P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období"

Transkript

1 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Z á p i s 18. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, konaná dne 18. ledna 2012 od hod. v místnosti č. 106/1. patro v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, Praha 1 L e d e n

2 Přítomni: dle prezenční listiny Z jednání výboru omluveni: posl. Boháč, posl. Bartoš, posl. Levá, posl. Kostřica, posl. Besser a do hod. posl. Šlégr Jednání řídila předsedkyně posl. Putnová Hlasování probíhá hlasovacím zařízením, posl. Semelová a posl. Petráň hlasují aklamací hod. 1. Sdělení předsedkyně - schválen program jednání 18. schůze - 1. hlas. - 12(všichni)pro (+posl. Semelová, posl. Petráň) přijato usnesení č. 76 k podvýboru pro kulturu - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu volí poslankyni Gabrielu Peckovou členkou podvýboru pro kulturu na uvolněné místo za posl. Alenu Hanákovou, která se stala ministryní kultury hlas. - zmatečné (hlasovací zařízení nefunguje) - 3. hlas (+posl.semelová, posl. Petráň),0,2 přijato usnesení č. 77 k podvýboru pro regionální školství - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu volí poslance Zdeňka Bezecného členem podvýboru pro regionální školství na uvolněné místo za posl. Alenu Hanákovou, která se stala ministryní kultury hlas. - 11(+posl. Semelová, posl. Petráň),0,1 - předsedkyně výboru upozornila, že dá do kolovadla příští schůze výboru materiály k prostudování. Jde o dopis prof. Ščeby - používání léčivých prostředků v rozporu s registrací v onkologické léčbě dětí a problematika akademických klinických studií v dětské onkologii hod. 2. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 333) - poslankyně Bohdalová informovala členy výboru, že po dohodě s předkladately tohoto tisku požádají předsedkyni Poslanecké sněmovny o vyřazení tohoto tisku z programu 33. schůze Poslanecké sněmovny - tento tisk poslanci stahují.

3 bod 3. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 477) - bod odůvodnil 1. nám. Němec za MŠMT, zpravodajskou zprávu přednesla posl. J. Wenigerová obecná rozprava - předs. Putnová - upozornila na jednání podvýboru pro regionální školství, které přijalo usnesení k tomuto tisku. - posl. Bohdalová - informovala, že se minulý týden uskutečnilo jednání podvýboru pro regionální školství v Lipnici, o jeho průběhu a závěrech - posl. Bohdalová - doplňující studium znamená, že pedagogické fakulty by nenastavovaly počet semestrů, ale počet kreditů. Už 6 let na II. stupni učí a je I. stupňový - do kreditu by se započítaly odučené roky, proto se nedalo slovo zkrácené studium. - posl. Semelová - oceňuje stažení tisku 333. Dále podpořila tisk zvláště umožnění doplňujícího studia. Je důležité, že doplňující studium garantují vysoké školy - jednotlivé fakulty. Cizí jazyky - učí různí rodilí mluvčí, to neznamená, že umí jazyk učit - dobré je doplňující studium didaktiky. - posl. Wenigerová - upozornila, že i pedagogické fakulty ocenily debatu na podvýboru pro regionální školství. Obecně přiznaly, že i fakulty potřebují určitý tlak. Tlak je možný vyvinout i ze strany MŠMT. Dlouhodobě se i kraje snaží, aby byla spolupráce oboustranná. podrobná rozprava PN poslankyně Putnové k tisku Bod 8. zní: V Čl. I dosavadním bodě 26. v 18, písmena b) a c) nově znějí: b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou hlas. - 13(+posl. Semelová, posl. Petráň, posl. Rykala, posl. Bém),0,2 - posl. Bohdalová přednesla usnesení podvýboru pro regionální škoství, které bylo přijato na

4 jednání podvýboru dne Hlasováno o tomto usnesení s tím, že se se vypouští bod V Čl. I se za bod 1. vkládá nový bod 2., který zní: 2. V 2 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 20 zní: i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 20), Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). Následující body se přečíslují. 2. V Čl. I dosavadním bodě 7. 7 odst. 1, se v písmenu b) bod 1. zrušuje a dosavadní označení bodu dvě číslovkou 2. se zrušuje; v písmenu c) se bod 1. zrušuje a označení bodu dvě číslovkou 2. se nahrazuje číslovkou 1. a označení bodu tři číslovkou 3. se nahrazuje číslovkou 2. ; v písmenu d), se bod 1. zrušuje a dosavadní označení bodu dvě číslovkou 2. se zrušuje. 3. V Čl. I dosavadním bodě 7. v 7 odst. 1, písm. c) bodě 3. (nově 2.) se slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem a slova zkrácené studium nahrazují slovy doplňující studium ; dále se v dosavadním bodě 10. v 8 odst. 1, písm. f) v bodě 3. slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem ; dále se v dosavadním bodě 13. v 9 odst. 1, písm. d) v bodě 3. slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem ; dále v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 2, se slova Zkráceným studiem nahrazují slovy Doplňujícím studiem. 20 ) 5 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů... Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). Následující body se přečíslují. 4. V Čl. I dosavadním bodě 7. v 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g). 5. V Čl. I dosavadním bodě 10. v 8 odst. 1, písmenu f) se bod 4 zrušuje. 6. V Čl. I dosavadním bodě 12. v 8b se slova 6 odst. 2 nebo zrušují. 7. V Čl. I dosavadním bodě 23. v 12 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: b) jiného akreditovaného studijního programu v oblasti pedagogických věd než podle písmene a), vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka,. Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

5 V 12 písmenu d) se slova a) a b) nahrazují slovy a), b) a c) a na konci textu písmena c) (nově d)) se doplňují slova a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka. 9. V Čl. I se za dosavadní bod 26. vkládá nový bod 27., který zní: 27. Za 19 se vkládá nový 19a, který včetně nadpisu zní: 19a Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu... Následující body se přečíslují. 10. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 1 písm. a) se slova v rozsahu nejméně 120 hodin zrušují; v písm. b) se slova v rozsahu nejméně 80 hodin zrušují; v písm. c) se slova v rozsahu nejméně 120 hodin a slova v rozsahu nejméně 40 hodin zrušují. 11. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 2 se slova nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zrušují. 12. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 3 se za slova pro výuku dalšího vkládá slovo odborného. 13. V Čl. III se slova 1. ledna 2012 nahrazují slovy 1. září hlas. - 14,0,1 (+posl.semelová, posl. Petráň, posl. Rykala) Hlasováno o celkokvém usnesení: - přijato usnesení č. 78 výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně ČR vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona s přijatými pozměňovacími materiály hlas. - 14(+ posl. Semelová, posl. Petráň, posl. Rykala),0, hod. bod 4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (tisk 555) Předsedkyně výboru posl. Putnová předala vedení výboru posl. Wenigerové, neboť je zpravodajkou k tomuto tisku. - bod odůvodnil 1. nám. Němec za MŠMT, zpravodajskou zprávu přednesla posl. A. Putnová obecná rozprava - posl. Ohlídal - jak se bude zkvalitňovat vzdělávací proces - nechápu jakými kroky to je možné provést.

6 - posl. Grebeníček - dlouhodobé záměry - jsem rozpačitý, bylo by to užitečné mít základní směr jak se má školství ubírat. Domnívám se, jestli se má tento záměr prezentovat, tak jak se doposud prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Byla by vhodná funkce státních tajemníků. Proč se jednou může učit bez osnov, pak zase s osnovami - je to spíše zmatek. Chce to kvalitní koncepci. - posl. Semelová - je z tohoto dlouhodobého záměru také rozpačitá. Jsou tam i věci, které jsou i mimo realitu v souvislosti s financováním - např. financování pedagogických pracovníků. - posl. Wenigerová - připojuje se ke kolegům z pohledu jak uchopit tento dlouhodobý záměr. Způsob zpracování je velice nešťastný. Neřídí se prioritami v orientaci v textu. Předchozí změny v minulých letech byly čitelnější. Chybí závěrečná redakce materiálu, nikoliv obsahu. Chybí termíny, chybí zodpovědnost financování. Dotaz na nám. Němce jaká je nová reforma financování - její zakotvení tady. Připomínky berte jako podněty ke zlepšení tohoto materiálu. - posl. Bém - snahou materiálu je postihnout hlavní oblasti. Je třeba s dokumentem dále pracovat, popsat nástroje, jak se k cílům dostat. Prosí o rozpracování materiálu. - posl. Jirků - v materiálu chybí obecné koncepce toho, kterým směrem se ty jednotlivé části školství budou vyvíjet. - nám. Němec - upozornil, že není zpracovaný např. 20ti letý výhled - na tomto materiálu se finišuje. Dokument projde veřejnou diskuzí a bude nadčasový. - přijato usnesení č výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (tisk 555) a konstatuje nedostatky v oblasti obsahové, pojmové i ve struktuře hlas. - 8,0,4 do hod. oběd hod. 5. Úvodní informace ministryně kultury A. Hanákové Paní předsedkyně posl. A. Putnová, přivítala na výboru paní ministryni Alenu Hanákovou, která přišla výbor seznámit se svými hlavními prioritami, které chce na Ministerstvu kultury prosazovat. - ministryně Hanáková - poděkovala za uvítání. Sdělila poslancům, že se v současné době seznamuje se všemi problémy na Ministerstvu kultury. Její prioritou bude navázat na práci svého předchůdce. Dále legislativní priority MK - nejdůležitější věc je jednání vlády ohledně církevních restitucích - částečné vyrovnání alespoň některého majetku. Řeší se otázka velmi diskutované transformace Státní opery Praha s Národním divadlem. Díky rozhodnutí pana ministra vstoupila platnost dne Je to stále diskutovaná věc - jsem ráda, že se to

7 dostalo do fáze kdy jsou zachovány všechny soubory Národního divadla a Státní opery. Bude se slučovat balet a sólisté. Snaha MK je také, aby byly navýšeny platy všech umělců - což je pozitivní. Chystá se novela zákona o státní památkové péči, novela tiskového zákona a novela autorského zákona. Zmediálních věcí je to případné bourání či nebourání domu na Václavském náměstí - MK se vyjádřilo - bylo to v procesu, kdy se to nedalo ovlivnit. Již proběhlo soudní řízení. Ministryně Hanáková sdělila, že chce, aby Ministerstvo kultury byl otevřený orgán - vstřícný a transparentní. - posl. Jandák - sdělil ministryni, že ho navštívili zástupci státní opery. Dojde ke spojení administrativního vedení těchto scén. Nebylo by dobré, kdyby soubory nebyly zachovány. Produkční přebíhají z jednoho domu do druhého domu. Najednou je premiéra současně v jeden den na obou scénách. Dochází k velice složitým situacím. Prosí o zvážení některých věcí. - ministryně Hanáková - co se týče Státní opery a Národního divadla - probíhají jednání. Z uměleckými šéfy sólistů se uskuteční pracovní setkání. To kde probíhají premiéry je věcí managementu těchto institucí - ministr by do toho neměl zasahovat. - posl. Jandák - tento model sloučení, který se chystá - toto již bylo před revolucí. Samozřejmě ministr nemůže do určitých věcí zasahovat, ale nese za vše zodpovědnost. - posl. Filipi - popřála paní ministryni hodně úspěchů k její práci a těší se na další spolupráci v podvýboru pro kulturu hod. 6 Informace MŠMT o operačních programech EU Předsedkyně výboru posl. Putnová předala vedení výboru posl. Wenigerové, neboť je zpravodajkou k tomuto bodu. bod odůvodnil za MŠMT 1. nám. Němec, zpravodajskou zprávu přednesla posl. Putnová Náměstek Němec představil své spolupracovníky: - řed. Bartákovou - ředitelku odb. nám. Zaorálka - řed. Poddubeckou - v gesci operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - řed. Kříže - v gesci operační program odb. pro vědu výzkum pro inovaci - nám. Němec - upozornil na materiál, který byl na toto jednání zaslán poslancům výboru. - posl. Jandák - chtěl by objasnit jak je to s čerpáním fondů - může MŠMT toto objasnit. - posl. Putnová - výzkum a vývoj pro inovaci - proč dochází ke zpoždění podpisu rozhodnutí? - řed. Kříž - došlo ke zpoždění vydávání rozhodnutí v Prioritní ose 3 - srpen/září - řešil se problém s veřejnou podporou - řešeno s Evropskou komisí - bylo to zažehnáno. Nabouralo to

8 harmonogram o 3 až 4 měsíce - rozhodnutí se posouvají do ledna/2012. Zpoždění u projektu Biocev - také v lednu - příjemce o dotaci nedoložil v kvalitě materiály - již se to vyřešilo. - posl. Putnová - proč příjemci málo prostředků dosud vyúčtovali? jaké jsou efektivní opatření? - řed. Kříž - ke konci roku zavedeno opatření - krácení záloh. Musí dojít ke zlepšení řízení orgánů, aby k tomu nedocházelo. Je velká frekvence seminářů pro příjemce - děláme velkou osvětu. - posl. Putnová - certifikované prostředky - co to je roční alokace velkých projektů - řed. Kříž - VaVpI - problém s vyúčtovanými prostředky je v tom, že hlavní vlna byla na podzim roku Projekty před sebou mají ještě dlouhou cestu investičních příprav. Co se týká velkých projektů a zápočtů - všech 6 velkých projektů se prosadilo na půdě Evropské komise. - posl. Ohlídal - rozvírání pomyslných nůžek - jaké problémy nastávají? - řed. Kříž - problémy jsou např. s výběrovými řízeními - dost často končí na Úřadu pro hospodářskou soutěž (jeden z důvodů proč dochází k rozevírání nůžek). - posl. Ohlídal - velké projekty - 1. prioritní osa - Centra Excelence - rok 2013 a výše dojde k nárůstu čerpání - investiční akce v rámci těchto projektů jsou náročné - obava z výběrových řízeních a schvalování - může nastat až v závěru tohoto období. - řed. Kříž - iniciativa v rámci MŠMT - vládu informovat o rizicích spojených s veřejnýma zakázkama a o problémech, které by mohly nastat. Veřejné zakázky a jejich realizace je velice důležité téma. - posl. Putnová - 2. operační osa - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - za 3 měsíce je jen malý posun rozhodnutí - jen o 2%. - řed. Poddubecká - schvalovací proces není krátká doba - je to zhruba od podání projektu až do vydání rozhodnutí zhruba 6 až 8 měsíců. V současné době jsou schvalována další rozhodnutí. - posl. Putnová - prostředky proplacené příjemcům - riziko nadhodnocení rozpočtu. Co udělá MŠMT, aby se to riziko nadhodnocení minimalizovalo. - řed. Poddubecká - každý rozpočet v jednotlivých projektech komise zkoumá. Rozpočty jsou velmi bedlivě kontrolovány. - posl. Putnová - individuální projekty národní - u dvou byly značné pochybnosti. Žádá o přehled těchto projektů. V jaké fázi jsou individuální národní projekty. - posl. Wenigerová - individuální projekty národní - velice rádi si vyslechneme problematiku auditu. Individuální projekt národní - některé diskuze na stránkách MŠMT ve mně vyvolávají otazníky. Operační program vzdělávání konkurenceschopnost má jeden globální cíl - zvýšení konkurenceschopnosti našich absolventů škol na trhu práce. Níže - materiál z MŠMT k tomuto bodu

9 Materiál pro poslankyně a poslance Parlamentu ČR ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 18. schůze, bod 6 Informace o stavu čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů v gesci MŠMT Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš předkládá členkám a členům PS PČR v podvýboru pro evropské fondy na 18. schůzi k bodu 6 materiál Zpráva o stavu čerpání OP VaVpI a OP VK. Zpráva informuje o stavu operačních programů a je doplněna o tabulky k aktuálnímu datu tak, aby členky a členové podvýboru měli přehled o podaných žádostech v jednotlivých operačních programech, o projektech s vydaným rozhodnutím, o proplacených finančních prostředcích a certifikaci. Vzhledem k rozsahu požadavků na zajištění informací pro členky a členy podvýboru je zpráva obsáhlejší, ale strukturována tak, aby byla přehledná a srozumitelná. Nejdříve je ve zprávě podána informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Text je doplněn tabulkami. V případě dotazů je MŠMT připraveno odpovědět na veškeré dotazy. MŠMT navrhuje zasílat výboru pravidelně zprávu o čerpání prostředků v obdobné formě častěji, např. čtvrtletně. V Praze dne

10 Zpráva o stavu čerpání operačního programu VaVpI Na OP VaVpI je na všechny prioritní osy alokováno EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace včetně národních zdrojů činí EUR. Tato částka tvoří 8 % finančního plánu alokace ČR pro cíl Konvergence v letech ABSORPČNÍ KAPACITA, ZÁVAZKY Současný stav závazků (prostředky určené na konkrétní projekty kryté Rozhodnutím) dle jednotlivých tematických prioritních os oproti celkové alokaci EU příslušné prioritní osy: Tabulka č. 1 Prostředky kryté Rozhodnutím Prioritní osa Alokace PO Výše Rozhodnutí % 5.1 Evropská centra excelence % 5.2 Regionální VaV centra % 5.3 Komercializace a popularizace VaV % 5.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem % Celkem (mimo PO 5.5) % Zdroj: IS ŘO k , kurz 25,910 CZK/EUR, Veřejné prostředky celkem Celkový stav závazků v PO 1-4 k představuje 51,3 mld. Kč, což činí již 84 % vůči celkové alokaci pro celé programové období ( ) v částce 60,9 mld. Kč. Vydáno bylo dosud Rozhodnutí u velkých projektů - ELI, ICRC, CEITEC, IT4I a UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. EK schválila poslední velký projekt BIOCEV, který nyní čeká na vydání Rozhodnutí na straně ŘO OP VaVpI. V prioritní ose 1 byla vydána Rozhodnutí, která představují 86 % celkové alokace dané prioritní osy. V prioritní ose 2 je celková alokace pokryta z 91 % a v prioritní ose 4 z 86 %. Další nárůst je očekáván zejména se schválením posledního velkého projektu BIOCEV, projektů ze zásobníku v PO 2 a projektů v PO 3, kde probíhají negociace. Vzhledem k časovému zpoždění vydávání některých Rozhodnutí, jejichž vydání se předpokládalo do konce roku 2011 se dá do konce ledna 2012 očekávat zvýšení alokovaných prostředků na projekty v prioritní ose 1 4 do výše cca 90% celkové alokace programu. V prioritní ose 3 byla vydána první Rozhodnutí (ve výzvách 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky a 2.3 na Informační infrastruktury VaV), která pokrývají přes 74 % alokace oblasti podpory 3.2. Od listopadu 2011 probíhají negociace projektů z výzvy 3.3. Zbytek prostředků v objemu cca 2,7 mld. Kč jsou právě běžící výzvy na rok 2011 (výzva 4.3 vyhlášena , kde příjem projektových žádostí je možné podat do ; v rámci výzvy na pre-seed aktivity bude v lednu 2012 vyhlášeno první kolo výzvy v objemu 380 mil. Kč), které se projeví v závazcích vůči žadatelům v letošním roce. Na zbývající alokaci prioritní osy 4 (1,1 mld. Kč) byla vyhlášena výzva 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, kam žadatelé mohou předkládat žádosti od do

11 Tabulka č. 2 Predikce vydaných Rozhodnutí na následující období (leden) Požadovaná Název projektu Název žadatele výše dotace (Kč) Odhadovaný termín vydání Rozhodnutí Prioritní osa 1 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Prioritní osa 2 Ovocnářský výzkumný institut Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o leden leden 2012 Celkem Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR

12 VELKÉ PROJEKTY Následující tabulka přibližuje aktuální stav a vývoj v oblasti velkých projektů. EK již schválila šest velkých projektů, z nichž jeden projekt čeká na vydání Rozhodnutí na straně ŘO. Tabulka č. 3 Stav velkých projektů schválených EK Název projektu Datum vydání Rozhodnutí EK Předpokladané zahájení fáze výstavby projektu Dokončení fáze výstavby projektu Zahájení provozní fáze Biotechnologické biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy 30. října 2011 duben 2012 březen Zdroj: ŘO k Tabulka č. 4 Vydaná Rozhodnutí u velkých projektů Název projektu Název žadatele Požadovaná výše dotace (Kč) Datum vydání Rozhodnutí Prioritní osa 1 CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita května 2011 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Centrum excelence IT4Innovations Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA května června 2011 ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i srpna 2011 Prioritní osa 2 UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o prosince 2011 Celkem Zdroj: ŘO k

13 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ K činí výše proplacených prostředků příjemcům cca 13,1 mld. Kč za všechny prioritní osy, nejvíce bylo proplaceno v prioritní ose 2 (7,2 mld. Kč). Vyúčtované prostředky ze strany příjemců tvoří 1,6 mld. Kč. K bylo ze strany MF certifikováno 1,38 mld. Kč, do souhrnných žádostí o platbu bylo však již předloženo cca 1,54 mld. Kč, autorizované prostředky ze strany ŘO činí 1,58 mld. Kč. V dalším certifikačním období se očekává další výrazný růst objemu těchto prostředků. Do mimořádné certifikace, která proběhla k datu , vstoupilo cca 494 mil. Kč. Současné reálné predikce výdajů: do 3/2012 Celkem za všechny PO Proplacené prostředky Certifikované prostředky Zdroj: ŘO, Veřejné prostředky celkem, kumulativní data k s výhledem do března 2012 Aktualizovaný podrobný finanční pokrok v realizaci OP a finanční pokrok za období posledních 3 měsíců je obsažen v níže uvedených tabulkách: Vysvětlivky k následujícím tabulkám: a celková alokace OP VaVpI na celé programové období ( ) přepočtená aktuálním kurzem daného měsíce; b prostředky alokované na dosud vyhlášené výzvy; c Prostředky, na které nebyly dosud vyhlášeny výzvy, úspory ve vyhlášených výzvách (negociace, VŘ atp.); d- všechny předložené a registrované projektové žádosti; f projekty s vydaným Rozhodnutím/Dodatkem/Opatřením Vrchního ředitele; h schválená částka způsobilých výdajů individuálních projektů, kterou poskytovatel proplatil na účet příjemce (Žádosti o platbu ve stavu P4 [projekt s vydaným Rozhodnutím] proplaceno příjemci); i prostředky vyúčtované příjemci a schválené ze strany Řídicího orgánu (již realizované výdaje příjemci, nikoliv zálohové platby v ex-ante režimu); k objem prostředků předložených v souhrnných žádostech, které byly zaúčtovány Platebním a certifikačním orgánem; m certifikované výdaje ze strany Platebního a certifikačního orgánu předložené Evropské komisi.

14 Finanční pokrok V realizaci OP VaVpI Tabulka č. 5 Finanční pokrok na úrovni programu k (kumulativní, v tis. Kč) Alokace Projekty Žádosti o platbu Prioritní osa/oblast podpory Celková alokace Alokace vyhlášených výzev Disponibilní prostředky Podané žádosti Kč % (d/a) Projekty s vydaným Rozhodnutím Proplacené prostředky příjemcům Vyúčtované prostředky Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Kč % (f/a) Kč % (h/a) Kč % (i/a) Kč % (k/a) Kč Certifikované výdaje předložené EK a b c d e f g h ch i j k l m n Oblast podpory % ,9% ,3% ,9% ,8% ,8% Prioritní osa % ,9% ,3% ,9% ,8% ,8% Oblast podpory % ,0% ,4% ,9% ,8% ,6% Prioritní osa % ,0% ,4% ,9% ,8% ,6% Oblast podpory % 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Oblast podpory % ,4% ,6% 183 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Prioritní osa % ,7% ,0% 183 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Oblast podpory % ,3% ,5% ,2% ,2% ,2% Prioritní osa % ,3% ,5% ,2% ,2% ,2% Oblast podpory % ,5% ,4% ,4% ,1% ,1% Oblast podpory % ,4% ,9% ,9% ,5% ,5% Oblast podpory % ,3% 217 0,1% 217 0,1% 173 0,1% 173 0,1% Prioritní osa % ,2% ,4% ,4% ,3% ,3% Operační program % ,8% ,8% ,5% ,4% ,2% Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR % (n/a)

15 Tabulka č. 6 Finanční pokrok na úrovni programu od do (v tis. Kč) Alokace Projekty Žádosti o platbu Prioritní Souhrnné osa/oblast Projekty Proplacené Celková alokace Alokace Vyúčtované žádosti podpory s vydaným prostředky vyhlášených výzev prostředky zaúčtované Rozhodnutím příjemcům PCO Certifikované výdaje předložené EK Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Oblast podpory Oblast podpory Prioritní osa Operační program Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR Nárůst prostředků ve vydaných Rozhodnutích nastal u prioritní osy 2, kde došlo především k vydání Rozhodnutí velkému projektu UDRŽITELNÁ ENERGETIKA v celkové výši 2,45 mld. Kč. K růstu došlo také v prioritní ose 3 a prioritní osy 4. V prioritní ose 1 se očekává vydání Rozhodnutí pro velký projekt BIOCEV za 3,25 mld. Kč, čímž dojde k naplnění alokace této prioritní osy. K znatelnému posunu došlo ve sloupci proplacené prostředky, kde byly navýšeny prostředky o 2,6 mld. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v prioritních osách 1, 2 a 4. Vyúčtované prostředky se v daném mezidobí zvýšily o 720 mil. Kč a souhrnné žádosti o 742 mil. Kč. V rámci certifikačního procesu, který předkládá Evropské komisi výdaje a související platby z národních zdrojů došlo k nárůstu o 970 mil. Kč. Nejvíce certifikovaných výdajů bylo v prioritní ose 2 a prioritní ose 4. Do mimořádné certifikace, která proběhla k , vstoupilo cca 494 mil. Kč.

16 CERTIFIKACE K jsou certifikovány finanční prostředky ve výši 2,2 % celkové alokace OP VaVpI. Program tak splnil tzv. pravidlo N+3 pro rok Pro další bezproblémové čerpání finančních prostředků OP VaVpI je nutné, aby příjemci řádně řídili své projekty a dodržovali harmonogram stanovený finančním plánem tak, aby bylo pravidlo n+3/n+2 nadále plněno i v následujících letech. ZÁVĚR Vzhledem k obecně vysokému stupni připravenosti jednotlivých projektů OP VaVpI a náběhu samotného čerpání od uzavření závazku (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) program bez problému splnil pravidlo N+3 pro rok 2011 (se započtením předběžných plateb a roční alokace velkých projektů) a splní ho i pro rok Díky realizaci velkých projektů toto pravidlo naplní i pro kritický rok 2013, kdy dojde k souběhu pravidel N+3 a N+2. Nehrozí tedy nedočerpání programu a tím ztráta prostředků na vrub celkové alokace strukturálních fondů pro ČR na období

17 2 Zpráva o stavu čerpání operačního programu VK k Audit Dne byl zahájen Audit EK. Šetření na místě proběhlo v období Audit byl zaměřen na dvě oblasti a to na hodnocení systému a ověřování certifikovaných výdajů pro vybrané operace/příjemce (Jednalo se zejména o projekty realizované v roce 2008, 2009 a 2010). Pro audit byly vybrány dva ZS: Středočeský kraj a Ústecký kraj. Závěrečný meeting s auditory proběhl dne Dne ŘO obdržel návrh auditní zprávy v anglickém jazyce. Česká verze zprávy, od které se odvíjí další lhůty, bude ze strany EK zaslána začátkem února. Poté bude mít ŘO dva měsíce na zpracování finálního stanoviska ke zjištěním, rizikům a doporučením, které bude následně zohledněno v konečné auditní zprávě. V každém případě není ohročeno čerpání prostředků a plnění pravidla n+2 /n+3. Všechna opatření, z nichž velká část je již nyní připravena, budou diskutována s EK. Po obdržení finální zprávy, je nezbytné opatření zapracovat do dvou měsíců. MŠMT však předpokládá, že opatření budou implementována mnohem dříve, než požaduje EK. Jedná se zejména o upřesnění procesů a pravidel pro kontroly projektů, hodnocení projektů a zadávání veřejných zakázek. Tabulka 4: Projekty vybrané k auditu EK ke kontrole na místě Registrační číslo projektu CZ.1.07/4.1.00/ CZ.1.07/4.3.00/ CZ.1.07/2.3.00/ CZ.1.07/1.1.06/ Jméno / Název příjemce MŠMT MŠMT Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Základní škola a Mateřská škola Nečín, Nečín č.p. 70, okres Příbram CZ.1.07/1.2.07/ WHITE LIGHT I. CZ.1.07/3.2.06/ Okresní hospodářská komora Louny Název projektu Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. Environmentální prvek RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I. Průvodce světem Multimédií CZ.1.07/1.1.13/ Asistenční centrum, a.s. Výuka - Komunikace - Praxe CZ.1.07/1.2.07/ ZOMA spol. s r.o. Tabulka 5: Projekty vybrané k auditu EK k administrativní kontrole E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků

18 Registrační číslo projektu 3 Jméno / Název příjemce Název projektu CZ.1.07/1.3.04/ CZ.1.07/5.3.00/ Centrum pro veřejnou politiku Ústecký kraj CZ.1.07/2.2.00/ Slezská univerzita v Opavě CZ.1.07/4.1.00/ CZ.1.07/4.1.00/ MŠMT MŠMT Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxeprevence kriminality a sociálního začlenění mládeže Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management Metodická podpora růstu kvality učitelské profese Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/ MŠMT Reforma terciárního vzdělávání Individuální projekty ostatní PO 1 V op 1.1 proběhly kontroly na místě u příjemce, konzultace s příjemci k podstatným změnám v projektech a následné schvalování/zamítání rozhodnutí o podstatné změně. Probíhaly další kontroly na místě u příjemců také v op 1.2. Ve spolupráci s odborem CERA jsou konzultovány a schvalovány podstatné změny projektů. Připravována je analýza projektů výzvy č. 8 z op 1.2. V op 1.3 byla připomínkována výzva č. 4 ZS Středočeského kraje. Ve spolupráci s odborem CERA byly konzultovány a schvalovány podstatné změny realizovaných projektů, probíhaly konzultace k realizovaným projektům (především zaměřené na problematiku naplnění MI, ke kterým se příjemci zavázali). Každý týden se schází PS pro administraci projektů op 1.4, která operativně řeší vzniklé problémy. Dále pokračují konzultace a administrace předložených projektů a MZ s důrazem na kontrolu kvality výukových materiálů. Dosud si podalo žádost o finanční podporu v projektu EU peníze školám více než 90 % všech potenciálních žadatelů. Do konce listopadu bylo na odbor CERA předloženo MZ, schváleno bylo MZ. Gestoři odd. 412 provedly kontroly na místě v 15 ZŠ. V listopadu také proběhla úprava webových stránek MŠMT pro op 1.4. Na prosinec je plánována aktualizace Přílohy č. 1 Výzvy op 1.4 Seznam základních škol a počet žáků podle informace ÚIV. Pravidelně jednou týdně se schází také PS k op 1.5. Jsou připravovány podklady pro příjemce k monitorovací zprávě. Jsou zapracovávány změny v Příručce pro žadatele a příjemce op 1.5

19 4 změny se týkají problematiky veřejných zakázek. Od 30. listopadu je spuštěna finalizace projektových žádostí. V prosinci bude aktualizována Příloha č. 1 Výzvy op Seznam středních škol s počtem žáků. V průběhu prosince proběhne VPŘ Příručky pro žadatele a příjemce verze 3 a následně její schválení tak, aby nabyla účinnosti od 1. ledna Národní institut pro další vzdělávání vyhlásil I. ročník celostátní soutěže výukových objektů (digitálních učebních materiálů) pedagogických pracovníků. Soutěž má za cíl podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků, Digitální vzdělávací materiály a online služby se stávají nedílnou součástí moderní výuky ve školách a jejich význam stále roste. Tvorba těchto materiálů je mimo jiné financována rovněž z prostředků OP VK, který má své zástupce v porotě soutěže. Za účasti zástupců MŠMT se v Brně uskutečnil Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011, kde cílovou skupinou byly zájemci středních škol o vysokoškolské studium. Proběhl druhý seminář z cyklu seminářů pro příjemce Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK.Cílem seminářů je prezentace výsledků jednotlivých projektů a vzájemné sdílení zkušeností příjemců s realizací tematicky zaměřených projektů. Tématem druhého semináře byla finanční gramotnost. Individuální projekty ostatní PO 2 V průběhu listopadu probíhaly konzultace k projektovým záměrům předkládaných v rámci 2. kola výzvy č. 32 OP VK v op 2.1. Žadatelé mohli předkládat své žádosti do 25. Listopadu. Přijato a úspěšně zaregistrováno je 45 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou ,05 Kč. V prosinci bude probíhat formální hodnocení projektů a hodnocení přijatelnosti. Pokračovaly konzultace k projektovým záměrům předkládaných v rámci výzvy 2. kola výzvy č. 29 op 2.2. Výzva byla ukončena 25. listopadu. Přijato a úspěšně zaregistrováno je 12 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou ,50 Kč. V prosinci bude probíhat hodnocení přijatelnosti přijatých projektových záměrů. Projekty z výzvy č. 35 v op 2.3 prošly hodnocením přijatelnosti a byly zaslány k hodnocení individuálním hodnotitelům. Do další fáze prošlo 50 projektů za ,03 Kč. V rámci 2. kola výzvy č. 30 v op 2.3, která byla ukončena 25. listopadu, bylo přijato celkem 36 projektů s požadovanou částkou ,03 Kč. V prosinci bude probíhat hodnocení přijatelnosti přijatých projektových záměrů. V listopadu pokračovaly konzultace k projektovým záměrům předkládaných v rámci výzvy 2. kola výzvy č. 31 (IPo) op 2.4. Výzva byla ukončena 25. listopadu. Přijato a úspěšně zaregistrováno je 184 projektových žádostí za ,74 Kč. V prosinci bude probíhat formální hodnocení projektů a hodnocení přijatelnosti.

20 Individuální projekty ostatní PO 3 5 Ve výzvě č. 37 pro IPo v op 3.1 prochází celkem 282 projektových žádostí za Kč procesem hodnocení přijatelnosti. Na začátku listopadu byli proškoleni hodnotitelé a zpravodajové výzvy č. 37. V prosinci bude probíhat hodnocení přijatelnosti a věcné hodnocení projektových záměrů. Individuální projekty národní (PO 3, PO 4) Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy pro tři výzvy pro předkládání projektových žádostí IPn. Výzva z op 3.1 č. 37 s alokací 800 mil. Kč je zaměřena na rozvoj obecných a odborných kompetencí a další vzdělávání. Výzva v op 3.1 č. 38 s alokací 1450 mil. Kč má za cíl podpořit individuální další vzdělávání občanů ČR a v op 3.2 je vyhlášena výzva č. 36 s alokací mil. Kč, která se zaměřuje na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání, kde byla zaregistrována projektová žádost IPn UNIV 3 Podpora procesu uznávání. Průběžně probíhají konzultace projektových záměrů pro IPn. V listopadu byly konzultovány a připomínkovány záměry pro IPn Kariérní systém, IPn CEKOS a IPn NZZ2. Dne 29. listopadu proběhla Závěrečná konference IPn Cesta ke kvalitě, kde byly prezentovány nejdůležitější výstupy projektu. Manažeři projektu upozornili na stále nevyřešenou situaci s dalším fungováním portálu, kde mohou školy využít standardizované a v praxi ověřené materiály pro autoevaluaci školy. Projekt končí za pět měsíců. V prosinci se očekává finalizace projektových záměrů, jejich registrace a hodnocení. Globální granty v PO 1 V návaznosti na ukončení příjmu žádostí v 39 výzvách v rámci 2. GG pokračoval na ZS proces hodnocení projektových žádostí. V průběhu listopadu 2011 se uskutečnilo zasedání výběrové komise ZS Moravskoslezského, Plzeňského, Olomouckého, Středočeského a Pardubického kraje pro 1. výzvy 2. GG. V listopadu 2011 ze strany ŘO OP VK rovněž probíhala oprava a schvalování předložených souhrnných žádostí o platby ZS. Ve sledovaném období byla vyhlášena 4. výzva k předkládání grantových projektů ZS Středočeského kraje v OP 1.2. Tabulka 6: Přehled vyhlášených výzev v rámci 1. GG Oblast Zprostředkující Pořadí podpor Alokace výzvy Termín vyhlášení výzvy subjekt výzvy y Středočeský kraj ,97 Kč V listopadu 2011 zahájena veřejnosprávní kontroly realizace globálních grantů ZS Zlínského kraje včetně kontroly delegovaných pravomocí. V souvislosti s předběžnými výsledky auditu EK byly zahájeny veřejnosprávní kontroly realizace grantových projektů reg. č.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Metodický dopis č. 34. ke schvalování změn v období udržitelnosti

Metodický dopis č. 34. ke schvalování změn v období udržitelnosti Č. j.: MSMT-44464/2014-2 Metodický dopis č. 34 ke schvalování změn v období udržitelnosti Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 2015 V. Kašparová J. Kuchařík P. Bartáková

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Rizikové operační programy

Rizikové operační programy III. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Rizikové operační programy Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce. Vydáno Ministerstvem

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR BŘEZEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZA ROK 2014 pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. 2015 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více