Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml."

Transkript

1 Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. Zkušený veterinář a právník, zabývající se dlouhodobě popisovanou problematikou, připravili již druhé, upravené a doplněné vydání úspěšné publikace, přinášející přehled vybraných ustanovení z nejrůznějších zákonů a vyhlášek (ochrana zvířat před týráním, veterinární předpisy, právo myslivosti, přestupky a správní poplatky, trestné činy při napadení psa člověkem, občanský zákoník), které by měli znát všichni chovatelé a majitelé psů, aby se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem. Nové vydání doplňuje v textu publikace změny v právních předpisech, k nimž došlo během dvou let od prvního vydání. edice Kapesní příručky Orac, 64 stran, brožovaná, 95 Kč UKÁZKA Z TEXTU PUBLIKACE Výňatek z kapitoly 2. Povinnosti vyplývající z veterinárního zákona Základní povinnosti chovatele při zajištění veterinární péče V 4 je uvedeno, že chovatel je povinen chovat zvíøata zpùsobem, v prostøedí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potøeby, fyziologické funkce a zdravotní stav. Jako podklad v územním, stavebním a kolaudaèním øízení, které se týká staveb a zaøízení, jež jsou urèeny k chovu zvíøat, k zacházení se živoèišnými produkty a krmivy nebo k ukládání, sbìru, svozu, neškodnému odstraòování a dalšímu zpracování konfiskátù živoèišného pùvodu, pokud jsou tyto èinnosti vykonávány podnikatelským zpùsobem, jakož i staveb, které budou používány jako útulek pro zvíøata, musí být vyžádán závazný posudek orgánu veterinární správy. Orgán pøíslušný rozhodnout ve vìci podle zvláštních právních pøedpisù (zákon è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu /stavební zákon/, ve znìní pozdìjších pøedpisù) nemùže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem. Již v pøedcházejících kapitolách pøi výkladu k zákonu na ochranu zvíøat jsme uvedli nìkteré skuteènosti, které souvisejí s chovem psù. Doplòme, že prostøedí, aś již se týká psa chovaného venku v boxu nebo volnì nebo v domácnosti, by mìlo splòovat základní zoohygienické požadavky. Ty jsou zamìøeny na èistotu prostøedí (pravidelný úklid), teplotu (nemìlo by docházet k nadmìrnému pùsobení chladu ani k pøehøátí), vlhkost (nadmìrná vlhkost snižuje izolaèní schopnosti srsti psa), pøípadnì proudìní vzduchu (nechovat zvíøata v prùvanu nebo bez možnosti chránit se pøed vìtrem). Nìkdy dochází k tomu, že èlovìk dostateènì nechápe podmínky prostøedí nebo neumí aplikovat zmìnìné podmínky chovu. Vìtšina chovatelù psù severských plemen uvádí, že jejich pes nepotøebuje ochranu pøed klimatickými vlivy, protože ve své domovinì pøežívá v pøírodì i pøi nízkých teplotách a mrazu. S tím je tøeba souhlasit potud, pokud si uvìdomíme, že v tìchto oblastech je za uvedených podmínek velmi nízká vlhkost vzduchu, pøi které se velmi dobøe uplatní ochranná termoizolaèní schopnost srsti psa. Stejné podmínky ovšem bývají u nás jen v zimì v zasnìžené horské krajinì. Naopak v období podzimu, deštivé zimy nebo jara je v našich podmínkách vzdušná vlhkost pomìrnì vysoká a tím se snižuje i ochranná schopnost navlhlé srsti psa. Vzhledem k tìmto zmìnìným pøírodním podmínkám by i pes severského typu mìl mít v takovém poèasí možnost chránit se pøed negativními klimatickými vlivy. Pokud je srst suchá nebo má možnost vyschnout, má dobrou izolaèní schopnost. Obdobných pøípadù by bylo možné uvést více. Napøíklad pokud je nezbytné vykoupat štìnì, je nutné po koupeli øádnì vysušit jeho srst. Pokud je ponecháme mokré, vystavujeme je riziku podchlazení a ztráty znaèného množství metabolické energie, tedy možnému stavu oslabení organismu a zvýšené vnímavosti k nákazám. Z této zkušenosti vychází i tradovaný zákaz koupání štìòat do urèitého vìku. Uvìdomme si, že i nám, pokud jsme napøíklad promoklí nebo zpocení, dlouhodobý pobyt v chladnu není pøíjemný a vysiluje nás. Umožnìní fyziologických funkcí se týká nejen pohybové aktivity (možnost volného pohybu, prostor pro odpoèinek minimálnì takový, aby pes mohl ležet a vstávat v pøirozené poloze a odpoèinout si), ale i uspokojení nárokù na potravu a pití, péèi o povrch tìla, uspokojení sociálních vjemù (pes je zvíøe skupinové smeèkové), pøípadnì péèe o mláïata apod. Chovatel je povinen podle veterinárního zákona sledovat zdravotní stav zvíøat, v odùvodnìných pøípadech jim vèas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc. Vycházíme z pøedpokladu, že ještì pøedtím, než je potøeba první pomoc poskytnout, by ten, kdo o zvíøe peèuje, mìl v tomto získat alespoò základní znalosti. Rovnìž s poskytnutím odborné péèe ve smyslu takto uložené povinnosti nelze zbyteènì otálet v pøípadech, kdy je nezbytná. Je pøirozené, že zákon stanoví jako povinnost chovateli bránit vzniku a šíøení nákaz a jiných onemocnìní zvíøat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základì k zdolávání nákaz nebo jiných onemocnìní 40

2 VETERINÁRNÍ LÉKAØ ROÈNÍK ÈÍSLO 1 Ukázka z knihy zvíøat. Z této povinnosti se vyvozuje nutnost provádìní ochranného oèkování, provádìní klinického vyšetøení a prokázání nákazové situace pøi vstupu psa na svod (výstava, bonitace apod.) nebo k veøejnému vystoupení. Chovatel je proto povinen poskytnout nezbytnou souèinnost a pomoc k provedení naøízeného vyšetøení, ochranného oèkování nebo jiného odborného veterinárního úkonu. Zákon o veterinární péèi stejnì jako zákon na ochranu zvíøat ( 4 písm. i/) ukládá chovateli povinnost podávat zvíøatùm léèiva a veterinární pøípravky, jejichž výdej je vázán na pøedpis veterinárního lékaøe, jen s jeho souhlasem a podle jeho pokynù. V pøípadì veterinárního zákona je uvažováno o ochranì zdraví zvíøete, ale pøedevším o ochranì spotøebitele. Veterinární podmínky pro rozmnožování zvířat Veterinární zákon ukládá chovateli, vèetnì chovatele psa, i dodržení specifických veterinárních podmínek pøi rozmnožování zvíøat. K inseminaci, pøenosu embryí a pøirozené plemenitbì lze používat jen zvíøata, která podle výsledkù vyšetøení splòují podmínky dané veterinárním zákonem, zákonem o šlechtìní, plemenitbì a evidenci hospodáøských zvíøat, zákonem na ochranu zvíøat, atd. Veterinární zákon v souladu s dalšími pøedpisy ukládá chovateli, který hodlá použít zvíøata k pokusùm, povinnost požádat krajskou veterinární správu (dále jen KVS ) o stanovení podmínek veterinární péèe k jejich provádìní. Uvedené opatøení je dalším omezením, které má zabránit provádìní pokusù na zvíøatech v nevhodných podmínkách. Další povinnosti chovatelů Veterinární zákon ukládá další povinnosti zejména chovatelùm hospodáøských zvíøat s tím, že ostatní chovatelé je musí plnit pøimìøenì, napøíklad: umožnit provádìní veterinární kontroly zdraví, dìdiènosti zdraví a hygieny plemenitby, zabezpeèit pravidelné èištìní, dezinfekci, deratizaci a dezinsekci stájí, prostorù a zaøízení, v nichž jsou chována zvíøata, jakož i èištìní a dezinfekci technologických zaøízení, dopravních prostøedkù, strojù, nástrojù, náøadí, pracovních pomùcek, atd., pøicházejících do styku se zvíøaty, dbát o øádnou funkci zaøízení sloužících k ochranì proti nákazám zvíøat (napø. dezinfekèní prostøedky na výstavách), používat k napájení zvíøat vodu, která neohrožuje zdravotní stav zvíøat a zdravotní nezávadnost jejich produktù, a ke krmení zvíøat jen zdravotnì nezávadná krmiva, kuchyòské a jiné potravináøské odpady zkrmovat pouze ošetøené zpùsobem stanoveným krajskou veterinární správou (autoøi nedoporuèují vùbec je psùm zkrmovat), zajistit, aby práce pøi ošetøování zvíøat a získávání jejich produktù vykonávaly pouze osoby zpùsobilé k takové èinnosti. Ochrana proti nákazám Zákon vyjmenovává nebezpeèné nákazy zvíøat (napø. antrax, tuberkulóza, brucelóza, salmonelóza,vzteklina). Chovatel, jím zamìstnávané osoby pøi chovu, pøepravì, svodu a prodeji zvíøat, jakož i další osoby, které pøicházejí do styku se zvíøaty a živoèišnými produkty a které vzhledem ke svému povolání, kvalifikaci a zkušenostem mohou rozpoznat pøíznaky nasvìdèující podezøení z výskytu nebezpeèné nákazy, jsou povinni neprodlenì uvìdomit okresní veterinární správu nebo zajistit její uvìdomìní o tomto podezøení. Chovatel, na jehož zvíøatech se projevují pøíznaky nasvìdèující podezøení z výskytu nebezpeèné nákazy, je povinen do pøíchodu úøedního veterinárního lékaøe zejména zajistit, aby podezøelá zvíøata neopustila svá stanovištì, dále zajistit, aby pøedmìty, které mohou být nositeli pùvodcù nákaz, nebyly vynášeny nebo vyváženy a používány jinde, pøípadnì aby osoby, které ošetøují podezøelá zvíøata, nepøicházely do styku s jinými zvíøaty a aby do prostorù sloužících chovu podezøelých zvíøat nevstupovaly jiné osoby bez vážného dùvodu. Po pøíchodu úøedního veterinárního lékaøe postupuje chovatel podle jeho pokynù a pouèení. Krajská veterinární správa, které bylo oznámeno podezøení z výskytu nákazy nebo je zjistila pøi plnìní svých úkolù, vyšetøí podezøelá zvíøata, provìøí neodkladná opatøení uèinìná chovatelem a podle potøeby stanoví další opatøení. Byl-li potvrzen výskyt nebezpeèné nákazy anebo hrozí-li nebezpeèí jejího šíøení, naøídí pøíslušný orgán ochranná a zdolávací opatøení. Zvláštní ochrana proti vzteklině Zejména chovatelùm psù, ale i dalších šelem, je uloženo nìkolik speciálních povinností pøedevším zajistit, aby byli psi a nìkterá další zvíøata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna, ve stáøí od 3 mìsícù do 6 mìsícù a poté vždy jednou za rok oèkováni proti vzteklinì. V pøípadì, že uvedené zvíøe poranilo èlovìka nebo s ním pøišlo do pøímého kontaktu zpùsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezøení z onemocnìní vzteklinou, musí zajistit, aby zvíøe bylo neprodlenì veterinárnì vyšetøeno. Novì je pak uvedena povinnost uchovávat doklad o tomto oèkování po dobu nejménì jednoho roku a na požádání jej pøedložit orgánùm vykonávajícím státní veterinární dozor. Nedodržení této povinnosti je sankcionováno pokutou. V pøípadì poranìní èlovìka je nezbytné vždy zajistit identitu zvíøete nebo zvíøe samé k dalšímu vyšetøení. K veterinárnímu klinickému vyšetøení se pøedvádí zvíøe neprodlenì, tj. v den, kdy poranilo èlovìka, a následnì pátý den, nestanoví-li orgány veterinární správy jinak. Pokud chovatel psa nesplní uvedenou povinnost, je to nutné ohlásit pøíslušné krajské veterinární správì, která ve správním øízení spoleènì s Policií ÈR provede další opatøení (pøedvedení chovatele). Pokud zvíøe, které poranilo, bylo usmrceno, je nezbytné zajistit jeho laboratorní vyšetøení na vzteklinu, které provádìjí specializované laboratoøe Státních veterinárních ústavù v Liberci (NRL), Praze a Olomouci. Vzorky je tøeba dopravit poslem. Poranìnému je tøeba poskytnout první pomoc a neodkladnì vždy zabezpeèit lékaøské ošetøení. Odchyt toulavých a opuštěných zvířat Osoba, jíž byl povolen výkon asanaèní èinnosti odchyt toulavých psù a koèek, provádí v rámci ochranných a zdolávacích opatøení odchyt toulavých psù a koèek, 41

3 popøípadì i jiných, na nebezpeènou nákazu vnímavých zvíøat v místì a dobì naøízení zákazu volného pohybu zvíøat. Na žádost obecního úøadu, Policie Èeské republiky nebo obecní policie a v souèinnosti s nimi provádí rovnìž odchyt toulavých psù a koèek a jejich umístìní v karanténì, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvíøat, popøípadì v jiném veøejném zájmu. Uvedená osoba odchycené zvíøe: a) vydá chovateli, který je povinen 1. držet toto zvíøe podle pokynù krajské veterinární správy po nezbytnì nutnou dobu v karanténì, 2. nahradit náklady vynaložené na odchyt a doèasnou péèi o zvíøe, b) utratí, rozhodne-li tak krajská veterinární správa z nákazových nebo diagnostických dùvodù, vyžadujeli to povaha nebezpeèné nákazy a okolnosti pøípadu; náklady na utracení zvíøete hradí stát. Není-li znám chovatel, jemuž by mìlo být odchycené zvíøe vráceno, anebo nelze-li je vrátit chovateli z jiného dùvodu, osoba uvedená v odstavci 1 odchycené zvíøe: a) nabídne obèanskému sdružení, jež se podílí na plnìní úkolù ochrany zvíøat, b) umístí v útulku pro odchycená a opuštìná zvíøata. Odchyt toulavých psù a koèek, popøípadì i jiných zvíøat mùže provádìt fyzická osoba, která absolvovala odborný kurs pro odchyt toulavých zvíøat a zacházení s nimi, s úspìchem složila závìreènou zkoušku pøed komisí krajské veterinární správy a získala tak osvìdèení, jež ji opravòuje k výkonu této èinnosti. Absolvování kursu je vhodné i pro osoby, které vedou nebo provádìjí èinnost v útulcích pro zvíøata v nouzi. Opatření při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci V novele je uvedeno, že ke speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle veterinárního zákona, jíž se rozumí odborná èinnost cílená na zneškodòování pùvodcù nákaz a jejich pøenašeèù, z nákazového a hygienického hlediska škodlivých èlenovcù, hlodavcù a jiných živoèichù, mohou být používány jen dezinfekèní, dezinsekèní a deratizaèní pøípravky schválené podle tohoto zákona nebo zvláštních právních pøedpisù (napø. zákon o veøejném zdraví); musí být dodržovány návody dané výrobci tìchto pøípravkù. Toto ustanovení má význam pro ochranu životního prostøedí, tak i ochranu zdraví zvíøat. Mimo cíleného úèinku, mohou totiž mít dezinfekèní, dezinsekèní a deratizaèní pøípravky, pokud se použijí nesprávnì, tj. napøíklad ve vyšších než návodem stanovených koncentrací, na nevhodných místech nebo v rozporem s urèením návodu za pøítomnosti zvíøat, negativní dopady. Proto opakujeme, že je tøeba postupovat vždy podle návodu, který je k nim stanoven, nedoporuèujeme používat prostøedky neznámého pùvodù, staré s prošlou expiraèní dobou, atd. Veterinární podmínky vnitrostátní přepravy zvířat a cestování s nimi na území ČR Uvedená ustanovení se vztahují k veterinárním podmínkám pro pøemístìní a vnitrostátní pøepravu zvíøat. Není-li stanoveno jinak, musí mít chovatel psa, jde-li o pøemístìní mimo územní obvod kraje, veterinární osvìdèení (nebo jiný zákonem stanovený dokument oèkovací prùkaz, Pet pasport, viz dále) k pøemístìní: hospodáøského zvíøete urèeného k dalšímu chovu (tedy i psù, pokud jsou k takovým úèelùm využíváni), pokusného psa (laboratorní psi musí být podle zákona na ochranu zvíøat tetováním oznaèeni symbolem zemì CZ, písmeny LA /Laboratory Animal/, kódem chovu a pøidìleným evidovaným èíslem), psa úèastnícího se svodu zvíøat, psa zoologické zahrady nebo cirkusu. Veterinární osvìdèení, které osvìdèuje údaje, které se týkají identifikace zvíøete, jeho zdravotního stavu, nákazové situace v chovu a nákazové situace v okrese, vydává místnì pøíslušný inspektorát krajské veterinární správy na žádost chovatele. Vydání osvìdèení je zpoplatnìno podle zákona o poplatcích. K žádosti o vydání veterinárního osvìdèení chovatel v pøípadech, kdy to zákon požaduje, pøikládá zdravotní potvrzení. Toto zdravotní potvrzení vystaví na požádání chovatele a po prohlídce zvíøete soukromý veterinární lékaø. Veterinární osvìdèení ani zdravotní potvrzení se nevyžaduje k pøemístìní psù a koèek, pokud jsou tato zvíøata provázena oèkovacím prùkazem obsahujícím záznam, že zvíøe bylo v dobì od 30 dnù do jednoho roku pøed pøemístìním oèkováno proti vzteklinì. Jde-li o pøemístìní k úèasti na svodu zvíøat mimo územní obvod kraje, musí být i údaje uvedené v oèkovacím prùkazu doplnìny zdravotním potvrzení vydaným v posledních 3 dnech. Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů z třetích zemí a jejich vývoz do těchto zemí Pro chovatele psù je dùležité znát i základní veterinární podmínky dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží ze tøetích zemí. K dovozu, jakož i k tranzitu veterinárního zboží (tedy i psa v komerèním obchodním styku, pokusného psa nebo krmiv pro psy apod.), se vyžaduje stanovení veterinárních podmínek dovozu nebo tranzitu Státní veterinární správou a veterinární osvìdèení vystavené úøedním veterinárním lékaøem zemì pùvodu zboží. K vývozu veterinárního zboží, vèetnì psù využívaných ke komerèním nebo pokusným úèelùm, se vyžaduje veterinární osvìdèení vystavené krajskou veterinární správou místa pùvodu zboží, jsou-li dovážející nebo tranzitní zemí stanoveny veterinární podmínky jeho dovozu nebo tranzitu. Nestanoví-li zvláštní právní pøedpisy jinak, uskuteèòuje se doprava komerènì dováženého, vyváženého a prováženého veterinárního zboží pøes hranice ES jen pøes celní pøechody, popøípadì jiná místa, ve kterých je kontrolní stanovištì (dále jen pohranièní veterinární stanice ). V tìchto místech se provádí pohranièní veterinární kontrola dováženého a prováženého veterinárního zboží. Dovozce je povinen pøiložit k žádosti o stanovení veterinárních podmínek dovozu doklad o souhlasu veterinárního úøadu (v našem pøípadì KVS) místa urèení s pøedpokládaným místem a zpùsobem karantény dovezených zvíøat nebo skladování živoèišných produktù a krmiv, Veterinární podmínky dovozu veterinárního zboží a tranzitu zvíøat se stanoví se zøetelem na nákazovou situaci v zemi pùvodu zboží (pøi mimoøádných opatøeních pøi výskytu nákaz je možné jej zakázat). K pøepravì veterinárního zboží pøi dovozu, vývozu a tranzitu mohou být použity jen takové dopravní prostøedky, zaøízení a obaly, které odpovídají veterinárním požadavkùm stanoveným pro vnitrostátní pøepravu zboží téhož druhu. Napájení 42

4 VETERINÁRNÍ LÉKAØ ROÈNÍK ÈÍSLO 1 Ukázka z knihy a krmení zvíøat ve vstupních a výstupních místech, popøípadì i na jiných místech v prùbìhu pøepravy musí být provedeno tak, aby pøepravovaná zvíøata nebyla v pøímém ani nepøímém styku s tuzemskými zvíøaty. Prostředky pro přepravu zvířat Zákon dále uvádí, že k pøepravì zvíøat lze používat jen prostøedky a zaøízení (napø. schrány, kontejnery apod.), které odpovídají svou konstrukcí, uspoøádáním a vybavením požadavkùm na pøepravu zvíøat pøíslušného druhu, nepoškozují jejich zdraví, nepùsobí jim bolest a utrpení, brání jim v úniku nebo vypadnutí a chrání je proti nepøíznivým povìtrnostním vlivùm. Souèasnì jsou zabezpeèeny proti vypadávání nebo vytékání vody, krmiva, steliva, výkalù a jiných odpadù a byly pøed pøepravou a po jejím skonèení vyèištìny a dezinfikovány. Zvíøata lze pøepravovat, jen jsou-li zpùsobilá k pøepravì, a to zejména s ohledem na jejich zdravotní stav; to neplatí, jde-li o pøepravu zvíøat k léèení. Zvíøatùm, která v prùbìhu pøepravy onemocnìla nebo byla poranìna, musí být poskytnuta první pomoc ihned, jakmile to okolnosti dovolí. Veterinární podmínky pro svody zvířat bonitace, výstavy, soutěže apod. Svodem zvíøat se rozumí soustøedìní zvíøat z rùzných chovù na urèeném místì a k urèenému úèelu, zejména trh se zvíøaty, výstava nebo pøehlídka zvíøat, zkoušky zvíøat a chovatelské soutìže. Svod zvíøat lze poøádat jen pod veterinárním dozorem. Poøadatel svodu zvíøat je povinen pøed podáním žádosti o povolení konání svodu požádat pøíslušný orgán veterinární správy, aby urèil veterinární podmínky pro konání svodu, a zajistit jejich dodržování. Pro psy, kteøí se úèastní svodu, se ve veterinárních podmínkách stanovuje, že se musí jednat o zvíøata klinicky zdravá, provázená dokladem o oèkování proti vzteklinì, obvykle oèkovaná proti psince, virovému zánìtu jater psù (HCC), parvovirovému zánìtu støev psù, pøípadnì leptospiróze nebo dalším nákazám podle aktuální nákazové situace. V nìkterých pøípadech je požadováno doložení negativního výsledku pøi laboratorním vyšetøení trusu. Kapitola 3. Pes a právo myslivosti Vztah myslivosti, respektive jejích vykonavatelù myslivcù ke psùm pochopíme, pokud vyjdeme ze zásad této èinnosti, které jsou upraveny zákonem è. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Myslivost je soubor èinností provádìných v pøírodì ve vztahu k volnì žijící zvìøi jako souèásti ekosystému a spolková èinnost smìøující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvykù jako èeského národního kulturního dìdictví. Ochranou myslivosti se pak rozumí ochrana zvìøe pøed nepøíznivými vlivy prostøedí, pøed nakažlivými nemocemi, škodlivými zásahy lidí a pøed volnì pobíhajícími domácími zvíøaty, ochrana životních podmínek zvìøe, zajištìní klidu v honitbì a ochrana mysliveckého zaøízeni. Psi a myslivost Lov zvìøe smí být provádìn jen zpùsobem odpovídajícím zásadám øádného výkonu práva myslivosti, ochrany zvìøe a ochrany pøírody. Pokud jsou stanoveny povolené zpùsoby lovu, jsou v souladu se zákonem na ochranu zvíøat. Podle 44 zákona o myslivosti je uživatel honitby povinen používat pøi výkonu práva myslivosti lovecky upotøebitelného psa. Jak jsme již uvedli, v souladu s uvedenými ustanoveními je i to, že je zakázáno používat psù, kromì nízkonohých (kohoutková výška do 55 cm), ke štvaní zvìøe. Pøedpisy o myslivosti pak velice preciznì upravují podmínky používání lovecky upotøebitelných psù, jejich kvalifikaci a jejich poèet v honitbách. Kvalifikace se zamìøuje zejména na schopnost vyhledat, dohledat a pøinést postøelenou nebo jiným zpùsobem zranìnou drobnou zvìø, dosledovat zvìø spárkatou, nebo pro lov pod zemí. Zpùsobilost psa se prokazuje pøi zkouškách, kterých se mohou zúèastnit pouze psi loveckého plemene s prùkazem pùvodu Mezinárodní kynologické federace po dosažení vìku minimálnì 10 mìsícù. Tyto zkoušky provádìjí osoby povìøené Ministerstvem zemìdìlství, které vydává i osvìdèení o prokázání této zpùsobilosti psem. Ochrana zvěře Pokud vycházíme z ustanovení, že ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvìøe, a dále z ustanovení 10 odst. 1, které zakazuje vlastníkùm nechat volnì pobíhat psy a koèky v honitbì, vyvodíme, že povinnosti v ochranì zvìøe jsou ukládány nejen uživatelùm honiteb, ale v daném pøípadì i ostatním osobám. Mùžeme dále konstatovat, že majitelé psù, kteøí je nechávají toulat v honitbì bez dozoru, porušují povinnost upravenou mysliveckým zákonem, ale i zákonem na ochranu zvíøat ( 13 odst. 1), který ukládá uèinit opatøení proti úniku zvíøat v zájmových chovech. Myslivecká stráž Zákon o myslivosti stanoví pro zabezpeèení podmínky na ochranu myslivosti ustavení myslivecké stráže. Osoby ve výkonu této stráže mají statut veøejného èinitele. Výkon èinnosti myslivecké stráže je z pohledu obecné ochrany zvíøat významný vzhledem k trestnému èinu pytláctví ( 178a trestního zákona). Pro výkon èinnosti myslivecké stráže ve vztahu k ostatním osobám je mimo jiné významné, že stráž je povinna pøi výkonu èinnosti prokázat se prùkazem a nosit služební odznak. Z øady práv této stráže považujeme za významné uvést, že myslivecká stráž je oprávnìna zejména: Zadržet ke zjištìní osobu, kterou pøistihne pøi neoprávnìném lovu nebo pøi èinnosti zákonem o myslivosti zakázané. Pøi této pøíležitosti pøistiženým osobám mùže odebrat zbranì, ale také loveckého psa, a vykázat je z honitby, a nejsou-li známy, odevzdat je policii. Pøistižené osoby jsou povinny uposlechnout. Naopak pohyb osob nesmí být omezován bezdùvodnì. Usmrcovat v honitbì psy, kteøí mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti vìtší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvìø; pokud je tato nemovitost umístìna na oploceném pozemku, poèítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnìní se nevztahuje na psy ovèáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranáøské a služební. 43

5 Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo koèku, je podle zákona povinna o tom neprodlenì informovat jejich vlastníka, pokud je známý, a sdìlit mu místo usmrcení zvíøete a popøípadì jej na místo doprovodit. Uvedené oprávnìní, pokud se týká usmrcování psù a koèek v honitbì, mùže provádìt podle 35 odst. 3 písm. e) zákona i myslivecký hospodáø. Musíme respektovat i to, že v honitbì, za kterou je považován extravilán (okolí sídelního útvaru), nelze opak volného pobíhání psù vyjádøit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím co venèení psù je možné provádìt na vodítku, nevystaèíme s ním pøi výcviku. Nelze urèit hranici, kdy je ještì pes cvièen a kdy již volnì pobíhá. Výcvik psù v honitbì bez dohody s jejím uživatelem proto považujeme za riskantní. Omezení pohybu psù a jejich vlastníkù s nimi je stanoveno zákonem a nelze je tedy posuzovat jako porušení základních lidských práv a osobních svobod uvedených v Listinì základních lidských práv a svobod, neboś i citovaná právní norma (Listina) takovýto zpùsob omezení práv a svobod zákonem pøipouští. Uveïme také, že zákon o myslivosti øeší pouze situaci s odebranou zbraní, která musí být odevzdána Policii ÈR, neøeší však, co se dìje s loveckým psem, kterého myslivecká stráž pøi zjištìném porušení zákona odebrala. Proto zøejmì ani v praxi není tento postup uplatòován. Dosavadní nízký stupeò informovanosti veøejnosti vede k tomu, že bohužel uvedené povinnosti vlastníkù psù a koèek nejsou dodržovány a že je roènì z tìchto dùvodù usmrceno nìkolik tisíc zvíøat, pøestože øada myslivcù øeší rozdílnì pøípady, kdy jde o známého soustavnì se toulajícího psa a kdy o psa, jehož držitel dosud nezná své povinnosti. Èastìjší jsou podle naší zkušenosti pøíklady klidného soužití chovatelù psù s myslivci založené na pøátelských vztazích a vzájemném respektu, které ovšem nejsou mediálnì zajímavé, proto se s nimi veøejnost tìžko seznamuje. Uvedenou publikaci si mùžete objednat na adrese: Nakladatelství LexisNexis CZ s. r. o., Limuzská 2110/8, Praha 10, tel: , fax: , 44

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

NOVINKY MYSLIVECKÉ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY V ROCE 2014. RNDr. Jiří Zbořil

NOVINKY MYSLIVECKÉ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY V ROCE 2014. RNDr. Jiří Zbořil NOVINKY MYSLIVECKÉ A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY V ROCE 2014 RNDr. Jiří Zbořil OD 1.1.2014 NOVELA VYHLÁŠKY 245/2002 Sb. o dobách lovu NOVELA VYHLÁŠKY 244/2002 Sb. - HLAVA týkající se počtu lovecky upotřebitelných

Více

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo:

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: Myslivecký hospodář Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: je starší 21 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný je pojištěn má bydliště na území České republiky má platný lovecký lístek

Více

Zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematickyprehled/legislativa-mze_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html Zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 3 (1) Pro účely tohoto

Více

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II)

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) hospodářství - provoz Chovatel název (viz část I): Registrační číslo hospodářství: CZ.......... Název hospodářství: Obec: KÚ:

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád Dětenice 16. 5. 2013 Novela zákona č. 246/1992 Sb. Novela zákona č. 246/1992 Sb. (dále jen ZOZT

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu byl zpracován

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy

Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy Provozní řád útulku a odchytové a asanační služby pro opuštěné psy Vyhotoveno: Červen 2012 Vydal: Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Stránka 1 z 13 Část I. Základní ustanovení

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro živnost AKTUALIZACE

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro živnost AKTUALIZACE Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost OBCHOD SE ZVÍŘATY URČENÝMI PRO ZÁJMOVÉ CHOVY AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ S T A T U T MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ Při splnění podmínek se zadáním osvědčení o čekatelství mezinárodního šampiona práce (CACIT, res.cacit) a zadáním osvědčení

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při Ověření vrozených vlastností retrieverů byl zpracován a je určen pro Občanské sdružení

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3858 Sbírka zákonů č. 308 / 2011 Částka 108 308 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec pořádají 10. ročník mezinárodní soutěže alpských brakýřů jezevčíkovitých O POHÁR

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Nepřevázka. okres Mladá Boleslav. I. Základní ustanovení

Obec Nepřevázka. okres Mladá Boleslav. I. Základní ustanovení Obec Nepřevázka okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Nepřevázka č. 1/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Nepřevázka schválilo a vydává

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen?

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen? Za dobu co máme Vanilku a teď už i Angie se mne hodně lidí zeptalo: Proč si mám pořizovat psa s PP, když pes bez PP je levnější? Pokusím se Vám v následujících řádcích odpovědět na tuto otázku, ale i další,

Více

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce 1. Cíl programu Cílem Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, produkujících konzumní

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké

Více

ZÁKON č. 115/2000 Sb. ze dne 5. dubna 2000

ZÁKON č. 115/2000 Sb. ze dne 5. dubna 2000 ZÁKON č. 115/2000 Sb. ze dne 5. dubna 2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, jak vyplývá ze změn, provedených právními předpisy č.: 476/2001 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Zkouška způsobilosti záchranného psa varianta stopa RH-F E Zkouška záchranného stopování stupeň A RH-F

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ... MEMORIÁL JOSEFA LUXE Čl. 1 Název a sídlo chovatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

Smlouva o prodeji kotěte

Smlouva o prodeji kotěte Smlouva o prodeji kotěte č.: 1. Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Tel.: e-mail: dále jen chovatel, a 2. Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Tel.: e-mail: dále jen kupující, narozené dne:

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s. HELPPES Centrum výcviku psů pro postižené o. s. Mikovcova 9/531,120 00, Praha 2 mobil: 603/769 864 IČ: 26550105 DIČ: CZ26550105 Číslo účtu: 175188017/0300 www.helppes.cz info@helppes.cz Všechna práva vyhrazena

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456 ÁNAM PROŠKOLENÉ OSOBY O ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ VĚŘE 1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. NOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, NOJMO 123456 číslo 01 123456 24. 8. 09 VÝSLEDEK : * beze změn se změnami

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více