P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období"

Transkript

1 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Z á p i s 18. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, konaná dne 18. ledna 2012 od hod. v místnosti č. 106/1. patro v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, Praha 1 L e d e n

2 Přítomni: dle prezenční listiny Z jednání výboru omluveni: posl. Boháč, posl. Bartoš, posl. Levá, posl. Kostřica, posl. Besser a do hod. posl. Šlégr Jednání řídila předsedkyně posl. Putnová Hlasování probíhá hlasovacím zařízením, posl. Semelová a posl. Petráň hlasují aklamací hod. 1. Sdělení předsedkyně - schválen program jednání 18. schůze - 1. hlas. - 12(všichni)pro (+posl. Semelová, posl. Petráň) přijato usnesení č. 76 k podvýboru pro kulturu - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu volí poslankyni Gabrielu Peckovou členkou podvýboru pro kulturu na uvolněné místo za posl. Alenu Hanákovou, která se stala ministryní kultury hlas. - zmatečné (hlasovací zařízení nefunguje) - 3. hlas (+posl.semelová, posl. Petráň),0,2 přijato usnesení č. 77 k podvýboru pro regionální školství - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu volí poslance Zdeňka Bezecného členem podvýboru pro regionální školství na uvolněné místo za posl. Alenu Hanákovou, která se stala ministryní kultury hlas. - 11(+posl. Semelová, posl. Petráň),0,1 - předsedkyně výboru upozornila, že dá do kolovadla příští schůze výboru materiály k prostudování. Jde o dopis prof. Ščeby - používání léčivých prostředků v rozporu s registrací v onkologické léčbě dětí a problematika akademických klinických studií v dětské onkologii hod. 2. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 333) - poslankyně Bohdalová informovala členy výboru, že po dohodě s předkladately tohoto tisku požádají předsedkyni Poslanecké sněmovny o vyřazení tohoto tisku z programu 33. schůze Poslanecké sněmovny - tento tisk poslanci stahují.

3 bod 3. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 477) - bod odůvodnil 1. nám. Němec za MŠMT, zpravodajskou zprávu přednesla posl. J. Wenigerová obecná rozprava - předs. Putnová - upozornila na jednání podvýboru pro regionální školství, které přijalo usnesení k tomuto tisku. - posl. Bohdalová - informovala, že se minulý týden uskutečnilo jednání podvýboru pro regionální školství v Lipnici, o jeho průběhu a závěrech - posl. Bohdalová - doplňující studium znamená, že pedagogické fakulty by nenastavovaly počet semestrů, ale počet kreditů. Už 6 let na II. stupni učí a je I. stupňový - do kreditu by se započítaly odučené roky, proto se nedalo slovo zkrácené studium. - posl. Semelová - oceňuje stažení tisku 333. Dále podpořila tisk zvláště umožnění doplňujícího studia. Je důležité, že doplňující studium garantují vysoké školy - jednotlivé fakulty. Cizí jazyky - učí různí rodilí mluvčí, to neznamená, že umí jazyk učit - dobré je doplňující studium didaktiky. - posl. Wenigerová - upozornila, že i pedagogické fakulty ocenily debatu na podvýboru pro regionální školství. Obecně přiznaly, že i fakulty potřebují určitý tlak. Tlak je možný vyvinout i ze strany MŠMT. Dlouhodobě se i kraje snaží, aby byla spolupráce oboustranná. podrobná rozprava PN poslankyně Putnové k tisku Bod 8. zní: V Čl. I dosavadním bodě 26. v 18, písmena b) a c) nově znějí: b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou hlas. - 13(+posl. Semelová, posl. Petráň, posl. Rykala, posl. Bém),0,2 - posl. Bohdalová přednesla usnesení podvýboru pro regionální škoství, které bylo přijato na

4 jednání podvýboru dne Hlasováno o tomto usnesení s tím, že se se vypouští bod V Čl. I se za bod 1. vkládá nový bod 2., který zní: 2. V 2 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 20 zní: i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 20), Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). Následující body se přečíslují. 2. V Čl. I dosavadním bodě 7. 7 odst. 1, se v písmenu b) bod 1. zrušuje a dosavadní označení bodu dvě číslovkou 2. se zrušuje; v písmenu c) se bod 1. zrušuje a označení bodu dvě číslovkou 2. se nahrazuje číslovkou 1. a označení bodu tři číslovkou 3. se nahrazuje číslovkou 2. ; v písmenu d), se bod 1. zrušuje a dosavadní označení bodu dvě číslovkou 2. se zrušuje. 3. V Čl. I dosavadním bodě 7. v 7 odst. 1, písm. c) bodě 3. (nově 2.) se slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem a slova zkrácené studium nahrazují slovy doplňující studium ; dále se v dosavadním bodě 10. v 8 odst. 1, písm. f) v bodě 3. slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem ; dále se v dosavadním bodě 13. v 9 odst. 1, písm. d) v bodě 3. slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem ; dále v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 2, se slova Zkráceným studiem nahrazují slovy Doplňujícím studiem. 20 ) 5 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů... Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). Následující body se přečíslují. 4. V Čl. I dosavadním bodě 7. v 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g). 5. V Čl. I dosavadním bodě 10. v 8 odst. 1, písmenu f) se bod 4 zrušuje. 6. V Čl. I dosavadním bodě 12. v 8b se slova 6 odst. 2 nebo zrušují. 7. V Čl. I dosavadním bodě 23. v 12 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: b) jiného akreditovaného studijního programu v oblasti pedagogických věd než podle písmene a), vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka,. Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

5 V 12 písmenu d) se slova a) a b) nahrazují slovy a), b) a c) a na konci textu písmena c) (nově d)) se doplňují slova a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka. 9. V Čl. I se za dosavadní bod 26. vkládá nový bod 27., který zní: 27. Za 19 se vkládá nový 19a, který včetně nadpisu zní: 19a Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu... Následující body se přečíslují. 10. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 1 písm. a) se slova v rozsahu nejméně 120 hodin zrušují; v písm. b) se slova v rozsahu nejméně 80 hodin zrušují; v písm. c) se slova v rozsahu nejméně 120 hodin a slova v rozsahu nejméně 40 hodin zrušují. 11. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 2 se slova nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zrušují. 12. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 3 se za slova pro výuku dalšího vkládá slovo odborného. 13. V Čl. III se slova 1. ledna 2012 nahrazují slovy 1. září hlas. - 14,0,1 (+posl.semelová, posl. Petráň, posl. Rykala) Hlasováno o celkokvém usnesení: - přijato usnesení č. 78 výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně ČR vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona s přijatými pozměňovacími materiály hlas. - 14(+ posl. Semelová, posl. Petráň, posl. Rykala),0, hod. bod 4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (tisk 555) Předsedkyně výboru posl. Putnová předala vedení výboru posl. Wenigerové, neboť je zpravodajkou k tomuto tisku. - bod odůvodnil 1. nám. Němec za MŠMT, zpravodajskou zprávu přednesla posl. A. Putnová obecná rozprava - posl. Ohlídal - jak se bude zkvalitňovat vzdělávací proces - nechápu jakými kroky to je možné provést.

6 - posl. Grebeníček - dlouhodobé záměry - jsem rozpačitý, bylo by to užitečné mít základní směr jak se má školství ubírat. Domnívám se, jestli se má tento záměr prezentovat, tak jak se doposud prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Byla by vhodná funkce státních tajemníků. Proč se jednou může učit bez osnov, pak zase s osnovami - je to spíše zmatek. Chce to kvalitní koncepci. - posl. Semelová - je z tohoto dlouhodobého záměru také rozpačitá. Jsou tam i věci, které jsou i mimo realitu v souvislosti s financováním - např. financování pedagogických pracovníků. - posl. Wenigerová - připojuje se ke kolegům z pohledu jak uchopit tento dlouhodobý záměr. Způsob zpracování je velice nešťastný. Neřídí se prioritami v orientaci v textu. Předchozí změny v minulých letech byly čitelnější. Chybí závěrečná redakce materiálu, nikoliv obsahu. Chybí termíny, chybí zodpovědnost financování. Dotaz na nám. Němce jaká je nová reforma financování - její zakotvení tady. Připomínky berte jako podněty ke zlepšení tohoto materiálu. - posl. Bém - snahou materiálu je postihnout hlavní oblasti. Je třeba s dokumentem dále pracovat, popsat nástroje, jak se k cílům dostat. Prosí o rozpracování materiálu. - posl. Jirků - v materiálu chybí obecné koncepce toho, kterým směrem se ty jednotlivé části školství budou vyvíjet. - nám. Němec - upozornil, že není zpracovaný např. 20ti letý výhled - na tomto materiálu se finišuje. Dokument projde veřejnou diskuzí a bude nadčasový. - přijato usnesení č výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (tisk 555) a konstatuje nedostatky v oblasti obsahové, pojmové i ve struktuře hlas. - 8,0,4 do hod. oběd hod. 5. Úvodní informace ministryně kultury A. Hanákové Paní předsedkyně posl. A. Putnová, přivítala na výboru paní ministryni Alenu Hanákovou, která přišla výbor seznámit se svými hlavními prioritami, které chce na Ministerstvu kultury prosazovat. - ministryně Hanáková - poděkovala za uvítání. Sdělila poslancům, že se v současné době seznamuje se všemi problémy na Ministerstvu kultury. Její prioritou bude navázat na práci svého předchůdce. Dále legislativní priority MK - nejdůležitější věc je jednání vlády ohledně církevních restitucích - částečné vyrovnání alespoň některého majetku. Řeší se otázka velmi diskutované transformace Státní opery Praha s Národním divadlem. Díky rozhodnutí pana ministra vstoupila platnost dne Je to stále diskutovaná věc - jsem ráda, že se to

7 dostalo do fáze kdy jsou zachovány všechny soubory Národního divadla a Státní opery. Bude se slučovat balet a sólisté. Snaha MK je také, aby byly navýšeny platy všech umělců - což je pozitivní. Chystá se novela zákona o státní památkové péči, novela tiskového zákona a novela autorského zákona. Zmediálních věcí je to případné bourání či nebourání domu na Václavském náměstí - MK se vyjádřilo - bylo to v procesu, kdy se to nedalo ovlivnit. Již proběhlo soudní řízení. Ministryně Hanáková sdělila, že chce, aby Ministerstvo kultury byl otevřený orgán - vstřícný a transparentní. - posl. Jandák - sdělil ministryni, že ho navštívili zástupci státní opery. Dojde ke spojení administrativního vedení těchto scén. Nebylo by dobré, kdyby soubory nebyly zachovány. Produkční přebíhají z jednoho domu do druhého domu. Najednou je premiéra současně v jeden den na obou scénách. Dochází k velice složitým situacím. Prosí o zvážení některých věcí. - ministryně Hanáková - co se týče Státní opery a Národního divadla - probíhají jednání. Z uměleckými šéfy sólistů se uskuteční pracovní setkání. To kde probíhají premiéry je věcí managementu těchto institucí - ministr by do toho neměl zasahovat. - posl. Jandák - tento model sloučení, který se chystá - toto již bylo před revolucí. Samozřejmě ministr nemůže do určitých věcí zasahovat, ale nese za vše zodpovědnost. - posl. Filipi - popřála paní ministryni hodně úspěchů k její práci a těší se na další spolupráci v podvýboru pro kulturu hod. 6 Informace MŠMT o operačních programech EU Předsedkyně výboru posl. Putnová předala vedení výboru posl. Wenigerové, neboť je zpravodajkou k tomuto bodu. bod odůvodnil za MŠMT 1. nám. Němec, zpravodajskou zprávu přednesla posl. Putnová Náměstek Němec představil své spolupracovníky: - řed. Bartákovou - ředitelku odb. nám. Zaorálka - řed. Poddubeckou - v gesci operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - řed. Kříže - v gesci operační program odb. pro vědu výzkum pro inovaci - nám. Němec - upozornil na materiál, který byl na toto jednání zaslán poslancům výboru. - posl. Jandák - chtěl by objasnit jak je to s čerpáním fondů - může MŠMT toto objasnit. - posl. Putnová - výzkum a vývoj pro inovaci - proč dochází ke zpoždění podpisu rozhodnutí? - řed. Kříž - došlo ke zpoždění vydávání rozhodnutí v Prioritní ose 3 - srpen/září - řešil se problém s veřejnou podporou - řešeno s Evropskou komisí - bylo to zažehnáno. Nabouralo to

8 harmonogram o 3 až 4 měsíce - rozhodnutí se posouvají do ledna/2012. Zpoždění u projektu Biocev - také v lednu - příjemce o dotaci nedoložil v kvalitě materiály - již se to vyřešilo. - posl. Putnová - proč příjemci málo prostředků dosud vyúčtovali? jaké jsou efektivní opatření? - řed. Kříž - ke konci roku zavedeno opatření - krácení záloh. Musí dojít ke zlepšení řízení orgánů, aby k tomu nedocházelo. Je velká frekvence seminářů pro příjemce - děláme velkou osvětu. - posl. Putnová - certifikované prostředky - co to je roční alokace velkých projektů - řed. Kříž - VaVpI - problém s vyúčtovanými prostředky je v tom, že hlavní vlna byla na podzim roku Projekty před sebou mají ještě dlouhou cestu investičních příprav. Co se týká velkých projektů a zápočtů - všech 6 velkých projektů se prosadilo na půdě Evropské komise. - posl. Ohlídal - rozvírání pomyslných nůžek - jaké problémy nastávají? - řed. Kříž - problémy jsou např. s výběrovými řízeními - dost často končí na Úřadu pro hospodářskou soutěž (jeden z důvodů proč dochází k rozevírání nůžek). - posl. Ohlídal - velké projekty - 1. prioritní osa - Centra Excelence - rok 2013 a výše dojde k nárůstu čerpání - investiční akce v rámci těchto projektů jsou náročné - obava z výběrových řízeních a schvalování - může nastat až v závěru tohoto období. - řed. Kříž - iniciativa v rámci MŠMT - vládu informovat o rizicích spojených s veřejnýma zakázkama a o problémech, které by mohly nastat. Veřejné zakázky a jejich realizace je velice důležité téma. - posl. Putnová - 2. operační osa - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - za 3 měsíce je jen malý posun rozhodnutí - jen o 2%. - řed. Poddubecká - schvalovací proces není krátká doba - je to zhruba od podání projektu až do vydání rozhodnutí zhruba 6 až 8 měsíců. V současné době jsou schvalována další rozhodnutí. - posl. Putnová - prostředky proplacené příjemcům - riziko nadhodnocení rozpočtu. Co udělá MŠMT, aby se to riziko nadhodnocení minimalizovalo. - řed. Poddubecká - každý rozpočet v jednotlivých projektech komise zkoumá. Rozpočty jsou velmi bedlivě kontrolovány. - posl. Putnová - individuální projekty národní - u dvou byly značné pochybnosti. Žádá o přehled těchto projektů. V jaké fázi jsou individuální národní projekty. - posl. Wenigerová - individuální projekty národní - velice rádi si vyslechneme problematiku auditu. Individuální projekt národní - některé diskuze na stránkách MŠMT ve mně vyvolávají otazníky. Operační program vzdělávání konkurenceschopnost má jeden globální cíl - zvýšení konkurenceschopnosti našich absolventů škol na trhu práce. Níže - materiál z MŠMT k tomuto bodu

9 Materiál pro poslankyně a poslance Parlamentu ČR ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 18. schůze, bod 6 Informace o stavu čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů v gesci MŠMT Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš předkládá členkám a členům PS PČR v podvýboru pro evropské fondy na 18. schůzi k bodu 6 materiál Zpráva o stavu čerpání OP VaVpI a OP VK. Zpráva informuje o stavu operačních programů a je doplněna o tabulky k aktuálnímu datu tak, aby členky a členové podvýboru měli přehled o podaných žádostech v jednotlivých operačních programech, o projektech s vydaným rozhodnutím, o proplacených finančních prostředcích a certifikaci. Vzhledem k rozsahu požadavků na zajištění informací pro členky a členy podvýboru je zpráva obsáhlejší, ale strukturována tak, aby byla přehledná a srozumitelná. Nejdříve je ve zprávě podána informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Text je doplněn tabulkami. V případě dotazů je MŠMT připraveno odpovědět na veškeré dotazy. MŠMT navrhuje zasílat výboru pravidelně zprávu o čerpání prostředků v obdobné formě častěji, např. čtvrtletně. V Praze dne

10 Zpráva o stavu čerpání operačního programu VaVpI Na OP VaVpI je na všechny prioritní osy alokováno EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace včetně národních zdrojů činí EUR. Tato částka tvoří 8 % finančního plánu alokace ČR pro cíl Konvergence v letech ABSORPČNÍ KAPACITA, ZÁVAZKY Současný stav závazků (prostředky určené na konkrétní projekty kryté Rozhodnutím) dle jednotlivých tematických prioritních os oproti celkové alokaci EU příslušné prioritní osy: Tabulka č. 1 Prostředky kryté Rozhodnutím Prioritní osa Alokace PO Výše Rozhodnutí % 5.1 Evropská centra excelence % 5.2 Regionální VaV centra % 5.3 Komercializace a popularizace VaV % 5.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem % Celkem (mimo PO 5.5) % Zdroj: IS ŘO k , kurz 25,910 CZK/EUR, Veřejné prostředky celkem Celkový stav závazků v PO 1-4 k představuje 51,3 mld. Kč, což činí již 84 % vůči celkové alokaci pro celé programové období ( ) v částce 60,9 mld. Kč. Vydáno bylo dosud Rozhodnutí u velkých projektů - ELI, ICRC, CEITEC, IT4I a UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. EK schválila poslední velký projekt BIOCEV, který nyní čeká na vydání Rozhodnutí na straně ŘO OP VaVpI. V prioritní ose 1 byla vydána Rozhodnutí, která představují 86 % celkové alokace dané prioritní osy. V prioritní ose 2 je celková alokace pokryta z 91 % a v prioritní ose 4 z 86 %. Další nárůst je očekáván zejména se schválením posledního velkého projektu BIOCEV, projektů ze zásobníku v PO 2 a projektů v PO 3, kde probíhají negociace. Vzhledem k časovému zpoždění vydávání některých Rozhodnutí, jejichž vydání se předpokládalo do konce roku 2011 se dá do konce ledna 2012 očekávat zvýšení alokovaných prostředků na projekty v prioritní ose 1 4 do výše cca 90% celkové alokace programu. V prioritní ose 3 byla vydána první Rozhodnutí (ve výzvách 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky a 2.3 na Informační infrastruktury VaV), která pokrývají přes 74 % alokace oblasti podpory 3.2. Od listopadu 2011 probíhají negociace projektů z výzvy 3.3. Zbytek prostředků v objemu cca 2,7 mld. Kč jsou právě běžící výzvy na rok 2011 (výzva 4.3 vyhlášena , kde příjem projektových žádostí je možné podat do ; v rámci výzvy na pre-seed aktivity bude v lednu 2012 vyhlášeno první kolo výzvy v objemu 380 mil. Kč), které se projeví v závazcích vůči žadatelům v letošním roce. Na zbývající alokaci prioritní osy 4 (1,1 mld. Kč) byla vyhlášena výzva 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, kam žadatelé mohou předkládat žádosti od do

11 Tabulka č. 2 Predikce vydaných Rozhodnutí na následující období (leden) Požadovaná Název projektu Název žadatele výše dotace (Kč) Odhadovaný termín vydání Rozhodnutí Prioritní osa 1 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Prioritní osa 2 Ovocnářský výzkumný institut Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o leden leden 2012 Celkem Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR

12 VELKÉ PROJEKTY Následující tabulka přibližuje aktuální stav a vývoj v oblasti velkých projektů. EK již schválila šest velkých projektů, z nichž jeden projekt čeká na vydání Rozhodnutí na straně ŘO. Tabulka č. 3 Stav velkých projektů schválených EK Název projektu Datum vydání Rozhodnutí EK Předpokladané zahájení fáze výstavby projektu Dokončení fáze výstavby projektu Zahájení provozní fáze Biotechnologické biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy 30. října 2011 duben 2012 březen Zdroj: ŘO k Tabulka č. 4 Vydaná Rozhodnutí u velkých projektů Název projektu Název žadatele Požadovaná výše dotace (Kč) Datum vydání Rozhodnutí Prioritní osa 1 CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita května 2011 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Centrum excelence IT4Innovations Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA května června 2011 ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i srpna 2011 Prioritní osa 2 UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o prosince 2011 Celkem Zdroj: ŘO k

13 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ K činí výše proplacených prostředků příjemcům cca 13,1 mld. Kč za všechny prioritní osy, nejvíce bylo proplaceno v prioritní ose 2 (7,2 mld. Kč). Vyúčtované prostředky ze strany příjemců tvoří 1,6 mld. Kč. K bylo ze strany MF certifikováno 1,38 mld. Kč, do souhrnných žádostí o platbu bylo však již předloženo cca 1,54 mld. Kč, autorizované prostředky ze strany ŘO činí 1,58 mld. Kč. V dalším certifikačním období se očekává další výrazný růst objemu těchto prostředků. Do mimořádné certifikace, která proběhla k datu , vstoupilo cca 494 mil. Kč. Současné reálné predikce výdajů: do 3/2012 Celkem za všechny PO Proplacené prostředky Certifikované prostředky Zdroj: ŘO, Veřejné prostředky celkem, kumulativní data k s výhledem do března 2012 Aktualizovaný podrobný finanční pokrok v realizaci OP a finanční pokrok za období posledních 3 měsíců je obsažen v níže uvedených tabulkách: Vysvětlivky k následujícím tabulkám: a celková alokace OP VaVpI na celé programové období ( ) přepočtená aktuálním kurzem daného měsíce; b prostředky alokované na dosud vyhlášené výzvy; c Prostředky, na které nebyly dosud vyhlášeny výzvy, úspory ve vyhlášených výzvách (negociace, VŘ atp.); d- všechny předložené a registrované projektové žádosti; f projekty s vydaným Rozhodnutím/Dodatkem/Opatřením Vrchního ředitele; h schválená částka způsobilých výdajů individuálních projektů, kterou poskytovatel proplatil na účet příjemce (Žádosti o platbu ve stavu P4 [projekt s vydaným Rozhodnutím] proplaceno příjemci); i prostředky vyúčtované příjemci a schválené ze strany Řídicího orgánu (již realizované výdaje příjemci, nikoliv zálohové platby v ex-ante režimu); k objem prostředků předložených v souhrnných žádostech, které byly zaúčtovány Platebním a certifikačním orgánem; m certifikované výdaje ze strany Platebního a certifikačního orgánu předložené Evropské komisi.

14 Finanční pokrok V realizaci OP VaVpI Tabulka č. 5 Finanční pokrok na úrovni programu k (kumulativní, v tis. Kč) Alokace Projekty Žádosti o platbu Prioritní osa/oblast podpory Celková alokace Alokace vyhlášených výzev Disponibilní prostředky Podané žádosti Kč % (d/a) Projekty s vydaným Rozhodnutím Proplacené prostředky příjemcům Vyúčtované prostředky Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Kč % (f/a) Kč % (h/a) Kč % (i/a) Kč % (k/a) Kč Certifikované výdaje předložené EK a b c d e f g h ch i j k l m n Oblast podpory % ,9% ,3% ,9% ,8% ,8% Prioritní osa % ,9% ,3% ,9% ,8% ,8% Oblast podpory % ,0% ,4% ,9% ,8% ,6% Prioritní osa % ,0% ,4% ,9% ,8% ,6% Oblast podpory % 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Oblast podpory % ,4% ,6% 183 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Prioritní osa % ,7% ,0% 183 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Oblast podpory % ,3% ,5% ,2% ,2% ,2% Prioritní osa % ,3% ,5% ,2% ,2% ,2% Oblast podpory % ,5% ,4% ,4% ,1% ,1% Oblast podpory % ,4% ,9% ,9% ,5% ,5% Oblast podpory % ,3% 217 0,1% 217 0,1% 173 0,1% 173 0,1% Prioritní osa % ,2% ,4% ,4% ,3% ,3% Operační program % ,8% ,8% ,5% ,4% ,2% Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR % (n/a)

15 Tabulka č. 6 Finanční pokrok na úrovni programu od do (v tis. Kč) Alokace Projekty Žádosti o platbu Prioritní Souhrnné osa/oblast Projekty Proplacené Celková alokace Alokace Vyúčtované žádosti podpory s vydaným prostředky vyhlášených výzev prostředky zaúčtované Rozhodnutím příjemcům PCO Certifikované výdaje předložené EK Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Oblast podpory Oblast podpory Prioritní osa Operační program Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR Nárůst prostředků ve vydaných Rozhodnutích nastal u prioritní osy 2, kde došlo především k vydání Rozhodnutí velkému projektu UDRŽITELNÁ ENERGETIKA v celkové výši 2,45 mld. Kč. K růstu došlo také v prioritní ose 3 a prioritní osy 4. V prioritní ose 1 se očekává vydání Rozhodnutí pro velký projekt BIOCEV za 3,25 mld. Kč, čímž dojde k naplnění alokace této prioritní osy. K znatelnému posunu došlo ve sloupci proplacené prostředky, kde byly navýšeny prostředky o 2,6 mld. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v prioritních osách 1, 2 a 4. Vyúčtované prostředky se v daném mezidobí zvýšily o 720 mil. Kč a souhrnné žádosti o 742 mil. Kč. V rámci certifikačního procesu, který předkládá Evropské komisi výdaje a související platby z národních zdrojů došlo k nárůstu o 970 mil. Kč. Nejvíce certifikovaných výdajů bylo v prioritní ose 2 a prioritní ose 4. Do mimořádné certifikace, která proběhla k , vstoupilo cca 494 mil. Kč.

16 CERTIFIKACE K jsou certifikovány finanční prostředky ve výši 2,2 % celkové alokace OP VaVpI. Program tak splnil tzv. pravidlo N+3 pro rok Pro další bezproblémové čerpání finančních prostředků OP VaVpI je nutné, aby příjemci řádně řídili své projekty a dodržovali harmonogram stanovený finančním plánem tak, aby bylo pravidlo n+3/n+2 nadále plněno i v následujících letech. ZÁVĚR Vzhledem k obecně vysokému stupni připravenosti jednotlivých projektů OP VaVpI a náběhu samotného čerpání od uzavření závazku (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) program bez problému splnil pravidlo N+3 pro rok 2011 (se započtením předběžných plateb a roční alokace velkých projektů) a splní ho i pro rok Díky realizaci velkých projektů toto pravidlo naplní i pro kritický rok 2013, kdy dojde k souběhu pravidel N+3 a N+2. Nehrozí tedy nedočerpání programu a tím ztráta prostředků na vrub celkové alokace strukturálních fondů pro ČR na období

17 2 Zpráva o stavu čerpání operačního programu VK k Audit Dne byl zahájen Audit EK. Šetření na místě proběhlo v období Audit byl zaměřen na dvě oblasti a to na hodnocení systému a ověřování certifikovaných výdajů pro vybrané operace/příjemce (Jednalo se zejména o projekty realizované v roce 2008, 2009 a 2010). Pro audit byly vybrány dva ZS: Středočeský kraj a Ústecký kraj. Závěrečný meeting s auditory proběhl dne Dne ŘO obdržel návrh auditní zprávy v anglickém jazyce. Česká verze zprávy, od které se odvíjí další lhůty, bude ze strany EK zaslána začátkem února. Poté bude mít ŘO dva měsíce na zpracování finálního stanoviska ke zjištěním, rizikům a doporučením, které bude následně zohledněno v konečné auditní zprávě. V každém případě není ohročeno čerpání prostředků a plnění pravidla n+2 /n+3. Všechna opatření, z nichž velká část je již nyní připravena, budou diskutována s EK. Po obdržení finální zprávy, je nezbytné opatření zapracovat do dvou měsíců. MŠMT však předpokládá, že opatření budou implementována mnohem dříve, než požaduje EK. Jedná se zejména o upřesnění procesů a pravidel pro kontroly projektů, hodnocení projektů a zadávání veřejných zakázek. Tabulka 4: Projekty vybrané k auditu EK ke kontrole na místě Registrační číslo projektu CZ.1.07/4.1.00/ CZ.1.07/4.3.00/ CZ.1.07/2.3.00/ CZ.1.07/1.1.06/ Jméno / Název příjemce MŠMT MŠMT Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Základní škola a Mateřská škola Nečín, Nečín č.p. 70, okres Příbram CZ.1.07/1.2.07/ WHITE LIGHT I. CZ.1.07/3.2.06/ Okresní hospodářská komora Louny Název projektu Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. Environmentální prvek RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I. Průvodce světem Multimédií CZ.1.07/1.1.13/ Asistenční centrum, a.s. Výuka - Komunikace - Praxe CZ.1.07/1.2.07/ ZOMA spol. s r.o. Tabulka 5: Projekty vybrané k auditu EK k administrativní kontrole E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROSINEC

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 6 1 ÚVOD... 8 1.1

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více