ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ"

Transkript

1 KONCEPCE PRÁCE S MLÁDEŢÍ program ČMMJ Zpracovala pracovní skupina KPK ČMMJ: Svatava Holubová, Jiří Kasina, Hana Obrdová, Petr Smutný, Jaroslav Vaníček. ÚVOD: Myslivost nemá příliš dobrý kredit v očích veřejnosti a při podrobnějším zkoumání můţeme s obavami pozorovat stále sílící trend naprostého nepochopení aţ odmítání myslivosti u mladších generací. Cílem koncepce práce s mládeţí je vytvoření modelu dlouhodobého a soustavného působení Českomoravské myslivecké jednoty na děti a mládeţ v prohlubování a upevňování jejich vztahu k přírodě a myslivosti. Tento otevřený dokument je základní kostrou, která má slouţit k diskuzi, jednotlivé body koncepce budou následně podrobně rozpracovány a lze je neustále zlepšovat, či aktualizovat. Koncepce vychází mimo jiné ze skutečnosti, ţe kaţdá mateřská, základní a střední škola v ČR zpracovává pro výuku tzv. Rámcové vzdělávací programy (RVP), které jsou odvozeny od Školního vzdělávacího programu (ŠVP). ŠVP ukládá školám v rámci výuky zajistit ţákům environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v rámci výukových programů. V současné době celá řada ekologických organizací, nabízí dětem nepřeberné mnoţství těchto EVVO výukových programů. Také lesníci pouţívají k propagaci činnosti tzv. Lesní pedagogiku, která zejména v posledních letech zaznamenala velkého rozmachu a velice kladného hodnocení veřejností. V dnešní době stále převaţuje poptávka nad nabídkou. Myslivci by tohoto faktu měli co nejdříve vyuţít. Mohla by vzniknout Myslivecká pedagogika jako doplněk jiţ fungující Lesní pedagogiky. Záměrem koncepce není vytvořit konkurenční nebo duplicitní projekt a koncepci, ale vhodně doplnit jiţ stávající a osvědčené programy lesní pedagogiky, či seriózních programů ekologických organizací. ČMMJ by neměla být konkurentem LČR nebo ekologických organizací, ale vítaným partnerem jejich programů a jejich rozšířením o specificky myslivecké pohledy. ZAMĚŘENÍ KONCEPCE: Koncepce je zaměřena na komunikaci v rámci struktury ČMMJ a směrem vně ČMMJ V rámci struktury ČMMJ se koncepce zaměřuje na vyřešení problémů v komunikaci a podpoře vedoucích fungujících mysliveckých krouţků mladých přátel myslivosti, jednatelů a funkcionářů OMS, členů KPK a dalších členů ČMMJ se zájmem o propagaci myslivosti. Vně ČMMJ se koncepce snaţí o oslovení mládeţe se zájmem o přírodu a myslivost a jejich rodiče, na všechny zájemce o práci s mládeţí, na pracovníky DDM, na přírodovědné a ekologické sdruţení, na učitele všech typů škol, na studenty přírodovědných, pedagogických a lesnických fakult. Viz. dále. NÁVRHY A MOŢNOSTI MYSLIVECKÝCH AKTIVIT VE VZTAHU K MLÁDEŢI vně ČMMJ: V současné době myslivci s veřejností nepracují soustavně a úplně chybí ucelený systém práce s veřejností, či mládeţí, který je nejdůleţitějším faktorem při této činnosti. Systém práce s mládeţí bude tzv. kuchařkou, podle které lze účinně pracovat s mládeţí. Systém, aby správně fungoval, musí mít určitou posloupnost jednotlivých aktivit, které musí být dodrţovány, tak aby bylo dosaţeno kladného účinku. V této koncepci jsou nastíněny jednotlivé body s aktivitami a jsou řazeny dle posloupnosti, jak by měl ucelený systém práce s mládeţí správně fungovat. Posloupnost systému je podloţena i výsledky diplomové práce P. Smutného. 1. Krátkodobá přednášková činnost navázaní spolupráce se školami Děti nemají v dnešní době ponětí, co vše jim myslivci a myslivost můţe nabídnout, proto je důleţité se postupně začít prezentovat na základních školách a nabízet další moţnosti setkání se s myslivci dle tohoto modelu. Proto jsou přednášky na ZŠ, MŠ i SŠ a komunikace s nimi základním kamenem veškeré další činnosti. Navrhujeme: - krátkodobé tematické přednášky, vycházky do okolní přírody a exkurze do myslivecky zajímavých míst pro MŠ, ZŠ a SŠ - zajímavé přednáškové programy prezentace doplněné praktickými exponáty, besedami s odborníky z řad kynologů, sokolníků, střelců apod. Programy by měli naplňovat průřezová témata, kterými se školy řídí a měli by vycházet ze školních vzdělávacích programů (ŠVP).

2 - environmentální výchova ve školách, kdy samotní pedagogové oslovují myslivecká sdruţení, myslivce rodiče a hledají prostředky a formy k naplnění tématu Vztah člověka k přírodě (jiţ 2 roky se daří manţelům Vaníčkovým) - v místech, kde jsou informační střediska národních parků, které přímo působí ve školách s přednáškovou i praktickou činností, např. Národní park Podyjí s tématem Zvířata kolem nás, program, ve kterém je povídání o myslivosti, seznamovací hra, povídání o konkrétních druzích zvěře, praktické ukázky, ale i prověření znalostí, vzájemná reflexe v hodnocení, připraveny pracovní listy i odměny. Tento velmi účinný a zajímavý program připravila ing. S. Holubová, v praxi ověřený a pouţitelný nejen v místech informačních středisek, ale i pro všechny, kteří přednáškovou činnost s herní náplní ve školách provádějí 2. Vycházková a exkurzní činnost myslivecká odpoledne (děti spíše zajímají nepravidelná setkání s myslivci, neţ pravidelná a soustavná činnost např. v mysliveckých krouţcích) Prakticky lze vyuţít: - vycházky do okolní přírody spojené s ukázkami z myslivecké činnosti a spojené s absolvováním praktického úkolu (záţitkové a poznávací činnosti, dovednostní soutěţe, hry apod.) - podílet se ve spolupráci s dalšími organizacemi na pořádání: Den dětí, Den ptactva, Den země, soutěţe a burzy, atd. - ukázky práce psů v poli, v lese a ve vodě, střelecké disciplíny základní dovednosti práce se zbraní, bezpečnost, osvojování návyků při střelbě ze vzduchovky, sokolnické práce ukázky dravců, lukostřelba, myslivecké tradice, lovecká hudba, péče o zvěř apod. (2 5 hodin nebo celodenní) - odborné exkurze do myslivecky, geograficky a ekologicky zajímavých míst v oblasti obornictví, baţantnictví, odchovy vodního ptactva, stanice handi. ţivočichů, zoo koutky a zoologické zahrady, muzea, krajinářsky zajímavé komplexy apod. - návštěva tématicky zaměřených mysliveckých akcí svody loveckých psů, zkoušky z výkonu a kynologické výstavy, střelecké akce, myslivecké dny, myslivecké slavnosti a výstavy, svatohubertské mše, hubertské jízdy 3. Víkendové pobyty v přírodě Lze je praktikovat, aţ v době, kdy uţ budou mít děti širší povědomí o činnosti myslivců a bude předpoklad, ţe se této akce zúčastní. - pobyty na mysliveckých chatách, ve stanových a chatových základnách, v rekreačních střediscích s přespáním a táborákem, věnované myslivecké činnosti, besedám, k sociálním hrám a dalším záţitkovým aktivitám - při uspořádání takovéto akce je jiţ třeba mít na mysli: technické zázemí, hygienické poţadavky, odbornou způsobilost organizátorů, zdravotní péči apod. 4. Myslivecké tábory Budeme-li vycházet ze současné situace postavení jména myslivosti a ţivotního stylu mládeţe, myslivecké tábory jsou třešničkou na dortu a výsledkem dlouhodobé práce s mládeţí. Pro myslivecké tábory navrhujeme: - programové pobyty zaměřené na myslivost a ochranu přírody, s besedami, soutěţemi, hrami a relaxací v přírodě - důraz na: vzdělání vedoucích dle právních norem, zajímavost a akčnost programu, technické zázemí, hygienické poţadavky, zdravotní péči a stravování, odměnu za výchovnou a vzdělávací činnost 5. Zájmové krouţky V rámci aktivit podpory zájmových krouţků, bude podpora směřována nejen Krouţkům mladých přátel myslivosti a ochrany přírody (KMPMOP), ale je téţ potřebné navázat vzájemně výhodnou spolupráci s přírodovědnými a ekologickými krouţky - různé formy působnosti stálý, dojíţděcí - Zápisník, vodítko celoročního působení (dále zlepšovat a rozpracovávat dle nových zkušeností a poznatků vedoucích a nových trendů práce s mládeţí) - vzájemná reflexe vedoucích ostatních krouţků přes internet, výměna názorů, nápadů

3 6. Myslivecká celostátní soutěţ pro děti a mládeţ Zlatá srnčí trofej ČMMJ dokázala 40 let kaţdoročně tuto soutěţ uspořádat. Je potřeba neusnout na vavřínech a dále tuto aktivitu udrţovat, či vylepšovat, tak aby drţela krok se současnými nabídkami letních táborů. - propozice soutěţe, jsou zpracovány a publikovány (např. web ČMMJ) - modelová kola soutěţe, jsou zpracovány a publikovány (-//-) - Zápisník, zpracován, připravují se další činnosti a úkoly do rozšířenějšího vydání - vyuţití medií pro propagaci této jedinečné soutěţe jiţ 40 let trvající, aby se dostala do podvědomí celé veřejnosti 7. Druţiny mladých myslivců Propozice, realizace jsou jiţ zpracovány ing. Svatavou Holubovou. 8. Internetové stránky Webové stránky jsou v dnešní době běţnou záleţitostí. Většina ekologických organizací má stránky určené přímo dětem. Stránky se budou prolínat de facto do všech předchozích bodů. Pokud chce ČMMJ aktivně pracovat s mládeţí, internetové stránky jsou samozřejmou součástí této práce. Stránky by měly slouţit také jako prostor pro výměnu informací, zkušeností, materiálů apod všem zájemcům. Například jako privátní zaheslovaná sekce. - Webové stránky budou fungovat na společné databázi webů ČMMJ, o.s. a Myslivosti - Technické zázemí zařídí firma Sprinx Systems, a.s. - Design stránek: jednoduchý, líbivý, syté přírodní barvy, dětský maskot průvodce stránkami (např. srnec?) - Náplň webových stránek zajistí odborné oddělení ČMMJ + speciální skupina při KPK (Holubová, Obrdová, Smutný) a další (Vaníčkovi, Kasina ), zkušenosti získané na semináři nápadů. Návrh obsahu: - Úvod a zdůvodnění práce s mládeţí (statický) - Vysvětlení pojmu myslivost a jejího významu (statický) - Základní seznámení se zkušebními okruhy myslivosti (statický) - Kalendář soutěţí a dětských akcí - Kvízy, poznávačky, soutěţe, poučné kreslené seriály (komiks), on-line testy - Diskuzní prostor (fórum, chat?) - ZST historie, současnost, návody na modelová kola ( ), informace o LDT a NF - Videa, fotogalerie - Zápisník + tématické okruhy týkající se nejen zápisníku - Samostatně oddělená větev pro vedoucí, rodiče a všeobecně dospělé, kteří pracují nebo by chtěli pracovat s mládeţí - Online zápisníky pro zaregistrované skupiny Mladých myslivců a ochránců přírody, vlastní realizační prostor - Adresáře krouţků, institucí - Nabídka titulů pro děti Stránky budou také obsahovat metodický návod a ukázkové hodiny pro myslivce docházející a přednášející na školách (rozdělení 1., 2. stupeň, popřípadě SŠ), stejně tak jako materiály, které můţe Myslivost a ČMMJ poskytnout pro činnost s dětmi (zdarma či za úhradu e-shop). Jedním z dobrých kroků kupředu je také spolupráce s ostatními organizacemi pracující na bázi ochrany přírody, ekologie a enviromentálního vzdělávání. Propojení, nebo alespoň vloţené odkazy na příbuzné weby a spolupráce při soutěţích je tím moţnost oslovit i nemyslivecké děti a mládeţ. Cenová kalkulace je odhadnuta na částku ,- NÁVRHY A MOŢNOSTI MYSLIVECKÝCH AKTIVIT VE VZTAHU K MLÁDEŢI v rámci struktury ČMMJ a CO JE POTŘEBA PRO NAPLNĚNÍ CÍLŮ KONCEPCE NYNÍ UDĚLAT? Spolupráce a vyuţití materiálů ostatních organizací, spolků a sdruţení Ekologické organizace a lesní pedagogika nabízí samozřejmě celou škálu zajímavých programů, na kterých by mohla ČMMJ spolupracovat. Zde jsou uvedeny pro představu pouze některé. ČMMJ by měla na trhu environmentálního vzdělávání mládeţe najít volnou niku, která by se mohla vyplnit mysliveckou pedagogikou, ne konkurovat programům ekologických organizací a lesní pedagogiky. a) Lesní pedagogika je nejblíţe pro myslivecké vyuţití - propojení s mysliveckou tématikou, případné dopracování myslivecké přílohy (ing. A. Bučková SLŠ Hranice) V jednání je

4 spolupráce Ústavu ochrany lesů a myslivosti na LDF MZLU Brno ze SLŠ Hranice na volitelném předmětu o lesní/myslivecké pedagogice a další spolupráci. (P. Smutný) b) Jdeme na to od lesa sloţka metodických materiálů NP Šumava c) Lesní čarování tištěné několika dílné materiály Rezekvítek Brno d) Ekologické programy, ČSOP a další moţnost získání společných dotací na vybrané aktivity e) Naučné stezky, semináře apod. (př. Pomáháme krajině IV. Lesnictví a myslivost, projekt Ţivotního prostředí a ČSOP Benešov pro SŠ a VŠ, kdy se objasnila studentům podstata myslivosti, ochrany a péče o zvěř, zvyky a tradice) f) Spolupráce s kynologickou a střeleckou komisí na projektech pro děti, při prezentacích mládeţe na výstavách a střeleckých soutěţích g) Staré myslivecké, historické filmy přetočit a upravit na videokazety, DVD nosiče Vypracování metodik propracovaného systému práce s mládeţí V této koncepci byl jiţ výše popsán posloupný systém práce s mládeţí. Pro jednotlivé body je třeba vypracovat metodiky návody, jak danou aktivitu správně zvládnout, uvést seznamy pomůcek apod. Zjednodušeně ucelený návod pro veškeré aktivity systému práce s mládeţí. Navrţena je pomůcka v podobě DVD s manuálem. Prostřednictvím struktury ČMMJ by toto DVD bylo k dispozici všem zájemcům. DVD by mělo být základní pomůckou, kaţdý přednášející by si vhodně doplnil dalšími svými materiály. Aby DVD bylo precizně zpracováno a obsahovalo vše potřebné je třeba delšího časového horizontu, ale i diskuzí s odborníky. Zde jsou uvedeny nápady, které by na DVD neměli chybět: osnovy a moţnosti různých typů přednášek na základních školách (Autorsky ošetřené materiály: texty, obrázky, zvuky, videa), manuál na myslivecká odpoledne, besedy apod., další videa o zvěři a zvuky přírody, myslivecké písničky, poznávačka zvěře, přiřazování samec samice mládě, letní šat zimní šat, co je roh a co paroh, stopy zvěře, zvuky a hlasy zvěře, pobytová znamení, plemena psů, druhy dravců, druhy kachen, myslivecká zařízení, čím se krmí zvěř, kde ţije jaká zvěř, atd. Obsah DVD by mohl být umístěn ke staţení i na webových stránkách ČMMJ. Návrh systému vzdělávání pro zájemce o práci s mládeţí a veřejností Seminář nápadů: - dvoudenní seminář uspořádaný za účelem co nejrychlejšího soustředění nápadů, námětů, moţností a příkladů dotvoření této koncepce - seminář uspořádat jiţ na jaře roku pozvat všechny vedoucí krouţků, myslivce, kteří aktivně pracují s mládeţí a veřejností, jednatele/zástupce OMS, pedagogy, apod. - vyzvat všechny účastníky, aby přivezli konkrétní materiály, které pouţívají pro práci s mládeţí - zajistit zkušeného pedagoga, který by stručnou, jasnou a jednoduchou formou vysvětlil zásady jak vystupovat před dětmi, jak s nimi pracovat atd. - další přednášky na téma práce s mládeţí Jednodenní či víkendový seminář na téma: - seznámení s materiály, moţnostmi, hrami, předávání zkušeností 1x 2x v roce - vyhlásit pro širokou veřejnost nejen v časopise Myslivost, ale i v denním tisku - při výstavách by měl být k dispozici metodický materiál formou broţury s potřebnými informacemi První kroky! ZST - Fungující systém celostátní akce Zlatá srnčí trofej nechat v tuto chvíli běţet, vyuţít zkušeností vedoucích a těch, kteří za dlouhá léta soutěţí prošli. Vyuţít příleţitosti kulatého výročí soutěţe (léto 2010), kdy se sejdou všichni vedoucí a na tomto setkání otevřít diskusi o tom, jak zdokonalit podobu ZST na další roky, co je potřeba doplnit, zlepšit, změnit atd. Kontakt na školy, přednášky, besedy Vytvořit adresář spolupracujících škol a organizací. Pro manuál na DVD vytvořit: - osnovu jedné vyučovací hodiny na škole či školce (varianty předškolní děti, mladší děti, starší děti), přednáška ve třídě, moţnost pomůcek a audiovizuální techniky (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný)

5 - osnovu dvouhodinové prezentace na škole či školce (varianty předškolní děti, mladší děti, starší děti), kombinace přednáška ve třídě + krátká vycházka ven, moţnost pomůcek a audiovizuální techniky (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný) - osnovu dětského odpoledne (varianty pro všechny věkové kategorie náhodně došlých dětí předškolní děti, mladší děti, starší děti), modelový příklad dětského odpoledne pořádaného myslivci z mysliveckého sdruţení na hřišti nebo u lovecké chaty např. v rámci akce Červen měsíc myslivosti, spolupráce s řadovými myslivci nebo OMS, předpoklad akce venku s moţností prezentace psů, dravců, preparátů atd., nápady na hry, soutěţe a jiné aktivity (Bude připravovat - Holubová, Vaníčkovi, Smutný) Začít zatím tímto jednodušším, ponechat zatím stranou víkendové tábory, letní tábory, celoroční programy atd. (jsou také potřebné, ale vyţadují více práce a sloţitostí, mnoho nápadů vzejde z těch jednodušších výše popsaných). Pro začátek je potřeba soustředit síly a pozornost na první jednoduché tři osnovy, podle rychlosti a úspěchu lze plynule přejít na sloţitější. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÁ PODPORA KONCEPCE a) Materiály pro děti na rozdávání b) Materiály, pomůcky, moţnosti na podporu těch, kteří budou s dětmi pracovat Materiály pro děti na rozdávání Nyní jsou k dispozici: - Broţury Rok mladého myslivce, Zvěř očima mladého myslivce, Mladý myslivec poznává přírodu (vyjde leden 2010) ČMMJ + redakce - Obrázky p. Bézy na ČMMJ - Pexeso zvěře - redakce - Plakáty Srnčí, Jelení a Černá zvěř zbytek v redakci Myslivosti - Výukové tabule Scientia byly rozesílány před několika lety na všechny OMS, několik sad je ještě k dispozici v redakci Myslivosti, sady se dají kdykoliv dokoupit - Bonbóny, lízátka, balonky na ČMMJ Připravuje se: Samolepky 16 druhů zvěře + Pohlednice zvěře - 16 druhů zvěře Ivana Skálová, zajišťuje Kasina po projednání a schválení v KPK, termín dodání začátek roku 2010 Plakáty ve spolupráci a s podporou MZe zařídil p. Kasina po projednání a konzultací s Ing. Pondělíčkem (MZe). Byla slíbena finanční podpora. - Plakáty Zvěř kolem nás - Oboustranný tisk, 1. strana s popiskami, 2. strana bez popisků (vzor vydané plakáty ryb pro ČRS) - Plakát 1- lesní zvěř: jelen, divočák, daněk, muflon, liška, jezevec, kuna, veverka, tetřev, tetřívek, krkavec, sojka, datel, jestřáb, výr, puštík - Plakát 2 polní zvěř: srnčí, zajíc, baţant, koroptev, havran, straka, vrána, káně, moták, poštolka, čejka, kachna, husa Náměty co by se mohlo vydat, vyrobit, zajistit: (je třeba ale projednat nejen kdo a jak zajistí, ale i kde bude zdroj financí) - Nové pexeso vyuţití snímků ze stolního kalendáře po dohodě s redakcí - Skládačka harmonika téma zvěř, psi, stopy atd - Puzzle - Omalovánky zvěře nutno sehnat výtvarníka - Vystřihovánky - Labyrinty čím se ţiví atd. - Domino - Šablony zvířat - Rozvrhy hodin - Záloţky do knih - Placky na oděv - Myslivecké dětské karty - Myslivecké kvarteto - Plakáty zvěře podle jednotlivých druhů, podle skupin zvěře, plemena psů - Plakáty biotopů zvěře - Broţurky - podle jednotlivých druhů, podle skupin zvěře - Broţura rok v přírodě co se děje kaţdý měsíc, co dělají myslivci

6 - Dětský slovník myslivecké mluvy - Balonky, tuţky, propisky, gumy, razítka - Dětská kniha - Dětská encyklopedie myslivosti Je celá řada dalších námětů a nápadů, v redakci Myslivosti je soustředěn první soubor podobných věcí ze zahraničí či od jiných organizací, bylo by nanejvýš vhodné vytvořit jakousi databází či sbírku nápadů a možností. Je jasné, že nejde vše vydat a zajistit hned, jsou nápady náročnější i jednodušší Materiály, pomůcky, moţnosti na podporu těch, kteří budou s dětmi pracovat DVD s manuálem, viz. výše Zaheslovaná sekce na dětských webových stránkách, viz. výše NUTNO ZAČÍT JEDNAT A ZAJIŠŤOVAT: Pro tvorbu materiálů a pomůcek i pro web stránky: Aby koncepce nebylo moţné napadnout kvůli autorským právům, bude třeba začít vyjednávat s: - Výtvarníky obrázky, omalovánky, schémata atd. - Fotografy databáze snímků všech druhů zvěře, snímky samec, samice, mládě, myslivecká zařízení, druhy paroţí, - Autory a skladateli - myslivecké písničky - Tvůrci CD (DVD) s kvízy a testy pro děti - Softwarovou firmou na technické provedení DVD s manuály - Jednotlivé zájmové kluby při ČMMJ (obrazy, fotky, spisovatelé apod.) - Vytvořit nabídku moţných grantových nabídek

Českomoravská myslivecká jednota

Českomoravská myslivecká jednota Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem, či klávesou F5) Milé dámy, vážení pánové, dostalo se Vám do rukou

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8.

č. Z ze dne u k l á d á 2.1. Radě MČ Praha zajistit realizaci bodu 1. tohoto usnesení Termín: 31.8. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-24-005-13 ze dne 18.6.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 - II.

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem)

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Správné odpovědi označte v tabulce O, špatné odpovědi označte v tabulce X. Zapište každou odpověď žáka na všechny otázky. 1. Jaké práce

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. III. skupina - Myslivecká zoologie Cíl Proces akreditace lektorů Sjednocení úrovně znalostí Vytvoření závazných okruhů Novinky a nové trendy (vydání nových

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Příspěvková organizace Libereckého kraje Vyhodnocení programu DEN ZEMĚ/ LESEM NELESEM 25. 4. 2013 Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 29-211 Zpracoval: Odbor ţivotního prostředí MMPr Přerov (XI/28) Schváleno: Usnesením Rady města Přerova

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

LESNÍ PEDAGOGIKA Jihlava

LESNÍ PEDAGOGIKA Jihlava LESNÍ PEDAGOGIKA 2012 6. 3. 2012 Jihlava Vše o lese najdeš v lese Co je lesní pedagogika: Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako přírodní učebnu vyuţívá přirozené prostředí lesa. Hlavním

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Konference lesnípedagogiky 26.4. 2007 Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Historie lesnípedagogiky v ČR LP -není vlegislativě -je v Akčním plánu EU pro lesy -v připravovaném NLP v ČR od:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Základní škola Hradec nad Moravicí-Žimrovice okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období

Základní škola Hradec nad Moravicí-Žimrovice okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období 2010-2012 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Článek 1 Úvodní ustanovení Školní program EVVO Základní školy Hradec nad Moravicí Ţimrovice (dále jen program

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 2/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 29.4.2016 na Bažantnici. Zasedání Myslivecké

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. I. skupina - Myslivecká osvěta

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. I. skupina - Myslivecká osvěta Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. I. skupina - Myslivecká osvěta Obecné poznámky Cíl Zprostředkovat uchazečům informace nezbytné pro správné vykonávání myslivecké praxe a základy obhajoby

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 2013/2014 ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. POLOLETÍ Základní cíl: zvýšení ekologického vědomí ţáků Hlavní úkoly a opatření: 1. Předávání znalostí a dovedností

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

LESNÍ PEDAGOGIKA

LESNÍ PEDAGOGIKA LESNÍ PEDAGOGIKA Vše o lese najdeš v lese 2 Co je lesní pedagogika a co nám umožňuje Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako přírodní učebnu využívá přirozené prostředí lesa. Dozvědět se o

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 3 ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV TKALCOVSKÉ MUZEUM POD JASANEM

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Katalog. mysliveckých produktů

Katalog. mysliveckých produktů Katalog mysliveckých produktů Seznam produktů Formát Cena Strana ks s 9% DPH PUBLIKACE 98. Pracovní kniha mysliveckých tradic x 45 cm 800,- 4-5 99. Myslivecké tradice v praxi - rozšířené a doplněné 4.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

NA SPRÁVNÉ CESTĚ. realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NA SPRÁVNÉ CESTĚ realizace projektu 1.3.2012 28.02.2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

enosti enosti s lesn enosti enosti pedagogikou pedagogikou na pedagogikou ce Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc

enosti enosti s lesn enosti enosti pedagogikou pedagogikou na pedagogikou ce Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Zku Zku Zku Zku Zku Zku Zku Zkušenosti enosti enosti enosti enosti enosti enosti enosti s lesn lesn lesn lesn lesn lesn lesn lesní pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou pedagogikou

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více