ORP Jablonec nad Nisou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORP Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Jablonec nad Nisou Liberecký Rozloha ORP 142 km 2 Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 1 Obce s pověřeným úřadem Jablonec nad Nisou Počet obcí 11 Bedřichov Josefův Důl Pulečný Dalešice Lučany nad Nisou Rádlo Názvy obcí Jablonec nad Nisou Maršovice Rychnov u Jablonce nad Nisou Janov nad Nisou Nová Ves nad Nisou Hustota zalidnění 399 osob/km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 4 Název a typ dobrovolného svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka MIKROREGION JIZERSKÉ HORY svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN MIKROREGION TANVALDSKA monotematický polyfunkční polyfunkční polyfunkční 3

4 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP Jablonec nad Nisou působí 4 dobrovolné svazky obcí (Dopravní sdružení obcí Jablonecka, MIKROREGION JIZERSKÉ HORY, Svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN, MIKROREGION TANVALDSKA), přičemž v těchto svazcích je sdruženo všech 11 obcí spadajících do správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou. DSO působící v území ORP 4

5 Obce v území ORP zapojené do DSO 5

6 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 6

7 2.1 Obecné informace V dané oblasti jsou poměrně výrazné 2 dobrovolné svazky obcí a to Dopravní sdružení obcí Jablonecka a MIKROREGION JIZERSKÉ HORY. DSO MIKROREGION CÍSŘASKÝ KÁMEN a MIKROREGION TANVALSDSKA v území ORP Jablonec na Nisou plní pouze okrajovou roli. MIKROREGION JIZERSKÉ HORY je dobrovolným svazkem obcí aktivním, polyfunkčním a z 11 obcí v území ORP Jablonec nad Nisou zahrnuje 10 obcí. I z tohoto důvodu se jeví DSO MIKROREGION JIZERSKÉ HORY vhodný pro další prohlubování meziobecní spolupráce jako svazek obce. DSO Dopravní sdružení Jablonecka má 7 členů a všechny spadají do správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou. Dopravní sdružení obcí Jablonecka je velice aktivní svazek obcí s dlouhodobou tradicí, s potenciálem nárůstu členské základny a s možností rozšíření své činnosti také na jiné oblasti. I z tohoto důvodu je jeví DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka jako vhodný kandidát na prohloubení meziobecní spolupráce. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou převažuje organizační struktura zahrnující nejvyšší orgán složený ze zástupců všech členů, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný orgán, který zastupuje svazek navenek a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = V případě DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka je v rámci hlasování zohledněna výše ročních členských příspěvků. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a samozřejmě volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Na jeho rozhodnutí je samozřejmě také vázáno disponování s celistvostí svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či zrušení svazku. Dále je nejvyšší orgán potvrzovatelem roční účetní závěrky a samozřejmě také schvaluje pravidelné roční rozpočty. Nejvyšší orgán se schází pravidelně nejméně 3 krát za kalendářní rok. Výkonný orgán = Volený orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. V jeho čele zpravidla stojí zvolený jedinec, který má právo zastupovat svazek navenek a zavazovat jej při jednání se třetími osobami. Buď výkonný orgán, nebo jeho čelní představitel předkládá nejvyššímu orgánu ke schválení účetní závěrku a návrh rozpočtu. Orgán, který zastupuje svazek = Tento (zpravidla) jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích a zpravidla také odpovídá za řádné vedení účetnictví a daňovou agendu. Kontrolní orgán = Kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku dohlíží především na hospodaření svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy. U některých DSO se můžeme setkat ještě s orgánem disponujícím administrativně-organizačními pravomocemi. Bývá označován nejvíce jako tajemník. 7

8 2.3 Financování dobrovolných svazků obcí Dobrovolné svazky obcí jsou ve všech případech financovány především ze vstupních vkladů přistupujících, resp. zakládajících členů, pravidelných ročních členských příspěvků a dále z úvěrů a jiné finanční výpomoci, výnosy z pronájmu majetku, zisk z hospodářské činnosti svazku. Velmi důležitým zdrojem financování, na který se především DSO zaměřují, jsou různé dotační programy. Základním kritériem pro stanovení výše pravidelného finančního příspěvku je počet trvale usídlených obyvatel členských obcí k určenému datu (většinou 1. leden roku, za který se příspěvek platí). O konkrétní výši příspěvku a vstupního vkladu rozhoduje zpravidla nejvyšší orgán svazku v závislosti na plánovaném hospodaření svazku (ačkoli v několika DSO je částka stanovena pevně ve stanovách). 8

9 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Dopravní sdružení obcí Jablonecka 9

10 Název DSO Adresa IČ Dopravní sdružení obcí Jablonecka Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou Web - Počet členů DSO 7 Bedřichov Název ORP Adresa IČ Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou Lučany nad Nisou Nová Ves nad Nisou Pulečný Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou Bedřichov 218, Bedřichov Jablonec nad Mírové nám. 19, Jablonec Nisou nad Nisou Jablonec nad Janov nad Nisou 520, Nisou Janov nad Nisou Jablonec nad Lučany nad Nisou 333, Nisou Lučany nad Nisou Jablonec nad Nová Ves nad Nisou 281, Nisou Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Pulečný 26, Rychnov u Nisou Jablonce nad Nisou Jablonec nad Husova 490, Rychnov u Nisou Jablonce nad Nisou Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov zabezpečování a uspokojování potřeb v oblasti veřejné hromadné dopravy, tj. zabezpečování městské hromadné dopravy pro města a obce sdružené ve svazku uzavírání smluv o závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě, vč. jejího financování a zastupování členů svazku obcí při jednáních o společných věcech s třetími osobami monotematický valná hromada předseda tajemník revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat stanovy, přijímat nové členy svazku obcí, vylučovat členy svazku obcí, 10

11 Usnášeníschopnost Předseda Tajemník rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady ročních členských příspěvků, volit a odvolávat předsedu a revizní komisi svazku obcí a kontrolovat jejich činnost, schvalovat rozpočet a roční uzávěrku svazku obcí, rozhodovat o rozdělení zisku a jeho použití, schvalovat rozpočtové provizórium, rozhodovat o způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o použití volných finančních prostředků, schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku obcí a případnou spoluúčast třetích osob na nich, schvalovat formu a výši odměn předsedovi a revizní komise, rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o svazku obcí, rozhodovat o zrušení svazku obcí a o majetkovém vypořádání, projednávat rozsah dopravní obslužnosti na území členských obcí, projednávat a schvalovat návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby mezi svazkem obcí a dopravcem pro příslušný kalendářní rok (konkretizace závazku veřejné služby), schvalovat přijetí úvěrů. Jsou-li přítomni členové s více jak 2/3 oprávněných hlasů. Rozhoduje 2/3 většinou přítomných hlasů, pokud stanovy nevyžadují většinou jinou. Vystupovat za svazek obcí navenek svým jménem, svolávat valnou hromadu a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat její průběh, řídit a kontrolovat práci tajemníka, jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti svazku obcí, zajišťovat vedení účetnictví za svazek obcí, zajišťovat archivaci písemností svazku obcí, předkládat valné hromadě roční rozpočet a roční uzávěrku svazku obcí, organizovat práce při zrušení a zániku svazku obcí, zajišťovat projednání závěrečného účtu svazku obcí v zastupitelstvech členských obcí připravovat podklady pro valnou hromadu, zajišťovat přezkoumání hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok buď Krajským úřadem Libereckého kraje nebo auditorem administrativně-organizačním pracovníkem, který nemá pravomoci statutárních orgánů, vede a vyřizuje běžnou administrativní a organizační agendu, připravuje materiály pro vrcholové orgány, vyhotovuje zápisy z jednání valných hromad i rady DSOJ, vede přehled platných usnesení orgánů svazku, vede evidenci funkčních období osob v orgánech svazku obcí a upozorňuje předsedu svazku obcí na blížící se konec mandátů. 11

12 Revizní komise Usnášeníschopnost kontroluje hospodaření sdružení, sleduje a kontroluje práci předsedy, tajemníka a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami svazku obcí, má právo nahlížet do všech písemností svazku obcí, účastní se jednání zástupců svazku obcí se třetími osobami, je podřízena valné hromadě. Není uvedeno ve stanovách. Roční členské příspěvky členů, příspěvky územních samosprávných celků, státní dotace, přijaté dary, výnosy z činnosti. Financování DSO Závěr a doporučení Toto Dopravní sdružení obcí Jablonecka je monotematický činný svazek, který se skládá ze 7 členů, kde všechny obce spadají do ORP Jablonec nad Nisou. Jeho organizační struktura se skládá z valné hromady, předsedy svazku, tajemníka svazku a revizní komise. Svazek se schází méně často a jeho hlavním cílem je zabezpečování a uspokojování potřeb v oblasti veřejné hromadné dopravy. Dopravní sdružení obcí Jablonecka zastává jednu z hlavních pozic v rámci území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou a je doporučen k prohlubování meziobecní spolupráce. 12

13 3.2 Mikroregion Jizerské hory 13

14 Název DSO Adresa Mikroregion Jizerské hory Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou IČ Web nemají Počet členů DSO 11 Název ORP Adresa IČ Jablonec nad Nisou Rychnov u Jablonce nad Nisou Smržovka Lučany nad Nisou Bedřichov Janov nad Nisou Nová Ves nad Nisou Pulečný Rádlo Maršovice Dalešice Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou Jablonec nad Husova 490, Rychnov u Nisou Jablonce nad Nisou Náměstí TGM 600, Tanvald Smržovka Jablonec nad Nisou , Lučany nad Nisou Jablonec nad Nisou Bedřichov 218, Bedřichov Jablonec nad Nisou , Janov nad Nisou Jablonec nad Nisou , Nová Ves nad Nisou Jablonec nad Nisou , Pulečný Jablonec nad Nisou , Rádlo Jablonec nad Maršovice 52, Jablonec Nisou nad Nisou Jablonec nad Dalešice 67, Rychnov u Nisou Jablonce nad Nisou Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Všeobecná ochrana ŽP v zájmovém území Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení 14

15 Typ DSO Organizační struktura Shromáždění starostů Usnášeníschopnost Předseda Místopředseda Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí Propagace sdružení a jeho zájmového území Takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí polyfunkční Shromáždění starostů (sněm) Předseda Místopředseda Tajemník Revizní skupina Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat stanovy. Přijímat nové členy a vylučovat členy svazku obcí. Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků. Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, místopředsedu, tajemníka a revizní skupinu sdružení a kontrolovat jejich činnost. Schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní závěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků. Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku. Schvalovat jednotlivé akce a aktivity sdružení a případnou spoluúčast třetích osob na nich. Rozhodovat o účasti sdružení v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech. Schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným ve sdružení výkonem jednotlivých funkcí a prací. Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o sdružení. Při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Rozhodují většinou hlasů všech členů. Svolávat shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh. Řídit a kontrolovat práci místopředsedy a tajemníka. Jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a společně s kterýmkoli dalším členem svazku podepisovat s tím související písemnosti za svazek obcí. Zajišťovat vedení účetnictví a archivaci písemností za svazek. Předkládat shromáždění starostů roční rozpočet sdružení a roční účetní závěrku. Organizovat práce při zrušení a zániku sdružení. Plnit funkce předsedy v jeho nepřítomnosti. 15

16 Tajemník Revizní skupina Usnášeníschopnost Vést a vyřizovat běžnou administrativní a organizační agendu a připravovat materiály pro vrcholové orgány svazku obcí. Sledovat a kontrolovat práci předsedy, místopředsedy a tajemníka a posuzovat jejich činnost v souladu se stanovami svazku obcí. Právo nahlížet do všech písemností sdružení a účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami. Není uvedeno ve stanovách. Financování DSO Vstupní vklady členů. Roční příspěvky. Dotace, dary. Výnosy z akcií a aktivit sdružení. Výnosy z účasti sdružení na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena. Závěr a doporučení DSO Mikroregion Jizerské hory je polyfunkční svazek. Má zavedenu poměrně jasně fungující organizační strukturu, která má přesně rozdělené kompetence. Hlavní činností svazku jsou projekty rozvoje informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory, nasvícení přechodů pro chodce a rekonstrukce autobusových zastávek ve vybraných obcích MJH. Dalším projektem je varovný a informační systém obyvatelstva a rozšíření sítě širokopásmového bezdrátového internetu. Jde o činný svazek, který se skládá z 11 členů, z nichž 10 obcí spadá pod správní obvod ORP Jablonec nad Nisou, zbylý člen pod ORP Tanvald Smžovka. DSO zastává spíše okrajovou roli pro ORP Jablonec nad Nisou, ale pro velký počet členů je vhodným kandidátem na podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce. 16

17 3.3 Svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN 17

18 Název DSO Adresa IČ Web Svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN obecní úřad Rádlo 252, Rádlo Počet členů DSO 3 Název ORP Adresa IČ Dlouhý Most Liberec Dlouhý Most 193, Liberec Jablonec nad Rádlo Nisou Rádlo 252, Rádlo Šimonovice Liberec Šimonovice 70, Liberec Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Shromáždění starostů Základní informace o DSO dle stanov Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami, zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, propagace svazku a jeho zájmového území, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti, společný postup obce k řešení programů regionální politiky Libereckého korej, ČR, případně EU. polyfunkční Shromáždění starostů, předseda/místopředseda, revizní skupina. Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat smlouvu a stanovy, přijímat/vylučovat nové členy svazku, rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních 18

19 Usnášeníschopnost Předseda/místopředseda Revizní skupina Usnášeníschopnost členských příspěvků, volit, jmenovat a odvolávat předsedu svazku, místopředsedu svazku a revizní skupinu a kontrolovat jejich činnost, schvalovat roční rozpočet svazku a roční závěrečný účet a rozhodovat o použití volných finančních prostředků, rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku, podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav, schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich, rozhodovat o smluvních ujednáních svazku s podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty a o účasti ne jejich akcích a projektech, schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací, rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku. Je-li přítomna nadpoloviční většina starostů členských obcí. Rozhoduje většinou hlasů všech starostů nebo místostarostů. Svolávat shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh, řídit a kontrolovat práci místopředsedů, jednat jménem svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek, zajišťovat vedení účetnictví svazku, zajišťovat archivaci písemností svazku, předkládat shromáždění starostů roční rozpočet a roční závěrku, organizovat práce při zrušení a zániku svazku. sleduje a kontroluje práci předsedy svazku, místopředsedy svazku a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se smlouvou a stanovami svazku, má právo nahlížet do všech písemností svazku má právo účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami Není uvedeno ve stanovách. Financování DSO Vstupní vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcí a aktivit svazku, výnosy z účasti svazku na činnosti jiných subjektů. Závěr a doporučení Svazek obcí MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN je polyfunkční svazek, který není příliš aktivní, ale je stále funkční. Skládá ze 4 členů, z toho 3 obce spadají pod správní obvod ORP Liberec, zbývající obec spadá 19

20 pod ORP Jablonec nad Nisou - Rádlo. Svazek se schází asi 4-5 x ročně. Jeho organizační struktura se skládá ze shromáždění starostů, předsedy svazku, místopředsedy svazku a kontrolní skupiny. Hlavním cílem jsou volnočasové aktivity občanů obcí a všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území. Svazek zastává spíše okrajovou pozici v daném ORP Jablonec nad Nisou a proto není doporučen k prohlubování meziobecní spolupráce. 20

21 3.4 DSO Mikroregion Tanvaldska 21

22 Název DSO Adresa Mikroregion Tanvaldsko Palackého 359, Tanvald IČ Web Počet členů DSO 12 Název ORP Adresa IČ Desná Tanvald Krkonošská 318, Desná Harrachov Tanvald Centrum 150, Harrachov Kořenov Tanvald Kořenov Plavy Tanvald Plavy Smržovka Tanvald TGM 600, Smržovka Tanvald Tanvald Palackého 359, Tanvald Velké Hamry Tanvald Velké Hamry Zlatá Olešnice Tanvald Zlatá Olešnice Jiřetín pod Bukovou Tanvald Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice Albrechtice v Jizerských horách Tanvald Albrechtice v Jizerských horách Josefův Důl Jablonec nad Nisou Dolní Maxov 28, Josefův Důl Zásada Železný Brod Zásada Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. společný postup obcí svazku k řešení a realizaci programů regionální politiky ČR a EU. spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje cestovního ruchu. koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku. slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné 22

23 Typ DSO Organizační struktura Valné shromáždění Usnášeníschopnost ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území. uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života a obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku obcí jako celku. propagace Svazku obcí a jeho zájmového území. hospodaření s majetkem. samostatné aktivity obcí pověřených k jejich realizaci Svazkem obcí. polyfunkční Valné shromáždění Předseda svazku Dva místopředsedové svazku Revizní skupina Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat Stanovy svazku obcí. Přijímat nové členy a vylučovat členy Svazku obcí. Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady ročních členských příspěvků. Volit a odvolávat předsedu a místopředsedy a revizní skupinu a kontrolovat jejich činnost. Schvalovat roční rozpočet Svazku obcí, roční účetní uzávěrku, rozdělení finančního prospěchu a rozhodovat o použití volných finančních prostředků a hospodaření s majetkem Svazku obcí. Schvalovat účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví. Schvalovat rozdělení finančního prospěchu a případný způsob úhrady ztráty. Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku Svazku obcí. Schvalovat jednotlivé akce a aktivity Svazku obcí a případnou spoluúčast třetích osob na nich. Rozhodovat o účasti Svazku obcí v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech. Schvalovat formu a výši odměn osobám, pověřeným Svazkem obcí výkonem jednotlivých funkcí. Vypracovávat alespoň jednou za rok zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření. Zajistit řádné účetnictví Svazku obcí a dalších potřebných evidencí a kontrolovat jejich řádné vedení. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy svazku pověřit jiného člena Svazku obcí oprávněním jednat jménem svazku. Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zániku Svazku. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina statutárních zástupců členů Svazku obcí. Usnesení je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina přítomných statutárních zástupců členů Svazku obcí. Přijetí/vyloučení člena svazku, změna stanov, zrušení svazku, schválení roční účetní uzávěrky souhlas 2/3 členů svazku. 23

24 Předseda svazku Místopředseda svazku Revizní skupina Usnášeníschopnost Je statutárním orgánem a řídí Valné shromáždění a jedná navenek jeho jménem Svolávat Valné shromáždění a řídí jeho činnost. Zajišťovat administrativní činnost Svazku. Jednat jménem Svazku se třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za Svazek. Jménem Svazku je oprávněn jednat samostatně. Jmenuje likvidátora. Plnit funkce předsedy v jeho nepřítomnosti. Sledovat a kontrolovat práci předsedy a místopředsedy svazku a posuzovat jejich činnost v souladu se stanovami Svazku obcí. Právo nahlížet do všech písemností Svazku a účastnit se jednání zástupců Svazku obcí se třetími osobami. Není uvedeno ve stanovách. Financování DSO Vstupní vklady členů Roční členské příspěvky Dotace, dary, odkazy Výnosy z aktivit Svazku obcí Výnosy z účasti Svazku obcí na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena Závěr a doporučení Tento polyfunkční DSO je činný a schází se pravidelně 1x do měsíce. Má zavedenu poměrně jasně fungující organizační strukturu, která má přesně rozdělené kompetence. Hlavní činností jsou projekty varovného protipovodňového systému pro Mikroregion Tanvaldsko, zimní turistické nabídky, propagace přeshraniční zimní turistické nabídky a míst s tradicí. Mikroregion se skládá z 12 členských obcí, z nichž 10 spadá do ORP Tanvald, jedna pod ORP Železný Brod Zásada a poslední obec spadá pod ORP Jablonec nad Nisou Josefův Důl. DSO zastává spíše okrajovou pozici v ORP Jablonec nad Nisou. Proto není tento svazek vhodným kandidátem na podporu v rámci prohlubování meziobecní spolupráce. 24

25 4 Návrhová část Ve správním obvodu ORP Jablonec nad Nisou působí 4 aktivní dobrovolné svazky obcí. Tři svazky (Mikroregion JIZERSKÉ HORY, Mikroregion CÍSAŘSKÝ KÁMEN a Mikroregion TANVALDSKA) jsou polyfunkční a nezaměřují se čistě na dosažení časově ohraničeného účelu. Svazek obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka je svazkem monotematickým, ale velice aktivním s pevnou a funkční vnitřní organizační strukturou se zaměřením na oblast veřejné hromadné dopravy. Jako nejvhodnější kandidáti na podporu v rámci rozvoje meziobecní spolupráce se jeví Mikroregion JIZERSKÉ HORY a Dopravní sdružen obcí Jablonecka. Mikroregion JIZERSKÉ HORY sdružuje 10 z celkového počtu 11 obcí v rámci území ORP Jablonec nad Nisou. Nevýhodou tohoto DSO je nižší aktivita svazku. Oproti tomu Dopravní sdružení obcí Jablonecka zahrnuje pouze 7 členských obcí, ale nespornou výhodou je vhodná organizační struktura a vysoká aktivita. Tento svazek je činný a schopný se rozšiřovat. Předmět činnosti zmíněného DSO sice není široce zaměřen, ale i tak představuje vhodný základ pro budoucí začlenění do procesu řešení lokálních problémů a proto je doporučen k dalšímu prohlubování meziobecní spolupráce v rámci území ORP Jablonec nad Nisou. DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka disponuje přehlednou organizační strukturou, má individuální výkonný orgán (Předsedu), který řídí činnost svazku mezi zasedáními Valné hromady. DSO rovněž disponuje funkcí tajemníka, jakožto administrativně-organizačního pracovníka svazku. Případným postupným rozšiřováním členské základny a jednotlivých témat, by se na bázi DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka mohlo vytvořit společné fórum pro řešení palčivých lokálních problémů např. společného komunitního plánování či vytvoření společného servisního zázemí pro jednotlivé obce s cílem napomoci jednotlivým obcím s administrativní zátěží a to nejen pro oblast školství. V oblasti sociálních služeb je pro jednotlivé obce velmi obtížné získat dostatek finančních prostředků na účinné řešení lokálních problémů. Při společném postupu, který by zaštiťoval DSO se silnou členskou základnou, by bylo mnohem jednodušší dosáhnout na dotační programy a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní (např. ESF). Například zvýšení počtu pečovatelských zařízení, domovů pro seniory či rozšíření možnosti dostupného bydlení pro starší či zdravotně znevýhodněné obyvatele obcí je projektem, který si vyžádá velké množství finančních prostředků, které by mohly být získány jak ze zmíněných dotačních programů, tak v menší míře z vlastních členských příspěvků silného svazku. Dobrovolný svazek obcí může do budoucna fungovat jako vynikající platforma pro společný nákup služeb v oblasti svozu komunálního odpadu. Závěr a doporučení Ze všech aktivních dobrovolných svazků obcí na zkoumaném území se nejlépe pro budoucí podporu jeví DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka s tím, že by bylo vhodné uvažovat o postupném nárůstu počtu členů a o rozšíření okruhů činností tohoto DSO. Do budoucna lze uvažovat rovněž o spojení Dopravního sdružení obcí Jablonecka s Mikroregionem JIZERSKÉ HORY. Cílem takového spojení by mohla být optimalizace členské základny a vyšší efektivita při vynakládání prostředků nutných pro chod obou organizací. Organizační struktura DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka je přehledná a jednoznačná a 25

26 po drobných úpravách s ohledem zejména na rozšíření působnosti svazku obcí i na jiné okruhy je bez velkých změn použitelná. 26

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení Svazek obcí SMRK (dále jen Svazek obcí ) je založen v souladu s ustanovením 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion KOZÁKOV Část první Obecná ustanovení I. Základní ustanovení Tyto stanovy obsahující náležitosti dle 50, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY. Kryštofovo Údolí Bílý Kostel nad Nisou. Desná v Jizerských horách. Proseč pod Ještědem

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY. Kryštofovo Údolí Bílý Kostel nad Nisou. Desná v Jizerských horách. Proseč pod Ještědem Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí Libereckého kraje oblasti

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE

Stanovy. České asociace asistenčních společností PREAMBULE Stanovy České asociace asistenčních společností PREAMBULE 1. Česká asociace asistenčních společností, zkratka ČAAS (dále jen "asociace"), je zájmovým sdružením asistenčních společností (právnických osob)

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy)

STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy) 140226_01_04_05 Příloha č. 5 k čj. MULA 5623/2014 Stanovy aktualizované znění č. 5 [Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v dokumentu. Formátování textového

Více

STATUT NADACE EURONISA. Článek I Úvodní ustanovení

STATUT NADACE EURONISA. Článek I Úvodní ustanovení STATUT NADACE EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1) Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2) Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3) IČ: 46 74 85 04 4) Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko Oddíl I. Obecná ustanovení 1) Dobrovolný svazek obcí (dále jen svazek) byl založen v souladu s ustanovením 46, odst. 2, písm.b) zákona

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion. Nepomucko. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion. Nepomucko. Článek I. Základní ustanovení Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nepomucko Článek I. Základní ustanovení Dobrovolný svazek obcí Mikroregion NEPOMUCKO (dále jen svazek ) byl založen na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04

Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04 Název ubytovacího zařízení Adresa Tel., fax e-mail, www kapacita typ zařízení cena vzd. od Pěnčína Hotel Club Břízky **** Průběžná 22, 466 04 Jablonec n/n 483737240 hotel@tscjablonec.cz 51 lůžek HOTEL

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a sídlo Spolku 1) Název v češtině zní: SČS Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. (dále jen Spolek) 2) Název v angličtině

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura platná od valné hromady ze dne 09.01.2010 1. Funkce vyplývající ze stanov sdružení 2. Další organizační funkce sdružení a organizační řád Marketingový vedoucí Marketingový vedoucí

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy Sdružení pro bankovní karty

Stanovy Sdružení pro bankovní karty Stanovy Sdružení pro bankovní karty 1. Preambule Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp.

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

"Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Vodovody a kanalizace Židlochovicko Úplné znění stanov DSO VaK Židlochovicko (vč. dodatku č. 6) strana 1/1 "Vodovody a kanalizace Židlochovicko ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Dnem registrace se stávající text stanov

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 Vinařský fond Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Obsah: Úvod... str. 2 Přehled činnosti Fondu... str. 2 Přehled o poskytnutých podporách... str. 2 Změny organizačního řádu Fondu...

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více