Nájem bytu v judikatuře českých soudů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájem bytu v judikatuře českých soudů"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu v judikatuře českých soudů MUDr. Dalimil Chocholáč 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem bytu v judikatuře českých soudů zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. podpis:

2 Poděkování Chtěl bych touto cestou poděkovat prof. JUDr. Josefu Fialovi, CSc., který mi byl nápomocen jednak při výběru tématu práce, usměrňoval moji činnost tvorbou osnovy počínaje a finálním dotvořením práce konče. Po celou dobu vzniku rukopisu mi svými cennými radami velmi pomáhal při zpracování tématu a bez jeho nezištné pomoci by tato práce sotva kdy vznikla. Děkuji Vám, pane profesore. 2

3 Obsah Poděkování... 2 Obsah Úvod Historický a právní vývoj nájemní smlouvy k bytu Právní vztahy související s nájmem bytu Nájemní smlouva k bytu Práva a povinnosti pronajímatele bytu a nájemce Právní vztahy vznikající v souvislosti se společným nájmem bytu společným nájmem bytu manžely nájemním bytem v registrovaném partnerství služebním bytem, bytem zvláštního určení a bytem v domě zvláštního určení Zánik nájmu bytu Bytové náhrady Nájem bytu z pohledu pronajímatelů bytů a soudů Judikatura soudů související s nájmem bytu Aplikace 715 OZ v rozhodovací činnosti soudů Aplikace 712 OZ v rozhodovací činnosti soudů Aplikace 711 odst. 2 písm. b) OZ v rozhodovací činnosti soudů Závěr Summary Prameny Literatura Judikáty Ostatní prameny

4 1. Úvod Předpokladem nerušeného užívání nějaké věci movité či nemovité je nutnost mít k tomuto předmětu určité právo, např. právo vlastnické, právo vyplývající z nájemní smlouvy, právo vyplývající z věcného břemene apod. Obsahovou náplní mé práce je vztah k nemovité věci, v tomto případě k bytu, a to vyplývající z nájemní smlouvy, s ohledem na rozhodovací praxi českých soudů. Nájemní smlouva jako jeden z klasických institutů soukromého práva je v občanském zákoníku upravena v části osmé závazkové právo. Závazkové (obligační právo) je ta část občanského zákoníku, resp. širšího soukromého práva, kterou tvoří soubor právních norem o závazcích. Závazkem se v právní řeči rozumí dvojí: závazkový právní vztah jako jeden z významných druhů občanskoprávních vztahů neboli též závazek v širším slova smyslu a dále povinnost z tohoto závazkového právního vztahu vzcházejíci neboli závazková (obligační) povinnost (závazek v užším slova smyslu). V této souvislosti je nutné upozornit na to, že pojmy závazek ve druhém, tj. užším smyslu a povinnost nejsou zdaleka synonyma. Je mezi nimi vztah inkluze, a to v tom smyslu, že pojem závazek je zahrnut do pojmu povinnost. Tak se např. říká, že každý má povinnost nerušit vlastníka v jeho právech, nikoli však, že každý je zavázán ho nerušit, právě tak se říká, že zůstavitel má povinnost zanechat svým neopomenutelným dědicům jejich povinný díl, nikoli však, že je zavázán tak učinit. V prvním ani druhém případě se tedy neříká, že někdo má závazek tak učinit. Naproti tomu se ale např. říká, že nájemník má závazek neboli že je zavázán platit nájemné atd. (2) Funkcí závazkového práva je uspokojování lidských potřeb ve vzájemné součinnosti (kooperaci). Uspokojování lidských potřeb v moderní společnosti s rozvinutou dělbou činností spojenou s rozsáhlými převody věcí totiž součinnost vyžaduje. Dlouholeté zkušenosti i poznatky potvrzují, že docenění pevného právního rámce, i jeho zpětně motivující aktivní úlohy, je 4

5 zcela nezbytným předpokladem účinného působení společenského, myšleno zejména hospodářského systému jako celku. Toto právní zabezpečení vzájemné součinnosti (kooperace) osob zprostředkuje v právním řádě soukromé právo v čele s občanským právem a v jeho rámci především, právo závazkové, a to jak právo závazkové smluvní, tak deliktní. Závazkové právo tak tvoří vzhledem k předmětu své úpravy jednu z nejdynamičtějších částí občanského, resp. celého soukromého práva. (2) Obecná ustanovení o nájemní smlouvě jsou obsažena v OZ, v 663 až 684, zatímco ustanovení 685 až 723 představují zvláštní úpravy: nájem bytu ( 685 až 716) podnájem bytu či části bytu ( 719) nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení ( 717 až 718) nájem a podnájem nebytových prostor ( 720 ve spojení se zákonem a. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů) podnikatelský nájem věcí movitých ( 721 až 723). V našem právním řádu neexistuje (bohužel) obecně závazný výklad pojmu byt, pojem byt je vymezen pouze pro účely zákona o vlastnictví bytů v jeho ustanovení 2 písm. b) bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení 1. Je nutné mít ale na paměti, že se jedná o legální definici určenou pouze pro tento zákon. V případě výkladu pojmu byt je možné se opřít o judikaturu soudů, např.: Pojmovým znakem bytu jako předmětu občanskoprávních vztahů ve smyslu ust. 118 odst. 2 ObčZ je účelové určení místností, které byt tvoří, k trvalému bydlení, dané pravomocným kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Existence uvedeného rozhodnutí je pak logicky předpokladem toho, 1 Zákon č. 72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, 2 písm. b) 5

6 aby určité místnosti mohly být předmětem občanskoprávních vztahů jako byty 2. Lze říci, že nájemní smlouva k bytu je typovou smlouvou upravenou v 685 a násl. OZ. Kromě podmínek a obsahových náležitostí definovaných v ustanoveních OZ vymezujících tento konkrétní typ smlouvy, musí být rovněž respektovány obecné náležitosti kladené na právní úkony a dále taktéž obecné náležitosti kladené na kontraktaci smluv. Kontraktaci nájemní smlouvy k bytu je proto třeba chápat v kontextu celého OZ. Moje práce se bude zaobírat právem k užívání bytu, které vyplývá z nájemní smlouvy, a které ve svém důsledku může vyústit v žalobní návrh a následně v rozhodnutí soudu, které se poté stává součástí ustálené či méně ustálené judikatury. 2 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 2 Cdon 1010/97 6

7 2. Historický a právní vývoj nájemní smlouvy k bytu Potřeba lidí uspokojit nutnost bydlení jako ochranu před povětrnostními podmínkami, nebezpečím a předpokladem rozvojem komunity (rodiny) byla jedním ze základních požadavků rozvoje lidské společnosti. Podoba bydlení v nájemních domech tak, jak ji známe v současnosti, se datuje v poměrně mladé době, kdy měšťanstvo cíleně začíná stavět domy za účelem jejich pronájmu, stávají se zdrojem finančních prostředků pro pronajímatele v závislosti na rozvoji řemesel, obchodu a později průmyslu.(4) Lze říci, že již počátkem 12. století, je možno vystopovat první známky úpravy některých vztahů k nemovitostem, a to především s rozvojem městského práva. Městského práva proto, že města začínala být centrem politického, kulturního a hospodářského dění, rozvíjela se v nich řemesla, obchod a bylo nutno dát jasný směr vývoje společenských vztahů v nich, vztah k činnostem (konání trhu, výstavba a evidence nemovitostí, daně apod.). Městské právo, jako historický pojem označuje soubor práv, která vymezují vztah středověkého města k panovníkovi, resp. vrchnosti a vzájemné vztahy této komunity. Konkrétně se tato práva nejčastěji týkala správního řízení města, možností trestních a soudních pravomocí a osobních svobod obyvatelstva. Pouze město, které vlastnilo toto městské právo, mohlo být považováno za institucionální, přestože i jiné významné lokality s centrálními funkcemi mohly ve středověku plnit funkce s městem obvykle spojované. (5) Již během 12., ale především v 13. století také začínají vznikat desky veřejné a pomocné, souhrnně nazývané diplomatika. Tyto knihy byly prostředkem k zajištění právních potřeb městského obyvatelstva, k evidenci řízení městské aglomerace jako samosprávního celku. (5) O počátcích závazkového práva v našich zemích toho moc nevíme, první zvyklosti, o kterých jsme v závazkových právech informováni, se týkají zcizování svobodných nemovitostí. Soukromá práva na majetek (pozemky, stavby) si šlechta počátkem 14. století začala zajišťovat zápisem v zemských deskách. První písemný doklad o zápisech nemovitostí je ve formuláři zemského písaře z roku Podle českého vzoru byly na Moravě roku 1348 zavedeny desky zemské u soudu brněnského a olomouckého 7

8 a začátkem 15. století i ve Slezsku a u soudu opavského. Držebnosti poddaných (i domy ve vesnicích bývaly majetkem vrchnosti) si dávala vrchnost před rokem 1650 zapisovat do knih zvaných urbáře a podléhaly na rozdíl od majetku vrchnostenského daním, vrchnostenský majetek až do roku 1706 daním nepodléhal. (5) V roce 1650 se sněm království českého usnesl na tom, aby byly daně vyměřovány na spravedlivějším a věcnějším základě, začínají se formovat základy centrální evidence nemovitostí, které později vyústily ve vznik berních rul, lánové rejstříky, přes tereziánský a josefský katastr k pozemkovému katastru. (5) Nejpropracovanější systém závazkových práv vznikl v městském právu, kde se do jisté míry opíral o systematiku římskoprávní. Koldín v právech městských rozdělil obligace do tří skupin, přičemž nájem (locatio et conductio) zařadil mezi kontrakty konsenzuální (Pavel Kristián z Koldína, Práva městská království Českého, publikována v r. 1579). Obsahem nájmu vedle závazku pronajímatele (locator) poskytnout nájemci (conductor) užívání věci za úplatu, mohl být i závazek vykonat nějaké práce, od toho se později začaly vyvíjet pracovní smlouvy. Podle městských práv byly obě strany odpovědny za nedbánlivost, nepilnost, neumělost, omyl, ale také za přílišnou přísnost a ukrutenství. Pronajímatel měl právo odstoupit od smlouvy týkající se nemovitosti, když chtěl dům či statek opravovat či přestavovat nebo se nemohl s nájemcem z právem uznaných důvodů shodnout. (dle mého názoru lze říci s trochou nadsázky, že se jednalo o počátky vývoje dnešních 711 a 711a OZ). Nájemce se měl chovat řádně, nesměl mimo jiné přijímat lidí neřádných a podezřelých (analogicky předchůdce 687 a násl. OZ). Když se nájemce po skončení nájemní smlouvy nevystěhoval z pronajatých prostor či neopustil grunt, uvázal se tím v další nájem za stejných podmínek, jaké byly sjednány doposud. (analogicky dnešní 676 odst. 2 OZ) (5). Pokud byly v té době pronajímány místnosti k bydlení, docházelo tak na základě nejen výslovného projevu vůle (písemná nájemní smlouva), ale i na základě projevu konkludentního. Je zřejmé, že nebyla ani poskytována právní ochrana nájemce v dnešním slova smyslu, neboť vztah pronajímatele a nájemce byl řízen především jinými právními obory, než je občanské právo, 8

9 a to zejména předpisy živnostenskými a daňovými. Právní rámec nájemního vztahu, tak jak jej chápeme dnes, nebyl dán a objevil se později až v občanském zákoníku. Průlomem byl císařským patentem č. 946/1811 J. G. S. nový zákoník Všeobecný občanský zákoník. Zákoník, který platil ve všech zemích rakouského soustátí s výjimkou uherské koruny, nabyl účinnosti 1. ledna Poměrně rozsáhlý text vztahující se na soukromý poměr právní občanů rozčlenili do krátkého úvodu a tří dílů. Závazkovému právu je věnován mimo jiné díl druhý, obsahuje společná ustanovení o obligacích, jednotlivé smluvní typy a náhradu škody. Tento občanský zákoník představuje dominantní předpis celé moderní české právní historie se změnami z první poloviny 19. století (dědictví a rodinné právo), z roku 1848, z druhé poloviny 19. století (rozvoj podnikatelské činnosti) a novelizace ze druhého desetiletí 20. století a jako celek platil v českých zemích až do roku 1950 a některá jeho dílčí ustanovení ještě déle. (5) V této souvislosti nemohu pominout jeden významný právní kodex, který se ve své době (14. století) řadil k významným pramenům práva a ovlivnil jeho vývoj na území Moravy Právní kniha města Brna z pera notáře Jana, přičemž se pochopitelně soustředím jen na ty části, které jsou věnovány nájemní smlouvě. Postavení soukromého práva (ius privatum, viz Právní kniha města Brna, dále jen PK č. 353, 596) v soustavě brněnského městského práva nejvýrazněji charakterizuje jeho dynamický rozvoj. Jednoznačně dominovalo právo procesní a za ním, s výrazným odstupem, stálo právo trestní. Relativně malý zřetel na soukromé právo ovlivňovala skutečnost, že právní praxe v období do 13. století vystačovala se zvykovým právem. Rychlý rozvoj mladého města Brna s sebou na sklonku 13. století a zejména od 14. století přinesl stále zřetelnější doplňování původně skrovně vybaveného práva s pomocí práv cizích, a to vlastní judikaturou. Radikální krok vpřed učinil teprve notář Jan během svého funkčního období. Správně rozpoznal, že situace vyžaduje komplexní řešení v celé šíři soukromého práva. Nestačila již jen příležitostná pomoc některých dostupných práv a byla nutná podpora takového práva, které samo o sobě mělo tuto materii dobře propracovanou, samosebou se pro tuto potřebu nabízelo římské právo. Tehdejší praxe brněnského městského práva musela reagovat na změny, které s sebou přinášel rozvoj městské společnosti od 13. století a spolu s tím i na její práva. 9

10 Pro brněnské městské právo to znamenalo v oblasti soukromého práva vyrovnat se s odklonem od práva zvykového i s rostoucím vlivem práva kanonického (zvláště v právu rodinném) a propracovat do šíře i hloubky celý komplex soukromého práva na bázi práva římského. První doložené pokusy o shrnutí brněnského městského práva pocházejí z třicátých let 14. století, další jsou pak spjaty s osobou notáře Jana, který je sám dovršil v druhé polovině padesátých let vytvořením Právní knihy města Brna.(6) Nájemní smlouva (locatio-conductio, pronájem-nájem) prostupovala v tehdejším období rovněž už každodenní život a tím i jeho právní sféru, bezpochyby daleko více, než je zastoupena v dochovaných pramenech. Její relativně menší zastoupení v právu psaném (podobně jako je tomu u jiných obligačních smluv) je jen přirozeným důsledkem toho, že převážná část této materie je založena na individuálních ustanoveních, která vznikla po vzájemné dohodě obou stran a tvořila pak náplň příslušné smlouvy. Co tato smlouva obsahovala, bylo pro obě strany závazné a představovalo také základ soudního posuzování pro eventuální žaloby. Prostor, který tu zbýval pro rozvíjení jakéhosi právního zřetele v rovině obecné, byl proto poměrně malý. Nájemní smlouva se tu chápala jako jednotná právní instituce, která na společných základech (užívání nebo požívání cizí věci poskytnuté někomu za úplatu) respektovala rozmanité formy svého uplatnění. Zcela zřetelně tu vystupovalo její jádro, užívání (požívání) nemovitostí nebo movitostí (PK č. 283, a), tj. věcný nájem. Věcný nájem byl podle brněnského městského práva smluvním vztahem mezi pronajímatelem (locatorem) a nájemcem (conductor) o poskytnutí určité věci k jejímu dočasnému užívání nebo požívání za určitou roční úplatu. Nájemce takto přijímal dotyčnou věc do pouhé detence a mohl ji užívat (ius utendi) jen ve smyslu ustanovení smlouvy. Předmětem nájmu bývaly u budov byty a domy (včetně zahrady), přičemž konkrétní obsah nájmu vymezovala smlouva. Ta se vesměs přidržovala následujícího schématu: kdo pronajímá komu: jména pronajímatele (locator, qui locavit) a nájemce (conductor, nájemník inquilinus, pachtýř), co: přesné vymezení věci i určení její polohy, na jak dlouho: doba dvou a více let s počátkem od významného (v ohledu církevním, hospodářském apod.) svátku, 10

11 za jakou roční úplatu: pro septem fertonibus grossorum apod., někdy ve dvou splátkách (např. na den sv. Havla a den Narození Páně), za jakých podmínek: tato zvlášť důležitá část vykazovala značnou variabilitu rozsahu i obsahu podmínek. Četné smlouvy se však spokojovaly s přihlédnutím ke dvěma častým aspektům. Bývalo to především zdůraznění, že nájem platí jen tehdy, pakliže bude nájemce dodržovat obsah smlouvy, když jej bude porušovat a prokáže se to pak nájem okamžitě skončí. Oprávněně se též pamatovalo na opatření pro případ změny vlastnických poměrů v průběhu trvání nájmu. Zvláště v nájmu bytů se mělo pamatovat na dvojí možnost zániku nájmu, jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce. Zásadně platilo, že od nájmu lze odstoupit jen výjimečně a z vážných příčin. Když si např. nájemce v průběhu nájmu koupil vlastní dům, mohl od nájemní smlouvy odstoupit před jejím ukončením jen tehdy, zaplatil-li celou roční úplatu. Jestliže naopak pronajímatel bytu, tedy vlastník domu, prodal dům před vypršením nájemní lhůty nájemníka, nemohl ho z bytu vykázat (PK č. 138, a). Jiné smlouvy připojovaly na tomto místě řadu různých povinností pro nájemce, např. opravovat stavení. slib: slib dodržování ustanovení smlouvy skládal nájemce, který také pro tento závazek stanovil případně i své ručitele, výhrady: v závěru smlouvy se někdy objevovaly důležité výhrady, např. že se pronájem sadu netýká stromů, nýbrž jen půdy pod nimi, nebo že se v pronajímaném domě vyhrazuje jedna místnost pro potřeby pronajímatele apod. Rozmanitost a četnost nájemních smluv poskytovala nepochybně dostatečný prostor k uplatnění žalob o nájemní smlouvy. Jejich hlavním zdrojem bylo porušování ustanovení nájemních smluv, jednak řešení mimořádných situací, které smlouvy nepředpokládaly a předpokládat nemohly a které si poté sporné strany vykládaly různým způsobem. Taková mimořádná situace nastala např. v okamžiku, kdy vlastník domu napadl nájemníka, ten se však bránil a v sebeobraně vlastníka domu zranil. Byla 11

12 respektována zásada, že z nájemní smlouvy může někdo jednostranně vystoupit jen ze závažných důvodů a dále, že by za dané situace nebylo obezřetné nechat takové nepřátele společně bydlet. Bylo rozhodnuto tak, že nájemce byl povinen zaplatit nájemné za uplynulou dobu, mohl také odstoupit od dosavadní nájemní smlouvy a odstěhovat se k jinému vlastníkovi domu (PK č. 138, b). Jindy při požáru města ztratil vlastník dům a přestěhoval se do jiného domu. Tehdy nájemce vznesl požadavek, aby i jeho do tohoto domu přijal. Nárok byl zamítnut s poukazem na to, že shořením domu skončil nájem i pronájem, z původní smlouvy je naopak nájemník zavázán zaplatit nájem za dobu jeho existence (PK č. 138, c). V případě rušení domovního míru platilo podle brněnského městského práva zásadně, že vstup do domu musí být určitým osobám za jistých podmínek povolen (i bez ohledu na vůli majitele) a nemůže být proto považován za protiprávní narušení domovního míru. Jednalo se o případy, kdy lidé pronásledovali zločince, resp. hledali jím ukradené věci. (6) Tento exkurz do historie nájmu se soustřeďuje namátkově na obsahové znaky nájemních smluv, které nalézáme modifikovaně i v naší současné právní úpravě, některé z nich budou v dalších textu zmíněny v souvislosti se současnou judikaturou. 12

13 3. Právní vztahy související s nájmem bytu 3.1. Nájemní smlouva k bytu Základní podmínkou platného vzniku smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem a nájemcem je shoda mezi těmito stranami o podstatných obsahových náležitostech této smlouvy. Předesílám, že se úmyslně vyhýbám takovým pojmům jako: způsobilost subjektu k právům a k právním úkonům, označení subjektů smluvních stran, omezení způsobilosti, režim nezletilců, plné moci, či písemná forma právního úkonu. Nejsou smyslem mé práce a jsou znalostním předpokladem dalšího mého pojednání. Níže uvedené rozbory 685 a násl. OZ jsou předpokladem pro uvedení do souboru problémů, které nastávají v realizaci výše označeného ustanovení právního předpisu konkrétními subjekty a následně v rozhodovací pravomoci soudů. Nemohu se v uvedení do problémů vyhnout určité popisnosti, neboť dikce zákona je závazkem, ale snažím se eliminovat ty plochy, které jsou obecně známé nebo načtitelné v nepřeberné řadě publikací zabývajících se problematikou nájmu bytu. Mezi obsahové náležitosti nájemní smlouvy k bytu patří: označení bytu a jeho příslušenství rozsah užívání bytu způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo přímo jejich výši určité vymezení doby, na kterou se nájemní smlouva sjednává 3. K jednotlivým náležitostem nyní poněkud podrobněji: Označení bytu musí být provedeno tak, aby z něj bylo nezpochybnitelné místo, kde se byt nachází, popř. číslo či jiné označení bytu; v praxi je doporučováno, aby v nájemní smlouvě bylo specifikováno i vybavení bytu. Rozsah užívání bytu je zřejmě nejméně konfliktní částí smlouvy. Problémem může být v praxi určení výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu. Nejsnadnějším způsobem určení výše nájemného je dohoda mezi 3 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, 686 odst. 1 13

14 pronajímatelem a nájemcem. V případě, že konkrétní nájemné převyšuje výrazně nájemné tržní (tj. nájemné obvyklé v dané lokalitě a daném čase), u neregulovaných nájmů, samozřejmě), lze je kvalifikovat jako nájemné odporující dobrým mravům a jako takové by mohlo být podle ust. 39 OZ stiženo absolutní neplatností. Odkazem na právní literaturu pokazuji na skutečnost, že např. ve Švédsku je za nemravnou výši nájemného považováno nájemné, které převyšuje více jak o 5 % nájemné tržní (1). V této souvislosti považuji za nutné se dotknout nalézací pravomoci Ústavního soudu, který zrušil právní předpisy regulující nájemné, a to zejména vyhlášku Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, cenový výměr Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (mimo jiné i ceny nájmů bytů), nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. Lze konstatovat, že v právních vztazích ve věcech nájmu bytu, kdy nájemné bylo určováno pomocí právních norem, zůstával způsob jeho sjednání zakonzervován. Mnozí majitelé domů se proto domáhají u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku svých práv, přičemž se odvolávají na rozsudek jmenovaného soudu z roku 2005 kauza: Hutten-Czapská versus Polsko 4. v rámci svých rozhodnutí odkázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případě Mellacher, který připouští určité omezení vlastnického práva pronajímatelů (vlastníků bytových domů) včetně možnosti zavedení regulovaného nájemného: Nájemné však musí odpovídat rozumným podmínkám těchto právních vztahů a nemůže být 4 Rozsudek Velkého senátu ELSP ze dne ve věci Hutten-Czapska vs. Polská republika, stížnost č /97 14

15 konstituováno nepřiměřeně jednostranně v neprospěch pronajímatelů (vlastníků bytových domů) 5. (1) Poznámka: o obě tato rozhodnutí se v řadě případů opírají majitelé (pronajímatelé) bytových domů v ČR v současnosti při argumentaci k nutnosti rychlé deregulace nájemného. Dlužno poznamenat, že původně přijatý zákon zabývající se deregulací nájemného bude pravděpodobně novelizován ve směru zpomalení deregulace většiny nájemních bytů v době tvorby této práce prošel návrh na novelu zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu (odsunutí konečné deregulace o další dva roky) do druhého čtení v PS PČR 6. Nájem bytu je vzhledem k velkému množství občanů ČR bydlících v nájemních bytech a vzhledem k jejich mnohdy existenční závislosti na možnosti nájemního bydlení chráněn přímo zákonem (nejčastěji OZ). Ochrana nájmu bytu spočívá konkrétně v tom, že: nájem bytu sjednaný na dobu neurčitou lze vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů ( 685 ve spojení s 711 a 711a), k výpovědi z nájmu bytu je v některých zákonem výslovně uvedených případech nutné přivolení soudu ( 711a) při výpovědi náleží nájemci ve většině případů bytová náhrada ve formě náhradního bytu či ubytování, jen výjimečně stačí nájemci zajistit přístřeší ( 711, 711a, 712), nájemné je státem regulované (ovšem směřuje k tržnímu nájemnému). Je třeba rozlišovat, jde-li o nájem nedružstevního bytu, nebo o nájem družstevního bytu. Tyto dvě skupiny bytů se liší, zejména jde-li o společný nájem bytu manžely, o úhradu nájemného a o zánik nájmu bytu. U nájmu družstevních bytů hrají významnou úlohu stanovy toho kterého bytového 5 Rozsudek ESLP ze dne ve věci Mellacher a ostatní vs. Rakousko, stížnosti 10522/83, 11011/84, 11070/84, publikován po označením A Horáček, Filip: Poslanci podpořili zpomalení deregulace [citováno ]. Dostupné z: /ekonomika.asp?c=a090318_173241_ekonomika_fih 15

16 družstva, které mohou specificky upravovat některé otázky (např. podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, výši nájemného, úhrady oprav v bytě apod.) Nájemní smlouvu o nájem družstevního bytu lze platně uzavřít tedy za podmínek upravených ve stanovách bytového družstva ve shodě s občanským zákoníkem. Z použitelné judikatury: Smlouva o nájmu bytu, jehož nájemcem je již jiná osoba, je absolutně neplatná. 7 Úvaha, podle níž účastníci uzavřeli konkludentně nájemní smlouvu ve smyslu ust. 685 odst. 1 o.z. ve znění před novelou č.264/1994 Sb., nutně předpokládá, že k danému dni nebyla nájemcem sporného bytu osoba jiná. Smlouva o nájmu bytu, jehož nájemcem je již jiná osoba, je absolutně neplatná. 8 Není-li pronajímaný byt při uzavření nájemní smlouvy ve stavu způsobilém k okamžitému odevzdání nájemci proto, že je dosud bez právního důvodu užíván jinou osobou, musí být v nájemní smlouvě dostatečně určitě stanoven časový okamžik, kdy v budoucnosti tento stav nastane, jinak je nájemní smlouva pro nemožnost plnění absolutně neplatná. 9 Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, uzavřená s nájemcem bytu, jemuž svědčí ke dni uzavření této smlouvy právo nájmu na dobu neurčitou, je absolutně neplatná pro obcházení zákona, nezajišťuje-li nájemci po skončení nájmu právo na bytovou náhradu na dobu neurčitou Práva a povinnosti pronajímatele bytu a nájemce Mezi práva pronajímatele bytu lze zařadit zejména tato práva: 7 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 2396/ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 467/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 1898/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 2 Cdon 1401/

17 požadovat placení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s nájmem bytu, požadovat odstranění provedených úprav a změn, které nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele, vypovědět nájemní smlouvu při naplnění některého z výpovědních důvodů, požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na opravy, které má provést na svůj náklad nájemce, požadovat přístup do bytu za účelem kontroly, užívá-li nájemce byt řádným způsobem. Mezi povinnosti pronajímatele bytu patří zejména povinnost: předat byt ve stavu způsobilém k bydlení, zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, odstranit závady bránící řádnému užívání bytu (pokud nejde u závady, které má odstranit nájemce), zajistit služby spojené s nájmem, doložit na základě žádosti nájemce, že výše cen služeb odpovídá platným předpisům. Mezi práva nájemce bytu lze zařadit zejména tato práva: nerušeně užívat byt, společné prostory a zařízení domu, požadovat od pronajímatele provedení oprav, ke kterým je pronajímatel povinen, pokud tak pronajímatel přes upozornění nájemce neučiní, je nájemce oprávněn provést opravu v nezbytném rozsahu na své náklady a poté v prekluzivní lhůtě 6 měsíců požadovat na pronajímateli jejich úhradu, na přiměřenou slevu z nájemného (není-li odstraněna oznámená závada, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu či domu, či nejsou splněny sjednané služby nebo jsou plněny vadně). 17

18 Mezi povinnosti nájemce lze zařadit zejména tyto povinnosti platit nájemné a plnění poskytovaná s nájmem, platit poplatek z prodlení, pokud nájemné nebo poplatek za služby nezaplatí včas, odstranit stavební úpravy provedené bez souhlasu pronajímatele, umožnit pronajímateli po předchozí písemné výzvě provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot, umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli, při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv, nestanoví-li nájemní smlouva jinak, hradí nájemce drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou. Z použitelné judikatury: V řízení před soudem je možno domáhat se podle 161 odst. 1 obč. zák. toho, aby majitelé domu udržovali byt ve stavu způsobilém řádnému užívání (v souladu s kolaudovaným stavem). 11 Aby mohla koupelna plnit svůj účel, musí být vybavena zařízením na ohřátí vody. Jestliže však v rámci služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu, je dodávána do bytu vytápěného ústředním topením a do koupelny tohoto bytu teplá voda, je tím nahrazeno vybavení koupelny zařízením na ohřívání vody. Nejde-li o byt s dodávkou teplé vody, znamená nedostatek zařízení na ohřívání vody v koupelně neúplnost a nedostatek základního provozování zařízení bytu. Jen v takovém případě by byl dán nárok na odstranění tohoto 11 Bulletin Nejvyššího soudu č. 59 z roku

19 nedostatku a na takové vybavení koupelny, jež by umožňovalo ohřívání vody a tím i řádné užívání bytu. 12 Jestliže uživatel bytu odpojí sám radiátory ústředního topení ve svém bytě bez dohody s vlastníkem domu, nezbavuje se tím povinnosti platit úhradu za poskytování ústředního topení. Nejde-li o byt s dodávkou teplé vody, znamená nedostatek zařízení na ohřívání vody v koupelně neúplnost a nedostatek základního provozního zařízení bytu. Jen v takovém případě by byl dán nárok vůči majiteli na odstranění tohoto nedostatku a na takové vybavení koupelny, jež by umožňovalo ohřívání vody a tím i řádné užívání bytu. 13 Předchozí upozornění nájemce adresované pronajímateli, jež je předpokladem nároku nájemce na úhradu jim vynaložených nákladů na odstranění závad v bytě, musí obsahovat nejen upozornění na závadu a přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění, ale i upozornění na to, že neodstraní-li pronajímatel závadu, učiní tak nájemce sám a bude po pronajímateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. 14 Za vážný důvod k odepření pronajímatelem zamýšlené stavební úpravy bytu nebo jiné podstatné změny v bytě lze zpravidla považovat, jestliže by tyto úpravy měly vést k dlouhodobému či dokonce trvalému a podstatnému zhoršení kvality pronajatého bytu. Představují-li pronajímatelem zamýšlené stavební úpravy bytu nebo jiné podstatné změny v bytě zachování dosavadní kvality bytu nebo její zlepšení, je na soudu, aby vymezil hypotézu ustanovení 695 věty druhé o. z. podle okolností jednotlivého případu. Soud při úvaze, zda stavební úpravy bytu nebo jiné podstatné změny v bytě budou provedeny i přes nesouhlas nájemce, může přihlédnout k naléhavosti a významu úprav z hlediska stavebně technického 12 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 659/ Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. 29 z roku Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 380/

20 nebo funkčního, zda zamýšlené úpravy se dotýkají jen pronajatého bytu nebo celé nemovitosti, jaké náklady ze strany pronajímatele si úpravy vyžadují, k předpokládanému rozsahu a době omezení nájemce v užívání bytu, ke zdravotnímu stavu a věku nájemce, zda a jaké náklady si provedení úprav vyžádá na straně nájemce, zda se pronajímatel zavázal nájemci tyto náklady uhradit, jaké jsou vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem apod. 15 Uživatel družstevního bytu je povinen hradit nejen nutné náklady spojené s ústředním topením a s dodávkou teplé vody, ale všechny náklady v celém rozsahu, které byly skutečně vynaloženy. 16 Splatnost nedoplatku úplaty za ústřední či dálkové topení a za dodávku teplé vody ( 12 odst. 2 vyhl.č. 197/1957 Ú.l.) nenastává, jestliže vyúčtování nebylo provedeno řádným způsobem odpovídajícím 11 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 197/1957 Ú.l. 17 Slevu podle 170 odst. 1 o.z. (nyní 698) lze uplatnit jen tehdy, jde-li o závady odstranitelné. Pokud by soud dospěl k závěru, že jde o neodstranitelnou závadu, která vznikla po určení výše úhrady za užívání bytu dohodou nebo administrativním rozhodnutím, šlo by o určení výše úhrady rozhodnutím národního výboru Právní vztahy vznikající v souvislosti se společným nájmem bytu Byt může být ve společném nájmu více osob, které mají stejná práva a povinnosti. Může vzniknout i dohodou mezi pronajímatelem, dosavadním 15 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 1854/ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 26 Cdo 659/ Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. 15 z roku Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. 70 z roku

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva.

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva. HLAVA SEDMÁ Nájemní smlouva ODDÍL PRVNÍ Obecná ustanovení 663 Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 664 Pronajímatel

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Právní předpisy

PŘÍLOHA Č. 2. Právní předpisy PŘÍLOHA Č. 2 Právní předpisy ZÁKON č. 40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění posledních novel Výňatek ODDÍL ČTVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ J I H O M O R A V S K É H O K R A J E Obsah OBSAH Základní práva a povinnosti z nájmu bytu... 3 Nájemní smlouva... 4.. Nájemné a jeho změny... 5.. Změny nájemného... 5..

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

Správa nemovitostí. ER 35 / září 2005 Zaostřeno na nemovitosti. Savino & Partners s.r.o.

Správa nemovitostí. ER 35 / září 2005 Zaostřeno na nemovitosti. Savino & Partners s.r.o. Správa nemovitostí Savino & Partners s.r.o. Fyzická či právnická osoba, která se stane majitelem nemovitosti v České republice, by se měla řídit v současné době platnými zákony a vyhláškami. Jejich stručný

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Co by měl vědět každý nájemce a pronajímatel o nájmu bytu v roce 2014

Co by měl vědět každý nájemce a pronajímatel o nájmu bytu v roce 2014 Co by měl vědět každý nájemce a pronajímatel o nájmu bytu v roce 2014 Co by vědět každý nájemce a pronajímatel o nájmu bytu v roce 2014 Na následujících stránkách najdete přehled změn, které by měl znát

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 147/2006-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více