P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období"

Transkript

1 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Z á p i s 18. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, konaná dne 18. ledna 2012 od hod. v místnosti č. 106/1. patro v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní 4, Praha 1 L e d e n

2 Přítomni: dle prezenční listiny Z jednání výboru omluveni: posl. Boháč, posl. Bartoš, posl. Levá, posl. Kostřica, posl. Besser a do hod. posl. Šlégr Jednání řídila předsedkyně posl. Putnová Hlasování probíhá hlasovacím zařízením, posl. Semelová a posl. Petráň hlasují aklamací hod. 1. Sdělení předsedkyně - schválen program jednání 18. schůze - 1. hlas. - 12(všichni)pro (+posl. Semelová, posl. Petráň) přijato usnesení č. 76 k podvýboru pro kulturu - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu volí poslankyni Gabrielu Peckovou členkou podvýboru pro kulturu na uvolněné místo za posl. Alenu Hanákovou, která se stala ministryní kultury hlas. - zmatečné (hlasovací zařízení nefunguje) - 3. hlas (+posl.semelová, posl. Petráň),0,2 přijato usnesení č. 77 k podvýboru pro regionální školství - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu volí poslance Zdeňka Bezecného členem podvýboru pro regionální školství na uvolněné místo za posl. Alenu Hanákovou, která se stala ministryní kultury hlas. - 11(+posl. Semelová, posl. Petráň),0,1 - předsedkyně výboru upozornila, že dá do kolovadla příští schůze výboru materiály k prostudování. Jde o dopis prof. Ščeby - používání léčivých prostředků v rozporu s registrací v onkologické léčbě dětí a problematika akademických klinických studií v dětské onkologii hod. 2. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 333) - poslankyně Bohdalová informovala členy výboru, že po dohodě s předkladately tohoto tisku požádají předsedkyni Poslanecké sněmovny o vyřazení tohoto tisku z programu 33. schůze Poslanecké sněmovny - tento tisk poslanci stahují.

3 bod 3. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 477) - bod odůvodnil 1. nám. Němec za MŠMT, zpravodajskou zprávu přednesla posl. J. Wenigerová obecná rozprava - předs. Putnová - upozornila na jednání podvýboru pro regionální školství, které přijalo usnesení k tomuto tisku. - posl. Bohdalová - informovala, že se minulý týden uskutečnilo jednání podvýboru pro regionální školství v Lipnici, o jeho průběhu a závěrech - posl. Bohdalová - doplňující studium znamená, že pedagogické fakulty by nenastavovaly počet semestrů, ale počet kreditů. Už 6 let na II. stupni učí a je I. stupňový - do kreditu by se započítaly odučené roky, proto se nedalo slovo zkrácené studium. - posl. Semelová - oceňuje stažení tisku 333. Dále podpořila tisk zvláště umožnění doplňujícího studia. Je důležité, že doplňující studium garantují vysoké školy - jednotlivé fakulty. Cizí jazyky - učí různí rodilí mluvčí, to neznamená, že umí jazyk učit - dobré je doplňující studium didaktiky. - posl. Wenigerová - upozornila, že i pedagogické fakulty ocenily debatu na podvýboru pro regionální školství. Obecně přiznaly, že i fakulty potřebují určitý tlak. Tlak je možný vyvinout i ze strany MŠMT. Dlouhodobě se i kraje snaží, aby byla spolupráce oboustranná. podrobná rozprava PN poslankyně Putnové k tisku Bod 8. zní: V Čl. I dosavadním bodě 26. v 18, písmena b) a c) nově znějí: b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou hlas. - 13(+posl. Semelová, posl. Petráň, posl. Rykala, posl. Bém),0,2 - posl. Bohdalová přednesla usnesení podvýboru pro regionální škoství, které bylo přijato na

4 jednání podvýboru dne Hlasováno o tomto usnesení s tím, že se se vypouští bod V Čl. I se za bod 1. vkládá nový bod 2., který zní: 2. V 2 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 20 zní: i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 20), Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). Následující body se přečíslují. 2. V Čl. I dosavadním bodě 7. 7 odst. 1, se v písmenu b) bod 1. zrušuje a dosavadní označení bodu dvě číslovkou 2. se zrušuje; v písmenu c) se bod 1. zrušuje a označení bodu dvě číslovkou 2. se nahrazuje číslovkou 1. a označení bodu tři číslovkou 3. se nahrazuje číslovkou 2. ; v písmenu d), se bod 1. zrušuje a dosavadní označení bodu dvě číslovkou 2. se zrušuje. 3. V Čl. I dosavadním bodě 7. v 7 odst. 1, písm. c) bodě 3. (nově 2.) se slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem a slova zkrácené studium nahrazují slovy doplňující studium ; dále se v dosavadním bodě 10. v 8 odst. 1, písm. f) v bodě 3. slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem ; dále se v dosavadním bodě 13. v 9 odst. 1, písm. d) v bodě 3. slova zkráceným studiem nahrazují slovy doplňujícím studiem ; dále v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 2, se slova Zkráceným studiem nahrazují slovy Doplňujícím studiem. 20 ) 5 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů... Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). Následující body se přečíslují. 4. V Čl. I dosavadním bodě 7. v 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g). 5. V Čl. I dosavadním bodě 10. v 8 odst. 1, písmenu f) se bod 4 zrušuje. 6. V Čl. I dosavadním bodě 12. v 8b se slova 6 odst. 2 nebo zrušují. 7. V Čl. I dosavadním bodě 23. v 12 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: b) jiného akreditovaného studijního programu v oblasti pedagogických věd než podle písmene a), vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka,. Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

5 V 12 písmenu d) se slova a) a b) nahrazují slovy a), b) a c) a na konci textu písmena c) (nově d)) se doplňují slova a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka. 9. V Čl. I se za dosavadní bod 26. vkládá nový bod 27., který zní: 27. Za 19 se vkládá nový 19a, který včetně nadpisu zní: 19a Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu... Následující body se přečíslují. 10. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 1 písm. a) se slova v rozsahu nejméně 120 hodin zrušují; v písm. b) se slova v rozsahu nejméně 80 hodin zrušují; v písm. c) se slova v rozsahu nejméně 120 hodin a slova v rozsahu nejméně 40 hodin zrušují. 11. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 2 se slova nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zrušují. 12. V Čl. I v dosavadním bodě 29. v 22 odst. 3 se za slova pro výuku dalšího vkládá slovo odborného. 13. V Čl. III se slova 1. ledna 2012 nahrazují slovy 1. září hlas. - 14,0,1 (+posl.semelová, posl. Petráň, posl. Rykala) Hlasováno o celkokvém usnesení: - přijato usnesení č. 78 výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně ČR vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona s přijatými pozměňovacími materiály hlas. - 14(+ posl. Semelová, posl. Petráň, posl. Rykala),0, hod. bod 4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (tisk 555) Předsedkyně výboru posl. Putnová předala vedení výboru posl. Wenigerové, neboť je zpravodajkou k tomuto tisku. - bod odůvodnil 1. nám. Němec za MŠMT, zpravodajskou zprávu přednesla posl. A. Putnová obecná rozprava - posl. Ohlídal - jak se bude zkvalitňovat vzdělávací proces - nechápu jakými kroky to je možné provést.

6 - posl. Grebeníček - dlouhodobé záměry - jsem rozpačitý, bylo by to užitečné mít základní směr jak se má školství ubírat. Domnívám se, jestli se má tento záměr prezentovat, tak jak se doposud prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Byla by vhodná funkce státních tajemníků. Proč se jednou může učit bez osnov, pak zase s osnovami - je to spíše zmatek. Chce to kvalitní koncepci. - posl. Semelová - je z tohoto dlouhodobého záměru také rozpačitá. Jsou tam i věci, které jsou i mimo realitu v souvislosti s financováním - např. financování pedagogických pracovníků. - posl. Wenigerová - připojuje se ke kolegům z pohledu jak uchopit tento dlouhodobý záměr. Způsob zpracování je velice nešťastný. Neřídí se prioritami v orientaci v textu. Předchozí změny v minulých letech byly čitelnější. Chybí závěrečná redakce materiálu, nikoliv obsahu. Chybí termíny, chybí zodpovědnost financování. Dotaz na nám. Němce jaká je nová reforma financování - její zakotvení tady. Připomínky berte jako podněty ke zlepšení tohoto materiálu. - posl. Bém - snahou materiálu je postihnout hlavní oblasti. Je třeba s dokumentem dále pracovat, popsat nástroje, jak se k cílům dostat. Prosí o rozpracování materiálu. - posl. Jirků - v materiálu chybí obecné koncepce toho, kterým směrem se ty jednotlivé části školství budou vyvíjet. - nám. Němec - upozornil, že není zpracovaný např. 20ti letý výhled - na tomto materiálu se finišuje. Dokument projde veřejnou diskuzí a bude nadčasový. - přijato usnesení č výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (tisk 555) a konstatuje nedostatky v oblasti obsahové, pojmové i ve struktuře hlas. - 8,0,4 do hod. oběd hod. 5. Úvodní informace ministryně kultury A. Hanákové Paní předsedkyně posl. A. Putnová, přivítala na výboru paní ministryni Alenu Hanákovou, která přišla výbor seznámit se svými hlavními prioritami, které chce na Ministerstvu kultury prosazovat. - ministryně Hanáková - poděkovala za uvítání. Sdělila poslancům, že se v současné době seznamuje se všemi problémy na Ministerstvu kultury. Její prioritou bude navázat na práci svého předchůdce. Dále legislativní priority MK - nejdůležitější věc je jednání vlády ohledně církevních restitucích - částečné vyrovnání alespoň některého majetku. Řeší se otázka velmi diskutované transformace Státní opery Praha s Národním divadlem. Díky rozhodnutí pana ministra vstoupila platnost dne Je to stále diskutovaná věc - jsem ráda, že se to

7 dostalo do fáze kdy jsou zachovány všechny soubory Národního divadla a Státní opery. Bude se slučovat balet a sólisté. Snaha MK je také, aby byly navýšeny platy všech umělců - což je pozitivní. Chystá se novela zákona o státní památkové péči, novela tiskového zákona a novela autorského zákona. Zmediálních věcí je to případné bourání či nebourání domu na Václavském náměstí - MK se vyjádřilo - bylo to v procesu, kdy se to nedalo ovlivnit. Již proběhlo soudní řízení. Ministryně Hanáková sdělila, že chce, aby Ministerstvo kultury byl otevřený orgán - vstřícný a transparentní. - posl. Jandák - sdělil ministryni, že ho navštívili zástupci státní opery. Dojde ke spojení administrativního vedení těchto scén. Nebylo by dobré, kdyby soubory nebyly zachovány. Produkční přebíhají z jednoho domu do druhého domu. Najednou je premiéra současně v jeden den na obou scénách. Dochází k velice složitým situacím. Prosí o zvážení některých věcí. - ministryně Hanáková - co se týče Státní opery a Národního divadla - probíhají jednání. Z uměleckými šéfy sólistů se uskuteční pracovní setkání. To kde probíhají premiéry je věcí managementu těchto institucí - ministr by do toho neměl zasahovat. - posl. Jandák - tento model sloučení, který se chystá - toto již bylo před revolucí. Samozřejmě ministr nemůže do určitých věcí zasahovat, ale nese za vše zodpovědnost. - posl. Filipi - popřála paní ministryni hodně úspěchů k její práci a těší se na další spolupráci v podvýboru pro kulturu hod. 6 Informace MŠMT o operačních programech EU Předsedkyně výboru posl. Putnová předala vedení výboru posl. Wenigerové, neboť je zpravodajkou k tomuto bodu. bod odůvodnil za MŠMT 1. nám. Němec, zpravodajskou zprávu přednesla posl. Putnová Náměstek Němec představil své spolupracovníky: - řed. Bartákovou - ředitelku odb. nám. Zaorálka - řed. Poddubeckou - v gesci operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - řed. Kříže - v gesci operační program odb. pro vědu výzkum pro inovaci - nám. Němec - upozornil na materiál, který byl na toto jednání zaslán poslancům výboru. - posl. Jandák - chtěl by objasnit jak je to s čerpáním fondů - může MŠMT toto objasnit. - posl. Putnová - výzkum a vývoj pro inovaci - proč dochází ke zpoždění podpisu rozhodnutí? - řed. Kříž - došlo ke zpoždění vydávání rozhodnutí v Prioritní ose 3 - srpen/září - řešil se problém s veřejnou podporou - řešeno s Evropskou komisí - bylo to zažehnáno. Nabouralo to

8 harmonogram o 3 až 4 měsíce - rozhodnutí se posouvají do ledna/2012. Zpoždění u projektu Biocev - také v lednu - příjemce o dotaci nedoložil v kvalitě materiály - již se to vyřešilo. - posl. Putnová - proč příjemci málo prostředků dosud vyúčtovali? jaké jsou efektivní opatření? - řed. Kříž - ke konci roku zavedeno opatření - krácení záloh. Musí dojít ke zlepšení řízení orgánů, aby k tomu nedocházelo. Je velká frekvence seminářů pro příjemce - děláme velkou osvětu. - posl. Putnová - certifikované prostředky - co to je roční alokace velkých projektů - řed. Kříž - VaVpI - problém s vyúčtovanými prostředky je v tom, že hlavní vlna byla na podzim roku Projekty před sebou mají ještě dlouhou cestu investičních příprav. Co se týká velkých projektů a zápočtů - všech 6 velkých projektů se prosadilo na půdě Evropské komise. - posl. Ohlídal - rozvírání pomyslných nůžek - jaké problémy nastávají? - řed. Kříž - problémy jsou např. s výběrovými řízeními - dost často končí na Úřadu pro hospodářskou soutěž (jeden z důvodů proč dochází k rozevírání nůžek). - posl. Ohlídal - velké projekty - 1. prioritní osa - Centra Excelence - rok 2013 a výše dojde k nárůstu čerpání - investiční akce v rámci těchto projektů jsou náročné - obava z výběrových řízeních a schvalování - může nastat až v závěru tohoto období. - řed. Kříž - iniciativa v rámci MŠMT - vládu informovat o rizicích spojených s veřejnýma zakázkama a o problémech, které by mohly nastat. Veřejné zakázky a jejich realizace je velice důležité téma. - posl. Putnová - 2. operační osa - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - za 3 měsíce je jen malý posun rozhodnutí - jen o 2%. - řed. Poddubecká - schvalovací proces není krátká doba - je to zhruba od podání projektu až do vydání rozhodnutí zhruba 6 až 8 měsíců. V současné době jsou schvalována další rozhodnutí. - posl. Putnová - prostředky proplacené příjemcům - riziko nadhodnocení rozpočtu. Co udělá MŠMT, aby se to riziko nadhodnocení minimalizovalo. - řed. Poddubecká - každý rozpočet v jednotlivých projektech komise zkoumá. Rozpočty jsou velmi bedlivě kontrolovány. - posl. Putnová - individuální projekty národní - u dvou byly značné pochybnosti. Žádá o přehled těchto projektů. V jaké fázi jsou individuální národní projekty. - posl. Wenigerová - individuální projekty národní - velice rádi si vyslechneme problematiku auditu. Individuální projekt národní - některé diskuze na stránkách MŠMT ve mně vyvolávají otazníky. Operační program vzdělávání konkurenceschopnost má jeden globální cíl - zvýšení konkurenceschopnosti našich absolventů škol na trhu práce. Níže - materiál z MŠMT k tomuto bodu

9 Materiál pro poslankyně a poslance Parlamentu ČR ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 18. schůze, bod 6 Informace o stavu čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů v gesci MŠMT Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš předkládá členkám a členům PS PČR v podvýboru pro evropské fondy na 18. schůzi k bodu 6 materiál Zpráva o stavu čerpání OP VaVpI a OP VK. Zpráva informuje o stavu operačních programů a je doplněna o tabulky k aktuálnímu datu tak, aby členky a členové podvýboru měli přehled o podaných žádostech v jednotlivých operačních programech, o projektech s vydaným rozhodnutím, o proplacených finančních prostředcích a certifikaci. Vzhledem k rozsahu požadavků na zajištění informací pro členky a členy podvýboru je zpráva obsáhlejší, ale strukturována tak, aby byla přehledná a srozumitelná. Nejdříve je ve zprávě podána informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace a dále Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Text je doplněn tabulkami. V případě dotazů je MŠMT připraveno odpovědět na veškeré dotazy. MŠMT navrhuje zasílat výboru pravidelně zprávu o čerpání prostředků v obdobné formě častěji, např. čtvrtletně. V Praze dne

10 Zpráva o stavu čerpání operačního programu VaVpI Na OP VaVpI je na všechny prioritní osy alokováno EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace včetně národních zdrojů činí EUR. Tato částka tvoří 8 % finančního plánu alokace ČR pro cíl Konvergence v letech ABSORPČNÍ KAPACITA, ZÁVAZKY Současný stav závazků (prostředky určené na konkrétní projekty kryté Rozhodnutím) dle jednotlivých tematických prioritních os oproti celkové alokaci EU příslušné prioritní osy: Tabulka č. 1 Prostředky kryté Rozhodnutím Prioritní osa Alokace PO Výše Rozhodnutí % 5.1 Evropská centra excelence % 5.2 Regionální VaV centra % 5.3 Komercializace a popularizace VaV % 5.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem % Celkem (mimo PO 5.5) % Zdroj: IS ŘO k , kurz 25,910 CZK/EUR, Veřejné prostředky celkem Celkový stav závazků v PO 1-4 k představuje 51,3 mld. Kč, což činí již 84 % vůči celkové alokaci pro celé programové období ( ) v částce 60,9 mld. Kč. Vydáno bylo dosud Rozhodnutí u velkých projektů - ELI, ICRC, CEITEC, IT4I a UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. EK schválila poslední velký projekt BIOCEV, který nyní čeká na vydání Rozhodnutí na straně ŘO OP VaVpI. V prioritní ose 1 byla vydána Rozhodnutí, která představují 86 % celkové alokace dané prioritní osy. V prioritní ose 2 je celková alokace pokryta z 91 % a v prioritní ose 4 z 86 %. Další nárůst je očekáván zejména se schválením posledního velkého projektu BIOCEV, projektů ze zásobníku v PO 2 a projektů v PO 3, kde probíhají negociace. Vzhledem k časovému zpoždění vydávání některých Rozhodnutí, jejichž vydání se předpokládalo do konce roku 2011 se dá do konce ledna 2012 očekávat zvýšení alokovaných prostředků na projekty v prioritní ose 1 4 do výše cca 90% celkové alokace programu. V prioritní ose 3 byla vydána první Rozhodnutí (ve výzvách 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky a 2.3 na Informační infrastruktury VaV), která pokrývají přes 74 % alokace oblasti podpory 3.2. Od listopadu 2011 probíhají negociace projektů z výzvy 3.3. Zbytek prostředků v objemu cca 2,7 mld. Kč jsou právě běžící výzvy na rok 2011 (výzva 4.3 vyhlášena , kde příjem projektových žádostí je možné podat do ; v rámci výzvy na pre-seed aktivity bude v lednu 2012 vyhlášeno první kolo výzvy v objemu 380 mil. Kč), které se projeví v závazcích vůči žadatelům v letošním roce. Na zbývající alokaci prioritní osy 4 (1,1 mld. Kč) byla vyhlášena výzva 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, kam žadatelé mohou předkládat žádosti od do

11 Tabulka č. 2 Predikce vydaných Rozhodnutí na následující období (leden) Požadovaná Název projektu Název žadatele výše dotace (Kč) Odhadovaný termín vydání Rozhodnutí Prioritní osa 1 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Prioritní osa 2 Ovocnářský výzkumný institut Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o leden leden 2012 Celkem Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR

12 VELKÉ PROJEKTY Následující tabulka přibližuje aktuální stav a vývoj v oblasti velkých projektů. EK již schválila šest velkých projektů, z nichž jeden projekt čeká na vydání Rozhodnutí na straně ŘO. Tabulka č. 3 Stav velkých projektů schválených EK Název projektu Datum vydání Rozhodnutí EK Předpokladané zahájení fáze výstavby projektu Dokončení fáze výstavby projektu Zahájení provozní fáze Biotechnologické biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy 30. října 2011 duben 2012 březen Zdroj: ŘO k Tabulka č. 4 Vydaná Rozhodnutí u velkých projektů Název projektu Název žadatele Požadovaná výše dotace (Kč) Datum vydání Rozhodnutí Prioritní osa 1 CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita května 2011 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Centrum excelence IT4Innovations Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA května června 2011 ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i srpna 2011 Prioritní osa 2 UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o prosince 2011 Celkem Zdroj: ŘO k

13 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ K činí výše proplacených prostředků příjemcům cca 13,1 mld. Kč za všechny prioritní osy, nejvíce bylo proplaceno v prioritní ose 2 (7,2 mld. Kč). Vyúčtované prostředky ze strany příjemců tvoří 1,6 mld. Kč. K bylo ze strany MF certifikováno 1,38 mld. Kč, do souhrnných žádostí o platbu bylo však již předloženo cca 1,54 mld. Kč, autorizované prostředky ze strany ŘO činí 1,58 mld. Kč. V dalším certifikačním období se očekává další výrazný růst objemu těchto prostředků. Do mimořádné certifikace, která proběhla k datu , vstoupilo cca 494 mil. Kč. Současné reálné predikce výdajů: do 3/2012 Celkem za všechny PO Proplacené prostředky Certifikované prostředky Zdroj: ŘO, Veřejné prostředky celkem, kumulativní data k s výhledem do března 2012 Aktualizovaný podrobný finanční pokrok v realizaci OP a finanční pokrok za období posledních 3 měsíců je obsažen v níže uvedených tabulkách: Vysvětlivky k následujícím tabulkám: a celková alokace OP VaVpI na celé programové období ( ) přepočtená aktuálním kurzem daného měsíce; b prostředky alokované na dosud vyhlášené výzvy; c Prostředky, na které nebyly dosud vyhlášeny výzvy, úspory ve vyhlášených výzvách (negociace, VŘ atp.); d- všechny předložené a registrované projektové žádosti; f projekty s vydaným Rozhodnutím/Dodatkem/Opatřením Vrchního ředitele; h schválená částka způsobilých výdajů individuálních projektů, kterou poskytovatel proplatil na účet příjemce (Žádosti o platbu ve stavu P4 [projekt s vydaným Rozhodnutím] proplaceno příjemci); i prostředky vyúčtované příjemci a schválené ze strany Řídicího orgánu (již realizované výdaje příjemci, nikoliv zálohové platby v ex-ante režimu); k objem prostředků předložených v souhrnných žádostech, které byly zaúčtovány Platebním a certifikačním orgánem; m certifikované výdaje ze strany Platebního a certifikačního orgánu předložené Evropské komisi.

14 Finanční pokrok V realizaci OP VaVpI Tabulka č. 5 Finanční pokrok na úrovni programu k (kumulativní, v tis. Kč) Alokace Projekty Žádosti o platbu Prioritní osa/oblast podpory Celková alokace Alokace vyhlášených výzev Disponibilní prostředky Podané žádosti Kč % (d/a) Projekty s vydaným Rozhodnutím Proplacené prostředky příjemcům Vyúčtované prostředky Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Kč % (f/a) Kč % (h/a) Kč % (i/a) Kč % (k/a) Kč Certifikované výdaje předložené EK a b c d e f g h ch i j k l m n Oblast podpory % ,9% ,3% ,9% ,8% ,8% Prioritní osa % ,9% ,3% ,9% ,8% ,8% Oblast podpory % ,0% ,4% ,9% ,8% ,6% Prioritní osa % ,0% ,4% ,9% ,8% ,6% Oblast podpory % 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Oblast podpory % ,4% ,6% 183 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Prioritní osa % ,7% ,0% 183 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Oblast podpory % ,3% ,5% ,2% ,2% ,2% Prioritní osa % ,3% ,5% ,2% ,2% ,2% Oblast podpory % ,5% ,4% ,4% ,1% ,1% Oblast podpory % ,4% ,9% ,9% ,5% ,5% Oblast podpory % ,3% 217 0,1% 217 0,1% 173 0,1% 173 0,1% Prioritní osa % ,2% ,4% ,4% ,3% ,3% Operační program % ,8% ,8% ,5% ,4% ,2% Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR % (n/a)

15 Tabulka č. 6 Finanční pokrok na úrovni programu od do (v tis. Kč) Alokace Projekty Žádosti o platbu Prioritní Souhrnné osa/oblast Projekty Proplacené Celková alokace Alokace Vyúčtované žádosti podpory s vydaným prostředky vyhlášených výzev prostředky zaúčtované Rozhodnutím příjemcům PCO Certifikované výdaje předložené EK Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Prioritní osa Oblast podpory Oblast podpory Oblast podpory Prioritní osa Operační program Zdroj: IS ŘO, MSC 2007, k , Veřejné prostředky celkem, kurz 25,910 Kč/EUR Nárůst prostředků ve vydaných Rozhodnutích nastal u prioritní osy 2, kde došlo především k vydání Rozhodnutí velkému projektu UDRŽITELNÁ ENERGETIKA v celkové výši 2,45 mld. Kč. K růstu došlo také v prioritní ose 3 a prioritní osy 4. V prioritní ose 1 se očekává vydání Rozhodnutí pro velký projekt BIOCEV za 3,25 mld. Kč, čímž dojde k naplnění alokace této prioritní osy. K znatelnému posunu došlo ve sloupci proplacené prostředky, kde byly navýšeny prostředky o 2,6 mld. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v prioritních osách 1, 2 a 4. Vyúčtované prostředky se v daném mezidobí zvýšily o 720 mil. Kč a souhrnné žádosti o 742 mil. Kč. V rámci certifikačního procesu, který předkládá Evropské komisi výdaje a související platby z národních zdrojů došlo k nárůstu o 970 mil. Kč. Nejvíce certifikovaných výdajů bylo v prioritní ose 2 a prioritní ose 4. Do mimořádné certifikace, která proběhla k , vstoupilo cca 494 mil. Kč.

16 CERTIFIKACE K jsou certifikovány finanční prostředky ve výši 2,2 % celkové alokace OP VaVpI. Program tak splnil tzv. pravidlo N+3 pro rok Pro další bezproblémové čerpání finančních prostředků OP VaVpI je nutné, aby příjemci řádně řídili své projekty a dodržovali harmonogram stanovený finančním plánem tak, aby bylo pravidlo n+3/n+2 nadále plněno i v následujících letech. ZÁVĚR Vzhledem k obecně vysokému stupni připravenosti jednotlivých projektů OP VaVpI a náběhu samotného čerpání od uzavření závazku (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) program bez problému splnil pravidlo N+3 pro rok 2011 (se započtením předběžných plateb a roční alokace velkých projektů) a splní ho i pro rok Díky realizaci velkých projektů toto pravidlo naplní i pro kritický rok 2013, kdy dojde k souběhu pravidel N+3 a N+2. Nehrozí tedy nedočerpání programu a tím ztráta prostředků na vrub celkové alokace strukturálních fondů pro ČR na období

17 2 Zpráva o stavu čerpání operačního programu VK k Audit Dne byl zahájen Audit EK. Šetření na místě proběhlo v období Audit byl zaměřen na dvě oblasti a to na hodnocení systému a ověřování certifikovaných výdajů pro vybrané operace/příjemce (Jednalo se zejména o projekty realizované v roce 2008, 2009 a 2010). Pro audit byly vybrány dva ZS: Středočeský kraj a Ústecký kraj. Závěrečný meeting s auditory proběhl dne Dne ŘO obdržel návrh auditní zprávy v anglickém jazyce. Česká verze zprávy, od které se odvíjí další lhůty, bude ze strany EK zaslána začátkem února. Poté bude mít ŘO dva měsíce na zpracování finálního stanoviska ke zjištěním, rizikům a doporučením, které bude následně zohledněno v konečné auditní zprávě. V každém případě není ohročeno čerpání prostředků a plnění pravidla n+2 /n+3. Všechna opatření, z nichž velká část je již nyní připravena, budou diskutována s EK. Po obdržení finální zprávy, je nezbytné opatření zapracovat do dvou měsíců. MŠMT však předpokládá, že opatření budou implementována mnohem dříve, než požaduje EK. Jedná se zejména o upřesnění procesů a pravidel pro kontroly projektů, hodnocení projektů a zadávání veřejných zakázek. Tabulka 4: Projekty vybrané k auditu EK ke kontrole na místě Registrační číslo projektu CZ.1.07/4.1.00/ CZ.1.07/4.3.00/ CZ.1.07/2.3.00/ CZ.1.07/1.1.06/ Jméno / Název příjemce MŠMT MŠMT Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ Základní škola a Mateřská škola Nečín, Nečín č.p. 70, okres Příbram CZ.1.07/1.2.07/ WHITE LIGHT I. CZ.1.07/3.2.06/ Okresní hospodářská komora Louny Název projektu Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací "To je věda, seznamte se" - podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. Environmentální prvek RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I. Průvodce světem Multimédií CZ.1.07/1.1.13/ Asistenční centrum, a.s. Výuka - Komunikace - Praxe CZ.1.07/1.2.07/ ZOMA spol. s r.o. Tabulka 5: Projekty vybrané k auditu EK k administrativní kontrole E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků

18 Registrační číslo projektu 3 Jméno / Název příjemce Název projektu CZ.1.07/1.3.04/ CZ.1.07/5.3.00/ Centrum pro veřejnou politiku Ústecký kraj CZ.1.07/2.2.00/ Slezská univerzita v Opavě CZ.1.07/4.1.00/ CZ.1.07/4.1.00/ MŠMT MŠMT Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxeprevence kriminality a sociálního začlenění mládeže Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu Ekonomika a management Metodická podpora růstu kvality učitelské profese Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/ MŠMT Reforma terciárního vzdělávání Individuální projekty ostatní PO 1 V op 1.1 proběhly kontroly na místě u příjemce, konzultace s příjemci k podstatným změnám v projektech a následné schvalování/zamítání rozhodnutí o podstatné změně. Probíhaly další kontroly na místě u příjemců také v op 1.2. Ve spolupráci s odborem CERA jsou konzultovány a schvalovány podstatné změny projektů. Připravována je analýza projektů výzvy č. 8 z op 1.2. V op 1.3 byla připomínkována výzva č. 4 ZS Středočeského kraje. Ve spolupráci s odborem CERA byly konzultovány a schvalovány podstatné změny realizovaných projektů, probíhaly konzultace k realizovaným projektům (především zaměřené na problematiku naplnění MI, ke kterým se příjemci zavázali). Každý týden se schází PS pro administraci projektů op 1.4, která operativně řeší vzniklé problémy. Dále pokračují konzultace a administrace předložených projektů a MZ s důrazem na kontrolu kvality výukových materiálů. Dosud si podalo žádost o finanční podporu v projektu EU peníze školám více než 90 % všech potenciálních žadatelů. Do konce listopadu bylo na odbor CERA předloženo MZ, schváleno bylo MZ. Gestoři odd. 412 provedly kontroly na místě v 15 ZŠ. V listopadu také proběhla úprava webových stránek MŠMT pro op 1.4. Na prosinec je plánována aktualizace Přílohy č. 1 Výzvy op 1.4 Seznam základních škol a počet žáků podle informace ÚIV. Pravidelně jednou týdně se schází také PS k op 1.5. Jsou připravovány podklady pro příjemce k monitorovací zprávě. Jsou zapracovávány změny v Příručce pro žadatele a příjemce op 1.5

19 4 změny se týkají problematiky veřejných zakázek. Od 30. listopadu je spuštěna finalizace projektových žádostí. V prosinci bude aktualizována Příloha č. 1 Výzvy op Seznam středních škol s počtem žáků. V průběhu prosince proběhne VPŘ Příručky pro žadatele a příjemce verze 3 a následně její schválení tak, aby nabyla účinnosti od 1. ledna Národní institut pro další vzdělávání vyhlásil I. ročník celostátní soutěže výukových objektů (digitálních učebních materiálů) pedagogických pracovníků. Soutěž má za cíl podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků, Digitální vzdělávací materiály a online služby se stávají nedílnou součástí moderní výuky ve školách a jejich význam stále roste. Tvorba těchto materiálů je mimo jiné financována rovněž z prostředků OP VK, který má své zástupce v porotě soutěže. Za účasti zástupců MŠMT se v Brně uskutečnil Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011, kde cílovou skupinou byly zájemci středních škol o vysokoškolské studium. Proběhl druhý seminář z cyklu seminářů pro příjemce Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK.Cílem seminářů je prezentace výsledků jednotlivých projektů a vzájemné sdílení zkušeností příjemců s realizací tematicky zaměřených projektů. Tématem druhého semináře byla finanční gramotnost. Individuální projekty ostatní PO 2 V průběhu listopadu probíhaly konzultace k projektovým záměrům předkládaných v rámci 2. kola výzvy č. 32 OP VK v op 2.1. Žadatelé mohli předkládat své žádosti do 25. Listopadu. Přijato a úspěšně zaregistrováno je 45 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou ,05 Kč. V prosinci bude probíhat formální hodnocení projektů a hodnocení přijatelnosti. Pokračovaly konzultace k projektovým záměrům předkládaných v rámci výzvy 2. kola výzvy č. 29 op 2.2. Výzva byla ukončena 25. listopadu. Přijato a úspěšně zaregistrováno je 12 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou ,50 Kč. V prosinci bude probíhat hodnocení přijatelnosti přijatých projektových záměrů. Projekty z výzvy č. 35 v op 2.3 prošly hodnocením přijatelnosti a byly zaslány k hodnocení individuálním hodnotitelům. Do další fáze prošlo 50 projektů za ,03 Kč. V rámci 2. kola výzvy č. 30 v op 2.3, která byla ukončena 25. listopadu, bylo přijato celkem 36 projektů s požadovanou částkou ,03 Kč. V prosinci bude probíhat hodnocení přijatelnosti přijatých projektových záměrů. V listopadu pokračovaly konzultace k projektovým záměrům předkládaných v rámci výzvy 2. kola výzvy č. 31 (IPo) op 2.4. Výzva byla ukončena 25. listopadu. Přijato a úspěšně zaregistrováno je 184 projektových žádostí za ,74 Kč. V prosinci bude probíhat formální hodnocení projektů a hodnocení přijatelnosti.

20 Individuální projekty ostatní PO 3 5 Ve výzvě č. 37 pro IPo v op 3.1 prochází celkem 282 projektových žádostí za Kč procesem hodnocení přijatelnosti. Na začátku listopadu byli proškoleni hodnotitelé a zpravodajové výzvy č. 37. V prosinci bude probíhat hodnocení přijatelnosti a věcné hodnocení projektových záměrů. Individuální projekty národní (PO 3, PO 4) Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy pro tři výzvy pro předkládání projektových žádostí IPn. Výzva z op 3.1 č. 37 s alokací 800 mil. Kč je zaměřena na rozvoj obecných a odborných kompetencí a další vzdělávání. Výzva v op 3.1 č. 38 s alokací 1450 mil. Kč má za cíl podpořit individuální další vzdělávání občanů ČR a v op 3.2 je vyhlášena výzva č. 36 s alokací mil. Kč, která se zaměřuje na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání, kde byla zaregistrována projektová žádost IPn UNIV 3 Podpora procesu uznávání. Průběžně probíhají konzultace projektových záměrů pro IPn. V listopadu byly konzultovány a připomínkovány záměry pro IPn Kariérní systém, IPn CEKOS a IPn NZZ2. Dne 29. listopadu proběhla Závěrečná konference IPn Cesta ke kvalitě, kde byly prezentovány nejdůležitější výstupy projektu. Manažeři projektu upozornili na stále nevyřešenou situaci s dalším fungováním portálu, kde mohou školy využít standardizované a v praxi ověřené materiály pro autoevaluaci školy. Projekt končí za pět měsíců. V prosinci se očekává finalizace projektových záměrů, jejich registrace a hodnocení. Globální granty v PO 1 V návaznosti na ukončení příjmu žádostí v 39 výzvách v rámci 2. GG pokračoval na ZS proces hodnocení projektových žádostí. V průběhu listopadu 2011 se uskutečnilo zasedání výběrové komise ZS Moravskoslezského, Plzeňského, Olomouckého, Středočeského a Pardubického kraje pro 1. výzvy 2. GG. V listopadu 2011 ze strany ŘO OP VK rovněž probíhala oprava a schvalování předložených souhrnných žádostí o platby ZS. Ve sledovaném období byla vyhlášena 4. výzva k předkládání grantových projektů ZS Středočeského kraje v OP 1.2. Tabulka 6: Přehled vyhlášených výzev v rámci 1. GG Oblast Zprostředkující Pořadí podpor Alokace výzvy Termín vyhlášení výzvy subjekt výzvy y Středočeský kraj ,97 Kč V listopadu 2011 zahájena veřejnosprávní kontroly realizace globálních grantů ZS Zlínského kraje včetně kontroly delegovaných pravomocí. V souvislosti s předběžnými výsledky auditu EK byly zahájeny veřejnosprávní kontroly realizace grantových projektů reg. č.

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2011 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Konference Evropské strukturální fondy Petra Bartáková

Konference Evropské strukturální fondy Petra Bartáková Konference Evropské strukturální fondy 2009-2014 Petra Bartáková Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK charakteristika programu OP VK je zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Zápis ze 6. porady vedení, která se konala dne 12. února 2015

Zápis ze 6. porady vedení, která se konala dne 12. února 2015 Zápis ze 6. porady vedení, která se konala dne 12. února 2015 Přítomni: p. ministr, VŘ Orgoníková, I. nám. Zikl, nám. Fidrmuc, řed. Gondková, nám. Bartáková, nám. Hulinský, (VŘ Šulc), řed. Černikovský,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 107 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 23. schůze ze dne 7. září 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK

Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Dotační možnosti pro neziskové organizace a školská zařízení z OP VK Program prezentace: 1. část informační Stručné seznámení s OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na léta 2007-2013 Globální granty realizované

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a 2014 2020 Podklad pro jednání 132. Plenární schůze RHSD ČR ZÁŘÍ

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna a 2. února 2015 (1. a 2. část)

Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna a 2. února 2015 (1. a 2. část) Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna a 2. února 2015 (1. a 2. část) Zápis ze 4. porady vedení, která se konala dne 30. ledna 2015 (1. část) Přítomni: p. ministr, VŘ Orgoníková, I. nám.

Více

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha,

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha, Globální granty OP VK ve Středočeském kraji PhDr. Ivo Říha Praha, 14.4.2008 2 Globální granty OP VK Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2004 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S z 10. schůze podvýboru pro evropské fondy konané ve středu 26. září 2012 od 8.00 hod. 2 Přítomni: Omluveni: prezenční listina

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. : 6 406/2010-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu 233510 Materiál byl předložen na základě

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Zápis ze 7. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Zápis ze 7. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Zápis ze 7. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů konaného dne 14. 12. 2006 v hotelu Palace Praha, Panská 12, Praha 1 Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Jednání

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 146 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 841/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 192 ze dne 3. listopadu k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 KVĚTEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více