Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlášky číslo 15/2005 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti zpracování výročních zpráv a dlouhodobých záměrů škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. et Bc.Vanda Korandová, ředitelka školy Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne

2 Základní údaje o škole Název školy: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Sídlo školy: Trnovanská Teplice IČO: Telefony: www: Součásti: Mateřská škola speciální (60) (kapacity) Přípravný stupeň základní školy speciální (8) Základní škola speciální (90) Speciálně pedagogické centrum (neuvádí se) Školní družina (60) Školní jídelna (130) Obory vzděl B/001 Pomocná škola, délka studia 10 r B/01 Základní škola speciální, délka studia 10 r. Pracoviště: Teplice, Trnovanská 1331 Háj u Duchova, Kubátova 269 Vedení školy: Ředitel: Zást.ředitele: Ved. uč. SMŠ: Mgr.et Bc. Vanda Korandová Mgr.et Bc. Alena Hampejsová Ing. et Bc. Hana Šimonová Bc. Eva Marková Zřizovatel: Ústecký kraj Školská rada: Pavel Szirotný, předseda, za zákonné zástupce Bc. Věra Kratochvílová, za pedagogické pracovníky Oldřich Bubeníček, za zřizovatele

3 Hlavní účel organizace (zřizovací listina čj.: 66/2001, v platném znění) Organizace zajišťuje poskytování základního vzdělání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Učí žáky tvořivě myslet a přiměřeně řešit problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své zdraví, být ohleduplný a tolerantní ke svému okolí, umět se uplatnit. Škola poskytuje také vzdělávání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, pomáhá vyrovnávat nerovnoměrný vývoj dětí před zahájením základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje informační, diagnostické, poradenské metodické činnosti pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení. Zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců, zájmové vzdělávání, naplnění volného času zájmovou činností. Předmět činnosti organizace Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů. Škola vykonává tyto činnosti: Základní škola Mateřská škola Školské poradenské zařízení Speciálně pedagogické centrum Zařízení školního stravování Školní jídelna Zájmové zařízení Školní družina Personální zabezpečení činnosti školy Evidenční počet ke dni Průměrný evidenční počet za období 01-08/2012 fyzický - 43 pracovníků fyzický 45,9344 pracovníků přepočtený 41,5793 pracovníků přepočtený 42,5984 pracovníků Průměrný evidenční počet za školní rok 2011/2012 fyzický - 45,4303 pracovníků přepočtený - 42,94185 pracovníků Přehled zaměstnanců v mimo evidenčním počtu k pedagogické pracovnice na rodičovské dovolené Ostatní pracovníci školy v evidenčním počtu celkem za školní rok 2011/2012 Evidenční počet k poslednímu dni (tj ) Průměrný evidenční počet za školní rok 2011/2012 fyzický - 10 pracovníků fyzický 10,55525 pracovníků přepočtený 10,1625 pracovníků přepočtený 10,38445 pracovníků Pedagogové školy v evidenčním počtu celkem za školní rok 2011/2012 Evidenční počet k poslednímu dni ( ) Průměrný evidenční počet za školní rok 2011/2012 fyzický - 34 pracovníků fyzický 34,87505 pracovníků přepočtený 32,31795 pracovníků přepočtený 32,5574 pracovníků Personální zabezpečení školy na jednotlivých součástech školy (aktuální stav k ve fyzických osobách):

4 Mateřská škola speciální 7 pedagogických pracovníků + 1 pedagogický pracovník nástup po RD k zahájení školního roku 2012/2012, 2 asistenti pedagoga, 4 ostatních pracovníků Základní škola speciální 10 pedagogických pracovníků + 1 pedagogický pracovník na RD, 5 asistentů pedagoga, 4 ostatní pracovníci Speciálně pedagogické centrum 9 speciálních pedagogů, 1 logoped, 1 psycholog, 1 sociální pracovnice Školní družina 2 vychovatelky Školní jídelna 3 pracovnice školního stravován Vzdělávací programy školy Školní vzdělávací program Hrou a učením k samostatnosti č.j.: 1/2007, v platném znění Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, čj.: /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, čj.: / A. Pracoviště školy Pracoviště Teplice, Trnovanská 1331 Školní vzdělávací program Hrou a učením k samostatnosti, č.j. 1/2007, v platném znění Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, č.j / Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j. 5988/ Výchovně vzdělávací program dále doplňují tyto činnosti: rozvoj alternativní a augmentativní komunikace VOKS, Makaton, znak do řeči rozvoj grafomotoriky kurzy kineziologie práce na PC- ve třídách SMŠ i ZŠS, v učebně výpočetní techniky, práce s interaktivní tabulí plavání muzikoterapie arteterapie dramaterapie aromaterapie práce v keramické dílně canisterapie Děti a žáci s diagnózou autismus pracují podle strukturovaného programu s vizuální podporou (TEACCH). Do jednotlivých součástí pracoviště jsou děti a žáci přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců, diagnózy, doporučení odborných lékařů, doporučení školského poradenského pracoviště.

5 Předškolní vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 byly v provozu 4 třídy speciální mateřské školy. Ve třídách bylo zařazeno 40 dětí s kombinovaným postižením. Výchovně vzdělávací program byl organizován skupinově i individuálně a vycházel z RVP PV, ŠVP Hrou a učením k samostatnosti, třídních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích programů jednotlivých dětí. Podkladem pro individuální vzdělávací program každého dítěte jsou závěry a doporučení z odborných vyšetření, speciálně pedagogická diagnostika a doporučení ošetřujících lékařů, zákonných zástupců. Celkový rozvoj dětí byl realizován speciálně pedagogickými metodami, které odpovídaly typu a stupni postižení jednotlivých dětí, byly využívány alternativní komunikační systémy znaková řeč a VOKS, strukturované učení, rehabilitační cvičení, ergoterapie, bazální stimulace apod. V nadstandardních činnostech se v předškolním vzdělávání p. učitelky zaměřovaly na rozvoj grafomotoriky, logopedickou prevenci, rozvoj percepčně motorických funkcí, jógu pro děti a rozvoj dovedností na PC. V průběhu školního roku 2011/2012 odešly ze speciální mateřské školy 4 děti, z toho 3 děti byly zařazeny do běžných MŠ a 1 dítě bylo vyřazeno z důvodů opakovaného porušování Školního řádu, na volná místa byly přijaty nové děti. Školní rok 2011/2012 ukončilo docházku v SMŠ 14 dětí 4 děti budou plnit PŠD v ZŠP v Arkádii a 1 v ZŠP v Duchcově, 6 dětí v naší ZŠS a 3 děti v přípravném stupni ZŠS. Pro školní rok 2011/2012 byl 4 dětem udělen odklad plnění povinné školní docházky na žádost rodičů, z toho 1 dítě bude, dle přání zákonných zástupců nadále navštěvovat speciální mateřskou školu a 3 děti přípravný stupeň ZŠS. K zápisu do mateřské školy speciální se dostavilo celkem 16 dětí, k předškolnímu vzdělávání bylo přijato 14 dětí do SMŠ a 2 dětem byl doporučen přípravný stupeň ZŠS. Přípravný stupeň základní školy speciální V přípravném stupni základní školy speciální ukončilo docházku 5 dětí, z toho 2 chlapci zahájili plnění povinné školní docházky v základní škole praktické Arkádie, 1 chlapec v základní škole v ZŠ Verdunská, Teplice a 2 děti plní od září 2012 povinnou školní docházku v naší základní škole speciální ve třídě V Háji u Duchcova. K zápisu do přípravného stupně základní školy speciální se dostavilo 5 dětí, všechny byly přijaty. Základní vzdělávání a povinná školní docházka Ve školním roce 2011/2012 bylo v provozu 6 tříd základní školy speciální, ve kterých bylo zařazeno 56 žáků a 5 dětí v přípravném stupni základní školy speciální. Výuka probíhala podle schválených vzdělávacích programů. Do jedné ze tříd bylo zařazeno 7 žáků s PAS, u kterých byla provedena vstupní i výstupní diagnostika aktuálního vývojového kvocientu žáků s diagnózou autismus podle psychoedukačních testů PEP-R. Individuálně vzdělávací programy byly sestavovány podle Edukačně hodnotících profilů pro klienty s poruchami autistického spektra. Ve 3 třídách základní školy speciální jsou zařazeni žáci s těžkým zdravotním postižením, povinnou školní docházku plní v souladu s rehabilitačním programem pomocné školy, v souladu se ŠVP Hrou a učením k samostatnosti podle přílohy C2 Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. A pravidelně aktualizovaným IVP.

6 Výsledky vzdělávání žáků Výuka byla zajišťována souběhem 2 pedagogů ve třídě, zpravidla učitelkou základní školy a asistentem pedagoga. Rozvrh hodin respektoval hygienické aspekty výuky, výuka probíhala v blocích. Školní řád byl akceptován žáky dle jejich možností i schopností, rodiči i zaměstnanci školy. Pravidelně byla střídána řízená činnost žáků s odpočinkem, relaxačními chvilkami. Vzhledem ke zvýšené unavitelnosti žáků se zdravotním postižením byly respektovány jejich individuální potřeby. Individuální vzdělávací programy žáků vycházely z diagnózy a doporučení ošetřujících lékařů a schválených učebních programů. Do třídních plánů byl pravidelně zařazován minimálně preventivní program a školní program EVVO, v rámci něhož byl vytvořen zásobník materiálů vhodných pro didaktickou výchovu žáků ke zdraví a zabezpečení environmentální výchovy ve škole. Žáci byli hodnoceni slovně, na konci 1. a 2. pololetí jim bylo vydáno vysvědčení. V tomto školním roce prospělo celkem 54 žáků + 2 žáci byli hodnoceni v náhradním termínu a splnili požadavky stanovené vzdělávacím programem, 1žák pokračuje v plnění povinné školní docházky a 1 žákyně ukončila povinnou školní docházku. Ve školním roce 2011/2012 ukončila povinnou školní docházku 1 žákyně ZŠS. Dalších 5 žáků ukončilo docházku v 10. roce docházky do školy a získali základy vzdělání. Zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1. ročníku základní školy speciální se ve vyhlášeném termínu dostavilo celkem 9 dětí. Všech 9 dětí bylo k přijato do naší základní školy speciální. Školní družina Školní družinu navštěvovalo 49 žáků. Provoz byl uzpůsoben potřebám zákonných zástupců žáků. Pro činnost ŠD jsou využívány bezbariérové pavilony školy s rozsáhlými zahradami a přilehlými pozemky. Režim ŠD vycházel ze specifik výchovy dětí se zdravotním postižením. Činnosti v ŠD byly organizovány dle vypracovaného plánu ŠD a voleny s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Hlavním posláním bylo zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Vychovatelky úzce spolupracovaly s třídními učitelkami s cílem jednotného výchovného působení na žáky. Spolupráce a vzájemná účast na akcích napomáhala úspěšnému propojení školní i mimoškolní práce. Škola dětem a žákům nabízela možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky: Kroužky zajišťovalo celkem 18 pedagogických pracovnic školy. Arteterapie (11 žáků) Keramika (12 žáků) Výtvarná výchova (4 žáci) Povídání o přírodě (6 žáků) Učíme se samostatnosti (8 žáků) Alternativní komunikace (9 žáků) Cvičíme si jazýček (13 žáků) Čtenářský kroužek (5 žáků) Rozvoj dovedností prostřednictvím PC (8 žáků) Multisenzorická stimulace SNOEZELEN (4 žáci) Šikovné ručičky (5 žáci) Flétničky (3 žáci) Muzikoterapie (8 žáků) Jóga pro děti (5 dětí) Hry s pískovnicí (6 dětí) Počítač pro nejmenší (6 dětí) Grafomotorika pro děti (5 dětí) Hudební a pohybové činnosti (6 dětí)

7 Pracoviště Háj u Duchcova Ve školním roce 2011/2012 byla v Háji u Duchcova v provozu jedna třída základní školy speciální, ve které plnili povinnou školní docházku 6 klientů z ÚSP Háj u Duchcova a 3 žáci z Teplic a okolí. Vzdělávání probíhalo podle Vzdělávacího program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, č.j / , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j / a Školního vzdělávacího programu Hrou a učením k samostatnosti, č.j. 1/2007, v platném znění. 1 žákyně ukončila 9. ročník ZŠP a získala základní vzdělání. Od září 2012 zůstává dívka v ÚSP Háj u Duchcova, ve vzdělávání bude pokračovat po přijetí do PŠ Arkádie. HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Hodnocení školního vzdělávacího programu Hrou a učením k samostatnosti Školní vzdělávací program vycházející z RVP PV, RVP ZŠS, RVP ZV příloha pro žáky s LMP a z podmínek školy s motivačním názvem Hrou a učením k samostatnosti je přístupný k nahlédnutí v kanceláři školy. Jeho obsah je stále možné aktualizovat. Ve školním roce 2011/2012 byli žáci vyučováni podle učebních osnov schválených MŠMT. Školní vzdělávací program byl využit pro vzdělávání žáků 1., 2. a 7., 8. ročníků a pro žákyně ZŠP. Výchova a vzdělávání probíhala podle platného Školního vzdělávacího programu Hrou a učením k samostatnosti č.j. 1/2007 v platném znění. Vymezené cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech odpovídají předpokladům a schopnostem dětí/žáků. V případě, že v individuálních případech a určitých vzdělávacích oborech, žáci učivo nezvládají podle osnov ŠVP, je tato individuální potřeba zohledněna v IVP jednotlivých žáků. V ŠVP jsou akceptovány individuální zvláštnosti a potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí ŠVP je MPP a školní program EVVO. ŠVP rozvíjí individualitu dětí/žáků, jejich osobnost, respektuje vývojové zvláštnosti dětí/žáků vzhledem k jejich věku a speciálním vzdělávacím potřebám. Děti/žáci si osvojují znalosti, dovednosti, zkušenosti a hodnotové postoje v souladu s jejich kognitivním a emocionálním vývojem a individuálními schopnostmi a možnostmi. Kompetence vymezené ŠVP jsou realizovány. Škola má rozvrh hodin. Výuka probíhá v blocích kratší časové celky- podle individuálních potřeb jednotlivých žáků. Respektuje hygienické aspekty. Hodnocení dětí ve SMŠ probíhá během školního roku v individuálních sešitech, v pololetí a na konci školního roku písemnou formou. Při hodnocení vychází pedagogové z IVP, vývojových testů a edukačně hodnotícího profilu. V ZŠS jsou žáci hodnoceni individuálně. Jako hodnotící prostředek používáme okamžitou pochvalu, razítka a známky. V průběhu měsíce jsou hodnoceny úkoly stanovené IVP a TVP. 2x ročně je žákům vydáno vysvědčení.

8 Prevence sociálně patologických jevů Minimálně preventivní program (MPP) ve škole je realizován v rámci výchovného působení školy na děti a žáky. Opírá se o spolupráci mezi rodiči, dětmi, žáky a školou. Využívá poradenskou činnost. Zohledňuje zásadu přiměřenosti věku a zdravotnímu postižení. Prevence je zaměřena na získání postojů a dovedností, které dětem a žákům umožní řešit jednoduché úkoly i náročnější situace, je spojena s výchovou ke zdravému životnímu stylu a vyhranění negativního vztahu k návykovým látkám. MPP byl zaměřen na všechny děti, žáky a pedagogické pracovníky Speciální základní školy a Speciální mateřské školy. Do systému informování byli zapojeni zákonní zástupci dětí a žáků. Rámcový časový harmonogram MPP byl splněn. Preventivní témata prolínala vzdělávacími oblastmi Dítě a jeho svět, Dítě a tělo, Dítě a společnost, Dítě a psychika, Dítě a ten druhý, Člověk a jeho svět, Člověk a komunikace, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Rozumová výchova, Smyslová výchova, Pracovní a výtvarná výchova, hudební výchova, Umění a kultura, Věcné učení, ICT, Tělesná výchova. Cílem MPP bylo ve spolupráci se zákonnými zástupci formovat takovou osobnost dítěte/ žáka, která je s ohledem na svůj věk a individuální možnosti schopná seznámit a orientovat se v dané problematice. Za důležité považujeme prohlubování komunikačních dovedností, posilování sebevědomí, překonávání překážek, vedení k samostatnosti a vedení ke zdravému životnímu stylu. Na děti a žáky bylo působeno průběžně nenásilnou a jim přijatelnou formou. Pedagogové navozovali příznivé psychosociální klima ve třídě, dbali na osvojování a upevňování základních návyků a všestranný rozvoj žáka. Spolupracovali s rodiči, rozvíjeli a upevňovali vědomosti a dovednosti z ekologie. S dětmi a žáky navštěvovali divadelní představení, besedy, účastnili se výtvarných soutěží. Velkým přínosem pro žáky v oblasti prevence bylo zorganizování besed s městskou policií, návštěvy divadla, knihovny, MDD, které obohatily děti/žáky novými poznatky a zážitky, zdokonalovaly jejich dovednosti. Naplánované akce se úspěšně realizovaly. Díky nim si děti a žáci uvědomují rizika sociálně patologických jevů. Školní program EVVO Školní program EVVO směřuje k založení elementárního podvědomí o okolním světě a jeho dění, vlivu člověka na životní prostředí a vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte, žáka k životnímu prostředí. Školní program EVVO je realizován v rámci výchovného působení školy na děti a žáky. Opírá se o spolupráci s rodiči, zohledňuje zásadu přiměřenosti věku a zdravotnímu postižení. Školní program EVVO byl zaměřen pro všechny děti, žáky a pedagogické pracovníky Speciální základní školy a Speciální mateřské školy. Do systému informování byli zapojeni zákonní zástupci dětí a žáků. Ve školním roce 2011/2012 se pedagogičtí pracovníci zaměřili na stravovací návyky, dodržování pitného režimu. Zvelebovali vnitřní a vnější prostory školy, seznamovali děti a žáky s přírodou a její ochranou. Do některých akcí zapojili i zákonné zástupce dětí a žáků. Prvky environmentální výchovy se prolínaly celým výchovným působením. Děti a žáci se zapojovali do třídních a školních akcí. Byl doplňován metodický materiál, který je k dispozici v kanceláři školy a který mohli všichni využívat a doplňovat o své získané materiály. K velmi důležitým metodám, prostřednictvím kterých se děti a žáci seznamují s životním prostředím, patří pozorování rostlin a zvířat při vycházkách, pobytu na školní zahradě a na louce. Děti a žáci si tak rozvíjejí a upevňují mezilidské i citové vztahy k přírodě, estetické vnímání,

9 vyjadřovací schopnosti a dovednosti ve vztahu k přírodě a jejich vzájemných vztazích. Učí se a vytvářejí si pracovní dovednosti a návyky. Aktivity, které jsou součástí běžného provozu školy: třídění odpadu, sběr víček, výzdoba prostor školy a tříd, péče o záhony a školní pozemek, exkurze, besedy. Významnou složkou EVVO jsou projektové dny, během nichž se realizuje řada prvků plánu ŠVP: Podzim a jeho tajemství- soutěž Ekologický den Projekt Naše město Zdravá výživa Zeleninové a ovocné dny Vítání jara Tonda obal na cestách Den Země Úspěšně jsme ukončili spolupráci na projektu Hrátky se zvířátky. Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum zajišťuje depistáž, pedagogickou a psychologickou diagnostiku pro klienty se všemi typy zdravotního postižení v územní působnosti okresů Teplice, Ústí nad Labem a Most, a poruchami autistického spektra v územní působnosti celého Ústeckého kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že SPC nemá vlastního tyflopeda, služby klientům se zrakovým postižením poskytují specializovaná pracoviště v Ústí nad Labem a v Praze. Ve školním roce 2011/2012 nabízelo SPC klientům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jejich zákonným zástupcům a pedagogům tyto služby: poradenskou, terapeutickou a metodickou činnost poradenství v oblasti vhodného zařazení dětí a žáků do škol včasná individuální i skupinová intervence speciálně pedagogická a psychologická diagnostika zprostředkování lékařské a klinické diagnostiky speciálně pedagogické poradenství sociálně právní poradenství individuální logopedickou, ergoterapeutickou a rehabilitační péči psychoterapeutickou péči instruktážní nácvik dovedností metodickou pomoc pedagogům v běžných a speciálních školách pomoc, doporučení a podklady k individuální integraci dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení běžného typu zaškolení pedagogů školy specifické přístupy, symptomatologie zdrav. postižení pomoc a konzultace při tvorbě individuálního vzdělávacího plánů dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami organizace dopravy dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení v okrese Teplice informace a podklady pro zřizování funkce asistenta pedagoga ve třídách běžných mateřských, základních a středních škol, zaškolení perspektivní profesní poradenství zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

10 psychorehabilitační pobyt Sloup 2012 poradenství a metodickou pomoc pro zákonné zástupce a pedagogy, kteří zabezpečují výchovu a vzdělávání dětí/žáků/studentů s poruchami autistického spektra pomoc studentům se zdravotním postižením maturantům PUP MZ Kurzy a nabídka služeb ve školním roce 2011/2012 *) Individuální semináře pro rodiče a pedagogy dětí/žáků s tělesným a kombinovaným postižením: I. Speciální metodika počátečního psaní II. Příprava na školu III. IVP. Možnost následné supervize Místo konání: Teplice Valy, Purkyňova 10 Ved. kurzu: Dr. Jaroslava Svobodová *) Kurz rozvoje grafomotoriky a prvopočátků čtení žáků mladšího školního věku Místo konání: Teplice Valy, Purkyňova 10 Ved. kurzu: Mgr. Felicie Gloneková *) Kurz pro předškoláky se smyslovým postižením, opožděným vývojem a pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí Ved. kurzu: Bc. Eva Marková *) Kurz bazální a multisenzorické stimulace Ved. kurzu: Bc. Veronika Ječná, DiS. *) Profesní poradenství, asistenti ve školách, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek (PUP) maturitních zkoušek pro studenty s tělesným postižením (podle potřeby terén) Zajišťuje: Mgr. Josef Hon *) Instruktážní rehabilitace Zajišťuje: Jitka Veselá, RHC *) Instruktážní ergoterapie, ergoterapeutické poradenství, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek (podle potřeby i bydliště, terén) Zajišťuje Bc. Veronika Ječná, DiS. *) Autismus v praxi - praktické semináře zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s autismem Zajišťuje: Mgr. Jana Jeřábková Termín, téma a čas zahájení byly zveřejňovány na webových stránkách školy v novinkách, kompletní přehled témat v sekci SPC/autismus. Semináře probíhaly pravidelně 2xměsíčně, z nichž jeden byl určen pedagogům a druhý rodičům. *) Poradenství problematika pervazivních vývojových poruch (autismus, Aspergerův syn., ), individuální intervence, doporučení pro přiznání uzpůsobených podmínek (PUP) maturitních zkoušek pro studenty s poruchou autistického spektra a poruchami komunikace (podle potřeby i terén) Zajišťuje: Mgr. Bc. Vanda Korandová, krajský koordinátor pro oblast autismu *) Sociálně právní poradenství Zajišťuje: Romana Žáková, DiS.

11 *) Logopedická reedukace a poradenství v oblasti komunikace Zajišťuje: Mgr. Jiřina Macáková *) Orofaciální stimulace Zajišťuje: Mgr. Jiřina Macáková *) Kurz relaxace a kineziologie Zajišťuje: PhDr. Dana Grunertová *) Psychologické poradenství pro klienty s mentální retardací Zajišťuje: PhDr. Dana Grunertová *) Halliwickova metoda plavání (teplá, slaná voda) Místo konání: Aqua Studio Orca Teplice, Masarykova 11, Teplice Den konání: pátek od 13,00 hod. Zajišťuje: Bc. Veronika Ječná, DiS., Jitka Veselá *) Poradenství pro individuálně integrované žáky se sluchovým postižením Místo konání: Teplice - Valy, Purkyňova 10 Zajišťuje: Mgr. Felicie Gloneková *) Kurz k získání základů vzdělání organizovaného základní školou speciální Místo konání: Teplice Valy, Purkyňova Zajišťuje: Mgr. Radka Beránková V průběhu školního roku 2011/2012 navštěvovalo kurzy pravidelně 66 klientů, seminářů s problematikou autismu se v průběhu školního roku 2011/2012 zúčastnilo 88 pedagogů a 68 zákonných zástupců. SPC pokračovalo ve spolupráci s externím ergoterapeutem, klinickým logopedem, klinickým psychologem a dětským neurologem, vztah zajištěn dohodou úkony hrazeny zdravotními pojišťovnami. SPC evidovalo celkem 2336 klientů, z toho 479 navštěvuje běžnou mateřskou školu, 498 klientů navštěvuje běžnou základní školu, 36 studuje na střední škole. Ve speciálních školách je zařazeno 356 klientů v SMŠ, 870 ve speciálních školách a 91 klientů jsou školsky nezařazených, z toho 5 klientů je vzděláváno podle 42 školského zákona a pravidelně navštěvují pro ně určený kurz SPC, pravidelná individuální intervence je také zajišťována pedagogy z pracoviště Háj u 1 klientky z ÚSP. Ve druhé polovině června 2012 se uskutečnil již tradiční týdenní psychorehabilitační pobyt ve Sloupu v Čechách s celkovým počtem 41 účastníků, z toho 8 pracovníků SPC. Tento pobyt byl zajištěn ve spolupráci s OS Pohoda. Ve školním roce 2011/2012 se SPC ve spolupráci s OS Pohoda podílelo na organizaci Pravidelné dopravy dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení regionu. Tato služba je pro děti a žáky se zdravotním postižením velice důležitá, ve speciálních školách umožňuje dětem a žákům se zdravotním postižením pravidelnou účast ve výuce, je jednou z možností, jak zajistit rovnost podmínek při dostupnosti vzdělání zdravotně postižených (povinnost kraje tuto dopravu zajišťovat vymezuje školský zákon). V roce 2010 převzala škola od firmy Kompakt, spol. s.r.o. Sociální automobil, který je financován sponzory. Sociálním automobilem škola zajišťuje

12 především výjezdy pracovníků SPC do škol, které integrují žáky se zdravotním postižením, tzn. zajišťuje jednu ze standardních služeb SPC stanovených vyhláškou o poskytování poradenských služeb. SPC se nadále podílí na tvorbě podpůrných materiálů (současným největším projektem je tvorba a ověřování tzv.: katalogů funkčnosti ) pro pedagogy, kteří vzdělávají klienty s poruchami autistického spektra a dalšími druhy zdravotního postižení. Dva pracovníci SPC mají certifikát opravňující k posouzení a zajištění upravených podmínek pro státní maturity. Mgr. Hon pro studenty s tělesným postižením, Mgr. Bc. Vanda Korandová pro studenty s poruchou autistického spektra a pro studenty s poruchami komunikace. B. Další činnost školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola má od MŠMT ČR schválenou akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.563/2004 Sb., v platném znění. Akreditované programy (čj.: / , platnost do ): Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní pro děti a žáky s tělesným postižením Možnosti speciálně pedagogické intervence u dětí a žáků s kombinovaným postižením Další vzdělávání pedagogických pracovníků Trvalé sebevzdělávání a zvyšování si kvalifikace je povinností každého pedagogického pracovníka, je realizováno v rámci samostudia odborné literatury, odborných časopisů a sledováním webových stránek v oblastech, které jsou potřebné k práci speciálního pedagoga. Další forma vzdělávání je účast na kurzech a seminářích, která pořádají různé vzdělávací instituce a v neposlední řadě i vzdělávání na VŠ, kde si ped. pracovnice doplňují kvalifikaci, Poznatky ze studia jsou uplatňovány ve výchovně vzdělávacím procesu, předávány ostatním ped. pracovnicím školy a rodičům dětí. 1 den Více dní Studium při zaměstnání učitelka vychovatelka asistent učitelka vycho- asistent studují ukončila ped. vatelka ped. SMŠ SZŠ Celkem účast škola SPC 3 Ve školním roce 2011/2012 se pedagogické pracovnice školy zúčastnily celkem 44 vzdělávacích akcí jednodenních a16 akcí vícedenních.

13 Navštívené akce DVPP Bazální stimulace II., Autismus v praxi, 7a 7x o alergii a astmatu, Grafomotorika, nechte leváky drápat, Hudební činnosti v MŠ, Preventivní logopedické chvilky, Správná řeč, Handle, První pomoc a záchrana v bazénu, Na hřišti i na vodě být s dětmi v pohodě, Facilitovaná komunikace, Kinestetika, AAK, Hrajeme si v matematice, Nástup dítěte do ZŠ, Ekoateliér, Genetická metoda čtení, Individuální vzdělávací plán, Koordinátor AE, Šablon dost pro radost, Škola podporující zdraví, Výtvarné techniky, Komunikace u osob s PAS, Observačně strukturální canisterapie, VOKS, Využívání alternativních vzdělávacích metod při vzdělávání dětí, Dyslexie v předškolním věku, Čtenářská a informační gramotnost, Základy kinestetické mobilizace, Relaxace pro děti. Rozvojové a mezinárodní programy, projekty financované z cizích zdrojů V otázce mezinárodní spolupráce není naše škola zatím zcela vyhraněna, ve školním roce 2011/2012 nespolupracovala se žádnou zahraniční školou. Ve školním roce 2011/2012 škola zahájila realizaci projektu Hrou a učením k samostatnosti, který úspěšně prošel procesem hodnocením a byl schválen Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU a CZ.1.07/1.4.00/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hrou a učením k samostatnosti Cílovou skupinou jsou žáci vzděláváni v základní škole speciální, tedy žáci se zdravotním postižením tělesným, mentálním, smyslovým, souběžným postižením více vadami, vadami řeči a poruchami autistického spektra, pro které bude mít projekt největší užitek. Druhou cílovou skupinou jsou pedagogové vyučující v základní škole speciální, pro které budou jednotlivě zpracované výukové materiály sloužit jako pomoc při výuce. realizace projektu bude mít pozitivní dopad na vzdělávání žáků ZŠS, do projektu se zapojí 10 pedagogických pracovníků školy a 2 nepedagogičtí pracovníci. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole speciální. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Obsahem projektu je vytvoření kompletní sady učebních materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v návaznosti na školní vzdělávací program. Nové výukové materiály budou sloužit pro inovaci výuky a rozvoj žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, výuky prostřednictvím ICT a v oblasti přírodních věd. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnilo celkem 14 školních akcí divadelní představení ve škole, výstava výrobků z PV Houby, mikulášská a vánoční besídka, pálení čarodějnic, velikonoční dopoledne Maminko, tatínku, zasaďte si pomlázku, výlet na farmu, slavnostní rozloučení se školním rokem Den splněných přání. Ve třídách SMŠ a SZŠ se pořádalo celkem 196 akcí - dopolední vycházky a výlety do města a okolí, do přírody, za zvířátky, staráme se o ptáčky, návštěvy planetária, knihovny, botanické zahrady, dětského dopravního hřiště, cukrárny, ZOO, Valentýnská oslava spojená s karnevalem, akce

14 zaměřené na PV, VV, HV a TV - zvířátka z kaštanů, draci a listí, třída plná sněhuláků, pravidelné výstavky dětských prací, společné zpívání, sportovní a dopravní soutěže na školních zahradách. Všech akcí se zúčastnilo celkem dětí a žáků s průměrnou docházkou na akci a třídu 6,61. Spolupráce s organizacemi a partnery Ve školním roce 2011/2012 škola navázala na spolupráci s institucemi z minulých let: Krajský úřad Ústeckého kraje MŠMT ČR NUV Praha OS Pohoda Soukromé školy Arkádie Školy a školská zařízení Ústeckého kraje ÚSP Háj Magistrát Města Teplice Sociální odbory městských a obecních úřadů PF UJEP Ústí nad Labem Školská poradenská pracoviště v kraji a ČR Odborní lékaři KHS Ústí nad Labem Tělovýchovná jednota NOLA Výrobci rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Fa Kompakt, s.r.o. Sponzoři Univerzita Palackého Olomouc Praxe studentů V uplynulém školním roce absolvovalo ve škole praxi celkem 112 studentů (z toho 56 VŠ, 49 VOŠ a 5 SŠ), kteří ve škole strávili celkem 717 dní / 4450 hodin. Kontroly Ve školním roce 2011/2012 proběhly na škole tyto kontroly: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje plnění povinností nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a s ním souvisejícími plánovaná kontrola v rámci SZD Závěr: zjištěná závada V potravinářském podniku jsou umístěny 3 stoly již značně staršího typu. Konstrukce těchto pracovních stolů jeví známky koroze porušení čl. 4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitola V, bod 1), písm. a), b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Opatření provedené školou: závada odstraněna v závěru roku 2011, škola zakoupila nové pracovní stoly. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy vydanými na základě tohoto zákona Závěr: Ze shora zjištěných informací vyplývá, že aletické panely se v zařízení nachází, avšak nebylo žádným způsobem do nich zasahováno.

15 Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kontrolované období od do Závěr: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Ze strany zaměstnavatele byla při kontrole věnována náležitá součinnost při provádění kontroly. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Hodnocení jídelníčku ŠJ za měsíc listopad Závěr: Přes některá upozornění pro vylepšení jídelníčku hodnotíme jídelní lístek za měsíc listopad 2011 jako nápaditý a pestrý. Děkujeme vám, že jste zvážili naše předchozí doporučení k ozdravění jídelníčku a svým pozitivním přístupem přispíváme ke zlepšování zdraví dětí. Vnitřní kontroly probíhaly v souladu s plánem kontrol. Hospodaření školy Ke dni škola vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši ,66 Kč, který jí byl schválen Radou Ústeckého kraje a na základě toho byl posílen rezervní fond organizace. I přes snížený příspěvek na provoz pro rok 2011 škola zabezpečila řádně všechny potřebné náklady na provoz, zabezpečení výuky i údržby. Na konci roku 2011 se podařilo zajistit i nové pracovní stoly do školní kuchyně, a odstranit tak nedostatky vyplývající ze závěru kontroly Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne V souvislosti s vytvoření rezervního fondu a zůstatku finančních prostředků na investičním fondu škola podala žádost o převod z rezervního fondu do investičního fondu na nákup nové třítroubové pece do školní jídelny. Tato žádost byla schválena a nákup byl realizován. Nová třítroubová pec byla v červnu 2012 předána do užívání. Současně s tímto nákupen došlo k navýšení odpisů pro rok 2012, ale na toto navýšení byly již předem vyčleněny finanční prostředky z příspěvku na provoz S účinností od byl škole navýšen rozpočet na provoz. Přesto se v počátku roku hradily pouze nezbytné náklady, a to v souvislosti s tím, že škola disponuje měsíčně jen 1/12 celoročního objemu finančních prostředků, které v zimním období maximálně vystačí pouze na úhradu energií spojených s provozem. Od května 2012 se finanční stav začal zlepšovat (odpadly platby za dodávky tepla) a započalo se tak s nákupy potřebného vybavení (školní potřeby, kancelářské potřeby, spotřební materiál k výuce apod.). V srpnu pak začala škola realizovat i velkou údržbu na objektech školy. Doplňková činnost školy nebyla v období školního roku 2011/2012 realizována, a to z důvodu výrazného snížení objemu finančních prostředků na DVPP ve školách a školských zařízeních. Školy tak na tyto aktivity nemají dostatek prostředků. Opakovaně, počínaje rokem 2002, podává škola investiční záměr na rekonstrukci budov, v tomto roce opět neúspěšně. Současně škola ve spolupráci s občanským sdružením POHODA nositele projektové žádosti, požádala o projektové prostředky EU z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt splnil všechny potřebné náležitosti, byl doporučen hodnotiteli k financování, ale z důvodu nízké finanční částky přidělené na tyto typy projektů nakonec nedošlo k jeho financování. V oblasti finančních prostředků na neinvestiční výdaje škola planě zabezpečila potřeby na financování mezd, a to jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro ostatní pracovníky. Mzdy ostatních pracovníků se povedlo zajistit pouze na základě možného přesunu z rozpočtu pro pedagogické pracovníky.

16 vývoj příspěvku na provoz od roku příspěvek na provoz z toho odpisy nemov.majetku Rozbor hospodaření školy ke dni viz. Příloha č.1), rozbor hospodaření ke dni viz. příloha č. 2) a vyúčtování dotací ze SR za rok 2011 viz. Příloha č. 3. Stížnosti Ve školním roce 2011/2012 škola nepřijala žádnou stížnost. Poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., v platném znění Ve školním roce 2011/2012 škola nepřijala žádnou žádost o poskytnutí informace. Sponzoři Všem moc děkujeme Přehled smluvních sponzorů od Marcela Perková speciální učební pomůcky v hodnotě: 7 447,-Kč MUDr. Marie Hodková, praktický lékař více funkční tiskárna v hodnotě: 749,-Kč pro děti a dospělé Mechanika Teplice, výrobní družstvo hračky a hry v hodnotě: 4 804,-Kč Lada Plus s.r.o. Teplice polohovací vak, tonery v hodnotě: 4 718,-Kč VELMAR s.r.o., Ústí nad Labem cukrovinky a pití ke Dni dětí v hodnotě: 1 245,-Kč Robert Kubal, řeznictví Teplice párky na Den dětí v hodnotě: 1 092,-Kč

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti zařízení Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 431 58 Místo č.p. 66 www.vudds.cz IČO: 61345741, č. účtu: 2111370257/0100, tel: 474 658 216, fax: 474 658

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2010 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více