Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011

2

3 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství konaného ve dnech května 2007 v Praze V. sjezd ČMOS pracovníků školství zhodnotil činnost odborového svazu za období od IV. sjezdu a projednal zásady své další činnosti. Sjezd: 1) Bere na vědomí - vystoupení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Mgr. Dany Kuchtové s tím, že zásadně nesouhlasí s připravovaným snižováním hodinových dotací vyučovacích předmětů, neboť tento krok by znamenal nejen snížení úrovně poskytovaného vzdělání, ale i skryté propouštění zaměstnanců školství - vystoupení náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR paní Ing. Evy Bartoňové - vystoupení předsedy ČMKOS pana Milana Štěcha - vystoupení senátora a místopředsedy Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR pana PhDr. Jaromíra Jermáře - vystoupení poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Ing. Michaely Šojdrové - vystoupení poslankyně a členky Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Mgr. Vlasty Bohdalové - vystoupení poslance a člena Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Mgr. Milana Bičíka - vystoupení generálního ředitele ZP MV ČR pana Ing. Karla Šatery, Ph.D., MBA - vystoupení předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací paní Aleny Vondrové - vystoupení místopředsedkyně ETUCE a předsedkyně SEB paní Kounky Damiany - vystoupení předsedy Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pana Ing. Jána Gašperana - vystoupení vedoucí sociálně ekonomického oddělení ČMKOS paní Ing. Heleny Čornejové a pana PaedDr. Pavla Skácelíka k Analýze ČMKOS k vládnímu návrhu reformy veřejných financí 2) Schvaluje - písemnou zprávu o činnosti ČMOS pracovníků školství za období od IV. sjezdu, předloženou delegátům sjezdu a doplněnou zprávou přednesenou na V. sjezdu předsedou panem Mgr. Františkem Dobšíkem 3

4 - písemnou zprávu o plnění usnesení IV. sjezdu a písemnou zprávu o plnění Programu ČMOS pracovníků školství na léta zprávu Revizní komise ČMOS pracovníků školství za období , předloženou a přednesenou její předsedkyní paní PaedDr. Hanou Vítovou - Program ČMOS pracovníků školství na léta , včetně schválených dodatků - změny Stanov ČMOS pracovníků školství, které nabývají účinnosti dnem 5. května změny Finančního řádu ČMOS pracovníků školství, které nabývají účinnosti dnem 5. května Prohlášení V. sjezdu ČMOS pracovníků školství - Otevřený dopis určený ústavním činitelům a vládě ČR 3) U k l á d á a) Delegátům V. sjezdu, Předsednictvu odborového svazu, Vedení odborového svazu, KROS, OROS a ZOOS - seznámit s dopady reformy veřejných financí členskou základnu - vést informační kampaň proti drastickým škrtům ve školství - rozšířit petici přijatou Předsednictvem ČMOS pracovníků školství mezi širokou veřejnost - podpořit aktivním osobním přístupem připravované protestní akce ČMOS pracovníků školství a ČMKOS, včetně zabezpečení účasti na protestním shromáždění v sobotu dne v Kongresovém centru v Praze, a vhodným způsobem s nimi seznamovat širokou veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků a s využitím webových stránek svazu b) Všem orgánům a organizačním jednotkám odborového svazu: - zapojovat profesní sekce ve vyšší míře do diskuse o připravovaných obecně závazných právních předpisech a jejich novelizacích c) ZOOS: - aktualizovat 1x ročně, nejpozději do , Evidenční list základní organizace ČMOS PŠ ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu d) OROS: - provést volbu funkcionářů, kterým skončilo funkční období, v souladu s článkem 27 Stanov ČMOS pracovníků školství - oznámit složení OROS na formuláři uvedeném v příloze č. 8 Organizačního řádu do e) KROS: - provést volbu funkcionářů, kterým skončilo funkční období, v souladu s článkem 27 Stanov ČMOS pracovníků školství do

5 - vyplnit a odevzdat protokol volební komise ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu - uspořádat regionální diskusní fórum k aktuálním problémům současného školství za účasti pracovníků školství, na které budou pozváni poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků f) Předsedovi odborového svazu: - zajistit neprodleně redakční úpravu a vydání všech sjezdových dokumentů a jejich rozeslání všem základním organizacím - svolat ustavující republikové volební konference profesních sekcí do svolat Radu předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí do svolat v nejbližším možném termínu Předsednictvo odborového svazu g) Radě předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí: - provést volbu místopředsedů odborového svazu po skončení jejich funkčního období h) Předsednictvu odborového svazu: - informovat členy ČMOS pracovníků školství v Týdeníku Školství o průběhu a výsledcích jednání V. sjezdu a pravidelnými zprávami v tomto týdeníku rovněž o plnění usnesení tohoto sjezdu - zpracovat na základě podkladů profesních sekcí přehled činností vykonávaných pedagogickými pracovníky v rámci prací souvisejících s přímou pedagogickou činností a vhodným způsobem s ním seznámit veřejnost - podporovat legislativní cestou rozvoj středního vzdělávání, zejména učňovského školství ch) Vedení odborového svazu: - iniciovat ustavení pracovní skupiny, která zpracuje návrh efektivnější struktury ČMOS a předložit ho k celosvazové diskusi - iniciovat ustavení profesních skupin v rámci profesních sekcí - vyžádat od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR finanční analýzu prostředků vynaložených na přípravu státních maturitních zkoušek a informovat o ní veřejnost - uspořádat diskusní fóra na republikové úrovni k aktuálním problémům současného školství za účasti pracovníků školství z regionů, na která budou zváni poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků 5

6 4) Doporučuje OROS - zapojovat účinněji zástupce mladých členů odborového svazu do činnosti svazu 5) Z volil - předsedou odborového svazu pana Mgr. Františka Dobšíka - jedenáctičlennou revizní komisi odborového svazu ve složení Jiří Augustin, Petr Bělohrad, Jan Bystroň, Jana Hrabětová, Stanislav Lehký, Jana Malinová, Jiřina Macháčová, Marie Poláková, Věra Pochylá, Hana Vítová, Miroslava Wernerová a Markétu Bulínovou jako náhradnici členství v revizní komisi V Praze dne 5. května 2007 Marie Návratová předsedkyně komise 6

7 Zpráva o plnění usnesení V. sjezdu část Ukládá a Doporučuje Sjezd: 3) U k l á d á a) Delegátům V. sjezdu, Předsednictvu odborového svazu, Vedení odborového svazu, KROS, OROS a ZOOS - seznámit s dopady reformy veřejných financí členskou základnu Splněno. Členská základna byla v průběhu období mezi sjezdy průběžně informována prostřednictvím všech orgánů odborového svazu, sekretariátu atýdeníku Školství a na webových stránkách o veškerých připravovaných reformách vlád ČR a dopadech reforem na zaměstnance, jejich rodiny a důchodce. - vést informační kampaň proti drastickým škrtům ve školství Splněno. ČMOS PŠ v průběhu období vedl několik kampaní za oprávněné požadavky svých členů a aktivně se podílel na akcích Českomoravské konfederace, které úzce souvisely s činností ČMOS PŠ. Uvádíme pouze stručný výčet akcí, které jsme organizovali nebo spoluorganizovali: celostátní shromáždění zástupců základních organizací v rámci odborových svazů sdružených v ČMKOS, Praha, Kongresové centrum demonstrace Zastavte škrtformu, Praha protestní happening, nesouhlas s vládním návrhem reformy veřejných financí před Poslaneckou sněmovnou, Praha vyhlášení stávkové pohotovosti, nesouhlas s arogantním postojem vlády k pracovníkům regionálního školství a k porušování petičního zákona protestní shromáždění před Úřadem vlády, reakce na hrozbu poklesu reálných platů ve školství diskusní fórum ke Světovému dni učitelů, ústřední heslo: Hájíme důstojnost a prestiž naší profese. Hájíme kvalitu a dostupnost vzdělání pro všechny zahájení kampaně Horký podzim jednodenní celostátní stávka v regionálním školství stávková pohotovost v rámci ČMKOS, kampaň proti dopadům reformy veřejných financí celostátní protestní shromáždění pracovníků školství, DOS, Praha. Účast ministra školství O. Lišky měsíc občanské neposlušnosti. 7

8 vyhlášení petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství jednodenní celostátní stávka spojená s demonstrací, motto Proti školství bez peněz. Podzim 2008 projednávání petice v Poslanecké sněmovně, veřejné slyšení v Senátu a jednání na plénu Senátu zrušení diskriminační tabulky č. 1 vládou ČR eurodemonstrace na Hradčanském náměstí v Praze, součástí bylo samostatné shromáždění školských pracovníků na Maltézském náměstí vyhlášení petice Vzděláváním proti krizi kampaň proti návrhu novely vládního nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací povinnosti veřejné slyšení k petici v Senátu PČR dohoda s MŠMT o stažení novely vládního nařízení č. 75/2005 Sb demonstrace pracovníků ve veřejných službách, Praha fórum ke světovému dni učitelů, účast ministr J. Dobeš stávková pohotovost ČMKOS připojení ČMOS PŠ k ostatním svazům ve veřejných službách jednodenní stávka zaměstnanců v ROPO celostátní protestní shromáždění zástupců odborových organizací v rámci ČMKOS, zahájení kampaně Otevřete oči. - rozšířit petici přijatou Předsednictvem ČMOS pracovníků školství mezi širokou veřejnost Splněno. Petice předány vládě s podpisy. - podpořit aktivním osobním přístupem připravované protestní akce ČMOS pracovníků školství a ČMKOS, včetně zabezpečení účasti na protestním shromáždění v sobotu dne v Kongresovém centru v Praze, a vhodným způsobem s nimi seznamovat širokou veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků a s využitím webových stránek svazu Splněno. b) Všem orgánům a organizačním jednotkám odborového svazu: - zapojovat profesní sekce ve vyšší míře do diskuse o připravovaných obecně závazných právních předpisech a jejich novelizacích Splněno. Návrhy připravovaných změn obecně závazných předpisů byly průběžně zasílány na organizační jednotky odborového svazu a podle obsahu 8

9 ijednotlivým profesním sekcím k vyjádření. Předsednictvo bylo s výsledky připomínkových řízení seznamováno pravidelně na svých zasedáních, stejně tak i důležitá stanoviska byla zveřejňována na webových stránkách a v Týdeníku Školství. c) ZOOS: - aktualizovat 1x ročně, nejpozději do , Evidenční list základní organizace ČMOS PŠ ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu Splněno částečně. Lze konstatovat, že ne všechny ZOOS dodržují termín aktualizace k Většina oblastních organizačních jednotek OS vede ZOOS v rámci své působnosti k tomu, aby aktualizovaly počet svých členů vyplněním Evidenčního listu vždy, když dojde ke změně. d) OROS: Splněno. - provést volbu funkcionářů, kterým skončilo funkční období, v souladu s článkem 27 Stanov ČMOS pracovníků školství Splněno. - oznámit složení OROS na formuláři uvedeném v příloze č. 8 Organizačního řádu do Splněno. e) KROS: - provést volbu funkcionářů, kterým skončilo funkční období, v souladu s článkem 27 Stanov ČMOS pracovníků školství do Splněno. Volby proběhly ve všech krajských organizačních jednotkách v určeném termínu. - vyplnit a odevzdat protokol volební komise ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu Splněno. Volební protokoly byly průběžně zasílány na sekretariát a kontrolovány RK ČMOS PŠ. - uspořádat regionální diskusní fórum k aktuálním problémům současného školství za účasti pracovníků školství, na které budou pozváni poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků Splněno. Konkrétní akce jsou ve zprávách jednotlivých KROS. f) Předsedovi odborového svazu: - zajistit neprodleně redakční úpravu a vydání všech sjezdových dokumentů a jejich rozeslání všem základním organizacím Splněno. Vydána brožura Soubor dokumentů přijatých na V. sjezdu ČMOS pracovníků školství, která byla distribuována prostřednictvím OROS 9

10 - svolat ustavující republikové volební konference profesních sekcí do Splněno. Sekce PV svolala ustavující republikovou volební konferenci , sekce ZŠ , sekce SŠ , sekce VP a PŘO , sekce ŠVVZ a sekce důchodců svolat Radu předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí do Splněno. 1. schůze Rady předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí byla svolána v termínu, tj svolat v nejbližším možném termínu Předsednictvo odborového svazu Splněno. 1. schůze Předsednictva ČMOS PŠ byla svolána v nejbližším termínu, tj do Čelákovic. g) Radě předsedů OROS a předsedů republikových výborů profesních sekcí: - provést volbu místopředsedů odborového svazu po skončení jejich funkčního období Splněno. Místopředsedkyně Mgr. Markéta Vondráčková byla zvolena na 1. schůzi Rady předsedů OROS a předsedů RV profesních sekcí. Místopředseda Mgr. Václav Pícl byl zvolen před V. sjezdem ČMOS PŠ, tj h) Předsednictvu odborového svazu: - informovat členy ČMOS pracovníků školství v Týdeníku Školství o průběhu a výsledcích jednání V. sjezdu a pravidelnými zprávami v tomto týdeníku rovněž o plnění usnesení tohoto sjezdu Splněno. Informace byly podávány v průběhu období mezi sjezdy obvyklými způsoby a zvláště při vyhodnocování všech akcí a plnění programu svazu za jednotlivé roky. - zpracovat na základě podkladů profesních sekcí přehled činností vykonávaných pedagogickými pracovníky v rámci prací souvisejících s přímou pedagogickou činností a vhodným způsobem s ním seznámit veřejnost Splněno. Přehledy činností byly využity při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících a novely vládního nařízení o míře přímé výchovné a vyučovací povinnosti. Byly zveřejněny na webových stránkách a zaslány na oblastní organizační jednotky. - podporovat legislativní cestou rozvoj středního vzdělávání, zejména učňovského školství Splněno. ČMOS PŠ využíval všech příležitostí uplatnit stanoviska odborového svazu při projednávání koncepčních materiálů nejen ministerstva školství k podpoře odborného vzdělávání, spolupracoval s MAUZ a ČMKOS, podílel se na činnosti tripartitního týmu pro rozvoj vzdělávání a lidských zdrojů. V rámci 10

11 možností se představitelé krajských rad obdobně zapojovali v rámci orgánů krajských samospráv a prosazovali stanoviska odborů vzhledem k odbornému školství. ch) Vedení odborového svazu: - iniciovat ustavení pracovní skupiny, která zpracuje návrh efektivnější struktury ČMOS a předložit ho k celosvazové diskusi Splněno. Činnost komise se promítla do prací spojených s úpravou dosavadních stanov a diskuse bude ukončena až na jednání VI. sjezdu. - iniciovat ustavení profesních skupin v rámci profesních sekcí Splněno. V rámci sekce základních škol se ustavila podsekce pro základní umělecké školy a byly koordinovány i činnosti vzhledem ke skupině speciálních škol. V rámci republikového výboru sekce provozních a správních zaměstnanců se aktivně zapojovaly všechny tři profesní skupiny (školní jídelny, THP, provozní pracovníci), byl pravidelně svoláván takzvaný rozšířený výbor. V rámci sekce středních škol se ustavila meziodborová skupina zabývající se učňovským školstvím. - vyžádat od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR finanční analýzu prostředků vynaložených na přípravu státních maturitních zkoušek a informovat o ní veřejnost Splněno. Ministerstvo v rámci jednání tzv. malé školské tripartity předložilo vyčíslení finanční náročnosti realizace státní maturitní zkoušky, zpráva byla zaslaná též oblastním organizačním jednotkám svazu. - uspořádat diskusní fóra na republikové úrovni k aktuálním problémům současného školství za účasti pracovníků školství z regionů, na která budou zváni poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků Splněno. Uskutečnilo se několik fór, která například organizovaly sekce předškolního vzdělávání, základních škol, školních výchovných zařízení, středních škol, provozních a správních zaměstnanců. Jedna z nejvýznamnějších akcí byl celosvazový seminář v Poslanecké sněmovně za účasti poslanců, ministra školství a představitelů spřáteleného OZPŠaV na Slovensku. 4) D oporučuje OROS - zapojovat účinněji zástupce mladých členů odborového svazu do činnosti svazu Plněno průběžně. V některých oblastních radách jsou mladí odboráři aktivně zapojeni do činností i v rámci příslušného regionu. V uplynulém období se uskutečnila tři celostátní setkání mladých členů odborového svazu. Zástupce mladých je členem komise mladých při ČMKOS. 11

12 Program ČMOS PŠ na léta Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Základním cílem ČMOS PŠ je prosazování a obhajoba práv a oprávněných požadavků jeho členů, zejména v oblasti pracovněprávní, ekonomické, sociální a profesní. ČMOS PŠ bude ve své činnosti vycházet z většinových názorů a stanovisek svých členů. ČMOS PŠ bude provádět analýzy programového prohlášení vlády a strategických dokumentů, zejména částí týkajících se školství, zpracovávat k nim svá stanoviska a bude je prosazovat při jednáních s vládou. 1a ČMOS PŠ - celosvazová působnost Profesní problematika ČMOS PŠ bude všemi prostředky čelit neprofesionálním zásahům do školské legislativy ČMOS PŠ bude prosazovat zachování srovnatelného postavení škol a školských zařízení všech zřizovatelů, zvláště aby školy jiných než veřejných zřizovatelů mohly dostávat příspěvek ze státního rozpočtu pouze tehdy, pokud se v plné míře podřídí pravidlům platícím pro veřejné školy; vytváření předpokladů práce pedagogických pracovníků podporou profesního růstu prostřednictvím systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude finančně zabezpečeno v plné výši z veřejných rozpočtů; ve spolupráci s vysokými školami jednání o možnosti rozšíření nabídky distančního studia pro pedagogické pracovníky; zkvalitnění kvalifikačního růstu řídících pracovníků ve školství; aktivní podporu spolupráce podniků s odbornými školami z hlediska rozvoje lidských zdrojů. ČMOS PŠ bude podporovat programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u žáků (šikany, agresivity, užívání drog atd.). 12

13 Pracovní podmínky ČMOS PŠ bude prosazovat trvalý růst výdajů státního rozpočtu a dalších výdajů tak, aby se celkový podíl veřejných výdajů na vzdělávání přiblížil k výši dosahované ve vyspělých zemích EU (nejméně 6 %); legislativní změny, které povedou ke změně systému řízení školství (návrat k odvětvovému řízení); takové legislativní změny, které nepovedou ke zhoršení pracovních podmínek pracovníků ve školství; důsledné uplatňování pracovněprávních předpisů a uplatňování možnosti jejich kontroly v souladu se zákoníkem práce; možnost odchodu do předčasného starobního důchodu bez krácení výměry penze u pedagogických pracovníků od šedesáti let. ČMOS PŠ bude se aktivně zapojovat do procesu připomínkování právních předpisů; iniciovat vydávání společných právních výkladů s příslušnými ústředními orgány a spolupodílet se na jejich tvorbě; všemi dostupnými prostředky čelit projevům všech negativních jevů v mezilidských vztazích na pracovišti. ČMOS PŠ bude trvat na tom, aby financování tzv. přímých výdajů v regionálním školství zajišťoval stát prostřednictvím státního rozpočtu, kapitoly školství. Platové podmínky ČMOS PŠ bude prosazovat růst platů v tarifní a nárokové složce platu tak, aby bylo dosaženo výše srovnatelné s průměrnými mzdami zaměstnanců v ČR podle dosaženého stupně vzdělání; zlepšení platových poměrů provozních a správních zaměstnanců ve školství; valorizaci nárokových nadtarifních složek platu, zejména tam, kde došlo k neúměrné odchylce od výchozích relací k tarifům; nárok pedagogických pracovníků na finanční úhradu prací spojených se zpracováním školských vzdělávacích programů a přípravou státních maturitních zkoušek, a to i se zpětnou platností. Kolektivní vyjednávání ČMOS PŠ bude průběžně aktualizovat vzorovou kolektivní smlouvu v návaznosti na legislativní změny. ČMOS PŠ bude prosazovat legislativní změny vedoucí k možnosti uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně, v níž by bylo možno nacházet společná stanoviska a ovlivňovat roz- 13

14 hodnutí vládních orgánů a rovněž sjednocovat aplikaci pracovněprávních, platových a sociálních předpisů u zaměstnanců v regionálním školství; prostřednictvím kolektivních smluv vytvoření širšího rámce pro zvýhodnění zaměstnanců škol a školských zařízení, kde jsou kolektivní smlouvy uzavírány; zlepšování podmínek pro práci odborových organizací a jejich funkcionářů; legislativní změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které by umožňovaly povinný převod prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb odborové organizaci a poskytování příspěvku všem bývalým zaměstnancům ve školství. Politika zaměstnanosti ČMOS PŠ bude prosazovat postupné vytváření optimální sítě škol aškolských zařízení; aby provozní a správní zaměstnanci škol a školských zařízení nebyli převedeni k zřizovateli jako jeho zaměstnanci; vpřípadě změn v síti škol a školských zařízení vytvoření sociálního programu pro propouštěné zaměstnance. BOZP ČMOS PŠ bude považovat nadále problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za nedílnou součást činnosti odborového svazu ve spolupráci se zaměstnavateli, státní správou a samosprávou a Českomoravskou konfederací odborových svazů (dále jen ČMKOS); usilovat o to, aby zaměstnanci ve školství byli zařazeni do kategorie se zvýšeným rizikem; poskytovat metodickou pomoc v oblasti BOZP prostřednictvím svazových inspektorů BOZP (dále jen SIBP); aktualizovat webové stránky pro oblast BOZP v souladu s platnou legislativou; zvyšovat úroveň činnosti BOZP; zaměřovat se na získávání SIBP, zejména z řad mladých kolegů. 1 b ČMOS PŠ - regionální působnost Sociální dialog ČMOS PŠ bude systematicky upevňovat klíčovou roli odborového svazu v sociálním dialogu na všech úrovních školského systému a v celé oblasti vzdělávání; spolupracovat s odbory školství, kultury a sportu krajských úřadů i dalšími orgány územních samosprávných celků při vytváření podmínek pro práci škol aškolských zařízení a řešení jejich problémů (např. optimalizace, dlouhodobé záměry ve vzdělávání, rozpočty škol a školských zařízení). 14

15 Kolektivní vyjednávání ČMOS PŠ bude poskytovat základním organizacím odborového svazu pomoc při kolektivním vyjednávání; poskytovat ZOOS podporu při prosazování plnění závazků vyplývajících zkolektivních smluv. 2. ČMOS PŠ vnitrosvazová působnost Cílem ČMOS PŠ je zůstat i v dalším období vysoce reprezentativní a respektovanou organizací v ČR i na mezinárodní úrovni. Stabilizace členské základny ČMOS PŠ bude na všech úrovních odborového svazu všestranně podporovat stabilizaci členské základny, získávání nových členů a jejich zapojování do činností odborového svazu, zejména z řad mladých kolegů; pořádat besedy se členy i nečleny odborového svazu; pořádat odborové semináře za účelem výměny zkušeností a provádět ankety k činnosti svazu; aktivovat informační systém uvnitř i vně odborového svazu, vytvářet a aktualizovat databázi všech členů odborového svazu. Výhody členství ČMOS PŠ bude zejména prezentovat hlavní smysl členství v odborech, který se neprojevuje pouze v materiálních výhodách, ale spočívá v solidaritě, kolegialitě a soudružnosti zaměstnanců jednoho resortu jako výraz hrdosti na příslušnou profesi. ČMOS PŠ bude dále vytvářet podmínky pro další zvýhodnění svých členů bude poskytovat všem členům poradenský servis a zastoupení v právních sporech; aktivně rozvíjet spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR; rozvíjet a podporovat aktivity EXOD; zlepšovat podmínky pro práci odborových organizací, orgánů a jejich funkcionářů; prosazovat, aby se na nákladech na kolektivní vyjednávání podíleli všichni zaměstnanci i zaměstnavatelé. Vzdělávání odborových funkcionářů Cílem ČMOS PŠ bude vytvořit profesionální systém vzdělávání formou nabídky vzdělávacích modulů, které budou pokrývat všechny základní oblasti pracovněprávní, odborové a profesní činnosti; 15

16 využívat při rozvoji vzdělávání Evropské sociální fondy a další rozvojové programy. 3. ČMOS PŠ mezisvazová spolupráce ČMOS PŠ bude zejména ve spolupráci s ostatními odborovými svazy koordinovat aktivity spojené s organizováním společných akcí a s vedením sociálního dialogu na všech úrovních; vrámci ČMKOS nadále spolupracovat s Mezisvazovou asociací učňovských zařízení, Radou mladých ČMKOS, Výborem pro rovnost příležitostí žen amužů, Asociací důchodců odborářů. 4. ČMOS PŠ mezinárodní působnost ČMOS PŠ bude zejména spolupracovat s partnerskými organizacemi v rámci Education International (EI); prohlubovat nadstandardní vztahy s Odborovým svazem pracovníků školství avědy na Slovensku, a to jak na centrální, tak i na regionální úrovni; na regionální úrovni navazovat spolupráci s odborovými svazy sousedních států v příhraničních oblastech. 5. ČMOS PŠ a propagace odborové činnosti ČMOS PŠ bude propagovat svoji činnost zejména prostřednictvím Týdeníku Školství a vlastních webových stránek. Pro zlepšení informační a propagační činnosti uvnitř i vně organizace ČMOS PŠ rozšíří webové stránky o některé další formy diskusní fórum, právní poradenství, regionální zpravodaj (za tímto účelem bude usilovat o vytvoření sítě dopisovatelů z řad regionálních funkcionářů); zpřístupní interní informace a dokumenty s využitím dostupného technického zabezpečení pouze pro členy odborového svazu; vytvoří databázi (včetně ových adres) všech členů odborového svazu s cílem pružnější komunikace se všemi členy ČMOS PŠ; zaměří se na koncepční řešení vlastního propagačního systému, včetně spolupráce s médii, zveřejňování činnosti a úspěchů ČMOS PŠ; bude získávat názorová pole členské základny zejména prostřednictvím anket krůzným tématům a jejich následujícím vyhodnocením. 16

17 Zpráva o plnění Programu ČMOS PŠ na léta Delegátům VI. sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále jen ČMOS PŠ) je předložena zpráva o plnění Programu ČMOS PŠ na léta přijatého na V. sjezdu odborového svazu. Hodnocení je zpracováno tak, že ke každému souboru úkolů je uvedeno základní hodnocení: splněno splněno částečně nesplněno a stručný komentář. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je profesním odborovým svazem, který sdružuje zejména zaměstnance ve školství, důchodce a nezaměstnané, kteří ve školství pracovali, a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Základním cílem ČMOS PŠ je prosazování a obhajoba práv a oprávněných požadavků jeho členů, zejména v oblasti pracovněprávní, ekonomické, sociální a profesní. ČMOS PŠ bude ve své činnosti vycházet z většinových názorů a stanovisek svých členů. ČMOS PŠ bude provádět analýzy programového prohlášení vlády a strategických dokumentů, zejména částí týkajících se školství, zpracovávat knim svá stanoviska a bude je prosazovat při jednáních s vládou. Hodnocení: Programové cíle byly splněny. ČMOS PŠ v uplynulém období prosazoval na všech úrovních oprávněné zájmy a požadavky svých členů. Ve své činnosti vždy vycházel z jejich většinových názorů. Zpracoval analýzy programového prohlášení vlády včetně stanovisek svazu, které pak uplatňoval při jednáních s členy vlády, s poslanci a senátory. Zveřejněny byly na webových stránkách svazu i prostřednictvím tiskových konferencí, byly podkladem protestních kampaní. 1a ČMOS PŠ - celosvazová působnost Profesní problematika Hodnocení: Programové cíle byly plněny. ČMOS PŠ se formou účasti na připomínkovém řízení vyjadřoval ke všem zásadním návrhům právních předpisů či ke změně platné právní úpravy. Stanoviska svazu vycházela ze zkušeností ekonomicko-právního oddělení a z podkladů orgánů ČMOS PŠ včetně jeho územních organizačních jednotek. Zástupci svazu se zúčastňují jednání k vypořádání připomínek k návrhům právních předpisů i dalších jednání, seminářů, konzultací, tripartity. 17

18 ČMOS PŠ bude prosazovat zachování srovnatelného postavení škol a školských zařízení všech zřizovatelů, zvláště aby školy jiných než veřejných zřizovatelů mohly dostávat příspěvek ze státního rozpočtu pouze tehdy, pokud se v plné míře podřídí pravidlům platícím pro veřejné školy; Hodnocení: Úkol plněn.vuplynulém období se podařilo zachovat úměrně srovnatelné postavení škol a školských zařízení všech zřizovatelů. vytváření předpokladů práce pedagogických pracovníků podporou profesního růstu prostřednictvím systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude finančně zabezpečeno v plné výši z veřejných rozpočtů; Hodnocení: Úkol plněn průběžně. ČMOS PŠ připomínkoval materiál Standard učitele, MŠMT práce na standardu zastavilo a s tím i související aktivity vedoucí k vytvoření systému profesního růstu pedagogických pracovníků. S nástupem ministra Dobeše se v závěru roku 2010 začalo pracovat na kariérním řádu učitele. K návrhu koncepce kariérního řádu bylo MŠMT podáno stanovisko ČMOS PŠ ve spolupráci s vysokými školami jednání o možnosti rozšíření nabídky distančního studia pro pedagogické pracovníky; Hodnocení: Úkol splněn částečně. Prostřednictvím školské tripartity a jednání s MŠMT jsme prosazovali rozšíření nabídky distančního studia pro pedagogické pracovníky. Nabídka v některých regionech tak byla rozšířena. zkvalitnění kvalifikačního růstu řídících pracovníků ve školství; Hodnocení: Úkol plněn částečně. Realizace tohoto úkolu by měla být součástí připravovaného kariérního řádu. aktivní podporu spolupráce podniků s odbornými školami z hlediska rozvoje lidských zdrojů. Hodnocení: Úkol plněn. ČMOS PŠ se zapojil do pilotního programu. V rámci pracovní skupiny ČMKOS zástupce ČMOS PŠ prosazoval spolupráci podniků a odborných škol při připomínkování legislativních norem. ČMOS PŠ bude podporovat programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u žáků (šikany, agresivity, užívání drog atd.). Hodnocení: Úkol plněn průběžně. ČMOS PŠ organizoval semináře k tématu nejen na celostátní působnosti v Poslanecké sněmovně, ale i v regionech. Pracovní podmínky ČMOS PŠ bude prosazovat trvalý růst výdajů státního rozpočtu a dalších výdajů tak, aby se celkový podíl 18

19 veřejných výdajů na vzdělávání přiblížil k výši dosahované ve vyspělých zemích EU (nejméně 6 %); Hodnocení: Úkol plněn, cíle se nepodařilo naplnit. ČMOS PŠ při jednání s představiteli vlády, parlamentu a sociálními partnery upozorňuje na stále podhodnocenou výši podílu veřejných rozpočtů na vzdělání vzhledem k HDP a na dopady s tím spojené. Na podporu našeho požadavku odborový svaz uspořádal kampaň za zvýšení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců školství a na pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Byly zpracovány a publikovány analytické materiály o platových poměrech ve školství. Bohužel stále zůstává pouze u slibů vlády. Na tento problém upozornil ČMOS PŠ i ve svém stanovisku k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. legislativní změny, které povedou ke změně systému řízení školství (návrat k odvětvovému řízení); Hodnocení: Úkol plněn, ale cíle se nepodařilo naplnit. Představitelé svazu prosazovali při jednáních s vládou a poslanci změnu systému řízení školství. Za uplynulé období nebyla politická vůle jakkoli měnit současnou podobu řízení škol. takové legislativní změny, které nepovedou ke zhoršení pracovních podmínek pracovníků ve školství; Hodnocení: Úkol plněn průběžně. Vrámci připomínkových řízení se podařilo svazu zamezit takovým legislativním změnám, které by v samém důsledku zhoršovaly pracovní podmínky pracovníků ve školství. důsledné uplatňování pracovněprávních předpisů a uplatňování možnosti jejich kontroly v souladu se zákoníkem práce; Hodnocení: Úkol plněn průběžně. možnost odchodu do předčasného starobního důchodu bez krácení výměry penze u pedagogických pracovníků od šedesáti let. Hodnocení: Úkol nebyl splněn. Obecně je trend zvyšovat věk odchodu do důchodu. V současné politické situaci je cíl neprosaditelný. ČMOS PŠ bude se aktivně zapojovat do procesu připomínkování právních předpisů; iniciovat vydávání společných právních výkladů s příslušnými ústředními orgány a spolupodílet se na jejich tvorbě; všemi dostupnými prostředky čelit projevům všech negativních jevů v mezilidských vztazích na pracovišti. Hodnocení: Programové cíle byly plněny průběžně. ČMOS PŠ se aktivně zapojil do připomínkového řízení zejména školských a mzdových předpisů, kata- 19

20 logu prací, zákoníku práce. Průběžně jsou řešeny pracovněprávní spory zaměstnanců, členů ČMOS PŠ. V regionech byly pořádány semináře zaměřené na zdravé klima na pracovišti. Rozsáhlá je lektorská činnost odborných pracovníků sekretariátu odborového svazu a poskytování právní pomoci členům. ČMOS PŠ bude trvat na tom, aby financování tzv. přímých výdajů v regionálním školství zajišťoval stát prostřednictvím státního rozpočtu, kapitoly školství. Hodnocení: Úkol splněn. ČMOS PŠ se prostřednictvím kampaní a lobbování v Poslanecké sněmovně podařilo odvrátit převedení přímých výdajů regionálního školství do sdílených daní. Je pravděpodobné, že před odborovým svazem bude i v následujícím období stát úkol tento stav obhájit. Platové podmínky ČMOS PŠ bude prosazovat růst platů v tarifní a nárokové složce platu tak, aby bylo dosaženo výše srovnatelné s průměrnými mzdami zaměstnanců v ČR podle dosaženého stupně vzdělání; zlepšení platových poměrů provozních a správních zaměstnanců ve školství; valorizaci nárokových nadtarifních složek platu, zejména tam, kde došlo k neúměrné odchylce od výchozích relací k tarifům; nárok pedagogických pracovníků na finanční úhradu prací spojených se zpracováním školských vzdělávacích programů a přípravou státních maturitních zkoušek, a to i se zpětnou platností. Hodnocení: Programové cíle a úkoly se nepodařilo zcela naplnit. ČMOS PŠ uspořádal několik kampaní za zvýšení objemu mzdových prostředků zaměstnanců školství, vyhlásil stávku v prosinci roku 2007, v červnu Výsledkem bylo v červnu 2008 navýšení objemu finančních prostředků na platy, které však nebylo realizováno v tarifech. V roce 2009 se díky petici za provozní a správní zaměstnance podařilo navýšit tarifní platy od 1. dubna v průměru o 16 % (přesunem do vyšší tabulky) a od 1.června se podařilo realizovat další zvýšení i pro pedagogické pracovníky o 3,5 %. Oproti roku 2008 jsme dosáhli pro rok 2009 výrazného zvýšení průměrného platu o více než 7 % pro pedagogické pracovníky, což bylo více než v celé rozpočtové sféře. Díky programovému prohlášení vlády byl rozpočet kapitoly školství pro rok 2011 navýšen pro pedagogické pracovníky o 2,1 mld. Kč, což bylo realizováno v tarifech. Provozním a správním zaměstnancům byl objem finančních prostředků na platy snížen, tak jako ostatním zaměstnancům rozpočtové sféry, o 10 %. Pro rok 2011 byl zaveden nový závazný ukazatel - vázané prostředky pro pedagogické pracovníky. Faktický dopad těchto opatření se ukazuje již nyní tím, že jsou v některých školách snižovány platy těmto pracovníkům až o 40 %. ČMOS PŠ vyhlásil v prosinci 2010 společně s odborovými svazy zaměstnanců v rozpočtové sféře stávku proti snižování objemu finančních prostředků a jednal s ministerstvem, Unií zaměstnavatelů v Poslanecké sněmovně o zrušení nového závazného ukazatele. V Pos- 20

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ

Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ Strategie pro stabilizaci členské základny a získávání nových členů ČMOS PŠ Úvod Pracovní tým pro strategii k získávání nových členů a stabilizaci členské základny v návrhu strategie vycházel ze zadání

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Program : 1. Zahájení, přivítání hostů 2. Volba návrhové a mandátové komise 3. Kontrola

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období 227/1 9. funkční období 227/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 203 ze dne 14. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více