Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml."

Transkript

1 Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. Zkušený veterinář a právník, zabývající se dlouhodobě popisovanou problematikou, připravili již druhé, upravené a doplněné vydání úspěšné publikace, přinášející přehled vybraných ustanovení z nejrůznějších zákonů a vyhlášek (ochrana zvířat před týráním, veterinární předpisy, právo myslivosti, přestupky a správní poplatky, trestné činy při napadení psa člověkem, občanský zákoník), které by měli znát všichni chovatelé a majitelé psů, aby se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem. Nové vydání doplňuje v textu publikace změny v právních předpisech, k nimž došlo během dvou let od prvního vydání. edice Kapesní příručky Orac, 64 stran, brožovaná, 95 Kč UKÁZKA Z TEXTU PUBLIKACE Výňatek z kapitoly 2. Povinnosti vyplývající z veterinárního zákona Základní povinnosti chovatele při zajištění veterinární péče V 4 je uvedeno, že chovatel je povinen chovat zvíøata zpùsobem, v prostøedí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potøeby, fyziologické funkce a zdravotní stav. Jako podklad v územním, stavebním a kolaudaèním øízení, které se týká staveb a zaøízení, jež jsou urèeny k chovu zvíøat, k zacházení se živoèišnými produkty a krmivy nebo k ukládání, sbìru, svozu, neškodnému odstraòování a dalšímu zpracování konfiskátù živoèišného pùvodu, pokud jsou tyto èinnosti vykonávány podnikatelským zpùsobem, jakož i staveb, které budou používány jako útulek pro zvíøata, musí být vyžádán závazný posudek orgánu veterinární správy. Orgán pøíslušný rozhodnout ve vìci podle zvláštních právních pøedpisù (zákon è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu /stavební zákon/, ve znìní pozdìjších pøedpisù) nemùže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem. Již v pøedcházejících kapitolách pøi výkladu k zákonu na ochranu zvíøat jsme uvedli nìkteré skuteènosti, které souvisejí s chovem psù. Doplòme, že prostøedí, aś již se týká psa chovaného venku v boxu nebo volnì nebo v domácnosti, by mìlo splòovat základní zoohygienické požadavky. Ty jsou zamìøeny na èistotu prostøedí (pravidelný úklid), teplotu (nemìlo by docházet k nadmìrnému pùsobení chladu ani k pøehøátí), vlhkost (nadmìrná vlhkost snižuje izolaèní schopnosti srsti psa), pøípadnì proudìní vzduchu (nechovat zvíøata v prùvanu nebo bez možnosti chránit se pøed vìtrem). Nìkdy dochází k tomu, že èlovìk dostateènì nechápe podmínky prostøedí nebo neumí aplikovat zmìnìné podmínky chovu. Vìtšina chovatelù psù severských plemen uvádí, že jejich pes nepotøebuje ochranu pøed klimatickými vlivy, protože ve své domovinì pøežívá v pøírodì i pøi nízkých teplotách a mrazu. S tím je tøeba souhlasit potud, pokud si uvìdomíme, že v tìchto oblastech je za uvedených podmínek velmi nízká vlhkost vzduchu, pøi které se velmi dobøe uplatní ochranná termoizolaèní schopnost srsti psa. Stejné podmínky ovšem bývají u nás jen v zimì v zasnìžené horské krajinì. Naopak v období podzimu, deštivé zimy nebo jara je v našich podmínkách vzdušná vlhkost pomìrnì vysoká a tím se snižuje i ochranná schopnost navlhlé srsti psa. Vzhledem k tìmto zmìnìným pøírodním podmínkám by i pes severského typu mìl mít v takovém poèasí možnost chránit se pøed negativními klimatickými vlivy. Pokud je srst suchá nebo má možnost vyschnout, má dobrou izolaèní schopnost. Obdobných pøípadù by bylo možné uvést více. Napøíklad pokud je nezbytné vykoupat štìnì, je nutné po koupeli øádnì vysušit jeho srst. Pokud je ponecháme mokré, vystavujeme je riziku podchlazení a ztráty znaèného množství metabolické energie, tedy možnému stavu oslabení organismu a zvýšené vnímavosti k nákazám. Z této zkušenosti vychází i tradovaný zákaz koupání štìòat do urèitého vìku. Uvìdomme si, že i nám, pokud jsme napøíklad promoklí nebo zpocení, dlouhodobý pobyt v chladnu není pøíjemný a vysiluje nás. Umožnìní fyziologických funkcí se týká nejen pohybové aktivity (možnost volného pohybu, prostor pro odpoèinek minimálnì takový, aby pes mohl ležet a vstávat v pøirozené poloze a odpoèinout si), ale i uspokojení nárokù na potravu a pití, péèi o povrch tìla, uspokojení sociálních vjemù (pes je zvíøe skupinové smeèkové), pøípadnì péèe o mláïata apod. Chovatel je povinen podle veterinárního zákona sledovat zdravotní stav zvíøat, v odùvodnìných pøípadech jim vèas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc. Vycházíme z pøedpokladu, že ještì pøedtím, než je potøeba první pomoc poskytnout, by ten, kdo o zvíøe peèuje, mìl v tomto získat alespoò základní znalosti. Rovnìž s poskytnutím odborné péèe ve smyslu takto uložené povinnosti nelze zbyteènì otálet v pøípadech, kdy je nezbytná. Je pøirozené, že zákon stanoví jako povinnost chovateli bránit vzniku a šíøení nákaz a jiných onemocnìní zvíøat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základì k zdolávání nákaz nebo jiných onemocnìní 40

2 VETERINÁRNÍ LÉKAØ ROÈNÍK ÈÍSLO 1 Ukázka z knihy zvíøat. Z této povinnosti se vyvozuje nutnost provádìní ochranného oèkování, provádìní klinického vyšetøení a prokázání nákazové situace pøi vstupu psa na svod (výstava, bonitace apod.) nebo k veøejnému vystoupení. Chovatel je proto povinen poskytnout nezbytnou souèinnost a pomoc k provedení naøízeného vyšetøení, ochranného oèkování nebo jiného odborného veterinárního úkonu. Zákon o veterinární péèi stejnì jako zákon na ochranu zvíøat ( 4 písm. i/) ukládá chovateli povinnost podávat zvíøatùm léèiva a veterinární pøípravky, jejichž výdej je vázán na pøedpis veterinárního lékaøe, jen s jeho souhlasem a podle jeho pokynù. V pøípadì veterinárního zákona je uvažováno o ochranì zdraví zvíøete, ale pøedevším o ochranì spotøebitele. Veterinární podmínky pro rozmnožování zvířat Veterinární zákon ukládá chovateli, vèetnì chovatele psa, i dodržení specifických veterinárních podmínek pøi rozmnožování zvíøat. K inseminaci, pøenosu embryí a pøirozené plemenitbì lze používat jen zvíøata, která podle výsledkù vyšetøení splòují podmínky dané veterinárním zákonem, zákonem o šlechtìní, plemenitbì a evidenci hospodáøských zvíøat, zákonem na ochranu zvíøat, atd. Veterinární zákon v souladu s dalšími pøedpisy ukládá chovateli, který hodlá použít zvíøata k pokusùm, povinnost požádat krajskou veterinární správu (dále jen KVS ) o stanovení podmínek veterinární péèe k jejich provádìní. Uvedené opatøení je dalším omezením, které má zabránit provádìní pokusù na zvíøatech v nevhodných podmínkách. Další povinnosti chovatelů Veterinární zákon ukládá další povinnosti zejména chovatelùm hospodáøských zvíøat s tím, že ostatní chovatelé je musí plnit pøimìøenì, napøíklad: umožnit provádìní veterinární kontroly zdraví, dìdiènosti zdraví a hygieny plemenitby, zabezpeèit pravidelné èištìní, dezinfekci, deratizaci a dezinsekci stájí, prostorù a zaøízení, v nichž jsou chována zvíøata, jakož i èištìní a dezinfekci technologických zaøízení, dopravních prostøedkù, strojù, nástrojù, náøadí, pracovních pomùcek, atd., pøicházejících do styku se zvíøaty, dbát o øádnou funkci zaøízení sloužících k ochranì proti nákazám zvíøat (napø. dezinfekèní prostøedky na výstavách), používat k napájení zvíøat vodu, která neohrožuje zdravotní stav zvíøat a zdravotní nezávadnost jejich produktù, a ke krmení zvíøat jen zdravotnì nezávadná krmiva, kuchyòské a jiné potravináøské odpady zkrmovat pouze ošetøené zpùsobem stanoveným krajskou veterinární správou (autoøi nedoporuèují vùbec je psùm zkrmovat), zajistit, aby práce pøi ošetøování zvíøat a získávání jejich produktù vykonávaly pouze osoby zpùsobilé k takové èinnosti. Ochrana proti nákazám Zákon vyjmenovává nebezpeèné nákazy zvíøat (napø. antrax, tuberkulóza, brucelóza, salmonelóza,vzteklina). Chovatel, jím zamìstnávané osoby pøi chovu, pøepravì, svodu a prodeji zvíøat, jakož i další osoby, které pøicházejí do styku se zvíøaty a živoèišnými produkty a které vzhledem ke svému povolání, kvalifikaci a zkušenostem mohou rozpoznat pøíznaky nasvìdèující podezøení z výskytu nebezpeèné nákazy, jsou povinni neprodlenì uvìdomit okresní veterinární správu nebo zajistit její uvìdomìní o tomto podezøení. Chovatel, na jehož zvíøatech se projevují pøíznaky nasvìdèující podezøení z výskytu nebezpeèné nákazy, je povinen do pøíchodu úøedního veterinárního lékaøe zejména zajistit, aby podezøelá zvíøata neopustila svá stanovištì, dále zajistit, aby pøedmìty, které mohou být nositeli pùvodcù nákaz, nebyly vynášeny nebo vyváženy a používány jinde, pøípadnì aby osoby, které ošetøují podezøelá zvíøata, nepøicházely do styku s jinými zvíøaty a aby do prostorù sloužících chovu podezøelých zvíøat nevstupovaly jiné osoby bez vážného dùvodu. Po pøíchodu úøedního veterinárního lékaøe postupuje chovatel podle jeho pokynù a pouèení. Krajská veterinární správa, které bylo oznámeno podezøení z výskytu nákazy nebo je zjistila pøi plnìní svých úkolù, vyšetøí podezøelá zvíøata, provìøí neodkladná opatøení uèinìná chovatelem a podle potøeby stanoví další opatøení. Byl-li potvrzen výskyt nebezpeèné nákazy anebo hrozí-li nebezpeèí jejího šíøení, naøídí pøíslušný orgán ochranná a zdolávací opatøení. Zvláštní ochrana proti vzteklině Zejména chovatelùm psù, ale i dalších šelem, je uloženo nìkolik speciálních povinností pøedevším zajistit, aby byli psi a nìkterá další zvíøata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna, ve stáøí od 3 mìsícù do 6 mìsícù a poté vždy jednou za rok oèkováni proti vzteklinì. V pøípadì, že uvedené zvíøe poranilo èlovìka nebo s ním pøišlo do pøímého kontaktu zpùsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezøení z onemocnìní vzteklinou, musí zajistit, aby zvíøe bylo neprodlenì veterinárnì vyšetøeno. Novì je pak uvedena povinnost uchovávat doklad o tomto oèkování po dobu nejménì jednoho roku a na požádání jej pøedložit orgánùm vykonávajícím státní veterinární dozor. Nedodržení této povinnosti je sankcionováno pokutou. V pøípadì poranìní èlovìka je nezbytné vždy zajistit identitu zvíøete nebo zvíøe samé k dalšímu vyšetøení. K veterinárnímu klinickému vyšetøení se pøedvádí zvíøe neprodlenì, tj. v den, kdy poranilo èlovìka, a následnì pátý den, nestanoví-li orgány veterinární správy jinak. Pokud chovatel psa nesplní uvedenou povinnost, je to nutné ohlásit pøíslušné krajské veterinární správì, která ve správním øízení spoleènì s Policií ÈR provede další opatøení (pøedvedení chovatele). Pokud zvíøe, které poranilo, bylo usmrceno, je nezbytné zajistit jeho laboratorní vyšetøení na vzteklinu, které provádìjí specializované laboratoøe Státních veterinárních ústavù v Liberci (NRL), Praze a Olomouci. Vzorky je tøeba dopravit poslem. Poranìnému je tøeba poskytnout první pomoc a neodkladnì vždy zabezpeèit lékaøské ošetøení. Odchyt toulavých a opuštěných zvířat Osoba, jíž byl povolen výkon asanaèní èinnosti odchyt toulavých psù a koèek, provádí v rámci ochranných a zdolávacích opatøení odchyt toulavých psù a koèek, 41

3 popøípadì i jiných, na nebezpeènou nákazu vnímavých zvíøat v místì a dobì naøízení zákazu volného pohybu zvíøat. Na žádost obecního úøadu, Policie Èeské republiky nebo obecní policie a v souèinnosti s nimi provádí rovnìž odchyt toulavých psù a koèek a jejich umístìní v karanténì, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvíøat, popøípadì v jiném veøejném zájmu. Uvedená osoba odchycené zvíøe: a) vydá chovateli, který je povinen 1. držet toto zvíøe podle pokynù krajské veterinární správy po nezbytnì nutnou dobu v karanténì, 2. nahradit náklady vynaložené na odchyt a doèasnou péèi o zvíøe, b) utratí, rozhodne-li tak krajská veterinární správa z nákazových nebo diagnostických dùvodù, vyžadujeli to povaha nebezpeèné nákazy a okolnosti pøípadu; náklady na utracení zvíøete hradí stát. Není-li znám chovatel, jemuž by mìlo být odchycené zvíøe vráceno, anebo nelze-li je vrátit chovateli z jiného dùvodu, osoba uvedená v odstavci 1 odchycené zvíøe: a) nabídne obèanskému sdružení, jež se podílí na plnìní úkolù ochrany zvíøat, b) umístí v útulku pro odchycená a opuštìná zvíøata. Odchyt toulavých psù a koèek, popøípadì i jiných zvíøat mùže provádìt fyzická osoba, která absolvovala odborný kurs pro odchyt toulavých zvíøat a zacházení s nimi, s úspìchem složila závìreènou zkoušku pøed komisí krajské veterinární správy a získala tak osvìdèení, jež ji opravòuje k výkonu této èinnosti. Absolvování kursu je vhodné i pro osoby, které vedou nebo provádìjí èinnost v útulcích pro zvíøata v nouzi. Opatření při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci V novele je uvedeno, že ke speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle veterinárního zákona, jíž se rozumí odborná èinnost cílená na zneškodòování pùvodcù nákaz a jejich pøenašeèù, z nákazového a hygienického hlediska škodlivých èlenovcù, hlodavcù a jiných živoèichù, mohou být používány jen dezinfekèní, dezinsekèní a deratizaèní pøípravky schválené podle tohoto zákona nebo zvláštních právních pøedpisù (napø. zákon o veøejném zdraví); musí být dodržovány návody dané výrobci tìchto pøípravkù. Toto ustanovení má význam pro ochranu životního prostøedí, tak i ochranu zdraví zvíøat. Mimo cíleného úèinku, mohou totiž mít dezinfekèní, dezinsekèní a deratizaèní pøípravky, pokud se použijí nesprávnì, tj. napøíklad ve vyšších než návodem stanovených koncentrací, na nevhodných místech nebo v rozporem s urèením návodu za pøítomnosti zvíøat, negativní dopady. Proto opakujeme, že je tøeba postupovat vždy podle návodu, který je k nim stanoven, nedoporuèujeme používat prostøedky neznámého pùvodù, staré s prošlou expiraèní dobou, atd. Veterinární podmínky vnitrostátní přepravy zvířat a cestování s nimi na území ČR Uvedená ustanovení se vztahují k veterinárním podmínkám pro pøemístìní a vnitrostátní pøepravu zvíøat. Není-li stanoveno jinak, musí mít chovatel psa, jde-li o pøemístìní mimo územní obvod kraje, veterinární osvìdèení (nebo jiný zákonem stanovený dokument oèkovací prùkaz, Pet pasport, viz dále) k pøemístìní: hospodáøského zvíøete urèeného k dalšímu chovu (tedy i psù, pokud jsou k takovým úèelùm využíváni), pokusného psa (laboratorní psi musí být podle zákona na ochranu zvíøat tetováním oznaèeni symbolem zemì CZ, písmeny LA /Laboratory Animal/, kódem chovu a pøidìleným evidovaným èíslem), psa úèastnícího se svodu zvíøat, psa zoologické zahrady nebo cirkusu. Veterinární osvìdèení, které osvìdèuje údaje, které se týkají identifikace zvíøete, jeho zdravotního stavu, nákazové situace v chovu a nákazové situace v okrese, vydává místnì pøíslušný inspektorát krajské veterinární správy na žádost chovatele. Vydání osvìdèení je zpoplatnìno podle zákona o poplatcích. K žádosti o vydání veterinárního osvìdèení chovatel v pøípadech, kdy to zákon požaduje, pøikládá zdravotní potvrzení. Toto zdravotní potvrzení vystaví na požádání chovatele a po prohlídce zvíøete soukromý veterinární lékaø. Veterinární osvìdèení ani zdravotní potvrzení se nevyžaduje k pøemístìní psù a koèek, pokud jsou tato zvíøata provázena oèkovacím prùkazem obsahujícím záznam, že zvíøe bylo v dobì od 30 dnù do jednoho roku pøed pøemístìním oèkováno proti vzteklinì. Jde-li o pøemístìní k úèasti na svodu zvíøat mimo územní obvod kraje, musí být i údaje uvedené v oèkovacím prùkazu doplnìny zdravotním potvrzení vydaným v posledních 3 dnech. Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí Pro chovatele psù je dùležité znát i základní veterinární podmínky dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží ze tøetích zemí. K dovozu, jakož i k tranzitu veterinárního zboží (tedy i psa v komerèním obchodním styku, pokusného psa nebo krmiv pro psy apod.), se vyžaduje stanovení veterinárních podmínek dovozu nebo tranzitu Státní veterinární správou a veterinární osvìdèení vystavené úøedním veterinárním lékaøem zemì pùvodu zboží. K vývozu veterinárního zboží, vèetnì psù využívaných ke komerèním nebo pokusným úèelùm, se vyžaduje veterinární osvìdèení vystavené krajskou veterinární správou místa pùvodu zboží, jsou-li dovážející nebo tranzitní zemí stanoveny veterinární podmínky jeho dovozu nebo tranzitu. Nestanoví-li zvláštní právní pøedpisy jinak, uskuteèòuje se doprava komerènì dováženého, vyváženého a prováženého veterinárního zboží pøes hranice ES jen pøes celní pøechody, popøípadì jiná místa, ve kterých je kontrolní stanovištì (dále jen pohranièní veterinární stanice ). V tìchto místech se provádí pohranièní veterinární kontrola dováženého a prováženého veterinárního zboží. Dovozce je povinen pøiložit k žádosti o stanovení veterinárních podmínek dovozu doklad o souhlasu veterinárního úøadu (v našem pøípadì KVS) místa urèení s pøedpokládaným místem a zpùsobem karantény dovezených zvíøat nebo skladování živoèišných produktù a krmiv, Veterinární podmínky dovozu veterinárního zboží a tranzitu zvíøat se stanoví se zøetelem na nákazovou situaci v zemi pùvodu zboží (pøi mimoøádných opatøeních pøi výskytu nákaz je možné jej zakázat). K pøepravì veterinárního zboží pøi dovozu, vývozu a tranzitu mohou být použity jen takové dopravní prostøedky, zaøízení a obaly, které odpovídají veterinárním požadavkùm stanoveným pro vnitrostátní pøepravu zboží téhož druhu. Napájení 42

4 VETERINÁRNÍ LÉKAØ ROÈNÍK ÈÍSLO 1 Ukázka z knihy a krmení zvíøat ve vstupních a výstupních místech, popøípadì i na jiných místech v prùbìhu pøepravy musí být provedeno tak, aby pøepravovaná zvíøata nebyla v pøímém ani nepøímém styku s tuzemskými zvíøaty. Prostředky pro přepravu zvířat Zákon dále uvádí, že k pøepravì zvíøat lze používat jen prostøedky a zaøízení (napø. schrány, kontejnery apod.), které odpovídají svou konstrukcí, uspoøádáním a vybavením požadavkùm na pøepravu zvíøat pøíslušného druhu, nepoškozují jejich zdraví, nepùsobí jim bolest a utrpení, brání jim v úniku nebo vypadnutí a chrání je proti nepøíznivým povìtrnostním vlivùm. Souèasnì jsou zabezpeèeny proti vypadávání nebo vytékání vody, krmiva, steliva, výkalù a jiných odpadù a byly pøed pøepravou a po jejím skonèení vyèištìny a dezinfikovány. Zvíøata lze pøepravovat, jen jsou-li zpùsobilá k pøepravì, a to zejména s ohledem na jejich zdravotní stav; to neplatí, jde-li o pøepravu zvíøat k léèení. Zvíøatùm, která v prùbìhu pøepravy onemocnìla nebo byla poranìna, musí být poskytnuta první pomoc ihned, jakmile to okolnosti dovolí. Veterinární podmínky pro svody zvířat bonitace, výstavy, soutěže apod. Svodem zvíøat se rozumí soustøedìní zvíøat z rùzných chovù na urèeném místì a k urèenému úèelu, zejména trh se zvíøaty, výstava nebo pøehlídka zvíøat, zkoušky zvíøat a chovatelské soutìže. Svod zvíøat lze poøádat jen pod veterinárním dozorem. Poøadatel svodu zvíøat je povinen pøed podáním žádosti o povolení konání svodu požádat pøíslušný orgán veterinární správy, aby urèil veterinární podmínky pro konání svodu, a zajistit jejich dodržování. Pro psy, kteøí se úèastní svodu, se ve veterinárních podmínkách stanovuje, že se musí jednat o zvíøata klinicky zdravá, provázená dokladem o oèkování proti vzteklinì, obvykle oèkovaná proti psince, virovému zánìtu jater psù (HCC), parvovirovému zánìtu støev psù, pøípadnì leptospiróze nebo dalším nákazám podle aktuální nákazové situace. V nìkterých pøípadech je požadováno doložení negativního výsledku pøi laboratorním vyšetøení trusu. Kapitola 3. Pes a právo myslivosti Vztah myslivosti, respektive jejích vykonavatelù myslivcù ke psùm pochopíme, pokud vyjdeme ze zásad této èinnosti, které jsou upraveny zákonem è. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Myslivost je soubor èinností provádìných v pøírodì ve vztahu k volnì žijící zvìøi jako souèásti ekosystému a spolková èinnost smìøující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvykù jako èeského národního kulturního dìdictví. Ochranou myslivosti se pak rozumí ochrana zvìøe pøed nepøíznivými vlivy prostøedí, pøed nakažlivými nemocemi, škodlivými zásahy lidí a pøed volnì pobíhajícími domácími zvíøaty, ochrana životních podmínek zvìøe, zajištìní klidu v honitbì a ochrana mysliveckého zaøízeni. Psi a myslivost Lov zvìøe smí být provádìn jen zpùsobem odpovídajícím zásadám øádného výkonu práva myslivosti, ochrany zvìøe a ochrany pøírody. Pokud jsou stanoveny povolené zpùsoby lovu, jsou v souladu se zákonem na ochranu zvíøat. Podle 44 zákona o myslivosti je uživatel honitby povinen používat pøi výkonu práva myslivosti lovecky upotøebitelného psa. Jak jsme již uvedli, v souladu s uvedenými ustanoveními je i to, že je zakázáno používat psù, kromì nízkonohých (kohoutková výška do 55 cm), ke štvaní zvìøe. Pøedpisy o myslivosti pak velice preciznì upravují podmínky používání lovecky upotøebitelných psù, jejich kvalifikaci a jejich poèet v honitbách. Kvalifikace se zamìøuje zejména na schopnost vyhledat, dohledat a pøinést postøelenou nebo jiným zpùsobem zranìnou drobnou zvìø, dosledovat zvìø spárkatou, nebo pro lov pod zemí. Zpùsobilost psa se prokazuje pøi zkouškách, kterých se mohou zúèastnit pouze psi loveckého plemene s prùkazem pùvodu Mezinárodní kynologické federace po dosažení vìku minimálnì 10 mìsícù. Tyto zkoušky provádìjí osoby povìøené Ministerstvem zemìdìlství, které vydává i osvìdèení o prokázání této zpùsobilosti psem. Ochrana zvěře Pokud vycházíme z ustanovení, že ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvìøe, a dále z ustanovení 10 odst. 1, které zakazuje vlastníkùm nechat volnì pobíhat psy a koèky v honitbì, vyvodíme, že povinnosti v ochranì zvìøe jsou ukládány nejen uživatelùm honiteb, ale v daném pøípadì i ostatním osobám. Mùžeme dále konstatovat, že majitelé psù, kteøí je nechávají toulat v honitbì bez dozoru, porušují povinnost upravenou mysliveckým zákonem, ale i zákonem na ochranu zvíøat ( 13 odst. 1), který ukládá uèinit opatøení proti úniku zvíøat v zájmových chovech. Myslivecká stráž Zákon o myslivosti stanoví pro zabezpeèení podmínky na ochranu myslivosti ustavení myslivecké stráže. Osoby ve výkonu této stráže mají statut veøejného èinitele. Výkon èinnosti myslivecké stráže je z pohledu obecné ochrany zvíøat významný vzhledem k trestnému èinu pytláctví ( 178a trestního zákona). Pro výkon èinnosti myslivecké stráže ve vztahu k ostatním osobám je mimo jiné významné, že stráž je povinna pøi výkonu èinnosti prokázat se prùkazem a nosit služební odznak. Z øady práv této stráže považujeme za významné uvést, že myslivecká stráž je oprávnìna zejména: Zadržet ke zjištìní osobu, kterou pøistihne pøi neoprávnìném lovu nebo pøi èinnosti zákonem o myslivosti zakázané. Pøi této pøíležitosti pøistiženým osobám mùže odebrat zbranì, ale také loveckého psa, a vykázat je z honitby, a nejsou-li známy, odevzdat je policii. Pøistižené osoby jsou povinny uposlechnout. Naopak pohyb osob nesmí být omezován bezdùvodnì. Usmrcovat v honitbì psy, kteøí mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti vìtší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvìø; pokud je tato nemovitost umístìna na oploceném pozemku, poèítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnìní se nevztahuje na psy ovèáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranáøské a služební. 43

5 Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo koèku, je podle zákona povinna o tom neprodlenì informovat jejich vlastníka, pokud je známý, a sdìlit mu místo usmrcení zvíøete a popøípadì jej na místo doprovodit. Uvedené oprávnìní, pokud se týká usmrcování psù a koèek v honitbì, mùže provádìt podle 35 odst. 3 písm. e) zákona i myslivecký hospodáø. Musíme respektovat i to, že v honitbì, za kterou je považován extravilán (okolí sídelního útvaru), nelze opak volného pobíhání psù vyjádøit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím co venèení psù je možné provádìt na vodítku, nevystaèíme s ním pøi výcviku. Nelze urèit hranici, kdy je ještì pes cvièen a kdy již volnì pobíhá. Výcvik psù v honitbì bez dohody s jejím uživatelem proto považujeme za riskantní. Omezení pohybu psù a jejich vlastníkù s nimi je stanoveno zákonem a nelze je tedy posuzovat jako porušení základních lidských práv a osobních svobod uvedených v Listinì základních lidských práv a svobod, neboś i citovaná právní norma (Listina) takovýto zpùsob omezení práv a svobod zákonem pøipouští. Uveïme také, že zákon o myslivosti øeší pouze situaci s odebranou zbraní, která musí být odevzdána Policii ÈR, neøeší však, co se dìje s loveckým psem, kterého myslivecká stráž pøi zjištìném porušení zákona odebrala. Proto zøejmì ani v praxi není tento postup uplatòován. Dosavadní nízký stupeò informovanosti veøejnosti vede k tomu, že bohužel uvedené povinnosti vlastníkù psù a koèek nejsou dodržovány a že je roènì z tìchto dùvodù usmrceno nìkolik tisíc zvíøat, pøestože øada myslivcù øeší rozdílnì pøípady, kdy jde o známého soustavnì se toulajícího psa a kdy o psa, jehož držitel dosud nezná své povinnosti. Èastìjší jsou podle naší zkušenosti pøíklady klidného soužití chovatelù psù s myslivci založené na pøátelských vztazích a vzájemném respektu, které ovšem nejsou mediálnì zajímavé, proto se s nimi veøejnost tìžko seznamuje. Uvedenou publikaci si mùžete objednat na adrese: Nakladatelství LexisNexis CZ s. r. o., Limuzská 2110/8, Praha 10, tel: , fax: , 44

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

Smlouva o poskytování

Smlouva o poskytování Smlouva o poskytování služeb uzavrená v souladu s ustanovením 566 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen obchodní zákoník), ve znení pozdejších zmen a doplnku: "Provozování útulku pro psy

Více

" 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata

 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata " 17a Podmínky péče o pokusná zvířata (1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákonů č. 162/1993 Sb., č. 193/1994 Sb., č. 243/1997 Sb., č. 30/1998 Sb., č. 77/2004 Sb., č. 413/2005

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Dr. Peter Pastierik Mariánské Lázně,14.3.2013 Dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 246/1992 Sb.,

Více

Město Bojkovice. Opatření č.1/2015. Pravidla pro odchyt psů na území města Bojkovice

Město Bojkovice. Opatření č.1/2015. Pravidla pro odchyt psů na území města Bojkovice Město Bojkovice Opatření č.1/2015 Pravidla pro odchyt psů na území města Bojkovice I. Tato pravidla upravují postup města při odchytu psů na území města Bojkovice a pravidla pro následné zacházení s takto

Více

Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn:

Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn: Platné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, včetně schválených změn: Zdroj: PS http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=27349 Česká národní rada se

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností KYNOLOGIE I. - cvičení Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností Náplň cvičení z kynologie Doporučená literatura Vývoj a význam loveckých psů Současná organizace

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ ÚVOD Plemena teriérů a jezevčíků tvoří v české myslivecké kynologii složku, která se těší velkému zájmu myslivecké veřejnosti. Psi těchto plemen jsou inteligentní,

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nehvizdy se na svém zasedání dne 29.3.2012 usneslo na základě ust. 84 odst. 2, písm. h) a ust. 10 písm. d) zákona

Více

KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 PROGRAM:

KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 PROGRAM: KLUB CHOVATELŮ TERIERŮ ve spolupráci s ČMMJ, OMS PARDUBICE A MYSLIVECKÝM SDRUŽENÍM OSTŘETÍN POŘÁDÁ V SOBOTU 21.6.2014 se zadáváním titulů CCT a Klubový vítěz pro plemena Parson Russell Terrier a Jack Russell

Více

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013

Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Provozní řád honebního společenstva Určice-Myslejovice Platný od 1.4.2013 Honitba honebního společenstva HS Určice Myslejovice má výměru 2622 ha, z toho 256 ha lesa. Normované stavy zvěře jsou následující:

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Smluvní přepravní podmínky ODIS

Smluvní přepravní podmínky ODIS Smluvní přepravní podmínky ODIS Dopravci: Cestovní a dopravní kancelář Maxner (dále Maxner) České dráhy, a.s. (dále ČD) ČSAD Frýdek Místek a. s. (dále ČSAD F-M) ČSAD Havířov a. s. (dále ČSAD Havířov) ČSAD

Více

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 371/2006 Sb. (část) Změna: 371/2006 Sb. Změna: 146/2009 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů

Čl. 3 Pravidla pro pohyb psů M Ě S T O K O P Ř I V N I C E Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místních záležitostech veřejného pořádku Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 17. zasedání dne 27. června 2013 usneslo vydat podle

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. (dále jen DPKV) v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 74/2008-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

167/1998 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalích zákonů

167/1998 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalích zákonů 167/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalích zákonů Změna: 354/1999 Sb. Změna: 117/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 57/2001 Sb. Změna: 117/2000 Sb. (část)

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 4/2005

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 4/2005 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 4/25 Program ochrany zvířat -situacevroce Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 25 1 Státní veterinární správa České

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kladna vydává dne 31.1.2012 podle ustanovení 14, odstavce 2, zákona č. 565/1990

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem

ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem Příloha 12k nové právní předpisy aktualizováno 04. 12. 2015 1 ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem Ve smyslu požadavku 103, odst. 2, písm. c) zákona 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit

Více

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu Smluvní přepravní podmínky VATRA Bohemia, spol. s r.o. vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

ZKO Ostrava-Muglinov spoleènì se Záchrannou brigádou kynologù Moravskoslezského kraje poøádá kynologickou soutìž pro ozbrojené složky a pøíznivce služební kynologie. Závodu se mohou zúèastnit i neèlenové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úloha státní správy myslivosti v managementu populací zvěře Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži.

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437, (dále jen dopravce ), podle 1 zákona č. 266/1994

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 229/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o výrobě a distribuci léčiv Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle 114 odst. 2 a k provedení 63 odst. 1 a 6, 64 písm. j), k) a

Více

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY PŘERAVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DOPRAVA ZÁRUBA M&K S.R.O. POJMY, DEFINICE A ZKRATKY Pojmy a definice Veřejná drážní osobní doprava - činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí

Více

OBEC ZDIBY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ZDIBY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ZDIBY Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne 21.12.2011 usnesením č. 10/12/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce

Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Miletín schválilo dne 26.11.2003 vydat na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. i) a v souladu s ustanovením

Více

Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek

Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek Životní prostøedí, vìc veøejná Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek Tato publikace je urèena všem obèanùm a obèanským iniciativám, kterým není lhostejný stav

Více

Exposé. Autor: Prof. Dr. Hans Wunderlich

Exposé. Autor: Prof. Dr. Hans Wunderlich Exposé k postoji německého Svazu lovecky upotřebitelných psů týkajícího se výcviku a zkoušek lovecky upotřebitelných psů pro práci na černou zvěř v obůrkách s černou zvěří, které jsou zřízené a provozované

Více

OBEC Nižní Lhoty. Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012

OBEC Nižní Lhoty. Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012 OBEC Nižní Lhoty Obecně závazná vyhláška obce Nižní Lhoty č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Vyhláška o veřejném pořádku

Vyhláška o veřejném pořádku Vyhláška o veřejném pořádku Obecní zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec se na svém 2. zasedání dne 21.01.1992 podle zákona č. 367/90 Sb. 16 usneslo na této vyhlášce. Čl. 1 Základní ustanovení 1) Tato vyhláška

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary VI. ZÁPADOČESKÉ DERBY RETRIEVERŮ O POHÁR STAROSTY OBCE KYSELKA Klubové podzimní zkoušky

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Sešli jsme se k zhodnocení roku 2013, který nebyl pro drobnou zvěř rokem dobrým. Pozdní nástup jara s nízkými teplotami a četnými srážkami v době líhnutí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro OBCHOD VOJENSKÝM MATERIÁLEM NÁKUP A PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, USCHOVÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ,

Více

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád

Více

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory V současné době prochází Parlamentem České republiky a budou patrně schváleny a přijaty nové zdravotnické zákony.

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA Příloha č. 1 usn. ZM5 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 300. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 301. Vyhláška o stanovení

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY

O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ÈR O CESTOVÁNÍ SE ZVÍØATY PETR PEJCHAL, PETR MAJER Èas letních prázdnin a dovolených se již nezadržitelnì chýlí ke konci. Øada lidí však dnes za odpoèinkem èi poznáním

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011

M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011 M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011 O místních poplatcích Zastupitelstvo města Rotavy se na svém zasedání dne 18. 4. 2011, usnesením č. 71/11 se usneslo vydat na základě

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Výňatek z povinností vlastníka stavby vyplývajících ze Stavebního zákona č.183/2006 Sb.

Výňatek z povinností vlastníka stavby vyplývajících ze Stavebního zákona č.183/2006 Sb. Výňatek z povinností vlastníka stavby vyplývajících ze Stavebního zákona č.183/2006 Sb. 125 - Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření:

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření: Č. j.: SVS/2610/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE Sbírka zákonů č. 30 / 2014 Strana 253 30 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. února 2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti Vláda

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

Českomoravský klub chovatelů barvářů,

Českomoravský klub chovatelů barvářů, Českomoravský klub chovatelů barvářů, spádová oblast Šumperk - Jeseník si Vás dovoluje srdečně pozvat na III. ročník Soutěže barvářů o Moravský pohár Termín: 4. - 5. září 2009 Místo: Lipová - Lázně Centrum

Více