Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH"

Transkript

1 Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL

2 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy síry 10 bodů 1. Síra je v 16. skupině PSP (též VI. A skupině), proto může nabývat oxidačních stavů v intervalu II až +VI. body. xidační stavy: a) S, ox. stav 0; b) S, ox. stav IV; c) CaS 4., ox. stav VI, dihydrát síranu vápenatého, sádrovec; d) FeS, ox. stav I, disulfid železnatý, pyrit, markazit; e) PbS, ox. stav II, sulfid olovnatý, galenit. za a) a b) 0,5 bodu, za c) d) 1 bod, celkem 4 body. Vyčíslené reakce: a) S + N S + N + 4, síra se oxiduje, b) 4 FeS + 11 Fe + 8 S, síra se oxiduje, c) K S + I K S KI, síra se oxiduje, d) 4 K S K S 4 + K S, síra se oxiduje i redukuje. za každou rovnici 0,5 bodu, za každé určení ox. nebo red. 0,5 bodu, celkem 4 body Úloha Sulfan a oxid siřičitý 10 bodů 1. Pach síry je způsobem oxidem siřičitým, který se uvolňuje pomalou oxidací síry na vzduchu i při pokojových teplotách. Při tření se zvyšuje rychlost oxidace, proto je zápach intenzivnější. za oxid siřičitý 1 bod. cystein methionin S N C S N. Dva sirné knoty představují g síry. Látkové množství spálené síry tedy je ms,000 g n S = = = 0,064 mol. M 1 S,060 g mol Spalování síry probíhá podle rovnice S + S. Látkové množství uvolněného S je tedy stejné, jako látkové množství spálené síry n = n 0,064 mol. S S = body Za normálních podmínek panujících v sudu je objem jednoho molu plynu (tedy S ) konstantní a roven molárnímu objemu V m =,4 dm mol 1. bjem uvolněného S je tedy 1

3 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 1 V S = ns Vm = 0,064 mol,4 dm mol = 1,98 dm. bjemový zlomek oxidu siřičitého ve stolitrovém sudu (V sud = 100 dm ) je pak V S 1,98 dm ϕ S = = = 0,0198 0,0140. V 100 dm sud Výpočet parciálního tlaku (1. varianta) Parciální tlak plynu v plynné směsi je dán součinem jeho objemového zlomku a celkového tlaku směsi (zde p celk = 1015 Pa) p = ϕ p = 0, Pa 1417 Pa. S S celk = Výpočet parciálního tlaku (. varianta) Parciální tlak plynu je takový tlak, který by plyn měl, pokud by v nádobě byl sám (ostatní složky plynné směsi by byly odstraněny). Proto jej při známém objemu nádoby, teplotě a látkovém množství plynu lze spočítat i ze stavové rovnice ideálního plynu, do které je nejlépe dosazovat v základních jednotkách (m, mol, teplota v K, R = 8,14 N m mol 1 K 1, tlak pak vyjde v jednotkách Pa). p V n RT p S sud = S n RT 0,064 mol 8,14 N m mol = = V 0,1m K 7,15 K 1 1 S S = sud 1417 Pa. bjemový zlomek oxidu siřičitého v sudu je 0,0140 (neboli 1,40 %) a jeho parciální tlak 1417 Pa. za správně určený objemový zlomek 4 body za správně určený parciální tlak body Úloha Kyselina sírová 10 bodů 1. Výroba kyseliny sírové: a) S + S, S + S S + S 4 1 bod b) xid vanadičný při oxidaci S na S. 0,5 bodu c) lavní důvody jsou dva: i. chemický zvýšení teploty sice urychlí oxidaci S na S, současně ale vede k posunu rovnováhy této exotermické reakce ve směru výchozích látek, snížil by se tedy výtěžek reakce body ii. ekonomický každé zvýšení teploty vede v průmyslovém měřítku k velmi citelnému prodražení výroby zvláště u takto objemné 0,5 bodu. lavním důvodem je skutečnost, že by oxid sírový reagoval s vodní parou (ještě nad hladinou vody, nebo lépe řečeno nad povrchem vodních kapiček v adsorbéru) za vzniku velmi stabilní mlhy (aerosolu) z kapiček S 4, která by unikala z výrobního zařízení. Při reakci s kyselinou sírovou se mlha netvoří (nad kapičkami konc. S 4 vodní pára prakticky není). body. V koncentrované kyselině sírové se železo tzv. pasivuje jeho povrch se pokrývá odolnou vrstvou, která brání další reakci. V tomto konkrétním případě je pasivující vrstva tvořena bezvodým síranem železnatým, který se v konc. kyselině sírové nerozpouští. za uvedení pasivace 1 bod, za uvedení FeS 4 1 bod

4 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 II. rganická chemie Úloha 1 Příprava a reakce alkenů 10 bodů 1. Činidla uvedených reakcí: a) C 5 Na nebo jakákoli jiná silná báze, b) Zn v ethanolu, c) S 4 nebo jakékoli jiné dehydratační činidlo ( P 4, P 5 ), d), Pd. 4 body. Produkty adičních reakcí. S C A B C D E elektrofilní adice radikálová adice elektrofilní adice elektrofilní adice elektrofilní adice 0,5 bodu za každou správnou strukturu (celkem,5 bodu) 0,5 bodu za určení typu reakce (celkem,5 bodu) Pravidlo vztahující se k regioselektivitě elektrofilních adicí se nazývá Markovnikovovo pravidlo. 1 bod Úloha zonolýza 15 bodů 1. C 0,5 bodu.. A + B C 7 1 bod formaldehyd butanal C + D C 7 methanová kyselina (kyselina mravenčí) 4. -methylbuta-1,-dien; butanová kyselina (kyselina máselná) 0,5 bodu za každý název, 0,5 bodu za každý vzorec (celkem 4 body) 1 bod C C 5. (E)-,7-dimethylokta-,6-dien-1-ol 1,5 bodu

5 Řešení školního kola Ch kat. B 010/ Zn, kys. octová C 1.. Zn, kys. octová C C C C C 1.. Zn, kys. octová 1.. Zn, kys. octová 7. kaučuk 4 0,5 bodu za každou strukturu (celkem 5,5 bodu) nebo C C C C n gutaperča C C 0,5 bodu za strukturu každého z polymerů (celkem 1 bod) Kaučuk má cis- uspořádání na dvojných vazbách, gutaperča trans-. 0,5 bodu nebo C C n 4

6 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha Neznámá látka 5 bodů 1.. C A - -brom--ethylpentan B - -ethylpent--en C --ethylpent-1-en 0,5 bodu za vzorec, 0,5 bodu za název (celkem body) D - -brom-,4-dimethylpentan E -,4-dimethylpent--en 0,5 bodu za vzorec, 0,5 bodu za název (celkem body) 5

7 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 PRAKTICKÁ ČÁST (40 bodů) Úloha 1 Stanovení siřičitanu a thiosíranu ve směsi 40 bodů Bodové ohodnocení přesnosti práce vypočteme z průměru pro každé stanovení zvlášť podle následující tabulky: Tabulka 1: Tabulka bodového hodnocení titrací dchylka ΔV (ml) Počet bodů 0,0 0, 10 0, 1, 10 (1, odchylka) 1, 0 dchylka se udává v absolutní hodnotě (v ml) od hodnoty experimentálně zjištěné organizátory, body se uvádí s přesností na 0,5 bodu. za každé stanovení maximálně 10 bodů celkem za přesnost práce maximálně 0 bodů tázky a úkoly: 1. Příklad výpočtu pro následující podmínky: c(i ) = 0,0500 mol dm, průměrné spotřeby V 1 = 8,0 ml; V = 15,0 ml. c(i) V1 0,05 8,0 10 a) c (S ) = = = 8,00 10 mol dm V c(s pip c(i ) ( V V ) 0,05 7, ) = = =,50 10 mol dm Vpip za výpočet koncentrací analytů ve vzorku 6 bodů b) m (Na S.5 ) = c(s ) V M (Na S.5 ) = 8, , 4816, = 1985, g r - m (Na S) = c(s ) V M r (Na S) =, ,1 16,04 = 0,441 g za výpočet hmotností analytů ve vzorku 4 body lze uznat jakýkoliv jiný správný způsob výpočtu, bodování analogické, za výpočet celkem maximálně 10 bodů. - S S S S S S S S thiosíran tetrathionan disiřičitan za každou strukturu 1 bod, celkem body. As, S, SnCl 4 za každý správně vybraný anion 1 bod, celkem body 4. Reakce: a) S + I S + I + +, b) P + I + P 4 + I + +, c) I I I + 4, d) Mn I Mn I + 8. za správně sestavenou a vyčíslenou rovnici po 1 bodu, celkem 4 body 6

8 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 PKYNY PR PŘÍPRAVU PRAKTICKÉ ČÁSTI Pomůcky: byreta o objemu 5 ml, nedělená pipeta o objemu 10 ml, střička s destilovanou vodou, odměrný válec o objemu 5 ml (nebo pipeta o objemu 5 ml), titrační baňka o objemu 50 ml, malá nálevka na doplňování byrety, odměrná baňka o objemu 100 ml na vzorek, 4 kádinka o objemu 150ml, nástavec na pipety nebo balónek. 50ml odměrný válec, Chemikálie Každý soutěžící dostane napipetováno ve 100 ml odměrné baňce 0 ml směsného vzorku obsahujícího thiosíran (c = 0,4 mol dm ) a siřičitan (c = 0,175 mol dm ). Tento zásobní roztok se připraví rozpuštěním 99, g Na S.5 a,1 g Na S v destilované vodě a doplněním do 1 l. Chemikálie v zásobních lahvích vždy pro několik soutěžících dohromady: jod (c = 0,05 mol dm ) rozpuštěný v roztoku jodidu draselného (c = 0,15 mol dm ) jako titrační činidlo (asi v 50 ml destilované vody v odměrné baňce o objemu 1000 ml se rozpustí 5,0 g KI a poté 1,8 g I rozetřeného na prášek a roztok se doplní na celkový objem 1000 ml destilovanou vodou), roztok škrobu (w = 0,004); 4 g škrobu se suspendují ve studené vodě a za varu rozpustí v 1000 ml destilované vody, roztok C (w = 0,10); 100 ml koncentrované kyseliny octové se naředí na celkový objem 1000 ml destilovanou vodou, roztok formaldehydu (w = 0,05), 15 ml formaldehydu (w = 0,7) se naředí na celkový objem 1000 ml destilovanou vodou. Minimální spotřeby roztoků pro jednoho soutěžícího: jód minimálně 100 ml škrob minimálně 5 ml formaldehyd minimálně 5 ml kyselina octová minimálně 50 ml Poznámky: Koncentrace se soutěžícím udává jako c = 0,0500 mol dm, aby při výpočtu použili správný počet platných číslic. Pro účely soutěže není potřeba stanovovat titr roztoku jódu. V den soutěže je však nutné vyzkoušet obě stanovení (každé alespoň třikrát) a hodnotit přesnost výsledků soutěžících podle této experimentálně zjištěné průměrné spotřeby. 7

9 Kontrolní test školního kola Ch kat. B 010/011 KNTRLNÍ TEST ŠKLNÍ KLA (60 bodů) Časová náročnost: 60 minut Přípustné pomůcky: kalkulačka I. Anorganická chemie Úloha 1 Síra 5 bodů Úkoly: 1. Jakou barvu má elementární síra za běžných podmínek? Jeden z významných způsobů získávání elementární síry lze popsat takto: Z ropy, zemního plynu, koksárenského plynu nebo z jiného zdroje se získá jako surovina odpudivě zapáchající plyn A. Ten se nejprve oxiduje kyslíkem na jiný odporně páchnoucí plyn B a vodu. Plyn B se nechá reagovat s další dávkou plynu A na vodu a síru.. Identifikujte plyny A a B a napište vyčíslené rovnice popsaných dvou reakcí. Úloha Rio Tinto 1 bodů Pyrit je jedním z nejhojněji se vyskytujících minerálů síry a je také jedním z hlavních zdrojů tohoto prvku. V dolech nedaleko od Rio Tinto v provincii uelva severozápadně od španělské Sevilly je jedno z obrovských ložisek pyritu, který zde obsahuje 48,00 hm. % síry. Úkoly: 1. Jaký je hmotnostní zlomek síry v čistém disulfidu železnatém?. Vypočtěte obsah čistého disulfidu železnatého (v hm. %) v rudě z Rio Tinto za předpokladu, že ostatní složky rudy síru neobsahují.. Vypočtěte hmotnost 98%ní kyseliny sírové, kterou je možné teoreticky vyrobit z 1 tuny rudy od Rio Tinto. Úloha In vino S 8 bodů Jedním ze způsobů aplikace oxidu siřičitého při výrobě vína je přídavek disiřičitanu draselného. Ten vlivem kyselin ve víně (tzv. kyselinky ) postupně uvolňuje oxid siřičitý ( moly oxidu siřičitého vznikají z 1 molu disiřičitanu). Nevýhodou tohoto způsobu je zvýšení vylučování vinného kamene a snížení obsahu kyselinek ve víně, výhodou je naopak mnohem přesnější dávkování oxidu siřičitého. Podle nařízení Rady EU č. 149/1999 je mezní hranice obsahu S pro vína s přívlastkem pozdní sběr 00 mg/l. Úkoly: 1. Určete maximální hmotnost čistého disiřičitanu draselného, který je možné nadávkovat do stolitrového sudu vína s přívlastkem pozdní sběr, aby nebyl překročen daný limit.. Napište rovnice: a) rozkladu disiřičitanu draselného kyselinou chlorovodíkovou, b) vzniku disiřičitanu draselného zahříváním hydrogensiřičitanu draselného. 8

10 Kontrolní test školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha 4 Kovy v S 4 5 bodů Kyselina sírová se mimo jiné používá i k přípravě svých solí síranů. Napište rovnice k následujícím přípravám: 1. Železo se rozpouští ve zředěné kyselině sírové.. Měď se rozpouští v horké koncentrované kyselině sírové. 9

11 Kontrolní test školního kola Ch kat. B 010/011 II. rganická chemie Úloha 1 Příprava a reakce alkenů 1 bodů 1. Napište produkty následujících adičních reakcí alkenů. Látka C vzniká reakcí alkenu s boranem v poměru 1:1. Cl A Cl B B C D. Následující alkylbromid může eliminací poskytnout dva odlišné produkty. Napište jejich struktury a určete, který převládá. Jak se nazývá pravidlo, které je spojeno s regioselektivitou eliminačních reakcí? C 5 Na, C 5 C. Najděte sloučeninu souhrnného vzorce C 7 1, která poskytuje daný alken jako jediný produkt eliminace. A B C C C C D E F G 10

12 Kontrolní test školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha Izomery 7 bodů Napište vzorce všech izomerů (konstitučních i prostorových) uhlovodíku sumárního vzorce C značte hvězdičkou všechny asymetrické atomy uhlíku. Úloha xidace a redukce alkenů 10 bodů xidace a redukce patří mezi nejdůležitější chemické reakce. V případě alkenů umožňují syntézu celé řady důležitých derivátů. 1. Napište vzorec -methylbut-1-enu a produkty následujících reakcí. kat. Pd Raney Ni -methylbut-1-en KMn 4, Zn, kys. octová 1... Co je to Raneyův nikl a jak se připravuje? 11

13 Řešení kontrolního testu školního kola Ch kat. B 010/011 ŘEŠENÍ KNTRLNÍ TESTU ŠKLNÍ KLA I. Anorganická chemie Úloha 1 Síra 7 bodů 1. Žlutou. 1 bod. A = S, B = S S + + S, S + S + S. za určení A a B po 1 bodu, celkem body; za každou rovnici body, celkem 4 body Úloha Rio Tinto 11 bodů 1. motnostní zlomek prvku ve sloučenině je dán podílem molární hmotnosti prvku a celé sloučeniny násobeným počtem atomů prvku v molekule sloučeniny. M S,060 g mol w S = = = 0,545. M 1 119,97 g mol FeS motnostní zlomek síry v disulfidu železnatém je 0,545 (5,45 %). body. Ruda obsahuje 48,00 hm. % síry, tedy např. ve 100 g rudy je 48 g síry. Pokud je toto množství síry vázáno pouze v FeS, pak pro jeho množství (v myšlených 100 g rudy) platí 1 ms 48 g m FeS = = = 89,80 g. w 0,545 S Je-li ve 100 g rudy 89,80 g FeS, pak je jeho obsah 89,80 hm.%. Ruda od Rio Tinto obsahuje 89,80 % FeS. 5 bodů. bsah síry v rudě je 48,00 hm. %. 1 tuna rudy tedy obsahuje 480 kg, tj g síry. Látkové množství odpovídající této hmotnosti síry je ms g n S = = = 1497 mol. M 1 S,060 g mol Z jednoho atomu síry lze teoreticky vyrobit 1 molekula S 4. Z 1497 mol síry tedy teoreticky lze připravit 1497 mol S 4. Toto množství S 4 bude mít hmotnost 1 m S = n S M S = 1497 mol 98,07 g mol = g = 1468 kg Vypočtené množství se ale týká čisté, 100%-ní kyseliny sírové. motnost 98 %-ní kyseliny je S kg m ( 98%) 1498 kg S = m = =. 4 0,98 0,98 Z jedné tuny rudy od Rio Tinto lze teoreticky vyrobit 1498 kg 98 %-ní kyseliny sírové. 4 body 1

14 Řešení kontrolního testu školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha In vino S 8 bodů 1. Ve sto litrech vína s obsahem S 00 mg/l je celkem obsaženo 0000 mg S, tj. 0 g S. Jeho látkové množství je ms 0,000 g n S = = = 0,468 mol. M 1 64,058 g mol S Ze zadání (případně z rovnice rozkladu disiřičitanu v kyselém prostředí) plyne S 0,468 mol n K 0,4 mol S = n = =. 5 Pro jeho hmotnost pak vychází m = n M KS5 KS5 KS5 = 0,4 mol,15 g mol 1 = 5,0 g. Do stolitrového sudu s vínem je možné přidat maximálně 5 g disiřičitanu draselného. 4 body. Rovnice: a) K S 5 + Cl KCl + S +, b) KS K S 5 + za každou rovnici body, celkem 4 body Úloha 4 Kovy v S 4 4 body 1. Fe + S 4 FeS bod. Cu + S 4 CuS 4 + S + body 1

15 Řešení kontrolního testu školního kola Ch kat. B 010/011 II. rganická chemie Úloha 1 Příprava a reakce alkenů 1 bodů 1. Cl Cl B. A B C D 1 bod za každou strukturu (celkem 4 body) majoritní minoritní C C 1 bod za obě struktury, 0,5 bodu za určení majoritního produktu (celkem 1,5 bodu) Zajcevovo pravidlo 0,5 bodu. A B C D C E F G 7 bodů Úloha Izomery 7 bodů C C C C C * * * * 0,5 bodu za každý vzorec (celkem 6 bodů) 1 bod za označené asymetrické atomy uhlíku (pouze jsou-li označeny všechny a není označen žádný další) 14

16 Řešení kontrolního testu školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha xidace a redukce alkenů 10 bodů 1. kat. Pd 1 bod Raney Ni C C 1 bod KMn 4, - 1 bod 1 bod 1.. Zn, kys. octová body 1.. C body celkem 8 bodů. Raneyův nikl je hydrogenační katalyzátor. Připravuje se ze slitiny hliníku s niklem působením alkalického hydroxidu. ydroxid vytěsní hliník ve formě hlinitanů a zbyde samotný nikl o velké porózitě a tím i s velkým aktivním povrchem. body 15

17 Chemická olympiáda Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie B 47. ročník 010/011 Autoři kategorie B: dborná recenze: Pedagogická recenze: Redakce: Vydal: Mgr. Petr Cígler, Ph.D., Ing. Lucie Drábová, Ing. Petra Ménová, doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D., doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., prof. Ing. František Liška, CSc. Mgr. Jindřiška Pátečková, RNDr. Jiřina Svobodová Bc. Ladislav Nádherný Vydavatelství VŠCT Praha 50 ks ISBN:

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Vitamín C, kyselina askorbová

Vitamín C, kyselina askorbová Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vitamín C, kyselina askorbová Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická ulice 1083, Pardubice Cíl Mým cílem

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku Chalkogeny Elektronová konfigurace:. => valenčních elektronů => maximální oxidační číslo je Odlišnost vlastností O 2 a ostatních prvků způsobeny: vysokou elektronegativitou O neschopností O tvořit excitované

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Obecná charakteristika

Obecná charakteristika p 1 -prvky Martin Dojiva Obecná charakteristika do této t to skupiny patří bor (B), hliník k (Al( Al), galium (Ga), indium (In) a thallium (Tl) elektronová konfigurace valenční vrstvy je ns 2 np 1 s výjimkou

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Kyslík, Chalkogeny Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače s chemií

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY ALKENY NENASYCENÉ ULOVODÍKY 1 ALKENY - mají ve svých molekulách alespoň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : C n 2n názvy od alkanů zakončeny koncovkou en CYKLOALKENY - homologický vzorec : C

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 CHEMICKÉ VÝPOČTY Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16 12 6 C Značí se M r Vypočítá se jako součet relativních atomových hmotností

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

Reakce organických látek

Reakce organických látek Pavel Lauko 5.2.2002 DI I. roč. 3.sk. Reakce organických látek 1. Příprava methanu dekarboxylací octanu sodného Roztoky a materiál: octan sodný, natronové vápno, manganistan draselný, cyklohexan. Postup:

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_14

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

www.vscht.cz Alergeny v pivu Dostalek@vscht. @vscht.czcz Pavel.Dostalek

www.vscht.cz Alergeny v pivu Dostalek@vscht. @vscht.czcz Pavel.Dostalek www.vscht.cz Alergeny v pivu Pavel Dostálek Ústav kvasné chemie a bioinženýrstv enýrství,, VŠCHT V Praha Pavel.Dostalek Dostalek@vscht. @vscht.czcz Alergeny potravin Alergeny piva - ječmen (ječný slad)

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů Drahé kovy Drahé kovy je označení pro kovové prvky, které se v přírodě vyskytují vzácně, a proto mají vysokou cenu. Mezi drahé kovy se řadí zejména zlato, stříbro a platina. Fyzikálně-chemické vlastnosti

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

45. ročník. KRAJSKÉ KOLO kategoriía a E. SOUTĚŽNÍ Ú LOHY STUDIJNÍ ČÁ STI časová ná ročnost: 120 minut

45. ročník. KRAJSKÉ KOLO kategoriía a E. SOUTĚŽNÍ Ú LOHY STUDIJNÍ ČÁ STI časová ná ročnost: 120 minut á rodníinstitut dětía mlá deže Ministerstva školství, mlá deže a tělový chovy Ú středníkomise Chemické olympiá dy 45. ročník 2008 2009 KRAJSKÉ KL kategoriía a E SUTĚŽÍ Ú LY STUDIJÍ ČÁ STI časová ná ročnost:

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Směsi VY_32_INOVACE_03_3_01_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SMĚSI Směsi jsou složitější látky, které

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly Pracuješ jako laboratorní technik ve společnosti, která se zabývá, kromě jiné činnosti, výrobou chemických specialit. Máš na starosti

Více

Obecná a anorganická chemie. Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny

Obecná a anorganická chemie. Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny Ročník 9. Anotace Očekávaný

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele: Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

Halogenidy, oxidy opakování Smart Board

Halogenidy, oxidy opakování Smart Board Halogenidy, oxidy opakování Smart Board VY_52_INOVACE_205 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny Uhlovodíky s trojnými vazbami alkyny právě jedna trojná vazba, necyklické... Obecné vlastnosti trojné vazby Skládá se z jedné vazby σ a dvou vazeb π. Učební text, Hb 2010 Maximální elektronová hustota

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Úvod do teorie spalování tuhých paliv Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Zkušebna Výzkumného energetického centra Web: http://vec.vsb.cz/zkusebna Základy spalování tuhých

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

DUM VY_52_INOVACE_12CH35 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH35 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 27. 1. 2016 TÉMA: Komplexní sloučeniny Ernest Török ÚKOL: Důkaz komplexních sloučenin 2M/14M 1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 2x zkumavka, odměrný válec (malý), lžička o HCl (20%) o NaOH (10%), hliníkové

Více