Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014"

Transkript

1 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

2 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme, zda bude letošní víno lepší, než bylo loňské, jestli nás nový iphone překvapí novým designem a udrží si svoje prvenství, o módě a dalších závislostech na novinkách se nemá cenu ani zmiňovat. Očekává však veřejnost nějakou změnu od muzea umění? Ptají se naši fanoušci netrpělivě na facebooku, jaká bude příští výstavní sezóna? A co přinese MG za novinky? Pokud to neděláte, začněte! Chodit do MG je cool. Prostřednictvím FB Vás budeme s našimi plány seznamovat. Ale teď ta hlavní zpráva!!! Od Moravská galerie v Brně zrušila vstupné do všech stálých expozic a zavedla dobrovolné vstupné. Tato změna nespočívá v prostém aktu formálního odstranění vstupného, ale v cílené změně vztahu k dostupnosti umění ve městě Brně. MG se stává místem pro opakované návštěvy, místem pro dostaveníčka, kamarádská, rodinná setkání, do MG půjde návštěvník před tím, než půjde na pivo, když prší, když je mu smutno, když má návštěvu, když, když, když A změn bude více! Na příští rok chystáme otevřít dvě kavárny. Jednu v Místodržitelském paláci, druhou v Pražákově paláci, výrazně rozšířit a vyprofilovat muzejní obchody, i Bienále Brno bude jiné! Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně Some things are continually improving and, let s face it, we may become addicted to changes and novelties. We are now waiting with bated breath to see whether this year s wine will be better than last year s and whether the next iphone will take our breath away with its new design and will remain number one, and then of course there is fashion and other addictions. But does the public expect any changes from an art museum? Do our fans impatiently inquire on Facebook what the plans for the next exhibition season are? And what novelties the Moravian Gallery is going to bring? If you don t check us out, start now! The Moravian Gallery is cool, come inside. Find our latest plans on Facebook. And now the breaking news!!! As of the Moravian Gallery in Brno waived the compulsory entrance fee to all the permanent exhibitions and introduced voluntary payments for entry. This change is not merely the formal removal of the entrance fee but rather a purposeful reshaping of the approach to the accessibility of art in the city of Brno. The Moravian Gallery becomes a place for repeated visits and rendezvous by friends and families. A visitor will pop in the Moravian Gallery before heading off for a beer; when it is raining; when he or she is sad; when people come on a visit And more changes are in the pipeline! Next year we plan to open two cafes one in the Governor s Palace and another in the Pražák Palace - significantly extend and individualize the museum shops and even the Brno Biennial will be different! Jan Press, director of the Moravian Gallery in Brno Já jdu do galerie! I m off to the gallery! Volný vstup do stálých expozic! Více informací na s. 21. Free entry to the permanent exhibitions! More info on page 21.

3 Hlavní výstavy Main Exhibitions 4 Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions 16 Kalendář P Stálé expozice Permanent Exhibitions 18 Doprovodný program 22 Informace o MG Information about MG 31 P = příloha Jaromír Funke 6 Voliéra No. 1 8 Někdy v sukni 14 E-shop MG 31

4 Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží do till 3/9/2014 Moravská galerie v Brně Bedřichovice Netypická výstava Kateřiny Šedé svým časovým vymezením od do sleduje podrobně jednu z částí pětiletého projektu, který byl zahájen před dvěma lety v londýnské Tate Modern pod názvem Od nevidím do nevidím. Moravská galerie v Brně, pověřená novou funkcí, se stává rozcestníkem směrujícím diváky do středu tvůrčího dění. Střídavě v Moravské galerii v Brně a Bedřichovicích budou po celý rok probíhat setkání různého charakteru na různých úrovních. Na webu a facebooku MG jsou průběžně aktualizovány informace o přípravách a fázích revitalizace náměstí v Bedřichovicích, jehož otevření se stane vyvrcholením celého projektu. Sledujte blog projektu Kateřina Šedá: Bedřichovice upon Thames The exhibition by Kateřina Šedá, unusual for its duration to tracks down in greater detail one of the parts of a five-year project which started two years ago in Tate Modern in London under the title From Morning Till Night. The Moravian Gallery in Brno, assigned with a new role, becomes a signpost directing visitors to the centre of the creative action. Alternatively in the Moravian Gallery in Brno and in Beřichovice there will be meetings of various natures at different levels taking place throughout the year. The Moravian Gallery s web page and Facebook are continually updated with information about the preparations and the phases of the revitalization of the village square in Bedřichovice, the formal opening of which will mark the climax of the project. [1] Společné focení obyvatel Bedřichovic, 2013, foto: Michal Hladík [2] Bedřichovice, foto: Michal Hladík 4 5 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

5 Hlavní výstavy Main Exhibitions

6 6 7 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

7 Jaromír Funke Mezi konstrukcí a emocí do till 19/1/2014 Místodržitelský palác Jaromír Funke ( ) patřil mezi průkopníky moderní fotografie. Roku 1922 se vydal na cestu k abstrakci, která vyústila v jeho vlastním -ismu, fotogenismu. Reagoval také na kubismus a vytvořil vzorová díla nové věcnosti a konstruktivismu, stál nejblíž Bauhausu. V průběhu dvacátých let akceptoval jako jeden z prvních také iracionální směry, poetismus a surrealismus. Na Bretonově pojetí zázračného setkání založil po polovině třicátých let svoji emoční fotografii. Byl typickým všestranně vzdělaným intelektuálem své doby. Výstavu a vydání katalogu podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR a statutární město Brno. V 100/50 Kč, R 220 Kč, S 30 Kč/os. Jaromír Funke between Construction and Emotion Jaromír Funke ( ) is one of the pioneers of modern photography. In 1922 he embarked on a road to abstraction which culminated in conceiving his own ism photogenism. He also reflected upon Cubism, created model examples of New Objectivity and Constructivism, and had an affinity with the Bauhaus. During the 1920s he was one of the first to adopt the irrational predilections of Poetism and Surrealism. After the mid-1930s he applied Breton s idea of a chance encounter in developing his own emotional photography. Funke was a typical all-round well-educated intellectual of his time. The exhibition and catalogue have been kindly supported with grants from the Czech Ministry of Culture and the City of Brno. E 100/50 CZK, F 220 CZK, G 30 CZK/person K výstavě vyšla mimořádná monografie Jaromíra Funkeho, kterou si můžete zakoupit v muzejním obchodě za zvýhodněnou cenu 990 Kč. The exhibition is accompanied by a lavish monograph of Jaromír Funke, which you can buy at the museum shop for a reduced price of 990 CZK. doprovodný program Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a Po celou dobu trvání výstavy Fotografie není obraz, ale spíše OTISK / Eva Strouhalová / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Nejen dokumentovat svět, ale i objevovat / Eva Strouhalová / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 9/1/ h Výklad ve výstavě / Antonín Dufek Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Hlavní výstavy Main Exhibitions

8 Voliéra No. 1 Oděvní silueta v současné české módní tvorbě do till 18/5/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum Camera a Respirium Výstava nabízí rozsahem největší prezentaci současné autorské módní tvorby u nás. Devatenáct českých designérů mladší generace přináší ztvárnění oděvní siluety pro 21. století. Jednotlivé modely zahrnují různé přístupy, materiály i zpracování od minimalistických až po formy volného objektu. Součástí prezentace jsou i výsledky tvůrčího workshopu s designéry v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici. Exkluzivní kolekce přináší důmyslnou práci se siluetou v historickém kontextu místa. Tato část výstavy bude ukončena již 19/1/2014. Výstava v Respiriu v částečně pozměněné podobě bude pokračovat až do 18/5/2014. Voliéra No. 1 je reflexí současných tendencí českého oděvního designu a možných podob oděvní siluety. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. AVIARY No. 1. Silhouette in Contemporary Czech Fashion The exhibition presents the widest scope of contemporary original fashion design in the country. Nineteen Czech designers of the younger generation shape the silhouette of clothing for the 21 st century. The individual models include various approaches, materials and working from minimal to free form. The presentation will also showcase the results of a creative workshop with the designers in Josef Hoffmann s Birthplace in Brtnice. This exclusive set places inventive work with the silhouette in a historical context of the house. This part of the exhibition will end earlier on 19/1/2014. The exhibition in the Respirium will continue, in a slightly modified format, until 18/5/2014. Aviary No. 1 reflects the contemporary trends of Czech fashion design and the possible form of the clothing silhouette. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person Patronkou výstavy je herečka Iva Pazderková. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Po celou dobu trvání výstavy Silueta v proměnách / Jitka Petřeková / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Oděv jako umělecké dílo / Jitka Petřeková / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 12/12/ h Výklad ve výstavě / Andrea Husseiniová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Úterý 17/12/ h Silueta ve světle svíček / Olga Búciová / dílna pro seniory V 40 Neděle 19/1/ h Speciální komentovaná prohlídka / Olo Křížová a Iva Pazderková V 100 Kč (k výkladu obdržíte i malý dárek od Max Factor) Neděle 19/1/ h Silueta vs. dekor / módní show / choreografie Olo Křížová V 450 Kč (rezervace nutná, více informací viz s. 22) Sobota 25/1/ h Panenky z papíru / Jitka Petřeková / výtvarná dílna pro děti V 40 Kč Neděle 26/1/ h Silueta k siluetě sedá / Jitka Petřeková / výtvarná dílna pro dospělé V 120 Kč / SPMG 60 Kč Pondělí 10/2/ h Siluety ženských postav v oděvních stylech 19. a 20. století / Helena Jarošová / přednáška V 40 Kč / 20 Kč Čtvrtek 26/2/ h Oděvní siluety / Jitka Petřeková / výtvarné dialogy pro pedagogy Vstup volný. 8 9 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

9 Hlavní výstavy Main Exhibitions

10 10 11 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

11 Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka do till 5/1/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum Přestože spolu Martin Polák a Lukáš Jasanský pracují již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvlivnější umělce své generace, bylo jejich dílo dosud představováno pouze fragmentárně, izolovanými fotografickými cykly. Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně tedy poprvé shromáždí ukázky z téměř všech jejich autorských sérií, spolu s cyklem vytvořeným přímo pro připravovanou expozici. Poláka s Jasanským výstava uchopí jako umělce, kteří již na počátku své dráhy přehodnotili české způsoby užívání fotografie a potom v každé své práci znovu definují svá východiska. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Po celou dobu trvání výstavy Podobné a stejné / Eva Strouhalová / interaktivní komentované prohlídky pro předem objednané skupiny na nebo V 20 Kč Středa 4/12/ h Komentovaná prohlídka s Martinem Polákem, Lukášem Jasanským a autorem výstavního projektu Karlem Císařem Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Photographs by Lukáš Jasanský and Martin Polák Although Martin Polák and Lukáš Jasanský have been working together since the end of the 1980s and have become some of the most influential artists of their generation, their output has only been presented in fragments through isolated photographic cycles. The exhibition in the Museum of Applied Arts of the Moravian Gallery in Brno assembles, for the first time, examples from all of their original series along with a cycle created exclusively for this exhibition. Polák and Jasanský will be shown as artists who at the very beginning of their careers reinvented the Czech approach to using photography and in each of their ensuing works redefined their points of departure. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person Hlavní výstavy Main Exhibitions

12 Vlasta Vostřebalová Fischerová Mezi sociálním uměním a magickým realismem do till 23/2/2014 Pražákův palác Výstavou Vlasty Vostřebalové Fischerové ( ) Moravská galerie opět otevírá téma neprávem zapomenutých českých meziválečných umělkyň. Tentokrát věnuje pozornost dílu, které lze bezpochyby označit jako jeden z nejosobitějších projevů sociálního umění 20. a 30. let minulého století, a to i přesto, že aktivní tvůrčí činnost Vostřebalové Fischerové trvala necelých dvacet let. Nynější výstava společně s prvním monografickým katalogem představuje kresby a olejomalby z veřejných a soukromých sbírek, které doposud nebyly celistvě prezentovány. Výstava se koná ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Katalog k výstavě vydává Arbor vitae ve spolupráci s MG a GHMP. V 80/40 Kč, R 170 Kč, S 30 Kč/os. Vlasta Vostřebalová Fischerová. Between Social Art and Magic Realism With an exhibition of works by Vlasta Vostřebalová Fischerová ( ) the Moravian Gallery revisits the theme of unjustifiably forgotten Czech female artists from the inter-war period. This time the spotlight is directed at an oeuvre which can without hesitation be described as one of the most original expressions of social art from the 1920s and 1930s, even though Vostřebalová Fischerová was only active as an artist for less then twenty years. The current exhibition, together with the first monographic catalogue, showcases drawings and oil paintings from public and private collections so far not shown together as a complete work. The exhibition is held in collaboration with the City Gallery Prague. The exhibition catalogue is published by Arbor vitae in collaboration with the Moravian Gallery in Brno and the City Gallery Prague. E 80/40 CZK, F 170 CZK, G 30 CZK/person doprovodný program Pražákův palác, Husova 18 Po celou dobu trvání výstavy Krajiny viděné a neviděné / Markéta Skotáková / edukační program pro žáky ročníku ZŠ Jiný hlas / Markéta Skotáková / edukační program pro studenty SŠ Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 19/12/ h Středa 8/1/ h Čtvrtek 13/2/ h Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy / Michala Frank Barnová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Sobota 11/1/ h Vidíme za roh? / Markéta Skotáková / výtvarná dílna pro děti V 40 Kč Středa 22/1/ h Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy / Martina Pachmanová Zdarma k ceně vstupného na výstavu. Úterý 28/1/ h Vidět až za roh / Olga Búciová / dílna pro seniory V 40 Kč Únor 2014 Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním / kulatý stůl na téma vztahu současných umělkyň k jejich předchůdkyním za účasti autorek výstavních projektů Vlasta Vostřebalová Fischerová a Někdy v sukni a dalších přizvaných odborníků a odbornic. Sledujte aktuálně na [1] Pohled do výstavy [2] Utopená II, počátek 30. let Galerie výtvarného umění Karlovy Vary [3] Stařec a dívka, před 1925 Galerie výtvarného umění Karlovy Vary V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

13 1 2 3 Hlavní výstavy Main Exhibitions

14 V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

15 Někdy v sukni Umění 90. let 7/2/ /5/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum vernisáž opening 6/2/ h Konečně se dají dějiny českého výtvarného umění vyprávět bez umělců. Výstava představí tvorbu žen umělkyň, které se prosadily v devadesátých letech minulého století. Symptomatické je, že většina těchto umělkyň nevyužívá malířské techniky. V jejich práci jsou zřetelné dvě dominantní tendence, a to je buď konceptuální práce s objektem a instalací (jakési nové sochařství), nebo práce s různými typy technického obrazu (digitální i klasická černobílá fotografie, videoprojekce). Pro obě tendence je typické používání nových materiálů, často vzatých přímo z obyčejného života, a prozkoumávání témat, která se váží k sociálním strukturám, k naší každodennosti a reflexi vlastní identity. Setkáme se s tvorbou Mileny Dopitové, Veroniky Bromové, Markéty Othové, Kateřiny Vincourové, Lenky Klodové nebo Kateřiny Šedé. Výstavu a vydání katalogu podpořil Státní fond kultury ČR a Jihomoravský kraj. Koná se ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. V 80/40 Kč, R 150 Kč, S 30 Kč/os. doprovodný program Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 In a Skirt Sometimes / Art of the 1990s At last the history of Czech visual arts can be told without male artists. The exhibition presents the work of female artists who came to the fore in the 1990s. Symptomatically, the majority of these female artist do not use the technique of painting. Their works reveal two clearly dominant tendencies: either a conceptual work with an object or installation (new sculpture of sorts) or a work with different types of a technological image (digital and traditional black-and-white photography, video projection). Both tendencies are typified by the application of new materials, often taken directly from ordinary life and the exploration of themes linked with social structures, the everyday and a reflection of one s own identity. Visitors will encounter works by Milena Dopitová, Veronika Bromová, Markéta Othová, Kateřina Vincourová, Lenka Klodová and Kateřina Šedá. The exhibition and the publication of the catalogue were supported by the State Culture Fund of the Czech Republic and the South Moravian Region. It is a collaboration with the City Gallery Prague. E 80/40 CZK, F 150 CZK, G 30 CZK/person Únor 2014 Mezi minulostí a přítomností: Od diletantek k profesionálním umělkyním / kulatý stůl na téma vztahu současných umělkyň k jejich předchůdkyním za účasti autorek výstavních projektů Vlasta Vostřebalová Fischerová a Někdy v sukni a dalších přizvaných odborníků a odbornic. Sledujte aktuálně na [1] Kateřina Vincourová, Neděle, 1992 [2] Milena Dopitová, Hurdles, 1992 [3] Veronika Bromová, Maria with Baby Monkey, 1999 Hlavní výstavy Main Exhibitions

16 Nejkrásnější české knihy 2012 do till 12/1/2014 Pražákův palác / Knihovna Výsledky již 48. ročníku soutěže jsou letos poprvé představeny v prostorách knihovny. Letos se utkalo celkem 230 knižních titulů ze 125 nakladatelství a 40 studentských prací ze 6 uměleckých škol. Rozhodovala porota vedená grafickým designérem Petrem Krejzkem. Vstup volný. The Most Beautiful Czech Book 2012 The results of the 48 th year of the competition are presented for the first time in the library of the MG. This year a total of 230 book titles from 125 publishing houses and 40 student works from 6 art education schools were entered for the competition. Winners were selected by a jury led by graphic designer Petr Krejzek. Free entry. doprovodný program Pražákův palác, Husova 18 / Knihovna Po celou dobu trvání výstavy Krásné knihy to se vidí! / Eva Strouhalová / edukační program pro žáky ročníku ZŠ / Pouze na objednání na nebo V 20 Kč Čtvrtek 9/1/ h Prostor pro design II / Prezentace knih nakladatelství Baobab, Juraje Horvátha a jeho Ateliéru ilustrace a grafiky na UMPRUM v Praze, křest pexesa vytvořeného pro Jurkovičovu vilu autorkou Vendulou Chalánkovou, listování oceněnými knihami Nejkrásnější česká kniha Koncert seskupení TEVE. Vstup volný. Pavla Sceranková: Souhvězdí do till 23/3/2014 Pražákův palác Pro Moravskou galerii v Brně Pavla Sceranková (1980) připravila site specific projekt, jehož základem je důmyslná levitující konstrukce imitující hvězdné souhvězdí, doplněná trojrozměrným modelem trajektorie heliocentrického pohybu planet. Řád vesmíru jako jednotný princip zdravě fungujících harmonicky se doplňujících sil autorka staví do protikladu k nevyváženosti řady zažitých systémových schémat. Akce se koná v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti 2013 pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Vstup volný. Pavla Sceranková: Constellations Pavla Sceranková (1980) created a site specific project for the Moravian Gallery in Brno at the centre of which is an ingenious levitating construction imitating constellations of stars complete with a three-dimensional model of the trajectory of the heliocentric movement of the planets. The cosmic order as the unified principle of the soundly working harmonically attuned forces is set against the imbalance of many of the systems established by man. The event is held within the framework of the Month of the Czech Slovak Cultural Solidarity 2013 under the auspices of the Czech Ministry of Culture. Free entry V Vstupné R Rodinné s Skupinové E Entrance fee f Family g Group

17 Ve víru tance do till 23/2/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum / Podesta Sbírka drahých a obecných kovů MG v Brně zahrnuje i varia, jejichž nevšedním příkladem je soubor šestadvaceti kusů tanečních pořádků Anny Kašparové z let Jsou to drobné oděvní plesové doplňky kdysi vydávané pořadateli plesů jako součást pozvánky pro dámy. Tyto překrásné drobnosti dokumentující rozmanitost dobového pojetí etikety a módy jsou dodnes velmi žádaným sběratelským artiklem, dědily se z matky na dceru, byly uchovávány jako rodinné památky na romantické plesové okamžiky, z nichž se vyvinuly vztahy pomíjivé či celoživotní. Vstup volný. In the Whirl of the Dance The collection of precious and common metals of the Moravian Gallery in Brno also incorporates varia, an unusual example of which is a set of twenty-six dance cards by Anna Kašparová from They are small ball costume accessories, at those times given out by ball organizers as part of the invitation for ladies. These beautiful small items document the variety of the period approach to etiquette and fashion. Today a collectors item in great demand, they were handed down from mother to daughter and preserved as family memorabilia of romantic moments at balls from which short-lived or lifelong relationships would develop. Free entry. DESIGN.LIVE! Jiří Šibor do till 2/3/2014 Uměleckoprůmyslové muzeum/ stálá expozice Prostor pro design vnáší do stálé expozice užitého umění aktuální trendy 21. století na poli české designérské scény. V cyklu čtvrtletních prezentací představuje zajímavé osobnosti, výjimečné realizace a originální projekty. Vybízí ke konfrontaci uměleckořemeslné práce s moderním designem, hledá souvislosti, inspirace, formální i historické vazby. Otevírá nové možnosti nahlížení na současný design a vytváří platformu vzájemné spolupráce designérů a Moravské galerie v Brně. Doprovodný program viz s. 23 DESIGN.LIVE! Jiří Šibor Space for Design brings topical 21 st century trends in Czech design into the permanent exhibition of applied arts. Outstanding artists, exceptional artworks and original projects are introduced in a quarterly cycle of presentations. The project invites a comparison between arts and crafts and modern design, seeks connections and sources of inspiration, as well as form and historical relations. It opens new possibilities of viewing contemporary design, and creates a platform for collaboration between designers and the Moravian Gallery in Brno. doprovodný program viz s. 24 Jiří Šibor, Bez názvu ze série Twisted Circles, Brož, 2011, majetek autora, foto: Miroslav Zavadil Další aktuální výstavy Other Temporary Exhibitions

18 Dušan Jurkovič Architekt a jeho dům Stálá expozice Jurkovičova vila Vlastní vilu Dušana Jurkoviče najdete v brněnských Žabovřeskách na ulici Jana Nečase 2. Stavba z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Návštěvníci si mohou vychutnat neobyčejnou atmosféru domu i jeho zahrady. Centrální schodišťová hala byla obnovena do téměř autentické podoby, v přijímacím pokoji je v rámci sezónní výstavy instalován nábytek vlastního obývacího pokoje Zdeňka Plesníka. Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmanna jsou součástí projektu Po stopách moderny. Více viz s. 33. Vstupné v rámci prohlídky vily V 100/50 Kč Dušan Jurkovič. The Architect and His House You will find the Jurkovič House in Brno-Žabovřesky. The building from 1906 is an exquisite example of modernist architecture inspired by British and Viennese designs combined with elements of folk art. Visitors can absorb the unusual ambience of the house and its garden. The central staircase hall has been restored to a nearly authentic form, the drawing room features an installation of furniture from Zdeněk Plesník s living room, part of a short-term exhibition. The Jurkovič House and the Josef Hoffmann Museum are parts of the project The Traces of Modernism. More on p. 33. E 100/50 CZK Instalace ve stálé expozici Jurkovičovy vily Josef Hoffmann: Inspirace Stálá expozice Rodný dům Josefa Hoffmanna Hlavním cílem expozice je hledání inspirací tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Koncepce vychází z jeho vnímání Brtnice jako místa, které hluboce miloval a nechával se jím inspirovat. Popisuje vlivy soudobé britské kultury, lidového umění a biedermeieru na jeho tvorbu. Součástí expozice je i jedinečná ornamentální výmalba v duchu vídeňské moderny na stěnách pokojů, kterou Hoffmann navrhl při rekonstrukci domu roku Společné pracoviště MAK Vídeň a MG. V 40/20 Kč Josef Hoffmann: Inspirations The permanent exhibition sets out to search for the inspiration behind the work of the architect and designer Josef Hoffmann. It starts with his affinity for Brtnice a place he deeply loved and let himself be inspired by. It describes the influences of contemporary British culture, folk art, and Biedermeier on his work exemplified by many original objects from the arts-and-crafts domain and drawings. The exhibition incorporates the highly original ornamental painted decoration in the mould of Viennese modernism on the walls of the rooms which Hoffmann had to be made during the house reconstruction in A joint workplace of the MAK Wien and the MG. E 40/20 CZK Módní show ve stálé expozici V Vstupné E Entrance fee

19 Užité umění a design Stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum Expozice zachycuje vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu a drahých kovů od středověku do počátku 20. století. Z renesanční tvorby upoutá soubor italské majoliky či zlacená svatební truhla zvaná cassoni. V barokním sále vyniká kolekce rytých a broušených pohárů, bruselskou dílnu Urbana Leynierse prezentuje tapisérie Kimónova bitva z první čtvrtiny 18. století. Mezi exponáty 19. století zaujme vranovská kamenina inspirovaná anglickým wedgwoodem či série židlí Thonet. Závěr expozice je věnován počátku 20. století s díly Josefa Hoffmanna, Wiener Werkstätte ad. Vstup volný. Applied Art and Design The permanent exhibition traces the development and style changes in the furniture, textiles, glass artefacts, ceramics, porcelain and precious metal objects from the Middle Ages to the beginning of the 20 th century. Outstanding among Renaissance works is a set of Italian majolica and a gilded wedding chest called cassoni. The Baroque room features a remarkable collection of engraved and cut goblets, the Brussels workshop of U. Leyniers is represented by the tapestry called Kimon s Battle from the 18 th century. Exhibits from the 19 th century that demand our attention include Vranov earthenware inspired by the English Wedgwood and a series of Thonet chairs. The final part of the exhibition is dedicated to the beginning of the 20 th century with works by J. Hoffmann, the WW, etc. Free entry. Moderní a současné umění Stálá expozice Pražákův palác Stálá expozice umění 1. poloviny 20. století představuje práce tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy, jejichž díla jsou ve sbírce MG velmi dobře zastoupena Františka Foltýna, Vincence Makovského a Linku a Antonína Procházkovy, dále pak Václava Špálu, Emila Fillu, Josefa Čapka či Otto Gutfreunda. Tvůrčí aktivita kubistických malířů, sochařů a architektů v oblasti užitého umění je připomenuta některými zásadními díly Vlastislava Hoffmana, Pavla Janáka nebo Josefa Gočára. Obrazy a sochy jsou doplněny kresbami, fotografiemi a užitým uměním, které vznikaly často v úzkých souvislostech s volným uměním. Vstup volný. Modern and Contemporary Art The permanent exhibition of fine art from the first half of the 20 th century presents the works of Czech modernism and the inter-war avant-garde as a robust presence in the collection of the MG František Foltýn, Vincenc Makovský and Linka and Antonína Procházka, as well as Václav Špála, Emil Filla, Josef Čapek and Otto Gutfreund. The creative efforts of the cubist painters, sculptors and architects in the sphere of applied art are shown by some important works by Vlastislav Hoffman, Pavel Janák and Josef Gočár. The paintings and sculptures are displayed together with drawings, photographs and applied art. Free entry. Pohled do stálé expozice Pohled do stálé expozice Stálé expozice Permanent Exhibitions

20 Umění od gotiky po 19. století Stálá expozice Místodržitelský palác Ústředním motivem expozice je obraz Petra Pavla Rubense Hlava Medúsy. Podle antické báje měl pohled Medúsy takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. Část této magické moci dokázal umělec přenést do obrazu, hrůzyplného a zároveň fascinujícího. Expozice představuje nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek MG od 14. do 19. století díla neznámých středověkých mistrů, Lucase Cranacha, Paola Paganiho, Bernarda Strozziho, Franze Antona Maulbertsche, Ondřeje Schweigla aj., doplněné o díla zapůjčená z dalších institucí. Vstup volný. Six Centuries of European Art The central motif of the exhibition is the painting by Peter Paul Rubens The Head of Medusa. According to Greek mythology whoever looked at Medusa s head was turned into stone. The artist succeeded in transposing part of the magic power into the picture, horrifying and fascinating at the same time. The exhibition presents the most valuable examples of European art from the collections of the MG from the 14 th to the 19 th century including works by unknown mediaeval masters as well as by Lucas Cranach, Paolo Pagani, Bernardo Strozzi, Franz Anton Maulbertsch, Ondřej Schweigl, etc., complemented by works on loan owned by other institutions. Free entry. Holland_retro_style od from 17/5/2013 Místodržitelský palác / Kabinet Nizozemské malířství zlatého věku jako zdroj inspirace umění 19. století Výstava doplňuje expozici starého umění o vybraná díla nizozemských malířů 17. století, která konfrontuje s obrazy vytvořenými v 19. století ve zjevné návaznosti na tvorbu obdivovaných barokních vzorů. Představené práce ze sbírek Moravské galerie v Brně ukazují, jak k určitým žánrům přistupovali umělci, jejichž životy od sebe dělí propast dvou staletí. Vstup volný. Dutch Painting of the Golden Age as a Source of Inspiration for 19 th Century Art The exhibition is an appendix to the permanent exhibition of early art showing selected works by Dutch painters from the 17 th century. These are set in counterpoint to works created in the 19 th century, the artists of which openly admired the original Baroque models. The works displayed from the collections of the Moravian Gallery in Brno demonstrate how the particular genres were approached by artists whose lives were separated by a gulf of two centuries. Free entry. Pohled do výstavy ve stálé expozici Pohled do stálé expozice 20 21

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

Táhneme za jeden provaz!

Táhneme za jeden provaz! program 2014 10. 3. pondělí Táhneme za jeden provaz! Pátý ročník Týdne výtvarné kultury doprovází nádech (in-spirare) spolupráce a vzájemné podpory umělců, uměleckých institucí i všech milovníků a konzumentů

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1.

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. dubna byl po osmiletém působení Marka Pokorného jmenován

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Sborník abstraktů příspěvků Conference proceedings (abstracts) Litomyšl 23. - 24. 5. 2013 Univerzita

Více

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE program 18. mezinárodní festival současného umění praha 18 th international festival of contemporary art prague DENNĚ / daily: Palác U Stýblů PROBLEM IS HERE výstava současného

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část 1. Název pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště: MÚA IČ: 67985921

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e 2010 N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e Národní galerie v Praze, 2011 ISSN 1213-7081 ISBN 978-80-7035-477-3 v ý r o č n í z p r á

Více

ZaHOŘ PRO UMĚNÍ. 9. 15. března 2015 PROGRAM

ZaHOŘ PRO UMĚNÍ. 9. 15. března 2015 PROGRAM ZaHOŘ PRO UMĚNÍ 9. 15. března 2015 PROGRAM Týden výtvarné kultury 6 Zahoříte-li pro umění, možná se nezmění vůbec nic. Ale možná váš život získá nové radosti a nová tajemství. Třeba se podaří, že právě

Více

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku barevné linoryty, kresby Galerie umění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více