Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009"

Transkript

1 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy

2 A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, plnila v roce 2009 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo ZL/017/2001 a jejích dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 ze dne , , , a Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu ţáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školy Název : Matiční gymnázium, Ostrava, IČO : IZO : Ředitel školy : Mgr. Alena Bačová Telefon, fax : URL: Zřizovatel : Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117 Zřízení školy : Gymnázium, s platností od Seznam studijních oborů : 7941K/401 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/801 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců 7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců Cílová kapacita školy: Počet ţáků k : 660 ţáků 592 ţáků Přepočtený počet zaměstnanců : 54,573 z toho pedagogických : 44,019 ostatních : 10,554 Matiční gymnázium, Ostrava,

3 B) Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Přímé náklady + účelové prostředky přímé náklady Název účelové dotace účelový znak Částka přímé náklady ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - II. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Hustota a specifika ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků II. etapa ÚZ Kč Přímé náklady celkem Kč Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka provozní náklady ÚZ Kč prostředky na ICT ÚZ Kč účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků ÚZ Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ Kč Provozní náklady celkem Kč Účelové prostředky dotace od obcí Název účelové dotace účelový znak Částka účelová dotace od Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci Polské dny v Ostravě ÚZ Kč Celkem Kč Účelové investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na akci Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ÚZ Kč účelové prostředky na akci Rekonstrukce střechy budov A a B ÚZ Kč Celkem Kč Všechny přímé náklady, provozní náklady a účelové prostředky byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. Matiční gymnázium, Ostrava,

4 Výnosy Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009 hlavní doplňková ukazatel celkem činnost činnost Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb (601,602) 2,16 0 2,16 z toho: odborné konzultace 0 0 manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2,10 2,10 Provozní dotace (691) , ,67 z toho: dotace od obcí, ze zahraničí, ostatní (691 xx) 36,67 36,67 příspěvek na provoz od zřizovatele ( ) 3 540, ,00 příspěvek na provoz ze státního rozpočtu přes rozpočet zřizovatele ( , , 90-98, atd) , ,00 Ostatní výnosy (64x) 885, ,88 z toho: pronájem majetku (sluţby) 357,97 357,97 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez sluţeb) 214,80 214,80 náhrady škod od pojišťoven 52,15 52,15 zúčtování rezervního fondu 212,82 212,82 zúčtování fondu oběţných aktiv 42,49 42,49 náhrady za ztráty učebnic 1,98 1,98 úroky bankovních účtů 1,10 1,10 smluvní pokuty a úroky z prodlení 1,13 1,13 ostatní výnosy 1,44 1,44 výnosy celkem , ,71 Hlavní zdroj příjmů v roce 2009 tvořily příjmy za pronájem nemovitosti. Čistý zisk z pronájmu bez sluţeb činil ,50 Kč a příjem za sluţby - energie spojené s pronájmem dosáhly výše ,57 Kč. Ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení čistého pronájmu bez sluţeb o ,- Kč. K nárůstu příjmů došlo díky maximální snaze vyuţít prostor tělocvičen a učeben v době, kdy neprobíhá školní vyučování. Podrobný rozpis nájemců a výše úhrad za rok 2009 je uveden v tabulkové příloze k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce. V roce 2010 předpokládáme příjem za čistý pronájem bez sluţeb ve zhruba stejné výši jako v roce Tělocvičny máme obsazeny nájemci kaţdé odpoledne a kapacitně není moţno počet nájemců dále zvyšovat. Zúčtování rezervního fondu je podrobně rozepsáno v části D Peněţní fondy. V roce 2009 došlo v naší organizaci ke třem pojistným událostem a obdrţeli jsme celkem částku ve výši ,- Kč jako náhrady škod od pojišťoven. Jednotlivé pojistné události jsou popsány v části F Péče o spravovaný majetek. Ostatní příjmy manipulační poplatky za opisy vysvědčení, náhrady za ztráty učebnic a úroky bankovních účtů jsou přibliţně stejné jako v minulých letech. Od Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obdrţela v roce 2009 naše organizace účelový grant ve výši ,- Kč na zajištění akce Polské dny v Ostravě. Matiční gymnázium, Ostrava,

5 2. Náklady analýza čerpání prostředků ukazatel Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009 příspěvek zřizovatele grant Měst. obvodu Mor. Ost. a Přívoz rezervní fond + fond oběţných aktiv hlavní činnost doplňková činnost Spotřeba materiálu (501) 839,63 0,21 43,10 4,05 1,23 888,22 888,22 z toho: nákup učebnic hrazený z přímých nákladů na vzdělávání 42,68 42,68 42,68 pronájmy grant COME- NIUS knihy, tiskoviny a předplatné časopisů 58,78 58,78 58,78 DDHM učební pomůcky do 3 000,- Kč, hraz. z přím.nákladů 13,25 13,25 13,25 DDHM učební pomůcky do 3 000,- Kč, hraz. z prov. nákladů 8,75 8,75 8,75 DDHM učební pomůcky nad 3 000,- Kč, hraz. z přím. nákladů 275,50 275,50 275,50 DDHM učební pomůcky nad 3 000,- Kč, hraz. z prov. nákladů 95,07 95,07 95,07 DDHM provoz do 3 000,- Kč 11,63 11,63 11,63 DDHM provoz nad 3 000,- Kč 96,24 96,24 96,24 kancelářské potřeby 35,01 0,67 35,68 35,68 čistící a desinfekční prostředky 56,64 56,64 56,64 nákup horních desek školních lavic 53,31 53,31 53,31 ostatní spotřeba materiálu 92,77 0,21 43,10 3,38 1,23 140,69 140,69 Spotřeba energie (502) 1 269,00 357, , ,97 z toho: teplo, TUV 872,78 202, , ,57 elektrická energie 323,39 86,01 409,40 409,40 vodné a stočné 71,94 69,17 141,11 141,11 plyn 0,89 0,89 0,89 Opravy a udrţování (511) 89,65 52,15 141,80 141,80 z toho: výměna vodovodních přípojek 45,73 45,73 45,73 ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku 14,63 20,.73 35,36 35,36 ostatní opravy a údrţba movitého majetku 10,11 31,42 41,53 41,53 ostatní opravy a údrţba 19,18 19,18 19,18 Cestovné (512) 108,18 137,57 245,75 245,75 z toho: cestovné hrazené z přímých výdajů 63,75 63,75 63,75 zahraniční sluţební cesty 37,60 136,53 174,13 174,13 ostatní cestovné 6,83 1,04 7,87 7,87 Sluţby (518) 1 059,00 36,46 49,74 20,85 0, , ,43 z toho: telefonní poplatky a sluţby pošt 76,82 76,82 76,82 telekomunikace - internet 83,20 83,20 83,20 sluţby školení a vzdělávání hrazené z přímých nákladů ÚZ ,17 4,17 4,17 sluţby školení a vzdělávání ostatní 41,66 41,66 41,66 programové vybavení upgrade 19,20 19,20 19,20 likvidace odpadů 51,41 51,41 51,41 revize a odborné povídky 16,54 16,54 16,54 servisní sluţby účetnictví A.S.E.I. 18,01 18,01 18,01 servisní sluţby předávací stanice, MAR - CONTROLS 22,40 22,40 22,40 konzultační, poradenské a právní sluţby 20,30 20,30 20,30 věcná reţie stravování ţáků ÚZ ,20 565,20 565,20 věcná reţie stravování ţáků ÚZ ,00 40,00 40,00 ostatní sluţby 100,09 36,46 49,74 20,85 0,38 207,52 207,52 Mzdové náklady (521) , , ,03 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ , , ,00 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,47 726,47 726,47 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,12 69,12 69,12 mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ ,44 90,44 90,44 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,527,528) 6 425, , ,25 z toho: zákonné sociální pojištění (524) 5 877, , ,41 příspěvek na stravování zaměstnanců a preventivní prohlídky (527) 157,29 157,29 157,29 příděl do FKSP (527) 352,04 352,04 352,04 osobní ochranné pomůcky a náhrada DNP (528) 38,51 38,51 38,51 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 456,60 456,60 456,60 Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x,) 188,66 188,66 188,66 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 70) 131,69 131,69 131,69 náklady celkem ,00 36,67 92,84 357,97 162,47 53, , ,71 ostatní výnosy celkem celkem Matiční gymnázium, Ostrava,

6 DDHM učební pomůcky (ÚZ 33353) Notebooky ACER Extensa ,00 Dataprojektor NEC NP610 + montáţ ,00 Interaktivní tabule SMART BOARD montáţ ,00 Plazmový televizor SAMSUNG ,00 PC sestava ALFA Serene do VT ,00 Projektor ACER ,00 Protiskluzové ţíněnky, 2 ks 7 435,00 Grafický kalkulátor CASIO 4 820,00 Volejbalové a basketbalové míče 4 339,00 Školní sada preparátů do biologie 3 882,00 Ostatní ,00 Celkem ,00 Nákup materiálu DDHM provoz (ÚZ 00001) Mycí stroj RA ,00 Vysavač COLUMBUS, 2 ks 9.950,00 Server DELL PE T ,00 PC Premio Pilot IPlus ,00 Laserová tiskárna CANON 2.199,00 Ostatní nákup materiálu provoz 9.430,00 Celkem ,00 Kč Velkými poloţkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání zpráv, povinné dokumentace školy, tabulek apod.), jsou náklady na Internet i údrţbu a provoz reprografické techniky. Reprografická technika (údrţba a provoz) Internet ÚZ Prostředky na ICT ÚZ ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek na provoz organizace poskytované zřizovatelem zohledňuje výši základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, sluţeb, atd.) a částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např. dopad zákona č.258/2000 Sb.). K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje. Matiční gymnázium, Ostrava,

7 Náklady na provoz v tisících Kč Rok Příspěvek Vlastní zdroje Celkem Náklady na provoz v tisících Kč Rok Vlastní zdroje Příspěvek zřizovatele Náklady na provoz celkem Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Rok Energie Opravy a údrţba Celkem Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč O pravy a údržba Energie Celkem Rok Matiční gymnázium, Ostrava,

8 Z výše uvedených grafů je zřejmé, ţe se organizace snaţí o maximální úsporu výdajů za energie. Ke zvýšení výdajů za energie v roce 2009 došlo hlavně z důvodu navýšení cen energií v porovnání s předchozím rokem. V roce 2009 došlo ke značnému sníţení vynaloţených výdajů na opravu a údrţbu majetku. V minulých letech byl totiţ vţdy čistý zisk z pronájmů pouţit na opravu a údrţbu nemovitého majetku. V roce 2009 činil čistý zisk z pronájmů ,50 Kč. Čistý zisk z pronájmů tak tvoří podstatnou část celkového hospodářského výsledku za rok 2009, který byl v naší organizaci vykázán ve výši ,- Kč. Po schválení zřizovatelem bude celá tato částka převedena do rezervního fondu. Pokud bude naší organizaci přiznána dotace na podaný projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a laboratoří MGO u Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, bude částka ve výši ,- Kč pouţita společně se zůstatkem na investičním fondu ve výši ,41 Kč na průběţné financování projektu a nebudeme nuceni ţádat v prvním roce fungování projektu o poskytnutí úvěru. Matiční gymnázium, Ostrava,

9 3. Doplňková činnost V roce 2009 nebyla v naší organizaci provozována ţádná doplňková činnost. 4. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněţních fondů V roce 2009 nebyla v naší organizaci doplňková činnost provozována. Hlavní činnost výnosy z pronájmu a ostatní výnosy v roce 2009 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti pronájem majetku čistý pronájem bez sluţeb ostatní příjmy ,00 Kč ,50 Kč 6 190,50 Kč Po schválení zřizovatelem bude částka ,-- Kč převedena do rezervního fondu. Matiční gymnázium, Ostrava,

10 29,68 29,77 29,59 29,57 29,60 45,00 46,59 46,45 46,71 47,25 C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. účelové dotace ze státního rozpočtu Přímé náklady + účelové prostředky přímé náklady Název účelové dotace účelový znak Částka přímé náklady ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - II. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Hustota a specifika ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků I. etapa ÚZ Kč účelové prostředky na rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků II. etapa ÚZ Kč Přímé náklady celkem Kč Učební plán Školní rok 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků na třídu 29,68 29,77 29,59 29,57 29,60 Počet odučených hodin celkem Počet odučených hodin na třídu 45,00 46,59 46,45 46,71 47,25 Počet odučených hodin na třídu 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Školní rok Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet odučených hodin na třídu Matiční gymnázium, Ostrava,

11 13,92 13,95 13,89 14,04 13,88 Počet ţáků 54,02 57,42 60,61 58,60 57,91 Výkony Rok Počet ţáků Počet tříd 21, ,6 20,6 Prům. evidenční počet pedagog. zam. 45,41 46,88 47,07 45,64 44,02 Průměrný počet nadúvazkových hodin Prům. počet pedagog. zam. celkem 47,17 48,78 50,17 49,26 47,54 Prům. evidenční počet ostatních zam. 11,70 11,39 10,79 10,94 10,55 Prům. počet pedagog. zam.na třídu 2,18 2,22 2,28 2,28 2,31 Počet ţáků na jednoho pedagog. zam. 13,92 13,95 13,89 14,04 13,88 Počet ţáků na jednoho nepedag. zam. 54,02 57,42 60,61 58,60 57,91 Výkony 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Počet ţáků na jednoho pedagog. zam. Počet ţáků na jednoho nepedag. zam. 10,00 0, Rok Nárůst počtu ţáků na jednoho pedagoga ovlivňuje dočasný nárůst počtu tzv. nadúvazkových hodin. V souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje školy postupně sniţujeme počet tříd z 21 (ve školním roce 2008/2009) na 20 (od školního roku 2009/2010) a tím i počet ţáků z 641 (v roce 2008) na 611 (v roce 2009). Matiční gymnázium, Ostrava,

12 Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2009 Čerpání přímých nákladů na vzdělávání ÚZ 33353, ÚZ 33005, ÚZ 33015, ÚZ Rok 2008 Rok 2009 v Kč v Kč OPPP Platy Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Zákonné pojištění DDHM-učeb. pomůcky+ DDNM-software pro výuku DVPP - služby školení DVPP - cestovní náhrady Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku Cestovní náhrady exkurze a výlety Cestovní náhrady LVZ a LSTK Věcná režie - stravování zaměstnanců Osobní ochranné pracovní pomůcky Lékařské preventivní prohlídky Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Celkem Všechny účelové dotace ze státního rozpočtu byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. 2. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2009 činily ,- Kč, ostatní platby za provedené práce ,- Kč. Průměrný plat ve sledovaném období činil ,- Kč (nárůst o 7,36%), u pedagogických zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 6,93%), u ostatních zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 10,84%). Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k překročení ani nedočerpání nedošlo. Matiční gymnázium, Ostrava,

13 Vývoj platů a jejich nenárokových sloţek celkem Rok Průměrný plat učitele Nenároková sloţka platu učitele Podíl nenárokové sloţky platu učitele v % 14,87 17,92 15,53 17,35 20,53 Průměrný plat nepedagogického pracovníka Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Podíl nenárokové sloţky platu nepedagogického pracovníka v % 16,16 21,99 17,09 21,12 18,40 Průměrný měsíční plat učitele Nenároková složka platu Průměrný plat Rok Průměrný plat nepedagogického pracovníka Rok Nenároková složka platu Průměrný plat Osobní ohodnocení a mimořádné odměny byly vyplaceny v poměru 53,21%:46,79%. Učitelům byly vyplaceny mimořádné odměny za realizaci přípravu a realizaci kurikulární reformy (účelově vázané prostředky projekt MŠMT), zpracování projektů a grantů, prezentaci školy na veřejnosti (výsledky v soutěţích, organizaci akcí se ţáky, organizaci Dne otevřených dveří, organizaci reprezentačního plesu školy, publikační činnost, lektorskou činnost, atd.) a nadstandardní systematické vzdělávání. Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních povinností při realizaci velké údrţby a oprav a za systematické vzdělávání - nová legislativa. Vývoj nárokových a nenárokových sloţek platu Matiční gymnázium, Ostrava,

14 Kč Kč Rok Nároková sloţka platu učitele Nenároková sloţka platu Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Vývoj platů učitelů Nenároková sloţka platu Nároková sloţka platu učitele Rok Vývoj platů nepedagogických pracovníků Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Rok Vývoj platů nárůst/pokles v % Rok Nároková sloţka platu učitele Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 6,96 4,04 7,96 3,33 2,65 Nenároková sloţka platu učitele Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku -3,45 30,00-9,09 17,99 26,52 Nároková sloţka nepedagogického pracovníka Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 3,37 9,77 4,91 2,33 14,67 Nenároková sloţka platu nepedagogického pracovníka Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku 2,37 60,52-23,25 32,90-3,47 Matiční gymnázium, Ostrava,

15 5. účelové dotace z rozpočtu zřizovatele Účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků ÚZ Kč účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ Kč Provozní náklady celkem Kč Účelové investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka účelové prostředky na akci Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ÚZ Kč účelové prostředky na akci Rekonstrukce střechy budov A a B ÚZ Kč Celkem Kč Všechny účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány a pouţity ke stanovému účelu. Matiční gymnázium, Ostrava,

16 D) Peněţní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2009 Fond zůstatek KRYTÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ kryto k Fond odměn , ,51 finanční prostředky na BÚ KB Fond FKSP , ,00 pohledávka - půjčka ,01 finanční prostředky na BÚ FKSP ,46 finanční prostředky na BÚ KB ,47 celkem Rezervní fond , ,80 finanční prostředky na účtu ČSOB Investiční fond , ,41 finanční prostředky na BÚ KB v Kč Bankovní účet FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH k zůstatek BÚ - Komerční banka , ,32 dodavatelé mínus faktury FKSP - přísp. strav ,00 převody platů 12/ ,00 zdravotní a sociální pojištění 12/ ,00 daň ze mzdy 12/ ,46 FKSP 12/ ,51 fond odměn ,41 investiční fond ,00 hospod. výsledek za rok ,93 ostatní závazky mínus pohledávky sníţeny o částku 5 430,22 kryto materiálem na skladě ,77 celkem SÚ - ČSOB ,76-465,04 ostatní závazky mínus pohledávky ,80 rezervní fond ,76 celkem BÚ - FKSP , ,00 penzijní připojištění - odvod- mzdy 12/ ,00 příspěvek na stravování - 12/ ,01 FKSP ,01 celkem v Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

17 Rozbor příjmů a výdajů na rezervním fondu v roce finanční dary Popis účetního případu Příjem v Kč Firma MORYS, s.r.o. finanční dar Přátelé MGO unie rodičů, finanční dar Výdej Jízdné ţáků krajské kolo ve volejbalu, Nový Jičín Delegát. poplatek studentský summit v Praze Vánoční strom 519 Startovné na sportovních soutěţích ţáků Pronájem sportovní haly 250 Ostatní 94 Celkem v Kč Počáteční stav finančních darů na rezervním fondu k Příjem finančních darů na rezervním fondu v roce 2009 Pouţití rezervního fondu z finančních darů v roce 2009 Zůstatek přijatých darů na rezervním fondu k ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, ţáků a příznivců MGO darovali v průběhu roku 2009 ţáků naší školy věcné dary v celkové výši ,- Kč. Jednalo se například o tři snowboardové sety, cyklotrenaţér, posilovací lavici, veslovací trenaţér, posilovací věţ, fotoaparát CANON, tři teleskopy, tiskárnu HP COLOR, sportovní dresy, šachový set, pomůcky pro zdravotnický krouţek a mikiny pro školní pěvecký sbor. Od Statutární města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz obdrţela naše škola věcné dary v celkové výši 9.438,- Kč dva radiomagnetofony a florbalové hokejky. Matiční gymnázium, Ostrava,

18 Pouţití peněţních fondů fond tvorba pouţití Fond FKSP ,00 Kč stravování ,00 Kč (dle vyhl.mf114/2002) rekreace ,00 Kč kultura, těl. sport ,00 Kč penzijní připoj ,00 Kč dary ,00 Kč přísp. odbor organ ,00 Kč celkem ,00 Kč Rezervní fond ,00 Kč pouţ. fondu z darů ,00 Kč tvořen peněţními dary Comenius ,00 Kč 2 400,00 Kč pouţ.fon. k rozvoji ,00 Kč příděl z hospodář. výsled. celkem ,00 Kč roku 2008 Investiční fond ,00 Kč odvod do rozpočtu ,00 Kč odpisy DNM zřizovatele ,60 Kč rekonstrukce soc ,70 Kč odpisy DHM zařízení u ŠJ ,00 Kč rekonst.střechy ,00 Kč invest. dotace budov A a B z rozpočtu zřizov. rekonst. hydroiz ,00 Kč podlahy škol. kuch. elektrom. závora ,64 Kč celkem ,34 Kč Fond odměn - - Matiční gymnázium, Ostrava,

19 E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování je smluvně zajištěno ve stravovacím zařízení Základní školy Ostrava, Matiční 5,. Stravování je umoţněno všem zaměstnancům v pracovních dnech s výjimkou prázdnin. Vyčíslení nákladů na stravování za období od do Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí z nákladů na provoz ve výši ze mzdových nákladů ve výši z DPH 19% ve výši 21,10 Kč 8,46 Kč 17,50 Kč 8,94 Kč Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel mzdové náklady Zaměstnavatel FKSP : Strávník 3,50 Kč 17,50 Kč 15,00 Kč 20,00 Kč Vyčíslení nákladů na stravování za období za do Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí z nákladů na provoz ve výši ze mzdových nákladů ve výši z DPH 19% ve výši 21,10 Kč 9,19 Kč 21,00 Kč 9,71 Kč Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel mzdové náklady Zaměstnavatel FKSP : Strávník 4,00 Kč 21,00 Kč 15,00 Kč 21,00 Kč Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2009: Příspěvek na stravování zaměstnanců Příspěvek z FKSP ,00 Kč ,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

20 F) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku ve správě organizace Matiční gymnázium má na základě zřizovací listiny ve své správě jednu budovu číslo popisné/číslo evidenční 2565/25, parcelní číslo 653/1, katastrál. území Moravská Ostrava. 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údrţbě na majetku za rok 2009 Fond KRYTÍ MAJETKOVÝCH FONDŮ zůstatek kryto k Fond dlouhodobého majetku , ,50 dlouhodobý majetek účtov. třída 0 Fond oběţných aktiv , ,80 materiál na skladě 1 177,00 hotovost v pokladně 1 632,00 ceniny ,22 část rozdílu mezi pohledávkami a závazky ve výši 5 430,22 Kč je kryta materiálem na skladě ,58 celkem Fond oběţných aktiv má po celé účetní období konstantní hodnotu. Organizace zodpovědně spravovala svěřený majetek. Omezené provozní prostředky umoţnily provést nezbytně nutnou údrţbu a řešení zákonem stanovených dopadů. Zákon č. 258/2000 Sb. ukládá organizaci povinnosti, které si vyţádají opakované náklady (např. malování kaţdé dva roky) a velké náklady na opravy v rámci údrţby v následujících letech. Náklady na opravy a údrţbu v roce 2009: Opravy a udrţování (ÚZ 00001) Výměna vodovodních přípojek ,00 Výměna vstupních dveří do školní jídelny 9.175,00 Ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku 5.457,00 Ostatní opravy a údrţba movitého majetku 1.073,00 Oprava kopírovacího stroje KYOCERA 6.354,00 Oprava notebooků a záloţního zdroje 6.485,00 Oprava tiskárny 1.774,00 Oprava tělocvičného nářadí 1.999,00 Oprava lanka u pylonové tabule 2.680,00 Oprava hasicích přístrojů 2.678,00 Ostatní opravy a údrţba 6.242,00 Celkem ,00 Kč v Kč Matiční gymnázium, Ostrava,

21 Účelová investiční dotace na akci: Rekonstrukce střech budov A a B Výše dotace: ,- Kč Střechy budovy školy byly jiţ několikrát provizorně opravovány tak, aby se zabránilo zatékání do prostor v posledních nadzemních podlaţích všech budov školy. Poţadavek na celkovou opravu střechy byl podáván jiţ od roku Do učeben při deštích zatékalo a některé učebny musely být i vystěhovány. Vzhledem k dlouhodobému zatékání se tvořila ve třídách a na chodbách plíseň, čímţ bylo ohroţováno zdraví ţáků i zaměstnanců školy. Dlouhodobé zatékání mělo i velmi negativní vliv na betonovou stropní konstrukci. Odborem investic KÚ MSK nám byla v roce 2009 přidělena účelová investiční dotace s názvem Rekonstrukce střech budov A a B ve výši ,- Kč. Během rekonstrukce byly odstraněny původní izolační vrstvy střešního pláště budov A a B včetně podkladních vrstev násypu a byly opraveny všechny střešní vpusti. Bylo zhotoveno nové zateplení střešního pláště s provedením spádové vrstvy. Byla provedena nová hydroizolace, která je přitěţována betonovými dlaţdicemi. Atiky byly nově oplechovány a byl instalován nový hromosvod. Účelová investiční dotace na akci: Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně Výše dotace: ,- Kč V kuchyni školní jídelny došlo na několika místech k narušení hydroizolace podlahy. Důsledkem toho protékalo do několika místností sklepních prostor. Zatékáním byl ohroţen chladící box, který je zabudován pod kuchyní v místě protékání. Na řešení výše uvedeného havarijního stavu nám byla odborem investic KÚ MSK v roce 2009 přidělena účelová investiční dotace s názvem Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně ve výši ,- Kč. Původní dlaţba byla odstraněna a potěr vyspraven. Celá plocha byla napenetrována ve dvou vrstvách a byla opatřena hydroizolační stěrkou. Na takto připravený povrch byla poloţena protiskluzová dlaţba TAURUS a následně bylo provedeno nepropustné spárování dlaţby. Současně byla provedena celková oprava odtokových nerezových ţlabů. Matiční gymnázium, Ostrava,

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více