ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ"

Transkript

1 KONCEPCE PRÁCE S MLÁDEŢÍ program ČMMJ Zpracovala pracovní skupina KPK ČMMJ: Svatava Holubová, Jiří Kasina, Hana Obrdová, Petr Smutný, Jaroslav Vaníček. ÚVOD: Myslivost nemá příliš dobrý kredit v očích veřejnosti a při podrobnějším zkoumání můţeme s obavami pozorovat stále sílící trend naprostého nepochopení aţ odmítání myslivosti u mladších generací. Cílem koncepce práce s mládeţí je vytvoření modelu dlouhodobého a soustavného působení Českomoravské myslivecké jednoty na děti a mládeţ v prohlubování a upevňování jejich vztahu k přírodě a myslivosti. Tento otevřený dokument je základní kostrou, která má slouţit k diskuzi, jednotlivé body koncepce budou následně podrobně rozpracovány a lze je neustále zlepšovat, či aktualizovat. Koncepce vychází mimo jiné ze skutečnosti, ţe kaţdá mateřská, základní a střední škola v ČR zpracovává pro výuku tzv. Rámcové vzdělávací programy (RVP), které jsou odvozeny od Školního vzdělávacího programu (ŠVP). ŠVP ukládá školám v rámci výuky zajistit ţákům environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v rámci výukových programů. V současné době celá řada ekologických organizací, nabízí dětem nepřeberné mnoţství těchto EVVO výukových programů. Také lesníci pouţívají k propagaci činnosti tzv. Lesní pedagogiku, která zejména v posledních letech zaznamenala velkého rozmachu a velice kladného hodnocení veřejností. V dnešní době stále převaţuje poptávka nad nabídkou. Myslivci by tohoto faktu měli co nejdříve vyuţít. Mohla by vzniknout Myslivecká pedagogika jako doplněk jiţ fungující Lesní pedagogiky. Záměrem koncepce není vytvořit konkurenční nebo duplicitní projekt a koncepci, ale vhodně doplnit jiţ stávající a osvědčené programy lesní pedagogiky, či seriózních programů ekologických organizací. ČMMJ by neměla být konkurentem LČR nebo ekologických organizací, ale vítaným partnerem jejich programů a jejich rozšířením o specificky myslivecké pohledy. ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ V rámci struktury ČMMJ se koncepce zaměřuje na vyřešení problémů v komunikaci a podpoře vedoucích fungujících mysliveckých krouţků mladých přátel myslivosti, jednatelů a funkcionářů OMS, členů KPK a dalších členů ČMMJ se zájmem o propagaci myslivosti. Vně ČMMJ se koncepce snaţí o oslovení mládeţe se zájmem o přírodu a myslivost a jejich rodiče, na všechny zájemce o práci s mládeţí, na pracovníky DDM, na přírodovědné a ekologické sdruţení, na učitele všech typů škol, na studenty přírodovědných, pedagogických a lesnických fakult. Viz. dále. NÁVRHY A MOŢNOSTI MYSLIVECKÝCH AKTIVIT VE VZTAHU K MLÁDEŢI vně ČMMJ: V současné době myslivci s veřejností nepracují soustavně a úplně chybí ucelený systém práce s veřejností, či mládeţí, který je nejdůleţitějším faktorem při této činnosti. Systém práce s mládeţí bude tzv. kuchařkou, podle které lze účinně pracovat s mládeţí. Systém, aby správně fungoval, musí mít určitou posloupnost jednotlivých aktivit, které musí být dodrţovány, tak aby bylo dosaţeno kladného účinku. V této koncepci jsou nastíněny jednotlivé body s aktivitami a jsou řazeny dle posloupnosti, jak by měl ucelený systém práce s mládeţí správně fungovat. Posloupnost systému je podloţena i výsledky diplomové práce P. Smutného. 1. Krátkodobá přednášková činnost navázaní spolupráce se školami Děti nemají v dnešní době ponětí, co vše jim myslivci a myslivost můţe nabídnout, proto je důleţité se postupně začít prezentovat na základních školách a nabízet další moţnosti setkání se s myslivci dle tohoto modelu. Proto jsou přednášky na ZŠ, MŠ i SŠ a komunikace s nimi základním kamenem veškeré další činnosti. Navrhujeme: - krátkodobé tematické přednášky, vycházky do okolní přírody a exkurze do myslivecky zajímavých míst pro MŠ, ZŠ a SŠ - zajímavé přednáškové programy prezentace doplněné praktickými exponáty, besedami s odborníky z řad kynologů, sokolníků, střelců apod. Programy by měli naplňovat průřezová témata, kterými se školy řídí a měli by vycházet ze školních vzdělávacích programů (ŠVP).

2 - environmentální výchova ve školách, kdy samotní pedagogové oslovují myslivecká sdruţení, myslivce rodiče a hledají prostředky a formy k naplnění tématu Vztah člověka k přírodě (jiţ 2 roky se daří manţelům Vaníčkovým) - v místech, kde jsou informační střediska národních parků, které přímo působí ve školách s přednáškovou i praktickou činností, např. Národní park Podyjí s tématem Zvířata kolem nás, program, ve kterém je povídání o myslivosti, seznamovací hra, povídání o konkrétních druzích zvěře, praktické ukázky, ale i prověření znalostí, vzájemná reflexe v hodnocení, připraveny pracovní listy i odměny. Tento velmi účinný a zajímavý program připravila ing. S. Holubová, v praxi ověřený a pouţitelný nejen v místech informačních středisek, ale i pro všechny, kteří přednáškovou činnost s herní náplní ve školách provádějí 2. Vycházková a exkurzní činnost myslivecká odpoledne (děti spíše zajímají nepravidelná setkání s myslivci, neţ pravidelná a soustavná činnost např. v mysliveckých krouţcích) Prakticky lze vyuţít: - vycházky do okolní přírody spojené s ukázkami z myslivecké činnosti a spojené s absolvováním praktického úkolu (záţitkové a poznávací činnosti, dovednostní soutěţe, hry apod.) - podílet se ve spolupráci s dalšími organizacemi na pořádání: Den dětí, Den ptactva, Den země, soutěţe a burzy, atd. - ukázky práce psů v poli, v lese a ve vodě, střelecké disciplíny základní dovednosti práce se zbraní, bezpečnost, osvojování návyků při střelbě ze vzduchovky, sokolnické práce ukázky dravců, lukostřelba, myslivecké tradice, lovecká hudba, péče o zvěř apod. (2 5 hodin nebo celodenní) - odborné exkurze do myslivecky, geograficky a ekologicky zajímavých míst v oblasti obornictví, baţantnictví, odchovy vodního ptactva, stanice handi. ţivočichů, zoo koutky a zoologické zahrady, muzea, krajinářsky zajímavé komplexy apod. - návštěva tématicky zaměřených mysliveckých akcí svody loveckých psů, zkoušky z výkonu a kynologické výstavy, střelecké akce, myslivecké dny, myslivecké slavnosti a výstavy, svatohubertské mše, hubertské jízdy 3. Víkendové pobyty v přírodě Lze je praktikovat, aţ v době, kdy uţ budou mít děti širší povědomí o činnosti myslivců a bude předpoklad, ţe se této akce zúčastní. - pobyty na mysliveckých chatách, ve stanových a chatových základnách, v rekreačních střediscích s přespáním a táborákem, věnované myslivecké činnosti, besedám, k sociálním hrám a dalším záţitkovým aktivitám - při uspořádání takovéto akce je jiţ třeba mít na mysli: technické zázemí, hygienické poţadavky, odbornou způsobilost organizátorů, zdravotní péči apod. 4. Myslivecké tábory Budeme-li vycházet ze současné situace postavení jména myslivosti a ţivotního stylu mládeţe, myslivecké tábory jsou třešničkou na dortu a výsledkem dlouhodobé práce s mládeţí. Pro myslivecké tábory navrhujeme: - programové pobyty zaměřené na myslivost a ochranu přírody, s besedami, soutěţemi, hrami a relaxací v přírodě - důraz na: vzdělání vedoucích dle právních norem, zajímavost a akčnost programu, technické zázemí, hygienické poţadavky, zdravotní péči a stravování, odměnu za výchovnou a vzdělávací činnost 5. Zájmové krouţky V rámci aktivit podpory zájmových krouţků, bude podpora směřována nejen Krouţkům mladých přátel myslivosti a ochrany přírody (KMPMOP), ale je téţ potřebné navázat vzájemně výhodnou spolupráci s přírodovědnými a ekologickými krouţky - různé formy působnosti stálý, dojíţděcí - Zápisník, vodítko celoročního působení (dále zlepšovat a rozpracovávat dle nových zkušeností a poznatků vedoucích a nových trendů práce s mládeţí) - vzájemná reflexe vedoucích ostatních krouţků přes internet, výměna názorů, nápadů

3 6. Myslivecká celostátní soutěţ pro děti a mládeţ Zlatá srnčí trofej ČMMJ dokázala 40 let kaţdoročně tuto soutěţ uspořádat. Je potřeba neusnout na vavřínech a dále tuto aktivitu udrţovat, či vylepšovat, tak aby drţela krok se současnými nabídkami letních táborů. - propozice soutěţe, jsou zpracovány a publikovány (např. web ČMMJ) - modelová kola soutěţe, jsou zpracovány a publikovány (-//-) - Zápisník, zpracován, připravují se další činnosti a úkoly do rozšířenějšího vydání - vyuţití medií pro propagaci této jedinečné soutěţe jiţ 40 let trvající, aby se dostala do podvědomí celé veřejnosti 7. Druţiny mladých myslivců Propozice, realizace jsou jiţ zpracovány ing. Svatavou Holubovou. 8. Internetové stránky Webové stránky jsou v dnešní době běţnou záleţitostí. Většina ekologických organizací má stránky určené přímo dětem. Stránky se budou prolínat de facto do všech předchozích bodů. Pokud chce ČMMJ aktivně pracovat s mládeţí, internetové stránky jsou samozřejmou součástí této práce. Stránky by měly slouţit také jako prostor pro výměnu informací, zkušeností, materiálů apod všem zájemcům. Například jako privátní zaheslovaná sekce. - Webové stránky budou fungovat na společné databázi webů ČMMJ, o.s. a Myslivosti - Technické zázemí zařídí firma Sprinx Systems, a.s. - Design stránek: jednoduchý, líbivý, syté přírodní barvy, dětský maskot průvodce stránkami (např. srnec?) - Náplň webových stránek zajistí odborné oddělení ČMMJ + speciální skupina při KPK (Holubová, Obrdová, Smutný) a další (Vaníčkovi, Kasina ), zkušenosti získané na semináři nápadů. Návrh obsahu: - Úvod a zdůvodnění práce s mládeţí (statický) - Vysvětlení pojmu myslivost a jejího významu (statický) - Základní seznámení se zkušebními okruhy myslivosti (statický) - Kalendář soutěţí a dětských akcí - Kvízy, poznávačky, soutěţe, poučné kreslené seriály (komiks), on-line testy - Diskuzní prostor (fórum, chat?) - ZST historie, současnost, návody na modelová kola ( ), informace o LDT a NF - Videa, fotogalerie - Zápisník + tématické okruhy týkající se nejen zápisníku - Samostatně oddělená větev pro vedoucí, rodiče a všeobecně dospělé, kteří pracují nebo by chtěli pracovat s mládeţí - Online zápisníky pro zaregistrované skupiny Mladých myslivců a ochránců přírody, vlastní realizační prostor - Adresáře krouţků, institucí - Nabídka titulů pro děti Stránky budou také obsahovat metodický návod a ukázkové hodiny pro myslivce docházející a přednášející na školách (rozdělení 1., 2. stupeň, popřípadě SŠ), stejně tak jako materiály, které můţe Myslivost a ČMMJ poskytnout pro činnost s dětmi (zdarma či za úhradu e-shop). Jedním z dobrých kroků kupředu je také spolupráce s ostatními organizacemi pracující na bázi ochrany přírody, ekologie a enviromentálního vzdělávání. Propojení, nebo alespoň vloţené odkazy na příbuzné weby a spolupráce při soutěţích je tím moţnost oslovit i nemyslivecké děti a mládeţ. Cenová kalkulace je odhadnuta na částku ,- NÁVRHY A MOŢNOSTI MYSLIVECKÝCH AKTIVIT VE VZTAHU K MLÁDEŢI v rámci struktury ČMMJ a CO JE POTŘEBA PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ KONCEPCE NYNÍ UDĚLAT? Spolupráce a vyuţití materiálů ostatních organizací, spolků a sdruţení Ekologické organizace a lesní pedagogika nabízí samozřejmě celou škálu zajímavých programů, na kterých by mohla ČMMJ spolupracovat. Zde jsou uvedeny pro představu pouze některé. ČMMJ by měla na trhu environmentálního vzdělávání mládeţe najít volnou niku, která by se mohla vyplnit mysliveckou pedagogikou, ne konkurovat programům ekologických organizací a lesní pedagogiky. a) Lesní pedagogika je nejblíţe pro myslivecké vyuţití - propojení s mysliveckou tématikou, případné dopracování myslivecké přílohy (ing. A. Bučková SLŠ Hranice) V jednání je

4 spolupráce Ústavu ochrany lesů a myslivosti na LDF MZLU Brno ze SLŠ Hranice na volitelném předmětu o lesní/myslivecké pedagogice a další spolupráci. (P. Smutný) b) Jdeme na to od lesa sloţka metodických materiálů NP Šumava c) Lesní čarování tištěné několika dílné materiály Rezekvítek Brno d) Ekologické programy, ČSOP a další moţnost získání společných dotací na vybrané aktivity e) Naučné stezky, semináře apod. (př. Pomáháme krajině IV. Lesnictví a myslivost, projekt Ţivotního prostředí a ČSOP Benešov pro SŠ a VŠ, kdy se objasnila studentům podstata myslivosti, ochrany a péče o zvěř, zvyky a tradice) f) Spolupráce s kynologickou a střeleckou komisí na projektech pro děti, při prezentacích mládeţe na výstavách a střeleckých soutěţích g) Staré myslivecké, historické filmy přetočit a upravit na videokazety, DVD nosiče Vypracování metodik propracovaného systému práce s mládeţí V této koncepci byl jiţ výše popsán posloupný systém práce s mládeţí. Pro jednotlivé body je třeba vypracovat metodiky návody, jak danou aktivitu správně zvládnout, uvést seznamy pomůcek apod. Zjednodušeně ucelený návod pro veškeré aktivity systému práce s mládeţí. Navrţena je pomůcka v podobě DVD s manuálem. Prostřednictvím struktury ČMMJ by toto DVD bylo k dispozici všem zájemcům. DVD by mělo být základní pomůckou, kaţdý přednášející by si vhodně doplnil dalšími svými materiály. Aby DVD bylo precizně zpracováno a obsahovalo vše potřebné je třeba delšího časového horizontu, ale i diskuzí s odborníky. Zde jsou uvedeny nápady, které by na DVD neměli chybět: osnovy a moţnosti různých typů přednášek na základních školách (Autorsky ošetřené materiály: texty, obrázky, zvuky, videa), manuál na myslivecká odpoledne, besedy apod., další videa o zvěři a zvuky přírody, myslivecké písničky, poznávačka zvěře, přiřazování samec samice mládě, letní šat zimní šat, co je roh a co paroh, stopy zvěře, zvuky a hlasy zvěře, pobytová znamení, plemena psů, druhy dravců, druhy kachen, myslivecká zařízení, čím se krmí zvěř, kde ţije jaká zvěř, atd. Obsah DVD by mohl být umístěn ke staţení i na webových stránkách ČMMJ. Návrh systému vzdělávání pro zájemce o práci s mládeţí a veřejností Seminář nápadů: - dvoudenní seminář uspořádaný za účelem co nejrychlejšího soustředění nápadů, námětů, moţností a příkladů dotvoření této koncepce - seminář uspořádat jiţ na jaře roku pozvat všechny vedoucí krouţků, myslivce, kteří aktivně pracují s mládeţí a veřejností, jednatele/zástupce OMS, pedagogy, apod. - vyzvat všechny účastníky, aby přivezli konkrétní materiály, které pouţívají pro práci s mládeţí - zajistit zkušeného pedagoga, který by stručnou, jasnou a jednoduchou formou vysvětlil zásady jak vystupovat před dětmi, jak s nimi pracovat atd. - další přednášky na téma práce s mládeţí Jednodenní či víkendový seminář na téma: - seznámení s materiály, moţnostmi, hrami, předávání zkušeností 1x 2x v roce - vyhlásit pro širokou veřejnost nejen v časopise Myslivost, ale i v denním tisku - při výstavách by měl být k dispozici metodický materiál formou broţury s potřebnými informacemi První kroky! ZST - Fungující systém celostátní akce Zlatá srnčí trofej nechat v tuto chvíli běţet, vyuţít zkušeností vedoucích a těch, kteří za dlouhá léta soutěţí prošli. Vyuţít příleţitosti kulatého výročí soutěţe (léto 2010), kdy se sejdou všichni vedoucí a na tomto setkání otevřít diskusi o tom, jak zdokonalit podobu ZST na další roky, co je potřeba doplnit, zlepšit, změnit atd. Kontakt na školy, přednášky, besedy Vytvořit adresář spolupracujících škol a organizací. Pro manuál na DVD vytvořit: - osnovu jedné vyučovací hodiny na škole či školce (varianty předškolní děti, mladší děti, starší děti), přednáška ve třídě, moţnost pomůcek a audiovizuální techniky (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný)

5 - osnovu dvouhodinové prezentace na škole či školce (varianty předškolní děti, mladší děti, starší děti), kombinace přednáška ve třídě + krátká vycházka ven, moţnost pomůcek a audiovizuální techniky (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný) - osnovu dětského odpoledne (varianty pro všechny věkové kategorie náhodně došlých dětí předškolní děti, mladší děti, starší děti), modelový příklad dětského odpoledne pořádaného myslivci z mysliveckého sdruţení na hřišti nebo u lovecké chaty např. v rámci akce Červen měsíc myslivosti, spolupráce s řadovými myslivci nebo OMS, předpoklad akce venku s moţností prezentace psů, dravců, preparátů atd., nápady na hry, soutěţe a jiné aktivity (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný) Začít zatím tímto jednodušším, ponechat zatím stranou víkendové tábory, letní tábory, celoroční programy atd. (jsou také potřebné, ale vyţadují více práce a sloţitostí, mnoho nápadů vzejde z těch jednodušších výše popsaných). Pro začátek je potřeba soustředit síly a pozornost na první jednoduché tři osnovy, podle rychlosti a úspěchu lze plynule přejít na sloţitější. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÁ PODPORA KONCEPCE a) Materiály pro děti na rozdávání b) Materiály, pomůcky, moţnosti na podporu těch, kteří budou s dětmi pracovat Materiály pro děti na rozdávání Nyní jsou k dispozici: - Broţury Rok mladého myslivce, Zvěř očima mladého myslivce, Mladý myslivec poznává přírodu (vyjde leden 2010) ČMMJ + redakce - Obrázky p. Bézy na ČMMJ - Pexeso zvěře - redakce - Plakáty Srnčí, Jelení a Černá zvěř zbytek v redakci Myslivosti - Výukové tabule Scientia byly rozesílány před několika lety na všechny OMS, několik sad je ještě k dispozici v redakci Myslivosti, sady se dají kdykoliv dokoupit - Bonbóny, lízátka, balonky na ČMMJ Připravuje se: Samolepky 16 druhů zvěře + Pohlednice zvěře - 16 druhů zvěře Ivana Skálová, zajišťuje Kasina po projednání a schválení v KPK, termín dodání začátek roku 2010 Plakáty ve spolupráci a s podporou MZe zařídil p. Kasina po projednání a konzultací s Ing. Pondělíčkem (MZe). Byla slíbena finanční podpora. - Plakáty Zvěř kolem nás - Oboustranný tisk, 1. strana s popiskami, 2. strana bez popisků (vzor vydané plakáty ryb pro ČRS) - Plakát 1- lesní zvěř: jelen, divočák, daněk, muflon, liška, jezevec, kuna, veverka, tetřev, tetřívek, krkavec, sojka, datel, jestřáb, výr, puštík - Plakát 2 polní zvěř: srnčí, zajíc, baţant, koroptev, havran, straka, vrána, káně, moták, poštolka, čejka, kachna, husa Náměty co by se mohlo vydat, vyrobit, zajistit: (je třeba ale projednat nejen kdo a jak zajistí, ale i kde bude zdroj financí) - Nové pexeso vyuţití snímků ze stolního kalendáře po dohodě s redakcí - Skládačka harmonika téma zvěř, psi, stopy atd - Puzzle - Omalovánky zvěře nutno sehnat výtvarníka - Vystřihovánky - Labyrinty čím se ţiví atd. - Domino - Šablony zvířat - Rozvrhy hodin - Záloţky do knih - Placky na oděv - Myslivecké dětské karty - Myslivecké kvarteto - Plakáty zvěře podle jednotlivých druhů, podle skupin zvěře, plemena psů - Plakáty biotopů zvěře - Broţurky - podle jednotlivých druhů, podle skupin zvěře - Broţura rok v přírodě co se děje kaţdý měsíc, co dělají myslivci

6 - Dětský slovník myslivecké mluvy - Balonky, tuţky, propisky, gumy, razítka - Dětská kniha - Dětská encyklopedie myslivosti Je celá řada dalších námětů a nápadů, v redakci Myslivosti je soustředěn první soubor podobných věcí ze zahraničí či od jiných organizací, bylo by nanejvýš vhodné vytvořit jakousi databází či sbírku nápadů a možností. Je jasné, že nejde vše vydat a zajistit hned, jsou nápady náročnější i jednodušší Materiály, pomůcky, moţnosti na podporu těch, kteří budou s dětmi pracovat DVD s manuálem, viz. výše Zaheslovaná sekce na dětských webových stránkách, viz. výše NUTNO ZAČÍT JEDNAT A ZAJIŠŤOVAT: Pro tvorbu materiálů a pomůcek i pro web stránky: Aby koncepce nebylo moţné napadnout kvůli autorským právům, bude třeba začít vyjednávat s: - Výtvarníky obrázky, omalovánky, schémata atd. - Fotografy databáze snímků všech druhů zvěře, snímky samec, samice, mládě, myslivecká zařízení, druhy paroţí, - Autory a skladateli - myslivecké písničky - Tvůrci CD (DVD) s kvízy a testy pro děti - Softwarovou firmou na technické provedení DVD s manuály - Jednotlivé zájmové kluby při ČMMJ (obrazy, fotky, spisovatelé apod.) - Vytvořit nabídku moţných grantových nabídek

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká

FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY Autorka: Mgr. Pavlína Horká Brno, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2014 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2014 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

PŘÍRODNÍ ŠKOLA. Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO NIŢŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (základní vzdělávání)

PŘÍRODNÍ ŠKOLA. Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO NIŢŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (základní vzdělávání) PŘÍRODNÍ ŠKOLA C E S T A J A K O C Í L Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO NIŢŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA (základní vzdělávání) GYMNÁZIUM PŘÍRODNÍ ŠKOLA, O.P.S. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o.

Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o. Environmentální výchova ve výchovně vzdělávacím procesu GYMNÁZIA INTEGRA BRNO s. r. o. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY MGR. JANA NEŠPOROVÁ Brno 2012 0 OBSAH A. Dlouhodobé záměry Gymnázia INTEGRA BRNO s.r.o. v oblasti

Více

Stavebnictví pozemní stavitelství

Stavebnictví pozemní stavitelství Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 36-47-M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství Název a adresa školy: Střední odborná

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Mariana Fendrychová ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM NEJSME TU SAMI Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2013 Prohlášení Prohlašuji,

Více

PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ PRÁZDNINY PRO DĚTI VE VĚKU 9 AŢ 12 LET PROJECT OF SUMMER FOOTBALL HOLIDAY FOR CHILDREN AGED FROM NINE TO TWELVE

PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ PRÁZDNINY PRO DĚTI VE VĚKU 9 AŢ 12 LET PROJECT OF SUMMER FOOTBALL HOLIDAY FOR CHILDREN AGED FROM NINE TO TWELVE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management PROJEKT LETNÍ FOTBALOVÉ

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více