2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot"

Transkript

1 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V grafické části byla stanovena hranice zastavěného území v souladu s 58 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Hranice je stanovena k datu 20. prosince Na jihovýchodním okraji obce v lokalitě Lány byla realizována dřevostavba stp. 223 uprostřed rozsáhlých zemědělských pozemků (kultura orná půda). Vlastní pozemek se stavbou není v katastru nemovitostí vymezen, v terénu je však zřetelné rekreační využívání části zemědělských pozemků. Do zastavěného území obce byla v územním plánu zahrnuta nejen vlastní stavební parcela, ale také zmiňovaná soukromá zeleň okrasná a rekreační, zaujímající jihovýchodní část ppč.112/3. Vlastník nemovitosti byl upozorněn na to, aby vzniklé nesrovnalosti řešil. V jihozápadní části zemědělského pozemku ppč. 299 jsou realizovány pomocné zemědělské stavby, které nejsou v katastru nemovitostí zakresleny jako stavební. V rámci regulativu příslušné plochy je realizace těchto staveb přípustná, zastavěné území však nebylo v územním plánu v daném případě vymezeno. Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkrese základního členění území, dále pak v hlavním a koordinačním výkrese. Je také součástí výkresu předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu. 2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1 Koncepce rozvoje území obce- zásady a cíle - stanovit celkovou koncepci rozvoje obce tak, aby byl zabezpečen udržitelný rozvoj řešeného území - posílit hlavní funkci obce jako místa klidného rodinného bydlení v pěkném přírodním prostředí - rozvíjet specifickou funkci obce Žampachu v rámci regionu, kterou je umístění občanského vybavení Domova pod hradem Žampach - vytvořit podmínky pro sportovní a rekreační využití území - zajistit dobrou dopravní dostupnost rozvojových ploch - dořešit systém technické infrastruktury zejména odvádění a čištění odpadních vod 2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot Ochrana přírodních hodnot v území - zajistit ochranu přírodních údolních niv Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území - zajistit ochranu památkově a architektonicky hodnotných objektů v území, územním plánem je navrhována ochrana následujících objektů: 1

2 A. Litinový krucifix z roku 1863, umístěný na ppč. 107/1 u obytné zástavby na severovýchodním okraji obce B. Litinový krucifix, umístěný na ppč. 18 u cesty severozápadně od areálu zámku C. Pranýř u cesty ke hradu D. Sloup s obrázkem P. Marie z XIX. století, umístěný u krajské silnice do Písečné E. Dřevěná zvonička v místní části Hlavná F. Litinový krucifix u zvoničky z roku 1872 v místní části Hlavná G. Litinový krucifix u autobusové zastávky v místní části Hlavná H. Litinový krucifix v zahradě na východním okraji zastavěného území Hlavné I. Kaplička na severozápadním okraji zastavěného území místní části Hlavná nepřipouštějí se architektonické změny objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby. Přípustná je modernizace staveb a drobné změny dispozice, které nenaruší nosný systém a nebudou zbytečně likvidovat dochované historické konstrukce a vybavení objektů výplně otvorů, členění fasády, změny povrchů, atd. U drobných sakrálních staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace a situování stožárů a opor liniových staveb technické infrastruktury v jejich bezprostřední blízkosti. Fotodokumentace památkově hodnotných objektů je uvedena v Příloze č. 1 Textové částiodůvodnění (Příloha dokumentace B.1) 3.Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1 Urbanistická koncepce Plošné uspořádání území - dále rozvíjet občanské vybavení regionálního významu u křižovatky krajských silnic v západní části obce - obytnou zástavbu rozšiřovat jak ve vlastním Žampachu, tak v místní části Hlavná, pro její umístění využívat stavební proluky v zastavěném území obce a plochy navazující na toto zastavěné území - plochy pro výrobu a skladování zastoupené v obci zemědělskou výrobou považovat za stabilizované - v místní části Hlavná rozvíjet plochy pro setkávání občanů a konání sportovních a společenských akcí - poměrně hustou síť místních a účelových komunikací v podstatné míře nerozšiřovat Prostorové uspořádání území - respektovat alej podél krajské silnice jako důležitý přírodní prvek v zastavěném území - při realizaci zástavby v rozvojových plochách minimalizovat zásahy do stávající kvalitní vysoké zeleně - při umisťování jednotlivých objektů v území volit zejména ve svažitém terénu volné řazení objektů 2

3 - v severní části Žampachu v zastavěném území neumisťovat stavební objekty nad kótu 450 m n.m. - Žampach patří k významným turistickým centrům regionu, z tohoto důvodu je třeba klást důraz na zvýšenou estetickou hodnotu řešeného území. Vedle použitých objemů a tvarů staveb hraje velký vliv uplatněná barevnost, v daném měřítku zástavby zejména barva střešní krytiny, která se v panoramatických pohledech projevuje nejvíce. V řešeném území je třeba se vyvarovat cizích výrazných barev ( např. zelené, modré, modrošedé). V řešeném území je poměrně dobře zachována jednotná barevnost u souvisejících funkčních celků (obytná zástavba, areál Domova). Tuto jednotu je třeba i do budoucna zachovávat. 3.2 Vymezení zastavitelných ploch V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující rozvojové plochy: Číslo lokality: 1a- Bv, 1b-Bv Název lokality: Sady I Stávající funkční využití : orná půda, trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází východně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,86 ha Dotčené pozemky v KN: 601/1č., 601/5č., 601/6, 863 Číslo lokality: 2-DS Název lokality: K vodojemu Stávající funkční využití : orná půda Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura silniční účelová komunikace 3

4 Podrobnější popis : realizace nové účelové komunikace k vodojemu Hlavná Výměra lokality: 0,12 ha Dotčené pozemky v KN: 644/1č., 655/1č., 655/3č. Číslo lokality: 3- Bv + ZS Název lokality: U autobusové zastávky Hlavná Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada, zbořeniště Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - při umisťování objektu respektovat kvalitní vysokou zeleň na pozemku - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází jihovýchodně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,22 ha Dotčené pozemky v KN: 615/1, 615/2, 610/3část, stp. 126/1, stp. 126/2 Číslo lokality: 4-BV Název lokality: Sady II Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. 4

5 Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace vedené po jihovýchodní hranici pozemku Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severovýchodně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,93 ha Dotčené pozemky v KN: 585, 586/2, 590 Číslo lokality: 5-OS Název lokality: U penzionu I Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada Navrhované funkční využití : občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení Podrobnější popis : - doplnění sportovního zázemí ke stávajícímu penzionu - pro oplocení areálu nepoužívat hmotově výrazné prvky, upřednostnit obvodové ozelenění - respektovat alej podél krajské silnice Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severovýchodně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,50 ha Dotčené pozemky v KN: 538/1, 539/1, 519/1část Číslo lokality: 6-OM Název lokality: U penzionu II Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : občanské vybavení komerční zařízení malá a střední Podrobnější popis : - rozšíření stávajícího penzionu - v případě přístavby objekt hmotově, barevně i materiálově sladit se stávající budovou penzionu 5

6 - respektovat alej podél krajské silnice Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severovýchodně od lokality domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 0,11 ha Dotčené pozemky v KN: 519/4 Číslo lokality: 7- OS Název lokality: Hlavná centrum Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení Podmínky využití lokality: - k řízení o umístění stavby pro pořádání kulturních akcí letní scéna, taneční parket, apod. bude dokladováno hlukovou studií dodržení hygienických limitů hlučnosti z veřejné produkce hudby v chráněném venkovním prostoru - pro oplocení areálu nepoužívat hmotově výrazné prvky, upřednostnit obvodové ozelenění - v případě umístění více menších objektů použít v dané lokalitě jednotné tvarosloví, materiál, barevnost Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 93 Výměra lokality: 1,24 ha Dotčené pozemky v KN: 506/2č., 882/1č., 635/1, 618/1, 618/2, 634/2 Číslo lokality: 8-BV Název lokality: Pod vodním zdrojem 6

7 Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - při umisťování jednotlivých objektů respektovat ochranné pásmo lesa, které zasahuje severní část lokality - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. - před změnou využití území bude zpracována územní studie, která stanoví členění zastavitelné plochy na jednotlivé stavební pozemky - pro zlepšení možnosti využití daného území by bylo vhodné k dané lokalitě vybudovat novou účelovou komunikaci z krajské silnice přes pozemek 665 (směna s vlastníkem tohoto pozemku např. za část severně od této lokality), nová komunikace by také zlepšila přístupnost stávajícího technického vybavení vodní zdroje, které se nacházejí severně od lokality Dopravní napojení: plocha je na západním okraji komunikačně přístupná z krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází jižně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 379 Výměra lokality: 1,69 ha Dotčené pozemky v KN: 667/2č., 667/3, 668/3, 668/5 Číslo lokality: 9- BV Na základě projednávání návrhu vypuštěna. Číslo lokality: 10-BV Název lokality: Žampach západ Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy 7

8 střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je komunikačně přístupná z krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 379 Výměra lokality: 0,46 ha Dotčené pozemky v KN: 334/2, 333/5 část Číslo lokality: 11-BV Název lokality: Na Popluží I Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - objekty volně řadit podél komunikace, nevytvářet pravidelnou uliční zástavbu, nestanovovat jednotnou stavební čáru - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající účelové komunikace vedené po východním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází východně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 379 Výměra lokality: 0,87 ha Dotčené pozemky v KN: 354, 353 část 8

9 Číslo lokality: 12-BV + DS Název lokality: U prodejny I Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná půda, zahrada Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu, dopravní infrastruktura silniční - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní komunikace, pro zpřístupnění jihovýchodní části lokality je navrhováno vybudovat novou místní komunikaci Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 379 Výměra lokality: 0,54 ha Dotčené pozemky v KN: 308/1č., 308/2, 309/3, 299část Číslo lokality: 13-BV Název lokality: U prodejny II Stávající funkční využití : zahrada Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní komunikace vedené po 9

10 východním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 1283 Výměra lokality: 0,40 ha Dotčené pozemky v KN: 302/1, 305/1, 305/2, 304/3, 304/5 Číslo lokality: 14-BV Název lokality: U prodejny III Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní komunikace vedené po západním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází severně od lokality domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 1283 Výměra lokality: 0,21 ha Dotčené pozemky v KN: 245část, 248/1 část Číslo lokality: 15-RI Název lokality: Na Popluží II Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : rekreace rodinná - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví 10

11 - objekty volně řadit podél komunikace, nevytvářet pravidelnou uliční zástavbu, nestanovovat jednotnou stavební čáru - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. - lokalita vhodná pro umístění dřevostaveb Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající účelové komunikace vedené po severním okraji lokality Zásobování vodou: individuálně, vlastní zdroj domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávající TS 1283 Výměra lokality: 0,60 ha Dotčené pozemky v KN: 377č., 390/2č., 389, 390/1, 391/1 Číslo lokality: 16-RI Na základě projednávání návrhu vypuštěna. Číslo lokality: 17- OM Název lokality: U křižovatky Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada Navrhované funkční využití : občanské vybavení veřejná infrastruktura Podrobnější popis : - plochy pro možné rozšíření Domova Pod hradem Žampach, který se zabývá sociální péčí o mládež - stavbu osově orientovat na příjezd po krajské komunikaci od Písečné - posílit vjem utváření sídelní struktury použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavebních objektech pro danou lokalitu jsou doporučeny v návaznosti na sousední objekty areálu Domova pod hradem Žampach odstíny šedé a černé barvy Dopravní napojení: plocha je přístupná z krajské silnice Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který vede severně od lokality Odvádění odpadních vod: individuálně - domovní ČOV, v řešeném území je v návrhu 11

12 uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 913 Výměra lokality: 0,68 ha Dotčené pozemky v KN: 248/1část, 230/10část Číslo lokality: 18-BV Název lokality: V lánech I Stávající funkční využití : trvalý travní porost, orná Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví - objekty volně řadit podél komunikace, nevytvářet pravidelnou uliční zástavbu, nestanovovat jednotnou stavební čáru - posílit vjem utváření sídelní struktury v dálkových pohledech použitím jednotné barvy střešní krytiny na stavbách pro danou lokalitu je doporučen teplý odstín cihlově červená, tmavě červená, červenohnědá, apod. Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní, resp. účelové vedené po jižním okraji lokality Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který prochází danou lokalitou komunikace domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze stávající TS 1284 Výměra lokality: 1,59 ha Dotčené pozemky v KN: 110/2, 112/7, 112/3část Číslo lokality: 19a- BV, 19b-BV Název lokality: K Písečné Stávající funkční využití : trvalý travní porost Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné 12

13 podkroví - objekty volně řadit podél komunikace, nevytvářet pravidelnou uliční zástavbu, nestanovovat jednotnou stavební čáru Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající účelové severním okraji lokality Zásobování vodou: individuálně, případně napojení na veřejný vodovod Písečná komunikace vedené po domovních ČOV, v řešeném území je v návrhu uvažováno s výstavbou obecní kanalizace a odváděním odpadních vod na ČOV Písečná Zásobení el. energií: ze systému obce Písečná Výměra lokality: 0,97 ha Dotčené pozemky v KN: 97/4část, 93/1 Číslo lokality:20-bv Název lokality: U Hnátnice Stávající funkční využití : trvalý travní porost, zahrada Navrhované funkční využití : bydlení venkovského typu - výška obytných objektů maximálně 2 nadzemní podlaží, případně přízemí a obytné podkroví Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající účelové východním okraji lokality komunikace vedené po Zásobování vodou: individuálně, případně napojení na veřejný vodovod obce Hnátnice domovních ČOV Zásobení el. energií: ze stávajícího systému obce Hnátnice Výměra lokality: 0,88 ha Dotčené pozemky v KN: 200/2, 200/1část, 199/2část Číslo lokality: 21- DS Název lokality: V lánech II Stávající funkční využití : orná půda 13

14 Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura silniční účelová komunikace Podrobnější popis : zajištění přístupnosti zemědělsky obdělávaných ploch v území Výměra lokality: 0,08 ha Dotčené pozemky v KN: 112/3 část 4.Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 4.1 Koncepce občanského vybavení - zajistit zachování základního občanského vybavení v obci (veřejná správa, maloobchodní prodej potravin) - využít objekt bývalého obecního úřadu pro občanské vybavení (klubovna, tělovýchovné zařízení, poskytování nevýrobních služeb, atp.) 4.2Koncepce dopravy - realizovat navrhované místní a účelové komunikace potřebné pro zpřístupnění jednotlivých stavebních pozemků v rozvojových plochách - vybudovat přístupovou komunikaci k vodojemu Hlavná - udržovat pěší komunikaci z místní části Hlavná do Žampachu přes lesní masiv vrcholu Hora, stavebně upravit tuto trasu tak, aby mohla být používána i cyklisty na horských a trekkingových kolech - stavebně upravit plochu parkoviště u zámku - realizovat účelovou komunikaci zajišťující přístup na zemědělské pozemky v lokalitě V Lánech - podél krajské silnice v zastavěném území obce ve východní části dobudovat chodník 4.3Koncepce vodního hospodářství - při uvažovaném rozvoji obce je stávající vodní zdroj dostatečně kapacitní pro pokrytí zvýšené potřeby vody obce - stávající akumulaci lze hodnotit jako dostatečnou pro stávající stav, v případě realizace urbanistického návrhu bude nutno rozšířit vodojem Žampach o min cca 50 m 3 - v lokalitách navrhovaných investičních aktivit budou doplněny nové zásobovací řady - navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru - potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých zdrojů - pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle platné normy - v obci vybudovat splaškovou kanalizaci zakončenou řádným čištěním obecní ČOV Písečná (zpracovatel projektové dokumentace VIS Hradec Králové). Do doby výstavby splaškových kanalizačních systémů likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti, septicích doplněných zemním filtrem a domovních ČOV - v lokalitách soliterních, popř. technicky velmi obtížně napojitelných na centrální systém, řešit likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na 14

15 vyvážení s atestem nepropustnosti a domovních ČOV. Jejich vyvážení smluvně zajistit na nejbližší ČOV. U novostaveb je doporučováno osazení domovních ČOV. - při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizace, přičemž je nutno hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově navrhovaných ploch do stávajících recipientů - odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků bude řešeno tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient z návrhových ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině 4.4Koncepce zásobování el. energií - pro potřeby rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za výkonově vyšší jednotky 4.5Koncepce zásobování teplem a plynem - objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap. - omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí. 5.Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. - respektovat navržené členění ploch v nezastavěném území obce, jednotlivé plochy využívat v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití - zachovat vysokou ekologickou stabilitu území, chránit a udržovat prvky ÚSES v současné době funkční - na biocentra a biokoridory navázat soustavu interakčních prvků s cílem zprostředkovat příznivé působení ekologicky významných částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu, jedná se zejména o doplnění polních cest doprovodnými dřevinami - v místech kontaktu jednotlivých funkčních ploch realizovat výsadbu izolační zeleně, která by omezovala vzájemný vliv sousedících aktivit (výroba bydlení, sport bydlení, sběrná komunikace - bydlení, apod. ).Výsadba zeleně provést dle odborně zpracovaného projektu, způsob výsadby a druhová skladba musí zajistit ochrannou funkci této zeleně. - s cílem zapojení prvků dopravní infrastruktury do krajiny realizovat nebo doplnit doprovodnou zeleň podél těchto komunikací - chránit břehové porosty podél vodních toků 15

16 6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 1)Na území obce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 1. Plochy pro bydlení 1.A bydlení venkovského typu 2. Plochy rekreace 2.A - rekreace rodinná 3. Plochy občanského vybavení 2.A občanské vybavení - veřejná infrastruktura 2.B - občanské vybavení komerční zařízení malá a střední 2.C - občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 4. Plochy výroby a skladování 4.A výroba a skladování zemědělská výroba 5. Plochy technické infrastruktury 5.A technická infrastruktura inženýrské sítě 6. Plochy dopravní infrastruktury 6.A dopravní infrastruktura silniční 7. Plochy sídelní zeleně (Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, části, odst.1, písm.c vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) 7.A sídelní zeleň na veřejných prostranstvích 7.B sídelní zeleň soukromá a vyhrazená 7.C sídelní zeleň ochranná a izolační 8. Plochy krajinné zeleně 8.A krajinná zeleň lesní 8.B krajinná zeleň zemědělská 8.C krajinná zeleň přírodní 9. Plochy smíšené nezastavěného území 9.A smíšená plocha přírodní a zemědělská 10. Plochy vodní a vodohospodářské 10.A vodní plochy 2) Stanovené funkční využití jednotlivých ploch je následující: 16

17 1. PLOCHY BYDLENÍ 1.A - BYDLENÍ - VENKOVSKÉHO TYPU Hlavní využití: - objekty určené pro bydlení izolované rodinné domy, dvojdomy, řadové domy Přípustné využití: - objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva - oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou - sady - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - objekty pro skladování produktů zemědělské výroby stodoly - stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární pro drobná zvířata) - objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků - zařízení veřejného ubytování do cca 10 osob - vodní toky a plochy - cyklostezky, cyklotrasy - parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení - hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště - výrobní objekty - dálnice a rychlostní silnice - vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí - objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem - zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 30% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 50% - minimální velikost parcel 1000 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita č. 1-BV, 3-BV+ZS, 4-BV, 8-BV, 10-BV, 11-BV, 12-BV+DS, 13-BV, 14-BV, 18-BV, 19-BV, 20-BV 2.PLOCHY REKREACE 2. A REKREACE RODINNÁ Hlavní využití: - rekreační chalupy - rekreační domky Přípustné využití: - zahrada s okrasnou, rekreační či užitkovou funkcí 17

18 - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - doplňkové stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená ohniště, zahradní bazény - sady - soukromá otevřená tělovýchovná zařízení ( bazény, tenisové kurty) - zařízení pro veřejné ubytování a stravování - stavby pro trvalé bydlení - stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva - výrobní objekty - samostatné objekty pro skladování - dálnice a rychlostní silnice - vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí - objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace nadzemní podlaží a obytné podkroví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 30% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 50% - minimální velikost parcel 800 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokality č. 15-RI 3.PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 3. A OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA Hlavní využití : - stavby pro vzdělávání a výchovu - stavby pro kulturu - stavby pro zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu - stavby pro veřejnou správu - stavby pro ochranu obyvatelstva Přípustné využití : - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - plochy doprovodné zeleně - integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních zařízeních) - stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska) - sportovní haly - služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení - cyklostezky a cyklotrasy - stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností - stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování - stavby pro nevýrobní služby 18

19 - výrobní objekty - samostatné objekty pro skladování - dálnice a rychlostní silnice - vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace optimálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 50% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 25% - minimální velikost parcel 750 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita označená 17-OV 3. B OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ Hlavní využití : - stavby pro veřejnou administrativu - stavby pro obchodní prodej - stavby pro nevýrobní a opravárenské služby - stavby pro veřejné stravování a ubytování Přípustné využití : - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - plochy doprovodné zeleně - stavby pro ochranu obyvatelstva - služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení - sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení - cyklostezky a cyklotrasy - stavby pro veřejnou infrastrukturu - stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností - stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu - výrobní objekty - dálnice a rychlostní silnice - vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí - nové samostatné objekty pro bydlení - nové objekty pro rekreaci Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace optimálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 50% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 25% - minimální velikost parcel 750 m 2 19

20 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita označená 6-OM. 3.C OBČANSKÉ VYBAVENÍ TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Hlavní využití : - sportovní a rekreační hřiště - sportovní haly - fitnescentra - koupaliště - klubovny a šatny Přípustné využití : - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území - doprovodná zeleň - stavby pro veřejné ubytování a stravování - služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení - stavby pro maloobchodní prodej - areály zdraví - veřejná tábořiště - venkovní scény, taneční parkety - cyklostezky a cyklotrasy Podmíněně přípustné využití : - v lokalitě 7-OS stavby pro pořádání kulturních akcí letní scéna, taneční parket, apod. k řízení o umístění stavby bude dokladováno hlukovou studií dodržení hygienických limitů hlučnosti z veřejné produkce hudby v chráněném venkovním prostoru - průmyslové objekty - samostatné objekty pro skladování - velkokapacitní objekty živočišné výroby - dálnice a rychlostní silnice Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace optimálně přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 70% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 25% - minimální velikost parcel 1000 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokality označené 5-OS, 7-OS 4. PLOCHY VÝROBU A SKLADOVÁNÍ 4.A VÝROBA A SKLADOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA Hlavní využití: 20

21 - velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.) - objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce - sklady zemědělských strojů - opravárenské dílny - administrativní objekty provozovatelů zemědělské výroby Přípustné využití : - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - izolační a vyhrazená zeleň - čerpací stanice pohonných hmot - provozovny drobné a řemeslné výroby - služební byty - objekty pro agroturistiku - obytné objekty a objekty pro rekreaci - zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu Podmínky prostorové regulace: - výšková regulace optimálně přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským usedlostem v území - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 40% - intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 30% - minimální velikost parcel 2000 m 2 Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou. 5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 5. A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Hlavní využití : - transformovny, rozvodny el. energie - čistírny odpadních vod - přečerpávací stanice - vodní zdroje a vodojemy - základnové stanice telefonních operátorů - regulační stanice plynu - sedimentační prostory na vodních tocích Přípustné využití : - sběrné dvory - doprovodná zeleň - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb - objekty pro bydlení a rekreaci - stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 21

22 Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 6. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 6. A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ Hlavní využití : - státní a krajské silnice - místní a účelové komunikace - komunikace pro pěší - cyklostezky Přípustné využití : - veřejné odstavné a parkovací plochy - zastávky autobusů a jejich točny - doprovodná zeleň - čerpací stanice pohonných hmot - objekty řadových a hromadných garáží - liniové stavby sítí technického vybavení - zařízení služeb motoristům - objekty maloobchodu a veřejného stravování - objekty pro bydlení a rekreaci - stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita označená 2-DS,12-BV+DS, 21-DS 7. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 7. A SÍDELNÍ ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH Hlavní využití: - parky - plochy sadovnických úprav veřejně přístupné Přípustné využití : - vodní toky a plochy - objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - parkovací plochy - otevřená rekreační hřiště - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 7. B SÍDELNÍ ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ Hlavní využití : - oplocené i neoplocené zahrady 22

23 - sady - vyhrazená zeleň u občanského vybavení volně nepřístupná Přípustné využití : - louky pro jízdu na koni, parkurové skákání - plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením - ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami - vodní toky a plochy - parkovací plochy - objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - zahradnictví - zahrádkářské osady - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci Nově navrhované lokality v územním plánu: Lokalita 3-BV+ZS 7. C SÍDELNÍ ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy, která důvod ochrany nebo izolace vyvolává Hlavní využití: - pás stromů a keřů mezi jednotlivými funkčními plochami - pás stromů a keřů podél dopravně zatížených komunikací Poznámka: - rozsah plochy je v grafické části vyznačen orientačně. Přesný rozsah bude stanoven v závislosti na způsobu využití základní plochy a potřeby eliminace negativních vlivů konkrétního funkčního využití - projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou problematiku Přípustné využití : - liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 8. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 8. A KRAJINNÁ ZELEŇ LESNÍ Hlavní využití : - pozemky určené k plnění funkcí lesa (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích ) - výstavba mysliveckých zařízení - stavba lesnických zařízení (svážnice, lanovky) Přípustné využití : - úpravy pro rekreační využívání lesa odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy - trvale zatravněné plochy 23

24 - turistická rozhledna - stavby pro chov včelstev - účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy) - liniové stavby technického vybavení - vedení prvků územního systému ekologické stability - stavby pro rekreační využívání území odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy - výstavba objektů příslušných do zastavěného území obce - výsadba nepůvodních druhů dřevin - pěstování monokultur - nakládání s odpady - pastva hospodářského zvířectva Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 8. B KRAJINNÁ ZELEŇ ZEMĚDĚLSKÁ Hlavní využití : - orná půda - trvalé travní porosty Přípustné využití : - stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území (silážní žlaby, sezónní salaše, apod.) - nelesní dřevinné porosty - vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň - stavby pro chov včelstev - liniové stavby technického vybavení území - půda dočasně neobdělávaná - zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy) - stavby pro rekreační využívání území odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy - malé vodní plochy, retenční plochy Podmíněně přípustné využití : - ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného ani zastavitelného území, tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných ploch. - umístění zpevněného hnojiště Při umístění musí být dodržena podmínka, že ochranné pásmo hnojiště nesmí zasahovat zastavěné ani zastavitelné území funkčních ploch, které vyžadují hygienickou ochranu, tzn. ploch pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení. - objekty příslušné do zastavěného území obce 24

25 - odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území - provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 8. C KRAJINNÁ ZELEŇ PŘÍRODNÍ Hlavní využití : - zeleň s převažující přírodní funkcí : - plochy prvků územního systému ekologické stability - hodnotná přírodní zeleň podél vodotečí v jižní a jihovýchodní části obce Přípustné využití : - objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy) Podmíněně přípustné využití : - stavby pro rekreační využívání území odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy Podmínkou je souhlas orgánu ochrany přírody s předmětnou stavbou nebo zařízením. - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 9. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 9. A SMÍŠENÁ PLOCHA PŘÍRODNÍ A ZEMĚDĚLSKÁ Hlavní využití : - zeleň s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES - trvalé travní porosty obhospodařované přírodě blízkým způsobem - rozptýlená zeleň v krajině, remízky, lada Přípustné využití: - účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy) - objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území - vodní toky a plochy - stavby pro rekreační využívání území odpočivná místa, cyklostezky a cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 25

26 10. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 10. A VODNÍ PLOCHY A TOKY Hlavní využití : - řeky - potoky - další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku - rybníky ekologicky stabilizační nebo rybochovné - vodní nádrže s retenční funkcí - doprovodná břehová zeleň Přípustné využití: - komunikační propojení mosty, lávky pro pěší - liniové stavby technické infrastruktury - související vodohospodářské stavby hráze, jezy a zdrže Podmíněně přípustné využití: - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu - neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta Nově navrhované lokality v územním plánu: Nejsou 3) Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch: nevýrobní služby holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám), apod výrobní služby truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví, autoopravny, opravny obuvi, apod. hřiště pro rekreační tělesnou výchovu tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení ( tzn. školská tělovýchova) otevřená hřiště hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí liniová stavba technického vybavení stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.) 26

27 veřejné ubytování hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje veřejné stravování pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod. stavba pro maloobchod prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce ( především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území stavby pro podnikatelskou činnost stavby, v nichž je provozována podnikatelská činnost v oblasti občanského vybavení včetně výrobních služeb ( např. řemeslná dílna, lékařská ordinace, projekční kancelář, kosmetický nebo kadeřnický salón, apod.). rekreační dům ( novostavba), rekreační chalupa ( stavební úpravy objektu původně trvalého bydlení nebo hospodářského využití) jedná se o objekty individuální rekreace, hmotově odpovídající rodinnému domu), velikost zastavěné plochy objektu není omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví rekreační chata - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá větší než 25 m 2, smějí se podsklepit a smějí mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nepřekračuje 110m 3 7.Vymezení veřejně prospěšných staveb,a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit V rámci zpracování územního plánu nebyly stanoveny. 8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo V rámci zpracování územního plánu nebyly stanoveny. 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro 27

28 pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití území studií podmínko pro rozhodování: číslo územní studie Výčet zastavitelných ploch studií dotčených Č. 1 8-BV - bydlení venkovského typu Funkční využití plochy Lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činností Vymezení ploch a a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření V rámci územního plánu jsou stanoveny následující plochy územních rezerv: PÚR 1 územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu, oboustranné obestavění místní komunikace na severovýchodním okraji zastavěného území - při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití předmětné plochy pro výstavbu, např. realizací tras regionálních vedení technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit možnost jejich přemístění do okrajových částí území PÚR 2 územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu, doplnění stavební proluky v lokalitě V lánech, nutno zachovat přístup na zemědělské pozemky (rozvojová lokalita 21-DS) PÚR 3 územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu, doplnění stavební proluky v lokalitě V lánech Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití předmětných ploch pro výstavbu, např. realizací tras regionálních vedení technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit možnost jejich přemístění do okrajových částí území. Bez provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované budoucí využití využívat. 11. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Výčet staveb: 1. Výstavba objektů občanského vybavení v rozvojové ploše 17-OV 28

29 Odůvodnění: stavby na pozemcích v pohledově významné poloze poloha v osovém průhledu krajské komunikace a v sousedství významné kulturní památky zámku Žampach 12 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Počet listů textové části územního plánu: 29 Počet výkresů grafické části.- 3 výkresy : 1.Základní členění území 1list 2. Hlavní výkres urbanistická koncepce -3 listy 3. Hlavní výkres - technická infrastruktura 3 listy 29

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce Opatření obecné povahy č. 1/2009 ÚZEMNÍ PLÁN ZÁCHLUMÍ Zastupitelstvo obce Záchlumí příslušné podle 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘEC A.1

ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘEC A.1 zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková ing. arch. D. Vaníčková doprava: ing. R. Michlík Aloise Hanuše 182 inž. sítě: ing.j.javůrek, V.Kašpar JABLONNÉ NAD ORLICÍ investor: OU BYSTŘEC datum: červen 2014

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

OBEC PETROVICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN PETROVICE. na svém zasedání dne 23.09.2010, usnesením č.39/2010

OBEC PETROVICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN PETROVICE. na svém zasedání dne 23.09.2010, usnesením č.39/2010 OBEC PETROVICE tel. : 465 393 134 e-mail: ou.petrovice@wo.cz 563 01 Lanškroun Nabylo účinnosti: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN PETROVICE Zastupitelstvo obce Petrovice, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÁ VODA A.1 T E X T O V Á Č Á S T. Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÁ VODA A.1 T E X T O V Á Č Á S T. Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková Nabytí účinnosti: Zodp. projektant: Ing. arch. D. Vaníčková Ing. arch. D. Vaníčková Doprava:Ing. R. Michlík Zeleň: ing. Z. Baladová Aloise Hanuše 182 Techn. infr-ra: V.Kašpar JABLONNÉ NAD ORLICÍ investor:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN J A V O R N Í K

ÚZEMNÍ PLÁN J A V O R N Í K ÚZEMNÍ PLÁN J A V O R N Í K Obec Javorník Javorník 5.6.2014 ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK Zastupitelstvo obce Javorník, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Územní plán DASNICE Návrh

Územní plán DASNICE Návrh ÚP DASNICE ÚPRAVA NÁVRHU PŘED ŘÍZENÍM Územní plán DASNICE Návrh projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: červen 2014 A. Textová část 1 Název: Územní plán Dasnice Stupeň: Úprava návrhu ÚP před řízením Obec:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán LIBAVSKÉ ÚDOLÍ

Územní plán LIBAVSKÉ ÚDOLÍ Územní plán LIBAVSKÉ ÚDOLÍ projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: říjen 2013 A. Textová část Záznam o účinnosti ÚZEMNÍ PLÁN LIBAVSKÉ ÚDOLÍ Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno: leden listopad 2014 Za pořizovatele:

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Územní plán VERUŠIČKY Návrh

Územní plán VERUŠIČKY Návrh Územní plán VERUŠIČKY Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: březen 2015 I. Textová část Název: Územní plán Verušičky Stupeň: Úprava návrhu ÚP před řízením Obec: Obec Verušičky IČ: 00255131 Určený

Více

územní plán CHRÁŠŤAN

územní plán CHRÁŠŤAN územní plán CHRÁŠŤAN červen 2014 POŘIZOVATEL: Obecní úřad Chrášťany Chrášťany 28 252 19 Rudná u Prahy VÝKONNÝ POŘIZOVATEL: PRISVICH, s. r. o. sídlo: Na Náměstí 63, 252 06 Davle kancelář: Zelený pruh 99/1560,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Zastupitelstvo obce Poustka se na svém zasedání dne 12.12.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více