U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín 642/31/2012 Schválení programu, určení ověřovatele zápisu upravený program jednání, 2. určuje ověřovatelem zápisu Ing. Václava Dorazila. 643/31/2012 Finanční problematika: 1) Inventarizační zpráva města Nový Jičín k , 2) změna závazných ukazatelů pro r u Technických služeb města Nového Jičína Inventarizační zprávu města Nový Jičín za rok 2011 dle předloženého znění včetně vyřazení majetku města v souhrnné výši ,50 Kč z důvodů uvedených v předloženém Zápise z jednání ústřední inventarizační komise ze dne , 2. schvaluje změnu závazných ukazatelů u Technických služeb města Nového Jičína na rok 2012: - částečný odvod investičního fondu organizace ve výši ,00 Kč na účet zřizovatele (viz RO č. 24/2012). 644/31/2012 Výsledek výběrového řízení na pozici ředitele TSM 1. bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína, 2. bere na vědomí stanovisko komise o úspěšnosti uchazečů a následného níže stanoveného pořadí: 1. Ing. M. Grestenberger, 2. Ing. J. Pecha, 3. Ing. M. Vacek,

2 3. bere na vědomí doporučení výběrové komise jmenovat do funkce ředitele příspěvkové organizace Technických služeb města Nového Jičína Ing. M. Grestenbergera. 645/31/2012 Jmenování ředitele TSM 1. na základě ustanovení 33 odst. 4, písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů: a. jmenuje Ing. M. Grestenbergera, trvale bytem Nový Jičín, do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína s účinností od , b. stanovuje rozsah pracovního úvazku řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína na 1,0 (tj. 100 %), c. schvaluje v souladu s platnými právními předpisy výši platu ředitele pana Ing. M. Grestenbergera dle předloženého návrhu s účinností od , d. stanovuje panu Ing. M. Grestenbergerovi osobní příplatek ve výši ,- Kč s účinností od /31/2012 Schválení komise pro výběrové řízení - Revitalizace sídliště Bezručova - Riegrova navržené členy a náhradníky komise pro výběrové řízení na Revitalizaci sídliště Bezručova - Riegrova. 647/31/2012 Projekt Výstavba mostu U Jezu v Novém Jičíně Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt Výstavba mostu U Jezu v Novém Jičíně s reg. číslem CZ.1.10/1.1.00/ /31/2012 Schválení ceníku odlehčovací služby Pohoda ceník služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Nový Jičín v odlehčovací službě Pohoda. 2

3 649/31/2012 Nařízení města č. 2/2012, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Nařízení města č. 2/2012, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy. 650/31/2012 Zahraniční vztahy - jmenování delegace Ludwigsburg delegaci k slavnostnímu podpisu partnerské smlouvy v Ludwigsburgu ve složení: PhDr. Dvořák s manželkou, Ing. Kramoliš, Ing. Bartoň, Mgr. Bobková, tlumočnice (tlumočník), PaedDr. Vávra, p. Wessely, řidič + 3 další osoby, jejichž jména budou schválena dodatečně. 651/31/2012 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) vyhlášení nového nabídkového řízení č. 161 na pronájem volné bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Masarykovo nám. 17, Nový Jičín, za uvolněné nájemné, 2. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení č. 162 na pronájem volné bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Bulharská 15, Nový Jičín, za uvolněné nájemné, 3. schvaluje přidělení sociálního bytu na ulici Suvororova 120 nebo 122 Nový Jičín, paní J. Kunstové, Nový Jičín s podmínkou uhrazení dluhu za komunální odpad, 4. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení č.163 na pronájem volné bytové jednotky č.3 o velikosti 1+3 na ulici Bulharská 15, Nový Jičín, za uvolněné nájemné dle podmínek uvedených v průvodní zprávě, t.j.kč.4.501,-, K 1,3. 652/31/2012 Trojdohoda o dodávce vody na azylový dům Dodatek č.1 ke "Smlouvě o výpůjčce nemovitostí a věcí movitých a o výkonu dalších práv a povinností při provozování Azylového domu v Novém Jičíně", 2. doporučuje starostovi města Nový Jičín podepsat "Smlouvu o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací" mezi Městem Nový Jičín, SmVaK a Charitou Ostrava. 3

4 653/31/2012 Odpis nedobytné pohledávky BPM Nový Jičín 1. doporučuje ZM schválit vyřazení nedobytné pohledávky BPM Nový Jičín za Z. Škarku, bytem Nový Jičín, ve výši ,- Kč s přísl. 654/31/2012 Žádost o odpuštění poplatků z prodlení odpuštění 3/4 poplatků z prodlení V. Žáčkové, bytem Nový Jičín, ve výši 2.872,- Kč. 655/31/2012 Žádost o odklad platby nájemného - splátkový kalendář 1. bere na vědomí žádost M. Rýdla, Nový Jičín, a souhlasí s navrženým postupem BPM Nový Jičín dle průvodní zprávy. 656/31/2012 Žádost mateřské školy novojičínská Beruška 1. vyhovuje žádosti mateřské školy novojičínská Beruška, spol. s r.o. o finanční úhradu provedené výměny oken v budově Husova 1, Nový Jičín v částce ,- Kč, 2. ukládá BPM realizovat úhradu finančních prostředků. 657/31/2012 Informace o žádostech nájemníků ve věci výměny oken v domech DPS 1. odkládá jednání o žádosti na příští a ukládá BPM předložit ekonomickou rozvahu týkající se nájmu DPS Pod Lipami 19 a již provedených oprav. 658/31/2012 Návrh postupu BPM k prodeji bytů v domech Purkyňova 40, bere na vědomí postup, navržený Bytovým podnikem města, k umožnění prodeje bytů v domech na Purkyňově ulici, 2. schvaluje stavební úpravy v suterénu domů, 3. ukládá Bytovému podniku města realizovat navržené kroky, 4. ukládá Bytovému podniku města zajistit kvalifikovaný právní rozbor v této věci u právní kanceláře JUDr. Kubicové. 4

5 659/31/2012 Stanovisko k návrhu na zastavení exekuce nařízené k vymožení pohledávky města 1. souhlasí se zastavením exekuce nařízené na návrh Města na základě platebního výměru č. 490/2003 č.j. ŽP/43976/03/7569-Hz vydaného Městským úřadem Nový Jičín, Odborem životního prostředí, a vedené pod č. j. 97 EX 1543/06 soudním exekutorem JUDr. Karlem Urbanem proti povinné N. Krbové, bytem Zubří, k uspokojení pohledávky ve výši 188,- Kč s příslušenstvím. 660/31/2012 Majetkoprávní problematika 1. neschvaluje zveřejnění opakovaného nabídkového řízení na nájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 2106, ul. Úzká 27, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 30/2 v k. ú. Nový Jičín Město (bývalé informační centrum města, celková výměra 236,86 m2) s tím, že tyto nebytové prostory budou využity pro potřeby města, majetkoprávní záměr č schvaluje prodloužení Smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně v budově č.p. 914/10 ul. Novosady na pozemku parcela č. st v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, č. smlouvy /MO do , majetkoprávní záměr č schvaluje zveřejnění těchto majetkoprávních záměrů č.: a B Nájem nebytových prostor v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně kiosek B o výměře 20,49 m2, na pozemku parcela č. st.1404 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí; b C Nájem nebytových prostor v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně kiosek C o výměře 9,6 m2, na pozemku parcela č. st.1912 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí; c Prodej části pozemku 479/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP č /2006 díl b o výměře 639 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; 4. Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu jednání. 5. neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parcela č. 58/1 (ostatní plocha, zeleň) a parcela č. 58/2 (ostatní plocha, zeleň), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína; majetkoprávní záměr č schvaluje nájem pozemku parcela č. 460/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro manžele Bietlovy, bytem Nový Jičín, za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke garáži, nájemné: Kč 4,31/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, majetkoprávní záměr č schvaluje výpůjčku nebytových prostor v DPS U Jičínky 25 v Novém Jičíně, na pozemku parcela č. st. 143 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí v přízemí (místnost č. 18 o výměře 17,55 m2, místnost č. 19 o výměře 24,55 m2 a v suterénu místnost č. 05-5

6 prádelna o výměře 20,18 m2) pro Slezskou diakonii, se sídlem Český Těšín Na Nivách 259/7, IČ: , za účelem provozování sociálně-terapeutické dílny, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, majetkoprávní záměr č odkládá rozhodnutí ve věci vzdání se předkupního práva k pozemku parcela č. 509/101 (orná půda) v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí do doby, než bude vlastníkem pozemku městu sdělena výše kupní ceny za zamýšlený prodej shora uvedené nemovitosti, majetkoprávní záměr č ruší své usnesení č. 532/25/2012 bod 6 ze dne ve věci nájmu části pozemku parcela č. 338/31 (zahrada o výměře 30 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí majetkoprávní záměr č souhlasí s modernizací a estetizací zahrady na pozemku parcela č. 829/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro potřeby mateřské školy za podmínky, že práce budou provedeny na náklady nájemce a v případě skončení nájmu bude pozemek uveden do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit směnu nemovitého majetku, a to části pozemku parcela č. 519/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 160 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, který je ve vlastnictví města Nový Jičín (obvyklá cena dle ZP činí Kč 600,00/m2) za pozemky parcela č. 594/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 260 m2) a parcela č. 598/2 (ostatní plocha manipulační plocha o výměře 481 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, které jsou ve vlastnictví ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO: , (obvyklá cena dle ZP činí Kč 300,00/m2) s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí bude uhrazen v penězích ve prospěch druhé smluvní strany, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku parcela č. 246/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře ), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a schvaluje zveřejnění nájmu shora uvedených nemovitostí, majetkoprávní záměr č svěřuje do správy odboru Obecního podnikání MěÚ Nový Jičín nalezenou opuštěnou věc ve smyslu obč. zák. černé stavby zahradní chatky na pozemku parcela č. 469/2 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a pověřuje tento odbor přípravou demolice stavby, která je postavena v rozporu z Územním plánem a bez stavebního povolení, majetkoprávní záměr č svěřuje do správy odboru Obecního podnikání MěÚ Nový Jičín nalezenou opuštěnou věc ve smyslu obč. zák. jednotnou kanalizaci na pozemcích parcela č. 1462/1, parcela č.972, parcela č. 970, parcela č. 1833/1 a parcela č. 974/1, se zaústěním do vodního toku Jičínka na pozemku parcela č. 1836/1, vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru nájmu v přízemí objektu kotelny patřící k domu č.p. 373, na ul. K. Čapka 15, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 988 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí za účelem rozšíření bistra (restaurace), majetkoprávní záměr č

7 16. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parcela č. 615/1 (zahrada) v k. ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a L. aj. Kocianovými, bytem Nový Jičín, jako povinnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci sítě budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku) a oprávnění z věcného břemene provedou úpravy stávajícího oplocení a přesunutí brány na vlastní náklady, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,10 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí parkovací místo B společně a nerozdílně pro Miroslava Slavíka, místo podnikání: Nový Jičín Luční 1825/4, IČ: , Milana Jaroně, místo podnikání: Hostašovice 18, IČ: , Leonu Balcarovou, místo podnikání: Nový Jičín Dlouhá 738/13, IČ: , Tomáše Kahliga, místo podnikání: Nový Jičín B. Martinů 1885/2, IČ: , Martina Černocha, místo podnikání: Nový Jičín K Nemocnici 171/24, IČ: a Annu Černotovou, místo podnikání: Šenov u Nového Jičína Družstevní 488, IČ: , nájemné: Kč ,00/parkovací místo/rok (bez DPH), za účelem provozování taxi služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky, že předmět nájmu bude nájemcem užíván výlučně pro stání vozidel provozovaných nájemci, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,10 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí parkovací místo C společně a nerozdílně pro Miroslava Slavíka, místo podnikání: Nový Jičín Luční 1825/4, IČ: , Milana Jaroně, místo podnikání: Hostašovice 18, IČ: , Leonu Balcarovou, místo podnikání: Nový Jičín Dlouhá 738/13, IČ: , Tomáše Kahliga, místo podnikání: Nový Jičín B. Martinů 1885/2, IČ: , Martina Černocha, místo podnikání: Nový Jičín K Nemocnici 171/24, IČ: a Annu Černotovou, místo podnikání: Šenov u Nového Jičína Družstevní 488, IČ: , nájemné: Kč ,00/parkovací místo/rok (bez DPH), za účelem provozování taxi služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky, že předmět nájmu bude nájemcem užíván výlučně pro stání vozidel provozovaných nájemci, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,10 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí parkovací místo D společně a nerozdílně pro Miroslava Slavíka, místo podnikání: Nový Jičín Luční 1825/4, IČ: , Milana Jaroně, místo podnikání: Hostašovice 18, IČ: , Leonu Balcarovou, místo podnikání: Nový Jičín Dlouhá 738/13, IČ: , Tomáše Kahliga, místo podnikání: Nový Jičín B. Martinů 1885/2, IČ: , Martina Černocha, místo podnikání: Nový Jičín K Nemocnici 171/24, IČ: a Annu Černotovou, místo podnikání: Šenov u Nového Jičína Družstevní 488, IČ: , nájemné: Kč ,00/parkovací místo/rok (bez DPH), za účelem provozování taxi služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky, že předmět nájmu bude nájemcem užíván výlučně pro stání vozidel provozovaných nájemci, majetkoprávní záměr č ukončuje vyhlášené nabídkové řízení na podnájem nebytových prostor prodejní box č. 2 o výměře 10,07 m2 v areálu městské tržnice v Novém Jičíně (budova bez č.p.) na 7

8 pozemku parcela č. st. 151 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Město bez vyhlášení vítězné nabídky a schvaluje vyhlášení opakovaného nabídkového řízení za stejných podmínek, majetkoprávní záměr č ruší usnesení č. 2664/28/2008 bod 62 ze dne a schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti strpět přemostění koryta vodního toku Grassmanka na pozemku parcela č. 524/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v k. ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (akce Rekonstrukce sportovního areálu v Novém Jičíně ) mezi městem Nový Jičín, jako oprávněným a ČR - Povodím Odry, s.p., se sídlem Moravská Ostrava Varenská 3101/49, IČ: , za jednorázovou úhradu Kč 6.000,00/věcné břemeno (cena bez DPH), bez č. záměru. 22. souhlasí s rozšířením účelu nájmu části pozemku parcela č. 116/1 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 308 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína (smlouva č. 33/03/P ze dne ) o možnost umístění včelstva na tento pozemek, majetkoprávní záměr č ruší své usnesení č. 414/18/2011 bod 23, kterým byl schválen nájem části pozemku parcela č.1311 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č odkládá rozhodnutí ve věci nájmu části vestibulu krytého bazénu Nový Jičín na ul. Novosady 10 na pozemku parcela č. st v k. ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (místnost v II. NP vpravo od vchodu do vestibulu krytého bazénu o výměře 85 m2), majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit zrušení usnesení č. 7/2/2010 bod 18 ze dne , kterým byl schválen výkup části pozemku parcela č. 872/40 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního vedení kabelu NNel.přípojka v pozemku parcela č. 519/29 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 519/39 (ostatní plocha, zeleň) a parcela č.519/38 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (zemní kabel AYKY 3 x v délce cca 32 m) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 Teplická 874/8, IČ: , jako oprávněným, za jednorázovou úhradu Kč 1.000,00/věcné břemeno (cena bez DPH) a za podmínky, že v případě budování přípojky budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního vedení kabelu NNK v pozemku parcela č. 1501/3 (zahrada), pozemku parcela č. 1497/1(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína a v pozemku parcela č. 230/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (zemní kabel v délce cca 61 m) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 Teplická 874/8, IČ: , jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že v případě budování přípojky budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB

9 28. schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího ve zřízení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 293/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a PharmDr. L. Petkovovou, bytem Nový Jičín, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci sítě budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN el. přípojka v pozemku parcela č. 619/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 Teplická 874/8, IČ: , jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že v případě budování přípojky budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího ve zřízení sjezdu a uložení přípojek inženýrských sítí vodovodní, plynové a přípojky NN v pozemku parcela č. 1493/95 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností OCV servis s.r.o., se sídlem Nový Jičín Tyršova 2220/4, IČ: , jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci sítě budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB ukončení nájmu nebytových prostor v domě DPS na ulici Revoluční 6, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 299/4 v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí (celková výměra 40,68 m2), smlouvy č , nájemce: Libor Koller, s místem podnikání Ostrava J. Herolda 1563/4, IČ: , dohodou k a dále schvaluje vyhlášení nabídkového řízení na nájem shora uvedených nebytových prostor, majetkoprávní záměr č /31/2012 Reorganizace MěÚ Nový Jičín 1. bere na vědomí projekt reorganizace Městského úřadu Nový Jičín, 2. ruší dle 102, odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Odbor majetkoprávní, Odbor obecního podnikání, Odbor správních deliktů, Odbor vnitřních věcí, Útvar interního auditu, Odbor kontrolní, Odbor informatiky vč. jednotlivých oddělení rušených odborů ke dni , 3. zřizuje dle 102, odst. 2 písm. f) a 109. odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Odbor správních činností, Odbor majetku, rozvoje a investic, útvar kontroly, útvar kanceláře úřadu, úsek interního auditora, úsek tiskové mluvčí s účinností od , 4. stanoví dle 102, odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění celkový 9

10 počet zaměstnanců MěÚ na 154, organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín na 18 zaměstnanců a organizační složky Informační a návštěvnické centrum, ED na 7 zaměstnanců od , 5. ukládá tajemnici MěÚ Nový Jičín předložit Radě města Nový Jičín ke schválení Organizační řád MěÚ Nový Jičín s účinností od a zajistit veškeré úkony související s nabytím účinnosti nové organizační struktury MěÚ Nový Jičín. 662/31/2012 Jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nový Jičín 1. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení v souladu s 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na vedoucí pracovní místa ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín: a) Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, b) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, c) Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, d) Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, e) Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, f) Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, g) Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, h) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, 2. doporučuje přizvat dalšího odborníka s hlasem poradním, který není členem konkursní komise dle 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb. dle předloženého návrhu. PhDr. Jaroslav Dvořák, v.r. starosta města Ing. Václav Dorazil, v.r. ověřovatel zápisu Zapisovatelka: Ing. Jitka Davidová, v.r. Pozn.: text psaný kurzívou není součástí schváleného usnesení 10

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/25/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. s c h

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Č. 304/08 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje a cena pozemků 1. záměr prodeje pozemku p.

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 Přítomni: 5 radních + tajemník Omluveni: pí. Šoustalová (od 16.45hod.) Hosté : R A D A MĚSTA NEJDEK 47. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod Různé

Více

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členů rady města + tajemnice

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Sp.zn. 102 Ex 581/05-N Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava 1, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Znojmě č.j. Nc 5788/2004-11, ze dne

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 4. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 1. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 58/4/2015 program schůze: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Návrh kulturních

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více