Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií"

Transkript

1 Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií Summary of the Recent Cannabis Use Situation in the Czech Republic from the Perspective of School and General Population Surveys Michal Miovský 1, Lenka Šťastná 2, Vladimír Řehan 3 1 Psychologický ústav Akademie věd ČR 2 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 3 Katedra psychologie FF UP Olomouc Souhrn Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejčastěji užívanou drogou v ČR. Pro validní popis a interpretaci rozsahu užívání této skupiny návykových látek je však nutné využít více různých epidemiologických indikátorů. Autoři sestavili přehled výsledků nejnovějších studií provedených v České republice v oblasti užívání konopných drog a zvláštní pozornost zde věnují trendu průběžného nárůstu zkušeností s těmito látkami. V dospělé populaci dosáhla celoživotní prevalence užívání konopných drog v r hodnoty 21,1 %. Zkušenost s užitím konopí v posledním roce udalo 10,9 % dospělé populace (tj. přibližně osob). Školní a celopopulační studie jsou součástí harmonizovaných pěti klíčových epidemiologických indikátorů, jejichž získávání a interpretace jsou metodicky řízeny Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) v rámci sítě REITOX. Kromě popisu výsledků studií se autoři krátce kriticky zabývají významem indikátoru celoživotní prevalence v kontextu užívání konopných drog. Klíčová slova: konopné drogy, epidemiologické indikátory, užívání drog, školní a celopopulační studie. Summary After alcohol and tobacco, cannabis is the third most frequently used drug in the Czech Republic. However, it is necessary to apply a range of different epidemiological indicators in order to obtain a valid description and interpretation of the scope of use of this group of addictive substances. The authors compiled a summary of the results of recent studies conducted in the Czech Republic as far as the area of cannabis use is concerned, paying particular attention to the trend of a continuous increase in experience with these substances. In 2003 the life-time prevalence of cannabis use in the adult population reached 21.1 %. Experience with cannabis use in the last year was reported by 10.9 % of the adult population (i.e. approximately 740,000 people). The school and general population surveys are part of five key epidemiological indicators which are gathered and interpreted according to the methodological guidelines of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) within the REITOX network. In addition to describing the results of different studies, the authors provide a short critical review of the importance of the life-time prevalence indicator in the context of cannabis use. Key words: Cannabis, epidemiological indicators, drug use, school and general population surveys

2 Úvod Užívání konopných drog zaznamenalo v naší zemi v průběhu 90. let velmi výrazný nárůst. Po alkoholu a tabáku jsou dnes konopné drogy třetí nejčastěji užívanou skupinou návykových látek v populaci. Stále většího významu tak postupně nabyla nutnost mít k dispozici podrobný přehled o stavu jejich užívání a průběžný výzkum zdravotních a sociálních konsekvencí spojených s tímto fenoménem. Do jisté míry je tak paradoxní, že stav psychiatrického a psychologického výzkumu v naší zemi neodráží výše uvedené skutečnosti a celkový objem výzkumné činnosti je možné označit za nedostatečný. Výzkumný projekt CANLONG (GAČR č. 406/02/1449A) je zaměřen na výzkum psychosociálních faktorů spojených se zahájením a průběhem kariéry užívání konopných drog. Jeho součástí pak bylo také rozsáhlé mapování údajů 1 o tomto fenoménu (Miovský et al., 2004), jehož část je obsažena v článku, na který bude navazovat přehled epidemiologických indikátorů týkajících se žádostí o léčbu a dalších souvisejících oblastí. Přehled stavu užívání konopných drog v České republice v tomto i v navazujícím článku byl proveden prostřednictvím systému pěti harmonizovaných epidemiologických indikátorů, který je v České republice v plné míře zavedený od r Za implementaci a rozvoj tohoto sběrného systému dat je v zemích EU zodpovědné Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu. 2 Každá členská země EU včetně všech bývalých přistupujících a nyní nových členských zemí má své národní referenční pracoviště zodpovědné za získávání dat ve své zemi. V České republice je tímto referenčním pracovištěm Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) zřízené v r při Úřadu vlády ČR. Toto pracoviště připravuje každý rok výroční zprávu o stavu užívání návykových látek (Zábranský et al., 2002a; Mravčík et al., 2003). Jednotlivé indikátory a kritéria pro získávání a interpretaci dat popsal ve své publikaci Zábranský (2003). Pro tento článek jsme vybrali a zpracovali údaje z tzv. školních a celopopulačních studií. Ty v rámci uvedeného systému 5 klíčových epidemiologických indikátorů tvoří jednu samostatnou část. Ta je mj. důležitá především z prognostického hlediska, neboť dlouhodobé sledování trendových analýz poskytuje určitou bázi pro odhad dalšího vývoje užívání jednotlivých substancí a s tím spojených případných zdravotních, sociálních, právních nebo ekonomických rizik. Celopopulační studie Celopopulační studie jsou zaměřeny na dospělou populaci obvykle ve věkovém rozmezí let a jsou většinou prováděny formou dotazníkových průzkumů nebo za využití krátkého strukturovaného interview. Někdy se využívá též např. telefonního interview. V České republice se celopopulačními studiemi zabývají dvě instituce. První z nich, Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd, provedlo první šetření již v r Přehled výsledků jednotlivých šetření od r (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2001) odráží výše zmíněný rychlý nárůst obliby nelegálních drog u dospělé populace. Zatímco v r dosáhla celoživotní prevalence zkušenosti s nelegálními drogami v dospělé populaci hodnoty 5 %, v r byl tento údaj téměř trojnásobný (14 %). Strmost nárůstu celoživotní prevalence je zřejmá z obrázku č. 1. Celoživotní prevalence užití konopných drog v r činila 16 %, zkušenost s touto drogou během posledních 12 měsíců uvedlo 8 % respondentů (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2002). Relativně zajímavým ukazatelem je procento obyvatel, kterému byla někdy v životě nabídnuta nějaká droga. Například při šetření z r (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2001) se ukázalo, že v r došlo k nárůstu proti předchozím letům (kdy se tento ukazatel pohyboval stabilně okolo 20 %) o 7 % (na 27 %). Znamená to, že téměř třetině dospělého obyvatelstva naší země někdy někdo nabídl nelegální návykovou látku. V r % všech dotázaných uvedlo, že jim byla nabídnuta konopná droga (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2002). Samozřejmě nejvíce exponovanou věkovou skupinou je mládež ve věku let, kde k této situaci došlo v 65 %. Ti, kteří odpověděli, že jim nelegální droga někdy nabídnuta byla, při upřesňující

3 otázce na druh nabídnuté látky v 69 % uvedli, že se jednalo právě o konopnou drogu (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2001). Část otázek při těchto šetřeních se týká postojových škál. Jednou z pravidelně sledovaných oblastí je názor na to, zda by společnost měla uživatele nelegálních látek trestně stíhat. Při již citovaném šetření z r uvedlo 50 % dotázaných, že souhlasí s trestním postihem pravidelných konzumentů konopných drog (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2002). Meziročně je možné zaznamenat zřetelný pokles počtu osob zastávajících toto stanovisko (viz obr. 2). Například skupina občanů souhlasících s trestním postihem příležitostných konzumentů se v meziročním srovnání zmenšila o 7 % (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2001). Dalšími institucemi, které se v ČR věnují celopulačním studiím, jsou Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Psychiatrické centrum Praha (PCP). V roce 1996 realizovali jejich pracovníci (Sovinová et al., 1999) rozsáhlé celopopulační šetření. Díky této skutečnosti máme možnost porovnávat nezávisle na sobě výsledky obou sběrných systémů zajišťovaných jmenovanými institucemi. Při tomto srovnání je zřejmé, že výsledky průzkumů provedených SZÚ/PCP jsou v základních ukazatelích vyšší nežli výsledky studií CVVM, např. celoživotní prevalence užití jakékoli konopné drogy. Vzhledem k počtu respondentů (PCP v obou svých šetřeních mělo cca 2 2,5krát větší, velmi pečlivě sestavený výběrový soubor) a způsobu provedení terénního šetření se domníváme, že výsledky CVVM jsou mírně podhodnocené (vizu dále). V r realizovalo Psychiatrické centrum Praha mezinárodní studii GENACIS ( Gender, Alcohol and Culture: An International Study ). Výběrový soubor čítal 2526 osob (Psychiatrické centrum Praha, 2003a). Zkušenost s konopnou drogou (celoživotní prevalence) uvedlo 21,1 % dotázaných (tj. přibližně 1,7 milionu dospělých osob v ČR). Tabulka 1 pak zachycuje rozdíly mezi pohlavími. Vycházíme-li ze srovnání nárůstu celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami v průběhu 90. let, pak je zřejmé, že mezi lety 1993 a 2002 došlo ke vzrůstu hodnoty tohoto indikátoru z 5 % v r (CVVM) na současných 21,1 % (PCP). Obecně můžeme říci, že v oblasti hodnot indikátoru celoživotní prevalence jsme se ve druhé polovině 90. let dostali na srovnatelnou úroveň s průměrem zemí EU (EMCDDA: Annual Reports ). V tomto kontextu však považujeme za vhodné upozornit na fakt, že indikátor celoživotní prevalence není pravděpodobně tak významný, jak se v minulosti předpokládalo. Kriticky laděné diskuze o jeho praktickém významu se objevují od poloviny 90. let (Parker et al., 1995; Griffith et al., 1997). Z nich se prozatím ukazuje, že význam jediného indikátoru není zdaleka tak zásadní jako jejich vzájemný vztah (Miovský, Urbánek, 2002). Například právě v případě hodnoty celoživotní prevalence zkušenosti s jakoukoli nelegální drogou se zdá být velmi důležité sledovat také hodnotu prevalence zkušenosti s drogou v posledním roce, případně také v posledním měsíci. Tyto indikátory totiž více postihují skupiny osob, které užívají konopí s určitou pravidelností (na rozdíl od indikátoru celoživotní prevalence, kam spadá i ten, kdo si alespoň jedinkrát v životě konopnou drogu zkusil, ale vícekrát již tuto zkušenost neopakoval). Informačně cennější je proto vzájemné porovnání indikátorů. Mimo jiné je z něj zřetelně patrná disproporce mezi počtem osob, které si konopí někdy v životě zkusily, a osob, které je s určitou pravidelností užívají. V případě konopí je např. hodnota indikátoru prevalence zkušenosti s touto drogou v posledním roce 10,9 % respondentů (Psychiatrické centrum Praha, 2003a). V r a 2002 provedl ÚZIS Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace, jehož součástí byly také otázky týkající se užívání legálních a nelegálních drog. V r čítal výběrový soubor 2356 osob starších 15 let. Jednoznačně nejužívanějšími drogami byly marihuana a hašiš, které se podílely 81 % na celkovém užívání drog. S těmito drogami mělo zkušenost 6,5 % mužů a 3,7 % žen (ÚZIS, 2001). V r čítal výběrový soubor 2476 osob starších 15 let. Stejně jako v předchozím šetření, nejvíce

4 rozšířenými drogami byly marihuana a hašiš. Tyto drogy vyzkoušelo 5,6 % všech respondentů. Z nich pak 87,1 % udalo, že drogu užili v posledním roce (ÚZIS, 2003). Uvedený nízký počet zkušeností s konopnými drogami lze u této studie vysvětlit velkou variabilitou věku, způsobem sběru dat (jednalo se o rozhovor, kdy byly známy identifikační údaje o respondentovi jméno, bydliště), pozitivním zaměřením výzkumu na zdravý životní styl atd. Zejména v případě způsobu sběru (není zachována anonymita) se zřejmě jedná o zásadní zkreslení, neboť samozřejmě výroba (pěstování), distribuce (předání, prodej) a přechovávání této skupiny látek není legální. Školní studie Školní studie jsou podobně jako studie celopopulační mezioborovými výzkumnými studiemi zasahujícími sociologii, psychologii a epidemiologii a společně tvoří jednu ze zmíněných pěti skupin studií (její ustálený název je školní a celopopulační studie) (Miovský, 2002). Každý z participujících oborů se na výsledné podobě těchto studií podílí nezastupitelným způsobem a diskuze o tom, zda jsou tyto studie více epidemiologické, psychologické nebo sociologické není podstatné. Školní studie jsou ve srovnání se zbývajícími oblastmi v České republice nejsilněji zastoupenou skupinou. Zatímco u celopopulačních studií jsme měli možnost srovnávat ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, u školních studií máme k dispozici hned tři. Zřejmě nejvýznamnějším z nich je mezinárodní projekt ESPAD ( Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách ), který se zaměřuje na populaci šestnáctiletých středoškoláků. Česká republika je do tohoto projektu zapojena od počátku jeho existence, tj. od prvního šetření v r (Hibell et al., 1997). Časovou periodou jsou 4 roky a máme tak k dispozici výsledky také za roky 1995, 1999 a 2003 (Csémy et al., 2003a; Csémy et al., 2003b). Dalším projektem realizovaným v ČR na národní úrovni je studie MAD ( Mládež a drogy ), kterou realizuje Hygienická stanice hl. m. Prahy a v jejímž rámci byla u středoškoláků ve věku let provedena celkem tři dotazníková šetření v letech 1994, 1997 a 2000 (Disman et al., 1994; Polanecký et al., 2001a; Polanecký et al,, 2001b). Původní podoba studie z r se však výrazně změnila a v následujících dvou studiích z velké části využila metodiky citovaného projektu ESPAD. Posledním rozsáhlým projektem (realizátorem byl Psychologický ústav AV ČR) je výzkumná studie NEAD ( Nealkoholové Drogy ) provedená na věkové skupině středoškoláků ve věku let v letech 1996, 1998 a 2000 (Miovský, 1997; Miovský, Urbánek, 1999; Miovský, Urbánek, 2001). Ta se od obou předchozích liší především tím, že byla původně navržena jako malá regionální studie a teprve v průběhu doby byla prováděna ve více regionech (bývalých okresech) a díky zájmu těchto okresů se podařilo provést velmi zajímavé porovnání moravských a východočeských okresů. V r bylo publikováno srovnání trendových řad z výsledků školních studií provedené v rámci projektu PAD ( Projekt analýzy dopadů nové drogové legislativy v ČR ), který byl první evaluační studií svého druhu v této oblasti ve střední Evropě (Zábranský, 2001; Zábranský et al., 2002b). V rámci této sekundární analýzy (Mravčík, Zábranský, 2002) byly vzájemně srovnány výsledky studií ESPAD a MAD (studie NEAD nemohla být do srovnání zařazena, neboť její výběrový soubor nebyl vytvořen na národní úrovni). Srovnání bylo provedeno na souboru 16letých středoškoláků, kteří tvořili společný referenční soubor obou studií. V tabulce 2 je pak možné srovnat vzrůstající hodnoty jak indikátoru celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami, tak hodnoty prevalenčního indikátoru opakovaná zkušenost s konopnou drogou (více než 5krát za život). Oba indikátory jsou srovnány také s celoživotní a opakovanou zkušeností s jakoukoli nelegální drogou. Na obr. 3 je vynesena trendová řada hodnot indikátoru celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami, z níž je patrný zmiňovaný relativně rychlý nárůst. Také zachycuje trendovou řadu hodnot indikátoru opakované zkušenosti s konopnými drogami (5krát a vícekrát za život), který koresponduje s trendem celkového nárůstu celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami.

5 Citovaná sekundární analýza školních studií se také zaměřila na sledování dostupnosti konopných drog, tj. popis toho, jak středoškoláci hodnotí své možnosti opatřit si návykové látky z této skupiny. Tento ukazatel samozřejmě nelze verifikovat reálnou dostupností, tzn. ověřit si, zda by v případě reálné poptávky tato skupina látek byla pro středoškoláky skutečně takto dostupná či nikoli. Do jisté míry se tak v tomto indikátoru odráží také postoje a názory respondentů, které mohou být zkreslené např. tím, že konopné drogy jsou velmi medializovaným tématem a mohou díky tomu vytvořit dojem, že jsou všude okolo a jsou snadno dostupné. V kontextu toho je pak zajímavé srovnání hodnocení dostupnosti konopných drog u skupiny středoškoláků, kteří skutečně některou z nelegálních drog již někdy v životě zkusili, a těmi, kteří tuto zkušenost nemají (viz tabulku 3). Autoři (Mravčík, Zábranský, 2002, str ) na základě výsledku došli k závěru, že v období mezi lety a na konci let došlo ve skupině 16letých k diferenciaci zkušeností a postojů k nelegálním drogám. Tato diferenciace dle nich spočívá v rozdílných trendech, kdy mezi středoškoláky zřejmě vlivem zvýšeného povědomí o škodlivém a protispolečenském působení drog, jako je heroin a pervitin, mohlo dojít k celkové stagnaci (resp. drobnému poklesu) experimentování a užívání těchto drog. Naopak u drog jako jsou právě konopné drogy, extáze a halucinogenní drogy, dochází k průběžnému nárůstu. Tento trend potvrdily také údaje publikované v poslední výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR za r (Mravčík et al., 2003). V r se hodnota celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami zvýšila o 9 % oproti r (z 34,6 % na 43,6 %) a výskyt opakovaného užití za celý život (častěji než 5krát) se zvýšil o 7 % oproti r (z 16,2 % na 23,2 %) (Csémy et al., 2003a; Csémy et al., 2003b). V hustěji zalidněných regionech ČR postupně došlo k tomu, že celoživotní prevalence zkušenosti s nelegální drogou u středoškolské populace postupně dosáhla úrovně okolo 50 %. U vyšších ročníků středních škol pak tuto hranici překročila. Např. v Brně již v r dosáhla celoživotní prevalence zkušenosti s nelegální drogou hodnoty 52 % a u 4. ročníků středních škol dokonce 63 %. V drtivé většině případů se přitom jedná o zkušenost právě s konopnými drogami (Miovský, Urbánek, 2001, str ), se kterými učinilo zkušenost 28 % brněnských středoškoláků ještě před dovršením 15. roku života. Další studií je HBSC ( Health Behaviour in School-Aged Children ), kterou realizovalo Psychiatrické centrum Praha u žáků ZŠ a která potvrdila trend vzrůstající obliby konopných drog a tzv. syntetických drog (extáze atd.). Celoživotní prevalence zkušenosti s nelegální drogou u žáků posledních ročníků ZŠ (věk 15 a 16 let) dosáhla hodnoty 31,0 % (Psychiatrické centrum Praha, 2003b). V tomtéž výzkumu pak hodnota celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami dosáhla 30,5 %, respektive pro indikátor prevalence zkušenosti s konopnou drogou v posledním roce 26,9 %. V kontextu uvedených hodnot celoživotní prevalence zkušeností s nelegální drogou je třeba opět uvést, že redukce pouze na tento jediný indikátor má svá omezení. Z prognostického hlediska se však současně s tím objevuje obtížný, avšak velmi důležitý výzkumný úkol zodpovědět na otázku, zda a jakým způsobem se uvedený nárůst obliby těchto skupin návykových látek může promítnout např. do oblasti poptávky po léčebných intervencích atd. Tato výzkumná otázka bude mít bezesporu své ekonomické i politické konsekvence. Hledání a popisování vztahu mezi začátkem či tzv. rekreačním užíváním návykových látek a případným vyústěním až do závislostního užívání či dalším komplikacím se stává jedním z nejostřeji sledovaných témat. Z této perspektivy je však již třeba uvažovat spíše o konceptu rizikového chování ve vztahu k návykovým látkám jako celku, nežli o úzkém vztahu

6 k jednotlivým návykovým látkám. Např. jednoduchá analýza provedená v rámci studie NEAD 2000 (Miovský, Urbánek, 2002) potvrdila v odborné literatuře opakovaně publikovaný fakt, že rizikové užívání návykových látek zřejmě nemusí být tak výrazně vázáno na konkrétní látku, jako spíše na obecnější rys v chování jedince. Do analýzy bylo vybráno 5 indikátorů, které lze označit za rizikové (zkušenost s opilostí před 15. rokem, opilost minimálně 3krát za posledních 30 dnů, zkušenost s nelegální drogou a postoj, že tuto zkušenost chce respondent opakovat i v budoucnu). Vzájemná korelace těchto pěti indikátorů ukázala, že mezi nimi existuje velmi silný statistický vztah (viz tabulka 4). Jednoduchá korelační analýza ukázala, že existuje statisticky významný vztah mezi užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog (tedy návykovými látkami bez ohledu na jejich právní status). Opakovaná opilost za poslední měsíc (min. 3krát) má jako vysoce rizikový faktor významný vztah s rannou zkušeností s alkoholem (za kterou v kontextu této analýzy byl považován zážitek první opilosti před 15. rokem, nikoli samotná zkušenost s alkoholem, neboť v jejím případě se může jednat např. o ochutnávku piva či vína, která je v našich podmínkách běžná i u dětí velmi nízkého věku). Co je však důležité, má také významnou souvislost se zkušeností s nelegální drogou a postojem směřujícím k opakování této zkušenosti (Miovský, Urbánek, 2002, str ). Pouze z formálního hlediska doplňujeme, že pro tuto věkovou skupinu (středoškoláci) jsou všechny uvedené návykové látky nelegální. Závěr Autoři v textu shrnují poznatky o užívání konopných drog získané prostřednictvím tzv. školních a celopopulačních studií. Z výsledků je patrné, že 90. léta minulého století byla v naší zemi ve znamení relativně strmého nárůstu rozsahu užívání konopných drog zejména u věkových kohort let. Současně s tím je určitý nárůst zřetelný také u starších věkových skupin. Trend nárůstu se na konci 90. let zpomalil a prozatím nasvědčuje tomu, že směřuje dále k ještě výraznějšímu zpomalení tempa růstu. U středoškolské mládeže ve vyšších ročnících středních škol a učilišť dosáhla hodnota celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami přibližně 50 % a v některých hustěji zalidněných oblastech a větších městech až 60 %. Z toho vyplývá také fakt, že jak budou tyto věkové kohorty stárnout, bude se postupně stále zvyšovat hodnota tohoto indikátoru také v dospělé populaci. Na druhou stranu je třeba k indikátoru celoživotní prevalence zkušeností s konopnými drogami přistupovat kriticky, neboť se ukazuje, že jeho význam (z hlediska sledování vývoje rizikového chování mládeže i dospělé populace) byl v minulosti pravděpodobně přeceněn. Autoři v textu poukazují na nutnost hodnotit míru rizikovosti chování mládeže i dospělé populace z hlediska kombinace více indikátorů. Výpovědní schopnost jednoho či několika málo indikátorů se ukazuje být velmi omezená. Za podstatné autoři dále považují to, aby do hodnocení rizikovosti chování mládeže a dospělé populace vzhledem k návykovým látkám byly zahrnuty také legální drogy (tj. alkohol a tabák). Vynechávání těchto dvou návykových látek z hodnocení vede k opomíjení již mnohokráte prokázané souvislosti mezi rizikovostí chování jedince a návykovými látkami jako celkem, bez ohledu na jejich právní statut. Navíc stálé podceňování rizikového chování vzhledem k alkoholu a tabáku vede k neadekvátní pozornosti věnované nelegálním návykovým látkám, a to i přesto, že pro zdravotní a sociální systém představují v porovnání právě s alkoholem a tabákem pouze zlomek nákladů a problémů. Studie podpořena grantem GAČR č. 406/02/1449A. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Psychologický ústav Akademie věd ČR Husova Praha 1 Centrum pro výzkum veřejného mínění. Občané o drogách a účinnosti nového zákona. Přehled hlavních výsledků výzkumného šetření. Sociologický ústav AV ČR Praha Centrum pro výzkum veřejného mínění. Problematika drog očima veřejnosti. Tisková zpráva. Sociologický ústav AV ČR Praha Csémy L, Sadílek P, Sovinová H, Lejčková P. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), Česká republika Přehled hlavních výsledků z let 1995, 1999 a Psychiatrické centrum Praha 2003a.

7 Csémy L, Sovinová H, Komárek J. Drogy a taneční scéna. Státní zdravotní ústav Praha Csémy L, Sovinová H, Sadílek P, Lejčková P. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), Česká republika Nepublikovaná výzkumná zpráva. Psychiatrické centrum Praha 2003b. Disman M et al. Drogy, alkohol, tabák a životní styl: epidemiologicko-sociologická studie o užívání drog mezi středoškoláky v ČR. Hygienická stanice hl. města Prahy EMCDDA. Extended annual report on the state of the drugs problems in the European Union ( ). EMCDDA Griffith P et al. New trends in synthetic drugs in EU. EMCDDA Hibell B, Andersson B, Bjarnason T, Kokkevi A, Morgan M, Narusk A (Eds.). The 1995 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 26 European Countries. CAN Miovský M. Drogy už, anebo ještě? NEAD 96: Zpráva z výzkumu. Albert Miovský M. NEAD 2000: Nealkoholové drogy. Výzkumná zpráva za město Brno. SCAN Miovský M. NEAD 2000: Přehled vybraných výsledků komparativní studie. Rigorózní práce v oboru klinické psychologie. Katedra psychologie FFUP Olomouc Miovský M, Šťastná L, Řehan V, Čermák I. Přehled epidemiologických indikátorů stavu užívání konopných drog v České republice. Příspěvek přednesený na celostátní konferenci Hygienické služby ve Starých splavech, Miovský M, Urbánek T. NEAD Zprávy z výzkumu za jednotlivé okresy. Albert Miovský M, Urbánek T. NEAD 98. Zpráva z výzkumu. Albert Miovský M, Urbánek T. Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky. Čs. Psychologie 2002;2 (46): Mravčík V, Zábranský T. Sekundární analýzy školních dotazníkových studií. Adiktologie Supplementum 2002;1(1): Mravčík V, Zábranský T, Korčišová B, Lejčková P, Škrdlantová E, Šťastná L, Macek V, Petroš O, Gajdošíková H, Miovský M, Kalina K, Vopravil J. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce Úřad vlády ČR Praha Parker H et.al. Drugs futures: Changing patterns of drug use amongst English youth. ISDD Research Monograph 7. ISDD London Polanecký V, Šmídová O, Studničková B, Šafr J, Šejda J, Hustopecký J. Mládež a návykové látky v České republice trendy let Hygienická stanice hl. m. Prahy 2001b. Polanecký V, Šmídová O, Studničková B, Šejda J, Hustopecký J. Mládež a návykové látky v České republice Hygienická stanice hl. m. Prahy 2001a. Psychiatrické centrum Praha. GENACIS (Gender and alcohol Comparative International Study). Nepublikované výsledky průzkumu realizovaného v roce Psychiatrické centrum Praha 2003a. Psychiatrické centrum Praha. HBSC (Health and Health Behaviour in School-Aged Children). Nepublikované výsledky průzkumu realizovaného v roce Psychiatrické centrum Praha 2003b. Sovinová H, Csémy L, Sadílek P. Zdraví a škodlivé návyky. SZÚ Praha ÚZIS. Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace. HIS ČR 99. ÚZIS ÚZIS. Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace ÚZIS Zábranský T. Drogová epidemiologie. LF UP Olomouc Zábranský T, Miovský M, Gajdošíková H, Mravčík V. Projekt analýzy dopadů novelizované drogové legislativy v ČR. Souhrnná závěrečná zpráva. SCAN 2002b. Zábranský T, Mravčík V, Gajdošíková H, Miovský M. Projekt analýzy dopadů novelizované drogové legislativy v ČR. Závěrečná zpráva projektu. ResAd/Úřad vlády ČR 2001.

8 Zábranský T, Radimecký J, Mravčík V, Gajdošíková H, Petroš O, Korčišová B, Miovský M, Vopravil J, Csémy L, Kuda A. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v r Úřad vlády ČR 2002a.

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost

MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost MUDr. Viktor Mravčík publikační činnost 2007 Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A., Petroš, O., Vopravil, J. and Vacek, J. (2007) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky

Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Výzkum poruch paměti u dlouhodobých uživatelů konopných drog: předběžné výsledky Michal Miovský 1, Lenka Miovská 2, Eva Šedá 3, Vladimír Řehan 4 1 Psychologický ústav AV ČR a FF UP Olomouc 2 Národní monitorovací

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek VÝZKUMNÁ ZPRÁVA 7 Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Výsledky průzkumu v České republice v roce 011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám

Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Problémové užívání drog, marihuana a evropské peníze: Jak přenos epidemiologického ukazatele vyšel vstříc reformním snahám Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity

Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity Zdeněk Hamřík, Michal Kalman, Jan Pavelka Kontakt: Zdeněk Hamřík FTK a FZV Univerzity Palackého v Olomouci www.podporapa.cz; www.pohybdoskol.upol.cz

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie?

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Marihuana bývá považována za měkkou drogu a uvažuje se o její legalizaci. Je jisté, že má

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie.

Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie. Adiktologické využití detekce návykových látek v odpadních vodách pomocí kapalinové chromatografie. Randák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. Grabic Roman, Mgr., Ph.D. Randák Daniel, Mgr. OBSAH PART 1 - OS PREVENT

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ

POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ Výsledky mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

PŮVODNÍ PRÁCE Užívání drog a výskyt zdravotních komplikací mezi účastníky tanečních akcí

PŮVODNÍ PRÁCE Užívání drog a výskyt zdravotních komplikací mezi účastníky tanečních akcí PŮVODNÍ PRÁCE Užívání drog a výskyt zdravotních komplikací mezi účastníky tanečních akcí Mravčík V. 1, Valnoha J. 2, Škařupová K. 3 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Profesní životopis a publikační činnost

Profesní životopis a publikační činnost Profesní životopis a publikační činnost prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Ke dni: 2. února 2014.. Michal Miovský Stránka 1 Oblasti vědeckého zájmu Výzkum užívání a uživatelů návykových látek, prevence

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností

Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více