Nájem bytu v judikatuře českých soudů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájem bytu v judikatuře českých soudů"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu v judikatuře českých soudů MUDr. Dalimil Chocholáč 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem bytu v judikatuře českých soudů zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. podpis:

2 Poděkování Chtěl bych touto cestou poděkovat prof. JUDr. Josefu Fialovi, CSc., který mi byl nápomocen jednak při výběru tématu práce, usměrňoval moji činnost tvorbou osnovy počínaje a finálním dotvořením práce konče. Po celou dobu vzniku rukopisu mi svými cennými radami velmi pomáhal při zpracování tématu a bez jeho nezištné pomoci by tato práce sotva kdy vznikla. Děkuji Vám, pane profesore. 2

3 Obsah Poděkování... 2 Obsah Úvod Historický a právní vývoj nájemní smlouvy k bytu Právní vztahy související s nájmem bytu Nájemní smlouva k bytu Práva a povinnosti pronajímatele bytu a nájemce Právní vztahy vznikající v souvislosti se společným nájmem bytu společným nájmem bytu manžely nájemním bytem v registrovaném partnerství služebním bytem, bytem zvláštního určení a bytem v domě zvláštního určení Zánik nájmu bytu Bytové náhrady Nájem bytu z pohledu pronajímatelů bytů a soudů Judikatura soudů související s nájmem bytu Aplikace 715 OZ v rozhodovací činnosti soudů Aplikace 712 OZ v rozhodovací činnosti soudů Aplikace 711 odst. 2 písm. b) OZ v rozhodovací činnosti soudů Závěr Summary Prameny Literatura Judikáty Ostatní prameny

4 1. Úvod Předpokladem nerušeného užívání nějaké věci movité či nemovité je nutnost mít k tomuto předmětu určité právo, např. právo vlastnické, právo vyplývající z nájemní smlouvy, právo vyplývající z věcného břemene apod. Obsahovou náplní mé práce je vztah k nemovité věci, v tomto případě k bytu, a to vyplývající z nájemní smlouvy, s ohledem na rozhodovací praxi českých soudů. Nájemní smlouva jako jeden z klasických institutů soukromého práva je v občanském zákoníku upravena v části osmé závazkové právo. Závazkové (obligační právo) je ta část občanského zákoníku, resp. širšího soukromého práva, kterou tvoří soubor právních norem o závazcích. Závazkem se v právní řeči rozumí dvojí: závazkový právní vztah jako jeden z významných druhů občanskoprávních vztahů neboli též závazek v širším slova smyslu a dále povinnost z tohoto závazkového právního vztahu vzcházejíci neboli závazková (obligační) povinnost (závazek v užším slova smyslu). V této souvislosti je nutné upozornit na to, že pojmy závazek ve druhém, tj. užším smyslu a povinnost nejsou zdaleka synonyma. Je mezi nimi vztah inkluze, a to v tom smyslu, že pojem závazek je zahrnut do pojmu povinnost. Tak se např. říká, že každý má povinnost nerušit vlastníka v jeho právech, nikoli však, že každý je zavázán ho nerušit, právě tak se říká, že zůstavitel má povinnost zanechat svým neopomenutelným dědicům jejich povinný díl, nikoli však, že je zavázán tak učinit. V prvním ani druhém případě se tedy neříká, že někdo má závazek tak učinit. Naproti tomu se ale např. říká, že nájemník má závazek neboli že je zavázán platit nájemné atd. (2) Funkcí závazkového práva je uspokojování lidských potřeb ve vzájemné součinnosti (kooperaci). Uspokojování lidských potřeb v moderní společnosti s rozvinutou dělbou činností spojenou s rozsáhlými převody věcí totiž součinnost vyžaduje. Dlouholeté zkušenosti i poznatky potvrzují, že docenění pevného právního rámce, i jeho zpětně motivující aktivní úlohy, je 4

5 zcela nezbytným předpokladem účinného působení společenského, myšleno zejména hospodářského systému jako celku. Toto právní zabezpečení vzájemné součinnosti (kooperace) osob zprostředkuje v právním řádě soukromé právo v čele s občanským právem a v jeho rámci především, právo závazkové, a to jak právo závazkové smluvní, tak deliktní. Závazkové právo tak tvoří vzhledem k předmětu své úpravy jednu z nejdynamičtějších částí občanského, resp. celého soukromého práva. (2) Obecná ustanovení o nájemní smlouvě jsou obsažena v OZ, v 663 až 684, zatímco ustanovení 685 až 723 představují zvláštní úpravy: nájem bytu ( 685 až 716) podnájem bytu či části bytu ( 719) nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení ( 717 až 718) nájem a podnájem nebytových prostor ( 720 ve spojení se zákonem a. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů) podnikatelský nájem věcí movitých ( 721 až 723). V našem právním řádu neexistuje (bohužel) obecně závazný výklad pojmu byt, pojem byt je vymezen pouze pro účely zákona o vlastnictví bytů v jeho ustanovení 2 písm. b) bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení 1. Je nutné mít ale na paměti, že se jedná o legální definici určenou pouze pro tento zákon. V případě výkladu pojmu byt je možné se opřít o judikaturu soudů, např.: Pojmovým znakem bytu jako předmětu občanskoprávních vztahů ve smyslu ust. 118 odst. 2 ObčZ je účelové určení místností, které byt tvoří, k trvalému bydlení, dané pravomocným kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Existence uvedeného rozhodnutí je pak logicky předpokladem toho, 1 Zákon č. 72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, 2 písm. b) 5

6 aby určité místnosti mohly být předmětem občanskoprávních vztahů jako byty 2. Lze říci, že nájemní smlouva k bytu je typovou smlouvou upravenou v 685 a násl. OZ. Kromě podmínek a obsahových náležitostí definovaných v ustanoveních OZ vymezujících tento konkrétní typ smlouvy, musí být rovněž respektovány obecné náležitosti kladené na právní úkony a dále taktéž obecné náležitosti kladené na kontraktaci smluv. Kontraktaci nájemní smlouvy k bytu je proto třeba chápat v kontextu celého OZ. Moje práce se bude zaobírat právem k užívání bytu, které vyplývá z nájemní smlouvy, a které ve svém důsledku může vyústit v žalobní návrh a následně v rozhodnutí soudu, které se poté stává součástí ustálené či méně ustálené judikatury. 2 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 2 Cdon 1010/97 6

7 2. Historický a právní vývoj nájemní smlouvy k bytu Potřeba lidí uspokojit nutnost bydlení jako ochranu před povětrnostními podmínkami, nebezpečím a předpokladem rozvojem komunity (rodiny) byla jedním ze základních požadavků rozvoje lidské společnosti. Podoba bydlení v nájemních domech tak, jak ji známe v současnosti, se datuje v poměrně mladé době, kdy měšťanstvo cíleně začíná stavět domy za účelem jejich pronájmu, stávají se zdrojem finančních prostředků pro pronajímatele v závislosti na rozvoji řemesel, obchodu a později průmyslu.(4) Lze říci, že již počátkem 12. století, je možno vystopovat první známky úpravy některých vztahů k nemovitostem, a to především s rozvojem městského práva. Městského práva proto, že města začínala být centrem politického, kulturního a hospodářského dění, rozvíjela se v nich řemesla, obchod a bylo nutno dát jasný směr vývoje společenských vztahů v nich, vztah k činnostem (konání trhu, výstavba a evidence nemovitostí, daně apod.). Městské právo, jako historický pojem označuje soubor práv, která vymezují vztah středověkého města k panovníkovi, resp. vrchnosti a vzájemné vztahy této komunity. Konkrétně se tato práva nejčastěji týkala správního řízení města, možností trestních a soudních pravomocí a osobních svobod obyvatelstva. Pouze město, které vlastnilo toto městské právo, mohlo být považováno za institucionální, přestože i jiné významné lokality s centrálními funkcemi mohly ve středověku plnit funkce s městem obvykle spojované. (5) Již během 12., ale především v 13. století také začínají vznikat desky veřejné a pomocné, souhrnně nazývané diplomatika. Tyto knihy byly prostředkem k zajištění právních potřeb městského obyvatelstva, k evidenci řízení městské aglomerace jako samosprávního celku. (5) O počátcích závazkového práva v našich zemích toho moc nevíme, první zvyklosti, o kterých jsme v závazkových právech informováni, se týkají zcizování svobodných nemovitostí. Soukromá práva na majetek (pozemky, stavby) si šlechta počátkem 14. století začala zajišťovat zápisem v zemských deskách. První písemný doklad o zápisech nemovitostí je ve formuláři zemského písaře z roku Podle českého vzoru byly na Moravě roku 1348 zavedeny desky zemské u soudu brněnského a olomouckého 7

8 a začátkem 15. století i ve Slezsku a u soudu opavského. Držebnosti poddaných (i domy ve vesnicích bývaly majetkem vrchnosti) si dávala vrchnost před rokem 1650 zapisovat do knih zvaných urbáře a podléhaly na rozdíl od majetku vrchnostenského daním, vrchnostenský majetek až do roku 1706 daním nepodléhal. (5) V roce 1650 se sněm království českého usnesl na tom, aby byly daně vyměřovány na spravedlivějším a věcnějším základě, začínají se formovat základy centrální evidence nemovitostí, které později vyústily ve vznik berních rul, lánové rejstříky, přes tereziánský a josefský katastr k pozemkovému katastru. (5) Nejpropracovanější systém závazkových práv vznikl v městském právu, kde se do jisté míry opíral o systematiku římskoprávní. Koldín v právech městských rozdělil obligace do tří skupin, přičemž nájem (locatio et conductio) zařadil mezi kontrakty konsenzuální (Pavel Kristián z Koldína, Práva městská království Českého, publikována v r. 1579). Obsahem nájmu vedle závazku pronajímatele (locator) poskytnout nájemci (conductor) užívání věci za úplatu, mohl být i závazek vykonat nějaké práce, od toho se později začaly vyvíjet pracovní smlouvy. Podle městských práv byly obě strany odpovědny za nedbánlivost, nepilnost, neumělost, omyl, ale také za přílišnou přísnost a ukrutenství. Pronajímatel měl právo odstoupit od smlouvy týkající se nemovitosti, když chtěl dům či statek opravovat či přestavovat nebo se nemohl s nájemcem z právem uznaných důvodů shodnout. (dle mého názoru lze říci s trochou nadsázky, že se jednalo o počátky vývoje dnešních 711 a 711a OZ). Nájemce se měl chovat řádně, nesměl mimo jiné přijímat lidí neřádných a podezřelých (analogicky předchůdce 687 a násl. OZ). Když se nájemce po skončení nájemní smlouvy nevystěhoval z pronajatých prostor či neopustil grunt, uvázal se tím v další nájem za stejných podmínek, jaké byly sjednány doposud. (analogicky dnešní 676 odst. 2 OZ) (5). Pokud byly v té době pronajímány místnosti k bydlení, docházelo tak na základě nejen výslovného projevu vůle (písemná nájemní smlouva), ale i na základě projevu konkludentního. Je zřejmé, že nebyla ani poskytována právní ochrana nájemce v dnešním slova smyslu, neboť vztah pronajímatele a nájemce byl řízen především jinými právními obory, než je občanské právo, 8

9 a to zejména předpisy živnostenskými a daňovými. Právní rámec nájemního vztahu, tak jak jej chápeme dnes, nebyl dán a objevil se později až v občanském zákoníku. Průlomem byl císařským patentem č. 946/1811 J. G. S. nový zákoník Všeobecný občanský zákoník. Zákoník, který platil ve všech zemích rakouského soustátí s výjimkou uherské koruny, nabyl účinnosti 1. ledna Poměrně rozsáhlý text vztahující se na soukromý poměr právní občanů rozčlenili do krátkého úvodu a tří dílů. Závazkovému právu je věnován mimo jiné díl druhý, obsahuje společná ustanovení o obligacích, jednotlivé smluvní typy a náhradu škody. Tento občanský zákoník představuje dominantní předpis celé moderní české právní historie se změnami z první poloviny 19. století (dědictví a rodinné právo), z roku 1848, z druhé poloviny 19. století (rozvoj podnikatelské činnosti) a novelizace ze druhého desetiletí 20. století a jako celek platil v českých zemích až do roku 1950 a některá jeho dílčí ustanovení ještě déle. (5) V této souvislosti nemohu pominout jeden významný právní kodex, který se ve své době (14. století) řadil k významným pramenům práva a ovlivnil jeho vývoj na území Moravy Právní kniha města Brna z pera notáře Jana, přičemž se pochopitelně soustředím jen na ty části, které jsou věnovány nájemní smlouvě. Postavení soukromého práva (ius privatum, viz Právní kniha města Brna, dále jen PK č. 353, 596) v soustavě brněnského městského práva nejvýrazněji charakterizuje jeho dynamický rozvoj. Jednoznačně dominovalo právo procesní a za ním, s výrazným odstupem, stálo právo trestní. Relativně malý zřetel na soukromé právo ovlivňovala skutečnost, že právní praxe v období do 13. století vystačovala se zvykovým právem. Rychlý rozvoj mladého města Brna s sebou na sklonku 13. století a zejména od 14. století přinesl stále zřetelnější doplňování původně skrovně vybaveného práva s pomocí práv cizích, a to vlastní judikaturou. Radikální krok vpřed učinil teprve notář Jan během svého funkčního období. Správně rozpoznal, že situace vyžaduje komplexní řešení v celé šíři soukromého práva. Nestačila již jen příležitostná pomoc některých dostupných práv a byla nutná podpora takového práva, které samo o sobě mělo tuto materii dobře propracovanou, samosebou se pro tuto potřebu nabízelo římské právo. Tehdejší praxe brněnského městského práva musela reagovat na změny, které s sebou přinášel rozvoj městské společnosti od 13. století a spolu s tím i na její práva. 9

10 Pro brněnské městské právo to znamenalo v oblasti soukromého práva vyrovnat se s odklonem od práva zvykového i s rostoucím vlivem práva kanonického (zvláště v právu rodinném) a propracovat do šíře i hloubky celý komplex soukromého práva na bázi práva římského. První doložené pokusy o shrnutí brněnského městského práva pocházejí z třicátých let 14. století, další jsou pak spjaty s osobou notáře Jana, který je sám dovršil v druhé polovině padesátých let vytvořením Právní knihy města Brna.(6) Nájemní smlouva (locatio-conductio, pronájem-nájem) prostupovala v tehdejším období rovněž už každodenní život a tím i jeho právní sféru, bezpochyby daleko více, než je zastoupena v dochovaných pramenech. Její relativně menší zastoupení v právu psaném (podobně jako je tomu u jiných obligačních smluv) je jen přirozeným důsledkem toho, že převážná část této materie je založena na individuálních ustanoveních, která vznikla po vzájemné dohodě obou stran a tvořila pak náplň příslušné smlouvy. Co tato smlouva obsahovala, bylo pro obě strany závazné a představovalo také základ soudního posuzování pro eventuální žaloby. Prostor, který tu zbýval pro rozvíjení jakéhosi právního zřetele v rovině obecné, byl proto poměrně malý. Nájemní smlouva se tu chápala jako jednotná právní instituce, která na společných základech (užívání nebo požívání cizí věci poskytnuté někomu za úplatu) respektovala rozmanité formy svého uplatnění. Zcela zřetelně tu vystupovalo její jádro, užívání (požívání) nemovitostí nebo movitostí (PK č. 283, a), tj. věcný nájem. Věcný nájem byl podle brněnského městského práva smluvním vztahem mezi pronajímatelem (locatorem) a nájemcem (conductor) o poskytnutí určité věci k jejímu dočasnému užívání nebo požívání za určitou roční úplatu. Nájemce takto přijímal dotyčnou věc do pouhé detence a mohl ji užívat (ius utendi) jen ve smyslu ustanovení smlouvy. Předmětem nájmu bývaly u budov byty a domy (včetně zahrady), přičemž konkrétní obsah nájmu vymezovala smlouva. Ta se vesměs přidržovala následujícího schématu: kdo pronajímá komu: jména pronajímatele (locator, qui locavit) a nájemce (conductor, nájemník inquilinus, pachtýř), co: přesné vymezení věci i určení její polohy, na jak dlouho: doba dvou a více let s počátkem od významného (v ohledu církevním, hospodářském apod.) svátku, 10

11 za jakou roční úplatu: pro septem fertonibus grossorum apod., někdy ve dvou splátkách (např. na den sv. Havla a den Narození Páně), za jakých podmínek: tato zvlášť důležitá část vykazovala značnou variabilitu rozsahu i obsahu podmínek. Četné smlouvy se však spokojovaly s přihlédnutím ke dvěma častým aspektům. Bývalo to především zdůraznění, že nájem platí jen tehdy, pakliže bude nájemce dodržovat obsah smlouvy, když jej bude porušovat a prokáže se to pak nájem okamžitě skončí. Oprávněně se též pamatovalo na opatření pro případ změny vlastnických poměrů v průběhu trvání nájmu. Zvláště v nájmu bytů se mělo pamatovat na dvojí možnost zániku nájmu, jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce. Zásadně platilo, že od nájmu lze odstoupit jen výjimečně a z vážných příčin. Když si např. nájemce v průběhu nájmu koupil vlastní dům, mohl od nájemní smlouvy odstoupit před jejím ukončením jen tehdy, zaplatil-li celou roční úplatu. Jestliže naopak pronajímatel bytu, tedy vlastník domu, prodal dům před vypršením nájemní lhůty nájemníka, nemohl ho z bytu vykázat (PK č. 138, a). Jiné smlouvy připojovaly na tomto místě řadu různých povinností pro nájemce, např. opravovat stavení. slib: slib dodržování ustanovení smlouvy skládal nájemce, který také pro tento závazek stanovil případně i své ručitele, výhrady: v závěru smlouvy se někdy objevovaly důležité výhrady, např. že se pronájem sadu netýká stromů, nýbrž jen půdy pod nimi, nebo že se v pronajímaném domě vyhrazuje jedna místnost pro potřeby pronajímatele apod. Rozmanitost a četnost nájemních smluv poskytovala nepochybně dostatečný prostor k uplatnění žalob o nájemní smlouvy. Jejich hlavním zdrojem bylo porušování ustanovení nájemních smluv, jednak řešení mimořádných situací, které smlouvy nepředpokládaly a předpokládat nemohly a které si poté sporné strany vykládaly různým způsobem. Taková mimořádná situace nastala např. v okamžiku, kdy vlastník domu napadl nájemníka, ten se však bránil a v sebeobraně vlastníka domu zranil. Byla 11

12 respektována zásada, že z nájemní smlouvy může někdo jednostranně vystoupit jen ze závažných důvodů a dále, že by za dané situace nebylo obezřetné nechat takové nepřátele společně bydlet. Bylo rozhodnuto tak, že nájemce byl povinen zaplatit nájemné za uplynulou dobu, mohl také odstoupit od dosavadní nájemní smlouvy a odstěhovat se k jinému vlastníkovi domu (PK č. 138, b). Jindy při požáru města ztratil vlastník dům a přestěhoval se do jiného domu. Tehdy nájemce vznesl požadavek, aby i jeho do tohoto domu přijal. Nárok byl zamítnut s poukazem na to, že shořením domu skončil nájem i pronájem, z původní smlouvy je naopak nájemník zavázán zaplatit nájem za dobu jeho existence (PK č. 138, c). V případě rušení domovního míru platilo podle brněnského městského práva zásadně, že vstup do domu musí být určitým osobám za jistých podmínek povolen (i bez ohledu na vůli majitele) a nemůže být proto považován za protiprávní narušení domovního míru. Jednalo se o případy, kdy lidé pronásledovali zločince, resp. hledali jím ukradené věci. (6) Tento exkurz do historie nájmu se soustřeďuje namátkově na obsahové znaky nájemních smluv, které nalézáme modifikovaně i v naší současné právní úpravě, některé z nich budou v dalších textu zmíněny v souvislosti se současnou judikaturou. 12

13 3. Právní vztahy související s nájmem bytu 3.1. Nájemní smlouva k bytu Základní podmínkou platného vzniku smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem a nájemcem je shoda mezi těmito stranami o podstatných obsahových náležitostech této smlouvy. Předesílám, že se úmyslně vyhýbám takovým pojmům jako: způsobilost subjektu k právům a k právním úkonům, označení subjektů smluvních stran, omezení způsobilosti, režim nezletilců, plné moci, či písemná forma právního úkonu. Nejsou smyslem mé práce a jsou znalostním předpokladem dalšího mého pojednání. Níže uvedené rozbory 685 a násl. OZ jsou předpokladem pro uvedení do souboru problémů, které nastávají v realizaci výše označeného ustanovení právního předpisu konkrétními subjekty a následně v rozhodovací pravomoci soudů. Nemohu se v uvedení do problémů vyhnout určité popisnosti, neboť dikce zákona je závazkem, ale snažím se eliminovat ty plochy, které jsou obecně známé nebo načtitelné v nepřeberné řadě publikací zabývajících se problematikou nájmu bytu. Mezi obsahové náležitosti nájemní smlouvy k bytu patří: označení bytu a jeho příslušenství rozsah užívání bytu způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo přímo jejich výši určité vymezení doby, na kterou se nájemní smlouva sjednává 3. K jednotlivým náležitostem nyní poněkud podrobněji: Označení bytu musí být provedeno tak, aby z něj bylo nezpochybnitelné místo, kde se byt nachází, popř. číslo či jiné označení bytu; v praxi je doporučováno, aby v nájemní smlouvě bylo specifikováno i vybavení bytu. Rozsah užívání bytu je zřejmě nejméně konfliktní částí smlouvy. Problémem může být v praxi určení výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu. Nejsnadnějším způsobem určení výše nájemného je dohoda mezi 3 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, 686 odst. 1 13

14 pronajímatelem a nájemcem. V případě, že konkrétní nájemné převyšuje výrazně nájemné tržní (tj. nájemné obvyklé v dané lokalitě a daném čase), u neregulovaných nájmů, samozřejmě), lze je kvalifikovat jako nájemné odporující dobrým mravům a jako takové by mohlo být podle ust. 39 OZ stiženo absolutní neplatností. Odkazem na právní literaturu pokazuji na skutečnost, že např. ve Švédsku je za nemravnou výši nájemného považováno nájemné, které převyšuje více jak o 5 % nájemné tržní (1). V této souvislosti považuji za nutné se dotknout nalézací pravomoci Ústavního soudu, který zrušil právní předpisy regulující nájemné, a to zejména vyhlášku Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, cenový výměr Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (mimo jiné i ceny nájmů bytů), nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. Lze konstatovat, že v právních vztazích ve věcech nájmu bytu, kdy nájemné bylo určováno pomocí právních norem, zůstával způsob jeho sjednání zakonzervován. Mnozí majitelé domů se proto domáhají u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku svých práv, přičemž se odvolávají na rozsudek jmenovaného soudu z roku 2005 kauza: Hutten-Czapská versus Polsko 4. v rámci svých rozhodnutí odkázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případě Mellacher, který připouští určité omezení vlastnického práva pronajímatelů (vlastníků bytových domů) včetně možnosti zavedení regulovaného nájemného: Nájemné však musí odpovídat rozumným podmínkám těchto právních vztahů a nemůže být 4 Rozsudek Velkého senátu ELSP ze dne ve věci Hutten-Czapska vs. Polská republika, stížnost č /97 14

15 konstituováno nepřiměřeně jednostranně v neprospěch pronajímatelů (vlastníků bytových domů) 5. (1) Poznámka: o obě tato rozhodnutí se v řadě případů opírají majitelé (pronajímatelé) bytových domů v ČR v současnosti při argumentaci k nutnosti rychlé deregulace nájemného. Dlužno poznamenat, že původně přijatý zákon zabývající se deregulací nájemného bude pravděpodobně novelizován ve směru zpomalení deregulace většiny nájemních bytů v době tvorby této práce prošel návrh na novelu zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu (odsunutí konečné deregulace o další dva roky) do druhého čtení v PS PČR 6. Nájem bytu je vzhledem k velkému množství občanů ČR bydlících v nájemních bytech a vzhledem k jejich mnohdy existenční závislosti na možnosti nájemního bydlení chráněn přímo zákonem (nejčastěji OZ). Ochrana nájmu bytu spočívá konkrétně v tom, že: nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou lze vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů ( 685 ve spojení s 711 a 711a), k výpovědi z nájmu bytu je v některých zákonem výslovně uvedených případech nutné přivolení soudu ( 711a) při výpovědi náleží nájemci ve většině případů bytová náhrada ve formě náhradního bytu či ubytování, jen výjimečně stačí nájemci zajistit přístřeší ( 711, 711a, 712), nájemné je státem regulované (ovšem směřuje k tržnímu nájemnému). Je třeba rozlišovat, jde-li o nájem nedružstevního bytu, nebo o nájem družstevního bytu. Tyto dvě skupiny bytů se liší, zejména jde-li o společný nájem bytu manžely, o úhradu nájemného a o zánik nájmu bytu. U nájmu družstevních bytů hrají významnou úlohu stanovy toho kterého bytového 5 Rozsudek ESLP ze dne ve věci Mellacher a ostatní vs. Rakousko, stížnosti 10522/83, 11011/84, 11070/84, publikován po označením A Horáček, Filip: Poslanci podpořili zpomalení deregulace [citováno ]. Dostupné z: /ekonomika.asp?c=a090318_173241_ekonomika_fih 15

16 družstva, které mohou specificky upravovat některé otázky (např. podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, výši nájemného, úhrady oprav v bytě apod.) Nájemní smlouvu o nájem družstevního bytu lze platně uzavřít tedy za podmínek upravených ve stanovách bytového družstva ve shodě s občanským zákoníkem. Z použitelné judikatury: Smlouva o nájmu bytu, jehož nájemcem je již jiná osoba, je absolutně neplatná. 7 Úvaha, podle níž účastníci uzavřeli konkludentně nájemní smlouvu ve smyslu ust. 685 odst. 1 o.z. ve znění před novelou č.264/1994 Sb., nutně předpokládá, že k danému dni nebyla nájemcem sporného bytu osoba jiná. Smlouva o nájmu bytu, jehož nájemcem je již jiná osoba, je absolutně neplatná. 8 Není-li pronajímaný byt při uzavření nájemní smlouvy ve stavu způsobilém k okamžitému odevzdání nájemci proto, že je dosud bez právního důvodu užíván jinou osobou, musí být v nájemní smlouvě dostatečně určitě stanoven časový okamžik, kdy v budoucnosti tento stav nastane, jinak je nájemní smlouva pro nemožnost plnění absolutně neplatná. 9 Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, uzavřená s nájemcem bytu, jemuž svědčí ke dni uzavření této smlouvy právo nájmu na dobu neurčitou, je absolutně neplatná pro obcházení zákona, nezajišťuje-li nájemci po skončení nájmu právo na bytovou náhradu na dobu neurčitou Práva a povinnosti pronajímatele bytu a nájemce Mezi práva pronajímatele bytu lze zařadit zejména tato práva: 7 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 2396/ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 467/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 1898/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 2 Cdon 1401/

17 požadovat placení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s nájmem bytu, požadovat odstranění provedených úprav a změn, které nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele, vypovědět nájemní smlouvu při naplnění některého z výpovědních důvodů, požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na opravy, které má provést na svůj náklad nájemce, požadovat přístup do bytu za účelem kontroly, užívá-li nájemce byt řádným způsobem. Mezi povinnosti pronajímatele bytu patří zejména povinnost: předat byt ve stavu způsobilém k bydlení, zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, odstranit závady bránící řádnému užívání bytu (pokud nejde u závady, které má odstranit nájemce), zajistit služby spojené s nájmem, doložit na základě žádosti nájemce, že výše cen služeb odpovídá platným předpisům. Mezi práva nájemce bytu lze zařadit zejména tato práva: nerušeně užívat byt, společné prostory a zařízení domu, požadovat od pronajímatele provedení oprav, ke kterým je pronajímatel povinen, pokud tak pronajímatel přes upozornění nájemce neučiní, je nájemce oprávněn provést opravu v nezbytném rozsahu na své náklady a poté v prekluzivní lhůtě 6 měsíců požadovat na pronajímateli jejich úhradu, na přiměřenou slevu z nájemného (není-li odstraněna oznámená závada, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu či domu, či nejsou splněny sjednané služby nebo jsou plněny vadně). 17

18 Mezi povinnosti nájemce lze zařadit zejména tyto povinnosti platit nájemné a plnění poskytovaná s nájmem, platit poplatek z prodlení, pokud nájemné nebo poplatek za služby nezaplatí včas, odstranit stavební úpravy provedené bez souhlasu pronajímatele, umožnit pronajímateli po předchozí písemné výzvě provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot, umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli, při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv, nestanoví-li nájemní smlouva jinak, hradí nájemce drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou. Z použitelné judikatury: V řízení před soudem je možno domáhat se podle 161 odst. 1 obč. zák. toho, aby majitelé domu udržovali byt ve stavu způsobilém řádnému užívání (v souladu s kolaudovaným stavem). 11 Aby mohla koupelna plnit svůj účel, musí být vybavena zařízením na ohřátí vody. Jestliže však v rámci služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu, je dodávána do bytu vytápěného ústředním topením a do koupelny tohoto bytu teplá voda, je tím nahrazeno vybavení koupelny zařízením na ohřívání vody. Nejde-li o byt s dodávkou teplé vody, znamená nedostatek zařízení na ohřívání vody v koupelně neúplnost a nedostatek základního provozování zařízení bytu. Jen v takovém případě by byl dán nárok na odstranění tohoto 11 Bulletin Nejvyššího soudu č. 59 z roku

19 nedostatku a na takové vybavení koupelny, jež by umožňovalo ohřívání vody a tím i řádné užívání bytu. 12 Jestliže uživatel bytu odpojí sám radiátory ústředního topení ve svém bytě bez dohody s vlastníkem domu, nezbavuje se tím povinnosti platit úhradu za poskytování ústředního topení. Nejde-li o byt s dodávkou teplé vody, znamená nedostatek zařízení na ohřívání vody v koupelně neúplnost a nedostatek základního provozního zařízení bytu. Jen v takovém případě by byl dán nárok vůči majiteli na odstranění tohoto nedostatku a na takové vybavení koupelny, jež by umožňovalo ohřívání vody a tím i řádné užívání bytu. 13 Předchozí upozornění nájemce adresované pronajímateli, jež je předpokladem nároku nájemce na úhradu jim vynaložených nákladů na odstranění závad v bytě, musí obsahovat nejen upozornění na závadu a přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění, ale i upozornění na to, že neodstraní-li pronajímatel závadu, učiní tak nájemce sám a bude po pronajímateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. 14 Za vážný důvod k odepření pronajímatelem zamýšlené stavební úpravy bytu nebo jiné podstatné změny v bytě lze zpravidla považovat, jestliže by tyto úpravy měly vést k dlouhodobému či dokonce trvalému a podstatnému zhoršení kvality pronajatého bytu. Představují-li pronajímatelem zamýšlené stavební úpravy bytu nebo jiné podstatné změny v bytě zachování dosavadní kvality bytu nebo její zlepšení, je na soudu, aby vymezil hypotézu ustanovení 695 věty druhé o. z. podle okolností jednotlivého případu. Soud při úvaze, zda stavební úpravy bytu nebo jiné podstatné změny v bytě budou provedeny i přes nesouhlas nájemce, může přihlédnout k naléhavosti a významu úprav z hlediska stavebně technického 12 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 659/ Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. 29 z roku Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 380/

20 nebo funkčního, zda zamýšlené úpravy se dotýkají jen pronajatého bytu nebo celé nemovitosti, jaké náklady ze strany pronajímatele si úpravy vyžadují, k předpokládanému rozsahu a době omezení nájemce v užívání bytu, ke zdravotnímu stavu a věku nájemce, zda a jaké náklady si provedení úprav vyžádá na straně nájemce, zda se pronajímatel zavázal nájemci tyto náklady uhradit, jaké jsou vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem apod. 15 Uživatel družstevního bytu je povinen hradit nejen nutné náklady spojené s ústředním topením a s dodávkou teplé vody, ale všechny náklady v celém rozsahu, které byly skutečně vynaloženy. 16 Splatnost nedoplatku úplaty za ústřední či dálkové topení a za dodávku teplé vody ( 12 odst. 2 vyhl.č. 197/1957 Ú.l.) nenastává, jestliže vyúčtování nebylo provedeno řádným způsobem odpovídajícím 11 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 197/1957 Ú.l. 17 Slevu podle 170 odst. 1 o.z. (nyní 698) lze uplatnit jen tehdy, jde-li o závady odstranitelné. Pokud by soud dospěl k závěru, že jde o neodstranitelnou závadu, která vznikla po určení výše úhrady za užívání bytu dohodou nebo administrativním rozhodnutím, šlo by o určení výše úhrady rozhodnutím národního výboru Právní vztahy vznikající v souvislosti se společným nájmem bytu Byt může být ve společném nájmu více osob, které mají stejná práva a povinnosti. Může vzniknout i dohodou mezi pronajímatelem, dosavadním 15 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 1854/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 659/ Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. 15 z roku Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. 70 z roku

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 132/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

Více

Znění části občanského zákoníku týkající se nájmu bytu ( 685 až 719)

Znění části občanského zákoníku týkající se nájmu bytu ( 685 až 719) Znění části občanského zákoníku týkající se nájmu bytu ( 685 až 719) po novele provedené zákonem č. 132/2011 Sb. ze dne 3. května 2011 HLAVA SEDMÁ Oddíl čtvrtý Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1)

Více

107_2006_Sb.txt. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

107_2006_Sb.txt. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne... o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Vládní návrh ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského zákoníku. Čl. I

Vládní návrh ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského zákoníku. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva.

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva. HLAVA SEDMÁ Nájemní smlouva ODDÍL PRVNÍ Obecná ustanovení 663 Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 664 Pronajímatel

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

Zákon č. 47/1992 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Zákon č. 47/1992 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK Zákon č. 47/1992 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK HLAVA SEDMÁ NÁJEMNÍ SMLOUVA Oddíl první Obecná ustanovení 663 Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011

USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 26 USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Právní předpisy

PŘÍLOHA Č. 2. Právní předpisy PŘÍLOHA Č. 2 Právní předpisy ZÁKON č. 40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění posledních novel Výňatek ODDÍL ČTVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Nájem bytu podle nového občanského zákoníku

Nájem bytu podle nového občanského zákoníku Nájem bytu podle nového občanského zákoníku Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu jsou v novém občanském zákoníku upravena v ustanovení 2235 až ustanovení 2301. Tato ustanovení se použijí v případě

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 13/2006-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU

DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU Bytové družstvo Skuteckého - Laudova se sídlem: Laudova 1385, 163 00 Praha 6 - Řepy IČ: 241 28 228 Zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném. (dále jen družstvo )

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

Přehled přednášek předmětu Základy práva za období únor až květen 2009

Přehled přednášek předmětu Základy práva za období únor až květen 2009 Přehled přednášek předmětu Základy práva za období únor až květen 2009 Literatura: Blažek, Petr: Základy práva. Vysoká škola finanční a správní 2007. Spirit, Michal: Základy práva pro neprávníky. Aleš

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 115/2014-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petra Sedláka a Mgr. Davida

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. Vypracoval

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

srpen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

srpen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 srpen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nadměrné užívání spoluvlastnického podílu k věci Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.7.2013, sp. zn. 22 Cdo 1645/2013 Nejvyšší soud ČR řešil

Více

N á j e m n í s m l o u v a

N á j e m n í s m l o u v a Na základě pokynu odboru správy majetku (OSM) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8 čj. MCP8 074986/2016 N á j e m n í s m l o u v a PRONAJÍMATEL: Městská část Praha 8 se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ J I H O M O R A V S K É H O K R A J E Obsah OBSAH Základní práva a povinnosti z nájmu bytu... 3 Nájemní smlouva... 4.. Nájemné a jeho změny... 5.. Změny nájemného... 5..

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 4. 9. 2013 / Petr Měštánek, Marek Disman Cílem tohoto článku je zhodnotit možnosti provádění změn ve smlouvách, na jejichž

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Úvod 23 A. NÁJEM BYTU 27 1. Pojem bytu 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v případě neexistence dokladů o účelu užívání stavby 28 3. Byt a obytná místnost

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více