Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Rohozná Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / V Rohozné,.. Mgr. Dana Hromádková Ředitelka školy

2 Část I Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Telefon, Www stránky: Školská rada: Základní škola a mateřská škola Rohozná Rohozná 4 Obec Rohozná Mgr. Dana Hromádková kancelář ředitelka školy školní jídelna mateřská škola Mgr. Johana Stodolová zástupce pedagogů Lucie Svobodová zástupce rodičů Karel Mitáš člen zastupitelstva obce Základní škola a mateřská škola Rohozná je málotřídní školou s ročníky. stupně. Ve školním roce / byla škola dvojtřídní a navštěvovalo ji 8 žáků. Většina žáků školy je místní, pouze jedna žákyně dojížděla z vedlejší obce. Budova školy je starší, má dvě podlaží. Učebny školy jsou v prvním patře kmenové a jedna odborná (počítačová s počítači s neomezeným připojením k internetu). V přízemí je školní kuchyně s jídelnou, školní družina a šatny. Ke sportování a relaxaci využívají děti jednu místnost v přízemí, kde je dostatek volného prostoru na sport a hry. K budově základní školy je připojena budova mateřské školy. Děti z mateřské školy chodí na jídlo do školní jídelny. Škola realizuje i doplňkovou činnost vaření obědů pro cizí strávníky. Školní rok / MŠ ZŠ ( ročník) Počet tříd Počet žáků (dětí) 6 8 Počet žáků v prvním ročníku: Počet žáků odcházejících po 5. ročníku na jinou školu : žáci do ZŠ Pomezí Vzdělávací program: Radostné učení, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,. vydání

3 Část II Personální zabezpečení činnosti školy Část školy MŠ ZŠ ŠD ŠJ Fyzický počet pedagogických pracovníků 4 Přepočtený počet pedagogických pracovníků,55,53,53 Fyzický počet nepedagogických pracovníků Přepočtený počet nepedagogických pracovníků,65,5, (z toho,5 stravování ZŠ, MŠ,,75 stravování cizích strávníků) Pedagogičtí zaměstnanci Jméno Vyučoval(a) Funkce Mgr. Dana Hromádková Č, M, Prv, Pč, Inf Ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy (. a. ročník) Mgr. Johana Stodolová Č, A, M, Prv, Př, Vl, Vv Marie Králíčková MŠ Vlasta Luňáčková MŠ Alexandra Gerišerová Hv, Pč, Tv Školní družina Jarmila Hromádková Třídní učitelka II. třídy (3., 4., 5. ročník) Učitelka MŠ Vedoucí učitelka MŠ Učitelka Vychovatelka ve školní družině Asistentka pedagoga Provozní zaměstnanci Jméno Funkce Eva Řehůřková Ludmila Mitášová Radka Jandlová Jarmila Hromádková Jana Moravcová Účetní školy Vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka Kuchařka Školnice v mateřské škole, uklízečka v základní škole Školnice v základní škole 3

4 Část III Zápis k povinné školní docházce a do mateřské školy Zápis dětí do základní školy se konal 6. ledna. K zápisu přišlo pět dětí všechny děti byly u zápisu do ZŠ poprvé. Všechny děti byly přijaty. Do prvního ročníku ZŠ ale nastoupí pouze 4 žáci. Jedna žákyně k nám do. ročníku nenastoupí z důvodu stěhování do jiné obce. Zápis dětí do mateřské školy byl vyhlášen v týdnu od 6. do. dubna. V řádném termínu byla podána jedna žádost o přijetí dítěte. Do konce srpna požádali ještě rodiče o přijetí dalších 4 dětí. Všechny žádosti byly vyřízeny kladně všechny děti byly přijaty. Část IV Výsledky vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Celkem * 8 Prospělo s vyznamenáním. pol.. pol Prospělo. pol. 3. pol. 3 Neprospělo Opakuje. pol.. pol. Hodnocení chování žáků Ročník Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pochvala * Jeden žák se v lednu odstěhoval do jiné obce a přešel do jiné školy. Z pátého ročníku odchází žáci. 4

5 Část V Prevence sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů zařazujeme do učiva prvouky, přírodovědy a vlastivědy v tématech zaměřených na zdraví člověka, upevňování zdravého životního stylu, výchova demokratického občana. Ve všech vyučovacích předmětech užíváme techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací. Vycházíme ze zpracovaného Minimálního preventivního programu a Školního preventivního programu: Nabízíme žákům zájmové kroužky. Rozvíjíme u dětí schopnosti vypořádat se s konfliktními situacemi. Podáváme základní informace o návykových látkách a jejich negativních účincích na zdraví. Vzhledem k nízkému počtu žáků jsme v tomto školním roce nezaznamenali mezi žáky žádný sociálně patologický jev. Část VI Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme tentokrát zaměřili hlavně na oblasti podpořené projektem Naše škola, který čerpá finanční prostředky z programu EU peníze školám. V uvedeném projektu jsme požádali o finanční prostředky na vzdělávání v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné a matematické gramotnosti, na metodiku výuky angličtiny. Ředitelka školy absolvuje každý rok akce zaměřené na management a provoz školy. V tomto školním roce absolvovali pedagogové tyto vzdělávací akce: Datum Jméno Dana Hromádková Dana Hromádková Johana Stodolová Johana Stodolová 9.. Johana Stodolová Johana Stodolová Johana Stodolová Johana Stodolová Dana Hromádková Název vzdělávací akce Nová paradigmata v ochraně přírody Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky Motivace a tvořivý přístup k literární výchově a slohu Pestrá paleta postupů, jak vyučovat gramatiku anglického jazyka Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem Práce s pohádkou při výuce angličtiny Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě Matematika činnostně v. ročníku Čtenářská a informační gramotnost 5

6 Paní Vlasta Luňáčková úspěšně ukončila studium předškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Paní Alexandra Gerišerová úspěšně dokončila studium v oboru Pedagogika volného času na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V oblasti samostudia se zaměřujeme na studium anglického jazyka, poznávání nových efektivních metod práce s dětmi, začlenění průřezových témat do výuky. Část VII Další údaje o činnosti školy a) EU peníze do škol ZŠ a MŠ Rohozná vypracovala projektový záměr a v březnu podala žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí finančních prostředků z programu EU peníze školám. Projekt Naše škola byl schválen v celkové výši 3 94 Kč, se začátkem čerpání v září. V červenci byla škole poskytnuta. část dotace ve výši 8 56,4 Kč. Získané peníze byly použity na rozdělení výuky angličtiny na začátečníky a pokročilé, na vytváření inovativních výukových materiálů (zatím máme vytvořeno 35 výukových materiálů na vlastivědu a přírodovědu), na inovaci počítačového vybavení + notebook, výukové počítačové programy, na nákup učebních pomůcek (globusy), nutné kancelářské potřeby. b) Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ? Škola se zapojila do projektu spolupráce Programu rozvoje venkova, který společně připravily Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o. s., Místní akční skupina Partnerství venkova a Místní akční skupina Sdružení pro Rozvoj Poličska o.s. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny regionální učebnice Čítanky prvouky a Čítanky vlastivědy. Škola obdržela více než 3 regionálních učebnic o obcích z blízkého i vzdálenějšího okolí (Poličsko, Letovicko, Boskovicko). Učitelky naší školy jsou spoluautorkami učebnice Čítanka prvouky Rohozná. c) Generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol V tomto školním roce provedla Česká školní inspekce ověřování znalostí žáků v 5. a 9. ročníku. Cílem testování bylo ověření, zda je myšlenka jednotných testů ověřujících minimální úroveň dovedností aplikovatelná na celou šíři populace žáků, a zda pro zvýšení užitečnosti výsledků testování pro žáky s lepšími než minimálními dovednostmi je možné a vhodné použít testy s diferencovaným obsahem. Testy byly z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testy byly elektronické (on-line), časová dotace byla pro český jazyk a matematiku 45 minut, pro anglický jazyk 6 minut. Testování proběhlo., 3. a 4. května. Účastnili se jej žáci 5. ročníku. Oba žáci získali nadprůměrné hodnocení v matematice, v českém a anglickém jazyce hodnocení průměrné. 6

7 d) Environmentální výchova Environmentální výchova prolíná celým životem školy: snažíme se o šetření energiemi, třídíme odpad, pořádáme sběr papíru. Při každé činnosti mimo budovu školy dbáme na to, abychom se chovali šetrně k přírodě. Škola spolupracuje na projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v geovědních a jim blízkých oborech s důrazem na jejich regionální příslušnost. Organizátorem projektu jsou Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. e) Soutěž Eurorebus Na podzim jsme se zúčastnili dvou kol korespondenční vlastivědné soutěže Eurorebus. Byli jsme vybráni do krajského kola, které se konalo v Brně na strojní fakultě VUT. Družstvo ve složení N. Mauerová, Š. Hartl a J. Šimonová získalo 5. místo. Byli jsme pozváni do celostátního kola, které se konalo v Praze 8. června. V silné konkurenci asi soutěžících se naši žáci bohužel neumístili v první desítce. Přesto to ale byl pro naše soutěžní družstvo zážitek, protože byli poprvé v Praze a poprvé na soutěži. Děkujeme paní Janě Mauerové, která nás na cestě na celostátní kolo doprovázela. f) Matematický klokan Tradičně se naše škola zapojila do mezinárodní matematické soutěže Klokan. Naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích Cvrček (. a 3. třída) a Klokánek (4. a 5. třída). V kategorii Cvrček vyhrála Jiřina Šimonová, která získala plný počet bodů. V kategorii Klokánek byl nejlepším řešitelem Martin Herčík se body z možných. g) Poličský skřivánek Pěvecký kroužek pod vedením paní Jany Pavlíčkové připravoval děti i na veřejná pěvecká vystoupení. Natálie Mauerová (5. ročník) reprezentovala školu na pěvecké soutěži Poličský skřivánek. S písničkou, kterou si za pomoci paní Pavlíčkové připravila, získala 3. místo. h) Zájmové kroužky Na škole pracovaly pravidelně 4 zájmové kroužky: Kroužek Keramický Sportovní hry Angličtina Pěvecký Vedoucí p. vych. Gerišerová p. uč. Hromádková p. Emily Kate Heimerle p. Jana Pavlíčková Počet přihlášených dětí 5 5 Zvláštní poděkování si zaslouží paní Pavlíčková (maminka Valerije a Nadi Šufanových, žáků naší školy), která vedla pěvecký kroužek zcela zdarma a dobrovolně. Děkujeme. 7

8 i) Sportovní akce Zkouška znalostí pravidel silničního provozu se uskutečnila dne 9. září a 3. dubna na dopravním hřišti v Poličce. Od.. do 3.. absolvovali žáci povinný plavecký výcvik ( lekcí po vyučovacích hodinách). Jezdili jsme opět do plaveckého bazénu do Svitav. Bruslit jsme tentokrát chodili na rybník v dolní části Rohozné. Vzhledem k počasí (bylo mrazivo, ale slunečno) nebylo nutné jezdit na zimní stadion. j) Kulturní akce V září (3. 9.) jsme navštívili výstavu Divadlo žije v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Děti se seznámily s historií hraní divadla v Poličce a navíc si mohli vyzkoušet divadelní kostýmy. V říjnu (7..) jsme si jeli hrát do svitavského muzea na program Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým. Žáci se tím seznámili s dílem tohoto významného malíře a mohli si zkusit některé z jeho děl napodobit. Za pomoci maminek a tatínků dětí jsme připravili Vánoční dílničky. Odpoledne 7.. byl ve školní jídelně připraven materiál na různé vánoční vytváření, kde si děti samy vyrobily vánoční svícen, ozdoby, cukroví apod. Větší děti rodičům uvařily kávu nebo čaj... se v mateřské škole uskutečnila společná vánoční besídka žáků školy a dětí z mateřinky. Děti přednesly básničky a zazpívaly písničky. Pod stromečkem je pak čekaly dárečky a hlavně nové hračky. Některé hračky školce věnovala paní Olšánová z výtěžku lampionového průvodu. Děkujeme. V únoru (4..) jsme navštívili výstavu Přehlídka v Muzeu ve Svitavách, kde byly k vidění obrazy, plastiky, řezbářské a jiné výtvarné práce umělců ze Svitavska. Na výstavě bylo mimo jiné i několik drobných řezbářských děl pana Jaroslava Škrance z Rohozné. Ke Dni dětí jsme tentokrát dětem pozvali manžele Stuchlíkovy z Rohozné, kteří zahráli a zazpívali hudební představení Pověz mi, čížečku. Představení se dětem i dospělým velmi líbilo. 6. dubna nás opět navštívila výtvarnice paní Třísková tentokrát žáci malovali obrázky na dřevěné desky.. května se v mateřské škole sešly maminky, babičky a další příbuzní dětí, aby viděli besídku ke Dni matek. S pásmy básniček a písniček vystoupily mladší i starší děti. Velký úspěch mělo mimo jiné několik písniček, které v pěveckém kroužku s dětmi připravila paní Pavlíčková. Poslední kulturní akcí v tomto školním roce byla návštěva poličského muzea výstava Adolf Born Nejen Mach a Šebestová a Kdo si hraje, nezlobí. 8

9 k) Zapojení žáků do života obce Tak jako v předchozích letech jsme se i tento rok účastnili slavnostního rozsvícení obecního vánočního stromu. Strom byl rozsvícen 3. prosince. Po rozsvícení stromu následovala Mikulášská besídka ve společenském domě. Děti ze školy a ze školky předvedly připravené krátké vystoupení. Pak přišel Mikuláš s andělem a čertem a rozdali dětem nadílku. Tradičně jsme uspořádali sběr papíru v obci. Děti s pomocí svých rodičů přivážely starý papír ze svých domovů, od sousedů a známých. Celkem se povedlo nashromáždit více než,5 tuny papíru. Získané finanční prostředky použijeme na příspěvek na plaveckou výuku, na nákup cen pro vítěze soutěží, na drobné dárky pro děti, na kulturní akce. l) Školní výlet Na školní výlet jsme tentokrát jeli na malý zámeček Potštejn pro děti tam byla připravena zcela netradiční hraná prohlídka. Zámkem nás provázela komorná, v komnatách na děti čekala paní hraběnka s vyprávěním o životě na zámku a pan hrabě je naučil tancovat. V přízemním místnostech zámku si mladší děti prohlédly výstavu Pohádkov, velké a nebojácné děti mohly projít sklepením se strašidly Bubákovem. Odpoledne jsme se stavili v Pinguin-parku v Přívratu u České Třebové. Na velké ploše je tam připravena spousta atrakcí pro malé i větší děti lanové překážky, motokáry, prolézačky, trampolíny, bungee-trampolína a další. Tam měly děti dostatek času, aby se vyřádily. Myslím, že výlet se líbil nejen dětem, ale i maminkám, které byly s námi. Část VIII. Údaje o hodnocení školy Českou školní inspekcí Česká školní inspekce neprovedla na ZŠ a MŠ Rohozná ve školním roce / žádnou kontrolu. Školu nehodnotila ani žádným jiným způsobem. 9

10 Část IX. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření finančního roku : Příjmy: Prostředky krajského a státního rozpočtu z toho: platy odvody na pojistné a FKSP ONIV (uč. pomůcky, školení,...) Účelové prostředky * Prostředky od zřizovatele Tržby (potraviny) stravné Úroky (kladné) banka Doplňková činnost Školní družina Celkem příjmy Výdaje: Prostředky krajského a státního rozpočtu (platy, pomůcky, školení,.) Prostředky od zřizovatele (energie, opravy, služby,...) Náklady na stravné (potraviny) Poplatky bance Výdaje doplňková činnost Školní družina Celkem výdaje 965, Kč 44, Kč 54, Kč, Kč 5 33, Kč 6, Kč 345 5, Kč 4,9 Kč 7 83, Kč 7 45, Kč , Kč 965, Kč 58 33,5 Kč 345 5, Kč 6 7, Kč 7 83, Kč 7 45, Kč 3 3 8,5 Kč Výsledek hospodaření ,77 Kč. Částka 6 55,77 Kč byla vrácena zřizovateli obci Rohozná. * Účelové prostředky na rozvojové programy: Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků Posílení úrovně odměňování nepedagogických zaměstnanců Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků Školní vybavení pro žáky. ročníku základního vzdělávání Dotace EU peníze školám : příjmy v r. výdaje v r. Zůstatek 8 56,4 Kč 9 9,77 Kč ,63 Kč

11 Část X. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ?, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER, opatření IV.. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR. Část XI. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola kurz ani jinou vzdělávací akci pro dospělé tento rok neorganizovala. Část XII. Projekty financované z jiných zdrojů ZŠ a MŠ Rohozná realizovala projekt Naše škola (reg. č. CZ..7/.4./.39), pro oblast podpory.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bližší informace jsou v příloze č.. Část XIII. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nepracuje odborová organizace. V Rohozné,..... ředitelka školy

12 Pedagogická rada schválila na svém jednání dne pedagog. rada Školská rada schválila dne školská rada

13 Příloha č. HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ ROHOZNÁ Mateřská škola je součástí ZŠ a má jednu třídu s 7 dětmi od 3 do 6 let.. září bylo zapsáno 9 dětí. Již v první polovině září odešla jedna dívka do MŠ Radiměř. Důvodem byl rozchod rodičů a rušení autobusového spoje. V lednu odešla jedna dívka do MŠ Bělá nad Svitavou. Důvodem bylo stěhování rodičů. Mateřská škola končila školní rok se 7 dětmi. Na konci školního roku bylo celkem dětí celodenních a 6 dětí polodenních. U zápisu do ZŠ bylo 5 dětí. Všechny byly zapsány k základnímu vzdělávání. V MŠ pracují pedagogické pracovnice Marie Králíčková a Vlasta Luňáčková, která studuje 4. ročník VOŠP v Litomyšli. V červnu toto studium ukončila a získala kvalifikaci diplomovaný specialista v oboru předškolní pedagogika. V MŠ je zaměstnaná i školnice Jarmila Hromádková, která během dopoledne působí jako asistentka pedagoga v ZŠ. Děti MŠ se stravují v jídelně ZŠ, pouze odpolední svačina je podávána v prostorách MŠ. Provoz zařízení je celodenní od 7. hod. - do 5.3 hod. HODNOCENÍ ROČNÍHO PROGRAMU V MŠ Výchovně - vzdělávací proces probíhá v souladu s ŠVP MŠ ROHOZNÁ, který pravidelně aktualizujeme, a RVPP pro předškolní vzdělávání. Úkoly přizpůsobujeme individuálně dětem dle věku a schopností, protože děti žijí ve věkově různorodé skupině. Toto pozitivně ovlivňuje sociální vztahy a návyky ve skupině: starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších. Za celý rok získávají mnoho poznatků, rozšiřují své schopnosti a dovednosti, učí se vzájemné toleranci, pomáhají si navzájem a odpoutávají se od rodiny. Učí se žít v kolektivu vrstevníků, komunikaci s dospělými i dětmi, respektování autority a pravidel. MŠ a ZŠ sídlí v jedné budově a tvoří jednu organizaci. Některé sportovní, kulturní a společenské akce pořádáme společně. Děti MŠ si nenásilně zvykají na prostředí školy, seznamují se s učitelkami a při přechodu do ZŠ znají kolektiv školních dětí. Tím je pro ně zajištěna bezproblémová adaptace v ZŠ. Jednou z výhod je i lepší a výhodnější financování aktivit. Jednou v měsíci září a dvakrát v květnu jsme navštívili dopravní hřiště v Poličce. Děti se zde zdokonalovali v jízdě na kolech, tříkolkách a koloběžkách, učili se rozpoznat základní dopravní značky a základní pravidla pohybu na silnici. V říjnu jsme navštívili akci ČESKÝCH DRAH KINEMATOVLAK ve Svitavách. Děti zde měli možnost seznámit se s historií vlakové přepravy v jednom ze speciálně upravených vagónů. Další vagon byl upraven jako kino, kde děti měli možnost shlédnout animovaný film Medvědi od Kolína. Velkou legraci a zábavu zažily ve vagónu upraveném na velkou hernu se spoustou hraček. 3

14 .. jsme začali jezdit na plavecký výcvik do plavecké školy Svitavy. Děti se učily předplaveckým dovednostem v celkem lekcích. Výcvik byl vždy v úterý. Na plavání se přihlásilo jen 7 dětí. Mezi rodiči ostatních dětí panovala falešná obava, že by děti mohly díky plavání v zimním období onemocnět, proto děti odmítli přihlásit. 4.. jsme navštívili muzeum v Poličce, expozici Vánoce v proměnách času. Děti měly možnost seznámit se s tradicí oslavy Vánoc v několika stoletích... jsme se s dětmi účastnili Mikulášské besídky s pásmem písniček a básniček. Tuto akci pro veřejnost pořádá každoročně Obec Rohozná ve spolupráci s naší školou. Součástí této akce je i mikulášská nadílka a rozsvícení Vánočního stromu. V tomto školním roce se konala již tradiční vánoční dílna v jídelně ZŠ, na které se podíleli všichni zaměstnanci školy i rodiče našich žáků. Mezi pravidelné akce pro děti a rodiny patří vánoční besídka. Na tuto akci si děti připravily kolekci písniček a básniček se zimní a vánoční tématikou. Každoročně nás však tíží problém s nedostatkem finančních prostředků na nákup nových hraček, které představují nadílku pod stromečkem. Snažíme se částečně tento problém zmírnit tím, že žádáme sponzory o věcné dary, jako např. firmu Ravensburger Polička nebo našeho zřizovatele. Letos i někteří rodiče byli aktivní a dokázali se o bohatou nadílku postarat svými vlastními silami. Jen tak dál... jsme jeli do muzea ve Svitavách. Konala se tam výstava Zdeněk Miler Dětem. Děti poznali život a tvorbu jednoho z nejpopulárnějších výtvarníků dětské ilustrace. 6.. se konal zápis do ZŠ, který absolvovalo 5 dětí z MŠ. Všechny byly zapsány k základnímu vzdělávání. Na paloučku se jmenovalo divadelní představení, na kterém jsme byli v TD v Poličce. Součástí představení byly známé postavičky z televize JŮ a HELE. V březnu děti naší MŠ vystupovaly na dětském karnevalu s programem Pohádkové hádání nás navštívil fotograf. Děti se fotily hromadně i individuálně dle přání rodičů. Zápis do MŠ pro školní rok 3 proběhl v týdnu od do. 4. V tomto týdnu se zapsalo do MŠ pouze dítě přijela do naší školy paní Třísková, která zde pořádala výtvarnou dílnu. Děti měly možnost namalovat si obrázek v rámečku. Hned druhý den byli v naší škole manželé Stuchlíkovi se svým amatérským divadélkem. Děti prožily 6 minut velké legrace a zábavy se některé děti připojily k akci pořádané ZŠ týkající se sběru papíru. Některé opravdu aktivně s papírem pomáhaly. Výtěžek škole pomůže uhradit některé aktivity pořádané pro děti. Tato akce byla prospěšná i z výchovných důvodů, aby si děti připomněly jak správně třídit odpad a tím chránit přírodu. 4

15 . 5. pořádala MŠ spolu se ZŠ besídku k MDM. Děti si pro maminky kromě písniček a básniček připravily moc pěkný muzikál Jaro na dvorečku. Maminky potěšily i květiny a drobné dárky. Konec května jsme obohatili pěším výletem do nedaleké Manovy Lhoty. Zde jsme navštívili hospodářství rodiny Heimerle, jejichž dcera chodí do naší MŠ. Klárka nám ukázala zahradu, kde pěstují zeleninu, děti měly možnost nakrmit ovce a pohrály si s hračkami na dvoře. Bylo to příjemné zpestření jsme uspořádali pro děti výlet za pokladem. Starší děti z MŠ šly s jednou učitelkou schovat poklad plný čokoládových mincí a lentilek. Cestu značily šipkami. Mladší děti s druhou učitelkou šly poklad hledat. Děti měly z pokladu velkou radost. Spravedlivě se o něj rozdělily. Na školní výlet jsme se vydali v červnu na zámek Potštejn. Zde děti navštívily zdejší hraběnku a hraběte. Popovídaly si o životě v minulosti, přibližně v období baroko. Plnily zábavné úkoly v parku, za které byly odměněny pokladem v podobě sladkostí. Navštívili jsme zde i expozici Pohádkov, kde měly děti za úkol hádat názvy pohádek. Dalším zastavením byl zábavný park Pinguin park v obci Přívrat. Zde měly děti možnost aktivního vyžití. (motokáry, prolézačky, skluzavky, trampolíny atd ) Hned druhý den po výletu jsme si v MŠ udělali slavnostní pasování předškoláků na školáky. Děti zapsané k základnímu vzdělávání dostaly šerpy a tašku s drobnými dárky pro vzpomínku na MŠ, včetně pamětního listu. Součástí této akce bylo i opékání párků na školním dvoře a přípitek dětským šampusem. V tento den večer si nově pasovaní školáci vyzkoušeli svoji odvahu a přespali v MŠ přes noc. Součástí loučení s předškoláky je i pěší výlet na hrad Svojanov. Letos jsme si vyšli a moc se nám to líbilo jsme navštívili muzeum v Poličce expozici Africké ženy. Součástí této expozice byly fotografie ze života v Africe, různé tradiční předměty z afrického venkova, bubny a vycpaná zvířata. Lektorka této výstavy měla výklad přizpůsobený dětem z MŠ a snažila se je zaujmout praktickými ukázkami. Některé děti výstava doslova ohromila. Během školního roku navštěvovaly starší děti (zapsané do ZŠ) každý pátek odpoledne družinu nebo chodily dopoledne do výuky ZŠ. Paní ředitelka Mgr. Dana Hromádková je zvala, aby se spolu s dětmi. ročníku zapojily se do školního vyučování. To vedlo k předběžné adaptaci dětí MŠ na prostředí v ZŠ. Po celý rok děti získávají všestranné vědomosti, schopnosti a dovednosti ze všech oblastí předškolního vzdělávání. Mimo jiné jsou u nás rozvíjeny prosociální vztahy a pravidla slušného chování. Děti povzbuzujeme a motivujeme kladným hodnocením jejich výsledků. Učíme děti správně mluvit, artikulovat, správně tvořit tvary slov a věty. Logopedickou poradnu pravidelně navštěvovaly v tomto školním roce děti a u dalších dvou bylo doporučeno vyšetření logopedem. Nejdůležitější je však přístup rodičů, jak svědomitě přistupují k této problematice. U dětí pravidelně sledujeme jejich vývoj ve všech oblastech. Jestliže je dítě v nějaké oblasti pozadu, snažíme se mu pomoci individuálním přístupem. 5

16 O úspěších i problémech dětí jsou dle potřeby rodiče informováni. V kolektivu jsou děti převážně nekonfliktní, ale najde si několik těch, kteří neustále mají problémy s chováním. Učitelky se snaží profesionálním způsobem tyto konflikty řešit. Děti se učí své emoce zvládat pomocí různých her a cvičení. S rodiči je v tomto ohledu převážně bezproblémová komunikace. Najdou se i ti, kteří tomu nechtějí uvěřit nebo problém bagatelizují, ale jedná se ojedinělé případy. Rodiče dětí jsou pravidelně zváni ke spolupráci na různých akcích, mohou se aktivně podílet na přípravě a organizaci, mohou sami přispět nápady a návrhy, mohou se kdykoliv účastnit výchovného procesu v MŠ. I když je naše zařízení těmto možnostem otevřeno již dlouhodobě, zatím ze strany rodičů není takový zájem. I mladší děti zvládají bez problémů prvky sebeobsluhy, osobní hygieny a používání příborů. Mladší děti jsou velice vnímavé a často mají v některých oblastech schopnosti a dovednosti dětí, které jdou do školy. V tomto ohledu vnímáme smíšenou třídu MŠ jako pozitivní pro jejich rozvoj. Zásadně nikoho do řízených činností nenutíme, je jenom na dítěti, jestli má zájem se zúčastnit. Pokud zájem nemá, má možnost vykonávat činnosti dle vlastní volby, které však ostatní děti nebudou při práci rušit. Většinou jde o děti, které jsou uzavřenější nebo chodí do školky krátce a teprve si zvykají. Nucení do činností by je mohlo do budoucna od spolupráce odradit. Činnosti plánujeme tak, aby byly pro děti dostatečně přitažlivé a motivované, aby přitahovaly dětskou zvědavost a děti měly o spolupráci zájem. Naše snaha je, aby se dětem ve MŠ co nejvíce líbilo. Odměnou nám jsou dětské úsměvy, radost, nadšení a to, že se děti každý den do MŠ těší. Naše MŠ se snaží splnit všechny kompetence stanovené v RVP pro předškolní vzdělávání díky pestré a vyvážené nabídce činností vycházejících ze všech oblastí předškolního vzdělávání. Údaje o zaměstnancích: Vlasta Luňáčková vedoucí učitelka (studující)...4 roky praxe Marie Králíčková učitelka let praxe Jarmila Hromádková školnice... let praxe asistent pedagoga v ZŠ. SRPEN Vypracovala: Vlasta Luňáčková 6

17 Příloha č. Projekt Naše škola (Dotace pro oblast podpory.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Finanční prostředky ve výši 8 56,4 Kč byly použity takto: (stav k ) Učební pomůcky (počítače, monitory, notebook, globusy a další) 6 849, Kč Výukový software 6 658, Kč Vzdělávání pedagogů 5 95, Kč Cestovné na vzdělávání 476, Kč Hrubé mzdy pedagogů 45 79, Kč (rozdělení výuky angličtiny, tvorba výukových materiálů) Pojištění (soc., zdrav., FKSP) 5 776,79 Kč Zákonné pojištění 39, Kč Ostatní (kancelářské potřeby, externí disk apod.) 5 6, Kč Celkem 5 989,79 Kč Zbývá 7 66,6 Kč Druhou část dotace ve výši 37,6 Kč by měla škola obdržet v listopadu. Monitorovací zprávy Monitorovací zpráva č. (za období ) byla podána dne. 3.. Zpráva byla schválena dne. 6. s několika drobnými úpravami. Monitorovací zpráva č. (za období ) byla podána dne Informace o schválení příp. opravách zatím nejsou známy. 7

18 Besídka ke Dni matek 8

19 Divadlo 9

20 Návštěvy muzeí

21 Plavecká výuka

22 Sběr papíru

23 Soutěž Eurorebus a procházka Prahou 3

24 Spaní ve škole 4

25 Ze školního výletu 5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Něco začíná a něco zase končí, jako každý školní rok Za zpracovatele 28. 9.2012 Ředitelka školy Bc. Věra Pospíšilová Za Radu školy: Vlastimil Jurášek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více