Znalecký posudek. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1326-4-2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 349/10/ P Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/211 Sb, podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 46 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze, dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Hostavice. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Hostavice je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 387/2011 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 2

3 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: rodinný dům č.p. 466 Baštýřská Praha Region: Hlavní město Praha Okres: Praha 14 Katastrální území: Hostavice 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti majitelů nemovitosti. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Hostavice, L.V. č. 154, ze dne Usnesení sp. zn. 095 Ex 349/10/ U 01-58, o ustanovení znalce, ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 349/10/ P 04-28, ze dne Kopie katastrální mapy, kat. úz. Hostavice, list č. PRAHA 3-2/23, č. PU-314/2012, ze dne Znalecký posudek č. 183/

4 Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené majitelem nemovitosti. 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Hostavice, L.V. č. 154, ze dne Vlastník: Šára Marek, Vysočanská 566/53, Praha 9, Prosek, Praha 9 1/4 Šára Michal, Baštýřská 466, Praha 14, Hostavice, Praha 98 1/4 Šárová Miloslava, Baštýřská 466, Praha 14, Hostavice, Praha 98 1/2 6. Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky parc.č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Jedná se o dům řadový, koncový, který se nachází na rovinaté parcele, kde v průčelí domu směrem do ulice je pozemek nejširší, v zadní části za domem se zahrada zužuje v trojúhelníkovém tvaru. Dům byl postavený v roce 1978 jako objekt o dvou nadzemních podlažích, bez podsklepení, krytý rovnou střechou. Krytina živičná, fasáda břizolit, klempířské konstrukce z PZ, okna dřevěná, vnitřní omítky vápenné, vnitřní keramické obklady kuchyně, soc. zařízení a WC, dveře dřevěné, zárubně ocelové, podlahy textilní a keramické dlažby, vytápění ústřední nefunkční, v přízemí přímotopy, v patře lokální na tuhá paliva, rozvod el. 220/380V, rozvod studené a teplé vody, kanalizace do žumpy, v hygienickém zařízení WC, umyvadla, vana. Celá nemovitost je zcela neudržovaná, silně opotřebená a některé konstrukce jsou i velmi silně poškozené. V přízemí je celý prostor neobývaný, v patře jsou dvě bytové jednotky. Původně bylo v domě vnitřní schodiště, kterým byl umožněn přístup do horního podlaží, před lety bylo toto schodiště zrušeno a na dvou venkovních stranách byly zřízeny venkovní schody, kterými je přístup do každé bytové jednotky zvlášť. Jedno schodiště je konstrukčně řešeno jako ocelová konstrukce v kombinaci s betonem, druhé schody jsou pouze ocelové, mladší. Střecha celého domu je silně 4

5 poškozená, živičná krytina zcela nefunkční, v celé ploše do objektu silně zatéká, atika a zdivo jsou provlhlé, fasáda v horní části se již odlupuje, okna v horním patře jsou silně napadená hnilobou, do horní bytové jednotky tak silně zatéká, že stropní ocelové I nosiče jsou odkryté, plíseň v celých plochách, nábytek a ostatní je zcela prohnilý, včetně dveří a dalších. Jak jsem se zmiňoval, v horní části jsou dvě bytové jednotky, tento stav se týká hlavně jednotky, která je do ulice, bytová jednotka přístupná ze zahrady je menší, ale majitel ji vcelku dobře zrekonstruoval, i když plíseň a prolínající vlhko se začíná projevovat i zde. Z těchto důvodů uvádím, že dům, pokud má sloužit i nadále svému účelu, je nutná radikální oprava nosné konstrukce střechy, okna, překlady, omítky, dveře, zárubně a vytápění. Z těchto důvodů je obvyklá cena celé nemovitosti oceněna na dále uvedenou hodnotu. Dům má provedenou přípojku vody z veřejného vodovodního řadu, kanalizace je do septiku, el. energie je přivedena zemním kabelem, plyn je na hranici pozemku, do objektu není zaveden. Součástí ocenění jsou i drobné venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky dle L.V. č Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 466 b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel b 5 ) Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru b 6 ) Betonový práh mezi sloupky b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic b 8 ) Vrátka ocelová s výplní b 9 ) Vrata ocelová s výplní c) Porosty c 1 ) Trvalé porosty d) Ocenění porovnávacím způsobem d 1 ) Rodinný dům č.p. 466 e) Pozemky e 1 ) Pozemky 5

6 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Nákladový způsob a 1 ) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: s plochou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95 = 113,03 m 2 II. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70 = 111,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 113,03 m 2 3,02 m II. Nadzemní podlaží: 111,88 m 2 3,02 m 6

7 Obestavěný prostor: (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 m 3 I. Nadzemní podlaží: II. Nadzemní podlaží: (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 679,22 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: S 100,00 2. Zdivo: S 100,00 3. Stropy: S 100,00 4. Střecha: S 100,00 5. Krytina: svařované pásy P 100,00 6. Klempířské konstrukce: S 100,00 7. Vnitřní omítky: S 100,00 8. Fasádní omítky: S 100,00 9. Vnější obklady: S 100, Vnitřní obklady: S 100, Schody: P 100, Dveře: S 100, Okna: S 100, Podlahy obytných místností: S 100, Podlahy ostatních místností: S 100, Vytápění: S 50,00 P 50, Elektroinstalace: S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: S 100, Zdroj teplé vody: S 50,00 C 50, Instalace plynu: C 100, Kanalizace: S 100, Vybavení kuchyně: C 100, Vnitřní vybavení: S 100, Záchod: S 100, Ostatní: C 100,00 Část [%] 7

8 Výpočet koeficientu K 4 : Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl Konstrukce, vybavení 1. Základy: S 7,10 100,00 1,00 7,10 2. Zdivo: S 22,30 100,00 1,00 22,30 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Střecha: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5. Krytina: P 3,20 100,00 0,46 1,47 6. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6,20 100,00 1,00 6,20 8. Fasádní omítky: S 3,10 100,00 1,00 3,10 9. Vnější obklady: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: P 2,40 100,00 0,46 1, Dveře: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,10 100,00 1,00 1, Vytápění: S 4,40 50,00 1,00 2,20 P 4,40 50,00 0,46 1, Elektroinstalace: S 4,10 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 50,00 1,00 0,90 C 1,80 50,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 100,00 1,00 5, Záchod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,60 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 89,68 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8968 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 7,10 100,0 1,00 7,10 7, ,33 2,3200 8

9 2. Zdivo: S 22,30 100,0 1,00 22,30 24, ,89 12, Stropy: S 8,40 100,0 1,00 8,40 9, ,76 4, Střecha: S 5,20 100,0 1,00 5,20 5,80 85,00 4, Krytina: P 3,20 100,0 0,46 1,47 1,64 95,00 1, Klempířské konstrukce: S 0,80 100,0 1,00 0,80 0,89 95,00 0, Vnitřní omítky: S 6,20 50,0 1,00 3,10 3,46 80,00 2,7680 S 6,20 50,0 1,00 3,10 3,46 95,00 3, Fasádní omítky: S 3,10 50,0 1,00 1,55 1, ,62 1,4639 S 3,10 50,0 1,00 1,55 1, ,65 1, Vnější obklady: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,57 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,00 2, Schody: P 2,40 50,0 0,46 0,55 0, ,67 0,4067 P 2,40 50,0 0,46 0,55 0, ,00 0, Dveře: S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,69 1,2455 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,65 1, Okna: S 5,20 50,0 1,00 2,60 2, ,00 2,3200 S 5,20 50,0 1,00 2,60 2, ,62 2, Podlahy obytných S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 1,9600 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,10 100,0 1,00 1,10 1,23 95,00 1,1685 místností: 16. Vytápění: S 4,40 50,0 1,00 2,20 2, ,00 1,4700 P 4,40 50,0 0,46 1,01 1,13 80,00 0, Elektroinstalace: S 4,10 100,0 1,00 4,10 4, ,00 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3,35 90,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 50,0 1,00 0,90 1,00 95,00 0,9500 C 1,80 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,0 1,00 2,80 3, ,00 2, Vybavení kuchyně: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 50,0 1,00 2,55 2, ,00 2,4992 S 5,10 50,0 1,00 2,55 2, ,33 0, Záchod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Ostatní: C 3,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 89,68 Opotřebení: 66,5948 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 150,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8968 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 9

10 Základní cena upravená = 7 165,05 Kč/m 3 Plná cena: 679,22 m 3 * 7 165,05 Kč/m 3 = ,26 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 66,5948 % Úprava ceny za opotřebení ,68 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,58 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka vody DN 25 mm Kód CZ - CC: 2222 Délka: 4,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 4,50 m * 340,- Kč/m = 1 530,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = 6 128,85 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 50 = 40,000 % ,54 Kč Přípojka vody DN 25 mm - zjištěná cena = 3 677,31 Kč 10

11 b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 4,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 4,50 m * 1 180,- Kč/m = 5 310,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = ,32 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 36 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 80 = 55,000 % ,03 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = 9 588,29 Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 5,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 5,50 m * 140,- Kč/m = 770,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,

12 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = 2 975,57 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 45 = 55,556 % ,11 Kč Přípojky elektro 3 fázové, kabel v zemi - zjištěná cena = 1 322,46 Kč b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Pilíř zděný z obyč. cihel Kód CZ - CC: 2224 Výměra: 1,30*0,40*0,50 = 0,26 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,26 m 3 * 2 810,- Kč/m 3 = 730,60 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = 2 823,32 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 55 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 55 = 45,455 % ,34 Kč Pilíř zděný z obyč. cihel - zjištěná cena = 1 539,98 Kč b 5 ) Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru

13 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru Kód CZ - CC: 2223 Výměra: 2,50*2,50*2,40 = 15,00 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m 3 * 2 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = ,45 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 26 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 70 = 62,857 % ,35 Kč Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru - zjištěná cena = ,10 Kč b 6 ) Betonový práh mezi sloupky - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výšky do 200 mm Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Délka: 12,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 12,50 m * 150,- Kč/m = 1 875,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,

14 Plná cena: = 6 967,65 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,50 Kč Betonový práh mezi sloupky - zjištěná cena = 1 045,15 Kč b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do beton. patek Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Plocha: 12,5*1,30 = 16,25 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 16,25 m 2 * 520,- Kč/m 2 = 8 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = ,89 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 40 = 75,000 % ,67 Kč Plot zděný z plotových tvárnic - zjištěná cena = 7 850,22 Kč 14

15 b 8 ) Vrátka ocelová s výplní - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva, vč. sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 450,- Kč/ks = 1 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = 5 388,32 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,07 Kč Vrátka ocelová s výplní - zjištěná cena = 808,25 Kč b 9 ) Vrata ocelová s výplní - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: 15

16 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 3 420,- Kč/ks = 3 420,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4370 Plná cena: = ,- Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,65 Kč Vrata ocelová s výplní - zjištěná cena = 1 906,35 Kč c) Porosty c 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny: příloha č. 37 Název Stáří [roků] Počet / výměra Jedn. cena [Kč/jedn.] Srážka [%] Upr. cena [Kč/jedn.] Cena [Kč] zerav obrovský 40 6,00 ks ,00 70% 4 752, ,00 smrk omorika 25 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 smrk pichlavý 30 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 Součet ,00 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 14): * 1,20 Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 37): * 0,75 Koeficient prodejnosti K p (dle příl. č. 39): * 1,00 Celkem - okrasné dřeviny ,80 Trvalé porosty - zjištěná cena = ,80 Kč 16

17 d) Pozemky d 1 ) Pozemky Pozemky oceněné dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 854/1 304, , ,- Zastavěná plocha 854/3 113, , ,- Pozemky oceněné dle cenové mapy celkem ,- Pozemky - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace cen nemovitosti -nákladovým způsobem a) Rodinný dům č.p. 466 = ,58 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm = 3 677,31 Kč b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = 9 588,29 Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové,kabel Al 16 mm2 v zemi = 1 322,46 Kč b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel = 1 539,98 Kč b 5 ) Septiky do 15 m3 obestavěného prostoru = ,10 Kč b 6 ) Betonový práh mezi sloupky, = 1 045,15 Kč b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic = 7 850,22 Kč b 8 ) Vrátka ocelová s výplní = 808,25 Kč b 9 ) Vrata ocelová s výplní = 1 906,35 Kč c) Trvalé porosty = ,80 Kč d) Pozemky = ,- Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,49 Kč 17

18 Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Hlavní město Praha Stáří stavby: 44 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 5 473,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95 = 113,03 m 2 II. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70 = 111,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 113,03 m 2 3,02 m II. Nadzemní podlaží: 111,88 m 2 3,02 m Obestavěný prostor: (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 m 3 I. Nadzemní podlaží: II. Nadzemní podlaží: (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 679,22 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 113,03 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 224,91 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,99 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: 18

19 č. V i Název znaku 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné II typ B plochy 1.NP - s plochou střechou 1. Druh stavby - Dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - méně jak 45 cm I -0,02 4. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do III 0,00 žumpy nebo septiku 6. Způsob vytápění stavby - Lokální vytápění el. nebo plynem, II -0,04 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem II 0, Kritérium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) IV 0,65 Koeficient pro stáří 44 let: 0,80 12 Index vybavení I V = (1 + ĺ V i ) * V13 * 0,80 = 0,473 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 4. Dopravní spojení - špatná dostupnost centra obce, špatné dopravní spojení I -0,02 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + ĺ P i ) = 0,980 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: č. T i Název znaku 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 19

20 3 Index trhu I T = (1 + ĺ T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,473 * 0,980 * 0,900 = 0,417 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 5 473,- Kč/m 3 * 0,417 = 2 282,24 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 2 282,24 Kč/m 3 * 679,22 m 3 = ,05 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,05 Kč b) Porosty b 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny: příloha č. 37 Název Stáří [roků] Počet / výměra Jedn. cena [Kč/jedn.] Srážka [%] Upr. cena [Kč/jedn.] Cena [Kč] zerav obrovský 40 6,00 ks ,00 70% 4 752, ,00 smrk omorika 25 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 smrk pichlavý 30 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 Součet ,00 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 14): * 1,20 Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 37): * 0,75 Koeficient prodejnosti K p (dle příl. č. 39): * 1,00 Celkem - okrasné dřeviny ,80 Trvalé porosty - zjištěná cena = ,80 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemky

21 Pozemky oceněné dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 854/1 304, , ,- Zastavěná plocha 854/3 113, , ,- Pozemky oceněné dle cenové mapy celkem ,- Pozemky - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace cen nemovitosti porovnávací hodnota a) Rodinný dům č.p. 466 = ,05 Kč b) Trvalé porosty = ,80 Kč c) Pozemky = ,- Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,85 Kč Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 466 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95 = 113,03 m 2 II. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70 = 111,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 113,03 m 2 3,02 m 21

22 II. Nadzemní podlaží: 111,88 m 2 3,02 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. Nadzemní podlaží: (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 m 3 II. Nadzemní (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 m 3 podlaží: Jednotkové množství celkem: = 679,22 m 3 Ocenění: Základní cena: 6 500,- Kč/m 3 679,22 m 3 * 6 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 66,590 % ,89 Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,11 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 466 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Věcná hodnota dle cenového předpisu 387/2011 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1. nadz. podlaží 22

23 Podkroví: nemá podkroví Střecha: s plochou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95 = 113,03 m 2 II. Nadzemní podlaží: 11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70 = 111,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 113,03 m 2 3,02 m II. Nadzemní podlaží: 111,88 m 2 3,02 m Obestavěný prostor: (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 m 3 I. Nadzemní podlaží: II. Nadzemní podlaží: (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 679,22 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: S 100,00 2. Zdivo: S 100,00 3. Stropy: S 100,00 4. Střecha: S 100,00 5. Krytina: svařované pásy P 100,00 6. Klempířské konstrukce: S 100,00 7. Vnitřní omítky: S 100,00 8. Fasádní omítky: S 100,00 9. Vnější obklady: S 100, Vnitřní obklady: S 100,00 23 Část [%]

24 11. Schody: P 100, Dveře: S 100, Okna: S 100, Podlahy obytných místností: S 100, Podlahy ostatních místností: S 100, Vytápění: S 50,00 P 50, Elektroinstalace: S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: S 100, Zdroj teplé vody: S 50,00 C 50, Instalace plynu: C 100, Kanalizace: S 100, Vybavení kuchyně: C 100, Vnitřní vybavení: S 100, Záchod: S 100, Ostatní: C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 7,10 100,00 1,00 7,10 2. Zdivo: S 22,30 100,00 1,00 22,30 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Střecha: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5. Krytina: P 3,20 100,00 0,46 1,47 6. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6,20 100,00 1,00 6,20 8. Fasádní omítky: S 3,10 100,00 1,00 3,10 9. Vnější obklady: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: P 2,40 100,00 0,46 1, Dveře: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,10 100,00 1,00 1, Vytápění: S 4,40 50,00 1,00 2,20 P 4,40 50,00 0,46 1, Elektroinstalace: S 4,10 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 50,00 1,00 0,90 C 1,80 50,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 100,00 1,00 5, Záchod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,60 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 89,68 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,

25 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 7,10 100,0 1,00 7,10 7, ,33 2, Zdivo: S 22,30 100,0 1,00 22,30 24, ,89 12, Stropy: S 8,40 100,0 1,00 8,40 9, ,76 4, Střecha: S 5,20 100,0 1,00 5,20 5,80 85,00 4, Krytina: P 3,20 100,0 0,46 1,47 1,64 95,00 1, Klempířské konstrukce: S 0,80 100,0 1,00 0,80 0,89 95,00 0, Vnitřní omítky: S 6,20 50,0 1,00 3,10 3,46 80,00 2,7680 S 6,20 50,0 1,00 3,10 3,46 95,00 3, Fasádní omítky: S 3,10 50,0 1,00 1,55 1, ,62 1,4639 S 3,10 50,0 1,00 1,55 1, ,65 1, Vnější obklady: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,57 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,00 2, Schody: P 2,40 50,0 0,46 0,55 0, ,67 0,4067 P 2,40 50,0 0,46 0,55 0, ,00 0, Dveře: S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,69 1,2455 S 3,30 50,0 1,00 1,65 1, ,65 1, Okna: S 5,20 50,0 1,00 2,60 2, ,00 2,3200 S 5,20 50,0 1,00 2,60 2, ,62 2, Podlahy obytných S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 1,9600 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,10 100,0 1,00 1,10 1,23 95,00 1,1685 místností: 16. Vytápění: S 4,40 50,0 1,00 2,20 2, ,00 1,4700 P 4,40 50,0 0,46 1,01 1,13 80,00 0, Elektroinstalace: S 4,10 100,0 1,00 4,10 4, ,00 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3,35 90,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 50,0 1,00 0,90 1,00 95,00 0,9500 C 1,80 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,0 1,00 2,80 3, ,00 2, Vybavení kuchyně: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 50,0 1,00 2,55 2, ,00 2,4992 S 5,10 50,0 1,00 2,55 2, ,33 0, Záchod: S 0,40 100,0 1,00 0,40 0, ,00 0, Ostatní: C 3,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 89,68 Opotřebení: 66,5948 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 150,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,

26 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Základní cena upravená = 4 986,12 Kč/m 3 Plná cena: 679,22 m 3 * 4 986,12 Kč/m 3 = ,43 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 66,5948 % Úprava ceny za opotřebení ,73 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,70 Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka vody DN 25 mm Kód CZ - CC: 2222 Délka: 4,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 4,50 m * 340,- Kč/m = 1 530,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Plná cena: = 4 265,03 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 50 = 40,000 % ,01 Kč Přípojka vody DN 25 mm - zjištěná cena = 2 559,02 Kč 26

27 b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 4,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 4,50 m * 1 180,- Kč/m = 5 310,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Plná cena: = ,64 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 36 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 80 = 55,000 % ,20 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = 6 672,44 Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové,kabel Al 16 mm2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 5,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 5,50 m * 140,- Kč/m = 770,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Plná cena: = 2 070,68 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků 27

28 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 45 = 55,556 % ,39 Kč Přípojky elektro 3 fázové, kabel v zemi - zjištěná cena = 920,29 Kč b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Pilíř zděný z obyč. cihel Kód CZ - CC: 2224 Výměra: 1,30*0,40*0,50 = 0,26 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,26 m 3 * 2 810,- Kč/m 3 = 730,60 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Plná cena: = 1 964,73 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 25 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 55 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 25 / 55 = 45,455 % - 893,07 Kč Pilíř zděný z obyč. cihel - zjištěná cena = 1 071,66 Kč b 5 ) Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Septiky do 15 m3 obestavěného prostoru Kód CZ - CC: 2223 Výměra: 2,50*2,50*2,40 = 15,00 m 3 28

29 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m 3 * 2 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Plná cena: = ,- Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 26 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 70 = 62,857 % ,71 Kč Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru - zjištěná cena = ,29 Kč b 6 ) Betonový práh mezi sloupky - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výšky do 200 mm Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Délka: 12,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 12,50 m * 150,- Kč/m = 1 875,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Plná cena: = 4 848,75 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % ,06 Kč Betonový práh mezi sloupky - zjištěná cena = 692,69 Kč 29

30 b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do beton.patek Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Plocha: 12,5*1,30 = 16,25 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 16,25 m 2 * 520,- Kč/m 2 = 8 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Plná cena: = ,70 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 40 = 75,000 % ,78 Kč Plot zděný z plotových tvárnic - zjištěná cena = 5 462,92 Kč b 8 ) Vrátka ocelová s výplní - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva, vč. sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 450,- Kč/ks = 1 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Plná cena: = 3 749,70 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků 30

31 Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,000 % ,74 Kč Vrátka ocelová s výplní - zjištěná cena = 449,96 Kč b 9 ) Vrata ocelová s výplní - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 3 420,- Kč/ks = 3 420,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,2000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Plná cena: = 8 844,12 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 44 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 50 = 88,000 % ,83 Kč Vrata ocelová s výplní - zjištěná cena = 1 061,29 Kč c) Porosty c 1 ) Trvalé porosty 31

32 Okrasné dřeviny: příloha č. 37 Název Stáří [roků] Počet / výměra Jedn. cena [Kč/jedn.] Srážka [%] Upr. cena [Kč/jedn.] Cena [Kč] zerav obrovský 40 6,00 ks ,00 70% 4 752, ,00 smrk omorika 25 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 smrk pichlavý 30 1,00 ks ,00 50% 9 305, ,00 Součet ,00 Koeficient polohy K 5 (příl. č. 14): * 1,20 Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 37): * 0,75 Koeficient prodejnosti K p (dle příl. č. 39): * 1,00 Celkem - okrasné dřeviny ,80 Trvalé porosty - zjištěná cena = ,80 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 466 = ,- Kč b) Venkovní úpravy b 1 ) Přípojka vody DN 25 mm = 2 560,- Kč b 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = 6 670,- Kč b 3 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi = 920,- Kč b 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel = 1 070,- Kč b 5 ) Septiky do 15 m 3 obestavěného prostoru = ,- Kč b 6 ) Betonový práh mezi sloupky, = 690,- Kč b 7 ) Plot zděný z plotových tvárnic = 5 460,- Kč b 8 ) Vrátka ocelová s výplní = 450,- Kč b 9 ) Vrata ocelová s výplní = 1 060,- Kč Venkovní úpravy - celkem = ,- Kč c) Trvalé porosty = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 32

33 Porovnávací metoda a 1 ) Rodinný dům č.p. 466 Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, dům rodinný, 90 m² Cena: ,- Kč Adresa: Pilská 371, Praha 9-Hostavice Datum vložení: Datum aktualizace: Včera ID zakázky: D14552 Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Typ domu: Patrový Plocha zastavěná: 109 m 2 Plocha užitná: 90 m 2 Plocha podlahová: 109 m 2 Plocha pozemku: 505 m 2 Exkluzivní nabídka samostatně stojícího rodinného domu 4+1 v Praze 9-Hostavicích určeného k okamžitému nastěhování nebo k celkové rekonstrukci a zvětšení o obytné podkroví. Na rodinný dům ze 40. let 20. stol. je vydáno platné stavební povolení s vypracovaným projektem na rekonstrukci. Vše je zahrnuto v ceně domu včetně zateplovacího systému nové střechy a střešních tašek bobrovek (v hodnotě Kč). Rozpočet na rekonstrukci cca 1,8 mil. Kč. Kompletní inženýrské sítě. Ústřední topení plynové. Nyní je dům v provozuschopném stavu, vše napojeno a plně funkční. Celková rozloha rovinného pozemku činí 505 m 2. Užitná plocha domu je nyní 90 m 2, po rekonstrukci bude zvětšena na 150 m 2. Zajímavá nabídka rodinného domu za racionální 33

34 cenu k okamžitému nastěhování nebo s potenciálem rekonstrukce (materiál za Kč v ceně) a zvětšení v moderní rodinné bydlení v klidné původní lokalitě v centru městské části Praha 9-Hostavice. Dobrá dostupnost centra metropole, bus 50 m od domu. 10 min. metro Rajská zahrada. Ihned volné. Prodej, dům rodinný, 99 m² Cena: ,- Kč Adresa: Novozámecká 725, Praha 9-Hostavice Datum vložení: Datum aktualizace: ID: Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Zástavba: Obytná Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 včetně 1 podzemního Plocha užitná: 99 m 2 Plocha pozemku: 388 m 2 Sklep: 30 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední plynové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 400V Doprava: Vlak, Silnice, 34

35 MHD, Autobus Prodej rodinného domu v Praze 9-Hostavicích. Nabízíme exkluzivně k prodeji samostatně stojící, přízemní rodinný dům, ve velmi výhodné lokalitě Prahy 9-Hostavicích, ulice Novozámecká. Objekt je možno okamžitě užívat, vhodný také k přestavbě či rekonstrukci. V suterénu dvě sklepní místnosti, v přízemí tři pokoje, kuchyň, komora, koupelna, WC, předsíň, celková podlahová plocha přízemí 69 m 2, vytápění ústřední s kotlem na plyn v suterénu, napojení na všechny IS, střešní krytina z roku 2005, před čtyřmi lety vyměněna část oken. Pozemek o celkové výměře 388 m 2 je rovinatý. Výborné spojení do centra vlakem na Masarykovo nádraží (5 min), busem na Palmovku (10 min). V okolí krásná území k odpočinku - zámecký park Hostavice, přírodní park Čihadla. Prodej, dům rodinný, 115 m² Cena: ,- Kč Poznámka k ceně: za nemovitost Adresa: Staňkovská 513, Praha 9-Hostavice Datum vložení: Datum aktualizace: Včera ID zakázky: N32611 Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Podlaží umístění: Přízemí Plocha zastavěná: 80 m 2 Plocha užitná: 115 m 2 Plocha podlahová: 115 m 2 35

36 Plocha pozemku: m 2 Balkón: Ano Sklep: Ano Parkovací stání: Ano Garáž: Ano Voda: Místní zdroj Topení: Ústřední plynové Plyn: Individuální Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon Elektřina: 230V Zařízeno: Částečně Samostatný rodinný dům o dispozici 5+kk s obytnou plochou 115 m 2 se nachází na rovinatém pozemku o výměře m 2, v klidné lokalitě s okolní zástavbou rodinných domů. V přízemí domu je vstupní hala, obývací místnost se vstupem na terasu, kuchyňský kout a WC. V patře se nachází hala, jeden průchozí pokoj s balkonem směrem do zahrady, tři samostatné pokoje, prostorná komora a koupelna s WC. Dům je z části podsklepen, kde se nachází jak plynový tak elektrický kotel. Součástí domu je prostorná dvougaráž s využitelným vysokým stropem. Dům se nachází v tiché lokalitě, avšak s velmi dobrou dostupností do centra prahy či z Prahy ven. Zastávka MHD 2 min chůzí. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn.] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1 Pilská ,- Kč 1,00 0,70 0,60 0,95 1,00 1,00 1, ,00 2 Novozámecká ,- Kč 1,00 0,75 0,80 0,95 1,00 1,00 1, ,00 3 Staňkovská ,- Kč 1,00 0,50 0,55 0,95 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,- Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,33 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,33 Kč 1,00 á ,33 Kč/jedn. = ,33 Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,33 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 466 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 36

37 Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 466 Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. Nadzemní podlaží (11,30*8,75+3,90*1,70+2,55*2,95)*(3,02) = 341,34 jedn. II.Nadzemní podlaží (11,30*8,75+3,90*1,70+3,75*1,70)*(3,02) = 337,88 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 679,22 jedn. Podlaží: I. Nadzemní podlaží zp = 113,03 m 2 výška = 3,02 m II. Nadzemní podlaží zp = 111,88 m 2 výška = 3,02 m Ocenění: Základní cena: 6 500,- Kč/jedn. 679,22 m 3 á 6 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,351 37

38 C B = 0,362 C C = 0,374 C D = 0,385 C E = 0,396 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 1,755 Orientace ke světovým stranám: C 5 1,870 Konfigurace terénu: E 3 1,188 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 1,870 Převládající zástavba: E 5 1,980 Inženýrské sítě: C 5 1,870 Doprava: E 5 1,980 Obchod a služby: D 5 1,925 Školství: D 5 1,925 Zdravotnictví: D 5 1,925 Kultura, sport, ubytování: D 5 1,925 Úřady: D 2 0,770 Pracovní možnosti: C 5 1,870 Životní prostředí: D 5 1,925 Přírodní lokalita: C 5 1,870 Změna v zástavbě: C 5 1,870 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,374 Typ stavby: C 5 1,870 Možnost dalšího rozšíření: C 1 0,374 Obyvatelstvo: D 5 1,925 Názor znalce: B 5 1, ,871 Koeficient k = 34,871 / 92 = 0,3790 Korekce ceny * 0,3790 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,47 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 466 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 38

39 Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky Pozemky oceněné dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 854/1 304, , ,- Zastavěná plocha 854/3 113, , ,- Pozemky oceněné dle cenové mapy celkem ,- Pozemky - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Metoda tříd polohy a) Pozemky a 1 ) Pozemky 39

40 Pozemky oceněné metodou tříd polohy. Název: zahrada parcelní číslo: 854/1 výměra: 304 m 2 Název: zastavěná plocha parcelní číslo: 854/3 výměra: 113 m 2 Výměra pozemků celkem = 417 m 2 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: ,- Kč Zastavěná plocha hlavním objektem: 113 m 2 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy Všeobecná situace: Třída 5 Intenzita využití pozemku: Třída 5 Dopravní relace k velkoměstu: Třída 6 Obytný sektor: Třída 5 Řemesla, průmysl, administrativa, obchod: Třída 7 Průměrná třída polohy: 5,60 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,00 Výsledná třída polohy: 5,60 Podíl ceny stavebního pozemku: 20,40 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( ,- Kč * 20,40 %) / (100,0-20,40 %) = ,47 Kč Jednotková cena stavebního pozemku: ,47 Kč / (3 * 113 m 2 ) = 3 337,65 Kč/m 2 Cena stavební části pozemku: 3 337,65 Kč/m 2 * 339 m 2 = ,47 Kč Jednotková cena ostatních pozemků: 3 337,65 Kč/m 2 * 0,15 = 500,65 Kč/m 2 Cena ostatních pozemků: 500,65 Kč/m 2 * 78,00 m 2 = ,70 Kč Průměrná jednotková cena pozemku: 2 806,99 Kč/m 2 Výsledná cena pozemku: ,17 Kč Pozemky - výsledná cena = ,17 Kč Rekapitulace ocenění pozemků 40

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1429-6-2014 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek. č. 1344-22-2012

Znalecký posudek. č. 1344-22-2012 Znalecký posudek č. 1344-22-2012 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 438/626, která se nachází v bytovém domě č.p. 438, s příslušenstvím a pozemkem č. 676/170, v katastrálním území Zličín, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek č. ZP-3046

Znalecký posudek č. ZP-3046 Znalecký posudek č. ZP-3046 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2191/29 s příslušenstvím v budově č.p. 2191 na pozemku - stavební parcele parc. č. 3601 včetně podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 2925/3, která se nachází v bytovém domě č. 2925, v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více