Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009"

Transkript

1 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy

2 A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, plnila v roce 2009 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo ZL/017/2001 a jejích dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 ze dne , , , a Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu ţáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školy Název : Matiční gymnázium, Ostrava, IČO : IZO : Ředitel školy : Mgr. Alena Bačová Telefon, fax : URL: Zřizovatel : Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117 Zřízení školy : Gymnázium, s platností od Seznam studijních oborů : 7941K/401 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/801 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců 7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců Cílová kapacita školy: Počet ţáků k : 660 ţáků 592 ţáků Přepočtený počet zaměstnanců : 54,573 z toho pedagogických : 44,019 ostatních : 10,554 Matiční gymnázium, Ostrava,

3 B) Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Přímé náklady + účelové prostředky přímé náklady Název účelové dotace účelový znak Částka přímé náklady ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - II. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Hustota a specifika ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků II. etapa ÚZ Kč Přímé náklady celkem Kč Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka provozní náklady ÚZ Kč prostředky na ICT ÚZ Kč účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků ÚZ Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ Kč Provozní náklady celkem Kč Účelové prostředky dotace od obcí Název účelové dotace účelový znak Částka účelová dotace od Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci Polské dny v Ostravě ÚZ Kč Celkem Kč Účelové investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na akci Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ÚZ Kč účelové prostředky na akci Rekonstrukce střechy budov A a B ÚZ Kč Celkem Kč Všechny přímé náklady, provozní náklady a účelové prostředky byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. Matiční gymnázium, Ostrava,

4 Výnosy Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009 hlavní doplňková ukazatel celkem činnost činnost Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb (601,602) 2,16 0 2,16 z toho: odborné konzultace 0 0 manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2,10 2,10 Provozní dotace (691) , ,67 z toho: dotace od obcí, ze zahraničí, ostatní (691 xx) 36,67 36,67 příspěvek na provoz od zřizovatele ( ) 3 540, ,00 příspěvek na provoz ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele ( , , 90-98, atd) , ,00 Ostatní výnosy (64x) 885, ,88 z toho: pronájem majetku (sluţby) 357,97 357,97 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez sluţeb) 214,80 214,80 náhrady škod od pojišťoven 52,15 52,15 zúčtování rezervního fondu 212,82 212,82 zúčtování fondu oběţných aktiv 42,49 42,49 náhrady za ztráty učebnic 1,98 1,98 úroky bankovních účtů 1,10 1,10 smluvní pokuty a úroky z prodlení 1,13 1,13 ostatní výnosy 1,44 1,44 výnosy celkem , ,71 Hlavní zdroj příjmů v roce 2009 tvořily příjmy za pronájem nemovitosti. Čistý zisk z pronájmu bez sluţeb činil ,50 Kč a příjem za sluţby - energie spojené s pronájmem dosáhly výše ,57 Kč. Ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení čistého pronájmu bez sluţeb o ,- Kč. K nárůstu příjmů došlo díky maximální snaze vyuţít prostor tělocvičen a učeben v době, kdy neprobíhá školní vyučování. Podrobný rozpis nájemců a výše úhrad za rok 2009 je uveden v tabulkové příloze k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce. V roce 2010 předpokládáme příjem za čistý pronájem bez sluţeb ve zhruba stejné výši jako v roce Tělocvičny máme obsazeny nájemci kaţdé odpoledne a kapacitně není moţno počet nájemců dále zvyšovat. Zúčtování rezervního fondu je podrobně rozepsáno v části D Peněţní fondy. V roce 2009 došlo v naší organizaci ke třem pojistným událostem a obdrţeli jsme celkem částku ve výši ,- Kč jako náhrady škod od pojišťoven. Jednotlivé pojistné události jsou popsány v části F Péče o spravovaný majetek. Ostatní příjmy manipulační poplatky za opisy vysvědčení, náhrady za ztráty učebnic a úroky bankovních účtů jsou přibliţně stejné jako v minulých letech. Od Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obdrţela v roce 2009 naše organizace účelový grant ve výši ,- Kč na zajištění akce Polské dny v Ostravě. Matiční gymnázium, Ostrava,

5 2. Náklady analýza čerpání prostředků ukazatel Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009 příspěvek zřizovatele grant Měst. obvodu Mor. Ost. a Přívoz rezervní fond + fond oběţných aktiv hlavní činnost doplňková činnost Spotřeba materiálu (501) 839,63 0,21 43,10 4,05 1,23 888,22 888,22 z toho: nákup učebnic hrazený z přímých nákladů na vzdělávání 42,68 42,68 42,68 pronájmy grant COME- NIUS knihy, tiskoviny a předplatné časopisů 58,78 58,78 58,78 DDHM učební pomůcky do 3 000,- Kč, hraz. z přím.nákladů 13,25 13,25 13,25 DDHM učební pomůcky do 3 000,- Kč, hraz. z prov. nákladů 8,75 8,75 8,75 DDHM učební pomůcky nad 3 000,- Kč, hraz. z přím. nákladů 275,50 275,50 275,50 DDHM učební pomůcky nad 3 000,- Kč, hraz. z prov. nákladů 95,07 95,07 95,07 DDHM provoz do 3 000,- Kč 11,63 11,63 11,63 DDHM provoz nad 3 000,- Kč 96,24 96,24 96,24 kancelářské potřeby 35,01 0,67 35,68 35,68 čistící a desinfekční prostředky 56,64 56,64 56,64 nákup horních desek školních lavic 53,31 53,31 53,31 ostatní spotřeba materiálu 92,77 0,21 43,10 3,38 1,23 140,69 140,69 Spotřeba energie (502) 1 269,00 357, , ,97 z toho: teplo, TUV 872,78 202, , ,57 elektrická energie 323,39 86,01 409,40 409,40 vodné a stočné 71,94 69,17 141,11 141,11 plyn 0,89 0,89 0,89 Opravy a udrţování (511) 89,65 52,15 141,80 141,80 z toho: výměna vodovodních přípojek 45,73 45,73 45,73 ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku 14,63 20,.73 35,36 35,36 ostatní opravy a údrţba movitého majetku 10,11 31,42 41,53 41,53 ostatní opravy a údrţba 19,18 19,18 19,18 Cestovné (512) 108,18 137,57 245,75 245,75 z toho: cestovné hrazené z přímých výdajů 63,75 63,75 63,75 zahraniční sluţební cesty 37,60 136,53 174,13 174,13 ostatní cestovné 6,83 1,04 7,87 7,87 Sluţby (518) 1 059,00 36,46 49,74 20,85 0, , ,43 z toho: telefonní poplatky a sluţby pošt 76,82 76,82 76,82 telekomunikace - internet 83,20 83,20 83,20 sluţby školení a vzdělávání hrazené z přímých nákladů ÚZ ,17 4,17 4,17 sluţby školení a vzdělávání ostatní 41,66 41,66 41,66 programové vybavení upgrade 19,20 19,20 19,20 likvidace odpadů 51,41 51,41 51,41 revize a odborné povídky 16,54 16,54 16,54 servisní sluţby účetnictví A.S.E.I. 18,01 18,01 18,01 servisní sluţby předávací stanice, MAR - CONTROLS 22,40 22,40 22,40 konzultační, poradenské a právní sluţby 20,30 20,30 20,30 věcná reţie stravování ţáků ÚZ ,20 565,20 565,20 věcná reţie stravování ţáků ÚZ ,00 40,00 40,00 ostatní sluţby 100,09 36,46 49,74 20,85 0,38 207,52 207,52 Mzdové náklady (521) , , ,03 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ , , ,00 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,47 726,47 726,47 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,12 69,12 69,12 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,44 90,44 90,44 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,527,528) 6 425, , ,25 z toho: zákonné sociální pojištění (524) 5 877, , ,41 příspěvek na stravování zaměstnanců a preventivní prohlídky (527) 157,29 157,29 157,29 příděl do FKSP (527) 352,04 352,04 352,04 osobní ochranné pomůcky a náhrada DNP (528) 38,51 38,51 38,51 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 456,60 456,60 456,60 Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x,) 188,66 188,66 188,66 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 70) 131,69 131,69 131,69 náklady celkem ,00 36,67 92,84 357,97 162,47 53, , ,71 ostatní výnosy celkem celkem Matiční gymnázium, Ostrava,

6 DDHM učební pomůcky (ÚZ 33353) Notebooky ACER Extensa ,00 Dataprojektor NEC NP610 + montáţ ,00 Interaktivní tabule SMART BOARD montáţ ,00 Plazmový televizor SAMSUNG ,00 PC sestava ALFA Serene do VT ,00 Projektor ACER ,00 Protiskluzové ţíněnky, 2 ks 7 435,00 Grafický kalkulátor CASIO 4 820,00 Volejbalové a basketbalové míče 4 339,00 Školní sada preparátů do biologie 3 882,00 Ostatní ,00 Celkem ,00 Nákup materiálu DDHM provoz (ÚZ 00001) Mycí stroj RA ,00 Vysavač COLUMBUS, 2 ks 9.950,00 Server DELL PE T ,00 PC Premio Pilot IPlus ,00 Laserová tiskárna CANON 2.199,00 Ostatní nákup materiálu provoz 9.430,00 Celkem ,00 Kč Velkými poloţkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání zpráv, povinné dokumentace školy, tabulek apod.), jsou náklady na Internet i údrţbu a provoz reprografické techniky. Reprografická technika (údrţba a provoz) Internet ÚZ Prostředky na ICT ÚZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek na provoz organizace poskytované zřizovatelem zohledňuje výši základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, sluţeb, atd.) a částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např. dopad zákona č.258/2000 Sb.). K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje. Matiční gymnázium, Ostrava,

7 Náklady na provoz v tisících Kč Rok Příspěvek Vlastní zdroje Celkem Náklady na provoz v tisících Kč Rok Vlastní zdroje Příspěvek zřizovatele Náklady na provoz celkem Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Rok Energie Opravy a údrţba Celkem Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč O pravy a údržba Energie Celkem Rok Matiční gymnázium, Ostrava,

8 Z výše uvedených grafů je zřejmé, ţe se organizace snaţí o maximální úsporu výdajů za energie. Ke zvýšení výdajů za energie v roce 2009 došlo hlavně z důvodu navýšení cen energií v porovnání s předchozím rokem. V roce 2009 došlo ke značnému sníţení vynaloţených výdajů na opravu a údrţbu majetku. V minulých letech byl totiţ vţdy čistý zisk z pronájmů pouţit na opravu a údrţbu nemovitého majetku. V roce 2009 činil čistý zisk z pronájmů ,50 Kč. Čistý zisk z pronájmů tak tvoří podstatnou část celkového hospodářského výsledku za rok 2009, který byl v naší organizaci vykázán ve výši ,- Kč. Po schválení zřizovatelem bude celá tato částka převedena do rezervního fondu. Pokud bude naší organizaci přiznána dotace na podaný projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a laboratoří MGO u Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, bude částka ve výši ,- Kč pouţita společně se zůstatkem na investičním fondu ve výši ,41 Kč na průběţné financování projektu a nebudeme nuceni ţádat v prvním roce fungování projektu o poskytnutí úvěru. Matiční gymnázium, Ostrava,

9 3. Doplňková činnost V roce 2009 nebyla v naší organizaci provozována ţádná doplňková činnost. 4. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněţních fondů V roce 2009 nebyla v naší organizaci doplňková činnost provozována. Hlavní činnost výnosy z pronájmu a ostatní výnosy v roce 2009 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti pronájem majetku čistý pronájem bez sluţeb ostatní příjmy ,00 Kč ,50 Kč 6 190,50 Kč Po schválení zřizovatelem bude částka ,-- Kč převedena do rezervního fondu. Matiční gymnázium, Ostrava,

10 29,68 29,77 29,59 29,57 29,60 45,00 46,59 46,45 46,71 47,25 C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. účelové dotace ze státního rozpočtu Přímé náklady + účelové prostředky přímé náklady Název účelové dotace účelový znak Částka přímé náklady ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - II. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Hustota a specifika ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků II. etapa ÚZ Kč Přímé náklady celkem Kč Učební plán Školní rok 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků na třídu 29,68 29,77 29,59 29,57 29,60 Počet odučených hodin celkem Počet odučených hodin na třídu 45,00 46,59 46,45 46,71 47,25 Počet odučených hodin na třídu 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Školní rok Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet odučených hodin na třídu Matiční gymnázium, Ostrava,

11 13,92 13,95 13,89 14,04 13,88 Počet ţáků 54,02 57,42 60,61 58,60 57,91 Výkony Rok Počet ţáků Počet tříd 21, ,6 20,6 Prům. evidenční počet pedagog. zam. 45,41 46,88 47,07 45,64 44,02 Průměrný počet nadúvazkových hodin Prům. počet pedagog. zam. celkem 47,17 48,78 50,17 49,26 47,54 Prům. evidenční počet ostatních zam. 11,70 11,39 10,79 10,94 10,55 Prům. počet pedagog. zam.na třídu 2,18 2,22 2,28 2,28 2,31 Počet ţáků na jednoho pedagog. zam. 13,92 13,95 13,89 14,04 13,88 Počet ţáků na jednoho nepedag. zam. 54,02 57,42 60,61 58,60 57,91 Výkony 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Počet ţáků na jednoho pedagog. zam. Počet ţáků na jednoho nepedag. zam. 10,00 0, Rok Nárůst počtu ţáků na jednoho pedagoga ovlivňuje dočasný nárůst počtu tzv. nadúvazkových hodin. V souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje školy postupně sniţujeme počet tříd z 21 (ve školním roce 2008/2009) na 20 (od školního roku 2009/2010) a tím i počet ţáků z 641 (v roce 2008) na 611 (v roce 2009). Matiční gymnázium, Ostrava,

12 Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2009 Čerpání přímých nákladů na vzdělávání ÚZ 33353, ÚZ 33005, ÚZ 33015, ÚZ Rok 2008 Rok 2009 v Kč v Kč OPPP Platy Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Zákonné pojištění DDHM-učeb. pomůcky+ DDNM-software pro výuku DVPP - služby školení DVPP - cestovní náhrady Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku Cestovní náhrady exkurze a výlety Cestovní náhrady LVZ a LSTK Věcná režie - stravování zaměstnanců Osobní ochranné pracovní pomůcky Lékařské preventivní prohlídky Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Celkem Všechny účelové dotace ze státního rozpočtu byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. 2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2009 činily ,- Kč, ostatní platby za provedené práce ,- Kč. Průměrný plat ve sledovaném období činil ,- Kč (nárůst o 7,36%), u pedagogických zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 6,93%), u ostatních zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 10,84%). Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k překročení ani nedočerpání nedošlo. Matiční gymnázium, Ostrava,

13 Vývoj platů a jejich nenárokových sloţek celkem Rok Průměrný plat učitele Nenároková sloţka platu učitele Podíl nenárokové sloţky platu učitele v % 14,87 17,92 15,53 17,35 20,53 Průměrný plat nepedagogického pracovníka Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Podíl nenárokové sloţky platu nepedagogického pracovníka v % 16,16 21,99 17,09 21,12 18,40 Průměrný měsíční plat učitele Nenároková složka platu Průměrný plat Rok Průměrný plat nepedagogického pracovníka Rok Nenároková složka platu Průměrný plat Osobní ohodnocení a mimořádné odměny byly vyplaceny v poměru 53,21%:46,79%. Učitelům byly vyplaceny mimořádné odměny za realizaci přípravu a realizaci kurikulární reformy (účelově vázané prostředky projekt MŠMT), zpracování projektů a grantů, prezentaci školy na veřejnosti (výsledky v soutěţích, organizaci akcí se ţáky, organizaci Dne otevřených dveří, organizaci reprezentačního plesu školy, publikační činnost, lektorskou činnost, atd.) a nadstandardní systematické vzdělávání. Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních povinností při realizaci velké údrţby a oprav a za systematické vzdělávání - nová legislativa. Vývoj nárokových a nenárokových sloţek platu Matiční gymnázium, Ostrava,

14 Kč Kč Rok Nároková sloţka platu učitele Nenároková sloţka platu Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Vývoj platů učitelů Nenároková sloţka platu Nároková sloţka platu učitele Rok Vývoj platů nepedagogických pracovníků Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Rok Vývoj platů nárůst/pokles v % Rok Nároková sloţka platu učitele Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 6,96 4,04 7,96 3,33 2,65 Nenároková sloţka platu učitele Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku -3,45 30,00-9,09 17,99 26,52 Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 3,37 9,77 4,91 2,33 14,67 Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 2,37 60,52-23,25 32,90-3,47 Matiční gymnázium, Ostrava,

15 5. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele Účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků ÚZ Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ Kč Provozní náklady celkem Kč Účelové investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na akci Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ÚZ Kč účelové prostředky na akci Rekonstrukce střechy budov A a B ÚZ Kč Celkem Kč Všechny účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. Matiční gymnázium, Ostrava,

16 D) Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2009 Fond zůstatek KRYTÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ kryto k Fond odměn , ,51 finanční prostředky na BÚ KB Fond FKSP , ,00 pohledávka - půjčka ,01 finanční prostředky na BÚ FKSP ,46 finanční prostředky na BÚ KB ,47 celkem Rezervní fond , ,80 finanční prostředky na účtu ČSOB Investiční fond , ,41 finanční prostředky na BÚ KB v Kč Bankovní účet FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH k zůstatek BÚ - Komerční banka , ,32 dodavatelé mínus faktury FKSP - přísp. strav ,00 převody platů 12/ ,00 zdravotní a sociální pojištění 12/ ,00 daň ze mzdy 12/ ,46 FKSP 12/ ,51 fond odměn ,41 investiční fond ,00 hospod. výsledek za rok ,93 ostatní závazky mínus pohledávky sníţeny o částku 5 430,22 kryto materiálem na skladě ,77 celkem SÚ - ČSOB ,76-465,04 ostatní závazky mínus pohledávky ,80 rezervní fond ,76 celkem BÚ - FKSP , ,00 penzijní připojištění - odvod- mzdy 12/ ,00 příspěvek na stravování - 12/ ,01 FKSP ,01 celkem v Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

17 Rozbor příjmů a výdajů na rezervním fondu v roce finanční dary Popis účetního případu Příjem v Kč Firma MORYS, s.r.o. finanční dar Přátelé MGO unie rodičů, finanční dar Výdej Jízdné ţáků krajské kolo ve volejbalu, Nový Jičín Delegát. poplatek studentský summit v Praze Vánoční strom 519 Startovné na sportovních soutěţích ţáků Pronájem sportovní haly 250 Ostatní 94 Celkem v Kč Počáteční stav finančních darů na rezervním fondu k Příjem finančních darů na rezervním fondu v roce 2009 Pouţití rezervního fondu z finančních darů v roce 2009 Zůstatek přijatých darů na rezervním fondu k ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, ţáků a příznivců MGO darovali v průběhu roku 2009 ţáků naší školy věcné dary v celkové výši ,- Kč. Jednalo se například o tři snowboardové sety, cyklotrenaţér, posilovací lavici, veslovací trenaţér, posilovací věţ, fotoaparát CANON, tři teleskopy, tiskárnu HP COLOR, sportovní dresy, šachový set, pomůcky pro zdravotnický krouţek a mikiny pro školní pěvecký sbor. Od Statutární města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obdrţela naše škola věcné dary v celkové výši 9.438,- Kč dva radiomagnetofony a florbalové hokejky. Matiční gymnázium, Ostrava,

18 Pouţití peněţních fondů fond tvorba pouţití Fond FKSP ,00 Kč stravování ,00 Kč (dle vyhl.mf114/2002) rekreace ,00 Kč kultura, těl. sport ,00 Kč penzijní připoj ,00 Kč dary ,00 Kč přísp. odbor organ ,00 Kč celkem ,00 Kč Rezervní fond ,00 Kč pouţ. fondu z darů ,00 Kč tvořen peněţními dary Comenius ,00 Kč 2 400,00 Kč pouţ.fon. k rozvoji ,00 Kč příděl z hospodář. výsled. celkem ,00 Kč roku 2008 Investiční fond ,00 Kč odvod do rozpočtu ,00 Kč odpisy DNM zřizovatele ,60 Kč rekonstrukce soc ,70 Kč odpisy DHM zařízení u ŠJ ,00 Kč rekonst.střechy ,00 Kč invest. dotace budov A a B z rozpočtu zřizov. rekonst. hydroiz ,00 Kč podlahy škol. kuch. elektrom. závora ,64 Kč celkem ,34 Kč Fond odměn - - Matiční gymnázium, Ostrava,

19 E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování je smluvně zajištěno ve stravovacím zařízení Základní školy Ostrava, Matiční 5,. Stravování je umoţněno všem zaměstnancům v pracovních dnech s výjimkou prázdnin. Vyčíslení nákladů na stravování za období od do Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí z nákladů na provoz ve výši ze mzdových nákladů ve výši z DPH 19% ve výši 21,10 Kč 8,46 Kč 17,50 Kč 8,94 Kč Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel mzdové náklady Zaměstnavatel FKSP : Strávník 3,50 Kč 17,50 Kč 15,00 Kč 20,00 Kč Vyčíslení nákladů na stravování za období za do Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí z nákladů na provoz ve výši ze mzdových nákladů ve výši z DPH 19% ve výši 21,10 Kč 9,19 Kč 21,00 Kč 9,71 Kč Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel mzdové náklady Zaměstnavatel FKSP : Strávník 4,00 Kč 21,00 Kč 15,00 Kč 21,00 Kč Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2009: Příspěvek na stravování zaměstnanců Příspěvek z FKSP ,00 Kč ,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

20 F) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace Matiční gymnázium má na základě zřizovací listiny ve své správě jednu budovu číslo popisné/číslo evidenční 2565/25, parcelní číslo 653/1, katastrál. území Moravská Ostrava. 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údrţbě na majetku za rok 2009 Fond KRYTÍ MAJETKOVÝCH FONDŮ zůstatek kryto k Fond dlouhodobého majetku , ,50 dlouhodobý majetek účtov. třída 0 Fond oběţných aktiv , ,80 materiál na skladě 1 177,00 hotovost v pokladně 1 632,00 ceniny ,22 část rozdílu mezi pohledávkami a závazky ve výši 5 430,22 Kč je kryta materiálem na skladě ,58 celkem Fond oběţných aktiv má po celé účetní období konstantní hodnotu. Organizace zodpovědně spravovala svěřený majetek. Omezené provozní prostředky umoţnily provést nezbytně nutnou údrţbu a řešení zákonem stanovených dopadů. Zákon č. 258/2000 Sb. ukládá organizaci povinnosti, které si vyţádají opakované náklady (např. malování kaţdé dva roky) a velké náklady na opravy v rámci údrţby v následujících letech. Náklady na opravy a údrţbu v roce 2009: Opravy a udrţování (ÚZ 00001) Výměna vodovodních přípojek ,00 Výměna vstupních dveří do školní jídelny 9.175,00 Ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku 5.457,00 Ostatní opravy a údrţba movitého majetku 1.073,00 Oprava kopírovacího stroje KYOCERA 6.354,00 Oprava notebooků a záloţního zdroje 6.485,00 Oprava tiskárny 1.774,00 Oprava tělocvičného nářadí 1.999,00 Oprava lanka u pylonové tabule 2.680,00 Oprava hasicích přístrojů 2.678,00 Ostatní opravy a údrţba 6.242,00 Celkem ,00 Kč v Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

21 Účelová investiční dotace na akci: Rekonstrukce střech budov A a B Výše dotace: ,- Kč Střechy budovy školy byly jiţ několikrát provizorně opravovány tak, aby se zabránilo zatékání do prostor v posledních nadzemních podlaţích všech budov školy. Poţadavek na celkovou opravu střechy byl podáván jiţ od roku Do učeben při deštích zatékalo a některé učebny musely být i vystěhovány. Vzhledem k dlouhodobému zatékání se tvořila ve třídách a na chodbách plíseň, čímţ bylo ohroţováno zdraví ţáků i zaměstnanců školy. Dlouhodobé zatékání mělo i velmi negativní vliv na betonovou stropní konstrukci. Odborem investic KÚ MSK nám byla v roce 2009 přidělena účelová investiční dotace s názvem Rekonstrukce střech budov A a B ve výši ,- Kč. Během rekonstrukce byly odstraněny původní izolační vrstvy střešního pláště budov A a B včetně podkladních vrstev násypu a byly opraveny všechny střešní vpusti. Bylo zhotoveno nové zateplení střešního pláště s provedením spádové vrstvy. Byla provedena nová hydroizolace, která je přitěţována betonovými dlaţdicemi. Atiky byly nově oplechovány a byl instalován nový hromosvod. Účelová investiční dotace na akci: Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně Výše dotace: ,- Kč V kuchyni školní jídelny došlo na několika místech k narušení hydroizolace podlahy. Důsledkem toho protékalo do několika místností sklepních prostor. Zatékáním byl ohroţen chladící box, který je zabudován pod kuchyní v místě protékání. Na řešení výše uvedeného havarijního stavu nám byla odborem investic KÚ MSK v roce 2009 přidělena účelová investiční dotace s názvem Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ve výši ,- Kč. Původní dlaţba byla odstraněna a potěr vyspraven. Celá plocha byla napenetrována ve dvou vrstvách a byla opatřena hydroizolační stěrkou. Na takto připravený povrch byla poloţena protiskluzová dlaţba TAURUS a následně bylo provedeno nepropustné spárování dlaţby. Současně byla provedena celková oprava odtokových nerezových ţlabů. Matiční gymnázium, Ostrava,

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 27 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka, provedlo fyzickou a dokladovou

Více

Vnitřní směrnice Č. 9 k

Vnitřní směrnice Č. 9 k Vnitřní směrnice Č. 9 k 9.1.2015 Účtový rozvrh 018 00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SW 021 10 Budovy, haly, stavby 022 00 Stroje, přístroje, zařízení 022 20 Stroje, přístroje, zařízení - škola 022

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení:

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: Z p r á v a o v ý s l e d k u i n v e nt a r i z a c e m a j e t k u a z á v a z k ů m ě s t a L i p n í k n a d B e č v o u k 3 1. 1 2. 2 0 1 0 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2006

Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2006 Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2006 Obec Kunţak hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 23.02.2006. Do doby schválení rozpočtu se řídila rozpočtovým provizoriem schváleným dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace Inventarizační zpráva o provedení inventarizace inventarizační komise podává Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků ve smyslu vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Na

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200 277 32 Byšice IČ: 71001620 Příspěvková organizace Č.org.: 51402 Projednáno a schváleno zastupitelstvem

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více