MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 Maly pietnı akt k 71. vy roc ı sestr elenı US bombarde ru B-24J Liberator V sobotu 21. u nora 2015 si pr ipomeneme 71. vy roc ı tragicke uda losti, kdy dos lo k sestr elenı americke ho bombarde ru Liberator, ktery nesl na palube jedena ct muz u, z nichz deset pr i nes te stı zahynulo. Dopoledne v hod. dorazı na nepomucke na me stı A. Ne mejce kolona vojensky ch historicky ch vozidel. Od do hod. bude v nepomucke m muzeu mimor a dne otevr ena expozice B-24J Liberator, ktera se podrobne ve nuje te to historicke uda losti. V infocentru si mu z ete za- Sve dkove c asu zakotvili na radnici Fotograficka vy stava Sve dkove c asu, ktera vznikla v roce 2012 prostr ednictvıḿ soute z e, jı z se zu c astnili mı stnı ipr espolnı fotografove, nas la zr ejme sve konec ne umı ste nı. Tr i desı tky snı mku od dvana cti ru zny ch autoru zachycujı variace na spolec ne te ma, ktery m je historicka stavba a tok c asu. Na pr edstaveny ch dıĺech jsou zachyceny nejru - zne js ı pama tky Nepomucka, c asto ve stavu pokroc ile ho rozpadu, hrozı cı ho za niku. Snad i dıḱy te to vy stave jsou dnes ne ktere z pr edstaveny ch objektu opravene a Expozice B-24J Liberator v městském muzeu koupit knihu Mgr. Karla Fouda s na zvem Operace Argument, ktera popisuje Foto Kristýna Demelová Dům v Plzeňské ulici zachra ne ne pro dals ı generace. Jine bohuz el ne. Pr esto dy cha i z one ch zubem c asu poznamenany ch staveb esteticky pu sobive kouzlo sta r ı umocne ne vy tvarnou kvalitou ve ts iny snıḿku. Vy stava vznikla dı ky grantu z MAS sv. Jana z Nepomuku a po vernisa z i vprostora ch vstupnı haly Foto Jiří Beroušek pru be h letecky ch boju na Plzen sku na konci druhe sve tove va lky. Zelenohorske pos ty kde mimochodem zaha jila tradici doposud trvajı cı ch vy stav cestovala po nas em mikroregionu. K vide nı byla napr. v Z inkovech nebo Spa lene m Por ıć ı. Od ledna letos nı ho roku zdobı tyto fotografie prostory schodis te a chodby nepomucke ho stavebnı ho u r adu tedy radnic nı budovy B. Nejen tematicky se snad pra ve sem hodı. Nebojte se tedy cestou pr es na me stı nakouknout do u trob me stske ho u r adu. Pavel Kroupa Sponzor vydání: Poplatky za odpad v roce 2015 Poplatky za odpad mohou obc ane zaplatit v podatelne me stske ho u r adu. Tamte z obdrz ı i zna mku na popelnici. Da le je moz ne platbu prove st pomocı zaslane pos tovnı pouka zky nebo pr evodem na u c et. Cena za jednu osobu je 550 Kc. Poplatek je nutne zaplatit do 28. u nora. MěÚ Nepomuk Pozvánka na jednání zastupitelstva IV. zaseda nı Zastupitelstva me sta Nepomuk se kona 12. u nora 2015 od hod. vsa le hotelu U Zelene ho stromu. Bliz s ı informace na a na u r ednı desce. Město Nepomuk nám. A. Němejce 63, Nepomuk Tel.: ústředna Fax: ,

2 2 ZPRÁVY 02/2015

3 02/2015 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 3 Pozva nka na setka nı za stupcu me sta Nepomuk se za stupci podnikatelske sfe ry a Parlamentu C R Zveme mıśtnı podnikatele, zame stnavatele a z ivnostnıḱy na setka nı se starostou me sta Nepomuk Jir ıḿs vecem, Radou me sta Nepomuk a za stupci Parlamentu C R. Toto setkání se uskuteční dne 6. února 2015 od hodin v sálu Hotelu a Švejk restaurantu U Zeleného stromu, náměstí Augustina Němejce 69, Nepomuk. Cıĺem tohoto setka nı je zejme na prohloubenı komunikace abliz s ı spolupra ce mezi me stem Nepomuk a mı stnı mi podnikateli, zame stnavateli a z ivnostnıḱy, da le sezna menı spla novany mi investicemi me sta Nepomuk v roce Dals ıḿ bodem tohoto setka nı je poznat potr eby jednotlivy ch za stupcu podnikatelske sfe ry s cı lem vytvor enı strategie rozvoje me sta Nepomuk tak, aby mohly by t realizova ny vize a cı le v rozvoji nejen me sta Nepomuk, ale i jednotlivy ch ekonomicky ch subjektu. Vzejdou-li z pla novany ch setka nı konkre tnı na vrhy a podne ty, budou nepochybne napoma hat k zleps ova nı vza jemne komunikace i spolupra ce mezi me stem Nepomuk a Va mi, mıśtnıḿi podnikateli. U c ast na setka nı pr islı bili za stupci Poslanecke sne movny Parlamentu C R pa nove Jan Volny (c len a mı stopr edseda zeme de lske ho a rozpoc tove ho vy boru), Pavel S ra mek (c len vy boru pro obranu a c len a mıśtopr edseda rozpoc tove ho vy boru) a Josef Vozdecky (c len zeme de lske ho a rozpoc tove ho vy boru). Prosíme, abyste Vaši účast potvrdili na kontaktním u nebo na telefonu De kujeme Va m zava s pr ıṕadny za jem o setka nı i spolupra ci a te s ıḿe se na Vas iu c ast. Jiří Švec, starosta města Nepomuk Marek Baroch, předseda komise rozvoje a investic Kontakt: Marek Baroch, předseda komise rozvoje a investic tel.:

4 4 ROZHOVOR 02/2015 Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuka Va z enı c tena r i, poz a dala jsem nove zastupitele me sta Nepomuk, aby odpove de li na moje ota zky. Postupne oslovıḿ cele zastupitelstvo v abecednıḿ por adı. V tomto vyda nı se pta m Marka Barocha. Pane Barochu, prosím, představte se nám krátce. Jmenuji se Marek Baroch, je mi 34 let, jsem z enaty, profesı jsem pra vnıḱ se zkus enostmi zejme na v oblasti ver ejny ch zaka zek. Mezi me za liby patr ı rodina, sport a cestova nı. Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti? Jak jiz bylo po volba ch ne kolikra t prezentova no, oblastı, kterou se budu zaby vat, je oblast investic, dotacı, strategicke ho rozvoje me sta a zada va nı ver ejny ch zaka zek. My m hlavnıḿ cıĺem je vytvor enı strategicke ho pla nu rozvoje me sta Nepomuk s aktivnıḿ pr ispe nıḿ a zapojenıḿ obc anu, spolku a mıśtnıćh podnikatelu tak, aby takto vytvor eny pla n byl vyuz itelny v dlouhodobe m horizontu, a to bez ohledu na politickou situaci ve me ste, ktera nastane v dals ıćh povolebnıćh obdobıćh. Jsem pr esve dc en, z e kvalitne vytvor eny strategicky pla n je pr edpokladem dlouhodobe ho udrz itelne ho rozvoje me sta a jeho blıźke ho okolı, umoz nı co nejefektivne ji vyuz ı vat vs echny vlastnı zdroje financova nı, a da le snadne ji zıśkat financ nı podporu z Evropsky ch struktura lnıćh a investic nıćh fondu v programove m obdobı Vytvor enı strategicke ho pla nu se tak stane vy chodiskem pro c erpa nı zdroju k financova nı konkre tnıćh projektu v ra mci rozvoje me sta a jeho okolı. Jak Vás mohou občané kontaktovat (mail, telefon, facebook, skype ). Obc ane me mohou kontaktovat osobne pr i zaseda nı zastupitelstva c i zcela neforma lne pr i setka nı ve me ste,da le na u c i na tel. c DESATERO: 1 2 Vaše oblíbená kniha, film Váš oblíbený citát, motto, vtip. Vigilantibus iura (Dbát svých práv.) 8 Prozraďte jméno osobnosti, která Vás inspirovala. 9 Co Vás potěší? 10 Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího zastupitelstva. Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se předchozím zastupitelům nepovedla. Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se předchozím zastupitelům povedla. Na tuto otázku nemohu zcela objektivně odpovědět. Pokud mám někoho hodnotit, musím mít o jeho práci a činnosti co nejúplnější informace, proto jakákoliv známka je dle mého soudu zavádějící. Pokud bych měl i přesto uvést nějakou známku, uvádím 3. Kniha: Albert Camus Cizinec Film (TV seriál): Six Feet Under (Odpočívej v pokoji) Malé využití stávající průmyslové zóny (jsem si však vědom, že tato záležitost a její řešení je složitější). Zřízení městského úřadu obce s rozšířenou působností. 6 Jedna Vaše špatná a jedna dobrá Tvrdohlavost x svědomitost. vlastnost. 7 Jste členem politické strany, spolku, Nejsem členem politické strany. Jsem členem neziskové organizace, klubu? Fotbalového klubu Nepomuk a HC Plzeň Uveďte jednu věc k prospěchu občanů Nepomuka a Dvorce, kterou Vy osobně, chcete prosadit za svoje funkční období. Nemám žádný vzor, inspiraci hledám zejména v rodině a ve svém okolí. Rodinná pohoda při dobrém jídle a pití, sport. Vytvoření strategického plánu rozvoje města Nepomuk s aktivním přispěním občanů, spolků a místních podnikatelů. Mgr. Marek Baroch zastupitel města Nepomuk De kuji za rozhovor Martina* Krumpholcová

5 02/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 5 Vybraná usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne Rada města: Ukládá M. Suche (bytove hospoda r stvı ) pr edloz it seznam volny ch bytu a seznam za jemcu pr ikla dat ke kaz de z a dosti o byt. Schvaluje z a dost o uzavr enı smlouvy Smlouva o zr ıźenı sluz ebnosti inz eny rske sı te na pozemku parc. c. 1560/3 v k.u. Nepomuk (u kostela sv. Jakuba). Sluz ebnost ve cne ho br emene spoc ı va vprovozova nı, u drz be, opravova nı a obnove. Sluz ebnost se zr izuje bezplatne na dobu neurc itou. Pr esny rozsah ve cne ho br emene je vymezen geometricky m pla nem c /2014. Jmenuje c leny Stavebnı komise: Ing. Pavel Jiran pr edseda, Vladimıŕ Rund, Vladimıŕ Vokurka, Dana Ve trovcova tajemnice. Jmenuje c leny Komise kultury a cestovnı ho ruchu: Milan Demela pr edseda, Jana Augustova, Mgr. Miroslava Broz ova, Bc. S a rka Bous ova, Mgr. Marke ta Duchoslavova, PhDr. Pavel Kroupa, Bc. Miroslav Kubı k, Jakub Kurc, Bc. Petra S ampalıḱova, Stanislav Vanıḱ, Ing. Radovan Sochor, Ing. Petra S as kova tajemnice. Jmenuje c leny Komise rozvoje a investic: Mgr. Marek Baroch pr edseda, Bc. Radka Hronkova, Ladislav Kincl, Mgr. David Jirka tajemnıḱ. Jmenuje c leny Komise pama tkove pe c e: PhDr. Pavel Kroupa pr edseda, Mgr. Alena Aubrechtova. Toma s Karel, Pavel Motejzıḱ, Ma ria Ras ıńova tajemnice. Jmenuje c leny Sportovnı komise: Mgr. Jana Berkovcova pr edsedkyne, Karel Baroch, Pavel Jira nek, Jan Kohout, Frantis ek Mares, Bc. Jan Ticha c ek, Petr Kubec ek, Marie Roubova, Milan Vora c ek, Daniel Krob, Petr C ekan, Ladislav Kincl, Ing. Josef Jira nek, Mgr. Blanka C ubrova tajemnice. Ruší Komisi pro obc anske za lez itosti z du vodu neza jmu obc anu. Bere na vědomí spra vnı delikt porus enı OZV 2/2014- spis c.j.:dop/28104/2014-gum porus enı provoznı doby v baru Eldorado. Ukládá Mgr. Bes tovi, vedoucıḿu odboru DOP, r es it tento spra vnı delikt. Ukládá M. Suche (bytove hospoda r stvı ) ve st tabulku soupis za vad na bytove m fondu,ve ktere bude uvedena lokalita, kde jsou za vady, vc etne fotodokumentace, data nahla s enı vad, odstrane nı za vady a vy s e na kladu na opravu. Bere na vědomí projektovou dokumentaci k vy stavbe NORMY v lokalite pod hr bitovem. Nesouhlasí se za me rem vy stavby NORMY pod hr bitovem. Souhlasí s vyhotovenı m projektove dokumentace na prodlouz enı a zokruhova nı cyklostezky Helenka z dotace Plzen ske ho kraje Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklisticke dopravy v Plzen ske m kraji pro rok Pověřuje mı stostarostu zada nı m zpracova nı architektonicke studie autobusove zasta vky pr ed OD U slava. Bere na vědomí za me r prodlouz enı chodnı ku od Druz stevnı ul. (od pr echodu pr es silnici II/191) ke kaplic ce ve Dvorci. Pověřuje starostu k jedna nı svlastnı ky dotc eny ch pozemku ve Dvorci. Schvaluje zrus enı zada vacı ho r ı zenı na zateplenı ZS Nepomuk. Pověřuje tajemnı kaajir ı ho Koza ka z fy DAOS CON- SULTING k zıśka nı dals ı ho dotac nı ho titulu na zateplenı ZS Nepomuk. Pověřuje c lena sportovnı komise J. Kohouta zjis te nıḿ dotac nı ho titulu k vybudova nı vıćeu c elove ho sportovnı ho zar ıźenı uzs. Úplný soupis přijatých usnesení najdete na webových stránkách města Nepomuk Jiří Švec, starosta města Informace o pru be hu a vy sledku zada vacı ho r ıźenı k zada nı ver ejne zaka zky Zateplenı Za kladnı s koly Nepomuk Vpr edme tne m zada vacıḿ r ıźenı,ktere probı halo formou uz s ı ho r ıźenı, bylo zadavatelem me stem Nepomuk vyzva no celkem s est za jemcu,kter ı splnili kvalifikac nı pr edpoklady, k poda nı nabı dky. Jednalo se o tyto za jemce: DR EVOTVAR R EMESLA a STAVBY, s.r.o., morez stavebnı s.r.o., PROTOM Strakonice, s.r.o., STAFIKO stav s.r.o., SMP CZ, a.s., Stavitelstvı S MI D s.r.o. Lhu ta pro poda nı nabı dek uplynula dne v 11:00 hodin. Ve lhu te pro poda nı nabı dek podali svou nabı dku pouze dva uchazec i, a to Stavitelstvı S MI D s.r.o. a PROTOM Strakonice, s.r.o. Dne 13. ledna 2014 se konalo jedna nı hodnotıćı komise za u c elem posouzenı a hodnocenı nabı dek. Vzhledem ke skutec nosti, z e jeden z uchazec u nesplnil poz adavky stanovene zadavatelem v zada vacıćh podmıńka ch, musela hodnotıćı komise takovou nabı dku vyr adit a zadavatel me sto Nepomuk, musel uchazec e vylouc it ze zada vacı ho r ı zenı. Za kon o ver ejny ch zaka zka ch stanovı v ustanovenı 84 odst. 1 pıśm. e) ve ta prvnı, z e zadavatel zrus ı bez zbytec ne ho odkladu zada vacı r ıźenı, pokud obdrz el pouze jednu nabı dku nebo po posouzenı nabı dek zbyla k hodnocenı pouze jedna nabı dka. Vzhledem ke skutec nosti, z e po posouzenı nabı dek zbyla k hodnocenı pouze jedna nabı dka, musel zadavatel me sto Nepomuk pr edme tne zada vacı r ıźenı zrus it. Me stu Nepomuk tak nezby va nic jine ho, nez realizovat dals ı zada vacı r ıźenı k zada nı ver ejne zaka zky Zateplenı Za kladnı s koly Nepomuk. Vdu sledku zrus enı zada vacı ho r ıźenı bude muset me sto Nepomuk pr edne vyr es it ota zku financova nı uvaz ovane ho projektu z du vodu nemoz nosti c erpat financ nı podporu pro projekt v ra mci XXXV. vy zvy OPZ P, prioritnı osa 3, C ı slo MSC2007: CZ.1.02/3.2.00/ , Akceptac nı c ı slo: , a to s ohledem na skutec nost, z e nenı z c asove ho hlediska rea lne, aby me sto Nepomuk stihlo realizovat dals ı zada vacı r ı zenı a samotnou realizaci zaka zky ve lhu te stanovene poskytovatelem dotace Sta tnı m fondempro z ivotnı prostr edı. Lze vs ak pr edpokla dat, z e ivnove m programove m obdobı budou existovat nove moz nosti k zı ska nı financ nı podpory z Evropsky ch struktura lnıćh a investic nıćh fondu. Ve r me, z e bude me sto Nepomuk u spe s ne! za Radu me sta Nepomuk Marek Baroch

6 6 ZPRÁVY 02/2015 Pr ıĺis rus na Husovka Hornı c a st Husovy ulice, od Ota c ky k elektricke rozvodne, byla pu vodne vy padovkou na Pıśek. Pr ed vıće nez padesa ti lety tuto funkci pr evzala pr eloz ka silnice I/20 vedoucı o pa r desı tek metru jiz ne ji. Pr esto se i dnes najde nema lo r idic u, kter ı si pra ve tudy zkracujı cestu. Nenı divu, z e se to mıśtnıḿ obyvatelu m nelı bı. Husova ulice je obklopena rodinny mi domy, hrajı si tu i de ti. Na za klade podne tu od obc anu nechalo me sto zpracovat jednoduchy dotaznıḱ, ktery pr ed koncem roku rozeslalo do vs ech pos tovnıćh schra nek v dotc ene c a sti ulice. Na vratnost dotaznıḱu nebyla nijak za vratna, z dvaceti jich me stsky u r ad obdrz el zpe t s est tedy 30%. Pr i srovna nı s jiny mi anketami realizovany mi v nas em me ste to ale nenı u plne nejhors ı vy sledek. Dıḱy poc tu odevzdany ch dotaznıḱu samozr ejme nenı moz ne jednoznac ne prohla sit, jaky je na zor ve ts iny mıśtnıćh obyvatel. Pr esto lze urc ite za ve ry z ankety vyvozovat. Prakticky vs ichni respondenti se totiz shodli, z e dopravnı situace v jejich ulici je s patna. Polovina z nich pak navrhuje u plne zaslepenı ulice v mıśte vy jezdu na hlavnı silnici I/20 u elektra rny. Druhe polovine by stac ily znac ky pru jezd zaka za n, pr ı padne instalace zpomalovacıćh prahu c i zr ıźenı obytne zo ny. Leps ı Nepomuk Nepomuk se pr ipojil k desı tka mme st v C R, ktera aktivne vyuz ı vajı projekt Leps ı mıśto. Jake vy hody to me stu pr ina s ı? Na poc a tku projektu byla mys lenka da t obc anovi moz nost, mıśto brbla nı nad s patny m stavem ve cı ve me ste, rea lne se podıĺet na zme ne ver ejne ho prostoru k leps ıḿu. Pr ed tr emi lety tak vznikl projekt Leps ı mıśto, ktery se z pu vodnı ho domovske ho me sta Kolıńa s ıŕ ı po cele C eske republice. Leps ı mıśto najdete na webu nebo si ho mu z ete sta hnout do sve ho chytre ho telefonu jako jednoduchou aplikaci. Oboje slouz ı krychle mu hla s enı nedostatku ver ejne ho prostoru te m nejkompetentne js ı m osoba m a co moz na nejrychlejs ı mu r es enı. Nejc aste ji se jedna oza lez itosti typu rozbite ho odpadkove ho kos e, povalene dopravnı znac ky, dlouho ignorovane ho nepor a dku c i pos kozene a nefunkc nı lavic ky. Leps ı mıśto ale mu z e r es it i za vaz ne js ı proble my jako tr eba nebezpec na kr iz ovatka se s patny m rozhledem nebo neosve tleny pr echod pro chodce. Obc ane, denne se pohybujıćı ulicemi me sta, ať uz pe s ky, na kole c i autem, jsou nejleps ıḿa oc ima a sebeleps ı technicke sluz by nebo dokonce pracovne pr etıź ene vedenı me sta nemohou vide t vs e, i kdyby chte ly. Ve dnech 2., 3. a 4. ledna letos nı ho roku probe hla v Nepomuku, Dvorci, Neurazech, Klikar ove, Vojovicıćh, Radochovech, Partolticıćh a Myslı ve Tr ıḱra lova sbıŕka. Kolednıḱu m se podar ilo vykoledovat Kc, coz je opravdu veliky u spe ch. V Nepomuku se vykoledovalo Kc, ve Dvorci Kc, v Neurazech a pr ilehly ch obcıćh Kc a v Myslı ve Kc.Vs em da rcu m srdec ne de kujeme. Vy nos letos nı sbıŕky bychom chte li rozde lit mezi socia lne slabe rodiny s de tmi, LDN Horaz ďovice a letos chceme pr ispe t i Nadaci pro transplantaci kostnı dr ene. Otom,jaksena m podar ı financ nı prostr edky z Tr ıḱra love sbıŕky rozde lit, va s budeme informovat koncem letos nı ho roku. Milı spoluobc ane, jsme ra di, z e jiz s Tr ıḱra lovy mi kolednıḱy poc ı ta te a budeme se te s it na setka nı ope t za rok. Foto Jiří Beroušek Pr es jasny signa l, z e je zapotr ebı se dopravnı situacı v Husove ulici zaby vat, ovs em nelze v letos nı m roce oc eka vat realizaci z a dne ho ze zmı ne ny ch r es enı. V souvislosti s napla novanou vy stavbou kruhove ho objezdu u Pyramidy totiz bude po jistou dobu uzavr ena kr iz ovatka u Ota c ky, kde bude vy razne upravova na silnice II/191. Tı m sevhusove ulici nejen doc asne vyr es ı proble m s projıź de jıćıḿi vozidly, ale bude za roven dostatek prostoru pro diskuzi nad budoucıḿ dopravnıḿ r es enıḿ lokality. Pavel Kroupa, místostarosta Leps ı mıśto je pr ıśtupne pro kohokoli, kdo disponuje poc ı tac em s internetovy m pr ipojenı m nebochytry m mobilnı m telefonem. Princip hla s enı tzv. tipu je vyfotit a s kra tky m komenta r em vloz it na Leps ı mıśto. Pote obc an mu z e sledovat, jak je s jeho tipem ze strany me sta nakla da no, jaky je vy voj a zpu sob r es enı. Vy hodou te to aplikace oproti jiny m je moz nost obousme rne komunikace, tedy i za stupce mu z e tip okomentovat a podat vyja dr enı. Ne kaz dy tip je snadno a rychle r es itelny,kaz dopa dne odpove ď v podobe vysve tlenı situace je vz dy efektivne js ı nez ignorova nı a neza jem. Obc an se raduje z toho, z e vedenı me sta nenı jeho podne t lhostejny a radost z vyr es ene ho tipu je pak motivacı k dals ı ver ejne prospe s ne aktivite. V dnes nı dobe jsou velice oblı bene termıńy transparentnost a otevr enost. Obc ane je poz adujı a radnice je s oblibou deklarujı. Leps ı mıśto k pru hledne mu jedna nı a efektivnı komunikaci obc an u r ad rea lne pr ispı va. Zapojte se na Markéta Holečková Lepší místo, z.s. Tr ıḱra lova sbıŕka 2015 u spe s ne ukonc ena Růžena Batovcová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Římskokatolická farnost, arciděkanství Nepomuk Foto Václav Hanek

7 02/2015 ZPRÁVY KULTURA 7 Přivítání roku 2015 v Mohelnici a novoroční pochod Letos oslavili mohelnic tı obc ane a chalupa r i pr ıćhod nove ho roku 2015 novoroc nıḿ pr ıṕitkem. Ne kolik minut po pu lnoci se shroma z dili pr ed budovou Obecnı ho u r adu v Mohelnici, kde jiz c ekal starosta obce s lahvı sektu. Tato tradice trva v nas ı obci uz pr es dvacet let. Na Novy rok v hodin odstartoval z mohelnicke na vsi 17. roc nıḱ novoroc nı ho pochodu. Jedna se o spolec nou akci tr ı vesnic ek (Mohelnice,C melıńy Vıśka a Tojice), na ktere majı velkou za sluhu mıśtnı hasic i zevs ech jmenovany ch obcı. Tisekaz dy rok starajı o teple obc erstvenı pro vs echny u c astnıḱy v cıĺove vesnici. Letos nı ho pochodu se zu c astnilo celkem 65 pochodujıćıćh vc etne de tı ac tyr noha Z ofie z Tojic. Eva Ďuráková Nad Milčí zněly varhany Vpa tek 26. prosince 2014 odpoledne se v milec ske m kostele sv. Petra a Pavla ses li mı stnı ipr espolnı jiz po jedenatr ica te. Pr ı tomne pr ivı tala Chora lnı pr edehrou Johana Sebastiana Bacha Dana Pru kova,ktera dala naplno zaznı t rekonstruovany m varhana m. Z a ci milec ske za kladnı s koly pak zarecitovali sve va noc ne lade ne vers e. A pak uz za doprovodu varhan zazne ly vs emi u c astnı ky setka nı schutı zpı vane koledy. Svatos te pa nske setka nı zakonc ila po promluve patera Vı te zslava Hole ho poslednı z koled Narodil se Kristus Pa n. Setka nı pr ineslo vs em, kter ı se ho zu c astnili, dobry pocit ze spolec ne stra veny ch chvil va noc nıćh sva tku a c a stka pene z, sebrany ch na restaurova nı a dozdobenı varhan vzrostla o dals ıćh korun, takz e celkova suma dosa hla u ctyhodny ch Kc. (rb) Tojické nutrie Foto Jiří Ďurák projekt v rámci Programu Era pomáhá regionům Do kasic ky a na u c et lide pr ispe li Kc. Dar od Nadace Era je Kc. Celkem tak nutrie obdrz ı kra sny ch korun. De kujeme! O realizaci projektu budeme pravidelne informovat. Pavel Motejzík OS Pod Zelenou Horou Tanc ıŕna va s roztanc ı 27. února 2015 od hod. v Sokolovně Dramaticko-tanec nı krouz ek pr i ZS Blovice si pro svoje kamara dy i rodic e a zna me pr ipravil vystoupenı s na zvem Tanc ıŕna. Hra je zaloz ena na tanci a pohybove m vyja dr enı de je, diva ci se v jednotlivy ch obdobıćh orientujı podle dobove ho oblec enı, hudby a letopoc tu, ktere pru be z ne barman (jedna z postav) umisťuje v tanc ı rne. Vpru be hu sta let procha zı protagoniste hry nas ı historiı a proz ı vajı radostna i smutna obdobı. V obdobı Rakouska-Uherska si zatanc ı romanticky a vznes eny waltz, pak pokrac ujı vznikem C eskoslovenska s roztanc enou polkou, zaz ı vajı sve tovou hospoda r skou krizi v roce 1929, vznik Protektora tu, oslavı osvobozenı v roce Na sleduje obdobı briga d apiony ru, strhujı cı ch melodiı ze s edesa ty ch let, zama vajı majoru Gagarinovi. Pu sobive je obdobı hippies, sla vy Beatles a Abby. Pak na sleduje dramaticke obdobı po roce 1968, pr elomovy rok 1989 a dals ı vy znamne meznıḱy. Tuto hru ma aktua lne v repertoa ru praz ske Divadlo Radka Brzobohate ho a je neusta le vyprodana. Pokud se na pr edstavenı Tanc ıŕna budete chtı t take podı vat, a opravdu to stojı za to, ma te moz nost v pa tek 27. u nora 2015 od hod. v nepomucke Sokolovne za dobrovolne vstupne. Tanc ıŕnu nacvic ili a pro diva ky pr ipravili pod vedenıḿ Mgr. Ivany Hrube a Mgr. Valerie Cuplove za technicke podpory pana Ivana Bystr icke ho tito z a ci: Toma s Cupl, Lenka Ciglerova, Radim For t, Ondr ej Hudec, Michaela Hrabe tova, Jakub Kopa c ek, Denisa Syna c ova, Hana Pa ralova, Lucie Podus kova, Josef Smola, Martin Syna c, Andrea Syna c ova, Veronika Syna c ova, S te pa n S iman, Tereza Trhlıḱova a Poupata TJ Sokol Blovice. Ivana Hrubá

8 8 KULTURA 02/2015 Pozvánka na pohádku Foto Kulturnı a informac nı centrum spolec ne se Za kladnı s kolou Nepomuk zve de ti i dospe le na poha dku PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA, kterou zahrajı herci c eskobude jovicke ho Divade lka KOS v neděli 8. února 2015 od hod. v aule ZŠ Nepomuk. Vstupenky za 20 Kc mu z ete zakoupit v pr edprodeji v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126, tel.: nebo na mıśte. Pojeďte s námi do divadla Kulturnı centrum Nepomuk por a da 7. března 2015 zájezd do DIVADLA PALACE na u spe s nou komedii VELKÁ ZEBRA aneb JAKŽE SE TO JMENUJETE? Christian ma "nemoc". S kaz dou z enou vydrz ı jen chvıĺi. Aby sve sve domı alespon c a stec ne utis il, uzavr e ve prospe ch sve z eny vysokou z ivotnı pojistku a pr edstıŕa,z e se na ryba ch utopil. Tento trik u spe s ne pouz il v z ivote dvakra t a pra ve se ho chysta zrealizovat potr etı. Jenomz e tentokra t mu osud postavı do cesty proble m Christian musı najednou improvizovat a ke sve hru ze se ocita tva r ı v tva r se svy mi "vdovami" i novou snoubenkou. Podar ı se mu tuto neza vide nı hodnou situaci zvla dnout i potr etı? Foto Hrajı : Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová - Herčíková, Jaromír Dulava, Dana Černá/Kamila Špráchalová, Martina Hudečková, Zdeněk Vencl/Otmar Brancuzský Cena vstupenky vc etne dopravy c inı pouze 520 Kc. Autobus odjıź dı ze Dvorce od C D ve hod., dals ı zasta vky Na Vinici, uhr is te a na na me stı A. Ne mejce. Za jemci se mohou hla sit na tel.: nebo osobne v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126. TJ Sokol Nepomuk Va szvena SOKOLSKÝ PLES v sobotu od 20 hod. Sokolovna Nepomuk Hudba: skupina Pelíškové Vstupne : 100 Kc TOMBOLA Srdečně zvou pořadatelé Pr edprodej vstupenek Zelenina S loufova (od ) Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve na pr edna s ku ZÁHADY BRDSKÝCH LESŮ v úterý 17. února 2015 v hod. sál Městského muzea a galerie Nepomuk vstupné dobrovolné Nejve ts ı tajemstvı Brd, nejutajovane js ı objekt C eske republiky, se nacha zel pod zemı, za ne kolika s estitunovy mi ocelovy mi vraty a neve de ly o ne m ani nejvys s ı politicke a vojenske s pic ky nas eho sta tu. O jake za kladny se jednalo, co se v nich skry valo, kdo byli ti, kter ı to str ez ili a obsluhovali? A jake byly souvislosti tohoto za hadne ho podzemı s uda lostmi, ktere ovlivn ovaly sve tovy vy voj? Na tyto a dals ı ota zky odpovı pr edna s ka novináře a spisovatele PhDr. Milana Syručka. Pr edna s ka bude spojena s promı ta nıḿ.

9 02/2015 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 9 únor 2015 NEPOMUK Do Fragmenty mysli, vy stava obrazu Ljuby Kravc enko, Mala galerie Princezna je hloupá Madla, hod., poha dka pro de ti, aula ZS Nepomuk, vstupne 20 Kc Průvod masek obcí Dvorec, por a da SDH Dvorec Dětský maškarní bál, hod., Sokolovna Nepomuk, por a da MC Berus ka a Pro Nepomuk o.s Záhady brdských lesů, pr edna s ka PhDr. Milana Syruc ka, hod., sa l Me stske ho muzea a galerie Nepomuk, vstupne dobrovolne Malý pietní akt, hod., 71. vy roc ı sestr elenı americke ho bombarde ru B24 LIBERATOR Dětský maškarní ples, hod., Hotel Dvorec, por a da SDH Dvorec Maškarní ples, hod., Hotel Dvorec, por a da SDH Dvorec Hasičský bál SDH Nepomuk, hod., Sokolovna Nepomuk Tančírna, hod., divadelnı pr edstavenı ZS Blovice, Sokolovna Nepomuk, vstupne dobrovolne Na co se můžete těšit: MDŽ oslava dne žen, hod., Sokolovna Nepomuk Sokolský ples, hod., hrajı Pelıś kove, bohata tombola, Sokolovna Nepomuk, por a da TJ Sokol Nepomuk Velikonoční jarmark a farmářský trh se zabijačkou,na me stı a rodny du m A.Ne mejce Otevření Svatojánského muzea, slavnostnı zaha jenı provozu cıŕkevnı ho muzea na arcide kanstvı, Farnost Nepomuk Ples Slavoje Dvorec, hod., Sokolovna Nepomuk, por a da TJ Slavoj Dvorec NEPOMUCKO Klášter Sportovní a podnikatelský ples, hod., hraje Orion, por a da FK Kla s ter, KD Kla s ter Zahrádkářský ples, KD Kla s ter, por a da C ZS Dvorec. Doprava na ples prvnı autobus, odjezd z na draz ı ve Dvorci v hod., odjezd druhe ho autobusu v hod. Autobusy budou stave t na zasta vka ch C SAD Chanovice Tesařský ples, od hod., tradic nı ples k oslave mıśtnı ho r emesla, KD Chanovice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace Do Připijme si vesele aneb k počátkům slavnosti, vy stava je ve nova na te matice pitı a souvisejıćıćh picıćh zvyklostı vobdobı eneolitu. K vy stave je pr ipravena archeologicka dı lna pro de tske na vs te vnı ky, Za mek Hradis te Dům historie Přešticka, Přeštice Do Výstava Historie a současnost stavebnice Merkur (Fenome n Merkur) Otevr eno: U t Pa 9 12, hod. Sobota, nede le, sva tky hod. Vstupne : dospe lı 25 Kc, de ti, senior i, studenti 15 Kc, rodinne 50 Kc Otevření Svatojánského muzea Dne 21. března 2015 bude slavnostne otevr eno obnovene Svatoja nske muzeum v Nepomuku. Otevr enı bude spojeno s bohaty m doprovodny m programem. Vs echny srdec ne zveme Alice Kotylová, Jaroslava Řehořová Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

10 10 ZE ŠKOL 02/2015 Charitativnı va noc nı jarma rek ZS Nepomuk K pr edva noc nıḿu c asu v Nepomuku jiz neodmyslitelne patr ı va noc nı charitativnı jarma rek, i kdyz popravde nevıḿ, zda bych neme la pouz ı t spıś e slovo jarmark. Od roku 2001, kdysekonaljehoprvnı roc nı k, ktery zorganizovali z a ci pa ty ch roc nı ku,se znac ne rozrostl. Na jeho pr ı prave se podıĺejı krome z a ku vs ech tr ı d na prvnıḿ i druhe m stupni samozr ejme jejich uc itele a take vs echna odde lenı druz in, ale opravdu velky dıḱ patr ı maminka m a babic ka m, ktere s de tmi vyra be jı u z asne ve ci ve va noc nıćh s kolnıćh dıĺna ch i doma. I letos c ekaly na vs te vnı ky jarma rku von ave pernı c ky, ruc ne vyra be na my dla, svıć ky, svıćıńky i adventnı ve nce a dekorace z vlny, kora lku, ze sla my, dra tku a samozr ejme nepr eberne mnoz stvı nejru zne js ıćh da rec ku a dobrot. S kolou se nesla vu ne va noc nı ho punc eava noc ek a zne ly to ny koled. Od same ho poc a tku je smyslem cele te to akce pomoc te m, kter ı to potr ebujı. Letos nı vy te z ek korun na m doslova vyrazil dech. O tom, na jake charitativnı projekty bude c a stka pouz ita, rozhodnou spolec ny m hlasova nıḿ samy de ti jes te v lednu. Vs ichni, ktere zajı ma,jakde ti c a stku rozde lı, naleznou pr ehled na stra nka ch s koly. A kde de ti poma haly v uplynuly ch letech? Jiz r adu let spolupracujeme s Nadacı pro transplantaci kostnı dr ene v Plzni, poma hali jsme vybavit hrac kami plzen sky Kloka nek, pravidelne si de ti dopisujı sindickoudı vkou Sobithou Kottary, ktere penı ze z jarma rku umoz n ujı jiz deve t let studium v ra mci projektu Adopce na da lku, prostr ednictvıḿ organizace UNICEF jsme sponzorovali na kup vakcı n pro novorozence v zemıćh tr etı ho sve ta a celou r adu dals ıćh humanita rnıćh projektu. Povaz uji tuto akci za velmi du lez itou investici do budoucna, protoz e ve domosti z matematiky, pr ıŕodopisu lze dostudovat z knih, ale nauc it se myslet nejen na sebe, ale i na druhe, vnıḿat jejich proble my, zaz ı t radost nejen z toho, co dosta va m, ale take z toho, z e mohu da t, nenecha vat r es enı proble mu na te ch druhy ch, ale zac ı t hned a sa m, to z knih dostudovat nelze. Do nove ho roku Va mpr ejeme hodne zdravı ate s ıḿe se na dals ı spolec na setka va nı tr eba na pr ıś tıḿ jarma rku. Václava Janoušková Foto Jozef Schejbal PROSINEC V DE TSKE M DOMOVE NEPOMUK Cely me sıć prosinec se nesl v duchu Va noc. Pr ıṕravy na Va noce u na s zac aly jiz vza r ı vyra be nı m vy robku na jarmark, nacvic ova nı m vystoupenı. Ne kdytobylyvelmi perne chvilky. Konec ne nastal den D 3. prosince 2014 pr edva noc nı posezenı v Sokolovne, kdy vyvrcholily nas e pr ıṕravy. Tento, pro na s slavnostnı den, zac al ve hodin va noc nı m jarmarkem a pokrac oval nas ıḿ vystoupenıḿ, ve ktere m se pr edstavily jednotlive rodinne skupiny. Po ukonc enı vystoupenı na sledovalo posezenı vde tske m domove, kde de ti, spolu se svy mi vychovatelkami a vychovateli, pr ipravily male obc erstvenı ka vu, c aj, va noc nı cukrovı, chlebı c ky, chuťovky a dals ı laskominy. Dals ı akcı byla 11. prosince 2014 na vs te va Domu s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku. Pro obyvatele domova si de ti take pr ipravily kra tke vystoupenı pro pobavenı a vlastnoruc ne vyrobene va noc nı da rky. Na opla tku na m bylo mile pr ivı ta nı a take pr eda nı va noc nıćh da rec ku, z ktery ch me ly de ti velkou radost. A jiz se blıź ily samotne Va noce pr ıćhod Jez ıś ka, ne ktere de ti odjely domu ke svy m rodina m, ne kolik de tı tra vilo Va noce u svy ch kamara du ane ktere de ti zu staly v DD. Va noc nı pra zdniny utekly jako voda a jiz tu byl novy rok 2015 a ope tse vs echny de ti ses ly doma v de tske m domove a zde na ne c ekalo velke nade lova nı.u na s totiz velka va noc nı nadıĺka probı ha az po na vratu vs ech de tı zpe t do domova. Letos tıḿ dnem bylo ponde lı 5. ledna Vs echny de ti se na tento den moc te s ily, nemohly se doc kat nadıĺky. Letos byl Jez ıś ekuna s ope t moc hodny a bohaty, vs echny de ti zde nas ly alespon jedno sve splne ne pr a nı, ve ts inou to bylo vıće splne ny ch pr a nı. Radost byla velika. Na za ve r bychom chte li pode kovat vs em, kter ı na s navs tı vili a umoz nili nas im de tem, aby pr edvedly, co vs e doka z ou. Vs em, kter ı se podıĺeli na splne nı pr a nı nas ich de tı. Vy c et vs ech, kter ı ne jak pomohli ude lat radost de tem, by byl dlouhy a nerada bych na ne koho zapomne la, proto jes te jednou vs em velke dıḱy. Pode kova nı patr ı take majitelu m Sokolovny Nepomuk, kter ı na m bezplatne zapu jc ili sa l a vs e s tıḿ spojene. Jaroslava Holá Foto Jaroslava Holá

11 02/2015 INZERCE 11 LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, Plzeň, závod Chlumčany Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR hledá nové zaměstnance na volné pozice: OBSLUHA KERAMICKÉ LINKY jedná se zejména o profese: OBSLUHA LISU OBSLUHA GLAZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OBSLUHA PECE OBSLUHA ROZPRACHOVÝCH SUŠÁREN Místem výkonu práce jsou Chlumčany Požadujeme: vzdělání vyučen nebo maturita spolehlivost, zodpovědnost ochotu pracovat v nepřetržitém provozu Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti s řadou sociálních výhod zajímavé finanční ohodnocení benefity pro zaměstnance (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, nadstandardní příplatky za noční a odpolední směnu, závodní stravování, příspěvek na rekreaci a další) Nástup dle vzájemné dohody. Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se přímo dostavit na závod v Chlumčanech, nebo písemně či telefonicky kontaktovat paní Jitku Janskou: LASSELSBERGER, s.r.o. paní Jitka Janská U Keramičky 448, Chlumčany tel.: , mob.: mail: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, Plzeň Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR hledá: ZÁMEČNÍKY a ELEKTRIKÁŘE Místem výkonu práce jsou Chlumčany Požadujeme: vzdělání - výuční list nebo maturita v oboru ochotu pracovat v nepřetržitém provozu spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti s řadou sociálních výhod zajímavé finanční ohodnocení benefity pro zaměstnance (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, nadstandardní příplatky za noční a odpolední směnu, závodní stravování, příspěvek na rekreaci a další) Nástup dle vzájemné dohody Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se přímo dostavit na závod v Chlumčanech, nebo písemně či telefonicky kontaktovat paní Jitku Janskou: LASSELSBERGER, s.r.o. paní Jitka Janská U Keramičky 448, Chlumčany tel.: , mob.: mail: Firma INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o. KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: Přípravář / technik pro výrobu nábytku min. vzdělání VOŠ Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr: nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , noviny.nepomuk.cz

12 12 INZERCE 02/2015 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč Prodám ruční řezačku na kopřivy. Tel Prodám váhu decimálku a kuchyňskou váhu s mosaznými miskami. Tel Prodám koňské chomouty a polštáře a volské dřevěné jařmo. Tel Prodám duté cihly CD 1000 ks, heraklit, skl. čiré luxfery 24x24 25 ks, komín. vložky šamot. Ø 18 cm, dl 32 cm, 23 ks. Tel Pronajmu byt 2+1+vestavba, 86 m² v centru Nepomuku. Tel Koupím set top box a Simsona Enduro. Tel Kdo daruje časopisy s křížkovým stehem a panavu a bavlnky. Kdo daruje postele, odvoz zaplatím, Nepomuk. Tel Hledám kamaráda, přítele, věk kolem 60 let. Tel Sháním brigádu na úklid, jsem invalidní důchodkyně. Pohlídám děti, za 400 Kč/den. Bydlím v Nepomuku. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , PLZEŇ Brojova Plzeň s. r. o. REALIZACE STAVEB OBCHODNÍ ČINNOST Ing. JAN SALÁT jednatel společnosti Tel Fax Mobil Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Belriso mléčná rýže 180 g...10,90 Gouda hranol 48%, cena za 1 kg ,00 Zakysaná smetana RANKO 15% 200 g...10,90 Jitrničky, cena za 1 kg...76,00 Jelítka, cena za 1 kg...66,00 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Imunel 0,8% 200 ml, různé příchutě ,90 Tavený sýr Bobík smetanový / se šunkou 140 g...19,90 Selská tlačenka, cena za 1 kg...69,00 Jaternicový prejt, cena za 1 kg...69,00 Jaternice špejlované, cena za 1 kg...79,00 Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. NABÍZÍME: MĚCHOLUPY 37, mob: ,

13 02/2015 INZERCE 13 Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svy m za kaznı ku m, z e ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Tetra hne da a Dominant c erny, modry, z luty, kropenaty abıĺy. Sta r ı ty dnu. Cena 149 az 180 Kc /ks dle sta r ı. Proda va me slepic ky pouze z nas eho chovu! Prodej se uskutec nı ve čtvrtek 5. března 2015 Nepomuk u fary, hod. Pr i prodeji slepic ek výkup králičích kožek cena dle popta vky Pr ı padne bliz s ı informace: Po Pa hod., tel , , Spolupracujte s Provšechnyspolky... Pošlete nám informace o vaší spolkové činnosti, nejlépe i s digi. fotografiemi, na Pošlete nám pozvánky na vaše akce a reportáže z uskutečněných akcí i s fotografiemi nebo videem. Uzávěrka každé pondělí osobně čí em do hod. Pro všechny videoamatéry... Natočíte-li zajímavou akci nebo reportáž v našem městě či okolí, odvysíláme ji v NIKA-TV v pravidelných vysílacích časech. Informace na u: Vaše NIKA-TV ( NepomuckýInformačníKAnál - nikatv.nepomuk.cz) Společnost ProMinent Systems spol. s r. o. patří do firemního seskupení ProMinent (www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008. Výrobní závod Prominent Systems spol. s.r.o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního týmu spolupracovníky na tyto pozice: Konstruktér (SS / VS strojnı, znalost Solid Edge a CAD, ACAD, komunikativnı znalost NJ nebo AJ, samostatnost, zodpove dnost, znalost SAP vy hodou) Referent nákupu (SS /VS vzde la nı,zkus enost v na kupnıḿ odde lenı, znalost AJ/NJ, SAP) Centrální disponent (SS /VS technicke vzde la nı,zkus enost v na kupnıḿ odde lenı, znalost AJ/NJ, SAP) Svářeč plastů (zruc nost, spolehlivost a sva r ecny pru kaz vy hodou) Obsluha robota (spolehlivost, zruc nost a bezu honnost) Elektromontér (elektrotechnicke vzde la nı, osve dc enı vyhla s ka c. 50) Soustružník CNC (vyuc en v oboru, praxe v CNC kovoobra be nı ) Mistr směny (SOU, SS vzde la nı s technicky m zame r enıḿ, praxi na stejne pozici, za kladnı znalost AJ/NJ, SAP) NABÍZÍME: zajıḿavou a perspektivnı pra ci, za zemı silne zahranic nı spolec nosti, kaz doroc nı na ru st mezd, za vodnı stravova nı, moz nost dals ı ho vzde la va nı,va noc nı pre mie. Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti. Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na v sekci Kariéra. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č.: nebo u - kontaktní osoba: Trojanová Jarmila, personální vedoucí.

14 14 Životní jubilea 86 let Zdenka Češková 86 let Vojtěch Gaiger 84 let Alžběta Vlachová 80 let Jan Kroha SPOLEČENSKÁ KRONIKA PRO VOLNÝ ČAS BLAHOPŘEJEME SUDOKU 02/2015 Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Vzpomínka Snadné Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 4. u nora 2015 uplyne pe t let, co na s opustila Květoslava Zavadilová z Nepomuka. Stále vzpomíná dcera Květa s manželem. Vzpomínka Dne 7. u nora 2015 uplyne s est let, kdy na s navz dy opustil manz el, tatıńek, de dec ek a prade dec ek Miroslav Kubík z Nepomuku. S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, synové Miroslav a Václav, dcera Věra s rodinami, ostatní příbuzní a známí, kteří ho měli rádi. Za vzpomínku děkujeme. Vzpomínka Obtížné Dne 14. u nora 2015 tomu bude 30 let, co zemr el František Tolar ze Dvorce. Stále vzpomíná manželka a syn Zdeněk s rodinou. Vzpomínka Dne 18. u nora 2015 by se doz ila 100 let nas e maminka, babic ka a prababic ka Jarmila Mašková z Bezde kovce. S láskou na ni vzpomíná dcera Miroslava s rodinou, syn Josef s rodinou a dcera Jaroslava.

15 02/2015 MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE 15 Projekt Obce sobě podporuje naši budoucnost 2. část Pr ina s ıḿe Va m slı bene pokrac ova nı informacı o problematika ch r es eny ch v ra mci projektu Obce sobe. Tentokra te z oblastı Pr eds kolnı vy chova a za kladnı s kolstvı a Cestovnı ruch a kulturnı de dictvı. Proble move okruhy v oblasti školství a předškolního vzdělávání jsou: Rozvoj a podpora spolupráce v oblasti školství, kultury, sportu a zájmových spolků, využití školských zařízení jako středisek volného času a zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání. Vpr ıṕade, z e nebudeme cıĺene podporovat spolupra ci, a to nejle pe vyuz itıḿ partnerstvı mezi samospra vou, s kolou, spolky, sdruz enıḿi, firmami a v neposlednı r ade i rodic i, nebudeme nabıźet vzde la vacı, spolec enske, sportovnı a jine aktivity, bude docha zet k bezu c elne mu vyuz itı volne ho c asu, zhors enı u rovne znalostı a dovednostı obc anu komunity, ktere povede mimo jine k hors ıḿu uplatne nı na trhu pra ce, ru stu kriminality, vandalismu a uz ı va nı na vykovy ch la tek. Prostr edkem u c inne meziobecnı spolupra ce mu z e by t spolec na organizace akcı zame r eny ch na sportovnı a ume lecke aktivity a dovednosti de tı zms a ZS v obcıćh. Pro zleps enı vza jemne koordinace a k efektivnı mu vyuz itı nabıźeny ch kapacit s kol, volnoc asovy ch zar ıźenı a za jmovy ch spolku cıĺeny ch na organizova nı volne ho c asu de tı a mla dez e jetr eba zajistit u c innou koordinaci a propagaci sme rem k dotc eny m cı lovy m skupina m. Cıĺem je vytvor it spolec ny informac nı porta l o nabı dce volnoc asovy ch aktivit (nabı dka oboru akrouz ku vzus,ddm, za jmovy ch spolcıćh a dals ıćh volnoc asovy ch zar ıźenı, akce) a zapojit do tohoto syste mu co nejvı ce poskytovatelu te chto aktivit, vc etne vytvor enı prostoru pro interaktivnı komunikaci mezi organiza tory a u c astnıḱy akcı. S vyuz itıḿ dotac nıćh prostr edku se chceme pokusit o vybudova nı, rekonstrukce nebo modernizace volnoc asovy ch area lu pro de ti a mla dez v obcı ch ORP Nepomuk, jez budou slouz it jako mı sta spolec ny ch aktivit de tı a mla dez e, ale take jako odpoc inkova mıśta dospe ly ch. Synergicky m efektem je vs ak rovne z zatraktivne nı vy uky za kladnıćh a mater sky ch s kol. V ra mci Zvy s enı kvality pr eds kolnı ho a za kladnı ho vzde la va nı doporuc ujeme podpor it efektivnı vy me nu zkus enostı a dobre praxe v oblasti strategicke ho r ıźenı ve vzde la va nı i samotne pedagogicke c innosti a to spolec ne organizovany mi setka nı mi r editelu a manaz eru vs ech s kol v regionu k aktua lnı m ota zka m s kolske problematiky formou workshopu a metodicky ch dnu. Pr eda va nı zkus enostı mezi za kladnı mi s kolami a dals ı mi spolupracujı cı mi subjekty v ORP vytvor ı prostor pro rozvoj partnerstvı, koordinaci a snazs ı orientaci v administrativnı c innosti s kol. Moz nost dals ı ho vy razne ho zkvalitn ova nı poc a tec nı ho vzde la va nı s du razem na zleps enı klıć ovy ch kompetencı absolventu, garantujıćıćh jejich vys s ı uplatnitelnost na trhu pra ce a zvy s enı motivace k dals ıḿu vzde la va nı je vzhledem k omezeny m financ nıḿ moz nostem rea lna pouze s vyuz itıḿ dotac nıćh zdroju.klıć ovy m argumentem u spe chu bude kvalitnı monitoring dotac nıćh pr ıĺez itostı a spolec na pr ıṕrava z a dostı o dotace, jez poskytuje vy hody spoc ı vajıćı v komplexnıḿ r es enı proble mu napr ıć regionem i v u spor e na kladu spojeny ch s pr ıṕravou z a dostı. Vytva r ı se tak prostor pro spolec nou c innost podporujıćı dobre vztahy mezi s kolami, vy me nu zkus enostı a informacı. Cestovní ruch a kulturní dědictví v ORP Nepomuk Vra mci tohoto te matu byly vybra ny tyto dva proble move okruhy: Nedostatečná marketingová spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci ORP Nepomuk prostřednictvím online médií Propagace Nepomucka v oblasti cestovnı ho ruchu prostr ednictvıḿ novy ch online me diı jako je facebook, twitter nebo Instagram je v souc asne dobe nedostatec na a celkove velmi roztr ıś te na, a to i pr es Foto Jaroslav Somolík Tým projektu MOS - zleva Lukáš Mácha, Jiří Kozák, Pavel Motejzík, Pavel Vacík a David Jirka jejich celosve tove stoupajıćı vy znam a nesporne vy hody jejich vyuz itı. Dlouhodobe nefunkc nı je rovne z jediny turisticky server v oblasti cestovnı ho ruchu v ra mci cele ho ORP Nepomuk ktery by me l poskytovat souhrnne informace, ktere jsou tak vzhledem k nefunkc nosti stra nek roztr ı s te ny do jednotlivy ch me st a obcı a docha zı tak mj. i k soube z nosti c i duplicite ne ktery ch akcı. Zde bude zapotr ebı nastavit vhodny syste m, ktery by umoz nil jeho efektivnı provoz a spolupra ci v oblasti cestovnı ho ruchu. Napr ıḱlad umoz nit redakc nı syste m se vkla da nıḿ informacı pr ıḿo por adateli, c i pr ıḿo vznik pozice koordina tora cestovnı ho ruchu apod. Rovne z by bylo vhodne zapojit Mikroregion Nepomucko, pr ı p. zame stnance informac nıćh center a podnikatele v oblasti cestovnı ho ruchu, a tak spolec ne nastavit funkc nı syste m provozu webu. Vy sledkem by me lo by t rozs ıŕ enı a c aste js ı aktualizace informacı pro za jemce o informace v oblasti cestovnı ruchu a kultury. Nedostatek společných produktů a projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci ORP Nepomuk Spolec ne produkty a spolupra ce obcı vra mci ORP Nepomuk v oblasti cestovnı ho ruchu (CR) jsou v souc asne dobe na minima lnı u rovni. Potr ebna vza jemna spolupra ce jako propagace v informac nıćh centrech a na veletrzıćh C Rjespıś evy jimec na a omezuje se spıś e pouze na distribuci leta ku a prospektu. Neexistujı spolec ne balı c ky a produkty v oblasti CR umoz n ujıćı napr. zvy hodne ne vstupne do vıće objektu v obcıćh ani mezi nimi. Spolec ne projekty obcı v te to oblasti jsou dosud rovne z minima lnı, vzhledem k potencia lu u zemı (podar ila se napr. publikace historicky ch pohlednic Pozdravy z c asu cıśar pa na, oprava drobny ch pama tek). V ra mci spolupra ce obcı, vc etne dotac nı, by bylo moz ne zejme na prostr ednictvıḿ Mikroregionu Nepomucko ve spolupra ci s c lensky mi obcemi vı ce propojovat jednotlive akte ry v oblasti CR, ať jiz vza jemny mi projekty spolupra ce v oblasti CR (tvorba nauc ny ch stezek, oprava drobny ch pama tek kulturnı ho de dictvı, pu jc ovny kol, tvorba cyklostezek, znac enı, tvorba regiona lnıćh expozic a muzeı ) c i spolec ny mi produkty (zvy hodne ne vstupne, slevy za vıće na vs te v apod.) Vhodny m produktem by bylo take rozs ı r enı sta vajı cı ch propagac nıćh materia lu, napr. o spolec ne broz ury v oblasti CR (regiona lnı muzea a expozice, mıśtnı r emeslnıći apod.). Pro tyto produkty by bylo vhodne vytvor it spolec ne projekty na dotac nı podporu (MAS, Kraj, fondy EU a dals ı ). Ner es enı m te chto proble movy ch okruhu hrozı stagnace cestovnı ho ruchu v regionu a za roven sme r ova nı turistu napr ıḱlad jen do jedne turisty nejvyhleda vane js ı c a sti Nepomucka a opomı jenı cıĺu vokolı. V ra mci Projektu meziobecnı spolupra ce je snahou vytvor it vra mci stanoveny ch proble movy ch okruhu v prvnı polovine roku pr ıślus ne akc nı pla ny, prostr ednictvıḿ nichz by pak mohly by t r es eny v ra mci u zemı prakticky. Vıće k projektu Syste mova podpora rozvoje meziobecnı spolupra ce vc Rvra mci u zemı spra vnıćh obvodu obcı s rozs ıŕ enou pu sobnostı naleznete na pr es pr ıṕadne v nas ı kancela r i na Me stske m u r adu Nepomuk. David Jirka, koordinátor projektu

16 16 FÉNIX provozuje MONTEVERDE o.s. díky podpoře města NEPOMUK FÉNIX 02/2015 Otevírací doba v roce 2015 V únoru začíná II. pololetí, nových 15 lekcí. Pondělí Úterý hodin hodin Středa hodin Nám. A. Němejce 88, Nepomuk Fénix , Čtvrtek Pátek hodin Pouze telefonické informace NOVINKY se zahájením v únoru 2015: Gymnastika pro děti od 5 let: str eda hodin, cena 650 Kc za 15 lekcı, zaha jenı v okamz iku 4 za jemcu o krouz ek, lektorka Vlaďka Halıŕ ova Taneční kroužek pro děti od 3 let: str eda hodin, cena 600 Kc za 15 lekcı, lektorka Vlaďka Halıŕ ova Počítačový kurz pro začátečníky: 8 lekcı ( ), cena 900 Kc, zaha jenı , vhodne i pro seniory, lektor: Jir ı Sankot Pilates (NOVÉ): c tvrtek hodin, 1000 Kc za 15 lekcı, lektorka Vlaďka Krejc ova Cvičení na míčích (NOVÉ): ponde lı hodin, 750 Kc za 15 lekcı, lektorka Margit Mıḱova Klub tvořivých žen: str eda 25. u nora od hodin. U norove setka nı v Atelie ru volnoc asove ho centra bude ve znamenı vy roby keramicky ch za pichu do kve tina c u a velikonoc nı dekorace. Vstupne je vz dy pouze 70 Kc plus materia l (cca Kc dle va mi zvolene varianty vy robku). Pr ihla s ky nejsou nutne, jedna se o klubovou c innost, ale poc et mıśt je omezeny, prosıḿe o vc asny pr ıćhod. Lektorky Jitka Kahounova azuzanadenkova.zame r enı : kombinovane vy tvarne techniky. Univerzita III. věku: te ma C ıńska medicıńa v nas ı zahra dce. Ve c tvrtek 12. u nora zahajujeme ve 14 hodin jiz 4. semestr Virtua lnı univerzity III. ve ku pro seniory a invalidnı du chodce. Pr ijďte se pr ipojit ke sta vajıćı studijnı skupine a vyzkous ejte si, zda pro va s tento typ tra venı volne ho c asu bude zajıḿavy. Cena za jeden semestr je 390 Kc. Se studiem mu z ete zac ı t kaz dy novy semestr, tedy i 12. u nora. Podrobne informace najdete take na e-senior.czu.cz Anglický jazyk pro maturanty Nede lnı INTENZIVNI tr ı hodinova vy uka od hodin zame r ena na maturitnı ota zky (gramatika, konverzace, poslech). Za jemci volejte do FE NIXU, 80 Kc za jednu hodinu, celkem 21 hodin, lektor Jana Makovic kova. Ra di zajistıḿe i str edec nı douc ova nı pro budoucı maturanty, hodin, 15 lekcı za 1300 Kc. Anglický jazyk pro začátečníky Str eda hodin, vhodne pro u plne zac a tec nıḱy i znovuzac a tec nıḱy, lektor Jana Makovic kova. Anglický jazyk pro mírně pokročilé U tery hodin, zvla dnute uc ivo pr ı tomny c as a pr ı tomny pru be hovy c as, lektor Jana Makovic kova. Víkendové kurzy pro ženy ČAROKRÁSKA: sobota od do hodin Kurzy sebepozna nı s Marke tou Zikou Koppovou se budou konat 1x me sıć ne v Modre klubovne v II. patr e FE NIXU. Na vs echny lekce potr ebujete sukni, s a tek na oc i a svac inku. Ka vu ac aj va m nabı dneme. Pro sestavenı jantry mapy vizı si pr ineste na prvnı lekci vy str iz ky z c asopisu nebo fotografie ste matikou vas ich snu a pr edstav o z ivote, nu z ky, lepidlo, pastelky. Vyzkous ı te si nejen vytvor enı jantry, ritua l odevzda nı apr ijetı ale take tantru. Cesta C arokra sky va s zavede na cestu ve dome z eny, ktera chce z ı t svu j skutec ne spokojeny z ivot, zna t sve te lo a jeho moz nosti, nauc it se pr ekona vat sve limity a odhalovat sve skutec ne dary. Cena workshopu: 450 Kc. Vı ce informacı : nebo na telefonu (Marke ta). BŘEZEN ve FÉNIXU: Kurz zdravého vaření: sobota 28. br ezna od hodin FE NIX pokrac uje v nabı dce kurzu zame r eny ch na zdravy z ivotnı styl. S lektorem Davidem S ubrtem (www.zivepoteseni.cz) se budete moci nauc it nejen nove recepty pro zdravı, kra su a s tı hlou linii, ale zjistı te, z e var it chutne se da dlouhodobe bez chemie a zbytec ne pr ekombinovy ch postupu a pr edevs ı m zjistı te, jak zajı mave je pr ipravovat jı dlo, aby bylo tzv. z ive. Podrobne informace o kurzu najdete na stra nka ch Z ive ho pote s enı (sekce De nı ) a na stra nka ch FE NIXU. Cena: 860 Kc vc etne materia lu na pr ı pravu vec er e i snı dane plus promı ta nı inspirativnı ho filmu, zdarma moz nost pr espa nı. Kontaktnı telefon na lektora: (David). FÉNIX hledá nové lektory: Ne mecky jazyk pro dospe le a stars ı z a ky Poc ı tac ove krouz ky Divadelnı krouz ek Novina r sky krouz ek Fotograficky krouz ek Skupinova hra na fle tnu Sborovy zpe v Ilustrační foto Milan Demela

17 02/2015 SPOLKY INZERCE 17 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Vánoční návštěva DPS Jako kaz dy rok v adventnıḿc ase, tak i 17. prosince 2014 se de ti z oddıĺu C ervıć ci a Mater ske ho centra Berus ka a jejich rodic e vydali navs tı vit nas e spoluobc any do Domova s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku. De ti me ly ope t nacvic ene pr edstavenı, ktery m chte ly seniory pote s it a pobavit. Ti stars ı pod vedenıḿ panı Jany Kubıḱove si nazkous eli klasickou poha dku Mrazı k doplne nou pe kny mi kosty my a ruc ne vyrobeny mi kulisami. Malı hoste z mater ske ho centra pr ednesli ne kolik r ıḱanek. Navıć s sebou Berus ky pr inesly da rky od maminek z krouz ku S ikula a C ervıć ci pec eny mouc nıḱ. Na za ve r jsme si vs ichni spolec ne zazpı vali pa r va noc nıćh koled. Te s ıḿe se o Velikonocıćh na vide nou! Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Nepomuk Foto archiv MC Beruška Rybářský bál ČRS MO Nepomuk Foto Jan Hozman Snovy m rokem zac ala take nova plesova sezona, kterou jiz tradic ne zaha jil v KD Kla s ter ryba r sky ba l. Jednoho z nejoblı bene js ıćh plesu vokolı se zu c astnilo vıće jak 240 u c astnıḱu.ba lbyl zaha jen ve hodin kapelou Classic Band, ktera po cely vec er hra la pı snic ky vs ech z a nru a roztancovala naprosto kaz de ho a skaz dou se riı doka zala zaplnit parket do poslednı ho volne ho mıśtec ka. Pro vs echny na vs te vnıḱy byla pr ipravena bohata tombola, ktera letos obsahovala mnoho cen a byla prodana do poslednı ho lıśtku. Byla pr ipravena i pu lnoc nı slosovatelna tombola, ktera obsahovala ty nejleps ı a nejhodnotne js ı ceny. Nesme la chybe t samozr ejme ani da mska volenka, ktera ma kaz dy rok obrovsky u spe ch, a i letos se be hem ne kolika minut prodaly vs echny kve tiny. Ba l byl zakonc en az v pozdnıćh rannıćh hodina ch, kdy nad ra nem opous te l sa l poslednı u c astnıḱ. Tıḿto bychom chte li pode kovat vs em nas im sponzoru m, kter ı na m jakkoli pr ispe li. Da le bychom chte li pode kovat mı stnı hospodske, ktera nikoho nenechala vyschnout z ıźnı. A samozr ejme i vs em zu c astne ny m, kter ı se postarali o skve lou ba lovou atmosfe ru. Za C RS MO Nepomuk Barbora Hozmanová

18 18 MIKROREGION NEPOMUCKO 02/2015 Karel Vincenc z Auerspergu v mládí Vilemína z Auerspergu Děti Auerspergů, vpravo nejmladší syn, Engelbert Ferdinand Mříž ke kašně z Jindřichova Hradce Foto 6 Pavel Motejzík Detail mříže ke kašně z Jindřichova Hradce Karel Vincenc z Auerspergu

19 02/2015 MIKROREGION NEPOMUCKO 19 Z MIKROREGIONU NEPOMUCKO Na vrat dus e Zelene Hory Tvor ıḿe historii. Spolec ne. Jaka bude tr etı socha sve tice pro Zelenou Horu, jeden z nejvy znamne js ıćh symbolu nas eho kraje a jeho historie, z jake ho materia lu a kdo ji vytvor ı? Kaz dy me sıćva mvte chto novina ch poodhalıḿe vıće, abyste mohli by t u te to mimor a dne uda losti zrodu nove dus e Zelene Hory spolu s na mi od zac a tku az do samotne ho konce, c i le pe r ec eno nove ho zac a tku. Ne kolikra t rovne z dostanete pr ıĺez itost se aktivne zapojit a psa t tuto nevs ednı historii /cs/mikroregion-nepomucko Madona Zelenohorská spolu s na mi. Dnes zac ı na me pu vodnı mi podobami Zelenohorske madony, z nichz stars ı (goticka ) se nacha zı ve Frantis ka nske m kostele ve Vı dni a mlads ı (baroknı ) v kostele sv. Martina v Neurazech. Ve r ıḿe, z e nas i vlast jiz nepostihnou va lky ani chamtivost rez imu az e tatr etı socha zu stane Zelene Hor e jednou provz dy jako odkaz nas ı doby generacı m Kla s tera ku, Nepomuc a ku adals ı ch dobry ch lidı z tohoto malebne ho kraje. Pavel Motejzík? století století 21. století Hrady a za mky objevovane a ope vovane Kaz doroc ne je moz ne na ru zny ch vy stava ch mimo region spatr it kousek nas ı nejvza cne js ı historie. Ať jiz se jedna o sta lou expozici v kla s ter e sv. Anez ky C eske v Praze, kde je umı ste na socha sv. Vojte cha z 15. stoletı, dle tradice pozu statek pu vodnı ho goticke ho olta r e ze Zelene Hory c i socha Z inkovske madony z let Pravidelne se po cele republice objevujı stare obrazy ze Zelene Hory, c a sti mobilia r e c i podobizny pr edchozıćh majitelu. Vzpomen me napr ı klad na rozme rne deskove obrazy zelenohorske ho kostela, vystavene v lon ske m roce v Masny ch kra mech v Plzni. Nejinak je tomu i na aktua lnı vy stave Hrady a za mky objevovane a ope vovane v Jıźda rne Praz ske ho hradu. Najdete na nı hned ne kolik obrazu ze za mku Z leby, zpodobn ujıćıćh s lechtickou rodinu Auerspergu.S lechetnou kne z nu Vilemıńu, jejı ho manz ela Vincence Karla a jejich de ti. Nechybı ani litografie z honosny ch plesu a ba lu a dals ı rodove pr edme ty. Snad c a stec ne ipu vodem ze Zelene Hory, neboť k pr evozu ve ts iny rodinne ho zar ıźenı dos lo pra ve po prodeji tohoto za mku. U str ednı m motivem vy stavyjealeorigina ltzv. Symbolu renesance ze 17. stoletı mr ıź ke kas ne ze za mku vjindr ichove Hradci, kterou ukoval kova r Andreas jako svatebnı dar pro Ja chyma z Hradce a Marii z Hohenzollernu. Volnou kopii te to mr ıź e pak na pr elomu 19. a 20. stoletı vyrobil take nezna my mistr kova r pro za mek Z inkovy. Neve r ı te? Du vod objevovat a ope vovat i dals ı u z asne expona ty, mezi nimi i Relikvia r svate ho Maura c i vrata z Karls tejna, ma te moz nost az do Pavel Motejzík Mikroregion Nepomucko nově na facebooku! Sledujte nejnove js ı informace online. Lajkne te si na s na a prohle dne te si tr eba i dals ı fotografie z vy stavy Hrady a za mky objevovane a ope vovane.

20 20 MAS 02/2015 Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku ( MAS) Pr ı prava nas eho rozvojove ho pla nu se vy znamne posunula do dals ı u rovne. V ponde lı 12. ledna 2015 se v sa le hotelu U Zelene ho stromu v Nepomuku uskutec nilo ver ejne projedna nı tzv. Strategie komunitne vedene ho mı stnı ho rozvoje Mıśtnı akc nı skupiny svate ho Jana z Nepomuku na obdobı Ver ejne projedna nı pr eklopilo symbolicky i forma lne pracovnı verzi strategie do roviny konec ny ch u prav. Spote s enı m mu z eme konstatovat, z e k diskusi nad prioritami rozvoje u zemı pro na sledujıćı pr ibliz ne s estilete obdobı se ses lo pr es 40 za stupcu obcı, vzde la vacıćh institucı, neziskovy ch organizacı, mı stnı ch podnikatelu,ver ejnosti ic lenu MAS. Z debaty o definovany ch pe ti za kladnı ch tematicky ch oblastech rozvojove ho pla nu: Kvalita z ivota, Podnika nı, Cestovnı ruch, Zeme de lstvı az ivotnı prostr edı vzes lo por adı du lez itosti jednotlivy ch priorit rozvojove ho pla nu. Do skupiny te ch nejdu lez ite js ı ch byla zar azena podpora spolkove ho z ivota, s kolstvı avzde la va nı, r es enı dopravnı obsluz nosti a ochrany krajiny a biodiverzity c i budova nı infrastruktury pro cestovnı ruch. Do druhe skupiny pak bylo zar azeno zpr ıśtupne nı dominant u zemı, lokalizace podnikatelsky ch aktivit, spolupra ce a propagace u zemı, rozvoj socia lnıćh sluz eb, budova nı za kladnı infrastruktury Supervize jako moz nost podpory pedagogu m tovske skupiny si u c astnıći mohli zkusit najı t jisty nadhled na konkre tnı proble m na pracovis ti, se ktery m do skupiny pr ispe li a zı skali inspiraci k jeho r es enı skrze na pady ostatnıćh u c astnıḱu skupiny. Doufejme, z e si supervize a dals ı podpu rne metody dıḱy nas ı male a jiste ne poslednı ochutna vce najde cestu do s kol v nas em u zemı a ulehc ı a zkvalitnı pra ci pedagogu. De kujeme r editeli Za kladnı s koly Spa lene Por ıć ı Jir ıḿu S efflovi za poskytnutı za zemı s koly pro kona nı semina r e. Adéla Mašková a Michal Arnošt Ver ejne projedna nı Rozvojove ho pla nu MAS svate ho Jana z Nepomuku zaplnilo sa l hotelu U Zelene ho stromu v Nepomuku Vra mci projektu Partnerstvím k využití potenciálů venkova se 16. prosince 2014 v Za kladnı s kole ve Spa lene m Por ıć ı uskutec nil semina r Supervize jako jedna z možností podpory pedagogům, pod vedenıḿ dlouholete lektorky a supervizorky PhDr. Va clavy Masa kove, vedoucı psychologicke poradny v Praze. Semina r byl urc en pedagogu m ze s kol v u zemı MAS svate ho Jana z Nepomuku a te s ı na s, z e jsme na semina r i mohli pr ivı tat z kaz de s kolyvu zemı jejı za stupce. Te ma semina r e c i na pad na realizaci takto zame r ene akce vznikl na za klade analy zy s kol realizovane vra mci pr ıṕravy strategie rozvoje u zemı MAS a rozhovoru s jejich pr edstaviteli, kter ı te me r jednotne uvedli, z e se jen velmi te z ko poty kajı s na ru stem patologicky ch jevu u z a ku a je c ıḿ da l tıḿ sloz ite js ı se s te mito jevy vypor a dat nejen prakticky, ale hlavne emociona lne. Fenome n pr etı z enı pedagogicky ch pracovnıḱu souvisı i s naru stajıćı administrativnı za te z ı s kol, sintegracı z a ku snejru zne js ı mi specia lnı mi potr ebami a pr edevs ıḿ s faktem, z e zejme na v mens ıćh s kola ch v u zemı je samozr ejmostı, z e pedagog vede ve sve m volne m c ase a bez na roku na odme nu krouz ek c i volnoc asovou aktivitu pro de ti a mla dez. Na s semina r me l za cıĺ pr edstavit u c astnıḱu m supervizi jako jednu z moz nostı podpory a prevenci syndromu vyhor enı a umoz nit jim zaz ı t supervizi. Metodou Ba linobcı c i rozvoj sluz eb v cestovnıḿ ruchu. Cely podvec er se nesl v pr ı jemne pr a telske atmosfe r e, ke ktere pr ispe la moz nost vychutnat si vy bornou ka vu a dezert male pode kova nı u c astnıḱu m za jejich pra ci, pr ispe nı do diskuse i za jem o rozvoj nas eho u zemı. Pr i odchodu kaz dy u c astnı k obdrz el vzorek doma cı ho sy ru od mı stnı ch producentek Vlaďky Velıḱove a Jany Per inove. Doufejme, z e sy ry poslouz ily nejen jako chutna svac inka, ale take jako jeden z vy znamny ch symbolu nas eho rozvojove ho pla nu: du raz na mıśtnı produkci. Michal Arnošt a Adéla Mašková

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 2000 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKA 0 0 REPUBLIKA C 0 3 a 0 0stka 73 Rozesla 0 0na dne 9. srpna 2000 Cena Kc 0 3 91,70 OBSAH: 237. Za 0 0 kon, ktery 0 0m se me 0 3n 0 1 0 0

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

I. Úvod. Území MAS Pošumaví. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt

I. Úvod. Území MAS Pošumaví. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt PaedDr. Václav Petrus předseda Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. říjen 2010 I. Úvod Přednáška si klade za cíl seznámit účastníky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny, Jindřich Jindřich

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Nové Vsi u Chotěboře, dne : 28.9.2011 Vypracovalo : vedení DD Schválila: ped. a provozní porada DD Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah : 1) Charakteristika

Více

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015

Darujme.cz. Podrobné statistiky 2015 Darujme.cz Podrobné statistiky Zahrnutá data a jejich úprava Z hlediska fundraisingu je významnější, kdy dárce dar zadal, než kdy byla obdrž ena platba na u č et. Ve statistika čh proto prima rne pračujeme

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Zápis z výroční členské schůze spolku, konané 30.10.2015 v kulturním sále OÚ v Rakousích. Přítomní: dle prezenčních listin Návrh programu: 1. Zahájení, volba

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Statut Novin Prahy 12 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Statut Novin Prahy 12 (dále jen Statut) upravuje vydávání měsíčníku Noviny Prahy 12

Více

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov)

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování umožňuje efektivnější řízení obce. Zaměřuje se na to, aby se obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro Zápis a usnesení č. 27 /2014 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 19.11.2014 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda)

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda) TJ Dětské středisko Březejc, o.s ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Městem Velké Meziříčí a Nadací Charty 77 pořádá národní turnaj v boccie OZP

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 76/2015 Rada města Lanškroun projednala návrh obecně závazné vyhlášky města, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti NADAČNÍHO FONDU NOVÁ ŠANCE za rok 2009 Nadační fond Nová Šance založilo Statutární město Mladá Boleslav v roce 2005 jako prostředek financování protidrogové prevence a prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014

Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014 Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014 Daňové příjmy Poplatek ze psů 0 1341 250000 Rekreační poplatek 0 1342 2000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 1343 1000000 Poplatek z ubytovací kapacity

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více