Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011

2

3 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství konaného ve dnech května 2007 v Praze V. sjezd ČMOS pracovníků školství zhodnotil činnost odborového svazu za období od IV. sjezdu a projednal zásady své další činnosti. Sjezd: 1) Bere na vědomí - vystoupení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Mgr. Dany Kuchtové s tím, že zásadně nesouhlasí s připravovaným snižováním hodinových dotací vyučovacích předmětů, neboť tento krok by znamenal nejen snížení úrovně poskytovaného vzdělání, ale i skryté propouštění zaměstnanců školství - vystoupení náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR paní Ing. Evy Bartoňové - vystoupení předsedy ČMKOS pana Milana Štěcha - vystoupení senátora a místopředsedy Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR pana PhDr. Jaromíra Jermáře - vystoupení poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Ing. Michaely Šojdrové - vystoupení poslankyně a členky Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Mgr. Vlasty Bohdalové - vystoupení poslance a člena Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Mgr. Milana Bičíka - vystoupení generálního ředitele ZP MV ČR pana Ing. Karla Šatery, Ph.D., MBA - vystoupení předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací paní Aleny Vondrové - vystoupení místopředsedkyně ETUCE a předsedkyně SEB paní Kounky Damiany - vystoupení předsedy Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pana Ing. Jána Gašperana - vystoupení vedoucí sociálně ekonomického oddělení ČMKOS paní Ing. Heleny Čornejové a pana PaedDr. Pavla Skácelíka k Analýze ČMKOS k vládnímu návrhu reformy veřejných financí 2) Schvaluje - písemnou zprávu o činnosti ČMOS pracovníků školství za období od IV. sjezdu, předloženou delegátům sjezdu a doplněnou zprávou přednesenou na V. sjezdu předsedou panem Mgr. Františkem Dobšíkem 3

4 - písemnou zprávu o plnění usnesení IV. sjezdu a písemnou zprávu o plnění Programu ČMOS pracovníků školství na léta zprávu Revizní komise ČMOS pracovníků školství za období , předloženou a přednesenou její předsedkyní paní PaedDr. Hanou Vítovou - Program ČMOS pracovníků školství na léta , včetně schválených dodatků - změny Stanov ČMOS pracovníků školství, které nabývají účinnosti dnem 5. května změny Finančního řádu ČMOS pracovníků školství, které nabývají účinnosti dnem 5. května Prohlášení V. sjezdu ČMOS pracovníků školství - Otevřený dopis určený ústavním činitelům a vládě ČR 3) U k l á d á a) Delegátům V. sjezdu, Předsednictvu odborového svazu, Vedení odborového svazu, KROS, OROS a ZOOS - seznámit s dopady reformy veřejných financí členskou základnu - vést informační kampaň proti drastickým škrtům ve školství - rozšířit petici přijatou Předsednictvem ČMOS pracovníků školství mezi širokou veřejnost - podpořit aktivním osobním přístupem připravované protestní akce ČMOS pracovníků školství a ČMKOS, včetně zabezpečení účasti na protestním shromáždění v sobotu dne v Kongresovém centru v Praze, a vhodným způsobem s nimi seznamovat širokou veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků a s využitím webových stránek svazu b) Všem orgánům a organizačním jednotkám odborového svazu: - zapojovat profesní sekce ve vyšší míře do diskuse o připravovaných obecně závazných právních předpisech a jejich novelizacích c) ZOOS: - aktualizovat 1x ročně, nejpozději do , Evidenční list základní organizace ČMOS PŠ ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu d) OROS: - provést volbu funkcionářů, kterým skončilo funkční období, v souladu s článkem 27 Stanov ČMOS pracovníků školství - oznámit složení OROS na formuláři uvedeném v příloze č. 8 Organizačního řádu do e) KROS: - provést volbu funkcionářů, kterým skončilo funkční období, v souladu s článkem 27 Stanov ČMOS pracovníků školství do

5 - vyplnit a odevzdat protokol volební komise ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu - uspořádat regionální diskusní fórum k aktuálním problémům současného školství za účasti pracovníků školství, na které budou pozváni poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků f) Předsedovi odborového svazu: - zajistit neprodleně redakční úpravu a vydání všech sjezdových dokumentů a jejich rozeslání všem základním organizacím - svolat ustavující republikové volební konference profesních sekcí do svolat Radu předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí do svolat v nejbližším možném termínu Předsednictvo odborového svazu g) Radě předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí: - provést volbu místopředsedů odborového svazu po skončení jejich funkčního období h) Předsednictvu odborového svazu: - informovat členy ČMOS pracovníků školství v Týdeníku Školství o průběhu a výsledcích jednání V. sjezdu a pravidelnými zprávami v tomto týdeníku rovněž o plnění usnesení tohoto sjezdu - zpracovat na základě podkladů profesních sekcí přehled činností vykonávaných pedagogickými pracovníky v rámci prací souvisejících s přímou pedagogickou činností a vhodným způsobem s ním seznámit veřejnost - podporovat legislativní cestou rozvoj středního vzdělávání, zejména učňovského školství ch) Vedení odborového svazu: - iniciovat ustavení pracovní skupiny, která zpracuje návrh efektivnější struktury ČMOS a předložit ho k celosvazové diskusi - iniciovat ustavení profesních skupin v rámci profesních sekcí - vyžádat od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR finanční analýzu prostředků vynaložených na přípravu státních maturitních zkoušek a informovat o ní veřejnost - uspořádat diskusní fóra na republikové úrovni k aktuálním problémům současného školství za účasti pracovníků školství z regionů, na která budou zváni poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků 5

6 4) Doporučuje OROS - zapojovat účinněji zástupce mladých členů odborového svazu do činnosti svazu 5) Z volil - předsedou odborového svazu pana Mgr. Františka Dobšíka - jedenáctičlennou revizní komisi odborového svazu ve složení Jiří Augustin, Petr Bělohrad, Jan Bystroň, Jana Hrabětová, Stanislav Lehký, Jana Malinová, Jiřina Macháčová, Marie Poláková, Věra Pochylá, Hana Vítová, Miroslava Wernerová a Markétu Bulínovou jako náhradnici členství v revizní komisi V Praze dne 5. května 2007 Marie Návratová předsedkyně komise 6

7 Zpráva o plnění usnesení V. sjezdu část Ukládá a Doporučuje Sjezd: 3) U k l á d á a) Delegátům V. sjezdu, Předsednictvu odborového svazu, Vedení odborového svazu, KROS, OROS a ZOOS - seznámit s dopady reformy veřejných financí členskou základnu Splněno. Členská základna byla v průběhu období mezi sjezdy průběžně informována prostřednictvím všech orgánů odborového svazu, sekretariátu atýdeníku Školství a na webových stránkách o veškerých připravovaných reformách vlád ČR a dopadech reforem na zaměstnance, jejich rodiny a důchodce. - vést informační kampaň proti drastickým škrtům ve školství Splněno. ČMOS PŠ v průběhu období vedl několik kampaní za oprávněné požadavky svých členů a aktivně se podílel na akcích Českomoravské konfederace, které úzce souvisely s činností ČMOS PŠ. Uvádíme pouze stručný výčet akcí, které jsme organizovali nebo spoluorganizovali: celostátní shromáždění zástupců základních organizací v rámci odborových svazů sdružených v ČMKOS, Praha, Kongresové centrum demonstrace Zastavte škrtformu, Praha protestní happening, nesouhlas s vládním návrhem reformy veřejných financí před Poslaneckou sněmovnou, Praha vyhlášení stávkové pohotovosti, nesouhlas s arogantním postojem vlády k pracovníkům regionálního školství a k porušování petičního zákona protestní shromáždění před Úřadem vlády, reakce na hrozbu poklesu reálných platů ve školství diskusní fórum ke Světovému dni učitelů, ústřední heslo: Hájíme důstojnost a prestiž naší profese. Hájíme kvalitu a dostupnost vzdělání pro všechny zahájení kampaně Horký podzim jednodenní celostátní stávka v regionálním školství stávková pohotovost v rámci ČMKOS, kampaň proti dopadům reformy veřejných financí celostátní protestní shromáždění pracovníků školství, DOS, Praha. Účast ministra školství O. Lišky měsíc občanské neposlušnosti. 7

8 vyhlášení petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství jednodenní celostátní stávka spojená s demonstrací, motto Proti školství bez peněz. Podzim 2008 projednávání petice v Poslanecké sněmovně, veřejné slyšení v Senátu a jednání na plénu Senátu zrušení diskriminační tabulky č. 1 vládou ČR eurodemonstrace na Hradčanském náměstí v Praze, součástí bylo samostatné shromáždění školských pracovníků na Maltézském náměstí vyhlášení petice Vzděláváním proti krizi kampaň proti návrhu novely vládního nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací povinnosti veřejné slyšení k petici v Senátu PČR dohoda s MŠMT o stažení novely vládního nařízení č. 75/2005 Sb demonstrace pracovníků ve veřejných službách, Praha fórum ke světovému dni učitelů, účast ministr J. Dobeš stávková pohotovost ČMKOS připojení ČMOS PŠ k ostatním svazům ve veřejných službách jednodenní stávka zaměstnanců v ROPO celostátní protestní shromáždění zástupců odborových organizací v rámci ČMKOS, zahájení kampaně Otevřete oči. - rozšířit petici přijatou Předsednictvem ČMOS pracovníků školství mezi širokou veřejnost Splněno. Petice předány vládě s podpisy. - podpořit aktivním osobním přístupem připravované protestní akce ČMOS pracovníků školství a ČMKOS, včetně zabezpečení účasti na protestním shromáždění v sobotu dne v Kongresovém centru v Praze, a vhodným způsobem s nimi seznamovat širokou veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků a s využitím webových stránek svazu Splněno. b) Všem orgánům a organizačním jednotkám odborového svazu: - zapojovat profesní sekce ve vyšší míře do diskuse o připravovaných obecně závazných právních předpisech a jejich novelizacích Splněno. Návrhy připravovaných změn obecně závazných předpisů byly průběžně zasílány na organizační jednotky odborového svazu a podle obsahu 8

9 ijednotlivým profesním sekcím k vyjádření. Předsednictvo bylo s výsledky připomínkových řízení seznamováno pravidelně na svých zasedáních, stejně tak i důležitá stanoviska byla zveřejňována na webových stránkách a v Týdeníku Školství. c) ZOOS: - aktualizovat 1x ročně, nejpozději do , Evidenční list základní organizace ČMOS PŠ ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu Splněno částečně. Lze konstatovat, že ne všechny ZOOS dodržují termín aktualizace k Většina oblastních organizačních jednotek OS vede ZOOS v rámci své působnosti k tomu, aby aktualizovaly počet svých členů vyplněním Evidenčního listu vždy, když dojde ke změně. d) OROS: Splněno. - provést volbu funkcionářů, kterým skončilo funkční období, v souladu s článkem 27 Stanov ČMOS pracovníků školství Splněno. - oznámit složení OROS na formuláři uvedeném v příloze č. 8 Organizačního řádu do Splněno. e) KROS: - provést volbu funkcionářů, kterým skončilo funkční období, v souladu s článkem 27 Stanov ČMOS pracovníků školství do Splněno. Volby proběhly ve všech krajských organizačních jednotkách v určeném termínu. - vyplnit a odevzdat protokol volební komise ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu Splněno. Volební protokoly byly průběžně zasílány na sekretariát a kontrolovány RK ČMOS PŠ. - uspořádat regionální diskusní fórum k aktuálním problémům současného školství za účasti pracovníků školství, na které budou pozváni poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků Splněno. Konkrétní akce jsou ve zprávách jednotlivých KROS. f) Předsedovi odborového svazu: - zajistit neprodleně redakční úpravu a vydání všech sjezdových dokumentů a jejich rozeslání všem základním organizacím Splněno. Vydána brožura Soubor dokumentů přijatých na V. sjezdu ČMOS pracovníků školství, která byla distribuována prostřednictvím OROS 9

10 - svolat ustavující republikové volební konference profesních sekcí do Splněno. Sekce PV svolala ustavující republikovou volební konferenci , sekce ZŠ , sekce SŠ , sekce VP a PŘO , sekce ŠVVZ a sekce důchodců svolat Radu předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí do Splněno. 1. schůze Rady předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí byla svolána v termínu, tj svolat v nejbližším možném termínu Předsednictvo odborového svazu Splněno. 1. schůze Předsednictva ČMOS PŠ byla svolána v nejbližším termínu, tj do Čelákovic. g) Radě předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí: - provést volbu místopředsedů odborového svazu po skončení jejich funkčního období Splněno. Místopředsedkyně Mgr. Markéta Vondráčková byla zvolena na 1. schůzi Rady předsedů OROS a předsedů RV profesních sekcí. Místopředseda Mgr. Václav Pícl byl zvolen před V. sjezdem ČMOS PŠ, tj h) Předsednictvu odborového svazu: - informovat členy ČMOS pracovníků školství v Týdeníku Školství o průběhu a výsledcích jednání V. sjezdu a pravidelnými zprávami v tomto týdeníku rovněž o plnění usnesení tohoto sjezdu Splněno. Informace byly podávány v průběhu období mezi sjezdy obvyklými způsoby a zvláště při vyhodnocování všech akcí a plnění programu svazu za jednotlivé roky. - zpracovat na základě podkladů profesních sekcí přehled činností vykonávaných pedagogickými pracovníky v rámci prací souvisejících s přímou pedagogickou činností a vhodným způsobem s ním seznámit veřejnost Splněno. Přehledy činností byly využity při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících a novely vládního nařízení o míře přímé výchovné a vyučovací povinnosti. Byly zveřejněny na webových stránkách a zaslány na oblastní organizační jednotky. - podporovat legislativní cestou rozvoj středního vzdělávání, zejména učňovského školství Splněno. ČMOS PŠ využíval všech příležitostí uplatnit stanoviska odborového svazu při projednávání koncepčních materiálů nejen ministerstva školství k podpoře odborného vzdělávání, spolupracoval s MAUZ a ČMKOS, podílel se na činnosti tripartitního týmu pro rozvoj vzdělávání a lidských zdrojů. V rámci 10

11 možností se představitelé krajských rad obdobně zapojovali v rámci orgánů krajských samospráv a prosazovali stanoviska odborů vzhledem k odbornému školství. ch) Vedení odborového svazu: - iniciovat ustavení pracovní skupiny, která zpracuje návrh efektivnější struktury ČMOS a předložit ho k celosvazové diskusi Splněno. Činnost komise se promítla do prací spojených s úpravou dosavadních stanov a diskuse bude ukončena až na jednání VI. sjezdu. - iniciovat ustavení profesních skupin v rámci profesních sekcí Splněno. V rámci sekce základních škol se ustavila podsekce pro základní umělecké školy a byly koordinovány i činnosti vzhledem ke skupině speciálních škol. V rámci republikového výboru sekce provozních a správních zaměstnanců se aktivně zapojovaly všechny tři profesní skupiny (školní jídelny, THP, provozní pracovníci), byl pravidelně svoláván takzvaný rozšířený výbor. V rámci sekce středních škol se ustavila meziodborová skupina zabývající se učňovským školstvím. - vyžádat od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR finanční analýzu prostředků vynaložených na přípravu státních maturitních zkoušek a informovat o ní veřejnost Splněno. Ministerstvo v rámci jednání tzv. malé školské tripartity předložilo vyčíslení finanční náročnosti realizace státní maturitní zkoušky, zpráva byla zaslaná též oblastním organizačním jednotkám svazu. - uspořádat diskusní fóra na republikové úrovni k aktuálním problémům současného školství za účasti pracovníků školství z regionů, na která budou zváni poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků Splněno. Uskutečnilo se několik fór, která například organizovaly sekce předškolního vzdělávání, základních škol, školních výchovných zařízení, středních škol, provozních a správních zaměstnanců. Jedna z nejvýznamnějších akcí byl celosvazový seminář v Poslanecké sněmovně za účasti poslanců, ministra školství a představitelů spřáteleného OZPŠaV na Slovensku. 4) D oporučuje OROS - zapojovat účinněji zástupce mladých členů odborového svazu do činnosti svazu Plněno průběžně. V některých oblastních radách jsou mladí odboráři aktivně zapojeni do činností i v rámci příslušného regionu. V uplynulém období se uskutečnila tři celostátní setkání mladých členů odborového svazu. Zástupce mladých je členem komise mladých při ČMKOS. 11

12 Program ČMOS PŠ na léta Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Základním cílem ČMOS PŠ je prosazování a obhajoba práv a oprávněných požadavků jeho členů, zejména v oblasti pracovněprávní, ekonomické, sociální a profesní. ČMOS PŠ bude ve své činnosti vycházet z většinových názorů a stanovisek svých členů. ČMOS PŠ bude provádět analýzy programového prohlášení vlády a strategických dokumentů, zejména částí týkajících se školství, zpracovávat k nim svá stanoviska a bude je prosazovat při jednáních s vládou. 1a ČMOS PŠ - celosvazová působnost Profesní problematika ČMOS PŠ bude všemi prostředky čelit neprofesionálním zásahům do školské legislativy ČMOS PŠ bude prosazovat zachování srovnatelného postavení škol a školských zařízení všech zřizovatelů, zvláště aby školy jiných než veřejných zřizovatelů mohly dostávat příspěvek ze státního rozpočtu pouze tehdy, pokud se v plné míře podřídí pravidlům platícím pro veřejné školy; vytváření předpokladů práce pedagogických pracovníků podporou profesního růstu prostřednictvím systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude finančně zabezpečeno v plné výši z veřejných rozpočtů; ve spolupráci s vysokými školami jednání o možnosti rozšíření nabídky distančního studia pro pedagogické pracovníky; zkvalitnění kvalifikačního růstu řídících pracovníků ve školství; aktivní podporu spolupráce podniků s odbornými školami z hlediska rozvoje lidských zdrojů. ČMOS PŠ bude podporovat programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u žáků (šikany, agresivity, užívání drog atd.). 12

13 Pracovní podmínky ČMOS PŠ bude prosazovat trvalý růst výdajů státního rozpočtu a dalších výdajů tak, aby se celkový podíl veřejných výdajů na vzdělávání přiblížil k výši dosahované ve vyspělých zemích EU (nejméně 6 %); legislativní změny, které povedou ke změně systému řízení školství (návrat k odvětvovému řízení); takové legislativní změny, které nepovedou ke zhoršení pracovních podmínek pracovníků ve školství; důsledné uplatňování pracovněprávních předpisů a uplatňování možnosti jejich kontroly v souladu se zákoníkem práce; možnost odchodu do předčasného starobního důchodu bez krácení výměry penze u pedagogických pracovníků od šedesáti let. ČMOS PŠ bude se aktivně zapojovat do procesu připomínkování právních předpisů; iniciovat vydávání společných právních výkladů s příslušnými ústředními orgány a spolupodílet se na jejich tvorbě; všemi dostupnými prostředky čelit projevům všech negativních jevů v mezilidských vztazích na pracovišti. ČMOS PŠ bude trvat na tom, aby financování tzv. přímých výdajů v regionálním školství zajišťoval stát prostřednictvím státního rozpočtu, kapitoly školství. Platové podmínky ČMOS PŠ bude prosazovat růst platů v tarifní a nárokové složce platu tak, aby bylo dosaženo výše srovnatelné s průměrnými mzdami zaměstnanců v ČR podle dosaženého stupně vzdělání; zlepšení platových poměrů provozních a správních zaměstnanců ve školství; valorizaci nárokových nadtarifních složek platu, zejména tam, kde došlo k neúměrné odchylce od výchozích relací k tarifům; nárok pedagogických pracovníků na finanční úhradu prací spojených se zpracováním školských vzdělávacích programů a přípravou státních maturitních zkoušek, a to i se zpětnou platností. Kolektivní vyjednávání ČMOS PŠ bude průběžně aktualizovat vzorovou kolektivní smlouvu v návaznosti na legislativní změny. ČMOS PŠ bude prosazovat legislativní změny vedoucí k možnosti uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně, v níž by bylo možno nacházet společná stanoviska a ovlivňovat roz- 13

14 hodnutí vládních orgánů a rovněž sjednocovat aplikaci pracovněprávních, platových a sociálních předpisů u zaměstnanců v regionálním školství; prostřednictvím kolektivních smluv vytvoření širšího rámce pro zvýhodnění zaměstnanců škol a školských zařízení, kde jsou kolektivní smlouvy uzavírány; zlepšování podmínek pro práci odborových organizací a jejich funkcionářů; legislativní změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které by umožňovaly povinný převod prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb odborové organizaci a poskytování příspěvku všem bývalým zaměstnancům ve školství. Politika zaměstnanosti ČMOS PŠ bude prosazovat postupné vytváření optimální sítě škol aškolských zařízení; aby provozní a správní zaměstnanci škol a školských zařízení nebyli převedeni k zřizovateli jako jeho zaměstnanci; vpřípadě změn v síti škol a školských zařízení vytvoření sociálního programu pro propouštěné zaměstnance. BOZP ČMOS PŠ bude považovat nadále problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za nedílnou součást činnosti odborového svazu ve spolupráci se zaměstnavateli, státní správou a samosprávou a Českomoravskou konfederací odborových svazů (dále jen ČMKOS); usilovat o to, aby zaměstnanci ve školství byli zařazeni do kategorie se zvýšeným rizikem; poskytovat metodickou pomoc v oblasti BOZP prostřednictvím svazových inspektorů BOZP (dále jen SIBP); aktualizovat webové stránky pro oblast BOZP v souladu s platnou legislativou; zvyšovat úroveň činnosti BOZP; zaměřovat se na získávání SIBP, zejména z řad mladých kolegů. 1 b ČMOS PŠ - regionální působnost Sociální dialog ČMOS PŠ bude systematicky upevňovat klíčovou roli odborového svazu v sociálním dialogu na všech úrovních školského systému a v celé oblasti vzdělávání; spolupracovat s odbory školství, kultury a sportu krajských úřadů i dalšími orgány územních samosprávných celků při vytváření podmínek pro práci škol aškolských zařízení a řešení jejich problémů (např. optimalizace, dlouhodobé záměry ve vzdělávání, rozpočty škol a školských zařízení). 14

15 Kolektivní vyjednávání ČMOS PŠ bude poskytovat základním organizacím odborového svazu pomoc při kolektivním vyjednávání; poskytovat ZOOS podporu při prosazování plnění závazků vyplývajících zkolektivních smluv. 2. ČMOS PŠ vnitrosvazová působnost Cílem ČMOS PŠ je zůstat i v dalším období vysoce reprezentativní a respektovanou organizací v ČR i na mezinárodní úrovni. Stabilizace členské základny ČMOS PŠ bude na všech úrovních odborového svazu všestranně podporovat stabilizaci členské základny, získávání nových členů a jejich zapojování do činností odborového svazu, zejména z řad mladých kolegů; pořádat besedy se členy i nečleny odborového svazu; pořádat odborové semináře za účelem výměny zkušeností a provádět ankety k činnosti svazu; aktivovat informační systém uvnitř i vně odborového svazu, vytvářet a aktualizovat databázi všech členů odborového svazu. Výhody členství ČMOS PŠ bude zejména prezentovat hlavní smysl členství v odborech, který se neprojevuje pouze v materiálních výhodách, ale spočívá v solidaritě, kolegialitě a soudružnosti zaměstnanců jednoho resortu jako výraz hrdosti na příslušnou profesi. ČMOS PŠ bude dále vytvářet podmínky pro další zvýhodnění svých členů bude poskytovat všem členům poradenský servis a zastoupení v právních sporech; aktivně rozvíjet spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR; rozvíjet a podporovat aktivity EXOD; zlepšovat podmínky pro práci odborových organizací, orgánů a jejich funkcionářů; prosazovat, aby se na nákladech na kolektivní vyjednávání podíleli všichni zaměstnanci i zaměstnavatelé. Vzdělávání odborových funkcionářů Cílem ČMOS PŠ bude vytvořit profesionální systém vzdělávání formou nabídky vzdělávacích modulů, které budou pokrývat všechny základní oblasti pracovněprávní, odborové a profesní činnosti; 15

16 využívat při rozvoji vzdělávání Evropské sociální fondy a další rozvojové programy. 3. ČMOS PŠ mezisvazová spolupráce ČMOS PŠ bude zejména ve spolupráci s ostatními odborovými svazy koordinovat aktivity spojené s organizováním společných akcí a s vedením sociálního dialogu na všech úrovních; vrámci ČMKOS nadále spolupracovat s Mezisvazovou asociací učňovských zařízení, Radou mladých ČMKOS, Výborem pro rovnost příležitostí žen amužů, Asociací důchodců odborářů. 4. ČMOS PŠ mezinárodní působnost ČMOS PŠ bude zejména spolupracovat s partnerskými organizacemi v rámci Education International (EI); prohlubovat nadstandardní vztahy s Odborovým svazem pracovníků školství avědy na Slovensku, a to jak na centrální, tak i na regionální úrovni; na regionální úrovni navazovat spolupráci s odborovými svazy sousedních států v příhraničních oblastech. 5. ČMOS PŠ a propagace odborové činnosti ČMOS PŠ bude propagovat svoji činnost zejména prostřednictvím Týdeníku Školství a vlastních webových stránek. Pro zlepšení informační a propagační činnosti uvnitř i vně organizace ČMOS PŠ rozšíří webové stránky o některé další formy diskusní fórum, právní poradenství, regionální zpravodaj (za tímto účelem bude usilovat o vytvoření sítě dopisovatelů z řad regionálních funkcionářů); zpřístupní interní informace a dokumenty s využitím dostupného technického zabezpečení pouze pro členy odborového svazu; vytvoří databázi (včetně ových adres) všech členů odborového svazu s cílem pružnější komunikace se všemi členy ČMOS PŠ; zaměří se na koncepční řešení vlastního propagačního systému, včetně spolupráce s médii, zveřejňování činnosti a úspěchů ČMOS PŠ; bude získávat názorová pole členské základny zejména prostřednictvím anket krůzným tématům a jejich následujícím vyhodnocením. 16

17 Zpráva o plnění Programu ČMOS PŠ na léta Delegátům VI. sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále jen ČMOS PŠ) je předložena zpráva o plnění Programu ČMOS PŠ na léta přijatého na V. sjezdu odborového svazu. Hodnocení je zpracováno tak, že ke každému souboru úkolů je uvedeno základní hodnocení: splněno splněno částečně nesplněno a stručný komentář. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Základním cílem ČMOS PŠ je prosazování a obhajoba práv a oprávněných požadavků jeho členů, zejména v oblasti pracovněprávní, ekonomické, sociální a profesní. ČMOS PŠ bude ve své činnosti vycházet z většinových názorů a stanovisek svých členů. ČMOS PŠ bude provádět analýzy programového prohlášení vlády a strategických dokumentů, zejména částí týkajících se školství, zpracovávat knim svá stanoviska a bude je prosazovat při jednáních s vládou. Hodnocení: Programové cíle byly splněny. ČMOS PŠ v uplynulém období prosazoval na všech úrovních oprávněné zájmy a požadavky svých členů. Ve své činnosti vždy vycházel z jejich většinových názorů. Zpracoval analýzy programového prohlášení vlády včetně stanovisek svazu, které pak uplatňoval při jednáních s členy vlády, s poslanci a senátory. Zveřejněny byly na webových stránkách svazu i prostřednictvím tiskových konferencí, byly podkladem protestních kampaní. 1a ČMOS PŠ - celosvazová působnost Profesní problematika Hodnocení: Programové cíle byly plněny. ČMOS PŠ se formou účasti na připomínkovém řízení vyjadřoval ke všem zásadním návrhům právních předpisů či ke změně platné právní úpravy. Stanoviska svazu vycházela ze zkušeností ekonomicko-právního oddělení a z podkladů orgánů ČMOS PŠ včetně jeho územních organizačních jednotek. Zástupci svazu se zúčastňují jednání k vypořádání připomínek k návrhům právních předpisů i dalších jednání, seminářů, konzultací, tripartity. 17

18 ČMOS PŠ bude prosazovat zachování srovnatelného postavení škol a školských zařízení všech zřizovatelů, zvláště aby školy jiných než veřejných zřizovatelů mohly dostávat příspěvek ze státního rozpočtu pouze tehdy, pokud se v plné míře podřídí pravidlům platícím pro veřejné školy; Hodnocení: Úkol plněn.vuplynulém období se podařilo zachovat úměrně srovnatelné postavení škol a školských zařízení všech zřizovatelů. vytváření předpokladů práce pedagogických pracovníků podporou profesního růstu prostřednictvím systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude finančně zabezpečeno v plné výši z veřejných rozpočtů; Hodnocení: Úkol plněn průběžně. ČMOS PŠ připomínkoval materiál Standard učitele, MŠMT práce na standardu zastavilo a s tím i související aktivity vedoucí k vytvoření systému profesního růstu pedagogických pracovníků. S nástupem ministra Dobeše se v závěru roku 2010 začalo pracovat na kariérním řádu učitele. K návrhu koncepce kariérního řádu bylo MŠMT podáno stanovisko ČMOS PŠ ve spolupráci s vysokými školami jednání o možnosti rozšíření nabídky distančního studia pro pedagogické pracovníky; Hodnocení: Úkol splněn částečně. Prostřednictvím školské tripartity a jednání s MŠMT jsme prosazovali rozšíření nabídky distančního studia pro pedagogické pracovníky. Nabídka v některých regionech tak byla rozšířena. zkvalitnění kvalifikačního růstu řídících pracovníků ve školství; Hodnocení: Úkol plněn částečně. Realizace tohoto úkolu by měla být součástí připravovaného kariérního řádu. aktivní podporu spolupráce podniků s odbornými školami z hlediska rozvoje lidských zdrojů. Hodnocení: Úkol plněn. ČMOS PŠ se zapojil do pilotního programu. V rámci pracovní skupiny ČMKOS zástupce ČMOS PŠ prosazoval spolupráci podniků a odborných škol při připomínkování legislativních norem. ČMOS PŠ bude podporovat programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u žáků (šikany, agresivity, užívání drog atd.). Hodnocení: Úkol plněn průběžně. ČMOS PŠ organizoval semináře k tématu nejen na celostátní působnosti v Poslanecké sněmovně, ale i v regionech. Pracovní podmínky ČMOS PŠ bude prosazovat trvalý růst výdajů státního rozpočtu a dalších výdajů tak, aby se celkový podíl 18

19 veřejných výdajů na vzdělávání přiblížil k výši dosahované ve vyspělých zemích EU (nejméně 6 %); Hodnocení: Úkol plněn, cíle se nepodařilo naplnit. ČMOS PŠ při jednání s představiteli vlády, parlamentu a sociálními partnery upozorňuje na stále podhodnocenou výši podílu veřejných rozpočtů na vzdělání vzhledem k HDP a na dopady s tím spojené. Na podporu našeho požadavku odborový svaz uspořádal kampaň za zvýšení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců školství a na pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Byly zpracovány a publikovány analytické materiály o platových poměrech ve školství. Bohužel stále zůstává pouze u slibů vlády. Na tento problém upozornil ČMOS PŠ i ve svém stanovisku k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. legislativní změny, které povedou ke změně systému řízení školství (návrat k odvětvovému řízení); Hodnocení: Úkol plněn, ale cíle se nepodařilo naplnit. Představitelé svazu prosazovali při jednáních s vládou a poslanci změnu systému řízení školství. Za uplynulé období nebyla politická vůle jakkoli měnit současnou podobu řízení škol. takové legislativní změny, které nepovedou ke zhoršení pracovních podmínek pracovníků ve školství; Hodnocení: Úkol plněn průběžně. Vrámci připomínkových řízení se podařilo svazu zamezit takovým legislativním změnám, které by v samém důsledku zhoršovaly pracovní podmínky pracovníků ve školství. důsledné uplatňování pracovněprávních předpisů a uplatňování možnosti jejich kontroly v souladu se zákoníkem práce; Hodnocení: Úkol plněn průběžně. možnost odchodu do předčasného starobního důchodu bez krácení výměry penze u pedagogických pracovníků od šedesáti let. Hodnocení: Úkol nebyl splněn. Obecně je trend zvyšovat věk odchodu do důchodu. V současné politické situaci je cíl neprosaditelný. ČMOS PŠ bude se aktivně zapojovat do procesu připomínkování právních předpisů; iniciovat vydávání společných právních výkladů s příslušnými ústředními orgány a spolupodílet se na jejich tvorbě; všemi dostupnými prostředky čelit projevům všech negativních jevů v mezilidských vztazích na pracovišti. Hodnocení: Programové cíle byly plněny průběžně. ČMOS PŠ se aktivně zapojil do připomínkového řízení zejména školských a mzdových předpisů, kata- 19

20 logu prací, zákoníku práce. Průběžně jsou řešeny pracovněprávní spory zaměstnanců, členů ČMOS PŠ. V regionech byly pořádány semináře zaměřené na zdravé klima na pracovišti. Rozsáhlá je lektorská činnost odborných pracovníků sekretariátu odborového svazu a poskytování právní pomoci členům. ČMOS PŠ bude trvat na tom, aby financování tzv. přímých výdajů v regionálním školství zajišťoval stát prostřednictvím státního rozpočtu, kapitoly školství. Hodnocení: Úkol splněn. ČMOS PŠ se prostřednictvím kampaní a lobbování v Poslanecké sněmovně podařilo odvrátit převedení přímých výdajů regionálního školství do sdílených daní. Je pravděpodobné, že před odborovým svazem bude i v následujícím období stát úkol tento stav obhájit. Platové podmínky ČMOS PŠ bude prosazovat růst platů v tarifní a nárokové složce platu tak, aby bylo dosaženo výše srovnatelné s průměrnými mzdami zaměstnanců v ČR podle dosaženého stupně vzdělání; zlepšení platových poměrů provozních a správních zaměstnanců ve školství; valorizaci nárokových nadtarifních složek platu, zejména tam, kde došlo k neúměrné odchylce od výchozích relací k tarifům; nárok pedagogických pracovníků na finanční úhradu prací spojených se zpracováním školských vzdělávacích programů a přípravou státních maturitních zkoušek, a to i se zpětnou platností. Hodnocení: Programové cíle a úkoly se nepodařilo zcela naplnit. ČMOS PŠ uspořádal několik kampaní za zvýšení objemu mzdových prostředků zaměstnanců školství, vyhlásil stávku v prosinci roku 2007, v červnu Výsledkem bylo v červnu 2008 navýšení objemu finančních prostředků na platy, které však nebylo realizováno v tarifech. V roce 2009 se díky petici za provozní a správní zaměstnance podařilo navýšit tarifní platy od 1. dubna v průměru o 16 % (přesunem do vyšší tabulky) a od 1.června se podařilo realizovat další zvýšení i pro pedagogické pracovníky o 3,5 %. Oproti roku 2008 jsme dosáhli pro rok 2009 výrazného zvýšení průměrného platu o více než 7 % pro pedagogické pracovníky, což bylo více než v celé rozpočtové sféře. Díky programovému prohlášení vlády byl rozpočet kapitoly školství pro rok 2011 navýšen pro pedagogické pracovníky o 2,1 mld. Kč, což bylo realizováno v tarifech. Provozním a správním zaměstnancům byl objem finančních prostředků na platy snížen, tak jako ostatním zaměstnancům rozpočtové sféry, o 10 %. Pro rok 2011 byl zaveden nový závazný ukazatel - vázané prostředky pro pedagogické pracovníky. Faktický dopad těchto opatření se ukazuje již nyní tím, že jsou v některých školách snižovány platy těmto pracovníkům až o 40 %. ČMOS PŠ vyhlásil v prosinci 2010 společně s odborovými svazy zaměstnanců v rozpočtové sféře stávku proti snižování objemu finančních prostředků a jednal s ministerstvem, Unií zaměstnavatelů v Poslanecké sněmovně o zrušení nového závazného ukazatele. V Pos- 20

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství!

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství! TÝDENÍK 18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: V Praze se ve dnech 3. 5. května 2007 uskutečnil V. sjezd ČMOS pracovníků školství. Z jeho průběhu přinášíme podrobné zpravodajství. Krátce...

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DO ROKU 2015 BY OBYVATELÉ MĚLI MÍT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÍT VE ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH I EKONOMICKÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMA, VE ŠKOLE, NA PRACOVIŠTI I V MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍ

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Červen 2001 Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii Obsah

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více