Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů Ing. Petra Vacková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková"

Transkript

1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů Ing. Petra Vacková

2 Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky. Tematický cíl 10 Tematický cíl 1 Investice do vzdělávání, školení a odborné přípravy k získávání dovednosti a do celoživotní učení Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci OP VVV Zlepšení kvality vzdělávání pro každého žáka/studenta Zlepšení výkonnosti VaV

3 Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV Evropské strategické dokumenty Strategie Evropa 2020 Závěry Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) Specifická doporučení EK pro ČR Nařízení EP a R č. 1303/2013 (obecné nařízení) Nařízení EP a R č. 1304/2013 (ESF) Nařízení EP a R č. 1301/2013 (ERDF) Národní strategické dokumenty Dohoda o partnerství pro programové období Národní program reforem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Národní politika VaVaI Strategie regionálního rozvoje Strategie rozvoje vzdělávací politiky ČR do 2020 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Strategie inteligentní specializace (S3) Rámec rozvoje vysokých škol do roku 2020

4 Prioritní osy OP VVV PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (ERDF) (ESF/ERDF) PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) PO 4 Technická pomoc (ERDF)

5 Indikativní alokace dle prioritních os

6 Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Obecný cíl intervencí: posílení rovného přístupu ke vzdělávání na všech jeho stupních s cílem zvýšení potenciálu jednotlivců rozvíjet své kompetence během celého života rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření, zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

7 Struktura prioritní osy SC1 IP1 Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP SC1 IP2 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC2 IP2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích SC3 IP2 Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání SC4 IP2 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků SC5 IP2 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

8 Prioritní osa 3 - Oprávnění žadatelé a cílové skupiny Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy. Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace. Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.

9 Prioritní osa 3 - Oprávnění žadatelé a cílové skupiny Cílové skupiny: Děti a žáci Studenti vyšších odborných škol Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci) Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Rodiče dětí a žáků Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu

10 Hlavní principy OP VVV Naplnění potřeb vzdělávací politiky Návaznost na předchozí programové období Důkladná příprava výzev a zaměření intervencí, včetně přípravy projektů Zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu realizace projektů

11 Potřeby vzdělávací politiky Zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a krajů do praxe škol Společné porozumění cíli: orientace na kvalitu Vzdělávání dítěte / žáka jako ústřední bod Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka Inkluze nikoliv exkluze Systémové zlepšení kvality škol Zlepšení spolupráce v území

12 Pojetí územní dimenze v OP VVV Místní akční plány Krajské akční plány Strategie RIS3 Strategie VŠ

13 Koordinační mechanismy ukotvené v Dohodě o partnerství V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím akčních plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR.

14 Krajské akční plány (KAP)

15 Vytváření KAP Krajský Akční Plán oblast SŠ strategický rámec KAP se pohybuje v rámci, který je dán shora cíli vzdělávací politiky ČR, prioritami kraje, které jsou již promítnuty do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, RIS3 strategie vzdělávání pro potřeby záměrů ve vědě, výzkumu a inovacích regionálních sektorových dohod paktů zaměstnanosti, apod.

16 Vytváření KAP analytická a návrhová část Návrhová část KAP vzniká zdola, z potřeb a podnětů škol a dalších aktérů v území. Východiska - sekundární a primární sběr dat Opatření a konkrétní návrhy nebo projektové záměry v již existujících: krajských strategiích nebo podněty a potřeby škol strategie ITI strategie IPRÚ RIS 3 regionální annex Strategie zaměstnanosti, pakt zaměstnanosti další

17 Krajské akční plány - priority Krajské akční plány rozvoje vzdělávání jsou zaměřené na vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání, které je vázáno na regionální specifika. Základní priority MŠMT: Podnikavost a iniciativa Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO) Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Kariérové poradenství Školy jako centra dalšího vzdělávání Další témata: Klíčové kompetence a rozvoj cizích jazyků napříč tématy, regionální specifika

18 Místní akční plány (MAP)

19 Role v místních akčních plánech (MAP) místní akční plány vznikají v území odpovědnost, koordinaci a metodické řízení nese NIDV jeden projekt organizování a facilitování práce partnerství budou provádět pracovníci MAS, případně další relevantní partneři Podstatou je vznik partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích institucí v místě (NNO, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce, mentoři a konzultanti pro vzdělávání, knihovny ).

20 Místní akční plány - priority Místní akční plány rozvoje vzdělávání - předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání. Základní priority: Rozvoj kvality vzdělávání - MŠ, ZŠ čtenářská a matematická gramotnost vybavení a infrastruktura Podnikavost a iniciativa Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO) Kariérové poradenství Otevřenost a inkluzivita vzdělávání v MŠ, ZŠ Dostupnost kvalitního vzdělávání MŠ, ZŠ

21 MAP a sociálně vyloučené lokality Spolupracuje Agentura pro sociální začleňování - Rozvoj MAP směrem k inkluzívnímu vzdělávání - Podpora dohod zřizovatelů a ředitelů škol v oblasti inkluzívního přístupu - Spolupráce s OP Z a IROP (komplexní řešení problému sociálního vyloučení v místě)

22 SC 5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

23 Čeho chceme dosáhnout? Průřezov á témata OP VVV Zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory Zlepšení kompetencí dětí a žáků k podnikání a podnikavosti Zvýšit motivaci žáků ke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencí dětí i dospělých Snadnějšího přechodu absolventů na trh práce a posílení základů pro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyšší otevřenosti vzdělávacích cest napříč obory i stupni vzdělávání Posílení strategického řízení vzdělávací soustavy na úrovni krajů

24 Čeho chceme dosáhnout? Zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory Zlepšení kompetencí dětí a žáků k podnikání a podnikavosti Zvýšit motivaci žáků ke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencí dětí i dospělých Snadnějšího přechodu absolventů na trh práce a posílení základů pro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyšší otevřenosti vzdělávacích cest napříč obory i stupni vzdělávání Posílení strategického řízení vzdělávací soustavy na úrovni krajů

25 Čeho chceme dosáhnout? Průřezov á témata OP VVV Zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory Zlepšení kompetencí dětí a žáků k podnikání a podnikavosti Zvýšit motivaci žáků ke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencí dětí i dospělých Snadnějšího přechodu absolventů na trh práce a posílení základů pro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyšší otevřenosti vzdělávacích cest napříč obory i stupni vzdělávání Posílení strategického řízení vzdělávací soustavy na úrovni krajů

26 Čeho chceme dosáhnout? Průřezov á témata OP VVV Zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory Zlepšení kompetencí dětí a žáků k podnikání a podnikavosti Zvýšit motivaci žáků ke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencí dětí i dospělých Snadnějšího přechodu absolventů na trh práce a posílení základů pro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyšší otevřenosti vzdělávacích cest napříč obory i stupni vzdělávání Posílení strategického řízení vzdělávací soustavy na úrovni krajů

27 Čeho chceme dosáhnout? Průřezov á témata OP VVV Zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory Zlepšení kompetencí dětí a žáků k podnikání a podnikavosti Zvýšit motivaci žáků ke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencí dětí i dospělých Snadnějšího přechodu absolventů na trh práce a posílení základů pro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyšší otevřenosti vzdělávacích cest napříč obory i stupni vzdělávání Posílení strategického řízení vzdělávací soustavy na úrovni krajů Krajské akční plány

28 Mapa projektů SC5 ZVÝŠENÍ KVALITY A RELEVANCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (IPS NÁRODNÍ) I. Inovace soustavy RVP počátečního odborného vzdělávání a přímou podporu škol v modernizaci svých ŠVP a II. Podpora strategických a provázaných intervencí do kvality odborného vzdělávání realizovaných na krajské úrovni. KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (IPS V ÚZEMÍ) PODPORA PODNIKATELSKÝCH KOMPETENCÍ IPO / Unit costs PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ IPO / Unit costs PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ IPS v území IPO / Unit costs PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM IPO / Unit costs PODPORA SÍTÍ ŠKOL CŽU IPS v území IPO / Unit costs

29 Naplňování SC5 v čase

30 Naplňování SC5 v čase vlna šablon KROV Výzva na KAP Nové produkty pro poradenství

31 vlna šablon návaznost na KAP IPO návaznost na KAP Další výzvy dle průběžné evaluace potřeb Naplňování SC5 v čase vlna šablon Nové produkty pro CŽU KROV Výzva na KAP Nové produkty pro poradenství

32 Odborné vzdělávání a spolupráce škol a firem Doporučení POSPOLU Prescreening Studie NÚV Diskuse s odborníky Vývoj trhu práce Analýza výzev OP VK Legislativní úpravy Projekty FDV VÝCHODISKA / INSPIRACE Projekt Svazu průmyslu ( Sektorové dohody 2 )

33 IPn POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a trvá od prosince 2012 do konce června Projekt realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který společně se sociálními partnery zajišťuje naplnění jednotlivých klíčových aktivit. Projekt je realizován ve spolupráci se zaměstnavateli a zástupci veřejné sféry ve školství. Kromě profesních asociací, zaměstnavatelských svazů, orgány státní správy, zřizovatelů škol a dalších organizace se na jeho realizaci podílí celá řada odborníků, kteří působí přímo ve školách a podnicích. V lednu 2013 byla ustavena 13členná komise sociálních partnerů, která reprezentuje jejich zájmy. Složení komise bylo zvoleno s ohledem na zaměření projektu na technické obory. Členy komise sociálních partnerů jsou zástupci zaměstnavatelských svazů (Svaz průmyslu a dopravy, Sdružení automobilového průmyslu, Svaz strojírenské technologie, Česko-německá obchodní a průmyslová komora), dále zástupci vysokých a středních škol, zaměstnavatelů, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a krajů. Úloha komise sociálních partnerů je poradní.

34 IPn POSPOLU Poslání a cíle projektu Posláním projektu je, aby se v jeho rámci potkaly zkušenosti a představy jednotlivých zájmových skupin a na jejich základě vznikla sdílená představa o tom, jaký model spolupráce středních škol a firem při odborném vzdělávání je pro tuto zemi vhodný. Cílem projektu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům systémových a legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

35 IPn POSPOLU Zkvalitňování spolupráce prostřednictvím prvků a principů ECVET Projekt Pospolu se inspiruje principy ECVET, jednoho z nástrojů na podporu celoživotního učení a mobility žáků a učitelů, které zavádí do praxe. Na národní úrovni podporuje spolupráci škol a podniků také ve smyslu národní mobility a zároveň přispívá ke zvýšení kvality praktického vyučování žáků středních odborných škol.

36 IPn POSPOLU Zdroje informací Analýza stávajícího stavu spolupráce Pilotní ověřování stávající spolupráce mezi školami a firmami ve vybraných oborech převážně technického charakteru. Monitoring spolupráce škol a zaměstnavatelů. Ověřování spolupráce u partnerství zapojených touto formou probíhá ve spolupráci s konkrétními spolupracovníky ze škol a firem Individuální sběr podnětů ze škol, firem, asociací a sdružení, tedy od všech, kteří se chtějí k problematice vyjádřit. Všechny tyto podklady a podněty budou analyzovány a zpracovány do souboru opatření podporujících spolupráci škol a firem.

37 IPn POSPOLU Dotazníkové šetření současná podoba odborné přípravy žáků Od druhé poloviny září 2013 do listopadu 2013 proběhlo plošné dotazníkové šetření formou internetového dotazování, do něhož byly zahrnuty všechny střední a vyšší odborné školy a vybraní zaměstnavatelé s nejméně 20 zaměstnanci. Cílovými osobami byli ředitelé škol a vedoucí pracovníci firem, případně jimi pověření pracovníci Dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory měly za úkol sesbírat informace nejen o současné podobě odborné přípravy žáků ve školách a u zaměstnavatelů, ale také o pedagogických pracovnících a žácích těchto škol. Zaměstnavatelé poskytli důležité informace o průběhu a výsledcích odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a o připravenosti absolventů středních a vyšších odborných škol ke vstupu na trh práce..

38 IPn POSPOLU Doporučení škol Ředitelé škol hodnotí jednoznačně pozitivně přínos spolupráce se zaměstnavateli pro školy i žáky a částečně také pro samotné zaměstnavatele. Podle ředitelů škol spolupráce se zaměstnavateli ve výsledku nejen významně přispívá ke snižování nezaměstnanosti absolventů SOŠ, ale podílí se také na celkovém snižování lokální nezaměstnanosti.

39 IPn POSPOLU - Bariéry identifikované školami Nedostatek finančních prostředků ve školách Dostupnost vhodných firem z hlediska zaměření či oboru Lékařské prohlídky žáků Nastavení hygienických a bezpečnostních předpisů Absence daňového zvýhodnění pro firmy, v jejichž prostředí je odborný výcvik žáků realizován. Laxní přístup samotných žáků k odbornému výcvik Nedostatek zakázek v soukromém sektoru

40 IPn POSPOLU Bariéry spolupráce identifikované zaměstnavateli Problémy při komunikaci a obtížnou dohodu Nedostatek finančních prostředků Dostupnost vhodných škol z hlediska dopravní obslužnosti

41 IPn POSPOLU Faktory ovlivňující zapojení škol a zaměstnavatelů do vzájemné spolupráce ŠKOLY Současná demografická situace v ČR, v jejímž důsledku mají často problém naplnit svou kapacitu Různorodost vyučovaných oborů a počet žáků - počet firem, se kterými střední a vyšší odborné školy spolupracují, do značné míry souvisí s typem a velikostí školy ZAMĚSTNAVATELÉ Ekonomická situace firmy. Situace na trhu práce, která je silně regionálně podmíněna.

42 IPn POSPOLU Změny navrhované školami a zaměstnavateli zvýšit podíl odborné přípravy na pracovištích zaměstnavatelů; změnit způsob financování praktické přípravy žáků ve firmách formou daňových odpočtů (již zohledněno v novele zákona o daních z příjmů); změnit způsob financování škol; vyřešit problém povinných lékařských prohlídek žáků před nástupem na praxi ve firmě (již zohledněno v návrhu novely školského zákona) a BOZP; zlepšit přípravu žáků na základních školách.

43 IPn POSPOLU Výstupy projektu - Nový model odborného vzdělávání Návrh nového modelu odborného vzdělávání vzešel v projektu Pospolu z diskuzí se sociálními partnery. Model umožňuje spolupráci škol a firem s využitím prvků duálního systému při realizaci odborného výcviku a odborné praxe žáků v reálném pracovním prostředí. Nový model vychází ze stávajících možností a podmínek v ČR. Jeho cílem je víceméně vyhovět požadavkům škol i zaměstnavatelů na větší zapojení firem do vzdělávacího procesu a přispět tím k rozvoji odborného vzdělávání. Na jeho přípravě pracuje pracovní skupina. Je plánováno projednávání modelu odborného vzdělávání v první polovině roku 2015

44 IPn POSPOLU Výstupy projektu Obecné modely spolupráce Obecné modely představují formy možné spolupráce v oborech H, M a L0, např. odborný výcvik na pracovišti zaměstnavatele využití odborníků z praxe ve výuce profilová maturitní zkouška atd. Obecné modely lze rozpracovat pro jakoukoliv skupinu oborů odborného vzdělání do tzv. aplikovaných modelů.

45 IPn POSPOLU Výstupy projektu Aplikované modely spolupráce vycházejí z obecných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů a postupně vznikají pro všechny skupiny oborů. Popisují možnosti spolupráce škol a firem a podniků ve všech aspektech, které je potřeba řešit při koncipování této spolupráce ve vybraném oboru. Obsahují tedy konkrétní informace o spolupráci a jejích cílech, obsahu, způsobech organizačního zajištění a evaluace, popisují legislativní prostředí. Tyto modely slouží jako námět a inspirace pro pedagogické pracovníky ve školách a pro zástupce firem při společném plánování, realizaci a vyhodnocení jejich konkrétní spolupráce. Jde o podklad pro rozpracování vlastních principů spolupráce školy a firmy. Celkem vzniklo 56 aplikovaných modelů, které jsou postupně doplňovány případovými studiemi a příklady dobré praxe konkrétních škol. Do podoby modelů se promítnou i praktické zkušenosti získané z pilotáže a z monitoringu ve 26 partnerstvích škol a firem.

46 Odborné vzdělávání a spolupráce škol a firem screening potřeb SITUACE Dvě třetiny SŠ a polovina ZŠ chce rozšířit spolupráci se zaměstnavateli ve ZŠ zvýšení motivace žáků a kariérové poradenství předvídání potřeb trhu práce 35 SŠ vzdělávání učitelů 41 úpravy ŠVP 41 motivace žáků 48 praktické vyučování

47 Připravované intervence v oblasti spolupráce škol a zaměstnavatelů

48 Plánované aktivity v OP VVV ONLINE PLATFORMA SÍŤUJÍCÍ ŠKOLY A FIRMY (nabídka a poptávka po praxích a stážích, nabídka odborníků pro výuku odborných předmětů na školách, projektové spolupráce) IPo projekty ŠABLONY

49 Aktivity podporované v Ipo i šablonách Společná tvorba ŠVP cílem bude průřezové zkvalitnění vzdělávacího oboru a zvýšení jeho relevance. Lépe projekty, ve kterých bude zapojeno více škol a firem cílem zajistit, že ŠVP budou rozvíjet spíše takové kompetence, které nebudou vázány na jednoho budoucího zaměstnavatele a budou základem pro dlouhodobou uplatnitelnost možnost toto bonifikovat?? Stáže učitelů u zaměstnavatelů Přednášky zaměstnavatelů na školách (lektoři) možné i jako výměna současně učitelé jsou na stáži a místo nich jsou lidi z firem ve školách aby se škola nedostala do problémů s nedostatkem kapacit pro výuku

50 Aktivity podporované v Ipo i šablonách Akce kariérového poradenství (exkurze, career days ve školách). Další vzdělávání zaměstnanců firem ve školách a služby kariérového poradenství pro ně (profesní diagnostika apod.) Podpora neformálního a zájmového vzdělávání ve spolupráci škol a zaměstnavatelů (vč. soutěží, kroužků apod.) TEMATICKÁ PARTNERSTVÍ

51 Ipo projekty Principem bude síťování škol a firem. U projektů s minimálně celokrajským významem síťování alespoň 10 škol a 10 firem. Výzva na IPo projekty, kterými bude podpořeno odborné vzdělávání ve specifických oborech tedy např. stavebnictví, gastronomie, strojírenství, chemie

52 Ipo projekty - Odborné vzdělávání Očekávaní příjemci projektů: kraj (pokud kraj uzná nějaký obor jako svou prioritu a zdůvodní to svou strategií (např. RIS3) kraj by si mohl třeba vybrat až tři taková témata, která by považoval za nosná a klíčová pro svůj trh práce), nebo skupina škol a firem, školy, neziskové organizace Navázáno na KAP a/nebo národní priority stanovené MŠMT ve spolupráci s partnery

53 Témata šablon 1. fáze Odborníci z praxe ve výuce Projektová spolupráce škol se zaměstnavateli Připraven o Tandemová výuka Metodik odborných předmětů ve škole Do jiných SC Praktické vyučování (šablona OP VK) Stáže pedagogů (šablona OP VK) Rozvoj výuky odborných předmětů v cizím jazyce (DVPP, mentoring)i krajů Odloženo

54 Šablona - Odborníci z praxe ve výuce Cílem je posílit vazbu počátečního vzdělávání na reálné pracovní prostředí a posílit kontakt dětí, žáků a učitelů na odborníky z praxe. Šablona umožní škole zaplacení odborníků z praxe formou DPČ ve výši 0,25 úvazku, vyučující odborné předměty nebo vedoucí hodiny praktického vyučování, případně realizující společnou výuku s učiteli odborných předmětů nebo praktického vyučování, zajišťující přípravu výuky nebo spolupracující na úpravách ŠVP nebo se podílejících na závěrečných zkouškách. Současně budou zajištěny materiální podmínky pro práci odborníka z praxe na škole (paušálním příspěvkem na úhradu nákladů vzdělávání, cestovné, materiál, dovybavení dílny ).

55 Šablona - Odborníci z praxe ve výuce Šablona umožní uhradit dalším 3 PP školy 6 hodin měsíčně pro daný školný rok společné práce s odborníkem v oblasti společné přípravy výuky či úpravách ŠVP. Přidanou hodnotou šablony je zvýšení intenzity kontaktu mezi pedagogickými pracovníky a osobami z praxe, což se pozitivně projeví v kvalitě výuky a jejímu přiblížení skutečným problémům, postupům a procesům, které jsou řešeny v praxi. Druhým přínosem je zvýšení zájmu a motivace studentů, kterým může odborník z praxe zprostředkovat cenné zkušenosti a informace o aktuálním vývoji v daném oboru. Šablona může rovněž přispět k řešení kapacitních problémů školy - odborník z praxe může např. zastoupit učitele, který rozvíjí své kompetence dalším vzděláváním nebo který je na stáži u zaměstnavatele Cílová skupina: Studenti středních škol, pedagogičtí pracovníci

56 Šablona/složený projekt - Projektová spolupráce škol se zaměstnavateli Cílem je podpořit kontakt žáků a studentů s reálným pracovním prostředím vytvořením podmínek pro jejich projektovou spolupráci se zaměstnavateli. Zaměstnavatel definuje témata, která mohou být řešena týmem studentů. Témata musí mít vazbu na ŠVP. 1 šablona = předpoklad práce 5 studentů po dobu pět měsíců včetně podpory 1 pedagogického pracovníka (10 hodin měsíčně po dobu 5 měsíců), včetně paušální částky na cestovné, materiál. Cílem šablony je poskytnout příspěvek na úhradu nákladů, nikoli krýt veškeré náklady aktivity.

57 Šablona/složený projekt - Projektová spolupráce škol se zaměstnavateli Přidanou hodnotou aktivity je to, že s pomocí zaměstnavatelů je možné definovat témata prací bližší skutečným problémům a postupům, která jsou řešena v oborech a odvětvích na která daná škola připravuje svoje studenty (to platí zejména pro střední odborné školy). V případě základních škol půjde o projekty mající vazbu na téma Člověk a svět práce, v případě gymnázií na jakoukoliv vzdělávací oblast, u které škola doloží vazbu na téma stanovené zaměstnavatelem. Šablona je doporučená pro zapojení studentů předposledního ročníku ZŠ či SŠ. Cílová skupina: Žáci základních škol, studenti středních škol, pedagogičtí pracovníci

58 Děkuji za pozornost

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více