Ekonomická a technicko-správní činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická a technicko-správní činnost"

Transkript

1 Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních listů a jejich aktualizace dle potřeby. 3. Předpis, výběr, evidence a kontrola veškerých úhrad souvisejících s užíváním bytových i ostatních jednotek. 4. Vedení přehledu neplatičů, upomínání dlužného nájemného a ostatních úhrad. 5. Příprava finančních podkladů pro podání návrhu na zahájení soudního řízení. 6. Měsíční uzávěrka a předávání dat na Českou poštu, a.s. pro zpracování plateb prostřednictvím SIPO. 7. Roční vyúčtování záloh za služby poskytované s užíváním bytových a nebytových jednotek a dalších úhrad dle specifikace zařazení objednatele. V případě dodání rozúčtování spotřeby tepla a vody jiným subdodavatelem, zahrnutí příslušných údajů do vyúčtování. 8. Roční vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu a pozemku pro jednotlivé vlastníky v souladu s ustanovením stanov. 9. Roční vyúčtování nákladů na správu domu a pozemku pro další jednotky podléhající vyúčtování. 10. Vypořádání přeplatků a nedoplatků vzniklých z ročního vyúčtování, případně zajištění tisku složenek. 11. Na základě pokynu příkazce provedení úpravy záloh na služby dle výsledků z ročního vyúčtování, popř. dle růstu cen Vedení účetnictví 1. Vedení účetnictví o veškerých příjmech a výdajích, pohledávkách a závazcích a o majetku, který je předmětem správy. Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o účetnictví, zákonem o daních z příjmů a dalšími souvisejícími předpisy a podle doplňujících metodických pokynů objednatele. 2. Zpracování roční účetní závěrky včetně inventurních soupisů souvisejících s dokladovou inventurou (rozvahových) účtů. 3. V souladu s účetními a daňovými předpisy uspořádat a zajistit veškeré účetní doklady a podklady operativní evidence dokládající úplnost a průkaznost účetnictví. 4. Zpracování podkladů pro daňové přiznání právnických osob, které zahrnují i vyplnění příslušných formulářů daňového přiznání a zpracování všech jeho příloh za příslušný rok. To platí v případě, že příkazce má povinnost je podat. 5. Kontrola dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena). 2. Oblast technicko-správní 1. Zajištění dodávek a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (dodávka vody, TUV, tepla, elektrické energie, odvoz komunálního odpadu, apod.). 2. Na pokyn příkazce a ve spolupráci s příkazcem zpracování roční koncepce údržby a plánu fondu oprav včetně předběžného odhadu nákladů. 3. Vedení technické evidence domů, bytů, nebytových prostor a dalších společných prostor. 4. Komunikace s uživateli ohledně poskytování informací týkající se technické správy domu, poruch a výluk dodávek energií. 5. Vyvěšování informací pro uživatele týkající se oprav či výluky v dodávce energií. Cena za výše uvedený rozsah prací je 142,- Kč/1 jednotka/měsíc (cena bez DPH).

2 Příloha č. 2 Mzdová a personální agenda 1. Mzdová agenda: 1. Kontrola dodaných dokladů. 2. Zapracování mimotarifních složek mzdy a jiných plnění v rámci výpočtu mzdy. 3. Zpracování zákonných i dobrovolných srážek. 4. Výpočet mzdových složek a odvodů z mezd. 5. Vystavení přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. 6. Vystavení příkazů k převodu mezd a odvodů. 7. Vystavování potřebných sumárních a položkových sestav pro zaúčtování do účetnictví. 8. Zpracování odměn a mezd včetně ročního vyúčtování daní. 9. Zastupování příkazce před orgány státní správy, např. zdravotními pojišťovnami, České správy sociálního zabezpečení, atd. 10. Zastupování příkazce v případě kontrol vedení personální a mzdové agendy prováděných ze strany úřadů státní správy a zdravotních pojišťoven. 11. Poradenství a konzultace týkající se mzdové problematiky a související agendy. 12. Vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků. 2. Personální agenda: 1. Vedení personální agendy v souladu s platnou legislativou. 2. Vedení osobních údajů dotyčných osob. 3. Evidence dovolených a jejich výpočet. 4. Evidence náhrad na dovolenou nebo nemoc. 5. Zpracování a podání přihlášek a odhlášek pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. 6. Kontrola věcné správnosti pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, atd. 7. Vedení mzdových listů a jejich archivace. 8. Poradenství a konzultace týkající se personální problematiky a související agendy. Cena za výše uvedený rozsah prací je 200,- Kč/1 osobu/měs. (cena bez DPH).

3 Provozně technická správa domu Příloha č. 3 Specifikace rozsahu zajišťovaných činností: 1. Průběžná kontrola společných částí domu z hlediska zjištění poruch, prevence škod (např. vloupání, atd.). 2. Sledování a řešení provozních problémů ve společných částech domu s uživateli bytů a nájemci nebytových prostor. 3. Jednorázová kontrola revize ve stanovených termínech (např. hasicích přístrojů, el. rozvodů, hromosvodů, hydrantů a požárních rozvodů, apod.). 4. Ve smyslu protipožární prevence provádění průběžných kontrol hydrantů a společných prostor v objektu. Při zjištění závad nebo neúplnosti vybavení hydrantů zajistit nápravu. 5. Provedení oprav drobnějšího rozsahu charakteru údržby a ve stejném rozsahu např. práce zámečnické, obkladačské, podlahářské, malířské, atd. 6. Provádění prací elektrikářského zaměření pouze na koncových zařízeních např. výměna žárovek, zářivek a krytů osvětlení. 7. Provádění kontrol upevnění skel ve společných částech domu a upevnění hromosvodů na zdech domu. 8. Seřízení časových automatů - čidlo osvětlení společných částí domu. 9. Výměny jmenovek na poštovních schránkách a zvonkových tablech. 10. Údržba a oprava poštovních schránek. 11. Odstraňování sprejerských maleb. 12. Provádění kontroly střechy se zaměřením na přítomnost nepovolaných osob, čistotu dešťových vpustí, upevnění parapetních plechů a ostatních konstrukcí a kontroly uzamčení dveří na střechu. 13. Sběr odložených věcí ve společných částech domu, operativní úklid. 14. Aktivace a výdej čipů ke vchodovým dveřím, obsluha počítačového programu a evidence. 15. Zajištění opravy dle potřeb, havárie nebo zadání příkazce, např. společné televizní antény, výtahů, vytápění, potrubních rozvodů vody a kanalizace, dešťové svody, atd. 16. Zajišťování a zprostředkování smluv na plnění spojená s provozem domu a s užíváním jednotek zejména s dodavateli médií (např. Veolia - PVK, PRE, Pražská Teplárenská /výměníková stanice, atd.) a s dodavateli ostatních služeb pro potřeby domu. 17. Evidování žádostí, smluvních dokumentů a souborů projektové dokumentace o schválených stavebních úpravách v bytech i nebytových prostorech. 18. Zastupování příkazce v případě pojistných událostí, v případě potřeby zpracování pojistného protokolu pro uplatnění pojistné náhrady. 19. Zastupování příkazce v případě zjištění vloupání do společných částí domu, poškození majetku, nebo krádeží atd. na Policii ČR v souvislosti s podáním trestního oznámení. 20. Zajištění revizí technických zařízení dle příslušných norem a předpisů. 21. Zajištění vybavení bytů, nebytových prostor a společných částí domu měřící, případně regulační technikou a poměrových měřidel na topných tělesech. Zajištění demontáže a montáže této techniky. 22. Zajištění pravidelného úklidu společných částí domu. 23. Zajištění provádění dezinsekce a deratizace společných prostor spravované nemovitosti, případně bytových či nebytových prostor. 24. Zajištění oprav stavebních částí budov, společných prostor, bytů a nebytových prostor. 25. Zajištění oprav technologického zařízení (kanalizace, výtahy, vzduchotechnika, rozvod vody, slaboproudé a silnoproudé rozvody elektro, atd.). 26. Zajištění odstranění dalších poruch či havárií na spravované nemovitosti. 27. Zajištění přistavení kontejnerů nakládka a odvoz různého odpadu.

4 28. Zajištění výškových prací např. opravy panelových spár, výměna, montáž a opravy klempířských prvků na domech, atd. Cena za provozně technickou správu domu = 48,- Kč/1jednotku/měs. (cena bez DPH). Havarijní pohotovostní služba - Výjezd technika mimo sjednaný termín a pravidelné kontroly (např. po pracovní době, v nočních hodinách, v den pracovního klidu nebo o svátcích). - Zjištění rozsahu havárie a prvotní odstranění havarijního stavu. - Zajištění následné opravy dle rozsahu a zaměření havárie. V případě zajištění odstranění poruch a havárií, je komunikace servisu 24 hod. Během pracovní doby je cena zahrnuta do ceny za provozně-technickou správu domu. V čase mimo pracovní dobu či o víkendech a svátcích, je tento servis zpoplatněn. Cena za havarijní pohotovostní službu = paušál ve výši 180,- Kč za 1 výjezd technika (cena bez DPH).

5 Příloha č. 4 Administrativně správní agenda 1. Oblast finanční a bankovní transakce 1.1. Oblast finanční 1. Příkazce zajistí prvotní vklad pokladní hotovosti do pokladny vedené příkazníkem. 2. Příkazník zajistí pro příkazce vedení pokladní evidence plateb v hotovosti. 3. Příkazník je povinen na žádost příkazce podávat informace o stavu a pohybu peněžních prostředků v pokladně. 4. Po ukončení měsíce předloží příkazník výpis měsíčních pohybů a stav prostředků. 5. Pro vedení pokladny, bude ve smyslu 1746, odst.2, občanského zákoníku, uzavřena dohoda o odpovědnosti mezi příkazcem a příkazníkem Bankovní transakce Způsob provádění plateb spojených se správou nemovitosti: 1. Za účelem zjednodušení, zrychlení a transparentnosti platebních transakcí, zajistí příkazce internetové bankovnictví, čímž nebude dotčena možnost zachování tištěných platebních příkazů. 2. Příkazce poskytne příkazníkovi přístup do internetového bankovnictví pro vystavování příkazů k úhradě k bankovnímu účtu u UniCredit Bank, a.s. č. účtu: / Příkazník se zavazuje zajišťovat z tohoto bankovního účtu veškeré platby nezbytné pro chod společenství, zejména úhrady dodavatelům (např. Pražská Teplárenská, PRE, Veolia-PVK, atd.) a také úhrady vůči Finančnímu úřadu a dalším orgánům státní správy. 4. Veškeré dodavatelské faktury budou vystaveny na příkazce, na jeho zasilatelskou adresu. 5. Dodavatelské faktury týkající se technické agendy domu (např. práce instalatérské, malířské, zednické, zámečnické, elektrikářské, atd., či za odstranění havarijního stavu v domě), budou nejdříve odsouhlaseny členy výboru a teprve potom předány příkazníkovi k provedení úhrady. 6. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi veškeré informace potřebné ke správnému vyhotovení platebních příkazů Administrativní agenda Příkazník pro příkazce bude dále zajišťovat: - zpracování odpovědí týkající se podání výzvy o součinnost při exekučním řízení, - zpracování odpovědí požadovaných notáři v souvislosti s dědickým řízením v případě úmrtí vlastníka, - vedení přijaté a odchozí korespondence a její archivace, - vyplňování formulářů Ministerstva práce a sociálních věcí pro žadatele o příspěvek na bydlení či další příspěvky, - vystavování potvrzení a sdělení vůči orgánům státní správy, soudům, Finančnímu úřadu atd., - vyřizování stížností, oznámení a podnětů týkajících se předmětu správy dle smlouvy. Cena za administrativně správní agendu = 51,- Kč/1jednotku/měsíc (cena bez DPH).

6 Příloha č. 5 Práce spojené se zajištěním komerčního využití společných a nebytových prostor 1. Příprava, zpracování a evidence smluv, jejich změn (dodatků) a ukončování, týkající se pronajímaných nebytových a společných prostor. 2. Přebírání a předávání bytů, nebytových prostor dle dispozic příkazce. 3. Zajištění obsazenosti nebytových prostor. 4. Rozúčtování zdanitelných příjmů z nájemného podle spoluvlastnických podílů mezi spoluvlastníky za příslušný kalendářní rok. Cena: Za zpracování smlouvy = 1 200,- Kč za jednu smlouvu (bez DPH). Za zpracování dodatku nebo za ukončení smlouvy = 600,- Kč za jedno zpracování (bez DPH). Za rozúčtování zdanitelných příjmů jednorázová částka = 38,- Kč na 1 vlastníka (bez DPH).

7 Specifikace dalších nabízených služeb, které můžeme v případě zájmu zajistit, avšak na základě samostatné objednávky a dohodnuté ceny Příloha č Služby stavebně technické 1. Posuzování záměrů vlastníků bytů či nájemců nebytových prostor v rozsahu malých nebo velkých stavebních úprav v režimu stavebního povolení nebo ohlášení nebo úprav bez ohlášení. 2. Vyklizení společných částí domu, případně volných nebytových prostor. 3. Projektová činnost zpracování projektové dokumentace dle požadovaného stupně. 4. Zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí přesahující podstatně rámec běžné údržby nebo obnovy stávajících stavebních či technologických prvků, kterými se např. mění stávající dispoziční řešení, zásadně mění využívání daného prostoru, zasahuje do statiky objektu, podstatně zasahuje do vnějšího pláště (tj. oprava či zateplení fasád, oprava lodžií balkonů a teras, oprava střechy, atd.). 2. Právně organizační služby 1. Příprava a zajišťování jednání vrcholových orgánů či statutárních orgánů, např. u SVJ se jedná o výbor či shromáždění vlastníků. Jedná se především o řízení jednání, zpracování výsledků hlasování a vyhotovení příslušné dokumentace. V případě potřeby zajištění účasti notáře. 2. Zpracování základních a dalších dokumentů pro SVJ, případně jejich změn (např. stanovy, vnitřní předpisy, směrnice, apod.). 3. Zajištění zpracování statutární agendy (sepis potřebných listin, návrhů na zápis do obchodního rejstříku, apod.) a zastupování v tomto řízení před soudy. 4. Zajištění zpracování prohlášení vlastníka a jeho případných změn. 5. Právní posouzení smluv dodavatelů souvisejících se správou nemovitosti (např. smlouvy o dílo, apod.). 6. Zpracování žalob a platebních rozkazů. 7. Zajištění právního zastupování v řízení před soudy nebo před rozhodčími orgány ve věcech týkajících se správy nemovitostí. 8. Příprava a zajištění výkonu soudního rozhodnutí soudním vykonavatelem, popřípadě soudním exekutorem (peněžitá plnění, vyklizení bytu, apod.). 9. Zajištění právního poradenství a konzultační činnosti v oblasti vlastnictví, správy nemovitosti a dalších souvisejících oblastí.

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společenství vlastníků čp. 1079 v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/5 180 00 Praha 8 - Libeň V Praze dne 9. 4. 2015 Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Smluvní strany 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525 526 TRUTNOV, se sídlem Trutnov, Tichá 526, 541 02 Trutnov, IČ 287 95 741, zastoupené

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více