Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů"

Transkript

1 Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tyto zásady upravují postup Města Příbram (příslušných orgánů města, bytové komise a odborů MěÚ Příbram) při pronajímání bytů ve vlastnictví města Příbram, popř. při prodeji volných bytů. (2) Zásady upravují podmínky vzniku nájmu bytu, práva a povinnosti jednotlivých orgánů, organizace, příslušné komise a odborů MěÚ Příbram, jakož i práva a povinnosti žadatelů o pronájem bytů, popř. prodeji volných bytů. (3) Tyto Zásady se nevztahují na pronajímání bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, kde platí zák. č. 102/1992 Sb. (4) Pronajímání bytů náhradních se řídí zák. č. 102/92 Sb. a obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. (5) Tyto Zásady se nevztahují na prodej bytů pronajatých na základě platné nájemní smlouvy. Článek 2 Vymezení pojmů (1) Bytem se pro účely těchto Zásad rozumí místnost nebo soubor místností a prostor, které byly rozhodnutím vydaným dle stavebních předpisů určeny k trvalému bydlení. (2) Příslušným orgánem města se pro účely těchto Zásad rozumí Rada města Příbram a v případě rozhodování o prodeji volného bytu a souhlasu s výměnou bytů v domech odsouhlasených k privatizaci, Zastupitelstvo města Příbram. (3) Příslušnou komisí se pro účely těchto Zásad rozumí bytová komise jmenovaná radou města. (4) Příslušnou organizací se pro účely těchto Zásad rozumí Městská realitní kancelář (dále jen MěRK) či jiný pověřený subjekt.

2 Podklady pro jednání těchto orgánů připravuje MěRK ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVaZ). Článek 3 Evidence bytů Evidenci bytů a dokladů vztahujících se k nájmu bytu provádí MěRK. Článek 4 Určení záměru pronájmu či prodeje bytu (1) O záměru pronájmu, popř. prodeje uvolněného či nového bytu, rozhodne příslušný orgán města (Rada města Příbram). Před rozhodnutím o pronájmu bytu posoudí rada města současně možnost či vhodnost prodeje předmětného bytu či jeho poskytnutí k pronájmu v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. (2) Rada města rozhodne o: a) prodeji bytu, b) pronájmu bytu jako náhradního, c) pronájmu bytu pro bydlení sociálně slabých občanů, d) pronájmu bytu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců, e) pronájmu bytu pro příjmově vymezené osoby. (3) Záměr pronájmu bytu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Příbram po dobu 15 dnů, v průběhu této lhůty si žadatel o pronájem konkrétního bytu podá písemnou žádost. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů. Oddíl II Rozhodování o pronájmu nebo prodeji volného bytu

3 Článek 1 Prodej bytu (1) Prodej bytu se řídí obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. (2) O prodeji volného neobsazeného bytu rozhoduje na základě zákona o obcích Zastupitelstvo města Příbram. Na základě rozhodnutí příslušného orgánu města o prodeji bytů zveřejní MěRK písemné oznámení o záměru prodeje volného bytu na úřední desce MěÚ Příbram po dobu 30ti dnů. (3) V písemném oznámení bude uveden předmět prodeje a ostatní podstatné náležitosti včetně informace pro případné uchazeče pro účast ve výběrovém řízení na prodej volných bytů skládání kauce. (4) Výběrové řízení zahajuje komise pro otevírání obálek. Otevírání obálek se mohou zájemci o koupi bytu zúčastnit. Z jednání komise je učiněn zápis, který MěRK spolu s nabídkami předloží k projednání radě města a následně zastupitelstvu města. Při výběrovém řízení se postupuje podle Směrnice Města Příbram - Městského úřadu Příbram č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Pokynu č. 1/2007 stanovující postup při přijímání a otevírání obálek u zakázek malého rozsahu. (5) Ve výběrovém řízení se posuzují pouze nabídky obsahující veškeré náležitosti stanovené ve zveřejněném záměru prodeje uvolněného bytu. (6) Písemná nabídka musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti: a) jméno a příjmení, datum narození (jedná-li se o koupi bytu do společného jmění manželů, uvést u obou manželů), příp. název společnosti, IČO, b) trvalé bydliště, příp. sídlo společnosti, výpis z obchodního rejstříku, c) státní příslušnost, d) pevná nabídková cena za byt (v konkrétní výši Kč), e) způsob úhrady ceny, f) termín úhrady ceny, g) vlastnoruční podpisy. (7) Hodnocení nabídek provede rada města a zastupitelstvo města dle následných kritérií: výše nabídkové ceny, forma a termín úhrady. Článek 2 Přidělení bytu náhradního Přidělení náhradního bytu se řídí obecně závaznou vyhláškou města Příbram č. 1/2006 o pronajímání náhradních bytů. Článek 3

4 Pronájem bytu pro bydlení sociálně slabých občanů (1) O pronájmu bytu určeného pro sociálně slabé občany nebo rodiny rozhodne rada města na základě doporučení bytové komise. (2) O určení počtu bytů uvolněných pro sociálně slabé občany v příslušném kalendářním roce rozhoduje příslušný orgán města, tj. Rada města Příbram. (3) Bytem určeným pro sociálně slabé občany se rozumí byt, u něhož je uplatňováno maximální nájemné počítané ve výši dle zvláštních předpisů, a který lze pronajmout pouze osobám nebo rodinám sociálně slabým na dobu určitou. Rodinou nebo sociálně slabou osobou mohou být pro účely těchto Zásad pouze občané města Příbram (jsou-li žadateli manželé, musí být oba občany města Příbram). Jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné (velmi vážný zdravotní stav žadatele či jeho dětí, velmi tíživé bytové podmínky s ohledem zejména na zájmy nezletilých dětí atp.), schválí příslušný orgán města výjimku. (4) Pro účely těchto Zásad se sociálně slabým občanem (rodinou) rozumí: a) sociálně potřebný občan (dle zákona o životním minimu a zákona č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi), b) občan těžce zdravotně postižený, c) rodina pečující o dítě těžce zdravotně postižené, d) rodina pečující o více dětí, e) důchodci s nízkými příjmy, f) osamělé matky s dětmi (popř. otcové s dětmi, popř. osoby, jimž byly svěřeny děti do trvalé péče). g) nájemce sociálního bytu, který žádá o přidělení jiného bytu určeného pro sociálně slabé občany s tím, že uvolní byt, jehož je v současné době nájemcem. (5) Občan nebo sociálně slabé rodiny žádají o přidělení bytu písemnou žádostí na základě zveřejněného záměru pronájmu do data na tomto záměru stanoveném (záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů). (6) Formulář této žádosti je k dispozici v MěRK a na internetových stránkách Města Příbram. (7) Žádosti přijímá a eviduje MěRK. Je-li jí doručena žádost neúplná či jinak chybně vypracovaná, vrátí ji žadateli k doplnění či odstranění vad s upozorněním na nutnost doručení doplněné žádosti ve stanoveném termínu.v případě nesplnění této povinnosti se posuzuje, jakoby žádost nebyla podána. (8) MěRK postupuje řádné a včas doručené žádosti do příslušné komise, která v souladu se stanoveným počtem bytů určených Radou města Příbram k záměru pronájmu pro sociálně slabé, posoudí a navrhne Radě města Příbram, kterým žadatelům se v příslušném období poskytne byt do nájmu. (9) Rada města Příbram na základě doporučení bytové komise rozhodne, komu bude byt přidělen. Byt pro bydlení sociálně slabých občanů se rodinám či osobám sociálně slabým pronajme na dobu určitou 1 roku. Povinností nájemce sociálního bytu je následně prostřednictvím MěRK písemně žádat Radu města Příbram o pří padné uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou. (10) V případě, že žadatel odmítne přidělený byt, považuje se toto za popření sociální potřebnosti a žadateli právo na poskytnutí sociálního bytu zaniká. Svou žádost může opakovat až

5 po uplynutí 3 měsíců. (11) Písemná žádost musí obsahovat: a) jméno, příjmení, datum narození žadatele a jména, příjmení a data narození příslušníků jeho rodiny, b) dosavadní bydliště žadatele a členů jeho rodiny a adresu, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tytéž údaje uvede i u členů jeho rodiny) a na jakou adresu požaduje zasílat poštu, c) vlastní odůvodnění žádosti sociální potřebnosti se zřetelem na výchovu nezletilých dětí, jakož i čestným prohlášením, zda je či není on, ani nikdo z příslušníků jeho rodiny nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu či majitelem nemovitosti, d) označení majitele bytu nemovitosti, v němž žadatel dosud bydlí nebo bydlel, označení velikosti bytu a osob společně s ním bydlících s určením vztahu k žadateli, e) sociální stav žadatele s vyčíslením případných dávek v hmotné nouzi, f) učinění výslovného prohlášení, že žadatel souhlasí s poskytnutím nájmu na dobu určitou jednoho roku, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po uzavření nájemní smlouvy, a že souhlasí s vyklizením bytu po uplynutí doby určité, popř. při změně jeho sociální potřebnosti, g) prohlášení, že v případě jakékoli změny skutečností, které jsou uvedeny v žádosti, tyto bez zbytečného odkladu oznámí pronajímateli, h) datum a podpis žadatele. Článek 4 Pronájem bytu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců (1) Do skupiny veřejně prospěšných zaměstnanců patří žadatelé bez vlastního bytu zajišťující na území města Příbram veřejně prospěšné činnosti v orgánech státní správy a samosprávy, jejichž stabilizace je v zájmu města. Jedná se o pracovníky resortu ministerstva vnitra, spravedlnosti, školství, zdravotnictví, zdravotnické záchranné služby, financí a pracovníky místní samosprávy a státní správy. (2) Uvedeným skupinám bude pronájem bytu poskytnut na dobu určitou, nejdéle však na dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty bude žadatel povinen svou žádost opakovat se zdůvodněním veřejného zájmu s příslušným doporučením. Nájem tohoto bytu je vázán pracovním poměrem u příslušného resortu. Dnem ukončení pracovního poměru u příslušného resortu končí i nájemní poměr k bytu tohoto určení a nájemce je povinen byt vyklidit bez nároku na bytovou náhradu. (3) V případě, že Rada města Příbram rozhodne o skutečnosti, že uvolněný byt bude schválen k pronájmu pro vybranou skupinu veřejně prospěšných zaměstnanců, tento záměr pronájm u bude zveřejněn na úřední desce MěÚ po dobu 15 dnů. (4) MěRK eviduje pouze konkrétní žádost na konkrétní byt podanou v průběhu stanovených 15 dnů, kdy byl záměr pronájmu bytu na úřední desce zveřejněn. Je-li mu doručena žádost neúplná či jinak chybně vypracovaná, posuzuje se tak, jakoby žádost nebyla podána. (5) Žádosti budou MěRK předloženy k projednání Radě města Příbram, která určí nájemce tohoto bytu. Při určování nájemce se přihlédne zejména k potřebnosti žadatele a k tomu, jaký prospěch přinese městu přidělení bytu žadateli. Písemná žádost musí obsahovat:

6 a) jméno, příjmení, datum narození žadatele a jména, příjmení a data narození příslušníků jeho rodiny, b) trvalé bydliště žadatele, c) adresu, na které se žadatel v současné době zdržuje, velikost bytu a počet osob v bytě bydlících, d) vlastní odůvodnění žádosti, e) zaměstnání žadatele, f) vyjádření zaměstnavatele žadatele, g) datum a podpis. Článek 5 Pronájem neoprávněně užívaných bytů Žadatelé, kteří se nacházejí v bytové tísni a upozornili na byt neoprávněně užívaný s tím, že s jejich pomocí došlo k uvolnění či soudnímu vyklizení tohoto bytu, požádají o jeho přidělení. Rada města rozhodne o přidělení takovéhoto bytu žadateli, který oznámení učinil. (1) Oznámení může učinit žadatel osoba trvale žijící na území města Příbram, občan ČR, který není nájemcem či vlastníkem jiného bytu či vlastníkem nemovitosti. a) oznámení musí být učiněno vážně s úmyslem řešit svou tíživou bytovou otázku, b) oznámení může být učiněno ústně či písemně pracovníkům MěRK, c) oznámení směřuje proti osobě, která je nájemcem bytu a bez písemného souhlasu pronajímatele pronajala byt či jeho část jiné osobě, d) oznámení se neprovádí na byty prázdné, byty po zemřelých osobách či byty jiným způsobem uvolněné. Do této skupiny nepatří byty, o jejichž záměru pronájmu či prodeje bylo již rozhodnuto Radou města Příbram. (2) Pracovník MěRK oznámení přijme a učiní o něm záznam do knihy k tomuto určené. Žadatel je povinen oznámení potvrdit svým podpisem, čímž zároveň potvrdí i správnost záznamu. (3) Pracovník MěRK prošetří prvotní informace, provede kontrolu užívání bytu, a zjistí, zda se nejedná o byt zvláštního určení či o byt služební, nebo o byt v dispozičním právu. (4) Pracovník MěRK či právní zástupce, který bude město zastupovat v případném soudním řešení této věci, požádá o součinnost Městskou policii Příbram. (5) Městská policie Příbram v součinnosti s právním zástupcem, žadatelem a MěRK zajistí potřebné důkazy k podání výpovědi z nájmu bytu a následné žalobě na vyklizení bytu. (6) V případě zajištění dostatečného množství důkazů, prokazujících neoprávněnost užívání bytu, zpracuje a podá MěRK nebo právní zástupce města Příbram nájemci bytu výpověď z nájmu bytu a následně podá Okresnímu soudu v Příbrami žalobu na vyklizení bytu. Žadatel je povinen v důkazním řízení získané poznatky předat okresnímu soudu jako svědek soudního řízení. (7) V případě, že na základě výpovědi zaslané MěRK nebo právním zástupcem, došlo k vyklizení

7 tohoto bytu či na základě soudního rozhodnutí o povinnosti byt vyklidit a vyklizený městu předat, byl byt vyklizen a předán městu, po doporučení bytové komise rozhodne Rada města Příbram o přidělení tohoto bytu žadateli. (8) Na základě usnesení Rady města Příbram je MěRK vydán návrh na uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nový nájemce si veškeré opravy v bytě provede na vlastní náklady. Článek 6 Směna bytů, podnájem bytů, přechod nájmu bytu O směně bytů, o podnájmu bytu či jeho části a o přechodu nájmu bytu, rozhodne příslušný orgán města v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Oddíl III Ustanovení přechodná a závěrečná 1) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Příbram dne , usn. č. 537/2007/ZM v souladu s 102 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 2) Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu. 3) Těmito Zásadami se ruší Zásady č.1/2003, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví Města Příbram ze dne V Příbrami dne MVDr. Josef Řihák, v.r. starosta Ing. Jarmila Nováková, v.r. tajemnice MěÚ

8 Město Příbram Městský úřad Příbram Zásady č. 2/2007 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram Článek 1 Obecná ustanovení (1) Tyto zásady upravují podmínky a postup města Příbram při prodeji bytů nebo nebytových prostor jako prostorově vymezené části budovy. (2) Vlastnictví bytů - spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům jsou upraveny zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého tyto zásady města vycházejí. (3) O prodeji bytů a nebytových prostor a o výši kupní ceny rozhoduje zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení 85, písm. a). (4) Záměr prodeje domů, bytů a nebytových prostor musí být v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ustanovení 39, odst. 1, vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce před projednáním prodeje bytů a nebytových prostor zastupitelstvem města. Článek 2 Společná ustanovení pro prodej bytů a nebytových prostor (1) Městská realitní kancelář provede výběr domů vhodných k odprodeji bytů a nebytových prostor tak, aby byly splněny podmínky platných zákonů a těchto zásad. Uvedené domy doporučuje rada města ke schválení zastupitelstvu města. (2) Záměr prodeje domů je vždy před projednáním v zastupitelstvu města vyvěšen na úřední desce v souladu se zákonem. (3) O prodeji domů a o výši kupní ceny bytů a nebytových prostor vždy rozhoduje zastupitelstvo města. (4) Otázky týkající se vzájemných vztahů spoluvlastníků společných částí domu a vlastníků jednotlivých bytů nebo nebytových prostor, zejména zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu, jsou upraveny zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (5) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popř. domu jako celku včetně označení osoby pověřené správou domu - správce - jsou nezbytnou součástí již samotného prohlášení vlastníka, tj. města Příbram, a bez těchto náležitostí nemůže být prodej bytů nebo nebytových prostor realizován.

9 Článek 3 Postup při prodeji bytů (1) Od okamžiku zveřejnění záměru prodeje domů, vyvěšením na úřední desce, rozhoduje o směnách bytů v domech určených k prodeji zastupitelstvo města. V případě, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s prodejem bytů v určitém domě, bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (2) Město Příbram, jako vlastník, nabídne dosavadnímu nájemci bytu prodej bytu a oznámí mu cenu bytu. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do 6ti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt prodán jiné osobě. Nedojde-li k prodeji, bude byt prodán formou obálkové soutěže. Oznámení o takto prodávaném bytě a výzva k předání nabídek je vždy vyvěšena na úřední desce. Kritérii pro výběr jsou nabídnutá cena, forma a termín úhrady. Po ukončení soutěže bude dále postupováno podle 22 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (3) Po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty uvedené v odst. (2) má nájemce při prodeji bytu právo na jeho přednostní nabytí za podmínek stanovených v 606 obč. zákoníku. Nabídka prodeje bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky prodeje. Smlouvu o prodeji bytu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do tří měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká. Ustanovení 603 o.z. platí obdobně. O prodeji volných - neobsazených bytů rozhoduje zastupitelstvo města. (4) Po přijetí nabídky nájemcem, popřípadě jinou osobou, při splnění podmínek stanovených zákonem, dojde k vypracování : a) prohlášení vlastníka, tj. města Příbram ( v případě, že doposud vlastník budovy neprohlásil, že v budově vymezuje jednotky) dle 5 z.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, b) smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle 6 z.č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (5) Základní kupní cena bytu je 1.000,-Kč/m2 skutečné podlahové plochy bez výměry sklepa dle evidenčního listu konkrétního bytu. Prodejní cena se může od této základní ceny odchýlit maximálně +/-50 % v závislosti na atraktivitě umístění domu, vždy dle konkrétního případu. (6) Příjmy a výdaje spojené s prodejem bytů a nebytových prostor jsou vedeny na příjmovém a výdajovém účtu města Příbram, určeném výhradně pro tyto účely. (7) Kupní cenu bytu stanovenou Zastupitelstvem města Příbram může kupující uhradit následujícím způsobem: a) kupní cena do výše ,-Kč včetně bude uhrazena jednorázově při podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím, b) kupní cena nad ,-Kč do výše ,-Kč včetně bude uhrazena v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách nejdéle do dvou let od podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím, c) kupní cena nad ,-Kč bude uhrazena v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách nejdéle do čtyř let od podpisu kupní smlouvy mezi městem Příbram a kupujícím. (8) Pro úhradu kupní ceny dle ustanovení odst. (7) lze zaplatit vyšší kupní cenu způsobem určeným pro nižší kupní cenu / např. kupní cenu vyšší než ,-Kč lze

10 zaplatit jednorázově při podpisu kupní smlouvy/. Obrácený postup je vyloučen. (9) První splátka při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) je stanovena ve výši minimálně 60 % nabídnuté kupní ceny. (10) Při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) budou ke kupní ceně připočteny úroky. Při době splácení 1 rok ve výši 0 %, 2 roky ve výši 2,5 % ročně, 3 roky ve výši 5 % ročně, 4 roky ve výši 10 % ročně. Přesná specifikace a způsob placení úroků budou vedeny ve splátkovém kalendáři, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. (11) Při použití ustanovení odst. (7) bodu b) a c) bude zřízeno zástavní právo na předmětný byt ve prospěch města Příbram do doby úplného splacení kupní ceny kupujícím. Toto zástavní právo bude vyznačeno na listu vlastnictví. (12) V případě, že kupující bude v prodlení 6 měsíců a více se splácením kupní ceny (dle splátkového kalendáře, který bude nedílnou součástí kupní smlouvy) bude mu účtovaná smluvní pokuta ve výši 0,1 promile ze zbývající dlužné částky za každý započatý den prodlení. Kupující bude maximálně dvakrát upomenut o zaplacení dlužné částky, a pokud neuhradí dlužnou částku nejdéle v termínu určeném druhou upomínkou, uplatní město Příbram zástavní právo na předmětný byt. Článek 4 Postup při prodeji nebytových prostor (1) Nebytové prostory rekolaudované z bývalých společných prostor domu - jsou nabídnuty k prodeji, a to formou obálkové soutěže s právem opce zájemcům z řad majitelů bytů příslušného společenství domu, jehož součástí je prodávaný nebytový prostor. Oznámení o takto prodávaném nebytovém prostoru a výzva k předání nabídek formou obálek je vždy vyvěšena na úřední desce MěÚ. Kritérii pro výběr jsou nabídnutá cena, forma a termín úhrady. Po ukončení soutěže bude dále postupováno podle 22 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (2) Nebytové prostory garáže jsou nabídnuty k prodeji za těchto podmínek : a) výběrového řízení se může zúčastnit osoba, jež je vlastníkem bytové jednotky v příslušném domě. Domem se rozumí část objektu v rozsahu dle příslušného prohlášení vlastníka vloženého na katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Příbrami, b) účastník výběrového řízení, který nabídne nejvyšší částku, bude navržen zastupitelstvu města ke schválení jako vítěz výběrového řízení, c) uchazeč nemůže být vlastníkem jiného nebytového prostoru garáže ve Společenství, ve kterém se prodávaný nebytový prostor garáž nachází, d) v případě nezájmu ze strany vlastníků bytů ve Společenství prodat nebytový prostor garáž dalším zájemcům obálkovou metodou. Při výběrovém řízení se postupuje podle Směrnice Města Příbram - Městského úřadu Příbram č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Pokynu č. 1/2007 stanovujícímu postup při přijímání a otevírání obálek u zakázek malého rozsahu. (3) Minimální kupní cena nebytových prostor je stanovena na základě zpracovaného tržního odhadu.

11 Článek 5 Závěrečná ustanovení 1) Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Příbram č. 538/2007/ZM dne ) Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Příbram. 3) Kontrolou dodržování těchto zásad je pověřen zaměstnanec kontroly a vnitřního auditu. 4) Těmito Zásadami se ruší Zásady č. 3/2004 o prodeji bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Příbram ze dne V Příbrami dne MVDr.Josef Řihák,v.r. starosta Ing.Jarmila Nováková, v.r. tajemnice MěÚ Příbram

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem či pachtem nemovitých věcí schválené Radou města dne 15.4.2015 pod usnesením č. RM 05/12/15 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více