Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů"

Transkript

1 Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tyto zásady upravují postup Města Příbram (příslušných orgánů města, bytové komise a odborů MěÚ Příbram) při pronajímání bytů ve vlastnictví města Příbram, popř. při prodeji volných bytů. (2) Zásady upravují podmínky vzniku nájmu bytu, práva a povinnosti jednotlivých orgánů, organizace, příslušné komise a odborů MěÚ Příbram, jakož i práva a povinnosti žadatelů o pronájem bytů, popř. prodeji volných bytů. (3) Tyto Zásady se nevztahují na pronajímání bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, kde platí zák. č. 102/1992 Sb. (4) Pronajímání bytů náhradních se řídí zák. č. 102/92 Sb. a obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. (5) Tyto Zásady se nevztahují na prodej bytů pronajatých na základě platné nájemní smlouvy. Článek 2 Vymezení pojmů (1) Bytem se pro účely těchto Zásad rozumí místnost nebo soubor místností a prostor, které byly rozhodnutím vydaným dle stavebních předpisů určeny k trvalému bydlení. (2) Příslušným orgánem města se pro účely těchto Zásad rozumí Rada města Příbram a v případě rozhodování o prodeji volného bytu a souhlasu s výměnou bytů v domech odsouhlasených k privatizaci, Zastupitelstvo města Příbram. (3) Příslušnou komisí se pro účely těchto Zásad rozumí bytová komise jmenovaná radou města. (4) Příslušnou organizací se pro účely těchto Zásad rozumí Městská realitní kancelář (dále jen MěRK) či jiný pověřený subjekt.

2 Podklady pro jednání těchto orgánů připravuje MěRK ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVaZ). Článek 3 Evidence bytů Evidenci bytů a dokladů vztahujících se k nájmu bytu provádí MěRK. Článek 4 Určení záměru pronájmu či prodeje bytu (1) O záměru pronájmu, popř. prodeje uvolněného či nového bytu, rozhodne příslušný orgán města (Rada města Příbram). Před rozhodnutím o pronájmu bytu posoudí rada města současně možnost či vhodnost prodeje předmětného bytu či jeho poskytnutí k pronájmu v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. (2) Rada města rozhodne o: a) prodeji bytu, b) pronájmu bytu jako náhradního, c) pronájmu bytu pro bydlení sociálně slabých občanů, d) pronájmu bytu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců, e) pronájmu bytu pro příjmově vymezené osoby. (3) Záměr pronájmu bytu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Příbram po dobu 15 dnů, v průběhu této lhůty si žadatel o pronájem konkrétního bytu podá písemnou žádost. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů. Oddíl II Rozhodování o pronájmu nebo prodeji volného bytu

3 Článek 1 Prodej bytu (1) Prodej bytu se řídí obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. (2) O prodeji volného neobsazeného bytu rozhoduje na základě zákona o obcích Zastupitelstvo města Příbram. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu města o prodeji bytů zveřejní MěRK písemné oznámení o záměru prodeje volného bytu na úřední desce MěÚ Příbram po dobu 30ti dnů. (3) V písemném oznámení bude uveden předmět prodeje a ostatní podstatné náležitosti včetně informace pro případné uchazeče pro účast ve výběrovém řízení na prodej volných bytů skládání kauce. (4) Výběrové řízení zahajuje komise pro otevírání obálek. Otevírání obálek se mohou zájemci o koupi bytu zúčastnit. Z jednání komise je učiněn zápis, který MěRK spolu s nabídkami předloží k projednání radě města a následně zastupitelstvu města. Při výběrovém řízení se postupuje podle Směrnice Města Příbram - Městského úřadu Příbram č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Pokynu č. 1/2007 stanovující postup při přijímání a otevírání obálek u zakázek malého rozsahu. (5) Ve výběrovém řízení se posuzují pouze nabídky obsahující veškeré náležitosti stanovené ve zveřejněném záměru prodeje uvolněného bytu. (6) Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti: a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi bytu do společného jmění manželů, uvést u obou manželů), příp. název společnosti, IČO, b) trvalé bydliště, příp. sídlo společnosti, výpis z obchodního rejstříku, c) státní příslušnost, d) pevná nabídková cena za byt (v konkrétní výši Kč), e) způsob úhrady ceny, f) termín úhrady ceny, g) vlastnoruční podpisy. (7) Hodnocení nabídek provede rada města a zastupitelstvo města dle následných kritérií: výše nabídkové ceny, forma a termín úhrady. Článek 2 Přidělení bytu náhradního Přidělení náhradního bytu se řídí obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. Článek 3

4 Pronájem bytu pro bydlení sociálně slabých občanů (1) O pronájmu bytu určeného pro sociálně slabé občany nebo rodiny rozhodne rada města na základě doporučení bytové komise. (2) O určení počtu bytů uvolněných pro sociálně slabé občany v příslušném kalendářním roce rozhoduje příslušný orgán města, tj. Rada města Příbram. (3) Bytem určeným pro sociálně slabé občany se rozumí byt, u něhož je uplatňováno maximální nájemné počítané ve výši dle zvláštních předpisů, a který lze pronajmout pouze osobám nebo rodinám sociálně slabým na dobu určitou. Rodinou nebo sociálně slabou osobou mohou být pro účely těchto Zásad pouze občané města Příbram (jsou-li žadateli manželé, musí být oba občany města Příbram). Jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné (velmi vážný zdravotní stav žadatele či jeho dětí, velmi tíživé bytové podmínky s ohledem zejména na zájmy nezletilých dětí atp.), schválí příslušný orgán města výjimku. (4) Pro účely těchto Zásad se sociálně slabým občanem (rodinou) rozumí: a) sociálně potřebný občan (dle zákona o životním minimu a zákona č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi), b) občan těžce zdravotně postižený, c) rodina pečující o dítě těžce zdravotně postižené, d) rodina pečující o více dětí, e) důchodci s nízkými příjmy, f) osamělé matky s dětmi (popř. otcové s dětmi, popř. osoby, jimž byly svěřeny děti do trvalé péče). g) nájemce sociálního bytu, který žádá o přidělení jiného bytu určeného pro sociálně slabé občany s tím, že uvolní byt, jehož je v současné době nájemcem. (5) Občan nebo sociálně slabé rodiny žádají o přidělení bytu písemnou žádostí na základě zveřejněného záměru pronájmu do data na tomto záměru stanoveném (záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů). (6) Formulář této žádosti je k dispozici v MěRK a na internetových stránkách Města Příbram. (7) Žádosti přijímá a eviduje MěRK. Je-li jí doručena žádost neúplná či jinak chybně vypracovaná, vrátí ji žadateli k doplnění či odstranění vad s upozorněním na nutnost doručení doplněné žádosti ve stanoveném termínu.v případě nesplnění této povinnosti se posuzuje, jakoby žádost nebyla podána. (8) MěRK postupuje řádné a včas doručené žádosti do příslušné komise, která v souladu se stanoveným počtem bytů určených Radou města Příbram k záměru pronájmu pro sociálně slabé, posoudí a navrhne Radě města Příbram, kterým žadatelům se v příslušném období poskytne byt do nájmu. (9) Rada města Příbram na základě doporučení bytové komise rozhodne, komu bude byt přidělen. Byt pro bydlení sociálně slabých občanů se rodinám či osobám sociálně slabým pronajme na dobu určitou 1 roku. Povinností nájemce sociálního bytu je následně prostřednictvím MěRK písemně žádat Radu města Příbram o pří padné uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou. (10) V případě, že žadatel odmítne přidělený byt, považuje se toto za popření sociální potřebnosti a žadateli právo na poskytnutí sociálního bytu zaniká. Svou žádost může opakovat až

5 po uplynutí 3 měsíců. (11) Písemná žádost musí obsahovat: a) jméno, příjmení, datum narození žadatele a jména, příjmení a data narození příslušníků jeho rodiny, b) dosavadní bydliště žadatele a členů jeho rodiny a adresu, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tytéž údaje uvede i u členů jeho rodiny) a na jakou adresu požaduje zasílat poštu, c) vlastní odůvodnění žádosti sociální potřebnosti se zřetelem na výchovu nezletilých dětí, jakož i čestným prohlášením, zda je či není on, ani nikdo z příslušníků jeho rodiny nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu či majitelem nemovitosti, d) označení majitele bytu nemovitosti, v němž žadatel dosud bydlí nebo bydlel, označení velikosti bytu a osob společně s ním bydlících s určením vztahu k žadateli, e) sociální stav žadatele s vyčíslením případných dávek v hmotné nouzi, f) učinění výslovného prohlášení, že žadatel souhlasí s poskytnutím nájmu na dobu určitou jednoho roku, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po uzavření nájemní smlouvy, a že souhlasí s vyklizením bytu po uplynutí doby určité, popř. při změně jeho sociální potřebnosti, g) prohlášení, že v případě jakékoli změny skutečností, které jsou uvedeny v žádosti, tyto bez zbytečného odkladu oznámí pronajímateli, h) datum a podpis žadatele. Článek 4 Pronájem bytu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců (1) Do skupiny veřejně prospěšných zaměstnanců patří žadatelé bez vlastního bytu zajišťující na území města Příbram veřejně prospěšné činnosti v orgánech státní správy a samosprávy, jejichž stabilizace je v zájmu města. Jedná se o pracovníky resortu ministerstva vnitra, spravedlnosti, školství, zdravotnictví, zdravotnické záchranné služby, financí a pracovníky místní samosprávy a státní správy. (2) Uvedeným skupinám bude pronájem bytu poskytnut na dobu určitou, nejdéle však na dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty bude žadatel povinen svou žádost opakovat se zdůvodněním veřejného zájmu s příslušným doporučením. Nájem tohoto bytu je vázán pracovním poměrem u příslušného resortu. Dnem ukončení pracovního poměru u příslušného resortu končí i nájemní poměr k bytu tohoto určení a nájemce je povinen byt vyklidit bez nároku na bytovou náhradu. (3) V případě, že Rada města Příbram rozhodne o skutečnosti, že uvolněný byt bude schválen k pronájmu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců, tento záměr pronájm u bude zveřejněn na úřední desce MěÚ po dobu 15 dnů. (4) MěRK eviduje pouze konkrétní žádost na konkrétní byt podanou v průběhu stanovených 15 dnů, kdy byl záměr pronájmu bytu na úřední desce zveřejněn. Je-li mu doručena žádost neúplná či jinak chybně vypracovaná, posuzuje se tak, jakoby žádost nebyla podána. (5) Žádosti budou MěRK předloženy k projednání Radě města Příbram, která určí nájemce tohoto bytu. Při určování nájemce se přihlédne zejména k potřebnosti žadatele a k tomu, jaký prospěch přinese městu přidělení bytu žadateli. Písemná žádost musí obsahovat:

6 a) jméno, příjmení, datum narození žadatele a jména, příjmení a data narození příslušníků jeho rodiny, b) trvalé bydliště žadatele, c) adresu, na které se žadatel v současné době zdržuje, velikost bytu a počet osob v bytě bydlících, d) vlastní odůvodnění žádosti, e) zaměstnání žadatele, f) vyjádření zaměstnavatele žadatele, g) datum a podpis. Článek 5 Pronájem neoprávněně užívaných bytů Žadatelé, kteří se nacházejí v bytové tísni a upozornili na byt neoprávněně užívaný s tím, že s jejich pomocí došlo k uvolnění či soudnímu vyklizení tohoto bytu, požádají o jeho přidělení. Rada města rozhodne o přidělení takovéhoto bytu žadateli, který oznámení učinil. (1) Oznámení může učinit žadatel osoba trvale žijící na území města Příbram, občan ČR, který není nájemcem či vlastníkem jiného bytu či vlastníkem nemovitosti. a) oznámení musí být učiněno vážně s úmyslem řešit svou tíživou bytovou otázku, b) oznámení může být učiněno ústně či písemně pracovníkům MěRK, c) oznámení směřuje proti osobě, která je nájemcem bytu a bez písemného souhlasu pronajímatele pronajala byt či jeho část jiné osobě, d) oznámení se neprovádí na byty prázdné, byty po zemřelých osobách či byty jiným způsobem uvolněné. Do této skupiny nepatří byty, o jejichž záměru pronájmu či prodeje bylo již rozhodnuto Radou města Příbram. (2) Pracovník MěRK oznámení přijme a učiní o něm záznam do knihy k tomuto určené. Žadatel je povinen oznámení potvrdit svým podpisem, čímž zároveň potvrdí i správnost záznamu. (3) Pracovník MěRK prošetří prvotní informace, provede kontrolu užívání bytu, a zjistí, zda se nejedná o byt zvláštního určení či o byt služební, nebo o byt v dispozičním právu. (4) Pracovník MěRK či právní zástupce, který bude město zastupovat v případném soudním řešení této věci, požádá o součinnost Městskou policii Příbram. (5) Městská policie Příbram v součinnosti s právním zástupcem, žadatelem a MěRK zajistí potřebné důkazy k podání výpovědi z nájmu bytu a následné žalobě na vyklizení bytu. (6) V případě zajištění dostatečného množství důkazů, prokazujících neoprávněnost užívání bytu, zpracuje a podá MěRK nebo právní zástupce města Příbram nájemci bytu výpověď z nájmu bytu a následně podá Okresnímu soudu v Příbrami žalobu na vyklizení bytu. Žadatel je povinen v důkazním řízení získané poznatky předat okresnímu soudu jako svědek soudního řízení. (7) V případě, že na základě výpovědi zaslané MěRK nebo právním zástupcem, došlo k vyklizení

7 tohoto bytu či na základě soudního rozhodnutí o povinnosti byt vyklidit a vyklizený městu předat, byl byt vyklizen a předán městu, po doporučení bytové komise rozhodne Rada města Příbram o přidělení tohoto bytu žadateli. (8) Na základě usnesení Rady města Příbram je MěRK vydán návrh na uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nový nájemce si veškeré opravy v bytě provede na vlastní náklady. Článek 6 Směna bytů, podnájem bytů, přechod nájmu bytu O směně bytů, o podnájmu bytu či jeho části a o přechodu nájmu bytu, rozhodne příslušný orgán města v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Oddíl III Ustanovení přechodná a závěrečná 1) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Příbram dne , usn. č. 537/2007/ZM v souladu s 102 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 2) Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu. 3) Těmito Zásadami se ruší Zásady č.1/2003, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví Města Příbram ze dne V Příbrami dne MVDr. Josef Řihák, v.r. starosta Ing. Jarmila Nováková, v.r. tajemnice MěÚ

8 Město Příbram Městský úřad Příbram Zásady č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram Článek 1 Obecná ustanovení (1) Tyto zásady upravují podmínky a postup města Příbram při prodeji bytů nebo nebytových prostor jako prostorově vymezené části budovy. (2) Vlastnictví bytů - spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům jsou upraveny zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého tyto zásady města vycházejí. (3) O prodeji bytů a nebytových prostor a o výši kupní ceny rozhoduje zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení 85, písm. a). (4) Záměr prodeje domů, bytů a nebytových prostor musí být v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení 39, odst. 1, vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce před projednáním prodeje bytů a nebytových prostor zastupitelstvem města. Článek 2 Společná ustanovení pro prodej bytů a nebytových prostor (1) Městská realitní kancelář provede výběr domů vhodných k odprodeji bytů a nebytových prostor tak, aby byly splněny podmínky platných zákonů a těchto zásad. Uvedené domy doporučuje rada města ke schválení zastupitelstvu města. (2) Záměr prodeje domů je vždy před projednáním v zastupitelstvu města vyvěšen na úřední desce v souladu se zákonem. (3) O prodeji domů a o výši kupní ceny bytů a nebytových prostor vždy rozhoduje zastupitelstvo města. (4) Otázky týkající se vzájemných vztahů spoluvlastníků společných částí domu a vlastníků jednotlivých bytů nebo nebytových prostor, zejména zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu, jsou upraveny zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (5) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popř. domu jako celku včetně označení osoby pověřené správou domu - správce - jsou nezbytnou součástí již samotného prohlášení vlastníka, tj. města Příbram, a bez těchto náležitostí nemůže být prodej bytů nebo nebytových prostor realizován.

9 Článek 3 Postup při prodeji bytů (1) Od okamžiku zveřejnění záměru prodeje domů, vyvěšením na úřední desce, rozhoduje o směnách bytů v domech určených k prodeji zastupitelstvo města. V případě, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s prodejem bytů v určitém domě, bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (2) Město Příbram, jako vlastník, nabídne dosavadnímu nájemci bytu prodej bytu a oznámí mu cenu bytu. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do 6ti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt prodán jiné osobě. Nedojde-li k prodeji, bude byt prodán formou obálkové soutěže. Oznámení o takto prodávaném bytě a výzva k předání nabídek je vždy vyvěšena na úřední desce. Kritérii pro výběr jsou nabídnutá cena, forma a termín úhrady. Po ukončení soutěže bude dále postupováno podle 22 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (3) Po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty uvedené v odst. (2) má nájemce při prodeji bytu právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených v 606 obč. zákoníku. Nabídka prodeje bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky prodeje. Smlouvu o prodeji bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do tří měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká. Ustanovení 603 o.z. platí obdobně. O prodeji volných - neobsazených bytů rozhoduje zastupitelstvo města. (4) Po přijetí nabídky nájemcem, popřípadě jinou osobou, při splnění podmínek stanovených zákonem, dojde k vypracování : a) prohlášení vlastníka, tj. města Příbram ( v případě, že doposud vlastník budovy neprohlásil, že v budově vymezuje jednotky) dle 5 z.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, b) smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle 6 z.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (5) Základní kupní cena bytu je 1.000,-Kč/m2 skutečné podlahové plochy bez výměry sklepa dle evidenčního listu konkrétního bytu. Prodejní cena se může od této základní ceny odchýlit maximálně +/-50 % v závislosti na atraktivitě umístění domu, vždy dle konkrétního případu. (6) Příjmy a výdaje spojené s prodejem bytů a nebytových prostor jsou vedeny na příjmovém a výdajovém účtu města Příbram, určeném výhradně pro tyto účely. (7) Kupní cenu bytu stanovenou Zastupitelstvem města Příbram může kupující uhradit následujícím způsobem: a) kupní cena do výše ,-Kč včetně bude uhrazena jednorázově při podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím, b) kupní cena nad ,-Kč do výše ,-Kč včetně bude uhrazena v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách nejdéle do dvou let od podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím, c) kupní cena nad ,-Kč bude uhrazena v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách nejdéle do čtyř let od podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím. (8) Pro úhradu kupní ceny dle ustanovení odst. (7) lze zaplatit vyšší kupní cenu způsobem určeným pro nižší kupní cenu / např. kupní cenu vyšší než ,-Kč lze

10 zaplatit jednorázově při podpisu kupní smlouvy/. Obrácený postup je vyloučen. (9) První splátka při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) je stanovena ve výši minimálně 60 % nabídnuté kupní ceny. (10) Při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) budou ke kupní ceně připočteny úroky. Při době splácení 1 rok ve výši 0 %, 2 roky ve výši 2,5 % ročně, 3 roky ve výši 5 % ročně, 4 roky ve výši 10 % ročně. Přesná specifikace a způsob placení úroků budou vedeny ve splátkovém kalendáři, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. (11) Při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) bude zřízeno zástavní právo na předmětný byt ve prospěch města Příbram do doby úplného splacení kupní ceny kupujícím. Toto zástavní právo bude vyznačeno na listu vlastnictví. (12) V případě, že kupující bude v prodlení 6 měsíců a více se splácením kupní ceny (dle splátkového kalendáře, který bude nedílnou součástí kupní smlouvy) bude mu účtovaná smluvní pokuta ve výši 0,1 promile ze zbývající dlužné částky za každý započatý den prodlení. Kupující bude maximálně dvakrát upomenut o zaplacení dlužné částky, a pokud neuhradí dlužnou částku nejdéle v termínu určeném druhou upomínkou, uplatní město Příbram zástavní právo na předmětný byt. Článek 4 Postup při prodeji nebytových prostor (1) Nebytové prostory rekolaudované z bývalých společných prostor domu - jsou nabídnuty k prodeji, a to formou obálkové soutěže s právem opce zájemcům z řad majitelů bytů příslušného společenství domu, jehož součástí je prodávaný nebytový prostor. Oznámení o takto prodávaném nebytovém prostoru a výzva k předání nabídek formou obálek je vždy vyvěšena na úřední desce MěÚ. Kritérii pro výběr jsou nabídnutá cena, forma a termín úhrady. Po ukončení soutěže bude dále postupováno podle 22 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (2) Nebytové prostory garáže jsou nabídnuty k prodeji za těchto podmínek : a) výběrového řízení se může zúčastnit osoba, jež je vlastníkem bytové jednotky v příslušném domě. Domem se rozumí část objektu v rozsahu dle příslušného prohlášení vlastníka vloženého na katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Příbrami, b) účastník výběrového řízení, který nabídne nejvyšší částku, bude navržen zastupitelstvu města ke schválení jako vítěz výběrového řízení, c) uchazeč nemůže být vlastníkem jiného nebytového prostoru garáže ve Společenství, ve kterém se prodávaný nebytový prostor garáž nachází, d) v případě nezájmu ze strany vlastníků bytů ve Společenství prodat nebytový prostor garáž dalším zájemcům obálkovou metodou. Při výběrovém řízení se postupuje podle Směrnice Města Příbram - Městského úřadu Příbram č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Pokynu č. 1/2007 stanovujícímu postup při přijímání a otevírání obálek u zakázek malého rozsahu. (3) Minimální kupní cena nebytových prostor je stanovena na základě zpracovaného tržního odhadu.

11 Článek 5 Závěrečná ustanovení 1) Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Příbram č. 538/2007/ZM dne ) Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Příbram. 3) Kontrolou dodržování těchto zásad je pověřen zaměstnanec kontroly a vnitřního auditu. 4) Těmito Zásadami se ruší Zásady č. 3/2004 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram ze dne V Příbrami dne MVDr.Josef Řihák,v.r. starosta Ing.Jarmila Nováková, v.r. tajemnice MěÚ Příbram

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 9. 6. 2014, usnesení č. 2014-580/11 Zpracovala Alena Illnerová - odbor rozvoje a majetku

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU Nám. Čsl. armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2008 PRAVIDLA PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA Město Kamenice nad Lipou, (dále jen pronajímatel

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla pro prodej bytových a nebytových jednotek v obytných domech, rodinných domů a jejich podílů na nemovitostech v majetku obce Zádveřice-Raková Usnesení

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1 PRAVIDLA prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe (dále jen Pravidla ) Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Pro účely těchto Pravidel je převzato vymezení

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením zastupitelstva MČ Praha 2: číslo, z. Vymezení pojmů

Více

Pravidla pro nájem v bytech

Pravidla pro nájem v bytech Město Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 7 Směrnice č. 17/2014 Pravidla pro nájem v bytech Datum Zpracovatel Jaroslav Župka, referent odboru správy majetku a komunálních služeb 18.09.2014

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

Zásady pro pronájmy, pachty a výpůjčky věcí nemovitých a jejich částí

Zásady pro pronájmy, pachty a výpůjčky věcí nemovitých a jejich částí Označení dokumentu: S/25/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 1. 1.2016 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10 MĚSTO TŘINEC

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 29994/2012 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 53 2 Zásady pro pronajímání

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ pravidla rady města

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM UMÍSŤOVÁNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ pravidla rady města Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města zařazené do MmM Název: Typ dokumentu: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PRAVIDLA PRO PRONÁJEM PLOCH NA STAVBÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU ZA ÚČELEM

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk Čl. I 1) Byty bytové náhrady se zajišťují v domech ve vlastnictví města Vimperk

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 14/2013 ve znění pravidel č. P 7/2015 pro nakládání s byty v majetku města Loun červen 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1) Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5 1 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2005 č. 20/05 1 Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Zásady Zastupitelstva

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více