ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ"

Transkript

1 KONCEPCE PRÁCE S MLÁDEŢÍ program ČMMJ Zpracovala pracovní skupina KPK ČMMJ: Svatava Holubová, Jiří Kasina, Hana Obrdová, Petr Smutný, Jaroslav Vaníček. ÚVOD: Myslivost nemá příliš dobrý kredit v očích veřejnosti a při podrobnějším zkoumání můţeme s obavami pozorovat stále sílící trend naprostého nepochopení aţ odmítání myslivosti u mladších generací. Cílem koncepce práce s mládeţí je vytvoření modelu dlouhodobého a soustavného působení Českomoravské myslivecké jednoty na děti a mládeţ v prohlubování a upevňování jejich vztahu k přírodě a myslivosti. Tento otevřený dokument je základní kostrou, která má slouţit k diskuzi, jednotlivé body koncepce budou následně podrobně rozpracovány a lze je neustále zlepšovat, či aktualizovat. Koncepce vychází mimo jiné ze skutečnosti, ţe kaţdá mateřská, základní a střední škola v ČR zpracovává pro výuku tzv. Rámcové vzdělávací programy (RVP), které jsou odvozeny od Školního vzdělávacího programu (ŠVP). ŠVP ukládá školám v rámci výuky zajistit ţákům environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v rámci výukových programů. V současné době celá řada ekologických organizací, nabízí dětem nepřeberné mnoţství těchto EVVO výukových programů. Také lesníci pouţívají k propagaci činnosti tzv. Lesní pedagogiku, která zejména v posledních letech zaznamenala velkého rozmachu a velice kladného hodnocení veřejností. V dnešní době stále převaţuje poptávka nad nabídkou. Myslivci by tohoto faktu měli co nejdříve vyuţít. Mohla by vzniknout Myslivecká pedagogika jako doplněk jiţ fungující Lesní pedagogiky. Záměrem koncepce není vytvořit konkurenční nebo duplicitní projekt a koncepci, ale vhodně doplnit jiţ stávající a osvědčené programy lesní pedagogiky, či seriózních programů ekologických organizací. ČMMJ by neměla být konkurentem LČR nebo ekologických organizací, ale vítaným partnerem jejich programů a jejich rozšířením o specificky myslivecké pohledy. ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ V rámci struktury ČMMJ se koncepce zaměřuje na vyřešení problémů v komunikaci a podpoře vedoucích fungujících mysliveckých krouţků mladých přátel myslivosti, jednatelů a funkcionářů OMS, členů KPK a dalších členů ČMMJ se zájmem o propagaci myslivosti. Vně ČMMJ se koncepce snaţí o oslovení mládeţe se zájmem o přírodu a myslivost a jejich rodiče, na všechny zájemce o práci s mládeţí, na pracovníky DDM, na přírodovědné a ekologické sdruţení, na učitele všech typů škol, na studenty přírodovědných, pedagogických a lesnických fakult. Viz. dále. NÁVRHY A MOŢNOSTI MYSLIVECKÝCH AKTIVIT VE VZTAHU K MLÁDEŢI vně ČMMJ: V současné době myslivci s veřejností nepracují soustavně a úplně chybí ucelený systém práce s veřejností, či mládeţí, který je nejdůleţitějším faktorem při této činnosti. Systém práce s mládeţí bude tzv. kuchařkou, podle které lze účinně pracovat s mládeţí. Systém, aby správně fungoval, musí mít určitou posloupnost jednotlivých aktivit, které musí být dodrţovány, tak aby bylo dosaţeno kladného účinku. V této koncepci jsou nastíněny jednotlivé body s aktivitami a jsou řazeny dle posloupnosti, jak by měl ucelený systém práce s mládeţí správně fungovat. Posloupnost systému je podloţena i výsledky diplomové práce P. Smutného. 1. Krátkodobá přednášková činnost navázaní spolupráce se školami Děti nemají v dnešní době ponětí, co vše jim myslivci a myslivost můţe nabídnout, proto je důleţité se postupně začít prezentovat na základních školách a nabízet další moţnosti setkání se s myslivci dle tohoto modelu. Proto jsou přednášky na ZŠ, MŠ i SŠ a komunikace s nimi základním kamenem veškeré další činnosti. Navrhujeme: - krátkodobé tematické přednášky, vycházky do okolní přírody a exkurze do myslivecky zajímavých míst pro MŠ, ZŠ a SŠ - zajímavé přednáškové programy prezentace doplněné praktickými exponáty, besedami s odborníky z řad kynologů, sokolníků, střelců apod. Programy by měli naplňovat průřezová témata, kterými se školy řídí a měli by vycházet ze školních vzdělávacích programů (ŠVP).

2 - environmentální výchova ve školách, kdy samotní pedagogové oslovují myslivecká sdruţení, myslivce rodiče a hledají prostředky a formy k naplnění tématu Vztah člověka k přírodě (jiţ 2 roky se daří manţelům Vaníčkovým) - v místech, kde jsou informační střediska národních parků, které přímo působí ve školách s přednáškovou i praktickou činností, např. Národní park Podyjí s tématem Zvířata kolem nás, program, ve kterém je povídání o myslivosti, seznamovací hra, povídání o konkrétních druzích zvěře, praktické ukázky, ale i prověření znalostí, vzájemná reflexe v hodnocení, připraveny pracovní listy i odměny. Tento velmi účinný a zajímavý program připravila ing. S. Holubová, v praxi ověřený a pouţitelný nejen v místech informačních středisek, ale i pro všechny, kteří přednáškovou činnost s herní náplní ve školách provádějí 2. Vycházková a exkurzní činnost myslivecká odpoledne (děti spíše zajímají nepravidelná setkání s myslivci, neţ pravidelná a soustavná činnost např. v mysliveckých krouţcích) Prakticky lze vyuţít: - vycházky do okolní přírody spojené s ukázkami z myslivecké činnosti a spojené s absolvováním praktického úkolu (záţitkové a poznávací činnosti, dovednostní soutěţe, hry apod.) - podílet se ve spolupráci s dalšími organizacemi na pořádání: Den dětí, Den ptactva, Den země, soutěţe a burzy, atd. - ukázky práce psů v poli, v lese a ve vodě, střelecké disciplíny základní dovednosti práce se zbraní, bezpečnost, osvojování návyků při střelbě ze vzduchovky, sokolnické práce ukázky dravců, lukostřelba, myslivecké tradice, lovecká hudba, péče o zvěř apod. (2 5 hodin nebo celodenní) - odborné exkurze do myslivecky, geograficky a ekologicky zajímavých míst v oblasti obornictví, baţantnictví, odchovy vodního ptactva, stanice handi. ţivočichů, zoo koutky a zoologické zahrady, muzea, krajinářsky zajímavé komplexy apod. - návštěva tématicky zaměřených mysliveckých akcí svody loveckých psů, zkoušky z výkonu a kynologické výstavy, střelecké akce, myslivecké dny, myslivecké slavnosti a výstavy, svatohubertské mše, hubertské jízdy 3. Víkendové pobyty v přírodě Lze je praktikovat, aţ v době, kdy uţ budou mít děti širší povědomí o činnosti myslivců a bude předpoklad, ţe se této akce zúčastní. - pobyty na mysliveckých chatách, ve stanových a chatových základnách, v rekreačních střediscích s přespáním a táborákem, věnované myslivecké činnosti, besedám, k sociálním hrám a dalším záţitkovým aktivitám - při uspořádání takovéto akce je jiţ třeba mít na mysli: technické zázemí, hygienické poţadavky, odbornou způsobilost organizátorů, zdravotní péči apod. 4. Myslivecké tábory Budeme-li vycházet ze současné situace postavení jména myslivosti a ţivotního stylu mládeţe, myslivecké tábory jsou třešničkou na dortu a výsledkem dlouhodobé práce s mládeţí. Pro myslivecké tábory navrhujeme: - programové pobyty zaměřené na myslivost a ochranu přírody, s besedami, soutěţemi, hrami a relaxací v přírodě - důraz na: vzdělání vedoucích dle právních norem, zajímavost a akčnost programu, technické zázemí, hygienické poţadavky, zdravotní péči a stravování, odměnu za výchovnou a vzdělávací činnost 5. Zájmové krouţky V rámci aktivit podpory zájmových krouţků, bude podpora směřována nejen Krouţkům mladých přátel myslivosti a ochrany přírody (KMPMOP), ale je téţ potřebné navázat vzájemně výhodnou spolupráci s přírodovědnými a ekologickými krouţky - různé formy působnosti stálý, dojíţděcí - Zápisník, vodítko celoročního působení (dále zlepšovat a rozpracovávat dle nových zkušeností a poznatků vedoucích a nových trendů práce s mládeţí) - vzájemná reflexe vedoucích ostatních krouţků přes internet, výměna názorů, nápadů

3 6. Myslivecká celostátní soutěţ pro děti a mládeţ Zlatá srnčí trofej ČMMJ dokázala 40 let kaţdoročně tuto soutěţ uspořádat. Je potřeba neusnout na vavřínech a dále tuto aktivitu udrţovat, či vylepšovat, tak aby drţela krok se současnými nabídkami letních táborů. - propozice soutěţe, jsou zpracovány a publikovány (např. web ČMMJ) - modelová kola soutěţe, jsou zpracovány a publikovány (-//-) - Zápisník, zpracován, připravují se další činnosti a úkoly do rozšířenějšího vydání - vyuţití medií pro propagaci této jedinečné soutěţe jiţ 40 let trvající, aby se dostala do podvědomí celé veřejnosti 7. Druţiny mladých myslivců Propozice, realizace jsou jiţ zpracovány ing. Svatavou Holubovou. 8. Internetové stránky Webové stránky jsou v dnešní době běţnou záleţitostí. Většina ekologických organizací má stránky určené přímo dětem. Stránky se budou prolínat de facto do všech předchozích bodů. Pokud chce ČMMJ aktivně pracovat s mládeţí, internetové stránky jsou samozřejmou součástí této práce. Stránky by měly slouţit také jako prostor pro výměnu informací, zkušeností, materiálů apod všem zájemcům. Například jako privátní zaheslovaná sekce. - Webové stránky budou fungovat na společné databázi webů ČMMJ, o.s. a Myslivosti - Technické zázemí zařídí firma Sprinx Systems, a.s. - Design stránek: jednoduchý, líbivý, syté přírodní barvy, dětský maskot průvodce stránkami (např. srnec?) - Náplň webových stránek zajistí odborné oddělení ČMMJ + speciální skupina při KPK (Holubová, Obrdová, Smutný) a další (Vaníčkovi, Kasina ), zkušenosti získané na semináři nápadů. Návrh obsahu: - Úvod a zdůvodnění práce s mládeţí (statický) - Vysvětlení pojmu myslivost a jejího významu (statický) - Základní seznámení se zkušebními okruhy myslivosti (statický) - Kalendář soutěţí a dětských akcí - Kvízy, poznávačky, soutěţe, poučné kreslené seriály (komiks), on-line testy - Diskuzní prostor (fórum, chat?) - ZST historie, současnost, návody na modelová kola ( ), informace o LDT a NF - Videa, fotogalerie - Zápisník + tématické okruhy týkající se nejen zápisníku - Samostatně oddělená větev pro vedoucí, rodiče a všeobecně dospělé, kteří pracují nebo by chtěli pracovat s mládeţí - Online zápisníky pro zaregistrované skupiny Mladých myslivců a ochránců přírody, vlastní realizační prostor - Adresáře krouţků, institucí - Nabídka titulů pro děti Stránky budou také obsahovat metodický návod a ukázkové hodiny pro myslivce docházející a přednášející na školách (rozdělení 1., 2. stupeň, popřípadě SŠ), stejně tak jako materiály, které můţe Myslivost a ČMMJ poskytnout pro činnost s dětmi (zdarma či za úhradu e-shop). Jedním z dobrých kroků kupředu je také spolupráce s ostatními organizacemi pracující na bázi ochrany přírody, ekologie a enviromentálního vzdělávání. Propojení, nebo alespoň vloţené odkazy na příbuzné weby a spolupráce při soutěţích je tím moţnost oslovit i nemyslivecké děti a mládeţ. Cenová kalkulace je odhadnuta na částku ,- NÁVRHY A MOŢNOSTI MYSLIVECKÝCH AKTIVIT VE VZTAHU K MLÁDEŢI v rámci struktury ČMMJ a CO JE POTŘEBA PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ KONCEPCE NYNÍ UDĚLAT? Spolupráce a vyuţití materiálů ostatních organizací, spolků a sdruţení Ekologické organizace a lesní pedagogika nabízí samozřejmě celou škálu zajímavých programů, na kterých by mohla ČMMJ spolupracovat. Zde jsou uvedeny pro představu pouze některé. ČMMJ by měla na trhu environmentálního vzdělávání mládeţe najít volnou niku, která by se mohla vyplnit mysliveckou pedagogikou, ne konkurovat programům ekologických organizací a lesní pedagogiky. a) Lesní pedagogika je nejblíţe pro myslivecké vyuţití - propojení s mysliveckou tématikou, případné dopracování myslivecké přílohy (ing. A. Bučková SLŠ Hranice) V jednání je

4 spolupráce Ústavu ochrany lesů a myslivosti na LDF MZLU Brno ze SLŠ Hranice na volitelném předmětu o lesní/myslivecké pedagogice a další spolupráci. (P. Smutný) b) Jdeme na to od lesa sloţka metodických materiálů NP Šumava c) Lesní čarování tištěné několika dílné materiály Rezekvítek Brno d) Ekologické programy, ČSOP a další moţnost získání společných dotací na vybrané aktivity e) Naučné stezky, semináře apod. (př. Pomáháme krajině IV. Lesnictví a myslivost, projekt Ţivotního prostředí a ČSOP Benešov pro SŠ a VŠ, kdy se objasnila studentům podstata myslivosti, ochrany a péče o zvěř, zvyky a tradice) f) Spolupráce s kynologickou a střeleckou komisí na projektech pro děti, při prezentacích mládeţe na výstavách a střeleckých soutěţích g) Staré myslivecké, historické filmy přetočit a upravit na videokazety, DVD nosiče Vypracování metodik propracovaného systému práce s mládeţí V této koncepci byl jiţ výše popsán posloupný systém práce s mládeţí. Pro jednotlivé body je třeba vypracovat metodiky návody, jak danou aktivitu správně zvládnout, uvést seznamy pomůcek apod. Zjednodušeně ucelený návod pro veškeré aktivity systému práce s mládeţí. Navrţena je pomůcka v podobě DVD s manuálem. Prostřednictvím struktury ČMMJ by toto DVD bylo k dispozici všem zájemcům. DVD by mělo být základní pomůckou, kaţdý přednášející by si vhodně doplnil dalšími svými materiály. Aby DVD bylo precizně zpracováno a obsahovalo vše potřebné je třeba delšího časového horizontu, ale i diskuzí s odborníky. Zde jsou uvedeny nápady, které by na DVD neměli chybět: osnovy a moţnosti různých typů přednášek na základních školách (Autorsky ošetřené materiály: texty, obrázky, zvuky, videa), manuál na myslivecká odpoledne, besedy apod., další videa o zvěři a zvuky přírody, myslivecké písničky, poznávačka zvěře, přiřazování samec samice mládě, letní šat zimní šat, co je roh a co paroh, stopy zvěře, zvuky a hlasy zvěře, pobytová znamení, plemena psů, druhy dravců, druhy kachen, myslivecká zařízení, čím se krmí zvěř, kde ţije jaká zvěř, atd. Obsah DVD by mohl být umístěn ke staţení i na webových stránkách ČMMJ. Návrh systému vzdělávání pro zájemce o práci s mládeţí a veřejností Seminář nápadů: - dvoudenní seminář uspořádaný za účelem co nejrychlejšího soustředění nápadů, námětů, moţností a příkladů dotvoření této koncepce - seminář uspořádat jiţ na jaře roku pozvat všechny vedoucí krouţků, myslivce, kteří aktivně pracují s mládeţí a veřejností, jednatele/zástupce OMS, pedagogy, apod. - vyzvat všechny účastníky, aby přivezli konkrétní materiály, které pouţívají pro práci s mládeţí - zajistit zkušeného pedagoga, který by stručnou, jasnou a jednoduchou formou vysvětlil zásady jak vystupovat před dětmi, jak s nimi pracovat atd. - další přednášky na téma práce s mládeţí Jednodenní či víkendový seminář na téma: - seznámení s materiály, moţnostmi, hrami, předávání zkušeností 1x 2x v roce - vyhlásit pro širokou veřejnost nejen v časopise Myslivost, ale i v denním tisku - při výstavách by měl být k dispozici metodický materiál formou broţury s potřebnými informacemi První kroky! ZST - Fungující systém celostátní akce Zlatá srnčí trofej nechat v tuto chvíli běţet, vyuţít zkušeností vedoucích a těch, kteří za dlouhá léta soutěţí prošli. Vyuţít příleţitosti kulatého výročí soutěţe (léto 2010), kdy se sejdou všichni vedoucí a na tomto setkání otevřít diskusi o tom, jak zdokonalit podobu ZST na další roky, co je potřeba doplnit, zlepšit, změnit atd. Kontakt na školy, přednášky, besedy Vytvořit adresář spolupracujících škol a organizací. Pro manuál na DVD vytvořit: - osnovu jedné vyučovací hodiny na škole či školce (varianty předškolní děti, mladší děti, starší děti), přednáška ve třídě, moţnost pomůcek a audiovizuální techniky (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný)

5 - osnovu dvouhodinové prezentace na škole či školce (varianty předškolní děti, mladší děti, starší děti), kombinace přednáška ve třídě + krátká vycházka ven, moţnost pomůcek a audiovizuální techniky (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný) - osnovu dětského odpoledne (varianty pro všechny věkové kategorie náhodně došlých dětí předškolní děti, mladší děti, starší děti), modelový příklad dětského odpoledne pořádaného myslivci z mysliveckého sdruţení na hřišti nebo u lovecké chaty např. v rámci akce Červen měsíc myslivosti, spolupráce s řadovými myslivci nebo OMS, předpoklad akce venku s moţností prezentace psů, dravců, preparátů atd., nápady na hry, soutěţe a jiné aktivity (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný) Začít zatím tímto jednodušším, ponechat zatím stranou víkendové tábory, letní tábory, celoroční programy atd. (jsou také potřebné, ale vyţadují více práce a sloţitostí, mnoho nápadů vzejde z těch jednodušších výše popsaných). Pro začátek je potřeba soustředit síly a pozornost na první jednoduché tři osnovy, podle rychlosti a úspěchu lze plynule přejít na sloţitější. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÁ PODPORA KONCEPCE a) Materiály pro děti na rozdávání b) Materiály, pomůcky, moţnosti na podporu těch, kteří budou s dětmi pracovat Materiály pro děti na rozdávání Nyní jsou k dispozici: - Broţury Rok mladého myslivce, Zvěř očima mladého myslivce, Mladý myslivec poznává přírodu (vyjde leden 2010) ČMMJ + redakce - Obrázky p. Bézy na ČMMJ - Pexeso zvěře - redakce - Plakáty Srnčí, Jelení a Černá zvěř zbytek v redakci Myslivosti - Výukové tabule Scientia byly rozesílány před několika lety na všechny OMS, několik sad je ještě k dispozici v redakci Myslivosti, sady se dají kdykoliv dokoupit - Bonbóny, lízátka, balonky na ČMMJ Připravuje se: Samolepky 16 druhů zvěře + Pohlednice zvěře - 16 druhů zvěře Ivana Skálová, zajišťuje Kasina po projednání a schválení v KPK, termín dodání začátek roku 2010 Plakáty ve spolupráci a s podporou MZe zařídil p. Kasina po projednání a konzultací s Ing. Pondělíčkem (MZe). Byla slíbena finanční podpora. - Plakáty Zvěř kolem nás - Oboustranný tisk, 1. strana s popiskami, 2. strana bez popisků (vzor vydané plakáty ryb pro ČRS) - Plakát 1- lesní zvěř: jelen, divočák, daněk, muflon, liška, jezevec, kuna, veverka, tetřev, tetřívek, krkavec, sojka, datel, jestřáb, výr, puštík - Plakát 2 polní zvěř: srnčí, zajíc, baţant, koroptev, havran, straka, vrána, káně, moták, poštolka, čejka, kachna, husa Náměty co by se mohlo vydat, vyrobit, zajistit: (je třeba ale projednat nejen kdo a jak zajistí, ale i kde bude zdroj financí) - Nové pexeso vyuţití snímků ze stolního kalendáře po dohodě s redakcí - Skládačka harmonika téma zvěř, psi, stopy atd - Puzzle - Omalovánky zvěře nutno sehnat výtvarníka - Vystřihovánky - Labyrinty čím se ţiví atd. - Domino - Šablony zvířat - Rozvrhy hodin - Záloţky do knih - Placky na oděv - Myslivecké dětské karty - Myslivecké kvarteto - Plakáty zvěře podle jednotlivých druhů, podle skupin zvěře, plemena psů - Plakáty biotopů zvěře - Broţurky - podle jednotlivých druhů, podle skupin zvěře - Broţura rok v přírodě co se děje kaţdý měsíc, co dělají myslivci

6 - Dětský slovník myslivecké mluvy - Balonky, tuţky, propisky, gumy, razítka - Dětská kniha - Dětská encyklopedie myslivosti Je celá řada dalších námětů a nápadů, v redakci Myslivosti je soustředěn první soubor podobných věcí ze zahraničí či od jiných organizací, bylo by nanejvýš vhodné vytvořit jakousi databází či sbírku nápadů a možností. Je jasné, že nejde vše vydat a zajistit hned, jsou nápady náročnější i jednodušší Materiály, pomůcky, moţnosti na podporu těch, kteří budou s dětmi pracovat DVD s manuálem, viz. výše Zaheslovaná sekce na dětských webových stránkách, viz. výše NUTNO ZAČÍT JEDNAT A ZAJIŠŤOVAT: Pro tvorbu materiálů a pomůcek i pro web stránky: Aby koncepce nebylo moţné napadnout kvůli autorským právům, bude třeba začít vyjednávat s: - Výtvarníky obrázky, omalovánky, schémata atd. - Fotografy databáze snímků všech druhů zvěře, snímky samec, samice, mládě, myslivecká zařízení, druhy paroţí, - Autory a skladateli - myslivecké písničky - Tvůrci CD (DVD) s kvízy a testy pro děti - Softwarovou firmou na technické provedení DVD s manuály - Jednotlivé zájmové kluby při ČMMJ (obrazy, fotky, spisovatelé apod.) - Vytvořit nabídku moţných grantových nabídek

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Konference lesnípedagogiky 26.4. 2007 Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Historie lesnípedagogiky v ČR LP -není vlegislativě -je v Akčním plánu EU pro lesy -v připravovaném NLP v ČR od:

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Základní škola Hradec nad Moravicí-Žimrovice okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období

Základní škola Hradec nad Moravicí-Žimrovice okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období 2010-2012 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Článek 1 Úvodní ustanovení Školní program EVVO Základní školy Hradec nad Moravicí Ţimrovice (dále jen program

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ Základní cíl: zvýšení ekologického vědomí ţáků Hlavní úkoly a opatření: 1. Předávání znalostí a dovedností

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity. Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ

Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity. Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ SKUPINA ČEZ SE PŘEDSTAVUJE akciová společnost ČEZ byla zaloţena v roce 1992, hlavním akcionářem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

enosti enosti s lesn enosti enosti pedagogikou pedagogikou na pedagogikou ce Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc

enosti enosti s lesn enosti enosti pedagogikou pedagogikou na pedagogikou ce Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Zku Zku Zku Zku Zku Zku Zku Zkušenosti enosti enosti enosti enosti enosti enosti enosti s lesn lesn lesn lesn lesn lesn lesn lesní pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC Seminář pro zájemce o výuku češtiny pro děti v zahraničí Praha, DZS, 28. 8. 2012 Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně ČŠBH, o.s. www.csbh.cz Výuka v zahraničí: zájmová vs. školní

Více

Katalog. mysliveckých produktů

Katalog. mysliveckých produktů Katalog mysliveckých produktů Seznam produktů Formát Cena Strana ks s 9% DPH PUBLIKACE 98. Pracovní kniha mysliveckých tradic x 45 cm 800,- 4-5 99. Myslivecké tradice v praxi - rozšířené a doplněné 4.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

NOVÉ CESTY V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ V SASKU A ČECHÁCH RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY. Aktivita: Programy

NOVÉ CESTY V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ V SASKU A ČECHÁCH RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY. Aktivita: Programy NOVÉ CESTY V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ V SASKU A ČECHÁCH RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Aktivita: Programy Trinacionální síť EVVO kontaktní kancelář Litvínov Schola Humanitas se stala kontaktním

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více