Obsah. 2 Kontaktujte nás: , nebo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 2 Kontaktujte nás: +420 596 123 556, 604 266 813 nebo email: info@e-bozp.cz"

Transkript

1

2 O nás Firma TRAIVA s.r.o. byla založena v roce Zaměstnává odborníky pro vývoj software BOZP a PO, služby v oblasti BOZP a PO a výrobu bezpečnostních tabulek a výrobků pro bezpečnost, kteří pracují v oborech více než 10 let. Filosofií firmy je dosahovat nejlepších cen a kvality produktivitou práce, lidský přístup k zákazníkovi nezávislý na využití systému řízení kvality ISO. Využitím nejlepších technologií, informačních systémů dosahuje firma významný podíl na trhu. IČ: , DIČ: CZ , Číslo účtu: CITIBANK /2600. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka Kontakt: TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, Ostrava-Vítkovice, Česká republika. Tel./fax: (+420) , , software: , Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. Aktuální ceny jsou vždy na Obsah Bezpečnost práce a požární ochrana 3-5 Online školení BOZP a PO 5 Software - programy pro BOZP a PO (Online dokumentace, Organizer) 6 Školící filmy 7 Zákazové tabulky, další zákazy, zákazové symboly 8-9 Výstražné tabulky, označení zóny, označení rizik Příkazové tabulky, kombinace, symboly, popisy dveří a místností Fotoluminiscenční tabulky, lakový tisk, AluGlow, podlahové značení Chemické látky, popisy chemikálií, sklady 16 Tlakové láhve, tříděný odpad, dravci na okna 17 ADR značení, dopravní značení, retroreflexní značení 18 Požární tabulky, hlavní uzávěry a vypínače, značení potrubí 19 Hliníkové tabulky (Aluten), číslá popísná a orientační 20 Cedule Pozor pes, textové tabulky 21 Hotely a restaurace, kouření v restauracích, označení podlaží 22 Tiskopisy, půjčovna vozíku na tvorbu značení 23 Bezpečnostní pokyny, návody k obsluze zařízení 24 HACCP tabulky, připevňovací materiál, zakázková výroba tabulek a potištěných pásek 25 Pásky a nátěry Hasicí přístroje 28 Lékárničky a autolékárničky 29 OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 30 Bezpečnost v dopravě, ve firmě, doma i ve škole 31 Fotoluminiscenční tabulky GlowStar s vysokou svítivostí zajišťují viditelnost na únikových cestách za všech okolností. Jsou instalovány v mnoha odvětvích od obchodů, škol až po dálniční tunely a vrtné plošiny firmy Shell. Bezpečnost práce a požární ochrana Základní informace o BOZP a PO Současné příručky o bezpečnosti práce většinou nesplňují očekávání čtenářů - neumí srozumitelně podat informaci o tom, co vše potřebujete, abyste splnili základní předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně, byli s přijatelným rizikem chráněni před pokutami, sankcemi v případě kontroly a trestním stíháním v případě mimořádné události. Jaké dokumenty tedy musí každá firma předložit při kontrole nebo šetření mimořádných událostí? Jaké činnosti musí být prováděny a uchováván o nich písemný záznam? 1. Prevence rizik BOZP, analýza rizik, opatření Rozumí se tím popis rizik vznikajících při všech činnostech ve firmě a opatření k jejich snižování. Pokud jste malá organizace do 25 zaměstnanců, můžete analýzu rizik provést sami s využitím a doplněním připravených vzorů v programu Dokumentace BOZP a PO. Předpisy a úkoly prevence rizik podrobněji na 2. Záznamy o školeních, osnovy školení BOZP "Proškolen z bezpečnosti práce" - taková a podobná znění lze dosud vídat na záznamech o školení BOZP. Takový záznam není průkazný. Záznam o školení musí mimo jiné obsahovat osnovu se základními předpisy, informacemi o rizicích, bezpečnostním značení, pracovních podmínkách, zařazení podle kategorizace prací, první pomoci, bezpečnostní pokyny k zařízením, místním provozním bezpečnostní předpisy, informacemi o OOPP a mnoho dalších informací. Vzor takové osnovy naleznete na Poznámka: Povinnost zajistit školení se týká také zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvých zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně-právním vztahu. Co udělat? - Zaměstnáváte-li 1-25 zaměstnanců: získejte pro sebe nebo pověřeného zaměstnance osvědčení o školení a ověření znalostí od odborně způsobilé osoby. Online osvědčení na - Zaměstnáváte-li nad 25 zaměstnanců: uzavřete smlouvu s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik (paušální nebo s platbou jednotlivých úkolů) nebo takovou osobu zaměstnejte. Požadavky na školení je potřeba stanovit v samostatné organizační směrnici. Musí v ní být stanoveno: jaké druhy školení se ve společnosti provádějí, podrobné osnovy všech druhů školení, lhůty jednotlivých druhů školení (periody opakování), které osoby jsou povinny účastnit se školení, požadavky na oprávnění nebo odbornou způsobilost školitele, časový rozsah školení, způsob ověření znalostí, požadavky na vedení dokumentace o školení, odpovědnosti a pravomoci. Ukázku směrnice pro školení naleznete na 3. Určení OOPP na základě rizik, seznam poskytovaných OOPP, záznamy o výdeji OOPP Na základě analýzy rizik musí být vyhotoven seznam poskytovaných OOPP podle profesí nebo činností, tyto OOPP musí být průkazně, s podpisem vydány. Osobní ochranné pracovní prostředky musí mít certifikát a chránit proti analyzovaným rizikům, pracovníci musí být seznámeni s návodem a způsobem použití. Ukázku vzoru naleznete na Zaměstnavatel je povinen: - poskytovat bezplatně zaměstnancům OOPP, - informovat zaměstnance o rizicích, před kterými je používání OOPP chrání, - seznámit zaměstnance se způsobem používání OOPP a s návodem výrobce, - kontrolovat vybavenost a správné používání OOPP jen k těm účelům, pro které jsou určeny, - vybavit zaměstnance OOPP v mimořádných případech, v případech přidělení práce nebo úkolu mimo běžné pracovní a funkční zařazení zaměstnance, - zajistit nebo provést výměnu OOPP, když je snížena jejich ochranná funkce, - vést evidenci o výdeji OOPP (u spotřebních OOPP postačí zaznamenat výdej pouze jednou, např. pracovní rukavice. Poznámka: Není určena žádná závazná lhůta pro výměnu OOPP, pokud tedy není životnost učena v návodu výrobce (např. ochranné přilby), může být výměna provedena až na žádost pracovníka z důvodu snížení ochranné funkce. Bližší požadavky na způsob poskytování OOPP, příp. také mycích, čistících a dezinfekčních prostředků nebo ochranných nápojů v dané společnosti je nutné stanovit v organizační směrnici. Musí být určen: druh poskytovaných OOPP podle jednotlivých profesí, rizika, před kterými OOPP chrání, zásady pro poskytování OOPP, zásady pro poskytování mycích a čistících prostředků, zásady pro poskytování ochranných nápojů, odpovědnosti a pravomoci. Ukázku vzoru naleznete na 4. Zařazení prací do kategorií Je potřeba vypracovat návrh kategorizace prací na základě rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, prach, vibrace a další). Na ohrožených pracovištích je potřeba provádět měření rizikových faktorů prostřednictvím akreditované laboratoře. Zaměstnavatel je povinen: - informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena (v rámci školení), - oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví práce zařazené do 2. kategorie, a rozhodné pro toto zařazení, - předložit návrh pro zařazení prací do 3. nebo 4. kategorie - zajistit aktualizaci kategorizace prací při změně prováděných činností a současně rizikových faktorů pracovního prostředí nebo při vzniku nové profese s novou náplní činnosti. Ukázku vzoru a informace k vypracování naleznete na 2 Kontaktujte nás: , nebo 3

3 5. Lékařská závodní preventivní péče (prohlídky) Vstupní lékařské prohlídky, opakované a výstupní musí být prováděny vždy a měly by být provedeny u smluvního lékaře závodní preventivní péče. Vysvětlení, ukázka vzoru smlouvy, formuláře na Pokud jsou pracovníci zařazeni podle kategorizace do 3. nebo 4. kategorie musí být prováděny navíc vyšetření i podle míry zasažení rizikem (např. sluch.) v termínech určených v kategorizaci prací. Formulář na prohlídku musí obsahovat předepsané náležitosti. U některých činností je předpisy předepsána perioda prohlídek (práce v noci, ve výškách, řidiči a pod.) - více ve lhůtníku prohlídek na Finanční náklady na tuto prohlídku musí hradit zaměstnavatel, je výdaj daňově uznatelným nákladem. Vstupní lékařské prohlídky: Zaměstnanec ji má vykonat ještě před uzavřením pracovního poměru. Potvrzení musí obsahovat všechny profese, resp. činnosti, které zaměstnanec vykonává. Např. Manipulant řidič VZV práce v noci. Periodické prohlídky: opakují se v předem určených intervalech vyplývajících z příslušného předpisu nebo stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví. Příklad: práce v noci, práce ve výškách apod. Řadové prohlídky: Absolvují zaměstnanci, pro které nejsou právním předpisem stanoveny prohlídky periodické. Absolvují se ve frekvenci: 1x za 3 roky zaměstnanců nad 50 let věku, 1x za 5 let u zaměstnanců do 50 let věku. Mimořádné prohlídky: Při podezření, že u zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci. Výstupní prohlídky: provádějí se při skončení pracovněprávního vztahu za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu a zda při výkonu dosavadní práce nedošlo k poškození zdraví. Na každém pracovišti musí také být lékárnička, její vybavení je nutné určit na základě rizik, a to ve spolupráci s lékařem preventivní závodní péče. Bližší požadavky na způsob provádění lékařských prohlídek v dané společnosti je vhodné stanovit v organizační směrnici. 6. Dokumenty BOZP a PO obecné Ve všech firmách musí být mimo výše uvedené dále k dispozici následující dokumenty Traumatologický plán Práce zakázané těhotným ženám, mladistvým. Evidence pracovní doby a přestávek v práci. Návody výrobců používaných strojů, nářadí, atd. Místní provozní bezpečnostní předpisy Technologické postupy Doklad o roční prověrce BOZP, kontrole PO Bezpečnostní listy používaných chemických látek Začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí Více o těchto dokumentech na 7. Zajištění revizí kontrol a zkoušek bezpečnosti práce Pravidelným kontrolám podléhají např. regály, žebříky, OOPP pro práce ve výškách. Revizím podléhají vyhrazená technická zařízení: elektro, plynová, zdvihací, tlaková. Revizním zkouškám podléhají vybraná vyhrazená technická zařízení (např. jeřáby). Jaká zařízení tedy podléhají provádění pravidelných revizí a v jakých termínech? Lhůtník revizí, kontrol a zkoušek na Povinností organizace je stanovit termíny všech revizí, kontrol, údržby, školení, zdravotních prohlídek a osobu zodpovědnou za vedení lhůt bezpečnosti práce. Sledování lhůt BOZP a PO na počítači s automatickým upozorněním a předprogramovanými lhůtami - Organizer BOZP a PO na 8. Pracovní úrazy Zaměstnavatel je povinen: - vést evidenci a záznamy o šetření všech úrazů a poranění (do knihy úrazů), ke kterým došlo na pracovišti společnosti při činnostech souvisejících s výkonem práce, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny, - vyhotovit záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo: - ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny (tzn. bylo-li vystaveno potvrzení o pracovní neschopnosti a je zřejmé, že pracovní neschopnost přesáhne 3 kalendářní dny), nebo k úmrtí zaměstnance, - předat postiženému zaměstnanci jedno vyhotovení záznamu o úrazu (v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům), zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím, - ohlásit bez zbytečného odkladu pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím, došlo-li k pracovnímu úrazu, u kterého poškození zdraví vyžaduje hospitalizaci zaměstnance (uložení na lůžko ve zdravotnickém zařízení) po dobu delší jak 5 dní a nebo se jedná o smrtelný úraz (ohlašovací povinnost), - prokazatelně provádět opatření k zamezení opakování úrazů (např. zápis k záznamu o úrazu) Související dokumentace (formuláře), ohlašovací povinnost zaměstnavatele, zasílání záznamů o pracovních úrazech, odškodnění a další informace naleznete na Podrobné informace v plném znění najdete na našem odborném portálu Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat em: Chcete být informováni o novinkách ve Vašem oboru? Vyzkoušejte naše InfoCentrum: 9. Bezpečnostní značení Zaměstnavatel je povinen: - označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými výstražnými a bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k BOZP a PO. Audit značení s vyobrazením a nařízeným použitím na 10. Systém řízení bezpečnosti práce Pro systém řízení BOZP je důležitým krokem vytvoření jednoduchého dokumentu s uvedením povinností, zodpovědnosti a sankcemi. Ukázka na Pro ty, kdo to myslí s bezpečností práce opravdu vážně a při pracovních činnostech hrozí významná rizika, je osvědčeným krokem vedoucím k pozitivním změnám následující: Zaveďte denní dvouminutovky BOZP a PO na začátku směny. Jejich obsahem bude vždy jedno téma, např. skladování, ustrojení, používání OOPP (významná rizika při nedodržení předpisů). Vysvětlete přesně co tento den budete kontrolovat a jaké za to budou sankce. Nikdo se pak nebude moci úspěšně vymlouvat. Opakujte témata až do doby, než si pracovníci vytvoří potřebné návyky. Poté zvolte týdenní dvouminutovky s více tématy najednou. Zdá se Vám, že těch povinností je již více než dost? Uvedené povinnosti jsou jen opravdu ty základní, nejdůležitější a nejvíce postihované. Řešením pro Vás může být program Dokumentace BOZP a PO s profesionálně vypracovanými vzory všech potřebných dokumentů rozdělených do odvětví (např. průmysl, administrativa, školy, úřady, zdravotnictví, sklady, hotely, restaurace). On-line aktualizovaný program obsahuje také plná znění předpisů ve kterých jsou změny barevně odlišeny podle data změny. Více informací na Stáhněte si zdarma InfoCentrum BOZP a PO. Zdarma Vás bude informovat o novinkách, doporučeních, zkušenostech a nových výrobcích pro bezpečnost práce a požární ochranu ve Vámi vybraném oboru - počítač Vás automaticky upozorní na novinky v oboru a sami se můžete rozhodnout zda jsou užitečné, ke stažení. Neposílá se nic na y. Uvádíme jen fakta, informace, obvyklé kopy bezobsažných vět u nás nenajdete... Stažení InfoCentra na Kontrola bezpečnosti práce, požární ochrany? Pokud očekáváte kontrolu OIP, podívejte se na On-line školení BOZP a PO Základní školení vedoucích zaměstnanců. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana. Ve firmách do 25 zaměstnanců může zaměstnavatel provádět školení BOZP sám, má-li k tomu potřebné znalosti (zákon č. 309/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že není určeno, jakým způsobem má tyto znalosti z BOZP prokazovat, je z kontextu zákona zřejmé, že jednou z možností je osvědčení od odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (obdobně jako v požární ochraně). Připravili jsme proto pro Vás on-line balíček, kterým získáte vše potřebné, abyste mohli Vy nebo pověřený zaměstnanec školení BOZP podle zákoníku práce provádět. On-line balíček "školení BOZP a PO" 1. Studijní texty a osnovy školení 2. Testy ke školení BOZP a PO 3. Film Základní školení BOZP a PO High definition pro PC, ke školení zaměstnanců 4. Získání osvědčení ke školení BOZP a PO Vše on-line. Pomocí internetu, u, telefonu (nebo Skype) za celou službu: 690,- Kč (bez DPH) Časté otázky ke službě "školení BOZP a PO" Jak školení ověření znalostí probíhá? 1. Zašleme Vám studijní texty a podklady pro školení. 2. V dohodnutou dobu Vaše znalosti ověříme telefonicky (nebo Skype) a následně Vám zašleme zkušební test, který vyplníte a pošlete zpět k vyhodnocení. 3. Zašleme Vám osvědčení, doklad o školení a Váš vyhodnocený test. Neváhejte nás kontaktovat em: Pro jaké firmy je tento typ služby vhodný? Pro získání základních vědomostí je vhodná pro každý typ firmy. S naším osvědčením můžete samostatně provádět školení a plnit další úkoly v prevenci rizik ve firmách s max. 25 zaměstnanci (podle 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.). Jak rychle lze získat osvědčení? Záleží jen na Vás, jak rychle učební text zvládnete. Máme klienty, kteří vše zvládli během několika hodin studia. Nakonec, podíváme-li se na problém z druhé strany, řídíte-li firmu, měli byste základní znalosti získat. Zvládnu test a ověření znalostí? Jak je to těžké? S naší pomocí lze vše zvládnout. Učební texty jsou logicky a srozumitelně napsány. Reakce všech zákazníků lze shrnout do dvou vět: Přečetl(a) jsem více jiných textů o BOZP a PO, ale byly tak nesrozumitelné, že jsem si téměř nic nezapamatoval(a) a nepochopil(a). Teprve z Vašich studijních textů jsem pochopil(a) co mám udělat a jak to provést, konečně něco pro lidi. 4 Kontaktujte nás: , nebo 5

4 01745 NEBO SE SLEVOU ZA ROČNÍ PLATBU Software - programy pro BOZP a PO Dokumentace BOZP a PO Na rozdíl od mnoha existujících příruček a programů BOZP a PO je program Dokumentace BOZP a PO koncipován tak, že obsahuje vyhotovené dokumenty, předepsané zákony a vyhlášky. Je zapotřebí pouze některé části doplnit jmény a místními údaji podle pokynů vypsaných modrým písmem. Rizika, místní provozní bezpečnostní předpisy, bezpečnostní pokyny, formuláře a aktuální plná znění legislativy v přehledném programu on-line. Tento systém Vám umožní mnohem efektivnější práci, minimalizaci potřebného pracovního času a snižuje riziko opomenutí některých úkolů v oblasti BOZP a PO. Více než 600 vypracovaných vzorů dokumentů pro bezpečnost práce a požární ochranu, legislativa a praktické informace. Aktualizace a nové dokumenty (cca 60 ročně) po dobu 12 měsíců v ceně. Možnost vytvoření vlastní síťové verze dokumentace s přístupovými právy, podepisováním, verzováním dokumentů, elektronickými podpisy (dokument management system ISO). Nabízíme Vám přes 60 drůhů školících filmů z různých odvětví. Podrobnější informace a ukázky naleznete na - video, délka pořadu, rok vydání atd Základní školení BOZP a PO v HD kvalitě Film ke stažení Kč Stavebnictví Kolový nakladač I Kolový nakladač II Provádění výkopů, ukládání potrubí Provádění servisních prací Pásový dozer BP dílcová lešení BP při obsluze vibračního válce BP při stavební čin. na vozovkách za provozu BP s elektrickým ručním nářadím BP kompresory BP při pokládce střesní krytiny BP se stavebními výtahy BP práce ve výškách, nad volnou hloubkou BP při stavebních činnostech na železnici BP při ukládání pažicích boxů do výkopu Vstupní školení - stavba Co je to hluk? OOPP - Ochrana rukou Školící filmy Les, zeleň a zemědělství BP s ruční motor. řetěz. pilou vyvětvování stromů z pracovní plošiny BP s ruční motorovou pilou při těžbě a manipulaci s dřívím BP při činostech spoj. s ošetřováním zeleně v obcích a městech BP s ruční motorovou pilou, zvláštní způsoby těžby Harvestorové technologie BP - s traktorem Ukázky z programu Dokumentace BOZP a PO: Další přednosti programu: - rychlé hledání podle slov ve všech dokumentech - změny v předpisech jsou doplněny do původních a barevně označeny podle data změny - hotová řešení podnikových dokumentů narozdíl od konkurenčních e-knih obsahujících víceméně opsané citace zákonů a vyhlášek Doprava Stáčení pohonných hmot Přeprava nebezp. látek, man. s plyny dle ADR Ovládání vozidla, zkušební otázky Kusová přeprava zboží dle ADR Ovládání a údržba nákladního automobilu Manipulace s pohonnými hmotami Manipulační technika Denní údržba manipulačních vozíků Bezpečná práce při provozu jeřábů a manipulace s břemeny Práce s hydraulickou rukou BP s použitím pojízdných zdvihacích prac. plošin BP při provozu manipulačních vozíků BP s ručně vedenými manipulačními vozíky BP při provozu mobilních jeřábů do 20t BP při provozu mobilních jeřábů nad 20t BP s vozíky ve sklad. a distribučních systémech Bezpečná práce - nakládací jeřáby Průmysl Technické plyny a zařízení Rizika a nebezpečí ve slévárenství a kovoprůmyslu Vstupní školení: Provoz BP v automatizovaných provozech První pomoc Jak poskytnout první pomoc Jak poskytnout první pomoc BIOVAK EBV První pomoc při úrazu el. proudem Svařování Prevence rizik při svařováni BP při svařování kovů BP obloukové svařování Promo a vzdělávací pořady Mečová pila DW Bezpečnost v EU stavebnictví Virtuální mapa bezpečnosti práce BOZ(P) NA START! Ergonomie Pracovní místo s osobním počítačem Řešení pracovního místa pro osoby ZTP Organizer BOZP a PO Užitečný program, který automaticky hlídá termíny kontrol, revizí, školení - všech povinností BOZP a PO. Termíny nařízené předpisy BOZP a PO jsou předprogramovány. Stačí vybrat z tabulky lhůt a doplnit datum posledního provedení. Ke každé lhůtě navíc nabídne vypracovaný potřebný dokument. Další možnosti: Sledování libovolného počtu firem nebo poboček. Tisk přehledů v tabulce Excel. včetně aktualizace po dobu 12 měsíců. Nosič CD DVD Kč Kč Ekologie a havárie Prevence závažných průmyslových havárií Požární ochrana Požárně bezpečnostní řešení staveb Hydranty Přetlaková ventilace, požární represe Přenosné hasicí přístroje 6 Kontaktujte nás: , nebo 7

5 Zákazové tabulky Další zákazové tabulky vyráběné dle specifických požadavků našich zákazníků: Tyto tabulky musí být umístěny před vstupem do míst a na místech, kde je ohrožena bezpečnost osob, nebo hrozí jiné škody. Značky se umísťují v přiměřené výšce na viditelná místa a v zorném poli osob. Jejich umístění je nařízeno mnoha předpisy. Rozhodnutí o jejich umístění musí vycházet z analýzy rizik a předpisů BOZP a PO. Více o umístění a předpisech v dokumentu Audit tabulek na ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTÌ ZA PROVOZU VSTUP ZAKÁZÁN VÝMÌNÍKOVÁ STANICE NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN ZÁKAZ VSTUPU DO ZÁSOBNÍKU NEVSTUPOVAT DO PROSTORU POJEZDU SHAZOVACÍHO VOZU BÌHEM MANIPULACE S PLOŠINOU JE VSTUP NA PLOŠINU ZAKÁZÁN! JÍZDA OSOB PO PÁSE ZAKÁZÁNA ZÁKAZ VSTUPU PØEJDÌTE NA VEDLEJŠÍ CHODNÍK NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN ZÁKAZ VSTUPU NEVSTUPOVAT POD ZAVÌŠENÉ BØEMENO ZDE NEPØECHÁZEJ NEVSTUPUJ OPRAVUJE SE JÍZDA OSOB NÁKLADNÍM VÝTAHEM PØÍSNÌ ZAKÁZÁNA NEVSTUPUJ DO PRACOVNÍHO PROSTORU STROJE NEVSTUPOVAT ZA CHODU STROJE ZÁKAZ KOUØENÍ MIMO VYHRAZENÝCH PROSTOR ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZÍKÙ ZÁKAZ PROVOZU VOZÍKÙ NEVSTUPOVAT ZÁKAZ KOUØENÍ V CELÉ BUDOVÌ ZÁKAZ VÝSKYTU OTEVØENÉHO OHNÌ ZÁKAZ MANIPULACE S ELEKTRICKÝM ZAØÍZENÍM NEZAPÍNEJ! ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ ZÁKAZ VSTUPU S KOLY VÝSTUP ZAKÁZÁN ZÁKAZ PØÍSTUPU S MAGNETICKÝMI NOSIÈI INFORMACÍ ZÁKAZ TELEFONOVÁNÍ NEHAS VODOU ANI PÌNOVÝMI PØÍSTROJI ZÁKAZ MANIPULACE PØI PROVOZU ZÁKAZ SPOUŠTÌNÍ MOTORÙ V UZAVØENÉ GARÁ I Další zákazy VOZIDLO MÙ E BÝT ODTA ENO VOZIDLO MÙ E BÝT ODTA ENO ZÁKAZ ZÁKAZ PARKOVÁNÍ PARKOVÁNÍ 5 m...m P Zákaz prodeje alkoholických nápojù osobám mladším 18 let Zákaz prodeje tabákových výrobkù osobám mladším 18 let VOZIDLO MÙ E BÝT ODTA ENO ZÁKAZ PARKOVÁNÍ... m Samolepka Kč Plast Kč Aluplast Kč Hliníkové tabulky naleznete na straně 20. Textové tabulky na straně Značení podle zákona č. 379/2005 Sb., černé písmo na bílém podkladu, předepsaná velikost písma je min. 5 cm. Na tabulkách se zákazy parkování Vám číselný údaj na požádání změníme. Pozor varianta s dopravní značkou zákazu zastavení by měla být schválena magistrátem. Ostatní tabulky lze použít bez schválení, nejedná se o dopravní značení. UNÌNÍ VLASTNÍ TEXT Tabulky s upozorněním vyrábíme dle Vašeho přání s vlastním textem. Více informací o zakázkové výrobě naleznete na straně 25. Samolepka Kč Plast Kč Aluplast Kč Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast, F - fólie, L - aluplast + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat. NEPOU ÍVEJTE VÝTAH V PØÍPADÌ PO ÁRU Ø 92 mm ZÁKAZ VSTUPU S KARDIOSTIMULÁTOREM Možný inverzní tisk PRACOVAT NA STROJI SMÍ JEN JEDEN PRACOVNÍK Kč 148 x 210 mm ZÁKAZ VJEZDU VOZIDLÙM S POHONEM NA PLYN Samolepka Kč Plast Kč Aluplast Kč Nenašli jste tabulku, kterou jste hledali? Vyrobíme Vám ji na zakázku, za shodnou cenu. Informace strana 25. Symboly Bezpečnostní samolepky a tabulky s piktogramy zákazů jsou vhodné na skleněné výplně dveří, do dopravních prostředků a jako bezpečnostní označení některých strojů a zařízení. Pokud jste nenašli symbol, který potřebujete, rádi Vám jej na zakázku vyrobíme - informace na straně 25. Některé symboly jsou dostupné i ve verzi INVERZNÍ TISK. Tyto samolepky jsou natištěny tak, aby byly rozpoznatelné po nalepení na vnitřní stranu skla Kč Oboustranná samolepka k označení rizika úrazu stlačením u automatických skleněných dveří. Musí být umístěna před vstupem do plynové kotelny. Tabulka spolu s kamerou nebo maketou kamery je velmi účinná. Samolepka 92 x 92 mm 9.90 Kč Plast 92 x 92 mm Kč Samolepka - inverzní 110 x 110 mm Kč Kč VODNÍ ZDROJ NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN K bezpečnostnímu označení prostor vodních nádrží. Ø 92 mm TLAÈIT 39 Kč Oboustranná samolepka na dveře. : 39 Kč TÁHNOUT TÁHNOUT 8 Kontaktujte nás: , nebo 9

6 Výstražné tabulky Další výstražné tabulky vyráběné dle specifických požadavků našich zákazníků: Výstražné značky musí být umístěny tam, kde se mohou vyskytovat skrytá rizika úrazu, požáru nebo výbuchu. Umístění značek výstrahy nařizuje mnoho předpisů BOZP a PO. Popis umístění podle předpisů naleznete v Auditu značení na VÝSTRAHA! PO ÁRNÌ NEBEZPEÈNÉ LÁTKY HOØLAVÁ KAPALINA III. TØÍDY NEBEZPEÈNOSTI HOØLAVÉ KAPALINY NEBEZPEÈÍ PO ÁRU HOØLAVÝCH KAPALIN PRÁCE S OTEVØENÝM PLAMENEM NEBEZPEÈÍ STØETU S VOZÍKEM! STÁNÍ DESTY VYSOKOZDVI NÝ VOZÍK 03602! MANIPULACE S HYDRAULICKÝM NAKLADAÈEM NEBEZPEÈÍ PO ÁRU ÈINNOST SE ZVÝŠENÝM PO ÁRNÍM NEBEZPEÈÍM HOØLAVINY I. TØÍDY HOØLAVINY II. TØÍDY HOØLAVINY III. TØÍDY HOØLAVINY IV. TØÍDY MOTOROVÝ VOZÍK VOZÍKY NEBEZPEÈÍ PÁDU ! NEBEZPEÈNÝ PØECHOD NEBEZPEÈÍ ZAKOPNUTÍ ! POD NAPÌTÍM I PØI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAÈI 03642! ZPÌTNÝ PROUD RIZIKO EXPLOZE 03616! KLUZKÝ POVRCH VÝKOP VYSOKÉ NAPÌTÍ - IVOTU NEBEZPEÈNO VÝSTRAHA - IVOTU NEBEZPEÈNO DOTÝKAT SE DRÁTÙ I NA ZEM SPADLÝCH! VÝSTRAHA IVOTU NEBEZPEÈNO DOTÝKAT SE EL. ZAØÍZENÍ NEBEZPEÈNÉ NEVIDITELNÉ ZÁØENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU KONTROLOVANÉ PÁSMO NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU PLYNU PØI STYKU VENTILU S MASTNÝMI LÁTKAMI OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNÌ NEBEZPEÈÍ! VÝBUŠNÉ PROSTØEDÍ VÝSTRAHA! RIZIKO TOXICITY VÝSTRAHA - IVOTU NEBEZPEÈNO PØIBLI OVAT SE K ELEKTRICKÝM ZAØÍZENÍM! NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU PLYNU NEBEZPEÈÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU ZÓNA 2 NEBEZPEÈÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZÁVÌSNÉHO PØEDMÌTU Hliníkové tabulky pro použití v exkluzívních interiérech nebo extrémně namáhaném prostředí naleznete na straně 20. NAHOØE SE PRACUJE NEBEZPEÈÍ OTRAVY... NÍZKÝ PRÙØEZ NEBEZPEÈÍ ÚRAZU! ROTUJÍCÍ ÈÁSTI Samolepka Kč Plast Kč Aluplast Kč SNÍ ENÝ PROFIL 03648! HORKÝ VZDUCH NEBEZPEÈÍ POPÁLENÍ ZVÝŠENÉ NEBEZPEÈÍ ÚRAZU JEØÁB JE OVLÁDÁN DÁLKOVÝM ZAØÍZENÍM SNÍ ENÝ PODHLED! ZAØÍZENÍ STAVENIŠTÌ DBEJTE ZVÝŠENÉ NOSTI ZÚ ENÝ PROFIL Samolepka Kč Plast Kč Aluplast Kč Nenašli jste tabulku, kterou jste hledali? Vyrobíme Vám ji na zakázku, za shodnou cenu. Informace strana 25. Označení rizik strojů Výstražná upozornění na rizika stroje. Samolepky upozorňují na případné nebezpečí. Nabízíme Vám jednotlivé kusy, ale i celé archy za výhodnější cenu. Symboly s označením rizik nabízíme na archu - 35 kusů. ZÓNA ZÓNA ZÓNA ZÓNA ZÓNA ZÓNA Označení zóny Tabulka s označením Ex nebezpečí výbuchu musí být doplněna označením zóny podle n.v. 406/2004 Sb. Plast 55 x 210 mm 9.60 Kč Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast, F - fólie, L - aluplast + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat Potřebujete označení rizik s odlišným symbolem? Rádi Vám je vyrobíme. Více informací na str Samolepka 45 x 85 mm 4.00 Kč Samolepka 95 x 175 mm Kč Samolepka - Arch 40 x 40 mm Kč 10 Kontaktujte nás: , nebo 11

7 POU ÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMÙCKY PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH NEBO S OBLIÈEJOVÝM ŠTÍTEM PØED ODCHODEM VYPNI PROUD POU ÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE PØED ODCHODEM ZAVØI PØÍVOD PLYNU POU ÍVEJ CHRÁNIÈE SLUCHU VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZÙSTAT V DY VOLNÝ Příkazové tabulky Používají se pro přikázání činnosti nebo chování směřující k vyšší bezpečnosti práce. Významně snižují rizika vyplývající například z nepoužití předepsaných OOPP. PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH POU ÍVEJ OCHRANNOU OBUV OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN, JE-LI ZAØÍZENÍ V KLIDU PRACUJ V OCHRANNÉ PØILBÌ OPRAVUJ, ÈISTI A SEØIZUJ JEN ZAJIŠTÌNÝ STROJ V KLIDU Další příkazové tabulky vyráběné dle specifických požadavků našich zákazníků: Samolepka Kč Plast Kč Aluplast Kč VSTUP JEN V OCHRANNÉ PØILBÌ VYPNI NEBEZPEÈÍ JEN ZDE PRACUJ! Nenašli jste tabulku kterou jste hledali? Rádi Vám ji vyrobíme na zakázku za níže uvedené ceny. Více informací na straně 25. NEBEZPEÈÍ ÚRAZU PØI PRÁCI POU ÍVEJ OCHRANNÉ BRÝLE NEBEZPEÈÍ ÚRAZU ZAJISTI LÁHVE NA PLYN PROTI PÁDU NEBEZPEÈÍ ÚRAZU POU ÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE NEBEZPEÈÍ ÚRAZU POU ÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE NEBEZPEÈÍ ÚRAZU Pøed prací zkontroluj: NEBEZPEÈÍ ÚRAZU VSTUP JEN V OCHRANNÉ PØILBÌ Kombinace Kombinace výstražných, příkazových a zákazových tabulek, jsou velice časté. Dá se kombinovat více informací, které zajistí větší bezpečnost. Pokud nenajdete požadovanou kombinaci, rádi Vám ji na zakázku vyrobíme. Více informací na straně 25. Fólie 57 x 95 mm 6.30 Kč Symboly Jednotlivé symboly mají rozměr 40 x 40 mm. Nabízíme je na archu, na kterém je natištěno celkem 35 ks. Jsou vhodné k označení strojů a zařízení. Pokud jste nenašli symbol, který potřebujete, rádi Vám jej vyrobíme - informace na straně 25. Arch Kč Popisy dveří a místností Bezpečnostní tabulky a samolepky pro označení skladů a jiných technickým místností. Vyrábíme plastové tabulky a samolepící fólie. Pokud potřebujete tabulku s odlišným textem, rádi Vám ji vyrobíme. Více informací na straně 25. PRACUJ JEN ZAJIŠTÌN VÝSTROJÍ K UPOUTÁNÍ POU ÍVEJ OCHRANNÝ ODÌV VSTUP POUZE V OCHRANNÉM ODÌVU POU ÍVEJ PRACOVNÍ OBUV VSTUP POUZE V PRACOVNÍ OBUVI POU ÍVEJ RESPIRÁTOR PROTI PRACHU U LASERU PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH VSTUP JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH VSTUP POUZE S VESTOU S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ ARCHIV Zvýšené nebezpeèí po áru, nepovolaným vstup zakázán DÍLNA Nebezpeèí úrazu GARÁ Nebezpeèí úrazu KOTELNA Nebezpeèí úrazu SUROVINY OFFICE WC STROJOVNA Nebezpeèí úrazu! KUCHYNÌ LABORATOØ Nebezpeèí úrazu MIMO PROVOZ Nebezpeèí úrazu VRÁTNICE PRÁDELNA Nebezpeèí úrazu PRACUJ V OCHRANNÉ MASCE PRACUJ V OCHRANNÉ PØILBÌ PØI VAZAÈSKÝCH A JEØÁBNICKÝCH PRACÍCH DR SE ZÁBRADLÍ! CHODCI PØEJDÌTE NA PROTÌJŠÍ CHODNÍK ROZSVI SVÌTLA POU ÍVEJTE ZVONEK! POHYBUJ SE PO PRAVÉ STRANÌ KOMUNIKACE PØED PRACÍ UZEMNI! VSTUP PRO ZAMÌSTNANCE ŠATNA ÚKLID ŠATNA MU I ŠATNA ENY VEDOUCÍ WC PØED VÝSTUPEM NA JEØÁB VYPNI HLAVNÍ TROLEJ DODR UJ BEZPEÈNÉ PRACOVNÍ POSTUPY V NEBEZPEÈÍ ZATÁHNI ZA PROVOZU NEOTVÍRAT POU ÍVEJTE PROSÍM NÁKUPNÍ VOZÍK ZAVÍREJTE DVEØE! ODHAZUJTE PROSÍM ODPADKY DO KOŠE PØED VÝSTUPEM NA JEØÁB VYPNI HLAVNÍ TROLEJ POU ÍT JEN V PØÍPADÌ HAVÁRIE POU ÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMÙCKY PRACUJ JEN S NEJISKØÍCÍM NÁØADÍM! Fólie Kč Plast Kč Aluplast Kč Hliníkové tabulky naleznete na straně 20. Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast, F - fólie, L - aluplast + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání na e-shopu, po vyhledání můžete snadno objednávat SKLEP OTEVØENO MISTØI ZA ÚKLID ZODPOVÍDÁ ÈISTÍCÍ PROSTØEDKY Pou ívej ochranné rukavice ZAVØENO OBCHODNÍ ODDÌLENÍ SPRCHY ZAVÍREJTE DVEØE WC UDR UJ POØÁDEK AÈISTOTU! WC MÍSTNOST PRO KUØÁKY WC PROSÍM, UDR UJTE NA ZAØÍZENÍ POØÁDEK AÈISTOTU! WC Fólie 90 x 190 mm Kč Plast 90 x 190 mm Kč Fólie 105 x 148 mm Kč Plast 105 x 148 mm Kč Tyto tabulky Vám také rádi vyrobíme v jiném barevném provedení WC WC Kontaktujte nás: , nebo 13

8 200 x 100 mm 150 x 150 mm Fotoluminiscenční Fotoluminiscenční tabulky zajišťují rychlou orientaci v případě požáru nebo přerušení dodávky elektrické energie. Tyto tabulky jsou nezbytně nutné k označení únikových východů, hasicích prostředků atd. Značení nabízíme jako samolepící fólii nebo plastovou tabulku. Podle N.V. 11/2002 Sb. musí být značky určené k označení směru evakuace viditelné i při přerušení dodávky elektrické energie EXIT EXIT TÁHNOUT PULL TLAÈIT PUSH TÁHNOUT PULL TLAÈIT PUSH x 100 mm 150 x 100 mm 200 x 75 mm 200 x 50 mm EVAKUAÈNÍ VÝTAH x 80 mm Samolepka i Plast 100 x 200 mm Kč Samolepka i Plast 150 x 300 mm Kč Samolepka i Plast 150 x 150 mm Kč Samolepka i Plast 100 x 150 mm Kč Samolepka i Plast 75 x 200 mm Kč Samolepka 50 x 200 mm Kč Plast 50 x 150 mm Kč Samolepka 80 x 150 mm Kč Samolepka 100x100 mm Kč Samolepka i Plast 200 x 80 mm Kč Tloušťka: samolepka - 0,8 mm, plastová tabulka - 1 mm Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast nebo F - fólie + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat. Lakový tisk Lakový tisk je novinkou na trhu. Jde o nezcizitelné fotoluminiscenční značení, které je ideální pro prostory, kde hrozí krádeže bezpečnostního značení (bytové domy, školy, veřejné instituce). Tabulka se nanáší na zeď. Ponoříte ji na pár sekund do vody a poté ji přenesete pomocí podkladového papíru přímo na stěnu. Po zaschnutí ji přetřete lakem Lakový tisk 100 x 200 mm Kč AluGlow - hliníkové Fotoluminiscenční značení na tabulce z hliníkové slitiny tl. 0,8 mm. Tabulky AluGlow ihned po nasvícení intezivně svítí po celou noc. Tabulky splňují také vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb platnou od Aluten 150 x 200 mm Kč 300 x 150 mm 200 x 100 mm 300 x 150 mm 150 x 150 mm m 10 m 18 m 13 m 150 x 50 mm Technické parametry Materiál: PVC plast, fólie - fotoluminiscenční Potisk: barva s vysokou přilnavostí a plasticitou, odolná proti UV záření Svítivost: 100 mcd/m po 10-ti minutách, což je 4x násobek požadovaných hodnost normou DIN Životnost: minimálně 15 let, Záruka: 10 let Toto značení odpovídá N.V. č. 11/2002 Sb x 100 mm x 80 mm Šrafovaná páska na schody fotolumino protiskluzová úprava, svítivost 100 mcd rozměr: 25 x 1000 mm : Kč Podlahová šipka velká fotolumino protiskluzová úprava, vysoká odolnost rozměr: 150 x 150 mm : Kč Bílá páska na schody fotolumino protiskluzová úprava, dosvit: 720 minut rozměr. 25 x 1000 mm : Kč Podlahová šipka kruhová fotolumino jas 210 mcd/m2, dosvit: minut průměr: Ø 200 mm, odolná, protiskluzová : Kč Porovnání parametrů svítivosti podle normy ČSN ISO Čas dosvitu 10 minut 30 minut 60 minut Podle ČSN ISO čl. 5.5 skupina A 20 mcd 8 mcd 4 mcd GlowStar GLS mcd 33 mcd 21 mcd Podlahová šipka malá fotolumino protiskluzová úprava, vhodné i na stěny rozměr: 60 x 60 mm : Kč Trojúhelníky na schody fotolumino označení prvního a posledního schodu rozměr: 60 x 60 mm - set 4 kusy : Kč 14 Kontaktujte nás: , nebo 15

9 Chemické látky Označení obalu chemických látek je povinné podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. Samolepky je nutno umístit přímo na nádoby s chemickými látkámi. Označen musí být každý obal nebo zásobník obsahující chemickou látkou s nepříznivými vlastnostmi na lidský organismus. Obal musí být označen na první pohled viditelnou samolepkou oranžové barvy. Značení provádí výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné. Tlakové láhve Toto označení musí být použito všude tam, kde se používají, skladují nebo přepravují tlakové nádoby. Značení je provedeno podle normy ČSN Jedná se o prakticky všechny láhve ve kterých se v průmyslu dopravují plyny. Musí být označen druh plynu a maximální počet skladovaných lahví. Ve skladu navíc označení PRÁZDNÉ-PLNÉ láhve. Používají se například pro vyznačení prostoru určeného pro tlakové lahve, např. manipulační plochy, klece. Tabulky je vhodné doplnit informaci o zákazu používání hořlavých látek, umístění hasícího přístroje nebo nebezpečí výbuchu ARGON DUSÍK VODÍK TLAKOVÉ LÁHVE CO Fólie, 3.90 Kč MAXIMÁLNÍ POÈET ULO ENÝCH LAHVÍ... ks STANOVIŠTÌ SVÁØECÍ SOUPRAVY! PRÁZDNÉ PLNÉ TLAKOVÉ LÁHVE TLAKOVÉ LÁHVE S INERTNÍMI PLYNY SVÁØECÍ SOUPRAVA Bezpečnostní klasifikace je zařazení nebezpečné chemické látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností. Jedna látka může být zařazena i ve více skupinách. Upravuje vy - hláška č. 232/2004 Sb., na základě zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v plném znění. CO OXID UHLIÈITÝ ACETYLÉN HORLAVIN Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:... DUSÍK VZDUCH ARGON ROZVODNA ELEKTRICKÉ ENERGIE Za bezpeènost a poøádek zodpovídá: NÁHRADNÍCH DÍLU Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:... KYSLÍK MIX OXID DUSNÝ MATERIÁLU Za bezpeènost a poøádek zodpovídá: Označení plynů Tabulky a samolepky pro označení různých plynů. Vyrábíme jako plastové tabulky nebo samolepící fólie. Tabulky je vhodné doplnit informacemi o umístění hasícího přístroje, telefonními čísly pro přivolání první pomoci atd. Pokud potřebujete tabulku s jiným textem nebo v jiné barevné kombinaci, rádi Vám ji vyrobíme. Více informací o tabulkách na zakázku na straně 25. REGÁL è NOSNOST BUÒKY POÈET BUÒEK VE SLOUPCI Samolepka 105 x 148 mm 8.30 Kč Samolepka - symbol 50 x 50 mm 3.90 Kč Samolepka 90 x 190 mm Kč Plast 90 x 190 mm Kč kg Sklady Podle N.V. č. 101/2005 Sb. musí být každý regál označen nosností a ve skladu vyznačena nosnost podlahy. Na tabulkách pro označení skladů a technickým místností je místo pro vepsání zodpovědné osoby za příslušný sklad nebo prostor. Pokud potřebujete tabulku s vlastním textem, rádi Vám ji vyrobíme. Více informací na straně 25. BIO ODPAD PLASTY SKLO PAPÍR RECYKLOVATELNÉ PLASTY SMÍŠENÝ ODPAD A5 Plast 150 x 200 mm Kč A5 Samoleka 150 x 200 mm Kč Plast i Samolepka Kč Aluplast Kč Tříděný odpad Označení tříděného odpadu se používá v místech určených pro uložení příslušného druhu odpadu - pytle, koše, kontejnery. Pokud potřebujete tabulku s jiným popisem, rádi Vám ji vyrobíme za shodnou cenu. Více informací najdete na straně 25. Samolepka 100 x 290 mm Kč Plast 100 x 290 mm Kč Dravci na okna Siluety dravců na okenní tabulky nebo skla, do kterých naráží ptactvo. Podle statistik ročně umírá vysoké množství ptáků právě v důsledku neoznačených skleněných výplní. Inverzní samolepka se lepí přímo na vnitřní stranu skleněné výplně. Samolepka černá 2 dravci 166 x 404 mm Kč Samolepka obrázková Kč TECHNICKÝCH PLYNU HORLAVÝCH KAPALIN Za bezpeènost a poøádek zodpovídá: Za bezpeènost a poøádek zodpovídá: NÁRADÍ Za bezpeènost a poøádek zodpovídá:... PALET Za bezpeènost a poøádek zodpovídá: Samolepka Kč Plast Kč Plast 150 x 105 mm Kč Samolepka + Plast 95 x 45 mm 9.60 Kč Aluplast Kč Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast, F - fólie, L - aluplast + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat. 16 Kontaktujte nás: , nebo 17

10 Contents Obsah Activity Aktivita Contents Obsah Activity Aktivita Transport index Pøepravní index Contents Obsah Activity Aktivita ADR značení Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Je nutné označit náklad, který obsahuje látky hořlavé, žíravé, výbušné a další. Podmínky přepravy nebezpečného zboží silničními vozidly stanovuje zákon č. 111/1994 Sb., v platném znění a prováděcí předpis x 210 mm OHLAŠOVNA PO ÁRU Kč Z KOUØOVÁ KLAPKA O PO ÁRNÍ NÁØADÍ Kč Požární poplachové směrnice Požární tabulky Zákon o požární ochraně, stanovuje povinnost označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Další značení vyrábíme na zakázku, info str FISSILE CRITICALY SAFETY INDEX Samolepka 100 x 100 mm 6.50 Kč Plast 200 x 200 mm Kč Dopravní značení Tabulky pro dopravní značení se používají ve skladech, na parkovištích atd. Značení vyrábíme na plastové nebo hliníkové tabulce nebo samolepící fólii. Pokud potřebujete tabulku s odlišným textem nebo údajem, rádi Vám ji na zakázku vyrobíme. Více informací naleznete na straně 25. cena od: Kč RADIOACTIVE RADIOACTIVE I Retroreflexní značení Retroreflexní samolepka, průměr 200 mm. Vozidla kategorií podle vyhlášky 341/2002 Sb., v platném znění M2, M3, N2, N3, O, OT, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí mít na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN Reflexní třída 1. Značení je podle směrnice EHK 48. Nabízíme tyto rychlosti: 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120 : Kč : Kč A01890 Výstražné hliníkové tabule pro přívěsy reflexní třída 2. rozměr: 565 x 196 mm prodej v sadě 2 ks x 210 mm km RADIOACTIVE II RADIOACTIVE III km km km km Výstražné hliníkové tabule pro tahače reflexní třída 2. rozměr: 565 x 132 mm prodej v sadě 2 ks : Kč Od nabyla účinnosti vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, dle které motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami s černým nápisem A. Velikost značení je: 300 x 400 mm. Ceny: Fólie Kč Plast Kč Aluten Kč STOP cena od: Kč 10 km km ,2 m POVINNÉ 20 km Povinné 150 x 150 mm 297 x 420 mm 210 x 80 mm 37 x 105 mm Kč NEHAS VODOU ANI PÌNOVÝMI PØÍSTROJI! VODA VODA PÁRA PÁRA Kč 9.60 Kč PLYN 8.90 Kč HS H PLYN VZDUCH VZDUCH Hlavní uzávěry a vypínače Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Tato povinnost je dále upřesněna v 11 vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb., kde je stanoveno, že musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů a uzávěry rozvodů ústředního topení. Na tyto místa je vhodné přidat i doplňující tabulky s informacemi o poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem atd. Značení potrubí Označení potrubí dle ČSN Umisťuje se ve vzdálenosti 150 až 500 mm od strojního zařízení, potrubních křižovatek potrubních mostů, před a za překážkami nebo stěnami, kterými potrubí prochází. Na rovném potrubí se označuje potrubí na nezbytně nutných místech nebo pravidelně ve vzdálenostech 5 až 10 m (platí pro pruhy a pásky). Barevné označení potrubí se doplňuje nápisy, které uvádějí název provozní tekutiny. Další varianty na VZDUCH HLAVNÍ VYPÍNAÈ x 150 mm Kč HLAVNÍ VYPÍNAÈ JEØÁBU Kč Požární tabulky z fotoluminiscenčního materiálu nabízíme na straně 11. První pomoc při úrazu el. proudem 75 x 150 mm 9.60 Kč Barva štítku: zelená: voda šedá: vodní pára modrá: vzduch VÝSTRAHA IVOTU NEBEZPEÈNO PØIBLI OVAT SE K EL. ZAØÍZENÍM! ZAØÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVÌØENÝ PRACOVNÍK x 105 mm 9.60 Kč PØENOSNÝ HASICÍ PØÍSTROJ x 210 mm 37 x 105 mm Kč x 150 mm 9.60 Kč ZÁKAZ KOUØENÍ NO SMOKING Značení podle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění 52 x 74 mm 9.60 Kč 3.40 Kč! NAPÌTÍ 230 V POU ITÍ JEN PRO HOLÍCÍ STROJEK ELEKTRICKÉ ZAØÍZENÍ žlutá: hořlavé a nehořlavé plyny fialová: kyseliny, zásady hnědá: hořlavé a nehořlavé tekutiny Samolepka 30 x 100 mm 4.80 Kč Samolepka 50 x 170 mm Kč Samolepka 80 x 290 mm Kč Plast 80 x 290 mm Kč 18 Kontaktujte nás: , nebo 19

11 Hliníkové tabulky Cedule Pozor pes Tyto tabulky jsou vyrobeny z kvalitní hliníkové slitiny o tloušťce 0,8 mm. Tabulka je vysoce odolná proti korozi a její životnost je minimálně 10 let. Tabulky jsou odolnější proti mechanickému poškození a barva vydrží desetinásobně déle než u klasické tabulky. Tabulky mají předvrtané dírky v rozích, pro jejich snadné připevnění. Tabulky jsou tištěny sítotiskem. Hliníkové tabulky (aluten) pro bezpečnostní označení pozemků, na kterých se pohybuje pes. K dispozici jsou téměr všechny rasy. Cedule je vyrobena z hliníkové slitiny tl. 0,8 mm. Výroba hliníkových tabulek na zakázku - informace str NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN NEBEZPEÈÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZÁVÌSNÉHO PØEDMÌTU ZÁKAZ KOUØENÍ V CELÉ BUDOVÌ ZÁKAZ MANIPULACE S ELEKTRICKÝM ZAØÍZENÍM ZÁKAZ VSTUPU SE PSY NEHAS VODOU ANI PÌNOVÝMI PØÍSTROJI ZÁKAZ SPOUŠTÌNÍ MOTORÙ V UZAVØENÉ GARÁ I NEBEZPEÈÍ PO ÁRU NEBEZPEÈÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU ZÓNA 1 NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU ZÓNA ZÁKAZ VSTUPU NEBEZPEÈNÉ NEVIDITELNÉ ZÁØENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU ? VOZÍKY LASEROVÉ ZÁØENÍ NÍZKÝ PRÙØEZ VYSOKÉ NAPÌTÍ IVOTU NEBEZPEÈNO ELEKTRICKÉ ZAØÍZENÍ PRACUJ V OCHRANNÉ PØILBÌ PRACUJ V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH NEBO S OBLIÈEJOVÝM ŠTÍTEM POU ÍVEJ CHRÁNIÈE SLUCHU POU ÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE VSTUP JEN V OCHRANNÉ PØILBÌ VYPNI V NEBEZPEÈÍ VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZÙSTAT V DY VOLNÝ PØED ODCHODEM VYPNI PROUD HLAVNÍ VYPÍNAÈ JEØÁBU 37 HLAVNÍ VYPÍNAÈ ACETYLÉN TLAKOVÉ LÁHVE KYSLÍK MIMO PROVOZ HASICÍ PØÍSTROJ Rozměr 150 x 200 mm Kč Materiál Aluten Rozměr 150 x 200 mm Kontaktujte nás: , nebo Rozměr 150 x 200 mm 150 x 200 mm Kč Kč ZA POØÁDEK A BEZPEÈNOST ZODPOVÍDÁ ZA SEØÍZENÍ STROJE ZODPOVÍDÁ Materiál Samolepka Plast Aluplast VAŠE AUTO NENÍ TREZOR ZA ODLO ENÉ VÌCI MIMO VYHRANENÁ MÍSTA, NERUÈÍME! Vlastní text Rozměr Kč Kč Kč Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla Kč Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód alutenové tabulky. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat Materiál Aluplast Materiál Aluten Aluten vlastní foto Textové tabulky! Čísla popisná a orientační Označování domů je určeno k navigaci návštěvníků a poštovních služeb a k evidenci domů veřejnou správou. Materiál: hliník 0,8 mm + fólie. Na zakázku Vám vyrobíme značení podle Vašich představ. Více informací o zakázkové výrobě naleznete na straně Chtěli byste mít na tabulce svého vlastního psa? Stačí, když nám pošlete fotografii v dobrém rozlišení na Do jednoho týdne Vám tabulku vyrobíme. 21

12 Hotely a restaurace Tiskopisy Některé tiskopisy přímo předepisují předpisy. Například Kniha úrazů, Požární kniha a další. Požadované záznamy je vždy lépe pořizovat do tiskopisů, jen tak lze zaručit, že záznam bude obsahovat předepsané náležitosti a považován za platný. Bezpečnostní tabulky a samolepky pro označení prostor a místností v hotelích a restauracích. Vyrábíme plastové tabulky a samolepící fólie. Pokud potřebujete tabulku s odlišným textem, rádi Vám ji vyrobíme. Více informací na straně 25. Restaurace WC Muži WC Ženy WC Muži i Ženy Vstup pouze pro personál Prosím, zavírejte dveře Děkujeme, že zde nekouříte Děkujeme, že zhasínáte Bezpečnostní pokyny pro hotelové hosty na pokoje. Tabulka nebo samolepka Kč Materiál Rozměr Samolepka 70 x 200 mm Samolepka - symbol 90 x 90 mm Kč Kč Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr barvy samolepky, připište do objednávky barvu: CE - červená, MO - modrá, ZE - zelená MP - modrá průhledná, BP - žlutá průhledná + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. MO12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte jakou požadujete barvu. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat. Výběr barvy provedete jednoduše přímo na e-shopu. Kód Název tiskopisu Velikost Deník drobných poranění A5 Deník kontrol BOZP Deník zdvihacího zařízení Dodací list A5 Dodací list A6 Kniha jízd firemního vozidla 4,5 x 10,5 cm Kniha jízd osobním firemním vozidlem 1/3 Kniha příchodů a odchodů Kniha úrazů Kniha úrazů a poranění OP 229 Požární kniha Provozní deník kotelny Provozní deník plynové kotelny Provozní deník stroje Stavební deník OP 268 Univerzální kniha jízd A5 Zápisník bezpečnosti práce A6 Zápisník bezpečnosti práce pro studenty s odbornou praxí A6 Zápisník bezpečnosti práce zaměstnance A5 KOUØENÍ ZAKÁZÁNO STAVEBNÌ ODDÌLENÉ PROSTORY PRO KUØÁKY A NEKUØÁKY Kč Kč Kč Kč Nové bezpečnostní tabulky musí být připevněny na viditelném místě u vchodu do každé restaurace. Od musí být všechny restaurace, zařízení společného stravování označeny novými tabulkami. Restaurace musí být viditelně označeny u vstupu, a to dle typu zařízení: kuřácké, nekuřácké nebo se stavebně oddělenými prostory ke kouření. Jednotlivé vyhrazené prostory uvnitř musí být také označeny. Označení podlaží Materiál Samolepka Plast Aluplast Fotoluminisceční Rozměr 200 x 150 mm 200 x 150 mm 200 x 150 mm 200 x 150 mm Kč Kč Kč Kč Podle VYHLÁŠKY č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být podle 17 (4). Schodiště ve stavbách pro ubytování s více než třemi nadzemními podlažími nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny "NP" nebo podzemního podlaží doplněného písmeny "PP". Můžete objednat jeden kus nebo celý set pro všechna podlaží, také jako fotoluminiscenční. Jiná barva tabulky je možná na přání. Kontaktujte nás: , nebo Podle předpisů musí být ve výrobních prostorách a skladech vyznačeny komunikace, skladovací plochy. Velmi efektivním a levným řešením je značkovací vozík. Vozík je vhodný na tvorbu značení ve skladech, v halách nebo na parkovištích. Šířku pruhu lze nastavit na 2-12 cm. Vytváření pruhů je velmi snadné, produktivní a zvládne ho každý. Za hodinu lze vytvořit až 600 m čar. Barva přilne prakticky ke každému nemastnému povrchu. Vozík nabízíme buď samostatně ke koupi nebo k zapůjčení. Při zapůjčení je nutné složit vratnou zálohu 3000,- Kč. Při zapůjčení se jen účtuje doba, na kterou je vozík zapůjčen. Do půjčovní doby se nepočítá případná cesta PPL přepravní službou. Po vyúčtování podle zapůjčených dnů a navrácení vozíku Vám zálohu vrátíme. Zboží Vozík k zakoupení Záloha na zapůjčení Půjčovné 1 den Sprej 130 x 160 mm KOUØENÍ POVOLENO KOUØENÍ VÁ NÌ ŠKODÍ VÁM I LIDEM VE VAŠEM OKOLÍ Rozměr 148 x 210 mm 150 x 200 mm 297 x 210 mm Kč Kč Kč Kč 33,90 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Čtyřkolový vozík na tvorbu značení Kouření v restauracích a veřejných prostorech Materiál Samolepka Plast Aluten Aluten Obsah 20 stran 100 stran 52 listů 100 listů 100 listů 30 stran 32 listů 32 listů 100 listů 10 stran 48 listů 100 stran 28 stran 22 listů 53 listů 32 listů 32 stran 32 stran 20 stran Kč Karta první pomoci, na které naleznete důležité postupy pro zvládnutí předlékařské pomoci Kč Kč Kč Kč Kč 9.60 Kč Symbol vozíčkáře pro označení bezbariérových budov, toalet, zdvihacích ploch atd. Zdravotnický kříž pro označení lékárniček a míst se zdravotnickými prostředky. Můžete si u nás zakoupit také speciální značkovací spreje v barvách: bílá, žlutá, červená, oranžová. Sprej o obsahu 500 ml vystačí na m čar šíře 5 cm, podle druhu povrchu. Barva je dobře přilnavá a otěruvzdorná Kč Kč SPOTØEBIÈ POVOLEN Název spotøebièù Za bezpeèný provoz zodpovídá: Podle ČSN EN Pro každé elektrické Do tabulky lze zařízení musí být určena osoba, která je vepsat další za něj odpovědná. telefonní čísla Kč 100 x 150 mm Tlačit Vchod Východ Otevřeno Zavřeno Internet Telefon Šatna Ženy Šatna Muži Vstup pouze pro personál 130 x 160 mm i x 84 mm Archív Dílna Informace Kancelář Nevstupovat Personál Recepce Sklad Táhnout Kancelář RECEPCE 125 x 125 mm INFORMACE EVAKUAÈNÍ VÝTAH Povinné značení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. a č. 23/2008 Sb. 23

13 1 2 Pøed pou itím náøadí se musí pracovník pøesvìdèit zda: 3 4 Bezpeènostní pokyny p RUÈNÍHO NÁØADÍ Náøadí, nástroje a pracovní pomùcky jsou urèeny pro provádìnou práci Rukojeti, násady a jiná místa, kde je tøeba náøadí uchopit, jsou hladce opracována, bez poškození, tøísek a otøepù. 5 Násady a rukojeti jsou zajištìny proti uvolnìní. Úderné plochy kladiv, palic, sekáèù, prùbojníkù, dùlèíkù, ocelových klínù apod. jsou bez trhlin a otøepù. V okruhu mo ného odletu zpracovávaného materiálu se nevyskytují osoby nechránìné proti zranìní ochrannými prostøedky. ipulaci s ruèním náøadím: hlásit nadøízenému a musí být vyøazeno nost jejich opìtovného pou ití Obrábění dřeva Pásová bruska Čepovačka Dlabačka Profilovací frézka Svislá frézka Hoblovka - vodorovná frézka Motorová pila benzínová Motorová pila elektrická Pila omítací Pásová pila Rámová pila Pila rozmítací Kotoučová stolní pila Pila zkracovací Stojanová bruska Stojanová vrtačka Manipulační a zdvihací zařízení Automobilový zvedák Dopravník Manipulace s jeřábem Nabíjení akumulátorů VZV motorový vozík Ruční paletový vozík Elektrický vrátek Kuchyně Kuchyně Nářezový stroj Škrabka na brambory Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny k obsluze musí být vyvěšeny u dřevoobráběcích strojů a pracovních jam. U ostatních zařízení jsou doporučeny, neboť obsahují ustanovení bezpečnostních předpisů pro obsluhu, analyzovaná rizika a lze je použít i pro zaškolení na pracovišti. Bezpečnostní pokyny ve formě tabulek jsou trvanlivé a výrazně ovlivňují povědomí pracovníků o BOZP. Návody k obsluze zařízení Profesionálně vypracované návody k obsluze a bezpečnosti: použití a funkční popis stroje či zařízení, pokyny pro montáž, instalaci a bezpečné zapojení, bezpečnostní pokyny pro provoz stroje či zařízení, bezpečnost obsluhy, pokyny pro provoz (seřízení stroje, montáž, výměna nástrojů apod.), informace o údržbě, opravách, servisu a bezpečné likvidaci odpadů, záznamy o provedených opravách a údržbě. V návodech můžete doplnit vlastní údaje o stroji. Kód Název návodu Bruska čelní Kč Bruska kotoučových pil Kč Frézka protahovací Kč Bruska na nože Kč Bruska pásových pil Kč Frézka srovnávací Kč Pila frikční Kč Pila okružní Kč Pila pásová Kč Pila zkracovací Kč Svařování a tlakové láhve Pálící stroj - pantograf Svařování obloukem Svařování plamenem Tlakové láhve Nářadí Práce na žebříku Ruční elektrické nářadí Ruční nářadí Obrábění kovů Svislá frézka Vodorovná frézka Hoblovka Obráběcí linka Obrážečka Ruční bruska Kotoučová pila Pásová pila Rámová pila Soustruh Stojanová bruska Stojanová vrtačka Vývrtávačka vodorovná Potřebujete vypracovat nové bezp. pokyny: Tváření kovů Hydraulický lis Ohraňovací lis Hydraulické nůžky Pákové nůžky Tabulové nůžky Ohýbačka Rovnačka Zakružovačka Stavebnictví Bednění Výkopové práce Ostatní činnosti Drtička kabelů Kompresor Páračka kabelů Pracovní jámy Hoř. kapaliny a práce s plamenem Benzínová pájka Hořlavé kapaliny Sušící a vypalovací pec Používání sprejů Samolepka Kč Plast Kč Soustruh čelní Kč Soustruh na dřevo Kč Stroj dlabací Kč Stroj pro srážení hran Kč Stroj rybinovací Kč Vrtačka stojanová Kč Bruska dvoukotoučová Kč Bruska válcová Kč Frézka čepovací Kč Frézka spodní Kč Frézka modelářská FMA-U Kč Jak objednat? Kód objednávaného produktu se skládá z pětimístného čísla. Pro správný výběr materiálu v objednávce připište před kód písmeno P - plast nebo F - fólie + kód tabulky uvedené pod tabulkou (např. P12345). Telefonicky: jednoduše pracovnici callcentra nadiktujte kód tabulky a upřesněte, zda požadujete plastovou tabulku nebo samolepící fólii. E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě, vyhledávač Vám tabulku ihned najde a můžete si ji snadno objednat. Hygiena v kuchyních - HACCP tabulky Přehledné tabulky s vyznačením základních požadavků a podmínek pro minimalizaci nebezpečí a zamezení možné kontaminace. Vycházejí ze zásad HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point) pro zařízení stravovacích služeb. Tabulky HACCP nabízíme v provedení samolepící voděodolné vynilové fólie. Název produktu Kód Sklad zeleniny a ovoce chladící Hrubá přípravna drůbeže Sklad brambor a kořenové zeleniny Čistá přípravna drůbeže Sklad studené kuchyně chladící Hrubá přípravna ovoce Sklad suchý Čistá přípravna ovoce Sklad cukrářských výrobků chladící Hrubá přípravna zeleniny Sklad drůbeže chladící Čistá přípravna zeleniny Sklad surovin mrazící Hrubá přípravna masa Sklad mléčných výrobků chladící Čistá přípravna masa Sklad uzenin chladící Studená kuchyně Ruční a strojní mytí nádobí Teplá kuchyně Sklad odpadu Sklad vajec chladící Vytloukárna vajec Sklad masa chladící Samolepka Kč Všechny druhy připevňovacího materiálu jsme prověřili osobně a zároveň v provozu Držák na prostorové tabulky Kovový držák pro označení únikových východů. : Kč Silikonový tmel Pro přilepení tabulek na stěnu do interiérů i exteriérů. 300 ml - 50 tabulek. : Kč Speciální šroubky a nástavec TORX Lze odšroubovat pouze pomocí nástavce "TORX 6,5". Sada 4 ks. : 3.90 Kč Zakázková výroba tabulek Nenašli jste v našem katalogu tabulku kterou potřebujete? Rádi Vám ji vyhotovíme na zakázku. Promyslete si, jak by mělo značení vypadat a pošlete nám poptávku na Do poptávky připište tyto důležité informace: rozměr, barvy, počet kusů a termín, kdy značení potřebujete. Do poptávky můžete přiložit i obrázek, fotografii nebo náčrt. Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte nás na tel: Fólie Kč Plast Kč Fólie 148 x 210 mm Kč Plast 148 x 210 mm Kč Aluten 150 x 200 mm Kč Aluten Kč Výroba potištěných pásek Nově Vám nabízíme službu potisku vinylových samolepících pásek. Na páskách je použito kvalitní akrylátové lepidlo. Více informací: šíře a návin: 50 mm x 66 m minimální odběr: 108 ks předtisková příprava: ZDARMA Připevňovací materiál Polyuretanová páska Oboustranná páska vhodná do interiérů. Prodej v kotouči 15 m. : Kč Butylkaučuková oboustranná páska pro připevňování hliníkových tabulek Okamžité extrémně silné připevnění. : 1 m Kč Ocelové hřebíky 16 mm dlouhé, které lze zatlouci i do betonu. Nabízíme v sadě 4 ks. : 3.40 Kč Potřebujete okamžitou informaci o ceně? Kalkulačka na termín výroby: max. 3 týdny cena od: Kč (cena se liší dle složitosti návrhu a počtu barev) 24 Kontaktujte nás: , nebo 25

14 Protiskluzové pásky a plochy Pásky a nátěry Protiskluzové pásky AntiSlip RX jsou vyráběny pro použití i v mechanicky velmi namáhaných prostorech. Jsou absolutně voděodolné, lepidlo o přilnavosti (25g/mm2) odstraňuje známý problém běžných pásek s odlepováním. Novinkou je provedení AQUA-SAFETY - průhledná fólie na mokré povrchy s drsností přizpůsobenou pro pohyb bosou nohou (na bazenéch, ve sprše, člunech apod.). Vzhledem k použitému materálu (karborundum) jehož vlastnosti se blíží diamantu, garantujeme u všech výrobků životnost a protisluzné vlastnosti nejméně 7 let. Pásky jsou s certifikátem zkušebny (podle DIN nejlepší výsledek, koef. skluzu R13) a zkoušené podle ČSN Označené druhy pásek lze odebírat i po metrech. Nabízíme možnost výroby jakéhokoliv tvaru a rozměru na zakázku. Více informací o zakázkové výrobě: Tel: Podrobnější informace včetně informačního letáku naleznete na: v sekci protiskluzové pásky a nátěry Protiskluzová páska Hazard černo-žlutá Šířka: 50 mm 1 m: Kč, kotouč 18 m: Kč Šířka: 25 mm 1 m: Kč, kotouč 18 m: Kč Protiskluzová páska Hazard bílo-červená Šířka: 50 mm 1 m: Kč, kotouč 18 m: Kč Šířka: 25 mm 1 m: 19.00Kč, kotouč 18 m: Kč Protiskluzová páska černá Šířka: 50 mm 1 m: 29.00Kč, kotouč 18 m: Kč Šířka: 25 mm 1 m: 19.00Kč, kotouč 18 m: Kč Lepidlo EasyFix na utěsnění hran pásky Minimalizuje odlepení pásky od podlahy u vysoce namáhaných prostor.. 1 tuba vystačí na 35 metrů. Obsah 140 ml: Kč Protiskluzová páska Hazard šrafovaná žluto-šedá Šířka: 50 mm 1m: Kč, kotouč 18m: Kč Protiskluzové pásky černé - 6 kusů Rozměr: 20 mm x 600 mm za balení 6 ks: Kč Bezpečnostní stojan na podlahu Protiskluzová páska fotoluminiscenční Jas: 150 mcd Šířka: 50 mm 1 m: Kč, kotouč 18 m: Kč Protiskluzová páska fotoluminisceční šrafovaná Jas: 150 mcd Šířka: 50 mm 1 m: Kč, kotouč 18 m: Kč Protiskluzová páska transparentní AQUA-SAFETY pro pohyb bosou nohou Šířka: 50 mm 1 m: Kč, kotouč 18 m: Kč Protiskluzová transparentní fólie AQUA-SAFETY pro pohyb bosu nohou Rozměr: 200 mm x 400 mm 1 ks: Kč Protiskluzová páska šedá Šířka: 25 mm Bezpečnostní stojan s upozornění na nebezpečí uklouznutí slouží k vymezení části plochy, která je právě vytřená nebo z jiného důvodu kluzká. Výhodou stojanu je snadná manipulace a dobrá viditelnost. MOŽNOST DODÁNÍ STOJANU I BEZ POTISKU NEBO S POTISKEM NA ZAKÁZKU. Rozměr: výška - 63 cm, šířka cm kotouč 18m: Kč Protiskluzové pásky fotolumin. - 6 kusů Jas: 150 mcd Rozměr: 20 mm x 600 mm za balení 6 ks: Kč : Kč Trvalé řešení problému kluzkých podlah, keramických dlaždic i dlaždic z umělého a přírodního kamene. Protiskluzové úpravy pomocí makrostrukturální tekutiny Antislip LR mají dlouhou životnost a odolnost vůči oděru. Jejich použití je možné téměř kdekoliv. Podrobnější informace o produktech naleznete na: Šedý nátěr - průmyslový obsah: 3,78 l / 8m2 cena: 1927,- Kč Průhledný sprej Vytváří dokonalou protisluznou ochranu. obsah: 340g / 2,3m2 cena: 961,- Kč Výstražné a vytyčovací bezpečnostní pásky je předepsáno použít všude tam, kde je potřeba označit překážku, nebo ohraničit nebezpečný prostor. Například je nařízeno šrafování vjezdů, ohraničení výkopů. Více info na Výstražná páska High Quality Silná samolepící páska se zvýšenou životností. Rozměr: 33 m x 50 mm cena: 142,-Kč Vytyčovací PE páska Polyetylénová páska bez lepidla Rozměr: 200 m x 70 mm cena: 100,-Kč Vytyčovací PE páska Zákaz vstupu Rozměr: 200 m x 85 mm cena: 245,-Kč Fotoluminiscenční rohy na schody Rozměr: 60 mm x 60 mm sada 4 kusy: 39,-Kč Retroreflexní šrafovaná páska Třída odrazivosti 2. Rozměr: 9 m x 140 mm cena 1 metr: 160,-Kč Makrostrukturální tekutina 3,78 l / 37m2 Pro kuchyně, bazény, na dlaždice i přírodní kámen. Barevně neovlivňuje povrch, po nanesení a vytvoří během 15 minut protiskluznou makrostrukturu a spláchne se vodou. Antislip LR 3,78 l / 37m2 cena: 3798,- Kč Makrostrukturální tekutina 1l / 10 m2 Pro koupelny, sprchové kouty, venkovní dlaždice, schodiště. Ověřené řešení na letištích a bazénech v celém světě. Životnost úpravy až 15 let. Antislip LR 1l / 10 m2 cena: 1458,- Kč Protiskluzové nátěry Výstražné pásky Šrafované pásy - lévé a pravé Super Hi Quality - 5 let, značení vjezdů.materiál: Trvanlivý vynil samolepící. Rozměr: pásy 1,5 m x 50 mm. cena: 56.50,-Kč Šrafované pásky - levé a pravé Klasická samolepící pro dočasné značení Rozměr: 66 m x 48 mm cena: 95,-Kč Vytyčovací PE páska Zákaz vstupu Rozměr: 500 m x 85 mm cena: 490,-Kč Reflexní a fotoluminiscenční pásky FTL pásy - levé a pravé Pro značení únikových cest na chodbách. Šíře: 50 mm cena 1 metr: 59,-Kč Reflexní fotoluminiscenční páska. Ve dne svítí odraženým světlem, v noci světélkuje. Šířka: 50 mm cena: 96,-Kč/ bm První a poslední stupeň schodiště musí být ve stavbách pro výrobu a skladování rozlišitelný od okolní podahy. (n.v. 101/2005 Sb.). Výhodným a levným řešením jsou fotoluminiscenční rohy nebo pásky na schody. Tam, kde je na únikové cestě riziko střetu s překážkami je nutné použít šrafované značení. (n.v. 11/2002 Sb.). 26 Kontaktujte nás: , nebo 27

15 Hasicí přístroje a požární ochrana Lékárničky a autolékárničky Množství a druhy hasicích přístrojů pro daný prostor stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby (dříve technická zpráva požární ochrany). U vybraných druhů hasicích přístrojů Vám zašleme také doklad o kontrole podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., včetně kontrolního štítku a plomby spouštěcí armatury. V objednávce uveďte označení a adresu objektu, kde bude hasicí přístroj umístěn. Více informací o produktech najdete na HLINÍKOVÉ LÉKÁRNIČKY ALU-VIVA Lékárničky jsou pro svůj exceletní vzhled a vysokou trvanlivost použitelné kdekoli (např. v kancelářích, administrativních prostorách, letištích, školách, také ve vlhkém prostředí). Oproti běžným lékárničkám mají řadu výhod, především v trvanlivosti a vzhledu. PRÁŠKOVÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE Ideální k použití v oblasti průmyslu, obchodu, energetiky, dopravy, služeb a v domácnosti (dílny, sklady, kotelny, obchodní domy, kanceláře, úřady, knihovny, archívy, školy, hotely, restaurace, nemocnice, rodinné domy, rekreační objekty, sklepy, garáže, dopravní prostředky apod.). Lze použít k hašení zařízení pod napětím max. do 1000 V. Práškový 6 kg Univerzální hasicí přístroj (s kontrolou) (34A/233B/C) Lékárnička Alu-Viva se zásuvkami Závěsná uzamykatelná lékarnička s výsuvnými poličkami, které jsou pro lepší přehlednost označeny popisovatelným štítkem. Je vyrobena z kombinovaného materiálu hliník-houževnatý plast. Nepodléhá vlivům vlhkosti ani korozi. Lékárnička má 7 poliček. Rozměry:320 x 300 x 145 mm : Kč Práškový 6 kg (34A/183B/C) Vhodný do rodinného domu dle vyhlášky Kč Kč (s kontrolou) Kč Kč Od platí zcela nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví požadavky na vybavení hasicími přístroji u vybraných druhů novostaveb. Důležitá je přitom hasicí schopnost hasicího přístroje, nikoliv jejich počet. Např. rodinný dům (min. 34A), garáž (min. 183B) a další. Práškový 4 kg (13A/70B/C) Vhodný do dílny, kotelny, chaty. Práškový 2 kg (8A/55B/C) Vhodný do nákladního auta, v domácnosti (s kontrolou) (s kontrolou) Kč Kč Práškový 1 kg (21B/C) Vhodný do osobního auta, do kuchyně, do domácnosti Kč Kč Kč Závěsná lékárnička s poličkami, vhodná dílny i do administrativních či hotelových prostor. Přední sklo je průhledné, uvnitř jsou 2 poličky chráněné pružnou zábranou proti vypadnutí obsahu. Rozměry: 350 x 140 x 300 mm. PLECHOVÁ LÉKÁRNIČKA SNĚHOVÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE Ideální k hašení elektrických zařízení pod napětím (výpočetní střediska, telefonní ústředny, energetická centra) a požárů hořlavých plynů. Vhodné všude tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky. Sněhový 2 kg (21B/C) Vhodný do laboratoře, do prostoru s jemnou mechanikou a elektronickými přístroji Kč PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Vodní 9 l Vhodný pro stolárny, sklady, archívy Kč Kč (s kontrolou) (13A) PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY Požární schránka na klíč Plastová krabička pro bezpečné uložení klíče od únikového východu. Dodáváno s montážním materiálem a samolepkou. Rozměry: 85 x 85 x 40 mm Kč Skříň na 6kg hasicí přístroj Skříň pro bezpečné uložení hasícího přístroje. Pod předrozbitým sklíčkem je uložen klíč pro odemknutí v případě potřeby. Rozměry: 26 x 26 x 59.5 cm Kč Kouřový detektor Určeno k detekci vzniku požáru. Splňuje normu EN 14604, který odpovídá vyhlášce 23/2008 Sb. Povinné v novostavbách Kč Fotoluminiscenční požární značení Bezpečnostní tabulky pro značení technického vybavení požární ochrany. Hlásič plynů Měřený plyn - zemní plyn, propan-butan, uhelný plyn. Vyhovuje normě CJ a EN50291: 2001 Detektor a hlásič CO Detekuje nebezpečný smrtící plyn CO (oxid uhelnatý). CE podle normy EN :2001+A11:2004 a EN ; A2:2003. Pro domácí použití. Spouštěcí koncentrace:150 +/- 50ppm CO Kč Kč Kontaktujte nás: , nebo výbava do 10 osob na pracovišti výbava nad 10 osob na pracovišti pro školy v přírodě Kč Kč Kč Ledvinka první pomoci Malá, skladná ledvinka obsahující vše potřebné pro jednodenní výlety do přírody. : Kč : Kč Batoh první pomoci Krabička první pomoci pro kuchyně Výbava batohu první pomoci je vhodná pro školní akce a výlety menších skupinek. Snadno se nosí na zádech. Kulatá plechová krabička obsahující vše, co je potřebné pro poskytnutí první pomoci nejčastějších úrazů v kuchyni - popálení a říznutí. : Kč : Kč NOVĚ VYBAVENÉ AUTOLÉKÁRNIČKY PLATNÉ OD POVINNÁ VÝBAVA Autolékárnička 2010 obsahuje kompletní výbavu podle nové vyhlášky 283/2009 Sb. včetně nových komponent - izotermická fólie, leták ke zvládání dopravní nehody (karta první pomoci) a resuscitační maska s výdechovou chlopní. Změna vybavení lékárničky musí být provedena nejpozději do více značek na straně Lékárnička s pevnou konstrukci je vhodná jak do výrobních prostor, tak do škol a kanceláří s větším počtem osob (10 a více). Lékárnička poskytuje dostatek místa pro případné doplnění zdravotnického vybavení. UZAMYKATELNÁ Rozměr: 350 x 450 x mm. : Kč Výbava brašny první pomoci je vhodná pro školní akce a výlety celých tříd či táborů Kč Kč Upozornění: Vodní a pěnové hasicí přístroje se nesmí použít k hašení elektrických zařízení pod napětím ZDRAVOTNICKÁ VÝBAVA LÉKÁRNIČEK Sestavili jsme pro vás výbavy lékárniček za nejlepší ceny na trhu. Povinná výbava pro školy v přírodě obsahují vše podle vyhl. 106/2001 ve znění vyhl. 148/2004. Vhodné v kombinaci s jakoukoliv naší lékárničkou. Brašna první pomoci Určený k hašení pevných hořlavých látek, které žhnou (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil, plasty, látky organického původu apod.). Pěnový 9 kg (8A/113B/C) Vhodný do skladu hořlavých kapalin. : Kč LÉKÁRNIČKY PRO DOMÁCNOST, ŠKOLNÍ VÝLETY, KUCHYNĚ VODNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ Vhodný k hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, nafta, minerální oleje, tuky apod.) a hašení pevných látek (s kontrolou) Kč Uzamykatelná a lehce přenosná lékárnička s dostatečným prostorem pro zdravotnický materiál. Lékárnička má tři zasouvací šuplíky a je uzamykatelná. Rozměry: 32 x 14,5 x 30 cm. PŘENOSNÁ : Kč Závěsná plechová lékárnička Sněhový 5 kg (55B/C) Vhodný do strojovny výtahu, do skladu potravin, v energetice. Zdravotnický kufřík Alu-Viva Lékárnička Alu-Viva s poličkami Kč Kč Práškový 1 kg (5A/34B/C) Vhodný do osobního auta, do kuchyně (s kontrolou) LEHKÉ, PRAKTICKÉ, UZAMYKATELNÉ, PŘEHLEDNÉ Autolékárnička plastová Nové komponenty do autolékárničky Obsahuje vše podle nové vyhlášky. Rozměr: 255 x 165 x 79 mm. Pro doplnění výbavy autolékárničky podle nových předpisů - resuscitační maska, karta první pomoci : Kč a izotermická fólie. : Kč Autolékárnička v kortexovém obalu Motolékárnička v kortexovém obalu Přehledná a dobře viditelná lékárnička splňující novou vyhlášku. Rozměr: 250 x 180 x 80 mm. Povinná výbava. Vhodná na cesty na motorkách. Rozměr: 190 x 130 x 50 mm. : Kč Náhradní náplň do autolékárničky Pro výměnu stávajícího obsahu autolékárničky podle nových předpisů bez potřeby měnit obal. : Kč : Kč Autolékárnička velikosti II Povinná výbava pro vozidla přepravující do 80 osob např. autobusy.rozměr: 190 x 130 x 50 mm AKČNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA : Kč 29

16 Osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH WINDOW CLEAN Protector set Kompletní set pro ochranu proti pádu z výšky. Snadné ukotvení popruhovou smyčkou i ke kotvícím předmětům až do průměru 30 cm. Pro práce ve výškách, zejména na stavbách a pro mytí, montáž, opravy oken. Celý set obsahuje: : Kč PŘILBY PRO BEZPEČNOST PRÁCE 1. Lehký postroj se snadným zapínáním. Univerzální prostředek OOPP pro práce ve výškách. 2. Lano se zkracovačem (1,5 m) a tlumičem pádové energie a karabinami KONG. 3. Popruhová smyčka (1,8 m) k ukotvení k jakémukoliv bodu, který snese dynamickou sílu nejméně 15kN. 4. Školení na CD (video CD). Certifikát CE pro všechny výrobky. Zachycovací postroj Basic : Kč Základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví (pokrývači, klempíři). CE 1019, EN 361 Zachycovací postroj LX : Kč Vzhledem k širokému bedernímu pásu a elastickým popruhům lze doporučit pro dlouhodobější práci na konstrukcích, stožárech, aj. EN 361, EN 358 CE 0082 Zachycovací postroj LX : Kč Jedná se o nový typ postroje s širokým bederním pásem, což ocení všichni uživatelé vyžadující komfort a velmi snadnou manipulaci. Postroj lze použít při práci v oblasti energetiky, stavebictví, aj. EN 361, EN 358 CE 0082 Zachycovací postroj PROFI : Kč Komfortní postroj s dobrou ergonomií. Užití při práci na konstrukcích, stožárech a při evakuaci osob. Postroj lze také použít v oblasti speciálních složek armáda, policie, hasiči apod. EN 361, EN 358, EN 813, CE 0082 BEZPEČNOSTNÍ POMŮCKY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH Sedák PROFI S Prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění. Polohovací pás s bočními oky. Normy EN 358, EN 813, CE : Kč DALŠÍ PRACOVNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY Ochranné masky a respirátory Pro ochranu při práci proti prachu, kouři, rozprašovačům a dýmu. Ceny od Kč DODACÍ LHŮTA 14 DNŮ Přilba CENTURION : Kč Ochranná pracovní helma určená pro stavby a výškové práce. Regulace pomocí šroubu, 4-bodový podbradní pásek, elektrická izolace (440 V), testována na deformaci stran. Splňuje standardy EN 397, CE Přilba Vertex ST : Kč Přilba navržená speciálně pro pracovníky v průmyslu. Větrané ergonomické polstrování uvnitř přilby pro celodenní práci. Integrované úchyty pro čelovku, obličejový štít a ochranu sluchu. Pevnost přezky je 25 dan; přezka je navržena tak, aby se uvolnila v případě, že se přilba zasekne či vzpříčí. Splňuje standardy EN 397. Přilba Vertex Best : Kč Pro práci ve výškách a průmyslu. Větrané ergonomické polstrování uvnitř přilby pro celodenní práci. Integrované úchyty pro čelovku, obličejový štít a ochranu sluchu. Pevnost přezky je 50 dan > snižuje riziko ztráty přilby během pádu. Barvy červená, černá, bílá, žlutá. Splňuje standardy EN 397 a EN Polohovací pás PB 20 Bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti Poutka k připojení brašny na nářadí. Normy EN 358, CE : Kč - Respirátor 3M 9312 LM Respirátor 3M 8835 LM Respirátor 3M 9322 LM Respirátor 3M 9332 LM Respirátor SPIREX Více z naší nabídky na Zajišťovací systémy od: Kč ANACONDA, LANOSTOP, STOPFOR K splňující normy EN 353-2, CE 0082, CE Tlumiče pádu od: 257,- Kč EN 355, CE 0082 Karabiny od: 107,- Kč - karabina ocelová 1, 2, 3 - karabina ocelová háková, karabina ocel. šroub. zámek - karabina ocelová TWIST LOCK Norma: EN 362 Tyto typy popruhových tlumičů pádu patří k základní součásti soupravy spojovacího prvku a tlumiče pádu. Celková délka soupravy (tlumič, spojovací prvek, karabina) nepřesahuje 2 m. Souprava s tlumičem pádu slouží k pohlcení energie pádu a je nedílnou součástí zajištění při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Slaňovací rukavice ALEX Kevlarové vlákno zajištuje dlouhou životnost a dokonalou ochranu při slaňování z výšky : Kč Standartní a speciální batoh na postroje a lana Speciální batohy na postroje jsou vysoce kvalitní batoh pro ochranu a přenos prostředků osobních zabezpečovacích postrojů. 38l : Kč 40l : Kč Bezpečnostní ochranná přilba Vhodná především na staveniště. Ochranná přilba chrání proti riziku padajících předmětů z výšky a proti narážení hlavou do předmětů při chůzi. Splňuje normu EN 397. : Kč Upozornění: Tuto přilbu nelze použít pro práci ve výškách! Bezpečnost v dopravě, ve firmě, doma i ve škole Ochranné výstražná vesty podle EN 471 Zajišťuje viditelnost díky reflexním pruhům. Výstražná vesta je součástí povinné výbavy automobilů, vhodná i jako pracovní vesta. : 39,- Kč Lepení defektů sadou TECHNIC Sprej s kompresorem se používá na provizorní opravu propíchnutých pneumatik u všech značek automobilů a motorek. Slouží pouze k dojezdu do nejbližšího pneuservisu. Je plnohodnotnou náhradou za rezervu podle nového předpisu. : Kč Alkohol test ze slin V balení jsou dva testy na alkohol. Jednoduchý test hladiny alkoholu ve slinách, zjistí hladinu alkoholu od 0,02 do 0,3. Výsledek je viditelný do dvou minut. : Kč Pružný závěs na nářádí 1,5 kg Pružný závěs nářadí vždy drží nástroje nad pracovním prostorem a po použití je automaticky umístí do původní pozice. : Kč Dětské bezpečnostní kšandy - reflexní Dětské reflexní kšandy jsou skladnější než vesta a má i stejné vlastnosti: zviditelňuje dítě až na 100m. Vhodné pro použití ve školkách, na sjezdovkách, při hraní dětí ve městě v blízkosti silnic. : Kč Psí obojek - reflexní Pro zviditelnění svého psího mazlíčka při venčení ve městě, je vhodné použít tento reflexní obojek, který odráží dopadající světlo. Obojek je snadno odepnutelný. Doporučujeme ho používat obzvláště ve večerních hodinách. : Kč Maketa, atrapa kamery Levná a účinná ochrana majetku proti krádeži, maketa kamery k nerozeznání od pravé kamery. Otáčí se za příchozím a bliká až po příchodu návštěvníka. Na 2 baterie AA. Video ukázka na : 198,- Kč Manipulační přísavka Provedení z odolného ABS, vysoká hodnota nosnosti (max. 80 kg) umožňuje bezpečnou manipulaci i s tabulemi skla, případně jinými materiály s hladkou plochou. Průměr přísavky 100 mm. : Kč Bezpečnostní chrániče rohů 4ks Jsou měkké, zaoblené, s pěkným designem. Chrání děti před ostrými rohy nábytku, jako jsou ostré rohy stolů, židlí, skříněk. Obvzláště vhodné do bytu s malými dětmi, do škol, školek a družin. : Kč / 4 ks Okenní pojistka Zabezpečení oken proti pohybu a vzniku úrazů dospělých i dětí, nastavitelná mezera, kterým proudí čertsvý vzduch do místnosti. Pojistka se montuje rychle a jednoduše. : Kč Cyklistická reflexní páska - rychloupínací Slouží k zviditelnění dítěte nebo dospělého člověka a ochraně jeho zdraví při cestě na kole nebo při chůzi po silnici. Rozměry: délka 30cm, šířka 5cm. : 49,- Kč Dětská bezpečnostní vesta - reflexní Vesta s reflexními páskami zviditelňuje dítě až na 100m. Rozměry vesty - od ramene dolů: 50 cm, přes prsa: 40cm, v ramenech: 31cm. Vhodné pro použití ve školkách, kdy si poslední dvě děti v řadě obléknou tyto vesty. : Kč Psí obleček - reflexní Pro zviditelnění psího mazlíčka a ochranu před deštěm při venčení venku je vhodné použít tento reflexní obleček, který se snadno připne a odepne, aniž byste bránili psovi v pohybu. Doporučujeme ho používat obzvláště ve večerních hodinách. : Kč Přídavné zrcátko do auta Vnitřní přídavné zrcátko do auta Vám pomůže při sledování dětí na zadních sedadlech během jízdy v autě. Optimální nastavení zrcátka díky kuličkovému kloubu. Balení obsahuje 1 zrcátko, 1 přísavku a 1 klip. Rozměry: 95 mm x 60 mm. : Kč Bezpečnostní zámek na motorku Je vyroben z kvalitního kloubového řetězu, který se nedá přestřihnout. Délka: 1m, průměr: 2,5cm. K zámku dostanete dva náhradní klíče, které jsou speciálně vyrobeny tak, aby se nedal zámek vypáčit. : Kč Jak si objednat zboží? Telefonicky: zavolejte na a pracovnici callcentra nadiktujte kód produktu a množství. em: sepište kódy požadovaných výrobků a odešlete na: E-shop: kód tabulky vložte do vyhledávání v našem internetovém obchodě Výstředníkový nosič desek Nosič se při zdvižení desky zablokuje pro bezpečné přenesní. Pro běžné desky do tloušťky 28 mm. Nosiče desek mají protiskluzovou pryž na excentrech. : Kč Manipulační přísavka jednoručka - hliník Přísavka ø 118 mm, max. upínací síla na plochu přísavky 60 kg (ve vertikální poloze 50 kg). Přísavka je vyrobena z hliníkové slitiny a pryže. : Kč Bezpečnostní záslepka do zásuvky 6 ks Speciálně konstruované bezpečnostní chrániče elektrických zásuvek, které brání úrazu malých dětí el. proudem. : Kč / 6 ks Bezpečnostní multizámek Multizámek je určen k zabezpečení pohybujících se dvířek či věcí, které mohou dítěti ublížit. Snadné použití a instalace na spotřebiče, okna, dveře, skříně. : Kč 30 Kontaktujte nás: , nebo 31

17 INFORMACE K NÁKUPU: Nákup z katalogu lze provést telefonicky nebo faxem na čísle (+420) , (+420) , em: poštou nebo z internetového obchodu Dodací lhůty: Standardní doba doručení je 3 pracovní dny. Telefonicky lze dohodnout odeslání zboží ihned po doručení objednávky. Zakázkové tabulky doručujeme do 7 pracovních dnů. Platební podmínky: V hotovosti při převzetí zboží na prodejně, na dobírku nebo bankovním převodem. Doprava zboží: Standardní cena dopravy na dobírku je Kč. Balíček je doručen do vlastních rukou přepravní službou PPL. Telefonicky budete informováni o přesném termínu a času dodání. Záruky: V případě, že nebudete spokojeni se zbožím, můžete jej do 15 dnů vrátit bez udání důvodu. Bude Vám vrácena plná cena. Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Na fotoluminiscenční tabulky 72 měsíců. Reklamace: Vyřizujeme ihned, k Vaší spokojenosti. Název materiálu Plast HPS Lexan POPIS POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ - PRO USNADNĚNÍ VÝBĚRU: Popis materiálu pro výrobu tabulek a samolepek Odolný plast pro vnější i vnitřní použití, vhodný pro umístění na nerovný povrch pomocí lepidla nebo oboustranné lepící pásky. Trvanlivost: 5 let venku na slunci, až 15 let uvnitř budov. Nejodolnější plast. Vysoká pevnost v tahu, nelze jej roztrhnout. Velmi stálý plast při vystavení povětrnosti a UV záření. Z tohoto plastu se také vyrábějí karosérie závodních modelů aut. Na lexanu tiskneme na přání zakázkové tabulky. Trvanlivost: 10 let venku na slunci, až 20 let uvnitř budov. Aluten Pozinkovaný plech Aluplast Samolepící fólie Tvrdá hliníková slitina tl. 0,8 mm, odolná proti oxidaci ve venkovním prostředí. Piktogram je proveden sítotiskem. Nejvyšší trvanlivost a kvalita. Vhodný pro tabule větších rozměrů (od rozměru A3). Plech 0,5 mm s povrchem upraveným žárovým zinkováním. Tvrdá hliníková slitina tl. 0,8 mm, odolná proti oxidaci ve venkovním prostředí. Piktogram je proveden na kvalitní vinylové fólii. Samolepka je vhodnější do interiérů. Je snadno připevnitelná na hladké povrchy. Trvanlivost je 5-7 let v interiéru, 2-5 let v exteriéru. Traiva s.r.o, Pohraniční 104, Ostrava - Vítkovice, Česká republika Tel./fax: (+420) , , software: , IČ: , DIČ: CZ , Číslo účtu: CITIBANK /2600. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka a je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a požární ochraně. Navštivte také naše e-shopy: Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. Aktuální ceny jsou vždy na

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s. Povinnosti zaměstnanců externích organizací pohybujících se v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. I. Požadavky na zajištění BOZP: 1. seznámit se s místem provádění prací, s místními podmínkami a seznámit

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu

Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu Tento dotazník je určen výhradně pro pojištění majetkových rizik průmysl jejichž celková pojistná částka (kumulovaná na všech místech pojištění a částka

Více

Orientační značení na zeď

Orientační značení na zeď Orientační značení Orientační značení na zeď pro nízkoúrovňové orientační systémy dle BGR 216 v různém provedení dle individuálních potřeb klienta - montáž až do výšky 40 cm nad podlahou - také v provedení

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem

Katalog produktů. S námi jdete správným směrem Katalog produktů Popisné štítky Braillovo písmo Toalety Variant 1 Plast 1,6 mm samolepící štítek (3M páska), hmatový piktogram, popis v Braill.písmu, různé barevné kombinace, kuličky mohou být plastové

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km Strana 1 Mobilní stroje zemní nakladač kolový objem lopaty 0.15 m3 0-570 000 1 500 1 900 2 800 570 0 nakladač kolový objem lopaty 1 m3 0-900 000 2 100 2 800 4 100 820 0 nakladač kolový objem lopaty 1.5

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01

MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 MOBIL Í ÚPRAV A PIT É VODY UMUV 01 TECH ICKÁ SPECIFIKACE leden 10 Základní popis zařízení UMUV 01 je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých zdrojů podzemní i povrchové vody.

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců ř á í ěř ý í í úč ý č í Ě í Ú ě č á ě á š í č í ř á é á é ě ů í í í í á Í ě ě í ň á ě í ý š í č í ř á ě á ý í á žá č č í ř á ář é ř ě ý á ý í á é č ž í ř í ý é ů í ří č í ťí ěř ě ů í á íř á íř é Í í ě

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více