U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín 642/31/2012 Schválení programu, určení ověřovatele zápisu upravený program jednání, 2. určuje ověřovatelem zápisu Ing. Václava Dorazila. 643/31/2012 Finanční problematika: 1) Inventarizační zpráva města Nový Jičín k , 2) změna závazných ukazatelů pro r u Technických služeb města Nového Jičína Inventarizační zprávu města Nový Jičín za rok 2011 dle předloženého znění včetně vyřazení majetku města v souhrnné výši ,50 Kč z důvodů uvedených v předloženém Zápise z jednání ústřední inventarizační komise ze dne , 2. schvaluje změnu závazných ukazatelů u Technických služeb města Nového Jičína na rok 2012: - částečný odvod investičního fondu organizace ve výši ,00 Kč na účet zřizovatele (viz RO č. 24/2012). 644/31/2012 Výsledek výběrového řízení na pozici ředitele TSM 1. bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína, 2. bere na vědomí stanovisko komise o úspěšnosti uchazečů a následného níže stanoveného pořadí: 1. Ing. M. Grestenberger, 2. Ing. J. Pecha, 3. Ing. M. Vacek,

2 3. bere na vědomí doporučení výběrové komise jmenovat do funkce ředitele příspěvkové organizace Technických služeb města Nového Jičína Ing. M. Grestenbergera. 645/31/2012 Jmenování ředitele TSM 1. na základě ustanovení 33 odst. 4, písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů: a. jmenuje Ing. M. Grestenbergera, trvale bytem Nový Jičín, do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína s účinností od , b. stanovuje rozsah pracovního úvazku řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína na 1,0 (tj. 100 %), c. schvaluje v souladu s platnými právními předpisy výši platu ředitele pana Ing. M. Grestenbergera dle předloženého návrhu s účinností od , d. stanovuje panu Ing. M. Grestenbergerovi osobní příplatek ve výši ,- Kč s účinností od /31/2012 Schválení komise pro výběrové řízení - Revitalizace sídliště Bezručova - Riegrova navržené členy a náhradníky komise pro výběrové řízení na Revitalizaci sídliště Bezručova - Riegrova. 647/31/2012 Projekt Výstavba mostu U Jezu v Novém Jičíně Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt Výstavba mostu U Jezu v Novém Jičíně s reg. číslem CZ.1.10/1.1.00/ /31/2012 Schválení ceníku odlehčovací služby Pohoda ceník služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Nový Jičín v odlehčovací službě Pohoda. 2

3 649/31/2012 Nařízení města č. 2/2012, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Nařízení města č. 2/2012, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy. 650/31/2012 Zahraniční vztahy - jmenování delegace Ludwigsburg delegaci k slavnostnímu podpisu partnerské smlouvy v Ludwigsburgu ve složení: PhDr. Dvořák s manželkou, Ing. Kramoliš, Ing. Bartoň, Mgr. Bobková, tlumočnice (tlumočník), PaedDr. Vávra, p. Wessely, řidič + 3 další osoby, jejichž jména budou schválena dodatečně. 651/31/2012 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) vyhlášení nového nabídkového řízení č. 161 na pronájem volné bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+3 na ulici Masarykovo nám. 17, Nový Jičín, za uvolněné nájemné, 2. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení č. 162 na pronájem volné bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+2 na ulici Bulharská 15, Nový Jičín, za uvolněné nájemné, 3. schvaluje přidělení sociálního bytu na ulici Suvororova 120 nebo 122 Nový Jičín, paní J. Kunstové, Nový Jičín s podmínkou uhrazení dluhu za komunální odpad, 4. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení č.163 na pronájem volné bytové jednotky č.3 o velikosti 1+3 na ulici Bulharská 15, Nový Jičín, za uvolněné nájemné dle podmínek uvedených v průvodní zprávě, t.j.kč.4.501,-, K 1,3. 652/31/2012 Trojdohoda o dodávce vody na azylový dům Dodatek č.1 ke "Smlouvě o výpůjčce nemovitostí a věcí movitých a o výkonu dalších práv a povinností při provozování Azylového domu v Novém Jičíně", 2. doporučuje starostovi města Nový Jičín podepsat "Smlouvu o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací" mezi Městem Nový Jičín, SmVaK a Charitou Ostrava. 3

4 653/31/2012 Odpis nedobytné pohledávky BPM Nový Jičín 1. doporučuje ZM schválit vyřazení nedobytné pohledávky BPM Nový Jičín za Z. Škarku, bytem Nový Jičín, ve výši ,- Kč s přísl. 654/31/2012 Žádost o odpuštění poplatků z prodlení odpuštění 3/4 poplatků z prodlení V. Žáčkové, bytem Nový Jičín, ve výši 2.872,- Kč. 655/31/2012 Žádost o odklad platby nájemného - splátkový kalendář 1. bere na vědomí žádost M. Rýdla, Nový Jičín, a souhlasí s navrženým postupem BPM Nový Jičín dle průvodní zprávy. 656/31/2012 Žádost mateřské školy novojičínská Beruška 1. vyhovuje žádosti mateřské školy novojičínská Beruška, spol. s r.o. o finanční úhradu provedené výměny oken v budově Husova 1, Nový Jičín v částce ,- Kč, 2. ukládá BPM realizovat úhradu finančních prostředků. 657/31/2012 Informace o žádostech nájemníků ve věci výměny oken v domech DPS 1. odkládá jednání o žádosti na příští a ukládá BPM předložit ekonomickou rozvahu týkající se nájmu DPS Pod Lipami 19 a již provedených oprav. 658/31/2012 Návrh postupu BPM k prodeji bytů v domech Purkyňova 40, bere na vědomí postup, navržený Bytovým podnikem města, k umožnění prodeje bytů v domech na Purkyňově ulici, 2. schvaluje stavební úpravy v suterénu domů, 3. ukládá Bytovému podniku města realizovat navržené kroky, 4. ukládá Bytovému podniku města zajistit kvalifikovaný právní rozbor v této věci u právní kanceláře JUDr. Kubicové. 4

5 659/31/2012 Stanovisko k návrhu na zastavení exekuce nařízené k vymožení pohledávky města 1. souhlasí se zastavením exekuce nařízené na návrh Města na základě platebního výměru č. 490/2003 č.j. ŽP/43976/03/7569-Hz vydaného Městským úřadem Nový Jičín, Odborem životního prostředí, a vedené pod č. j. 97 EX 1543/06 soudním exekutorem JUDr. Karlem Urbanem proti povinné N. Krbové, bytem Zubří, k uspokojení pohledávky ve výši 188,- Kč s příslušenstvím. 660/31/2012 Majetkoprávní problematika 1. neschvaluje zveřejnění opakovaného nabídkového řízení na nájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 2106, ul. Úzká 27, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 30/2 v k. ú. Nový Jičín Město (bývalé informační centrum města, celková výměra 236,86 m2) s tím, že tyto nebytové prostory budou využity pro potřeby města, majetkoprávní záměr č schvaluje prodloužení Smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně v budově č.p. 914/10 ul. Novosady na pozemku parcela č. st v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, č. smlouvy /MO do , majetkoprávní záměr č schvaluje zveřejnění těchto majetkoprávních záměrů č.: a B Nájem nebytových prostor v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně kiosek B o výměře 20,49 m2, na pozemku parcela č. st.1404 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí; b C Nájem nebytových prostor v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně kiosek C o výměře 9,6 m2, na pozemku parcela č. st.1912 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí; c Prodej části pozemku 479/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP č /2006 díl b o výměře 639 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; 4. Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu jednání. 5. neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parcela č. 58/1 (ostatní plocha, zeleň) a parcela č. 58/2 (ostatní plocha, zeleň), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína; majetkoprávní záměr č schvaluje nájem pozemku parcela č. 460/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro manžele Bietlovy, bytem Nový Jičín, za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke garáži, nájemné: Kč 4,31/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, majetkoprávní záměr č schvaluje výpůjčku nebytových prostor v DPS U Jičínky 25 v Novém Jičíně, na pozemku parcela č. st. 143 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí v přízemí (místnost č. 18 o výměře 17,55 m2, místnost č. 19 o výměře 24,55 m2 a v suterénu místnost č. 05-5

6 prádelna o výměře 20,18 m2) pro Slezskou diakonii, se sídlem Český Těšín Na Nivách 259/7, IČ: , za účelem provozování sociálně-terapeutické dílny, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, majetkoprávní záměr č odkládá rozhodnutí ve věci vzdání se předkupního práva k pozemku parcela č. 509/101 (orná půda) v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí do doby, než bude vlastníkem pozemku městu sdělena výše kupní ceny za zamýšlený prodej shora uvedené nemovitosti, majetkoprávní záměr č ruší své usnesení č. 532/25/2012 bod 6 ze dne ve věci nájmu části pozemku parcela č. 338/31 (zahrada o výměře 30 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí majetkoprávní záměr č souhlasí s modernizací a estetizací zahrady na pozemku parcela č. 829/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro potřeby mateřské školy za podmínky, že práce budou provedeny na náklady nájemce a v případě skončení nájmu bude pozemek uveden do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit směnu nemovitého majetku, a to části pozemku parcela č. 519/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 160 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, který je ve vlastnictví města Nový Jičín (obvyklá cena dle ZP činí Kč 600,00/m2) za pozemky parcela č. 594/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 260 m2) a parcela č. 598/2 (ostatní plocha manipulační plocha o výměře 481 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, které jsou ve vlastnictví ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO: , (obvyklá cena dle ZP činí Kč 300,00/m2) s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí bude uhrazen v penězích ve prospěch druhé smluvní strany, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku parcela č. 246/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře ), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a schvaluje zveřejnění nájmu shora uvedených nemovitostí, majetkoprávní záměr č svěřuje do správy odboru Obecního podnikání MěÚ Nový Jičín nalezenou opuštěnou věc ve smyslu obč. zák. černé stavby zahradní chatky na pozemku parcela č. 469/2 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a pověřuje tento odbor přípravou demolice stavby, která je postavena v rozporu z Územním plánem a bez stavebního povolení, majetkoprávní záměr č svěřuje do správy odboru Obecního podnikání MěÚ Nový Jičín nalezenou opuštěnou věc ve smyslu obč. zák. jednotnou kanalizaci na pozemcích parcela č. 1462/1, parcela č.972, parcela č. 970, parcela č. 1833/1 a parcela č. 974/1, se zaústěním do vodního toku Jičínka na pozemku parcela č. 1836/1, vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru nájmu v přízemí objektu kotelny patřící k domu č.p. 373, na ul. K. Čapka 15, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 988 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí za účelem rozšíření bistra (restaurace), majetkoprávní záměr č

7 16. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parcela č. 615/1 (zahrada) v k. ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a L. aj. Kocianovými, bytem Nový Jičín, jako povinnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci sítě budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku) a oprávnění z věcného břemene provedou úpravy stávajícího oplocení a přesunutí brány na vlastní náklady, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,10 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí parkovací místo B společně a nerozdílně pro Miroslava Slavíka, místo podnikání: Nový Jičín Luční 1825/4, IČ: , Milana Jaroně, místo podnikání: Hostašovice 18, IČ: , Leonu Balcarovou, místo podnikání: Nový Jičín Dlouhá 738/13, IČ: , Tomáše Kahliga, místo podnikání: Nový Jičín B. Martinů 1885/2, IČ: , Martina Černocha, místo podnikání: Nový Jičín K Nemocnici 171/24, IČ: a Annu Černotovou, místo podnikání: Šenov u Nového Jičína Družstevní 488, IČ: , nájemné: Kč ,00/parkovací místo/rok (bez DPH), za účelem provozování taxi služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky, že předmět nájmu bude nájemcem užíván výlučně pro stání vozidel provozovaných nájemci, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,10 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí parkovací místo C společně a nerozdílně pro Miroslava Slavíka, místo podnikání: Nový Jičín Luční 1825/4, IČ: , Milana Jaroně, místo podnikání: Hostašovice 18, IČ: , Leonu Balcarovou, místo podnikání: Nový Jičín Dlouhá 738/13, IČ: , Tomáše Kahliga, místo podnikání: Nový Jičín B. Martinů 1885/2, IČ: , Martina Černocha, místo podnikání: Nový Jičín K Nemocnici 171/24, IČ: a Annu Černotovou, místo podnikání: Šenov u Nového Jičína Družstevní 488, IČ: , nájemné: Kč ,00/parkovací místo/rok (bez DPH), za účelem provozování taxi služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky, že předmět nájmu bude nájemcem užíván výlučně pro stání vozidel provozovaných nájemci, majetkoprávní záměr č schvaluje nájem části pozemku parcela č.673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,10 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí parkovací místo D společně a nerozdílně pro Miroslava Slavíka, místo podnikání: Nový Jičín Luční 1825/4, IČ: , Milana Jaroně, místo podnikání: Hostašovice 18, IČ: , Leonu Balcarovou, místo podnikání: Nový Jičín Dlouhá 738/13, IČ: , Tomáše Kahliga, místo podnikání: Nový Jičín B. Martinů 1885/2, IČ: , Martina Černocha, místo podnikání: Nový Jičín K Nemocnici 171/24, IČ: a Annu Černotovou, místo podnikání: Šenov u Nového Jičína Družstevní 488, IČ: , nájemné: Kč ,00/parkovací místo/rok (bez DPH), za účelem provozování taxi služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky, že předmět nájmu bude nájemcem užíván výlučně pro stání vozidel provozovaných nájemci, majetkoprávní záměr č ukončuje vyhlášené nabídkové řízení na podnájem nebytových prostor prodejní box č. 2 o výměře 10,07 m2 v areálu městské tržnice v Novém Jičíně (budova bez č.p.) na 7

8 pozemku parcela č. st. 151 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín Město bez vyhlášení vítězné nabídky a schvaluje vyhlášení opakovaného nabídkového řízení za stejných podmínek, majetkoprávní záměr č ruší usnesení č. 2664/28/2008 bod 62 ze dne a schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti strpět přemostění koryta vodního toku Grassmanka na pozemku parcela č. 524/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v k. ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (akce Rekonstrukce sportovního areálu v Novém Jičíně ) mezi městem Nový Jičín, jako oprávněným a ČR - Povodím Odry, s.p., se sídlem Moravská Ostrava Varenská 3101/49, IČ: , za jednorázovou úhradu Kč 6.000,00/věcné břemeno (cena bez DPH), bez č. záměru. 22. souhlasí s rozšířením účelu nájmu části pozemku parcela č. 116/1 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 308 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína (smlouva č. 33/03/P ze dne ) o možnost umístění včelstva na tento pozemek, majetkoprávní záměr č ruší své usnesení č. 414/18/2011 bod 23, kterým byl schválen nájem části pozemku parcela č.1311 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č odkládá rozhodnutí ve věci nájmu části vestibulu krytého bazénu Nový Jičín na ul. Novosady 10 na pozemku parcela č. st v k. ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (místnost v II. NP vpravo od vchodu do vestibulu krytého bazénu o výměře 85 m2), majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit zrušení usnesení č. 7/2/2010 bod 18 ze dne , kterým byl schválen výkup části pozemku parcela č. 872/40 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního vedení kabelu NNel.přípojka v pozemku parcela č. 519/29 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 519/39 (ostatní plocha, zeleň) a parcela č.519/38 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (zemní kabel AYKY 3 x v délce cca 32 m) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 Teplická 874/8, IČ: , jako oprávněným, za jednorázovou úhradu Kč 1.000,00/věcné břemeno (cena bez DPH) a za podmínky, že v případě budování přípojky budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního vedení kabelu NNK v pozemku parcela č. 1501/3 (zahrada), pozemku parcela č. 1497/1(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína a v pozemku parcela č. 230/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (zemní kabel v délce cca 61 m) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 Teplická 874/8, IČ: , jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že v případě budování přípojky budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB

9 28. schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího ve zřízení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 293/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a PharmDr. L. Petkovovou, bytem Nový Jičín, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci sítě budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN el. přípojka v pozemku parcela č. 619/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 Teplická 874/8, IČ: , jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že v případě budování přípojky budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího ve zřízení sjezdu a uložení přípojek inženýrských sítí vodovodní, plynové a přípojky NN v pozemku parcela č. 1493/95 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností OCV servis s.r.o., se sídlem Nový Jičín Tyršova 2220/4, IČ: , jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci sítě budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. VB ukončení nájmu nebytových prostor v domě DPS na ulici Revoluční 6, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 299/4 v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí (celková výměra 40,68 m2), smlouvy č , nájemce: Libor Koller, s místem podnikání Ostrava J. Herolda 1563/4, IČ: , dohodou k a dále schvaluje vyhlášení nabídkového řízení na nájem shora uvedených nebytových prostor, majetkoprávní záměr č /31/2012 Reorganizace MěÚ Nový Jičín 1. bere na vědomí projekt reorganizace Městského úřadu Nový Jičín, 2. ruší dle 102, odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Odbor majetkoprávní, Odbor obecního podnikání, Odbor správních deliktů, Odbor vnitřních věcí, Útvar interního auditu, Odbor kontrolní, Odbor informatiky vč. jednotlivých oddělení rušených odborů ke dni , 3. zřizuje dle 102, odst. 2 písm. f) a 109. odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Odbor správních činností, Odbor majetku, rozvoje a investic, útvar kontroly, útvar kanceláře úřadu, úsek interního auditora, úsek tiskové mluvčí s účinností od , 4. stanoví dle 102, odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění celkový 9

10 počet zaměstnanců MěÚ na 154, organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín na 18 zaměstnanců a organizační složky Informační a návštěvnické centrum, ED na 7 zaměstnanců od , 5. ukládá tajemnici MěÚ Nový Jičín předložit Radě města Nový Jičín ke schválení Organizační řád MěÚ Nový Jičín s účinností od a zajistit veškeré úkony související s nabytím účinnosti nové organizační struktury MěÚ Nový Jičín. 662/31/2012 Jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nový Jičín 1. jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení v souladu s 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na vedoucí pracovní místa ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín: a) Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, b) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, c) Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, d) Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, e) Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, f) Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace, g) Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, h) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, 2. doporučuje přizvat dalšího odborníka s hlasem poradním, který není členem konkursní komise dle 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb. dle předloženého návrhu. PhDr. Jaroslav Dvořák, v.r. starosta města Ing. Václav Dorazil, v.r. ověřovatel zápisu Zapisovatelka: Ing. Jitka Davidová, v.r. Pozn.: text psaný kurzívou není součástí schváleného usnesení 10

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 32. schůze U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79 Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Předkladatel: Bc. Jitka Kolářová, zástupkyně starosty Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Důvodová

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne 19.6.2015

Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne 19.6.2015 Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne 19.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, MgA. M. Reslová Omluven: Mgr. O. Skripnik PhD. Hosté: Zapisovatel: Mgr. R. Henych Program: 1.

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více