Radniční list. Starostův sloupek. Komunitní plánování zůstává věcí veřejnou. Měsíčník Města Prachatice. X. ročník, číslo 3 (březen 2008)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Komunitní plánování zůstává věcí veřejnou. Měsíčník Města Prachatice. X. ročník, číslo 3 (březen 2008)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice X. ročník, číslo 3 (březen 2008) Starostův sloupek Nové produkty v oblasti cestovního ruchu, připravované investiční projekty, zhodnocení uplynulé turistické sezóny, to byla hlavní témata každoročního setkání představitelů města se zástupci podnikatelů v cestovním ruchu. Myslím si, že nejen na základě mnoha informací a podnětů, které zazněly na této nedávné schůzce, mohu s čistým svědomím konstatovat, že již dávno nežijeme v iluzích o nepřekonatelné atraktivnosti našeho města, okolní přírody, kvality služeb a celkové úrovni všech subjektů, které onu atraktivitu a zajímavost daného místa dlouhodobě vytvářejí. Žijeme sice v krásném prostředí, ale konkurence je veliká. Je dobře, že dokážeme společně poukázat na mnohé positivní věci, které se v loňském roce podařily, ale i sdělit nahlas slabiny, o kterých dlouhodobě víme. Mezi ony slabiny nesporně patří tzv. hluchá zimní sezóna bez významnější atrakce, velmi špatná dopravní dostupnost města, ale i taková maličkost, jakou je hlučnost a časté obtěžování turistů místními, hlavně romskými skupinkami v historickém centru. Nad rámec běžných nešvarů mě osobně trápí taktéž velká roztříštěnost subjektů, které se v jižních Čechách cestovním ruchem zabývají. Určitě se dá zapracovat na cílenější propagaci regionu nejen v zahraničí a ve městě samotném bych si moc přál větší investiční angažovanost soukromých subjektů, což ovšem úzce souvisí s velikostí Prachatic. Na druhou stranu letošní rok pravděpodobně přinese novinky v podobě nové horolezecké dráhy na Libíně, první etapu bruslařské a cyklostezky směr Lázně Leptáč, uvedení do provozu sálu Národního domu, nové trasy pro nordic walking a snad i posun k lepšímu v malém lyžařském areálu na Libínském sedle, který s podporou města provozuje občanské sdružení. Po boku každoročního, na naši velikost nadstandardního kulturního programu, to není málo. Přeji všem, kteří se cestovním ruchem živí nebo ho spoluutvářejí, úspěšnou sezónu. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Komise prověří vyhrazená parkování pro těžce zdravotně postižené (str. 2) PŘEDSTA- VUJEME: Katechetka Lenka Hanžlová doporučuje více vnímat přítomnost (str. 3) Ohlédnutí vedoucího odboru stavebně správního a regionálního rozvoje za roční zkušeností s novým stavebním zákonem (str. 4) Bilance odpadového hospodářství za rok 2007 a výhled na letošek (str. 5) Co uvádí a připravuje Muzeum české loutky a cirkusu? (str. 6) Štítek zahájí domácí soubor, Štít poprvé okusí ochotníci ze Čkyně (str. 7) Komunitní plán se zabývá např. sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, mateřskými centry nebo sociální rehabilitací. Nejen zdravotně postižené děti si mohou lebedit nebo dovádět v rehabilitačním bazénku v DDM Prachatice. Foto Jana Rabenhauptová Komunitní plánování zůstává věcí veřejnou V listopadu 2005 jsem poprvé v Radničním listu informovala, že se v Prachaticích začalo komunitně plánovat v oblasti sociálních služeb. Po získání dotace z Jihočeského kraje a prostředků Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního programu GS podpora sociální integrace v Jihočeském kraji občanské sdružení Chance in Nature zahájilo samostatný proces. Po roce tak máme dokument Komunitní plán sociálních služeb území Chance in Natrure Local Action Group a území obce s rozšířenou působností Prachatice, včetně města Prachatice jako takového. Partnery projektu byly, krom Města Prachatice, Úřad práce Prachatice a o. s. Rybka Husinec. V minulém Radničním listu jste se dočetli, že sociální služby v Prachaticích mají svůj katalog, v tištěné i zvukové podobě, DVD Sociální služby v Prachaticích a okolí. Hlavním výstupem je však strategický dokument, který navrhuje konkrétní cíle a opatření k tomu, aby se sociální služby na našem území koordinovaly, zkvalitňovaly a přizpůsobovaly potřebám občanů. Dokument, který projedná v březnu zastupitelstvo města, vznikal v období zavádění nového zákona o sociálních službách, je výsledkem dvouleté práce několika desítek lidí. Je prvním materiálem, který stanovuje vize a priority, následně pak opatření a aktivity v dané oblasti. Hlavní přínos je ve zprůhlednění systému poskytování sociálních služeb a v efektivnějším vynakládání veřejných finančních prostředků. Důležitým přínosem komunitního plánování, které je založeno na partnerství, dialogu a vyjednávání, je posílení pocitu sounáležitosti v partnerském přístupu všech účastníků zadavatelů, poskytovatelů a především uživatelů nabízených sociálních služeb. Potřeby a priority rozvoje sociálních služeb jsou vytvářeny přímo lidmi daného území, prolínají se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a dalšími strategickými dokumenty (Strategický plán rozvoje města Prachatice na dané období atd.) Na komunitním plánu pracovaly ve městě čtyři pracovní skupiny: osob se zdravotním postižením, seniorů, osob ohrožených sociálním vyloučením a rodin s dětmi. Občané se ve třech veřejných projednáváních měli možnost k sociálním službám vyjádřit osobně i prostřednictvím zřízené ové pošty nebo v dotazníkovém šetření. Uskutečnilo se přes 40 jednání i setkání s poskytovateli sociálních služeb, zastupiteli, poslanci pro zdravotní a sociální problematiku či vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Při komunitním plánování bylo využito mapování zdrojů vhodných k realizaci, analýz, dotazníkových šetření, řízených rozhovorů Komunitní plán zahrnuje čtyři priority: podpora seniorů, podpora osob se zdravotním postižením, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, podpora rodin s dětmi. Řeší celkem 22 opatření a navrhuje 62 aktivit, které nesměřují jen k Městu Prachatice, ale ke všem poskytovatelům sociálních služeb. Řada z nich je již naplňována (pokračování projektu Prachatice město bez bariér, kde jsme předložili na SFDI konkrétní řešení úprav komunikací, vznik hřiště pro děti s těžkým zdravotním postižením, ale i bezpečný průchod z III. bytového okrsku přes Štěpánčin park do města, v oblasti osob ohrožených sociálním vyloučením se intenzivně pracuje na dokončení projektu RE START víceúčelového sociálního zařízení). V dokumentu jsou i cíle dlouhodobé, např. řešení bydlení pro seniory, zřízení sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení, zúžení poradenských služeb a jejich zkvalitnění. Proces komunitního plánování by měl být stále živý a hlavně by měl být věcí veřejnou, aby se nám podařilo společně zlepšit život v našem městě. K zasílání podnětů, připomínek a návrhů využívejte ovou adresu Hanka Rabenhauptová

2 Místní akční skupina (dále jen MAS) je občanským sdružením podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působí na území Prachaticka, Vlachovobřezska a Čkyňska od roku Sdružuje tyto tři zmíněné mikroregiony o celkové rozloze 378 km 2, které jsou v současné době tvořeny 30 členskými obcemi, v nichž žije více jak 25 tisíc obyvatel. Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy. Tento rozvoj může být zajištěn pouze prostřednictvím partnerství všech aktérů na území, proto se místní akční skupina stala zázemím a způsobem komunikace a realizace rozvojových plánů. Místní akční skupina reprezentuje region a realizované projekty doma i v zahraničí a navazuje kontakty s partnery na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni. V letech 2005 a 2006 bylo toto sdružení finančně podpořeno v rámci iniciativy LEADER+, jejíž garantem bylo Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci této iniciativy bylo podpořeno pouze 10 MAS z celé České republiky, což lze považovat za velký úspěch aktivních aktérů tohoto sdružení. Na území MAS tak mohly být realizovány projekty za více jak 16,5 milionu korun. V rámci vyhlášených výzev pro předkládání projektů bylo vybráno celkem 28 projektových záměrů. Největší iniciativu projevily obce s mikroregiony (celkem 19 projektů) a posléze neziskové organizace (6 projektů). Tato podpora se stala impulsem pro další práci regionálních podnikatelů, březen 2008 Radniční list Místní akční skupinu Chance in nature čeká na rozhodnutí ministerstva Dovolím si vás v krátkosti seznámit se stavem financování a přípravy závazných ukazatelů rozpočtu škol a školských zařízení v Jihočeském kraji a tudíž i v regionu pověřené obce III typu. Financování v oblasti školství vychází z materiálu MŠMT č. j. 790/ Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2008 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro regionální školství ve správě územně správních celků. V uvedeném materiálu je proveden rozpis finančních prostředků státního rozpočtu pro jednotlivé kraje k financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí v roce Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje (OŠMT) provedl rozborem výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok Z rozboru vyplývá, že průměrný plat zaměstnanců v obecním školství dosáhl v roce 2007 hodnoty Kč a oproti roku 2006 vzrostl o 5,02 %, což je více, než by odpovídalo předepsanému růstu pouze tarifních platů, vyplývajícímu z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zároveň bylo dosaženo nenárokové složky platů zaměstnanců obecního školství v procentním vyjádření na úrovni 10,12 %. Meziroční pokles počtu zaměstnanců byl vzhledem k poklesu počtu výkonů malý, pouze o 37,44 úvazků, což činí 0,46 %. V současné době bylo provedeno pořízení výkonů rozhodných pro stanovení rozpočtu a jejich kontrola. Nyní zaměstnanci OŠMT Jihočeského kraje na základě vyplněných tabulek mzdových rozvah počítají hodnoty nárokové složky průměrných platů a platových stupňů pro jednotlivé kategorie pracovníků a druhy škol a školských zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo vydáno nové nařízení vlády, kterým by se měnily tarifní platy, lze očekávat změnu nárokové složky průměrných platů pouze z důvodů změny průměrného platového stupně nebo ojedinělých změn struktury zaměstnanců z hlediska jejich zařazení do platových tříd, popřípadě změn příplatků, které tvoří nárokovou složku platu. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy deklaroval, že při stanovení krajských normativů bude usilovat o zvýšení ukazatele průměrného platu pedagogů i nepedagogických zaměstnanců oproti roku 2007 o 2,8 %, o které byly zvýšeny mzdové části republikových normativů. MŠMT tak zohlednilo v návrhu státního rozpočtu deklarované zajištění nárůstu mezd zaměstnanců regionálního školství o 1,5 % a následně při schvalování státního rozpočtu dále přidané 1,3 %. Vzhledem ke klesajícím výkonům v obecním i krajském školství, na které jsou republikové normativy aplikovány, je meziroční nárůst finančních prostředků, poskytnutých regionálnímu školství Jihočeského kraje ze státního rozpočtu pouze 1,87 %. Skutečné zvýšení hodnoty ukazatele průměrných platů při stanovení krajských normativů také závisí na uplatnění vlivu změn výkonů škol a školských zařízení, které nejsou zohledněny při rozpisu státního rozpočtu krajům. Takovými změnami výkonů, spadajícími do věkové kategorie šest až čtrnáct let, jsou zejména počty žáků ve školních družinách a klubech, v základních uměleckých školách, změny individuálně integrovaných žáků a asistentů pedagoga a další. MŠMT při rozpisu státního rozpočtu krajům k těmto změnám nepřihlíží, avšak rozpis z úrovně kraje jednotlivým školám a školským zařízením musí tyto změny výkonů finančně krýt. Metodika rozpisu přímých výdajů se pro školství v Jihočeském kraji v roce 2008 významněji nemění. Mgr. Růžena Štemberková neziskových organizací i veřejného sektoru, což se projevilo např. v počtu konaných společných schůzek vrcholných orgánů tohoto sdružení. Mimo výše zmiňovanou iniciativu LEADER+ se toto občanské sdružení aktivně zapojilo do řady mezinárodních projektů, mezi které lze uvést organizaci kooperačního víkendu místních akčních skupin podpořeného z Dispozičního fondu Interreg IIIA ČR Bavorsko popř. účast na mezinárodních konferencích a workshopech v Holandsku, Itálii a Korsice. V rámci tuzemských aktivit patří mezi stěžejní aktivity organizace konference LEADER+ na území Chance in nature, která se konala v červnu 2007 v Malenicích, Vlachově Březí, Husinci a Prachaticích či projekt Komunitního plánování sociálních služeb v regionu MAS Chance in nature a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. V současné době čekáme na rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, kam v závěru loňského roku toto sdružení předložilo žádost v rámci tzv. Programu rozvoje venkova na realizaci místní rozvojové strategie zpracované na období let Této výzvy se zúčastnily téměř všechny MAS v České republice (celkem 102 MAS), čímž se podstatně zvýšila konkurence mezi úspěšnými a neúspěšnými. V případě úspěchu se MAS Chance in nature může těšit na finanční dotaci v rozmezí 50 až 70 miliónu korun, kterou bude administrovat a rozdělovat potenciálním zájemcům z celého zájmového území. Mgr. Jiří Srch Co nového Zkontrolujte si občanské průkazy ve financování regionálního školství? Rovněž občanů města Prachatice se týká skutečnost, že v roce 2008 dochází k poslední etapě výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Jedná se pouze o občanské průkazy bez strojově čitelné zóny ( růžové ) vydané do 31.prosince Tyto občanské průkazy jsou platné pouze do 31. prosince Pro držitele zelených občanských průkazů, které v dolní části obsahují strojově čitelnou zónu a byly vydány například v roce 2001, je důležitá informace, že jsou platné do data uvedeného v tomto dokladu. Ve vlastním zájmu by si občané měli své průkazy zkontrolovat a o výměnu zažádat včas. Tato povinnost se nevztahuje na občany narozené do 31. prosince V některých případech však bohužel dochází k situacím, že starší občany chybně informují poštovní doručovatelé a nabádají je k výměně dosavadního občanského průkazu pod pohrůžkou nevydání starobního důchodu. Pokud si někdo není jist platností svého dosavadního občanského průkazu, je nejsnazším řešením se osobně nebo telefonicky informovat na odboru vnitřních věcí městského úřadu (pracoviště občanských průkazů, event. matrika). Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Odbor školství a odborová organizace poděkují učitelům společně I když mezinárodní svátek učitelů připadá na první říjnové dny, v České republice je stanoven na termín březnový. V letošním roce, jak byla nastartována tradice v roce minulém, zorganizují představitelé Městského úřadu Prachatice, odboru školství, ve spolupráci s oblastní odborovou organizací OROS řízenou Mgr. Novotným opět společnou děkovnou akci pro pedagogické sbory, které působí v pověřené obci Prachatice III. Této akce se zúčastní zástupci jednotlivých školských zařízeních působící ve vytyčené oblasti a zástupci odborů. Všem pedagogům i ostatním zaměstnancům ve školských zařízeních patří naše společné poděkování za vykonanou práci, jejich velkou trpělivost, optimismus, energii a vytrvalost. Zároveň jim do dalších let přejeme pilné a svědomité žáky, radost ze života a především pevné zdraví. Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Děti užívaly jarních prázdnin, učitelé se vzdělávali Po dva dny, 7. a 8. února, se pedagogové ZŠ Zlatá stezka 240 vzdělávali. V kurzu pod názvem Respektovat a být respektován Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání se věnovali problematice partnerského a mocenského přístupu ve výchově, efektivních a neefektivních způsobů komunikace. Dále se zabývali otázkou trestů, odměn a pochval ve výchově a jejich riziky. Zároveň se seznámili s alternativami, které působí pozitivně na vztahy a sebeúctu dítěte, a které podporují vnitřní motivaci, nutnou pro rozvoj klíčových kompetencí určených rámcovým vzdělávacím programem. Kurz byl organizován v rámci projektu Školní vzdělávací program ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, který získal finanční podporu z prostředků Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR, o němž byla veřejnost již několikrát informována. Další informace o tomto projektu lze získat na /stezka. strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Katechetka doporučuje více vnímat přítomnost Mgr. Lenka Hanžlová katechetka, učitelka nepovinného předmětu náboženství Datum a místo narození: 1. září 1970 v Prachaticích Rodinný stav: vdaná Děti: dcera Kristýna (narozena v r. 1997) Dosažené vzdělání: Základní škola Vodňanská Prachatice ( ), poté střední odborné učiliště v Českých Budějovicích (v roce 1987 vyučena prodavačkou hodin a klenotů pro Klenoty Praha s. p., dvouleté nástavbové studium v oboru uzavřela maturitou v květnu 1989). V letech dálkové bakalářské studium teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice, poté dálkové magisterské studium ( ). Dosavadní kariéra: V původní profesi prodavačky hodin a klenotů pracovala dva roky v Českých Budějovicích a následně dva roky v Prachaticích. V roce 1991, po aukci prodejny, k jejímu novému majiteli nenastoupila. Dilema, co dál, prakticky ze dne na den vyřešila nabídka učit náboženství. Současně začala studovat vysokou školu. Koníčky: aktivity s dětmi, cestování, poslech dobré muziky, toulky šumavskou přírodou Kdo vás oslovil s nabídkou učit náboženství? Po takzvané sametové revoluci byl větší hlad po náboženství, duchovních věcech, a tak se nedostávalo učitelů náboženství pro děti. Do Prachatic dojížděla vyučovat řádová sestřička z Lomce u Vodňan. Když jsem začala studovat teologii, řekla zdejšímu panu děkanovi Havrdovi, že bych mohla jít učit. Ze dne na den jsem se ocitla mezi dětmi, ale je pravda, že už jako malá, od mateřské školy, jsem si přála být učitelkou. Přesto to tehdy bylo překvapení. Nikdy, zvlášť před rokem 1989, by mě nenapadlo, že budu učitelkou náboženství. Vyučujete náboženství na prachatických základních školách a také v Husinci. Jaké to je v současné supermoderní době? Myslím, že výuka náboženství na základní školy patří. Jeden známý jihočeský psychiatr a zároveň teolog Max Kašparů říká, že člověk je takový trojrozměrník, kterého můžeme přirovnat k židličce na třech nožičkách. Aby člověk opravdu byl člověkem, má rozvíjet fyzickou, psychickou, ale i svou duchovní stránku, která je v každém z nás. Dítě se podle mého má už od útlého dětství setkávat s náboženskými hodnotami. Každý člověk se ptá po smyslu života a křesťanství mu dává odpověď, takže je dobře, že se s ním děti setkají. Rozhodnutí, zda budou později žít jako křesťané, je na jejich svobodě. Jedenkrát týdně za dětmi docházím do škol. Ve školách učím většinou děti z prvního stupně. Děti z druhého stupně docházejí na farní úřad. Spojují se ze všech škol i z gymnázia. Celkem učím se svými kolegy kolem stovky dětí. Jak se pohybovala křivka počtu vašich žáků od začátku devadesátých let minulého století do současnosti? Po roce 1991 jich bylo v Prachaticích kolem 200. Přicházelo více starších dětí, které toužily po křtu. Od druhé poloviny devadesátých let se držíme zhruba na stejném počtu. Dětí neubývá ani nepřibývá. Jsou děti, které mě znají ze školy nebo z různých besed, zajímají se o témata křesťanství, bibli, osobu Ježíše, ale rodiče jim hodiny náboženství nechtějí dovolit. V takových případech musím respektovat rozhodnutí rodiny. Dokud nemám podepsanou přihlášku od rodičů, dítě chodit nemůže. Děti z praktikujících katolických rodin, kde rodiče chodí pravidelně na bohoslužby, docházejí na náboženství přirozeně jako na jiné předměty ve škole. Berou to jako samozřejmost. Setkáváte se s vyhrocenými názory, že náboženství je svým způsobem demagogie? Osobně jsem se s takovým názorem nesetkala, nikdo mi to takto tvrdě neřekl. Co vás napadá, když se ohlédnete za sedmnáctiletým působením v katechezi? Bezprostředně to, že se mi zpočátku učilo daleko snáz, byl daleko větší hlad a daleko větší otevřenost i pro duchovní věci a byla jsem mladší. Postupem času mi připadá, že když lidé slyší slovo křesťanství, utváří se v nich jakýsi blok. Určitě je to i tím, v čem jsme vyrůstali předtím a co jsme se dozvídali ve škole. Panují i lecjaké předsudky mezi lidmi o víře, o církvi. Myslím si, že jsme jako národ velmi nevzdělaní v náboženských otázkách. Co je nejtěžší na poslání katechetky? Když se děti ptají na věci těžko vyslovitelné slovy a vy je musíte převést do slov a ještě do dětské řeči. Člověk si potom skutečně vzpomíná na evangelijní příběhy z bible, kdy Pán Ježíš chodí mezi lidmi a vypráví jim v podobenstvích, a musí na různých přirovnáních z běžného života ukazovat věci skryté. Například teď před Velikonocemi téma oběti tak jako zrno v zemi musí odumřít, aby vydalo užitek v novém klasu, tak i my musíme umět ztrácet, abychom svým životem přinášeli užitek. Nejtěžší na poslání katechetky je také učit vlastním, dobrým příkladem: Kdo není zapálen, nemůže zapalovat. Co dětem nejvíc chybí v době, kdy využívají technické vymoženosti a mají značnou volnost? Dnešním dětem chybí přirozené vnímání světa. Dřív se děti, zejména v malotřídkách na venkově, učily více venku, pobývaly hodně v přírodě a mnoho věcí si mohly osahat. V současné době jsou děti o tyto zážitky chudší. Třeba řeč symbolů, to je něco, co je pro dnešní děti strašně náročné, například symboly světla, vody Hodina náboženství třeba začíná tím, že přinesu ulitu šnečka, děti si ji mohou osahat a žasnout, jak je krásná. To jim počítač nedá. Jak budete prožívat Velikonoce? Čím jsem starší, tím se víc na Velikonoce těším a mám je víc ráda. Jako dítě jsem se spíš těšila na Vánoce, ale teď intenzivněji vnímám Velikonoce a jejich křesťanské poselství. Ježíš, který se vydal za nás za všechny, aby nás zachránil pro věčný život, to je jádro Velikonoc, láska, která se vydává. Těším se na bohoslužby ve Svatém týdnu. V prachatické farnosti je již pěknou tradicí sejít se s dětmi dopoledne na Velký pátek, kdy už mají prázdniny, na takzvané dětské křížové cestě. Děti mají možnost prožít přímo v den utrpení Krista, modlitbu křížové cesty s jednoduššími texty a se zpěvem. Těším se také na Velikonoční pondělí na hřbitov. V posledních letech mě moc těší, že se nás tam tolik schází. Vždycky, když přijdeme s rodinou, vnímáme parkoviště plné veselí a radosti, kde se slaví lidové zvyky (pekání vajíček a výplata pomlázkami). Projdeme bránu hřbitova a přicházíme do kostela svatých apoštolů Petra a Pavla, kde se děje hlavní oslava vzkříšení Krista doprovázená krásnými zpěvy, a já si říkám, kdyby rodiče vzali děti a provedli je tou bránou a přivedli je až do kostela, že by možná pocítili, co jsou opravdu Velikonoce. Dovádivá dítka by ovšem nebýt strážníků městské policie za zmíněnou branou zplundrovala hroby při honičkách s pomlázkami, překvapuje mě i brutalita, se kterou kluci mrskají holky. Ostatně i některé holky už dovedou pomlázkami mlátit kluky pěkně zostra. Proč se tak děje? Možná právě proto, že v rodinách neslaví Velikonoce jako křesťanské svátky, ve smyslu, který mají: Velikonoce Veliká noc, kdy Kristus vstal z mrtvých. Loni jste převzala cenu Křesadlo, jejíž vyhlášení se uskutečnilo pod záštitou jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, a to za dobrovolné prospěšné aktivity. S jakými pocity? Nejprve jsem byla překvapená z nominace od Farní charity, pak z toho, že jsem byla vybraná z celého regionu a ve finále z předávání ceny. Vnímala jsem tuto poctu i zástupně za spoustu mých přátel, kteří dobrovolně pracují pro charitu, pro hospic a další zařízení, i za děti, se kterými chodím koledovat při Tříkrálové sbírce. Krásné bylo i to, že jsem se tam setkala s mladými lidmi z prachatického gymnázia, kteří přebírali ocenění Dobrá parta. Ve svém volnu nesedí u počítače, nebaví se, jak je většinou pro tuhle věkovou skupinu typické, ale v hospici se věnují umírajícím, čtou jim knihy a vyprávějí si s nimi, což je obdivuhodné. Pro mě to byl sváteční den a co bylo zajímavé, že jsme ceny přebírali 28. března v den narozenin našeho slavného rodáka Jana Nepomuka Neumanna. Kdybyste mohla něco změnit na současné společnosti, co by to bylo? Možná nejenom na společnosti, ale vůbec na nás lidech, a to rychlost současné doby a tempo, do kterého jsme vtaženi a bohužel jsou do něj vtaženy i děti. Vidím, jak jsou přetížené. Třeba chceme uspořádat výlet, ale ony nemají čas, nejsme schopni dát dohromady termín, aby mohly všechny vyrazit. Vnímám jako důležité, abychom si víc uvědomovali přítomné okamžiky, vážili si jich a uměli se zastavit. Žít přítomnost, na to bychom se měli víc zaměřit. Podle mého se to neobejde bez toho, aby se zaneprázdněný člověk, vzhledem k tomu, jaké jsou na něj kladeny nároky, naučil říkat NE. Umíte oželet nějaké aktivity, umíte odmítat, abyste se mohla věnovat sama sobě, mohla rozvíjet svoje fyzično, psychično i duchovno? Přiznám se, že se to učím, že jsem spíš člověkem, který NE řekne až pudu sebezáchovy, kdy už je hodně přetížený. Mám předsevzetí a snažím se zúžit svůj hodně široký záběr a věnovat se přednostně aktivitám, do kterých můžu skutečně zapojit děti, kde můžu s nimi být, kdy jsme spolu a zároveň děláme něco užitečného. Vyptával se Václav Malina. strana třetí březen 2008

4 Ohlédnutí za roční zkušeností s novým stavebním zákonem Od 1. ledna 2007 je účinný nový stavební zákon, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2006. O této nové právní úpravě Radniční list rámcově informoval v roce 2006 v červencovém, srpnovém a zářijovém vydání. Není tedy předmětem tohoto článku popisovat změny oproti původní úpravě, na tomto místě chceme stručně zhodnotit roční zkušenost s naplňováním zákona odborem stavebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice. Uvedení nového stavebního zákona do praxe bylo bezesporu těžkým obdobím nejen pro stavební a další spolupracující úřady, ale rovněž pro stavebníky a jejich projektanty. Jasně se prokázalo, že nově zavedená důsledná ochrana neurbanizované volné krajiny představuje překážku pro realizaci mnoha stavebních záměrů. To vyústilo ve zklamání mnoha stavebníků, jejichž záměry mimo intravilán obcí bez územního plánu nejsou dle nové právní úpravy průchodné. Částečným lékem na tuto skutečnost je vymezení zastavěného území obce úřadem územního plánování (MěÚ Prachatice, jakožto obecní úřad obce s rozšířenou působností) a jeho schválení radou obce, resp. v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvem obce. Pro území města Prachatice bylo vymezení zastavěného území vydáno radou města 10. října 2007 (Radniční list informoval v listopadovém čísle loňského ročníku). Mimo tohoto zastavěného území úřad v loňském roce pořizoval vymezení zastavěného území pro dalších 13 obcí ve svém správním obvodu. Vymezení zastavěných území několika dalších obcí je v současné době odborem řešeno. Institut pořizování vymezení zastavěného území je značně náročný a znamená výrazný nárůst práce a časového vytížení odboru oproti původnímu stavu. Úplným řešením zmíněné neprůchodnosti stavebních záměrů v důsledku ochrany neurbanizované volné krajiny je vydání územního plánu. K tomu směřující činnost pořizovatele územního plánu byla v loňském roce odborem řešena celkem ve třinácti případech, což je obdobný počet jako v předcházejících letech Další výraznou změnou je razantní zavedení zjednodušujících postupů v činnosti stavebního úřadu. I tento nový přístup se výrazně projevil v činnosti odboru, když v loňském roce došlo k poklesu vydaných správních rozhodnutí stavebního úřadu oproti předcházejícím letům, což je ovšem třeba přičíst především zmíněné ochraně neurbanizované volné krajiny. Dalším důvodem jsou právě zjednodušující postupy, díky kterým např. lze častěji než dříve spojit územní řízení se stavebním (zůstala zachována podmínka jednoznačnosti poměrů v území, padlo omezení použitelnosti jen na tzv. jednoduché a liniové stavby), dále je větší výčet staveb, pro které postačí ohlášení oproti původně potřebnému stavebnímu povolení. V neposlední řadě lze zmínit zjednodušení režimu v rámci uvádění staveb do užívání, změn v užívání staveb či odstraňování staveb, kdy nově postačí ohlášení namísto dříve vyžadovaného povolení ve formě správního rozhodnutí. Počet jiných opatření vydaných stavebním úřadem v loňském roce zůstal přibližně stejný jako v předcházejících letech, ačkoli nově nevyžadují žádný povolovací postup např. velmi frekventované rekonstrukce bytových jader v panelových domech zachovávající původní dispozici, výměny oken či střešní krytiny beze změny vzhledu stavby, zateplování obvodového pláště budov do výšky 9 m apod. V této souvislosti se totiž významně projevila výše naznačená změna povolovacího režimu určitých stavebních činností z původního stavebního povolení na ohlášení. Při dosavadní aplikaci nového stavebního zákona se samozřejmě projevily četné nedomyšlenosti nové úpravy, které zbytečně srážejí její přínos v rámci koncepce zjednodušujících postupů. V rámci Radničního listu není prostor pro jejich výčet či rozbor, ani to není účel tohoto článku, velmi stručně lze zmínit např. ochranu neurbanizované volné krajiny i v případech již dříve zasíťovaných pozemků připravených pro budoucí stavbu, nevyváženost režimu u staveb oplocení, když některá vyžadují jen územní souhlas s možností provádění svépomocí, zatímco jiná územní rozhodnutí a stavební povolení s nutností provádění stavebním podnikatelem, přičemž kombinace obou režimů se v mnoha případech projevuje rovněž v rámci jednoho plotu na jeho různých úsecích. Některé z existujících nedostatků budou odstraněny novelou stavebního zákona, aktuálně projednávanou Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, další by měly být odstraněny v rámci následující novely stavebního zákona, která má být řešena v průběhu letošního roku. Ve vztahu k hodnocení nového stavebního zákona veřejností na základě dosavadní aplikační praxe je vhodné připomenout, že tato hodnocení bývají v mnoha případech ovlivněna původními očekáváními z roku 2006, která však vycházela spíše z povrchních medializovaných tiskových zpráv, nežli z rozboru textu vlastního zákona. Některá negativní hodnocení také mohou vyplývat jen z nedostatečného pochopení nové úpravy a jejích nových institutů. Uvedené však nic nemění na skutečnosti, že je potřeba větší novela stavebního zákona, která posílí jeho pozitivní přínosy v rámci koncepce zjednodušujících postupů a harmonizuje rovněž své právní okolí. Stále platí, shodně s původní právní úpravou, že nejvíce zdržujícím faktorem v práci stavebních úřadů, jsou neúplná či nesprávná podání. Je proto v zájmu stavebníků předem podání na stavebním úřadu konzultovat, aby se předešlo jeho nedostatkům a tím průtahům při vyřízení stavebního záměru. Bc. Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Komise prověří vyhrazená parkování pro těžce zdravotně postižené Komise pro vyhrazená parkovací místa při Svazu tělesně postižených Prachatice má v Komunitním centru zdravotně postižených a seniorů (klubovna), SNP 559, vyhrazené hodiny pro vyřizování záležitostí k přidělování vyhrazených parkovacích míst. Jsou to tyto dny: 20. března, 3. a 17. dubna, 15. a 29. května, 5., 12. a 19. června 2008 vždy od 9.00 do hodin. Kontakty: mobil nebo centrum.cz. V současné době má komise pro vyhrazená parkovací místa ve správě 55 vyhrazených parkovacích míst pro těžce zdravotně postižené na celém území města Prachatice. Počet neobsazených míst je sedm. I letos se rozhodli členové komise udělat prověrku vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně postižené. Spočívá v aktualizaci žádostí. Prověrka míst se dělá vždy po dvou letech užívání vyhrazeného parkovacího místa. V dubnu bude jako každý rok probíhat vydávání povolenek k parkování držitelům vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně postižené pro rok Povolenku si lze vyzvednout v Komunitním centru zdravotně postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice 3. a 17.dubna 2008 od 9 do 12 hodin. Připomínám, že držitelé vyhrazených parkovacích míst by měli buď odbor komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice nebo mne informovat o všech změnách, které v souvislosti s parkovacím místem proběhnou např. nahlásit státní poznávací značku při koupi nového automobilu apod. Barbora Poštová Ladislav Velich slavil Zastupiteli města Ladislavu Velichovi pogratuloval k významnému životnímu jubileu, 60. narozeninám, také starosta Jan Bauer. Foto Václav Malina Výroční členská schůze ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Prachatice zhodnotila 23. února 2008 aktivity za minulý rok s konstatováním, že výbor ZO rozšířil a zkvalitnil činnost organizace. Výčet akcí uspořádaných v roce 2007 se zdvojnásobil. Na jaře a na podzim se konaly Dámské jízdy pro všechny ženy z členské základny i ostatních neziskových organizací ve městě. Obnovili jsme zájezdy do divadel a rozšířili počet besed. V roce 2008 se besedy zaměřují na sociální, zdravotní a zájmovou tématiku. V dubnu pořádáme besedu o zdravé výživě s ochutnávkou. březen 2008 V září k moři, v říjnu na vinobraní Od 12. do 20. září pojedeme k moři do Chorvatska (Makarská riviéra, Gradac). Tento pobytový zájezd bude velmi dobře zorganizován pro dříve narozené i pro ostatní. Máte-li zájem, kontaktujte členky výboru na mobilní tel , Cena zájezdu je osm tisíc korun. V říjnu vyrazíme na vinobraní do Čejkovic (Morava). Připravujeme víkendové výlety do Itálie Dolomity, Německa Krimelské vodopády. Měl by se uskutečnit zájezd Poznáváme Šumavu včetně besedy. Činnost ZO sledujte v informační skříňce na Velkém náměstí v Prachaticích. Jaroslava Kletečková, Marie Maláková strana čtvrtá

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Opět po roce přišel čas adventní, jehož krásným vrcholem jsou Vánoční svátky. Tyto původně náboženské svátky konané na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Osobnosti Karlovarského kraje: Geolog, lékař a jednatel firmy

Osobnosti Karlovarského kraje: Geolog, lékař a jednatel firmy Ročník 12 číslo 12 prosinec 2014 132 000 výtisků ZDARMA do schránek Pod pokličku záchranky. Očima inspektora Jezdil jsem v autě zdravotnické záchrané služby aneb reportáž z terénu. strana 3 Karlovarský

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více