VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon"

Transkript

1 Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, Teplice 1 Telefon/fax: , č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mgr. Irena Eisnerová ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Výroční zprávy (3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku, c) přehled pracovníků školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, i) základní údaje o hospodaření školy. (2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 2

3 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2. Zřizovatel 1.3 Základní údaje o součástech školy 1.4. Materiálně technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobace ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání vycházejících žáků 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2. Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Výchovná opatření - pochvaly 5.3 Výchovná opatření napomenutí, důtky 5.4 Komisionální přezkoušení 5.5 Opakování ročníku 5.6 Údaje o zameškaných hodinách 5.7 Závěr souhrnné zprávy pro školu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.8 Údaje o integrovaných žácích 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce: 6.2 Řešení rizikového chování 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2 Účast žáků školy v soutěžích 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 12. Zhodnocení hlavních úkolů školního roku 13. Přílohy 13.1 Činnost výchovného poradce 13.2 Činnost koordinátora ICT 13.3 Činnost koordinátora EVVO 13.4 Školní družina 13.5 Školní jídelna 13.6 KEVIS tabulky Ministerstva vnitra ČR 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 Adresa školy Na Stínadlech 2386, Teplice IČ Bankovní spojení /0100 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma právní subjektivita Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Statutární město Teplice Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Mgr. Irena Eisnerová Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Zyková Ekonomka-hospodářka: Blanka Heřmanová Přehled hlavní činnosti školy Organizace je základní škola se školní družinou a se školní (podle zřizovací listiny) jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Statutární město Teplice Adresa zřizovatele nám. Svobody 2, Teplice IČO Kontakt Tel.: Základní údaje o součástech školy součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ, MŠ kapacita 380 žáků 75 žáků 600 jídel 4

5 1.4 Materiálně technické podmínky školy Název místnosti počet Učebny/ herny 19 / 3 (ŠD) Odborné pracovny/ knihovna/ multimediální učebna 9 / 2 / 1 Odpočinkový areál/ zahrada/ hřiště 1 / 1 / 1 Sportovní zařízení ano Dílny a pozemky 1 / 1 Žákovský nábytek 1.stupeň výškově nastavitelný, 2.stupeň nové lavice Vybavení učebními pomůckami/ Ve všech oblastech v dostatečném množství, hračkami/ sportovním nářadím poškozené škola postupně obnovuje. Vybavení žáků učebnicemi Všichni žáci jsou vybaveni potřebnými učebními a učebními texty pomůckami. Vybavení kabinetů, laboratoří Vybavení kabinetů je dostačující, pomůcky na výuku a učeben chemie a fyziky se dokupují na žádost učitelů. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Z peněz EU vybaveny všechny třídy IA tabulemi, vyučující mají svůj notebook, v červnu 2013 proběhlo výběrové řízení na vybavení PC učebny novými PC. Komentář: - velikost a vybavenost prostor odpovídá příslušným požadavkům - technický stav budov je po vydatných deštích špatný (zatéká do budovy = oprava střech, zatéká pod fasádu = potřeba zateplení) => červen 2013 dána žádost zřizovateli na zařazení školy do plánu na zateplení budov - ve škole je 11 kmenových tříd a 8 odborných učeben, ve ŠD fungují 3 oddělení - učebna Nj ( IA tabule) - učebna Ze ( IA tabule) - učebna Př ( IA tabule) - 2x učebna PC - učebna Hv, Vv ( IA tabule) - učebna Fy, Ch ( multimediální učebna) - žákovská kuchyňka - audiovizuální technika CD přehrávače - žákovská knihovna aktualizace knih dle finančních možností - učitelská knihovna aktualizace knih dle finančních možností - dobré sportovní zázemí - nové nářadí se dokupuje průběžně dle finančních možností - od května 2012 probíhala rekonstrukce oplocení školního hřiště x po roce je oplocení opět poškozené - květen 2012 podána žádost zřizovateli na rekonstrukci stávajícího multifunkčního hřiště (nevyhovující stav) - stávající dílny vyhovující, umožňují kvalitní a bezpečnou výuku v souladu se vzdělávacími programy - jarní úprava areálu školy a pozemků + dokoupení pracovního nářadí - od února probíhá rekultivace školního pozemku (Ing. Marešová + školník + žáci školy) - v červnu proběhlo malování některých tříd a školní jídelny - učebny 1.stupně vybaveny nábytkem s nastavitelnou výškou - učebny 2.stupně vybaveny novým školním nábytkem - pomůcky se dokupují průběžně na žádost učitelů a podle finančních možností školypomůcky se dokupují průběžně na žádost učitelů a podle finančních možností školy 5

6 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt , Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Kontakt , Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A 6.A, 7.A, 8.A, 9.A 1. stupeň: ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Min.čas. dotace DČD Český jazyk a literatura Český jazyk Anglický Cizí jazyk jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná 12 výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace /DČD/

7 2. stupeň: ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Vyučovací Min.čas. předmět ročník ročník ročník ročník dotace DČD Český jazyk a literatura A / N Aj/Nj jazyk Další cizí Jazyk A / N Domácnost (alternace pro 6.roč.) 2 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a příroda Člověk a svět práce Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví /integr. před/ Občanská a rodinná výchova Tělesná Tělesná výchova výchova Hudební Hudební výchova výchova Výtvarná Výtvarná 10 výchova výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Člověk a svět práce 2.2 Vzdělávací programy 21 3 Pracovní výchova DČD-volitelný předmět Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace /DČD/ vzdělávací program Školní vzdělávací program - č.j / (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech ) zařazené třídy Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 7

8 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Ped. funkce Úvazek praxe Stupeň Aprobace pracovníci vzdělání 1. učitelka 1,0 do 27 let SŠ nekval. učitelka MŠ 3. učitelka 1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 3. učitelka 1,0 nad 27 let VŠ 1. stupeň 4. učitelka 1,0 do 19 let VŠ 1. stupeň 5. učitelka 1,0 do 6 let VŠ 1. stupeň 6. učitelka 1,0 do 6 let VŠ 1. stupeň 7. učitelka 1,0 do 12 let SŠ nekval. 8. učitelka 1,0 nad 27 let VŠ ČJ - D 9. učitelka 1,0 do 6 let Bc. nekval. Aj 10. učitel 1,0 do 12 let VŠ M F 11. učitelka 1,0 do 12 let Ing. st.dps. M - Ch 12. učitelka 1,0 do 19 let Ing. + DPS Př - Z 13. učitelka 1,0 do 12 let VŠ NJ 14. vychovatelka 1,0 nad 27 let DiS. vychovatelství 15. vychovatelka 1,0 do 12 let SŠ - studuje 1. stupeň 16. vychovatelka 0,4464 do 6 let SŠ 17. zástupce ŘŠ 1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 18. ředitelka školy 1,0 do 27 let VŠ ČJ - OV 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ vychovatel celkem Příjmení a jméno aprobace učí Beerová Jitka vychovatelka ZŠ vychovatelka ŠD Stádníková Petra studuje PF 1.stupeň vychovatelka ŠD Stádníková Markéta nekvalifikovaná vychovatelka ŠD Ottenschlägerová Jana učitelka MŠ 1.stupeň Coufalová Danuše 1. stupeň 1. stupeň Kalátová Lenka 1. stupeň 1. stupeň, D Fojtíková Alena 1. stupeň 1. stupeň, HV Němcová Martina 1. stupeň 1. stupeň KapounováVeronika 1. stupeň 1. stupeň Kyselková Jarmila 1. stupeň, VV, Pv, Do Marešová Lucie Enviromentální Ing., DPS Př Z Tv ORV - IT Klausová Miroslava ČJ - D ČJ D - Vv Gerlach Lucie DiS.,Bc.sociálně právní, DPS AJ - Orv Kraus Patrik M -F M F Tv Šmicová Klára NJ NJ - AJ 8

9 Weissová Alice Ing. chemie, DPS ICT Tv M - Ch Zyková Jana 1. stupeň ČJ - HV Eisnerová Irena ČJ - OV ČJ - ORV - PČ 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let důchodci celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. hospodářka 1,0 SŠ 2. školník 1,0 SOU 3. uklízečka 1,0 SOU 4. uklízečka 1,0 SOU 5. uklízečka 1,0 SOU 6. vedoucí ŠJ 1,0 SŠ 7. vedoucí kuchařka 1,0 SOU 8. kuchařka 1,0 SOU 9. kuchařka 1,0 SOU 10. kuchařka 0,75, od ,0 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce (leden 2013) počet 1. tříd 2012/13 počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacích řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízená krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SŠ SOU celkem akademie školy školy

10 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SŠ SOU celkem akademie školy školy d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch, zhoršené chování prospěli prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé třída s vyznamenáním chování chování 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A B A B A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního pochvala ředitele školy učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B A B A A A A A A A celkem

11 5.3 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A B A B A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků třída opravné zkoušky předmět 1.A 0-1.B 1 M 2.A 0-2:B 0-3.A 0-4.A 1 M 5.A 0-6.A 2 Aj, M 7.A 0-8.A 0-9.A 0 - celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.roč.po splnění pov.škol.docházky 1.A B A B A A A A A A A celkem

12 5.6 Počet omluvených neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A ,62 56, B ,05 50, A ,73 37, B ,00 42, A ,32 61, A ,16 60, A ,58 51, celkem 1.st ,599 52, A ,24 63, A ,46 44, A ,79 93, A ,37 128, celkem 2.st ,922 80, celkem ,26 66, Údaje o integrovaných žácích třída počet jméno 3.A 4 Kalčíková Monika /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Krejbichová Natálie /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Antropius Daniel /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Vopat Pavel /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 4.A 3 Horváth Zdeněk /kongeniální myastenický syndrom/ Waldhauser Michal /dysortografie, dyslexie/ Černý Michal /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 6.A 1 Teršíp Tadeáš / dyslektická a dysgrafická porucha, ADHD/ 8.A 1 Nemravová Daniela /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 5.8 Závěr souhrnné zprávy pro školu hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2013 Srovnávací testy KALIBRO => 3. ročník Předmět ZŠ ČR Čj 48 67,0 59,8 59,9 62, ,1 65,5 71,0 71,1 Ma 31 40,9 50,9 71,9 54, ,9 59,1 71,5 60,2 Pr 22 48,3 48,1 52,6 67, ,4 63,4 65,8 69,3 Aj ,3 67,8 81, ,4 64,8 66,

13 Srovnávací testy KALIBRO => 5. ročník Předmět ZŠ ČR Český jazyk 51,0 65,4 73,0 69,3 69,5 59,5 65,5 71,0 68,1 67,3 Matematika 38,8 36,0 38,0 40,9 46,3 45,3 48,0 47,4 51,7 49,2 Přírodovědný základ Humanitní základ Anglický jazyk Ekonomické dovednosti 60,0 70,9 59,9 61,9 63,0 64,7 69,6 63,9 66,6 63, ,0 60,0 58,7 67, ,1 63,3 60,6 68, ,1 63,8 56,3 67, ,8 68,6 64,1 65, , ,3 Srovnávací testy KALIBRO pro 7. ročníky ZŠ ČR Předmět Český jazyk 55,6 55,9 61,8 63,2 57,0 64,4 Matematika 17,0 28,6 39,7 27,1 40,7 48,6 Humanitní základ 50,2 55,3 57,2 53,1 53,7 57,9 Přírodovědný základ 39,9 50,9 54,0 46,0 58,2 53,4 Anglický jazyk 55,4 59,5 53,9 65,8 63,0 60,8 Ekonomika , ,5 Srovnávací testy KALIBRO pro 9. ročníky Předmět Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Anglický jazyk Nj 08/09 // Ekonomika ZŠ ČR ,3 49,0-56,9 57,5 60,8 60,1-57,2 67,8 38,2 24,8-49,4 37,9 40,3 41,1-57,4 51,3 58,2 53,3-60,2 47,2 61,5 61,8-60,1 58,9 49,3 39,4-54,6 50,6 57,9 48,0-56,6 57,1 45,3 43,8-60,0 43,8 59,3 59,0-62,4 58,6 47, ,0 53, ,1 V červnu 2013 se škola účastnila celoplošné zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5.a 9. ročníků základních škol 13

14 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Zpracovala : Mgr. Alena Fojtíková - metodik prevence 6.1 Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce: Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny, při kterých se s žáky stále hovoří na aktuální téma. Besedy o rizikovém chování, vztahy mezi dětmi, vandalismus, šikana. Dále naše škola spolupracuje s Policií ČR, OÚ oddělení sociální prevence.ve škole děti dostávají průběžně dotazníky, které vyplňují s třídním učitelem v třídnických hodinách. Na 1.stupni byla prevence zaměřena na bezpečnost dopravní hřiště v Proseticích (1.a 2.třídy). Ve 4.A proběhl výukový program Nekuřátka. Na 2.stupni proběhla beseda na téma AIDS a nebezpečí drog (8.A, 9.A) Ve 2.pololetí jsme se zaměřili více na šikanu 5.A, 6.A besedy. Návštěva v K centru 8.A. Proběhlo i několik individuálních pohovorů s problematickými žáky. Školní rok 2012/ pololetí A + 2.B návštěva dopravního hřiště v Proseticích A + 1.B návštěva dopravního hřiště v Proseticích Setkání metodiků prevence A přednáška na téma Nebezpečí drog 9.A přednáška na téma AIDS (p.pavel Pabian) Seminář kpt. Procházky, Národní protidrogová centrála A výukový program Nekuřátka 7.A výukový program Típni to zaměření na prevenci proti kouření Seminář p.pavla Koláře, Nová cesta léčby šikany prosinec nabídka DVD primární prevence, využití materiálů leden vypracována Školní preventivní strategie na rok seznámení pedagogů na pedagogické radě zhodnocení prevence za 1.pololetí Školní rok 2012/ pololetí A Beseda - Policie ČR téma Šikana na školách Setkání metodiků prevence A Beseda Městská policie téma Šikana a kyberšikana Únor zadání dotazníku Drogy Březen vyhodnocení dotazníku k nahlédnutí u metodika prevence stupeň Divadlo Vetři pořad zaměřený na primární prevenci - krizové situace, tísňové linky A Návštěva K centra beseda na téma drog, jak se jim ubránit A - zadání dotazníku zaměřeného na šikanu, počáteční projevy ve třídě A Návštěva muzea zaměření na dopravní výchovu Setkání metodiků prevence Květen zadání dotazníku na téma Klima ve třídě Červen vyhodnocení dotazníku, zaměření na problematické žáky, pohovory s nimi, udělena kázeňská opatření Závěrečná pedagogická rada Zhodnocení práce v rámci prevence za 2.pololetí, seznámení s výsledky jednotlivých dotazníků, návrhy a připomínky na školní rok 2013/

15 6.2 Řešení rizikového chování Období: 1.pololetí 2012/13 1.A Jenifer Baranová záškoláctví pohovor s matkou a výchovnou poradkyní 1.B Gabriel Kima Samuel Kima neomluvené hodiny projednáno s matkou, nahlášeno na OSPOD 3.A Daniel Kima podvod v ŽK, neomluvené hodiny pohovor s matkou, výchovná komise, NTU Veselý neplnění povinností NTU Klouček neplnění povinností NTU Kloučková neplnění povinností NTU 4.A Polcar, Waldhauser podvod v ŽK TD 6.A Kucyn Radek záškoláctví (31 h) pohovor a matkou, hlášeno na OSPOD agresivní chování 2x ŘD Zeman Karel záškoláctví (2 h) zopakování pravidel Školního řádu Neduchal Jiří záškoláctví (3 h) pohovor s matkou 7.A Ženilov Preslav agresivní chování TD, pohovor s žákem Berky Josef vysoký počet omluvených hodin omlouvání absence pouze lékařem Denk Jan surové napadení žáka Preslava NTU 8.A Adamová Natálie opakované pozdní příchody NTU Gabrik, Ivanova opakované pozdní příchody TD, Ivanova NTU 9.A Bajrič Emir porušování školního řádu, drzý, provokace učitelů používání mobilu v hodinách arogantní a agresivní chování 9.A Zouhar Radek ničení školního majetku opakované pozdní příchody 3x TD 2x ŘD 2x TD Období: 2.pololetí 2012/13 1.A Podhorský Michal nevhodné chování, nekázeň o přestávkách NTU 1.B Kima Samuel neomluvené hodiny - nahlášeno na OSPOD, pohovor s rodiči 3.A Helmová Karolína šikana, úmyslné ubližování spolužákovi TD 3.A Kima Daniel neomluvená hodina výchovná komise, pohovor s rodiči 5.A Filip Limberg kyberšikana na sociální síti, provokace spolužáků opatření : pohovory s matkou, zástupkyní ředitelky 5.A Šídová, Čupková pohovory se žákyněmi metodik prevence, třídní učitelka, zástupkyně řed. 5.A Mažáriová, Straková: šetření dané situace ve třídě Výsledek a opatření : nejedná se o šikanu, ale o vzájemné pošťuchování a legrácky. Mezi žákyněmi proběhly vzájemné omluvy, situace se již neopakovala. 6.A Zeman, Kucyn, Kima, Neduchal, Šimečková: záškoláctví, 1 neoml.hod. pozdní omluvenky od rodičů 6.A Zeman Karel agresivita, nekázeň ŘD 6.A Kucyn Radek matka nejeví zájem, pozdní příchody, nekázeň 2x ŘD 6.A Kohoutová, Šimečková: pohovory s rodiči- mírná snaha o spolupráci, nekázeň, nepřipravenost 2x ŘD 6.A Hájková Irena drzé chování, nezájem cokoliv zlepšit, nepřipravenost, nekázeň ŘD 7.A Berky Josef neomluvené hodiny (19) oznámení na OSPOD, pohovory s matkou 7.A Lukáš Zoubek chování na hranici šikany k žáku Ženilovi TD - pohovor s preventistkou a ředitelkou školy 7.A Preslav Ženilov zadán dotazník na téma Klima ve třídě stále se zhoršující chování k žáku Ženilovi, opatření: individuální pohovory se žáky, kázeňská opatření 7.A Dzukey Richard neomluvené hodiny (11) záškoláctví NTU 7.A Denk Jan ublížení mladšímu spolužákovi, nevhodné chování vůči spolužákům NTU, ŘD 8.A Ivanova Ivana pozdní příchody NTU 8.A Gabrik Patrik nekázeň, pozdní příchody, nepřipravenost TD 8.A Polák nekázeň, opakovaná nepřipravenost NTU 8.A Adamová Natálie nekázeň a opakované pozdní příchody ŘD 9.A Bajrič, Burešová, Popových, Jankura, Sláma, Zouhar, Dzukeyová, Pechová, Přenosilová: opakovaná provokace vyučujících, ničení školního majetku NTU 9.A Bajrič Emir hrubé vyjadřování, nevhodné drzé chování ŘD, III.stupeň z chování 9.A Zouhar Radek neoprávněné zacházení s výpočetní tech., drzé chování ŘD, II.stupeň z chování 15

16 9.A Jankura Milan opakované a drzé chování v hodinách ŘD 9.A Popových Marya opakované pozdní příchody ŘD 9.A Burešová, Dzukeyová neomluvené hodiny (6) - pohovory s rodiči 9.A Burešová, Popových, Jejkalová, Pechová, Tříska: neomluvené hodiny (2) pohovory s rodiči, kázeňská opatření 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO UČITELE - SEMINÁŘE STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE EISNEROVÁ Irena ZYKOVÁ Jana KALÁTOVÁ Lenka KYSELKOVÁ Jarmila FOJTÍKOVÁ Alena KAPOUNOVÁ Veronika NĚMCOVÁ Martina KRAUS Patrik GERLACH Lucie ŠMICOVÁ Klára MAREŠOVÁ Lucie KLAUSOVÁ Miroslava 2012/2013 JMÉNO P NÁZEV SEMINÁŘE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ MPP VP OTTENSCHLÄGEROVÁ Jana WEISSOVÁ Alice BEEROVÁ Jitka STÁDNÍKOVÁ Petra ped leg leg ITA ped leg leg ČJ RVPZV Konference k základnímu vzdělávání Aktuální stav školské legislativy Rozhodování řed.školy ve správním řízení a mimo správ. řízení SMART Klub-krajská konference Škola podporující zdraví BOZP pro školy a školská zařízení Požární ochrana pro školy a školská zařízení Standardy českého jazyka a literatury v testových úlohách Školní vzdělávací program-změny a realizace ve výuce Ústí/Labem Ústí /L Ústí/Labem Tce Bu Ústí/L Ústí/L Ústí/L Ustí/Labem POZNÁMKA konference 2012/SMT / / / / / / Ustí/Labem / ITA SMART Klub-krajská konference Tce - Bu / ITA SMART Klub-krajská konference Tce - Bu / MMP MMP ITA Čj Tv Pv ICT PG AJ Nj Nj Aktuální stav drogové scény, návykové látky ve škole Nová cesta k léčbě šikany SMART Klub-krajská konference Zkvalitnění čtenářské gramotnosti na 1. st ZŠ Školení trenérů atletických přípravek Základy práce s keramikou pro výuku Studium k výkonu spec.činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Doplňující pedagogické studium - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2.st.ZŠ a SŠ studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Brána jazyků otevřená AJ B1 Jazyková animace motivující žáky ZŠ Česko-německé školní výměny Tce PPP Tce PPP Tce - Bu / / Tce 2013/ Praha Tce DDM Duchcov / vyuč hod. Ústí nad Labem MSMT 39355/2012- počet hodin: Ústí nad Labem září 2012-červen 2013 počet hodin: 60 Ústí nad Labem Beroun Beroun / / EVVO Ekologizace provozu školy Ústí /Labem / VP Tv ITA Pv ICT Che Aktuální stav drogové scény, návykové látky ve škole Školení trenérů atletických přípravek SMART Klub-krajská konference Základy práce s keramikou pro výuku Internetová bezpečnost pro školu, děti a mládež Krok k popularizaci vědy a výzkumu Seminář pro učitele Tce PPP Praha Tce Bu Tce Tce PPP VŠ Chemicko technologická Praha / DDM Duchcov / CZ.1.07/2.3.00/ ŠD Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Jihlava / Pv Základy práce s keramikou pro výuku Tce DDM Duchcov 16

17 Proškolení pedagogického sboru: Tce-Stínadla - Interaktivní tabule a její využití ve výuce (AMV Akademie moderního vzdělávání / ) Tce-Stínadla Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ (AV MEDIA 14499/ ) 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Projektové akce 1. stupeň koordinátor akcí plnění název akce konání-výstup Mgr.Fojtíková ŠVP Podzimní projektové vyučování školy Kyselková Jablíčkový den Ottenschlägerová nevšední akce pro žáky školy ZŠ, MŠ a jejich rodiče Mgr.Fojtíková ŠVP Slet čarodějnic Mgr.Kalátová Mgr.Šmicová třídní učitelé -mezipředmětový NJ pro 1.a 2. roč. Večer strašidel -průvod s lampióny, nejen děti a rodiče ze ZŠ, plnění úkolů, stezka odvahy Čarodějný den hry a soutěže v maskách OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VODA Krůček po krůčku do sousední země - Vyslanec ze sousední země školy školy duben, květen 2013 projekt Německo a němčina pro děti Projektové akce 2. stupeň Bc. Gerlach ŠVP Evropský den jazyků (světový ) - Afrika a jazyky evropské Ing. Marešová Pf UJEP katedra Den Země biologie Botanický naučný park Ústí /L Bc. Gerlach anglická portfolia shromažďování dat a ucelený dokument žáka v Mgr.Šmicová MEZINÁRODNÍ PROJEKT - kampaň šprechtíme -spolupráce s Německen a Polskem rámci anglického jazyka S etwinningem po celý školní rok patronát převzalo MŠMT ČR, ve spolupráci s Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR, Česko-německý fond budoucnosti a Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku celoroční celoroční školy školy výstupy- žáci Mgr. Šmicová za zpracování toho projektu získala 2.místo jako- Nejlepší učitel němčiny roku za inovativní vyučovací projekt Mgr.Eisnerová vystoupení třídních kolektivů Projektové akce ZŠ Vánoční akademie => vystoupení pro rodiče v KD Teplice školy Ing.Weissová ŠVP Stínadláček školy Ing.Marešová OČMU Den ochrany před mimořádnou událostí školy Světový běh harmonie školy - žáci školy se účastnili doprovodné akce běhu, Mgr.Eisnerová EVVO - občanské sdružení World Hormony Run vedení školy stali se součástí běhu harmonie vystoupení žáků Akademie Rozloučení s deváťáky Adopce afrických dětí celoroční Adopce na dálku Ing.Marešová celorepubliková soutěž Recyklohraní celoroční školy 17

18 DALŠÍ A K C E Š K O L Y DATUM AKCE ROČNÍK PROGRAM Spolupráce s Policií ČR 2.A; 2.B Dopravní hřiště Prosetice primární prevence bezpečnost silničního provozu cyklista -chodec Spolupráce s Policií ČR 1.A; 1.B Dopravní hřiště Prosetice primární prevence bezpečnost silničního provozu cyklista -chodec Úřad práce 9.A Informační poradenské středisko DK Teplice: film Tady hlídám já roč. film České televize o hyperaktivitě dětí ETV přednáška na téma AIDS 9.A p.pavel Pabian primární prevence ETV přednáška na téma Nebezpečí drog 8.A primární prevence ETV Chemie 8. A, 9.A CH výukový program 1.část Zdravá 5 1.A výukový program ETV Šance 8. A, 9.A návštěva prezentace středních škol na Duchcovském Gymnáziu Knihovna Teplice beseda se 2.B Jan Opatřil - seznámení s knihou Kapřík spisovatelem Metlík ETV Planetárium 5.A exkurze v rámci projektu Vesmír Zdravá 5 7.A výukový program ETV prevence proti kouření - Spolupráce 4.A Nekuřátka výukový program ETV s Policií ČR 7.A výukový program Típni to ETV DK Teplice: Severočeská filharmonie 1.stupeň Koncert Tajuplný ostrov ETV Teplice seznámení se skladbami světových skladatelů DK Teplice: Severočeská filharmonie 2.stupeň koncert: Movie & Musical Story ETV Teplice vede do světa muzikálových melodií Divadlo Spejbla a Hurvínka - PHA 2.A návštěva loutkového divadelní představeníetv mikulášská 1.st a MŠ žáci 9.roč. pořádají pro mladší spolužáky ETV exkurze: hasiči, sběrný dvůr 6. a 8..roč. výukový program Che + EVVO Vánoční akademie DK Teplice roč. pěvecká a taneční vystoupení pro rodiče ETV Svět kolem nás Nový Zéland 7. a 8. roč. výukový program Balet taneční vystoupení roč. Divadlo Teplice ETV Spolupráce MŠ Kaštánek 1. roč. Návštěva ve škole procházka školou a účast na jedné vyučovací hodině v 1. třídě Spolupráce MŠ Moskevská 1. roč. dtto Spolupráce MŠ Jaselská 1.roč. dtto Památka obětí Holocaustu 8.roč. účast na akci Židovská obec ETV Hudební nástroje, od akustických k elektronickým roč. P.Hrabě praktická ukázka hud. nástrojů, hra na ně, ukázky hud. stylů rock, swing, jazz ETV Spolupráce s Policií ČR - ŠIKANA 5.A beseda: ŠIKANA Divadlo VETRI 1.a 2. roč. divadelní představení v rámci primární - Tísňová linka prevence Tísňová linka ETV Divadlo VETRI roč. divadelní představení v rámci primární - Kyberšikana prevence Kyberšikana ETV Vernisáž k výstavě prací žáků žáci školy výstava byla zahájena vystoupením tanečního a školy DK Teplice hudebního kroužku, potrvá 1měsíc ETV Exkurze do K - CENTRA 8.roč. Informační poradenské středisko primární prevence Planeta Země roč. Projekce Kino Květen Madagaskar ETV Beseda o animovaném filmu ETV roč. 2.st. Beseda s Cyrilem Podolským, autorem anim. filmu Krysáci s ukázkou loutek a vlastní tvorby Návštěva Botanické zahrady při 1.roč bioskleník topické a subtropickérostliny, svět gymnáziu rostlin, zvířat EVVO Divadélko pro školy roč. Pohádky z našeho statku EVVO, ETV (Hradec Králové) roč Divadelní učebnice ETV Spolupráce s regionální knihovnou v 5.roč. v rámci ČJ literatura pro mládež (p. Teplicích Švp Doubice hotel Hubertus roč 29 žáků Molnárová ETV škola v přírodě ve spolupráci s DDM Duchcov (Ottenschlägerová, Coufalová) EVVO, ETV 18

19 Spolupráce s Policií ČR 3.A dopravní hřiště Prosetice primární prevence Spolupráce s regionální knihovnou v 2.roč. v rámci ČJ ETV Teplicích Exkurze žáků v rámci Pv 7.a 8.roč SOŠ Fr. Šrámka, Teplice Úřad práce 8.A Exkurze žáků v rámci Pv ETV Český folk (Dan Kubica) 1.-4.roč. folkový zpěv s kytarou dle krajů ETV 5.-9.roč Výtvarná exkurze 10 vybraných žáků v Roudnici nad Labem shlédne výstavu: ETV Dravci 1.-9.roč Dravci výklad a ukázka volného letu Zayferus Jízda YesNeYes 1.-9.roč +ZŠ Švab. program VZP ČR ve spolupráci s Českou televizí Žij zdravě prevence dětské obezity Che- výukový program Moderní hodina chemie II roč. postupně za sebou ETV CH výukový program 2.část praktická aplikace z běžného života pokusy s tekutým dusíkem, sluneční energie DK Teplice Nikolas Winton Síla roč pořad věnovaný obětem holocaustu lidskosti DK Teplice Nikolas Winton Síla 5. roč pořad věnovaný obětem holocaustu lidskosti MDD roč výlety dle výběru Plavecký výcvik 2.a 3.roč. - bazén ZŠ Maršovská Přírodovědný jarmark (město Most, VŠCHT Praha, Unipetrol ) 8.roč. Chemické stánky - měření ph, pokusy s tekutým dusíkem, forenzní analýza Teplice moje město Prv 1.A, 1.B Vyhlídka - Doubravka Planetárium den a noc Poznej svého psa 1. stupeň Ukázka práce se psy výcvik psa určeného ke canesterapii Řemesla blíž žákům - Orv 7.8. roč mistři odborného výcviku SOŠ Fráni Šrámka Rozloučení s deváťáky roč. oficiální loučení, prvňáci vyprovází absolventy 8.2 Účast žáků školy v soutěžích OLYMPIÁDY školní kolo okresní kolo předmět /datum / počet žáků / umístění krajské / umístění D žáků 7 (Kla) Beňová -11.m, Floriančič -17.m - - Čj žáků 6(Kla) Beňová 16.m Floriančič 22.m - - Aj roč Leová 20.m Pospíšil A.19.m roč. (Ge) Floriančič 10.m, Gitler 17.m - - CH r. 10ž. (Wei) Matematický klokan 130 Cvrček - 34 ž; Klokánek 32ž; Benjamín 21 ž 2.-9.ročník (Kra) Kadet 25 ž - - Pythagoriáda A 10 žáků (Kra) - - Informáček 5.roč (Ma ) Limberg, Urbanczyk, Straková 16 m. - - Litvínovský CHOROŠ Pechová, Hubálková, Gabrik 40 m. 8.a 9.A /12. (Ma) ZOORISKUJ Drdová, Pospíšil zoologická olympiáda (Ma) IT SLOT informatika (Ma) 8.a 9. roč (12 žáků) - - Najdi, co hledáš (Ma) 8.r. (14 žáků) seznam.cz - - Taktik výzva (Wei) - - Novosedlický dopraváček 3.ročník (Ka) republikové Antropius, Kalčíková, Hladečková, Krejbichová, Kubíková

20 Účast ve výtvarných a dalších soutěžích název soutěže pořadatel Ročník počet odeslaných prací Nejsem na světě sám Nejkrásnější úsměv EVVO, ETV Říjen 2012 Nejsem na světě sám Nejkrásnější úsměv EVVO, ETV Říjen 2012 Pohlednice pro Evropu Listopad 2012 Výtvarná soutěž Jiřího Šedého Literární soutěž Jiřího Šedého vyučující 8.A, 7.A- 4 Kyselková umístění tř.5.a- 2 Zyková 1.m D. Juris 2.m P.Urbanczyk Výtvarná soutěž 5.,6.,7.třída Kyselková Voda v krajině Fotosoutěž 8.A 1 Marešová Proroková Photobase Fotosoutěž 8.A 2 Marešová 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích PŘEDLED SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 2012/2013 Okrskové kolo Atletický čtyřboj H třída 2. místo 8 žáků Okrskové kolo Atletický čtyřboj H třída 4. místo 8. žáků Okrskové kolo Přespolní běh H třída 8 žáků Okrskové kolo Přespolní běh H třída 8 žáků Okrskové kolo Přehazovaná H třída 2. místo 8 žáků Okrskové kolo Přehazovaná H třída 4. místo 8 žáků Okrskové kolo Stolní tennis H třída 5. místo 4 žáci Školní futsalová liga H třída 2. místo 5 žáků Okrskové kolo Orion florbal cup H třída 10 žáků Poháru České florbalové unie H třída 7 místo 10 žáků Okrskové kolo Orion florbal cup H třída 4. místo 10 žáků Okrskové kolo Florbal H třída 1.místo 6 žáků Okrskové kolo Halový fotbal H třída 4.místo 10 žáků 20

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více