VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon"

Transkript

1 Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, Teplice 1 Telefon/fax: , č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mgr. Irena Eisnerová ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Výroční zprávy (3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku, c) přehled pracovníků školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, i) základní údaje o hospodaření školy. (2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 2

3 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2. Zřizovatel 1.3 Základní údaje o součástech školy 1.4. Materiálně technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobace ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání vycházejících žáků 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2. Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Výchovná opatření - pochvaly 5.3 Výchovná opatření napomenutí, důtky 5.4 Komisionální přezkoušení 5.5 Opakování ročníku 5.6 Údaje o zameškaných hodinách 5.7 Závěr souhrnné zprávy pro školu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.8 Údaje o integrovaných žácích 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce: 6.2 Řešení rizikového chování 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2 Účast žáků školy v soutěžích 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 12. Zhodnocení hlavních úkolů školního roku 13. Přílohy 13.1 Činnost výchovného poradce 13.2 Činnost koordinátora ICT 13.3 Činnost koordinátora EVVO 13.4 Školní družina 13.5 Školní jídelna 13.6 KEVIS tabulky Ministerstva vnitra ČR 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 Adresa školy Na Stínadlech 2386, Teplice IČ Bankovní spojení /0100 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma právní subjektivita Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Statutární město Teplice Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Mgr. Irena Eisnerová Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Zyková Ekonomka-hospodářka: Blanka Heřmanová Přehled hlavní činnosti školy Organizace je základní škola se školní družinou a se školní (podle zřizovací listiny) jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Statutární město Teplice Adresa zřizovatele nám. Svobody 2, Teplice IČO Kontakt Tel.: Základní údaje o součástech školy součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ, MŠ kapacita 380 žáků 75 žáků 600 jídel 4

5 1.4 Materiálně technické podmínky školy Název místnosti počet Učebny/ herny 19 / 3 (ŠD) Odborné pracovny/ knihovna/ multimediální učebna 9 / 2 / 1 Odpočinkový areál/ zahrada/ hřiště 1 / 1 / 1 Sportovní zařízení ano Dílny a pozemky 1 / 1 Žákovský nábytek 1.stupeň výškově nastavitelný, 2.stupeň nové lavice Vybavení učebními pomůckami/ Ve všech oblastech v dostatečném množství, hračkami/ sportovním nářadím poškozené škola postupně obnovuje. Vybavení žáků učebnicemi Všichni žáci jsou vybaveni potřebnými učebními a učebními texty pomůckami. Vybavení kabinetů, laboratoří Vybavení kabinetů je dostačující, pomůcky na výuku a učeben chemie a fyziky se dokupují na žádost učitelů. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Z peněz EU vybaveny všechny třídy IA tabulemi, vyučující mají svůj notebook, v červnu 2013 proběhlo výběrové řízení na vybavení PC učebny novými PC. Komentář: - velikost a vybavenost prostor odpovídá příslušným požadavkům - technický stav budov je po vydatných deštích špatný (zatéká do budovy = oprava střech, zatéká pod fasádu = potřeba zateplení) => červen 2013 dána žádost zřizovateli na zařazení školy do plánu na zateplení budov - ve škole je 11 kmenových tříd a 8 odborných učeben, ve ŠD fungují 3 oddělení - učebna Nj ( IA tabule) - učebna Ze ( IA tabule) - učebna Př ( IA tabule) - 2x učebna PC - učebna Hv, Vv ( IA tabule) - učebna Fy, Ch ( multimediální učebna) - žákovská kuchyňka - audiovizuální technika CD přehrávače - žákovská knihovna aktualizace knih dle finančních možností - učitelská knihovna aktualizace knih dle finančních možností - dobré sportovní zázemí - nové nářadí se dokupuje průběžně dle finančních možností - od května 2012 probíhala rekonstrukce oplocení školního hřiště x po roce je oplocení opět poškozené - květen 2012 podána žádost zřizovateli na rekonstrukci stávajícího multifunkčního hřiště (nevyhovující stav) - stávající dílny vyhovující, umožňují kvalitní a bezpečnou výuku v souladu se vzdělávacími programy - jarní úprava areálu školy a pozemků + dokoupení pracovního nářadí - od února probíhá rekultivace školního pozemku (Ing. Marešová + školník + žáci školy) - v červnu proběhlo malování některých tříd a školní jídelny - učebny 1.stupně vybaveny nábytkem s nastavitelnou výškou - učebny 2.stupně vybaveny novým školním nábytkem - pomůcky se dokupují průběžně na žádost učitelů a podle finančních možností školypomůcky se dokupují průběžně na žádost učitelů a podle finančních možností školy 5

6 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt , Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Kontakt , Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A 6.A, 7.A, 8.A, 9.A 1. stupeň: ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Min.čas. dotace DČD Český jazyk a literatura Český jazyk Anglický Cizí jazyk jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná 12 výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace /DČD/

7 2. stupeň: ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Vyučovací Min.čas. předmět ročník ročník ročník ročník dotace DČD Český jazyk a literatura A / N Aj/Nj jazyk Další cizí Jazyk A / N Domácnost (alternace pro 6.roč.) 2 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a příroda Člověk a svět práce Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví /integr. před/ Občanská a rodinná výchova Tělesná Tělesná výchova výchova Hudební Hudební výchova výchova Výtvarná Výtvarná 10 výchova výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Člověk a svět práce 2.2 Vzdělávací programy 21 3 Pracovní výchova DČD-volitelný předmět Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace /DČD/ vzdělávací program Školní vzdělávací program - č.j / (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech ) zařazené třídy Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 7

8 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Ped. funkce Úvazek praxe Stupeň Aprobace pracovníci vzdělání 1. učitelka 1,0 do 27 let SŠ nekval. učitelka MŠ 3. učitelka 1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 3. učitelka 1,0 nad 27 let VŠ 1. stupeň 4. učitelka 1,0 do 19 let VŠ 1. stupeň 5. učitelka 1,0 do 6 let VŠ 1. stupeň 6. učitelka 1,0 do 6 let VŠ 1. stupeň 7. učitelka 1,0 do 12 let SŠ nekval. 8. učitelka 1,0 nad 27 let VŠ ČJ - D 9. učitelka 1,0 do 6 let Bc. nekval. Aj 10. učitel 1,0 do 12 let VŠ M F 11. učitelka 1,0 do 12 let Ing. st.dps. M - Ch 12. učitelka 1,0 do 19 let Ing. + DPS Př - Z 13. učitelka 1,0 do 12 let VŠ NJ 14. vychovatelka 1,0 nad 27 let DiS. vychovatelství 15. vychovatelka 1,0 do 12 let SŠ - studuje 1. stupeň 16. vychovatelka 0,4464 do 6 let SŠ 17. zástupce ŘŠ 1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 18. ředitelka školy 1,0 do 27 let VŠ ČJ - OV 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ vychovatel celkem Příjmení a jméno aprobace učí Beerová Jitka vychovatelka ZŠ vychovatelka ŠD Stádníková Petra studuje PF 1.stupeň vychovatelka ŠD Stádníková Markéta nekvalifikovaná vychovatelka ŠD Ottenschlägerová Jana učitelka MŠ 1.stupeň Coufalová Danuše 1. stupeň 1. stupeň Kalátová Lenka 1. stupeň 1. stupeň, D Fojtíková Alena 1. stupeň 1. stupeň, HV Němcová Martina 1. stupeň 1. stupeň KapounováVeronika 1. stupeň 1. stupeň Kyselková Jarmila 1. stupeň, VV, Pv, Do Marešová Lucie Enviromentální Ing., DPS Př Z Tv ORV - IT Klausová Miroslava ČJ - D ČJ D - Vv Gerlach Lucie DiS.,Bc.sociálně právní, DPS AJ - Orv Kraus Patrik M -F M F Tv Šmicová Klára NJ NJ - AJ 8

9 Weissová Alice Ing. chemie, DPS ICT Tv M - Ch Zyková Jana 1. stupeň ČJ - HV Eisnerová Irena ČJ - OV ČJ - ORV - PČ 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let důchodci celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. hospodářka 1,0 SŠ 2. školník 1,0 SOU 3. uklízečka 1,0 SOU 4. uklízečka 1,0 SOU 5. uklízečka 1,0 SOU 6. vedoucí ŠJ 1,0 SŠ 7. vedoucí kuchařka 1,0 SOU 8. kuchařka 1,0 SOU 9. kuchařka 1,0 SOU 10. kuchařka 0,75, od ,0 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce (leden 2013) počet 1. tříd 2012/13 počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacích řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízená krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SŠ SOU celkem akademie školy školy

10 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SŠ SOU celkem akademie školy školy d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch, zhoršené chování prospěli prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé třída s vyznamenáním chování chování 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A B A B A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního pochvala ředitele školy učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B A B A A A A A A A celkem

11 5.3 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A B A B A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků třída opravné zkoušky předmět 1.A 0-1.B 1 M 2.A 0-2:B 0-3.A 0-4.A 1 M 5.A 0-6.A 2 Aj, M 7.A 0-8.A 0-9.A 0 - celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.roč.po splnění pov.škol.docházky 1.A B A B A A A A A A A celkem

12 5.6 Počet omluvených neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A ,62 56, B ,05 50, A ,73 37, B ,00 42, A ,32 61, A ,16 60, A ,58 51, celkem 1.st ,599 52, A ,24 63, A ,46 44, A ,79 93, A ,37 128, celkem 2.st ,922 80, celkem ,26 66, Údaje o integrovaných žácích třída počet jméno 3.A 4 Kalčíková Monika /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Krejbichová Natálie /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Antropius Daniel /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Vopat Pavel /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 4.A 3 Horváth Zdeněk /kongeniální myastenický syndrom/ Waldhauser Michal /dysortografie, dyslexie/ Černý Michal /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 6.A 1 Teršíp Tadeáš / dyslektická a dysgrafická porucha, ADHD/ 8.A 1 Nemravová Daniela /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 5.8 Závěr souhrnné zprávy pro školu hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2013 Srovnávací testy KALIBRO => 3. ročník Předmět ZŠ ČR Čj 48 67,0 59,8 59,9 62, ,1 65,5 71,0 71,1 Ma 31 40,9 50,9 71,9 54, ,9 59,1 71,5 60,2 Pr 22 48,3 48,1 52,6 67, ,4 63,4 65,8 69,3 Aj ,3 67,8 81, ,4 64,8 66,

13 Srovnávací testy KALIBRO => 5. ročník Předmět ZŠ ČR Český jazyk 51,0 65,4 73,0 69,3 69,5 59,5 65,5 71,0 68,1 67,3 Matematika 38,8 36,0 38,0 40,9 46,3 45,3 48,0 47,4 51,7 49,2 Přírodovědný základ Humanitní základ Anglický jazyk Ekonomické dovednosti 60,0 70,9 59,9 61,9 63,0 64,7 69,6 63,9 66,6 63, ,0 60,0 58,7 67, ,1 63,3 60,6 68, ,1 63,8 56,3 67, ,8 68,6 64,1 65, , ,3 Srovnávací testy KALIBRO pro 7. ročníky ZŠ ČR Předmět Český jazyk 55,6 55,9 61,8 63,2 57,0 64,4 Matematika 17,0 28,6 39,7 27,1 40,7 48,6 Humanitní základ 50,2 55,3 57,2 53,1 53,7 57,9 Přírodovědný základ 39,9 50,9 54,0 46,0 58,2 53,4 Anglický jazyk 55,4 59,5 53,9 65,8 63,0 60,8 Ekonomika , ,5 Srovnávací testy KALIBRO pro 9. ročníky Předmět Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Anglický jazyk Nj 08/09 // Ekonomika ZŠ ČR ,3 49,0-56,9 57,5 60,8 60,1-57,2 67,8 38,2 24,8-49,4 37,9 40,3 41,1-57,4 51,3 58,2 53,3-60,2 47,2 61,5 61,8-60,1 58,9 49,3 39,4-54,6 50,6 57,9 48,0-56,6 57,1 45,3 43,8-60,0 43,8 59,3 59,0-62,4 58,6 47, ,0 53, ,1 V červnu 2013 se škola účastnila celoplošné zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5.a 9. ročníků základních škol 13

14 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Zpracovala : Mgr. Alena Fojtíková - metodik prevence 6.1 Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce: Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny, při kterých se s žáky stále hovoří na aktuální téma. Besedy o rizikovém chování, vztahy mezi dětmi, vandalismus, šikana. Dále naše škola spolupracuje s Policií ČR, OÚ oddělení sociální prevence.ve škole děti dostávají průběžně dotazníky, které vyplňují s třídním učitelem v třídnických hodinách. Na 1.stupni byla prevence zaměřena na bezpečnost dopravní hřiště v Proseticích (1.a 2.třídy). Ve 4.A proběhl výukový program Nekuřátka. Na 2.stupni proběhla beseda na téma AIDS a nebezpečí drog (8.A, 9.A) Ve 2.pololetí jsme se zaměřili více na šikanu 5.A, 6.A besedy. Návštěva v K centru 8.A. Proběhlo i několik individuálních pohovorů s problematickými žáky. Školní rok 2012/ pololetí A + 2.B návštěva dopravního hřiště v Proseticích A + 1.B návštěva dopravního hřiště v Proseticích Setkání metodiků prevence A přednáška na téma Nebezpečí drog 9.A přednáška na téma AIDS (p.pavel Pabian) Seminář kpt. Procházky, Národní protidrogová centrála A výukový program Nekuřátka 7.A výukový program Típni to zaměření na prevenci proti kouření Seminář p.pavla Koláře, Nová cesta léčby šikany prosinec nabídka DVD primární prevence, využití materiálů leden vypracována Školní preventivní strategie na rok seznámení pedagogů na pedagogické radě zhodnocení prevence za 1.pololetí Školní rok 2012/ pololetí A Beseda - Policie ČR téma Šikana na školách Setkání metodiků prevence A Beseda Městská policie téma Šikana a kyberšikana Únor zadání dotazníku Drogy Březen vyhodnocení dotazníku k nahlédnutí u metodika prevence stupeň Divadlo Vetři pořad zaměřený na primární prevenci - krizové situace, tísňové linky A Návštěva K centra beseda na téma drog, jak se jim ubránit A - zadání dotazníku zaměřeného na šikanu, počáteční projevy ve třídě A Návštěva muzea zaměření na dopravní výchovu Setkání metodiků prevence Květen zadání dotazníku na téma Klima ve třídě Červen vyhodnocení dotazníku, zaměření na problematické žáky, pohovory s nimi, udělena kázeňská opatření Závěrečná pedagogická rada Zhodnocení práce v rámci prevence za 2.pololetí, seznámení s výsledky jednotlivých dotazníků, návrhy a připomínky na školní rok 2013/

15 6.2 Řešení rizikového chování Období: 1.pololetí 2012/13 1.A Jenifer Baranová záškoláctví pohovor s matkou a výchovnou poradkyní 1.B Gabriel Kima Samuel Kima neomluvené hodiny projednáno s matkou, nahlášeno na OSPOD 3.A Daniel Kima podvod v ŽK, neomluvené hodiny pohovor s matkou, výchovná komise, NTU Veselý neplnění povinností NTU Klouček neplnění povinností NTU Kloučková neplnění povinností NTU 4.A Polcar, Waldhauser podvod v ŽK TD 6.A Kucyn Radek záškoláctví (31 h) pohovor a matkou, hlášeno na OSPOD agresivní chování 2x ŘD Zeman Karel záškoláctví (2 h) zopakování pravidel Školního řádu Neduchal Jiří záškoláctví (3 h) pohovor s matkou 7.A Ženilov Preslav agresivní chování TD, pohovor s žákem Berky Josef vysoký počet omluvených hodin omlouvání absence pouze lékařem Denk Jan surové napadení žáka Preslava NTU 8.A Adamová Natálie opakované pozdní příchody NTU Gabrik, Ivanova opakované pozdní příchody TD, Ivanova NTU 9.A Bajrič Emir porušování školního řádu, drzý, provokace učitelů používání mobilu v hodinách arogantní a agresivní chování 9.A Zouhar Radek ničení školního majetku opakované pozdní příchody 3x TD 2x ŘD 2x TD Období: 2.pololetí 2012/13 1.A Podhorský Michal nevhodné chování, nekázeň o přestávkách NTU 1.B Kima Samuel neomluvené hodiny - nahlášeno na OSPOD, pohovor s rodiči 3.A Helmová Karolína šikana, úmyslné ubližování spolužákovi TD 3.A Kima Daniel neomluvená hodina výchovná komise, pohovor s rodiči 5.A Filip Limberg kyberšikana na sociální síti, provokace spolužáků opatření : pohovory s matkou, zástupkyní ředitelky 5.A Šídová, Čupková pohovory se žákyněmi metodik prevence, třídní učitelka, zástupkyně řed. 5.A Mažáriová, Straková: šetření dané situace ve třídě Výsledek a opatření : nejedná se o šikanu, ale o vzájemné pošťuchování a legrácky. Mezi žákyněmi proběhly vzájemné omluvy, situace se již neopakovala. 6.A Zeman, Kucyn, Kima, Neduchal, Šimečková: záškoláctví, 1 neoml.hod. pozdní omluvenky od rodičů 6.A Zeman Karel agresivita, nekázeň ŘD 6.A Kucyn Radek matka nejeví zájem, pozdní příchody, nekázeň 2x ŘD 6.A Kohoutová, Šimečková: pohovory s rodiči- mírná snaha o spolupráci, nekázeň, nepřipravenost 2x ŘD 6.A Hájková Irena drzé chování, nezájem cokoliv zlepšit, nepřipravenost, nekázeň ŘD 7.A Berky Josef neomluvené hodiny (19) oznámení na OSPOD, pohovory s matkou 7.A Lukáš Zoubek chování na hranici šikany k žáku Ženilovi TD - pohovor s preventistkou a ředitelkou školy 7.A Preslav Ženilov zadán dotazník na téma Klima ve třídě stále se zhoršující chování k žáku Ženilovi, opatření: individuální pohovory se žáky, kázeňská opatření 7.A Dzukey Richard neomluvené hodiny (11) záškoláctví NTU 7.A Denk Jan ublížení mladšímu spolužákovi, nevhodné chování vůči spolužákům NTU, ŘD 8.A Ivanova Ivana pozdní příchody NTU 8.A Gabrik Patrik nekázeň, pozdní příchody, nepřipravenost TD 8.A Polák nekázeň, opakovaná nepřipravenost NTU 8.A Adamová Natálie nekázeň a opakované pozdní příchody ŘD 9.A Bajrič, Burešová, Popových, Jankura, Sláma, Zouhar, Dzukeyová, Pechová, Přenosilová: opakovaná provokace vyučujících, ničení školního majetku NTU 9.A Bajrič Emir hrubé vyjadřování, nevhodné drzé chování ŘD, III.stupeň z chování 9.A Zouhar Radek neoprávněné zacházení s výpočetní tech., drzé chování ŘD, II.stupeň z chování 15

16 9.A Jankura Milan opakované a drzé chování v hodinách ŘD 9.A Popových Marya opakované pozdní příchody ŘD 9.A Burešová, Dzukeyová neomluvené hodiny (6) - pohovory s rodiči 9.A Burešová, Popových, Jejkalová, Pechová, Tříska: neomluvené hodiny (2) pohovory s rodiči, kázeňská opatření 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO UČITELE - SEMINÁŘE STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE EISNEROVÁ Irena ZYKOVÁ Jana KALÁTOVÁ Lenka KYSELKOVÁ Jarmila FOJTÍKOVÁ Alena KAPOUNOVÁ Veronika NĚMCOVÁ Martina KRAUS Patrik GERLACH Lucie ŠMICOVÁ Klára MAREŠOVÁ Lucie KLAUSOVÁ Miroslava 2012/2013 JMÉNO P NÁZEV SEMINÁŘE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ MPP VP OTTENSCHLÄGEROVÁ Jana WEISSOVÁ Alice BEEROVÁ Jitka STÁDNÍKOVÁ Petra ped leg leg ITA ped leg leg ČJ RVPZV Konference k základnímu vzdělávání Aktuální stav školské legislativy Rozhodování řed.školy ve správním řízení a mimo správ. řízení SMART Klub-krajská konference Škola podporující zdraví BOZP pro školy a školská zařízení Požární ochrana pro školy a školská zařízení Standardy českého jazyka a literatury v testových úlohách Školní vzdělávací program-změny a realizace ve výuce Ústí/Labem Ústí /L Ústí/Labem Tce Bu Ústí/L Ústí/L Ústí/L Ustí/Labem POZNÁMKA konference 2012/SMT / / / / / / Ustí/Labem / ITA SMART Klub-krajská konference Tce - Bu / ITA SMART Klub-krajská konference Tce - Bu / MMP MMP ITA Čj Tv Pv ICT PG AJ Nj Nj Aktuální stav drogové scény, návykové látky ve škole Nová cesta k léčbě šikany SMART Klub-krajská konference Zkvalitnění čtenářské gramotnosti na 1. st ZŠ Školení trenérů atletických přípravek Základy práce s keramikou pro výuku Studium k výkonu spec.činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Doplňující pedagogické studium - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2.st.ZŠ a SŠ studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Brána jazyků otevřená AJ B1 Jazyková animace motivující žáky ZŠ Česko-německé školní výměny Tce PPP Tce PPP Tce - Bu / / Tce 2013/ Praha Tce DDM Duchcov / vyuč hod. Ústí nad Labem MSMT 39355/2012- počet hodin: Ústí nad Labem září 2012-červen 2013 počet hodin: 60 Ústí nad Labem Beroun Beroun / / EVVO Ekologizace provozu školy Ústí /Labem / VP Tv ITA Pv ICT Che Aktuální stav drogové scény, návykové látky ve škole Školení trenérů atletických přípravek SMART Klub-krajská konference Základy práce s keramikou pro výuku Internetová bezpečnost pro školu, děti a mládež Krok k popularizaci vědy a výzkumu Seminář pro učitele Tce PPP Praha Tce Bu Tce Tce PPP VŠ Chemicko technologická Praha / DDM Duchcov / CZ.1.07/2.3.00/ ŠD Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Jihlava / Pv Základy práce s keramikou pro výuku Tce DDM Duchcov 16

17 Proškolení pedagogického sboru: Tce-Stínadla - Interaktivní tabule a její využití ve výuce (AMV Akademie moderního vzdělávání / ) Tce-Stínadla Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ (AV MEDIA 14499/ ) 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Projektové akce 1. stupeň koordinátor akcí plnění název akce konání-výstup Mgr.Fojtíková ŠVP Podzimní projektové vyučování školy Kyselková Jablíčkový den Ottenschlägerová nevšední akce pro žáky školy ZŠ, MŠ a jejich rodiče Mgr.Fojtíková ŠVP Slet čarodějnic Mgr.Kalátová Mgr.Šmicová třídní učitelé -mezipředmětový NJ pro 1.a 2. roč. Večer strašidel -průvod s lampióny, nejen děti a rodiče ze ZŠ, plnění úkolů, stezka odvahy Čarodějný den hry a soutěže v maskách OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VODA Krůček po krůčku do sousední země - Vyslanec ze sousední země školy školy duben, květen 2013 projekt Německo a němčina pro děti Projektové akce 2. stupeň Bc. Gerlach ŠVP Evropský den jazyků (světový ) - Afrika a jazyky evropské Ing. Marešová Pf UJEP katedra Den Země biologie Botanický naučný park Ústí /L Bc. Gerlach anglická portfolia shromažďování dat a ucelený dokument žáka v Mgr.Šmicová MEZINÁRODNÍ PROJEKT - kampaň šprechtíme -spolupráce s Německen a Polskem rámci anglického jazyka S etwinningem po celý školní rok patronát převzalo MŠMT ČR, ve spolupráci s Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR, Česko-německý fond budoucnosti a Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku celoroční celoroční školy školy výstupy- žáci Mgr. Šmicová za zpracování toho projektu získala 2.místo jako- Nejlepší učitel němčiny roku za inovativní vyučovací projekt Mgr.Eisnerová vystoupení třídních kolektivů Projektové akce ZŠ Vánoční akademie => vystoupení pro rodiče v KD Teplice školy Ing.Weissová ŠVP Stínadláček školy Ing.Marešová OČMU Den ochrany před mimořádnou událostí školy Světový běh harmonie školy - žáci školy se účastnili doprovodné akce běhu, Mgr.Eisnerová EVVO - občanské sdružení World Hormony Run vedení školy stali se součástí běhu harmonie vystoupení žáků Akademie Rozloučení s deváťáky Adopce afrických dětí celoroční Adopce na dálku Ing.Marešová celorepubliková soutěž Recyklohraní celoroční školy 17

18 DALŠÍ A K C E Š K O L Y DATUM AKCE ROČNÍK PROGRAM Spolupráce s Policií ČR 2.A; 2.B Dopravní hřiště Prosetice primární prevence bezpečnost silničního provozu cyklista -chodec Spolupráce s Policií ČR 1.A; 1.B Dopravní hřiště Prosetice primární prevence bezpečnost silničního provozu cyklista -chodec Úřad práce 9.A Informační poradenské středisko DK Teplice: film Tady hlídám já roč. film České televize o hyperaktivitě dětí ETV přednáška na téma AIDS 9.A p.pavel Pabian primární prevence ETV přednáška na téma Nebezpečí drog 8.A primární prevence ETV Chemie 8. A, 9.A CH výukový program 1.část Zdravá 5 1.A výukový program ETV Šance 8. A, 9.A návštěva prezentace středních škol na Duchcovském Gymnáziu Knihovna Teplice beseda se 2.B Jan Opatřil - seznámení s knihou Kapřík spisovatelem Metlík ETV Planetárium 5.A exkurze v rámci projektu Vesmír Zdravá 5 7.A výukový program ETV prevence proti kouření - Spolupráce 4.A Nekuřátka výukový program ETV s Policií ČR 7.A výukový program Típni to ETV DK Teplice: Severočeská filharmonie 1.stupeň Koncert Tajuplný ostrov ETV Teplice seznámení se skladbami světových skladatelů DK Teplice: Severočeská filharmonie 2.stupeň koncert: Movie & Musical Story ETV Teplice vede do světa muzikálových melodií Divadlo Spejbla a Hurvínka - PHA 2.A návštěva loutkového divadelní představeníetv mikulášská 1.st a MŠ žáci 9.roč. pořádají pro mladší spolužáky ETV exkurze: hasiči, sběrný dvůr 6. a 8..roč. výukový program Che + EVVO Vánoční akademie DK Teplice roč. pěvecká a taneční vystoupení pro rodiče ETV Svět kolem nás Nový Zéland 7. a 8. roč. výukový program Balet taneční vystoupení roč. Divadlo Teplice ETV Spolupráce MŠ Kaštánek 1. roč. Návštěva ve škole procházka školou a účast na jedné vyučovací hodině v 1. třídě Spolupráce MŠ Moskevská 1. roč. dtto Spolupráce MŠ Jaselská 1.roč. dtto Památka obětí Holocaustu 8.roč. účast na akci Židovská obec ETV Hudební nástroje, od akustických k elektronickým roč. P.Hrabě praktická ukázka hud. nástrojů, hra na ně, ukázky hud. stylů rock, swing, jazz ETV Spolupráce s Policií ČR - ŠIKANA 5.A beseda: ŠIKANA Divadlo VETRI 1.a 2. roč. divadelní představení v rámci primární - Tísňová linka prevence Tísňová linka ETV Divadlo VETRI roč. divadelní představení v rámci primární - Kyberšikana prevence Kyberšikana ETV Vernisáž k výstavě prací žáků žáci školy výstava byla zahájena vystoupením tanečního a školy DK Teplice hudebního kroužku, potrvá 1měsíc ETV Exkurze do K - CENTRA 8.roč. Informační poradenské středisko primární prevence Planeta Země roč. Projekce Kino Květen Madagaskar ETV Beseda o animovaném filmu ETV roč. 2.st. Beseda s Cyrilem Podolským, autorem anim. filmu Krysáci s ukázkou loutek a vlastní tvorby Návštěva Botanické zahrady při 1.roč bioskleník topické a subtropickérostliny, svět gymnáziu rostlin, zvířat EVVO Divadélko pro školy roč. Pohádky z našeho statku EVVO, ETV (Hradec Králové) roč Divadelní učebnice ETV Spolupráce s regionální knihovnou v 5.roč. v rámci ČJ literatura pro mládež (p. Teplicích Švp Doubice hotel Hubertus roč 29 žáků Molnárová ETV škola v přírodě ve spolupráci s DDM Duchcov (Ottenschlägerová, Coufalová) EVVO, ETV 18

19 Spolupráce s Policií ČR 3.A dopravní hřiště Prosetice primární prevence Spolupráce s regionální knihovnou v 2.roč. v rámci ČJ ETV Teplicích Exkurze žáků v rámci Pv 7.a 8.roč SOŠ Fr. Šrámka, Teplice Úřad práce 8.A Exkurze žáků v rámci Pv ETV Český folk (Dan Kubica) 1.-4.roč. folkový zpěv s kytarou dle krajů ETV 5.-9.roč Výtvarná exkurze 10 vybraných žáků v Roudnici nad Labem shlédne výstavu: ETV Dravci 1.-9.roč Dravci výklad a ukázka volného letu Zayferus Jízda YesNeYes 1.-9.roč +ZŠ Švab. program VZP ČR ve spolupráci s Českou televizí Žij zdravě prevence dětské obezity Che- výukový program Moderní hodina chemie II roč. postupně za sebou ETV CH výukový program 2.část praktická aplikace z běžného života pokusy s tekutým dusíkem, sluneční energie DK Teplice Nikolas Winton Síla roč pořad věnovaný obětem holocaustu lidskosti DK Teplice Nikolas Winton Síla 5. roč pořad věnovaný obětem holocaustu lidskosti MDD roč výlety dle výběru Plavecký výcvik 2.a 3.roč. - bazén ZŠ Maršovská Přírodovědný jarmark (město Most, VŠCHT Praha, Unipetrol ) 8.roč. Chemické stánky - měření ph, pokusy s tekutým dusíkem, forenzní analýza Teplice moje město Prv 1.A, 1.B Vyhlídka - Doubravka Planetárium den a noc Poznej svého psa 1. stupeň Ukázka práce se psy výcvik psa určeného ke canesterapii Řemesla blíž žákům - Orv 7.8. roč mistři odborného výcviku SOŠ Fráni Šrámka Rozloučení s deváťáky roč. oficiální loučení, prvňáci vyprovází absolventy 8.2 Účast žáků školy v soutěžích OLYMPIÁDY školní kolo okresní kolo předmět /datum / počet žáků / umístění krajské / umístění D žáků 7 (Kla) Beňová -11.m, Floriančič -17.m - - Čj žáků 6(Kla) Beňová 16.m Floriančič 22.m - - Aj roč Leová 20.m Pospíšil A.19.m roč. (Ge) Floriančič 10.m, Gitler 17.m - - CH r. 10ž. (Wei) Matematický klokan 130 Cvrček - 34 ž; Klokánek 32ž; Benjamín 21 ž 2.-9.ročník (Kra) Kadet 25 ž - - Pythagoriáda A 10 žáků (Kra) - - Informáček 5.roč (Ma ) Limberg, Urbanczyk, Straková 16 m. - - Litvínovský CHOROŠ Pechová, Hubálková, Gabrik 40 m. 8.a 9.A /12. (Ma) ZOORISKUJ Drdová, Pospíšil zoologická olympiáda (Ma) IT SLOT informatika (Ma) 8.a 9. roč (12 žáků) - - Najdi, co hledáš (Ma) 8.r. (14 žáků) seznam.cz - - Taktik výzva (Wei) - - Novosedlický dopraváček 3.ročník (Ka) republikové Antropius, Kalčíková, Hladečková, Krejbichová, Kubíková

20 Účast ve výtvarných a dalších soutěžích název soutěže pořadatel Ročník počet odeslaných prací Nejsem na světě sám Nejkrásnější úsměv EVVO, ETV Říjen 2012 Nejsem na světě sám Nejkrásnější úsměv EVVO, ETV Říjen 2012 Pohlednice pro Evropu Listopad 2012 Výtvarná soutěž Jiřího Šedého Literární soutěž Jiřího Šedého vyučující 8.A, 7.A- 4 Kyselková umístění tř.5.a- 2 Zyková 1.m D. Juris 2.m P.Urbanczyk Výtvarná soutěž 5.,6.,7.třída Kyselková Voda v krajině Fotosoutěž 8.A 1 Marešová Proroková Photobase Fotosoutěž 8.A 2 Marešová 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích PŘEDLED SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 2012/2013 Okrskové kolo Atletický čtyřboj H třída 2. místo 8 žáků Okrskové kolo Atletický čtyřboj H třída 4. místo 8. žáků Okrskové kolo Přespolní běh H třída 8 žáků Okrskové kolo Přespolní běh H třída 8 žáků Okrskové kolo Přehazovaná H třída 2. místo 8 žáků Okrskové kolo Přehazovaná H třída 4. místo 8 žáků Okrskové kolo Stolní tennis H třída 5. místo 4 žáci Školní futsalová liga H třída 2. místo 5 žáků Okrskové kolo Orion florbal cup H třída 10 žáků Poháru České florbalové unie H třída 7 místo 10 žáků Okrskové kolo Orion florbal cup H třída 4. místo 10 žáků Okrskové kolo Florbal H třída 1.místo 6 žáků Okrskové kolo Halový fotbal H třída 4.místo 10 žáků 20

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více