KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České republice a Polsku CS CS

3 1. ÚVOD Tato zpráva popisuje pokrok, který učinily české a polské ocelářské společnosti v restrukturalizaci svého provozu a v souladu s požadavky stanovenými v jednotlivých kapitolách Smlouvy o přistoupení. V důsledku vývoje vnitrostátních i mezinárodních hospodářství byli čeští a polští výrobci oceli v roce 2005 nuceni čelit složité situaci charakterizované v porovnání s předchozím rokem snížením tržeb i cen. I přes tento trend dosáhly společnosti obou zemí přiměřené míry příjmů, ale mají-li ocelárny dospět k udržitelné životaschopnosti, musejí v úsilí dokončit restrukturalizační proces pokračovat. Mezi Evropskou unií a Českou republikou a Polskem byla vyjednána přechodná období, aby české a polské ocelářské společnosti mohly dokončit restrukturalizaci a plně se integrovat do vnitřního trhu. Toto opatření bylo nezbytné, aby nové členské státy mohly poskytnout potřebnou finanční podporu na základě toho, že se příjemci stanou životaschopnými v dlouhodobém horizontu. Tato výjimka z obecných pravidel pro poskytování státní podpory je podmíněna splněním určitých povinností jak pro příslušné vlády, tak pro jednotlivé společnosti, jež jsou stanoveny v protokolech, které jsou součástí smlouvy o přistoupení. Protokol 2 1 se týká restrukturalizace českého ocelářského průmyslu a protokol 8 2 restrukturalizace polského ocelářského průmyslu. Restrukturalizační období končí dne 31. prosince 2006; do tohoto data musejí být všechny společnosti životaschopné. Protokoly rovněž stanoví podrobná pravidla pro sledování a podávání zpráv ohledně těchto povinností, včetně povinnosti Komise podávat zprávy Radě. Dne 7. července 2004 přijala Komise první zprávu o sledování restrukturalizace ocelářství v České republice a Polsku za rok V této zprávě Komise poukázala na zpoždění restrukturalizačního procesu, zejména pokud jde o investice. Doporučila oběma zemím využít pozitivních podmínek na trhu a v následujících letech restrukturalizační proces urychlit, aby příslušné společnosti mohly dosáhnout životaschopnosti do konce restrukturalizačního období. Ve druhé zprávě o sledování restrukturalizace přijaté dne 3. srpna zaznamenala Komise u většiny přijímajících společností zlepšení provozních výsledků, což bylo způsobeno hlavně výrazným zlepšením tržních podmínek. Komise však zároveň zdůraznila, že ne všechny přijímající společnosti jsou schopny plně z tohoto výjimečně příznivého tržního prostředí těžit nebo provést požadovaná restrukturalizační opatření, nejsou tedy stále dostatečně výkonné a hrozí, že do konce restrukturalizačního období nedosáhnou životaschopnosti. Komise vyzvala přijímající společnosti i příslušné orgány, aby její doporučení pozorně zvážily Úř. věst. L 236, , s Úř. věst. L 236, , s KOM(2004)443 v konečném znění. KOM(2005)359 v konečném znění. CS 2 CS

4 Tato třetí zpráva o sledování restrukturalizace popisuje pokrok učiněný během roku 2005 a některé směry vývoje v roce 2006; obsahuje následující prvky: popis vývoje na globálním trhu s ocelí, na jehož pozadí se restrukturalizační proces odehrává; zprávy o hlavních výsledcích sledování pro jednotlivé země, pokud jde o státní podporu a klíčové hodnoty restrukturalizace definované v přílohách protokolů (snížení výrobní kapacity, investice, produktivita, náklady a životaschopnost). Tato kapitola také zahrnuje odkazy na rozhodnutí Komise přijatá v souvislosti s přijímajícími společnosti v rámci právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže; závěry a doporučení týkající se nezbytných kontrol a opatření, jež mají být přijata, aby přijímající společnosti dosáhly životaschopnosti do konce restrukturalizačního období. Komise připraví pro Radu v roce 2007 zprávu o pokroku, která se bude týkat pokroku v roce Tato poslední zpráva bude také obsahovat celkové hodnocení výsledků, kterých bylo dosaženo v průběhu restrukturalizačního procesu ( ). 2. VÝVOJ NA GLOBÁLNÍM TRHU S OCELÍ 5 Restrukturalizační proces v odvětví oceli je ovlivněn mnoha faktory, včetně opatření přijatých společnostmi a veřejnými orgány, obecného hospodářského vývoje a situace na trhu. Proto je pro zhodnocení výkonů přijímajících ocelářských společností v České republice a Polsku nezbytné těmto prvkům dobře porozumět. Základní předpoklady ohledně vývoje na globálním trhu s ocelí jsou shrnuty níže. Co se týče mezinárodního trhu s ocelí, vysoký stupeň expanze zaznamenaný v roce 2004 v některých regionech pokračoval i v roce Bezpříkladný růst výroby v Číně, ale rovněž v Indii, vytlačil v roce 2005 světovou výrobu oceli výše o 6 % na 1,129 miliardy tun. V EU se však výroba po mírném zvýšení během prvního čtvrtletí roku 2005 opět kvůli slábnoucí poptávce snížila a se 186 miliony tun byla výroba surové oceli v porovnání s rokem 2004 o 3,2 % nižší. Tato situace odráží slabou poptávku na trhu EU v roce 2005 způsobenou především faktory cyklu zásob a původně vysokou nabídkou. Výsledkem snížené nabídky výrobců oceli ze zemí EU bylo omezení skladových zásob, což následně přispělo k zachování úrovně cen oceli. V roce 2005 dosáhl dovoz oceli do EU 26 milionů tun, tedy přibližně stejné úrovně jako v předchozím roce; v druhém pololetí došlo k poklesu vyvolanému oslabením cen. Hlavní zemí, která do EU vyvážela, bylo i nadále Rusko, následováno Ukrajinou a Tureckem, na čtvrtou pozici vystoupila Čína. Vývoz oceli z EU dosáhl 31,7 milionu tun, což oproti roku 2004 představuje 6% nárůst. Tento nárůst byl částečně podpořen dočasným oslabením eura vůči americkému dolaru. Dodávky 5 Zdroj: IISI a Eurostat. CS 3 CS

5 do Číny, představující třetí největší vývozní trh EU, se v roce 2005 snížily o 3 %; tento trend zesílil a během prvního čtvrtletí roku 2006 došlo k poklesu o 31 %. Během prvního čtvrtletí roku 2006 zaznamenala výroba oceli v EU vzrůstající tendenci odrážející pozitivní vývoj hospodářství EU podpořený vnitřní poptávkou a investicemi. Zřejmá spotřeba oceli, která v roce 2005 poklesla o 4,6 %, by měla podle očekávání v roce 2006 o 4 % vzrůst. Během prvního čtvrtletí roku 2006 opět stouply ceny oceli, a to kvůli vyšším nákladům na suroviny a silnější poptávce hlavních spotřebních sektorů. V roce 2005 byly výsledky starších členských států EU 15 a výsledky zaznamenané v nových členských státech zřetelně odlišné: zatímco výroba oceli v zemích EU 15 se v porovnání s předchozím rokem snížila o 1,9 %, pokles výroby v nových členských státech byl mnohem strmější, a to ve výši 12 % u českých oceláren a 18,7 % u oceláren polských. Na tuto situaci je však nutno hledět v souvislosti s výjimečným zvýšením výroby oceli v obou zemích v roce 2004, původně vysokými skladovými zásobami a poklesem poptávky během prvního pololetí roku Některé hlavní číselné údaje týkající se českého a polského trhu s ocelí jsou uvedeny v tabulkách 1A, 1B a 2 v příloze. Navzdory tomuto nepříznivému vývoji zůstal provozní zisk českých i polských ocelářských společností vysoký a ocelárny obecně mohly snížit své zadlužení a zrychlit investice. Očekává se, že tento pozitivní trend bude v roce 2006 pokračovat. Většina nedávných ekonomických a průmyslových průzkumů pro rok 2006 naznačuje, že očekávané zotavení hospodářství a sektorů spotřeby oceli by mělo vyústit v další zlepšení podmínek na trhu s ocelí v EU. 3. VÝSLEDKY PROGRAMŮ SLEDOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A POLSKU 3.1. Česká republika Podle informací z různých zdrojů Česká republika poskytla vnitrostátnímu ocelářskému odvětví restrukturalizační podporu ve výši celkem milionů CZK (256,6 milionu EUR 6 ), což je přibližně 58 % maximální povolené částky uvedené v protokolu 2, která činí milionů CZK. Nezávislé posouzení ukazuje, že ve stanoveném období nebyla českému ocelářskému odvětví po 31. prosinci 2003 poskytnuta žádná další restrukturalizační podpora. Komise na tomto základě dochází k závěru, že závazky týkající se poskytování maximální povolené výše státní podpory společnostem vyjmenovaným v příloze 1 protokolu 2 jsou plněny. Přijímajícími společnostmi, kterým byla státní podpora poskytnuta, jsou Mittal Steel Ostrava (MSO - dříve Nová huť), Válcovny plechu Frýdek-Místek (VPFM) a Vítkovice Steel (VS). Co se týče investic, nezávislé posouzení pokroku dosaženého v provádění restrukturalizačních opatření zdůrazňuje celkově nízkou úroveň výdajů a zejména prodlení v některých prováděných klíčových investicích, které jsou naprosto zásadní pro to, aby umožnily přijímajícím společnostem snížit náklady a provést přechod 6 Směnný kurz CZK/EUR 32,329 (průměr z prosince 2003). CS 4 CS

6 k vyšší přidané hodnotě. Posouzení však ukazuje, že na konci roku se provádění investičních plánů zrychlilo; tento trend má podle očekávání pokračovat i dále. Mezitím přijímající společnosti hlavní důvody zpoždění, konkrétně zdlouhavý privatizační proces a nemožnost zajištění půjček, překonaly, a očekávají tedy, že většinu plánovaných investic uskuteční do konce restrukturalizačního období, s výjimkou případu VPFM, jak je podrobně rozepsáno níže. Česká vláda provedla svůj plán privatizovat VS, který obnášel nejprve prodej akcií společnosti OSINEK a. s. společnosti VS, následovaný veřejnou soutěží. V červenci schválila vláda prodej VS společnosti Mastercraft Ltd., vlastněné ruskou ocelářskou a těžební skupinou Evraz Holding. Této privatizace bylo dosaženo převodem akcií v listopadu V roce 2005 dokončily české orgány také proces privatizace VPFM plnou integrací společnosti do MSO. Integrace podle zákona vstoupila v platnost ve druhém čtvrtletí roku Společnost VPFM také aktualizovala svůj obchodní plán tak, aby se uzpůsobil konečné průmyslové struktuře v rámci MSO a reagoval na nové požadavky trhu. Test životaschopnosti stanovený Komisí ukazuje, že provozní výkon VPFM je pozadu za předpovědí a před koncem roku 2007 by společnost za běžných tržních podmínek životaschopnosti nedosáhla. Příčinou je 18měsíční zpoždění v dokončení privatizace společnosti VPFM, která tím pádem nestačí provádět restrukturalizační opatření podle plánu. Protože je však tato společnost nyní plně integrována v MSO, rozhodla Komise, že již není třeba její finanční výsledky hodnotit samostatně. Při uplatňování tohoto přístupu nezávislé posouzení shledalo, že integrovaná společnost MSO má velice dobrou provozní marži a je bez potíží životaschopná. Co se týká změn kapacit, Komise, jak již bylo uvedeno v předchozí zprávě, rozhodla podle článku 12 protokolu 2 neprotestovat proti odložení termínu trvalého uzavření válcoven za tepla č. 1 a č. 2 společnosti VPFM 7 ( tun) o šest měsíců do 30. června 2006 s tím, že výroba byla zastavena dne 31. prosince Nezávislé posouzení ukazuje, že přijímající společnost dodržela požadavek ukončit výrobu a že se připravuje plán demontáží. České orgány Komisi do konce roku 2005 informovaly rovněž o technických podrobnostech požadovaného snížení kapacity ve společnosti MSO. Společnost předvídá, že snížení kapacity stanovené v protokolu 2 ( tun) dosáhne namísto investicemi na zelené louce podstatnou renovací své válcovny hrubých profilů. Společnost MSO také revidovala své investiční plány a předložila nové plány Komisi ke schválení; schválení bylo nedávno potvrzeno 8. Všeobecné doporučení Komise vyzývá české společnosti, aby pokračovaly v úsilí restrukturalizovat svá výrobní zařízení a hlavní důraz přitom kladly na investice související se zlepšením výtěžnosti a energetické účinnosti i na změny v pracovních postupech a zvyšování produktivity. 7 8 Rozhodnutí dne , Úř. věst. Dne , C176/12. Rozhodnutí dne 13/ , Úř. věst dne , C 280/4. CS 5 CS

7 3.2. Polsko Jak bylo uvedeno v předchozích zprávách a podle informací, které Komise obdržela, Polsko, pokud jde o společnosti uvedené v seznamu v příloze 1 protokolu 8, plní závazky uvedené v protokolu týkající se poskytnuté státní podpory, která dodržuje maximální povolenou částku. V období let Polsko poskytlo celkovou částku milionů PLN (590 milionů EUR 9 ), což je přibližně 80 % maximální povolené částky milionů PLN podle protokolu. Přijímající společnosti, kterým může být státní podpora poskytována v souladu s protokolem, jsou: Mittal Steel Poland (MSP - dříve Polskie Huty Stali / PHS), Huta Bankowa, Huta Buczek, Arcelor Huta Warszawa (AHW - dříve Huta Lucchini-Warszawa), Huta Labędy a Huta Pokόj 10. Podle protokolu nebylo po dni 31. prosince 2003 možno polskému ocelářství poskytnout žádnou další státní podporu. Podle informací, které má Komise zatím k dispozici, byla tato podmínka splněna. Nicméně, pokud jde o působení společnosti Technology Buczek, vyjasňuje Komise v současné době některé zbývající nesrovnalosti ve formálním vyšetřovacím řízení podle čl. 88 odst U společnosti Huta Czestochowa, která nebyla na seznamu přijímajících společností uvedeném v příloze 1 protokolu 8 a podle polského vnitrostátního restrukturalizačního programu schváleného v roce 2003 byla považována za společnost v konkurzu, zahájila Komise šetření protiprávně poskytnuté státní podpory a v červnu 2005 došla k závěru 12, že částka 5 milionů EUR musí být navrácena. V říjnu 2005 schválily polské orgány převod 100 % akcií ze společnosti Huta Czestochowa na ukrajinský subjekt Industrial Union of Donbass. Kvůli obtížným tržním podmínkám v roce 2005 byl objem tržeb většiny přijímajících společností výrazně menší, než se předvídalo. Také provozní marže většiny společností byly tudíž nižší, než se plánovalo. Navzdory slabší poptávce však v některých společnostech došlo k růstu cen, do něhož se promítalo lepší zpracování jejich výrobků. Finanční výsledky však rozhodně umožnily většině společností pokračovat během roku 2005 v úsilí provádět restrukturalizaci a také ji zrychlovat. Během roku 2005 informovalo Polsko Komisi o svém záměru změnit jednotlivé obchodní plány všech přijímajících společností tak, aby se přizpůsobily novým potřebám trhu a novým průmyslovým strukturám. V této souvislosti zahájila Komise předběžné šetření změn navrhovaných společností MSP, které se namísto podstatné modernizace stávající válcovny pasů za tepla zaměřovaly na vystavění nové válcovny pasů za tepla. Vzhledem k závazku demontovat stávající válcovnu a zachovat úroveň kapacity došla Komise k závěru, že změny jsou slučitelné se závazky protokolu, a na základě bodu 10 protokolu č. 8 se rozhodla tyto změny schválit. 13 Komise také dále nešetřila aktualizované obchodní plány společností Huta Bakowa, Huta Labedy a Huta Pokój, ale vzhledem k drobným změnám v těchto plánech bude pokračovat ve sledování restrukturalizace na základě aktualizovaných Směnný kurz PLN/EUR 4,6595 (průměr z prosince 2003). Podniky Huta Andrezj a Huta Batory byly kvůli konkurznímu řízení ze seznamu přijímajících společností vyňaty. Rozhodnutí Komise K(2006) 2093, Úř. věst 2006 C196/23. Rozhodnutí Komise K(2004) Rozhodnutí Komise K(2005) 2687, Úř. věst. 2006, C12/2. CS 6 CS

8 obchodních plánů. Pouze v případě AHW nebyla Komise zatím schopna obchodní plán schválit a rozhodnutí dosud neučinila. Podle dostupných informací byly splněny závazky související se snížením výrobních kapacit v roce Nezávislé hodnocení ukazuje, že společnost Huta Bankowa ukončila v prosinci 2004 výrobu ve své válcovně středních profilů ( tun) a že válcovna byla fyzicky zlikvidována v prosinci 2005, tedy o rok dříve, než se plánovalo. Válcovna pasů za tepla společnosti MSP-Krakow ( tun), která ukončila výrobu v roce 2002, byla v prvním čtvrtletí roku 2005 trvale demontována. Ve stejném závodu bylo ohlášeno ukončení výroby ve válcovně plechu za studena ( tun) v prosinci 2005 a válcovna pasů za studena v jednotce MSP v obci Swietoclowice ( tun) byla demontována do prosince Během roku 2005 bylo přijímajícími společnostmi uzavřeno nebo demontováno mnoho dalších neživotaschopných a zastaralých výrobních zařízení, která nebyla uvedena v protokolu. Kvůli zpožděním v provádění investičního programu nedokončila společnost MSP změny výrobních kapacit, plánované ve formě modernizace válcovny drátu v obci Sosnowiec ( tun) a stavby linky na organické nátěrové hmoty na plech v obci Swietoclowice ( tun). Nezávislé hodnocení ukazuje, že dvě přijímající společnosti možná životaschopnosti do konce restrukturalizačního období nedosáhnou. První společností je AHW, kterou od září 2005, kdy proběhl převod akcií od subjektu Lucchini, vlastní společnost Arcelor. Na základě vlastních odhadů není v takovém stavu, aby v roce 2006 uspěla v testu životaschopnosti stanoveném Komisí. Nové zaměření investičního plánu společnosti neumožní výrazně zvýšit v krátkodobém výhledu výtěžnost a úspornost. Z toho důvodu Komise stále zvažuje, jak se s revidovanými investicemi co nejlépe vypořádat. Druhou společností, která do konce roku 2006 životaschopná nebude, je Technology Buzek. I přes skutečnost, že společnost část svého investičního plánu uskutečnila, nepodařilo se jí snížit náklady a výši nesplacených dluhů. Na základě výše uvedených skutečností Komise doporučuje, aby všechny přijímající společnosti ve zbývajících měsících své úsilí při restrukturalizaci zesílily. Důraz musí být kladen na investice související s omezením nákladů a také na zlepšení pracovních postupů v oblasti nákupu a prodeje; je třeba pokračovat ve zvyšování produktivity. 4. NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ Silné ocelářské hospodářství České republiky a Polska, stejně jako přístup na trh EU, jsou podstatnými výhodami, které by měly zaručit úspěch přijímajících společností v nadcházejících letech. Restrukturalizační opatření vymezená v restrukturalizačních programech a obchodních plánech však přijímajícím společnostem České republiky a Polska umožní soustředit se na nezbytná zlepšení a posílit svůj provozní výkon. Tato opatření je proto nutno plně provést, aby společnosti získaly větší odolnost proti možnému hospodářskému poklesu. To se týká zvláště společností, které neuspěly v testu životaschopnosti stanoveném Evropskou komisí, jak je uvedeno výše. CS 7 CS

9 Komise bude v úzké spolupráci s příslušnými orgány a společnostmi pokračovat ve sledování toho, jak jsou prováděna přechodná opatření. V roce 2007 zpracuje rozšířené hodnocení dosažených výsledků a rozsahu, jak bylo dosaženo provedení vnitrostátních restrukturalizačních programů a individuálních obchodních plánů. Při tomto posuzování bude Komise kontrolovat zejména výši a význam státní podpory udělené na základě provedených restrukturalizačních opatření. Jak bylo uvedeno dříve, budou-li zjištění neuspokojivá, vyzve Komise příslušné orgány, aby žádaly navrácení odpovídající částky státní podpory. V roce 2007 bude předložena Radě konečná zpráva. Komise rovněž připomíná, že jakákoli další restrukturalizační podpora poskytnutá přijímajícím společnostem uvedeným v protokolu nebo jakékoli jiné ocelářské společnosti, na niž se nevztahují restrukturalizační programy, by byla v rozporu se Smlouvou o přistoupení. CS 8 CS

10 tabulce 1A 7 6 Trh s ocelí v České republice (v milionech tun) Výroba Celkový dovoz ze zemí EU i ze zemí mimo EU Celkový vývoz do zemí EU i do zemí mimo EU Spotřeba tabulce 1B 10 8 Trh s ocelí v Polsku (v milionech tun) Výroba Celkový dovoz ze zemí EU i ze zemí mimo EU Celkový vývoz do zemí EU i do zemí mimo EU Spotřeba tabulce 2 Procentuální podíl České republiky a Polska na celkové výrobě oceli v EU Česká republika 3% Polsko 5% Ostatní země EU 92% CS 9 CS

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol Unipetrol ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY CHEMIE Unipetrol ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 20. 02. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG UNIP CP (+420) 261 319 081 CENA (19. 02. 2003) 40,00 Kč tregler@ppf.cz

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 2. března 212 Polsko Polsko (opět) ukázalo zbytku střední Evropy záda 2 Výhled na týden NBP zachová sazby na 4,5 % 5 Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Č.j.: VP/S 134/01-160 V Brně dne 6. května 2002

Č.j.: VP/S 134/01-160 V Brně dne 6. května 2002 Č.j.: VP/S 134/01-160 V Brně dne 6. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.12.2001 na základě žádosti České republiky - Ministerstva financí ze dne 27.11.2001

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2016 COM(2016) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu {SWD(2016) 97

Více

Zentiva N.V. Výroční zpráva 2007

Zentiva N.V. Výroční zpráva 2007 Zentiva N.V. Výroční zpráva 2007 Je důležité zahájit den aktivně a plní energie... Zentiva N.V. Výroční zpráva 2007 Obsah Důležitá upozornění 02 1 O společnosti Zentiva 04 2 Hlavní údaje 05 3 Nejvýznamnější

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 682 v konečném znění 2005/0266 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Chilskou

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.2.2009 KOM(2009) 104 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském

Více

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011

Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011 Provozní výsledky skupiny Evraz za druhé čtvrtletí roku 2011 15. července 2011 Evraz Group S.A. (LSE: EVR, dále jen EVRAZ ) zveřejnil provozní výsledky za druhé čtvrtletí roku 2011. Hlavní body druhého

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013: - 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013: 1 Průmyslová produkce za leden klesla o 4,1 % y/y Maloobchodní tržby za leden klesly o 0,5 % y/y a rostly o 0,4 % m/m Nezaměstnanost za únor vzrostla na 8,1

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 10.4.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 10.4.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.4.2015 C(2015) 2298 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10.4.2015 o oznámení předloženém Českou republikou týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Hity týdne: podnikatelské nálady a zasedání NBP a ČNB

Hity týdne: podnikatelské nálady a zasedání NBP a ČNB www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 29. ledna 2016 Eurozóna Ekonomický sentiment EU: Slabší, ale stále solidní 2 2 Výhled na týden NBP ani ČNB svoji politiku nezmění 5 6 Hity týdne: podnikatelské nálady a

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449}

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20. listopadu 2006 SEK(2006) 1448 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zakazuje uvádět

Více

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S.

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. 24.5.2005, Ostrava Ing.Vladimír BAIL, Ph.D. OSNOVA PREZENTACE: 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2000 2003) 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 28. července, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010,

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 454 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán

Více

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003 Sojové boby long Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu Únor 2003 1 Sojové boby na vzestup Trh sojových bobů se nacházel v dlouhodobém sestupném trendu. Podle všech ukazatelů utvořil na začátku minulého

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci

PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci Ve dnech 23.-24. října 2008 proběhlo v Ostravě XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Šestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2011 KOM(2011) 339 v konečném znění C7-0160/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 30. 3. 2012 2011/2309(INI) NÁVRH ZPRÁVY o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy (2011/2309(INI))

Více