45, Kč , Kč 965, Kč 58 33,5 Kč 345 5, Kč 6 7, Kč 7 83, Kč 7 45, Kč 3 3 8,5 Kč Výsledek hospodaření ,77 Kč. Částka 6 55,77 Kč byla vrácena zřizovateli obci Rohozná. * Účelové prostředky na rozvojové programy: Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků Posílení úrovně odměňování nepedagogických zaměstnanců Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků Školní vybavení pro žáky. ročníku základního vzdělávání Dotace EU peníze školám : příjmy v r. výdaje v r. Zůstatek 8 56,4 Kč 9 9,77 Kč ,63 Kč

11 Část X. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ?, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER, opatření IV.. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR. Část XI. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola kurz ani jinou vzdělávací akci pro dospělé tento rok neorganizovala. Část XII. Projekty financované z jiných zdrojů ZŠ a MŠ Rohozná realizovala projekt Naše škola (reg. č. CZ..7/.4./.39), pro oblast podpory.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bližší informace jsou v příloze č.. Část XIII. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nepracuje odborová organizace. V Rohozné,..... ředitelka školy

12 Pedagogická rada schválila na svém jednání dne pedagog. rada Školská rada schválila dne školská rada

13 Příloha č. HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ ROHOZNÁ Mateřská škola je součástí ZŠ a má jednu třídu s 7 dětmi od 3 do 6 let.. září bylo zapsáno 9 dětí. Již v první polovině září odešla jedna dívka do MŠ Radiměř. Důvodem byl rozchod rodičů a rušení autobusového spoje. V lednu odešla jedna dívka do MŠ Bělá nad Svitavou. Důvodem bylo stěhování rodičů. Mateřská škola končila školní rok se 7 dětmi. Na konci školního roku bylo celkem dětí celodenních a 6 dětí polodenních. U zápisu do ZŠ bylo 5 dětí. Všechny byly zapsány k základnímu vzdělávání. V MŠ pracují pedagogické pracovnice Marie Králíčková a Vlasta Luňáčková, která studuje 4. ročník VOŠP v Litomyšli. V červnu toto studium ukončila a získala kvalifikaci diplomovaný specialista v oboru předškolní pedagogika. V MŠ je zaměstnaná i školnice Jarmila Hromádková, která během dopoledne působí jako asistentka pedagoga v ZŠ. Děti MŠ se stravují v jídelně ZŠ, pouze odpolední svačina je podávána v prostorách MŠ. Provoz zařízení je celodenní od 7. hod. - do 5.3 hod. HODNOCENÍ ROČNÍHO PROGRAMU V MŠ Výchovně - vzdělávací proces probíhá v souladu s ŠVP MŠ ROHOZNÁ, který pravidelně aktualizujeme, a RVPP pro předškolní vzdělávání. Úkoly přizpůsobujeme individuálně dětem dle věku a schopností, protože děti žijí ve věkově různorodé skupině. Toto pozitivně ovlivňuje sociální vztahy a návyky ve skupině: starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších. Za celý rok získávají mnoho poznatků, rozšiřují své schopnosti a dovednosti, učí se vzájemné toleranci, pomáhají si navzájem a odpoutávají se od rodiny. Učí se žít v kolektivu vrstevníků, komunikaci s dospělými i dětmi, respektování autority a pravidel. MŠ a ZŠ sídlí v jedné budově a tvoří jednu organizaci. Některé sportovní, kulturní a společenské akce pořádáme společně. Děti MŠ si nenásilně zvykají na prostředí školy, seznamují se s učitelkami a při přechodu do ZŠ znají kolektiv školních dětí. Tím je pro ně zajištěna bezproblémová adaptace v ZŠ. Jednou z výhod je i lepší a výhodnější financování aktivit. Jednou v měsíci září a dvakrát v květnu jsme navštívili dopravní hřiště v Poličce. Děti se zde zdokonalovali v jízdě na kolech, tříkolkách a koloběžkách, učili se rozpoznat základní dopravní značky a základní pravidla pohybu na silnici. V říjnu jsme navštívili akci ČESKÝCH DRAH KINEMATOVLAK ve Svitavách. Děti zde měli možnost seznámit se s historií vlakové přepravy v jednom ze speciálně upravených vagónů. Další vagon byl upraven jako kino, kde děti měli možnost shlédnout animovaný film Medvědi od Kolína. Velkou legraci a zábavu zažily ve vagónu upraveném na velkou hernu se spoustou hraček. 3

14 .. jsme začali jezdit na plavecký výcvik do plavecké školy Svitavy. Děti se učily předplaveckým dovednostem v celkem lekcích. Výcvik byl vždy v úterý. Na plavání se přihlásilo jen 7 dětí. Mezi rodiči ostatních dětí panovala falešná obava, že by děti mohly díky plavání v zimním období onemocnět, proto děti odmítli přihlásit. 4.. jsme navštívili muzeum v Poličce, expozici Vánoce v proměnách času. Děti měly možnost seznámit se s tradicí oslavy Vánoc v několika stoletích... jsme se s dětmi účastnili Mikulášské besídky s pásmem písniček a básniček. Tuto akci pro veřejnost pořádá každoročně Obec Rohozná ve spolupráci s naší školou. Součástí této akce je i mikulášská nadílka a rozsvícení Vánočního stromu. V tomto školním roce se konala již tradiční vánoční dílna v jídelně ZŠ, na které se podíleli všichni zaměstnanci školy i rodiče našich žáků. Mezi pravidelné akce pro děti a rodiny patří vánoční besídka. Na tuto akci si děti připravily kolekci písniček a básniček se zimní a vánoční tématikou. Každoročně nás však tíží problém s nedostatkem finančních prostředků na nákup nových hraček, které představují nadílku pod stromečkem. Snažíme se částečně tento problém zmírnit tím, že žádáme sponzory o věcné dary, jako např. firmu Ravensburger Polička nebo našeho zřizovatele. Letos i někteří rodiče byli aktivní a dokázali se o bohatou nadílku postarat svými vlastními silami. Jen tak dál... jsme jeli do muzea ve Svitavách. Konala se tam výstava Zdeněk Miler Dětem. Děti poznali život a tvorbu jednoho z nejpopulárnějších výtvarníků dětské ilustrace. 6.. se konal zápis do ZŠ, který absolvovalo 5 dětí z MŠ. Všechny byly zapsány k základnímu vzdělávání. Na paloučku se jmenovalo divadelní představení, na kterém jsme byli v TD v Poličce. Součástí představení byly známé postavičky z televize JŮ a HELE. V březnu děti naší MŠ vystupovaly na dětském karnevalu s programem Pohádkové hádání nás navštívil fotograf. Děti se fotily hromadně i individuálně dle přání rodičů. Zápis do MŠ pro školní rok 3 proběhl v týdnu od do. 4. V tomto týdnu se zapsalo do MŠ pouze dítě přijela do naší školy paní Třísková, která zde pořádala výtvarnou dílnu. Děti měly možnost namalovat si obrázek v rámečku. Hned druhý den byli v naší škole manželé Stuchlíkovi se svým amatérským divadélkem. Děti prožily 6 minut velké legrace a zábavy se některé děti připojily k akci pořádané ZŠ týkající se sběru papíru. Některé opravdu aktivně s papírem pomáhaly. Výtěžek škole pomůže uhradit některé aktivity pořádané pro děti. Tato akce byla prospěšná i z výchovných důvodů, aby si děti připomněly jak správně třídit odpad a tím chránit přírodu. 4

15 . 5. pořádala MŠ spolu se ZŠ besídku k MDM. Děti si pro maminky kromě písniček a básniček připravily moc pěkný muzikál Jaro na dvorečku. Maminky potěšily i květiny a drobné dárky. Konec května jsme obohatili pěším výletem do nedaleké Manovy Lhoty. Zde jsme navštívili hospodářství rodiny Heimerle, jejichž dcera chodí do naší MŠ. Klárka nám ukázala zahradu, kde pěstují zeleninu, děti měly možnost nakrmit ovce a pohrály si s hračkami na dvoře. Bylo to příjemné zpestření jsme uspořádali pro děti výlet za pokladem. Starší děti z MŠ šly s jednou učitelkou schovat poklad plný čokoládových mincí a lentilek. Cestu značily šipkami. Mladší děti s druhou učitelkou šly poklad hledat. Děti měly z pokladu velkou radost. Spravedlivě se o něj rozdělily. Na školní výlet jsme se vydali v červnu na zámek Potštejn. Zde děti navštívily zdejší hraběnku a hraběte. Popovídaly si o životě v minulosti, přibližně v období baroko. Plnily zábavné úkoly v parku, za které byly odměněny pokladem v podobě sladkostí. Navštívili jsme zde i expozici Pohádkov, kde měly děti za úkol hádat názvy pohádek. Dalším zastavením byl zábavný park Pinguin park v obci Přívrat. Zde měly děti možnost aktivního vyžití. (motokáry, prolézačky, skluzavky, trampolíny atd ) Hned druhý den po výletu jsme si v MŠ udělali slavnostní pasování předškoláků na školáky. Děti zapsané k základnímu vzdělávání dostaly šerpy a tašku s drobnými dárky pro vzpomínku na MŠ, včetně pamětního listu. Součástí této akce bylo i opékání párků na školním dvoře a přípitek dětským šampusem. V tento den večer si nově pasovaní školáci vyzkoušeli svoji odvahu a přespali v MŠ přes noc. Součástí loučení s předškoláky je i pěší výlet na hrad Svojanov. Letos jsme si vyšli a moc se nám to líbilo jsme navštívili muzeum v Poličce expozici Africké ženy. Součástí této expozice byly fotografie ze života v Africe, různé tradiční předměty z afrického venkova, bubny a vycpaná zvířata. Lektorka této výstavy měla výklad přizpůsobený dětem z MŠ a snažila se je zaujmout praktickými ukázkami. Některé děti výstava doslova ohromila. Během školního roku navštěvovaly starší děti (zapsané do ZŠ) každý pátek odpoledne družinu nebo chodily dopoledne do výuky ZŠ. Paní ředitelka Mgr. Dana Hromádková je zvala, aby se spolu s dětmi. ročníku zapojily se do školního vyučování. To vedlo k předběžné adaptaci dětí MŠ na prostředí v ZŠ. Po celý rok děti získávají všestranné vědomosti, schopnosti a dovednosti ze všech oblastí předškolního vzdělávání. Mimo jiné jsou u nás rozvíjeny prosociální vztahy a pravidla slušného chování. Děti povzbuzujeme a motivujeme kladným hodnocením jejich výsledků. Učíme děti správně mluvit, artikulovat, správně tvořit tvary slov a věty. Logopedickou poradnu pravidelně navštěvovaly v tomto školním roce děti a u dalších dvou bylo doporučeno vyšetření logopedem. Nejdůležitější je však přístup rodičů, jak svědomitě přistupují k této problematice. U dětí pravidelně sledujeme jejich vývoj ve všech oblastech. Jestliže je dítě v nějaké oblasti pozadu, snažíme se mu pomoci individuálním přístupem. 5

16 O úspěších i problémech dětí jsou dle potřeby rodiče informováni. V kolektivu jsou děti převážně nekonfliktní, ale najde si několik těch, kteří neustále mají problémy s chováním. Učitelky se snaží profesionálním způsobem tyto konflikty řešit. Děti se učí své emoce zvládat pomocí různých her a cvičení. S rodiči je v tomto ohledu převážně bezproblémová komunikace. Najdou se i ti, kteří tomu nechtějí uvěřit nebo problém bagatelizují, ale jedná se ojedinělé případy. Rodiče dětí jsou pravidelně zváni ke spolupráci na různých akcích, mohou se aktivně podílet na přípravě a organizaci, mohou sami přispět nápady a návrhy, mohou se kdykoliv účastnit výchovného procesu v MŠ. I když je naše zařízení těmto možnostem otevřeno již dlouhodobě, zatím ze strany rodičů není takový zájem. I mladší děti zvládají bez problémů prvky sebeobsluhy, osobní hygieny a používání příborů. Mladší děti jsou velice vnímavé a často mají v některých oblastech schopnosti a dovednosti dětí, které jdou do školy. V tomto ohledu vnímáme smíšenou třídu MŠ jako pozitivní pro jejich rozvoj. Zásadně nikoho do řízených činností nenutíme, je jenom na dítěti, jestli má zájem se zúčastnit. Pokud zájem nemá, má možnost vykonávat činnosti dle vlastní volby, které však ostatní děti nebudou při práci rušit. Většinou jde o děti, které jsou uzavřenější nebo chodí do školky krátce a teprve si zvykají. Nucení do činností by je mohlo do budoucna od spolupráce odradit. Činnosti plánujeme tak, aby byly pro děti dostatečně přitažlivé a motivované, aby přitahovaly dětskou zvědavost a děti měly o spolupráci zájem. Naše snaha je, aby se dětem ve MŠ co nejvíce líbilo. Odměnou nám jsou dětské úsměvy, radost, nadšení a to, že se děti každý den do MŠ těší. Naše MŠ se snaží splnit všechny kompetence stanovené v RVP pro předškolní vzdělávání díky pestré a vyvážené nabídce činností vycházejících ze všech oblastí předškolního vzdělávání. Údaje o zaměstnancích: Vlasta Luňáčková vedoucí učitelka (studující)...4 roky praxe Marie Králíčková učitelka let praxe Jarmila Hromádková školnice... let praxe asistent pedagoga v ZŠ. SRPEN Vypracovala: Vlasta Luňáčková 6

17 Příloha č. Projekt Naše škola (Dotace pro oblast podpory.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Finanční prostředky ve výši 8 56,4 Kč byly použity takto: (stav k ) Učební pomůcky (počítače, monitory, notebook, globusy a další) 6 849, Kč Výukový software 6 658, Kč Vzdělávání pedagogů 5 95, Kč Cestovné na vzdělávání 476, Kč Hrubé mzdy pedagogů 45 79, Kč (rozdělení výuky angličtiny, tvorba výukových materiálů) Pojištění (soc., zdrav., FKSP) 5 776,79 Kč Zákonné pojištění 39, Kč Ostatní (kancelářské potřeby, externí disk apod.) 5 6, Kč Celkem 5 989,79 Kč Zbývá 7 66,6 Kč Druhou část dotace ve výši 37,6 Kč by měla škola obdržet v listopadu. Monitorovací zprávy Monitorovací zpráva č. (za období ) byla podána dne. 3.. Zpráva byla schválena dne. 6. s několika drobnými úpravami. Monitorovací zpráva č. (za období ) byla podána dne Informace o schválení příp. opravách zatím nejsou známy. 7

18 Besídka ke Dni matek 8

19 Divadlo 9

20 Návštěvy muzeí

21 Plavecká výuka

22 Sběr papíru

23 Soutěž Eurorebus a procházka Prahou 3

24 Spaní ve škole 4

25 Ze školního výletu 5

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více