Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH"

Transkript

1 Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL

2 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy síry 10 bodů 1. Síra je v 16. skupině PSP (též VI. A skupině), proto může nabývat oxidačních stavů v intervalu II až +VI. body. xidační stavy: a) S, ox. stav 0; b) S, ox. stav IV; c) CaS 4., ox. stav VI, dihydrát síranu vápenatého, sádrovec; d) FeS, ox. stav I, disulfid železnatý, pyrit, markazit; e) PbS, ox. stav II, sulfid olovnatý, galenit. za a) a b) 0,5 bodu, za c) d) 1 bod, celkem 4 body. Vyčíslené reakce: a) S + N S + N + 4, síra se oxiduje, b) 4 FeS + 11 Fe + 8 S, síra se oxiduje, c) K S + I K S KI, síra se oxiduje, d) 4 K S K S 4 + K S, síra se oxiduje i redukuje. za každou rovnici 0,5 bodu, za každé určení ox. nebo red. 0,5 bodu, celkem 4 body Úloha Sulfan a oxid siřičitý 10 bodů 1. Pach síry je způsobem oxidem siřičitým, který se uvolňuje pomalou oxidací síry na vzduchu i při pokojových teplotách. Při tření se zvyšuje rychlost oxidace, proto je zápach intenzivnější. za oxid siřičitý 1 bod. cystein methionin S N C S N. Dva sirné knoty představují g síry. Látkové množství spálené síry tedy je ms,000 g n S = = = 0,064 mol. M 1 S,060 g mol Spalování síry probíhá podle rovnice S + S. Látkové množství uvolněného S je tedy stejné, jako látkové množství spálené síry n = n 0,064 mol. S S = body Za normálních podmínek panujících v sudu je objem jednoho molu plynu (tedy S ) konstantní a roven molárnímu objemu V m =,4 dm mol 1. bjem uvolněného S je tedy 1

3 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 1 V S = ns Vm = 0,064 mol,4 dm mol = 1,98 dm. bjemový zlomek oxidu siřičitého ve stolitrovém sudu (V sud = 100 dm ) je pak V S 1,98 dm ϕ S = = = 0,0198 0,0140. V 100 dm sud Výpočet parciálního tlaku (1. varianta) Parciální tlak plynu v plynné směsi je dán součinem jeho objemového zlomku a celkového tlaku směsi (zde p celk = 1015 Pa) p = ϕ p = 0, Pa 1417 Pa. S S celk = Výpočet parciálního tlaku (. varianta) Parciální tlak plynu je takový tlak, který by plyn měl, pokud by v nádobě byl sám (ostatní složky plynné směsi by byly odstraněny). Proto jej při známém objemu nádoby, teplotě a látkovém množství plynu lze spočítat i ze stavové rovnice ideálního plynu, do které je nejlépe dosazovat v základních jednotkách (m, mol, teplota v K, R = 8,14 N m mol 1 K 1, tlak pak vyjde v jednotkách Pa). p V n RT p S sud = S n RT 0,064 mol 8,14 N m mol = = V 0,1m K 7,15 K 1 1 S S = sud 1417 Pa. bjemový zlomek oxidu siřičitého v sudu je 0,0140 (neboli 1,40 %) a jeho parciální tlak 1417 Pa. za správně určený objemový zlomek 4 body za správně určený parciální tlak body Úloha Kyselina sírová 10 bodů 1. Výroba kyseliny sírové: a) S + S, S + S S + S 4 1 bod b) xid vanadičný při oxidaci S na S. 0,5 bodu c) lavní důvody jsou dva: i. chemický zvýšení teploty sice urychlí oxidaci S na S, současně ale vede k posunu rovnováhy této exotermické reakce ve směru výchozích látek, snížil by se tedy výtěžek reakce body ii. ekonomický každé zvýšení teploty vede v průmyslovém měřítku k velmi citelnému prodražení výroby zvláště u takto objemné 0,5 bodu. lavním důvodem je skutečnost, že by oxid sírový reagoval s vodní parou (ještě nad hladinou vody, nebo lépe řečeno nad povrchem vodních kapiček v adsorbéru) za vzniku velmi stabilní mlhy (aerosolu) z kapiček S 4, která by unikala z výrobního zařízení. Při reakci s kyselinou sírovou se mlha netvoří (nad kapičkami konc. S 4 vodní pára prakticky není). body. V koncentrované kyselině sírové se železo tzv. pasivuje jeho povrch se pokrývá odolnou vrstvou, která brání další reakci. V tomto konkrétním případě je pasivující vrstva tvořena bezvodým síranem železnatým, který se v konc. kyselině sírové nerozpouští. za uvedení pasivace 1 bod, za uvedení FeS 4 1 bod

4 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 II. rganická chemie Úloha 1 Příprava a reakce alkenů 10 bodů 1. Činidla uvedených reakcí: a) C 5 Na nebo jakákoli jiná silná báze, b) Zn v ethanolu, c) S 4 nebo jakékoli jiné dehydratační činidlo ( P 4, P 5 ), d), Pd. 4 body. Produkty adičních reakcí. S C A B C D E elektrofilní adice radikálová adice elektrofilní adice elektrofilní adice elektrofilní adice 0,5 bodu za každou správnou strukturu (celkem,5 bodu) 0,5 bodu za určení typu reakce (celkem,5 bodu) Pravidlo vztahující se k regioselektivitě elektrofilních adicí se nazývá Markovnikovovo pravidlo. 1 bod Úloha zonolýza 15 bodů 1. C 0,5 bodu.. A + B C 7 1 bod formaldehyd butanal C + D C 7 methanová kyselina (kyselina mravenčí) 4. -methylbuta-1,-dien; butanová kyselina (kyselina máselná) 0,5 bodu za každý název, 0,5 bodu za každý vzorec (celkem 4 body) 1 bod C C 5. (E)-,7-dimethylokta-,6-dien-1-ol 1,5 bodu

5 Řešení školního kola Ch kat. B 010/ Zn, kys. octová C 1.. Zn, kys. octová C C C C C 1.. Zn, kys. octová 1.. Zn, kys. octová 7. kaučuk 4 0,5 bodu za každou strukturu (celkem 5,5 bodu) nebo C C C C n gutaperča C C 0,5 bodu za strukturu každého z polymerů (celkem 1 bod) Kaučuk má cis- uspořádání na dvojných vazbách, gutaperča trans-. 0,5 bodu nebo C C n 4

6 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha Neznámá látka 5 bodů 1.. C A - -brom--ethylpentan B - -ethylpent--en C --ethylpent-1-en 0,5 bodu za vzorec, 0,5 bodu za název (celkem body) D - -brom-,4-dimethylpentan E -,4-dimethylpent--en 0,5 bodu za vzorec, 0,5 bodu za název (celkem body) 5

7 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 PRAKTICKÁ ČÁST (40 bodů) Úloha 1 Stanovení siřičitanu a thiosíranu ve směsi 40 bodů Bodové ohodnocení přesnosti práce vypočteme z průměru pro každé stanovení zvlášť podle následující tabulky: Tabulka 1: Tabulka bodového hodnocení titrací dchylka ΔV (ml) Počet bodů 0,0 0, 10 0, 1, 10 (1, odchylka) 1, 0 dchylka se udává v absolutní hodnotě (v ml) od hodnoty experimentálně zjištěné organizátory, body se uvádí s přesností na 0,5 bodu. za každé stanovení maximálně 10 bodů celkem za přesnost práce maximálně 0 bodů tázky a úkoly: 1. Příklad výpočtu pro následující podmínky: c(i ) = 0,0500 mol dm, průměrné spotřeby V 1 = 8,0 ml; V = 15,0 ml. c(i) V1 0,05 8,0 10 a) c (S ) = = = 8,00 10 mol dm V c(s pip c(i ) ( V V ) 0,05 7, ) = = =,50 10 mol dm Vpip za výpočet koncentrací analytů ve vzorku 6 bodů b) m (Na S.5 ) = c(s ) V M (Na S.5 ) = 8, , 4816, = 1985, g r - m (Na S) = c(s ) V M r (Na S) =, ,1 16,04 = 0,441 g za výpočet hmotností analytů ve vzorku 4 body lze uznat jakýkoliv jiný správný způsob výpočtu, bodování analogické, za výpočet celkem maximálně 10 bodů. - S S S S S S S S thiosíran tetrathionan disiřičitan za každou strukturu 1 bod, celkem body. As, S, SnCl 4 za každý správně vybraný anion 1 bod, celkem body 4. Reakce: a) S + I S + I + +, b) P + I + P 4 + I + +, c) I I I + 4, d) Mn I Mn I + 8. za správně sestavenou a vyčíslenou rovnici po 1 bodu, celkem 4 body 6

8 Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 PKYNY PR PŘÍPRAVU PRAKTICKÉ ČÁSTI Pomůcky: byreta o objemu 5 ml, nedělená pipeta o objemu 10 ml, střička s destilovanou vodou, odměrný válec o objemu 5 ml (nebo pipeta o objemu 5 ml), titrační baňka o objemu 50 ml, malá nálevka na doplňování byrety, odměrná baňka o objemu 100 ml na vzorek, 4 kádinka o objemu 150ml, nástavec na pipety nebo balónek. 50ml odměrný válec, Chemikálie Každý soutěžící dostane napipetováno ve 100 ml odměrné baňce 0 ml směsného vzorku obsahujícího thiosíran (c = 0,4 mol dm ) a siřičitan (c = 0,175 mol dm ). Tento zásobní roztok se připraví rozpuštěním 99, g Na S.5 a,1 g Na S v destilované vodě a doplněním do 1 l. Chemikálie v zásobních lahvích vždy pro několik soutěžících dohromady: jod (c = 0,05 mol dm ) rozpuštěný v roztoku jodidu draselného (c = 0,15 mol dm ) jako titrační činidlo (asi v 50 ml destilované vody v odměrné baňce o objemu 1000 ml se rozpustí 5,0 g KI a poté 1,8 g I rozetřeného na prášek a roztok se doplní na celkový objem 1000 ml destilovanou vodou), roztok škrobu (w = 0,004); 4 g škrobu se suspendují ve studené vodě a za varu rozpustí v 1000 ml destilované vody, roztok C (w = 0,10); 100 ml koncentrované kyseliny octové se naředí na celkový objem 1000 ml destilovanou vodou, roztok formaldehydu (w = 0,05), 15 ml formaldehydu (w = 0,7) se naředí na celkový objem 1000 ml destilovanou vodou. Minimální spotřeby roztoků pro jednoho soutěžícího: jód minimálně 100 ml škrob minimálně 5 ml formaldehyd minimálně 5 ml kyselina octová minimálně 50 ml Poznámky: Koncentrace se soutěžícím udává jako c = 0,0500 mol dm, aby při výpočtu použili správný počet platných číslic. Pro účely soutěže není potřeba stanovovat titr roztoku jódu. V den soutěže je však nutné vyzkoušet obě stanovení (každé alespoň třikrát) a hodnotit přesnost výsledků soutěžících podle této experimentálně zjištěné průměrné spotřeby. 7

9 Kontrolní test školního kola Ch kat. B 010/011 KNTRLNÍ TEST ŠKLNÍ KLA (60 bodů) Časová náročnost: 60 minut Přípustné pomůcky: kalkulačka I. Anorganická chemie Úloha 1 Síra 5 bodů Úkoly: 1. Jakou barvu má elementární síra za běžných podmínek? Jeden z významných způsobů získávání elementární síry lze popsat takto: Z ropy, zemního plynu, koksárenského plynu nebo z jiného zdroje se získá jako surovina odpudivě zapáchající plyn A. Ten se nejprve oxiduje kyslíkem na jiný odporně páchnoucí plyn B a vodu. Plyn B se nechá reagovat s další dávkou plynu A na vodu a síru.. Identifikujte plyny A a B a napište vyčíslené rovnice popsaných dvou reakcí. Úloha Rio Tinto 1 bodů Pyrit je jedním z nejhojněji se vyskytujících minerálů síry a je také jedním z hlavních zdrojů tohoto prvku. V dolech nedaleko od Rio Tinto v provincii uelva severozápadně od španělské Sevilly je jedno z obrovských ložisek pyritu, který zde obsahuje 48,00 hm. % síry. Úkoly: 1. Jaký je hmotnostní zlomek síry v čistém disulfidu železnatém?. Vypočtěte obsah čistého disulfidu železnatého (v hm. %) v rudě z Rio Tinto za předpokladu, že ostatní složky rudy síru neobsahují.. Vypočtěte hmotnost 98%ní kyseliny sírové, kterou je možné teoreticky vyrobit z 1 tuny rudy od Rio Tinto. Úloha In vino S 8 bodů Jedním ze způsobů aplikace oxidu siřičitého při výrobě vína je přídavek disiřičitanu draselného. Ten vlivem kyselin ve víně (tzv. kyselinky ) postupně uvolňuje oxid siřičitý ( moly oxidu siřičitého vznikají z 1 molu disiřičitanu). Nevýhodou tohoto způsobu je zvýšení vylučování vinného kamene a snížení obsahu kyselinek ve víně, výhodou je naopak mnohem přesnější dávkování oxidu siřičitého. Podle nařízení Rady EU č. 149/1999 je mezní hranice obsahu S pro vína s přívlastkem pozdní sběr 00 mg/l. Úkoly: 1. Určete maximální hmotnost čistého disiřičitanu draselného, který je možné nadávkovat do stolitrového sudu vína s přívlastkem pozdní sběr, aby nebyl překročen daný limit.. Napište rovnice: a) rozkladu disiřičitanu draselného kyselinou chlorovodíkovou, b) vzniku disiřičitanu draselného zahříváním hydrogensiřičitanu draselného. 8

10 Kontrolní test školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha 4 Kovy v S 4 5 bodů Kyselina sírová se mimo jiné používá i k přípravě svých solí síranů. Napište rovnice k následujícím přípravám: 1. Železo se rozpouští ve zředěné kyselině sírové.. Měď se rozpouští v horké koncentrované kyselině sírové. 9

11 Kontrolní test školního kola Ch kat. B 010/011 II. rganická chemie Úloha 1 Příprava a reakce alkenů 1 bodů 1. Napište produkty následujících adičních reakcí alkenů. Látka C vzniká reakcí alkenu s boranem v poměru 1:1. Cl A Cl B B C D. Následující alkylbromid může eliminací poskytnout dva odlišné produkty. Napište jejich struktury a určete, který převládá. Jak se nazývá pravidlo, které je spojeno s regioselektivitou eliminačních reakcí? C 5 Na, C 5 C. Najděte sloučeninu souhrnného vzorce C 7 1, která poskytuje daný alken jako jediný produkt eliminace. A B C C C C D E F G 10

12 Kontrolní test školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha Izomery 7 bodů Napište vzorce všech izomerů (konstitučních i prostorových) uhlovodíku sumárního vzorce C značte hvězdičkou všechny asymetrické atomy uhlíku. Úloha xidace a redukce alkenů 10 bodů xidace a redukce patří mezi nejdůležitější chemické reakce. V případě alkenů umožňují syntézu celé řady důležitých derivátů. 1. Napište vzorec -methylbut-1-enu a produkty následujících reakcí. kat. Pd Raney Ni -methylbut-1-en KMn 4, Zn, kys. octová 1... Co je to Raneyův nikl a jak se připravuje? 11

13 Řešení kontrolního testu školního kola Ch kat. B 010/011 ŘEŠENÍ KNTRLNÍ TESTU ŠKLNÍ KLA I. Anorganická chemie Úloha 1 Síra 7 bodů 1. Žlutou. 1 bod. A = S, B = S S + + S, S + S + S. za určení A a B po 1 bodu, celkem body; za každou rovnici body, celkem 4 body Úloha Rio Tinto 11 bodů 1. motnostní zlomek prvku ve sloučenině je dán podílem molární hmotnosti prvku a celé sloučeniny násobeným počtem atomů prvku v molekule sloučeniny. M S,060 g mol w S = = = 0,545. M 1 119,97 g mol FeS motnostní zlomek síry v disulfidu železnatém je 0,545 (5,45 %). body. Ruda obsahuje 48,00 hm. % síry, tedy např. ve 100 g rudy je 48 g síry. Pokud je toto množství síry vázáno pouze v FeS, pak pro jeho množství (v myšlených 100 g rudy) platí 1 ms 48 g m FeS = = = 89,80 g. w 0,545 S Je-li ve 100 g rudy 89,80 g FeS, pak je jeho obsah 89,80 hm.%. Ruda od Rio Tinto obsahuje 89,80 % FeS. 5 bodů. bsah síry v rudě je 48,00 hm. %. 1 tuna rudy tedy obsahuje 480 kg, tj g síry. Látkové množství odpovídající této hmotnosti síry je ms g n S = = = 1497 mol. M 1 S,060 g mol Z jednoho atomu síry lze teoreticky vyrobit 1 molekula S 4. Z 1497 mol síry tedy teoreticky lze připravit 1497 mol S 4. Toto množství S 4 bude mít hmotnost 1 m S = n S M S = 1497 mol 98,07 g mol = g = 1468 kg Vypočtené množství se ale týká čisté, 100%-ní kyseliny sírové. motnost 98 %-ní kyseliny je S kg m ( 98%) 1498 kg S = m = =. 4 0,98 0,98 Z jedné tuny rudy od Rio Tinto lze teoreticky vyrobit 1498 kg 98 %-ní kyseliny sírové. 4 body 1

14 Řešení kontrolního testu školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha In vino S 8 bodů 1. Ve sto litrech vína s obsahem S 00 mg/l je celkem obsaženo 0000 mg S, tj. 0 g S. Jeho látkové množství je ms 0,000 g n S = = = 0,468 mol. M 1 64,058 g mol S Ze zadání (případně z rovnice rozkladu disiřičitanu v kyselém prostředí) plyne S 0,468 mol n K 0,4 mol S = n = =. 5 Pro jeho hmotnost pak vychází m = n M KS5 KS5 KS5 = 0,4 mol,15 g mol 1 = 5,0 g. Do stolitrového sudu s vínem je možné přidat maximálně 5 g disiřičitanu draselného. 4 body. Rovnice: a) K S 5 + Cl KCl + S +, b) KS K S 5 + za každou rovnici body, celkem 4 body Úloha 4 Kovy v S 4 4 body 1. Fe + S 4 FeS bod. Cu + S 4 CuS 4 + S + body 1

15 Řešení kontrolního testu školního kola Ch kat. B 010/011 II. rganická chemie Úloha 1 Příprava a reakce alkenů 1 bodů 1. Cl Cl B. A B C D 1 bod za každou strukturu (celkem 4 body) majoritní minoritní C C 1 bod za obě struktury, 0,5 bodu za určení majoritního produktu (celkem 1,5 bodu) Zajcevovo pravidlo 0,5 bodu. A B C D C E F G 7 bodů Úloha Izomery 7 bodů C C C C C * * * * 0,5 bodu za každý vzorec (celkem 6 bodů) 1 bod za označené asymetrické atomy uhlíku (pouze jsou-li označeny všechny a není označen žádný další) 14

16 Řešení kontrolního testu školního kola Ch kat. B 010/011 Úloha xidace a redukce alkenů 10 bodů 1. kat. Pd 1 bod Raney Ni C C 1 bod KMn 4, - 1 bod 1 bod 1.. Zn, kys. octová body 1.. C body celkem 8 bodů. Raneyův nikl je hydrogenační katalyzátor. Připravuje se ze slitiny hliníku s niklem působením alkalického hydroxidu. ydroxid vytěsní hliník ve formě hlinitanů a zbyde samotný nikl o velké porózitě a tím i s velkým aktivním povrchem. body 15

17 Chemická olympiáda Autorská řešení soutěžních úloh školního kola kategorie B 47. ročník 010/011 Autoři kategorie B: dborná recenze: Pedagogická recenze: Redakce: Vydal: Mgr. Petr Cígler, Ph.D., Ing. Lucie Drábová, Ing. Petra Ménová, doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D., doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., prof. Ing. František Liška, CSc. Mgr. Jindřiška Pátečková, RNDr. Jiřina Svobodová Bc. Ladislav Nádherný Vydavatelství VŠCT Praha 50 ks ISBN:

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po)

Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po) Prvky VI. hlavní skupiny (O, S, Se, Te,, Po) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

I. Sekaniny1804 Chemie

I. Sekaniny1804 Chemie II Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu 0bsahové, organizační a časové vymezení Výuka Chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které mají vztah k praxi nebo dějům, které

Více

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku Chemie Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s dotací týdně. Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností a využití získaných vědomostí v praktickém životě. Poskytuje žákům

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více