str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem"

Transkript

1 Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, Svrkyně podala dne Městskému úřadu Černošice, úřadu územního plánování jako pořizovateli příslušnému podle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") žádost o pořízení změny č.1 územního plánu obce Svrkyně. Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně č.j. MEUC /2009 ze dne bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice dne a na úřední desce Obecního úřadu Svrkyně 94 dne Po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na úřední desce mohl každý uplatnit své připomínky. Na základě uplatněných požadavků, připomínek a podnětů pořizovatel v souladu s 47 odst.4 stavebního zákona upravil návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně a upavený návrh zadání předložil zastupitelstvu obce Svrkyně ke schválení. Spolu s upraveným návrhem zadání předložil pořizovatel zastupitelstvu vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky, připomínky a podněty do jeho návrhu zapracovány. Zadání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně bylo schváleno zastupitelstvem obce Svrkyně dne Návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně zpracovala ing. arch. Jitka Mejsnarová, ČKA podle schváleného zadání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně. Pořizovatel oznámil opatřením č.j. MEUC /2011 z podle 50 odst. 2 stavebního zákona konání společného jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně dne Pořizovatel na společném jednání předložil návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně zpracovaný ing. arch. Jitkou Mejsnarovou. Pořizovatel podle 50 odst. 2 stavebního zákona vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek do 30 dní od konání společného jednání a sousední obce uplatnění připomínek. Krajský úřad Středočeského kraje ve stanovisku č.j.: /2011KUSK-OŽP/Mer ze dne , uvedl požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů změny změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na trvale udržitelný rozvoj, jehož součástí bude vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na území Natura Zohlednění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí k návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně je uvedeno jako příloha č.1 této části odůvodnění. Po zpracování vyhodnocení vlivů změny změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na trvale udržitelný rozvoj a vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na území Natura 2000 a zapracování výsledků vyhodnocení do návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně úřad územního plánování v souladu s 51 odst. 1 stavebního zákona a 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb. předložil krajskému úřadu návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně a zprávu o jeho projednání k posouzení před řízením o vydání návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně. Součástí zprávy bylo vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, zohlednění připomínek sousedních obcí a zohlednění stanovisek dotčených orgánů. Návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně byl posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje ve stanovisku č.j.: /KUSU ze dne , ve kterém krajský úřad uvedl nedostatky návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně. Po odstranění nedostatků bylo dle stanoviska /2012/KUSK z umožněno následné projednání ve smyslu 52 a 54 stavebního zákona. Pořizovatel v souladu s 55 odst. 2 a podle 52 odst. 1 stavebního zákona a 172 správního řádu opatřením č.j.:muce-33831/2012 ze dne oznámil konání veřejného projednání dne a oznámil vystavení návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně. Oznámení o konání veřejného projednání č.j.:muce-33698/2012oup ze dne bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice dne a na úřední desce Obecního úřadu Svrkyně, Svrkyně 94 dne Návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně byl od zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese a byl vystaven k nahlédnutí v kanceláři odboru územního plánování a stavebního řádu, MěÚ Černošice a v kanceláři Obecního úřadu Svrkyně, Svrkyně 94 až do konání veřejného projednání dne Pořizovatel nařídil veřejné projednání v souladu s 22 stavebního zákona a zajistil, aby byl návrh územního plánu vystaven str.1/9

2 k veřejnému nahlédnutí v souladu s 52 stavebního zákona a 172 zákona č.500/2004 Sb. Každý mohl uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky od vyvěšení veřejné vyhlášky do konání veřejného projednání dne Veřejné projednání se konalo v souladu s 22 stavebního zákona a o průběhu veřejného projednání provedl pořizovatel písemný záznam. Na základě výsledků projednání návrhu územního plánu pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu. Rozhodnutí o podaných námitkách je samostatnou částí tohoto odůvodnění opatření obecné povahy. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí a ostatních připomínek je uvedeno jako příloha č.2 této části odůvodnění. Na základě návrhu rozhodnutí o námitkách, zohledněných připomínek a požadavků dotčených orgánů zajistil pořizovatel úpravu návrhu. Provedená úprava návrhu územního plánu byla projednána s příslušným dotčeným orgánem OŽP a opatřením č.j.6904/2013oup bylo oznámeno opakované veřejné projednání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně a vyhodnocení na trvale udržitelný rozvoj dne Oznámení o konání veřejného projednání č.j.:7570/2012oup ze dne bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice dne a na úřední desce Obecního úřadu Svrkyně, Svrkyně 94 dne Návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně byl od zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese a byl vystaven k nahlédnutí v kanceláři odboru územního plánování a stavebního řádu, MěÚ Černošice a v kanceláři Obecního úřadu Svrkyně, Svrkyně 94 až do konání veřejného projednání dne Pořizovatel nařídil veřejné projednání v souladu s 22 stavebního zákona a zajistil, aby byl návrh územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu s 52 stavebního zákona a 172 zákona č.500/2004 Sb. Každý mohl uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky od vyvěšení veřejné vyhlášky do sedmi dnů od konání veřejného projednání, tj.do Opakované veřejné projednání se konalo v souladu s 22 stavebního zákona a o průběhu veřejného projednání provedl pořizovatel písemný záznam. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí a ostatních připomínek podaných v rámci opakovaného veřejného projednání je uvedeno jako příloha č.3 této části odůvodnění. Námitky při opakovaném veřejném projednání nebyly uplatněny. bylo doplněno o náležitosti uvedené v ustanovení 53 odst. 4 a odst. 5 stavebního zákona, o náležitosti uvedené v ustanovení 172 odst. 5 správního řádu a o poučení. A) Přezkoumání souladu návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně podle ustanovení 53 odst. 4 stavebního zákona. a) Přezkoumání souladu návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a) Přezkoumání souladu návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Obec Svrkyně je součástí rozvojové oblasti OB 1 Rozvojová oblast Praha vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností Černošice, dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR), schválené usnesením vlády České republiky ze dne 20. července 2009 (rozvojová oblast OB1 byla shodně vymezena též v PÚR ČR 2006). V zadání změny č.1 územního plánu obce Svrkyně bylo požadováno zapracování republikových priorit územního plánování (zejména body 19, 20, 23, 24, 25, 27 kap. 2.2) z PÚR ČR V průběhu zpracování návrhu územního plánu byla schválena PÚR ČR 2008, která obsahuje mírně odlišné formulace republikových priorit územního plánování, ale i odlišné číslování jednotlivých bodů. Přesto jsou jednotlivé body PÚR ČR 2006 převoditelné na body PÚR ČR 2008 a to následujícím způsobem: PÚR ČR 2006 kap. 2.2 body 19, 20, 23, 24, 25 a 27 odpovídají jednotlivě v pořadí bodům obsaženým v PÚR ČR 2008 kap. 2.2: bod 14, 16, 21, 22, 23 a ) Požadavek na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví... Změna územního plánu obce Svrkyně obsahuje zásady ochrany všech hodnot v území, stanovuje podmínky pro využití území s ohledem na krajinu přírodního parku Okolí Okoře a na krajinný ráz. str.2/9

3 16) Požadavek Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území. Změna územního plánu obce Svrkyně obsahuje zásady ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního systému ekologické stability. Kvalitní krajinné prostředí celého řešeného území je chráněno stanovením podmínek využití ploch, zároveň je umožněn rozvoj podnikatelských aktivit, je dbáno na vznik dalších veřejných prostranství, je kladen důraz na dovybavení technickou infrastrukturou, zejména vybudování obecní ČOV, vymezením plochy pro její umístění a podmíněností využití zastavitelných ploch napojením na kanalizaci se zakončením v ČOV. 21) V rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti. Změna územního plánu obce Svrkyně v řešeném území upřesnila lokalizaci regionálního biocentra a vedení regionálního bikoridoru, je navržena další doprovodná zeleň k posílení krajinných prvků a ochraně ZPF před vodní erozí. 22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), obzvláště ve specifických oblastech, s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Změna územního plánu obce Svrkyně navrhuje k obnově účelové komunikace v krajině. 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů. Změna územního plánu obce Svrkyně navrhuje v rozvojových plochách místní komunikace, které umožní veřejný přístup. Nově je navrženo pěší propojení do Velkých Přílep, které by významně vylepšilo dostupnost veřejného vybavení. 26) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.. Změna vymezila plochy pro protierozní opatření, dále obnovu historických cest s doprovodnou zelení, které svým historickým trasováním plní významnou protierozní funkci. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SK) schválené v prosinci 2012 potvrzují katastrální území Svrkyně jako součást rozvojové oblasti OB1 rozvojová oblast Praha. Katastrální území Hole ZÚR vymezují již mimo rozvojovou oblast. Ze ZÚR SK jako nadřazené územně plánovací dokumentace pro změnu č.1 územního plánu obce Svrkyně vyplývá povinnost zapracovat prvky regionálního ÚSES, tj. RBC Okoř 1468, regionální biokoridor RK 1136 a RK1120. Změna č.1 navrhuje překonání střetu biokoridoru s přeložkou silnice II. třídy č.240 mimoúrovňovým křížením, ekomostem, a stanovuje podmínky využití v této části regionálního biokoridoru. ZÚR SK vymezují území obce jako krajinu polní, ve které stanovují pro územní plánování zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, a to a) zachování komparativních výhod pro zemědělské hospodaření a b) neohrozit podmínky pro vysokou nebo specifickou zemědělskou funkci. Změna č.1 vyhovuje těmto zásadám. Pořizovatel na základě přezkoumání návrhu územního plánu dospěl k závěru, že návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně je v plném souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s politikou územního rozvoje ČR. str.3/9

4 b) Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Při tomto zkoumání dospěl k závěru, že návrh změny územního plánu obce chrání urbanistické i architektonické hodnoty v území. Návrh změny územního plánu obce Svrkyně potvrzuje kvality, které obec má, a snaží se o jejich zachování, rozvíjení a vhodné doplnění. Změna č.1 je v souladu s koncepcí územního plánu obce. Změna vymezuje v návaznosti na zastavěné území plochy pro bydlení v celkovém rozsahu pro umístění cca 15 rodinných domů, na okraji obce je vymezena plocha pro drobnou výrobu a služby, v části Hole je umožněn rozvoj areálu pro zemědělské využití. Stanovením podmínek využití je také umožněn rozvoj bývalé porodny prasat při komunikaci mezi částmi Hole a Svrkyně. Změna navrhuje rozsáhlé plochy pro realizaci protierozních opatření. Zastavitelné plochy se vymezují po obvodu dosavadního zastavěného území obce v místech, kde v urbanistické logice dotvářejí strukturu sídla. Rozvojové plochy jsou většinou podmíněny dobudováním technické infrastruktury. Rozsah návrhových lokalit odpovídá předpokládanému rozvoji obce Svrkyně v budoucích letech, odpovídá poloze Svrkyně v rozvojové oblasti OB1- rozvojová oblast Praha. Změna zároveň upřesňuje systém ÚSES, navrhuje pro vedení regionálního biokoridoru prvek ekomostu pro překonání navrhované přeložky silnice č. 240 na území obce. Požadavky na ochranu přírody a krajiny a požadavky na příznivé životní prostředí jsou dále promítnuty do vymezení ploch nezastavitelné zeleně a do podmínek využití zastavitelných ploch. Pořizovatel na základě přezkoumání dospěl k závěru, že cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu, který změna územního plánu má řešit, byly splněny. c) Přezkoumání souladu návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Pořizovatel přezkoumal souladu návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Zadání bylo zpracováno podle nové právní úpravy, to jest podle zákona 183/2006 Sb. Obsah změny č.1 územního plánu obce Svrkyně odpovídá požadavkům přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Při projednání návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně bylo postupováno podle stavebního zákona. Návrhu změny územního plánu vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, které zatřiďuje podle ustanovení 4-19 vyhlášky 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území. V plochách s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky s ohledem na charakter území, jsou stanoveny podmínky pro jejich využití s určením převažujícího účelu využití (hlavního využití), přípustného využití a jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání ploch, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Návrh změny č.1 zohlednil novelu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů z ledna roku Na základě tohoto přezkoumání dospěl pořizovatel k závěru, že návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy. d) Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů. V podmínkách pro využití území (hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, podmínky prostorového uspořádání) jsou zohledněny stanoviska jednotlivých dotčených orgánů uplatněných podle zvláštních právních předpisů. Při pořizování změny č.1 územního plánu obce Svrkyně byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích. Úřad územního plánování vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a zajistil upravení návrhu podle jednotlivých požadavků. Tabulka s vyhodnocením výsledků společného jednání je uvedena v příloze č. 1 a tabulka s vyhodnocením výsledků veřejného projednání je uvedena v příloze č.2. Na základě požadavků dotčených orgánů byly doplněny zejména podmínky str.4/9

5 vyplývající z požadavků na ochranu přírody a krajiny a z požadavků na ochranu vod tak, jak je uvedeno v příloze č.1. Pořizovatel přezkoumal souladu návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, s výsledkem řešení rozporů a dospěl k závěru, že návrh změny č.1 územního plánu obce Svrkyně je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a výsledkem řešení rozporů podle zvláštních právních předpisů. B) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na udržitelný rozvoj území bylo vypracováno na základě požadavku dotčeného orgánu ve stanovisku /2011/KUSK-OŽP/Mer uplatněném při společném jednání o návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně. Důvodem bylo zařazení území Zákolanského potoka jako evropsky významné lokality do soustavy Natura 2000 a možný vliv návrhu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na předmět ochrany. Součástí vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na udržitelný rozvoj území proto bylo zpracování vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na území Natura V naturovém hodnocení byly jako plochy s možným vlivem na předmět ochrany vyhodnoceny plochy pro technickou infrastrukteuru Z16 a Z14. Ze závěrečného posouzení vyplynuly podmínky, které musí být dodrženy v případné stavby a zařízení ČOV. Navržená zmírňující opatření jsou součástí podmínek využití vymezených ploch TI a jsou podrobně uvedena v odůvodnění změny č.1 územního plánu obce. Ze závěrů zpracovaného vyhodnocení vyplývá, že změna č.1 územního plánu obce Svrkyně je v souladu s dílčími celorepublikovými koncepcemi, které naplňuje a rozvíjí, zejména koncepci obnovitelných zdrojů, je v souladu s územně plánovací dokumentací kraje a návrhem rozvoje, je v souladu s prioritami Politiky územního rozvoje ČR. Pro další řešení v ÚPD vyhodnocuje jako nejproblémovější tyto dva jevy: 1) Koncepční úvahy o dalším rozvoji obce v souvislosti se zlepšením dostupnosti Prahy dokončením II/240, a tedy dalším tlakem na výstavbu.s tím souvisí i rozvoj obslužných funkcí. 2) Návrh řešení pro obnovu krajinných prvků a zvýšení ekologické stability území obce. Z hodnocení dále vyplývá, že se jedná o území z hlediska udržitelného rozvoje nevyvážené. Převažuje zemědělská půda vysokých kvalit, území nemá revitalizovanou krajinu, chybí prostupnost území po polních cestách a chybí doprovodná zeleň. Vzhledem k velkému potenciálu pro rozvoj (ÚP VÚC, následně ZÚR SK), musí se zároveň navrhnout řešení i obnovy krajinných prvků. V první etapě se musí jednat o ochranu potenciálu pro obnovu cest, ÚSES, údolní nivu, doprovodnou zeleň, větrolamy, atd. Počet obyvatel se v posledním období stabilizoval a mírně roste. Vzhledem k tomu, že roste počet obyvatel v okolních obcích, lze očekávat mírný přírůstek počtu bytů a obyvatel i v této obci, i když veřejné vybavení (především školství) obec nemá a spíše využívá vybavení v sousedních obcí.v zadání však Z1 nebyly požadavky na rozvoj bydlení pro omezené možnosti změny. Změna č.1 navrhla opatření k překonání nadmístních dopravních barier. V území pro obnovu údolní nivy, území pro rozliv a retenci dešťových vod je navržena ochrana nezastavitelných pozemků formou podmínek pro využití limitu navrženého změnou č.1. C) Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst.5, viz příloha odůvodnění D) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly Krajský úřad Stř. kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 11, Praha 5 vydal k předloženému vyhodnocení vlivu změny č.1 územního plánu obce Svrkyně na území Natura 2000 jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu 22 zákona č.100/2011 Sb. souhlasné stanovisko č.j.:206018/2011/kusk z s podmínkami. Požadavku na začlenění zmírňujících opatření do územně plánovací dokumentace obce Svrkyně bylo vyhověno zapracováním do podmínek využití plochy pro technickou vybavenost. V podmínkách využití plochy je konkrétně pro následný projekt na umísťování staveb nebo zařízení ČOV požadována technologie nízkozátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu, která byla doporučena z Naturového vyhodnocení. Další podmínky využití plochy jako zmírňující opatření: ČOV nebude možné dovážet str.5/9

6 splašky fekálními vozy, bude řešena ochrana před vyplavením a bude vybrána taková technologie, která zajistí vhodné mechanické předčištění, biologickou a nitrifikační část. Konkrétní doporučená technologie je součástí odůvodnění, kpt.c. E) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Změna navrhuje rozvoj obce v oblasti bydlení, drobné výroby a služeb a zemědělské výroby a v oblasti revitalizace zemědělské krajiny, kde je vzhledem ke kvalitní zemědělské půdě navržena ochrana vodního režimu a ochrana před erozí, vč. zvýšení průchodnosti krajiny pro pěší a cyklisty. Vymezené zastavitelné plochy pro bydlení přímo navazují na zastavěné území obce, doplňují a rozvíjejí její urbanistickou strukturu. Jedná se o plochy malého rozsahu, jejichž využití celkově předpokládá realizaci cca 15 rodinných domů. Rozvoj obce a vývoj počtu obyvatel se pohybuje na spodní hranici při porovnání s ostatními obcemi v rámci území ovlivňovaném blízkostí a rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy. V souvislosti se zlepšováním dostupnosti Prahy lze předpokládat zvyšování tlaku na výstavbu. Podmínkou rozvoje obce je dobudování technické infrastruktury. Změna územního plánu vymezuje dvě plochy technické vybavenosti pro umístění ČOV, zároveň v některých plochách stanovuje etapizaci využití zastavitelných ploch s upřednostněním výstavby ČOV. Změna č.1 územního plánu Svrkyně dále vymezuje plochy pro drobnou výrobu a služby na severu místní části Svrkyně. Nabídka těchto ploch vymezených v současně platném územním plánu obce je téměř vyčerpána. Plocha naváže na sousední plochy pro zemědělskou výrobu a služby. Dopravní obsluha bude probíhat mimo centrum obce. Vymezení ploch zemědělských v místní části Hole je vyvoláno potřebou rozvoje stávajících areálů. V jižní části Hole bude umožněn rozvoj areálu zemědělské výroby pro využiti pro bioplynovou stanici. Funkční využití je v souladu s krajinným typem území upřesněným v ZÚR SK, krajinou polní. Podmínky prostorového využití zároveň zajišťují soulad s charakterem stávající zástavby a s ohledem na umístění v krajině. Změna územního plánu umožní rozvoj nevyužívaného areálu porodny prasat, zároveň stanovením podmínek prostorového uspořádání přispěje k omezení negativního vlivu na krajinný ráz, vzhledem k umístění areálu v exponované poloze. Skladba zastavitelných ploch tak na jedné straně umožňuje přiměřeně všestranný rozvoj sídla, zároveň jsou navrženy další kroky k ochraně přírodního prostředí (upřesnění ÚSES, vymezení ploch pro protierozní opatření, návrh doprovodné zeleně). Rozhodnutí o námitkách Zastupitelstvo obce Svrkyně, jako správní orgán příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona rozhoduje podle 172 odst. 5 zákona 500/2004 Sb. o námitkách tak, jak je uvedeno v této části odůvodnění k opatření obecné povahy. 1. Proti návrhu územního plánu podala dne námitku Daniela Šimerová, bytem Niederleho 540, Praha 10, ve které namítá, že není dostatečně řešena dopravní situace v obci Hole a již nyní současný stav nevyhovuje. Nesouhlasí s užíváním stávající komunikace pro nové stavby, žádá zklidnění. Důvodem jsou zdravotní rizika, hluk, prašnost, znečištění ovzduší, dále narušení statiky domů č.p.2 a 16 z důvodu přetížení komunikace a tedy snížení hodnoty nemovitostí. Námitce se vyhovuje. Námitka se týká dopravní zátěže v místní části Hole v souvislosti s předpokládaným využitím plochy pro bydlení v areálu seniorů (ve výkrese základního členění plocha označená Z11 ). Přístup do navrhované lokality je uvažován přes náves v její horní severní části. Komunikace jsou v místech vjezdu a výjezdu z návsi zúžené a místa méně přehledná. Při prověření dopravního řešení v rámci návrhu změny č.1 ÚPO bylo dopravní zatížení vyvolané realizací navrhovaného areálu zhodnoceno jako mírné s přiměřeným nárůstem obslužné dopravy, šířka a kapacita komunikací dostatečná. Velikost areálu a jeho funkční náplň výrazné nároky na dopravu nepředpokládají. V průběhu projednání návrhu vyjádřila nesouhlas s vymezením plochy pro areál bydlení seniorů téměř polovina obyvatel části Hole. Záměr na realizaci areálu by znamenal navýšení počtu bydlících o cca 80 obyvatel, což je několikanásobek současného stavu. Při vyhodnocení podaných námitek a str.6/9

7 připomínek pořizovatel dospěl k závěru, že nepřijetí záměru stávajícími obyvateli by mohlo mít negativní dopad na soudržnost společenství obyvatel, neboť se jedná o sídlo s úzkými vazbami k místu, utvářenými po generace i vztahy vzájemnými. Vytváření předpokladu pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je cílem územního plánování. Posouzení rovnováhy a její soustavné vyhodnocování je důležitý úkol v procesu pořizování územně plánovací dokumentace. Přes potenciál rozvoje služeb a zvýšení aktivit společenských, které by mohl uvažovaný areál přinést, byl zamýšlený záměr vyhodnocen v tomto případě jako vstup dostatečně neověřený z hlediska vlivu na soudržnost obyvatel a pořizovatel doporučil plochu areálu bydlení pro seniory ve změně územního plánu obce nevymezovat. Zároveň vlastník pozemků určených pro areál dále netrvá na vymezení plochy v návrhu změny č.1úpo. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem proto navrhl plochu z návrhu změny vypustit a ponechat dotčené pozemky pro stávající využití dle platného ÚPO. Z podaných námitek dále vyplynulo, že místní část Hole je zároveň zatěžována dopravou obsluhy zemědělského areálu jižně od sídla, který se postupně rozšiřuje. V projednávané změně jsou vymezovány další plochy pro jeho rozšíření a lze proto předpokládat, že i provoz může narůstat. Při vyhodnocení podaných námitek týkajících se dopravního zatížení části Hole proto byly zároveň v návrhu změny č.1 ÚPO upraveny podmínky využití v přilehlých plochách zemědělské půdy tak, aby bylo možné v nich umístit příjezdovou komunikaci do zemědělského areálu vedenou mimo plochy bydlení. Námitce tak bylo vyhověno. 2. Proti návrhu územního plánu dne podala námitku Jana Čiháková, bytem Sochorova 2587, Kladno, ve které namítá, že v průběhu výstavby objektu pro seniory dojde k nepřiměřenému zatížení stávající komunikace; pozemek dotčený - dům č.p. 20. Námitce se vyhovuje. Námitka se týká dopravní zátěže v místní části Hole v průběhu výstavby areálu bydlení seniorů ve vymezované ploše (ve výkrese základního členění plocha označená Z11 ). Přístup do navrhované lokality je uvažován přes náves v její severní části, kde jsou komunikace v místech vjezdu a výjezdu z návsi zúžené a místa méně přehledná. Podmínky pro zajištění průběhu výstavby lze stanovit v dalším stupni přípravy a povolování staveb tak, aby narušení stávajících ploch bydlení bylo minimalizováno (například zřízením dočasné komunikace vedené mimo obytnou část). V průběhu projednání návrhu vyjádřila nesouhlas s vymezením plochy pro areál bydlení seniorů téměř polovina obyvatel části Hole. Záměr na realizaci areálu by znamenal navýšení počtu bydlících o cca 80 obyvatel, což je několikanásobek současného stavu. Při vyhodnocení podaných námitek a připomínek pořizovatel dospěl k závěru, že nepřijetí záměru stávajícími obyvateli by mohlo mít negativní dopad na soudržnost společenství obyvatel, neboť se jedná o sídlo s úzkými vazbami k místu, utvářenými po generace i vztahy vzájemnými. Vytváření předpokladu pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je cílem územního plánování. Posouzení rovnováhy a její soustavné vyhodnocování je důležitý úkol v procesu pořizování územně plánovací dokumentace. Přes potenciál rozvoje služeb a zvýšení aktivit společenských, které by mohl uvažovaný areál přinést, byl zamýšlený záměr vyhodnocen v tomto případě jako vstup dostatečně neověřený z hlediska vlivu na soudržnost obyvatel a pořizovatel doporučil plochu areálu bydlení pro seniory ve změně územního plánu obce nevymezovat. Zároveň vlastník pozemků určených pro areál dále netrvá na vymezení plochy v návrhu změny č.1 ÚPO. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem proto navrhl plochu z návrhu změny vypustit a ponechat dotčené pozemky pro stávající využití dle platného ÚPO. Námitce tak bylo vyhověno. str.7/9

8 3. Proti návrhu územního plánu dne podal námitku Václav Smíšek, bytem Svrkyně , Hole 8, ve které nesouhlasí s takto navrženou stavbou, protože nesplňuje podmínky vesnického charakteru zástavby; dotčený pozemek č.parc.32/2, 10, 8. Námitce se vyhovuje. Námitka se týká charakteru zástavby uvažovaného areálu bylení pro seniory (ve výkrese základního členění plocha označená Z11 ). Součástí návrhu změny č.1 ÚPO obce Svrkyně bylo zpracování urbanistické studie pro ověření vlivu staveb na krajinný ráz s ohledem na jeho začlenění do stávajícího sídla. V návrhu bylo prověřováno zejména rozmístění a objem staveb i tvarové řešení tak, aby výsledný obraz byl v souladu se stavebními typy domů a charakterem historické části obce. Z hlediska funkčního využití by se jednalo o formu klidného koncentrovaného bydlení, doplněného službami, tedy funkce, které by neměly stávající sídlo narušit. V průběhu projednání návrhu vyjádřila nesouhlas s vymezením plochy pro areál bydlení seniorů téměř polovina obyvatel části Hole. Záměr na realizaci areálu by znamenal navýšení počtu bydlících o cca 80 obyvatel, což je několikanásobek současného stavu. Při vyhodnocení podaných námitek a připomínek pořizovatel dospěl k závěru, že nepřijetí záměru stávajícími obyvateli by mohlo mít negativní dopad na soudržnost společenství obyvatel, neboť se jedná o sídlo s úzkými vazbami k místu utvářenými po generace i vztahy vzájemnými. Vytváření předpokladu pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je cílem územního plánování. Posouzení rovnováhy a její soustavné vyhodnocování je důležitý úkol v procesu pořizování územně plánovací dokumentace. Přes potenciál rozvoje služeb a zvýšení aktivit společenských, které by mohl uvažovaný areál přinést, byl zamýšlený záměr vyhodnocen v tomto případě jako vstup dostatečně neověřený z hlediska vlivu na soudržnost obyvatel a pořizovatel doporučil plochu areálu bydlení pro seniory ve změně územního plánu obce nevymezovat. Zároveň vlastník pozemků určených pro areál dále netrvá na vymezení plochy v návrhu změny č.1úpo. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem proto navrhl plochu z návrhu změny vypustit a ponechat dotčené pozemky pro stávající využití dle platného ÚPO. Námitce tak bylo vyhověno. 4. Proti návrhu územního plánu dne podala námitku Růžena Racková, bytem Hole 1, Svrkyně , ve které nesouhlasí se stavbou areálu bydelní pro seniory. Námitce se vyhovuje. V průběhu projednání návrhu vyjádřila nesouhlas s vymezením plochy pro areál bydlení seniorů téměř polovina obyvatel části Hole. Záměr na realizaci areálu by znamenal navýšení počtu bydlících o cca 80 obyvatel, což je několikanásobek současného stavu. Při vyhodnocení podaných námitek a připomínek pořizovatel dospěl k závěru, že nepřijetí záměru stávajícími obyvateli by mohlo mít negativní dopad na soudržnost společenství obyvatel, neboť se jedná o sídlo s úzkými vazbami k místu, utvářenými po generace i vztahy vzájemnými. Vytváření předpokladu pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je cílem územního plánování. Posouzení rovnováhy a její soustavné vyhodnocování je důležitý úkol v procesu pořizování územně plánovací dokumentace. Přes potenciál rozvoje služeb a zvýšení aktivit společenských, které by mohl uvažovaný areál přinést, byl zamýšlený záměr vyhodnocen v tomto případě jako vstup dostatečně neověřený z hlediska vlivu na soudržnost obyvatel a pořizovatel doporučil plochu areálu bydlení pro seniory ve změně územního plánu obce nevymezovat. Zároveň vlastník pozemků určených pro areál dále netrvá na vymezení plochy v návrhu změny č.1úpo. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem proto navrhl plochu z návrhu změny vypustit a ponechat dotčené pozemky pro stávající využití dle platného ÚPO. Námitce tak bylo vyhověno. str.8/9

9 5. Proti návrhu územního plánu dne podal námitku Oldřich Poláček, bytem Hole 11, Svrkyně , ve které navrhuje, aby zemědělský areál měl možnost zabývat se výrobou elektřiny z kejdy a bioplynu. V areálu zemědělské výroby je naplánováno na kejdové hospodářství napojit fermentor pro bioplynovou stanici. Námitce se vyhovuje. Hlavní využití areálu v ploše ZV (ve výkrese základního členění označená Z9 )v návrhu změny č.1 ÚPO je určeno pro zemědělskou výrobu a s ní související služby. Navrhované rozšíření využití pro zpracování odpadu ze zemědělské výroby na výrobu energie bioplynovou stanici, není v rozporu s charakterem stávajícího využití. Pořizovatel zároveň vyžádal stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu rozhodnutí o námitkách a o sdělení, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Dotčený orgán posouzení vlivů ve svém stanovisku nepožadoval a k úpravě návrhu neměl připomínky. Proto bylo do návrhu požadované využití zapracováno. Námitce bylo vyhověno Poučení O námitkách rozhoduje správní orgán, který toto opatření obecné povahy vydává. Opatření obecné povahy, které musí obsahovat rozhodnutí o námitkách v části odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. Ing. arch.klára Zvěrevová referent odboru územního plánování "otisk hranatého razítka" str.9/9

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ, PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K PROJEDNANÉMU NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KTOVÁ

VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ, PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K PROJEDNANÉMU NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KTOVÁ VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ, PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K PROJEDNANÉMU NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KTOVÁ VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ Krajský úřad Libereckého kraje 1) Z hlediska památkové péče:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ POŘIZOVATEL Městský úřad Nymburk Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk OBJEDNATEL Obec Chrást Chrást

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Odůvodnění Územní plán Ždírec nad Doubravou

Odůvodnění Územní plán Ždírec nad Doubravou Odůvodnění Územní plán Ždírec nad Doubravou ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM DLE 53 odst. 5 ZÁK.Č.183/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP a GIS 1. Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán ŘÍKOV --------------------------------------------------------------------- NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání je zpracován v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více