KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České republice a Polsku CS CS

3 1. ÚVOD Tato zpráva popisuje pokrok, který učinily české a polské ocelářské společnosti v restrukturalizaci svého provozu a v souladu s požadavky stanovenými v jednotlivých kapitolách Smlouvy o přistoupení. V důsledku vývoje vnitrostátních i mezinárodních hospodářství byli čeští a polští výrobci oceli v roce 2005 nuceni čelit složité situaci charakterizované v porovnání s předchozím rokem snížením tržeb i cen. I přes tento trend dosáhly společnosti obou zemí přiměřené míry příjmů, ale mají-li ocelárny dospět k udržitelné životaschopnosti, musejí v úsilí dokončit restrukturalizační proces pokračovat. Mezi Evropskou unií a Českou republikou a Polskem byla vyjednána přechodná období, aby české a polské ocelářské společnosti mohly dokončit restrukturalizaci a plně se integrovat do vnitřního trhu. Toto opatření bylo nezbytné, aby nové členské státy mohly poskytnout potřebnou finanční podporu na základě toho, že se příjemci stanou životaschopnými v dlouhodobém horizontu. Tato výjimka z obecných pravidel pro poskytování státní podpory je podmíněna splněním určitých povinností jak pro příslušné vlády, tak pro jednotlivé společnosti, jež jsou stanoveny v protokolech, které jsou součástí smlouvy o přistoupení. Protokol 2 1 se týká restrukturalizace českého ocelářského průmyslu a protokol 8 2 restrukturalizace polského ocelářského průmyslu. Restrukturalizační období končí dne 31. prosince 2006; do tohoto data musejí být všechny společnosti životaschopné. Protokoly rovněž stanoví podrobná pravidla pro sledování a podávání zpráv ohledně těchto povinností, včetně povinnosti Komise podávat zprávy Radě. Dne 7. července 2004 přijala Komise první zprávu o sledování restrukturalizace ocelářství v České republice a Polsku za rok V této zprávě Komise poukázala na zpoždění restrukturalizačního procesu, zejména pokud jde o investice. Doporučila oběma zemím využít pozitivních podmínek na trhu a v následujících letech restrukturalizační proces urychlit, aby příslušné společnosti mohly dosáhnout životaschopnosti do konce restrukturalizačního období. Ve druhé zprávě o sledování restrukturalizace přijaté dne 3. srpna zaznamenala Komise u většiny přijímajících společností zlepšení provozních výsledků, což bylo způsobeno hlavně výrazným zlepšením tržních podmínek. Komise však zároveň zdůraznila, že ne všechny přijímající společnosti jsou schopny plně z tohoto výjimečně příznivého tržního prostředí těžit nebo provést požadovaná restrukturalizační opatření, nejsou tedy stále dostatečně výkonné a hrozí, že do konce restrukturalizačního období nedosáhnou životaschopnosti. Komise vyzvala přijímající společnosti i příslušné orgány, aby její doporučení pozorně zvážily Úř. věst. L 236, , s Úř. věst. L 236, , s KOM(2004)443 v konečném znění. KOM(2005)359 v konečném znění. CS 2 CS

4 Tato třetí zpráva o sledování restrukturalizace popisuje pokrok učiněný během roku 2005 a některé směry vývoje v roce 2006; obsahuje následující prvky: popis vývoje na globálním trhu s ocelí, na jehož pozadí se restrukturalizační proces odehrává; zprávy o hlavních výsledcích sledování pro jednotlivé země, pokud jde o státní podporu a klíčové hodnoty restrukturalizace definované v přílohách protokolů (snížení výrobní kapacity, investice, produktivita, náklady a životaschopnost). Tato kapitola také zahrnuje odkazy na rozhodnutí Komise přijatá v souvislosti s přijímajícími společnosti v rámci právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže; závěry a doporučení týkající se nezbytných kontrol a opatření, jež mají být přijata, aby přijímající společnosti dosáhly životaschopnosti do konce restrukturalizačního období. Komise připraví pro Radu v roce 2007 zprávu o pokroku, která se bude týkat pokroku v roce Tato poslední zpráva bude také obsahovat celkové hodnocení výsledků, kterých bylo dosaženo v průběhu restrukturalizačního procesu ( ). 2. VÝVOJ NA GLOBÁLNÍM TRHU S OCELÍ 5 Restrukturalizační proces v odvětví oceli je ovlivněn mnoha faktory, včetně opatření přijatých společnostmi a veřejnými orgány, obecného hospodářského vývoje a situace na trhu. Proto je pro zhodnocení výkonů přijímajících ocelářských společností v České republice a Polsku nezbytné těmto prvkům dobře porozumět. Základní předpoklady ohledně vývoje na globálním trhu s ocelí jsou shrnuty níže. Co se týče mezinárodního trhu s ocelí, vysoký stupeň expanze zaznamenaný v roce 2004 v některých regionech pokračoval i v roce Bezpříkladný růst výroby v Číně, ale rovněž v Indii, vytlačil v roce 2005 světovou výrobu oceli výše o 6 % na 1,129 miliardy tun. V EU se však výroba po mírném zvýšení během prvního čtvrtletí roku 2005 opět kvůli slábnoucí poptávce snížila a se 186 miliony tun byla výroba surové oceli v porovnání s rokem 2004 o 3,2 % nižší. Tato situace odráží slabou poptávku na trhu EU v roce 2005 způsobenou především faktory cyklu zásob a původně vysokou nabídkou. Výsledkem snížené nabídky výrobců oceli ze zemí EU bylo omezení skladových zásob, což následně přispělo k zachování úrovně cen oceli. V roce 2005 dosáhl dovoz oceli do EU 26 milionů tun, tedy přibližně stejné úrovně jako v předchozím roce; v druhém pololetí došlo k poklesu vyvolanému oslabením cen. Hlavní zemí, která do EU vyvážela, bylo i nadále Rusko, následováno Ukrajinou a Tureckem, na čtvrtou pozici vystoupila Čína. Vývoz oceli z EU dosáhl 31,7 milionu tun, což oproti roku 2004 představuje 6% nárůst. Tento nárůst byl částečně podpořen dočasným oslabením eura vůči americkému dolaru. Dodávky 5 Zdroj: IISI a Eurostat. CS 3 CS

5 do Číny, představující třetí největší vývozní trh EU, se v roce 2005 snížily o 3 %; tento trend zesílil a během prvního čtvrtletí roku 2006 došlo k poklesu o 31 %. Během prvního čtvrtletí roku 2006 zaznamenala výroba oceli v EU vzrůstající tendenci odrážející pozitivní vývoj hospodářství EU podpořený vnitřní poptávkou a investicemi. Zřejmá spotřeba oceli, která v roce 2005 poklesla o 4,6 %, by měla podle očekávání v roce 2006 o 4 % vzrůst. Během prvního čtvrtletí roku 2006 opět stouply ceny oceli, a to kvůli vyšším nákladům na suroviny a silnější poptávce hlavních spotřebních sektorů. V roce 2005 byly výsledky starších členských států EU 15 a výsledky zaznamenané v nových členských státech zřetelně odlišné: zatímco výroba oceli v zemích EU 15 se v porovnání s předchozím rokem snížila o 1,9 %, pokles výroby v nových členských státech byl mnohem strmější, a to ve výši 12 % u českých oceláren a 18,7 % u oceláren polských. Na tuto situaci je však nutno hledět v souvislosti s výjimečným zvýšením výroby oceli v obou zemích v roce 2004, původně vysokými skladovými zásobami a poklesem poptávky během prvního pololetí roku Některé hlavní číselné údaje týkající se českého a polského trhu s ocelí jsou uvedeny v tabulkách 1A, 1B a 2 v příloze. Navzdory tomuto nepříznivému vývoji zůstal provozní zisk českých i polských ocelářských společností vysoký a ocelárny obecně mohly snížit své zadlužení a zrychlit investice. Očekává se, že tento pozitivní trend bude v roce 2006 pokračovat. Většina nedávných ekonomických a průmyslových průzkumů pro rok 2006 naznačuje, že očekávané zotavení hospodářství a sektorů spotřeby oceli by mělo vyústit v další zlepšení podmínek na trhu s ocelí v EU. 3. VÝSLEDKY PROGRAMŮ SLEDOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A POLSKU 3.1. Česká republika Podle informací z různých zdrojů Česká republika poskytla vnitrostátnímu ocelářskému odvětví restrukturalizační podporu ve výši celkem milionů CZK (256,6 milionu EUR 6 ), což je přibližně 58 % maximální povolené částky uvedené v protokolu 2, která činí milionů CZK. Nezávislé posouzení ukazuje, že ve stanoveném období nebyla českému ocelářskému odvětví po 31. prosinci 2003 poskytnuta žádná další restrukturalizační podpora. Komise na tomto základě dochází k závěru, že závazky týkající se poskytování maximální povolené výše státní podpory společnostem vyjmenovaným v příloze 1 protokolu 2 jsou plněny. Přijímajícími společnostmi, kterým byla státní podpora poskytnuta, jsou Mittal Steel Ostrava (MSO - dříve Nová huť), Válcovny plechu Frýdek-Místek (VPFM) a Vítkovice Steel (VS). Co se týče investic, nezávislé posouzení pokroku dosaženého v provádění restrukturalizačních opatření zdůrazňuje celkově nízkou úroveň výdajů a zejména prodlení v některých prováděných klíčových investicích, které jsou naprosto zásadní pro to, aby umožnily přijímajícím společnostem snížit náklady a provést přechod 6 Směnný kurz CZK/EUR 32,329 (průměr z prosince 2003). CS 4 CS

6 k vyšší přidané hodnotě. Posouzení však ukazuje, že na konci roku se provádění investičních plánů zrychlilo; tento trend má podle očekávání pokračovat i dále. Mezitím přijímající společnosti hlavní důvody zpoždění, konkrétně zdlouhavý privatizační proces a nemožnost zajištění půjček, překonaly, a očekávají tedy, že většinu plánovaných investic uskuteční do konce restrukturalizačního období, s výjimkou případu VPFM, jak je podrobně rozepsáno níže. Česká vláda provedla svůj plán privatizovat VS, který obnášel nejprve prodej akcií společnosti OSINEK a. s. společnosti VS, následovaný veřejnou soutěží. V červenci schválila vláda prodej VS společnosti Mastercraft Ltd., vlastněné ruskou ocelářskou a těžební skupinou Evraz Holding. Této privatizace bylo dosaženo převodem akcií v listopadu V roce 2005 dokončily české orgány také proces privatizace VPFM plnou integrací společnosti do MSO. Integrace podle zákona vstoupila v platnost ve druhém čtvrtletí roku Společnost VPFM také aktualizovala svůj obchodní plán tak, aby se uzpůsobil konečné průmyslové struktuře v rámci MSO a reagoval na nové požadavky trhu. Test životaschopnosti stanovený Komisí ukazuje, že provozní výkon VPFM je pozadu za předpovědí a před koncem roku 2007 by společnost za běžných tržních podmínek životaschopnosti nedosáhla. Příčinou je 18měsíční zpoždění v dokončení privatizace společnosti VPFM, která tím pádem nestačí provádět restrukturalizační opatření podle plánu. Protože je však tato společnost nyní plně integrována v MSO, rozhodla Komise, že již není třeba její finanční výsledky hodnotit samostatně. Při uplatňování tohoto přístupu nezávislé posouzení shledalo, že integrovaná společnost MSO má velice dobrou provozní marži a je bez potíží životaschopná. Co se týká změn kapacit, Komise, jak již bylo uvedeno v předchozí zprávě, rozhodla podle článku 12 protokolu 2 neprotestovat proti odložení termínu trvalého uzavření válcoven za tepla č. 1 a č. 2 společnosti VPFM 7 ( tun) o šest měsíců do 30. června 2006 s tím, že výroba byla zastavena dne 31. prosince Nezávislé posouzení ukazuje, že přijímající společnost dodržela požadavek ukončit výrobu a že se připravuje plán demontáží. České orgány Komisi do konce roku 2005 informovaly rovněž o technických podrobnostech požadovaného snížení kapacity ve společnosti MSO. Společnost předvídá, že snížení kapacity stanovené v protokolu 2 ( tun) dosáhne namísto investicemi na zelené louce podstatnou renovací své válcovny hrubých profilů. Společnost MSO také revidovala své investiční plány a předložila nové plány Komisi ke schválení; schválení bylo nedávno potvrzeno 8. Všeobecné doporučení Komise vyzývá české společnosti, aby pokračovaly v úsilí restrukturalizovat svá výrobní zařízení a hlavní důraz přitom kladly na investice související se zlepšením výtěžnosti a energetické účinnosti i na změny v pracovních postupech a zvyšování produktivity. 7 8 Rozhodnutí dne , Úř. věst. Dne , C176/12. Rozhodnutí dne 13/ , Úř. věst dne , C 280/4. CS 5 CS

7 3.2. Polsko Jak bylo uvedeno v předchozích zprávách a podle informací, které Komise obdržela, Polsko, pokud jde o společnosti uvedené v seznamu v příloze 1 protokolu 8, plní závazky uvedené v protokolu týkající se poskytnuté státní podpory, která dodržuje maximální povolenou částku. V období let Polsko poskytlo celkovou částku milionů PLN (590 milionů EUR 9 ), což je přibližně 80 % maximální povolené částky milionů PLN podle protokolu. Přijímající společnosti, kterým může být státní podpora poskytována v souladu s protokolem, jsou: Mittal Steel Poland (MSP - dříve Polskie Huty Stali / PHS), Huta Bankowa, Huta Buczek, Arcelor Huta Warszawa (AHW - dříve Huta Lucchini-Warszawa), Huta Labędy a Huta Pokόj 10. Podle protokolu nebylo po dni 31. prosince 2003 možno polskému ocelářství poskytnout žádnou další státní podporu. Podle informací, které má Komise zatím k dispozici, byla tato podmínka splněna. Nicméně, pokud jde o působení společnosti Technology Buczek, vyjasňuje Komise v současné době některé zbývající nesrovnalosti ve formálním vyšetřovacím řízení podle čl. 88 odst U společnosti Huta Czestochowa, která nebyla na seznamu přijímajících společností uvedeném v příloze 1 protokolu 8 a podle polského vnitrostátního restrukturalizačního programu schváleného v roce 2003 byla považována za společnost v konkurzu, zahájila Komise šetření protiprávně poskytnuté státní podpory a v červnu 2005 došla k závěru 12, že částka 5 milionů EUR musí být navrácena. V říjnu 2005 schválily polské orgány převod 100 % akcií ze společnosti Huta Czestochowa na ukrajinský subjekt Industrial Union of Donbass. Kvůli obtížným tržním podmínkám v roce 2005 byl objem tržeb většiny přijímajících společností výrazně menší, než se předvídalo. Také provozní marže většiny společností byly tudíž nižší, než se plánovalo. Navzdory slabší poptávce však v některých společnostech došlo k růstu cen, do něhož se promítalo lepší zpracování jejich výrobků. Finanční výsledky však rozhodně umožnily většině společností pokračovat během roku 2005 v úsilí provádět restrukturalizaci a také ji zrychlovat. Během roku 2005 informovalo Polsko Komisi o svém záměru změnit jednotlivé obchodní plány všech přijímajících společností tak, aby se přizpůsobily novým potřebám trhu a novým průmyslovým strukturám. V této souvislosti zahájila Komise předběžné šetření změn navrhovaných společností MSP, které se namísto podstatné modernizace stávající válcovny pasů za tepla zaměřovaly na vystavění nové válcovny pasů za tepla. Vzhledem k závazku demontovat stávající válcovnu a zachovat úroveň kapacity došla Komise k závěru, že změny jsou slučitelné se závazky protokolu, a na základě bodu 10 protokolu č. 8 se rozhodla tyto změny schválit. 13 Komise také dále nešetřila aktualizované obchodní plány společností Huta Bakowa, Huta Labedy a Huta Pokój, ale vzhledem k drobným změnám v těchto plánech bude pokračovat ve sledování restrukturalizace na základě aktualizovaných Směnný kurz PLN/EUR 4,6595 (průměr z prosince 2003). Podniky Huta Andrezj a Huta Batory byly kvůli konkurznímu řízení ze seznamu přijímajících společností vyňaty. Rozhodnutí Komise K(2006) 2093, Úř. věst 2006 C196/23. Rozhodnutí Komise K(2004) Rozhodnutí Komise K(2005) 2687, Úř. věst. 2006, C12/2. CS 6 CS

8 obchodních plánů. Pouze v případě AHW nebyla Komise zatím schopna obchodní plán schválit a rozhodnutí dosud neučinila. Podle dostupných informací byly splněny závazky související se snížením výrobních kapacit v roce Nezávislé hodnocení ukazuje, že společnost Huta Bankowa ukončila v prosinci 2004 výrobu ve své válcovně středních profilů ( tun) a že válcovna byla fyzicky zlikvidována v prosinci 2005, tedy o rok dříve, než se plánovalo. Válcovna pasů za tepla společnosti MSP-Krakow ( tun), která ukončila výrobu v roce 2002, byla v prvním čtvrtletí roku 2005 trvale demontována. Ve stejném závodu bylo ohlášeno ukončení výroby ve válcovně plechu za studena ( tun) v prosinci 2005 a válcovna pasů za studena v jednotce MSP v obci Swietoclowice ( tun) byla demontována do prosince Během roku 2005 bylo přijímajícími společnostmi uzavřeno nebo demontováno mnoho dalších neživotaschopných a zastaralých výrobních zařízení, která nebyla uvedena v protokolu. Kvůli zpožděním v provádění investičního programu nedokončila společnost MSP změny výrobních kapacit, plánované ve formě modernizace válcovny drátu v obci Sosnowiec ( tun) a stavby linky na organické nátěrové hmoty na plech v obci Swietoclowice ( tun). Nezávislé hodnocení ukazuje, že dvě přijímající společnosti možná životaschopnosti do konce restrukturalizačního období nedosáhnou. První společností je AHW, kterou od září 2005, kdy proběhl převod akcií od subjektu Lucchini, vlastní společnost Arcelor. Na základě vlastních odhadů není v takovém stavu, aby v roce 2006 uspěla v testu životaschopnosti stanoveném Komisí. Nové zaměření investičního plánu společnosti neumožní výrazně zvýšit v krátkodobém výhledu výtěžnost a úspornost. Z toho důvodu Komise stále zvažuje, jak se s revidovanými investicemi co nejlépe vypořádat. Druhou společností, která do konce roku 2006 životaschopná nebude, je Technology Buzek. I přes skutečnost, že společnost část svého investičního plánu uskutečnila, nepodařilo se jí snížit náklady a výši nesplacených dluhů. Na základě výše uvedených skutečností Komise doporučuje, aby všechny přijímající společnosti ve zbývajících měsících své úsilí při restrukturalizaci zesílily. Důraz musí být kladen na investice související s omezením nákladů a také na zlepšení pracovních postupů v oblasti nákupu a prodeje; je třeba pokračovat ve zvyšování produktivity. 4. NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ Silné ocelářské hospodářství České republiky a Polska, stejně jako přístup na trh EU, jsou podstatnými výhodami, které by měly zaručit úspěch přijímajících společností v nadcházejících letech. Restrukturalizační opatření vymezená v restrukturalizačních programech a obchodních plánech však přijímajícím společnostem České republiky a Polska umožní soustředit se na nezbytná zlepšení a posílit svůj provozní výkon. Tato opatření je proto nutno plně provést, aby společnosti získaly větší odolnost proti možnému hospodářskému poklesu. To se týká zvláště společností, které neuspěly v testu životaschopnosti stanoveném Evropskou komisí, jak je uvedeno výše. CS 7 CS

9 Komise bude v úzké spolupráci s příslušnými orgány a společnostmi pokračovat ve sledování toho, jak jsou prováděna přechodná opatření. V roce 2007 zpracuje rozšířené hodnocení dosažených výsledků a rozsahu, jak bylo dosaženo provedení vnitrostátních restrukturalizačních programů a individuálních obchodních plánů. Při tomto posuzování bude Komise kontrolovat zejména výši a význam státní podpory udělené na základě provedených restrukturalizačních opatření. Jak bylo uvedeno dříve, budou-li zjištění neuspokojivá, vyzve Komise příslušné orgány, aby žádaly navrácení odpovídající částky státní podpory. V roce 2007 bude předložena Radě konečná zpráva. Komise rovněž připomíná, že jakákoli další restrukturalizační podpora poskytnutá přijímajícím společnostem uvedeným v protokolu nebo jakékoli jiné ocelářské společnosti, na niž se nevztahují restrukturalizační programy, by byla v rozporu se Smlouvou o přistoupení. CS 8 CS

10 tabulce 1A 7 6 Trh s ocelí v České republice (v milionech tun) Výroba Celkový dovoz ze zemí EU i ze zemí mimo EU Celkový vývoz do zemí EU i do zemí mimo EU Spotřeba tabulce 1B 10 8 Trh s ocelí v Polsku (v milionech tun) Výroba Celkový dovoz ze zemí EU i ze zemí mimo EU Celkový vývoz do zemí EU i do zemí mimo EU Spotřeba tabulce 2 Procentuální podíl České republiky a Polska na celkové výrobě oceli v EU Česká republika 3% Polsko 5% Ostatní země EU 92% CS 9 CS

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S.

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. 24.5.2005, Ostrava Ing.Vladimír BAIL, Ph.D. OSNOVA PREZENTACE: 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2000 2003) 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010 URČENO K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Překlad anglického originálu TZ EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 15. 4. Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes zveřejnila své provozní výsledky za 1. čtvrtletní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled březen 2015/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

M.L. Moran. Restrukturalizace Technistone a.s.

M.L. Moran. Restrukturalizace Technistone a.s. M.L. Moran Restrukturalizace Technistone a.s. VYBRANÉ REFERENCE Stavostroj - provozní a finanční restrukturalizace se zaměřením na náklady, interní procesy a etablování výzkumu a vývoje s orientací na

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

Alibaba.com. O společnosti

Alibaba.com. O společnosti Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Alibaba.com O společnosti Společnost Alibaba je

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti NUCOR Corp. Společnost Nucor corp. vyrábí a prodává ocel a ocelové výrobky. Produkce společnosti je rozdělena do dvou částí, a to na výrobu a zpracování oceli

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Garantovaný vklad s prémií 2010

Garantovaný vklad s prémií 2010 J&T BANKA, A.S. Garantovaný vklad s prémií 2010 Červen 2010 Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa Garantovaný vklad s prémií SD1001 Proč garantovaný vklad s prémií?

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA 28.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 138/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA STANOVISKA RADY k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2009 2012 (2010/C

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2006 KOM(2006) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) [SEC(2006)

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Cameco Corp. CAMECO Corp. Kanadská společnost Cameco Corp. se zabývá výzkumem nových nalezišť, těžbou, zušlechťováním a prodejem uranu. Jedná se o největšího

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Výrobci počítačů HP se dařilo nad očekávání. AP: Bank of America zaplatí rekordní pokutu 358 miliard korun

Výrobci počítačů HP se dařilo nad očekávání. AP: Bank of America zaplatí rekordní pokutu 358 miliard korun Monitoring 21.8.2014 Výrobci počítačů HP se dařilo nad očekávání Tržby amerického výrobce počítačů Hewlett-Packard ve třetím čtvrtletí firemního finančního roku překvapivě stouply a přerušily šňůru 11

Více