Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009"

Transkript

1 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy

2 A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, plnila v roce 2009 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo ZL/017/2001 a jejích dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 ze dne , , , a Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu ţáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školy Název : Matiční gymnázium, Ostrava, IČO : IZO : Ředitel školy : Mgr. Alena Bačová Telefon, fax : URL: Zřizovatel : Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117 Zřízení školy : Gymnázium, s platností od Seznam studijních oborů : 7941K/401 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/801 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců 7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců Cílová kapacita školy: Počet ţáků k : 660 ţáků 592 ţáků Přepočtený počet zaměstnanců : 54,573 z toho pedagogických : 44,019 ostatních : 10,554 Matiční gymnázium, Ostrava,

3 B) Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Přímé náklady + účelové prostředky přímé náklady Název účelové dotace účelový znak Částka přímé náklady ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - II. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Hustota a specifika ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků II. etapa ÚZ Kč Přímé náklady celkem Kč Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka provozní náklady ÚZ Kč prostředky na ICT ÚZ Kč účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků ÚZ Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ Kč Provozní náklady celkem Kč Účelové prostředky dotace od obcí Název účelové dotace účelový znak Částka účelová dotace od Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci Polské dny v Ostravě ÚZ Kč Celkem Kč Účelové investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na akci Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ÚZ Kč účelové prostředky na akci Rekonstrukce střechy budov A a B ÚZ Kč Celkem Kč Všechny přímé náklady, provozní náklady a účelové prostředky byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. Matiční gymnázium, Ostrava,

4 Výnosy Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009 hlavní doplňková ukazatel celkem činnost činnost Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb (601,602) 2,16 0 2,16 z toho: odborné konzultace 0 0 manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2,10 2,10 Provozní dotace (691) , ,67 z toho: dotace od obcí, ze zahraničí, ostatní (691 xx) 36,67 36,67 příspěvek na provoz od zřizovatele ( ) 3 540, ,00 příspěvek na provoz ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele ( , , 90-98, atd) , ,00 Ostatní výnosy (64x) 885, ,88 z toho: pronájem majetku (sluţby) 357,97 357,97 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez sluţeb) 214,80 214,80 náhrady škod od pojišťoven 52,15 52,15 zúčtování rezervního fondu 212,82 212,82 zúčtování fondu oběţných aktiv 42,49 42,49 náhrady za ztráty učebnic 1,98 1,98 úroky bankovních účtů 1,10 1,10 smluvní pokuty a úroky z prodlení 1,13 1,13 ostatní výnosy 1,44 1,44 výnosy celkem , ,71 Hlavní zdroj příjmů v roce 2009 tvořily příjmy za pronájem nemovitosti. Čistý zisk z pronájmu bez sluţeb činil ,50 Kč a příjem za sluţby - energie spojené s pronájmem dosáhly výše ,57 Kč. Ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení čistého pronájmu bez sluţeb o ,- Kč. K nárůstu příjmů došlo díky maximální snaze vyuţít prostor tělocvičen a učeben v době, kdy neprobíhá školní vyučování. Podrobný rozpis nájemců a výše úhrad za rok 2009 je uveden v tabulkové příloze k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce. V roce 2010 předpokládáme příjem za čistý pronájem bez sluţeb ve zhruba stejné výši jako v roce Tělocvičny máme obsazeny nájemci kaţdé odpoledne a kapacitně není moţno počet nájemců dále zvyšovat. Zúčtování rezervního fondu je podrobně rozepsáno v části D Peněţní fondy. V roce 2009 došlo v naší organizaci ke třem pojistným událostem a obdrţeli jsme celkem částku ve výši ,- Kč jako náhrady škod od pojišťoven. Jednotlivé pojistné události jsou popsány v části F Péče o spravovaný majetek. Ostatní příjmy manipulační poplatky za opisy vysvědčení, náhrady za ztráty učebnic a úroky bankovních účtů jsou přibliţně stejné jako v minulých letech. Od Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obdrţela v roce 2009 naše organizace účelový grant ve výši ,- Kč na zajištění akce Polské dny v Ostravě. Matiční gymnázium, Ostrava,

5 2. Náklady analýza čerpání prostředků ukazatel Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009 příspěvek zřizovatele grant Měst. obvodu Mor. Ost. a Přívoz rezervní fond + fond oběţných aktiv hlavní činnost doplňková činnost Spotřeba materiálu (501) 839,63 0,21 43,10 4,05 1,23 888,22 888,22 z toho: nákup učebnic hrazený z přímých nákladů na vzdělávání 42,68 42,68 42,68 pronájmy grant COME- NIUS knihy, tiskoviny a předplatné časopisů 58,78 58,78 58,78 DDHM učební pomůcky do 3 000,- Kč, hraz. z přím.nákladů 13,25 13,25 13,25 DDHM učební pomůcky do 3 000,- Kč, hraz. z prov. nákladů 8,75 8,75 8,75 DDHM učební pomůcky nad 3 000,- Kč, hraz. z přím. nákladů 275,50 275,50 275,50 DDHM učební pomůcky nad 3 000,- Kč, hraz. z prov. nákladů 95,07 95,07 95,07 DDHM provoz do 3 000,- Kč 11,63 11,63 11,63 DDHM provoz nad 3 000,- Kč 96,24 96,24 96,24 kancelářské potřeby 35,01 0,67 35,68 35,68 čistící a desinfekční prostředky 56,64 56,64 56,64 nákup horních desek školních lavic 53,31 53,31 53,31 ostatní spotřeba materiálu 92,77 0,21 43,10 3,38 1,23 140,69 140,69 Spotřeba energie (502) 1 269,00 357, , ,97 z toho: teplo, TUV 872,78 202, , ,57 elektrická energie 323,39 86,01 409,40 409,40 vodné a stočné 71,94 69,17 141,11 141,11 plyn 0,89 0,89 0,89 Opravy a udrţování (511) 89,65 52,15 141,80 141,80 z toho: výměna vodovodních přípojek 45,73 45,73 45,73 ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku 14,63 20,.73 35,36 35,36 ostatní opravy a údrţba movitého majetku 10,11 31,42 41,53 41,53 ostatní opravy a údrţba 19,18 19,18 19,18 Cestovné (512) 108,18 137,57 245,75 245,75 z toho: cestovné hrazené z přímých výdajů 63,75 63,75 63,75 zahraniční sluţební cesty 37,60 136,53 174,13 174,13 ostatní cestovné 6,83 1,04 7,87 7,87 Sluţby (518) 1 059,00 36,46 49,74 20,85 0, , ,43 z toho: telefonní poplatky a sluţby pošt 76,82 76,82 76,82 telekomunikace - internet 83,20 83,20 83,20 sluţby školení a vzdělávání hrazené z přímých nákladů ÚZ ,17 4,17 4,17 sluţby školení a vzdělávání ostatní 41,66 41,66 41,66 programové vybavení upgrade 19,20 19,20 19,20 likvidace odpadů 51,41 51,41 51,41 revize a odborné povídky 16,54 16,54 16,54 servisní sluţby účetnictví A.S.E.I. 18,01 18,01 18,01 servisní sluţby předávací stanice, MAR - CONTROLS 22,40 22,40 22,40 konzultační, poradenské a právní sluţby 20,30 20,30 20,30 věcná reţie stravování ţáků ÚZ ,20 565,20 565,20 věcná reţie stravování ţáků ÚZ ,00 40,00 40,00 ostatní sluţby 100,09 36,46 49,74 20,85 0,38 207,52 207,52 Mzdové náklady (521) , , ,03 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ , , ,00 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,47 726,47 726,47 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,12 69,12 69,12 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,44 90,44 90,44 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,527,528) 6 425, , ,25 z toho: zákonné sociální pojištění (524) 5 877, , ,41 příspěvek na stravování zaměstnanců a preventivní prohlídky (527) 157,29 157,29 157,29 příděl do FKSP (527) 352,04 352,04 352,04 osobní ochranné pomůcky a náhrada DNP (528) 38,51 38,51 38,51 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 456,60 456,60 456,60 Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x,) 188,66 188,66 188,66 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 70) 131,69 131,69 131,69 náklady celkem ,00 36,67 92,84 357,97 162,47 53, , ,71 ostatní výnosy celkem celkem Matiční gymnázium, Ostrava,

6 DDHM učební pomůcky (ÚZ 33353) Notebooky ACER Extensa ,00 Dataprojektor NEC NP610 + montáţ ,00 Interaktivní tabule SMART BOARD montáţ ,00 Plazmový televizor SAMSUNG ,00 PC sestava ALFA Serene do VT ,00 Projektor ACER ,00 Protiskluzové ţíněnky, 2 ks 7 435,00 Grafický kalkulátor CASIO 4 820,00 Volejbalové a basketbalové míče 4 339,00 Školní sada preparátů do biologie 3 882,00 Ostatní ,00 Celkem ,00 Nákup materiálu DDHM provoz (ÚZ 00001) Mycí stroj RA ,00 Vysavač COLUMBUS, 2 ks 9.950,00 Server DELL PE T ,00 PC Premio Pilot IPlus ,00 Laserová tiskárna CANON 2.199,00 Ostatní nákup materiálu provoz 9.430,00 Celkem ,00 Kč Velkými poloţkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání zpráv, povinné dokumentace školy, tabulek apod.), jsou náklady na Internet i údrţbu a provoz reprografické techniky. Reprografická technika (údrţba a provoz) Internet ÚZ Prostředky na ICT ÚZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek na provoz organizace poskytované zřizovatelem zohledňuje výši základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, sluţeb, atd.) a částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např. dopad zákona č.258/2000 Sb.). K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje. Matiční gymnázium, Ostrava,

7 Náklady na provoz v tisících Kč Rok Příspěvek Vlastní zdroje Celkem Náklady na provoz v tisících Kč Rok Vlastní zdroje Příspěvek zřizovatele Náklady na provoz celkem Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Rok Energie Opravy a údrţba Celkem Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč O pravy a údržba Energie Celkem Rok Matiční gymnázium, Ostrava,

8 Z výše uvedených grafů je zřejmé, ţe se organizace snaţí o maximální úsporu výdajů za energie. Ke zvýšení výdajů za energie v roce 2009 došlo hlavně z důvodu navýšení cen energií v porovnání s předchozím rokem. V roce 2009 došlo ke značnému sníţení vynaloţených výdajů na opravu a údrţbu majetku. V minulých letech byl totiţ vţdy čistý zisk z pronájmů pouţit na opravu a údrţbu nemovitého majetku. V roce 2009 činil čistý zisk z pronájmů ,50 Kč. Čistý zisk z pronájmů tak tvoří podstatnou část celkového hospodářského výsledku za rok 2009, který byl v naší organizaci vykázán ve výši ,- Kč. Po schválení zřizovatelem bude celá tato částka převedena do rezervního fondu. Pokud bude naší organizaci přiznána dotace na podaný projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a laboratoří MGO u Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, bude částka ve výši ,- Kč pouţita společně se zůstatkem na investičním fondu ve výši ,41 Kč na průběţné financování projektu a nebudeme nuceni ţádat v prvním roce fungování projektu o poskytnutí úvěru. Matiční gymnázium, Ostrava,

9 3. Doplňková činnost V roce 2009 nebyla v naší organizaci provozována ţádná doplňková činnost. 4. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněţních fondů V roce 2009 nebyla v naší organizaci doplňková činnost provozována. Hlavní činnost výnosy z pronájmu a ostatní výnosy v roce 2009 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti pronájem majetku čistý pronájem bez sluţeb ostatní příjmy ,00 Kč ,50 Kč 6 190,50 Kč Po schválení zřizovatelem bude částka ,-- Kč převedena do rezervního fondu. Matiční gymnázium, Ostrava,

10 29,68 29,77 29,59 29,57 29,60 45,00 46,59 46,45 46,71 47,25 C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. účelové dotace ze státního rozpočtu Přímé náklady + účelové prostředky přímé náklady Název účelové dotace účelový znak Částka přímé náklady ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - II. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Hustota a specifika ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků II. etapa ÚZ Kč Přímé náklady celkem Kč Učební plán Školní rok 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků na třídu 29,68 29,77 29,59 29,57 29,60 Počet odučených hodin celkem Počet odučených hodin na třídu 45,00 46,59 46,45 46,71 47,25 Počet odučených hodin na třídu 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Školní rok Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet odučených hodin na třídu Matiční gymnázium, Ostrava,

11 13,92 13,95 13,89 14,04 13,88 Počet ţáků 54,02 57,42 60,61 58,60 57,91 Výkony Rok Počet ţáků Počet tříd 21, ,6 20,6 Prům. evidenční počet pedagog. zam. 45,41 46,88 47,07 45,64 44,02 Průměrný počet nadúvazkových hodin Prům. počet pedagog. zam. celkem 47,17 48,78 50,17 49,26 47,54 Prům. evidenční počet ostatních zam. 11,70 11,39 10,79 10,94 10,55 Prům. počet pedagog. zam.na třídu 2,18 2,22 2,28 2,28 2,31 Počet ţáků na jednoho pedagog. zam. 13,92 13,95 13,89 14,04 13,88 Počet ţáků na jednoho nepedag. zam. 54,02 57,42 60,61 58,60 57,91 Výkony 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Počet ţáků na jednoho pedagog. zam. Počet ţáků na jednoho nepedag. zam. 10,00 0, Rok Nárůst počtu ţáků na jednoho pedagoga ovlivňuje dočasný nárůst počtu tzv. nadúvazkových hodin. V souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje školy postupně sniţujeme počet tříd z 21 (ve školním roce 2008/2009) na 20 (od školního roku 2009/2010) a tím i počet ţáků z 641 (v roce 2008) na 611 (v roce 2009). Matiční gymnázium, Ostrava,

12 Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2009 Čerpání přímých nákladů na vzdělávání ÚZ 33353, ÚZ 33005, ÚZ 33015, ÚZ Rok 2008 Rok 2009 v Kč v Kč OPPP Platy Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Zákonné pojištění DDHM-učeb. pomůcky+ DDNM-software pro výuku DVPP - služby školení DVPP - cestovní náhrady Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku Cestovní náhrady exkurze a výlety Cestovní náhrady LVZ a LSTK Věcná režie - stravování zaměstnanců Osobní ochranné pracovní pomůcky Lékařské preventivní prohlídky Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Celkem Všechny účelové dotace ze státního rozpočtu byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. 2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2009 činily ,- Kč, ostatní platby za provedené práce ,- Kč. Průměrný plat ve sledovaném období činil ,- Kč (nárůst o 7,36%), u pedagogických zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 6,93%), u ostatních zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 10,84%). Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k překročení ani nedočerpání nedošlo. Matiční gymnázium, Ostrava,

13 Vývoj platů a jejich nenárokových sloţek celkem Rok Průměrný plat učitele Nenároková sloţka platu učitele Podíl nenárokové sloţky platu učitele v % 14,87 17,92 15,53 17,35 20,53 Průměrný plat nepedagogického pracovníka Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Podíl nenárokové sloţky platu nepedagogického pracovníka v % 16,16 21,99 17,09 21,12 18,40 Průměrný měsíční plat učitele Nenároková složka platu Průměrný plat Rok Průměrný plat nepedagogického pracovníka Rok Nenároková složka platu Průměrný plat Osobní ohodnocení a mimořádné odměny byly vyplaceny v poměru 53,21%:46,79%. Učitelům byly vyplaceny mimořádné odměny za realizaci přípravu a realizaci kurikulární reformy (účelově vázané prostředky projekt MŠMT), zpracování projektů a grantů, prezentaci školy na veřejnosti (výsledky v soutěţích, organizaci akcí se ţáky, organizaci Dne otevřených dveří, organizaci reprezentačního plesu školy, publikační činnost, lektorskou činnost, atd.) a nadstandardní systematické vzdělávání. Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních povinností při realizaci velké údrţby a oprav a za systematické vzdělávání - nová legislativa. Vývoj nárokových a nenárokových sloţek platu Matiční gymnázium, Ostrava,

14 Kč Kč Rok Nároková sloţka platu učitele Nenároková sloţka platu Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Vývoj platů učitelů Nenároková sloţka platu Nároková sloţka platu učitele Rok Vývoj platů nepedagogických pracovníků Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Rok Vývoj platů nárůst/pokles v % Rok Nároková sloţka platu učitele Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 6,96 4,04 7,96 3,33 2,65 Nenároková sloţka platu učitele Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku -3,45 30,00-9,09 17,99 26,52 Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 3,37 9,77 4,91 2,33 14,67 Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 2,37 60,52-23,25 32,90-3,47 Matiční gymnázium, Ostrava,

15 5. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele Účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků ÚZ Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ Kč Provozní náklady celkem Kč Účelové investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na akci Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ÚZ Kč účelové prostředky na akci Rekonstrukce střechy budov A a B ÚZ Kč Celkem Kč Všechny účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. Matiční gymnázium, Ostrava,

16 D) Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2009 Fond zůstatek KRYTÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ kryto k Fond odměn , ,51 finanční prostředky na BÚ KB Fond FKSP , ,00 pohledávka - půjčka ,01 finanční prostředky na BÚ FKSP ,46 finanční prostředky na BÚ KB ,47 celkem Rezervní fond , ,80 finanční prostředky na účtu ČSOB Investiční fond , ,41 finanční prostředky na BÚ KB v Kč Bankovní účet FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH k zůstatek BÚ - Komerční banka , ,32 dodavatelé mínus faktury FKSP - přísp. strav ,00 převody platů 12/ ,00 zdravotní a sociální pojištění 12/ ,00 daň ze mzdy 12/ ,46 FKSP 12/ ,51 fond odměn ,41 investiční fond ,00 hospod. výsledek za rok ,93 ostatní závazky mínus pohledávky sníţeny o částku 5 430,22 kryto materiálem na skladě ,77 celkem SÚ - ČSOB ,76-465,04 ostatní závazky mínus pohledávky ,80 rezervní fond ,76 celkem BÚ - FKSP , ,00 penzijní připojištění - odvod- mzdy 12/ ,00 příspěvek na stravování - 12/ ,01 FKSP ,01 celkem v Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

17 Rozbor příjmů a výdajů na rezervním fondu v roce finanční dary Popis účetního případu Příjem v Kč Firma MORYS, s.r.o. finanční dar Přátelé MGO unie rodičů, finanční dar Výdej Jízdné ţáků krajské kolo ve volejbalu, Nový Jičín Delegát. poplatek studentský summit v Praze Vánoční strom 519 Startovné na sportovních soutěţích ţáků Pronájem sportovní haly 250 Ostatní 94 Celkem v Kč Počáteční stav finančních darů na rezervním fondu k Příjem finančních darů na rezervním fondu v roce 2009 Pouţití rezervního fondu z finančních darů v roce 2009 Zůstatek přijatých darů na rezervním fondu k ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, ţáků a příznivců MGO darovali v průběhu roku 2009 ţáků naší školy věcné dary v celkové výši ,- Kč. Jednalo se například o tři snowboardové sety, cyklotrenaţér, posilovací lavici, veslovací trenaţér, posilovací věţ, fotoaparát CANON, tři teleskopy, tiskárnu HP COLOR, sportovní dresy, šachový set, pomůcky pro zdravotnický krouţek a mikiny pro školní pěvecký sbor. Od Statutární města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obdrţela naše škola věcné dary v celkové výši 9.438,- Kč dva radiomagnetofony a florbalové hokejky. Matiční gymnázium, Ostrava,

18 Pouţití peněţních fondů fond tvorba pouţití Fond FKSP ,00 Kč stravování ,00 Kč (dle vyhl.mf114/2002) rekreace ,00 Kč kultura, těl. sport ,00 Kč penzijní připoj ,00 Kč dary ,00 Kč přísp. odbor organ ,00 Kč celkem ,00 Kč Rezervní fond ,00 Kč pouţ. fondu z darů ,00 Kč tvořen peněţními dary Comenius ,00 Kč 2 400,00 Kč pouţ.fon. k rozvoji ,00 Kč příděl z hospodář. výsled. celkem ,00 Kč roku 2008 Investiční fond ,00 Kč odvod do rozpočtu ,00 Kč odpisy DNM zřizovatele ,60 Kč rekonstrukce soc ,70 Kč odpisy DHM zařízení u ŠJ ,00 Kč rekonst.střechy ,00 Kč invest. dotace budov A a B z rozpočtu zřizov. rekonst. hydroiz ,00 Kč podlahy škol. kuch. elektrom. závora ,64 Kč celkem ,34 Kč Fond odměn - - Matiční gymnázium, Ostrava,

19 E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování je smluvně zajištěno ve stravovacím zařízení Základní školy Ostrava, Matiční 5,. Stravování je umoţněno všem zaměstnancům v pracovních dnech s výjimkou prázdnin. Vyčíslení nákladů na stravování za období od do Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí z nákladů na provoz ve výši ze mzdových nákladů ve výši z DPH 19% ve výši 21,10 Kč 8,46 Kč 17,50 Kč 8,94 Kč Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel mzdové náklady Zaměstnavatel FKSP : Strávník 3,50 Kč 17,50 Kč 15,00 Kč 20,00 Kč Vyčíslení nákladů na stravování za období za do Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí z nákladů na provoz ve výši ze mzdových nákladů ve výši z DPH 19% ve výši 21,10 Kč 9,19 Kč 21,00 Kč 9,71 Kč Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel mzdové náklady Zaměstnavatel FKSP : Strávník 4,00 Kč 21,00 Kč 15,00 Kč 21,00 Kč Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2009: Příspěvek na stravování zaměstnanců Příspěvek z FKSP ,00 Kč ,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

20 F) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace Matiční gymnázium má na základě zřizovací listiny ve své správě jednu budovu číslo popisné/číslo evidenční 2565/25, parcelní číslo 653/1, katastrál. území Moravská Ostrava. 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údrţbě na majetku za rok 2009 Fond KRYTÍ MAJETKOVÝCH FONDŮ zůstatek kryto k Fond dlouhodobého majetku , ,50 dlouhodobý majetek účtov. třída 0 Fond oběţných aktiv , ,80 materiál na skladě 1 177,00 hotovost v pokladně 1 632,00 ceniny ,22 část rozdílu mezi pohledávkami a závazky ve výši 5 430,22 Kč je kryta materiálem na skladě ,58 celkem Fond oběţných aktiv má po celé účetní období konstantní hodnotu. Organizace zodpovědně spravovala svěřený majetek. Omezené provozní prostředky umoţnily provést nezbytně nutnou údrţbu a řešení zákonem stanovených dopadů. Zákon č. 258/2000 Sb. ukládá organizaci povinnosti, které si vyţádají opakované náklady (např. malování kaţdé dva roky) a velké náklady na opravy v rámci údrţby v následujících letech. Náklady na opravy a údrţbu v roce 2009: Opravy a udrţování (ÚZ 00001) Výměna vodovodních přípojek ,00 Výměna vstupních dveří do školní jídelny 9.175,00 Ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku 5.457,00 Ostatní opravy a údrţba movitého majetku 1.073,00 Oprava kopírovacího stroje KYOCERA 6.354,00 Oprava notebooků a záloţního zdroje 6.485,00 Oprava tiskárny 1.774,00 Oprava tělocvičného nářadí 1.999,00 Oprava lanka u pylonové tabule 2.680,00 Oprava hasicích přístrojů 2.678,00 Ostatní opravy a údrţba 6.242,00 Celkem ,00 Kč v Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

21 Účelová investiční dotace na akci: Rekonstrukce střech budov A a B Výše dotace: ,- Kč Střechy budovy školy byly jiţ několikrát provizorně opravovány tak, aby se zabránilo zatékání do prostor v posledních nadzemních podlaţích všech budov školy. Poţadavek na celkovou opravu střechy byl podáván jiţ od roku Do učeben při deštích zatékalo a některé učebny musely být i vystěhovány. Vzhledem k dlouhodobému zatékání se tvořila ve třídách a na chodbách plíseň, čímţ bylo ohroţováno zdraví ţáků i zaměstnanců školy. Dlouhodobé zatékání mělo i velmi negativní vliv na betonovou stropní konstrukci. Odborem investic KÚ MSK nám byla v roce 2009 přidělena účelová investiční dotace s názvem Rekonstrukce střech budov A a B ve výši ,- Kč. Během rekonstrukce byly odstraněny původní izolační vrstvy střešního pláště budov A a B včetně podkladních vrstev násypu a byly opraveny všechny střešní vpusti. Bylo zhotoveno nové zateplení střešního pláště s provedením spádové vrstvy. Byla provedena nová hydroizolace, která je přitěţována betonovými dlaţdicemi. Atiky byly nově oplechovány a byl instalován nový hromosvod. Účelová investiční dotace na akci: Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně Výše dotace: ,- Kč V kuchyni školní jídelny došlo na několika místech k narušení hydroizolace podlahy. Důsledkem toho protékalo do několika místností sklepních prostor. Zatékáním byl ohroţen chladící box, který je zabudován pod kuchyní v místě protékání. Na řešení výše uvedeného havarijního stavu nám byla odborem investic KÚ MSK v roce 2009 přidělena účelová investiční dotace s názvem Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ve výši ,- Kč. Původní dlaţba byla odstraněna a potěr vyspraven. Celá plocha byla napenetrována ve dvou vrstvách a byla opatřena hydroizolační stěrkou. Na takto připravený povrch byla poloţena protiskluzová dlaţba TAURUS a následně bylo provedeno nepropustné spárování dlaţby. Současně byla provedena celková oprava odtokových nerezových ţlabů. Matiční gymnázium, Ostrava,

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 27 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 zpracoval:paeddr.kropáč Vlastimil ředitel školy

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace ROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906 Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Předkládá: Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k 31.12.2014

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

1)Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2007 (výkaz FIN 2-12) Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost

1)Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2007 (výkaz FIN 2-12) Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2007 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Bořetice návrh na závěrečný účet obce Bořetice za rok 2007: 1)Plnění

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více