MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic"

Transkript

1 B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 2. příloha: Schválené vyhodnocení z projednání zadání změn č. 2 Grafická část ve výřezech B.1. koordinační výkres 1 : B.2. výkres širších vztahů 1 : B.3. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : datum zpracování: 09/2012 1

2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ: 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČ. SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5. INFORMACI O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ (OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ)

3 Textová část odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území vč. souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z hlediska širších územních vazeb a vztahů je obec situována na severovýchod od hlavního města Prahy a patří do jejího suburbánního prostoru. Řešené území obce Měšice je součástí těchto územních dokumentací - Správní území zemí obce se nalézá na území obce s rozšířenou působností města Brandýs nad Labem Stará Boleslav a jako obec Středočeského kraje musí respektovat územní požadavky stanovené v dokumentu o Politika územního rozvoje ČR 2008, tzn. bude respektovat stanovené republikové priority pro zajištění udrž. rozvoje. Jedná se o Politiku územního rozvoje České republiky 2008, která byla schválena vládou ČR dne usnesením vlády č.m 929. o Území obce patří do rozvojové oblasti Praha OB1 Podle tohoto dokumentu rozvojové oblasti zahrnují obce ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního centra. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; o Území obce Měšice se nalézá v kontaktním území s koridorem dopravní infrastruktury koridorem vysokorychlostní železniční dopravy VR1, vymezeným úsekem Praha hranice SRN/ČR Dresden. Vymezený koridor je ve změnách územního plánu respektován a územně vymezen. V souladu s 36 odst.5) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly respektovány vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. o V průběhu zpracování návrhu změn byla vydána nadřazená územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje (ZUR) Středočeského kraje, vydané Středočeským zastupitelstvem formou opatření obecné povahy dne zpracované na základě zadání schváleného Zastupitelstvem kraje dne Změny ÚP Měšice byly zpracovány v souladu s touto dokumentací a pro obec vyplývají tyto veřejně prospěšné stavby a záměry nadmístního významu: D201 železnice, koridor vysokorychlostní tratě Praha Lovosice, úsek Praha hranice kraje. Dotčené území je vymezeno pro obec Líbeznice, ale po směně pozemků mezi obcemi Měšice a Líbeznice je VRT vedená na území obce Měšice; (jihozápadní okraj obce). Na základě ZÚR je vymezena územní ochrana koridorů pro dopravní stavby koridor o v šířce 600 m (s výjimkou koridorů pro zdvojkolejnění). 3

4 Výřez z hlavního výkresu ZUR Středočeského kraje vedení koridoru VRT E02 elektroenergetika, vedení 400 kv TR Výškov TR Čechy Střed (posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda Zlosyň); (stávající el. vrchní VVN vedení v severní části obce). Na základě ZÚR je stanoveno pro územní plánování vymezení a územní ochrana koridorů pro technickou infrastrukturu stavby (E10 pro vedení výše uvedené stavby VVN 400 kv). Výřez z hlavního výkresu ZUR Středočeského kraje vedení koridoru 400 kv 4

5 Výřez z hlavního výkresu ZUR Středočeského kraje výkres veřejně prospěšných staveb o Z pohledu koordinace využívání území se sousedními obcemi je zapracování záměrů z nadřazené územně plánovací dokumentace do územních plánů obcí závazné pro tyto záměry o Koridor vysokorychlostní tratě (VRT) navržený přes obce Měšice, sousední Hovorčovice a Líbeznice, o Koridor stávají en. sítě venkovního vedení VVN 400 kv přes obec Měšice sousední Mratín a Líbeznice. o Koordinovaně byli vyřešeny komplexní pozemkové úpravy, které změnily hranici správního území obce Měšice zároveň s hranicemi sousední obce Líbeznice, Hovorčovice, Mratín. o Ve vazbě na koordinaci s územními plány sousedních obcí je potřebně upravit také územní plány uvedených sousedních obcí, u nichž se změnily hranice k.ú. a správního území. o Pro koordinaci společných i územních zájmů obcí byl vytvořen spolek obcí Region Povodí Mratínského potoka, jehož součástí je i obec Měšice spolu se sousedními obcemi. 2. Údaje o splnění zadání Změny č. 2 ÚP Měšic jsou vypracovány v souladu se schváleným zadáním těchto změn vč. vyhodnocení požadavků vzešlých z projednání. Zadání vč. vyhodnocení chválilo Zastupitelstvo obce Měšice dne pod bodem 7. usnesení č. 1/

6 Jedná se zejména o požadavky na - změny funkčních využití ploch na územím obce v souladu ze zadáním - řešení změn č. 2 ÚP se týká celého území obce z důvodu použití standardu MINIS pro zpracování územních plánů ve Středočeském kraji, při kterém se jedná mj. o vymezení formálně nových regulativů funkčního využití ploch při dodržení stejného obsahu a možností přípustných a nepřípustných využití ploch. Při zpracování a vydání územního plánu Měšic v r nebyl model pro zpracování územních plánů MINIS ještě zpracován. - Nová katastrální mapa byla dalším z důvodů pro řešení celého území obce, neboť dosud platná rastrová katastrální mapa je odlišná od nové vektorové kat. mapy v grafickém řešení všech pozemků v kat. území. Řešení požadavků ze zadání změn ÚP: Požadavek aby vlivem urbanizace nedošlo ke zvětšení odtoku recipientech oproti současnému stavu a ke zhoršení odtokových poměrů daného území. Řešení požadavku: Projektant v návrhu změn úp upřednostňoval urbanistická řešení, která nepovedou ke zhoršení odtokových poměrů v území. Požadavek- Odvodnění ploch a areálů nesmí negativně ovlivnit průtoky a jakost vodních toků, z těchto důvodů budou u jednotlivých areálů v případě nutnosti realizovány retenční nádrže s regulovanými odtoky dešťových vod a kontaminované dešťové vody ropnými látkami budou předčištěny na vhodných a dostatečně kapacitních odlučovačích ropných látek. Řešení požadavku: Požadavek je nad rámec podrobnosti územního plánu. Požadavky mohou být uplatněny až v následných řízeních na konkrétní stavby. Velikost a nutnost návrhu retenční nádrže na dané ploše bude posouzena v následných územních, stavebních řízeních podmínka může být zapracována přípustného využití regulativu. Řešení odlučovačů bude vzhledem k měřítku a podrobnosti územního plánu předmětem následných projektových dokumentací. Požadavek -Odvodnění ploch a areálů nesmí negativně ovlivnit průtoky a jakost vodních toků, z těchto důvodů budou u jednotlivých areálů v případě nutnosti realizovány retenční nádrže s regulovanými odtoky dešťových vod a kontaminované dešťové vody ropnými látkami budou předčištěny na vhodných a dostatečně kapacitních odlučovačích ropných látek. Požadavek- U drobných vodních toků je třeba ponechat volné pozemky ve vzdálenosti 6 m od břehové čáry vodních toků pro potřeby správců vodních toků a výkon správy vodních toků. Řešení požadavku: V grafické části v koordinačním výkrese bylo vyznačeno manipulační pásmo ve vzd. 6 m od břehové části vodních toků. Požadavek- Veškeré objekty budou napojeny do centrální kanalizace na ČOV a zásobovány budou vodovodní sítí. U provozovatele vodovodní sítě je třeba si zajistit dostatečný bilanční příslib vody. Na ČOV musí být zajištěna dostatečná kapacita pro novou zástavbu. Řešení požadavku: Ve změnách byla řešena základní koncepce technické infrastruktury, napojení objektů na kanalizační a vodovodní síť je mimo podrobnost územního plánu a je nutné ji řešit v následných územních a stavebních řízeních. Nově navržené plochy určené k zastavění podle zadání změn č. 2 úp podstatně nenavýší kapacitu stávající ČOV. Požadavek - neznečištěné vody dešťové budou v max. možné míře zasakovány na vlastních pozemcích. Řešení požadavku- Požadavek zasakování neznečištěné dešťové vody na vlastních pozemcích byl zapracován do základní koncepce řešení technické infrastruktury. Požadavek- respektování OP vodovodních řadů, kanalizačních stok a ČOV tak, jak je uvedeno v 23 zák. 274/2001 Sb. Řešení 6

7 požadavku - Dokumentace změn bude respektovat uvedené právní předpisy na úrovni a v podrobnosti územně plánovací dokumentace. Požadavek- Záplavové území drobných vodních toků není v tomto území určeno. Požadavek zakreslit do výkresové části pravděpodobnou hranici území ohroženého povodněmi. Řešení požadavku- Požadavek byl v dokumentaci zohledněn a zakreslen. -požadavek MěÚ Br.n.L-St.Boleslav, OŽP-ochrana přírody a krajiny.: Požadavek - v případě zástavby v lokalitě č. 1 zachovat vodní tok s údolní nivou, další stavební činnost v probíhajícím biokoridoru je nepřípustná. Řešení požadavku- lokalita č. 1 není zapracována do návrhu změn územního plánu, nicméně v tomto místě je navržena stavba nadmístního významu z nadřazené ÚPD ZUR Stř. kraje, a to vysokorychlostní trať. -požadavek KrÚ Stř. kraje, OŽPaZ: Požadavek z hlediska ochrany ZPF a PÚPPFL - identifikace navržených lokalit z hlediska výměry, kultury a bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Řešení požadavku: Návrh změn úp respektoval požadavek. Sdělení o tom, že lze vyloučit vyznaný vliv návrhu změn na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti stanovené přísl. Vládními nařízeními. Sdělení -.. není požadováno zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Měšic z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Požadavek zapracování podmínek do změny č. 2 úp Měšic: - pro lokality 3, 4 a 6 návrh ploch pro výrobu a skladování: konkrétní záměry připravované na uvedených plochách bude nutné v rámci projektové přípravy předložit Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k vyjádření, zda budou či nebudou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle 4 uvedeného zákona. Řešení požadavku: Požadavky dotčeného orgánu se nevztahují ke změnám územně plán. dokumentace. Tato podmínka vyplývá z příslušných právních předpisů nebo požadavků dotč. orgánů v následných řízeních v území. Regulaci plochy nelze podmiňovat procesní podmínkou. Požadavek respektovat OP železniční trati Praha Turnov dle z. č. 266/1994 o drahách, 4, 4a, 8, 9. Řešení požadavku: Ochranné pásmo bylo v dokumentaci akceptováno, tzn. bylo vyznačeno jako možný limit vyplývající...v koord. výkresu a zmíněno textové části. Současně je ale možné v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb, 9 lze v OP zřizovat stavby se souhlasem dráž. úřadu, ze zákona nevyplývá omezení, že v op nesmí být plochy pro výstavbu. Požadavek respektovat výhledové záměry vedení trasy vysokorychlostní trati (VRT), která je vyznačena ve schváleném ÚP VÚC Pražského regionu a ZÚR Středočeského kraje, územní ochrana v šířce 300 m od osy trasy na obě strany. Řešení požadavku: Změny územního plánu respektovaly ve smyslu 36, odst. 5) z. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav, (stavební zákon) nadřazenou územně plánovací dokumentaci. Zároveň platí 187 odst. 7 stavebního zákona o závaznosti rozvojových ploch nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, stejně tak ÚSES reg. a nadregionální, limity a VPS v nadřazené ÚPD ZUR Stř. k.. Požadavek (CDV) : Nesouhlas s navrhovanými plochami č. 1 a 2 v koridoru trasy VRT. Řešení požadavku: plochy č. 1 a 2 nebyly navrženy ve změnách pro zástavbu z důvodu respektování vymezeného koridoru VRT v nadřazené ÚPD jako veřejně prospěšné stavby. Požadavek : Do ochranného pásma žel. trati č. 070 zasahují nově navržené lokality č. 5 (plocha pro zemědělskou výrobu), č. 11 (plocha obslužné sféry) a č. 12 ( plocha veřejné zelené). Požadavek vymezit navržené plochy č. 5, 11 a 12 mimo OPD, neboť není žádoucí rozšiřování zastavěného území do OPD. Řešení požadavku: Projektant 7

8 prověřil požadavek v návrhu změn ve vztahu k zastavěnému území a požadavku na nové zastavitelné plochy. odůvodnění: - lokalita č. 5 jedná o stabilizaci plochy zemědělské půdy s produkční funkcí, nejedná se o zastavěné území ani předpokládanou zastavitelnou plochu. - Lokalita č. 11 plocha se nachází v zastavěném území obce, nejedná se o rozšiřování zastavěného území. - Lokalita č.12 plocha není navržena na zástavbu, stav dle ÚP -parková a lesní zeleň, návrh změny na veřejnou zeleň nezastavitelné území. Požadavek: V případě nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v OP dráhy požadujeme stanovit funkce, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity jako podmínečně přípustné. Podmínka bude znít, že v územním resp. stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Řešení požadavku: v regulativu plochy změny plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední je uvedeno v pravidlech pro uspořádání území podmínka o prokázání max. hladiny hluku pro plochy bydlení v navazujícím řízení. Požadavek (SŽDC) -územní ochrany výhledového záměru vysokorychlostní tratě (VRT), která je vyznačena ve schváleném ÚP VÚC Pražského regionu a ZÚR Středočeského kraje, územní ochrana v šířce 300 m od osy trasy na obě strany. Garantem koridorů je Min. dopravy ČR. Řešení požadavku: Změny územního plánu respektovali platnou nadřazenou územně plánovací dokumentaci a dopravní koridor VRT byl ve změnách ÚP navržen. Požadavek: Do ochranného pásma žel. trati č. 070 zasahují nově navržené lokality č. 5 (plocha pro zemědělskou výrobu), č. 11 (plocha obslužné sféry) a č. 12 ( plocha veřejné zelené). Požadavek v nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v OP dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Upozornění na to, že SŽDC nebude hradit případná protihluková opatření, na případné stížnosti plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel. Řešení požadavku: regulativu plochy změny plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední je uvedeno v pravidlech pro uspořádání území podmínka o prokázání max. hladiny hluku pro plochy bydlení v navazujícím řízení. Požadavek: řešení připomínek k zadání změn ÚP od občanů Řešení požadavku: bylo zapracováno do návrhu změn územního plánu podle materiálu Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů (připomínek ) na obsah návrhu změn č. 2 Územního plánu Měšic. Požadavek obce: prověřit změnu funkčního využití ploch situovaných v proluce plochy změny č. 4 a stávající plochy pro výrobu a skladování. V proluce byla navržena plochu pro výrobu a skladování. Plocha je situována na západním konci obce, navazuje na stávající výrobní a skladovou zónu, jedná se o pozemky o výměře 0,5 ha, nevhodné pro bytovou zástavbu, občanskou vybavenost. Dokumentace územního plánu byla v odůvodnění doplněna o požadavky dotč. orgánu v oblasti civilní ochrany. Řešení připomínek z vyhodnocení k zadání změn č. 2 ÚP Měšice: Na základě usnesení zastupitelstva obce byla zohledněna připomínka p. Marie a Jaroslava Žižkových na prověření požadavku v návrhu změn, který se týkal: žádosti o projednání návrhu na změnu územního plánu na p.č. 206/1 a 206/6 v obci Měšice k využití zahradnictví s bydlením, území pro zahradnickou a 8

9 pěstební činnost. Změna byla zahrnuta do řešení změn využití ploch za podmínky zpracování regulačního plánu pro celé toto území, podmínky jsou uvedeny v zadání regulačního plánu, který je obsahem těchto změn č. 2 ÚP Měšice. Ostatní připomínky nebyly obecním zastupitelstvem odsouhlaseny. 3. komplexní zdůvodnění přijatého řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území V souladu se schváleným zadáním nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a proto nebylo předmětem změn č. 2 ÚP Měšice. Nad rámec projednávaného zadání byla do změn zařazena změna využití na Z14 areál zahradnictví s pěstebními plochami, schválená v zadání. 1. Požadavky vyplývající pro řešené území z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popř. z dalších širších územních vztahů: Změny č. 2 ÚP Měšic respektují požadavky vycházející z dokumentace Politika územního rozvoje ČR 2008, respektují stanovené republikové priority pro zajištění udrž. rozvoje ČR. Území obce se nachází v rozvojové oblasti Praha OB1 vymezené v dokumentu Politiky územního rozvoje ČR 2008 a navržené změny údp vyplývají z uvedených východisek pro rozvojové oblasti: o zvýšené požadavky na změny v území rozvojových oblastí a rozvojových os vyžadují aktivní součinnost všech složek veřejné správy, zvláště pak dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních předpisů při řešení úkolů pro územní plánování a při plnění příslušných doporučení. o rozvojové oblasti zahrnují obce ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního centra. o v rozvojových oblastech je nutné vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost při zvýšených požadavcích změn v území a při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat odpovídající využívání území a zachování jeho hodnot. Obec Měšice je územně dotčená koridorem dopravní infrastruktury koridorem vysokorychlostní železniční dopravy VR1, vymezeným úsekem Praha hranice SRN/ČR Dresden. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje jsou změnami územního plánu respektovány. Změny byly vypracovány ve vazbě na vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Podle této dokumentace je ve změnách stabilizována plocha pro vysokorychlostní železniční trať vedoucí po jihozápadním okraji území obce Měšice a stávající el. vrchní vedení VVN 400 kv vedoucí přes severovýchodní část obce. Na území obce nebyl zpracován žádný regulační plán; pro řešené lokality nebyly zpracovány územní studie jako podklad pro řešení následných dokumentací. 2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů. Podkladem pro zpracování změn byly územně analytické podklady zpracované městem Brandýs nad Labem Stará-Boleslav jako obcí s rozšířenou působností, dalším z podkladů byly průzkumy a rozbory daného území zpracované před zahájením prací na těchto změnách v rozsahu nezbytném pro zpracování těchto změn. 9

10 2.1. silné stránky území z ÚAP ORP pro území obce Měšice: Z hlediska ochrany přírody a krajiny zachovalé přírodní prostředí v údolních zářezech menších vodních toků (Mratínský potok); Z hlediska zem. půdního fondu a lesních pozemků příznivé klimatické a půdní podmínky pro zemědělskou výrobu; vysoká kvalita ZPF; Veřejná dopravní a technická infrastruktura-hustá dopravní síť, kvalitní dopravní infrastruktura pro spojení s hl. m. Prahou; vysoký stupeň plynofikace a odkanalizování; Sociodemografické podmínky-exponovaná poloha v těsném zázemí Prahy; dobrá dostupnost center vybavenosti;vysoký a rostoucí podíl produktivní věkové skupiny; V oblasti bydlení-vysoký podíl bydlení v rodinných domech; Hospodářské podmínky-výborná dostupnost Prahy a dalších center pro výrobní kooperace a kompenzaci výkyvů na trhu práce; nízká míra nezaměstnanosti ve městech i v zázemí; relativně malý výskyt ekologických zátěží a průmyslových brownfield ploch; 2.2. slabé stránky území z ÚAP ORP pro území obce Měšice: o hygiena životního prostředí hluk a emise ze železniční, silniční popř. letecké dopravy o Z hlediska ochrany přírody a krajiny esteticky rušivý vliv některých velkých infrastrukturních staveb, např. nadzemní vedení horkovodu Mělník-Praha; o Veřejná dopravní a technická infrastruktura-dopravní přetíženost silnic a místních komunikací i tranzitní dopravou důsledek absence dopravní infrastruktury regionálního významu; zejm. silničního okruhu kolem Prahy; zanedbaný stav silnic II. a III. tř. a místních komunikací; o Sociodemografické podmínky-nepříznivý výhled stárnutí populace, klesá podíl dětské věkové skupiny a bude narůstat počet i podíl seniorů. o V oblasti bydlení-místně nedostatek ploch veřejné zeleně a špatný přístup do přírodního a rekreačního zázemí; negativní vliv kontaktu bydlení s dopravními koridory; o Rekreace- nedostatek vhodných turistických cest, vysoký podíl zornění krajiny a její neprůchodnost, technické a přírodní bariéry; o Hospodářské podmínky-odliv nákupního potenciálu do Prahy; příležitosti území z ÚAP ORP pro území obce Měšice: v oblasti hygieny životního prostředí podpora systému veřejné a kombinované dopravy; podpora systému tříděného komunálního odpadu, sběrné dvory; Z hlediska ochrany přírody a krajiny- vybudování funkčního územního systému ekologické stability; protierozní opatření (větrolamy, aleje, obnova polních cest a úvozů); vybudování ochranných plotů podél frekventovaných silnic a železnic a mimoúrovňových průchodů pro zvěř; Z hlediska zem. půdního fondu a lesních pozemků-ekologické způsoby zemědělského a lesního hospodářství; zalesňování pozemků s využitím dotací; protierozní opatření s využitím prvků ÚSES. 10

11 Veřejná dopravní a technická infrastruktura-využití dotačních titulů z programů EU na zlepšení veřejné infrastruktury; Sociodemografické podmínky-využít možnosti posílit rozpočty obcí z fondů EU a zlepšit technickou, sociální a občanskou vybavenost; stabilizace populace v kvalitním obytném prostředí; V oblasti bydlení-využití fondů EU do r pro zlepšení bytového fondu a technické infrastruktury; důslednost v požadavcích na rozsah a kvalitu veřejných prostranství jako nezbytné součásti veřejné infrastruktury; zajištění vhodných rozvojových ploch pro bydlení; v souvislosti se stárnutím populace možnost nabízet cenově přijatelné bydlení a služby pro seniory v kvalitním prostředí; Rekreace- rozvoj specifických sportů a rekreačních aktivit; využití kulturně historického potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu; 2.4. hrozby území z ÚAP ORP pro území obce Měšice: v oblasti hygieny životního prostředí - Negativní vlivy případné realizace záměru využití letiště Vodochody pro rozvoj civilní letecké dopravy; návrat k tuhým palivům vlivem vývoje cen plynu a elektřiny. Z hlediska ochrany přírody a krajiny-fragmentace krajiny dalšími liniovými stavbami bez zajištění průchodnosti pro člověka a pro zvěř. Z hlediska zem. půdního fondu a lesních pozemků-pokračující zábory zem. půdy pro výstavbu; Sociodemografické podmínky-prohlubování sociální izolace mezi novými obytnými celky a původním osídlením; V oblasti bydlení-vznik obytných satelitů bez odpovídající sociální a technické infrastruktury nebo bez vazby na přírodní a rekreační zázemí; Hospodářské podmínky-dlouhodobá hospodářská recese, růst nezaměstnanosti málo kvalifikovaných či znevýhodněných osob; soustředění nákupů do velkých center na okraji Prahy, nezájem a nízká podpora zachování tradičních forem obchodu a služeb v centrem menších měst Závěry vyhodnocení vyváženosti pří pilířů udržitelného rozvoje vyhodnocení pilíře přírodního, hospodářského a sociálního z hlediska celého území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Vyhodnocení vyváženosti bylo provedeno v rámci aktualizace územně analytických podkladů obce zpracovaných pro území obce s rozšířenou působností (ORP) v roce hodnocení jednotlivých obcí je provedeno v porovnáním tří pilířů udržitelného rozvoje ve vztahu k celému ORP. Podle tohoto srovnání vykazuje obec Měšice tento závěr: o Přírodní pilíř- negativně hodnocen, životní prostředí je narušeno zejména průtahem frekventované silnice II. třídy a železnice; o Hospodářský pilíř hodnocen kladně; o Sociální pilíř hodnocen kladně. Při splnění zákonných předpisů o respektování nadřazené územně plánovací dokumentace dojde na území obce ke střetu závěrů vyhodnocení rozboru 11

12 udržitelného rozvoje, závěrů přírodního pilíře a zapracování koridoru vysokorychlostní trati. Územně analytické podklady ve svých závěrech vykazují negativní hodnotu přírodního pilíře zdůvodněnou vlivem stávající silnice II. třídy a železnice vedoucí zastavěným územím. Vybudováním dopravního koridoru vysokorychlostní tratě přes jihozápadní část území obce dojde k dalšímu negativnímu hygienickému ovlivnění stávající zástavby, dojde k další nežádoucí fragmentaci území, k zamezení průchodnosti území jak pro člověka, tak pro průchodnost ÚSES. V územním plánu je nutné respektovat nadřazenou územně plánovací dokumentaci ZUR, nicméně není sloučen s vyvážeností územních podmínek obce a nebude tím dosaženo trvale udržitelného rozvoje obce; a podle té bude přírodní pilíř ještě více narušen výstavbou vysokorychlostní trati Problémy k řešení v ÚPD obce Měšice o Problém dopravy - Negativní vliv silniční dopravy v zástavbě: průtah silnice II/244 obcí Řešení v územním plánu: v rámci řešení územního plánu je nemožné koordinovat a řešit regionální dopravní vazby na zatížených komunikacích. Případný návrh obchvatu obce touto silnicí není prostorově možný; v územním plánu nejsou navrženy nové rozvojové plochy pro bydlení v kontaktním území uvedené silnice. o Problém dopravy - Koridor VRT vymezení vysokorychlostní tratě v ÚP obce Řešení v územním plánu: je respektována platná nadřazená ÚPD a vysokorychlostní trať je navržena jako nová zastavitelná plocha dopravní infrastruktury - drážní. Vliv následně realizované stavby VRT a její provoz výrazně zasáhne do velké části obytné zástavby obce a znamená ohrožení veřejného zdraví občanů. Proto je požadována územní ochrana těchto ploch před negativním vlivem této dopravní stavby. o Problém hygienický hluk ze stávající železniční dopravy ochrana stávající obytné zástavby Řešení v územním plánu: změny územního plánu nenavrhují nové rozvojové plochy v ochranném pásmu stávající železnice. Stávající rodinná zástavba v blízkosti železnice je stabilizovaná a problematiku ochrany hygienických podmínek bytové zástavby lze řešit v územních a příp. stavebních řízeních. 3. Požadavky na rozvoj území obce - požadavky na změny: jsou dokumentovány v textové části územního plánu změn č. 2 vč. grafické části územního plánu a v odůvodnění. Číslo plochy navržené využití území odůvodnění výměra v ha Z1 + Z2 Ve smyslu 36 odst. 5) Stavebního zákona Změny č. 2 ÚP Měšic musí respektovat nadřazenou ÚPDvydané Zásady územního rozvoje Stř. kraje a nadmístní koridor vysokorychlostní trati (VRT) jako veřejně prospěšnou stavbu (VPS). 12 Funkční využití vymezeno podle aktuálního stavu katastrální mapy, podle které jsou navrženy ve stavu plochy bydlení v rodinných domechměstské /BI/, zeleň ochranná a izolační, /ZO/, zeleň soukromá a vyhrazená /ZS/, plochy lesní /NL/. -

13 Proto nejsou navrženy nové rozvojové plochy Z1 a Z2. Lokality Z1 a Z2 jsou plochy, o něž bylo rozšířeno katastrální území obec Měšice na základě KPU od obce Líbeznice. Z3 Z4 Z5 Z6 plochy výroby a skladování lehký průmysl /VL/, stávající stav - zastavitelné plochy plochy výroby a skladování lehký průmysl /VL/, - zastavitelné plochy plochy zemědělské orná půda /NZ/ - nezastavitelné plochy plochy výroby a skladování lehký průmysl /VL/, - zastavitelné plochy Funkční využití pro plochu převzato ze schváleného ÚP obce Líbeznice - plochy výroby ve stavu v ÚP Líbeznice. Lokalita byla součástí kat. území Líbeznice a nyní v k.ú. Měšice. Funkční využití pro tuto plochu převzato ze schváleného ÚP obce Líbeznice - plochy výroby ve stavu v ÚP Líbeznice. Lokalita byla součástí kat. území Líbeznice a nyní v k.ú. Měšice. Funkční využití pro plochu převzato ze schváleného ÚP obce Líbeznice orná půda ve stavu v ÚP Líbeznice. Lokalita byla součástí kat. území Líbeznice a nyní v k.ú. Měšice. Drobná změna funkčního využití z orné půdy na zastavitelnou plochu výroby a skladování. 0,20 ha 14,1 ha 0,36 ha 1,1 ha Z7 plocha lokálního biokoridoru (LBK) Plocha lokálního biokoridoru byla upřesněna podle skutečného zaměření stávajícího potoka. V důsledku toho byly upravené přilehlé plochy s rozdílným využitím. Úprava LBK je zejm. na poz. č. 104/29, 104/11 Z8 plochy systému sídelní zelenězeleň na veřejných prostranstvích /ZV/ - zastavitelné plochy změna umístění plochy pro veřejnou zeleň, posun navržené plochy pro veřejnou zeleň 0,13 ha plochy systému sídelní zelenězeleň na veřejných prostranstvích /ZV/ - zastavitelné plochy změna umístění plochy pro veřejnou zeleň, posun navržené plochy pro veřejnou zeleň 0,20 ha Z9 plochy přírodní s funkcí ÚSES /NP/, plochy biocenter a biokoridorů - nezastavitelné plochy změna využití z veřejné a doprovodné zeleně a vodní plochy na navrženou funkci 0,38 ha Z10 plochy systému sídelní zelenězeleň soukromá a vyhrazená /ZS/ - zastavitelné plochy Z11 plochy občanského vybaveníkomerční zařízení malá a střední /OMN/ změna využití z orné půdy na zahradu, vyrovnání linie hranic pozemků stávajících zahrad. změna využití v zastavěném území obce. 0,03 ha 0,03 ha 13

14 Z12 plochy lesní s rekreační funkcí (návrh na lesy zvláštního určení /NLr, NLrN/ - nezastavitelné plochy Plocha stávajícího lesního porostu Malá Bažantnice je navržena na lesní plochu s rekreační funkcí z ploch lesní a parkové zeleně na základě požadavku obce. Záměrem obce je umožnit využití plochy ke každodenní rekreaci obyvatel, údržba lesního porostu. Požadavky obce a občanů z projednání zadání změn schválené obecním zastupitelstvem: Z13 plocha výroby a skladování lehký průmysl /VL/, - zastavitelné plochy Plocha pro výrobu a skladování byla navržena z důvodu, že se jedná o proluku mezi dvěma plochami pro výrobu a skladování, stávající TS na pozemku, proto navržena, k.ú. Měšice u Prahy (dříve k.ú. Líbeznice) zejm. poz.č. 114/4, 118/5; 5,1 ha 0,52 ha Z14 plochy občanského vybaveníkomerční zařízení malá a střední /OMN/ - zastavitelné plochy /2,09 ha/ plochy občanského vybavení pěstební plochy, zahradnictví - nezastavitelné plochy /4,18 ha/ plochy luk a pastvin Z15 plochy technické infrastruktury /TI/, Z16 plochy dopravní infrastruktury drážní (VRT) Z17 plochy lesní s rekreační funkcí /NLrN/ 1/část plochy Velké Bažantnice, část p.č. 52/1 2/plocha zámeckého parku, p.č. 29 změna využití z nezastavitelných ploch luk a pastvin na zčásti zastavitelnou plochu v centru obce. podmínka regulační plán na celé řešené území, jedná se o rozvojovou plochu na urbanisticky cenném pozemku, v areálu zámku (dnes nemocnice) Měšice. plocha pro trafostanici. plocha pro dopravní koridor vysokorychlostní tratě, převzato z vydaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Ve smyslu právních předpisů územní plán musí převzít záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace. Ve smyslu 36 odst. 5) pro pořizování a vydávání změny tohoto územního plánu jsou závazné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, vydané ; jedná se o veřejně prospěšnou stavbu nové trati VRT. Zahrnuto do změn na základě požadavku obce a v souvislosti s řešením změny č. 12 v ploše Malé Bažantnice. Změna funkčního využití lesní plochy na les s možností přeměny na lesy zvláštního určení. Záměrem obce je umožnit využití plochy ke každodenní rekreaci obyvatel, změnit lesní plochu na les, který bude plnit funkci příměstského lesa. 6,27 ha 11,46 ha 1/3,4 ha; 2/ 15,24 ha 14

15 4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území ( urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny): Při řešení plošné a prostorové regulace bylo použito nového způsobu regulace ploch v územních plánech, a to doporučeného standardu MINIS pro zpracování územních plánů ve Středočeském kraji. Při vypracování dosud platného územního plánu Měšic nebyl tento metodický pokyn zpracován. Funkční využití území v neměněných plochách obce bylo obsahově zachováno, bylo použito nové názvosloví a zatřídění přípustného využití území. Území obce je děleno na plochy zastavitelné a zastavěné, a plochy nezastavitelné. V textové části je vymezen seznam a citace ploch s rozdílným způsobem využití. Změnami č. 2 územního plánu Měšic se podstatně nemění urbanistická koncepce území obce. K nejpodstatnější změně využití a uspořádání území a koncepci v uspořádání v krajině patří změna č. Z16 vymezení dopravní plochy pro stavbu vysokorychlostní tratě - dopravní koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) Praha Lovosice, úsek Praha hranice kraje. Situování plochy pro stavbu bude vedeno v diagonální linii přes jihozápadní část obce, v části jižní bude stavba umístěná ve volné krajině na orné půdě, příp. v zeleni. V západním cípu obce však trasa vede přes zastavěné území rodinných domů a zastavitelné plochy. Územní plán musí navrženou veřejně prospěšnou stavbu respektovat a převzít do svého řešení z podkladu vydané nadřazené územně plánovací dokumentace ZUR Stř. kraje. Proto v koncepci uspořádání krajiny vznikne neprostupný předěl, zábrana a omezení pro obec. Pro průchodnost touto dopravním stavbou je nezbytné vytvořit v nejfrekventovanějších místech v obci prostup přes koridor rychlodráhy. Požadavek bude uplatněn v následných řízeních. Požadavek zachovat vodní tok s údolní nivou uplatněný při projednání změn č. 2 na jihozápadě území v místě změny Z16 je nutné podrobněji řešit v následných projektových dokumentacích, z hlediska řešení ploch v územním plán je ve změnách navržena plocha nadmístního významu pro vysokorychlostní trať v místě potoka s údolní nivou. V území jsou stabilizovány prvky přírodní ochrany, které tvoří koncepci uspořádání krajiny: územní systém ekologické stability, který tvoří procházející lokální biokoridor s biocentry podél Líbeznického potoka, lesní plochy Malé a Velké Bažantnice a zámecký park jižně od býv. zámku. 5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury: Základní koncepce dopravní infrastruktury není změnami dotčena; Silniční: Silnice II. a III. třídy Územím obce prochází základní kostra silniční dopravní infrastruktury ve směru severojižním silnice III/2442 Hovorčovice Měšice a III/2443 Měšice Zlonín, Nová Ves; ve směru východ západ prochází obcí frekventovaná silnice II/244 Kostelec n. L. Mratín Měšice napojení na I/9. Místní obslužné komunikace Síť a koncepce místních obslužných komunikací není měněna. Regulativech rozvojových ploch je umožněno příp. umístění dopravní infrastruktury pouze pro obsluhu dané plochy. Účelové cesty Stávající účelové cesty s charakterem pro zemědělské využití a pro účely turistiky a cykloturistiky jsou stabilizovány v rozsahu celého území obce. Železniční: 15

16 Území obce je obslouženo dráhou ČD č. 070 ve směru Praha Měšice Neratovice, v severozápadní části obce je zastávka ČD Měšice u Prahy. Změna č. Z16 v územním plánu Měšice představuje vymezení nového dopravního koridoru pro železniční vysokorychlostní trať (VRT) nadmístního významu, a to částí úseku Praha hranice SRN/ČR Dresden. Šířka plochy pro koridor této veřejně prospěšné stavby je navržena 200 m, tj. 100 m od osy na obě strany. Podkladem pro návrh tratě byla vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, 12/2011. Návrh řešení cyklotras na území obce Měšice Cyklotrasy a cyklostezky: V generelu cyklostezek a cyklotras Středočeského kraje je pro území obce navržena - Cyklostezka vedoucí v linii silnice II/244 ve směru Mratín Měšice Bašť; - Cyklotrasa v linii silnic III. třídy/2442 a 2443 ve směru Hovorčovice Měšice Zlonín s návazností směrem na Bašt; 16

17 Koncepce technické infrastruktury nebude změnami dotčena, Odvod splaškových vod Nové rozvojové ploch budou napojeny do kanalizačních řadů v obci s odvodem do ČOV; Odvod dešťových vod Zásada řešení vsakování na vlastním, příp. vyhrazeném pozemku. Odvod dešťových vod řešit takovým způsobem, které nepovedou ke zhoršení odtokových poměrů v území. Odvodnění ploch a areálů nesmí negativně ovlivnit průtoky a jakost vodních toků, z těchto důvodů budou u jednotlivých areálů v případě nutnosti realizovány retenční nádrže s regulovanými odtoky dešťových vod a kontaminované dešťové vody ropnými látkami budou předčištěny na vhodných a dostatečně kapacitních odlučovačích ropných látek. Zásobování vodou Zastavitelné plochy změn budou napojeny na vodovodní síť v obci; Zásobování elektrickou energií Severní částí obce prochází stávající nadřazená síť vrchního vedení el. energie 400 kv jako veřejně prospěšná stavba vedení 400 kv TR Výškov TR Čechy Střed (posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda Zlosyň); Na základě ZÚR je stanoveno pro územní plánování vymezení a územní ochrana koridorů pro technickou infrastrukturu stavby (E10 pro vedení výše uvedené stavby VVN 400 kv). Přes jižní část obce vede stávající vrchní vedení 220 kv s územní ochranou, dále síť vrchních vedení 22 kv. Zásady řešení pro napojení el. energií - Veškerá nová vedení VN, přeložky VN a rozvody nn je nutné řešit kabelovými rozvody umístěnými v zemi. Zásobování plynem Jihozápadní částí obce prochází nadřazená síť VTL s napojením na regulační stanici v západní části obce. Území obce Měšice je celé plynofikováno; zásada řešení nových zastavitelných ploch - hlediska ochrany životního prostředí a zejména znečištění ovzduší v obci by měla forma vytápění plynem jako ekologického vytápění upřednostňována. Dalším ekologický zdrojem tepla jsou obnovitelné zdroje energie, jako tepelná čerpadla, solární energie. V nových rozvojových lokalitách bude proveden rozvod STL plynovodů s napojením na stávající STL rozvod. Produktovod Po západním okraji obce je stabilizována trasa tepelného přivaděč Mělník Praha s územní ochranou. Telekomunikace, radiokomunikace, odpadové hospodářství Změnami územního plánu není měněna koncepce řešení této infrastruktury. Ostatní stávající veřejná infrastruktura, tzn. občanská vybavenost, veřejná prostranství a veřejná zeleň nebude změnami dotčena. 6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: Vymezené hodnoty území zejména přírodní jsou změnami respektovány a nejsou měněny. Na podkladě ÚAP, doplňujících P+R a hodnot platného územního plánu jsou na území obce a zejm. na řešených plochách změn tyto hodnoty: Z civilizačních hodnot požadavek na zachování urbanistické a architektonické hodnoty v zámeckém areálu - urbanistická koncepce hodnotné zástavby obce nebude změnami negativně dotčena. Nová rozvojová plocha zahradnictví se dvěma části zastavitelných ploch bude dále řešena 17

18 v regulačním plánu, a to zejména z důvodu zachování urbanistických a kulturních hodnot stávající zástavby, a z důvodu situování rozvojové plochy v areálu kulturní nemovité památky zámku. Civilizační hodnoty technického vybavení rozvojové plochy změn je možné napojit na stávající kanalizační řady a dále na čistírnu odpadních vod, na vodovodní řady, možnost připojení na rozvod plynu v obci a na síť stávajících trafostanic. Nová hodnota bude vytvořena stabilizací ploch veřejné zeleně v územním plánu v severní části obce v lokalitě rodinných domů území. Z oblasti ochrany přírody a krajiny: Registrované významné krajinné prvky (VKP) Mratínský potok s přítoky, Líbeznický a Hovorčoviský potok a rybníky; významné břehové porosty a rákosiny. VKP dle zákona vodní plochy Velký a Malý Měřický rybník a toky, lesní plochy Velké a Malé Bažantnice, zámecký park. Vymezený územní systém ekologické stability (podrobněji v kapitole limity území). Zemědělská půda zařazená dle BPEJ do I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy. 7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace: Změny č. 2 navrhují tyto nové veřejně prospěšné stavby ( podrobně kap. VPS v textové části) VPS v oblasti dopravní infrastruktury s možností práva vyvlastnit dle 170 stavebního zákona i pro uplatnění předkupního práva dle 101 SZ: WT8 dopravní koridor pro vysokorychlostní trať (VRT) Praha Lovosice, úsek Praha hranice kraje VPS v oblasti inženýrské infrastruktury: WT7 plocha pro trafostanici WT9 Vedení VVN 400 kv TR Výškov TR Čechy Střed (stávající vedení) Změny č. 2 navrhují v souladu s metodikou MINIS veřejně prospěšná opatření s možností uplatnění předkupního práva dle 101 stav. zákona, a to vymezený průběh územního systému ekologické stability prvky lokálních biokoridorů a biocenter. 8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Dostupné limity v území v lokalitách změn byly převzaty z údajů o území, které byly získány v rámci zpracování ÚAP. o Požadavky ochrany na ochranu veřejného zdraví: 18

19 ochranné pásmo letiště Vodochody vyznačeno v koordinačním výkrese změn, řešené území se nachází podle podkladů ÚAP v území ochranného pásma letiště; záplavové území Líbeznického potoka nevyhlášené, vymezené dle povodňového plánu obce; navržené ochranné pásmo vysokorychlostní tratě 300 m od osy krajní koleje; toto ochranném pásmo je převzato z nadřazené ÚPD a zasahuje do velké části obytné zástavby obce a znamená ohrožení veřejného zdraví občanů. Proto je požadována ochrana těchto ploch před negativním vlivem dopravní stavby. Další limitující prvky v území nebyly podle dostupných materiálů a průzkumů dohledány, a proto požadavky na jejich eliminaci a řešení se nenavrhují. o Koncepce řešení požadavků civilní ochrany: a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, též vzít v úvahu vliv možných místních přívalových srážek s přihlédnutím ke stávající i budoucí zástavbě a ke konfiguraci terénu. Ochranu proti povodním má obec organizačně zajištěnou Povodňovým plánem obce Měšice. Po prověření ve změnách č. 2 nedochází k úpravě, záplavové území vodních toků na území obce není vyhlášené. b) Zón havarijního plánování (v k.ú. obce se nenachází) V obci se nenachází zóna havarijního plánování. c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události V obci nejsou stálé úkryty civilní ochrany. d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování Pro ubytování evakuovaného obyvatelstva je možné využít stávající plochu hřiště k výstavbě provizorního stanového tábora. e) Skladování materiálu civilní obrany a humanitární pomoci Pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci lze využít prostory obecního úřadu, pokud nebude aktuálně vymezen vhodnější prostor. f) Vyvezení a vyskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území obce Na území obce nejsou vhodné prostory nebo areály vhodné pro skladování nebezpečných látek. g) Záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události Pro řešení a situování uvedených činností jsou v územním plánu navrženy na určených plochách možnosti polyfunkčního využití, např. plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy veřejných prostranství, na některých plochách veřejné sídelní zeleně. h) Ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky, proto není potřeba navrhovat plochy pro jejich skladování. i) Nouzového zásobování pitnou vodou a elektrickou energií. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude možné z mobilních cisteren, nouzové zásobování elektrickou energií bude možné z mobilních generátorů. Zajištění požární vody změny územního plánu nemění koncepci vodohospodářského řešení zajištění obce vodou pro hašení a likvidaci jiných 19

20 havárií. Konkrétní vymezování ploch pro hydranty není předmětem řešení územního plánu obce. Zajištění příjezdu jednotek HZS požadavek se týká následných řízení, územních a stavebních, požadavek je nad rámec podrobnost územního plánu. 9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. Podle všech dostupných materiálů zejména územně analytických podkladů byly v území zachyceny tyto střety: 1. Vymezení dopravní plochy drážní pro vysokorychlostní trať /VRT/ znamená negativní vliv pro obyvatele obce, požadavek vymezen v kapitole problémy k řešení v ÚPD obce Měšice, Další střety vyvolané navrhovanou dopravní plochou - Negativní fragmentace krajiny - Zamezení prostupnosti krajiny - Asanace části obytné zástavby v obci - Zásah do vymezené územního systému ekologické stability lokálních biokoridorů - Křížení se stávající inženýrskou infrastrukturou: i. vedením VN 220 kv, ii. s vedení VTL plynu, iii. s vedením produktovodu, dálkovodního horkovodního přivaděče z EMĚ, stávající reg. stanice plynu v OP VRT - zásah do lesních ploch jako VKP 2. Ochranné pásmo letiště Vodochody zajistit v následných řízeních o dané věci ochranu obyvatel před případným nárůstem hygienické zátěže, 3. Dopravní zatížení stávající silnice II. třídy procházející obcí v koordinaci s okolními obcemi vyvinout tlak na zmírnění dopravní zátěže na této silnici, např. eliminace nákladní dopravy apod. K ostatním podstatným střetům v území nedochází. 10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose, Změny budou respektovat požadavky vyplývající z dokumentu Politika územního rozvoje ČR 2008, tzn. bude respektovat stanovené republikové priority pro zajištění udrž. rozvoje. Území obce patří do rozvojové oblasti Praha OB1. Území obce Měšice se nalézá v kontaktním území s koridorem dopravní infrastruktury koridorem vysokorychlostní železniční dopravy VR1, vymezeným úsekem Praha hranice SRN/ČR Dresden. Změnami územního plánu není negativně dotčena rozvojová oblast Praha z Politiky územního rozvoje, dochází k jejímu plnění v rámci malé obce Měšice. Změny územního plánu navrhují novou zastavitelnou plochu Z16 pro dopravní koridor vysokorychlostní tratě na území obce právě v souladu s vydanou nadřazenou územně plánovací dokumentací jak ZUR Stř. kraje, tak Politiky územního rozvoje ČR 2008, ve kterých je tento koridor vymezen. 20

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více