Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlášky číslo 15/2005 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti zpracování výročních zpráv a dlouhodobých záměrů škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. et Bc.Vanda Korandová, ředitelka školy Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne

2 Základní údaje o škole Název školy: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Sídlo školy: Trnovanská Teplice IČO: Telefony: www: Součásti: Mateřská škola speciální (60) (kapacity) Přípravný stupeň základní školy speciální (8) Základní škola speciální (90) Speciálně pedagogické centrum (neuvádí se) Školní družina (60) Školní jídelna (130) Obory vzděl B/001 Pomocná škola, délka studia 10 r B/01 Základní škola speciální, délka studia 10 r. Pracoviště: Teplice, Trnovanská 1331 Háj u Duchova, Kubátova 269 Vedení školy: Ředitel: Zást.ředitele: Ved. uč. SMŠ: Mgr.et Bc. Vanda Korandová Mgr.et Bc. Alena Hampejsová Ing. et Bc. Hana Šimonová Bc. Eva Marková Zřizovatel: Ústecký kraj Školská rada: Pavel Szirotný, předseda, za zákonné zástupce Bc. Věra Kratochvílová, za pedagogické pracovníky Oldřich Bubeníček, za zřizovatele

3 Hlavní účel organizace (zřizovací listina čj.: 66/2001, v platném znění) Organizace zajišťuje poskytování základního vzdělání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Učí žáky tvořivě myslet a přiměřeně řešit problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své zdraví, být ohleduplný a tolerantní ke svému okolí, umět se uplatnit. Škola poskytuje také vzdělávání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, pomáhá vyrovnávat nerovnoměrný vývoj dětí před zahájením základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje informační, diagnostické, poradenské metodické činnosti pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení. Zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců, zájmové vzdělávání, naplnění volného času zájmovou činností. Předmět činnosti organizace Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů. Škola vykonává tyto činnosti: Základní škola Mateřská škola Školské poradenské zařízení Speciálně pedagogické centrum Zařízení školního stravování Školní jídelna Zájmové zařízení Školní družina Personální zabezpečení činnosti školy Evidenční počet ke dni Průměrný evidenční počet za období 01-08/2012 fyzický - 43 pracovníků fyzický 45,9344 pracovníků přepočtený 41,5793 pracovníků přepočtený 42,5984 pracovníků Průměrný evidenční počet za školní rok 2011/2012 fyzický - 45,4303 pracovníků přepočtený - 42,94185 pracovníků Přehled zaměstnanců v mimo evidenčním počtu k pedagogické pracovnice na rodičovské dovolené Ostatní pracovníci školy v evidenčním počtu celkem za školní rok 2011/2012 Evidenční počet k poslednímu dni (tj ) Průměrný evidenční počet za školní rok 2011/2012 fyzický - 10 pracovníků fyzický 10,55525 pracovníků přepočtený 10,1625 pracovníků přepočtený 10,38445 pracovníků Pedagogové školy v evidenčním počtu celkem za školní rok 2011/2012 Evidenční počet k poslednímu dni ( ) Průměrný evidenční počet za školní rok 2011/2012 fyzický - 34 pracovníků fyzický 34,87505 pracovníků přepočtený 32,31795 pracovníků přepočtený 32,5574 pracovníků Personální zabezpečení školy na jednotlivých součástech školy (aktuální stav k ve fyzických osobách):

4 Mateřská škola speciální 7 pedagogických pracovníků + 1 pedagogický pracovník nástup po RD k zahájení školního roku 2012/2012, 2 asistenti pedagoga, 4 ostatních pracovníků Základní škola speciální 10 pedagogických pracovníků + 1 pedagogický pracovník na RD, 5 asistentů pedagoga, 4 ostatní pracovníci Speciálně pedagogické centrum 9 speciálních pedagogů, 1 logoped, 1 psycholog, 1 sociální pracovnice Školní družina 2 vychovatelky Školní jídelna 3 pracovnice školního stravován Vzdělávací programy školy Školní vzdělávací program Hrou a učením k samostatnosti č.j.: 1/2007, v platném znění Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, čj.: /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, čj.: / A. Pracoviště školy Pracoviště Teplice, Trnovanská 1331 Školní vzdělávací program Hrou a učením k samostatnosti, č.j. 1/2007, v platném znění Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, č.j / Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j. 5988/ Výchovně vzdělávací program dále doplňují tyto činnosti: rozvoj alternativní a augmentativní komunikace VOKS, Makaton, znak do řeči rozvoj grafomotoriky kurzy kineziologie práce na PC- ve třídách SMŠ i ZŠS, v učebně výpočetní techniky, práce s interaktivní tabulí plavání muzikoterapie arteterapie dramaterapie aromaterapie práce v keramické dílně canisterapie Děti a žáci s diagnózou autismus pracují podle strukturovaného programu s vizuální podporou (TEACCH). Do jednotlivých součástí pracoviště jsou děti a žáci přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců, diagnózy, doporučení odborných lékařů, doporučení školského poradenského pracoviště.

5 Předškolní vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 byly v provozu 4 třídy speciální mateřské školy. Ve třídách bylo zařazeno 40 dětí s kombinovaným postižením. Výchovně vzdělávací program byl organizován skupinově i individuálně a vycházel z RVP PV, ŠVP Hrou a učením k samostatnosti, třídních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích programů jednotlivých dětí. Podkladem pro individuální vzdělávací program každého dítěte jsou závěry a doporučení z odborných vyšetření, speciálně pedagogická diagnostika a doporučení ošetřujících lékařů, zákonných zástupců. Celkový rozvoj dětí byl realizován speciálně pedagogickými metodami, které odpovídaly typu a stupni postižení jednotlivých dětí, byly využívány alternativní komunikační systémy znaková řeč a VOKS, strukturované učení, rehabilitační cvičení, ergoterapie, bazální stimulace apod. V nadstandardních činnostech se v předškolním vzdělávání p. učitelky zaměřovaly na rozvoj grafomotoriky, logopedickou prevenci, rozvoj percepčně motorických funkcí, jógu pro děti a rozvoj dovedností na PC. V průběhu školního roku 2011/2012 odešly ze speciální mateřské školy 4 děti, z toho 3 děti byly zařazeny do běžných MŠ a 1 dítě bylo vyřazeno z důvodů opakovaného porušování Školního řádu, na volná místa byly přijaty nové děti. Školní rok 2011/2012 ukončilo docházku v SMŠ 14 dětí 4 děti budou plnit PŠD v ZŠP v Arkádii a 1 v ZŠP v Duchcově, 6 dětí v naší ZŠS a 3 děti v přípravném stupni ZŠS. Pro školní rok 2011/2012 byl 4 dětem udělen odklad plnění povinné školní docházky na žádost rodičů, z toho 1 dítě bude, dle přání zákonných zástupců nadále navštěvovat speciální mateřskou školu a 3 děti přípravný stupeň ZŠS. K zápisu do mateřské školy speciální se dostavilo celkem 16 dětí, k předškolnímu vzdělávání bylo přijato 14 dětí do SMŠ a 2 dětem byl doporučen přípravný stupeň ZŠS. Přípravný stupeň základní školy speciální V přípravném stupni základní školy speciální ukončilo docházku 5 dětí, z toho 2 chlapci zahájili plnění povinné školní docházky v základní škole praktické Arkádie, 1 chlapec v základní škole v ZŠ Verdunská, Teplice a 2 děti plní od září 2012 povinnou školní docházku v naší základní škole speciální ve třídě V Háji u Duchcova. K zápisu do přípravného stupně základní školy speciální se dostavilo 5 dětí, všechny byly přijaty. Základní vzdělávání a povinná školní docházka Ve školním roce 2011/2012 bylo v provozu 6 tříd základní školy speciální, ve kterých bylo zařazeno 56 žáků a 5 dětí v přípravném stupni základní školy speciální. Výuka probíhala podle schválených vzdělávacích programů. Do jedné ze tříd bylo zařazeno 7 žáků s PAS, u kterých byla provedena vstupní i výstupní diagnostika aktuálního vývojového kvocientu žáků s diagnózou autismus podle psychoedukačních testů PEP-R. Individuálně vzdělávací programy byly sestavovány podle Edukačně hodnotících profilů pro klienty s poruchami autistického spektra. Ve 3 třídách základní školy speciální jsou zařazeni žáci s těžkým zdravotním postižením, povinnou školní docházku plní v souladu s rehabilitačním programem pomocné školy, v souladu se ŠVP Hrou a učením k samostatnosti podle přílohy C2 Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. A pravidelně aktualizovaným IVP.

6 Výsledky vzdělávání žáků Výuka byla zajišťována souběhem 2 pedagogů ve třídě, zpravidla učitelkou základní školy a asistentem pedagoga. Rozvrh hodin respektoval hygienické aspekty výuky, výuka probíhala v blocích. Školní řád byl akceptován žáky dle jejich možností i schopností, rodiči i zaměstnanci školy. Pravidelně byla střídána řízená činnost žáků s odpočinkem, relaxačními chvilkami. Vzhledem ke zvýšené unavitelnosti žáků se zdravotním postižením byly respektovány jejich individuální potřeby. Individuální vzdělávací programy žáků vycházely z diagnózy a doporučení ošetřujících lékařů a schválených učebních programů. Do třídních plánů byl pravidelně zařazován minimálně preventivní program a školní program EVVO, v rámci něhož byl vytvořen zásobník materiálů vhodných pro didaktickou výchovu žáků ke zdraví a zabezpečení environmentální výchovy ve škole. Žáci byli hodnoceni slovně, na konci 1. a 2. pololetí jim bylo vydáno vysvědčení. V tomto školním roce prospělo celkem 54 žáků + 2 žáci byli hodnoceni v náhradním termínu a splnili požadavky stanovené vzdělávacím programem, 1žák pokračuje v plnění povinné školní docházky a 1 žákyně ukončila povinnou školní docházku. Ve školním roce 2011/2012 ukončila povinnou školní docházku 1 žákyně ZŠS. Dalších 5 žáků ukončilo docházku v 10. roce docházky do školy a získali základy vzdělání. Zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1. ročníku základní školy speciální se ve vyhlášeném termínu dostavilo celkem 9 dětí. Všech 9 dětí bylo k přijato do naší základní školy speciální. Školní družina Školní družinu navštěvovalo 49 žáků. Provoz byl uzpůsoben potřebám zákonných zástupců žáků. Pro činnost ŠD jsou využívány bezbariérové pavilony školy s rozsáhlými zahradami a přilehlými pozemky. Režim ŠD vycházel ze specifik výchovy dětí se zdravotním postižením. Činnosti v ŠD byly organizovány dle vypracovaného plánu ŠD a voleny s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Hlavním posláním bylo zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Vychovatelky úzce spolupracovaly s třídními učitelkami s cílem jednotného výchovného působení na žáky. Spolupráce a vzájemná účast na akcích napomáhala úspěšnému propojení školní i mimoškolní práce. Škola dětem a žákům nabízela možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky: Kroužky zajišťovalo celkem 18 pedagogických pracovnic školy. Arteterapie (11 žáků) Keramika (12 žáků) Výtvarná výchova (4 žáci) Povídání o přírodě (6 žáků) Učíme se samostatnosti (8 žáků) Alternativní komunikace (9 žáků) Cvičíme si jazýček (13 žáků) Čtenářský kroužek (5 žáků) Rozvoj dovedností prostřednictvím PC (8 žáků) Multisenzorická stimulace SNOEZELEN (4 žáci) Šikovné ručičky (5 žáci) Flétničky (3 žáci) Muzikoterapie (8 žáků) Jóga pro děti (5 dětí) Hry s pískovnicí (6 dětí) Počítač pro nejmenší (6 dětí) Grafomotorika pro děti (5 dětí) Hudební a pohybové činnosti (6 dětí)

7 Pracoviště Háj u Duchcova Ve školním roce 2011/2012 byla v Háji u Duchcova v provozu jedna třída základní školy speciální, ve které plnili povinnou školní docházku 6 klientů z ÚSP Háj u Duchcova a 3 žáci z Teplic a okolí. Vzdělávání probíhalo podle Vzdělávacího program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, č.j / , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j / a Školního vzdělávacího programu Hrou a učením k samostatnosti, č.j. 1/2007, v platném znění. 1 žákyně ukončila 9. ročník ZŠP a získala základní vzdělání. Od září 2012 zůstává dívka v ÚSP Háj u Duchcova, ve vzdělávání bude pokračovat po přijetí do PŠ Arkádie. HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Hodnocení školního vzdělávacího programu Hrou a učením k samostatnosti Školní vzdělávací program vycházející z RVP PV, RVP ZŠS, RVP ZV příloha pro žáky s LMP a z podmínek školy s motivačním názvem Hrou a učením k samostatnosti je přístupný k nahlédnutí v kanceláři školy. Jeho obsah je stále možné aktualizovat. Ve školním roce 2011/2012 byli žáci vyučováni podle učebních osnov schválených MŠMT. Školní vzdělávací program byl využit pro vzdělávání žáků 1., 2. a 7., 8. ročníků a pro žákyně ZŠP. Výchova a vzdělávání probíhala podle platného Školního vzdělávacího programu Hrou a učením k samostatnosti č.j. 1/2007 v platném znění. Vymezené cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech odpovídají předpokladům a schopnostem dětí/žáků. V případě, že v individuálních případech a určitých vzdělávacích oborech, žáci učivo nezvládají podle osnov ŠVP, je tato individuální potřeba zohledněna v IVP jednotlivých žáků. V ŠVP jsou akceptovány individuální zvláštnosti a potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí ŠVP je MPP a školní program EVVO. ŠVP rozvíjí individualitu dětí/žáků, jejich osobnost, respektuje vývojové zvláštnosti dětí/žáků vzhledem k jejich věku a speciálním vzdělávacím potřebám. Děti/žáci si osvojují znalosti, dovednosti, zkušenosti a hodnotové postoje v souladu s jejich kognitivním a emocionálním vývojem a individuálními schopnostmi a možnostmi. Kompetence vymezené ŠVP jsou realizovány. Škola má rozvrh hodin. Výuka probíhá v blocích kratší časové celky- podle individuálních potřeb jednotlivých žáků. Respektuje hygienické aspekty. Hodnocení dětí ve SMŠ probíhá během školního roku v individuálních sešitech, v pololetí a na konci školního roku písemnou formou. Při hodnocení vychází pedagogové z IVP, vývojových testů a edukačně hodnotícího profilu. V ZŠS jsou žáci hodnoceni individuálně. Jako hodnotící prostředek používáme okamžitou pochvalu, razítka a známky. V průběhu měsíce jsou hodnoceny úkoly stanovené IVP a TVP. 2x ročně je žákům vydáno vysvědčení.

8 Prevence sociálně patologických jevů Minimálně preventivní program (MPP) ve škole je realizován v rámci výchovného působení školy na děti a žáky. Opírá se o spolupráci mezi rodiči, dětmi, žáky a školou. Využívá poradenskou činnost. Zohledňuje zásadu přiměřenosti věku a zdravotnímu postižení. Prevence je zaměřena na získání postojů a dovedností, které dětem a žákům umožní řešit jednoduché úkoly i náročnější situace, je spojena s výchovou ke zdravému životnímu stylu a vyhranění negativního vztahu k návykovým látkám. MPP byl zaměřen na všechny děti, žáky a pedagogické pracovníky Speciální základní školy a Speciální mateřské školy. Do systému informování byli zapojeni zákonní zástupci dětí a žáků. Rámcový časový harmonogram MPP byl splněn. Preventivní témata prolínala vzdělávacími oblastmi Dítě a jeho svět, Dítě a tělo, Dítě a společnost, Dítě a psychika, Dítě a ten druhý, Člověk a jeho svět, Člověk a komunikace, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Rozumová výchova, Smyslová výchova, Pracovní a výtvarná výchova, hudební výchova, Umění a kultura, Věcné učení, ICT, Tělesná výchova. Cílem MPP bylo ve spolupráci se zákonnými zástupci formovat takovou osobnost dítěte/ žáka, která je s ohledem na svůj věk a individuální možnosti schopná seznámit a orientovat se v dané problematice. Za důležité považujeme prohlubování komunikačních dovedností, posilování sebevědomí, překonávání překážek, vedení k samostatnosti a vedení ke zdravému životnímu stylu. Na děti a žáky bylo působeno průběžně nenásilnou a jim přijatelnou formou. Pedagogové navozovali příznivé psychosociální klima ve třídě, dbali na osvojování a upevňování základních návyků a všestranný rozvoj žáka. Spolupracovali s rodiči, rozvíjeli a upevňovali vědomosti a dovednosti z ekologie. S dětmi a žáky navštěvovali divadelní představení, besedy, účastnili se výtvarných soutěží. Velkým přínosem pro žáky v oblasti prevence bylo zorganizování besed s městskou policií, návštěvy divadla, knihovny, MDD, které obohatily děti/žáky novými poznatky a zážitky, zdokonalovaly jejich dovednosti. Naplánované akce se úspěšně realizovaly. Díky nim si děti a žáci uvědomují rizika sociálně patologických jevů. Školní program EVVO Školní program EVVO směřuje k založení elementárního podvědomí o okolním světě a jeho dění, vlivu člověka na životní prostředí a vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte, žáka k životnímu prostředí. Školní program EVVO je realizován v rámci výchovného působení školy na děti a žáky. Opírá se o spolupráci s rodiči, zohledňuje zásadu přiměřenosti věku a zdravotnímu postižení. Školní program EVVO byl zaměřen pro všechny děti, žáky a pedagogické pracovníky Speciální základní školy a Speciální mateřské školy. Do systému informování byli zapojeni zákonní zástupci dětí a žáků. Ve školním roce 2011/2012 se pedagogičtí pracovníci zaměřili na stravovací návyky, dodržování pitného režimu. Zvelebovali vnitřní a vnější prostory školy, seznamovali děti a žáky s přírodou a její ochranou. Do některých akcí zapojili i zákonné zástupce dětí a žáků. Prvky environmentální výchovy se prolínaly celým výchovným působením. Děti a žáci se zapojovali do třídních a školních akcí. Byl doplňován metodický materiál, který je k dispozici v kanceláři školy a který mohli všichni využívat a doplňovat o své získané materiály. K velmi důležitým metodám, prostřednictvím kterých se děti a žáci seznamují s životním prostředím, patří pozorování rostlin a zvířat při vycházkách, pobytu na školní zahradě a na louce. Děti a žáci si tak rozvíjejí a upevňují mezilidské i citové vztahy k přírodě, estetické vnímání,

9 vyjadřovací schopnosti a dovednosti ve vztahu k přírodě a jejich vzájemných vztazích. Učí se a vytvářejí si pracovní dovednosti a návyky. Aktivity, které jsou součástí běžného provozu školy: třídění odpadu, sběr víček, výzdoba prostor školy a tříd, péče o záhony a školní pozemek, exkurze, besedy. Významnou složkou EVVO jsou projektové dny, během nichž se realizuje řada prvků plánu ŠVP: Podzim a jeho tajemství- soutěž Ekologický den Projekt Naše město Zdravá výživa Zeleninové a ovocné dny Vítání jara Tonda obal na cestách Den Země Úspěšně jsme ukončili spolupráci na projektu Hrátky se zvířátky. Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum zajišťuje depistáž, pedagogickou a psychologickou diagnostiku pro klienty se všemi typy zdravotního postižení v územní působnosti okresů Teplice, Ústí nad Labem a Most, a poruchami autistického spektra v územní působnosti celého Ústeckého kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že SPC nemá vlastního tyflopeda, služby klientům se zrakovým postižením poskytují specializovaná pracoviště v Ústí nad Labem a v Praze. Ve školním roce 2011/2012 nabízelo SPC klientům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jejich zákonným zástupcům a pedagogům tyto služby: poradenskou, terapeutickou a metodickou činnost poradenství v oblasti vhodného zařazení dětí a žáků do škol včasná individuální i skupinová intervence speciálně pedagogická a psychologická diagnostika zprostředkování lékařské a klinické diagnostiky speciálně pedagogické poradenství sociálně právní poradenství individuální logopedickou, ergoterapeutickou a rehabilitační péči psychoterapeutickou péči instruktážní nácvik dovedností metodickou pomoc pedagogům v běžných a speciálních školách pomoc, doporučení a podklady k individuální integraci dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení běžného typu zaškolení pedagogů školy specifické přístupy, symptomatologie zdrav. postižení pomoc a konzultace při tvorbě individuálního vzdělávacího plánů dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami organizace dopravy dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení v okrese Teplice informace a podklady pro zřizování funkce asistenta pedagoga ve třídách běžných mateřských, základních a středních škol, zaškolení perspektivní profesní poradenství zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

10 psychorehabilitační pobyt Sloup 2012 poradenství a metodickou pomoc pro zákonné zástupce a pedagogy, kteří zabezpečují výchovu a vzdělávání dětí/žáků/studentů s poruchami autistického spektra pomoc studentům se zdravotním postižením maturantům PUP MZ Kurzy a nabídka služeb ve školním roce 2011/2012 *) Individuální semináře pro rodiče a pedagogy dětí/žáků s tělesným a kombinovaným postižením: I. Speciální metodika počátečního psaní II. Příprava na školu III. IVP. Možnost následné supervize Místo konání: Teplice Valy, Purkyňova 10 Ved. kurzu: Dr. Jaroslava Svobodová *) Kurz rozvoje grafomotoriky a prvopočátků čtení žáků mladšího školního věku Místo konání: Teplice Valy, Purkyňova 10 Ved. kurzu: Mgr. Felicie Gloneková *) Kurz pro předškoláky se smyslovým postižením, opožděným vývojem a pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí Ved. kurzu: Bc. Eva Marková *) Kurz bazální a multisenzorické stimulace Ved. kurzu: Bc. Veronika Ječná, DiS. *) Profesní poradenství, asistenti ve školách, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek (PUP) maturitních zkoušek pro studenty s tělesným postižením (podle potřeby terén) Zajišťuje: Mgr. Josef Hon *) Instruktážní rehabilitace Zajišťuje: Jitka Veselá, RHC *) Instruktážní ergoterapie, ergoterapeutické poradenství, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek (podle potřeby i bydliště, terén) Zajišťuje Bc. Veronika Ječná, DiS. *) Autismus v praxi - praktické semináře zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s autismem Zajišťuje: Mgr. Jana Jeřábková Termín, téma a čas zahájení byly zveřejňovány na webových stránkách školy v novinkách, kompletní přehled témat v sekci SPC/autismus. Semináře probíhaly pravidelně 2xměsíčně, z nichž jeden byl určen pedagogům a druhý rodičům. *) Poradenství problematika pervazivních vývojových poruch (autismus, Aspergerův syn., ), individuální intervence, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek (PUP) maturitních zkoušek pro studenty s poruchou autistického spektra a poruchami komunikace (podle potřeby i terén) Zajišťuje: Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu *) Sociálně právní poradenství Zajišťuje: Romana Žáková, DiS.

11 *) Logopedická reedukace a poradenství v oblasti komunikace Zajišťuje: Mgr. Jiřina Macáková *) Orofaciální stimulace Zajišťuje: Mgr. Jiřina Macáková *) Kurz relaxace a kineziologie Zajišťuje: PhDr. Dana Grunertová *) Psychologické poradenství pro klienty s mentální retardací Zajišťuje: PhDr. Dana Grunertová *) Halliwickova metoda plavání (teplá, slaná voda) Místo konání: Aqua Studio Orca Teplice, Masarykova 11, Teplice Den konání: pátek od 13,00 hod. Zajišťuje: Bc. Veronika Ječná, DiS., Jitka Veselá *) Poradenství pro individuálně integrované žáky se sluchovým postižením Místo konání: Teplice - Valy, Purkyňova 10 Zajišťuje: Mgr. Felicie Gloneková *) Kurz k získání základů vzdělání organizovaného základní školou speciální Místo konání: Teplice Valy, Purkyňova Zajišťuje: Mgr. Radka Beránková V průběhu školního roku 2011/2012 navštěvovalo kurzy pravidelně 66 klientů, seminářů s problematikou autismu se v průběhu školního roku 2011/2012 zúčastnilo 88 pedagogů a 68 zákonných zástupců. SPC pokračovalo ve spolupráci s externím ergoterapeutem, klinickým logopedem, klinickým psychologem a dětským neurologem, vztah zajištěn dohodou úkony hrazeny zdravotními pojišťovnami. SPC evidovalo celkem 2336 klientů, z toho 479 navštěvuje běžnou mateřskou školu, 498 klientů navštěvuje běžnou základní školu, 36 studuje na střední škole. Ve speciálních školách je zařazeno 356 klientů v SMŠ, 870 ve speciálních školách a 91 klientů jsou školsky nezařazených, z toho 5 klientů je vzděláváno podle 42 školského zákona a pravidelně navštěvují pro ně určený kurz SPC, pravidelná individuální intervence je také zajišťována pedagogy z pracoviště Háj u 1 klientky z ÚSP. Ve druhé polovině června 2012 se uskutečnil již tradiční týdenní psychorehabilitační pobyt ve Sloupu v Čechách s celkovým počtem 41 účastníků, z toho 8 pracovníků SPC. Tento pobyt byl zajištěn ve spolupráci s OS Pohoda. Ve školním roce 2011/2012 se SPC ve spolupráci s OS Pohoda podílelo na organizaci Pravidelné dopravy dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení regionu. Tato služba je pro děti a žáky se zdravotním postižením velice důležitá, ve speciálních školách umožňuje dětem a žákům se zdravotním postižením pravidelnou účast ve výuce, je jednou z možností, jak zajistit rovnost podmínek při dostupnosti vzdělání zdravotně postižených (povinnost kraje tuto dopravu zajišťovat vymezuje školský zákon). V roce 2010 převzala škola od firmy Kompakt, spol. s.r.o. Sociální automobil, který je financován sponzory. Sociálním automobilem škola zajišťuje

12 především výjezdy pracovníků SPC do škol, které integrují žáky se zdravotním postižením, tzn. zajišťuje jednu ze standardních služeb SPC stanovených vyhláškou o poskytování poradenských služeb. SPC se nadále podílí na tvorbě podpůrných materiálů (současným největším projektem je tvorba a ověřování tzv.: katalogů funkčnosti ) pro pedagogy, kteří vzdělávají klienty s poruchami autistického spektra a dalšími druhy zdravotního postižení. Dva pracovníci SPC mají certifikát opravňující k posouzení a zajištění upravených podmínek pro státní maturity. Mgr. Hon pro studenty s tělesným postižením, Mgr. Bc. Vanda Korandová pro studenty s poruchou autistického spektra a pro studenty s poruchami komunikace. B. Další činnost školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola má od MŠMT ČR schválenou akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.563/2004 Sb., v platném znění. Akreditované programy (čj.: / , platnost do ): Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní pro děti a žáky s tělesným postižením Možnosti speciálně pedagogické intervence u dětí a žáků s kombinovaným postižením Další vzdělávání pedagogických pracovníků Trvalé sebevzdělávání a zvyšování si kvalifikace je povinností každého pedagogického pracovníka, je realizováno v rámci samostudia odborné literatury, odborných časopisů a sledováním webových stránek v oblastech, které jsou potřebné k práci speciálního pedagoga. Další forma vzdělávání je účast na kurzech a seminářích, která pořádají různé vzdělávací instituce a v neposlední řadě i vzdělávání na VŠ, kde si ped. pracovnice doplňují kvalifikaci, Poznatky ze studia jsou uplatňovány ve výchovně vzdělávacím procesu, předávány ostatním ped. pracovnicím školy a rodičům dětí. 1 den Více dní Studium při zaměstnání učitelka vychovatelka asistent učitelka vycho- asistent studují ukončila ped. vatelka ped. SMŠ SZŠ Celkem účast škola SPC 3 Ve školním roce 2011/2012 se pedagogické pracovnice školy zúčastnily celkem 44 vzdělávacích akcí jednodenních a16 akcí vícedenních.

13 Navštívené akce DVPP Bazální stimulace II., Autismus v praxi, 7a 7x o alergii a astmatu, Grafomotorika, nechte leváky drápat, Hudební činnosti v MŠ, Preventivní logopedické chvilky, Správná řeč, Handle, První pomoc a záchrana v bazénu, Na hřišti i na vodě být s dětmi v pohodě, Facilitovaná komunikace, Kinestetika, AAK, Hrajeme si v matematice, Nástup dítěte do ZŠ, Ekoateliér, Genetická metoda čtení, Individuální vzdělávací plán, Koordinátor AE, Šablon dost pro radost, Škola podporující zdraví, Výtvarné techniky, Komunikace u osob s PAS, Observačně strukturální canisterapie, VOKS, Využívání alternativních vzdělávacích metod při vzdělávání dětí, Dyslexie v předškolním věku, Čtenářská a informační gramotnost, Základy kinestetické mobilizace, Relaxace pro děti. Rozvojové a mezinárodní programy, projekty financované z cizích zdrojů V otázce mezinárodní spolupráce není naše škola zatím zcela vyhraněna, ve školním roce 2011/2012 nespolupracovala se žádnou zahraniční školou. Ve školním roce 2011/2012 škola zahájila realizaci projektu Hrou a učením k samostatnosti, který úspěšně prošel procesem hodnocením a byl schválen Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU a CZ.1.07/1.4.00/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hrou a učením k samostatnosti Cílovou skupinou jsou žáci vzděláváni v základní škole speciální, tedy žáci se zdravotním postižením tělesným, mentálním, smyslovým, souběžným postižením více vadami, vadami řeči a poruchami autistického spektra, pro které bude mít projekt největší užitek. Druhou cílovou skupinou jsou pedagogové vyučující v základní škole speciální, pro které budou jednotlivě zpracované výukové materiály sloužit jako pomoc při výuce. realizace projektu bude mít pozitivní dopad na vzdělávání žáků ZŠS, do projektu se zapojí 10 pedagogických pracovníků školy a 2 nepedagogičtí pracovníci. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole speciální. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Obsahem projektu je vytvoření kompletní sady učebních materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v návaznosti na školní vzdělávací program. Nové výukové materiály budou sloužit pro inovaci výuky a rozvoj žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, výuky prostřednictvím ICT a v oblasti přírodních věd. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnilo celkem 14 školních akcí divadelní představení ve škole, výstava výrobků z PV Houby, mikulášská a vánoční besídka, pálení čarodějnic, velikonoční dopoledne Maminko, tatínku, zasaďte si pomlázku, výlet na farmu, slavnostní rozloučení se školním rokem Den splněných přání. Ve třídách SMŠ a SZŠ se pořádalo celkem 196 akcí - dopolední vycházky a výlety do města a okolí, do přírody, za zvířátky, staráme se o ptáčky, návštěvy planetária, knihovny, botanické zahrady, dětského dopravního hřiště, cukrárny, ZOO, Valentýnská oslava spojená s karnevalem, akce

14 zaměřené na PV, VV, HV a TV - zvířátka z kaštanů, draci a listí, třída plná sněhuláků, pravidelné výstavky dětských prací, společné zpívání, sportovní a dopravní soutěže na školních zahradách. Všech akcí se zúčastnilo celkem dětí a žáků s průměrnou docházkou na akci a třídu 6,61. Spolupráce s organizacemi a partnery Ve školním roce 2011/2012 škola navázala na spolupráci s institucemi z minulých let: Krajský úřad Ústeckého kraje MŠMT ČR NUV Praha OS Pohoda Soukromé školy Arkádie Školy a školská zařízení Ústeckého kraje ÚSP Háj Magistrát Města Teplice Sociální odbory městských a obecních úřadů PF UJEP Ústí nad Labem Školská poradenská pracoviště v kraji a ČR Odborní lékaři KHS Ústí nad Labem Tělovýchovná jednota NOLA Výrobci rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Fa Kompakt, s.r.o. Sponzoři Univerzita Palackého Olomouc Praxe studentů V uplynulém školním roce absolvovalo ve škole praxi celkem 112 studentů (z toho 56 VŠ, 49 VOŠ a 5 SŠ), kteří ve škole strávili celkem 717 dní / 4450 hodin. Kontroly Ve školním roce 2011/2012 proběhly na škole tyto kontroly: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje plnění povinností nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a s ním souvisejícími plánovaná kontrola v rámci SZD Závěr: zjištěná závada V potravinářském podniku jsou umístěny 3 stoly již značně staršího typu. Konstrukce těchto pracovních stolů jeví známky koroze porušení čl. 4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitola V, bod 1), písm. a), b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Opatření provedené školou: závada odstraněna v závěru roku 2011, škola zakoupila nové pracovní stoly. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy vydanými na základě tohoto zákona Závěr: Ze shora zjištěných informací vyplývá, že aletické panely se v zařízení nachází, avšak nebylo žádným způsobem do nich zasahováno.

15 Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kontrolované období od do Závěr: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Ze strany zaměstnavatele byla při kontrole věnována náležitá součinnost při provádění kontroly. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Hodnocení jídelníčku ŠJ za měsíc listopad Závěr: Přes některá upozornění pro vylepšení jídelníčku hodnotíme jídelní lístek za měsíc listopad 2011 jako nápaditý a pestrý. Děkujeme vám, že jste zvážili naše předchozí doporučení k ozdravění jídelníčku a svým pozitivním přístupem přispíváme ke zlepšování zdraví dětí. Vnitřní kontroly probíhaly v souladu s plánem kontrol. Hospodaření školy Ke dni škola vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši ,66 Kč, který jí byl schválen Radou Ústeckého kraje a na základě toho byl posílen rezervní fond organizace. I přes snížený příspěvek na provoz pro rok 2011 škola zabezpečila řádně všechny potřebné náklady na provoz, zabezpečení výuky i údržby. Na konci roku 2011 se podařilo zajistit i nové pracovní stoly do školní kuchyně, a odstranit tak nedostatky vyplývající ze závěru kontroly Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne V souvislosti s vytvoření rezervního fondu a zůstatku finančních prostředků na investičním fondu škola podala žádost o převod z rezervního fondu do investičního fondu na nákup nové třítroubové pece do školní jídelny. Tato žádost byla schválena a nákup byl realizován. Nová třítroubová pec byla v červnu 2012 předána do užívání. Současně s tímto nákupen došlo k navýšení odpisů pro rok 2012, ale na toto navýšení byly již předem vyčleněny finanční prostředky z příspěvku na provoz S účinností od byl škole navýšen rozpočet na provoz. Přesto se v počátku roku hradily pouze nezbytné náklady, a to v souvislosti s tím, že škola disponuje měsíčně jen 1/12 celoročního objemu finančních prostředků, které v zimním období maximálně vystačí pouze na úhradu energií spojených s provozem. Od května 2012 se finanční stav začal zlepšovat (odpadly platby za dodávky tepla) a započalo se tak s nákupy potřebného vybavení (školní potřeby, kancelářské potřeby, spotřební materiál k výuce apod.). V srpnu pak začala škola realizovat i velkou údržbu na objektech školy. Doplňková činnost školy nebyla v období školního roku 2011/2012 realizována, a to z důvodu výrazného snížení objemu finančních prostředků na DVPP ve školách a školských zařízeních. Školy tak na tyto aktivity nemají dostatek prostředků. Opakovaně, počínaje rokem 2002, podává škola investiční záměr na rekonstrukci budov, v tomto roce opět neúspěšně. Současně škola ve spolupráci s občanským sdružením POHODA nositele projektové žádosti, požádala o projektové prostředky EU z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt splnil všechny potřebné náležitosti, byl doporučen hodnotiteli k financování, ale z důvodu nízké finanční částky přidělené na tyto typy projektů nakonec nedošlo k jeho financování. V oblasti finančních prostředků na neinvestiční výdaje škola planě zabezpečila potřeby na financování mezd, a to jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro ostatní pracovníky. Mzdy ostatních pracovníků se povedlo zajistit pouze na základě možného přesunu z rozpočtu pro pedagogické pracovníky.

16 vývoj příspěvku na provoz od roku příspěvek na provoz z toho odpisy nemov.majetku Rozbor hospodaření školy ke dni viz. Příloha č.1), rozbor hospodaření ke dni viz. příloha č. 2) a vyúčtování dotací ze SR za rok 2011 viz. Příloha č. 3. Stížnosti Ve školním roce 2011/2012 škola nepřijala žádnou stížnost. Poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., v platném znění Ve školním roce 2011/2012 škola nepřijala žádnou žádost o poskytnutí informace. Sponzoři Všem moc děkujeme Přehled smluvních sponzorů od Marcela Perková speciální učební pomůcky v hodnotě: 7 447,-Kč MUDr. Marie Hodková, praktický lékař více funkční tiskárna v hodnotě: 749,-Kč pro děti a dospělé Mechanika Teplice, výrobní družstvo hračky a hry v hodnotě: 4 804,-Kč Lada Plus s.r.o. Teplice polohovací vak, tonery v hodnotě: 4 718,-Kč VELMAR s.r.o., Ústí nad Labem cukrovinky a pití ke Dni dětí v hodnotě: 1 245,-Kč Robert Kubal, řeznictví Teplice párky na Den dětí v hodnotě: 1 092,-Kč

17 Přehled nesmluvních sponzorů od Severotisk s.r.o., Ústí nad Labem Drobné dárky na třídní a školní akce: drobné předměty pro děti a žáky drobné hračky na třídní akce p. Kretschmanová - I. A tiskárna k PC p. Hodková II. B hračky a drobné dárky na akce třídy - p. Fayoumi III. C hračky a zdravotnické pomůcky p. Zahrádková IV. D drobné hračky na akce třídy manželé Šarvaicovi IV. D sladkosti pro děti, nabíječka na baterky p. Sirotný IV. D hygienické pomůcky p. Lamková SMŠ II. Sociální auto Dne škola za účasti primátora města Teplice pana J. Kubery, zástupce zřizovatele Ing. P. Jakubce a zástupců firem - sponzorů, od firmy Kompakt spol. s r.o. slavnostně převzala sociální automobil, který využívala i ve školním roce 2011/2012. Sponzory sociálního auta jsou: Město Teplice, Město Bílina, MINEX-Průmyslové baterie, Nádražní 23, Duchcov, TREDspol.s r.o., Klicperova 393/10, Teplice, JAKUB ELEXMAYER s.r.o., Teplická ul., Košťany, KNOPTIK, U Nádraží 1763/5a, Teplice, LIEBEZEIT HYDRAULIK s.r.o., Mládežnická 343, Bílina, YUMA-CR, a.s., Chodská 1392/11, Praha, Řeznictví u Kubalů, Dobrovského 1017/1, Teplice, Jan Slawisch, Na Hradbách 29, Krupka, STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, Krupka, Podlahářstí-malířství, Zrenjaninská 350, Teplice, SČVK a.s., Přítkovská 1689, Teplice, ONDRA stav.firma, Chelčického 7, Teplice, KOVOSREAL s.r.o., Mostecká 1487, Duchcov, Heliosystems, Thámova 754, Teplice, INGEOS spol. s r.o., Masarykova 2462/55, Teplice, Sběrna Mazan Teplice, K vápence 448, Teplice, BUTREX s.r.o., Kladruby 100, Teplice, bmd a.s., Modlanská 1, Teplice, HST Hydrosystémy s.r.o., Školní 14, Teplice, Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, Tce, Reality Ingeneering - P. Ondo, Luční 691, Krupka, Teplotechna-Prima,s.r.o., J.K.Tyla 1, Teplice, Sdružení POHODA, Trnovanská 1331, Teplice, HELGOS s.r.o., Revoluční 8, Ústí nad Labem, DUŠAN OLAH, Cihelní 195, Hudcov, Pavel Rohn Stavby, Zemská 429/19, Teplice, Bramborárna Bukovice s.r.o., Bukovice 8, Teplice, IBL CZ a.s., Bohosudovská 29, Teplice, PS projekty spol. s r.o., Revoluční 5, Teplice, PLYNOMONT TEPLICE s.r.o, Dubská 1806, Teplice, Č E Z, a.s. Duhová 2/1444, Praha (Děčín)

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-770/11-E Název právnické osoby Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vykonávající činnost školy a školského zařízení:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Speciálně pedagogické centrum (SPC) Litvínov je školským poradenským zařízením, jehož činnost je vymezena Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více