Znalecký posudek. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1326-4-2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 349/10/ P Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/211 Sb, podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 46 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze, dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Hostavice. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Hostavice je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 387/2011 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 2

3 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: rodinný dům č.p. 466 Baštýřská Praha Region: Hlavní město Praha Okres: Praha 14 Katastrální území: Hostavice 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti majitelů nemovitosti. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Hostavice, L.V. č. 154, ze dne Usnesení sp. zn. 095 Ex 349/10/ U 01-58, o ustanovení znalce, ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 349/10/ P 04-28, ze dne Kopie katastrální mapy, kat. úz. Hostavice, list č. PRAHA 3-2/23, č. PU-314/2012, ze dne Znalecký posudek č. 183/

4 Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené majitelem nemovitosti. 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Hostavice, L.V. č. 154, ze dne Vlastník: Šára Marek, Vysočanská 566/53, Praha 9, Prosek, Praha 9 1/4 Šára Michal, Baštýřská 466, Praha 14, Hostavice, Praha 98 1/4 Šárová Miloslava, Baštýřská 466, Praha 14, Hostavice, Praha 98 1/2 6. Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky parc.č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Jedná se o dům řadový, koncový, který se nachází na rovinaté parcele, kde v průčelí domu směrem do ulice je pozemek nejširší, v zadní části za domem se zahrada zužuje v trojúhelníkovém tvaru. Dům byl postavený v roce 1978 jako objekt o dvou nadzemních podlažích, bez podsklepení, krytý rovnou střechou. Krytina živičná, fasáda břizolit, klempířské konstrukce z PZ, okna dřevěná, vnitřní omítky vápenné, vnitřní keramické obklady kuchyně, soc. zařízení a WC, dveře dřevěné, zárubně ocelové, podlahy textilní a keramické dlažby, vytápění ústřední nefunkční, v přízemí přímotopy, v patře lokální na tuhá paliva, rozvod el. 220/380V, rozvod studené a teplé vody, kanalizace do žumpy, v hygienickém zařízení WC, umyvadla, vana. Celá nemovitost je zcela neudržovaná, silně opotřebená a některé konstrukce jsou i velmi silně poškozené. V přízemí je celý prostor neobývaný, v patře jsou dvě bytové jednotky. Původně bylo v domě vnitřní schodiště, kterým byl umožněn přístup do horního podlaží, před lety bylo toto schodiště zrušeno a na dvou venkovních stranách byly zřízeny venkovní schody, kterými je přístup do každé bytové jednotky zvlášť. Jedno schodiště je konstrukčně řešeno jako ocelová konstrukce v kombinaci s betonem, druhé schody jsou pouze ocelové, mladší. Střecha celého domu je silně 4

5 poškozená, živičná krytina zcela nefunkční, v celé ploše do objektu silně zatéká, atika a zdivo jsou provlhlé, fasáda v horní části se již odlupuje, okna v horním patře jsou silně napadená hnilobou, do horní bytové jednotky tak silně zatéká, že stropní ocelové I nosiče jsou odkryté, plíseň v celých plochách, nábytek a ostatní je zcela prohnilý, včetně dveří a dalších. Jak jsem se zmiňoval, v horní části jsou dvě bytové jednotky, tento stav se týká hlavně jednotky, která je do ulice, bytová jednotka přístupná ze zahrady je menší, ale majitel ji vcelku dobře zrekonstruoval, i když plíseň a prolínající vlhko se začíná projevovat i zde. Z těchto důvodů uvádím, že dům, pokud má sloužit i nadále svému účelu, je nutná radikální oprava nosné konstrukce střechy, okna, překlady, omítky, dveře, zárubně a vytápění. Z těchto důvodů je obvyklá cena celé nemovitosti oceněna na dále uvedenou hodnotu. Dům má provedenou přípojku vody z veřejného vodovodního řadu, kanalizace je do septiku, el. energie je přivedena zemním kabelem, plyn je na hranici pozemku, do objektu není zaveden. Součástí ocenění jsou i drobné venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky dle L.V. č Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 466 b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel b 5 ) Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru b 6 ) Betonový práh mezi sloupky b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic b 8 ) Vrátka ocelová s výplní b 9 ) Vrata ocelová s výplní c) Porosty c 1 ) Trvalé porosty d) Ocenění porovnávacím způsobem d 1 ) Rodinný dům č.p. 466 e) Pozemky e 1 ) Pozemky 5

6 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Nákladový způsob a 1 ) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: s plochou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95 = 113,03 m 2 II. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70 = 111,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 113,03 m 2 3,02 m II. Nadzemní podlaží: 111,88 m 2 3,02 m 6

7 Obestavěný prostor: (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 m 3 I. Nadzemní podlaží: II. Nadzemní podlaží: (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 679,22 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: S 100,00 2. Zdivo: S 100,00 3. Stropy: S 100,00 4. Střecha: S 100,00 5. Krytina: svařované pásy P 100,00 6. Klempířské konstrukce: S 100,00 7. Vnitřní omítky: S 100,00 8. Fasádní omítky: S 100,00 9. Vnější obklady: S 100, Vnitřní obklady: S 100, Schody: P 100, Dveře: S 100, Okna: S 100, Podlahy obytných místností: S 100, Podlahy ostatních místností: S 100, Vytápění: S 50,00 P 50, Elektroinstalace: S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: S 100, Zdroj teplé vody: S 50,00 C 50, Instalace plynu: C 100, Kanalizace: S 100, Vybavení kuchyně: C 100, Vnitřní vybavení: S 100, Záchod: S 100, Ostatní: C 100,00 Část [%] 7

8 Výpočet koeficientu K 4 : Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl Konstrukce, vybavení 1. Základy: S 7,10 100,00 1,00 7,10 2. Zdivo: S 22,30 100,00 1,00 22,30 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Střecha: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5. Krytina: P 3,20 100,00 0,46 1,47 6. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6,20 100,00 1,00 6,20 8. Fasádní omítky: S 3,10 100,00 1,00 3,10 9. Vnější obklady: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: P 2,40 100,00 0,46 1, Dveře: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,10 100,00 1,00 1, Vytápění: S 4,40 50,00 1,00 2,20 P 4,40 50,00 0,46 1, Elektroinstalace: S 4,10 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 50,00 1,00 0,90 C 1,80 50,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 100,00 1,00 5, Záchod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,60 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 89,68 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8968 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 7,10 100,0 1,00 7,10 7, ,33 2,3200 8

9 2. Zdivo: S 22,30 100,0 1,00 22,30 24, ,89 12, Stropy: S 8,40 100,0 1,00 8,40 9, ,76 4, Střecha: S 5,20 100,0 1,00 5,20 5,80 85,00 4, Krytina: P 3,20 100,0 0,46 1,47 1,64 95,00 1, Klempířské konstrukce: S 0,80 100,0 1,00 0,80 0,89 95,00 0, Vnitřní omítky: S 6,20 50,0 1,00 3,10 3,46 80,00 2,7680 S 6,20 50,0 1,00 3,10 3,46 95,00 3, Fasádní omítky: S 3,10 50,0 1,00 1,55 1, ,62 1,4639 S 3,10 50,0 1,00 1,55 1, ,65 1, Vnější obklady: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,57 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,00 2, Schody: P 2,40 50,0 0,46 0,55 0, ,67 0,4067 P 2,40 50,0 0,46 0,55 0, ,00 0, Dveře: S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,69 1,2455 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,65 1, Okna: S 5,20 50,0 1,00 2,60 2, ,00 2,3200 S 5,20 50,0 1,00 2,60 2, ,62 2, Podlahy obytných S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 1,9600 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,10 100,0 1,00 1,10 1,23 95,00 1,1685 místností: 16. Vytápění: S 4,40 50,0 1,00 2,20 2, ,00 1,4700 P 4,40 50,0 0,46 1,01 1,13 80,00 0, Elektroinstalace: S 4,10 100,0 1,00 4,10 4, ,00 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3,35 90,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 50,0 1,00 0,90 1,00 95,00 0,9500 C 1,80 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,0 1,00 2,80 3, ,00 2, Vybavení kuchyně: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 50,0 1,00 2,55 2, ,00 2,4992 S 5,10 50,0 1,00 2,55 2, ,33 0, Záchod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Ostatní: C 3,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 89,68 Opotřebení: 66,5948 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 150,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8968 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 9

10 Základní cena upravená = 7 165,05 Kč/m 3 Plná cena: 679,22 m 3 * 7 165,05 Kč/m 3 = ,26 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 66,5948 % Úprava ceny za opotřebení ,68 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,58 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka vody DN 25 mm Kód CZ - CC: 2222 Délka: 4,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 4,50 m * 340,- Kč/m = 1 530,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = 6 128,85 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 50 = 40,000 % ,54 Kč Přípojka vody DN 25 mm - zjištěná cena = 3 677,31 Kč 10

11 b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 4,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 4,50 m * 1 180,- Kč/m = 5 310,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = ,32 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 36 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 80 = 55,000 % ,03 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = 9 588,29 Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 5,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 5,50 m * 140,- Kč/m = 770,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,

12 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = 2 975,57 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 45 = 55,556 % ,11 Kč Přípojky elektro 3 fázové, kabel v zemi - zjištěná cena = 1 322,46 Kč b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Pilíř zděný z obyč. cihel Kód CZ - CC: 2224 Výměra: 1,30*0,40*0,50 = 0,26 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,26 m 3 * 2 810,- Kč/m 3 = 730,60 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = 2 823,32 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 55 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 55 = 45,455 % ,34 Kč Pilíř zděný z obyč. cihel - zjištěná cena = 1 539,98 Kč b 5 ) Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru

13 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru Kód CZ - CC: 2223 Výměra: 2,50*2,50*2,40 = 15,00 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m 3 * 2 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = ,45 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 26 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 70 = 62,857 % ,35 Kč Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru - zjištěná cena = ,10 Kč b 6 ) Betonový práh mezi sloupky - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výšky do 200 mm Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Délka: 12,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 12,50 m * 150,- Kč/m = 1 875,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,

14 Plná cena: = 6 967,65 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,50 Kč Betonový práh mezi sloupky - zjištěná cena = 1 045,15 Kč b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do beton. patek Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Plocha: 12,5*1,30 = 16,25 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 16,25 m 2 * 520,- Kč/m 2 = 8 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = ,89 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 40 = 75,000 % ,67 Kč Plot zděný z plotových tvárnic - zjištěná cena = 7 850,22 Kč 14

15 b 8 ) Vrátka ocelová s výplní - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva, vč. sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 450,- Kč/ks = 1 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = 5 388,32 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,07 Kč Vrátka ocelová s výplní - zjištěná cena = 808,25 Kč b 9 ) Vrata ocelová s výplní - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: 15

16 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 3 420,- Kč/ks = 3 420,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = ,- Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,65 Kč Vrata ocelová s výplní - zjištěná cena = 1 906,35 Kč c) Porosty c 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny: příloha č. 37 Název Stáří [roků] Počet / výměra Jedn. cena [Kč/jedn.] Srážka [%] Upr. cena [Kč/jedn.] Cena [Kč] zerav obrovský 40 6,00 ks ,00 70% 4 752, ,00 smrk omorika 25 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 smrk pichlavý 30 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 Součet ,00 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 14): * 1,20 Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 37): * 0,75 Koeficient prodejnosti K p (dle příl. č. 39): * 1,00 Celkem - okrasné dřeviny ,80 Trvalé porosty - zjištěná cena = ,80 Kč 16

17 d) Pozemky d 1 ) Pozemky Pozemky oceněné dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 854/1 304, , ,- Zastavěná plocha 854/3 113, , ,- Pozemky oceněné dle cenové mapy celkem ,- Pozemky - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace cen nemovitosti -nákladovým způsobem a) Rodinný dům č.p. 466 = ,58 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm = 3 677,31 Kč b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = 9 588,29 Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové,kabel Al 16 mm2 v zemi = 1 322,46 Kč b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel = 1 539,98 Kč b 5 ) Septiky do 15 m3 obestavěného prostoru = ,10 Kč b 6 ) Betonový práh mezi sloupky, = 1 045,15 Kč b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic = 7 850,22 Kč b 8 ) Vrátka ocelová s výplní = 808,25 Kč b 9 ) Vrata ocelová s výplní = 1 906,35 Kč c) Trvalé porosty = ,80 Kč d) Pozemky = ,- Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,49 Kč 17

18 Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Hlavní město Praha Stáří stavby: 44 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 5 473,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95 = 113,03 m 2 II. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70 = 111,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 113,03 m 2 3,02 m II. Nadzemní podlaží: 111,88 m 2 3,02 m Obestavěný prostor: (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 m 3 I. Nadzemní podlaží: II. Nadzemní podlaží: (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 679,22 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 113,03 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 224,91 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,99 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: 18

19 č. V i Název znaku 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné II typ B plochy 1.NP - s plochou střechou 1. Druh stavby - Dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - méně jak 45 cm I -0,02 4. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do III 0,00 žumpy nebo septiku 6. Způsob vytápění stavby - Lokální vytápění el. nebo plynem, II -0,04 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem II 0, Kritérium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) IV 0,65 Koeficient pro stáří 44 let: 0,80 12 Index vybavení I V = (1 + ĺ V i ) * V13 * 0,80 = 0,473 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 4. Dopravní spojení - špatná dostupnost centra obce, špatné dopravní spojení I -0,02 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + ĺ P i ) = 0,980 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: č. T i Název znaku 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 19

20 3 Index trhu I T = (1 + ĺ T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,473 * 0,980 * 0,900 = 0,417 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 5 473,- Kč/m 3 * 0,417 = 2 282,24 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 2 282,24 Kč/m 3 * 679,22 m 3 = ,05 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,05 Kč b) Porosty b 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny: příloha č. 37 Název Stáří [roků] Počet / výměra Jedn. cena [Kč/jedn.] Srážka [%] Upr. cena [Kč/jedn.] Cena [Kč] zerav obrovský 40 6,00 ks ,00 70% 4 752, ,00 smrk omorika 25 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 smrk pichlavý 30 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 Součet ,00 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 14): * 1,20 Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 37): * 0,75 Koeficient prodejnosti K p (dle příl. č. 39): * 1,00 Celkem - okrasné dřeviny ,80 Trvalé porosty - zjištěná cena = ,80 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemky

21 Pozemky oceněné dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 854/1 304, , ,- Zastavěná plocha 854/3 113, , ,- Pozemky oceněné dle cenové mapy celkem ,- Pozemky - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace cen nemovitosti porovnávací hodnota a) Rodinný dům č.p. 466 = ,05 Kč b) Trvalé porosty = ,80 Kč c) Pozemky = ,- Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,85 Kč Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 466 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95 = 113,03 m 2 II. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70 = 111,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 113,03 m 2 3,02 m 21

22 II. Nadzemní podlaží: 111,88 m 2 3,02 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. Nadzemní podlaží: (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 m 3 II. Nadzemní (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 m 3 podlaží: Jednotkové množství celkem: = 679,22 m 3 Ocenění: Základní cena: 6 500,- Kč/m 3 679,22 m 3 * 6 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 66,590 % ,89 Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,11 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 466 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Věcná hodnota dle cenového předpisu 387/2011 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1. nadz. podlaží 22

23 Podkroví: nemá podkroví Střecha: s plochou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95 = 113,03 m 2 II. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70 = 111,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 113,03 m 2 3,02 m II. Nadzemní podlaží: 111,88 m 2 3,02 m Obestavěný prostor: (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 m 3 I. Nadzemní podlaží: II. Nadzemní podlaží: (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 679,22 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: S 100,00 2. Zdivo: S 100,00 3. Stropy: S 100,00 4. Střecha: S 100,00 5. Krytina: svařované pásy P 100,00 6. Klempířské konstrukce: S 100,00 7. Vnitřní omítky: S 100,00 8. Fasádní omítky: S 100,00 9. Vnější obklady: S 100, Vnitřní obklady: S 100,00 23 Část [%]

24 11. Schody: P 100, Dveře: S 100, Okna: S 100, Podlahy obytných místností: S 100, Podlahy ostatních místností: S 100, Vytápění: S 50,00 P 50, Elektroinstalace: S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: S 100, Zdroj teplé vody: S 50,00 C 50, Instalace plynu: C 100, Kanalizace: S 100, Vybavení kuchyně: C 100, Vnitřní vybavení: S 100, Záchod: S 100, Ostatní: C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 7,10 100,00 1,00 7,10 2. Zdivo: S 22,30 100,00 1,00 22,30 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Střecha: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5. Krytina: P 3,20 100,00 0,46 1,47 6. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6,20 100,00 1,00 6,20 8. Fasádní omítky: S 3,10 100,00 1,00 3,10 9. Vnější obklady: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: P 2,40 100,00 0,46 1, Dveře: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,10 100,00 1,00 1, Vytápění: S 4,40 50,00 1,00 2,20 P 4,40 50,00 0,46 1, Elektroinstalace: S 4,10 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 50,00 1,00 0,90 C 1,80 50,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 100,00 1,00 5, Záchod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,60 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 89,68 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,

25 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 7,10 100,0 1,00 7,10 7, ,33 2, Zdivo: S 22,30 100,0 1,00 22,30 24, ,89 12, Stropy: S 8,40 100,0 1,00 8,40 9, ,76 4, Střecha: S 5,20 100,0 1,00 5,20 5,80 85,00 4, Krytina: P 3,20 100,0 0,46 1,47 1,64 95,00 1, Klempířské konstrukce: S 0,80 100,0 1,00 0,80 0,89 95,00 0, Vnitřní omítky: S 6,20 50,0 1,00 3,10 3,46 80,00 2,7680 S 6,20 50,0 1,00 3,10 3,46 95,00 3, Fasádní omítky: S 3,10 50,0 1,00 1,55 1, ,62 1,4639 S 3,10 50,0 1,00 1,55 1, ,65 1, Vnější obklady: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,57 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,00 2, Schody: P 2,40 50,0 0,46 0,55 0, ,67 0,4067 P 2,40 50,0 0,46 0,55 0, ,00 0, Dveře: S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,69 1,2455 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,65 1, Okna: S 5,20 50,0 1,00 2,60 2, ,00 2,3200 S 5,20 50,0 1,00 2,60 2, ,62 2, Podlahy obytných S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 1,9600 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,10 100,0 1,00 1,10 1,23 95,00 1,1685 místností: 16. Vytápění: S 4,40 50,0 1,00 2,20 2, ,00 1,4700 P 4,40 50,0 0,46 1,01 1,13 80,00 0, Elektroinstalace: S 4,10 100,0 1,00 4,10 4, ,00 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3,35 90,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 50,0 1,00 0,90 1,00 95,00 0,9500 C 1,80 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,0 1,00 2,80 3, ,00 2, Vybavení kuchyně: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 50,0 1,00 2,55 2, ,00 2,4992 S 5,10 50,0 1,00 2,55 2, ,33 0, Záchod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Ostatní: C 3,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 89,68 Opotřebení: 66,5948 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 150,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,

26 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Základní cena upravená = 4 986,12 Kč/m 3 Plná cena: 679,22 m 3 * 4 986,12 Kč/m 3 = ,43 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 66,5948 % Úprava ceny za opotřebení ,73 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,70 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka vody DN 25 mm Kód CZ - CC: 2222 Délka: 4,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 4,50 m * 340,- Kč/m = 1 530,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Plná cena: = 4 265,03 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 50 = 40,000 % ,01 Kč Přípojka vody DN 25 mm - zjištěná cena = 2 559,02 Kč 26

27 b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 4,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 4,50 m * 1 180,- Kč/m = 5 310,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Plná cena: = ,64 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 36 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 80 = 55,000 % ,20 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = 6 672,44 Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové,kabel Al 16 mm2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 5,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 5,50 m * 140,- Kč/m = 770,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Plná cena: = 2 070,68 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků 27

28 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 45 = 55,556 % ,39 Kč Přípojky elektro 3 fázové, kabel v zemi - zjištěná cena = 920,29 Kč b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Pilíř zděný z obyč. cihel Kód CZ - CC: 2224 Výměra: 1,30*0,40*0,50 = 0,26 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,26 m 3 * 2 810,- Kč/m 3 = 730,60 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Plná cena: = 1 964,73 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 55 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 55 = 45,455 % - 893,07 Kč Pilíř zděný z obyč. cihel - zjištěná cena = 1 071,66 Kč b 5 ) Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Septiky do 15 m3 obestavěného prostoru Kód CZ - CC: 2223 Výměra: 2,50*2,50*2,40 = 15,00 m 3 28

29 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m 3 * 2 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Plná cena: = ,- Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 26 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 70 = 62,857 % ,71 Kč Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru - zjištěná cena = ,29 Kč b 6 ) Betonový práh mezi sloupky - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výšky do 200 mm Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Délka: 12,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 12,50 m * 150,- Kč/m = 1 875,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Plná cena: = 4 848,75 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % ,06 Kč Betonový práh mezi sloupky - zjištěná cena = 692,69 Kč 29

30 b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do beton.patek Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Plocha: 12,5*1,30 = 16,25 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 16,25 m 2 * 520,- Kč/m 2 = 8 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Plná cena: = ,70 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 40 = 75,000 % ,78 Kč Plot zděný z plotových tvárnic - zjištěná cena = 5 462,92 Kč b 8 ) Vrátka ocelová s výplní - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva, vč. sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 450,- Kč/ks = 1 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Plná cena: = 3 749,70 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků 30

31 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,000 % ,74 Kč Vrátka ocelová s výplní - zjištěná cena = 449,96 Kč b 9 ) Vrata ocelová s výplní - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 3 420,- Kč/ks = 3 420,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Plná cena: = 8 844,12 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,000 % ,83 Kč Vrata ocelová s výplní - zjištěná cena = 1 061,29 Kč c) Porosty c 1 ) Trvalé porosty 31

32 Okrasné dřeviny: příloha č. 37 Název Stáří [roků] Počet / výměra Jedn. cena [Kč/jedn.] Srážka [%] Upr. cena [Kč/jedn.] Cena [Kč] zerav obrovský 40 6,00 ks ,00 70% 4 752, ,00 smrk omorika 25 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 smrk pichlavý 30 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 Součet ,00 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 14): * 1,20 Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 37): * 0,75 Koeficient prodejnosti K p (dle příl. č. 39): * 1,00 Celkem - okrasné dřeviny ,80 Trvalé porosty - zjištěná cena = ,80 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 466 = ,- Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm = 2 560,- Kč b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = 6 670,- Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi = 920,- Kč b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel = 1 070,- Kč b 5 ) Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru = ,- Kč b 6 ) Betonový práh mezi sloupky, = 690,- Kč b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic = 5 460,- Kč b 8 ) Vrátka ocelová s výplní = 450,- Kč b 9 ) Vrata ocelová s výplní = 1 060,- Kč Venkovní úpravy - celkem = ,- Kč c) Trvalé porosty = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 32

33 Porovnávací metoda a 1 ) Rodinný dům č.p. 466 Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, dům rodinný, 90 m² Cena: ,- Kč Adresa: Pilská 371, Praha 9-Hostavice Datum vložení: Datum aktualizace: Včera ID zakázky: D14552 Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Typ domu: Patrový Plocha zastavěná: 109 m 2 Plocha užitná: 90 m 2 Plocha podlahová: 109 m 2 Plocha pozemku: 505 m 2 Exkluzivní nabídka samostatně stojícího rodinného domu 4+1 v Praze 9-Hostavicích určeného k okamžitému nastěhování nebo k celkové rekonstrukci a zvětšení o obytné podkroví. Na rodinný dům ze 40. let 20. stol. je vydáno platné stavební povolení s vypracovaným projektem na rekonstrukci. Vše je zahrnuto v ceně domu včetně zateplovacího systému nové střechy a střešních tašek bobrovek (v hodnotě Kč). Rozpočet na rekonstrukci cca 1,8 mil. Kč. Kompletní inženýrské sítě. Ústřední topení plynové. Nyní je dům v provozuschopném stavu, vše napojeno a plně funkční. Celková rozloha rovinného pozemku činí 505 m 2. Užitná plocha domu je nyní 90 m 2, po rekonstrukci bude zvětšena na 150 m 2. Zajímavá nabídka rodinného domu za racionální 33

34 cenu k okamžitému nastěhování nebo s potenciálem rekonstrukce (materiál za Kč v ceně) a zvětšení v moderní rodinné bydlení v klidné původní lokalitě v centru městské části Praha 9-Hostavice. Dobrá dostupnost centra metropole, bus 50 m od domu. 10 min. metro Rajská zahrada. Ihned volné. Prodej, dům rodinný, 99 m² Cena: ,- Kč Adresa: Novozámecká 725, Praha 9-Hostavice Datum vložení: Datum aktualizace: ID: Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Zástavba: Obytná Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 včetně 1 podzemního Plocha užitná: 99 m 2 Plocha pozemku: 388 m 2 Sklep: 30 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední plynové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 400V Doprava: Vlak, Silnice, 34

35 MHD, Autobus Prodej rodinného domu v Praze 9-Hostavicích. Nabízíme exkluzivně k prodeji samostatně stojící, přízemní rodinný dům, ve velmi výhodné lokalitě Prahy 9-Hostavicích, ulice Novozámecká. Objekt je možno okamžitě užívat, vhodný také k přestavbě či rekonstrukci. V suterénu dvě sklepní místnosti, v přízemí tři pokoje, kuchyň, komora, koupelna, WC, předsíň, celková podlahová plocha přízemí 69 m 2, vytápění ústřední s kotlem na plyn v suterénu, napojení na všechny IS, střešní krytina z roku 2005, před čtyřmi lety vyměněna část oken. Pozemek o celkové výměře 388 m 2 je rovinatý. Výborné spojení do centra vlakem na Masarykovo nádraží (5 min), busem na Palmovku (10 min). V okolí krásná území k odpočinku - zámecký park Hostavice, přírodní park Čihadla. Prodej, dům rodinný, 115 m² Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: za nemovitost Adresa: Staňkovská 513, Praha 9-Hostavice Datum vložení: Datum aktualizace: Včera ID zakázky: N32611 Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Podlaží umístění: Přízemí Plocha zastavěná: 80 m 2 Plocha užitná: 115 m 2 Plocha podlahová: 115 m 2 35

36 Plocha pozemku: m 2 Balkón: Ano Sklep: Ano Parkovací stání: Ano Garáž: Ano Voda: Místní zdroj Topení: Ústřední plynové Plyn: Individuální Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon Elektřina: 230V Zařízeno: Částečně Samostatný rodinný dům o dispozici 5+kk s obytnou plochou 115 m 2 se nachází na rovinatém pozemku o výměře m 2, v klidné lokalitě s okolní zástavbou rodinných domů. V přízemí domu je vstupní hala, obývací místnost se vstupem na terasu, kuchyňský kout a WC. V patře se nachází hala, jeden průchozí pokoj s balkonem směrem do zahrady, tři samostatné pokoje, prostorná komora a koupelna s WC. Dům je z části podsklepen, kde se nachází jak plynový tak elektrický kotel. Součástí domu je prostorná dvougaráž s využitelným vysokým stropem. Dům se nachází v tiché lokalitě, avšak s velmi dobrou dostupností do centra prahy či z Prahy ven. Zastávka MHD 2 min chůzí. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn.] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1 Pilská ,- Kč 1,00 0,70 0,60 0,95 1,00 1,00 1, ,00 2 Novozámecká ,- Kč 1,00 0,75 0,80 0,95 1,00 1,00 1, ,00 3 Staňkovská ,- Kč 1,00 0,50 0,55 0,95 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,- Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,33 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,33 Kč 1,00 á ,33 Kč/jedn. = ,33 Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,33 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 466 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 36

37 Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 466 Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. Nadzemní podlaží (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 jedn. II.Nadzemní podlaží (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 679,22 jedn. Podlaží: I. Nadzemní podlaží zp = 113,03 m 2 výška = 3,02 m II. Nadzemní podlaží zp = 111,88 m 2 výška = 3,02 m Ocenění: Základní cena: 6 500,- Kč/jedn. 679,22 m 3 á 6 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,351 37

38 C B = 0,362 C C = 0,374 C D = 0,385 C E = 0,396 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 1,755 Orientace ke světovým stranám: C 5 1,870 Konfigurace terénu: E 3 1,188 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 1,870 Převládající zástavba: E 5 1,980 Inženýrské sítě: C 5 1,870 Doprava: E 5 1,980 Obchod a služby: D 5 1,925 Školství: D 5 1,925 Zdravotnictví: D 5 1,925 Kultura, sport, ubytování: D 5 1,925 Úřady: D 2 0,770 Pracovní možnosti: C 5 1,870 Životní prostředí: D 5 1,925 Přírodní lokalita: C 5 1,870 Změna v zástavbě: C 5 1,870 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,374 Typ stavby: C 5 1,870 Možnost dalšího rozšíření: C 1 0,374 Obyvatelstvo: D 5 1,925 Názor znalce: B 5 1, ,871 Koeficient k = 34,871 / 92 = 0,3790 Korekce ceny * 0,3790 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,47 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 466 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 38

39 Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky Pozemky oceněné dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 854/1 304, , ,- Zastavěná plocha 854/3 113, , ,- Pozemky oceněné dle cenové mapy celkem ,- Pozemky - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Metoda tříd polohy a) Pozemky a 1 ) Pozemky 39

40 Pozemky oceněné metodou tříd polohy. Název: zahrada parcelní číslo: 854/1 výměra: 304 m 2 Název: zastavěná plocha parcelní číslo: 854/3 výměra: 113 m 2 Výměra pozemků celkem = 417 m 2 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: ,- Kč Zastavěná plocha hlavním objektem: 113 m 2 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy Všeobecná situace: Třída 5 Intenzita využití pozemku: Třída 5 Dopravní relace k velkoměstu: Třída 6 Obytný sektor: Třída 5 Řemesla, průmysl, administrativa, obchod: Třída 7 Průměrná třída polohy: 5,60 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,00 Výsledná třída polohy: 5,60 Podíl ceny stavebního pozemku: 20,40 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( ,- Kč * 20,40 %) / (100,0-20,40 %) = ,47 Kč Jednotková cena stavebního pozemku: ,47 Kč / (3 * 113 m 2 ) = 3 337,65 Kč/m 2 Cena stavební části pozemku: 3 337,65 Kč/m 2 * 339 m 2 = ,47 Kč Jednotková cena ostatních pozemků: 3 337,65 Kč/m 2 * 0,15 = 500,65 Kč/m 2 Cena ostatních pozemků: 500,65 Kč/m 2 * 78,00 m 2 = ,70 Kč Průměrná jednotková cena pozemku: 2 806,99 Kč/m 2 Výsledná cena pozemku: ,17 Kč Pozemky - výsledná cena = ,17 Kč Rekapitulace ocenění pozemků 40

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012 Znalecký posudek č. 1338-16-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011 Znalecký posudek č. 1305-29-2011 Předmětem ocenění je: pozemek č. 709/52 zahrada dle LV č. 2186, v katastrálním území Hradové Střimelice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1261-23-2010 Předmětem ocenění jsou: zemědělské pozemky parc.č. 776, 783, 931, 1291, 1437, které jsou ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky.

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Z N A L E C K Ý č. 2311/057/2011 P O S U D E K STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2 NEMOVITOST Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Adresa nemovitosti: U Řeky čp. 185, Karviná - Staré

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 o ceně obvyklé truhlárny čp. 325 se stp.č.137/2 a s p.p.č.347/1 ostatní plocha v katastrálním území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé bytové jednotky č. 498/20 s příslušenstvím v budově č.p. 498 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 9544/162280 v kat. území Sokolnice, obec Sokolnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 136/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 136/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 136/13 o obvyklé ceně nemovitostí - budovy č.p. 299 na pozemku p. č. st. 45 a pozemků p. č. st. 45, st. 49, 94, 95, 107 s příslušenstvím, LV číslo 818, katastrální území Vižňov, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 374/66/2012

Znalecký posudek č. 374/66/2012 Znalecký posudek č. 374/66/2012 Nemovitosti - bytové jednotky č. 545/4 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 682/4615 v bytovém domě č.p. 545 na parc.st.č. 785 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4782-422/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4782-422/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4782-422/2012 ve věci zjištění ceny bytové jednotky č. 1643/2 vymezené podle Prohlášení vlastníka budovy č.p. 1643, Bělohorská 90, k.ú. Břevnov, obec Praha Objednatel posudku: SNEO,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4794-434/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4794-434/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4794-434/2012 ve věci zjištění ceny bytové jednotky č. 1643/14 vymezené podle Prohlášení vlastníka budovy č.p. 1643, Bělohorská 90, k.ú. Břevnov, obec Praha Objednatel posudku: SNEO,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4775-415/2012 D

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4775-415/2012 D ZNALECKÝ POSUDEK č. 4775-415/2012 D ve věci zjištění ceny bytové jednotky č. 1681/8 vymezené podle Prohlášení vlastníka budovy č.p. 1680 a 1681, Bělohorská 60 a 62, k.ú. Břevnov, obec Praha Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014 NEMOVITOST: Pozemky dle L.V. č. 223 Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Velký Rybník, k.ú. Velký Rybník u Humpolce Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1706-005/12 o obvyklé ceně nemovitostí spoluvlastnického podílu ve výši ½ na rodinném domě č.p. 27 postaveného na pozemku parc.č. st. 10 s pozemky parc.č. st. 10, 398, 413 a 414,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. 2129-08/2014

Znalecký posudek č. 2129-08/2014 Znalecký posudek č. 2129-08/2014 O obvyklé ceně nemovitosti: spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 (SJM) a podíl id. 1/3 domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky st.p.č.48/2, p.č. 449/1 a 449/2, dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 703/2011 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2376/16/14 o ceně nemovité věci stavby objektu bydlení č.p. 70, pozemku p.č.st. 346, pozemku p.č. 5108, p.č. 5109, p.č. 5110, vše umístěné v katastrálním území a obci Bartošovice v Orlických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více