VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon"

Transkript

1 Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, Teplice 1 Telefon/fax: , č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mgr. Irena Eisnerová ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Výroční zprávy (3) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku, c) přehled pracovníků školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, i) základní údaje o hospodaření školy. (2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 2

3 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2. Zřizovatel 1.3 Základní údaje o součástech školy 1.4. Materiálně technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobace ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání vycházejících žáků 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2. Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Výchovná opatření - pochvaly 5.3 Výchovná opatření napomenutí, důtky 5.4 Komisionální přezkoušení 5.5 Opakování ročníku 5.6 Údaje o zameškaných hodinách 5.7 Závěr souhrnné zprávy pro školu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.8 Údaje o integrovaných žácích 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce: 6.2 Řešení rizikového chování 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2 Účast žáků školy v soutěžích 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 12. Zhodnocení hlavních úkolů školního roku 13. Přílohy 13.1 Činnost výchovného poradce 13.2 Činnost koordinátora ICT 13.3 Činnost koordinátora EVVO 13.4 Školní družina 13.5 Školní jídelna 13.6 KEVIS tabulky Ministerstva vnitra ČR 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 Adresa školy Na Stínadlech 2386, Teplice IČ Bankovní spojení /0100 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma právní subjektivita Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Statutární město Teplice Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka: Mgr. Irena Eisnerová Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Zyková Ekonomka-hospodářka: Blanka Heřmanová Přehled hlavní činnosti školy Organizace je základní škola se školní družinou a se školní (podle zřizovací listiny) jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Statutární město Teplice Adresa zřizovatele nám. Svobody 2, Teplice IČO Kontakt Tel.: Základní údaje o součástech školy součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ, MŠ kapacita 380 žáků 75 žáků 600 jídel 4

5 1.4 Materiálně technické podmínky školy Název místnosti počet Učebny/ herny 19 / 3 (ŠD) Odborné pracovny/ knihovna/ multimediální učebna 9 / 2 / 1 Odpočinkový areál/ zahrada/ hřiště 1 / 1 / 1 Sportovní zařízení ano Dílny a pozemky 1 / 1 Žákovský nábytek 1.stupeň výškově nastavitelný, 2.stupeň nové lavice Vybavení učebními pomůckami/ Ve všech oblastech v dostatečném množství, hračkami/ sportovním nářadím poškozené škola postupně obnovuje. Vybavení žáků učebnicemi Všichni žáci jsou vybaveni potřebnými učebními a učebními texty pomůckami. Vybavení kabinetů, laboratoří Vybavení kabinetů je dostačující, pomůcky na výuku a učeben chemie a fyziky se dokupují na žádost učitelů. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Z peněz EU vybaveny všechny třídy IA tabulemi, vyučující mají svůj notebook, v červnu 2013 proběhlo výběrové řízení na vybavení PC učebny novými PC. Komentář: - velikost a vybavenost prostor odpovídá příslušným požadavkům - technický stav budov je po vydatných deštích špatný (zatéká do budovy = oprava střech, zatéká pod fasádu = potřeba zateplení) => červen 2013 dána žádost zřizovateli na zařazení školy do plánu na zateplení budov - ve škole je 11 kmenových tříd a 8 odborných učeben, ve ŠD fungují 3 oddělení - učebna Nj ( IA tabule) - učebna Ze ( IA tabule) - učebna Př ( IA tabule) - 2x učebna PC - učebna Hv, Vv ( IA tabule) - učebna Fy, Ch ( multimediální učebna) - žákovská kuchyňka - audiovizuální technika CD přehrávače - žákovská knihovna aktualizace knih dle finančních možností - učitelská knihovna aktualizace knih dle finančních možností - dobré sportovní zázemí - nové nářadí se dokupuje průběžně dle finančních možností - od května 2012 probíhala rekonstrukce oplocení školního hřiště x po roce je oplocení opět poškozené - květen 2012 podána žádost zřizovateli na rekonstrukci stávajícího multifunkčního hřiště (nevyhovující stav) - stávající dílny vyhovující, umožňují kvalitní a bezpečnou výuku v souladu se vzdělávacími programy - jarní úprava areálu školy a pozemků + dokoupení pracovního nářadí - od února probíhá rekultivace školního pozemku (Ing. Marešová + školník + žáci školy) - v červnu proběhlo malování některých tříd a školní jídelny - učebny 1.stupně vybaveny nábytkem s nastavitelnou výškou - učebny 2.stupně vybaveny novým školním nábytkem - pomůcky se dokupují průběžně na žádost učitelů a podle finančních možností školypomůcky se dokupují průběžně na žádost učitelů a podle finančních možností školy 5

6 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt , Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Kontakt , Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A 6.A, 7.A, 8.A, 9.A 1. stupeň: ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Min.čas. dotace DČD Český jazyk a literatura Český jazyk Anglický Cizí jazyk jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná 12 výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace /DČD/

7 2. stupeň: ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Vyučovací Min.čas. předmět ročník ročník ročník ročník dotace DČD Český jazyk a literatura A / N Aj/Nj jazyk Další cizí Jazyk A / N Domácnost (alternace pro 6.roč.) 2 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a příroda Člověk a svět práce Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví /integr. před/ Občanská a rodinná výchova Tělesná Tělesná výchova výchova Hudební Hudební výchova výchova Výtvarná Výtvarná 10 výchova výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Člověk a svět práce 2.2 Vzdělávací programy 21 3 Pracovní výchova DČD-volitelný předmět Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace /DČD/ vzdělávací program Školní vzdělávací program - č.j / (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ŠVP ZV ZŠ s RVTv, Teplice, Na Stínadlech ) zařazené třídy Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 7

8 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Ped. funkce Úvazek praxe Stupeň Aprobace pracovníci vzdělání 1. učitelka 1,0 do 27 let SŠ nekval. učitelka MŠ 3. učitelka 1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 3. učitelka 1,0 nad 27 let VŠ 1. stupeň 4. učitelka 1,0 do 19 let VŠ 1. stupeň 5. učitelka 1,0 do 6 let VŠ 1. stupeň 6. učitelka 1,0 do 6 let VŠ 1. stupeň 7. učitelka 1,0 do 12 let SŠ nekval. 8. učitelka 1,0 nad 27 let VŠ ČJ - D 9. učitelka 1,0 do 6 let Bc. nekval. Aj 10. učitel 1,0 do 12 let VŠ M F 11. učitelka 1,0 do 12 let Ing. st.dps. M - Ch 12. učitelka 1,0 do 19 let Ing. + DPS Př - Z 13. učitelka 1,0 do 12 let VŠ NJ 14. vychovatelka 1,0 nad 27 let DiS. vychovatelství 15. vychovatelka 1,0 do 12 let SŠ - studuje 1. stupeň 16. vychovatelka 0,4464 do 6 let SŠ 17. zástupce ŘŠ 1,0 do 27 let VŠ 1. stupeň 18. ředitelka školy 1,0 do 27 let VŠ ČJ - OV 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně ZŠ učitel druhého stupně ZŠ vychovatel celkem Příjmení a jméno aprobace učí Beerová Jitka vychovatelka ZŠ vychovatelka ŠD Stádníková Petra studuje PF 1.stupeň vychovatelka ŠD Stádníková Markéta nekvalifikovaná vychovatelka ŠD Ottenschlägerová Jana učitelka MŠ 1.stupeň Coufalová Danuše 1. stupeň 1. stupeň Kalátová Lenka 1. stupeň 1. stupeň, D Fojtíková Alena 1. stupeň 1. stupeň, HV Němcová Martina 1. stupeň 1. stupeň KapounováVeronika 1. stupeň 1. stupeň Kyselková Jarmila 1. stupeň, VV, Pv, Do Marešová Lucie Enviromentální Ing., DPS Př Z Tv ORV - IT Klausová Miroslava ČJ - D ČJ D - Vv Gerlach Lucie DiS.,Bc.sociálně právní, DPS AJ - Orv Kraus Patrik M -F M F Tv Šmicová Klára NJ NJ - AJ 8

9 Weissová Alice Ing. chemie, DPS ICT Tv M - Ch Zyková Jana 1. stupeň ČJ - HV Eisnerová Irena ČJ - OV ČJ - ORV - PČ 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let důchodci celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. hospodářka 1,0 SŠ 2. školník 1,0 SOU 3. uklízečka 1,0 SOU 4. uklízečka 1,0 SOU 5. uklízečka 1,0 SOU 6. vedoucí ŠJ 1,0 SŠ 7. vedoucí kuchařka 1,0 SOU 8. kuchařka 1,0 SOU 9. kuchařka 1,0 SOU 10. kuchařka 0,75, od ,0 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce (leden 2013) počet 1. tříd 2012/13 počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let počet odkladů pro školní rok 2013/ Výsledky přijímacích řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízená krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SŠ SOU celkem akademie školy školy

10 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SŠ SOU celkem akademie školy školy d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch, zhoršené chování prospěli prospěli neprospěli uspokojivé neuspokojivé třída s vyznamenáním chování chování 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A B A B A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního pochvala ředitele školy učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B A B A A A A A A A celkem

11 5.3 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A B A B A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků třída opravné zkoušky předmět 1.A 0-1.B 1 M 2.A 0-2:B 0-3.A 0-4.A 1 M 5.A 0-6.A 2 Aj, M 7.A 0-8.A 0-9.A 0 - celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.roč.po splnění pov.škol.docházky 1.A B A B A A A A A A A celkem

12 5.6 Počet omluvených neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.A ,62 56, B ,05 50, A ,73 37, B ,00 42, A ,32 61, A ,16 60, A ,58 51, celkem 1.st ,599 52, A ,24 63, A ,46 44, A ,79 93, A ,37 128, celkem 2.st ,922 80, celkem ,26 66, Údaje o integrovaných žácích třída počet jméno 3.A 4 Kalčíková Monika /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Krejbichová Natálie /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Antropius Daniel /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ Vopat Pavel /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 4.A 3 Horváth Zdeněk /kongeniální myastenický syndrom/ Waldhauser Michal /dysortografie, dyslexie/ Černý Michal /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 6.A 1 Teršíp Tadeáš / dyslektická a dysgrafická porucha, ADHD/ 8.A 1 Nemravová Daniela /dysortografie, dyslektické a grafomotorické potíže/ 5.8 Závěr souhrnné zprávy pro školu hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2013 Srovnávací testy KALIBRO => 3. ročník Předmět ZŠ ČR Čj 48 67,0 59,8 59,9 62, ,1 65,5 71,0 71,1 Ma 31 40,9 50,9 71,9 54, ,9 59,1 71,5 60,2 Pr 22 48,3 48,1 52,6 67, ,4 63,4 65,8 69,3 Aj ,3 67,8 81, ,4 64,8 66,

13 Srovnávací testy KALIBRO => 5. ročník Předmět ZŠ ČR Český jazyk 51,0 65,4 73,0 69,3 69,5 59,5 65,5 71,0 68,1 67,3 Matematika 38,8 36,0 38,0 40,9 46,3 45,3 48,0 47,4 51,7 49,2 Přírodovědný základ Humanitní základ Anglický jazyk Ekonomické dovednosti 60,0 70,9 59,9 61,9 63,0 64,7 69,6 63,9 66,6 63, ,0 60,0 58,7 67, ,1 63,3 60,6 68, ,1 63,8 56,3 67, ,8 68,6 64,1 65, , ,3 Srovnávací testy KALIBRO pro 7. ročníky ZŠ ČR Předmět Český jazyk 55,6 55,9 61,8 63,2 57,0 64,4 Matematika 17,0 28,6 39,7 27,1 40,7 48,6 Humanitní základ 50,2 55,3 57,2 53,1 53,7 57,9 Přírodovědný základ 39,9 50,9 54,0 46,0 58,2 53,4 Anglický jazyk 55,4 59,5 53,9 65,8 63,0 60,8 Ekonomika , ,5 Srovnávací testy KALIBRO pro 9. ročníky Předmět Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Anglický jazyk Nj 08/09 // Ekonomika ZŠ ČR ,3 49,0-56,9 57,5 60,8 60,1-57,2 67,8 38,2 24,8-49,4 37,9 40,3 41,1-57,4 51,3 58,2 53,3-60,2 47,2 61,5 61,8-60,1 58,9 49,3 39,4-54,6 50,6 57,9 48,0-56,6 57,1 45,3 43,8-60,0 43,8 59,3 59,0-62,4 58,6 47, ,0 53, ,1 V červnu 2013 se škola účastnila celoplošné zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5.a 9. ročníků základních škol 13

14 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Zpracovala : Mgr. Alena Fojtíková - metodik prevence 6.1 Aktivity v rámci prevence, které byly uskutečněny při třídnických hodinách, výuce: Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny, při kterých se s žáky stále hovoří na aktuální téma. Besedy o rizikovém chování, vztahy mezi dětmi, vandalismus, šikana. Dále naše škola spolupracuje s Policií ČR, OÚ oddělení sociální prevence.ve škole děti dostávají průběžně dotazníky, které vyplňují s třídním učitelem v třídnických hodinách. Na 1.stupni byla prevence zaměřena na bezpečnost dopravní hřiště v Proseticích (1.a 2.třídy). Ve 4.A proběhl výukový program Nekuřátka. Na 2.stupni proběhla beseda na téma AIDS a nebezpečí drog (8.A, 9.A) Ve 2.pololetí jsme se zaměřili více na šikanu 5.A, 6.A besedy. Návštěva v K centru 8.A. Proběhlo i několik individuálních pohovorů s problematickými žáky. Školní rok 2012/ pololetí A + 2.B návštěva dopravního hřiště v Proseticích A + 1.B návštěva dopravního hřiště v Proseticích Setkání metodiků prevence A přednáška na téma Nebezpečí drog 9.A přednáška na téma AIDS (p.pavel Pabian) Seminář kpt. Procházky, Národní protidrogová centrála A výukový program Nekuřátka 7.A výukový program Típni to zaměření na prevenci proti kouření Seminář p.pavla Koláře, Nová cesta léčby šikany prosinec nabídka DVD primární prevence, využití materiálů leden vypracována Školní preventivní strategie na rok seznámení pedagogů na pedagogické radě zhodnocení prevence za 1.pololetí Školní rok 2012/ pololetí A Beseda - Policie ČR téma Šikana na školách Setkání metodiků prevence A Beseda Městská policie téma Šikana a kyberšikana Únor zadání dotazníku Drogy Březen vyhodnocení dotazníku k nahlédnutí u metodika prevence stupeň Divadlo Vetři pořad zaměřený na primární prevenci - krizové situace, tísňové linky A Návštěva K centra beseda na téma drog, jak se jim ubránit A - zadání dotazníku zaměřeného na šikanu, počáteční projevy ve třídě A Návštěva muzea zaměření na dopravní výchovu Setkání metodiků prevence Květen zadání dotazníku na téma Klima ve třídě Červen vyhodnocení dotazníku, zaměření na problematické žáky, pohovory s nimi, udělena kázeňská opatření Závěrečná pedagogická rada Zhodnocení práce v rámci prevence za 2.pololetí, seznámení s výsledky jednotlivých dotazníků, návrhy a připomínky na školní rok 2013/

15 6.2 Řešení rizikového chování Období: 1.pololetí 2012/13 1.A Jenifer Baranová záškoláctví pohovor s matkou a výchovnou poradkyní 1.B Gabriel Kima Samuel Kima neomluvené hodiny projednáno s matkou, nahlášeno na OSPOD 3.A Daniel Kima podvod v ŽK, neomluvené hodiny pohovor s matkou, výchovná komise, NTU Veselý neplnění povinností NTU Klouček neplnění povinností NTU Kloučková neplnění povinností NTU 4.A Polcar, Waldhauser podvod v ŽK TD 6.A Kucyn Radek záškoláctví (31 h) pohovor a matkou, hlášeno na OSPOD agresivní chování 2x ŘD Zeman Karel záškoláctví (2 h) zopakování pravidel Školního řádu Neduchal Jiří záškoláctví (3 h) pohovor s matkou 7.A Ženilov Preslav agresivní chování TD, pohovor s žákem Berky Josef vysoký počet omluvených hodin omlouvání absence pouze lékařem Denk Jan surové napadení žáka Preslava NTU 8.A Adamová Natálie opakované pozdní příchody NTU Gabrik, Ivanova opakované pozdní příchody TD, Ivanova NTU 9.A Bajrič Emir porušování školního řádu, drzý, provokace učitelů používání mobilu v hodinách arogantní a agresivní chování 9.A Zouhar Radek ničení školního majetku opakované pozdní příchody 3x TD 2x ŘD 2x TD Období: 2.pololetí 2012/13 1.A Podhorský Michal nevhodné chování, nekázeň o přestávkách NTU 1.B Kima Samuel neomluvené hodiny - nahlášeno na OSPOD, pohovor s rodiči 3.A Helmová Karolína šikana, úmyslné ubližování spolužákovi TD 3.A Kima Daniel neomluvená hodina výchovná komise, pohovor s rodiči 5.A Filip Limberg kyberšikana na sociální síti, provokace spolužáků opatření : pohovory s matkou, zástupkyní ředitelky 5.A Šídová, Čupková pohovory se žákyněmi metodik prevence, třídní učitelka, zástupkyně řed. 5.A Mažáriová, Straková: šetření dané situace ve třídě Výsledek a opatření : nejedná se o šikanu, ale o vzájemné pošťuchování a legrácky. Mezi žákyněmi proběhly vzájemné omluvy, situace se již neopakovala. 6.A Zeman, Kucyn, Kima, Neduchal, Šimečková: záškoláctví, 1 neoml.hod. pozdní omluvenky od rodičů 6.A Zeman Karel agresivita, nekázeň ŘD 6.A Kucyn Radek matka nejeví zájem, pozdní příchody, nekázeň 2x ŘD 6.A Kohoutová, Šimečková: pohovory s rodiči- mírná snaha o spolupráci, nekázeň, nepřipravenost 2x ŘD 6.A Hájková Irena drzé chování, nezájem cokoliv zlepšit, nepřipravenost, nekázeň ŘD 7.A Berky Josef neomluvené hodiny (19) oznámení na OSPOD, pohovory s matkou 7.A Lukáš Zoubek chování na hranici šikany k žáku Ženilovi TD - pohovor s preventistkou a ředitelkou školy 7.A Preslav Ženilov zadán dotazník na téma Klima ve třídě stále se zhoršující chování k žáku Ženilovi, opatření: individuální pohovory se žáky, kázeňská opatření 7.A Dzukey Richard neomluvené hodiny (11) záškoláctví NTU 7.A Denk Jan ublížení mladšímu spolužákovi, nevhodné chování vůči spolužákům NTU, ŘD 8.A Ivanova Ivana pozdní příchody NTU 8.A Gabrik Patrik nekázeň, pozdní příchody, nepřipravenost TD 8.A Polák nekázeň, opakovaná nepřipravenost NTU 8.A Adamová Natálie nekázeň a opakované pozdní příchody ŘD 9.A Bajrič, Burešová, Popových, Jankura, Sláma, Zouhar, Dzukeyová, Pechová, Přenosilová: opakovaná provokace vyučujících, ničení školního majetku NTU 9.A Bajrič Emir hrubé vyjadřování, nevhodné drzé chování ŘD, III.stupeň z chování 9.A Zouhar Radek neoprávněné zacházení s výpočetní tech., drzé chování ŘD, II.stupeň z chování 15

16 9.A Jankura Milan opakované a drzé chování v hodinách ŘD 9.A Popových Marya opakované pozdní příchody ŘD 9.A Burešová, Dzukeyová neomluvené hodiny (6) - pohovory s rodiči 9.A Burešová, Popových, Jejkalová, Pechová, Tříska: neomluvené hodiny (2) pohovory s rodiči, kázeňská opatření 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO UČITELE - SEMINÁŘE STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE EISNEROVÁ Irena ZYKOVÁ Jana KALÁTOVÁ Lenka KYSELKOVÁ Jarmila FOJTÍKOVÁ Alena KAPOUNOVÁ Veronika NĚMCOVÁ Martina KRAUS Patrik GERLACH Lucie ŠMICOVÁ Klára MAREŠOVÁ Lucie KLAUSOVÁ Miroslava 2012/2013 JMÉNO P NÁZEV SEMINÁŘE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ MPP VP OTTENSCHLÄGEROVÁ Jana WEISSOVÁ Alice BEEROVÁ Jitka STÁDNÍKOVÁ Petra ped leg leg ITA ped leg leg ČJ RVPZV Konference k základnímu vzdělávání Aktuální stav školské legislativy Rozhodování řed.školy ve správním řízení a mimo správ. řízení SMART Klub-krajská konference Škola podporující zdraví BOZP pro školy a školská zařízení Požární ochrana pro školy a školská zařízení Standardy českého jazyka a literatury v testových úlohách Školní vzdělávací program-změny a realizace ve výuce Ústí/Labem Ústí /L Ústí/Labem Tce Bu Ústí/L Ústí/L Ústí/L Ustí/Labem POZNÁMKA konference 2012/SMT / / / / / / Ustí/Labem / ITA SMART Klub-krajská konference Tce - Bu / ITA SMART Klub-krajská konference Tce - Bu / MMP MMP ITA Čj Tv Pv ICT PG AJ Nj Nj Aktuální stav drogové scény, návykové látky ve škole Nová cesta k léčbě šikany SMART Klub-krajská konference Zkvalitnění čtenářské gramotnosti na 1. st ZŠ Školení trenérů atletických přípravek Základy práce s keramikou pro výuku Studium k výkonu spec.činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Doplňující pedagogické studium - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2.st.ZŠ a SŠ studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Brána jazyků otevřená AJ B1 Jazyková animace motivující žáky ZŠ Česko-německé školní výměny Tce PPP Tce PPP Tce - Bu / / Tce 2013/ Praha Tce DDM Duchcov / vyuč hod. Ústí nad Labem MSMT 39355/2012- počet hodin: Ústí nad Labem září 2012-červen 2013 počet hodin: 60 Ústí nad Labem Beroun Beroun / / EVVO Ekologizace provozu školy Ústí /Labem / VP Tv ITA Pv ICT Che Aktuální stav drogové scény, návykové látky ve škole Školení trenérů atletických přípravek SMART Klub-krajská konference Základy práce s keramikou pro výuku Internetová bezpečnost pro školu, děti a mládež Krok k popularizaci vědy a výzkumu Seminář pro učitele Tce PPP Praha Tce Bu Tce Tce PPP VŠ Chemicko technologická Praha / DDM Duchcov / CZ.1.07/2.3.00/ ŠD Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Jihlava / Pv Základy práce s keramikou pro výuku Tce DDM Duchcov 16

17 Proškolení pedagogického sboru: Tce-Stínadla - Interaktivní tabule a její využití ve výuce (AMV Akademie moderního vzdělávání / ) Tce-Stínadla Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ (AV MEDIA 14499/ ) 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Projektové akce 1. stupeň koordinátor akcí plnění název akce konání-výstup Mgr.Fojtíková ŠVP Podzimní projektové vyučování školy Kyselková Jablíčkový den Ottenschlägerová nevšední akce pro žáky školy ZŠ, MŠ a jejich rodiče Mgr.Fojtíková ŠVP Slet čarodějnic Mgr.Kalátová Mgr.Šmicová třídní učitelé -mezipředmětový NJ pro 1.a 2. roč. Večer strašidel -průvod s lampióny, nejen děti a rodiče ze ZŠ, plnění úkolů, stezka odvahy Čarodějný den hry a soutěže v maskách OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VODA Krůček po krůčku do sousední země - Vyslanec ze sousední země školy školy duben, květen 2013 projekt Německo a němčina pro děti Projektové akce 2. stupeň Bc. Gerlach ŠVP Evropský den jazyků (světový ) - Afrika a jazyky evropské Ing. Marešová Pf UJEP katedra Den Země biologie Botanický naučný park Ústí /L Bc. Gerlach anglická portfolia shromažďování dat a ucelený dokument žáka v Mgr.Šmicová MEZINÁRODNÍ PROJEKT - kampaň šprechtíme -spolupráce s Německen a Polskem rámci anglického jazyka S etwinningem po celý školní rok patronát převzalo MŠMT ČR, ve spolupráci s Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR, Česko-německý fond budoucnosti a Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku celoroční celoroční školy školy výstupy- žáci Mgr. Šmicová za zpracování toho projektu získala 2.místo jako- Nejlepší učitel němčiny roku za inovativní vyučovací projekt Mgr.Eisnerová vystoupení třídních kolektivů Projektové akce ZŠ Vánoční akademie => vystoupení pro rodiče v KD Teplice školy Ing.Weissová ŠVP Stínadláček školy Ing.Marešová OČMU Den ochrany před mimořádnou událostí školy Světový běh harmonie školy - žáci školy se účastnili doprovodné akce běhu, Mgr.Eisnerová EVVO - občanské sdružení World Hormony Run vedení školy stali se součástí běhu harmonie vystoupení žáků Akademie Rozloučení s deváťáky Adopce afrických dětí celoroční Adopce na dálku Ing.Marešová celorepubliková soutěž Recyklohraní celoroční školy 17

18 DALŠÍ A K C E Š K O L Y DATUM AKCE ROČNÍK PROGRAM Spolupráce s Policií ČR 2.A; 2.B Dopravní hřiště Prosetice primární prevence bezpečnost silničního provozu cyklista -chodec Spolupráce s Policií ČR 1.A; 1.B Dopravní hřiště Prosetice primární prevence bezpečnost silničního provozu cyklista -chodec Úřad práce 9.A Informační poradenské středisko DK Teplice: film Tady hlídám já roč. film České televize o hyperaktivitě dětí ETV přednáška na téma AIDS 9.A p.pavel Pabian primární prevence ETV přednáška na téma Nebezpečí drog 8.A primární prevence ETV Chemie 8. A, 9.A CH výukový program 1.část Zdravá 5 1.A výukový program ETV Šance 8. A, 9.A návštěva prezentace středních škol na Duchcovském Gymnáziu Knihovna Teplice beseda se 2.B Jan Opatřil - seznámení s knihou Kapřík spisovatelem Metlík ETV Planetárium 5.A exkurze v rámci projektu Vesmír Zdravá 5 7.A výukový program ETV prevence proti kouření - Spolupráce 4.A Nekuřátka výukový program ETV s Policií ČR 7.A výukový program Típni to ETV DK Teplice: Severočeská filharmonie 1.stupeň Koncert Tajuplný ostrov ETV Teplice seznámení se skladbami světových skladatelů DK Teplice: Severočeská filharmonie 2.stupeň koncert: Movie & Musical Story ETV Teplice vede do světa muzikálových melodií Divadlo Spejbla a Hurvínka - PHA 2.A návštěva loutkového divadelní představeníetv mikulášská 1.st a MŠ žáci 9.roč. pořádají pro mladší spolužáky ETV exkurze: hasiči, sběrný dvůr 6. a 8..roč. výukový program Che + EVVO Vánoční akademie DK Teplice roč. pěvecká a taneční vystoupení pro rodiče ETV Svět kolem nás Nový Zéland 7. a 8. roč. výukový program Balet taneční vystoupení roč. Divadlo Teplice ETV Spolupráce MŠ Kaštánek 1. roč. Návštěva ve škole procházka školou a účast na jedné vyučovací hodině v 1. třídě Spolupráce MŠ Moskevská 1. roč. dtto Spolupráce MŠ Jaselská 1.roč. dtto Památka obětí Holocaustu 8.roč. účast na akci Židovská obec ETV Hudební nástroje, od akustických k elektronickým roč. P.Hrabě praktická ukázka hud. nástrojů, hra na ně, ukázky hud. stylů rock, swing, jazz ETV Spolupráce s Policií ČR - ŠIKANA 5.A beseda: ŠIKANA Divadlo VETRI 1.a 2. roč. divadelní představení v rámci primární - Tísňová linka prevence Tísňová linka ETV Divadlo VETRI roč. divadelní představení v rámci primární - Kyberšikana prevence Kyberšikana ETV Vernisáž k výstavě prací žáků žáci školy výstava byla zahájena vystoupením tanečního a školy DK Teplice hudebního kroužku, potrvá 1měsíc ETV Exkurze do K - CENTRA 8.roč. Informační poradenské středisko primární prevence Planeta Země roč. Projekce Kino Květen Madagaskar ETV Beseda o animovaném filmu ETV roč. 2.st. Beseda s Cyrilem Podolským, autorem anim. filmu Krysáci s ukázkou loutek a vlastní tvorby Návštěva Botanické zahrady při 1.roč bioskleník topické a subtropickérostliny, svět gymnáziu rostlin, zvířat EVVO Divadélko pro školy roč. Pohádky z našeho statku EVVO, ETV (Hradec Králové) roč Divadelní učebnice ETV Spolupráce s regionální knihovnou v 5.roč. v rámci ČJ literatura pro mládež (p. Teplicích Švp Doubice hotel Hubertus roč 29 žáků Molnárová ETV škola v přírodě ve spolupráci s DDM Duchcov (Ottenschlägerová, Coufalová) EVVO, ETV 18

19 Spolupráce s Policií ČR 3.A dopravní hřiště Prosetice primární prevence Spolupráce s regionální knihovnou v 2.roč. v rámci ČJ ETV Teplicích Exkurze žáků v rámci Pv 7.a 8.roč SOŠ Fr. Šrámka, Teplice Úřad práce 8.A Exkurze žáků v rámci Pv ETV Český folk (Dan Kubica) 1.-4.roč. folkový zpěv s kytarou dle krajů ETV 5.-9.roč Výtvarná exkurze 10 vybraných žáků v Roudnici nad Labem shlédne výstavu: ETV Dravci 1.-9.roč Dravci výklad a ukázka volného letu Zayferus Jízda YesNeYes 1.-9.roč +ZŠ Švab. program VZP ČR ve spolupráci s Českou televizí Žij zdravě prevence dětské obezity Che- výukový program Moderní hodina chemie II roč. postupně za sebou ETV CH výukový program 2.část praktická aplikace z běžného života pokusy s tekutým dusíkem, sluneční energie DK Teplice Nikolas Winton Síla roč pořad věnovaný obětem holocaustu lidskosti DK Teplice Nikolas Winton Síla 5. roč pořad věnovaný obětem holocaustu lidskosti MDD roč výlety dle výběru Plavecký výcvik 2.a 3.roč. - bazén ZŠ Maršovská Přírodovědný jarmark (město Most, VŠCHT Praha, Unipetrol ) 8.roč. Chemické stánky - měření ph, pokusy s tekutým dusíkem, forenzní analýza Teplice moje město Prv 1.A, 1.B Vyhlídka - Doubravka Planetárium den a noc Poznej svého psa 1. stupeň Ukázka práce se psy výcvik psa určeného ke canesterapii Řemesla blíž žákům - Orv 7.8. roč mistři odborného výcviku SOŠ Fráni Šrámka Rozloučení s deváťáky roč. oficiální loučení, prvňáci vyprovází absolventy 8.2 Účast žáků školy v soutěžích OLYMPIÁDY školní kolo okresní kolo předmět /datum / počet žáků / umístění krajské / umístění D žáků 7 (Kla) Beňová -11.m, Floriančič -17.m - - Čj žáků 6(Kla) Beňová 16.m Floriančič 22.m - - Aj roč Leová 20.m Pospíšil A.19.m roč. (Ge) Floriančič 10.m, Gitler 17.m - - CH r. 10ž. (Wei) Matematický klokan 130 Cvrček - 34 ž; Klokánek 32ž; Benjamín 21 ž 2.-9.ročník (Kra) Kadet 25 ž - - Pythagoriáda A 10 žáků (Kra) - - Informáček 5.roč (Ma ) Limberg, Urbanczyk, Straková 16 m. - - Litvínovský CHOROŠ Pechová, Hubálková, Gabrik 40 m. 8.a 9.A /12. (Ma) ZOORISKUJ Drdová, Pospíšil zoologická olympiáda (Ma) IT SLOT informatika (Ma) 8.a 9. roč (12 žáků) - - Najdi, co hledáš (Ma) 8.r. (14 žáků) seznam.cz - - Taktik výzva (Wei) - - Novosedlický dopraváček 3.ročník (Ka) republikové Antropius, Kalčíková, Hladečková, Krejbichová, Kubíková

20 Účast ve výtvarných a dalších soutěžích název soutěže pořadatel Ročník počet odeslaných prací Nejsem na světě sám Nejkrásnější úsměv EVVO, ETV Říjen 2012 Nejsem na světě sám Nejkrásnější úsměv EVVO, ETV Říjen 2012 Pohlednice pro Evropu Listopad 2012 Výtvarná soutěž Jiřího Šedého Literární soutěž Jiřího Šedého vyučující 8.A, 7.A- 4 Kyselková umístění tř.5.a- 2 Zyková 1.m D. Juris 2.m P.Urbanczyk Výtvarná soutěž 5.,6.,7.třída Kyselková Voda v krajině Fotosoutěž 8.A 1 Marešová Proroková Photobase Fotosoutěž 8.A 2 Marešová 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích PŘEDLED SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 2012/2013 Okrskové kolo Atletický čtyřboj H třída 2. místo 8 žáků Okrskové kolo Atletický čtyřboj H třída 4. místo 8. žáků Okrskové kolo Přespolní běh H třída 8 žáků Okrskové kolo Přespolní běh H třída 8 žáků Okrskové kolo Přehazovaná H třída 2. místo 8 žáků Okrskové kolo Přehazovaná H třída 4. místo 8 žáků Okrskové kolo Stolní tennis H třída 5. místo 4 žáci Školní futsalová liga H třída 2. místo 5 žáků Okrskové kolo Orion florbal cup H třída 10 žáků Poháru České florbalové unie H třída 7 místo 10 žáků Okrskové kolo Orion florbal cup H třída 4. místo 10 žáků Okrskové kolo Florbal H třída 1.místo 6 žáků Okrskové kolo Halový fotbal H třída 4.místo 10 žáků 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

I. Hlavní úkoly školního roku 2015/2016

I. Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 I. Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami pro práci ve školním roce 2015/2016 Všechny ročníky se budou vzdělávat podle vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více