Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů"

Transkript

1 Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tyto zásady upravují postup Města Příbram (příslušných orgánů města, bytové komise a odborů MěÚ Příbram) při pronajímání bytů ve vlastnictví města Příbram, popř. při prodeji volných bytů. (2) Zásady upravují podmínky vzniku nájmu bytu, práva a povinnosti jednotlivých orgánů, organizace, příslušné komise a odborů MěÚ Příbram, jakož i práva a povinnosti žadatelů o pronájem bytů, popř. prodeji volných bytů. (3) Tyto Zásady se nevztahují na pronajímání bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, kde platí zák. č. 102/1992 Sb. (4) Pronajímání bytů náhradních se řídí zák. č. 102/92 Sb. a obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. (5) Tyto Zásady se nevztahují na prodej bytů pronajatých na základě platné nájemní smlouvy. Článek 2 Vymezení pojmů (1) Bytem se pro účely těchto Zásad rozumí místnost nebo soubor místností a prostor, které byly rozhodnutím vydaným dle stavebních předpisů určeny k trvalému bydlení. (2) Příslušným orgánem města se pro účely těchto Zásad rozumí Rada města Příbram a v případě rozhodování o prodeji volného bytu a souhlasu s výměnou bytů v domech odsouhlasených k privatizaci, Zastupitelstvo města Příbram. (3) Příslušnou komisí se pro účely těchto Zásad rozumí bytová komise jmenovaná radou města. (4) Příslušnou organizací se pro účely těchto Zásad rozumí Městská realitní kancelář (dále jen MěRK) či jiný pověřený subjekt.

2 Podklady pro jednání těchto orgánů připravuje MěRK ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVaZ). Článek 3 Evidence bytů Evidenci bytů a dokladů vztahujících se k nájmu bytu provádí MěRK. Článek 4 Určení záměru pronájmu či prodeje bytu (1) O záměru pronájmu, popř. prodeje uvolněného či nového bytu, rozhodne příslušný orgán města (Rada města Příbram). Před rozhodnutím o pronájmu bytu posoudí rada města současně možnost či vhodnost prodeje předmětného bytu či jeho poskytnutí k pronájmu v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. (2) Rada města rozhodne o: a) prodeji bytu, b) pronájmu bytu jako náhradního, c) pronájmu bytu pro bydlení sociálně slabých občanů, d) pronájmu bytu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců, e) pronájmu bytu pro příjmově vymezené osoby. (3) Záměr pronájmu bytu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Příbram po dobu 15 dnů, v průběhu této lhůty si žadatel o pronájem konkrétního bytu podá písemnou žádost. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů. Oddíl II Rozhodování o pronájmu nebo prodeji volného bytu

3 Článek 1 Prodej bytu (1) Prodej bytu se řídí obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. (2) O prodeji volného neobsazeného bytu rozhoduje na základě zákona o obcích Zastupitelstvo města Příbram. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu města o prodeji bytů zveřejní MěRK písemné oznámení o záměru prodeje volného bytu na úřední desce MěÚ Příbram po dobu 30ti dnů. (3) V písemném oznámení bude uveden předmět prodeje a ostatní podstatné náležitosti včetně informace pro případné uchazeče pro účast ve výběrovém řízení na prodej volných bytů skládání kauce. (4) Výběrové řízení zahajuje komise pro otevírání obálek. Otevírání obálek se mohou zájemci o koupi bytu zúčastnit. Z jednání komise je učiněn zápis, který MěRK spolu s nabídkami předloží k projednání radě města a následně zastupitelstvu města. Při výběrovém řízení se postupuje podle Směrnice Města Příbram - Městského úřadu Příbram č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Pokynu č. 1/2007 stanovující postup při přijímání a otevírání obálek u zakázek malého rozsahu. (5) Ve výběrovém řízení se posuzují pouze nabídky obsahující veškeré náležitosti stanovené ve zveřejněném záměru prodeje uvolněného bytu. (6) Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti: a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi bytu do společného jmění manželů, uvést u obou manželů), příp. název společnosti, IČO, b) trvalé bydliště, příp. sídlo společnosti, výpis z obchodního rejstříku, c) státní příslušnost, d) pevná nabídková cena za byt (v konkrétní výši Kč), e) způsob úhrady ceny, f) termín úhrady ceny, g) vlastnoruční podpisy. (7) Hodnocení nabídek provede rada města a zastupitelstvo města dle následných kritérií: výše nabídkové ceny, forma a termín úhrady. Článek 2 Přidělení bytu náhradního Přidělení náhradního bytu se řídí obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. Článek 3

4 Pronájem bytu pro bydlení sociálně slabých občanů (1) O pronájmu bytu určeného pro sociálně slabé občany nebo rodiny rozhodne rada města na základě doporučení bytové komise. (2) O určení počtu bytů uvolněných pro sociálně slabé občany v příslušném kalendářním roce rozhoduje příslušný orgán města, tj. Rada města Příbram. (3) Bytem určeným pro sociálně slabé občany se rozumí byt, u něhož je uplatňováno maximální nájemné počítané ve výši dle zvláštních předpisů, a který lze pronajmout pouze osobám nebo rodinám sociálně slabým na dobu určitou. Rodinou nebo sociálně slabou osobou mohou být pro účely těchto Zásad pouze občané města Příbram (jsou-li žadateli manželé, musí být oba občany města Příbram). Jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné (velmi vážný zdravotní stav žadatele či jeho dětí, velmi tíživé bytové podmínky s ohledem zejména na zájmy nezletilých dětí atp.), schválí příslušný orgán města výjimku. (4) Pro účely těchto Zásad se sociálně slabým občanem (rodinou) rozumí: a) sociálně potřebný občan (dle zákona o životním minimu a zákona č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi), b) občan těžce zdravotně postižený, c) rodina pečující o dítě těžce zdravotně postižené, d) rodina pečující o více dětí, e) důchodci s nízkými příjmy, f) osamělé matky s dětmi (popř. otcové s dětmi, popř. osoby, jimž byly svěřeny děti do trvalé péče). g) nájemce sociálního bytu, který žádá o přidělení jiného bytu určeného pro sociálně slabé občany s tím, že uvolní byt, jehož je v současné době nájemcem. (5) Občan nebo sociálně slabé rodiny žádají o přidělení bytu písemnou žádostí na základě zveřejněného záměru pronájmu do data na tomto záměru stanoveném (záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů). (6) Formulář této žádosti je k dispozici v MěRK a na internetových stránkách Města Příbram. (7) Žádosti přijímá a eviduje MěRK. Je-li jí doručena žádost neúplná či jinak chybně vypracovaná, vrátí ji žadateli k doplnění či odstranění vad s upozorněním na nutnost doručení doplněné žádosti ve stanoveném termínu.v případě nesplnění této povinnosti se posuzuje, jakoby žádost nebyla podána. (8) MěRK postupuje řádné a včas doručené žádosti do příslušné komise, která v souladu se stanoveným počtem bytů určených Radou města Příbram k záměru pronájmu pro sociálně slabé, posoudí a navrhne Radě města Příbram, kterým žadatelům se v příslušném období poskytne byt do nájmu. (9) Rada města Příbram na základě doporučení bytové komise rozhodne, komu bude byt přidělen. Byt pro bydlení sociálně slabých občanů se rodinám či osobám sociálně slabým pronajme na dobu určitou 1 roku. Povinností nájemce sociálního bytu je následně prostřednictvím MěRK písemně žádat Radu města Příbram o pří padné uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou. (10) V případě, že žadatel odmítne přidělený byt, považuje se toto za popření sociální potřebnosti a žadateli právo na poskytnutí sociálního bytu zaniká. Svou žádost může opakovat až

5 po uplynutí 3 měsíců. (11) Písemná žádost musí obsahovat: a) jméno, příjmení, datum narození žadatele a jména, příjmení a data narození příslušníků jeho rodiny, b) dosavadní bydliště žadatele a členů jeho rodiny a adresu, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tytéž údaje uvede i u členů jeho rodiny) a na jakou adresu požaduje zasílat poštu, c) vlastní odůvodnění žádosti sociální potřebnosti se zřetelem na výchovu nezletilých dětí, jakož i čestným prohlášením, zda je či není on, ani nikdo z příslušníků jeho rodiny nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu či majitelem nemovitosti, d) označení majitele bytu nemovitosti, v němž žadatel dosud bydlí nebo bydlel, označení velikosti bytu a osob společně s ním bydlících s určením vztahu k žadateli, e) sociální stav žadatele s vyčíslením případných dávek v hmotné nouzi, f) učinění výslovného prohlášení, že žadatel souhlasí s poskytnutím nájmu na dobu určitou jednoho roku, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po uzavření nájemní smlouvy, a že souhlasí s vyklizením bytu po uplynutí doby určité, popř. při změně jeho sociální potřebnosti, g) prohlášení, že v případě jakékoli změny skutečností, které jsou uvedeny v žádosti, tyto bez zbytečného odkladu oznámí pronajímateli, h) datum a podpis žadatele. Článek 4 Pronájem bytu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců (1) Do skupiny veřejně prospěšných zaměstnanců patří žadatelé bez vlastního bytu zajišťující na území města Příbram veřejně prospěšné činnosti v orgánech státní správy a samosprávy, jejichž stabilizace je v zájmu města. Jedná se o pracovníky resortu ministerstva vnitra, spravedlnosti, školství, zdravotnictví, zdravotnické záchranné služby, financí a pracovníky místní samosprávy a státní správy. (2) Uvedeným skupinám bude pronájem bytu poskytnut na dobu určitou, nejdéle však na dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty bude žadatel povinen svou žádost opakovat se zdůvodněním veřejného zájmu s příslušným doporučením. Nájem tohoto bytu je vázán pracovním poměrem u příslušného resortu. Dnem ukončení pracovního poměru u příslušného resortu končí i nájemní poměr k bytu tohoto určení a nájemce je povinen byt vyklidit bez nároku na bytovou náhradu. (3) V případě, že Rada města Příbram rozhodne o skutečnosti, že uvolněný byt bude schválen k pronájmu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců, tento záměr pronájm u bude zveřejněn na úřední desce MěÚ po dobu 15 dnů. (4) MěRK eviduje pouze konkrétní žádost na konkrétní byt podanou v průběhu stanovených 15 dnů, kdy byl záměr pronájmu bytu na úřední desce zveřejněn. Je-li mu doručena žádost neúplná či jinak chybně vypracovaná, posuzuje se tak, jakoby žádost nebyla podána. (5) Žádosti budou MěRK předloženy k projednání Radě města Příbram, která určí nájemce tohoto bytu. Při určování nájemce se přihlédne zejména k potřebnosti žadatele a k tomu, jaký prospěch přinese městu přidělení bytu žadateli. Písemná žádost musí obsahovat:

6 a) jméno, příjmení, datum narození žadatele a jména, příjmení a data narození příslušníků jeho rodiny, b) trvalé bydliště žadatele, c) adresu, na které se žadatel v současné době zdržuje, velikost bytu a počet osob v bytě bydlících, d) vlastní odůvodnění žádosti, e) zaměstnání žadatele, f) vyjádření zaměstnavatele žadatele, g) datum a podpis. Článek 5 Pronájem neoprávněně užívaných bytů Žadatelé, kteří se nacházejí v bytové tísni a upozornili na byt neoprávněně užívaný s tím, že s jejich pomocí došlo k uvolnění či soudnímu vyklizení tohoto bytu, požádají o jeho přidělení. Rada města rozhodne o přidělení takovéhoto bytu žadateli, který oznámení učinil. (1) Oznámení může učinit žadatel osoba trvale žijící na území města Příbram, občan ČR, který není nájemcem či vlastníkem jiného bytu či vlastníkem nemovitosti. a) oznámení musí být učiněno vážně s úmyslem řešit svou tíživou bytovou otázku, b) oznámení může být učiněno ústně či písemně pracovníkům MěRK, c) oznámení směřuje proti osobě, která je nájemcem bytu a bez písemného souhlasu pronajímatele pronajala byt či jeho část jiné osobě, d) oznámení se neprovádí na byty prázdné, byty po zemřelých osobách či byty jiným způsobem uvolněné. Do této skupiny nepatří byty, o jejichž záměru pronájmu či prodeje bylo již rozhodnuto Radou města Příbram. (2) Pracovník MěRK oznámení přijme a učiní o něm záznam do knihy k tomuto určené. Žadatel je povinen oznámení potvrdit svým podpisem, čímž zároveň potvrdí i správnost záznamu. (3) Pracovník MěRK prošetří prvotní informace, provede kontrolu užívání bytu, a zjistí, zda se nejedná o byt zvláštního určení či o byt služební, nebo o byt v dispozičním právu. (4) Pracovník MěRK či právní zástupce, který bude město zastupovat v případném soudním řešení této věci, požádá o součinnost Městskou policii Příbram. (5) Městská policie Příbram v součinnosti s právním zástupcem, žadatelem a MěRK zajistí potřebné důkazy k podání výpovědi z nájmu bytu a následné žalobě na vyklizení bytu. (6) V případě zajištění dostatečného množství důkazů, prokazujících neoprávněnost užívání bytu, zpracuje a podá MěRK nebo právní zástupce města Příbram nájemci bytu výpověď z nájmu bytu a následně podá Okresnímu soudu v Příbrami žalobu na vyklizení bytu. Žadatel je povinen v důkazním řízení získané poznatky předat okresnímu soudu jako svědek soudního řízení. (7) V případě, že na základě výpovědi zaslané MěRK nebo právním zástupcem, došlo k vyklizení

7 tohoto bytu či na základě soudního rozhodnutí o povinnosti byt vyklidit a vyklizený městu předat, byl byt vyklizen a předán městu, po doporučení bytové komise rozhodne Rada města Příbram o přidělení tohoto bytu žadateli. (8) Na základě usnesení Rady města Příbram je MěRK vydán návrh na uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nový nájemce si veškeré opravy v bytě provede na vlastní náklady. Článek 6 Směna bytů, podnájem bytů, přechod nájmu bytu O směně bytů, o podnájmu bytu či jeho části a o přechodu nájmu bytu, rozhodne příslušný orgán města v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Oddíl III Ustanovení přechodná a závěrečná 1) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Příbram dne , usn. č. 537/2007/ZM v souladu s 102 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 2) Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu. 3) Těmito Zásadami se ruší Zásady č.1/2003, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví Města Příbram ze dne V Příbrami dne MVDr. Josef Řihák, v.r. starosta Ing. Jarmila Nováková, v.r. tajemnice MěÚ

8 Město Příbram Městský úřad Příbram Zásady č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram Článek 1 Obecná ustanovení (1) Tyto zásady upravují podmínky a postup města Příbram při prodeji bytů nebo nebytových prostor jako prostorově vymezené části budovy. (2) Vlastnictví bytů - spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům jsou upraveny zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého tyto zásady města vycházejí. (3) O prodeji bytů a nebytových prostor a o výši kupní ceny rozhoduje zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení 85, písm. a). (4) Záměr prodeje domů, bytů a nebytových prostor musí být v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení 39, odst. 1, vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce před projednáním prodeje bytů a nebytových prostor zastupitelstvem města. Článek 2 Společná ustanovení pro prodej bytů a nebytových prostor (1) Městská realitní kancelář provede výběr domů vhodných k odprodeji bytů a nebytových prostor tak, aby byly splněny podmínky platných zákonů a těchto zásad. Uvedené domy doporučuje rada města ke schválení zastupitelstvu města. (2) Záměr prodeje domů je vždy před projednáním v zastupitelstvu města vyvěšen na úřední desce v souladu se zákonem. (3) O prodeji domů a o výši kupní ceny bytů a nebytových prostor vždy rozhoduje zastupitelstvo města. (4) Otázky týkající se vzájemných vztahů spoluvlastníků společných částí domu a vlastníků jednotlivých bytů nebo nebytových prostor, zejména zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu, jsou upraveny zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (5) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popř. domu jako celku včetně označení osoby pověřené správou domu - správce - jsou nezbytnou součástí již samotného prohlášení vlastníka, tj. města Příbram, a bez těchto náležitostí nemůže být prodej bytů nebo nebytových prostor realizován.

9 Článek 3 Postup při prodeji bytů (1) Od okamžiku zveřejnění záměru prodeje domů, vyvěšením na úřední desce, rozhoduje o směnách bytů v domech určených k prodeji zastupitelstvo města. V případě, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s prodejem bytů v určitém domě, bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (2) Město Příbram, jako vlastník, nabídne dosavadnímu nájemci bytu prodej bytu a oznámí mu cenu bytu. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do 6ti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt prodán jiné osobě. Nedojde-li k prodeji, bude byt prodán formou obálkové soutěže. Oznámení o takto prodávaném bytě a výzva k předání nabídek je vždy vyvěšena na úřední desce. Kritérii pro výběr jsou nabídnutá cena, forma a termín úhrady. Po ukončení soutěže bude dále postupováno podle 22 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (3) Po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty uvedené v odst. (2) má nájemce při prodeji bytu právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených v 606 obč. zákoníku. Nabídka prodeje bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky prodeje. Smlouvu o prodeji bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do tří měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká. Ustanovení 603 o.z. platí obdobně. O prodeji volných - neobsazených bytů rozhoduje zastupitelstvo města. (4) Po přijetí nabídky nájemcem, popřípadě jinou osobou, při splnění podmínek stanovených zákonem, dojde k vypracování : a) prohlášení vlastníka, tj. města Příbram ( v případě, že doposud vlastník budovy neprohlásil, že v budově vymezuje jednotky) dle 5 z.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, b) smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle 6 z.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (5) Základní kupní cena bytu je 1.000,-Kč/m2 skutečné podlahové plochy bez výměry sklepa dle evidenčního listu konkrétního bytu. Prodejní cena se může od této základní ceny odchýlit maximálně +/-50 % v závislosti na atraktivitě umístění domu, vždy dle konkrétního případu. (6) Příjmy a výdaje spojené s prodejem bytů a nebytových prostor jsou vedeny na příjmovém a výdajovém účtu města Příbram, určeném výhradně pro tyto účely. (7) Kupní cenu bytu stanovenou Zastupitelstvem města Příbram může kupující uhradit následujícím způsobem: a) kupní cena do výše ,-Kč včetně bude uhrazena jednorázově při podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím, b) kupní cena nad ,-Kč do výše ,-Kč včetně bude uhrazena v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách nejdéle do dvou let od podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím, c) kupní cena nad ,-Kč bude uhrazena v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách nejdéle do čtyř let od podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím. (8) Pro úhradu kupní ceny dle ustanovení odst. (7) lze zaplatit vyšší kupní cenu způsobem určeným pro nižší kupní cenu / např. kupní cenu vyšší než ,-Kč lze

10 zaplatit jednorázově při podpisu kupní smlouvy/. Obrácený postup je vyloučen. (9) První splátka při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) je stanovena ve výši minimálně 60 % nabídnuté kupní ceny. (10) Při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) budou ke kupní ceně připočteny úroky. Při době splácení 1 rok ve výši 0 %, 2 roky ve výši 2,5 % ročně, 3 roky ve výši 5 % ročně, 4 roky ve výši 10 % ročně. Přesná specifikace a způsob placení úroků budou vedeny ve splátkovém kalendáři, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. (11) Při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) bude zřízeno zástavní právo na předmětný byt ve prospěch města Příbram do doby úplného splacení kupní ceny kupujícím. Toto zástavní právo bude vyznačeno na listu vlastnictví. (12) V případě, že kupující bude v prodlení 6 měsíců a více se splácením kupní ceny (dle splátkového kalendáře, který bude nedílnou součástí kupní smlouvy) bude mu účtovaná smluvní pokuta ve výši 0,1 promile ze zbývající dlužné částky za každý započatý den prodlení. Kupující bude maximálně dvakrát upomenut o zaplacení dlužné částky, a pokud neuhradí dlužnou částku nejdéle v termínu určeném druhou upomínkou, uplatní město Příbram zástavní právo na předmětný byt. Článek 4 Postup při prodeji nebytových prostor (1) Nebytové prostory rekolaudované z bývalých společných prostor domu - jsou nabídnuty k prodeji, a to formou obálkové soutěže s právem opce zájemcům z řad majitelů bytů příslušného společenství domu, jehož součástí je prodávaný nebytový prostor. Oznámení o takto prodávaném nebytovém prostoru a výzva k předání nabídek formou obálek je vždy vyvěšena na úřední desce MěÚ. Kritérii pro výběr jsou nabídnutá cena, forma a termín úhrady. Po ukončení soutěže bude dále postupováno podle 22 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (2) Nebytové prostory garáže jsou nabídnuty k prodeji za těchto podmínek : a) výběrového řízení se může zúčastnit osoba, jež je vlastníkem bytové jednotky v příslušném domě. Domem se rozumí část objektu v rozsahu dle příslušného prohlášení vlastníka vloženého na katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Příbrami, b) účastník výběrového řízení, který nabídne nejvyšší částku, bude navržen zastupitelstvu města ke schválení jako vítěz výběrového řízení, c) uchazeč nemůže být vlastníkem jiného nebytového prostoru garáže ve Společenství, ve kterém se prodávaný nebytový prostor garáž nachází, d) v případě nezájmu ze strany vlastníků bytů ve Společenství prodat nebytový prostor garáž dalším zájemcům obálkovou metodou. Při výběrovém řízení se postupuje podle Směrnice Města Příbram - Městského úřadu Příbram č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Pokynu č. 1/2007 stanovujícímu postup při přijímání a otevírání obálek u zakázek malého rozsahu. (3) Minimální kupní cena nebytových prostor je stanovena na základě zpracovaného tržního odhadu.

11 Článek 5 Závěrečná ustanovení 1) Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Příbram č. 538/2007/ZM dne ) Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Příbram. 3) Kontrolou dodržování těchto zásad je pověřen zaměstnanec kontroly a vnitřního auditu. 4) Těmito Zásadami se ruší Zásady č. 3/2004 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram ze dne V Příbrami dne MVDr.Josef Řihák,v.r. starosta Ing.Jarmila Nováková, v.r. tajemnice MěÚ Příbram

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo

Více

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ:

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ: VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 12 ZÁKONA č. 503/2012 Sb., O STÁTNÍM POZEMKOVÉM ÚŘADU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (DÁLE JEN ZÁKON O SPÚ) UVEŘEJNĚNÁ

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem za okres Kolln v katastru Svojšice u Kouřirni Datum vyhláaeni kola: 30.5.2014 Druh čisla parcely DoplňuJici

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem či pachtem nemovitých věcí schválené Radou města dne 15.4.2015 pod usnesením č. RM 05/12/15 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více