MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 Maly pietnı akt k 71. vy roc ı sestr elenı US bombarde ru B-24J Liberator V sobotu 21. u nora 2015 si pr ipomeneme 71. vy roc ı tragicke uda losti, kdy dos lo k sestr elenı americke ho bombarde ru Liberator, ktery nesl na palube jedena ct muz u, z nichz deset pr i nes te stı zahynulo. Dopoledne v hod. dorazı na nepomucke na me stı A. Ne mejce kolona vojensky ch historicky ch vozidel. Od do hod. bude v nepomucke m muzeu mimor a dne otevr ena expozice B-24J Liberator, ktera se podrobne ve nuje te to historicke uda losti. V infocentru si mu z ete za- Sve dkove c asu zakotvili na radnici Fotograficka vy stava Sve dkove c asu, ktera vznikla v roce 2012 prostr ednictvıḿ soute z e, jı z se zu c astnili mı stnı ipr espolnı fotografove, nas la zr ejme sve konec ne umı ste nı. Tr i desı tky snı mku od dvana cti ru zny ch autoru zachycujı variace na spolec ne te ma, ktery m je historicka stavba a tok c asu. Na pr edstaveny ch dıĺech jsou zachyceny nejru - zne js ı pama tky Nepomucka, c asto ve stavu pokroc ile ho rozpadu, hrozı cı ho za niku. Snad i dıḱy te to vy stave jsou dnes ne ktere z pr edstaveny ch objektu opravene a Expozice B-24J Liberator v městském muzeu koupit knihu Mgr. Karla Fouda s na zvem Operace Argument, ktera popisuje Foto Kristýna Demelová Dům v Plzeňské ulici zachra ne ne pro dals ı generace. Jine bohuz el ne. Pr esto dy cha i z one ch zubem c asu poznamenany ch staveb esteticky pu sobive kouzlo sta r ı umocne ne vy tvarnou kvalitou ve ts iny snıḿku. Vy stava vznikla dı ky grantu z MAS sv. Jana z Nepomuku a po vernisa z i vprostora ch vstupnı haly Foto Jiří Beroušek pru be h letecky ch boju na Plzen sku na konci druhe sve tove va lky. Zelenohorske pos ty kde mimochodem zaha jila tradici doposud trvajı cı ch vy stav cestovala po nas em mikroregionu. K vide nı byla napr. v Z inkovech nebo Spa lene m Por ıć ı. Od ledna letos nı ho roku zdobı tyto fotografie prostory schodis te a chodby nepomucke ho stavebnı ho u r adu tedy radnic nı budovy B. Nejen tematicky se snad pra ve sem hodı. Nebojte se tedy cestou pr es na me stı nakouknout do u trob me stske ho u r adu. Pavel Kroupa Sponzor vydání: Poplatky za odpad v roce 2015 Poplatky za odpad mohou obc ane zaplatit v podatelne me stske ho u r adu. Tamte z obdrz ı i zna mku na popelnici. Da le je moz ne platbu prove st pomocı zaslane pos tovnı pouka zky nebo pr evodem na u c et. Cena za jednu osobu je 550 Kc. Poplatek je nutne zaplatit do 28. u nora. MěÚ Nepomuk Pozvánka na jednání zastupitelstva IV. zaseda nı Zastupitelstva me sta Nepomuk se kona 12. u nora 2015 od hod. vsa le hotelu U Zelene ho stromu. Bliz s ı informace na a na u r ednı desce. Město Nepomuk nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

2 2 ZPRÁVY 02/2015

3 02/2015 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 3 Pozva nka na setka nı za stupcu me sta Nepomuk se za stupci podnikatelske sfe ry a Parlamentu C R Zveme mıśtnı podnikatele, zame stnavatele a z ivnostnıḱy na setka nı se starostou me sta Nepomuk Jir ıḿs vecem, Radou me sta Nepomuk a za stupci Parlamentu C R. Toto setkání se uskuteční dne 6. února 2015 od hodin v sálu Hotelu a Švejk restaurantu U Zeleného stromu, náměstí Augustina Němejce 69, Nepomuk. Cıĺem tohoto setka nı je zejme na prohloubenı komunikace abliz s ı spolupra ce mezi me stem Nepomuk a mı stnı mi podnikateli, zame stnavateli a z ivnostnıḱy, da le sezna menı spla novany mi investicemi me sta Nepomuk v roce Dals ıḿ bodem tohoto setka nı je poznat potr eby jednotlivy ch za stupcu podnikatelske sfe ry s cı lem vytvor enı strategie rozvoje me sta Nepomuk tak, aby mohly by t realizova ny vize a cı le v rozvoji nejen me sta Nepomuk, ale i jednotlivy ch ekonomicky ch subjektu. Vzejdou-li z pla novany ch setka nı konkre tnı na vrhy a podne ty, budou nepochybne napoma hat k zleps ova nı vza jemne komunikace i spolupra ce mezi me stem Nepomuk a Va mi, mıśtnıḿi podnikateli. U c ast na setka nı pr islı bili za stupci Poslanecke sne movny Parlamentu C R pa nove Jan Volny (c len a mı stopr edseda zeme de lske ho a rozpoc tove ho vy boru), Pavel S ra mek (c len vy boru pro obranu a c len a mıśtopr edseda rozpoc tove ho vy boru) a Josef Vozdecky (c len zeme de lske ho a rozpoc tove ho vy boru). Prosíme, abyste Vaši účast potvrdili na kontaktním u nebo na telefonu De kujeme Va m zava s pr ıṕadny za jem o setka nı i spolupra ci a te s ıḿe se na Vas iu c ast. Jiří Švec, starosta města Nepomuk Marek Baroch, předseda komise rozvoje a investic Kontakt: Marek Baroch, předseda komise rozvoje a investic tel.:

4 4 ROZHOVOR 02/2015 Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuka Va z enı c tena r i, poz a dala jsem nove zastupitele me sta Nepomuk, aby odpove de li na moje ota zky. Postupne oslovıḿ cele zastupitelstvo v abecednıḿ por adı. V tomto vyda nı se pta m Marka Barocha. Pane Barochu, prosím, představte se nám krátce. Jmenuji se Marek Baroch, je mi 34 let, jsem z enaty, profesı jsem pra vnıḱ se zkus enostmi zejme na v oblasti ver ejny ch zaka zek. Mezi me za liby patr ı rodina, sport a cestova nı. Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti? Jak jiz bylo po volba ch ne kolikra t prezentova no, oblastı, kterou se budu zaby vat, je oblast investic, dotacı, strategicke ho rozvoje me sta a zada va nı ver ejny ch zaka zek. My m hlavnıḿ cıĺem je vytvor enı strategicke ho pla nu rozvoje me sta Nepomuk s aktivnıḿ pr ispe nıḿ a zapojenıḿ obc anu, spolku a mıśtnıćh podnikatelu tak, aby takto vytvor eny pla n byl vyuz itelny v dlouhodobe m horizontu, a to bez ohledu na politickou situaci ve me ste, ktera nastane v dals ıćh povolebnıćh obdobıćh. Jsem pr esve dc en, z e kvalitne vytvor eny strategicky pla n je pr edpokladem dlouhodobe ho udrz itelne ho rozvoje me sta a jeho blıźke ho okolı, umoz nı co nejefektivne ji vyuz ı vat vs echny vlastnı zdroje financova nı, a da le snadne ji zıśkat financ nı podporu z Evropsky ch struktura lnıćh a investic nıćh fondu v programove m obdobı Vytvor enı strategicke ho pla nu se tak stane vy chodiskem pro c erpa nı zdroju k financova nı konkre tnıćh projektu v ra mci rozvoje me sta a jeho okolı. Jak Vás mohou občané kontaktovat (mail, telefon, facebook, skype ). Obc ane me mohou kontaktovat osobne pr i zaseda nı zastupitelstva c i zcela neforma lne pr i setka nı ve me ste,da le na u c i na tel. c DESATERO: 1 2 Vaše oblíbená kniha, film Váš oblíbený citát, motto, vtip. Vigilantibus iura (Dbát svých práv.) 8 Prozraďte jméno osobnosti, která Vás inspirovala. 9 Co Vás potěší? 10 Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího zastupitelstva. Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se předchozím zastupitelům nepovedla. Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se předchozím zastupitelům povedla. Na tuto otázku nemohu zcela objektivně odpovědět. Pokud mám někoho hodnotit, musím mít o jeho práci a činnosti co nejúplnější informace, proto jakákoliv známka je dle mého soudu zavádějící. Pokud bych měl i přesto uvést nějakou známku, uvádím 3. Kniha: Albert Camus Cizinec Film (TV seriál): Six Feet Under (Odpočívej v pokoji) Malé využití stávající průmyslové zóny (jsem si však vědom, že tato záležitost a její řešení je složitější). Zřízení městského úřadu obce s rozšířenou působností. 6 Jedna Vaše špatná a jedna dobrá Tvrdohlavost x svědomitost. vlastnost. 7 Jste členem politické strany, spolku, Nejsem členem politické strany. Jsem členem neziskové organizace, klubu? Fotbalového klubu Nepomuk a HC Plzeň Uveďte jednu věc k prospěchu občanů Nepomuka a Dvorce, kterou Vy osobně, chcete prosadit za svoje funkční období. Nemám žádný vzor, inspiraci hledám zejména v rodině a ve svém okolí. Rodinná pohoda při dobrém jídle a pití, sport. Vytvoření strategického plánu rozvoje města Nepomuk s aktivním přispěním občanů, spolků a místních podnikatelů. Mgr. Marek Baroch zastupitel města Nepomuk De kuji za rozhovor Martina* Krumpholcová

5 02/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 5 Vybraná usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne Rada města: Ukládá M. Suche (bytove hospoda r stvı ) pr edloz it seznam volny ch bytu a seznam za jemcu pr ikla dat ke kaz de z a dosti o byt. Schvaluje z a dost o uzavr enı smlouvy Smlouva o zr ıźenı sluz ebnosti inz eny rske sı te na pozemku parc. c. 1560/3 v k.u. Nepomuk (u kostela sv. Jakuba). Sluz ebnost ve cne ho br emene spoc ı va vprovozova nı, u drz be, opravova nı a obnove. Sluz ebnost se zr izuje bezplatne na dobu neurc itou. Pr esny rozsah ve cne ho br emene je vymezen geometricky m pla nem c /2014. Jmenuje c leny Stavebnı komise: Ing. Pavel Jiran pr edseda, Vladimıŕ Rund, Vladimıŕ Vokurka, Dana Ve trovcova tajemnice. Jmenuje c leny Komise kultury a cestovnı ho ruchu: Milan Demela pr edseda, Jana Augustova, Mgr. Miroslava Broz ova, Bc. S a rka Bous ova, Mgr. Marke ta Duchoslavova, PhDr. Pavel Kroupa, Bc. Miroslav Kubı k, Jakub Kurc, Bc. Petra S ampalıḱova, Stanislav Vanıḱ, Ing. Radovan Sochor, Ing. Petra S as kova tajemnice. Jmenuje c leny Komise rozvoje a investic: Mgr. Marek Baroch pr edseda, Bc. Radka Hronkova, Ladislav Kincl, Mgr. David Jirka tajemnıḱ. Jmenuje c leny Komise pama tkove pe c e: PhDr. Pavel Kroupa pr edseda, Mgr. Alena Aubrechtova. Toma s Karel, Pavel Motejzıḱ, Ma ria Ras ıńova tajemnice. Jmenuje c leny Sportovnı komise: Mgr. Jana Berkovcova pr edsedkyne, Karel Baroch, Pavel Jira nek, Jan Kohout, Frantis ek Mares, Bc. Jan Ticha c ek, Petr Kubec ek, Marie Roubova, Milan Vora c ek, Daniel Krob, Petr C ekan, Ladislav Kincl, Ing. Josef Jira nek, Mgr. Blanka C ubrova tajemnice. Ruší Komisi pro obc anske za lez itosti z du vodu neza jmu obc anu. Bere na vědomí spra vnı delikt porus enı OZV 2/2014- spis c.j.:dop/28104/2014-gum porus enı provoznı doby v baru Eldorado. Ukládá Mgr. Bes tovi, vedoucıḿu odboru DOP, r es it tento spra vnı delikt. Ukládá M. Suche (bytove hospoda r stvı ) ve st tabulku soupis za vad na bytove m fondu,ve ktere bude uvedena lokalita, kde jsou za vady, vc etne fotodokumentace, data nahla s enı vad, odstrane nı za vady a vy s e na kladu na opravu. Bere na vědomí projektovou dokumentaci k vy stavbe NORMY v lokalite pod hr bitovem. Nesouhlasí se za me rem vy stavby NORMY pod hr bitovem. Souhlasí s vyhotovenı m projektove dokumentace na prodlouz enı a zokruhova nı cyklostezky Helenka z dotace Plzen ske ho kraje Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklisticke dopravy v Plzen ske m kraji pro rok Pověřuje mı stostarostu zada nı m zpracova nı architektonicke studie autobusove zasta vky pr ed OD U slava. Bere na vědomí za me r prodlouz enı chodnı ku od Druz stevnı ul. (od pr echodu pr es silnici II/191) ke kaplic ce ve Dvorci. Pověřuje starostu k jedna nı svlastnı ky dotc eny ch pozemku ve Dvorci. Schvaluje zrus enı zada vacı ho r ı zenı na zateplenı ZS Nepomuk. Pověřuje tajemnı kaajir ı ho Koza ka z fy DAOS CON- SULTING k zıśka nı dals ı ho dotac nı ho titulu na zateplenı ZS Nepomuk. Pověřuje c lena sportovnı komise J. Kohouta zjis te nıḿ dotac nı ho titulu k vybudova nı vıćeu c elove ho sportovnı ho zar ıźenı uzs. Úplný soupis přijatých usnesení najdete na webových stránkách města Nepomuk Jiří Švec, starosta města Informace o pru be hu a vy sledku zada vacı ho r ıźenı k zada nı ver ejne zaka zky Zateplenı Za kladnı s koly Nepomuk Vpr edme tne m zada vacıḿ r ıźenı,ktere probı halo formou uz s ı ho r ıźenı, bylo zadavatelem me stem Nepomuk vyzva no celkem s est za jemcu,kter ı splnili kvalifikac nı pr edpoklady, k poda nı nabı dky. Jednalo se o tyto za jemce: DR EVOTVAR R EMESLA a STAVBY, s.r.o., morez stavebnı s.r.o., PROTOM Strakonice, s.r.o., STAFIKO stav s.r.o., SMP CZ, a.s., Stavitelstvı S MI D s.r.o. Lhu ta pro poda nı nabı dek uplynula dne v 11:00 hodin. Ve lhu te pro poda nı nabı dek podali svou nabı dku pouze dva uchazec i, a to Stavitelstvı S MI D s.r.o. a PROTOM Strakonice, s.r.o. Dne 13. ledna 2014 se konalo jedna nı hodnotıćı komise za u c elem posouzenı a hodnocenı nabı dek. Vzhledem ke skutec nosti, z e jeden z uchazec u nesplnil poz adavky stanovene zadavatelem v zada vacıćh podmıńka ch, musela hodnotıćı komise takovou nabı dku vyr adit a zadavatel me sto Nepomuk, musel uchazec e vylouc it ze zada vacı ho r ı zenı. Za kon o ver ejny ch zaka zka ch stanovı v ustanovenı 84 odst. 1 pıśm. e) ve ta prvnı, z e zadavatel zrus ı bez zbytec ne ho odkladu zada vacı r ıźenı, pokud obdrz el pouze jednu nabı dku nebo po posouzenı nabı dek zbyla k hodnocenı pouze jedna nabı dka. Vzhledem ke skutec nosti, z e po posouzenı nabı dek zbyla k hodnocenı pouze jedna nabı dka, musel zadavatel me sto Nepomuk pr edme tne zada vacı r ıźenı zrus it. Me stu Nepomuk tak nezby va nic jine ho, nez realizovat dals ı zada vacı r ıźenı k zada nı ver ejne zaka zky Zateplenı Za kladnı s koly Nepomuk. Vdu sledku zrus enı zada vacı ho r ıźenı bude muset me sto Nepomuk pr edne vyr es it ota zku financova nı uvaz ovane ho projektu z du vodu nemoz nosti c erpat financ nı podporu pro projekt v ra mci XXXV. vy zvy OPZ P, prioritnı osa 3, C ı slo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/ , Akceptac nı c ı slo: , a to s ohledem na skutec nost, z e nenı z c asove ho hlediska rea lne, aby me sto Nepomuk stihlo realizovat dals ı zada vacı r ı zenı a samotnou realizaci zaka zky ve lhu te stanovene poskytovatelem dotace Sta tnı m fondempro z ivotnı prostr edı. Lze vs ak pr edpokla dat, z e ivnove m programove m obdobı budou existovat nove moz nosti k zı ska nı financ nı podpory z Evropsky ch struktura lnıćh a investic nıćh fondu. Ve r me, z e bude me sto Nepomuk u spe s ne! za Radu me sta Nepomuk Marek Baroch

6 6 ZPRÁVY 02/2015 Pr ıĺis rus na Husovka Hornı c a st Husovy ulice, od Ota c ky k elektricke rozvodne, byla pu vodne vy padovkou na Pıśek. Pr ed vıće nez padesa ti lety tuto funkci pr evzala pr eloz ka silnice I/20 vedoucı o pa r desı tek metru jiz ne ji. Pr esto se i dnes najde nema lo r idic u, kter ı si pra ve tudy zkracujı cestu. Nenı divu, z e se to mıśtnıḿ obyvatelu m nelı bı. Husova ulice je obklopena rodinny mi domy, hrajı si tu i de ti. Na za klade podne tu od obc anu nechalo me sto zpracovat jednoduchy dotaznıḱ, ktery pr ed koncem roku rozeslalo do vs ech pos tovnıćh schra nek v dotc ene c a sti ulice. Na vratnost dotaznıḱu nebyla nijak za vratna, z dvaceti jich me stsky u r ad obdrz el zpe t s est tedy 30%. Pr i srovna nı s jiny mi anketami realizovany mi v nas em me ste to ale nenı u plne nejhors ı vy sledek. Dıḱy poc tu odevzdany ch dotaznıḱu samozr ejme nenı moz ne jednoznac ne prohla sit, jaky je na zor ve ts iny mıśtnıćh obyvatel. Pr esto lze urc ite za ve ry z ankety vyvozovat. Prakticky vs ichni respondenti se totiz shodli, z e dopravnı situace v jejich ulici je s patna. Polovina z nich pak navrhuje u plne zaslepenı ulice v mıśte vy jezdu na hlavnı silnici I/20 u elektra rny. Druhe polovine by stac ily znac ky pru jezd zaka za n, pr ı padne instalace zpomalovacıćh prahu c i zr ıźenı obytne zo ny. Leps ı Nepomuk Nepomuk se pr ipojil k desı tka mme st v C R, ktera aktivne vyuz ı vajı projekt Leps ı mıśto. Jake vy hody to me stu pr ina s ı? Na poc a tku projektu byla mys lenka da t obc anovi moz nost, mıśto brbla nı nad s patny m stavem ve cı ve me ste, rea lne se podıĺet na zme ne ver ejne ho prostoru k leps ıḿu. Pr ed tr emi lety tak vznikl projekt Leps ı mıśto, ktery se z pu vodnı ho domovske ho me sta Kolıńa s ıŕ ı po cele C eske republice. Leps ı mıśto najdete na webu nebo si ho mu z ete sta hnout do sve ho chytre ho telefonu jako jednoduchou aplikaci. Oboje slouz ı krychle mu hla s enı nedostatku ver ejne ho prostoru te m nejkompetentne js ı m osoba m a co moz na nejrychlejs ı mu r es enı. Nejc aste ji se jedna oza lez itosti typu rozbite ho odpadkove ho kos e, povalene dopravnı znac ky, dlouho ignorovane ho nepor a dku c i pos kozene a nefunkc nı lavic ky. Leps ı mıśto ale mu z e r es it i za vaz ne js ı proble my jako tr eba nebezpec na kr iz ovatka se s patny m rozhledem nebo neosve tleny pr echod pro chodce. Obc ane, denne se pohybujıćı ulicemi me sta, ať uz pe s ky, na kole c i autem, jsou nejleps ıḿa oc ima a sebeleps ı technicke sluz by nebo dokonce pracovne pr etıź ene vedenı me sta nemohou vide t vs e, i kdyby chte ly. Ve dnech 2., 3. a 4. ledna letos nı ho roku probe hla v Nepomuku, Dvorci, Neurazech, Klikar ove, Vojovicıćh, Radochovech, Partolticıćh a Myslı ve Tr ıḱra lova sbıŕka. Kolednıḱu m se podar ilo vykoledovat Kc, coz je opravdu veliky u spe ch. V Nepomuku se vykoledovalo Kc, ve Dvorci Kc, v Neurazech a pr ilehly ch obcıćh Kc a v Myslı ve Kc.Vs em da rcu m srdec ne de kujeme. Vy nos letos nı sbıŕky bychom chte li rozde lit mezi socia lne slabe rodiny s de tmi, LDN Horaz ďovice a letos chceme pr ispe t i Nadaci pro transplantaci kostnı dr ene. Otom,jaksena m podar ı financ nı prostr edky z Tr ıḱra love sbıŕky rozde lit, va s budeme informovat koncem letos nı ho roku. Milı spoluobc ane, jsme ra di, z e jiz s Tr ıḱra lovy mi kolednıḱy poc ı ta te a budeme se te s it na setka nı ope t za rok. Foto Jiří Beroušek Pr es jasny signa l, z e je zapotr ebı se dopravnı situacı v Husove ulici zaby vat, ovs em nelze v letos nı m roce oc eka vat realizaci z a dne ho ze zmı ne ny ch r es enı. V souvislosti s napla novanou vy stavbou kruhove ho objezdu u Pyramidy totiz bude po jistou dobu uzavr ena kr iz ovatka u Ota c ky, kde bude vy razne upravova na silnice II/191. Tı m sevhusove ulici nejen doc asne vyr es ı proble m s projıź de jıćıḿi vozidly, ale bude za roven dostatek prostoru pro diskuzi nad budoucıḿ dopravnıḿ r es enıḿ lokality. Pavel Kroupa, místostarosta Leps ı mıśto je pr ıśtupne pro kohokoli, kdo disponuje poc ı tac em s internetovy m pr ipojenı m nebochytry m mobilnı m telefonem. Princip hla s enı tzv. tipu je vyfotit a s kra tky m komenta r em vloz it na Leps ı mıśto. Pote obc an mu z e sledovat, jak je s jeho tipem ze strany me sta nakla da no, jaky je vy voj a zpu sob r es enı. Vy hodou te to aplikace oproti jiny m je moz nost obousme rne komunikace, tedy i za stupce mu z e tip okomentovat a podat vyja dr enı. Ne kaz dy tip je snadno a rychle r es itelny,kaz dopa dne odpove ď v podobe vysve tlenı situace je vz dy efektivne js ı nez ignorova nı a neza jem. Obc an se raduje z toho, z e vedenı me sta nenı jeho podne t lhostejny a radost z vyr es ene ho tipu je pak motivacı k dals ı ver ejne prospe s ne aktivite. V dnes nı dobe jsou velice oblı bene termıńy transparentnost a otevr enost. Obc ane je poz adujı a radnice je s oblibou deklarujı. Leps ı mıśto k pru hledne mu jedna nı a efektivnı komunikaci obc an u r ad rea lne pr ispı va. Zapojte se na Markéta Holečková Lepší místo, z.s. Tr ıḱra lova sbıŕka 2015 u spe s ne ukonc ena Růžena Batovcová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Římskokatolická farnost, arciděkanství Nepomuk Foto Václav Hanek

7 02/2015 ZPRÁVY KULTURA 7 Přivítání roku 2015 v Mohelnici a novoroční pochod Letos oslavili mohelnic tı obc ane a chalupa r i pr ıćhod nove ho roku 2015 novoroc nıḿ pr ıṕitkem. Ne kolik minut po pu lnoci se shroma z dili pr ed budovou Obecnı ho u r adu v Mohelnici, kde jiz c ekal starosta obce s lahvı sektu. Tato tradice trva v nas ı obci uz pr es dvacet let. Na Novy rok v hodin odstartoval z mohelnicke na vsi 17. roc nıḱ novoroc nı ho pochodu. Jedna se o spolec nou akci tr ı vesnic ek (Mohelnice,C melıńy Vıśka a Tojice), na ktere majı velkou za sluhu mıśtnı hasic i zevs ech jmenovany ch obcı. Tisekaz dy rok starajı o teple obc erstvenı pro vs echny u c astnıḱy v cıĺove vesnici. Letos nı ho pochodu se zu c astnilo celkem 65 pochodujıćıćh vc etne de tı ac tyr noha Z ofie z Tojic. Eva Ďuráková Nad Milčí zněly varhany Vpa tek 26. prosince 2014 odpoledne se v milec ske m kostele sv. Petra a Pavla ses li mı stnı ipr espolnı jiz po jedenatr ica te. Pr ı tomne pr ivı tala Chora lnı pr edehrou Johana Sebastiana Bacha Dana Pru kova,ktera dala naplno zaznı t rekonstruovany m varhana m. Z a ci milec ske za kladnı s koly pak zarecitovali sve va noc ne lade ne vers e. A pak uz za doprovodu varhan zazne ly vs emi u c astnı ky setka nı schutı zpı vane koledy. Svatos te pa nske setka nı zakonc ila po promluve patera Vı te zslava Hole ho poslednı z koled Narodil se Kristus Pa n. Setka nı pr ineslo vs em, kter ı se ho zu c astnili, dobry pocit ze spolec ne stra veny ch chvil va noc nıćh sva tku a c a stka pene z, sebrany ch na restaurova nı a dozdobenı varhan vzrostla o dals ıćh korun, takz e celkova suma dosa hla u ctyhodny ch Kc. (rb) Tojické nutrie Foto Jiří Ďurák projekt v rámci Programu Era pomáhá regionům Do kasic ky a na u c et lide pr ispe li Kc. Dar od Nadace Era je Kc. Celkem tak nutrie obdrz ı kra sny ch korun. De kujeme! O realizaci projektu budeme pravidelne informovat. Pavel Motejzík OS Pod Zelenou Horou Tanc ıŕna va s roztanc ı 27. února 2015 od hod. v Sokolovně Dramaticko-tanec nı krouz ek pr i ZS Blovice si pro svoje kamara dy i rodic e a zna me pr ipravil vystoupenı s na zvem Tanc ıŕna. Hra je zaloz ena na tanci a pohybove m vyja dr enı de je, diva ci se v jednotlivy ch obdobıćh orientujı podle dobove ho oblec enı, hudby a letopoc tu, ktere pru be z ne barman (jedna z postav) umisťuje v tanc ı rne. Vpru be hu sta let procha zı protagoniste hry nas ı historiı a proz ı vajı radostna i smutna obdobı. V obdobı Rakouska-Uherska si zatanc ı romanticky a vznes eny waltz, pak pokrac ujı vznikem C eskoslovenska s roztanc enou polkou, zaz ı vajı sve tovou hospoda r skou krizi v roce 1929, vznik Protektora tu, oslavı osvobozenı v roce Na sleduje obdobı briga d apiony ru, strhujı cı ch melodiı ze s edesa ty ch let, zama vajı majoru Gagarinovi. Pu sobive je obdobı hippies, sla vy Beatles a Abby. Pak na sleduje dramaticke obdobı po roce 1968, pr elomovy rok 1989 a dals ı vy znamne meznıḱy. Tuto hru ma aktua lne v repertoa ru praz ske Divadlo Radka Brzobohate ho a je neusta le vyprodana. Pokud se na pr edstavenı Tanc ıŕna budete chtı t take podı vat, a opravdu to stojı za to, ma te moz nost v pa tek 27. u nora 2015 od hod. v nepomucke Sokolovne za dobrovolne vstupne. Tanc ıŕnu nacvic ili a pro diva ky pr ipravili pod vedenıḿ Mgr. Ivany Hrube a Mgr. Valerie Cuplove za technicke podpory pana Ivana Bystr icke ho tito z a ci: Toma s Cupl, Lenka Ciglerova, Radim For t, Ondr ej Hudec, Michaela Hrabe tova, Jakub Kopa c ek, Denisa Syna c ova, Hana Pa ralova, Lucie Podus kova, Josef Smola, Martin Syna c, Andrea Syna c ova, Veronika Syna c ova, S te pa n S iman, Tereza Trhlıḱova a Poupata TJ Sokol Blovice. Ivana Hrubá

8 8 KULTURA 02/2015 Pozvánka na pohádku Foto Kulturnı a informac nı centrum spolec ne se Za kladnı s kolou Nepomuk zve de ti i dospe le na poha dku PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA, kterou zahrajı herci c eskobude jovicke ho Divade lka KOS v neděli 8. února 2015 od hod. v aule ZŠ Nepomuk. Vstupenky za 20 Kc mu z ete zakoupit v pr edprodeji v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126, tel.: nebo na mıśte. Pojeďte s námi do divadla Kulturnı centrum Nepomuk por a da 7. března 2015 zájezd do DIVADLA PALACE na u spe s nou komedii VELKÁ ZEBRA aneb JAKŽE SE TO JMENUJETE? Christian ma "nemoc". S kaz dou z enou vydrz ı jen chvıĺi. Aby sve sve domı alespon c a stec ne utis il, uzavr e ve prospe ch sve z eny vysokou z ivotnı pojistku a pr edstıŕa,z e se na ryba ch utopil. Tento trik u spe s ne pouz il v z ivote dvakra t a pra ve se ho chysta zrealizovat potr etı. Jenomz e tentokra t mu osud postavı do cesty proble m Christian musı najednou improvizovat a ke sve hru ze se ocita tva r ı v tva r se svy mi "vdovami" i novou snoubenkou. Podar ı se mu tuto neza vide nı hodnou situaci zvla dnout i potr etı? Foto Hrajı : Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová - Herčíková, Jaromír Dulava, Dana Černá/Kamila Špráchalová, Martina Hudečková, Zdeněk Vencl/Otmar Brancuzský Cena vstupenky vc etne dopravy c inı pouze 520 Kc. Autobus odjıź dı ze Dvorce od C D ve hod., dals ı zasta vky Na Vinici, uhr is te a na na me stı A. Ne mejce. Za jemci se mohou hla sit na tel.: nebo osobne v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126. TJ Sokol Nepomuk Va szvena SOKOLSKÝ PLES v sobotu od 20 hod. Sokolovna Nepomuk Hudba: skupina Pelíškové Vstupne : 100 Kc TOMBOLA Srdečně zvou pořadatelé Pr edprodej vstupenek Zelenina S loufova (od ) Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve na pr edna s ku ZÁHADY BRDSKÝCH LESŮ v úterý 17. února 2015 v hod. sál Městského muzea a galerie Nepomuk vstupné dobrovolné Nejve ts ı tajemstvı Brd, nejutajovane js ı objekt C eske republiky, se nacha zel pod zemı, za ne kolika s estitunovy mi ocelovy mi vraty a neve de ly o ne m ani nejvys s ı politicke a vojenske s pic ky nas eho sta tu. O jake za kladny se jednalo, co se v nich skry valo, kdo byli ti, kter ı to str ez ili a obsluhovali? A jake byly souvislosti tohoto za hadne ho podzemı s uda lostmi, ktere ovlivn ovaly sve tovy vy voj? Na tyto a dals ı ota zky odpovı pr edna s ka novináře a spisovatele PhDr. Milana Syručka. Pr edna s ka bude spojena s promı ta nıḿ.

9 02/2015 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 9 únor 2015 NEPOMUK Do Fragmenty mysli, vy stava obrazu Ljuby Kravc enko, Mala galerie Princezna je hloupá Madla, hod., poha dka pro de ti, aula ZS Nepomuk, vstupne 20 Kc Průvod masek obcí Dvorec, por a da SDH Dvorec Dětský maškarní bál, hod., Sokolovna Nepomuk, por a da MC Berus ka a Pro Nepomuk o.s Záhady brdských lesů, pr edna s ka PhDr. Milana Syruc ka, hod., sa l Me stske ho muzea a galerie Nepomuk, vstupne dobrovolne Malý pietní akt, hod., 71. vy roc ı sestr elenı americke ho bombarde ru B24 LIBERATOR Dětský maškarní ples, hod., Hotel Dvorec, por a da SDH Dvorec Maškarní ples, hod., Hotel Dvorec, por a da SDH Dvorec Hasičský bál SDH Nepomuk, hod., Sokolovna Nepomuk Tančírna, hod., divadelnı pr edstavenı ZS Blovice, Sokolovna Nepomuk, vstupne dobrovolne Na co se můžete těšit: MDŽ oslava dne žen, hod., Sokolovna Nepomuk Sokolský ples, hod., hrajı Pelıś kove, bohata tombola, Sokolovna Nepomuk, por a da TJ Sokol Nepomuk Velikonoční jarmark a farmářský trh se zabijačkou,na me stı a rodny du m A.Ne mejce Otevření Svatojánského muzea, slavnostnı zaha jenı provozu cıŕkevnı ho muzea na arcide kanstvı, Farnost Nepomuk Ples Slavoje Dvorec, hod., Sokolovna Nepomuk, por a da TJ Slavoj Dvorec NEPOMUCKO Klášter Sportovní a podnikatelský ples, hod., hraje Orion, por a da FK Kla s ter, KD Kla s ter Zahrádkářský ples, KD Kla s ter, por a da C ZS Dvorec. Doprava na ples prvnı autobus, odjezd z na draz ı ve Dvorci v hod., odjezd druhe ho autobusu v hod. Autobusy budou stave t na zasta vka ch C SAD Chanovice Tesařský ples, od hod., tradic nı ples k oslave mıśtnı ho r emesla, KD Chanovice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace Do Připijme si vesele aneb k počátkům slavnosti, vy stava je ve nova na te matice pitı a souvisejıćıćh picıćh zvyklostı vobdobı eneolitu. K vy stave je pr ipravena archeologicka dı lna pro de tske na vs te vnı ky, Za mek Hradis te Dům historie Přešticka, Přeštice Do Výstava Historie a současnost stavebnice Merkur (Fenome n Merkur) Otevr eno: U t Pa 9 12, hod. Sobota, nede le, sva tky hod. Vstupne : dospe lı 25 Kc, de ti, senior i, studenti 15 Kc, rodinne 50 Kc Otevření Svatojánského muzea Dne 21. března 2015 bude slavnostne otevr eno obnovene Svatoja nske muzeum v Nepomuku. Otevr enı bude spojeno s bohaty m doprovodny m programem. Vs echny srdec ne zveme Alice Kotylová, Jaroslava Řehořová Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

10 10 ZE ŠKOL 02/2015 Charitativnı va noc nı jarma rek ZS Nepomuk K pr edva noc nıḿu c asu v Nepomuku jiz neodmyslitelne patr ı va noc nı charitativnı jarma rek, i kdyz popravde nevıḿ, zda bych neme la pouz ı t spıś e slovo jarmark. Od roku 2001, kdysekonaljehoprvnı roc nı k, ktery zorganizovali z a ci pa ty ch roc nı ku,se znac ne rozrostl. Na jeho pr ı prave se podıĺejı krome z a ku vs ech tr ı d na prvnıḿ i druhe m stupni samozr ejme jejich uc itele a take vs echna odde lenı druz in, ale opravdu velky dıḱ patr ı maminka m a babic ka m, ktere s de tmi vyra be jı u z asne ve ci ve va noc nıćh s kolnıćh dıĺna ch i doma. I letos c ekaly na vs te vnı ky jarma rku von ave pernı c ky, ruc ne vyra be na my dla, svıć ky, svıćıńky i adventnı ve nce a dekorace z vlny, kora lku, ze sla my, dra tku a samozr ejme nepr eberne mnoz stvı nejru zne js ıćh da rec ku a dobrot. S kolou se nesla vu ne va noc nı ho punc eava noc ek a zne ly to ny koled. Od same ho poc a tku je smyslem cele te to akce pomoc te m, kter ı to potr ebujı. Letos nı vy te z ek korun na m doslova vyrazil dech. O tom, na jake charitativnı projekty bude c a stka pouz ita, rozhodnou spolec ny m hlasova nıḿ samy de ti jes te v lednu. Vs ichni, ktere zajı ma,jakde ti c a stku rozde lı, naleznou pr ehled na stra nka ch s koly. A kde de ti poma haly v uplynuly ch letech? Jiz r adu let spolupracujeme s Nadacı pro transplantaci kostnı dr ene v Plzni, poma hali jsme vybavit hrac kami plzen sky Kloka nek, pravidelne si de ti dopisujı sindickoudı vkou Sobithou Kottary, ktere penı ze z jarma rku umoz n ujı jiz deve t let studium v ra mci projektu Adopce na da lku, prostr ednictvıḿ organizace UNICEF jsme sponzorovali na kup vakcı n pro novorozence v zemıćh tr etı ho sve ta a celou r adu dals ıćh humanita rnıćh projektu. Povaz uji tuto akci za velmi du lez itou investici do budoucna, protoz e ve domosti z matematiky, pr ıŕodopisu lze dostudovat z knih, ale nauc it se myslet nejen na sebe, ale i na druhe, vnıḿat jejich proble my, zaz ı t radost nejen z toho, co dosta va m, ale take z toho, z e mohu da t, nenecha vat r es enı proble mu na te ch druhy ch, ale zac ı t hned a sa m, to z knih dostudovat nelze. Do nove ho roku Va mpr ejeme hodne zdravı ate s ıḿe se na dals ı spolec na setka va nı tr eba na pr ıś tıḿ jarma rku. Václava Janoušková Foto Jozef Schejbal PROSINEC V DE TSKE M DOMOVE NEPOMUK Cely me sıć prosinec se nesl v duchu Va noc. Pr ıṕravy na Va noce u na s zac aly jiz vza r ı vyra be nı m vy robku na jarmark, nacvic ova nı m vystoupenı. Ne kdytobylyvelmi perne chvilky. Konec ne nastal den D 3. prosince 2014 pr edva noc nı posezenı v Sokolovne, kdy vyvrcholily nas e pr ıṕravy. Tento, pro na s slavnostnı den, zac al ve hodin va noc nı m jarmarkem a pokrac oval nas ıḿ vystoupenıḿ, ve ktere m se pr edstavily jednotlive rodinne skupiny. Po ukonc enı vystoupenı na sledovalo posezenı vde tske m domove, kde de ti, spolu se svy mi vychovatelkami a vychovateli, pr ipravily male obc erstvenı ka vu, c aj, va noc nı cukrovı, chlebı c ky, chuťovky a dals ı laskominy. Dals ı akcı byla 11. prosince 2014 na vs te va Domu s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku. Pro obyvatele domova si de ti take pr ipravily kra tke vystoupenı pro pobavenı a vlastnoruc ne vyrobene va noc nı da rky. Na opla tku na m bylo mile pr ivı ta nı a take pr eda nı va noc nıćh da rec ku, z ktery ch me ly de ti velkou radost. A jiz se blıź ily samotne Va noce pr ıćhod Jez ıś ka, ne ktere de ti odjely domu ke svy m rodina m, ne kolik de tı tra vilo Va noce u svy ch kamara du ane ktere de ti zu staly v DD. Va noc nı pra zdniny utekly jako voda a jiz tu byl novy rok 2015 a ope tse vs echny de ti ses ly doma v de tske m domove a zde na ne c ekalo velke nade lova nı.u na s totiz velka va noc nı nadıĺka probı ha az po na vratu vs ech de tı zpe t do domova. Letos tıḿ dnem bylo ponde lı 5. ledna Vs echny de ti se na tento den moc te s ily, nemohly se doc kat nadıĺky. Letos byl Jez ıś ekuna s ope t moc hodny a bohaty, vs echny de ti zde nas ly alespon jedno sve splne ne pr a nı, ve ts inou to bylo vıće splne ny ch pr a nı. Radost byla velika. Na za ve r bychom chte li pode kovat vs em, kter ı na s navs tı vili a umoz nili nas im de tem, aby pr edvedly, co vs e doka z ou. Vs em, kter ı se podıĺeli na splne nı pr a nı nas ich de tı. Vy c et vs ech, kter ı ne jak pomohli ude lat radost de tem, by byl dlouhy a nerada bych na ne koho zapomne la, proto jes te jednou vs em velke dıḱy. Pode kova nı patr ı take majitelu m Sokolovny Nepomuk, kter ı na m bezplatne zapu jc ili sa l a vs e s tıḿ spojene. Jaroslava Holá Foto Jaroslava Holá

11 02/2015 INZERCE 11 LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, Plzeň, závod Chlumčany Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR hledá nové zaměstnance na volné pozice: OBSLUHA KERAMICKÉ LINKY jedná se zejména o profese: OBSLUHA LISU OBSLUHA GLAZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OBSLUHA PECE OBSLUHA ROZPRACHOVÝCH SUŠÁREN Místem výkonu práce jsou Chlumčany Požadujeme: vzdělání vyučen nebo maturita spolehlivost, zodpovědnost ochotu pracovat v nepřetržitém provozu Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti s řadou sociálních výhod zajímavé finanční ohodnocení benefity pro zaměstnance (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, nadstandardní příplatky za noční a odpolední směnu, závodní stravování, příspěvek na rekreaci a další) Nástup dle vzájemné dohody. Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se přímo dostavit na závod v Chlumčanech, nebo písemně či telefonicky kontaktovat paní Jitku Janskou: LASSELSBERGER, s.r.o. paní Jitka Janská U Keramičky 448, Chlumčany tel.: , mob.: mail: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, Plzeň Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR hledá: ZÁMEČNÍKY a ELEKTRIKÁŘE Místem výkonu práce jsou Chlumčany Požadujeme: vzdělání - výuční list nebo maturita v oboru ochotu pracovat v nepřetržitém provozu spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti s řadou sociálních výhod zajímavé finanční ohodnocení benefity pro zaměstnance (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, nadstandardní příplatky za noční a odpolední směnu, závodní stravování, příspěvek na rekreaci a další) Nástup dle vzájemné dohody Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se přímo dostavit na závod v Chlumčanech, nebo písemně či telefonicky kontaktovat paní Jitku Janskou: LASSELSBERGER, s.r.o. paní Jitka Janská U Keramičky 448, Chlumčany tel.: , mob.: mail: Firma INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o. KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: Přípravář / technik pro výrobu nábytku min. vzdělání VOŠ Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr: nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , noviny.nepomuk.cz

12 12 INZERCE 02/2015 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč Prodám ruční řezačku na kopřivy. Tel Prodám váhu decimálku a kuchyňskou váhu s mosaznými miskami. Tel Prodám koňské chomouty a polštáře a volské dřevěné jařmo. Tel Prodám duté cihly CD 1000 ks, heraklit, skl. čiré luxfery 24x24 25 ks, komín. vložky šamot. Ø 18 cm, dl 32 cm, 23 ks. Tel Pronajmu byt 2+1+vestavba, 86 m² v centru Nepomuku. Tel Koupím set top box a Simsona Enduro. Tel Kdo daruje časopisy s křížkovým stehem a panavu a bavlnky. Kdo daruje postele, odvoz zaplatím, Nepomuk. Tel Hledám kamaráda, přítele, věk kolem 60 let. Tel Sháním brigádu na úklid, jsem invalidní důchodkyně. Pohlídám děti, za 400 Kč/den. Bydlím v Nepomuku. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , PLZEŇ Brojova Plzeň s. r. o. REALIZACE STAVEB OBCHODNÍ ČINNOST Ing. JAN SALÁT jednatel společnosti Tel Fax Mobil Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Belriso mléčná rýže 180 g...10,90 Gouda hranol 48%, cena za 1 kg ,00 Zakysaná smetana RANKO 15% 200 g...10,90 Jitrničky, cena za 1 kg...76,00 Jelítka, cena za 1 kg...66,00 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Imunel 0,8% 200 ml, různé příchutě ,90 Tavený sýr Bobík smetanový / se šunkou 140 g...19,90 Selská tlačenka, cena za 1 kg...69,00 Jaternicový prejt, cena za 1 kg...69,00 Jaternice špejlované, cena za 1 kg...79,00 Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. NABÍZÍME: MĚCHOLUPY 37, mob: ,

13 02/2015 INZERCE 13 Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svy m za kaznı ku m, z e ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Tetra hne da a Dominant c erny, modry, z luty, kropenaty abıĺy. Sta r ı ty dnu. Cena 149 az 180 Kc /ks dle sta r ı. Proda va me slepic ky pouze z nas eho chovu! Prodej se uskutec nı ve čtvrtek 5. března 2015 Nepomuk u fary, hod. Pr i prodeji slepic ek výkup králičích kožek cena dle popta vky Pr ı padne bliz s ı informace: Po Pa hod., tel , , Spolupracujte s Provšechnyspolky... Pošlete nám informace o vaší spolkové činnosti, nejlépe i s digi. fotografiemi, na Pošlete nám pozvánky na vaše akce a reportáže z uskutečněných akcí i s fotografiemi nebo videem. Uzávěrka každé pondělí osobně čí em do hod. Pro všechny videoamatéry... Natočíte-li zajímavou akci nebo reportáž v našem městě či okolí, odvysíláme ji v NIKA-TV v pravidelných vysílacích časech. Informace na u: Vaše NIKA-TV ( NepomuckýInformačníKAnál - nikatv.nepomuk.cz) Společnost ProMinent Systems spol. s r. o. patří do firemního seskupení ProMinent (www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008. Výrobní závod Prominent Systems spol. s.r.o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního týmu spolupracovníky na tyto pozice: Konstruktér (SS / VS strojnı, znalost Solid Edge a CAD, ACAD, komunikativnı znalost NJ nebo AJ, samostatnost, zodpove dnost, znalost SAP vy hodou) Referent nákupu (SS /VS vzde la nı,zkus enost v na kupnıḿ odde lenı, znalost AJ/NJ, SAP) Centrální disponent (SS /VS technicke vzde la nı,zkus enost v na kupnıḿ odde lenı, znalost AJ/NJ, SAP) Svářeč plastů (zruc nost, spolehlivost a sva r ecny pru kaz vy hodou) Obsluha robota (spolehlivost, zruc nost a bezu honnost) Elektromontér (elektrotechnicke vzde la nı, osve dc enı vyhla s ka c. 50) Soustružník CNC (vyuc en v oboru, praxe v CNC kovoobra be nı ) Mistr směny (SOU, SS vzde la nı s technicky m zame r enıḿ, praxi na stejne pozici, za kladnı znalost AJ/NJ, SAP) NABÍZÍME: zajıḿavou a perspektivnı pra ci, za zemı silne zahranic nı spolec nosti, kaz doroc nı na ru st mezd, za vodnı stravova nı, moz nost dals ı ho vzde la va nı,va noc nı pre mie. Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti. Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na v sekci Kariéra. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č.: nebo u - kontaktní osoba: Trojanová Jarmila, personální vedoucí.

14 14 Životní jubilea 86 let Zdenka Češková 86 let Vojtěch Gaiger 84 let Alžběta Vlachová 80 let Jan Kroha SPOLEČENSKÁ KRONIKA PRO VOLNÝ ČAS BLAHOPŘEJEME SUDOKU 02/2015 Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Vzpomínka Snadné Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 4. u nora 2015 uplyne pe t let, co na s opustila Květoslava Zavadilová z Nepomuka. Stále vzpomíná dcera Květa s manželem. Vzpomínka Dne 7. u nora 2015 uplyne s est let, kdy na s navz dy opustil manz el, tatıńek, de dec ek a prade dec ek Miroslav Kubík z Nepomuku. S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, synové Miroslav a Václav, dcera Věra s rodinami, ostatní příbuzní a známí, kteří ho měli rádi. Za vzpomínku děkujeme. Vzpomínka Obtížné Dne 14. u nora 2015 tomu bude 30 let, co zemr el František Tolar ze Dvorce. Stále vzpomíná manželka a syn Zdeněk s rodinou. Vzpomínka Dne 18. u nora 2015 by se doz ila 100 let nas e maminka, babic ka a prababic ka Jarmila Mašková z Bezde kovce. S láskou na ni vzpomíná dcera Miroslava s rodinou, syn Josef s rodinou a dcera Jaroslava.

15 02/2015 MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE 15 Projekt Obce sobě podporuje naši budoucnost 2. část Pr ina s ıḿe Va m slı bene pokrac ova nı informacı o problematika ch r es eny ch v ra mci projektu Obce sobe. Tentokra te z oblastı Pr eds kolnı vy chova a za kladnı s kolstvı a Cestovnı ruch a kulturnı de dictvı. Proble move okruhy v oblasti školství a předškolního vzdělávání jsou: Rozvoj a podpora spolupráce v oblasti školství, kultury, sportu a zájmových spolků, využití školských zařízení jako středisek volného času a zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání. Vpr ıṕade, z e nebudeme cıĺene podporovat spolupra ci, a to nejle pe vyuz itıḿ partnerstvı mezi samospra vou, s kolou, spolky, sdruz enıḿi, firmami a v neposlednı r ade i rodic i, nebudeme nabıźet vzde la vacı, spolec enske, sportovnı a jine aktivity, bude docha zet k bezu c elne mu vyuz itı volne ho c asu, zhors enı u rovne znalostı a dovednostı obc anu komunity, ktere povede mimo jine k hors ıḿu uplatne nı na trhu pra ce, ru stu kriminality, vandalismu a uz ı va nı na vykovy ch la tek. Prostr edkem u c inne meziobecnı spolupra ce mu z e by t spolec na organizace akcı zame r eny ch na sportovnı a ume lecke aktivity a dovednosti de tı zms a ZS v obcıćh. Pro zleps enı vza jemne koordinace a k efektivnı mu vyuz itı nabıźeny ch kapacit s kol, volnoc asovy ch zar ıźenı a za jmovy ch spolku cıĺeny ch na organizova nı volne ho c asu de tı a mla dez e jetr eba zajistit u c innou koordinaci a propagaci sme rem k dotc eny m cı lovy m skupina m. Cıĺem je vytvor it spolec ny informac nı porta l o nabı dce volnoc asovy ch aktivit (nabı dka oboru akrouz ku vzus,ddm, za jmovy ch spolcıćh a dals ıćh volnoc asovy ch zar ıźenı, akce) a zapojit do tohoto syste mu co nejvı ce poskytovatelu te chto aktivit, vc etne vytvor enı prostoru pro interaktivnı komunikaci mezi organiza tory a u c astnıḱy akcı. S vyuz itıḿ dotac nıćh prostr edku se chceme pokusit o vybudova nı, rekonstrukce nebo modernizace volnoc asovy ch area lu pro de ti a mla dez v obcı ch ORP Nepomuk, jez budou slouz it jako mı sta spolec ny ch aktivit de tı a mla dez e, ale take jako odpoc inkova mıśta dospe ly ch. Synergicky m efektem je vs ak rovne z zatraktivne nı vy uky za kladnıćh a mater sky ch s kol. V ra mci Zvy s enı kvality pr eds kolnı ho a za kladnı ho vzde la va nı doporuc ujeme podpor it efektivnı vy me nu zkus enostı a dobre praxe v oblasti strategicke ho r ıźenı ve vzde la va nı i samotne pedagogicke c innosti a to spolec ne organizovany mi setka nı mi r editelu a manaz eru vs ech s kol v regionu k aktua lnı m ota zka m s kolske problematiky formou workshopu a metodicky ch dnu. Pr eda va nı zkus enostı mezi za kladnı mi s kolami a dals ı mi spolupracujı cı mi subjekty v ORP vytvor ı prostor pro rozvoj partnerstvı, koordinaci a snazs ı orientaci v administrativnı c innosti s kol. Moz nost dals ı ho vy razne ho zkvalitn ova nı poc a tec nı ho vzde la va nı s du razem na zleps enı klıć ovy ch kompetencı absolventu, garantujıćıćh jejich vys s ı uplatnitelnost na trhu pra ce a zvy s enı motivace k dals ıḿu vzde la va nı je vzhledem k omezeny m financ nıḿ moz nostem rea lna pouze s vyuz itıḿ dotac nıćh zdroju.klıć ovy m argumentem u spe chu bude kvalitnı monitoring dotac nıćh pr ıĺez itostı a spolec na pr ıṕrava z a dostı o dotace, jez poskytuje vy hody spoc ı vajıćı v komplexnıḿ r es enı proble mu napr ıć regionem i v u spor e na kladu spojeny ch s pr ıṕravou z a dostı. Vytva r ı se tak prostor pro spolec nou c innost podporujıćı dobre vztahy mezi s kolami, vy me nu zkus enostı a informacı. Cestovní ruch a kulturní dědictví v ORP Nepomuk Vra mci tohoto te matu byly vybra ny tyto dva proble move okruhy: Nedostatečná marketingová spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci ORP Nepomuk prostřednictvím online médií Propagace Nepomucka v oblasti cestovnı ho ruchu prostr ednictvıḿ novy ch online me diı jako je facebook, twitter nebo Instagram je v souc asne dobe nedostatec na a celkove velmi roztr ıś te na, a to i pr es Foto Jaroslav Somolík Tým projektu MOS - zleva Lukáš Mácha, Jiří Kozák, Pavel Motejzík, Pavel Vacík a David Jirka jejich celosve tove stoupajıćı vy znam a nesporne vy hody jejich vyuz itı. Dlouhodobe nefunkc nı je rovne z jediny turisticky server v oblasti cestovnı ho ruchu v ra mci cele ho ORP Nepomuk ktery by me l poskytovat souhrnne informace, ktere jsou tak vzhledem k nefunkc nosti stra nek roztr ı s te ny do jednotlivy ch me st a obcı a docha zı tak mj. i k soube z nosti c i duplicite ne ktery ch akcı. Zde bude zapotr ebı nastavit vhodny syste m, ktery by umoz nil jeho efektivnı provoz a spolupra ci v oblasti cestovnı ho ruchu. Napr ıḱlad umoz nit redakc nı syste m se vkla da nıḿ informacı pr ıḿo por adateli, c i pr ıḿo vznik pozice koordina tora cestovnı ho ruchu apod. Rovne z by bylo vhodne zapojit Mikroregion Nepomucko, pr ı p. zame stnance informac nıćh center a podnikatele v oblasti cestovnı ho ruchu, a tak spolec ne nastavit funkc nı syste m provozu webu. Vy sledkem by me lo by t rozs ıŕ enı a c aste js ı aktualizace informacı pro za jemce o informace v oblasti cestovnı ruchu a kultury. Nedostatek společných produktů a projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci ORP Nepomuk Spolec ne produkty a spolupra ce obcı vra mci ORP Nepomuk v oblasti cestovnı ho ruchu (CR) jsou v souc asne dobe na minima lnı u rovni. Potr ebna vza jemna spolupra ce jako propagace v informac nıćh centrech a na veletrzıćh C Rjespıś evy jimec na a omezuje se spıś e pouze na distribuci leta ku a prospektu. Neexistujı spolec ne balı c ky a produkty v oblasti CR umoz n ujıćı napr. zvy hodne ne vstupne do vıće objektu v obcıćh ani mezi nimi. Spolec ne projekty obcı v te to oblasti jsou dosud rovne z minima lnı, vzhledem k potencia lu u zemı (podar ila se napr. publikace historicky ch pohlednic Pozdravy z c asu cıśar pa na, oprava drobny ch pama tek). V ra mci spolupra ce obcı, vc etne dotac nı, by bylo moz ne zejme na prostr ednictvıḿ Mikroregionu Nepomucko ve spolupra ci s c lensky mi obcemi vı ce propojovat jednotlive akte ry v oblasti CR, ať jiz vza jemny mi projekty spolupra ce v oblasti CR (tvorba nauc ny ch stezek, oprava drobny ch pama tek kulturnı ho de dictvı, pu jc ovny kol, tvorba cyklostezek, znac enı, tvorba regiona lnıćh expozic a muzeı ) c i spolec ny mi produkty (zvy hodne ne vstupne, slevy za vıće na vs te v apod.) Vhodny m produktem by bylo take rozs ı r enı sta vajı cı ch propagac nıćh materia lu, napr. o spolec ne broz ury v oblasti CR (regiona lnı muzea a expozice, mıśtnı r emeslnıći apod.). Pro tyto produkty by bylo vhodne vytvor it spolec ne projekty na dotac nı podporu (MAS, Kraj, fondy EU a dals ı ). Ner es enı m te chto proble movy ch okruhu hrozı stagnace cestovnı ho ruchu v regionu a za roven sme r ova nı turistu napr ıḱlad jen do jedne turisty nejvyhleda vane js ı c a sti Nepomucka a opomı jenı cıĺu vokolı. V ra mci Projektu meziobecnı spolupra ce je snahou vytvor it vra mci stanoveny ch proble movy ch okruhu v prvnı polovine roku pr ıślus ne akc nı pla ny, prostr ednictvıḿ nichz by pak mohly by t r es eny v ra mci u zemı prakticky. Vıće k projektu Syste mova podpora rozvoje meziobecnı spolupra ce vc Rvra mci u zemı spra vnıćh obvodu obcı s rozs ıŕ enou pu sobnostı naleznete na pr es pr ıṕadne v nas ı kancela r i na Me stske m u r adu Nepomuk. David Jirka, koordinátor projektu

16 16 FÉNIX provozuje MONTEVERDE o.s. díky podpoře města NEPOMUK FÉNIX 02/2015 Otevírací doba v roce 2015 V únoru začíná II. pololetí, nových 15 lekcí. Pondělí Úterý hodin hodin Středa hodin Nám. A. Němejce 88, Nepomuk Fénix , Čtvrtek Pátek hodin Pouze telefonické informace NOVINKY se zahájením v únoru 2015: Gymnastika pro děti od 5 let: str eda hodin, cena 650 Kc za 15 lekcı, zaha jenı v okamz iku 4 za jemcu o krouz ek, lektorka Vlaďka Halıŕ ova Taneční kroužek pro děti od 3 let: str eda hodin, cena 600 Kc za 15 lekcı, lektorka Vlaďka Halıŕ ova Počítačový kurz pro začátečníky: 8 lekcı ( ), cena 900 Kc, zaha jenı , vhodne i pro seniory, lektor: Jir ı Sankot Pilates (NOVÉ): c tvrtek hodin, 1000 Kc za 15 lekcı, lektorka Vlaďka Krejc ova Cvičení na míčích (NOVÉ): ponde lı hodin, 750 Kc za 15 lekcı, lektorka Margit Mıḱova Klub tvořivých žen: str eda 25. u nora od hodin. U norove setka nı v Atelie ru volnoc asove ho centra bude ve znamenı vy roby keramicky ch za pichu do kve tina c u a velikonoc nı dekorace. Vstupne je vz dy pouze 70 Kc plus materia l (cca Kc dle va mi zvolene varianty vy robku). Pr ihla s ky nejsou nutne, jedna se o klubovou c innost, ale poc et mıśt je omezeny, prosıḿe o vc asny pr ıćhod. Lektorky Jitka Kahounova azuzanadenkova.zame r enı : kombinovane vy tvarne techniky. Univerzita III. věku: te ma C ıńska medicıńa v nas ı zahra dce. Ve c tvrtek 12. u nora zahajujeme ve 14 hodin jiz 4. semestr Virtua lnı univerzity III. ve ku pro seniory a invalidnı du chodce. Pr ijďte se pr ipojit ke sta vajıćı studijnı skupine a vyzkous ejte si, zda pro va s tento typ tra venı volne ho c asu bude zajıḿavy. Cena za jeden semestr je 390 Kc. Se studiem mu z ete zac ı t kaz dy novy semestr, tedy i 12. u nora. Podrobne informace najdete take na e-senior.czu.cz Anglický jazyk pro maturanty Nede lnı INTENZIVNI tr ı hodinova vy uka od hodin zame r ena na maturitnı ota zky (gramatika, konverzace, poslech). Za jemci volejte do FE NIXU, 80 Kc za jednu hodinu, celkem 21 hodin, lektor Jana Makovic kova. Ra di zajistıḿe i str edec nı douc ova nı pro budoucı maturanty, hodin, 15 lekcı za 1300 Kc. Anglický jazyk pro začátečníky Str eda hodin, vhodne pro u plne zac a tec nıḱy i znovuzac a tec nıḱy, lektor Jana Makovic kova. Anglický jazyk pro mírně pokročilé U tery hodin, zvla dnute uc ivo pr ı tomny c as a pr ı tomny pru be hovy c as, lektor Jana Makovic kova. Víkendové kurzy pro ženy ČAROKRÁSKA: sobota od do hodin Kurzy sebepozna nı s Marke tou Zikou Koppovou se budou konat 1x me sıć ne v Modre klubovne v II. patr e FE NIXU. Na vs echny lekce potr ebujete sukni, s a tek na oc i a svac inku. Ka vu ac aj va m nabı dneme. Pro sestavenı jantry mapy vizı si pr ineste na prvnı lekci vy str iz ky z c asopisu nebo fotografie ste matikou vas ich snu a pr edstav o z ivote, nu z ky, lepidlo, pastelky. Vyzkous ı te si nejen vytvor enı jantry, ritua l odevzda nı apr ijetı ale take tantru. Cesta C arokra sky va s zavede na cestu ve dome z eny, ktera chce z ı t svu j skutec ne spokojeny z ivot, zna t sve te lo a jeho moz nosti, nauc it se pr ekona vat sve limity a odhalovat sve skutec ne dary. Cena workshopu: 450 Kc. Vı ce informacı : nebo na telefonu (Marke ta). BŘEZEN ve FÉNIXU: Kurz zdravého vaření: sobota 28. br ezna od hodin FE NIX pokrac uje v nabı dce kurzu zame r eny ch na zdravy z ivotnı styl. S lektorem Davidem S ubrtem (www.zivepoteseni.cz) se budete moci nauc it nejen nove recepty pro zdravı, kra su a s tı hlou linii, ale zjistı te, z e var it chutne se da dlouhodobe bez chemie a zbytec ne pr ekombinovy ch postupu a pr edevs ı m zjistı te, jak zajı mave je pr ipravovat jı dlo, aby bylo tzv. z ive. Podrobne informace o kurzu najdete na stra nka ch Z ive ho pote s enı (sekce De nı ) a na stra nka ch FE NIXU. Cena: 860 Kc vc etne materia lu na pr ı pravu vec er e i snı dane plus promı ta nı inspirativnı ho filmu, zdarma moz nost pr espa nı. Kontaktnı telefon na lektora: (David). FÉNIX hledá nové lektory: Ne mecky jazyk pro dospe le a stars ı z a ky Poc ı tac ove krouz ky Divadelnı krouz ek Novina r sky krouz ek Fotograficky krouz ek Skupinova hra na fle tnu Sborovy zpe v Ilustrační foto Milan Demela

17 02/2015 SPOLKY INZERCE 17 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Vánoční návštěva DPS Jako kaz dy rok v adventnıḿc ase, tak i 17. prosince 2014 se de ti z oddıĺu C ervıć ci a Mater ske ho centra Berus ka a jejich rodic e vydali navs tı vit nas e spoluobc any do Domova s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku. De ti me ly ope t nacvic ene pr edstavenı, ktery m chte ly seniory pote s it a pobavit. Ti stars ı pod vedenıḿ panı Jany Kubıḱove si nazkous eli klasickou poha dku Mrazı k doplne nou pe kny mi kosty my a ruc ne vyrobeny mi kulisami. Malı hoste z mater ske ho centra pr ednesli ne kolik r ıḱanek. Navıć s sebou Berus ky pr inesly da rky od maminek z krouz ku S ikula a C ervıć ci pec eny mouc nıḱ. Na za ve r jsme si vs ichni spolec ne zazpı vali pa r va noc nıćh koled. Te s ıḿe se o Velikonocıćh na vide nou! Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Nepomuk Foto archiv MC Beruška Rybářský bál ČRS MO Nepomuk Foto Jan Hozman Snovy m rokem zac ala take nova plesova sezona, kterou jiz tradic ne zaha jil v KD Kla s ter ryba r sky ba l. Jednoho z nejoblı bene js ıćh plesu vokolı se zu c astnilo vıće jak 240 u c astnıḱu.ba lbyl zaha jen ve hodin kapelou Classic Band, ktera po cely vec er hra la pı snic ky vs ech z a nru a roztancovala naprosto kaz de ho a skaz dou se riı doka zala zaplnit parket do poslednı ho volne ho mıśtec ka. Pro vs echny na vs te vnıḱy byla pr ipravena bohata tombola, ktera letos obsahovala mnoho cen a byla prodana do poslednı ho lıśtku. Byla pr ipravena i pu lnoc nı slosovatelna tombola, ktera obsahovala ty nejleps ı a nejhodnotne js ı ceny. Nesme la chybe t samozr ejme ani da mska volenka, ktera ma kaz dy rok obrovsky u spe ch, a i letos se be hem ne kolika minut prodaly vs echny kve tiny. Ba l byl zakonc en az v pozdnıćh rannıćh hodina ch, kdy nad ra nem opous te l sa l poslednı u c astnıḱ. Tıḿto bychom chte li pode kovat vs em nas im sponzoru m, kter ı na m jakkoli pr ispe li. Da le bychom chte li pode kovat mı stnı hospodske, ktera nikoho nenechala vyschnout z ıźnı. A samozr ejme i vs em zu c astne ny m, kter ı se postarali o skve lou ba lovou atmosfe ru. Za C RS MO Nepomuk Barbora Hozmanová

18 18 MIKROREGION NEPOMUCKO 02/2015 Karel Vincenc z Auerspergu v mládí Vilemína z Auerspergu Děti Auerspergů, vpravo nejmladší syn, Engelbert Ferdinand Mříž ke kašně z Jindřichova Hradce Foto 6 Pavel Motejzík Detail mříže ke kašně z Jindřichova Hradce Karel Vincenc z Auerspergu

19 02/2015 MIKROREGION NEPOMUCKO 19 Z MIKROREGIONU NEPOMUCKO Na vrat dus e Zelene Hory Tvor ıḿe historii. Spolec ne. Jaka bude tr etı socha sve tice pro Zelenou Horu, jeden z nejvy znamne js ıćh symbolu nas eho kraje a jeho historie, z jake ho materia lu a kdo ji vytvor ı? Kaz dy me sıćva mvte chto novina ch poodhalıḿe vıće, abyste mohli by t u te to mimor a dne uda losti zrodu nove dus e Zelene Hory spolu s na mi od zac a tku az do samotne ho konce, c i le pe r ec eno nove ho zac a tku. Ne kolikra t rovne z dostanete pr ıĺez itost se aktivne zapojit a psa t tuto nevs ednı historii /cs/mikroregion-nepomucko Madona Zelenohorská spolu s na mi. Dnes zac ı na me pu vodnı mi podobami Zelenohorske madony, z nichz stars ı (goticka ) se nacha zı ve Frantis ka nske m kostele ve Vı dni a mlads ı (baroknı ) v kostele sv. Martina v Neurazech. Ve r ıḿe, z e nas i vlast jiz nepostihnou va lky ani chamtivost rez imu az e tatr etı socha zu stane Zelene Hor e jednou provz dy jako odkaz nas ı doby generacı m Kla s tera ku, Nepomuc a ku adals ı ch dobry ch lidı z tohoto malebne ho kraje. Pavel Motejzík? století století 21. století Hrady a za mky objevovane a ope vovane Kaz doroc ne je moz ne na ru zny ch vy stava ch mimo region spatr it kousek nas ı nejvza cne js ı historie. Ať jiz se jedna o sta lou expozici v kla s ter e sv. Anez ky C eske v Praze, kde je umı ste na socha sv. Vojte cha z 15. stoletı, dle tradice pozu statek pu vodnı ho goticke ho olta r e ze Zelene Hory c i socha Z inkovske madony z let Pravidelne se po cele republice objevujı stare obrazy ze Zelene Hory, c a sti mobilia r e c i podobizny pr edchozıćh majitelu. Vzpomen me napr ı klad na rozme rne deskove obrazy zelenohorske ho kostela, vystavene v lon ske m roce v Masny ch kra mech v Plzni. Nejinak je tomu i na aktua lnı vy stave Hrady a za mky objevovane a ope vovane v Jıźda rne Praz ske ho hradu. Najdete na nı hned ne kolik obrazu ze za mku Z leby, zpodobn ujıćıćh s lechtickou rodinu Auerspergu.S lechetnou kne z nu Vilemıńu, jejı ho manz ela Vincence Karla a jejich de ti. Nechybı ani litografie z honosny ch plesu a ba lu a dals ı rodove pr edme ty. Snad c a stec ne ipu vodem ze Zelene Hory, neboť k pr evozu ve ts iny rodinne ho zar ıźenı dos lo pra ve po prodeji tohoto za mku. U str ednı m motivem vy stavyjealeorigina ltzv. Symbolu renesance ze 17. stoletı mr ıź ke kas ne ze za mku vjindr ichove Hradci, kterou ukoval kova r Andreas jako svatebnı dar pro Ja chyma z Hradce a Marii z Hohenzollernu. Volnou kopii te to mr ıź e pak na pr elomu 19. a 20. stoletı vyrobil take nezna my mistr kova r pro za mek Z inkovy. Neve r ı te? Du vod objevovat a ope vovat i dals ı u z asne expona ty, mezi nimi i Relikvia r svate ho Maura c i vrata z Karls tejna, ma te moz nost az do Pavel Motejzík Mikroregion Nepomucko nově na facebooku! Sledujte nejnove js ı informace online. Lajkne te si na s na a prohle dne te si tr eba i dals ı fotografie z vy stavy Hrady a za mky objevovane a ope vovane.

20 20 MAS 02/2015 Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku ( MAS) Pr ı prava nas eho rozvojove ho pla nu se vy znamne posunula do dals ı u rovne. V ponde lı 12. ledna 2015 se v sa le hotelu U Zelene ho stromu v Nepomuku uskutec nilo ver ejne projedna nı tzv. Strategie komunitne vedene ho mı stnı ho rozvoje Mıśtnı akc nı skupiny svate ho Jana z Nepomuku na obdobı Ver ejne projedna nı pr eklopilo symbolicky i forma lne pracovnı verzi strategie do roviny konec ny ch u prav. Spote s enı m mu z eme konstatovat, z e k diskusi nad prioritami rozvoje u zemı pro na sledujıćı pr ibliz ne s estilete obdobı se ses lo pr es 40 za stupcu obcı, vzde la vacıćh institucı, neziskovy ch organizacı, mı stnı ch podnikatelu,ver ejnosti ic lenu MAS. Z debaty o definovany ch pe ti za kladnı ch tematicky ch oblastech rozvojove ho pla nu: Kvalita z ivota, Podnika nı, Cestovnı ruch, Zeme de lstvı az ivotnı prostr edı vzes lo por adı du lez itosti jednotlivy ch priorit rozvojove ho pla nu. Do skupiny te ch nejdu lez ite js ı ch byla zar azena podpora spolkove ho z ivota, s kolstvı avzde la va nı, r es enı dopravnı obsluz nosti a ochrany krajiny a biodiverzity c i budova nı infrastruktury pro cestovnı ruch. Do druhe skupiny pak bylo zar azeno zpr ıśtupne nı dominant u zemı, lokalizace podnikatelsky ch aktivit, spolupra ce a propagace u zemı, rozvoj socia lnıćh sluz eb, budova nı za kladnı infrastruktury Supervize jako moz nost podpory pedagogu m tovske skupiny si u c astnıći mohli zkusit najı t jisty nadhled na konkre tnı proble m na pracovis ti, se ktery m do skupiny pr ispe li a zı skali inspiraci k jeho r es enı skrze na pady ostatnıćh u c astnıḱu skupiny. Doufejme, z e si supervize a dals ı podpu rne metody dıḱy nas ı male a jiste ne poslednı ochutna vce najde cestu do s kol v nas em u zemı a ulehc ı a zkvalitnı pra ci pedagogu. De kujeme r editeli Za kladnı s koly Spa lene Por ıć ı Jir ıḿu S efflovi za poskytnutı za zemı s koly pro kona nı semina r e. Adéla Mašková a Michal Arnošt Ver ejne projedna nı Rozvojove ho pla nu MAS svate ho Jana z Nepomuku zaplnilo sa l hotelu U Zelene ho stromu v Nepomuku Vra mci projektu Partnerstvím k využití potenciálů venkova se 16. prosince 2014 v Za kladnı s kole ve Spa lene m Por ıć ı uskutec nil semina r Supervize jako jedna z možností podpory pedagogům, pod vedenıḿ dlouholete lektorky a supervizorky PhDr. Va clavy Masa kove, vedoucı psychologicke poradny v Praze. Semina r byl urc en pedagogu m ze s kol v u zemı MAS svate ho Jana z Nepomuku a te s ı na s, z e jsme na semina r i mohli pr ivı tat z kaz de s kolyvu zemı jejı za stupce. Te ma semina r e c i na pad na realizaci takto zame r ene akce vznikl na za klade analy zy s kol realizovane vra mci pr ıṕravy strategie rozvoje u zemı MAS a rozhovoru s jejich pr edstaviteli, kter ı te me r jednotne uvedli, z e se jen velmi te z ko poty kajı s na ru stem patologicky ch jevu u z a ku a je c ıḿ da l tıḿ sloz ite js ı se s te mito jevy vypor a dat nejen prakticky, ale hlavne emociona lne. Fenome n pr etı z enı pedagogicky ch pracovnıḱu souvisı i s naru stajıćı administrativnı za te z ı s kol, sintegracı z a ku snejru zne js ı mi specia lnı mi potr ebami a pr edevs ıḿ s faktem, z e zejme na v mens ıćh s kola ch v u zemı je samozr ejmostı, z e pedagog vede ve sve m volne m c ase a bez na roku na odme nu krouz ek c i volnoc asovou aktivitu pro de ti a mla dez. Na s semina r me l za cıĺ pr edstavit u c astnıḱu m supervizi jako jednu z moz nostı podpory a prevenci syndromu vyhor enı a umoz nit jim zaz ı t supervizi. Metodou Ba linobcı c i rozvoj sluz eb v cestovnıḿ ruchu. Cely podvec er se nesl v pr ı jemne pr a telske atmosfe r e, ke ktere pr ispe la moz nost vychutnat si vy bornou ka vu a dezert male pode kova nı u c astnıḱu m za jejich pra ci, pr ispe nı do diskuse i za jem o rozvoj nas eho u zemı. Pr i odchodu kaz dy u c astnı k obdrz el vzorek doma cı ho sy ru od mı stnı ch producentek Vlaďky Velıḱove a Jany Per inove. Doufejme, z e sy ry poslouz ily nejen jako chutna svac inka, ale take jako jeden z vy znamny ch symbolu nas eho rozvojove ho pla nu: du raz na mıśtnı produkci. Michal Arnošt a Adéla Mašková

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Pocta muz u m poruc ıḱa Goddarda

Pocta muz u m poruc ıḱa Goddarda MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 2, únor 2014, ročník XXIII., ZDARMA Neskutečný nepořádek ve městě Zubní pohotovost i na Klatovsku Vánoce v Dětském domově str. 5 str.

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

str. 10 str. 11 str. 24 Nepomucko Včera, dnes pf 2014 Zprávy z radnice MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO

str. 10 str. 11 str. 24 Nepomucko Včera, dnes pf 2014 Zprávy z radnice MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 1, leden 2014, ročník XXIII., ZDARMA Nový Nový Mikroregion Nepomucko jízdní řád jízdní řád Včera, dnes vlaků autobusů a zítra str.

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

str. 6 str. 13 str. 27 Dopravnı omezenı v dobe rekonstrukce kr iz ovatky u Pyramidy

str. 6 str. 13 str. 27 Dopravnı omezenı v dobe rekonstrukce kr iz ovatky u Pyramidy MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 04, duben 2015, ročník XXIV., ZDARMA Autobusová zastávka na náměstí Osvobození nepomucka v květnu 1945 Zelená Hora končí sliby, začínají

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Radnice se otevıŕa obc anu m

Radnice se otevıŕa obc anu m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 01, leden 2015, ročník XXIV., ZDARMA Rozhovor s místostarostou Kabelová televize v roce 2015 Obce sobě podpora naší budoucnosti str.

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015 Číslo jednání: JedNR3-10/2015 Datum jednání: 31.03.2015 Schválení programu rady 31-03-2015 (USN-R3-254/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Schválení programu rady 31-03-2015 (309/NR3/2015)

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz 31. 1. Farní ples, společ enský sál hasič ské zbrojnice Ř ímskokatolická farnost Tovač ov 1. 1. Novoroč ní výš lap, sraz u sportovní haly Tovač ov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovač ov, oddíl turistiky - Jarmila

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 8, srpen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Konec prázdnin na staré poště Ojedinělá mezinárodní výstava Zelená Hora otevřena na tři

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více