Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014"

Transkript

1 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

2 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme, zda bude letošní víno lepší, než bylo loňské, jestli nás nový iphone překvapí novým designem a udrží si svoje prvenství, o módě a dalších závislostech na novinkách se nemá cenu ani zmiňovat. Očekává však veřejnost nějakou změnu od muzea umění? Ptají se naši fanoušci netrpělivě na facebooku, jaká bude příští výstavní sezóna? A co přinese MG za novinky? Pokud to neděláte, začněte! Chodit do MG je cool. Prostřednictvím FB Vás budeme s našimi plány seznamovat. Ale teď ta hlavní zpráva!!! Od Moravská galerie v Brně zrušila vstupné do všech stálých expozic a zavedla dobrovolné vstupné. Tato změna nespočívá v prostém aktu formálního odstranění vstupného, ale v cílené změně vztahu k dostupnosti umění ve městě Brně. MG se stává místem pro opakované návštěvy, místem pro dostaveníčka, kamarádská, rodinná setkání, do MG půjde návštěvník před tím, než půjde na pivo, když prší, když je mu smutno, když má návštěvu, když, když, když A změn bude více! Na příští rok chystáme otevřít dvě kavárny. Jednu v Místodržitelském paláci, druhou v Pražákově paláci, výrazně rozšířit a vyprofilovat muzejní obchody, i Bienále Brno bude jiné! Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně Some things are continually improving and, let s face it, we may become addicted to changes and novelties. We are now waiting with bated breath to see whether this year s wine will be better than last year s and whether the next iphone will take our breath away with its new design and will remain number one, and then of course there is fashion and other addictions. But does the public expect any changes from an art museum? Do our fans impatiently inquire on Facebook what the plans for the next exhibition season are? And what novelties the Moravian Gallery is going to bring? If you don t check us out, start now! The Moravian Gallery is cool, come inside. Find our latest plans on Facebook. And now the breaking news!!! As of the Moravian Gallery in Brno waived the compulsory entrance fee to all the permanent exhibitions and introduced voluntary payments for entry. This change is not merely the formal removal of the entrance fee but rather a purposeful reshaping of the approach to the accessibility of art in the city of Brno. The Moravian Gallery becomes a place for repeated visits and rendezvous by friends and families. A visitor will pop in the Moravian Gallery before heading off for a beer; when it is raining; when he or she is sad; when people come on a visit And more changes are in the pipeline! Next year we plan to open two cafes one in the Governor s Palace and another in the Pražák Palace - significantly extend and individualize the museum shops and even the Brno Biennial will be different! Jan Press, director of the Moravian Gallery in Brno Já jdu do galerie! I m off to the gallery! Volný vstup do stálých expozic! Více informací na s. 21. Free entry to the permanent exhibitions! More info on page 21.

3 Hlavní výstavy Main Exhibitions 4 Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions 16 Kalendář P Stálé expozice Permanent Exhibitions 18 Doprovodný program 22 Informace o MG Information about MG 31 P = příloha Jaromír Funke 6 Voliéra No. 1 8 Někdy v sukni 14 E-shop MG 31

4 Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží do till 3/9/2014 Moravská galerie v Brně Bedřichovice Netypická výstava Kateřiny Šedé svým časovým vymezením od do sleduje podrobně jednu z částí pětiletého projektu, který byl zahájen před dvěma lety v londýnské Tate Modern pod názvem Od nevidím do nevidím. Moravská galerie v Brně, pověřená novou funkcí, se stává rozcestníkem směrujícím diváky do středu tvůrčího dění. Střídavě v Moravské galerii v Brně a Bedřichovicích budou po celý rok probíhat setkání různého charakteru na různých úrovních. Na webu a facebooku MG jsou průběžně aktualizovány informace o přípravách a fázích revitalizace náměstí v Bedřichovicích, jehož otevření se stane vyvrcholením celého projektu. Sledujte blog projektu Kateřina Šedá: Bedřichovice upon Thames The exhibition by Kateřina Šedá, unusual for its duration to tracks down in greater detail one of the parts of a five-year project which started two years ago in Tate Modern in London under the title From Morning Till Night. The Moravian Gallery in Brno, assigned with a new role, becomes a signpost directing visitors to the centre of the creative action. Alternatively in the Moravian Gallery in Brno and in Beřichovice there will be meetings of various natures at different levels taking place throughout the year. The Moravian Gallery s web page and Facebook are continually updated with information about the preparations and the phases of the revitalization of the village square in Bedřichovice, the formal opening of which will mark the climax of the project. [1] Společné focení obyvatel Bedřichovic, 2013, foto: Michal Hladík [2] Bedřichovice, foto: Michal Hladík 4 5 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

5 Hlavní výstavy Main Exhibitions

6 6 7 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

7 Jaromír Funke Mezi konstrukcí a emocí do till 19/1/2014 Místodržitelský palác Jaromír Funke ( ) patřil mezi průkopníky moderní fotografie. Roku 1922 se vydal na cestu k abstrakci, která vyústila v jeho vlastním -ismu, fotogenismu. Reagoval také na kubismus a vytvořil vzorová díla nové věcnosti a konstruktivismu, stál nejblíž Bauhausu. V průběhu dvacátých let akceptoval jako jeden z prvních také iracionální směry, poetismus a surrealismus. Na Bretonově pojetí zázračného setkání založil po polovině třicátých let svoji emoční fotografii. Byl typickým všestranně vzdělaným intelektuálem své doby. Výstavu a vydání katalogu podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR a statutární město Brno. V 100/50 Kč, R 220 Kč, S 30 Kč/os. Jaromír Funke between Construction and Emotion Jaromír Funke ( ) is one of the pioneers of modern photography. In 1922 he embarked on a road to abstraction which culminated in conceiving his own ism photogenism. He also reflected upon Cubism, created model examples of New Objectivity and Constructivism, and had an affinity with the Bauhaus. During the 1920s he was one of the first to adopt the irrational predilections of Poetism and Surrealism. After the mid-1930s he applied Breton s idea of a chance encounter in developing his own emotional photography. Funke was a typical all-round well-educated intellectual of his time. The exhibition and catalogue have been kindly supported with grants from the Czech Ministry of Culture and the City of Brno. E 100/50 CZK, F 220 CZK, G 30 CZK/person K výstavě vyšla mimořádná monografie Jaromíra Funkeho, kterou si můžete zakoupit v muzejním obchodě za zvýhodněnou cenu 990 Kč. The exhibition is accompanied by a lavish monograph of Jaromír Funke, which you can buy at the museum shop for a reduced price of 990 CZK. doprovodný program Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a Po celou dobu trvání výstavy Fotografie není obraz, ale spíše OTISK / Eva Strouhalová / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Nejen dokumentovat svět, ale i objevovat / Eva Strouhalová / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 9/1/ h Výklad ve výstavě / Antonín Dufek Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Hlavní výstavy Main Exhibitions

8 Voliéra No. 1 Oděvní silueta v současné české módní tvorbě do till 18/5/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum Camera a Respirium Výstava nabízí rozsahem největší prezentaci současné autorské módní tvorby u nás. Devatenáct českých designérů mladší generace přináší ztvárnění oděvní siluety pro 21. století. Jednotlivé modely zahrnují různé přístupy, materiály i zpracování od minimalistických až po formy volného objektu. Součástí prezentace jsou i výsledky tvůrčího workshopu s designéry v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici. Exkluzivní kolekce přináší důmyslnou práci se siluetou v historickém kontextu místa. Tato část výstavy bude ukončena již 19/1/2014. Výstava v Respiriu v částečně pozměněné podobě bude pokračovat až do 18/5/2014. Voliéra No. 1 je reflexí současných tendencí českého oděvního designu a možných podob oděvní siluety. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. AVIARY No. 1. Silhouette in Contemporary Czech Fashion The exhibition presents the widest scope of contemporary original fashion design in the country. Nineteen Czech designers of the younger generation shape the silhouette of clothing for the 21 st century. The individual models include various approaches, materials and working from minimal to free form. The presentation will also showcase the results of a creative workshop with the designers in Josef Hoffmann s Birthplace in Brtnice. This exclusive set places inventive work with the silhouette in a historical context of the house. This part of the exhibition will end earlier on 19/1/2014. The exhibition in the Respirium will continue, in a slightly modified format, until 18/5/2014. Aviary No. 1 reflects the contemporary trends of Czech fashion design and the possible form of the clothing silhouette. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person Patronkou výstavy je herečka Iva Pazderková. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Po celou dobu trvání výstavy Silueta v proměnách / Jitka Petřeková / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Oděv jako umělecké dílo / Jitka Petřeková / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 12/12/ h Výklad ve výstavě / Andrea Husseiniová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Úterý 17/12/ h Silueta ve světle svíček / Olga Búciová / dílna pro seniory V 40 Neděle 19/1/ h Speciální komentovaná prohlídka / Olo Křížová a Iva Pazderková V 100 Kč (k výkladu obdržíte i malý dárek od Max Factor) Neděle 19/1/ h Silueta vs. dekor / módní show / choreografie Olo Křížová V 450 Kč (rezervace nutná, více informací viz s. 22) Sobota 25/1/ h Panenky z papíru / Jitka Petřeková / výtvarná dílna pro děti V 40 Kč Neděle 26/1/ h Silueta k siluetě sedá / Jitka Petřeková / výtvarná dílna pro dospělé V 120 Kč / SPMG 60 Kč Pondělí 10/2/ h Siluety ženských postav v oděvních stylech 19. a 20. století / Helena Jarošová / přednáška V 40 Kč / 20 Kč Čtvrtek 26/2/ h Oděvní siluety / Jitka Petřeková / výtvarné dialogy pro pedagogy Vstup volný. 8 9 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

9 Hlavní výstavy Main Exhibitions

10 10 11 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

11 Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka do till 5/1/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum Přestože spolu Martin Polák a Lukáš Jasanský pracují již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvlivnější umělce své generace, bylo jejich dílo dosud představováno pouze fragmentárně, izolovanými fotografickými cykly. Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně tedy poprvé shromáždí ukázky z téměř všech jejich autorských sérií, spolu s cyklem vytvořeným přímo pro připravovanou expozici. Poláka s Jasanským výstava uchopí jako umělce, kteří již na počátku své dráhy přehodnotili české způsoby užívání fotografie a potom v každé své práci znovu definují svá východiska. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Po celou dobu trvání výstavy Podobné a stejné / Eva Strouhalová / interaktivní komentované prohlídky pro předem objednané skupiny na nebo V 20 Kč Středa 4/12/ h Komentovaná prohlídka s Martinem Polákem, Lukášem Jasanským a autorem výstavního projektu Karlem Císařem Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Photographs by Lukáš Jasanský and Martin Polák Although Martin Polák and Lukáš Jasanský have been working together since the end of the 1980s and have become some of the most influential artists of their generation, their output has only been presented in fragments through isolated photographic cycles. The exhibition in the Museum of Applied Arts of the Moravian Gallery in Brno assembles, for the first time, examples from all of their original series along with a cycle created exclusively for this exhibition. Polák and Jasanský will be shown as artists who at the very beginning of their careers reinvented the Czech approach to using photography and in each of their ensuing works redefined their points of departure. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person Hlavní výstavy Main Exhibitions

12 Vlasta Vostřebalová Fischerová Mezi sociálním uměním a magickým realismem do till 23/2/2014 Pražákův palác Výstavou Vlasty Vostřebalové Fischerové ( ) Moravská galerie opět otevírá téma neprávem zapomenutých českých meziválečných umělkyň. Tentokrát věnuje pozornost dílu, které lze bezpochyby označit jako jeden z nejosobitějších projevů sociálního umění 20. a 30. let minulého století, a to i přesto, že aktivní tvůrčí činnost Vostřebalové Fischerové trvala necelých dvacet let. Nynější výstava společně s prvním monografickým katalogem představuje kresby a olejomalby z veřejných a soukromých sbírek, které doposud nebyly celistvě prezentovány. Výstava se koná ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Katalog k výstavě vydává Arbor vitae ve spolupráci s MG a GHMP. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. Vlasta Vostřebalová Fischerová. Between Social Art and Magic Realism With an exhibition of works by Vlasta Vostřebalová Fischerová ( ) the Moravian Gallery revisits the theme of unjustifiably forgotten Czech female artists from the inter-war period. This time the spotlight is directed at an oeuvre which can without hesitation be described as one of the most original expressions of social art from the 1920s and 1930s, even though Vostřebalová Fischerová was only active as an artist for less then twenty years. The current exhibition, together with the first monographic catalogue, showcases drawings and oil paintings from public and private collections so far not shown together as a complete work. The exhibition is held in collaboration with the City Gallery Prague. The exhibition catalogue is published by Arbor vitae in collaboration with the Moravian Gallery in Brno and the City Gallery Prague. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person doprovodný program Pražákův palác, Husova 18 Po celou dobu trvání výstavy Krajiny viděné a neviděné / Markéta Skotáková / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Jiný hlas / Markéta Skotáková / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 19/12/ h Středa 8/1/ h Čtvrtek 13/2/ h Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy / Michala Frank Barnová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Sobota 11/1/ h Vidíme za roh? / Markéta Skotáková / výtvarná dílna pro děti V 40 Kč Středa 22/1/ h Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy / Martina Pachmanová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Úterý 28/1/ h Vidět až za roh / Olga Búciová / dílna pro seniory V 40 Kč Únor 2014 Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním / kulatý stůl na téma vztahu současných umělkyň k jejich předchůdkyním za účasti autorek výstavních projektů Vlasta Vostřebalová Fischerová a Někdy v sukni a dalších přizvaných odborníků a odbornic. Sledujte aktuálně na [1] Pohled do výstavy [2] Utopená II, počátek 30. let Galerie výtvarného umění Karlovy Vary [3] Stařec a dívka, před 1925 Galerie výtvarného umění Karlovy Vary V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

13 1 2 3 Hlavní výstavy Main Exhibitions

14 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

15 Někdy v sukni Umění 90. let 7/2/ /5/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum vernisáž opening 6/2/ h Konečně se dají dějiny českého výtvarného umění vyprávět bez umělců. Výstava představí tvorbu žen umělkyň, které se prosadily v devadesátých letech minulého století. Symptomatické je, že většina těchto umělkyň nevyužívá malířské techniky. V jejich práci jsou zřetelné dvě dominantní tendence, a to je buď konceptuální práce s objektem a instalací (jakési nové sochařství), nebo práce s různými typy technického obrazu (digitální i klasická černobílá fotografie, videoprojekce). Pro obě tendence je typické používání nových materiálů, často vzatých přímo z obyčejného života, a prozkoumávání témat, která se váží k sociálním strukturám, k naší každodennosti a reflexi vlastní identity. Setkáme se s tvorbou Mileny Dopitové, Veroniky Bromové, Markéty Othové, Kateřiny Vincourové, Lenky Klodové nebo Kateřiny Šedé. Výstavu a vydání katalogu podpořil Státní fond kultury ČR a Jihomoravský kraj. Koná se ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. V 80/40 Kč, R 150 Kč, S 30 Kč/os. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 In a Skirt Sometimes / Art of the 1990s At last the history of Czech visual arts can be told without male artists. The exhibition presents the work of female artists who came to the fore in the 1990s. Symptomatically, the majority of these female artist do not use the technique of painting. Their works reveal two clearly dominant tendencies: either a conceptual work with an object or installation (new sculpture of sorts) or a work with different types of a technological image (digital and traditional black-and-white photography, video projection). Both tendencies are typified by the application of new materials, often taken directly from ordinary life and the exploration of themes linked with social structures, the everyday and a reflection of one s own identity. Visitors will encounter works by Milena Dopitová, Veronika Bromová, Markéta Othová, Kateřina Vincourová, Lenka Klodová and Kateřina Šedá. The exhibition and the publication of the catalogue were supported by the State Culture Fund of the Czech Republic and the South Moravian Region. It is a collaboration with the City Gallery Prague. E 80/40 CZK, F 150 CZK, G 30 CZK/person Únor 2014 Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním / kulatý stůl na téma vztahu současných umělkyň k jejich předchůdkyním za účasti autorek výstavních projektů Vlasta Vostřebalová Fischerová a Někdy v sukni a dalších přizvaných odborníků a odbornic. Sledujte aktuálně na [1] Kateřina Vincourová, Neděle, 1992 [2] Milena Dopitová, Hurdles, 1992 [3] Veronika Bromová, Maria with Baby Monkey, 1999 Hlavní výstavy Main Exhibitions

16 Nejkrásnější české knihy 2012 do till 12/1/2014 Pražákův palác / Knihovna Výsledky již 48. ročníku soutěže jsou letos poprvé představeny v prostorách knihovny. Letos se utkalo celkem 230 knižních titulů ze 125 nakladatelství a 40 studentských prací ze 6 uměleckých škol. Rozhodovala porota vedená grafickým designérem Petrem Krejzkem. Vstup volný. The Most Beautiful Czech Book 2012 The results of the 48 th year of the competition are presented for the first time in the library of the MG. This year a total of 230 book titles from 125 publishing houses and 40 student works from 6 art education schools were entered for the competition. Winners were selected by a jury led by graphic designer Petr Krejzek. Free entry. doprovodný program Pražákův palác, Husova 18 / Knihovna Po celou dobu trvání výstavy Krásné knihy to se vidí! / Eva Strouhalová / edukační program pro žáky ročníku ZŠ / Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 9/1/ h Prostor pro design II / Prezentace knih nakladatelství Baobab, Juraje Horvátha a jeho Ateliéru ilustrace a grafiky na UMPRUM v Praze, křest pexesa vytvořeného pro Jurkovičovu vilu autorkou Vendulou Chalánkovou, listování oceněnými knihami Nejkrásnější česká kniha Koncert seskupení TEVE. Vstup volný. Pavla Sceranková: Souhvězdí do till 23/3/2014 Pražákův palác Pro Moravskou galerii v Brně Pavla Sceranková (1980) připravila site specific projekt, jehož základem je důmyslná levitující konstrukce imitující hvězdné souhvězdí, doplněná trojrozměrným modelem trajektorie heliocentrického pohybu planet. Řád vesmíru jako jednotný princip zdravě fungujících harmonicky se doplňujících sil autorka staví do protikladu k nevyváženosti řady zažitých systémových schémat. Akce se koná v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti 2013 pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Vstup volný. Pavla Sceranková: Constellations Pavla Sceranková (1980) created a site specific project for the Moravian Gallery in Brno at the centre of which is an ingenious levitating construction imitating constellations of stars complete with a three-dimensional model of the trajectory of the heliocentric movement of the planets. The cosmic order as the unified principle of the soundly working harmonically attuned forces is set against the imbalance of many of the systems established by man. The event is held within the framework of the Month of the Czech Slovak Cultural Solidarity 2013 under the auspices of the Czech Ministry of Culture. Free entry V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

17 Ve víru tance do till 23/2/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum / Podesta Sbírka drahých a obecných kovů MG v Brně zahrnuje i varia, jejichž nevšedním příkladem je soubor šestadvaceti kusů tanečních pořádků Anny Kašparové z let Jsou to drobné oděvní plesové doplňky kdysi vydávané pořadateli plesů jako součást pozvánky pro dámy. Tyto překrásné drobnosti dokumentující rozmanitost dobového pojetí etikety a módy jsou dodnes velmi žádaným sběratelským artiklem, dědily se z matky na dceru, byly uchovávány jako rodinné památky na romantické plesové okamžiky, z nichž se vyvinuly vztahy pomíjivé či celoživotní. Vstup volný. In the Whirl of the Dance The collection of precious and common metals of the Moravian Gallery in Brno also incorporates varia, an unusual example of which is a set of twenty-six dance cards by Anna Kašparová from They are small ball costume accessories, at those times given out by ball organizers as part of the invitation for ladies. These beautiful small items document the variety of the period approach to etiquette and fashion. Today a collectors item in great demand, they were handed down from mother to daughter and preserved as family memorabilia of romantic moments at balls from which short-lived or lifelong relationships would develop. Free entry. DESIGN.LIVE! Jiří Šibor do till 2/3/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum/ stálá expozice Prostor pro design vnáší do stálé expozice užitého umění aktuální trendy 21. století na poli české designérské scény. V cyklu čtvrtletních prezentací představuje zajímavé osobnosti, výjimečné realizace a originální projekty. Vybízí ke konfrontaci uměleckořemeslné práce s moderním designem, hledá souvislosti, inspirace, formální i historické vazby. Otevírá nové možnosti nahlížení na současný design a vytváří platformu vzájemné spolupráce designérů a Moravské galerie v Brně. Doprovodný program viz s. 23 DESIGN.LIVE! Jiří Šibor Space for Design brings topical 21 st century trends in Czech design into the permanent exhibition of applied arts. Outstanding artists, exceptional artworks and original projects are introduced in a quarterly cycle of presentations. The project invites a comparison between arts and crafts and modern design, seeks connections and sources of inspiration, as well as form and historical relations. It opens new possibilities of viewing contemporary design, and creates a platform for collaboration between designers and the Moravian Gallery in Brno. doprovodný program viz s. 24 Jiří Šibor, Bez názvu ze série Twisted Circles, Brož, 2011, majetek autora, foto: Miroslav Zavadil Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions

18 Dušan Jurkovič Architekt a jeho dům Stálá expozice Jurkovičova vila Vlastní vilu Dušana Jurkoviče najdete v brněnských Žabovřeskách na ulici Jana Nečase 2. Stavba z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Návštěvníci si mohou vychutnat neobyčejnou atmosféru domu i jeho zahrady. Centrální schodišťová hala byla obnovena do téměř autentické podoby, v přijímacím pokoji je v rámci sezónní výstavy instalován nábytek vlastního obývacího pokoje Zdeňka Plesníka. Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmanna jsou součástí projektu Po stopách moderny. Více viz s. 33. Vstupné v rámci prohlídky vily V 100/50 Kč Dušan Jurkovič. The Architect and His House You will find the Jurkovič House in Brno-Žabovřesky. The building from 1906 is an exquisite example of modernist architecture inspired by British and Viennese designs combined with elements of folk art. Visitors can absorb the unusual ambience of the house and its garden. The central staircase hall has been restored to a nearly authentic form, the drawing room features an installation of furniture from Zdeněk Plesník s living room, part of a short-term exhibition. The Jurkovič House and the Josef Hoffmann Museum are parts of the project The Traces of Modernism. More on p. 33. E 100/50 CZK Instalace ve stálé expozici Jurkovičovy vily Josef Hoffmann: Inspirace Stálá expozice Rodný dům Josefa Hoffmanna Hlavním cílem expozice je hledání inspirací tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Koncepce vychází z jeho vnímání Brtnice jako místa, které hluboce miloval a nechával se jím inspirovat. Popisuje vlivy soudobé britské kultury, lidového umění a biedermeieru na jeho tvorbu. Součástí expozice je i jedinečná ornamentální výmalba v duchu vídeňské moderny na stěnách pokojů, kterou Hoffmann navrhl při rekonstrukci domu roku Společné pracoviště MAK Vídeň a MG. V 40/20 Kč Josef Hoffmann: Inspirations The permanent exhibition sets out to search for the inspiration behind the work of the architect and designer Josef Hoffmann. It starts with his affinity for Brtnice a place he deeply loved and let himself be inspired by. It describes the influences of contemporary British culture, folk art, and Biedermeier on his work exemplified by many original objects from the arts-and-crafts domain and drawings. The exhibition incorporates the highly original ornamental painted decoration in the mould of Viennese modernism on the walls of the rooms which Hoffmann had to be made during the house reconstruction in A joint workplace of the MAK Wien and the MG. E 40/20 CZK Módní show ve stálé expozici V Vstupné E Entrance fee

19 Užité umění a design Stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum Expozice zachycuje vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých kovů od středověku do počátku 20. století. Z renesanční tvorby upoutá soubor italské majoliky či zlacená svatební truhla zvaná cassoni. V barokním sále vyniká kolekce rytých a broušených pohárů, bruselskou dílnu Urbana Leynierse prezentuje tapisérie Kimónova bitva z první čtvrtiny 18. století. Mezi exponáty 19. století zaujme vranovská kamenina inspirovaná anglickým wedgwoodem či série židlí Thonet. Závěr expozice je věnován počátku 20. století s díly Josefa Hoffmanna, Wiener Werkstätte ad. Vstup volný. Applied Art and Design The permanent exhibition traces the development and style changes in the furniture, textiles, glass artefacts, ceramics, porcelain and precious metal objects from the Middle Ages to the beginning of the 20 th century. Outstanding among Renaissance works is a set of Italian majolica and a gilded wedding chest called cassoni. The Baroque room features a remarkable collection of engraved and cut goblets, the Brussels workshop of U. Leyniers is represented by the tapestry called Kimon s Battle from the 18 th century. Exhibits from the 19 th century that demand our attention include Vranov earthenware inspired by the English Wedgwood and a series of Thonet chairs. The final part of the exhibition is dedicated to the beginning of the 20 th century with works by J. Hoffmann, the WW, etc. Free entry. Moderní a současné umění Stálá expozice Pražákův palác Stálá expozice umění 1. poloviny 20. století představuje práce tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy, jejichž díla jsou ve sbírce MG velmi dobře zastoupena Františka Foltýna, Vincence Makovského a Linku a Antonína Procházkovy, dále pak Václava Špálu, Emila Fillu, Josefa Čapka či Otto Gutfreunda. Tvůrčí aktivita kubistických malířů, sochařů a architektů v oblasti užitého umění je připomenuta některými zásadními díly Vlastislava Hoffmana, Pavla Janáka nebo Josefa Gočára. Obrazy a sochy jsou doplněny kresbami, fotografiemi a užitým uměním, které vznikaly často v úzkých souvislostech s volným uměním. Vstup volný. Modern and Contemporary Art The permanent exhibition of fine art from the first half of the 20 th century presents the works of Czech modernism and the inter-war avant-garde as a robust presence in the collection of the MG František Foltýn, Vincenc Makovský and Linka and Antonína Procházka, as well as Václav Špála, Emil Filla, Josef Čapek and Otto Gutfreund. The creative efforts of the cubist painters, sculptors and architects in the sphere of applied art are shown by some important works by Vlastislav Hoffman, Pavel Janák and Josef Gočár. The paintings and sculptures are displayed together with drawings, photographs and applied art. Free entry. Pohled do stálé expozice Pohled do stálé expozice Stálé expozice Permanent Exhibitions

20 Umění od gotiky po 19. století Stálá expozice Místodržitelský palác Ústředním motivem expozice je obraz Petra Pavla Rubense Hlava Medúsy. Podle antické báje měl pohled Medúsy takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. Část této magické moci dokázal umělec přenést do obrazu, hrůzyplného a zároveň fascinujícího. Expozice představuje nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek MG od 14. do 19. století díla neznámých středověkých mistrů, Lucase Cranacha, Paola Paganiho, Bernarda Strozziho, Franze Antona Maulbertsche, Ondřeje Schweigla aj., doplněné o díla zapůjčená z dalších institucí. Vstup volný. Six Centuries of European Art The central motif of the exhibition is the painting by Peter Paul Rubens The Head of Medusa. According to Greek mythology whoever looked at Medusa s head was turned into stone. The artist succeeded in transposing part of the magic power into the picture, horrifying and fascinating at the same time. The exhibition presents the most valuable examples of European art from the collections of the MG from the 14 th to the 19 th century including works by unknown mediaeval masters as well as by Lucas Cranach, Paolo Pagani, Bernardo Strozzi, Franz Anton Maulbertsch, Ondřej Schweigl, etc., complemented by works on loan owned by other institutions. Free entry. Holland_retro_style od from 17/5/2013 Místodržitelský palác / Kabinet Nizozemské malířství zlatého věku jako zdroj inspirace umění 19. století Výstava doplňuje expozici starého umění o vybraná díla nizozemských malířů 17. století, která konfrontuje s obrazy vytvořenými v 19. století ve zjevné návaznosti na tvorbu obdivovaných barokních vzorů. Představené práce ze sbírek Moravské galerie v Brně ukazují, jak k určitým žánrům přistupovali umělci, jejichž životy od sebe dělí propast dvou staletí. Vstup volný. Dutch Painting of the Golden Age as a Source of Inspiration for 19 th Century Art The exhibition is an appendix to the permanent exhibition of early art showing selected works by Dutch painters from the 17 th century. These are set in counterpoint to works created in the 19 th century, the artists of which openly admired the original Baroque models. The works displayed from the collections of the Moravian Gallery in Brno demonstrate how the particular genres were approached by artists whose lives were separated by a gulf of two centuries. Free entry. Pohled do výstavy ve stálé expozici Pohled do stálé expozice 20 21

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4

Daniel Pitín Sun in the loft Vienna 4 Daniel Pitín Sun in the Loft 2 0 1 Vienna 4 Sun in the Loft represents a number of paintings and objects I made last year. The key theme of this exhibition is space: imaginary space, mental space, the

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY 10. ROČNÍK 7. - 11. 12. 2016 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 1. 9. 2016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Moravská galerie v Brně Jaro Spring 2014

Moravská galerie v Brně Jaro Spring 2014 Moravská galerie v Brně Jaro Spring 2014 Úvodem Introduction Odstraněním vstupného do stálých expozic ukázala Moravská galerie v Brně na konci roku 2013 novou cestu české i středoevropské muzeologii. Tento

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ilustrace: Vendulka Chalánková MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ilustrace: Vendulka Chalánková MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Ilustrace: Vendulka Chalánková MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Těšíme se na vás! Lektorský tým Moravské galerie Autorky edukačních programů: Martina Kopecká, Markéta Skotáková, Silvie

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Alena Kotzmannová Tisková zpráva Králík a Královna, samostatná výstava Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova ulice 189/2, Praha 1 19. 10. 2016 29. 1. 2017 Site-specific instalace přímo pro prostor Colloredo-Mansfeldského

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Těšíme se na vás! Lektorský tým Moravské galerie Autorky edukačních programů: Martina Kopecká, Markéta Skotáková,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

DESIGN STEZKA 15. 9. 5. 10. 2014 Její jednotlivá zastavení tvoří architektonicky zajímavé budovy, muzea, galerie a další prostory.

DESIGN STEZKA 15. 9. 5. 10. 2014 Její jednotlivá zastavení tvoří architektonicky zajímavé budovy, muzea, galerie a další prostory. DESIGN STEZKA 15. 9. 5. 10. 2014 Její jednotlivá zastavení tvoří architektonicky zajímavé budovy, muzea, galerie a další prostory. A B C HOTEL INTERNATIONAL Husova 16 www.hotelinternational.cz Otevírací

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Lucia Sceranková *1985, Košice, Slovak republic, lives and works in Prague studie / studies 2009-2011 Master s degree

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Kryštof Ambrůz 2014-2015

Kryštof Ambrůz 2014-2015 Kryštof Ambrůz 2014-2015 CURRICULUM VITAE Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Tel.: email: Kryštof Ambrůz 18.09. 1990 Šarovy 95, Bohuslavice u Zlína 76351 +420725458198 kristof.ambruz@gmail.com

Více

ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní.

ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní. VÝST AVY AVY ARCHIKULTURA 2014 Šestý roèník mezinárodního festivalu architektury, designu a umìní. 7. 3.? 28. 4. 2014 Vernisáž 6. 3. v 17 hodin DÙM UMÌNÍ, Kabinet architektury, Jureèkova 9, Ostrava ZVI

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Ilustrace: Jan Střelec MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ilustrace: Jan Střelec MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Ilustrace: Jan Střelec MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KDE? CO? JAK? Kde? V Moravské galerii se setkáte se starým uměním (Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a), moderním a současným

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU DESIGNSUPERMARKET

8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU DESIGNSUPERMARKET 27. 28. 9. BRATISLAVA VISEGRAD MARKETS PRESENTS: DESIGNSUPERMARKET 11. 14. 12. 8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU DESIGNSUPERMARKET WWW.DESIGNSUPERMARKET.CZ VISEGRAD MARKETS PRESENTS:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč Výstavní katalog Výstava fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické školy Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč 1. 6. 1. 10. 2017 www.fotografickaskola.cz www.oaza-tantry.cz ZALOŽENA

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více