Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií"

Transkript

1 Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií Summary of the Recent Cannabis Use Situation in the Czech Republic from the Perspective of School and General Population Surveys Michal Miovský 1, Lenka Šťastná 2, Vladimír Řehan 3 1 Psychologický ústav Akademie věd ČR 2 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 3 Katedra psychologie FF UP Olomouc Souhrn Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejčastěji užívanou drogou v ČR. Pro validní popis a interpretaci rozsahu užívání této skupiny návykových látek je však nutné využít více různých epidemiologických indikátorů. Autoři sestavili přehled výsledků nejnovějších studií provedených v České republice v oblasti užívání konopných drog a zvláštní pozornost zde věnují trendu průběžného nárůstu zkušeností s těmito látkami. V dospělé populaci dosáhla celoživotní prevalence užívání konopných drog v r hodnoty 21,1 %. Zkušenost s užitím konopí v posledním roce udalo 10,9 % dospělé populace (tj. přibližně osob). Školní a celopopulační studie jsou součástí harmonizovaných pěti klíčových epidemiologických indikátorů, jejichž získávání a interpretace jsou metodicky řízeny Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v rámci sítě REITOX. Kromě popisu výsledků studií se autoři krátce kriticky zabývají významem indikátoru celoživotní prevalence v kontextu užívání konopných drog. Klíčová slova: konopné drogy, epidemiologické indikátory, užívání drog, školní a celopopulační studie. Summary After alcohol and tobacco, cannabis is the third most frequently used drug in the Czech Republic. However, it is necessary to apply a range of different epidemiological indicators in order to obtain a valid description and interpretation of the scope of use of this group of addictive substances. The authors compiled a summary of the results of recent studies conducted in the Czech Republic as far as the area of cannabis use is concerned, paying particular attention to the trend of a continuous increase in experience with these substances. In 2003 the life-time prevalence of cannabis use in the adult population reached 21.1 %. Experience with cannabis use in the last year was reported by 10.9 % of the adult population (i.e. approximately 740,000 people). The school and general population surveys are part of five key epidemiological indicators which are gathered and interpreted according to the methodological guidelines of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) within the REITOX network. In addition to describing the results of different studies, the authors provide a short critical review of the importance of the life-time prevalence indicator in the context of cannabis use. Key words: Cannabis, epidemiological indicators, drug use, school and general population surveys

2 Úvod Užívání konopných drog zaznamenalo v naší zemi v průběhu 90. let velmi výrazný nárůst. Po alkoholu a tabáku jsou dnes konopné drogy třetí nejčastěji užívanou skupinou návykových látek v populaci. Stále většího významu tak postupně nabyla nutnost mít k dispozici podrobný přehled o stavu jejich užívání a průběžný výzkum zdravotních a sociálních konsekvencí spojených s tímto fenoménem. Do jisté míry je tak paradoxní, že stav psychiatrického a psychologického výzkumu v naší zemi neodráží výše uvedené skutečnosti a celkový objem výzkumné činnosti je možné označit za nedostatečný. Výzkumný projekt CANLONG (GAČR č. 406/02/1449A) je zaměřen na výzkum psychosociálních faktorů spojených se zahájením a průběhem kariéry užívání konopných drog. Jeho součástí pak bylo také rozsáhlé mapování údajů 1 o tomto fenoménu (Miovský et al., 2004), jehož část je obsažena v článku, na který bude navazovat přehled epidemiologických indikátorů týkajících se žádostí o léčbu a dalších souvisejících oblastí. Přehled stavu užívání konopných drog v České republice v tomto i v navazujícím článku byl proveden prostřednictvím systému pěti harmonizovaných epidemiologických indikátorů, který je v České republice v plné míře zavedený od r Za implementaci a rozvoj tohoto sběrného systému dat je v zemích EU zodpovědné Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu. 2 Každá členská země EU včetně všech bývalých přistupujících a nyní nových členských zemí má své národní referenční pracoviště zodpovědné za získávání dat ve své zemi. V České republice je tímto referenčním pracovištěm Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) zřízené v r při Úřadu vlády ČR. Toto pracoviště připravuje každý rok výroční zprávu o stavu užívání návykových látek (Zábranský et al., 2002a; Mravčík et al., 2003). Jednotlivé indikátory a kritéria pro získávání a interpretaci dat popsal ve své publikaci Zábranský (2003). Pro tento článek jsme vybrali a zpracovali údaje z tzv. školních a celopopulačních studií. Ty v rámci uvedeného systému 5 klíčových epidemiologických indikátorů tvoří jednu samostatnou část. Ta je mj. důležitá především z prognostického hlediska, neboť dlouhodobé sledování trendových analýz poskytuje určitou bázi pro odhad dalšího vývoje užívání jednotlivých substancí a s tím spojených případných zdravotních, sociálních, právních nebo ekonomických rizik. Celopopulační studie Celopopulační studie jsou zaměřeny na dospělou populaci obvykle ve věkovém rozmezí let a jsou většinou prováděny formou dotazníkových průzkumů nebo za využití krátkého strukturovaného interview. Někdy se využívá též např. telefonního interview. V České republice se celopopulačními studiemi zabývají dvě instituce. První z nich, Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd, provedlo první šetření již v r Přehled výsledků jednotlivých šetření od r (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2001) odráží výše zmíněný rychlý nárůst obliby nelegálních drog u dospělé populace. Zatímco v r dosáhla celoživotní prevalence zkušenosti s nelegálními drogami v dospělé populaci hodnoty 5 %, v r byl tento údaj téměř trojnásobný (14 %). Strmost nárůstu celoživotní prevalence je zřejmá z obrázku č. 1. Celoživotní prevalence užití konopných drog v r činila 16 %, zkušenost s touto drogou během posledních 12 měsíců uvedlo 8 % respondentů (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2002). Relativně zajímavým ukazatelem je procento obyvatel, kterému byla někdy v životě nabídnuta nějaká droga. Například při šetření z r (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2001) se ukázalo, že v r došlo k nárůstu proti předchozím letům (kdy se tento ukazatel pohyboval stabilně okolo 20 %) o 7 % (na 27 %). Znamená to, že téměř třetině dospělého obyvatelstva naší země někdy někdo nabídl nelegální návykovou látku. V r % všech dotázaných uvedlo, že jim byla nabídnuta konopná droga (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2002). Samozřejmě nejvíce exponovanou věkovou skupinou je mládež ve věku let, kde k této situaci došlo v 65 %. Ti, kteří odpověděli, že jim nelegální droga někdy nabídnuta byla, při upřesňující

3 otázce na druh nabídnuté látky v 69 % uvedli, že se jednalo právě o konopnou drogu (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2001). Část otázek při těchto šetřeních se týká postojových škál. Jednou z pravidelně sledovaných oblastí je názor na to, zda by společnost měla uživatele nelegálních látek trestně stíhat. Při již citovaném šetření z r uvedlo 50 % dotázaných, že souhlasí s trestním postihem pravidelných konzumentů konopných drog (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2002). Meziročně je možné zaznamenat zřetelný pokles počtu osob zastávajících toto stanovisko (viz obr. 2). Například skupina občanů souhlasících s trestním postihem příležitostných konzumentů se v meziročním srovnání zmenšila o 7 % (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2001). Dalšími institucemi, které se v ČR věnují celopulačním studiím, jsou Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Psychiatrické centrum Praha (PCP). V roce 1996 realizovali jejich pracovníci (Sovinová et al., 1999) rozsáhlé celopopulační šetření. Díky této skutečnosti máme možnost porovnávat nezávisle na sobě výsledky obou sběrných systémů zajišťovaných jmenovanými institucemi. Při tomto srovnání je zřejmé, že výsledky průzkumů provedených SZÚ/PCP jsou v základních ukazatelích vyšší nežli výsledky studií CVVM, např. celoživotní prevalence užití jakékoli konopné drogy. Vzhledem k počtu respondentů (PCP v obou svých šetřeních mělo cca 2 2,5krát větší, velmi pečlivě sestavený výběrový soubor) a způsobu provedení terénního šetření se domníváme, že výsledky CVVM jsou mírně podhodnocené (vizu dále). V r realizovalo Psychiatrické centrum Praha mezinárodní studii GENACIS ( Gender, Alcohol and Culture: An International Study ). Výběrový soubor čítal 2526 osob (Psychiatrické centrum Praha, 2003a). Zkušenost s konopnou drogou (celoživotní prevalence) uvedlo 21,1 % dotázaných (tj. přibližně 1,7 milionu dospělých osob v ČR). Tabulka 1 pak zachycuje rozdíly mezi pohlavími. Vycházíme-li ze srovnání nárůstu celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami v průběhu 90. let, pak je zřejmé, že mezi lety 1993 a 2002 došlo ke vzrůstu hodnoty tohoto indikátoru z 5 % v r (CVVM) na současných 21,1 % (PCP). Obecně můžeme říci, že v oblasti hodnot indikátoru celoživotní prevalence jsme se ve druhé polovině 90. let dostali na srovnatelnou úroveň s průměrem zemí EU (EMCDDA: Annual Reports ). V tomto kontextu však považujeme za vhodné upozornit na fakt, že indikátor celoživotní prevalence není pravděpodobně tak významný, jak se v minulosti předpokládalo. Kriticky laděné diskuze o jeho praktickém významu se objevují od poloviny 90. let (Parker et al., 1995; Griffith et al., 1997). Z nich se prozatím ukazuje, že význam jediného indikátoru není zdaleka tak zásadní jako jejich vzájemný vztah (Miovský, Urbánek, 2002). Například právě v případě hodnoty celoživotní prevalence zkušenosti s jakoukoli nelegální drogou se zdá být velmi důležité sledovat také hodnotu prevalence zkušenosti s drogou v posledním roce, případně také v posledním měsíci. Tyto indikátory totiž více postihují skupiny osob, které užívají konopí s určitou pravidelností (na rozdíl od indikátoru celoživotní prevalence, kam spadá i ten, kdo si alespoň jedinkrát v životě konopnou drogu zkusil, ale vícekrát již tuto zkušenost neopakoval). Informačně cennější je proto vzájemné porovnání indikátorů. Mimo jiné je z něj zřetelně patrná disproporce mezi počtem osob, které si konopí někdy v životě zkusily, a osob, které je s určitou pravidelností užívají. V případě konopí je např. hodnota indikátoru prevalence zkušenosti s touto drogou v posledním roce 10,9 % respondentů (Psychiatrické centrum Praha, 2003a). V r a 2002 provedl ÚZIS Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace, jehož součástí byly také otázky týkající se užívání legálních a nelegálních drog. V r čítal výběrový soubor 2356 osob starších 15 let. Jednoznačně nejužívanějšími drogami byly marihuana a hašiš, které se podílely 81 % na celkovém užívání drog. S těmito drogami mělo zkušenost 6,5 % mužů a 3,7 % žen (ÚZIS, 2001). V r čítal výběrový soubor 2476 osob starších 15 let. Stejně jako v předchozím šetření, nejvíce

4 rozšířenými drogami byly marihuana a hašiš. Tyto drogy vyzkoušelo 5,6 % všech respondentů. Z nich pak 87,1 % udalo, že drogu užili v posledním roce (ÚZIS, 2003). Uvedený nízký počet zkušeností s konopnými drogami lze u této studie vysvětlit velkou variabilitou věku, způsobem sběru dat (jednalo se o rozhovor, kdy byly známy identifikační údaje o respondentovi jméno, bydliště), pozitivním zaměřením výzkumu na zdravý životní styl atd. Zejména v případě způsobu sběru (není zachována anonymita) se zřejmě jedná o zásadní zkreslení, neboť samozřejmě výroba (pěstování), distribuce (předání, prodej) a přechovávání této skupiny látek není legální. Školní studie Školní studie jsou podobně jako studie celopopulační mezioborovými výzkumnými studiemi zasahujícími sociologii, psychologii a epidemiologii a společně tvoří jednu ze zmíněných pěti skupin studií (její ustálený název je školní a celopopulační studie) (Miovský, 2002). Každý z participujících oborů se na výsledné podobě těchto studií podílí nezastupitelným způsobem a diskuze o tom, zda jsou tyto studie více epidemiologické, psychologické nebo sociologické není podstatné. Školní studie jsou ve srovnání se zbývajícími oblastmi v České republice nejsilněji zastoupenou skupinou. Zatímco u celopopulačních studií jsme měli možnost srovnávat ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, u školních studií máme k dispozici hned tři. Zřejmě nejvýznamnějším z nich je mezinárodní projekt ESPAD ( Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách ), který se zaměřuje na populaci šestnáctiletých středoškoláků. Česká republika je do tohoto projektu zapojena od počátku jeho existence, tj. od prvního šetření v r (Hibell et al., 1997). Časovou periodou jsou 4 roky a máme tak k dispozici výsledky také za roky 1995, 1999 a 2003 (Csémy et al., 2003a; Csémy et al., 2003b). Dalším projektem realizovaným v ČR na národní úrovni je studie MAD ( Mládež a drogy ), kterou realizuje Hygienická stanice hl. m. Prahy a v jejímž rámci byla u středoškoláků ve věku let provedena celkem tři dotazníková šetření v letech 1994, 1997 a 2000 (Disman et al., 1994; Polanecký et al., 2001a; Polanecký et al,, 2001b). Původní podoba studie z r se však výrazně změnila a v následujících dvou studiích z velké části využila metodiky citovaného projektu ESPAD. Posledním rozsáhlým projektem (realizátorem byl Psychologický ústav AV ČR) je výzkumná studie NEAD ( Nealkoholové Drogy ) provedená na věkové skupině středoškoláků ve věku let v letech 1996, 1998 a 2000 (Miovský, 1997; Miovský, Urbánek, 1999; Miovský, Urbánek, 2001). Ta se od obou předchozích liší především tím, že byla původně navržena jako malá regionální studie a teprve v průběhu doby byla prováděna ve více regionech (bývalých okresech) a díky zájmu těchto okresů se podařilo provést velmi zajímavé porovnání moravských a východočeských okresů. V r bylo publikováno srovnání trendových řad z výsledků školních studií provedené v rámci projektu PAD ( Projekt analýzy dopadů nové drogové legislativy v ČR ), který byl první evaluační studií svého druhu v této oblasti ve střední Evropě (Zábranský, 2001; Zábranský et al., 2002b). V rámci této sekundární analýzy (Mravčík, Zábranský, 2002) byly vzájemně srovnány výsledky studií ESPAD a MAD (studie NEAD nemohla být do srovnání zařazena, neboť její výběrový soubor nebyl vytvořen na národní úrovni). Srovnání bylo provedeno na souboru 16letých středoškoláků, kteří tvořili společný referenční soubor obou studií. V tabulce 2 je pak možné srovnat vzrůstající hodnoty jak indikátoru celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami, tak hodnoty prevalenčního indikátoru opakovaná zkušenost s konopnou drogou (více než 5krát za život). Oba indikátory jsou srovnány také s celoživotní a opakovanou zkušeností s jakoukoli nelegální drogou. Na obr. 3 je vynesena trendová řada hodnot indikátoru celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami, z níž je patrný zmiňovaný relativně rychlý nárůst. Také zachycuje trendovou řadu hodnot indikátoru opakované zkušenosti s konopnými drogami (5krát a vícekrát za život), který koresponduje s trendem celkového nárůstu celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami.

5 Citovaná sekundární analýza školních studií se také zaměřila na sledování dostupnosti konopných drog, tj. popis toho, jak středoškoláci hodnotí své možnosti opatřit si návykové látky z této skupiny. Tento ukazatel samozřejmě nelze verifikovat reálnou dostupností, tzn. ověřit si, zda by v případě reálné poptávky tato skupina látek byla pro středoškoláky skutečně takto dostupná či nikoli. Do jisté míry se tak v tomto indikátoru odráží také postoje a názory respondentů, které mohou být zkreslené např. tím, že konopné drogy jsou velmi medializovaným tématem a mohou díky tomu vytvořit dojem, že jsou všude okolo a jsou snadno dostupné. V kontextu toho je pak zajímavé srovnání hodnocení dostupnosti konopných drog u skupiny středoškoláků, kteří skutečně některou z nelegálních drog již někdy v životě zkusili, a těmi, kteří tuto zkušenost nemají (viz tabulku 3). Autoři (Mravčík, Zábranský, 2002, str ) na základě výsledku došli k závěru, že v období mezi lety a na konci let došlo ve skupině 16letých k diferenciaci zkušeností a postojů k nelegálním drogám. Tato diferenciace dle nich spočívá v rozdílných trendech, kdy mezi středoškoláky zřejmě vlivem zvýšeného povědomí o škodlivém a protispolečenském působení drog, jako je heroin a pervitin, mohlo dojít k celkové stagnaci (resp. drobnému poklesu) experimentování a užívání těchto drog. Naopak u drog jako jsou právě konopné drogy, extáze a halucinogenní drogy, dochází k průběžnému nárůstu. Tento trend potvrdily také údaje publikované v poslední výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR za r (Mravčík et al., 2003). V r se hodnota celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami zvýšila o 9 % oproti r (z 34,6 % na 43,6 %) a výskyt opakovaného užití za celý život (častěji než 5krát) se zvýšil o 7 % oproti r (z 16,2 % na 23,2 %) (Csémy et al., 2003a; Csémy et al., 2003b). V hustěji zalidněných regionech ČR postupně došlo k tomu, že celoživotní prevalence zkušenosti s nelegální drogou u středoškolské populace postupně dosáhla úrovně okolo 50 %. U vyšších ročníků středních škol pak tuto hranici překročila. Např. v Brně již v r dosáhla celoživotní prevalence zkušenosti s nelegální drogou hodnoty 52 % a u 4. ročníků středních škol dokonce 63 %. V drtivé většině případů se přitom jedná o zkušenost právě s konopnými drogami (Miovský, Urbánek, 2001, str ), se kterými učinilo zkušenost 28 % brněnských středoškoláků ještě před dovršením 15. roku života. Další studií je HBSC ( Health Behaviour in School-Aged Children ), kterou realizovalo Psychiatrické centrum Praha u žáků ZŠ a která potvrdila trend vzrůstající obliby konopných drog a tzv. syntetických drog (extáze atd.). Celoživotní prevalence zkušenosti s nelegální drogou u žáků posledních ročníků ZŠ (věk 15 a 16 let) dosáhla hodnoty 31,0 % (Psychiatrické centrum Praha, 2003b). V tomtéž výzkumu pak hodnota celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami dosáhla 30,5 %, respektive pro indikátor prevalence zkušenosti s konopnou drogou v posledním roce 26,9 %. V kontextu uvedených hodnot celoživotní prevalence zkušeností s nelegální drogou je třeba opět uvést, že redukce pouze na tento jediný indikátor má svá omezení. Z prognostického hlediska se však současně s tím objevuje obtížný, avšak velmi důležitý výzkumný úkol zodpovědět na otázku, zda a jakým způsobem se uvedený nárůst obliby těchto skupin návykových látek může promítnout např. do oblasti poptávky po léčebných intervencích atd. Tato výzkumná otázka bude mít bezesporu své ekonomické i politické konsekvence. Hledání a popisování vztahu mezi začátkem či tzv. rekreačním užíváním návykových látek a případným vyústěním až do závislostního užívání či dalším komplikacím se stává jedním z nejostřeji sledovaných témat. Z této perspektivy je však již třeba uvažovat spíše o konceptu rizikového chování ve vztahu k návykovým látkám jako celku, nežli o úzkém vztahu

6 k jednotlivým návykovým látkám. Např. jednoduchá analýza provedená v rámci studie NEAD 2000 (Miovský, Urbánek, 2002) potvrdila v odborné literatuře opakovaně publikovaný fakt, že rizikové užívání návykových látek zřejmě nemusí být tak výrazně vázáno na konkrétní látku, jako spíše na obecnější rys v chování jedince. Do analýzy bylo vybráno 5 indikátorů, které lze označit za rizikové (zkušenost s opilostí před 15. rokem, opilost minimálně 3krát za posledních 30 dnů, zkušenost s nelegální drogou a postoj, že tuto zkušenost chce respondent opakovat i v budoucnu). Vzájemná korelace těchto pěti indikátorů ukázala, že mezi nimi existuje velmi silný statistický vztah (viz tabulka 4). Jednoduchá korelační analýza ukázala, že existuje statisticky významný vztah mezi užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog (tedy návykovými látkami bez ohledu na jejich právní status). Opakovaná opilost za poslední měsíc (min. 3krát) má jako vysoce rizikový faktor významný vztah s rannou zkušeností s alkoholem (za kterou v kontextu této analýzy byl považován zážitek první opilosti před 15. rokem, nikoli samotná zkušenost s alkoholem, neboť v jejím případě se může jednat např. o ochutnávku piva či vína, která je v našich podmínkách běžná i u dětí velmi nízkého věku). Co je však důležité, má také významnou souvislost se zkušeností s nelegální drogou a postojem směřujícím k opakování této zkušenosti (Miovský, Urbánek, 2002, str ). Pouze z formálního hlediska doplňujeme, že pro tuto věkovou skupinu (středoškoláci) jsou všechny uvedené návykové látky nelegální. Závěr Autoři v textu shrnují poznatky o užívání konopných drog získané prostřednictvím tzv. školních a celopopulačních studií. Z výsledků je patrné, že 90. léta minulého století byla v naší zemi ve znamení relativně strmého nárůstu rozsahu užívání konopných drog zejména u věkových kohort let. Současně s tím je určitý nárůst zřetelný také u starších věkových skupin. Trend nárůstu se na konci 90. let zpomalil a prozatím nasvědčuje tomu, že směřuje dále k ještě výraznějšímu zpomalení tempa růstu. U středoškolské mládeže ve vyšších ročnících středních škol a učilišť dosáhla hodnota celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami přibližně 50 % a v některých hustěji zalidněných oblastech a větších městech až 60 %. Z toho vyplývá také fakt, že jak budou tyto věkové kohorty stárnout, bude se postupně stále zvyšovat hodnota tohoto indikátoru také v dospělé populaci. Na druhou stranu je třeba k indikátoru celoživotní prevalence zkušeností s konopnými drogami přistupovat kriticky, neboť se ukazuje, že jeho význam (z hlediska sledování vývoje rizikového chování mládeže i dospělé populace) byl v minulosti pravděpodobně přeceněn. Autoři v textu poukazují na nutnost hodnotit míru rizikovosti chování mládeže i dospělé populace z hlediska kombinace více indikátorů. Výpovědní schopnost jednoho či několika málo indikátorů se ukazuje být velmi omezená. Za podstatné autoři dále považují to, aby do hodnocení rizikovosti chování mládeže a dospělé populace vzhledem k návykovým látkám byly zahrnuty také legální drogy (tj. alkohol a tabák). Vynechávání těchto dvou návykových látek z hodnocení vede k opomíjení již mnohokráte prokázané souvislosti mezi rizikovostí chování jedince a návykovými látkami jako celkem, bez ohledu na jejich právní statut. Navíc stálé podceňování rizikového chování vzhledem k alkoholu a tabáku vede k neadekvátní pozornosti věnované nelegálním návykovým látkám, a to i přesto, že pro zdravotní a sociální systém představují v porovnání právě s alkoholem a tabákem pouze zlomek nákladů a problémů. Studie podpořena grantem GAČR č. 406/02/1449A. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Psychologický ústav Akademie věd ČR Husova Praha 1 Centrum pro výzkum veřejného mínění. Občané o drogách a účinnosti nového zákona. Přehled hlavních výsledků výzkumného šetření. Sociologický ústav AV ČR Praha Centrum pro výzkum veřejného mínění. Problematika drog očima veřejnosti. Tisková zpráva. Sociologický ústav AV ČR Praha Csémy L, Sadílek P, Sovinová H, Lejčková P. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), Česká republika Přehled hlavních výsledků z let 1995, 1999 a Psychiatrické centrum Praha 2003a.

7 Csémy L, Sovinová H, Komárek J. Drogy a taneční scéna. Státní zdravotní ústav Praha Csémy L, Sovinová H, Sadílek P, Lejčková P. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), Česká republika Nepublikovaná výzkumná zpráva. Psychiatrické centrum Praha 2003b. Disman M et al. Drogy, alkohol, tabák a životní styl: epidemiologicko-sociologická studie o užívání drog mezi středoškoláky v ČR. Hygienická stanice hl. města Prahy EMCDDA. Extended annual report on the state of the drugs problems in the European Union ( ). EMCDDA Griffith P et al. New trends in synthetic drugs in EU. EMCDDA Hibell B, Andersson B, Bjarnason T, Kokkevi A, Morgan M, Narusk A (Eds.). The 1995 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 26 European Countries. CAN Miovský M. Drogy už, anebo ještě? NEAD 96: Zpráva z výzkumu. Albert Miovský M. NEAD 2000: Nealkoholové drogy. Výzkumná zpráva za město Brno. SCAN Miovský M. NEAD 2000: Přehled vybraných výsledků komparativní studie. Rigorózní práce v oboru klinické psychologie. Katedra psychologie FFUP Olomouc Miovský M, Šťastná L, Řehan V, Čermák I. Přehled epidemiologických indikátorů stavu užívání konopných drog v České republice. Příspěvek přednesený na celostátní konferenci Hygienické služby ve Starých splavech, Miovský M, Urbánek T. NEAD Zprávy z výzkumu za jednotlivé okresy. Albert Miovský M, Urbánek T. NEAD 98. Zpráva z výzkumu. Albert Miovský M, Urbánek T. Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky. Čs. Psychologie 2002;2 (46): Mravčík V, Zábranský T. Sekundární analýzy školních dotazníkových studií. Adiktologie Supplementum 2002;1(1): Mravčík V, Zábranský T, Korčišová B, Lejčková P, Škrdlantová E, Šťastná L, Macek V, Petroš O, Gajdošíková H, Miovský M, Kalina K, Vopravil J. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce Úřad vlády ČR Praha Parker H et.al. Drugs futures: Changing patterns of drug use amongst English youth. ISDD Research Monograph 7. ISDD London Polanecký V, Šmídová O, Studničková B, Šafr J, Šejda J, Hustopecký J. Mládež a návykové látky v České republice trendy let Hygienická stanice hl. m. Prahy 2001b. Polanecký V, Šmídová O, Studničková B, Šejda J, Hustopecký J. Mládež a návykové látky v České republice Hygienická stanice hl. m. Prahy 2001a. Psychiatrické centrum Praha. GENACIS (Gender and alcohol Comparative International Study). Nepublikované výsledky průzkumu realizovaného v roce Psychiatrické centrum Praha 2003a. Psychiatrické centrum Praha. HBSC (Health and Health Behaviour in School-Aged Children). Nepublikované výsledky průzkumu realizovaného v roce Psychiatrické centrum Praha 2003b. Sovinová H, Csémy L, Sadílek P. Zdraví a škodlivé návyky. SZÚ Praha ÚZIS. Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace. HIS ČR 99. ÚZIS ÚZIS. Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace ÚZIS Zábranský T. Drogová epidemiologie. LF UP Olomouc Zábranský T, Miovský M, Gajdošíková H, Mravčík V. Projekt analýzy dopadů novelizované drogové legislativy v ČR. Souhrnná závěrečná zpráva. SCAN 2002b. Zábranský T, Mravčík V, Gajdošíková H, Miovský M. Projekt analýzy dopadů novelizované drogové legislativy v ČR. Závěrečná zpráva projektu. ResAd/Úřad vlády ČR 2001.

8 Zábranský T, Radimecký J, Mravčík V, Gajdošíková H, Petroš O, Korčišová B, Miovský M, Vopravil J, Csémy L, Kuda A. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v r Úřad vlády ČR 2002a.

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Měření prevalence a incidence užívání drog

ZAOSTŘENO NA DROGY 7. obsah. Měření prevalence a incidence užívání drog ZAOSTŘENO NA DROGY 7 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Měření prevalence a incidence užívání drog Indikátory drogové prevence obsah 1 INDIKÁTORY DROGOVÉ PREVENCE V EVROPSKÉ

Více

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských Souhrn Zpráva ESPAD za rok Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských zemích CS Právní upozornění Tato publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je

Více

N 5. Autoři (výzkumný tým): PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Pavla Chomynová, PhDr. Petr Sadílek

N 5. Autoři (výzkumný tým): PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Pavla Chomynová, PhDr. Petr Sadílek VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝZKUMNÁ ZPRÁVA N 5 Autoři (výzkumný tým): PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Pavla Chomynová, PhDr. Petr Sadílek NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI NÁRODNÍ MONITOROVACÍ

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

ZAOSTŘENO NA DROGY 5. obsah. definice. Rekreační užívání drog zásadní výzva

ZAOSTŘENO NA DROGY 5. obsah. definice. Rekreační užívání drog zásadní výzva ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Rekreační užívání drog zásadní výzva Opatření je třeba zaměřit na snižování rizik ZÁŘÍ 2003 obsah 1 OPATŘENÍ JE TŘEBA

Více

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie UNIVERZITA PALACKÉHO LÉKAØSKÁ FAKULTA Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie OLOMOUC 2003 Věnováno mé Ženě Tomáš Zábranský, 2003 ISBN 80-244-0709-4 TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ:

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

2. Teoretická část 2.1. Přehled literatury a teorií Společenské vlivy

2. Teoretická část 2.1. Přehled literatury a teorií Společenské vlivy . Úvod Ve své práci na vědecko-výzkumnou propedeutiku jsem se rozhodl věnovat pití alkoholu zejména mezi mladými lidmi a tomu, které faktory jej ovlivňují. V první, teoretické části, se věnuji přehledu

Více

Analýza drogové scény v Ostravě

Analýza drogové scény v Ostravě ANALÝZA DROGOVÉSCÉNY V OSTRAVĚ 2015 2015BORISRENNER Analýza drogové scény v Ostravě Zadavatel: Realizátoři: Kontakty: Druh výstupu: Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti,

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Veřejnozdravotní význam návykových látek

Veřejnozdravotní význam návykových látek Veřejnozdravotní význam návykových látek MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Škody působené užíváním návykových látek Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. (on behalf of the Independent Scientific Committee

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010 Zpracovala Darina Skokanová, krajský protidrogový koordinátor Olomouc, srpen 2004 Strana 1 (celkem 60) 1 PŘEDMLUVA... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

Předběžné výsledky. Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice

Předběžné výsledky. Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice Předběžné výsledky E. Gottvaldová /MZd/ & L. Kostelecká /MZd/ & S.Simpson /WHO/ a kol. 22 září 2011, Praha O projektu

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE 2. KNIHY A TISK Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE NACE EKONOMICKÁ ČINNOST 58.11 Vydávání knih 58.13 Vydávání novin 58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS JANA MAHDALÍČKOVÁ Justiční akademie v Kroměříži Abstrakt Příspěvek se zabývá aktuálními právními

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech

Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech 1. Transformace demografického chování 1.1. Příčiny transformace teoretické zakotvení Několik málo let po

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání:

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: Záměr 1. Pokusit se rozdat anonymní dotazníky na dvou typech škol- základních

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Občané o kouření Technické parametry Výzkum:

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PhDr. Pavel Letý konference Mladiství a návykové látky možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji Ostrava 15. 9. 2015 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE Aktivity

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 6 Souhrn Asistovaná reprodukce 2013 Assisted reproduction 2013 V roce 2013 provozovalo činnost 41 center

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Racionální drogová politika Vyučující: Mgr. Josef Radimecký, MSc. Garant: Doc. PhDr. Michal Miovský, CSc. Číslo předmětu: 1613 Semestr:

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více

Sylabus předmětu: Odborný jazyk

Sylabus předmětu: Odborný jazyk Sylabus předmětu: Odborný jazyk Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost

MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost 2007 Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A., Petroš, O., Vopravil, J. and Vacek, J. (2007) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Prosinec 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v i HBSC 15 Výzkumná zpráva vznikla na základě smluvního výzkumu uskutečněného v roce 14 v souladu s metodikou mezinárodního projektu Health Behaviour

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol.

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Tomáš Habart, Mgr. Ing. Michaela Vodenková

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 077 Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 PhDr. Lenka Pešková, DiS. / Studijní a informační centrum České zeměd. univerzity, Oddělení

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Satisfaction with life in Czech children as an important factor affecting health 11: 1 270, 2009 ISSN 1212-4117 Eva Hlaváčková

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

Přehled hlavních výsledků

Přehled hlavních výsledků Mezinárodní zpráva z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2011 (The 2011 ESPAD Report) Užívání návykových látek mezi studenty v 36 evropských zemích Přehled hlavních výsledků Souhrn

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Sociální faktory procesu utváření nové identity u závislých v průběhu doléčování. DC Prevent České Budějovice Mgr. Martina Brožová

Sociální faktory procesu utváření nové identity u závislých v průběhu doléčování. DC Prevent České Budějovice Mgr. Martina Brožová Sociální faktory procesu utváření nové identity u závislých v průběhu doléčování DC Prevent České Budějovice Mgr. Martina Brožová Základní východisko Berger & Luckmann (1999) a jejich sociálně konstruktivistický

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 26.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Rozsah hazardního hraní v èeské populaci

Rozsah hazardního hraní v èeské populaci 2015 / 15 / 4 PÙVODNÍ PRÁCE Rozsah hazardního hraní v èeské populaci CHOMYNOVÁ, P. 1,2, DRBOHLAVOVÁ, B. 1,2,3, MRAVÈÍK, V. 1,2,3 1 Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti, Úøad vlády Èeské

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Estetická plastická chirurgie 2006/2007 & Zdravotní turistika v ČR. Hilcom, s.r.o. Pobřežní 370/4 186 00Praha 8

Estetická plastická chirurgie 2006/2007 & Zdravotní turistika v ČR. Hilcom, s.r.o. Pobřežní 370/4 186 00Praha 8 Estetická plastická chirurgie 2006/2007 & Zdravotní turistika v ČR 1 Cíl průzkumu... 3 2 Realizace a metodologie průzkumu... 4 3 Plastická chirurgie v ČR... 5 3.1 Orientace na českou versus zahraniční

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Palmový olej

TISKOVÁ ZPRÁVA. Palmový olej TISKOVÁ ZPRÁVA Palmový olej Zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 16. 2. 2016 Většina Čechů by bojkotovala výrobky s palmovým olejem, přesto je ale kupuje Dvě třetiny Čechů souhlasí s tím,

Více

Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007

Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr značky piva českými konzumenty v roce 2007

Více

Stručné shrnutí výsledků

Stručné shrnutí výsledků Stručné shrnutí výsledků Průzkum identifikující spokojenost klientů s prací analytiků agentury CzechInvest 2011 V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů

Více

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji Výzkumná zpráva z projektu Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji 2014 Josef Bernard Renata Mikešová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zpracováno s podporou dotace

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie pro období 2014-2020

Koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie pro období 2014-2020 Koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie pro období 2014-2020 Výstup č. 5 projektu NETAD Verze 3 ze dne 13. dubna 2014 (určená pro připomínkové kolo SNN a ČAA) Pracoviště: Klinika adiktologie 1. LF

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více