MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY"

Transkript

1 MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY Abstrakt D. Jandová 1, F. Jandoš 2, J. Kasl 1 1 ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, Plzeň, ČR, 2 ŠKODA STEEL s. r. o., Tylova 57, Plzeň, ČR Elekrolytická pipeta Elyana 230 je přenosné zařízení pro přípravu lokálních metalografických výbrusů na vzorcích v laboratorních podmínkách i na rozměrných výrobcích bez jejich porušení v provozních podmínkách. Je uveden popis zařízení a jeho konstrukčních zvláštností a jsou specifikovány jeho možnosti při operativní přípravě metalografických výbrusů pro potřeby světelné mikroskopie a při přípravě kvalitních metalografických výbrusů pro potřeby elektronové mikroskopie. Předloženy jsou příklady aplikace Elyany při výzkumu vlastností ocelí, při řešení příčin výrobních potíží a z oblasti pohavarijní diagnostiky. Abstract Electrolytic polisher Elyana 230 is a portable apparatus for the preparation of local metallographic samples in laboratory and/or industrial service conditions. The apparatus is described including design details and its possibilities are specified for preparations of metallographic samples used in light microscopy and for high-quality metallographic samples used for electron microscopy. Applications of polisher Elyana 230 in research, in solution of production problems and in damage diagnostics are shown. 1. ÚVOD Elyana 230 (obr. 1 a 2) je přenosné zařízení určené zejména k přípravě lokálních metalografických výbrusů elektrolyticky a k lokálnímu zlepšení kvality metalografických výbrusů připravených mechanickým leštěním. Je z kategorie elektrolytických leštiček - pipet, které se vyznačují malou vzdáleností anody od katody a rychlým odstraňováním povrchové vrstvy leštěného kovu [1], takže mohou být použity i bez kombinace s obvyklým metalografickým broušením přímo na mechanicky jemně opracovaném nebo uříznutém povrchu. Elyana 230 je určena především pro použití v laboratoři, ale lze ji jednoduše přizpůsobit i pro účely nedestruktivní metalografické kontroly ve výrobě či na stavbě. Elyana 230 není ale vhodná, jako ostatně elektrolytické leštění vůbec, pro přípravu metalografických výbrusů, na nichž mají být posuzovány vměstky a diskontinuity, např.trhliny, řediny apod. Elyana sestává z čerpacího agregátu, zdroje stejnosměrného proudu (je napájena ze sítě 230V), odnímatelného panelu s měřícími přístroji, leštící misky s pomocnou anodou a tělesa leštící pipety (obr.1). Čerpací agregát s elektrickým zdrojem jsou umístěny v novodurové kazetě s odnímatelnými čely a leštící miska s pomocnou anodou jsou do ní integrovány. Při obvyklém použití se metalografický vzorek nebo drobný výrobek klade na povrch pomocné 1

2 katody uvnitř leštící misky, lokální metalografický výbrus na povrchu větších předmětů lze připravit mimo Elyanu. a b Obr.1. Elyana 230: a) celkový pohled, b) pohled do pracovního prostoru. Fig. 1. Elyana 230: a) a general view, b) an operating space. Při leštění se postupuje tak, že se ústí pipety přiloží k povrchu leštěného předmětu ve vybrané lokalitě, když tento je v elektrickém okruhu zapojen jako anoda, uvede se v činnost čerpadlo, které vhání elektrolyt z reservoáru do prostoru tělesa pipety a tím mezi anodu a katodu a propojí se elektrický okruh leštění. Leštění se ukončí po zvolené době tím, že se nejprve vypne elektrický okruh leštění a po něm čerpadlo. Leštěný povrch se následně opláchne alkoholem a osuší. Lokální metalografický výbrus má tvar hvězdice s okrouhlou středovou plochou o průměru asi 6 mm (obr. 2). Obr. 2. Tvar elektrolyticky vyleštěné oblasti na jemně soustruženém povrchu součásti. Fig. 2. Shape of the electrolytic polished area on a fine turned surface of a component part. Pro leštění všech druhů ocelí, bílých litin, hliníku, niklu, titanu, zirkonia i případně dalších kovů a slitin, se v Elyaně předepisuje používat univerzální, za teploty místnosti pracující elektrolyt na bázi etylalkoholu (technický či syntetický líh, příp. benzinem denaturovaný etylalkohol) o chemickém složení: 1000 ml etylalkoholu, 50 ml kyseliny chloristé 60%, 15 ml koncentrované kyseliny dusičné. Doporučené leštící napětí je V. Jedinou náplní 200 ml tohoto elektrolytu lze připravit i několik desítek výbrusů. Uvedený elektrolyt je stabilní a lze ho proto dlouhodobě skladovat v zásobní lahvi i v zásobníku Elyany. 2

3 2. RUTINNÍ METALOGRAFICKÁ KONTROLA V LABORATOŘI SVĚTELNÉ MIKROSKOPIE V laboratoři může být Elyana používána v neustálé pohotovosti, tj. s náplní elektrolytu v zásobníku a kdykoliv připravena k rychlému zhotovení metalografického výbrusu. Leštěný povrch a plocha dosedající na pomocnou katodu musejí být jen metalicky čisté a metalografický výbrus pak lze připravit během několika sekund nebo desítek sekund. Operativní použití je jednou z velkých výhod Elyany. Použité konstrukční uspořádání katody v ústí pipety dovoluje Elyaně nejen kovový povrch leštit, ale také ho v silnější vrstvě vyhlazovat. V ojedinělých aplikacích tak Elyana není používána jen jako elektrolytická leštička, ale nahrazuje případně i mechanické broušení. Doba přípravy výbrusu Elyanou je pak závislá na výškových nerovnostech povrchu před elektrolytickým leštěním. Obvyklou přípravou metalografických vzorků mechanickým broušením se dosahuje zkrácení doby elektrolytického leštění. Z ekonomického hlediska jsou nejvýhodnější povrchy získané odříznutím vzorku rozbrušovacím kotoučem, čehož se využívá např. při rutinních přejímacích zkouškách výrobků, při nichž se požaduje prostá dokumentace mikrostruktury (např. ferit-perlit, sorbit, austenit). Výbrusy lze však připravovat i bez mechanického broušení, příp. až na površích jemně soustružených (obr.3). Informativní doby leštění ocelí v závislosti na kvalitě leštěného povrchu jsou uvedeny v tab. 1. Tab. 1. Informativní doby leštění oceli Elyanou 230 v závislosti na kvalitě povrchu. Table 1. Time of polishing using Elyana 230 in dependency of kind of surface. Kvalita povrchu Výbrus připravený mechanickým broušením a leštěním za použití metalografické techniky (elektrolytické doleštění) Povrch připravený na metalografických papírech různé zrnitosti Povrch připravený rozbroušením Povrch obroušený brusným kotoučem střední zrnitosti Povrch jemně soustružený Doba leštění 2 5 s s Asi 30 s s Asi 180 s 3. ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY MECHANICKY PŘIPRAVENÉHO METALOGRAFICKÉHO VÝBRUSU Nespokojenost s kvalitou mechanicky připraveného výbrusu může být řešena jeho elektrolytickým přeleštěním v Elyaně po dobu 2 až 5 sekund. Takové problémy existují s přípravou metalografických výbrusů např. feritických a austenitických ocelí, hliníku nebo jeho slitin nebo dalších měkkých kovů. Uspokojivé výsledky jsme zaznamenali např. i při zlepšování kvality metalografických výbrusů olova. Od elektrolytického přeleštění lze očekávat nejen odstranění Bailbyho vrstvy a rysek, ale také zvětšení kontrastu a kvality následně pořízených fotografií. Elektrolytické doleštění metalografických výbrusů jsme v minulosti zvlášť ocenili při dokumentaci počátečních stavů rekrystalizace austenitu [2] a při studiu substruktury ve feritických zrnech. 3

4 4. SPECIÁLNÍ POSTUPY PŘÍPRAVY VZORKŮ PRO SVĚTELNOU MIKROSKOPII Při elektrolytickém leštění dochází ke zvýšení proudové hustoty a nadprůměrně rychlému anodickému rozpouštění kovové matrice na okrajích všech diskontinuit a na rozhraní matrice s vyprecipitovanými fázemi. To je na jedné straně důvod, proč nelze elektrolyticky připravovat metalografické vzorky pro studium vad a vměstků, na druhé straně však je to ale výhoda, která umožňuje pod mikroskopem lépe zviditelnit přítomnost některých nekovových fází s rozměrem na hranici a pod hranicí rozlišovací schopnosti světelného mikroskopu. Na mechanicky připraveném výbrusu lze jemné částice vměstků, které máme na tomto místě na mysli, v neleptané i v leptaném stavu snadno přehlédnout. Při elektrolytickém leštění se následkem rychlého rozpouštění kovové matrice kolem jemných nekovových částic, např. nitridu hliníku nebo sulfidů manganu, vytváří prohlubenina, která tvoří kolem těchto vměstků okrajovou konturu a ta přispívá k tomu, že se takovéto částice pod světelným mikroskopem zdají být větší a lépe detekovatelné (obr. 3). Tato indikace je lépe než na mechanicky připravených výbrusech možná jen na elektrolyticky připravených výbrusech v neleptaném stavu, takže je třeba zajistit, aby se elektrolyticky připravený výbrus bezprostředně po skončení procesu leštění samovolně nenaleptal. Jde-li o oceli, pak je tato obava na místě proto, že používaný elektrolyt má podobné chemické účinky jako Nital. Aby se možnost naleptání výbrusu po skončení leštění potlačila nebo omezila, je třeba bezprostředně po skončení leštění lokálně připravený výbrus rychle, ještě na leštící misce Elyany, opláchnout vstříknutím dávky alkoholu na povrch výbrusu a rychle dokončit oplach vzorku s přebytkem alkoholu po jeho vyjmutí z misky. a b Obr. 3. Částice AlN zvýrazněné elektrolytickým leštěním povrchu výbrusu: a) snímek z metalografického mikroskopu při zvětšení 850, b) snímek z řádkovacího elektronového mikroskopu v modu odražených elektronů při zvětšení Fig. 3. Aluminium nitride particles revealed by electrolytic polishing of metallograpfic sample: a) light optical micrograph, magnification 850, b) scanning electron micrograph, mode of back scattered electrons, magnification S výhodou lze proto využít Elyany při potřebě prokázat počáteční stádium přehřátí ve struktuře konstrukčních ocelí, které se vyznačují zvýšenou koncentrací velmi jemných částic sulfidů manganu nebo nitridů hliníku na hranicích bývalých zrn austenitu [3]. Ze studie, která takový problém řešila a při níž se zjistilo, že přehřátí bylo způsobeno vyloučením částic nitridu hliníku, jsou obrázky 3 a 4. 4

5 METAL 2007 Obr. 4. Spektrum energiově disperzní rtg. mikroanalýzy z částic AlN na obr. 3. Fig. 4. Spectrum of energy dispersive X-ray microanalysis of ALN particles shown in fig. 3. Použití Elyany se ukázalo jako užitečné též při studiu kavitačního porušení svarových spojů podrobených dlouhodobým zkouškám tečení. Drobné kavity jsou na metalografických výbrusech připravených broušením a mechanickým leštěním obtížně pozorovatelné. Při elektrolytickém leštění se okraje kavit rychleji rozpouštějí než okolní kompaktní matrice. Kavity se poněkud zvětší a na pozadí mikrostruktury zvýrazněné elektrolytickým leštěním a následným leptáním jsou dobře pozorovatelné. Tato metoda přípravy vzorků není vhodná pro kvantitativní hodnocení kavitačního porušení, ale lze ji použít pro detekci kritických lokalit z hlediska creepového porušování ve strukturně heterogenních oblastech. Na obr. 5 jsou porovnány snímky okraje tepelně ovlivněné zóny (TOO) základního materiálu svarového spoje oceli 9Cr-1Mo na metalografickém výbrusu při použití pouze mechanického leštění a při použití elektrolytického leštění pomocí Elyany. ZM a ZM TOO ZM 500 µm b TOO ZM 500 µm Obr. 5. Okraj tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu (TOO ZM) svarového spoje oceli 9Cr-1Mo: a) mechanicky leštěno a leptáno ve Vilella-Bain, b) mechanicky a elektrolyticky leštěno a leptáno ve Vilella-Bain. Fig. 5. Marginal region of the heat affected zone (TOO ZM) of the weld joint of 9Cr-1Mo steel: a) after mechanical polishing and etching in Vilella-Bain, b) after mechanical and electolytic polishing and etching in Vilella Bain. 5

6 5. NEDESTRUKTIVNÍ METALOGRAFICKÁ KONTROLA Nedestruktivní metalografická kontrola je kontrolou mikrostruktury povrchu. V závislosti na stanoveném úkolu je třeba povrch posuzovaného dílu nebo polotovaru připravit více či méně hlubokým odbroušením povrchové vrstvy, ale je-li povrch kovově čistý, je možné lokální metalografický výbrus zhotovit i přímo na povrchu. Taková aplikace může připadat v úvahu např. při kontrole oduhličení nástrojů. Lokálně vyleštěná ploška přitom může být situována pod dna povrchových nerovností nebo se může dosáhnout vyleštění povrchu těchto nerovností. I když je pak povrch výbrusu velmi nerovný, metalograficky je čitelný. Nedestruktivní metalografickou kontrolu na malých dílech (např. velké šrouby, malé ojnice, vačkové hřídele, páky, ozubená kola ) je možné dělal přímo v misce Elyany (díl může i přes okraje misky přesahovat), větší díly je pak možné leštit v separátní misce postavené vedle Elyany. V aplikaci pro laboratorní využití je totiž Elyana 230 vybavena pipetou, která nepracuje s nuceným oběhem elektrolytu, takže ten při práci stéká z leštící misky zpět do zásobníku elektrolytu v novodurové kazetě nebo, probíhá-li leštění v separátní jímací misce vedle Elyany, shromažďuje se v ní a do zásobníku elektrolytu v kazetě se zpět přelévá. Elyana 230 ovšem může být vybavena i leštící pipetou s oběhem elektrolytu, která je konstruována speciálně pro nedestruktivní metalografii velkých výrobků. Ústí pipety, které se k výrobku přikládá, je v tomto případě spolehlivě utěsněno, takže elektrolyt přiváděný do prostoru mezi anodu a katodu se nuceně vrací zpět do zásobníku elektrolytu v novodurové kazetě. V takovém případě má lokální výbrus okrouhlý tvar o průměru 6 mm (obr.7). Obr. 6. Lokální výbrus na roztrženém tažném zařízení terénního automobilu Fig. 6. Polished area in an interrupted track device of jeep. Výbrus je možné prohlížet přímo přenosným mikroskopem nebo lze mikrostrukturu vyhodnotit za pomoci replikační techniky v laboratoři. Nedestruktivní metalografická kontrola velkých dílů se provádí nejčastěji v souvislosti s řešením příčiny obtížné obrobitelnosti, nerovnoměrné tvrdosti, tepelného ovlivnění, ověřování nepřítomnosti nežádoucích struktrurních fází (feritu nebo delta feritu), v posledním případě i jako součást přejímacích zkoušek apod. 6. ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE REPLIK V oblasti elektronové mikroskopie replik se vyžaduje příprava metalografických výbrusů na zvlášť vysoké úrovni. Nepřípustná je nejen deformace povrchové vrstvy výbrusu, ale 6

7 nežádoucí je také výskyt velmi tenkých pasivačních filmů oxidické povahy, které mohou být příčinou artefaktů a zkreslit obraz mikrostruktury při velkém zvětšení. Zatímco snadné odstranění Bailbyho vrstvy a rysek je při elektrolytickém leštění předností, možnost vzniku pasivačních filmů a strukturního mikroreliéfu vlivem rozdílných elektrochemických vlastností strukturních fází je hlavní nevýhodou této metody. Zkušenosti s více jak ročním používáním Elyany 230 při elektronové mikroskopii extrakčních uhlíkových replik ocelí ukazují, že jak tvorba strukturního mikroreliéfu, tak i pasivačních filmů je při přípravě metalografických výbrusů pro potřeby elektronové mikroskopie v přijatelném rozsahu, a že dokumentace mikrostruktur pořízená z replik sejmutých z metalografických výbrusů lokálně vyleštěných Elyanou 230 má potřebou vypovídací schopnost i estetickou kvalitu. Pro účely elektronové mikroskopie se metalografické výbrusy mechanicky leští a elektrolyticky dolešťují. Výše uvedený elektrolyt se osvědčil pro zhotovení replik nízkolegovaných i vysokochrómových martenzitických ocelí. Ukázalo se jako prospěšné použít pro přípravu elektrolytu čistý etylalkohol místo technického či denaturovaného lihu. Kvalita vyleštěného povrchu se zlepšila a prodloužila se i životnost elektrolytu. Optimálních výsledků bylo dosaženo při napětí 60 V a leštění po dobu 8 až 10 sekund. Při použití kratších dob leštění byly na replikách patrné otisky jemných rysek pozůstatku broušení metalografického výbrusu. Elektrolytické leštění je podmíněno vznikem viskózní vrstvičky na povrchu vzorku, která se tvoří při určité proudové hustotě a kterou lze u Elyany 230 dobře regulovat změnou rychlosti proudění elektrolytu. Leštění probíhalo nejlépe při proudu 1A. Extrakční uhlíkové repliky připravené pomocí Elyany byly použity např. ke studiu minoritních fází v mikrolegovaných ocelích [4]. Na replikách byl sledován též rozvoj precipitace v různých oblastech svarových spojů 9Cr-1Mo oceli během creepových expozic. Ukázalo se, že repliky jsou v porovnání s tenkými fóliemi vhodnější pro určování chemického složení částic pomocí EDX mikroanalýzy a skenovacího zařízení STEM [5]. 7. ZÁVĚR Byly popsány možnosti elektrolytické pipety Elyana 230 v metalografických laboratořích. Elyana 230 se jeví jako jednoduché, operativní a spolehlivé zařízení pro rychlou i kvalitní přípravu lokálních metalografických výbrusů, využitelné při rutinních laboratorních úlohách i při speciálních aplikacích včetně elektronové mikroskopie. Příspěvek vznikl na základě řešení projektu MPO TANDEM FT-TA3/083. Literatura [1] Jandoš F.: Freiberger Forschungshefte B, 141,1969, p.57. [2] Jandoš F., Mazanec K., Kasl J., Kuneš J.: Czechoslovak Journal of Physics, Vol. B 38, 1988, p.392. [3] Kasl J.: Tech. zpráva VYZ/TZ/52/071/04, ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., [4] Jandová D., Kasl J., Němeček S.: Microstructure and mechanical properties of low carbon manganese steel with microalloy additions of vanadium, niobium or titanium, Acta Metallurgica Slovaca, special issue of conf. Metallography 2007 (in print). [5] Jandová D., Kasl J.: Mikrostrukturní a fraktografický rozbor svarových spojů potrubí a litých desek z oceli P91. Výzk. zpráva VYZ 914/06, ŠKODA VÝZKUM, s.r.o.,

8 METAL 2007 a 1 µm c 1 µm e b 5 µm d 1µm f Obr. 7. Extrakční uhlíkové repliky ze svarového spoje potrubí žáropevné 9Cr-1Mo oceli: a) základní materiál, b), c), d) tepelně ovlivněná zóna základního materiálu (TOO ZM), e), f) EDX spektrum částic v TOO ZM. Fig. 7. Extraction carbon replicas of weld joint of 9Cr-1Mo steel: a) the base material, b), c), d) the heat affected zone, e), f) EDX spectrum of particles in the heat affected zone. 8

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT. SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY Martina Sosnová a - sosnova@kmm.zcu.cz. Antonín Kříž a

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování Článek byl napsán panem G. Vander Voort (Director of Research and Technology, Buehler Ltd.) a byl původně publikován v Buehler's Tech-Notes Volume 1, Issue 3 publikovaných firmou Buehler a je zde publikován

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

CHARAKTERIZACE MIKROSTRUKTURY OCELÍ POMOCÍ POMALÝCH A VELMI POMALÝCH ELEKTRONŮ

CHARAKTERIZACE MIKROSTRUKTURY OCELÍ POMOCÍ POMALÝCH A VELMI POMALÝCH ELEKTRONŮ CHARAKTERIZACE MIKROSTRUKTURY OCELÍ POMOCÍ POMALÝCH A VELMI POMALÝCH ELEKTRONŮ Aleš LIGAS 1, Jakub PIŇOS 1, Dagmar JANDOVÁ 2, Josef KASL 2, Šárka MIKMEKOVÁ 1 1 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.,

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ni-P ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc.

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc. Hutnické listy č./00, roč. LXIII Methods of Preparation of Based Alloys Metody přípravy slitin na bázi Ing. Petr Štěpán, Doc. Dr. Ing. Monika Losertová, Ing. Daniel Petlák, Prof. Ing. Drápala Jaromír,

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTREME DEFORMATION CONDITIONS ON METAL

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Michaela Kolnerová, Pavel Solfronk Katedra strojírenské technologie Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 Hnilica, F. a), Janík, V. a), Očenášek, V. b), Smola, B. c), Stulíková, I. c)

Více

Quantitative Results. 1000 Ni Cu Fe Ni. kev

Quantitative Results. 1000 Ni Cu Fe Ni. kev Hutnické listy č.1/21, roč. LXIII ISSN 18-869 slévárenství Vady u odlévaných automobilových pístů gravitačním litím do kovové formy Defects in Automotive Pistons Manufactured by Gravity Casting into Metal

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm]

Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm] zkušebnictví, měřictví, laboratorní metody Testování provozovaných svarových spojů ocelových konstrukcí Testing of the Exploited Weld Joints of Steel Structures Doc. Ing. Karel Matocha, CSc., MATERIÁLOVÝ

Více

SHAPE MEMORY ALLOYS (SMA) TVAROVÁ PAMĚŤ KOVŮ. Hurbánek R., Filípek J. ABSTRACT ABSTRAKT ÚVOD MATERIÁL A METODIKA

SHAPE MEMORY ALLOYS (SMA) TVAROVÁ PAMĚŤ KOVŮ. Hurbánek R., Filípek J. ABSTRACT ABSTRAKT ÚVOD MATERIÁL A METODIKA SHAPE MEMORY ALLOYS (SMA) TVAROVÁ PAMĚŤ KOVŮ Hurbánek R., Filípek J. Ústav environmentální techniky, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Elektronová mikroskopie. Metalografie

Elektronová mikroskopie. Metalografie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Ing. Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

DIAGNOSTICS OF MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALUMINIUM BASED ALLOYS SPECIMENS PROCESSED BY SPD TECHNOLOGY. Vít Michenka, Milan Gottwald

DIAGNOSTICS OF MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALUMINIUM BASED ALLOYS SPECIMENS PROCESSED BY SPD TECHNOLOGY. Vít Michenka, Milan Gottwald DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ VZORKŮ NA BÁZI Al SLITIN ZPRACOVANÝCH SPD TECHNOLOGIÍ DIAGNOSTICS OF MECHANICAL PROPERTIES OF AN ALUMINIUM BASED ALLOYS SPECIMENS PROCESSED BY SPD TECHNOLOGY Vít Michenka,

Více

ZINGA. systém studeného zinkování

ZINGA. systém studeného zinkování ZINGA systém studeného zinkování G zinkem je zavedený a osvědčený způsob ochrany ocele proti korozi. Zinkové nátěry sa aplikují na ocel z důvodu vytvoření katodické ochrany. Katodická ochrana vzniká tak,

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

Vliv pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi keramických filtrů při působení roztavené oceli Effect of Refractory Materials Porosity on Erosion and Corrosion of Ceramic Filters by Molten

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. 25.dny tepelného zpracování. s mezinárodní účastí. on Heat Treatment Association for the Heat Treatment of Metals Program 25.dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 25 th National Conference on Heat Treatment 25. - 27.11. 2014 25 27 November 2014 Jihlava, Czech Republic

Více

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka

Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie. Pavel Matějka Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie Pavel Matějka Elektronová mikroskopie a RTG spektroskopie 1. Elektronová mikroskopie 1. TEM transmisní elektronová mikroskopie 2. STEM řádkovací transmisní elektronová

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX ředstavujeme ové rohové frézy WIDIA 6800,, LX OVIA!...navržené speciálně pro urychlení operací při frézování čelní válcovou frézou! Hloubka řezu 7-17 mm! Široký rozsah nájezdových úhlů při sestupném frézování!

Více

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Studijní obor Materiálové inženýrství ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry

Více

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ.

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. EVALUATION OF MATERIAL PROPERTIES OF BOILER DRUM AFTER LONG SERVICE USING SMALL SPECIMEN TECHNIQUE Ladislav

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289 OBSAH Předmluva 5 1 Popis mikroskopu 13 1.1 Transmisní elektronový mikroskop 13 1.2 Rastrovací transmisní elektronový mikroskop 14 1.3 Vakuový systém 15 1.3.1 Rotační vývěvy 16 1.3.2 Difúzni vývěva 17

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread

Fasteners - Mechanical propertis of fasteners - Part 6: Nuts with specified proof load values - Fine pitch thread ČESKÁ NORMA ICS 21.060.20 Srpen 1997 Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí ČSN EN ISO 898-6

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

firemní dárky vánocní ˇ nabídka

firemní dárky vánocní ˇ nabídka Firemní dárky 2011 firemní dárky vánocní ˇ nabídka Pero je mocnější než meč! říká kardinál Richelieu v divadelní hře Edwarda Bulwer-Lyttona. A my dodáváme: proč tuto sílu nevyužít?! Zatímco meč do dnešních

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Obr. 3.1. Sférická varta spojky. Obr. 3.2. Vliv tvaru čočky na sférickou vadu

Obr. 3.1. Sférická varta spojky. Obr. 3.2. Vliv tvaru čočky na sférickou vadu Světelná mikroskopie 3.1 Princip metody Světelná mikroskopie je založena na zákonech optiky, která ve svém původním významu označuje část fyziky pojednávající o světle, jeho vlastnostech a chování. Nejprve

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

Program Letní školy SPM mikroskopie

Program Letní školy SPM mikroskopie Program Letní školy SPM mikroskopie Letní škola SPM mikroskopie je pořádána ve dnech 10-11. 6. 2013 v Brně firmou RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč za spoluúčasti Fakulty chemické VUT v Brně. 1. den - pondělí

Více

METODY STUDIA STRUKTURY

METODY STUDIA STRUKTURY + Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava METODY STUDIA STRUKTURY učební text Vlastimil Vodárek Ostrava 2012 Recenze: prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSC. Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Název: Metody

Více

EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S.

EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S. Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

APPLICATION OF LOW VOLTAGE SEM FOR STUDY OF BLASTED SURFACES

APPLICATION OF LOW VOLTAGE SEM FOR STUDY OF BLASTED SURFACES APPLICATION OF LOW VOLTAGE SEM FOR STUDY OF BLASTED SURFACES Aleš LIGAS 1, Šárka MIKMEKOVÁ 1, Dagmar DRAGANOVSKÁ 2 1 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno, ales.ligas@isibrno.cz

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Určování hustoty materiálů

Určování hustoty materiálů Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,

Více

NIS-Elements popis. a. NIS-Elements Documentation. b. NIS-Elements Basic Research

NIS-Elements popis. a. NIS-Elements Documentation. b. NIS-Elements Basic Research NIS-Elements popis a. NIS-Elements Documentation NIS-Elements Documentation nabízí uživatelům výrobků Nikonu i dalších výrobců ucelené řešení se zaměřením na barevnou dokumentaci, základní měření a dokumentaci

Více

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU Ondřej ČERNOHORSKÝ a,b, Karel ŽĎÁNSKÝ b, Jiří ZAVADIL b, Pavel KACEROVSKÝ b, Kateřina PIKSOVÁ a, Anton FOJTÍK

Více

ADY DOMENA BENEFIT TO CALIBRATION APPARATUS SERIES DOMENA

ADY DOMENA BENEFIT TO CALIBRATION APPARATUS SERIES DOMENA Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic PŘÍSPĚVEK KE KALIBRACI PŘÍSTROJŮŘADY DOMENA BENEFIT TO CALIBRATION

Více

Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů: Elektronová mikroskopie

Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů: Elektronová mikroskopie : Jitka Kopecká ÚVOD je užitečný nástroj k pozorování a pochopení nano a mikrosvěta. Nachází své uplatnění jak v teoretickém výzkumu, tak i v průmyslu (výroba polovodičových součástek, solárních panelů,

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více