Radniční list. Starostův sloupek. Komunitní plánování zůstává věcí veřejnou. Měsíčník Města Prachatice. X. ročník, číslo 3 (březen 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Komunitní plánování zůstává věcí veřejnou. Měsíčník Města Prachatice. X. ročník, číslo 3 (březen 2008)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice X. ročník, číslo 3 (březen 2008) Starostův sloupek Nové produkty v oblasti cestovního ruchu, připravované investiční projekty, zhodnocení uplynulé turistické sezóny, to byla hlavní témata každoročního setkání představitelů města se zástupci podnikatelů v cestovním ruchu. Myslím si, že nejen na základě mnoha informací a podnětů, které zazněly na této nedávné schůzce, mohu s čistým svědomím konstatovat, že již dávno nežijeme v iluzích o nepřekonatelné atraktivnosti našeho města, okolní přírody, kvality služeb a celkové úrovni všech subjektů, které onu atraktivitu a zajímavost daného místa dlouhodobě vytvářejí. Žijeme sice v krásném prostředí, ale konkurence je veliká. Je dobře, že dokážeme společně poukázat na mnohé positivní věci, které se v loňském roce podařily, ale i sdělit nahlas slabiny, o kterých dlouhodobě víme. Mezi ony slabiny nesporně patří tzv. hluchá zimní sezóna bez významnější atrakce, velmi špatná dopravní dostupnost města, ale i taková maličkost, jakou je hlučnost a časté obtěžování turistů místními, hlavně romskými skupinkami v historickém centru. Nad rámec běžných nešvarů mě osobně trápí taktéž velká roztříštěnost subjektů, které se v jižních Čechách cestovním ruchem zabývají. Určitě se dá zapracovat na cílenější propagaci regionu nejen v zahraničí a ve městě samotném bych si moc přál větší investiční angažovanost soukromých subjektů, což ovšem úzce souvisí s velikostí Prachatic. Na druhou stranu letošní rok pravděpodobně přinese novinky v podobě nové horolezecké dráhy na Libíně, první etapu bruslařské a cyklostezky směr Lázně Leptáč, uvedení do provozu sálu Národního domu, nové trasy pro nordic walking a snad i posun k lepšímu v malém lyžařském areálu na Libínském sedle, který s podporou města provozuje občanské sdružení. Po boku každoročního, na naši velikost nadstandardního kulturního programu, to není málo. Přeji všem, kteří se cestovním ruchem živí nebo ho spoluutvářejí, úspěšnou sezónu. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Komise prověří vyhrazená parkování pro těžce zdravotně postižené (str. 2) PŘEDSTA- VUJEME: Katechetka Lenka Hanžlová doporučuje více vnímat přítomnost (str. 3) Ohlédnutí vedoucího odboru stavebně správního a regionálního rozvoje za roční zkušeností s novým stavebním zákonem (str. 4) Bilance odpadového hospodářství za rok 2007 a výhled na letošek (str. 5) Co uvádí a připravuje Muzeum české loutky a cirkusu? (str. 6) Štítek zahájí domácí soubor, Štít poprvé okusí ochotníci ze Čkyně (str. 7) Komunitní plán se zabývá např. sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, mateřskými centry nebo sociální rehabilitací. Nejen zdravotně postižené děti si mohou lebedit nebo dovádět v rehabilitačním bazénku v DDM Prachatice. Foto Jana Rabenhauptová Komunitní plánování zůstává věcí veřejnou V listopadu 2005 jsem poprvé v Radničním listu informovala, že se v Prachaticích začalo komunitně plánovat v oblasti sociálních služeb. Po získání dotace z Jihočeského kraje a prostředků Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního programu GS podpora sociální integrace v Jihočeském kraji občanské sdružení Chance in Nature zahájilo samostatný proces. Po roce tak máme dokument Komunitní plán sociálních služeb území Chance in Natrure Local Action Group a území obce s rozšířenou působností Prachatice, včetně města Prachatice jako takového. Partnery projektu byly, krom Města Prachatice, Úřad práce Prachatice a o. s. Rybka Husinec. V minulém Radničním listu jste se dočetli, že sociální služby v Prachaticích mají svůj katalog, v tištěné i zvukové podobě, DVD Sociální služby v Prachaticích a okolí. Hlavním výstupem je však strategický dokument, který navrhuje konkrétní cíle a opatření k tomu, aby se sociální služby na našem území koordinovaly, zkvalitňovaly a přizpůsobovaly potřebám občanů. Dokument, který projedná v březnu zastupitelstvo města, vznikal v období zavádění nového zákona o sociálních službách, je výsledkem dvouleté práce několika desítek lidí. Je prvním materiálem, který stanovuje vize a priority, následně pak opatření a aktivity v dané oblasti. Hlavní přínos je ve zprůhlednění systému poskytování sociálních služeb a v efektivnějším vynakládání veřejných finančních prostředků. Důležitým přínosem komunitního plánování, které je založeno na partnerství, dialogu a vyjednávání, je posílení pocitu sounáležitosti v partnerském přístupu všech účastníků zadavatelů, poskytovatelů a především uživatelů nabízených sociálních služeb. Potřeby a priority rozvoje sociálních služeb jsou vytvářeny přímo lidmi daného území, prolínají se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a dalšími strategickými dokumenty (Strategický plán rozvoje města Prachatice na dané období atd.) Na komunitním plánu pracovaly ve městě čtyři pracovní skupiny: osob se zdravotním postižením, seniorů, osob ohrožených sociálním vyloučením a rodin s dětmi. Občané se ve třech veřejných projednáváních měli možnost k sociálním službám vyjádřit osobně i prostřednictvím zřízené ové pošty nebo v dotazníkovém šetření. Uskutečnilo se přes 40 jednání i setkání s poskytovateli sociálních služeb, zastupiteli, poslanci pro zdravotní a sociální problematiku či vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Při komunitním plánování bylo využito mapování zdrojů vhodných k realizaci, analýz, dotazníkových šetření, řízených rozhovorů Komunitní plán zahrnuje čtyři priority: podpora seniorů, podpora osob se zdravotním postižením, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, podpora rodin s dětmi. Řeší celkem 22 opatření a navrhuje 62 aktivit, které nesměřují jen k Městu Prachatice, ale ke všem poskytovatelům sociálních služeb. Řada z nich je již naplňována (pokračování projektu Prachatice město bez bariér, kde jsme předložili na SFDI konkrétní řešení úprav komunikací, vznik hřiště pro děti s těžkým zdravotním postižením, ale i bezpečný průchod z III. bytového okrsku přes Štěpánčin park do města, v oblasti osob ohrožených sociálním vyloučením se intenzivně pracuje na dokončení projektu RE START víceúčelového sociálního zařízení). V dokumentu jsou i cíle dlouhodobé, např. řešení bydlení pro seniory, zřízení sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení, zúžení poradenských služeb a jejich zkvalitnění. Proces komunitního plánování by měl být stále živý a hlavně by měl být věcí veřejnou, aby se nám podařilo společně zlepšit život v našem městě. K zasílání podnětů, připomínek a návrhů využívejte ovou adresu Hanka Rabenhauptová

2 Místní akční skupina (dále jen MAS) je občanským sdružením podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působí na území Prachaticka, Vlachovobřezska a Čkyňska od roku Sdružuje tyto tři zmíněné mikroregiony o celkové rozloze 378 km 2, které jsou v současné době tvořeny 30 členskými obcemi, v nichž žije více jak 25 tisíc obyvatel. Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy. Tento rozvoj může být zajištěn pouze prostřednictvím partnerství všech aktérů na území, proto se místní akční skupina stala zázemím a způsobem komunikace a realizace rozvojových plánů. Místní akční skupina reprezentuje region a realizované projekty doma i v zahraničí a navazuje kontakty s partnery na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni. V letech 2005 a 2006 bylo toto sdružení finančně podpořeno v rámci iniciativy LEADER+, jejíž garantem bylo Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci této iniciativy bylo podpořeno pouze 10 MAS z celé České republiky, což lze považovat za velký úspěch aktivních aktérů tohoto sdružení. Na území MAS tak mohly být realizovány projekty za více jak 16,5 milionu korun. V rámci vyhlášených výzev pro předkládání projektů bylo vybráno celkem 28 projektových záměrů. Největší iniciativu projevily obce s mikroregiony (celkem 19 projektů) a posléze neziskové organizace (6 projektů). Tato podpora se stala impulsem pro další práci regionálních podnikatelů, březen 2008 Radniční list Místní akční skupinu Chance in nature čeká na rozhodnutí ministerstva Dovolím si vás v krátkosti seznámit se stavem financování a přípravy závazných ukazatelů rozpočtu škol a školských zařízení v Jihočeském kraji a tudíž i v regionu pověřené obce III typu. Financování v oblasti školství vychází z materiálu MŠMT č. j. 790/ Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2008 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro regionální školství ve správě územně správních celků. V uvedeném materiálu je proveden rozpis finančních prostředků státního rozpočtu pro jednotlivé kraje k financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí v roce Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje (OŠMT) provedl rozborem výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu za rok Z rozboru vyplývá, že průměrný plat zaměstnanců v obecním školství dosáhl v roce 2007 hodnoty Kč a oproti roku 2006 vzrostl o 5,02 %, což je více, než by odpovídalo předepsanému růstu pouze tarifních platů, vyplývajícímu z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zároveň bylo dosaženo nenárokové složky platů zaměstnanců obecního školství v procentním vyjádření na úrovni 10,12 %. Meziroční pokles počtu zaměstnanců byl vzhledem k poklesu počtu výkonů malý, pouze o 37,44 úvazků, což činí 0,46 %. V současné době bylo provedeno pořízení výkonů rozhodných pro stanovení rozpočtu a jejich kontrola. Nyní zaměstnanci OŠMT Jihočeského kraje na základě vyplněných tabulek mzdových rozvah počítají hodnoty nárokové složky průměrných platů a platových stupňů pro jednotlivé kategorie pracovníků a druhy škol a školských zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo vydáno nové nařízení vlády, kterým by se měnily tarifní platy, lze očekávat změnu nárokové složky průměrných platů pouze z důvodů změny průměrného platového stupně nebo ojedinělých změn struktury zaměstnanců z hlediska jejich zařazení do platových tříd, popřípadě změn příplatků, které tvoří nárokovou složku platu. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy deklaroval, že při stanovení krajských normativů bude usilovat o zvýšení ukazatele průměrného platu pedagogů i nepedagogických zaměstnanců oproti roku 2007 o 2,8 %, o které byly zvýšeny mzdové části republikových normativů. MŠMT tak zohlednilo v návrhu státního rozpočtu deklarované zajištění nárůstu mezd zaměstnanců regionálního školství o 1,5 % a následně při schvalování státního rozpočtu dále přidané 1,3 %. Vzhledem ke klesajícím výkonům v obecním i krajském školství, na které jsou republikové normativy aplikovány, je meziroční nárůst finančních prostředků, poskytnutých regionálnímu školství Jihočeského kraje ze státního rozpočtu pouze 1,87 %. Skutečné zvýšení hodnoty ukazatele průměrných platů při stanovení krajských normativů také závisí na uplatnění vlivu změn výkonů škol a školských zařízení, které nejsou zohledněny při rozpisu státního rozpočtu krajům. Takovými změnami výkonů, spadajícími do věkové kategorie šest až čtrnáct let, jsou zejména počty žáků ve školních družinách a klubech, v základních uměleckých školách, změny individuálně integrovaných žáků a asistentů pedagoga a další. MŠMT při rozpisu státního rozpočtu krajům k těmto změnám nepřihlíží, avšak rozpis z úrovně kraje jednotlivým školám a školským zařízením musí tyto změny výkonů finančně krýt. Metodika rozpisu přímých výdajů se pro školství v Jihočeském kraji v roce 2008 významněji nemění. Mgr. Růžena Štemberková neziskových organizací i veřejného sektoru, což se projevilo např. v počtu konaných společných schůzek vrcholných orgánů tohoto sdružení. Mimo výše zmiňovanou iniciativu LEADER+ se toto občanské sdružení aktivně zapojilo do řady mezinárodních projektů, mezi které lze uvést organizaci kooperačního víkendu místních akčních skupin podpořeného z Dispozičního fondu Interreg IIIA ČR Bavorsko popř. účast na mezinárodních konferencích a workshopech v Holandsku, Itálii a Korsice. V rámci tuzemských aktivit patří mezi stěžejní aktivity organizace konference LEADER+ na území Chance in nature, která se konala v červnu 2007 v Malenicích, Vlachově Březí, Husinci a Prachaticích či projekt Komunitního plánování sociálních služeb v regionu MAS Chance in nature a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice. V současné době čekáme na rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, kam v závěru loňského roku toto sdružení předložilo žádost v rámci tzv. Programu rozvoje venkova na realizaci místní rozvojové strategie zpracované na období let Této výzvy se zúčastnily téměř všechny MAS v České republice (celkem 102 MAS), čímž se podstatně zvýšila konkurence mezi úspěšnými a neúspěšnými. V případě úspěchu se MAS Chance in nature může těšit na finanční dotaci v rozmezí 50 až 70 miliónu korun, kterou bude administrovat a rozdělovat potenciálním zájemcům z celého zájmového území. Mgr. Jiří Srch Co nového Zkontrolujte si občanské průkazy ve financování regionálního školství? Rovněž občanů města Prachatice se týká skutečnost, že v roce 2008 dochází k poslední etapě výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Jedná se pouze o občanské průkazy bez strojově čitelné zóny ( růžové ) vydané do 31.prosince Tyto občanské průkazy jsou platné pouze do 31. prosince Pro držitele zelených občanských průkazů, které v dolní části obsahují strojově čitelnou zónu a byly vydány například v roce 2001, je důležitá informace, že jsou platné do data uvedeného v tomto dokladu. Ve vlastním zájmu by si občané měli své průkazy zkontrolovat a o výměnu zažádat včas. Tato povinnost se nevztahuje na občany narozené do 31. prosince V některých případech však bohužel dochází k situacím, že starší občany chybně informují poštovní doručovatelé a nabádají je k výměně dosavadního občanského průkazu pod pohrůžkou nevydání starobního důchodu. Pokud si někdo není jist platností svého dosavadního občanského průkazu, je nejsnazším řešením se osobně nebo telefonicky informovat na odboru vnitřních věcí městského úřadu (pracoviště občanských průkazů, event. matrika). Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Odbor školství a odborová organizace poděkují učitelům společně I když mezinárodní svátek učitelů připadá na první říjnové dny, v České republice je stanoven na termín březnový. V letošním roce, jak byla nastartována tradice v roce minulém, zorganizují představitelé Městského úřadu Prachatice, odboru školství, ve spolupráci s oblastní odborovou organizací OROS řízenou Mgr. Novotným opět společnou děkovnou akci pro pedagogické sbory, které působí v pověřené obci Prachatice III. Této akce se zúčastní zástupci jednotlivých školských zařízeních působící ve vytyčené oblasti a zástupci odborů. Všem pedagogům i ostatním zaměstnancům ve školských zařízeních patří naše společné poděkování za vykonanou práci, jejich velkou trpělivost, optimismus, energii a vytrvalost. Zároveň jim do dalších let přejeme pilné a svědomité žáky, radost ze života a především pevné zdraví. Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Děti užívaly jarních prázdnin, učitelé se vzdělávali Po dva dny, 7. a 8. února, se pedagogové ZŠ Zlatá stezka 240 vzdělávali. V kurzu pod názvem Respektovat a být respektován Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání se věnovali problematice partnerského a mocenského přístupu ve výchově, efektivních a neefektivních způsobů komunikace. Dále se zabývali otázkou trestů, odměn a pochval ve výchově a jejich riziky. Zároveň se seznámili s alternativami, které působí pozitivně na vztahy a sebeúctu dítěte, a které podporují vnitřní motivaci, nutnou pro rozvoj klíčových kompetencí určených rámcovým vzdělávacím programem. Kurz byl organizován v rámci projektu Školní vzdělávací program ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, který získal finanční podporu z prostředků Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR, o němž byla veřejnost již několikrát informována. Další informace o tomto projektu lze získat na /stezka. strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Katechetka doporučuje více vnímat přítomnost Mgr. Lenka Hanžlová katechetka, učitelka nepovinného předmětu náboženství Datum a místo narození: 1. září 1970 v Prachaticích Rodinný stav: vdaná Děti: dcera Kristýna (narozena v r. 1997) Dosažené vzdělání: Základní škola Vodňanská Prachatice ( ), poté střední odborné učiliště v Českých Budějovicích (v roce 1987 vyučena prodavačkou hodin a klenotů pro Klenoty Praha s. p., dvouleté nástavbové studium v oboru uzavřela maturitou v květnu 1989). V letech dálkové bakalářské studium teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice, poté dálkové magisterské studium ( ). Dosavadní kariéra: V původní profesi prodavačky hodin a klenotů pracovala dva roky v Českých Budějovicích a následně dva roky v Prachaticích. V roce 1991, po aukci prodejny, k jejímu novému majiteli nenastoupila. Dilema, co dál, prakticky ze dne na den vyřešila nabídka učit náboženství. Současně začala studovat vysokou školu. Koníčky: aktivity s dětmi, cestování, poslech dobré muziky, toulky šumavskou přírodou Kdo vás oslovil s nabídkou učit náboženství? Po takzvané sametové revoluci byl větší hlad po náboženství, duchovních věcech, a tak se nedostávalo učitelů náboženství pro děti. Do Prachatic dojížděla vyučovat řádová sestřička z Lomce u Vodňan. Když jsem začala studovat teologii, řekla zdejšímu panu děkanovi Havrdovi, že bych mohla jít učit. Ze dne na den jsem se ocitla mezi dětmi, ale je pravda, že už jako malá, od mateřské školy, jsem si přála být učitelkou. Přesto to tehdy bylo překvapení. Nikdy, zvlášť před rokem 1989, by mě nenapadlo, že budu učitelkou náboženství. Vyučujete náboženství na prachatických základních školách a také v Husinci. Jaké to je v současné supermoderní době? Myslím, že výuka náboženství na základní školy patří. Jeden známý jihočeský psychiatr a zároveň teolog Max Kašparů říká, že člověk je takový trojrozměrník, kterého můžeme přirovnat k židličce na třech nožičkách. Aby člověk opravdu byl člověkem, má rozvíjet fyzickou, psychickou, ale i svou duchovní stránku, která je v každém z nás. Dítě se podle mého má už od útlého dětství setkávat s náboženskými hodnotami. Každý člověk se ptá po smyslu života a křesťanství mu dává odpověď, takže je dobře, že se s ním děti setkají. Rozhodnutí, zda budou později žít jako křesťané, je na jejich svobodě. Jedenkrát týdně za dětmi docházím do škol. Ve školách učím většinou děti z prvního stupně. Děti z druhého stupně docházejí na farní úřad. Spojují se ze všech škol i z gymnázia. Celkem učím se svými kolegy kolem stovky dětí. Jak se pohybovala křivka počtu vašich žáků od začátku devadesátých let minulého století do současnosti? Po roce 1991 jich bylo v Prachaticích kolem 200. Přicházelo více starších dětí, které toužily po křtu. Od druhé poloviny devadesátých let se držíme zhruba na stejném počtu. Dětí neubývá ani nepřibývá. Jsou děti, které mě znají ze školy nebo z různých besed, zajímají se o témata křesťanství, bibli, osobu Ježíše, ale rodiče jim hodiny náboženství nechtějí dovolit. V takových případech musím respektovat rozhodnutí rodiny. Dokud nemám podepsanou přihlášku od rodičů, dítě chodit nemůže. Děti z praktikujících katolických rodin, kde rodiče chodí pravidelně na bohoslužby, docházejí na náboženství přirozeně jako na jiné předměty ve škole. Berou to jako samozřejmost. Setkáváte se s vyhrocenými názory, že náboženství je svým způsobem demagogie? Osobně jsem se s takovým názorem nesetkala, nikdo mi to takto tvrdě neřekl. Co vás napadá, když se ohlédnete za sedmnáctiletým působením v katechezi? Bezprostředně to, že se mi zpočátku učilo daleko snáz, byl daleko větší hlad a daleko větší otevřenost i pro duchovní věci a byla jsem mladší. Postupem času mi připadá, že když lidé slyší slovo křesťanství, utváří se v nich jakýsi blok. Určitě je to i tím, v čem jsme vyrůstali předtím a co jsme se dozvídali ve škole. Panují i lecjaké předsudky mezi lidmi o víře, o církvi. Myslím si, že jsme jako národ velmi nevzdělaní v náboženských otázkách. Co je nejtěžší na poslání katechetky? Když se děti ptají na věci těžko vyslovitelné slovy a vy je musíte převést do slov a ještě do dětské řeči. Člověk si potom skutečně vzpomíná na evangelijní příběhy z bible, kdy Pán Ježíš chodí mezi lidmi a vypráví jim v podobenstvích, a musí na různých přirovnáních z běžného života ukazovat věci skryté. Například teď před Velikonocemi téma oběti tak jako zrno v zemi musí odumřít, aby vydalo užitek v novém klasu, tak i my musíme umět ztrácet, abychom svým životem přinášeli užitek. Nejtěžší na poslání katechetky je také učit vlastním, dobrým příkladem: Kdo není zapálen, nemůže zapalovat. Co dětem nejvíc chybí v době, kdy využívají technické vymoženosti a mají značnou volnost? Dnešním dětem chybí přirozené vnímání světa. Dřív se děti, zejména v malotřídkách na venkově, učily více venku, pobývaly hodně v přírodě a mnoho věcí si mohly osahat. V současné době jsou děti o tyto zážitky chudší. Třeba řeč symbolů, to je něco, co je pro dnešní děti strašně náročné, například symboly světla, vody Hodina náboženství třeba začíná tím, že přinesu ulitu šnečka, děti si ji mohou osahat a žasnout, jak je krásná. To jim počítač nedá. Jak budete prožívat Velikonoce? Čím jsem starší, tím se víc na Velikonoce těším a mám je víc ráda. Jako dítě jsem se spíš těšila na Vánoce, ale teď intenzivněji vnímám Velikonoce a jejich křesťanské poselství. Ježíš, který se vydal za nás za všechny, aby nás zachránil pro věčný život, to je jádro Velikonoc, láska, která se vydává. Těším se na bohoslužby ve Svatém týdnu. V prachatické farnosti je již pěknou tradicí sejít se s dětmi dopoledne na Velký pátek, kdy už mají prázdniny, na takzvané dětské křížové cestě. Děti mají možnost prožít přímo v den utrpení Krista, modlitbu křížové cesty s jednoduššími texty a se zpěvem. Těším se také na Velikonoční pondělí na hřbitov. V posledních letech mě moc těší, že se nás tam tolik schází. Vždycky, když přijdeme s rodinou, vnímáme parkoviště plné veselí a radosti, kde se slaví lidové zvyky (pekání vajíček a výplata pomlázkami). Projdeme bránu hřbitova a přicházíme do kostela svatých apoštolů Petra a Pavla, kde se děje hlavní oslava vzkříšení Krista doprovázená krásnými zpěvy, a já si říkám, kdyby rodiče vzali děti a provedli je tou bránou a přivedli je až do kostela, že by možná pocítili, co jsou opravdu Velikonoce. Dovádivá dítka by ovšem nebýt strážníků městské policie za zmíněnou branou zplundrovala hroby při honičkách s pomlázkami, překvapuje mě i brutalita, se kterou kluci mrskají holky. Ostatně i některé holky už dovedou pomlázkami mlátit kluky pěkně zostra. Proč se tak děje? Možná právě proto, že v rodinách neslaví Velikonoce jako křesťanské svátky, ve smyslu, který mají: Velikonoce Veliká noc, kdy Kristus vstal z mrtvých. Loni jste převzala cenu Křesadlo, jejíž vyhlášení se uskutečnilo pod záštitou jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, a to za dobrovolné prospěšné aktivity. S jakými pocity? Nejprve jsem byla překvapená z nominace od Farní charity, pak z toho, že jsem byla vybraná z celého regionu a ve finále z předávání ceny. Vnímala jsem tuto poctu i zástupně za spoustu mých přátel, kteří dobrovolně pracují pro charitu, pro hospic a další zařízení, i za děti, se kterými chodím koledovat při Tříkrálové sbírce. Krásné bylo i to, že jsem se tam setkala s mladými lidmi z prachatického gymnázia, kteří přebírali ocenění Dobrá parta. Ve svém volnu nesedí u počítače, nebaví se, jak je většinou pro tuhle věkovou skupinu typické, ale v hospici se věnují umírajícím, čtou jim knihy a vyprávějí si s nimi, což je obdivuhodné. Pro mě to byl sváteční den a co bylo zajímavé, že jsme ceny přebírali 28. března v den narozenin našeho slavného rodáka Jana Nepomuka Neumanna. Kdybyste mohla něco změnit na současné společnosti, co by to bylo? Možná nejenom na společnosti, ale vůbec na nás lidech, a to rychlost současné doby a tempo, do kterého jsme vtaženi a bohužel jsou do něj vtaženy i děti. Vidím, jak jsou přetížené. Třeba chceme uspořádat výlet, ale ony nemají čas, nejsme schopni dát dohromady termín, aby mohly všechny vyrazit. Vnímám jako důležité, abychom si víc uvědomovali přítomné okamžiky, vážili si jich a uměli se zastavit. Žít přítomnost, na to bychom se měli víc zaměřit. Podle mého se to neobejde bez toho, aby se zaneprázdněný člověk, vzhledem k tomu, jaké jsou na něj kladeny nároky, naučil říkat NE. Umíte oželet nějaké aktivity, umíte odmítat, abyste se mohla věnovat sama sobě, mohla rozvíjet svoje fyzično, psychično i duchovno? Přiznám se, že se to učím, že jsem spíš člověkem, který NE řekne až pudu sebezáchovy, kdy už je hodně přetížený. Mám předsevzetí a snažím se zúžit svůj hodně široký záběr a věnovat se přednostně aktivitám, do kterých můžu skutečně zapojit děti, kde můžu s nimi být, kdy jsme spolu a zároveň děláme něco užitečného. Vyptával se Václav Malina. strana třetí březen 2008

4 Ohlédnutí za roční zkušeností s novým stavebním zákonem Od 1. ledna 2007 je účinný nový stavební zákon, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2006. O této nové právní úpravě Radniční list rámcově informoval v roce 2006 v červencovém, srpnovém a zářijovém vydání. Není tedy předmětem tohoto článku popisovat změny oproti původní úpravě, na tomto místě chceme stručně zhodnotit roční zkušenost s naplňováním zákona odborem stavebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice. Uvedení nového stavebního zákona do praxe bylo bezesporu těžkým obdobím nejen pro stavební a další spolupracující úřady, ale rovněž pro stavebníky a jejich projektanty. Jasně se prokázalo, že nově zavedená důsledná ochrana neurbanizované volné krajiny představuje překážku pro realizaci mnoha stavebních záměrů. To vyústilo ve zklamání mnoha stavebníků, jejichž záměry mimo intravilán obcí bez územního plánu nejsou dle nové právní úpravy průchodné. Částečným lékem na tuto skutečnost je vymezení zastavěného území obce úřadem územního plánování (MěÚ Prachatice, jakožto obecní úřad obce s rozšířenou působností) a jeho schválení radou obce, resp. v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvem obce. Pro území města Prachatice bylo vymezení zastavěného území vydáno radou města 10. října 2007 (Radniční list informoval v listopadovém čísle loňského ročníku). Mimo tohoto zastavěného území úřad v loňském roce pořizoval vymezení zastavěného území pro dalších 13 obcí ve svém správním obvodu. Vymezení zastavěných území několika dalších obcí je v současné době odborem řešeno. Institut pořizování vymezení zastavěného území je značně náročný a znamená výrazný nárůst práce a časového vytížení odboru oproti původnímu stavu. Úplným řešením zmíněné neprůchodnosti stavebních záměrů v důsledku ochrany neurbanizované volné krajiny je vydání územního plánu. K tomu směřující činnost pořizovatele územního plánu byla v loňském roce odborem řešena celkem ve třinácti případech, což je obdobný počet jako v předcházejících letech Další výraznou změnou je razantní zavedení zjednodušujících postupů v činnosti stavebního úřadu. I tento nový přístup se výrazně projevil v činnosti odboru, když v loňském roce došlo k poklesu vydaných správních rozhodnutí stavebního úřadu oproti předcházejícím letům, což je ovšem třeba přičíst především zmíněné ochraně neurbanizované volné krajiny. Dalším důvodem jsou právě zjednodušující postupy, díky kterým např. lze častěji než dříve spojit územní řízení se stavebním (zůstala zachována podmínka jednoznačnosti poměrů v území, padlo omezení použitelnosti jen na tzv. jednoduché a liniové stavby), dále je větší výčet staveb, pro které postačí ohlášení oproti původně potřebnému stavebnímu povolení. V neposlední řadě lze zmínit zjednodušení režimu v rámci uvádění staveb do užívání, změn v užívání staveb či odstraňování staveb, kdy nově postačí ohlášení namísto dříve vyžadovaného povolení ve formě správního rozhodnutí. Počet jiných opatření vydaných stavebním úřadem v loňském roce zůstal přibližně stejný jako v předcházejících letech, ačkoli nově nevyžadují žádný povolovací postup např. velmi frekventované rekonstrukce bytových jader v panelových domech zachovávající původní dispozici, výměny oken či střešní krytiny beze změny vzhledu stavby, zateplování obvodového pláště budov do výšky 9 m apod. V této souvislosti se totiž významně projevila výše naznačená změna povolovacího režimu určitých stavebních činností z původního stavebního povolení na ohlášení. Při dosavadní aplikaci nového stavebního zákona se samozřejmě projevily četné nedomyšlenosti nové úpravy, které zbytečně srážejí její přínos v rámci koncepce zjednodušujících postupů. V rámci Radničního listu není prostor pro jejich výčet či rozbor, ani to není účel tohoto článku, velmi stručně lze zmínit např. ochranu neurbanizované volné krajiny i v případech již dříve zasíťovaných pozemků připravených pro budoucí stavbu, nevyváženost režimu u staveb oplocení, když některá vyžadují jen územní souhlas s možností provádění svépomocí, zatímco jiná územní rozhodnutí a stavební povolení s nutností provádění stavebním podnikatelem, přičemž kombinace obou režimů se v mnoha případech projevuje rovněž v rámci jednoho plotu na jeho různých úsecích. Některé z existujících nedostatků budou odstraněny novelou stavebního zákona, aktuálně projednávanou Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, další by měly být odstraněny v rámci následující novely stavebního zákona, která má být řešena v průběhu letošního roku. Ve vztahu k hodnocení nového stavebního zákona veřejností na základě dosavadní aplikační praxe je vhodné připomenout, že tato hodnocení bývají v mnoha případech ovlivněna původními očekáváními z roku 2006, která však vycházela spíše z povrchních medializovaných tiskových zpráv, nežli z rozboru textu vlastního zákona. Některá negativní hodnocení také mohou vyplývat jen z nedostatečného pochopení nové úpravy a jejích nových institutů. Uvedené však nic nemění na skutečnosti, že je potřeba větší novela stavebního zákona, která posílí jeho pozitivní přínosy v rámci koncepce zjednodušujících postupů a harmonizuje rovněž své právní okolí. Stále platí, shodně s původní právní úpravou, že nejvíce zdržujícím faktorem v práci stavebních úřadů, jsou neúplná či nesprávná podání. Je proto v zájmu stavebníků předem podání na stavebním úřadu konzultovat, aby se předešlo jeho nedostatkům a tím průtahům při vyřízení stavebního záměru. Bc. Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Komise prověří vyhrazená parkování pro těžce zdravotně postižené Komise pro vyhrazená parkovací místa při Svazu tělesně postižených Prachatice má v Komunitním centru zdravotně postižených a seniorů (klubovna), SNP 559, vyhrazené hodiny pro vyřizování záležitostí k přidělování vyhrazených parkovacích míst. Jsou to tyto dny: 20. března, 3. a 17. dubna, 15. a 29. května, 5., 12. a 19. června 2008 vždy od 9.00 do hodin. Kontakty: mobil nebo centrum.cz. V současné době má komise pro vyhrazená parkovací místa ve správě 55 vyhrazených parkovacích míst pro těžce zdravotně postižené na celém území města Prachatice. Počet neobsazených míst je sedm. I letos se rozhodli členové komise udělat prověrku vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně postižené. Spočívá v aktualizaci žádostí. Prověrka míst se dělá vždy po dvou letech užívání vyhrazeného parkovacího místa. V dubnu bude jako každý rok probíhat vydávání povolenek k parkování držitelům vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně postižené pro rok Povolenku si lze vyzvednout v Komunitním centru zdravotně postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice 3. a 17.dubna 2008 od 9 do 12 hodin. Připomínám, že držitelé vyhrazených parkovacích míst by měli buď odbor komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice nebo mne informovat o všech změnách, které v souvislosti s parkovacím místem proběhnou např. nahlásit státní poznávací značku při koupi nového automobilu apod. Barbora Poštová Ladislav Velich slavil Zastupiteli města Ladislavu Velichovi pogratuloval k významnému životnímu jubileu, 60. narozeninám, také starosta Jan Bauer. Foto Václav Malina Výroční členská schůze ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Prachatice zhodnotila 23. února 2008 aktivity za minulý rok s konstatováním, že výbor ZO rozšířil a zkvalitnil činnost organizace. Výčet akcí uspořádaných v roce 2007 se zdvojnásobil. Na jaře a na podzim se konaly Dámské jízdy pro všechny ženy z členské základny i ostatních neziskových organizací ve městě. Obnovili jsme zájezdy do divadel a rozšířili počet besed. V roce 2008 se besedy zaměřují na sociální, zdravotní a zájmovou tématiku. V dubnu pořádáme besedu o zdravé výživě s ochutnávkou. březen 2008 V září k moři, v říjnu na vinobraní Od 12. do 20. září pojedeme k moři do Chorvatska (Makarská riviéra, Gradac). Tento pobytový zájezd bude velmi dobře zorganizován pro dříve narozené i pro ostatní. Máte-li zájem, kontaktujte členky výboru na mobilní tel , Cena zájezdu je osm tisíc korun. V říjnu vyrazíme na vinobraní do Čejkovic (Morava). Připravujeme víkendové výlety do Itálie Dolomity, Německa Krimelské vodopády. Měl by se uskutečnit zájezd Poznáváme Šumavu včetně besedy. Činnost ZO sledujte v informační skříňce na Velkém náměstí v Prachaticích. Jaroslava Kletečková, Marie Maláková strana čtvrtá

5 Bilance odpadového hospodářství za rok 2007 a výhled na letošek Ve městě Prachatice občané v roce 2007 vyprodukovali celkem 2939 tun komunálních odpadů. Z tohoto množství vytřídili 85,5 tun barevného skla, 60 t plastů, 114 t papíru, 16 t železa a 0,25 t kompozitních obalů (tetrapaky). To je o zhruba 11% více než v roce V loňském roce bylo nakoupeno 10 nových kontejnerů na tříděné odpady (5 na papír, 5 na plasty) a v rámci projektu Jihočeského kraje a společnosti EKOKOM jsme obdrželi zdarma 36 sklolaminátových kontejnerů se spodním výsypem na bílé sklo. Celkem je rozmístěno na 42 stanovištích 167 ks kontejnerů (46 na papír, 53 na plasty, 36 na barevné a 32 na bílé sklo). Nově byla zřízena stanoviště v ulici Budovatelská č. p (dvojčata), Slámova č. p (Garnet), Liliová a Italská (box) a jeden kontejner na plasty byl na žádost osadního výboru umístěn do Osek. Během roku se namátkově sleduje plnění jednotlivých kontejnerů pracovníky odboru životního prostředí a městskou policií. Za vytříděné odpady (papír, sklo, plasty a kovy) dostává Město Prachatice od společnosti EKOKOM finanční příspěvek. Jeho výše se odvíjí od druhů a množství vytříděných odpadů, počtu kontejnerů na tříděné odpady rozmístěné ve městě a na frekvenci jejich vyvážení. Takto získalo město příspěvek ve výši 563 tisíc korun, který je využíván na další rozvoj odpadového hospodářství ve městě. Je nutné si též uvědomit, že pokud vytříděné odpady neskončí na skládce, šetří se její kapacita a město rovněž ušetří přibližně 320 tisíc korun za odpady, které tam nejsou uloženy. Papír, plasty a barevné sklo sváží Technické služby Prachatice stejným vozem jako komunální odpady a někteří občané mají představu, že i tyto vytříděné suroviny končí na skládce Libínské Sedlo. Není to pravda, suroviny jsou odváženy k dalšímu zpracování do Českých Budějovic, plasty na třídící linku do Strakonic. Bílé sklo se sváží nákladním autem s hydraulickou rukou a je rovněž odváženo do Českých Budějovic. I v minulém roce proběhla v rámci jarního úklidu již tradiční sběrová akce na podporu třídění odpadů ve městě tzv. železná sobota. Celkem bylo sebráno 4,3 t železného odpadu. Ve sběrném dvoře v Mlýnské ulici funguje od roku 2006 sběrné místo vyřazených elektrozařízení. Zde občané města odevzdávají veškeré vyprodukované elektroodpady (např. lednice, mrazáky, televizory, počítače, pračky, sporáky, vysavače, el. nářadí a jiné elektrické spotřebiče), které pochází z domácností. Ve sběrném dvoře bylo v loňském roce sebráno 22 tun televizorů, video a audio zařízení a 20 tun chladniček a mrazáků, 11 tun pneumatik a 4 tuny ostatních nebezpečných odpadů. Do velkoobjemových kontejnerů občané odložili celkem 415 tun objemných odpadů a 143 t stavební suti. Od 1. ledna 2007 vstoupila v platnost nová vyhláška o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území města Prachatice, která stanovila jasná pravidla ve sběru odpadů (max. množství stavební suti 200 kg na domácnost/ rok, 4 ks pneumatik na osobu/rok, ukončení sběru eternitu, dehtové lepenky, asfaltu, oken). Tím došlo k odstranění nekontrolovatelného sběru především stavebních odpadů, který velmi finančně zatěžoval provoz sběrného dvoru. Z hlediska komunálních odpadů je na území města celkem 118 stanovišť s 207 kontejnery, přičemž 98 kontejnerů na sídlišti se vyváží dvakrát týdně. Dále je ještě ve městě a okolních osadách cca 1365 ks popelnic. V loňském roce bylo občanům vydáno 108 ks nových popelnic a 7 kontejnerů. Od roku 2003 se ve městě budují nové plochy a přístřešky na kontejnery. V roce 2007 bylo na stavbu přístřešků a zpevněných ploch vyčleněno v rozpočtu celkem 450 tisíc korun. V této částce je současně zahrnuto 100 tisíc korun na údržbu stávajících boxů na popelnice a kontejnery. Začátkem roku byly instalovány dva další přístřešky v ulici Na Sadech , nová plocha na kontejnery na Skalce (u DPS), plocha na čtyři kontejnery (Slámova 462, Garnet), přístřešek včetně plochy pro kontejner Na Sadech a dvě plochy na kontejnery v ulici Liliová. Nad rámec původních záměrů byla vybudována plocha pro tři kontejnery v ulici Volovická. Zároveň s výstavbou nových ploch a přístřešků jsou likvidovány staré boxy, které jsou v havarijním stavu. V rámci realizace projektu regenerace sídliště byl instalován nový přístřešek v ulici Národní č. p a tři přístřešky v ulici Mírová. Loni Město Prachatice zaplatilo za systém nakládání s odpady celkem 10,2 miliónů korun. Na poplatcích od občanů a dalších příjmech z odpadového hospodářství město získalo 6,6 milionů korun. Z uvedených čísel jednoznačně vyplývá, že město systém dotovalo částkou 3,6 miliónu korun. Od 1. ledna 2007 se sice zvýšil poplatek za odvoz komunálních odpadů na 500 korun za osobu/rok, ale ani toto zvýšení nevyřešilo prohlubující se deficit mezi příjmy a výdaji. Dle současně platné legislativy však není možné tento poplatek dále zvyšovat. V souladu s Plánem odpadového hospodářství Města Prachatice bude v roce 2008 realizována řada opatření ke zlepšení fungování systému nakládání s komunálními odpady. Bude dále rozšiřován počet sběrných stanic pro zkrácení donáškové vzdálenosti odpadů od občanů v jednotlivých částech města. Vytipována jsou další místa na umístění kontejnerů (Lázně sv. Markéty, U Rybníčku, Primátorská), dále dojde k posílení stanovišť Osecká, SNP, Cvrčkov, Zahradní a dalších dle aktuální potřeby. V průběhu roku budou vyměněny kontejnery na barevné sklo za sklolaminátové kontejnery se spodním výsypem (investice 450 tisíc korun) pro sjednocení systému svozu skla. Vyřazené kontejnery budou opraveny a po další úpravě využity na sběr plastů a papíru. Tímto by mělo být pravděpodobně ukončeno extenzivní rozšiřování kontejnerů na území města v rámci jednotlivých stanovišť. Dalším zvýšením počtu kontejnerů zejména na papír by mělo dojít ke zklidnění situace kolem této suroviny, protože jsou u ní největší problémy s přeplňováním nádob. Nevýhodou stávajícího systému nakládání s odpady ve městě je, že vytříděné odpady jsou svozovým vozidlem převáženy volně ložené k dalšímu zpracování na velké vzdálenosti (Strakonice, České Budějovice), což se snahou o co nejvyšší podíl vytříděných odpadů sebou přináší stále se zvyšující finanční náklady na přepravu. Ideální by bylo vytříděné suroviny (plasty, papír) částečně roztřídit a slisovat v místě vzniku a potom dále nabízet k dalšímu využití. Dále není ve městě řešeno nakládání s bioodpady. Bioodpad končí na skládce odpadů či je spálen bez jakéhokoliv dalšího využití. Pouze tráva z městské zeleně je využívána k hnojení zemědělských pozemků a i zde jsou s jejím využití problémy. V rozpočtu města jsou schváleny finance na zpracování studie, která by se měla stát podkladem pro vybudování nového sběrného dvoru včetně recyklačního střediska a měla by také řešit vhodný systém zpracování bioodpadů ve městě. Na toto zařízení lze získat dotace ze Státního fondu životního prostředí (u obcí až do výše 80 % nákladů). V letošním roce bude pokračovat výstavba ploch a přístřešků na kontejnery. Dojde k instalaci přístřešků v ulicích Liliová, Volovická, dále na parkovišti u COOP, Na Sadech a v ulici Česká, plochy na kontejnery Na Lázních a U Rybníčku. Ministerstvo životního prostředí připravuje řadu změn v odpadovém hospodářství např. razantní zvýšení poplatků na skládkách odpadů, povinné zavedení sběru bioodpadů v obcích od roku 2010, zálohovaný sběr PET lahví a plechovek od nápojů atd. Pokud se všechny tyto změny uskuteční, bude to mít výrazný dopad na odpadové hospodářství měst a obcí v rámci celé České republiky. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí Muzeum české loutky a cirkusu uvádí a připravuje Tak jako v loňském roce nabídne i letos Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích návštěvníkům kromě stálé expozice tři krátkodobé výstavy. První výstava nazvaná Malované opony bude zahájena 19. března. Výstava, připravená občanským sdružením Muzeum českého amatérského divadla, nabízí pohled na opony, které mistři i neumětelové malovali pro ochotníky hrající v divadelních sálech v městech, městečcích i na vsích. Vznikla výběrem z rozsáhlého dokumentačního materiálu o malovaných oponách shromážděných pro Databázi českého amatérského divadla. Reprodukce 50 opon jsou uspořádány na 15 plakátech formátu A1 a doplněny o několik opon se sbírky divadelního oddělení Národního muzea. Hlavní sezónní výstava se bude tentokrát věnovat kouzelnickému umění. Nese název Bellacchini XIII. a jeho kouzelné aparáty. Bellacchini XIII. je umělecké jméno největšího německého sběratele kouzelnických aparátů a rekvizit Rüdigera Deutsche. Jeho unikátní sbírka bude představena prostřednictvím 32 barevných obrazů vytvořených moderními fototechnikami, kouzelnickým aparáty a dekoracemi. Výstava bude zahájena 27. května a potrvá do konce září Závěr roku bude patřit výstavě z oblasti přírody nazvané Madagaskar, laboratoř bohů. Výstava stručně popisuje vznik ostrova a vývoj přírody v průběhu jednotlivých geologických období. Hlavní důraz je však kladen na posledních zhruba 2000 let vývoje, kdy přírodu na dosud panenském ostrově začali ovlivňovat lidé Kromě výstav se návštěvníci Muzea české loutky a cirkusu mohou těšit i na řadu akcí. Divadelní cyklus bude pokračovat v neděli 30. března od 14 hodin autorskou pohádkou Jak se zbavit princezny divadelního souboru prachatických studentů BEZ- OPONY. Novinkou pro tuto sezónu je přednáškový cyklus, ve kterém bude odbornými pracovníky představeno pět hlavních složek Národního muzea. Úvod cyklu bude věnován Knihovně Národního muzea, jejíž historii a unikátní sbírky představí ve čtvrtek 27. března od 17 hodin vedoucí oddělení knižní kultury Pavel Muchka. Na vaši návštěvu se těší Muzeum české loutky a cirkusu (otevřeno denně mimo pondělí hod.), Mgr. Filip Putschögl strana pátá březen 2008

6 Nabídka letních táborů v roce 2008 Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Nová Pec Zajišťuje p. Řezanková pro ZÚ keramika a veřejnost Nová Pec Zajišťuje p. Řezanková pro ZÚ plavání a veřejnost Nová Pec Zajišťuje p. Schneiderová pro ZÚ Pískání pro zdraví Nová Pec Zajišťuje p. Kubíčková pro veřejnost Indiánský týden Zajišťuje p. Kubíčková pro veřejnost příměstský Přírodovědný tábor Zajišťuje p. Machart pro veřejnost Expedice CEŽOTS Zajišťuje p. Dortová pro děti ze ZÚ Lesňáci a jejich kamarády Léto s Ťapkou Zajišťuje p. Dortová pro veřejnost příměstský Letní soustředění TS 4ever Zajišťuje sl. Kačírková pro děti ze ZÚ 4ever Letní soustředění TS 4ever Zajišťuje sl. Kačírková pro děti ze ZÚ 4ever Přihlášky si můžete vyzvedávat v kanceláři DDM do 31. března Počet míst na letní tábory je omezen, proto je nutné rozhodnout se včas a nenechávat výběr tábora na poslední chvíli. Informace rádi podají pedagogové volného času v DDM osobně nebo na tel. čísle Telefonní čísla na osoby zajišťující tábory: p. Řezanková , p. Kubíčková , p. Machart , p. Dortová Prvňáci se starají o ptáčky Děti z prvních tříd se v rámci učiva prvouky starají o dvě krmítka, která mají před okny svých učeben. Donesly semínka slunečnic, strouhanku, ovesné vločky, lojové koule, zbytky obilí a směs vhodnou k přikrmování ptactva. Při vyučování prvouky sledují ruch u krmítek. Na vlastní oči poznávají sýkorky koňadry, modřinky, zvonky, brhlíky, červenky, kosy a vrabce při jejich hodování. Soutěž týkající se péče o krmítka a zpěvné ptáky zároveň vyhlásil odbor životního prostředí městského úřadu, takže se děti u krmítek několikrát vyfotily a snímek odeslaly do soutěže. Ať výsledek dopadne jakkoli, určitě bude pro děti nejkrásnější odměnou znalost jednotlivých ptačích druhů a ptačí jarní veselá písnička. Irena Pilečková, Jana Mühlsteinová ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Centrum pracuje pro zdravotně znevýhodněné občany Díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky se podařilo v rámci projektu Podpora a vedení k sebezaměstnávání osob obtížně zaměstnatelných rozběhnout další aktivitu určenou pro zdravotně znevýhodněné občany. Poradenské centrum poskytuje služby pro hendikepované spoluobčany a nabízí pomoc v problematických životních situacích. Občané se změnou pracovní schopností se mohou obrátit na Poradenské Centrum Palestra při problémech v orientaci v zákonech (pracovní právo, státní sociální podpora, občanské právo, nemocenské pojištění), při možných problémech v pracovním procese či s dotazy z oblasti zaměstnávání osob s hendikepem. V poradenském centru poradí, kde je možné získat práci, za jakých podmínek, popřípadě nabídnou práci přímo zde. Centrum spolupracuje s odborníky z oblasti psychologie, práva nebo vzdělávání dospělých. Služby jsou určeny rovněž pro zaměstnavatele, kteří zdravotně znevýhodněné pracovníky již zaměstnávají, nebo o tom uvažují. Upozorní zaměstnavatele na úskalí, předá informace k aktuální legislativě a podělí se o získané zkušenosti z práce s občany se zdravotním znevýhodněním. Kontakt: Palestra s. r. o., U Sloupů 12, Vimperk, tel: , cz.cz Mgr. Pavlína Hujdová Mary Lou pojede tančit do Německa Country taneční skupina Mary Lou pracuje třetím rokem při prachatickém domě dětí a mládeže a druhým rokem se intenzivně zabývá square dancingem. Nyní ji čeká první cesta do zahraničí do německého Chemnitzu. Sluníčko se otevírá také v pondělí Mateřské centrum Sluníčko (Národní 1018, Prachatice budova CVČ Céčko ) rozšířilo otevírací dobu. Přijďte mezi nás! Zveme všechny maminky (i tatínky) s dětmi od jednoho roku. Kdy? Středa od 9.00 do hod., pátek od 9.00 do hod. a po novu také v pondělí od 9.00 do hod. Co Vám nabízíme? Hraní, povídání, tvořivou dílnu, zapojení se do kolektivu. Prosíme všechny rodiče o zodpovědnost a nevodili do kolektivu nemocné děti. (rop) Rada města schválila nové ceny v plaveckém bazénu platné od 1. března (viz níže). Poslední úpravy cen byly k 1. červenci 2004, takže si jistě každý uvědomí, jaké posuny v cenách se za tu dobu udály. To máte voda, elektřina, nárůst DPH, komentoval zdražení ředitel Sportovního zařízení Jaroslav Černý s tím, že Prachatice se nyní dostávají na cenovou úroveň Českého Krumlova a Strakonice jsou v každé položce zhruba o pětikorunu výše. (vam) Ceny od min 90 min 120 min Děti do 2 let 15, 15, 15, Děti 2 10 let 20, 25, 30, Děti let 28, 33, 38, Dospělí 40, 50, 60, Důchodci 28, 33, 38, ZTP 20, 25, 30, Sprcha 30, / 15 min. Permanentka 700, Permanentka 6 15 let 460, Pronájem 1 dráha 280, /1 hod. Pronájem celý bazén 1500, /1 hod. březen 2008 Do bazénu s příplatkem Square dancing je celosvětově rozšířený druh zábavy vycházející z tradičních country tanců. Základem je tanec ve čtverylkách dle povelů tzv. callera, který používá výhradně anglickou terminologii a taneční choreografii si vymýšlí přímo na místě. V tom je právě kouzlo square dancingu každý tanec je jiný, neopakovatelný a krásně si spolu zatančí i lidé různých národností. Nejde zde o tvorbu předtančení ani o soutěže, tím by square dance jen ztratil svůj půvab. Důležitý je zážitek v daném okamžiku. Square dance je zajímavý také v tom, že kromě estetických pohybů musí mít tanečník i dávku logického uvažování, dovednost prostorové orientace, rychlé reakce a hlavně musí znát přesné definice tanečních figur. Děti z CTS Mary Lou jich ovládají již 60 a neustále se učí dalším. Tím jsou v tanečním světě jakousi raritou, neboť square dancing je pro svou náročnost oblíben hlavně u dospělých. Své taneční znalosti budou moci děti uplatnit již v první polovině dubna, kdy se chystají do německého Chemnitzu na evropské setkání tanečníků square dancingu. Čeká je zde 20 hodin tancování s pěti předními světovými callery a stovkami dalších tanečníků z celé Evropy. Před touto velkou událostí čekají děti ještě dva studijní víkendy v prachatickém DDM, které povede president českomoravské asociace dětských country tanečních souborů Miroslav Procházka. Pak už zbývá jen načechrat široké spodničky, nažehlit vyšívané košile a ozdobit se úsměvem od ucha k uchu, neboť toto vše ke square dancingu neodmyslitelně patří. Jitka Nováková, vedoucí CTS Mary Lou Jednou větou Prachatičtí včelaři na sobotu 31. května 2008 domluvili zájezd do rakouského Ausbachu u Mariazell na chovnou stanici k Mgr. Haraldu Singerovi. (vam) strana šestá

7 Jubilea v březnu let a více Krepsová Anastasie Skalová Jindřiška Čužnová Miluška Valská Růžena Hřebík Adolf Pekárková Marie Mařík Jaroslav Šafránek Josef Těšínská Marie Navara Jaromír Šimák Josef Ludačková Lidmila Půbalová Milada Malá Hana Bunešová Jiřina Hrbková Anna Kochová Božena Plouharová Františka Kotál Ludvík Kalamarová Marie Píchová Věra Divišová Blažena Rosová Marie Kadlecová Marta Veisová Růžena Kosmatová Zdenka Lang Ján Nachlinger Václav Nápravník Josef Šulecová Libuše Mynaříková Antonie Šustrová Božena Foučková Jaroslava Vrbová Marie Janoušková Růžena Součková Růžena Loskotová Zdeňka Pešlová Jana Kovanda Josef Janoušková Marie Šverák Stanislav Hrbková Vlasta Kubišová Vlasta Mráz Josef Šimek Karel Wimberská Marie Parusová Marie Turková Marie Polatová Marie Troubilová Marie Neradová Marta Děti narozené v prachatické nemocnici v lednu 2008* Tomáš Navrátil Adam Nový Eva Matějková Patricie Ondrišová Zuzana Astalošová Jubilantům gratulujeme! Isabel Biharyová Štěpán Druska Ema Danielová Martin Široký Anežka Kozlová * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Pro přátele kultury info z první ruky Chcete být informováni o chystaných kulturních akcích jako první? Zaregistrujte se na v sekci Klub přátel kultury. Budeme vás pravidelně informovat o aktuálním dění. (ton) Pozor, nové kontakty Městské divadlo Kulturních a informačních služeb města Prachatice telefon: fax: mobil: e mail: Prachatice v číslech počet obyvatel: (5686 mužů, 6039 žen) počet narozených: 131 počet zemřelých: 97 počet přistěhovaných: 157 počet odstěhovaných: 230 počet svateb: 60 nejstarší občan: Anna Sojková (* ) (údaje k a za rok 2007) Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník X., číslo 3, uzávěrka 18. února Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Štítek zahájí domácí soubor, Štít poprvé okusí ochotníci ze Čkyně V březnu a dubnu bude opět městské divadlo žít amatérským divadlem. Tradiční přehlídka amatérských divadel hrajících pro dospělé, ŠTÍT MĚSTA PRACHATIC, vstupuje letošním rokem již do 36. ročníku. Opět nebude chybět jako její součást přehlídka amatérských souborů hrajících pro děti ŠTÍTEK. Ta se letos koná po dvanácté. V programu najdeme nejrůznější typy divadla od komedie po vážnější drama, muzikál, klasiku i současnou tvorbu. Mezi vystupujícími soubory jsou zastoupeny regionální i mimokrajské, poprvé se prachatickému publiku představí divadelní soubor ze Čkyně. Zahajujeme Štítkem 23. března a slavnostní závěr s vyhlášením ocenění je plánován na pátek 11. dubna. V tomto období budou patřit přehlídce všechny úterky a pátky (Štít) a neděle (Štítek). Začátky večerních představení jsou tradičně v hodin, nedělní Štítky, kde soubory soutěží o cenu dětského diváka, začínají v 15 hodin. I letos si příznivci amatérského divadla mohou zakoupit permanentku za 250 Kč. Přehlídku jako tradičně Kulturní a informační služby města uskuteční za vydatné pomoci Šumavského ochotnického spolku a spolupořadatelů, kteří přebírají patronaci nad jednotlivými večery, kterými v letošním roce jsou: ZO odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Nemocnice Prachatice, Antonín Růžička, Květiny Veronika Vojtová, VETA Security Systems Josef Tajanovský, Jan Beran stavební stroje a nástroje, Cukrárna Vanesa Mirka Kuřátková a Vlastimil Novák, SABIA Jaroslava Rosová, Stavební práce Stanislav Rosa, SPAR Pramenka Zvolenská ul. Dana Ilková, hotel Koruna Oxana Zalizko, Šumava Gastro Miroslav Havlíček, Všeobecná zdravotní pojišťovna Č. Budějovice, pobočka Prachatice a Klas s. r. o. Zdeněk Šverák. Program: Dlouhý, Široký a Bystrozraký Šumavský ochotnický spolek Prachatice Známá pohádka v podání místního Šumavského ochotnického spolku. Hrají: Jaromír Popiel, Miroslav Gross, Jan Večeřa. Režie: Jaromír Popiel. Vstupné 30 Kč Ephraim Kishon: Byl to skřivan (Slavnostní zahájení) DS Vltavan Týn nad Vltavou První soutěžní představení přehlídky, komediální truchlohra aneb Jak by dopadla láska veronských milenců po třiceti letech. Vstupné 50 Kč Peter Shaffer: Equus Rádobydivadlo Klapý Druhé soutěžní představení přehlídky Štít zahraje držitel hlavní ceny Štítu Psychologické drama známého dramatika, autora Amadea, se zaměřuje na vztah mezi sedmnáctiletým pacientem psychiatrické léčebny Alanem Strangem a psychiatrem středního věku Martinem Dysartem, který se pokusí zjistit, proč se Strang dopustil zločinu. I tato hra byla stejně jako Amadeus převedena na filmové plátno. Vstupné 50 Kč O kočičím zpívání (dětský muzikál) Dramatický spolek Mňouk při ZŠ J. K. Tyla Písek Dětský muzikál, který se odehrává na střechách v království koček a kominíků. Jestli vám ty kočičky budou připomínat něco nebo něčím ty tam dole ze dvorků, tedy z království lidí, nebraňte jim v tom. Naopak. Nechtějte, aby se na střechách pohybovaly skutečné kočky. Musely by chodit po čtyřech. Vstupné 30 Kč Anatol France: Komedie o muži, který si vzal němou DS Čkyně Zdeněk Jirotka: Saturnin DS Tyl Rakovník Josef Lada: O rohaté princezné Divadelní soubor Rarášek při SPgŠ a VOŠS Prachatice Marc Camelotti: Na správné adrese DS Brloh Arthur Schnitzler: U Zeleného papouška (Slavnostní závěr) Absolventské představení Kurzu praktické režie 3 Milana Schejbala Mezinárodní turnaj opět prohloubí kontakty Stalo se již železnou tradicí, že Město Prachatice každým rokem organizuje mezinárodní turnaj v sálové kopané měst ležících na Zlaté stezce. Jedná se o sportovních klání družstev z příhraničních družebních měst, do něhož partnerská města delegují týmy amatérských sportovců zaměstnanců městských úřadů. Jde o mladé sportovce, kteří se po dobu dvou dnů zúčastňují utkání. Zmíněné, již deváté, sportovní hry se uskuteční ve druhé polovině března. Výsledkem takového setkání je další rozvoj spolupráce mezi příhraničními partnerskými městy, navázání a prohloubení kontaktů mezi sportovci partnerských měst, vzájemné setkání delegací, pořádání společné besedy pracovníků vedení družebních měst zaměřené k rozvoji vzájemných vztahů. Mgr. Růžena Śtemberková Linka 156: Kamery ukázaly slovenského Roma Stálá služba městské policie nejprve pozorovala skupinku Romů před barem v Křišťanově ulici. Poté, co ve spěchu opustili tuto provozovnu, vydali se, opět pod dohledem kamerového systému, do Zvolenské ulice před hernu, kde je kontrolovala vozidlová hlídka, která se bezprostředně dostavila na místo. Neznámý Rom se představil jako prachatický občan, hlídce ovšem známý, takže k případu vyjela též hlídka Policie ČR. Mezitím dotyčný uvedl jiné jméno a to, že bydlí v Topolčanech. Lhal prý, neboť nemá doklady. Navíc podle kamer prokazatelně řídil vozidlo, což popíral. Po provedení úkonů vedoucích ke zjištění jeho totožnosti se ukázalo, že ani druhé jméno není správné. Proto byl jmenovaný převezen na útvar cizinecké policie, kde teprve kontrola otisků prstů prokázala pravou totožnost i to, že má zákaz pobytu na území ČR do roku 2013 (měp) Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Tomáš Novák, Hana Rabenhauptová, Růžena Štemberková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá březen 2008

8 Kulturní a společenský servis na březen 2008 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Po zavřeno út pá so ne Detaily světa svět detailů Sedmá výroční výstava fotografií členů FOTO- KLUBU F 2,8 PRACHATICE snímky nevšedních věcí všedního světa. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.30) Tančíme srdcem Celovečerní taneční představení pořádané Tanečním studiem 4ever při DDM Prachatice. Část výtěžku dostane prachatický hospic. Vstupné 100 Kč (19.00) Východní Středomoří Pořádáno ve spolupráci s cestovní agenturou OCEAN. Lektor: Lenka Skuhravá. Vstupné dobrovolné (14.00) Staropražské písničky Pořad MěO Svazu důchodců ČR pro členy a ostatní zájemce v podání DS Tyl Netolice. Vstupné 25 Kč (15.00) Dlouhý Široký a Bystrozraký Zahájení divadelní přehlídky souborů hrajících pro děti Štítek města Prachatic 2008 (program na str. 7) (19.30) Byl to skřivan Slavnostní zahájení 36. ročníku divadelní přehlídky Štít amatérských divadelních souborů (program na str. 7) SKLEPY STARÉ RADNICE (15.00) O Lence a Martinovi, dvou vránách, sněhulákovi, kouzelné víle a hodné paní učitelce Pohádka pro rodiče s dětmi v podání souboru z Husince. Scénář: M. Zíková, Maňásci: E. Hrbková. Vstupné dobrovolné (19.30) Hudební sklepy 2008 David Kollar Band Skvěle našlápnuté kytarové trio z Prešova. Kapela v prosinci získala cenu za nejlepší instrumentální show jako nové tváře slovenského jazzu. Jejich hudba na pomezí rocku, blues, jazzu či soulu má svěží podobu poctivé výpovědi a velmi příjemné atmosféry (více Vstupné 90 Kč. FOYER MĚSTSKÉHO DIVADLA Lena Jasmína Hýbková: Milosrdné osamění Výstava fotografií tištěných na hedvábí. Vernisáž od hod. uvede zpěvem a hrou na harmoniku zpěvačka Vesna Vasko Cares a výstavu zahájí Mgr. R. Štemberková. Informace Městské divadlo Předprodej vstupenek Městské divadlo: út čt Infocentrum: v provozní době INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel./fax , tel e mail: po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do na objednání v infocentru. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Vyhlídka na město na objednání v infocentru. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Nebýt na světě zbytečný Putovní výstava o. p. s. Ovečka Č. Budějovice spojená s odbornou besedou, týkající se Downova syndromu (DS) a prezentace práce v Ovečce, jejíž cílem je pomoci rodinám vychovávat děti s DS a změnit pohled veřejnosti na děti s tímto syndromem a prolomit bariéru předsudků vůči těmto dětem. Vernisáž výstavy ve 14 hod. bude doplněna besedou se studentkami SPgŠ Prachatice. KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek tel (po pá od 9 do 16 hodin) (17.00 a 20.00) Svatba na bitevním poli (20.00) Kurz negativního myšlení (17.00) Alvin a Chipmunkové (20.00) Americký gangster (20.00) P. S. miluji tě (20.00) Já legenda (17.00 a 20.00) O život (17.00) Asterix a olympijské hry (20.00) Pokání MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (oddělení pro děti a mládež), (studovna), fax E mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz 3., 10. a ( ) Začínáme s internetem (práce s internetem pro seniory ve studovně MěK) a Klubíčko (v odd. pro děti a mládež ve spolupráci s odborem sociál. věcí MěÚ (každé pondělí) včetně: Kvízové dopoledne Jsi chytrý jako počítač? (odd. pro děti a mládež) Březen měsíc knihy, největší a nejmenší kniha, čtení (13.00) Velikonoční odpoledne (odd. pro děti a mládež) Ukončení výstavy Karel Klostermann spisovatel Šumavy Výstava Revue 50 plus vernisáž výstavy v ve výstavních prostorách. Hosty budou ředitelka redakce časopisu Revue 50 plus ing. Jarmila Nevařilová, filmový historik a scénárista Pavel Taussig a herečka a moderátorka Tereza Kostková (17.00) Posezení s J. Nevařilovou, P. Taussigem a T. Kostkovou v Radničním sále (ve spolupráci s MěO Svazu důchodců ČR) Čítárna U Čerta s knihou Barevný svět (se studentkami SPgŠ) Databáze ve studovně ČTK a Anopress seminář pro střední školy (9.30) Klub maminek: Mgr. Květoslava Kadlecová Léčivé doteky pro tělo i duši (v odd. pro děti a mládež) Noc s Andersenem v odd. pro děti a mládež (pro vítěze Čtenářské ligy) ve spolupráci s ochotníky ŠOS Výpůjční doba Dospělé oddělení a studovna: po zavřeno út pá so Oddělení pro děti a mládež: po zavřeno út čt pá so Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018: út a čt HOTEL PARK (10.30) Michal je kvítko! Michal Nesvadba připravil pro děti hodinu napětí, her, soutěží ale hlavně zábavy! Překvapí spoustou rekvizit, osobitým přístupem, který upoutá pozornost i těch nejmenších! Vstupenky na recepci hotelu a Knize Müller. CEV DŘÍPATKA Rumpálova 402, tel Velikonoční pečení výroba slavnostního obřadního pečiva (s sebou plech na pečení vyložený pečícím papírem, nůžky a nožík). Počet účastníků min.6, max 15. Přihlášky do Lektorka Růžena Kolková SDRUŽENÍ DŘÍPATKA Rumpálova (18.00) Mexiko Přednáší René Kyselý. Vstupné dobrovolné. PRACHATICKÉ MUZEUM Tel.: /muzeum/cz Velikonoční výstava ručních prací prachatických seniorů Přednáška: (17.00) Počátky slovanského osídlení v Čechách a na Moravě Mgr. Ing. Marek Parkman, Prachatické muzeum MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR (14.00) O včelách a jejich produktech Beseda s J. Sladem. Komunitní centrum Na Sadech (14.00) Velikonoční variace výroba jednoduché dekorace Komunitní centrum Na Sadech Revue 50 plus (viz program knihovny) (16.00) Staropražské písničky Pořad souboru Tyl Netolice v divadle. Vstupné 25 Kč (14.00) Společenské odpoledne s hudbou a tancem Restaurace Hubertus. Vstupné 15 Kč. SENIORSKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST (týdenní program v kabelové TV) (14.30) Akademie 3. věku Šumava bez hranic Mgr. Jana Benešová, Radniční sál (14.30) Akademie 3. věku Pečujeme o svůj vzhled PhDr. Jana Břendová, Radniční sál Každodenní kondiční vycházky, sraz ve pod branou. Každé úterý od 11 do 12 hod. cvičení ve vodě (plavecký bazén) Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. tělocvik (tělocvična gymnázia) ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Bohoslužby o Velikonocích Prachatice, Sv. Jakub Zelený čtvrtek (19.00) Velký pátek (19.00) Bílá sobota (21.00) Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Hod Boží velikonoční (9.15 a 18.00) Velikonoční pondělí (9.15) Mši svatou tradičně doprovází a účinkuje Česká píseň. Následuje krátký koncert. Domov důchodců Neděle (15.00) Staré Prachatice, kostel sv. Petra a Pavla Velikonoční pondělí (11.00) Koncert České písně společně s Pošumavskou komorní filharmonií Na stránkách prachatické farnosti najdete přehled velikonočních bohoslužeb celého prachatického vikariátu.

9 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 14. ledna 2008 Rada města po projednání a hlasování tam, kde to umožňuje nájemní smlouva a) schvaluje valorizaci nájemného, kde cenová hladina nedosahuje schváleného Ceníku nájemného ve městě Prachatice, který představuje 800, Kč/m 2 /rok v centru města, resp. 400, Kč/m 2 /rok mimo centrum města, přepočtem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2007 s účinností nejpozději od následujícího čtvrtletí po jejím oficiálním zveřejnění ČSÚ. Z důvodu vysokých administrativních nákladů se nižší nájemné než 2000, Kč/ rok od jednoho subjektu valorizovat nebude; b) schvaluje valorizaci veškerého nájemného u nájemních smluv z garáží, přepočtem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2007 s účinností nejpozději od následujícího čtvrtletí po jejím oficiálním zveřejnění ČSÚ; c) schvaluje valorizaci nájemného, které je započítáváno na nájemné jako naturální plnění, přepočtem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2007 s účinností nejpozději od následujícího čtvrtletí po jejím oficiálním zveřejnění ČSÚ; d) schvaluje valorizaci sklepních prostor pronajatých jako nebytové prostory přepočtem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2007 s účinností nejpozději od následujícího čtvrtletí po jejím oficiálním zveřejnění ČSÚ. Z důvodu vysokých administrativních nákladů se nižší nájemné než 2000, Kč/ rok od jednoho subjektu valorizovat nebude; e) pověřuje Ing. J. Vejvodu, jednatele Městské správy domů a bytů Prachatice, zajištěním úpravy nájemného dle přijatých usnesení a), b), c), d); schvaluje valorizaci nájemného za pozemky a ostatní nemovitosti přepočtem o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2007 s účinností nejpozději od následujícího čtvrtletí po jejím oficiálním zveřejnění ČSÚ. Z důvodu vysokých administrativních nákladů se nižší nájemné než 2000, Kč/rok od jednoho subjektu valorizovat nebude. neschvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor Nemocniční ul. 214, Prachatice: kancelář 13 m 2, dílna 41 m 2, příslušenství 12,4 m 2 na 3 roky; nerevokuje usnesení číslo 2/2 b) z rady města ze dne ; schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Nemocniční ul. 214, Prachatice: kancelář 13 m 2, dílna 41 m 2, příslušenství 12,4 m 2. souhlasí s tím, aby součástí dodávky odstranění domu čp. 196, Pivovarská ul., Prachatice bylo i převzetí a následná likvidace materiálu z demolovaného objektu v souladu se zákonem. bere na vědomí výpověď z podle nájemní smlouvy z na pronájem rozhledny na Libíně na stavební parcele KN číslo 538 a nájemní smlouvy z na pronájem části parcely KN číslo 1510/22 o výměře 16 m 2 a části parcely KN číslo 1510/27 o výměře 34 m2, vše k. ú. Prachatice; schvaluje zveřejnění záměru pronájmu stavby rozhledny na Libíně včetně stavební parcely KN číslo 538 o výměře 66 m 2, části parcely KN č. 1510/22 o výměře 16 m 2 a části parcely KN číslo 1510/27 o výměře 34 m 2, vše k. ú. Prachatice. Za cenu 20, Kč/m 2 /rok. bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v halových garážích box č. 2/9; schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího stání v halových garážích box č. 2/9, za cenu 522, Kč/m 2, včetně zohlednění inflace za rok pověřuje vedoucího finančního odboru vypsáním výběrového řízení na provádění exekucí soudním exekutorem. souhlasí jako zástupce vlastníka s užíváním části parcely KN číslo 595/27 v rozsahu dle situace číslo 30/07 přiléhajícího k domům čp. 663 a 664, Náměstí Přátelství a části parcely KN číslo 595/33 dle situace u domu čp. 771, Italská jako staveniště po dobu provádění zateplovacích prací, vše k. ú. Prachatice; souhlasí jako zástupce vlastníka parcely KN číslo 595/27, k. ú. Prachatice s výstavbou 8 ks balkónů na severovýchodní stranu domů čp. 663 a 664, Náměstí Přátelství. doporučuje jednat ve věci uzavření smlouvy na správu a údržbu výlepových ploch na území města Prachatice se společností Rengl s. r. o., Liberec a návrh smlouvy předložit před jejím podpisem k projednání radě města. zrušuje své usnesení z bod č.2 Majetkové otázky, usnesení č.10/a změna pronajímatele nebytových prostor pronajatých Soukromé střední odborné škole a střednímu odbornému učilišti Prachatice s. r. o. s tím, že pronajímatelem zůstává Městská správa domů a bytů bere na vědomí zpracování studie III. etapy Regenerace panelového sídliště Šibeniční vrch v Prachaticích v r. 2008; ukládá Bc. J. Markytánovi, vedoucímu odboru investic, předložit žádost v rámci dotačního titulu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2008 a zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle předložené situační studie a podmínek uvedených v důvodové zprávě. bere na vědomí zpracování studie stavebních úprav sportovní haly v areálu Městského stadionu v Prachaticích; ukládá Bc. J. Markytánovi, vedoucímu odboru investic, zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle předložené situační studie a podmínek uvedených v technické zprávě. schvaluje dodatek č. 15 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Prachatice a firmou Technické služby Prachatice, uzavřené ; pověřuje Ing. J. Bauera, starostu města, k uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb s firmou Technické služby Prachatice s účinností od doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu DSO Prachaticko na rok 2008; zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu kontrolní komise DSO Prachaticko za rok schvaluje změnu poplatku za meziknihovní výpůjční službu. Od bude poplatek vybírán ve výši dle platného ceníku služeb České pošty. bere na vědomí informaci o projektu Prevence kriminality Partnerství na rok 2008; ukládá H. Rabenhauptové, místostarostce města, předložit žádost o dotaci na ministerstvo vnitra. bere na vědomí informaci o odstraňování architektonických bariér ve městě, v rámci projektu Prachatice město bez bariér 2008, bez uvedených bodů č. 2 a č. 4 (viz. důvodová zpráva); ukládá Bc. J. Markytánovi, vedoucímu odboru investic, a Bc. I. Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, předložit žádosti v rámci vyhlášených dotačních titulů pro rok bere na vědomí informaci o Nemocnici a. s. Prachatice. ukládá Bc. I. Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, a Bc. J. Markytánovi, vedoucímu odboru investic, zpracovat ve variantách možnosti propojení sídliště IV. bytového okrsku s areálem bývalých horních kasáren a následně předložit na jednání rady města. Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 28. ledna 2008 Rada po projednání a hlasování: bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na akci Skládka TKO Libínské Sedlo 3. sekce; pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu města, k dalším úkonům zadavatele uvedeným v bodu 3) důvodové zprávy a v souladu se schválenou koncepcí odboru investic a dle směrnice č. 5/2006. Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice 28. ledna 2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje prodej stavebních parcel KN číslo 1952, 1953 a 1954 a dále parcely KN 1120/4 o výměře 89 m 2 a parcely 1120/6 o výměře 189 m 2 oddělené z parcely KN číslo 1120/4, parcely KN číslo 1120/2 o výměře 1647 m 2 a parcely 1120/3 o výměře 625 m 2 podle geometrického plánu číslo /2007 Prachatice vypracovaným firmou Geodetická kancelář Prachatic pro firmu RIPLEY BRIDGE CZ, a. s., gen. Klapálka 1539, Kladno, za cenu , Kč určenou znaleckým posudkem. schvaluje prodej parcely KN číslo 2230 o výměře 331 m 2 a parcely KN číslo 2231 o výměře 17 m 2 za podmínky bezúplatného věcného břemenem práva vstupu a vjezdu po parcele KN číslo 2230 ke garážím na stavební parcele KN číslo 475/4, 475/5 a 475/6 pro vlastníky těchto garáží, vše k. ú. Prachatice, dle geometrického plánu, za cenu 150, Kč/m 2. bere na vědomí informaci o vývoji privatizace bytových domů v letech , viz příloha. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 6/2003, kterou se stanoví postup při převodech nemovitého a movitého majetku města. březen 2008 příloha I

10 březen 2008 Radniční list schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 242/2005 z a usnesení č. 19/2006 z , navržená rozpočtová opatření č /2007 beze změn a souhlasí s jejich zařazením do materiálů roku schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 242/2005 z a usnesení č. 19/2006 z , navržená rozpočtová opatření č. 1 10/2008. bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2007 (viz příloha); pověřuje Finanční výbor Zastupitelstva města Prachatice činností v r 2008 dle předloženého harmonogramu (viz. příloha). bere na vědomí protokol z provedené kontroly evidence, vymáhání a odpisu pohledávek; záznam z kontroly, jak byly odstraněny nedostatky ve využívání služebních motorových vozidel, zjištěné při kontrole v 1. pololetí 2006 Kontrolním výborem Zastupitelstva města Prachatice, záznam z kontroly vybraných paragrafů schváleného rozpočtu Města Prachatice na r. 2007; zprávu o využití Průmyslové zóny Prachatice; ukládá Ing. Janu Bauerovi, starostovi města, sledovat využití pozemků pro výstavbu II. a III. etapy firmy M Technika dle příslušných usnesení zastupitelstva města; pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Prachatice k provedení kontrolní činnosti v r. 2008: kontrola vybraných paragrafů rozpočtu města (běžná údržba, místní správa,...), kontrola vyplácení odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města, kontrola dodržování Zásad pro zadávání veřejných zakázek Města Prachatice. schvaluje návrh rozpočtu DSO Prachaticko na r. 2008; bere na vědomí zprávu kontrolní komise DSO Prachaticko za rok Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice ze 4. února 2008 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parcel: KN číslo 215/1 o výměře 6694 m 2 (zemědělský půdní fond trvalý travní porost) a parcely GP číslo 212 o výměře 1953 m 2 pro umístění provoz lyžařských vleků, na vybudování zasněžovacího systému a s tím spojené zemní práce, osazení turniketů a výměnu přenosného vleku. KN číslo 528/1 o výměře 2149 m 2 (ZPF trvalý travní porost) na vybudování parkovacích míst a s tím spojené zemní práce; KN číslo 525 o výměře 695 m 2 (neplodná půda ostatní plocha) na vybudování technického zázemí pro rolbu a sněžené dělo a s tím spojené zemní práce; vše k. ú. Libínské Sedlo na dobu 10 let, celkem za cenu 148, Kč/rok, dle vyhlášky č. 287/2007 Sb. [(11491 m 2 1,29 Kč/m 2 )/100]. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parcely KN číslo 428 o výměře 111 m 2, k. ú. Perlovice, za účelem údržby, za podmínky, že na pozemku nevznikne stavba oplocení a za podmínky, že pronajímatel strpí využití části pozemku přilehlé ke komunikaci pro provádění zimní údržby (nahrnutí sněhu), za cenu: 1, Kč/m 2 /rok. revokuje susnesení rady města číslo 2/6 z ; souhlasí se zařazením lokality CZ CZ Libín do národního seznamu evropsky významných lokalit v upraveném rozsahu cca 120 ha dle návrhu Městských lesů Prachatice, s. r. o.; pověřuje jednatele Městských lesů Prachatice Ing. Františka Štěrbu k jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o změně rozsahu. souhlasí s pronájmem tělocvičny v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240, Prachatice pro K Sport studio Plzeň a Sportovní klub paintballu Prachatice. schvaluje bezúplatný převod nevyužitelného majetku inv. čísla: OE2 131 registratura malá, OE1 134 stůl oboustranný psací, OE2 140 židle čalouněná a OE1 425 skříňka uzamykatelná společnosti DROM, rómské středisko, Bratislavská 41, Brno. bere na vědomí výpověď z z nájmu nebytových prostor Velké náměstí 44, Prachatice ; schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Velké náměstí 44, Prachatice, prodejna (50,20 m 2, 30,7 m 2 ), sklad (44,5 m 2 ), přípravna (8,8 m 2 ) WC (3,6 m 2, 1,44 m 2 ) celkem 139,24 m 2, za účelem pokračování provozu čajovny, za cenu 800, Kč/m 2 /rok. schvaluje pronájem nebytových prostor Za Baštou 394 o výměře kancelář 11,01 m 2, kuchyně 2,54 m 2, chodba 4 m 2, WC 0,37 m 2, umývárna 1,17 m 2, celkem 19,09 m 2, pro firmu Fidler Jiří afd, Pod Hradbami 62, Prachatice za cenu 800, Kč/m 2 /rok. bere na vědomí výpověď z na pronájem nebytových prostor Zlatá stezka 144; neschvaluje ukončení nájmu dohodou zpětně k ; schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Zlatá stezka 144, prodejna 25,40 m 2, sklad 16,6 m 2, chodba 3,9 m 2 a WC 2,8 m 2 celkem 48,7 m 2, za cenu 400, Kč/m 2 /rok. souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Slunečná 1135, Prachatice a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a za cenu 400, /m 2 /rok. bere na vědomí informaci o nájmech nebytových prostor Kasárenská čp. 555 a 11, Prachatice. bere na vědomí zpracování a obsah Územní studie Prachatice lokalita Pod Cvrčkovem, vypracované v listopadu 2007 Ing. arch. Jiřím Skalickým; ukládá Ing. Karlu Paškovi, tajemníkovi MěÚ Prachatice, zajistit v rámci činnosti MěÚ dodržení zásad vyplývajících ze studie pro řešení zájmového území ve vlastnictví Města Prachatice v rozsahu důvodové zprávy, a to i při převodu vlastnického práva k dotčeným pozemkům Města Prachatice na jinou osobu. bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy Prachatice, Vodňanská 287, Mgr. Hany Weissové z důvodu odchodu do důchodu (viz. dopis příloha č. 1); rozhodla vyhlásit konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Prachatice, Vodňanská 287. Náležitosti vyhlášení konkursu podle 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursní komisí jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení. jmenuje komisi pro konkursní řízení a obsazení funkce ředitele/ky ZŠ Vodňanská 287 ve složení: předseda Ing. Jan Bauer, členové Mgr. Václav Kuneš, Mgr. Růžena Štemberková; bere na vědomí vyúčtování X. ročníku Plesu města s výtěžkem , Kč; schvaluje převedení výtěžku X. Plesu města Prachatice Nadačnímu fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. souhlasí s předloženým hodnocením rozvoje mezinárodních vztahů města Prachatice v roce 2007 a plánem činnosti na rok 2008; ukládá Ing. Karlu Paškovi, tajemníkovi MěÚ, schvalovat zahraniční cesty, vést přehled o zahraničních cestách pracovníků MěÚ a jejich obsahu; vedoucím delegací do zahraničí ihned po skončení každé cesty informovat o závěrech tajemníka MěÚ. bere na vědomí závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací v r schvaluje zaslání tohoto vyjádření: Město Prachatice nemá námitky k návrhu koncepce Program rozvoje Jihočeského kraje pro období včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví; ukládá odboru životního prostředí zajistit odeslání výše uvedeného vyjádření Ministerstvu životního prostředí. souhlasí s udělením výjimky ze směrnice Zásady zadávání veřejných zakázek Městem Prachatice, jím řízenými příspěvkovými organizacemi a jiných právnických osob ovládaných Městem Prachatice (veřejným zadavatelem) při nákupu kontejnerů na sběr barevného skla od dodavatele, firmy Reflex Zlín spol. s. r. o.; ukládá odboru životního prostředí zajistit: nákup kontejnerů a jejich rozmístění po městě, vývoz bílého i barevného skla dle harmonogramu. schvaluje změnu Zásad financování dodávek vnitřního zařízení bytů, podílnictví na opravách a úprav v bytech na vlastní náklady nájemníků. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp. 265, ul. Družstevní v Prachaticích na dobu 1 roku; v případě obnovení nájmu uzavírání nájemní smlouvy vždy na dobu určitou; ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, prostřednictvím Městské správy domů a bytů Prachatice zajistit uzavření nájemní smlouvy. schvaluje Smlouvu o pronájmu a užívání tělocvičny juda ve Sportovním zařízení Prachatice. souhlasí s vyhlášením Výzvy 1/2008 k předkládání žádostí o finanční příspěvek na r. 2008; s harmonogramem termínů: vyhlášení 5. února, příjem žádostí do 31. března 2008, 13:00 hodin, jednání hodnotitelské komise duben 2008, projednání návrhů v radě města duben 2008 vyhlášení výsledků duben bere na vědomí informaci o konání dopravních soutěží okresního kola 6. května a krajského kola 3. června 2008 v Prachaticích; převzetí záštity starosty města Ing. Jana Bauera, poslance Parlamentu PS ČR, nad konáním krajského kola dopravní soutěže v Prachaticích 2008; souhlasí s použitím znaku města na materiálech k dopravním soutěžím v roce 2008, viz. příloha. příloha II

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působnost Prachatice (KPSS) 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Průběh akce KPSS 11. LEDNA

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 Název organizace: MAS Brána Písecka, z.s. Sídlo: Čížová 127, 398 31 Čížová IČ: 270 47 792 Číslo a datum registrace: VS/1-1/65706/06-R ze dne 16.11. 2006 Web:

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák Omluven: Stanislav Kahuda, Josef

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Místní akční skupina pro rozvoj území. Ing. Jaromír Polášek Manažer MAS JaromirPolasek@centrum.cz

Místní akční skupina pro rozvoj území. Ing. Jaromír Polášek Manažer MAS JaromirPolasek@centrum.cz Místní akční skupina pro rozvoj území Ing. Jaromír Polášek Manažer MAS JaromirPolasek@centrum.cz CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP (Místní akční skupina) Občanské sdružení založené na principu partnerství

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

v Pištíně dne

v Pištíně dne PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ v Pištíně dne 10.9.2015 CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Strategie rozvoje regionu Hranicko Pozlovice, 13. listopad 2013 Území

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více