ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ"

Transkript

1 KONCEPCE PRÁCE S MLÁDEŢÍ program ČMMJ Zpracovala pracovní skupina KPK ČMMJ: Svatava Holubová, Jiří Kasina, Hana Obrdová, Petr Smutný, Jaroslav Vaníček. ÚVOD: Myslivost nemá příliš dobrý kredit v očích veřejnosti a při podrobnějším zkoumání můţeme s obavami pozorovat stále sílící trend naprostého nepochopení aţ odmítání myslivosti u mladších generací. Cílem koncepce práce s mládeţí je vytvoření modelu dlouhodobého a soustavného působení Českomoravské myslivecké jednoty na děti a mládeţ v prohlubování a upevňování jejich vztahu k přírodě a myslivosti. Tento otevřený dokument je základní kostrou, která má slouţit k diskuzi, jednotlivé body koncepce budou následně podrobně rozpracovány a lze je neustále zlepšovat, či aktualizovat. Koncepce vychází mimo jiné ze skutečnosti, ţe kaţdá mateřská, základní a střední škola v ČR zpracovává pro výuku tzv. Rámcové vzdělávací programy (RVP), které jsou odvozeny od Školního vzdělávacího programu (ŠVP). ŠVP ukládá školám v rámci výuky zajistit ţákům environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v rámci výukových programů. V současné době celá řada ekologických organizací, nabízí dětem nepřeberné mnoţství těchto EVVO výukových programů. Také lesníci pouţívají k propagaci činnosti tzv. Lesní pedagogiku, která zejména v posledních letech zaznamenala velkého rozmachu a velice kladného hodnocení veřejností. V dnešní době stále převaţuje poptávka nad nabídkou. Myslivci by tohoto faktu měli co nejdříve vyuţít. Mohla by vzniknout Myslivecká pedagogika jako doplněk jiţ fungující Lesní pedagogiky. Záměrem koncepce není vytvořit konkurenční nebo duplicitní projekt a koncepci, ale vhodně doplnit jiţ stávající a osvědčené programy lesní pedagogiky, či seriózních programů ekologických organizací. ČMMJ by neměla být konkurentem LČR nebo ekologických organizací, ale vítaným partnerem jejich programů a jejich rozšířením o specificky myslivecké pohledy. ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ V rámci struktury ČMMJ se koncepce zaměřuje na vyřešení problémů v komunikaci a podpoře vedoucích fungujících mysliveckých krouţků mladých přátel myslivosti, jednatelů a funkcionářů OMS, členů KPK a dalších členů ČMMJ se zájmem o propagaci myslivosti. Vně ČMMJ se koncepce snaţí o oslovení mládeţe se zájmem o přírodu a myslivost a jejich rodiče, na všechny zájemce o práci s mládeţí, na pracovníky DDM, na přírodovědné a ekologické sdruţení, na učitele všech typů škol, na studenty přírodovědných, pedagogických a lesnických fakult. Viz. dále. NÁVRHY A MOŢNOSTI MYSLIVECKÝCH AKTIVIT VE VZTAHU K MLÁDEŢI vně ČMMJ: V současné době myslivci s veřejností nepracují soustavně a úplně chybí ucelený systém práce s veřejností, či mládeţí, který je nejdůleţitějším faktorem při této činnosti. Systém práce s mládeţí bude tzv. kuchařkou, podle které lze účinně pracovat s mládeţí. Systém, aby správně fungoval, musí mít určitou posloupnost jednotlivých aktivit, které musí být dodrţovány, tak aby bylo dosaţeno kladného účinku. V této koncepci jsou nastíněny jednotlivé body s aktivitami a jsou řazeny dle posloupnosti, jak by měl ucelený systém práce s mládeţí správně fungovat. Posloupnost systému je podloţena i výsledky diplomové práce P. Smutného. 1. Krátkodobá přednášková činnost navázaní spolupráce se školami Děti nemají v dnešní době ponětí, co vše jim myslivci a myslivost můţe nabídnout, proto je důleţité se postupně začít prezentovat na základních školách a nabízet další moţnosti setkání se s myslivci dle tohoto modelu. Proto jsou přednášky na ZŠ, MŠ i SŠ a komunikace s nimi základním kamenem veškeré další činnosti. Navrhujeme: - krátkodobé tematické přednášky, vycházky do okolní přírody a exkurze do myslivecky zajímavých míst pro MŠ, ZŠ a SŠ - zajímavé přednáškové programy prezentace doplněné praktickými exponáty, besedami s odborníky z řad kynologů, sokolníků, střelců apod. Programy by měli naplňovat průřezová témata, kterými se školy řídí a měli by vycházet ze školních vzdělávacích programů (ŠVP).

2 - environmentální výchova ve školách, kdy samotní pedagogové oslovují myslivecká sdruţení, myslivce rodiče a hledají prostředky a formy k naplnění tématu Vztah člověka k přírodě (jiţ 2 roky se daří manţelům Vaníčkovým) - v místech, kde jsou informační střediska národních parků, které přímo působí ve školách s přednáškovou i praktickou činností, např. Národní park Podyjí s tématem Zvířata kolem nás, program, ve kterém je povídání o myslivosti, seznamovací hra, povídání o konkrétních druzích zvěře, praktické ukázky, ale i prověření znalostí, vzájemná reflexe v hodnocení, připraveny pracovní listy i odměny. Tento velmi účinný a zajímavý program připravila ing. S. Holubová, v praxi ověřený a pouţitelný nejen v místech informačních středisek, ale i pro všechny, kteří přednáškovou činnost s herní náplní ve školách provádějí 2. Vycházková a exkurzní činnost myslivecká odpoledne (děti spíše zajímají nepravidelná setkání s myslivci, neţ pravidelná a soustavná činnost např. v mysliveckých krouţcích) Prakticky lze vyuţít: - vycházky do okolní přírody spojené s ukázkami z myslivecké činnosti a spojené s absolvováním praktického úkolu (záţitkové a poznávací činnosti, dovednostní soutěţe, hry apod.) - podílet se ve spolupráci s dalšími organizacemi na pořádání: Den dětí, Den ptactva, Den země, soutěţe a burzy, atd. - ukázky práce psů v poli, v lese a ve vodě, střelecké disciplíny základní dovednosti práce se zbraní, bezpečnost, osvojování návyků při střelbě ze vzduchovky, sokolnické práce ukázky dravců, lukostřelba, myslivecké tradice, lovecká hudba, péče o zvěř apod. (2 5 hodin nebo celodenní) - odborné exkurze do myslivecky, geograficky a ekologicky zajímavých míst v oblasti obornictví, baţantnictví, odchovy vodního ptactva, stanice handi. ţivočichů, zoo koutky a zoologické zahrady, muzea, krajinářsky zajímavé komplexy apod. - návštěva tématicky zaměřených mysliveckých akcí svody loveckých psů, zkoušky z výkonu a kynologické výstavy, střelecké akce, myslivecké dny, myslivecké slavnosti a výstavy, svatohubertské mše, hubertské jízdy 3. Víkendové pobyty v přírodě Lze je praktikovat, aţ v době, kdy uţ budou mít děti širší povědomí o činnosti myslivců a bude předpoklad, ţe se této akce zúčastní. - pobyty na mysliveckých chatách, ve stanových a chatových základnách, v rekreačních střediscích s přespáním a táborákem, věnované myslivecké činnosti, besedám, k sociálním hrám a dalším záţitkovým aktivitám - při uspořádání takovéto akce je jiţ třeba mít na mysli: technické zázemí, hygienické poţadavky, odbornou způsobilost organizátorů, zdravotní péči apod. 4. Myslivecké tábory Budeme-li vycházet ze současné situace postavení jména myslivosti a ţivotního stylu mládeţe, myslivecké tábory jsou třešničkou na dortu a výsledkem dlouhodobé práce s mládeţí. Pro myslivecké tábory navrhujeme: - programové pobyty zaměřené na myslivost a ochranu přírody, s besedami, soutěţemi, hrami a relaxací v přírodě - důraz na: vzdělání vedoucích dle právních norem, zajímavost a akčnost programu, technické zázemí, hygienické poţadavky, zdravotní péči a stravování, odměnu za výchovnou a vzdělávací činnost 5. Zájmové krouţky V rámci aktivit podpory zájmových krouţků, bude podpora směřována nejen Krouţkům mladých přátel myslivosti a ochrany přírody (KMPMOP), ale je téţ potřebné navázat vzájemně výhodnou spolupráci s přírodovědnými a ekologickými krouţky - různé formy působnosti stálý, dojíţděcí - Zápisník, vodítko celoročního působení (dále zlepšovat a rozpracovávat dle nových zkušeností a poznatků vedoucích a nových trendů práce s mládeţí) - vzájemná reflexe vedoucích ostatních krouţků přes internet, výměna názorů, nápadů

3 6. Myslivecká celostátní soutěţ pro děti a mládeţ Zlatá srnčí trofej ČMMJ dokázala 40 let kaţdoročně tuto soutěţ uspořádat. Je potřeba neusnout na vavřínech a dále tuto aktivitu udrţovat, či vylepšovat, tak aby drţela krok se současnými nabídkami letních táborů. - propozice soutěţe, jsou zpracovány a publikovány (např. web ČMMJ) - modelová kola soutěţe, jsou zpracovány a publikovány (-//-) - Zápisník, zpracován, připravují se další činnosti a úkoly do rozšířenějšího vydání - vyuţití medií pro propagaci této jedinečné soutěţe jiţ 40 let trvající, aby se dostala do podvědomí celé veřejnosti 7. Druţiny mladých myslivců Propozice, realizace jsou jiţ zpracovány ing. Svatavou Holubovou. 8. Internetové stránky Webové stránky jsou v dnešní době běţnou záleţitostí. Většina ekologických organizací má stránky určené přímo dětem. Stránky se budou prolínat de facto do všech předchozích bodů. Pokud chce ČMMJ aktivně pracovat s mládeţí, internetové stránky jsou samozřejmou součástí této práce. Stránky by měly slouţit také jako prostor pro výměnu informací, zkušeností, materiálů apod všem zájemcům. Například jako privátní zaheslovaná sekce. - Webové stránky budou fungovat na společné databázi webů ČMMJ, o.s. a Myslivosti - Technické zázemí zařídí firma Sprinx Systems, a.s. - Design stránek: jednoduchý, líbivý, syté přírodní barvy, dětský maskot průvodce stránkami (např. srnec?) - Náplň webových stránek zajistí odborné oddělení ČMMJ + speciální skupina při KPK (Holubová, Obrdová, Smutný) a další (Vaníčkovi, Kasina ), zkušenosti získané na semináři nápadů. Návrh obsahu: - Úvod a zdůvodnění práce s mládeţí (statický) - Vysvětlení pojmu myslivost a jejího významu (statický) - Základní seznámení se zkušebními okruhy myslivosti (statický) - Kalendář soutěţí a dětských akcí - Kvízy, poznávačky, soutěţe, poučné kreslené seriály (komiks), on-line testy - Diskuzní prostor (fórum, chat?) - ZST historie, současnost, návody na modelová kola ( ), informace o LDT a NF - Videa, fotogalerie - Zápisník + tématické okruhy týkající se nejen zápisníku - Samostatně oddělená větev pro vedoucí, rodiče a všeobecně dospělé, kteří pracují nebo by chtěli pracovat s mládeţí - Online zápisníky pro zaregistrované skupiny Mladých myslivců a ochránců přírody, vlastní realizační prostor - Adresáře krouţků, institucí - Nabídka titulů pro děti Stránky budou také obsahovat metodický návod a ukázkové hodiny pro myslivce docházející a přednášející na školách (rozdělení 1., 2. stupeň, popřípadě SŠ), stejně tak jako materiály, které můţe Myslivost a ČMMJ poskytnout pro činnost s dětmi (zdarma či za úhradu e-shop). Jedním z dobrých kroků kupředu je také spolupráce s ostatními organizacemi pracující na bázi ochrany přírody, ekologie a enviromentálního vzdělávání. Propojení, nebo alespoň vloţené odkazy na příbuzné weby a spolupráce při soutěţích je tím moţnost oslovit i nemyslivecké děti a mládeţ. Cenová kalkulace je odhadnuta na částku ,- NÁVRHY A MOŢNOSTI MYSLIVECKÝCH AKTIVIT VE VZTAHU K MLÁDEŢI v rámci struktury ČMMJ a CO JE POTŘEBA PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ KONCEPCE NYNÍ UDĚLAT? Spolupráce a vyuţití materiálů ostatních organizací, spolků a sdruţení Ekologické organizace a lesní pedagogika nabízí samozřejmě celou škálu zajímavých programů, na kterých by mohla ČMMJ spolupracovat. Zde jsou uvedeny pro představu pouze některé. ČMMJ by měla na trhu environmentálního vzdělávání mládeţe najít volnou niku, která by se mohla vyplnit mysliveckou pedagogikou, ne konkurovat programům ekologických organizací a lesní pedagogiky. a) Lesní pedagogika je nejblíţe pro myslivecké vyuţití - propojení s mysliveckou tématikou, případné dopracování myslivecké přílohy (ing. A. Bučková SLŠ Hranice) V jednání je

4 spolupráce Ústavu ochrany lesů a myslivosti na LDF MZLU Brno ze SLŠ Hranice na volitelném předmětu o lesní/myslivecké pedagogice a další spolupráci. (P. Smutný) b) Jdeme na to od lesa sloţka metodických materiálů NP Šumava c) Lesní čarování tištěné několika dílné materiály Rezekvítek Brno d) Ekologické programy, ČSOP a další moţnost získání společných dotací na vybrané aktivity e) Naučné stezky, semináře apod. (př. Pomáháme krajině IV. Lesnictví a myslivost, projekt Ţivotního prostředí a ČSOP Benešov pro SŠ a VŠ, kdy se objasnila studentům podstata myslivosti, ochrany a péče o zvěř, zvyky a tradice) f) Spolupráce s kynologickou a střeleckou komisí na projektech pro děti, při prezentacích mládeţe na výstavách a střeleckých soutěţích g) Staré myslivecké, historické filmy přetočit a upravit na videokazety, DVD nosiče Vypracování metodik propracovaného systému práce s mládeţí V této koncepci byl jiţ výše popsán posloupný systém práce s mládeţí. Pro jednotlivé body je třeba vypracovat metodiky návody, jak danou aktivitu správně zvládnout, uvést seznamy pomůcek apod. Zjednodušeně ucelený návod pro veškeré aktivity systému práce s mládeţí. Navrţena je pomůcka v podobě DVD s manuálem. Prostřednictvím struktury ČMMJ by toto DVD bylo k dispozici všem zájemcům. DVD by mělo být základní pomůckou, kaţdý přednášející by si vhodně doplnil dalšími svými materiály. Aby DVD bylo precizně zpracováno a obsahovalo vše potřebné je třeba delšího časového horizontu, ale i diskuzí s odborníky. Zde jsou uvedeny nápady, které by na DVD neměli chybět: osnovy a moţnosti různých typů přednášek na základních školách (Autorsky ošetřené materiály: texty, obrázky, zvuky, videa), manuál na myslivecká odpoledne, besedy apod., další videa o zvěři a zvuky přírody, myslivecké písničky, poznávačka zvěře, přiřazování samec samice mládě, letní šat zimní šat, co je roh a co paroh, stopy zvěře, zvuky a hlasy zvěře, pobytová znamení, plemena psů, druhy dravců, druhy kachen, myslivecká zařízení, čím se krmí zvěř, kde ţije jaká zvěř, atd. Obsah DVD by mohl být umístěn ke staţení i na webových stránkách ČMMJ. Návrh systému vzdělávání pro zájemce o práci s mládeţí a veřejností Seminář nápadů: - dvoudenní seminář uspořádaný za účelem co nejrychlejšího soustředění nápadů, námětů, moţností a příkladů dotvoření této koncepce - seminář uspořádat jiţ na jaře roku pozvat všechny vedoucí krouţků, myslivce, kteří aktivně pracují s mládeţí a veřejností, jednatele/zástupce OMS, pedagogy, apod. - vyzvat všechny účastníky, aby přivezli konkrétní materiály, které pouţívají pro práci s mládeţí - zajistit zkušeného pedagoga, který by stručnou, jasnou a jednoduchou formou vysvětlil zásady jak vystupovat před dětmi, jak s nimi pracovat atd. - další přednášky na téma práce s mládeţí Jednodenní či víkendový seminář na téma: - seznámení s materiály, moţnostmi, hrami, předávání zkušeností 1x 2x v roce - vyhlásit pro širokou veřejnost nejen v časopise Myslivost, ale i v denním tisku - při výstavách by měl být k dispozici metodický materiál formou broţury s potřebnými informacemi První kroky! ZST - Fungující systém celostátní akce Zlatá srnčí trofej nechat v tuto chvíli běţet, vyuţít zkušeností vedoucích a těch, kteří za dlouhá léta soutěţí prošli. Vyuţít příleţitosti kulatého výročí soutěţe (léto 2010), kdy se sejdou všichni vedoucí a na tomto setkání otevřít diskusi o tom, jak zdokonalit podobu ZST na další roky, co je potřeba doplnit, zlepšit, změnit atd. Kontakt na školy, přednášky, besedy Vytvořit adresář spolupracujících škol a organizací. Pro manuál na DVD vytvořit: - osnovu jedné vyučovací hodiny na škole či školce (varianty předškolní děti, mladší děti, starší děti), přednáška ve třídě, moţnost pomůcek a audiovizuální techniky (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný)

5 - osnovu dvouhodinové prezentace na škole či školce (varianty předškolní děti, mladší děti, starší děti), kombinace přednáška ve třídě + krátká vycházka ven, moţnost pomůcek a audiovizuální techniky (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný) - osnovu dětského odpoledne (varianty pro všechny věkové kategorie náhodně došlých dětí předškolní děti, mladší děti, starší děti), modelový příklad dětského odpoledne pořádaného myslivci z mysliveckého sdruţení na hřišti nebo u lovecké chaty např. v rámci akce Červen měsíc myslivosti, spolupráce s řadovými myslivci nebo OMS, předpoklad akce venku s moţností prezentace psů, dravců, preparátů atd., nápady na hry, soutěţe a jiné aktivity (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný) Začít zatím tímto jednodušším, ponechat zatím stranou víkendové tábory, letní tábory, celoroční programy atd. (jsou také potřebné, ale vyţadují více práce a sloţitostí, mnoho nápadů vzejde z těch jednodušších výše popsaných). Pro začátek je potřeba soustředit síly a pozornost na první jednoduché tři osnovy, podle rychlosti a úspěchu lze plynule přejít na sloţitější. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÁ PODPORA KONCEPCE a) Materiály pro děti na rozdávání b) Materiály, pomůcky, moţnosti na podporu těch, kteří budou s dětmi pracovat Materiály pro děti na rozdávání Nyní jsou k dispozici: - Broţury Rok mladého myslivce, Zvěř očima mladého myslivce, Mladý myslivec poznává přírodu (vyjde leden 2010) ČMMJ + redakce - Obrázky p. Bézy na ČMMJ - Pexeso zvěře - redakce - Plakáty Srnčí, Jelení a Černá zvěř zbytek v redakci Myslivosti - Výukové tabule Scientia byly rozesílány před několika lety na všechny OMS, několik sad je ještě k dispozici v redakci Myslivosti, sady se dají kdykoliv dokoupit - Bonbóny, lízátka, balonky na ČMMJ Připravuje se: Samolepky 16 druhů zvěře + Pohlednice zvěře - 16 druhů zvěře Ivana Skálová, zajišťuje Kasina po projednání a schválení v KPK, termín dodání začátek roku 2010 Plakáty ve spolupráci a s podporou MZe zařídil p. Kasina po projednání a konzultací s Ing. Pondělíčkem (MZe). Byla slíbena finanční podpora. - Plakáty Zvěř kolem nás - Oboustranný tisk, 1. strana s popiskami, 2. strana bez popisků (vzor vydané plakáty ryb pro ČRS) - Plakát 1- lesní zvěř: jelen, divočák, daněk, muflon, liška, jezevec, kuna, veverka, tetřev, tetřívek, krkavec, sojka, datel, jestřáb, výr, puštík - Plakát 2 polní zvěř: srnčí, zajíc, baţant, koroptev, havran, straka, vrána, káně, moták, poštolka, čejka, kachna, husa Náměty co by se mohlo vydat, vyrobit, zajistit: (je třeba ale projednat nejen kdo a jak zajistí, ale i kde bude zdroj financí) - Nové pexeso vyuţití snímků ze stolního kalendáře po dohodě s redakcí - Skládačka harmonika téma zvěř, psi, stopy atd - Puzzle - Omalovánky zvěře nutno sehnat výtvarníka - Vystřihovánky - Labyrinty čím se ţiví atd. - Domino - Šablony zvířat - Rozvrhy hodin - Záloţky do knih - Placky na oděv - Myslivecké dětské karty - Myslivecké kvarteto - Plakáty zvěře podle jednotlivých druhů, podle skupin zvěře, plemena psů - Plakáty biotopů zvěře - Broţurky - podle jednotlivých druhů, podle skupin zvěře - Broţura rok v přírodě co se děje kaţdý měsíc, co dělají myslivci

6 - Dětský slovník myslivecké mluvy - Balonky, tuţky, propisky, gumy, razítka - Dětská kniha - Dětská encyklopedie myslivosti Je celá řada dalších námětů a nápadů, v redakci Myslivosti je soustředěn první soubor podobných věcí ze zahraničí či od jiných organizací, bylo by nanejvýš vhodné vytvořit jakousi databází či sbírku nápadů a možností. Je jasné, že nejde vše vydat a zajistit hned, jsou nápady náročnější i jednodušší Materiály, pomůcky, moţnosti na podporu těch, kteří budou s dětmi pracovat DVD s manuálem, viz. výše Zaheslovaná sekce na dětských webových stránkách, viz. výše NUTNO ZAČÍT JEDNAT A ZAJIŠŤOVAT: Pro tvorbu materiálů a pomůcek i pro web stránky: Aby koncepce nebylo moţné napadnout kvůli autorským právům, bude třeba začít vyjednávat s: - Výtvarníky obrázky, omalovánky, schémata atd. - Fotografy databáze snímků všech druhů zvěře, snímky samec, samice, mládě, myslivecká zařízení, druhy paroţí, - Autory a skladateli - myslivecké písničky - Tvůrci CD (DVD) s kvízy a testy pro děti - Softwarovou firmou na technické provedení DVD s manuály - Jednotlivé zájmové kluby při ČMMJ (obrazy, fotky, spisovatelé apod.) - Vytvořit nabídku moţných grantových nabídek

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Konference lesnípedagogiky 26.4. 2007 Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Historie lesnípedagogiky v ČR LP -není vlegislativě -je v Akčním plánu EU pro lesy -v připravovaném NLP v ČR od:

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

KATALOG. Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje. Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje

KATALOG. Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje. Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje Ručně řezbované myslivecké podložky pod lovecké trofeje KATALOG 2008 Váš prodejce podložek: Vzorník barevného provedení podložek pod lovecké trofeje Řezbované přírodní tónovaná hnědá černá Frézované přírodní

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Hlavní směry činnosti na volební období 2011-2015 A. ÚSEK KULTURNĚ - PROPAGAČNÍ. 1) Výchova a vzdělávání

Hlavní směry činnosti na volební období 2011-2015 A. ÚSEK KULTURNĚ - PROPAGAČNÍ. 1) Výchova a vzdělávání Hlavní směry činnosti na volební období 2011-2015 A. ÚSEK KULTURNĚ - PROPAGAČNÍ 1) Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou a kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej

40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej 40. ROČNÍK SOUTĚŽE Zlatá srnčí trofej NÁRODNÍ KOLO Křivoklát Píska 2010 kategorie A Jméno a příjmení:... Absolvovaná třída školní docházky:... Body dosažené v teoretické části:... Body dosažené v praktické

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

SILVA REGINA 2014 30. 3. 3. 4. 2014

SILVA REGINA 2014 30. 3. 3. 4. 2014 SILVA REGINA 2014 30. 3. 3. 4. 2014 MEZINÁRODNÍ LESNICKÝ A MYSLIVECKÝ VELETRH Harmonogram odborného doprovodného programu Silva Regina 2014 V SOULADU S PŘÍRODOU Garantem doprovodného programu je Lesnická

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do desti bloků, které korespondují s deseti měsíci školního roku. Jednotlivé bloky jsou dále členěny

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

enosti enosti s lesn enosti enosti pedagogikou pedagogikou na pedagogikou ce Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc

enosti enosti s lesn enosti enosti pedagogikou pedagogikou na pedagogikou ce Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Zku Zku Zku Zku Zku Zku Zku Zkušenosti enosti enosti enosti enosti enosti enosti enosti s lesn lesn lesn lesn lesn lesn lesn lesní pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Váţení přátelé a příznivci Občanského sdruţení Snílek, dovolte mi v následujících větách shrnout a přiblíţit činnost našeho občanského sdruţení v roce

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více