ORP Jablonec nad Nisou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORP Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Jablonec nad Nisou Liberecký Rozloha ORP 142 km 2 Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 1 Obce s pověřeným úřadem Jablonec nad Nisou Počet obcí 11 Bedřichov Josefův Důl Pulečný Dalešice Lučany nad Nisou Rádlo Názvy obcí Jablonec nad Nisou Maršovice Rychnov u Jablonce nad Nisou Janov nad Nisou Nová Ves nad Nisou Hustota zalidnění 399 osob/km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 4 Název a typ dobrovolného svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka MIKROREGION JIZERSKÉ HORY svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN MIKROREGION TANVALDSKA monotematický polyfunkční polyfunkční polyfunkční 3

4 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP Jablonec nad Nisou působí 4 dobrovolné svazky obcí (Dopravní sdružení obcí Jablonecka, MIKROREGION JIZERSKÉ HORY, Svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN, MIKROREGION TANVALDSKA), přičemž v těchto svazcích je sdruženo všech 11 obcí spadajících do správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou. DSO působící v území ORP 4

5 Obce v území ORP zapojené do DSO 5

6 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 6

7 2.1 Obecné informace V dané oblasti jsou poměrně výrazné 2 dobrovolné svazky obcí a to Dopravní sdružení obcí Jablonecka a MIKROREGION JIZERSKÉ HORY. DSO MIKROREGION CÍSŘASKÝ KÁMEN a MIKROREGION TANVALSDSKA v území ORP Jablonec na Nisou plní pouze okrajovou roli. MIKROREGION JIZERSKÉ HORY je dobrovolným svazkem obcí aktivním, polyfunkčním a z 11 obcí v území ORP Jablonec nad Nisou zahrnuje 10 obcí. I z tohoto důvodu se jeví DSO MIKROREGION JIZERSKÉ HORY vhodný pro další prohlubování meziobecní spolupráce jako svazek obce. DSO Dopravní sdružení Jablonecka má 7 členů a všechny spadají do správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou. Dopravní sdružení obcí Jablonecka je velice aktivní svazek obcí s dlouhodobou tradicí, s potenciálem nárůstu členské základny a s možností rozšíření své činnosti také na jiné oblasti. I z tohoto důvodu je jeví DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka jako vhodný kandidát na prohloubení meziobecní spolupráce. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou převažuje organizační struktura zahrnující nejvyšší orgán složený ze zástupců všech členů, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný orgán, který zastupuje svazek navenek a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = V případě DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka je v rámci hlasování zohledněna výše ročních členských příspěvků. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a samozřejmě volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Na jeho rozhodnutí je samozřejmě také vázáno disponování s celistvostí svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či zrušení svazku. Dále je nejvyšší orgán potvrzovatelem roční účetní závěrky a samozřejmě také schvaluje pravidelné roční rozpočty. Nejvyšší orgán se schází pravidelně nejméně 3 krát za kalendářní rok. Výkonný orgán = Volený orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. V jeho čele zpravidla stojí zvolený jedinec, který má právo zastupovat svazek navenek a zavazovat jej při jednání se třetími osobami. Buď výkonný orgán, nebo jeho čelní představitel předkládá nejvyššímu orgánu ke schválení účetní závěrku a návrh rozpočtu. Orgán, který zastupuje svazek = Tento (zpravidla) jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích a zpravidla také odpovídá za řádné vedení účetnictví a daňovou agendu. Kontrolní orgán = Kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku dohlíží především na hospodaření svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy. U některých DSO se můžeme setkat ještě s orgánem disponujícím administrativně-organizačními pravomocemi. Bývá označován nejvíce jako tajemník. 7

8 2.3 Financování dobrovolných svazků obcí Dobrovolné svazky obcí jsou ve všech případech financovány především ze vstupních vkladů přistupujících, resp. zakládajících členů, pravidelných ročních členských příspěvků a dále z úvěrů a jiné finanční výpomoci, výnosy z pronájmu majetku, zisk z hospodářské činnosti svazku. Velmi důležitým zdrojem financování, na který se především DSO zaměřují, jsou různé dotační programy. Základním kritériem pro stanovení výše pravidelného finančního příspěvku je počet trvale usídlených obyvatel členských obcí k určenému datu (většinou 1. leden roku, za který se příspěvek platí). O konkrétní výši příspěvku a vstupního vkladu rozhoduje zpravidla nejvyšší orgán svazku v závislosti na plánovaném hospodaření svazku (ačkoli v několika DSO je částka stanovena pevně ve stanovách). 8

9 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Dopravní sdružení obcí Jablonecka 9

10 Název DSO Adresa IČ Dopravní sdružení obcí Jablonecka Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou Web - Počet členů DSO 7 Bedřichov Název ORP Adresa IČ Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou Lučany nad Nisou Nová Ves nad Nisou Pulečný Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou Bedřichov 218, Bedřichov Jablonec nad Mírové nám. 19, Jablonec Nisou nad Nisou Jablonec nad Janov nad Nisou 520, Nisou Janov nad Nisou Jablonec nad Lučany nad Nisou 333, Nisou Lučany nad Nisou Jablonec nad Nová Ves nad Nisou 281, Nisou Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Pulečný 26, Rychnov u Nisou Jablonce nad Nisou Jablonec nad Husova 490, Rychnov u Nisou Jablonce nad Nisou Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov zabezpečování a uspokojování potřeb v oblasti veřejné hromadné dopravy, tj. zabezpečování městské hromadné dopravy pro města a obce sdružené ve svazku uzavírání smluv o závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě, vč. jejího financování a zastupování členů svazku obcí při jednáních o společných věcech s třetími osobami monotematický valná hromada předseda tajemník revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat stanovy, přijímat nové členy svazku obcí, vylučovat členy svazku obcí, 10

11 Usnášeníschopnost Předseda Tajemník rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady ročních členských příspěvků, volit a odvolávat předsedu a revizní komisi svazku obcí a kontrolovat jejich činnost, schvalovat rozpočet a roční uzávěrku svazku obcí, rozhodovat o rozdělení zisku a jeho použití, schvalovat rozpočtové provizórium, rozhodovat o způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o použití volných finančních prostředků, schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku obcí a případnou spoluúčast třetích osob na nich, schvalovat formu a výši odměn předsedovi a revizní komise, rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o svazku obcí, rozhodovat o zrušení svazku obcí a o majetkovém vypořádání, projednávat rozsah dopravní obslužnosti na území členských obcí, projednávat a schvalovat návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby mezi svazkem obcí a dopravcem pro příslušný kalendářní rok (konkretizace závazku veřejné služby), schvalovat přijetí úvěrů. Jsou-li přítomni členové s více jak 2/3 oprávněných hlasů. Rozhoduje 2/3 většinou přítomných hlasů, pokud stanovy nevyžadují většinou jinou. Vystupovat za svazek obcí navenek svým jménem, svolávat valnou hromadu a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat její průběh, řídit a kontrolovat práci tajemníka, jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti svazku obcí, zajišťovat vedení účetnictví za svazek obcí, zajišťovat archivaci písemností svazku obcí, předkládat valné hromadě roční rozpočet a roční uzávěrku svazku obcí, organizovat práce při zrušení a zániku svazku obcí, zajišťovat projednání závěrečného účtu svazku obcí v zastupitelstvech členských obcí připravovat podklady pro valnou hromadu, zajišťovat přezkoumání hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok buď Krajským úřadem Libereckého kraje nebo auditorem administrativně-organizačním pracovníkem, který nemá pravomoci statutárních orgánů, vede a vyřizuje běžnou administrativní a organizační agendu, připravuje materiály pro vrcholové orgány, vyhotovuje zápisy z jednání valných hromad i rady DSOJ, vede přehled platných usnesení orgánů svazku, vede evidenci funkčních období osob v orgánech svazku obcí a upozorňuje předsedu svazku obcí na blížící se konec mandátů. 11

12 Revizní komise Usnášeníschopnost kontroluje hospodaření sdružení, sleduje a kontroluje práci předsedy, tajemníka a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami svazku obcí, má právo nahlížet do všech písemností svazku obcí, účastní se jednání zástupců svazku obcí se třetími osobami, je podřízena valné hromadě. Není uvedeno ve stanovách. Roční členské příspěvky členů, příspěvky územních samosprávných celků, státní dotace, přijaté dary, výnosy z činnosti. Financování DSO Závěr a doporučení Toto Dopravní sdružení obcí Jablonecka je monotematický činný svazek, který se skládá ze 7 členů, kde všechny obce spadají do ORP Jablonec nad Nisou. Jeho organizační struktura se skládá z valné hromady, předsedy svazku, tajemníka svazku a revizní komise. Svazek se schází méně často a jeho hlavním cílem je zabezpečování a uspokojování potřeb v oblasti veřejné hromadné dopravy. Dopravní sdružení obcí Jablonecka zastává jednu z hlavních pozic v rámci území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou a je doporučen k prohlubování meziobecní spolupráce. 12

13 3.2 Mikroregion Jizerské hory 13

14 Název DSO Adresa Mikroregion Jizerské hory Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou IČ Web nemají Počet členů DSO 11 Název ORP Adresa IČ Jablonec nad Nisou Rychnov u Jablonce nad Nisou Smržovka Lučany nad Nisou Bedřichov Janov nad Nisou Nová Ves nad Nisou Pulečný Rádlo Maršovice Dalešice Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou Jablonec nad Husova 490, Rychnov u Nisou Jablonce nad Nisou Náměstí TGM 600, Tanvald Smržovka Jablonec nad Nisou , Lučany nad Nisou Jablonec nad Nisou Bedřichov 218, Bedřichov Jablonec nad Nisou , Janov nad Nisou Jablonec nad Nisou , Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Nisou , Pulečný Jablonec nad Nisou , Rádlo Jablonec nad Maršovice 52, Jablonec Nisou nad Nisou Jablonec nad Dalešice 67, Rychnov u Nisou Jablonce nad Nisou Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Všeobecná ochrana ŽP v zájmovém území Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení 14

15 Typ DSO Organizační struktura Shromáždění starostů Usnášeníschopnost Předseda Místopředseda Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí Propagace sdružení a jeho zájmového území Takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí polyfunkční Shromáždění starostů (sněm) Předseda Místopředseda Tajemník Revizní skupina Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat stanovy. Přijímat nové členy a vylučovat členy svazku obcí. Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků. Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, místopředsedu, tajemníka a revizní skupinu sdružení a kontrolovat jejich činnost. Schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní závěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků. Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku. Schvalovat jednotlivé akce a aktivity sdružení a případnou spoluúčast třetích osob na nich. Rozhodovat o účasti sdružení v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech. Schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným ve sdružení výkonem jednotlivých funkcí a prací. Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o sdružení. Při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Rozhodují většinou hlasů všech členů. Svolávat shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh. Řídit a kontrolovat práci místopředsedy a tajemníka. Jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a společně s kterýmkoli dalším členem svazku podepisovat s tím související písemnosti za svazek obcí. Zajišťovat vedení účetnictví a archivaci písemností za svazek. Předkládat shromáždění starostů roční rozpočet sdružení a roční účetní závěrku. Organizovat práce při zrušení a zániku sdružení. Plnit funkce předsedy v jeho nepřítomnosti. 15

16 Tajemník Revizní skupina Usnášeníschopnost Vést a vyřizovat běžnou administrativní a organizační agendu a připravovat materiály pro vrcholové orgány svazku obcí. Sledovat a kontrolovat práci předsedy, místopředsedy a tajemníka a posuzovat jejich činnost v souladu se stanovami svazku obcí. Právo nahlížet do všech písemností sdružení a účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami. Není uvedeno ve stanovách. Financování DSO Vstupní vklady členů. Roční příspěvky. Dotace, dary. Výnosy z akcií a aktivit sdružení. Výnosy z účasti sdružení na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena. Závěr a doporučení DSO Mikroregion Jizerské hory je polyfunkční svazek. Má zavedenu poměrně jasně fungující organizační strukturu, která má přesně rozdělené kompetence. Hlavní činností svazku jsou projekty rozvoje informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory, nasvícení přechodů pro chodce a rekonstrukce autobusových zastávek ve vybraných obcích MJH. Dalším projektem je varovný a informační systém obyvatelstva a rozšíření sítě širokopásmového bezdrátového internetu. Jde o činný svazek, který se skládá z 11 členů, z nichž 10 obcí spadá pod správní obvod ORP Jablonec nad Nisou, zbylý člen pod ORP Tanvald Smžovka. DSO zastává spíše okrajovou roli pro ORP Jablonec nad Nisou, ale pro velký počet členů je vhodným kandidátem na podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce. 16

17 3.3 Svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN 17

18 Název DSO Adresa IČ Web Svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN obecní úřad Rádlo 252, Rádlo Počet členů DSO 3 Název ORP Adresa IČ Dlouhý Most Liberec Dlouhý Most 193, Liberec Jablonec nad Rádlo Nisou Rádlo 252, Rádlo Šimonovice Liberec Šimonovice 70, Liberec Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Shromáždění starostů Základní informace o DSO dle stanov Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami, zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, propagace svazku a jeho zájmového území, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti, společný postup obce k řešení programů regionální politiky Libereckého korej, ČR, případně EU. polyfunkční Shromáždění starostů, předseda/místopředseda, revizní skupina. Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat smlouvu a stanovy, přijímat/vylučovat nové členy svazku, rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních 18

19 Usnášeníschopnost Předseda/místopředseda Revizní skupina Usnášeníschopnost členských příspěvků, volit, jmenovat a odvolávat předsedu svazku, místopředsedu svazku a revizní skupinu a kontrolovat jejich činnost, schvalovat roční rozpočet svazku a roční závěrečný účet a rozhodovat o použití volných finančních prostředků, rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku, podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav, schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich, rozhodovat o smluvních ujednáních svazku s podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty a o účasti ne jejich akcích a projektech, schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací, rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku. Je-li přítomna nadpoloviční většina starostů členských obcí. Rozhoduje většinou hlasů všech starostů nebo místostarostů. Svolávat shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh, řídit a kontrolovat práci místopředsedů, jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek, zajišťovat vedení účetnictví svazku, zajišťovat archivaci písemností svazku, předkládat shromáždění starostů roční rozpočet a roční závěrku, organizovat práce při zrušení a zániku svazku. sleduje a kontroluje práci předsedy svazku, místopředsedy svazku a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se smlouvou a stanovami svazku, má právo nahlížet do všech písemností svazku má právo účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami Není uvedeno ve stanovách. Financování DSO Vstupní vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcí a aktivit svazku, výnosy z účasti svazku na činnosti jiných subjektů. Závěr a doporučení Svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN je polyfunkční svazek, který není příliš aktivní, ale je stále funkční. Skládá ze 4 členů, z toho 3 obce spadají pod správní obvod ORP Liberec, zbývající obec spadá 19

20 pod ORP Jablonec nad Nisou - Rádlo. Svazek se schází asi 4-5 x ročně. Jeho organizační struktura se skládá ze shromáždění starostů, předsedy svazku, místopředsedy svazku a kontrolní skupiny. Hlavním cílem jsou volnočasové aktivity občanů obcí a všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území. Svazek zastává spíše okrajovou pozici v daném ORP Jablonec nad Nisou a proto není doporučen k prohlubování meziobecní spolupráce. 20

21 3.4 DSO Mikroregion Tanvaldska 21

22 Název DSO Adresa Mikroregion Tanvaldsko Palackého 359, Tanvald IČ Web Počet členů DSO 12 Název ORP Adresa IČ Desná Tanvald Krkonošská 318, Desná Harrachov Tanvald Centrum 150, Harrachov Kořenov Tanvald Kořenov Plavy Tanvald Plavy Smržovka Tanvald TGM 600, Smržovka Tanvald Tanvald Palackého 359, Tanvald Velké Hamry Tanvald Velké Hamry Zlatá Olešnice Tanvald Zlatá Olešnice Jiřetín pod Bukovou Tanvald Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice Albrechtice v Jizerských horách Tanvald Albrechtice v Jizerských horách Josefův Důl Jablonec nad Nisou Dolní Maxov 28, Josefův Důl Zásada Železný Brod Zásada Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. společný postup obcí svazku k řešení a realizaci programů regionální politiky ČR a EU. spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje cestovního ruchu. koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku. slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné 22

23 Typ DSO Organizační struktura Valné shromáždění Usnášeníschopnost ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území. uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života a obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku obcí jako celku. propagace Svazku obcí a jeho zájmového území. hospodaření s majetkem. samostatné aktivity obcí pověřených k jejich realizaci Svazkem obcí. polyfunkční Valné shromáždění Předseda svazku Dva místopředsedové svazku Revizní skupina Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat Stanovy svazku obcí. Přijímat nové členy a vylučovat členy Svazku obcí. Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady ročních členských příspěvků. Volit a odvolávat předsedu a místopředsedy a revizní skupinu a kontrolovat jejich činnost. Schvalovat roční rozpočet Svazku obcí, roční účetní uzávěrku, rozdělení finančního prospěchu a rozhodovat o použití volných finančních prostředků a hospodaření s majetkem Svazku obcí. Schvalovat účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví. Schvalovat rozdělení finančního prospěchu a případný způsob úhrady ztráty. Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku Svazku obcí. Schvalovat jednotlivé akce a aktivity Svazku obcí a případnou spoluúčast třetích osob na nich. Rozhodovat o účasti Svazku obcí v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech. Schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným Svazkem obcí výkonem jednotlivých funkcí. Vypracovávat alespoň jednou za rok zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření. Zajistit řádné účetnictví Svazku obcí a dalších potřebných evidencí a kontrolovat jejich řádné vedení. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy svazku pověřit jiného člena Svazku obcí oprávněním jednat jménem svazku. Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zániku Svazku. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina statutárních zástupců členů Svazku obcí. Usnesení je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina přítomných statutárních zástupců členů Svazku obcí. Přijetí/vyloučení člena svazku, změna stanov, zrušení svazku, schválení roční účetní uzávěrky souhlas 2/3 členů svazku. 23

24 Předseda svazku Místopředseda svazku Revizní skupina Usnášeníschopnost Je statutárním orgánem a řídí Valné shromáždění a jedná navenek jeho jménem Svolávat Valné shromáždění a řídí jeho činnost. Zajišťovat administrativní činnost Svazku. Jednat jménem Svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za Svazek. Jménem Svazku je oprávněn jednat samostatně. Jmenuje likvidátora. Plnit funkce předsedy v jeho nepřítomnosti. Sledovat a kontrolovat práci předsedy a místopředsedy svazku a posuzovat jejich činnost v souladu se stanovami Svazku obcí. Právo nahlížet do všech písemností Svazku a účastnit se jednání zástupců Svazku obcí se třetími osobami. Není uvedeno ve stanovách. Financování DSO Vstupní vklady členů Roční členské příspěvky Dotace, dary, odkazy Výnosy z aktivit Svazku obcí Výnosy z účasti Svazku obcí na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena Závěr a doporučení Tento polyfunkční DSO je činný a schází se pravidelně 1x do měsíce. Má zavedenu poměrně jasně fungující organizační strukturu, která má přesně rozdělené kompetence. Hlavní činností jsou projekty varovného protipovodňového systému pro Mikroregion Tanvaldsko, zimní turistické nabídky, propagace přeshraniční zimní turistické nabídky a míst s tradicí. Mikroregion se skládá z 12 členských obcí, z nichž 10 spadá do ORP Tanvald, jedna pod ORP Železný Brod Zásada a poslední obec spadá pod ORP Jablonec nad Nisou Josefův Důl. DSO zastává spíše okrajovou pozici v ORP Jablonec nad Nisou. Proto není tento svazek vhodným kandidátem na podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce. 24

25 4 Návrhová část Ve správním obvodu ORP Jablonec nad Nisou působí 4 aktivní dobrovolné svazky obcí. Tři svazky (Mikroregion JIZERSKÉ HORY, Mikroregion CÍSAŘSKÝ KÁMEN a Mikroregion TANVALDSKA) jsou polyfunkční a nezaměřují se čistě na dosažení časově ohraničeného účelu. Svazek obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka je svazkem monotematickým, ale velice aktivním s pevnou a funkční vnitřní organizační strukturou se zaměřením na oblast veřejné hromadné dopravy. Jako nejvhodnější kandidáti na podporu v rámci rozvoje meziobecní spolupráce se jeví Mikroregion JIZERSKÉ HORY a Dopravní sdružen obcí Jablonecka. Mikroregion JIZERSKÉ HORY sdružuje 10 z celkového počtu 11 obcí v rámci území ORP Jablonec nad Nisou. Nevýhodou tohoto DSO je nižší aktivita svazku. Oproti tomu Dopravní sdružení obcí Jablonecka zahrnuje pouze 7 členských obcí, ale nespornou výhodou je vhodná organizační struktura a vysoká aktivita. Tento svazek je činný a schopný se rozšiřovat. Předmět činnosti zmíněného DSO sice není široce zaměřen, ale i tak představuje vhodný základ pro budoucí začlenění do procesu řešení lokálních problémů a proto je doporučen k dalšímu prohlubování meziobecní spolupráce v rámci území ORP Jablonec nad Nisou. DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka disponuje přehlednou organizační strukturou, má individuální výkonný orgán (Předsedu), který řídí činnost svazku mezi zasedáními Valné hromady. DSO rovněž disponuje funkcí tajemníka, jakožto administrativně-organizačního pracovníka svazku. Případným postupným rozšiřováním členské základny a jednotlivých témat, by se na bázi DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka mohlo vytvořit společné fórum pro řešení palčivých lokálních problémů např. společného komunitního plánování či vytvoření společného servisního zázemí pro jednotlivé obce s cílem napomoci jednotlivým obcím s administrativní zátěží a to nejen pro oblast školství. V oblasti sociálních služeb je pro jednotlivé obce velmi obtížné získat dostatek finančních prostředků na účinné řešení lokálních problémů. Při společném postupu, který by zaštiťoval DSO se silnou členskou základnou, by bylo mnohem jednodušší dosáhnout na dotační programy a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní (např. ESF). Například zvýšení počtu pečovatelských zařízení, domovů pro seniory či rozšíření možnosti dostupného bydlení pro starší či zdravotně znevýhodněné obyvatele obcí je projektem, který si vyžádá velké množství finančních prostředků, které by mohly být získány jak ze zmíněných dotačních programů, tak v menší míře z vlastních členských příspěvků silného svazku. Dobrovolný svazek obcí může do budoucna fungovat jako vynikající platforma pro společný nákup služeb v oblasti svozu komunálního odpadu. Závěr a doporučení Ze všech aktivních dobrovolných svazků obcí na zkoumaném území se nejlépe pro budoucí podporu jeví DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka s tím, že by bylo vhodné uvažovat o postupném nárůstu počtu členů a o rozšíření okruhů činností tohoto DSO. Do budoucna lze uvažovat rovněž o spojení Dopravního sdružení obcí Jablonecka s Mikroregionem JIZERSKÉ HORY. Cílem takového spojení by mohla být optimalizace členské základny a vyšší efektivita při vynakládání prostředků nutných pro chod obou organizací. Organizační struktura DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka je přehledná a jednoznačná a 25

26 po drobných úpravách s ohledem zejména na rozšíření působnosti svazku obcí i na jiné okruhy je bez velkých změn použitelná. 26

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Uničov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov 1 1 Obecné

Více

STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata

STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata Část první Obecná ustanovení čl. 1 Založení svazku obcí a jeho členové 1. Dobrovolný svazek obcí Blata je založen podle ustanovení 46 odst. 2, písm. b) zákona č.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jeseník 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mariánské Lázně 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí Libereckého kraje Albrechtice

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

A. Název. B. Sídlo. C. Poslání a cíle, předmět činností svazku. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Poděbradovo nám. č.

A. Název. B. Sídlo. C. Poslání a cíle, předmět činností svazku. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Poděbradovo nám. č. STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Znění Stanov schválené s účinností ode dne... Stanovy v tomto znění nahrazují od uvedeného data původní znění Stanov svazku z 21.12.

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). b) Sídlem spolku je Mateřská škola Brno, Šrámkova 14,

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rakovník 1 1 Obecné

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Téma: Cestovní ruch Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále jen RVVI ) je odborným, koordinačním, iniciativním a

Více

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek )

Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Stanovy Spolek Křivonet, (dále též spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní: Spolek Křivonet, 2. Povolená zkratka názvu: Křivonet, 3. Sídlo spolku je: Křivoklát 93, 270 23 Křivoklát.

Více

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení Občanské sdružení OBERIG IČO: 266 36 280 Stanovy občanského sdružení Článek I Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení je Občanské sdružení OBERIG (zkrácený název - o.s. OBERIG), dále jen sdružení. 2.

Více

K H n e t. i n f o, z. s., H a v ířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186

K H n e t. i n f o, z. s., H a v ířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186 STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU KHnet.info, z. s. Čl. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zapsaný spolek s názvem KHnet.info, z. s. (dále jen Spolek) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Čl. V. Územní působnost nadace. Účel nadace

Čl. V. Územní působnost nadace. Účel nadace Statut Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Čl. I Založení nadace Nadace Fond pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla registrována dne 12.5.1993 Okresním úřadem v Liberci pod čj. RF/VO-209R/93.

Více

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka I. Názvy a sídla členů svazku Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka tvoří tito členové: 1. Město Police nad Metují, IČO 272949, Masarykovo náměstí 98, Police

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Téma: Cestovní ruch a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

STATUT NADACE EURONISA

STATUT NADACE EURONISA STATUT NADACE EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1) Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2) Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3) IČO 46 74 85 04 4) Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

ZÁKON č. 129/2000 Sb.,

ZÁKON č. 129/2000 Sb., ZÁKON č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění zákona č. 27/2001 Sb., zákona č. 20/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 21/2002 Sb., nálezu ÚS č. 404/2002 Sb. (úplné znění č. /200 Sb.),

Více

MGR. PAVEL SVOBODA, ADVOKÁT

MGR. PAVEL SVOBODA, ADVOKÁT MGR. PAVEL SVOBODA, ADVOKÁT ZAPSÁN V SEZNAMU ČAK POD Č. 14203, IČ: 692 87 074 SÍDLO: JUNGMANNOVA 855/7, 466 01 JABLONEC NAD NISOU KONTAKT: TEL. 722 100 600, EMAIL: AK.PAVEL.SVOBODA@GMAIL.COM V Jablonci

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 -

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Asociace provozovatelů kin STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Preambule Asociace provozovatelů kin je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele kin,

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY Článek 1 Název, sídlo a charakter spolku 1) Název sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO I. Název organizace, sídlo občanského sdružení 1. Název občanského sdružení : Tandem Brno (dále jen sdružení ) 2. Sídlo sdružení: Chaloupkova 7 612 00 Brno - Královo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Místní akční skupina Hlučínsko z.s. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS HLUČÍNSKO NA OBDOBÍ 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 1 OBSAH Úvod 1. Popis řízení včetně řídící a realizační

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s.

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Název, forma, sídlo a IČ sdružení... 3 2. Základní cíle SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA O.S.... 3 3. Členství v SRPŠ MOSTY U

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Stanovy občanského sdružení RAMUS

Stanovy občanského sdružení RAMUS Stanovy občanského sdružení RAMUS I. Název občanského sdružení Sdružení působí pod názvem RAMUS (dále jen "sdružení"). II. Sídlo a působnost sdružení 1. Sdružení sídlí na adrese: Volyňská 1, Praha 10,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení Sportovní airsoftový klub Praha 2. Sídlo sdružení je: Tovární

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

S T A N O V Y Židovské obce Olomouc. H l a v a I. Článek 1 Všeobecná ustanovení

S T A N O V Y Židovské obce Olomouc. H l a v a I. Článek 1 Všeobecná ustanovení S T A N O V Y Židovské obce Olomouc H l a v a I Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Židovská obec Olomouc, zapsaná v registru Ministerstva kultury ČR pod názvem Židovská obec Olomouc, IČO 41031717, (dále

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady

ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady ZÁKON č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 5. května 1992 Změna: 121/1993 Sb. Změna: 223/1994 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. Stručný obsah: Na základě požadavku Rady

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Region s nejlepšími vyhlídkami

Region s nejlepšími vyhlídkami STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ROZVOJ TANVALDSKA NA OBDOBÍ 2014-2020 Region s nejlepšími vyhlídkami Rozvoj Tanvaldska z.s., Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Albrechtice v J.h. Zpracování

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více