VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub

2 výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne:

3 Obsah 1. Základní údaje o škole Základní údaje o součástech školy k Materiálně technické podmínky školy Propagace a informace o činnosti školy Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávací programy Přehled pracovníků školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Zájmová činnost Přehled zájmových útvarů Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast na kulturních akcích Akce školní družiny Účast žáků školy v soutěžích Projektové vyučování Sportovní akce pořádané školou Náborové akce pro žáky 9. třídy Školní výlety a výjezdy do škol v přírodě Škola a projekty Školní vzdělávací program Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

4 11. Kontrolní činnosti Školní jídelna Základní údaje o hospodaření školy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

5 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Dubí 1 Adresa školy Školní náměstí 177, Dubí 1 Právní forma právní subjekt IČO IZO Způsob hospodaření příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Bc. Jan Holub Kontakt tel www Zřizovatel Název zřizovatele Město Dubí Adresa Ruská 264/128, Dubí IČO Statutární zástupce Ing. Petr Pípal Součásti školy Základní škola, Školní náměstí 177, Dubí 1 kapacita: 300 žáků Školní družina, Tovární 364, Dubí 1 kapacita: 50 žáků Odloučená pracoviště Budova Tovární 364, Dubí 1 Budova Střední 120, Dubí 3 Budova Školní náměstí 86, Dubí 1 Školní jídelna, Krušnohorská 203/19, Dubí 1 5

6 1.1 Základní údaje o součástech školy k Základní škola je úplná škola se všemi devíti ročníky. Výuka je realizována v běžných třídách. Kromě běžných tříd máme 2 třídy (6 ročníků) s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s lehkým mentálním postižením. Již podruhé jsme otevřeli přípravnou třídu, kterou navštěvují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Výuka probíhá celkem ve čtyřech budovách (Školní náměstí 177, Školní náměstí 86, Tovární 364 a Střední 120, Dubí 3). Škola má k dispozici tělocvičnu v budově Školní náměstí 588. Výuka probíhá jak v klasických třídách, tak i v odborných učebnách především pak na 2. stupni. Ředitelství školy a třídy od čtvrtého do devátého ročníku se nacházejí v budově Školní náměstí 177. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy a informatiky, dále dílna pro výuku pracovních činností. Jazyková učebna a učebna informatiky jsou vybaveny interaktivní tabulí. K výuce slouží též moderní multimediální učebna, kde je možno kromě interaktivní tabule s pojezdem využívat i hlasovací zařízení a vizualizér. Ve většině tříd je televize s DVD přehrávačem. V budově Školní náměstí 86 byla vybudována víceúčelová místnost pro pohybové aktivity. V letošním školním roce byla využívána našimi žáky i zaměstnanci Městské policie Dubí jako posilovna. Je zde funkční cvičná školní kuchyňka, která slouží nejen pro výuku a kroužek vaření, ale i pro různé další školní akce. Budova v Tovární 364 prošla během letních prázdnin (v roce, kdy oslavila 80 let od svého otevření) výraznou obměnou byla oděna do nové fasády a ve většině tříd došlo k výměně nábytku. Nachází se zde třídy prvního až třetího ročníku a školní družina. Vzhledem k nárůstu počtu žáků v tomto školním roce, došlo i k navýšení kapacity školní družiny. I v této budově mají žáci k dispozici ve všech třídách televizi s DVD přehrávačem, jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí. Školní družina má nově k dispozici čtyři místnosti. Její kapacita je 64 žáků, v letošním školním roce byla naplněna. Družina slouží zejména pro žáky první a druhé třídy, navštěvují ji i žáci třetí třídy. V družině pracují dvě vychovatelky, obě na celý úvazek. V poledních hodinách v družině vypomáhá asistentka pedagoga. Družina 6

7 funguje v době před vyučováním od 6.00 do 7.40 hodin, po vyučování od do hodin. V budově Střední 120 v Dubí 3 se nacházejí 2 třídy s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s lehkým mentálním postižením, jedna první třída a přípravná třída. I zde mají žáci k dispozici odborné učebny pro výuku informatiky s interaktivní tabulí, učebnu pracovních činností a učebnu hudební výchovy. I v této budově došlo k obměně nábytku a k úpravě třídy sloužící pro pracovní činnosti. V rámci spolupráce se Střední školou sociální PERSPEKTIVA využívají žáci tříd LMP a první třídy pro hodiny tělesné výchovy tělocvičnu této školy. Na škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Jakožto škola, která si dává za cíl výbornou jazykovou přípravu žáků, učíme anglický jazyk od první třídy. V první a druhé třídě mají žáci jednu hodinu, od třetí pak tři hodiny týdně. Od šesté třídy se žáci učí druhý cizí jazyk německý. I německý jazyk jsme v osmé a deváté třídě posílili o hodinu konverzace v německém jazyce. Volitelné předměty (povinné) byly zařazeny od sedmého do devátého ročníku. Kromě českých dětí byly u nás vyučovány i děti z jiných zemí. Ve většině ročníků jsme měli žáky z Vietnamu. Všichni mají na území České republiky trvalý pobyt. Součást školy počet tříd/ oddělení počet žáků Přípravná třída stupeň ZŠ stupeň ZŠ stupeň ZŠ/LMP stupeň ZŠ/LMP 1 13 ZŠ celkem Školní družina 2 60 Komentář: Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách LMP pracovala ve školním roce 2013/2014 třída LMP a třída LMP. 7

8 1.2 Materiálně technické podmínky školy Ve všech třídách mají žáci k dispozici výškově stavitelné sestavy, televizor s DVD přehrávačem, rádio s CD přehrávačem. Na každé budově jsou učebny s interaktivní tabulí. Budova Školní náměstí 177 a budova Střední 120 mají k dispozici učebnu informatiky s připojením na vysokorychlostní internet. V budově Střední 120 je deset počítačových stanic. V budově na Školním náměstí 177 proběhla obměna starších počítačů za nové, rychlejší a výkonnější. Učitelé mají k dispozici notebooky, které byly zakoupeny z prostředků EU peníze školám. Škola je poměrně dobře vybavena didaktickou technikou. V budově Školní náměstí 86 je školní cvičná kuchyňka. V budově Školní náměstí 177 mají žáci k dispozici automat na nápoje, též si mohou zakoupit svačinu. Novým nábytkem byla vybavena většina tříd v budově Tovární 364, zde bylo i nově vytvořeno jedno oddělení školní družiny. Novým nábytkem v budově Školní náměstí 177 byla vybavena třída hudební výchovy a jazyková učebna, v některých třídách došlo k obměně nábytku. V budově Střední 120 byla zakoupena kuchyňská linka a upravena místnost sloužící pro hodiny pracovních činností. Též došlo k obměně nábytku. 1.3 Propagace a informace o činnosti školy Informace o činnosti školy a hlavní dokumenty školy jsou k dispozici na úřední desce školy, na webových stránkách školy Tyto dokumenty mohou zájemci najít i v listinné podobě na nástěnkách ve všech budovách školy. Na našich webových stránkách jsou rodiče, žáci i veřejnost pravidelně informováni o životě školy, chystaných i uskutečněných akcích. Lze si zde přečíst různé příspěvky o projektových dnech, školních akcích, výjezdech do škol v přírodě (zde byli rodiče každodenně informováni), výletech atd. - vše je doplněné o fotodokumentaci. Na webových stránkách je možné si přečíst i jídelní lístek školní jídelny na aktuální týden. O činnosti školy pravidelně informujeme v příspěvcích v Dubském zpravodaji. 8

9 1.4 Údaje o školské radě Školská rada při Základní škole Dubí 1 zřizované Městem Dubí má 3 členy, v říjnu 2011 proběhla volba členů školské rady a pro nadcházející tříleté období byly zvoleny: člen ŠR jmenovaný zřizovatelem člen z řad rodičovské veřejnosti člen z řad pedagogických pracovníků Mgr. Marie Struhová (zvolená ŠR předsedkyní) Lucie Skleničková Mgr. Jitka Jägerová Školská rada na svých schůzkách schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2012/2013, Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 08/ ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV), který byl obměněn a doplněn k Byla seznámena s výsledky inspekční činnosti. Dále projednala mimo jiné: 1. Zápis žáků do 1. tříd 2. Změny v přípravném ročníku 3. Plánované projekty školy 4. Oslavy 80. výročí založení školy v Tovární ulici Akce v 1. a 2. pololetí školního roku 2013/ Kontroly v ZŠ 7. Zprávu ředitele školy pro školskou radu za školní rok 2013/ Změnu v školním řádu platnou od (zrušení letního režimu přestávek) V letošním roce končí volební období členů školské rady. Vzhledem ke komunálním volbám, které proběhnou v říjnu 2014 a tomu, že školská rada při Základní škole Dubí 1 je zřizována Městem Dubí, jsme s předstihem vyhlásili nové volby již v červnu. Členem z řad rodičovské veřejnosti byla i pro následující tříleté období zvolena paní Lucie Skleničková a svůj post z řad pedagogických pracovníků obhájila Mgr. Jitka Jägerová. 9

10 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy V souladu s nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje škola vzdělání v následujících vzdělávacích oborech: skupina 79 Obecná příprava C/01 Základní škola (nová soustava RVP) 2.1 Vzdělávací programy I. stupeň + II. stupeň Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 08/ ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV); včetně úprav platných od I. + II. stupeň třídy LMP s upraveným vzdělávacím programem s výukou podle Školního vzdělávacího programu Vše Věd pro žáky s lehkým mentálním postižením (č. j. 01/ ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV LMP) Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program Vše Věd (č. j. 08/ ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV) - přípravná třída 10

11 3. Přehled pracovníků školy Počet tříd 14 Přípravná třída 1 I. stupeň 7 II. stupeň 4 I. stupeň LMP 1 II. stupeň LMP 1 Počet oddělení školní družiny 2 Počet pedagogických pracovníků 26 (včetně vedení školy) Počet nepedagogických pracovníků 11 11

12 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících Vedení školy aprobace vyučované předměty Ředitel školy Mgr. Bc. Jan Holub Vv - Ov Ov, Pč, Tv, Vv Zástupkyně ředitele Mgr. Hana Dubnová Nj, výchovný poradce Nj, Njk Třídní učitelé Přípravná třída Romana Čurdová učitelství pro MŠ 1. A Mgr. Eva Bartůňková I. stupeň + spec. ped. dle aprobace N; studující UJEP - I. 1. B Markéta Kolínková st. dle aprobace 1. C Mgr. Jitka Jägerová I. stupeň + spec. ped. dle aprobace 2. třída Mgr. Soňa Korbová I. stupeň dle aprobace + Aj 3. třída Mgr. Eva Šístková I. stupeň + spec. ped. dle aprobace 4. třída Hana Durneková nekvalifikovaná Čj, D, Vl, Př, Pč, 5. třída Mgr. Tereza Císařová I. stupeň + spec. ped. dle aprobace + Aj 6. třída Mgr. Michaela Jindrová M - Ov M, F, Ov 7. třída Bc. Monika Přikrylová částečně kvalifikovaná Aj, Tv 8. třída Mgr. Adéla Hufová Čj - D Čj, D, Ov 9. třída Šárka Walterová N, studující PřF UJEP M, Inf, Tv, Rv Čj, M, Vv, D, Př, třída LMP Mgr. Věra Brožová Vv - Ov Prv Učitelství pro školy pro mládež vyžadující M, Č, Aj, Př, D, Tv,Vv, Ch, F třída LMP Mgr. Pavlína Císařová zvláštní péči do M, Č, Aj, Př, D, Tv,Vv, Ch, F Mgr. Jana Klímová speciální pedagog od Netřídní učitelé Ing. Martina Blahoutová Př - Ch Př, Ch Mgr. Klára Chloubová Hv - psychologie Hv, Vl Mgr. Michaela Kaplanová - Brabcová Mgr. Igor Shykula základy společenských věd, geografie Vv - Tk Z, Pč Vv, Tv, Pč do

13 Klára Nackeová Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky Nataša Husáková Bc. Rudolf Štěrba Asistenti pedagoga pro zdravotně znevýhodněné žáky nekvalifikovaná Pedagogika pro asistenty ve školství Sociálně pedagogická asistence - UJEP Vv od Metodik prevence Lenka Schvarczová SpgŠ 5. třída Andrea Vandlíčková SŠ sociální Perspektiva 2. třída Školní družina Stefanie Dvorníková Iveta Petrová SpgŠ, vychovatelství N - učitel, vychovatelství vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD, Pč 13

14 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce V tomto školním roce působilo na škole 26 pedagogů. Pedagogický sbor prošel opět obměnou a podařilo se získat další aprobované učitele. V prosinci 2013 ukončili pracovní poměr na naší škole dva pedagogičtí pracovníci, Mgr. Igor Shykula a Mgr. Pavlína Císařová. Na jejich místa nastoupila Klára Nackeová, studentka UJEP a Mgr. Jana Klímová. Věkový průměr pedagogického sboru je 39 let. V přípravné třídě 1 pedagog, na I. stupni 7 kmenových pedagogů (2 nekvalifikovaní). Na II. stupni 7 kmenových pedagogů (3 nekvalifikovaní). Ve třídách LMP 2 kmenoví pedagogové. Ve školní družině 2 vychovatelky. 2 asistentky pedagoga pro zdravotně znevýhodněné žáky. Jedna asistentka u žákyně se zrakovým postižením, druhá u žáka s tělesným postižením. 2 asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky, oba asistovali ve třídách LMP a ve třídách I. a II. stupně. Nejvyšší kvalifikovanost byla na I. stupni 86,8%. Na II. stupni byla kvalifikovanost 83,3%. Aprobovaně byly vyučovány předměty Čj, D (částečně) M, Fy, Nj, Ch, Př, Ov, Z, Tv, Vv. 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Počet PP fyzicky 26 do 35 let 7 z toho ženy 7 bez odborné kvalifikace let 12 z toho ženy 11 bez odborné kvalifikace let 6 z toho ženy 6 bez odborné kvalifikace 1 55 důchodový věk 1 z toho ženy 1 bez odborné kvalifikace 0 14

15 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Počet NP fyzicky 11 (1 dlouhodobě nemocná) Každá budova má svou školnici. V budově Školní náměstí 177 pracuje jako školnice Ludmila Korbelová, úklid zajišťují Bohuslava Schvarczová (na 0,75 úvazku). Radka Kubásková, která zajišťovala úklid, je dlouhodobě nemocná. V budově Tovární 364 pracuje jako školnice Renata Vlková a v budově Střední 120, Dubí 3 pracuje Blanka Pehaničová. Hospodaření školy zajišťuje účetní Dagmar Pšeničková a personalistka Lenka Machalová (0,3 úvazku). Provoz školní jídelny zajišťují: vedoucí školní jídelny Zdeňka Rudolfová (pracuje na 0,6 úvazku), kuchařky Hana Chábová, Miloslava Chábová a pomocná síla Irena Vaňkátová (pracuje na 0, 6 úvazku). 15

16 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol V přijímacím řízení k povinné školní docházce a následném přijetí do školy bylo ve školním roce 2013/2014 přijato 43 dětí do 1. třídy. Ve školním roce 2014/2015 otevřeme dvě první třídy. Dodatečný odklad povinné školní docházky byl udělen deseti dětem, z toho sedmi byla doporučena docházka do přípravné třídy. Pedagogicko psychologická poradna Teplice doporučila devíti dětem ve věku pěti let docházku do přípravné třídy. Všechny pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Naše škola opětovně obdržela i pro školní rok 2014/2015 povolení k otevření přípravné třídy od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Od budou tyto děti navštěvovat přípravnou třídu v budově Střední 120, Dubí Výsledky přijímacího řízení do středních škol Z 9. třídy odešlo 23 žáků, z 8. třídy 1 žákyně. Z 9. třídy LMP 1 žák, 1 žákyně z 8. třídy LMP. V rámci přijímacího řízení bylo na střední školu přijato 25 žáků. Na školy a učební obory s maturitou 18 žáků, na odborná učiliště 6 žáků. 1 žákyně, která splnila povinnou školní docházku v 8. třídě, si nepodala přihlášku k dalšímu studiu. 1 žákyně splnila povinnou školní docházku v 8. třídě LMP a odchází na odborné učiliště. Na víceletá gymnázia z 5. třídy v letošním školním roce nikdo neodchází. 16

17 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZŠ Školní rok byl zahájen ve čtrnácti třídách s počtem 244 žáků, z toho 135 chlapců a 109 dívek. Na prvním stupni bylo 145 žáků, na druhém 68 žáků a ve třídách LMP bylo 20 žáků. Prospěch 1. pololetí 1. pololetí vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 1. stupeň stupeň Ve druhém pololetí bylo na škole 257 žáků, z toho 141 chlapců a 116 dívek, z toho na I. stupni bylo 160 žáků, na II. stupni 76 žáků a ve třídách LMP bylo 21 žáků. Prospěch 2. pololetí 2. pololetí vyznamenání prospěl neprospěl 1. stupeň stupeň Kázeňská opatření Pochvala NTU TD ŘD 2 z chování 3 z chování 1. stupeň stupeň

18 5.1 Údaje o zameškaných hodinách V I. pololetí školního roku 2013/2014 bylo celkem zameškaných hodin, z toho 142 neomluvených. Na jednoho žáka připadlo průměrně 56,4 zameškané hodiny, z toho 0,6 neomluvených. Ve II. pololetí bylo zameškaných hodin, z toho 395 neomluvených. Na jednoho žáka připadly průměrně 63 zameškané hodiny, z toho 1,54 neomluvených. 5.2 Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2013/2014 jsme měli 16 integrovaných žáků, 4 z toho na II. stupni. 14 žáků bylo integrováno s vývojovou poruchou učení. Výuka probíhala podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáci docházeli pravidelně každý týden na reedukaci, kterou v tomto školním roce vedly Mgr. Jitka Jägerová, Mgr. Eva Šístková a Mgr. Tereza Císařová. 4 žáci jsou klienty SPC Demosthenes centrum komplexní péče Ústí nad Labem, 12 žáků je klienty Pedagogicko psychologické poradny v Teplicích. Dva žáci mají zrakové postižení, jsou klienty SPC Demosthenes centrum komplexní péče Ústí nad Labem. Z nich jeden ze třídy LMP má individuální integraci žáka se zrakovou vadou, druhá žákyně se zrakovým postižením pracuje dle individuálního vzdělávacího plánu a má k dispozici asistenta pedagoga pro zdravotně znevýhodněné žáky. V tomto školním roce jsme pro potřeby zapojení se do RP Podpora škol uskutečňujících inkluzivní vzdělávání vykazovali 30% sociálně znevýhodněných žáků, kteří jsou zapojeni do běžných tříd a vzdělávají se dle Školního vzdělávacího programu Vše Věd (č. j. 08/ ŘŠ; ŠVP zpracovaný podle RVP ZV). V práci se sociálně znevýhodněnými žáky jsou každodenně využíváni asistenti pedagoga. 18

19 5.3 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Na škole pracoval preventivní tým ve složení Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel školy, Mgr. Hana Dubnová, zástupkyně ředitele školy a výchovná poradkyně, Bc. Rudolf Štěrba, školní metodik prevence, Mgr. Soňa Korbová, metodik prevence pro 1. stupeň. Metodici prevence společně vypracovali Minimální preventivní program a velice úzce spolupracovali s výchovnou poradkyní. V kompetenci výchovné poradkyně je sledování jak talentovaných žáků, tak žáků s obtížemi, zpracování individuálních plánů pro integrované žáky. Zabývá se rovněž výchovnými problémy, záškoláctvím, vztahy ve škole i kariérovým poradenstvím. Školní metodici prevence v daném školním roce převážně řešili počáteční projevy šikany, které dokázali včas rozpoznat a ve spolupráci s rodiči je zastavit. Přetrvávajícím problémem je zvýšená agresivita u dětí mladšího věku, převážně vulgární slovní napadání spolužáků. Bohužel jsme v letošním školním roce opět museli řešit problémy se záškoláctvím u několika konkrétních žáků. U některých se jednalo o opakované záškoláctví. Ve spolupráci jak s MUDr. Hanou Chržovou, tak s Magistrátem města Teplic, odborem sociálně právní ochrany dětí, se nám částečně podařilo tyto potíže eliminovat. Velice dobrá je i spolupráce s Mgr. Bc. Petrou Fünfkirchlerovou, pracovnicí odboru školství a sociálních věcí města Dubí. V uplynulém školním roce jsme zapojili žáky do charitativních projektů: Červená stužka světový den boje proti AIDS, informace občanům o HIV a AIDS a prevenci V rámci projektového vyučování se žáci zapojili do projektu: Projekt Diskriminace pochopení pojmu diskriminace a uvědomění si vlastních postojů k tomuto problému Domácí násilí pochopení významu pojmu domácí násilí a učení se netradiční formou mimo jiné i důležitým životním dovednostem Projekt Zdravý životní styl osobní bezpečí, zdravá výživa, návykové látky, asertivita, první pomoc (4. 9. třída + třídy LMP) 19

20 V rámci prevence Bc. Rudolf Štěrba uskutečnil: Přednáškovou činnost pro I. a II. stupeň Prevence kriminality ve spolupráci s Městskou policií Dubí, přednášky vedl pan Oto Rössler Bližší informace v hodnocení MPP. 20

21 6. Zájmová činnost 6. 1 Přehled zájmových útvarů Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily pod vedením pedagogů a dobrovolníků z řad rodičů tyto kroužky: název kroužku vedoucí, lektor počet žáků náplň Přípravný kroužek Mgr. Soňa Korbová, Mgr. Tereza Císařová 26 seznámit budoucí žáky s prostředím školy a pedagogy, a tím usnadnit jejich přechod z MŠ do ZŠ; náplní kroužku bylo zábavnou formou rozvíjet jemnou motoriku, řečové schopnosti a smyslové vnímání Ohebné jazýčky Jiřina Randáčková 27 náprava vadné výslovnosti Sbor "Konipásek" Mgr. Klára Chloubová Markéta Kolínková 27 hlasová a dechová cvičení, učení nových písní a procvičení intonace a výrazu těchto písní; prezentace školy na veřejných vystoupeních Zmizelí sousedé Mgr. Adéla Hufová 10 kroužek vybízel žáky k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli v období 2. světové války; šlo především o židovské obyvatelstvo Kreativní tvoření Dagmar Pšeničková Hana Durneková Jiřina Randáčková 11 děti se seznámily s různými výtvarnými metodami, prohloubily si základy šití, vyšívání a pletení; naučily se plést košíky z pedigu i papíru; vyráběly razítka; seznámily se s keramickou hlínou; vytvářely výrobky dle svých vlastních nápadů Veselé notičky Stefanie Dvorníková 16 děti se hravou formou učily zahrát jednoduché písně na klávesové nástroje podle upraveného notového záznamu; naučily se několik nových písní, které využily k různým vystoupením; byla vytvořena družinová kapela 21

22 YOYO Hana Durneková, Lenka Schvarczová 10 žáci 9. třídy učili mladší žáky i své vrstevníky dovednostem s yoyem; i přesto, že kroužek byl ze strany žáků 9. třídy po pár měsících ukončen, tak se mladší žáci naučili různé triky; v rámci kroužku také proběhly dvě yoyo soutěže, které si získaly své publikum Vaření Mgr. Tereza Císařová 6 kroužek pracoval od září do konce ledna; byl určen pro žáky 5. třídy; dívky se seznámily s chodem kuchyně, s obsluhou spotřebičů, s přípravou jednoduchých pokrmů, pomazánek a dezertů Výtvarný Mgr. Tereza Císařová Mgr. Eva Šístková 11 určen pro žáky 4. a 5. třídy, zaměřen na malbu, kresbu a kreativní tvorbu; výrobky žáků sloužili k prezentaci školy na školních akcích nebo si jej žáci odnášeli jako dárky či dekoraci domů Taneční Andrea Vandlíčková 25 moderní tance všech žánrů; určeno pro žáky třídy určen pro žáky 1. C a 1. B; práce byla zaměřena na zdokonalení jemné Mgr. Jitka Jägerová motoriky a rozvoj tvořivosti žáků; Šikovné ruce 18 Nataša Husáková hlavní náplní bylo stříhání, lepení, modelování, vybarvování, kreslení a malování Posilování Bc. Rudolf Štěrba 10 Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pro 9. třídu Šárka Walterová 15 Doučování Mgr. Eva Bartůňková 5 Sportovní Oldřich Ouředník 15 sportovní hry do kroužku chodili chlapci, někteří chtěli snížit tělesnou váhu, někteří naopak chtěli přibrat svalovou hmotu Kroužek měl za cíl připravit žáky 9. třídy na přijímací zkoušky z předmětu matematika procvičování nezvládnutého učiva 1. třídy Florbal Petr Horáček 15 úvod do florbalu a pravidla hry 22

23 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 2. září 2013 vyjela vybraná skupina 20 žáků II. stupně na pětidenní jazykově sportovní pobyt za účasti 20 německých žáků z partnerského města Bannewitz do České Kamenice. Našim cílem bylo pomocí připraveného programu zapojit žáky do týmové práce, procvičit si cizí jazyky, zasportovat si. Chlapci a děvčata byli rozděleni do čtyř česko-německých skupin po deseti dětech. V těchto skupinách po celý týden spolupracovali, tvořili, sportovali a soutěžili. Soutěže byly jak vědomostní, tak sportovní. Naši žáci si zejména procvičili němčinu a angličtinu, němečtí přátelé zase angličtinu a seznámili se i s českým jazykem. Projekt Překonej své hranice byl financován z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe Cíl 3. Naše škola byla předkladatelem a organizátorem akce Sportovní hry bez hranic 2013, která se uskutečnila ve dnech září Pátek byl určen pro žáky dubských základních škol, mateřské školy Cibuláček a pro žáky z partnerského města Bannewitz a Possendorf. Sobotní den 14. září se nesl v duchu sportovního klání fotbalových klubů Dubí a Bannewitz. Hry byly též financovány z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe Cíl 3. Díky finanční podpoře zřizovatele (povinná 15% spoluúčast) jsme mohli oba projekty realizovat. V září proběhla oslava 80. výročí otevření budovy Tovární 364. Koncem listopadu se již tradičně konalo v budově Tovární 364 Adventní odpoledne s rodiči. V únoru jsme ve škole přivítali zastupitele města Dubí pana Tomáše Zíku a pana radního Martina Dlouhého. Oba zastupitelé žákům osmé a deváté třídy objasňovali, co obnáší jejich práce. Druhý březnový týden se uskutečnilo setkání s osobnostmi města Dubí v netradiční roli. Žákům přípravné, prvních a druhé třídy přišel každý den někdo jiný přečíst pohádku. Mezi předčítajícími byli starosta Ing. Petr Pípal, místostarosta Mgr. Jiří Šiller, členka zastupitelstva a školské rady Mgr. Marie Struhová, vedoucí knihovny paní Heidemarie Paurová, pracovnice odboru školství a sociálních věcí Mgr. Bc. Petra Fünfkirchlerová, paní Ludmila Fridrichová a vedení školy. 23

24 Po loňském úspěšném Workshopu jsme v březnu opět na naší škole přivítali žáky GS Possendorf a Bannewitz. Společný Workshop českých a německých žáků slavnostně zahájil starosta Města Dubí pan Ing. Petr Pípal a pan místostarosta Mgr. Jiří Šiller. Žáci pracovali ve smíšených česko německých skupinách a během dopoledne prošli čtyřmi pracovními dílnami. Žáci, kteří navštěvovali kroužek Zmizelí sousedé vyjeli koncem března na exkurzi do polského Krakova a koncentračního tábora Osvětim. Budova na Školním náměstí 177 se otevřela veřejnosti v dubnu uskutečnili jsme Předvelikonoční odpoledne. V květnu se opět setkalo 20 žáků naší školy s 20 žáky OS Bannewitz na společném pobytu. Projekt Pádluj, co ti síly stačí prověřil fyzickou zdatnost a psychickou odolnost všech. Náročný a aktivitami nabitý program se uskutečnil v krásném prostředí Národního parku Saské Švýcarsko. Tři dny jízdy na raftech po Labi, a to v úseku Schmilka Drážďany, jeden den lezeckého výcviku včetně lezecké stěny a lanového centra, celodenní túra spojená s prohlídkou skalních jeskyní. Došlo k utužení navázaného přeshraničního přátelství. Opět byl cíl projektu naplněn: všichni komunikovali, vyměňovali si zkušenosti a informace, spolupracovali. I tento projekt byl financován z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe Cíl 3. Škola má již několik let adoptovanou Surikatu jménem Miki v ústecké ZOO. Každoročně přispívá finančními prostředky ve výši 4 400,- Kč na její krmení. Školní parlament již několikátým rokem organizuje před Vánocemi sbírku pro zvířátka do útulku v Žimu. Druhým rokem byla vyhlášena celoroční soutěže tříd o Cenu ředitele školy. Našim cílem bylo motivovat žáky k lepšímu prospěchu, spolupráci a vzájemné pomoci, prezentaci tříd či jednotlivců na veřejnosti (účast na sportovních soutěžích, olympiádách, předvánoční výzdoba tříd, pomoc žáků II. stupně při různých školních akcích) a také sběr papíru. 24

25 I tento školní rok žáci 9. třídy pracovali na Ročníkové práci. Ročníková práce je jedna z možných forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky. Touto závěrečnou prací by měli žáci prokázat, jak umí dlouhodobě pracovat v týmu i samostatně, vyhledávat a zpracovat informace, či schopnost vyjadřovat se a komunikovat v cizím jazyce, napsat text pomocí textového programu v počítači, vytvořit prezentaci. A toto vše ve finále prezentovat a obhájit před komisí tvořenou ředitelem školy, zástupkyní ředitele, třídní učitelkou a dalšími učiteli. Témata ročníkových prací byla různorodá. Například T. G. Masaryk prezident osvoboditel, Šoa v literatuře, Konečné řešení židovské otázky, Globální problémy planety, a jiné. Tři žáci pracovali v anglickém jazyce a jeden žák v jazyce německém. Některé práce i samotné prezentace byly originální a velmi kvalitní. Můžeme říct, že ani studenti středních či vysokých škol by se za takovouto seminární práci nemuseli stydět. Pokračovali jsme v projektu OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů, jehož cílem je zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit. Nově vzniklý pěvecký sbor Konipásek, který tvoří děti z první až třetí třídy, naší školu příkladně reprezentoval na různých vystoupeních a koncertech (Tereziny lázně). Zúčastnil se koncertu s názvem Kytička uvitá z písniček a tanečků v Krušnohorském divadle v Teplicích. Žáci 7. třídy se zapojili do soutěže Ústeckého kraje. V hodinách českého jazyka společně pod vedením Mgr. A. Hufové vytvořili povídku O kostelu Panny Marie v Dubí, kterou doplnili ilustrací. Soutěž proběhla pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje s názvem Povídky a pohádky z Ústeckého kraje. 25

26 7.1 Účast na kulturních akcích První pomoc přednáška pro žáky třídy + třídy LMP Účast při kladení věnců k výročí vzniku Československa sbor Konipásek, recitace: Barbora Tomanová 8. třída, Jakub Vraný 6. třída Halloween ( třída) Beseda s pamětníkem panem Pavlem Horákem, který žákům vyprávěl o éře komunismu v Československu, [ obdržel medaili za statečnost v boji za svobodu] (9. třída) Koncert Severočeské filharmonie Návštěva v ZOO ( třída), Rolling Rock ( třída) Exkurze Český porcelán + Dům s modrou krví (1. stupeň + třídy LMP) Návštěva výstavy Princ a večernice (všechny třídy) Vyšetření zraku Lví očko (přípravná, první třídy) Návštěva hvězdárny a planetária v Teplicích (5. 9. třída) Vystoupení žáků na II. adventním koncertu (vybraní žáci) Pečení perníčků na Adventní setkání s rodiči (1. B + 1. C) Adventní setkání s rodiči budova Tovární 364 Návštěva muzea v Teplicích (9. třída) Slavnostní předání "Slabikáře" setkání žáků a rodičů (1. třídy) Mikulášská nadílka (všechny třídy) Vánoční setkání s rodiči (třídy LMP) Beseda Zdravá výživa (5. třída) Chemické pokusy VŠCHT Praha (8., 9. třída) Čteme dětem (přípravná třída, první třídy, 2. třída) Beseda se zastupiteli města Dubí (8., 9. třída) Noc s H. Ch. Andersenem (3. třída) Předvelikonoční odpoledne budova Školní náměstí 177 Workshop (24 žáků ze třídy, 24 žáků GS Possendorf a Bannewitz) Exkurze do Osvětimi (vybraní žáci) Prohlídka židovského hřbitova v Teplicích (vybraní žáci) Beseda s pamětníkem holocaustu panem Šťastným Aprílový den (všichni žáci) Návštěva skleníků přírodovědné fakulty UJEP v rámci Dne Země (všechny třídy) 26

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 23. 09. 2013 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více