Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,"

Transkript

1 Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva za rok Pro Vaši informaci opakuji rozhodnutí představenstva v rámci úspor nákladů vydávat Zpravodaj v tištěné podobě pouze před jarními výročními schůzemi samospráv, všechny další nezbytné informace v průběhu roku jsou přístupné na web. stránkách družstva na adrese V letošním roce končí čtyřleté funkční období všech orgánů družstva a je nutné zvolit funkcionáře pro další období. Podrobné informace jsou uvedeny ve zprávě z členského úseku. Přesto Vás žádám o důslednost ve volbách a písemné dodání zápisů, aby mohly být zpracovány výsledky pro shromáždění delegátů. Poděkování za práci v uplynulém roce patří Vám funkcionářům na samosprávách a všem družstevníkům i vlastníkům plnící své povinnosti. Stanislav Mrkos předseda družstva

2 Informace z členského úseku Dispozice s byty v r V roce 2010 provedl členský úsek následující dispozice s byty: - 27 (27) převodů členských práv a povinností s bytem na osoby cizí - 25 (24) převodů členských práv a povinností na příbuzné Dále registrovalo 50 (61) dispozic s byty v osobním vlastnictví, 61 (66) podnájmů 7 (1) případů zániku členství dohodou 1 (0) případ zániku členství vyloučením V roce 2010 se uskutečnila 1 výměna bytu (0) a byla podána 1 přihláška za člena družstva (1). V závorce uvedené údaje jsou, pro srovnání, údaje z r Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví V roce 2010 bylo převzato do správy 168 bytových jednotek převedených do osobního vlastnictví. Z celkového počtu bytů spravovaných družstvem zůstává k ve vlastnictví družstva 939 bytů, do osobního vlastnictví bylo převedeno bytů. V souvislosti s převáděním bytů do osobního vlastnictví uvádíme, že v roce 2010 bylo ustaveno 8 společenství vlastníků jednotek, a to v domě U Humpolky 1508, Květnická 1612, Květnická 1614, Květnická , Květnická , Květnická , Osvobození a Na Bítýškách 577. V současné době vykonává SBD Květnice správu již pro 46 společenství vlastníků, z toho: v lokalitě Tišnov pro 25 společenství v lokalitě Kuřim pro 11 společenství v lokalitě Veverská Bítýška pro 4 společenství v lokalitě Čebín pro 4 společenství v lokalitě Drásov pro 1 společenství a v lokalitě Česká pro 1 společenství Převody pozemků V roce 2010 bylo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převedeno 6 pozemků pod bytovými domy: V Kuřimi pod bytovým domem U Stadionu Ve Veverské Bítýšce pod bytovými domy č.p. 580, 581, 582 V Drásově pod bytovými domy č.p. 315, 316

3 Přehled pojistných událostí a vyplacených náhrad v r V roce 2010 uplatnilo družstvo u KOOPERATIVY pojišťovny a.s. 6 pojistných událostí (v roce 2009 uplatnilo 18), a to: - 1 případ rozbitého skla vchodových dveří, náhrada škody činila 112,- Kč - 1 případ vylomení dveří do prostoru domovní kotelny, náhrada škody činila 6.435,- Kč - 1 případ rozbitého skleníku vlivem pádu sněhu ze střechy domu, náhrada škody činila 1.162,- Kč - 1 případ poškození a odcizení zámků při vloupání do domu, náhrada škody činila 2.469,- Kč - 2 případy zatečení do chodby v bytě náhrada škody činila celkem 2.705,- Kč Celková finanční náhrada za rok 2010 činila ,- Kč (v r ,- Kč). Dlužné úhrady vymáhané k K bylo právním úsekem vymáháno celkem 29 případů dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (u nájemců bytu) a nezaplacených záloh příspěvku na správu a záloh na poskytnutá plnění (u vlastníků bytů, kde ještě nejsou založena společenství vlastníků jednotek. - 9 případů z lokality Tišnov - 16 případů z lokality Kuřim - 3 případy z lokality Veverská Bítýška - 1 případ z lokality Drásov Z toho bylo 12 případů vymáháno soudní cestou, 6 případů bylo řešeno dohodou o uznání dluhu a jeho splátkách, v 1 případě je vydán rozsudek na vyklizení bytu, v 1 případě je vydán exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem nemovitosti t.j. bytu, který již je ve vlastnictví dlužníka, v 1 případě je podán na nařízení exekuce na prodej bytu, v 1 případě je vydáno usnesení na srážky z důchodu a v 1 případě zaslána výstraha, že pokud dlužník dlužnou částku ve stanoveném termínu nezaplatí, přistoupí družstvo rovněž k exekuci. Zbývajícím (jedná se o menší částky) byla zaslána buď výzva k zaplacení či předsoudní upomínka. Kromě toho vymáhal právní úsek u 7 SVJ nezaplacené zálohy příspěvku na správu a záloh na poskytnutá plnění 4 případy v lokalitě Tišnov z toho ve dvou případech byla uzavřena dohoda na splátky a v jednom případě je dána výzva k vyklizení bytu 1 případ v lokalitě Kuřim soudní vymáhání 2 případy v lokalitě Veverská Bítýška dohoda na splátky Dále právní úsek vymáhal k případů nedoplatků vyúčtování služeb za r a 4 nedoplatky REKOFONDU.

4 Rozbor stížností zaslaných na družstvo v r V roce 2010 došly na družstvo 2 stížnosti: -1 stížnost se týkala rušení klidu v domě, pořádku v domě a okolí domu a venčení psa -1 stížnost se týkala rušení nočního klidu a pořádku v domě V obou případech byly zaslány upozorňující dopisy uživatelům bytů, proti nimž stížnost směřovala. Stížnosti se již neopakovaly. Naděžda Huláková členský úsek Informace z ekonomického úseku Vyúčtování služeb za rok 2010 a úhrady za užívání bytu V současné době ekonomický úsek pracuje na vyúčtování služeb za r pro střediska bytového hospodářství a společenství vlastníků. Z celkového počtu 66 středisek, kterým se zpracovává vyúčtování za r v rámci bytového družstva, skončilo 65 domů s přeplatkem a 1 dům s nedoplatkem záloh na služby. Ze 42 společenství vlastníků, kterým jsme vedli k účetnictví odděleně od účetnictví družstva, skončilo 39 společenství s přeplatkem a 3 společenství s nedoplatkem služeb za r U těch uživatelů, kteří budou mít nedoplatek na úhradách za užívání bytu k datu , budou tyto nedoplatky uhrazeny z případného přeplatku služeb. Pokud nedoplatek na nájemném vznikne později, bude převeden z přeplatku až při finančním vypořádání. Tak jako každý rok, bude na základě výsledků vyúčtování provedena úprava záloh na služby s platností od Zdaněné výnosy z pronájmu nebytových prostor, z pronájmu části střech pro umístění zařízení mobilních operátorů a pro umístění a provozování anténního systému, nejsou součástí vyúčtování a budou převedeny do fondu oprav po schválení roční účetní závěrky shromážděním delegátů. Rovněž tak i výnosy z umístění reklamních tabulí na domech. Úvěry stavebního bytového družstva KVĚTNICE Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov uzavřelo od posledního vydání Zpravodaje další 2 úvěrové smlouvy za účelem financování rekonstrukce a revitalizace panelových domů a to:

5 1. Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u Raiffeisen stavební spořitelny ve výši Kč ,- pro dům Kuřim, Nádražní Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům Kuřim, Popkova 1007 Pro výše uvedené úvěry připravoval ekonomický úsek podklady týkající se jak hospodaření stavebního bytového družstva KVĚTNICE, tak hospodaření jednotlivých domů, pro které se úvěry uzavíraly. Dále ekonomický úsek zajišťuje hrazení dodavatelských faktur za provedené práce na revitalizaci z příslušných úvěrových účtů, včasné placení povinného stavebního spoření, splátky měsíčních úroků z úvěru a splátky úvěru dle podmínek jednotlivých bankovních ústavů. Dotace na úhradu úroků z úvěru K dnešnímu dni bylo uzavřeno celkem 28 smluv o poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěrů na opravy a modernizaci panelových domů mezi stavebním bytovým družstvem KVĚTNICE a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Do konce měsíce března 2011 bylo vyplaceno na účet stavebního bytového družstva KVĚTNICE na těchto dotacích celkem Kč ,-. Informace k účtování úroků z úvěrů a poskytnutých dotací U středisek, za která má družstvo uzavřeny smlouvy s ČMZRB o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěrům, se placené úroky z úvěru a poskytnuté dotace neúčtují během roku na účet fondu oprav, ale na nákladové a výnosové účty jednotlivých středisek. Vždy v měsíci prosinci příslušného roku se provede zúčtování zaplacených úroků z úvěru a poskytnutých dotací za rok a rozdíl se zúčtuje jako čerpání fondu oprav. Společenství vlastníků jednotek Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov v současné době provádí správu a vede samostatné účetnictví pro společenství vlastníků jednotek se samostatným účtem u banky. Z tohoto počtu společenství vlastníků má 12 společenství uzavřen úvěr na celkovou rekonstrukci a revitalizaci domů (2 úvěry uzavřeny v r. 2010). Z toho 8 SVJ má uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Nejen pro úvěry SBD, ale i pro úvěry jednotlivých společenství vlastníků, připravuje ekonomický úsek družstva veškeré ekonomické a účetní podklady a zajišťuje včasné hrazení úroků z úvěrů, povinného stavebního spoření a hrazení dodavatelských faktur z jednotlivých úvěrů. Mňačková Iva ekonomický úsek

6 Informace z technického úseku Technický úsek družstva pracuje ve třech pracovnících a zajišťuje revize elektro, plynorevize, revize ručních hasících přístrojů a hydrantových skříní, revize výtahů, údržbu, drobné i větší investiční akce, vše dodavatelsky. Výměny radiátorů byly prováděny v Tišnově firmou TEPLO - T, v Kuřimi a ve Veverské Bítýšce panem Juračkou a firmou Teplo - T. Pravidelné periodické výměny vodoměrů provádí firma TEPLO T dle uzavřené smlouvy o dílo a pan Juračka. V uplynulém roce bylo pokračováno na celkových revitalizacích bytových domů. Předmětem těchto revitalizací bylo převážně zateplení obálky budovy, doteplení střešního pláště, rekonstrukce výtahu, výměna závěsných balkonů za lodžie z prefabrikátů, výměna oken a vstupních dveří do domu. Velké investiční akce: Tišnov, Květnická bytových jednotek - zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, doteplení střešního pláště, výměna balkonů za lodžie, oprava soklu domu, inženýrská činnost. Firma KONTEST s.r.o. Rozpočet ,- Kč Úvěr Wüstenrot ,- Kč Stav dokončeno, zkolaudováno Tišnov, Květnická bytových jednotek - zateplení štítů domu, zateplení pláště domu v místě výstavby lodžií, provedení přístavby železobetonových lodžií, oprava stávajícího okapového chodníku, výměna vstupních dveří a ostatních výplní otvorů. Firma EKONOMSERVIS stavby a.s. Rozpočet ,- Kč Úvěr Wüstenrot ,- Kč Stav dokončeno, zkolaudováno Tišnov, Hornická bytových jednotek - zateplení obvodového pláště, zateplení štítů domu, vybudování předsazených lodžií, výměna výplní otvorů, vchodové dveře jsou stávající. Firma KONTEST s.r.o. Rozpočet ,- Kč Úvěr Wüstenrot ,-Kč Stav dokončeno, zkolaudováno Tišnov, U Humpolky bytových jednotek oprava elektroinstalace, výměna výtahu, výměna madel zábradlí schodiště, odizolování základového zdiva, oprava soklu, výměna zábradlí balkonů, zasklení balkonů, nátěr domu, výměna vchodových dveří, položení slinuté dlažby na schodiště, výměna venkovní dlažby před vchodem do domu, výměna oken a balkonových sestav. Firma KONTEST s.r.o., Vítězslav Maloň Univerzální služby, VPO Protivanov, Zdeněk Bahenský, Vertik s.r.o., Kašparec Aleš. Rozpočet ,- Kč Úvěr Wüstenrot ,- Kč Stav - dokončeno

7 Kuřim, Na Loučkách bytových jednotek Výměna výtahů Firma VERTIK s.r.o. Rozpočet ,50 Kč Finance Fond oprav domu Stav dokončeno Kuřim, U Stadionu bytových jednotek - zateplení obvodového pláště, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, doteplení střešního pláště, úprava elektroinstalace a bleskosvodu, úprava předloženého schodiště, oprava stěn lodžií, nátěr zábradlí, související práce. Firma Stavoprojekta a.s. Rozpočet ,- Kč Úvěr Wüstenrot ,- Kč Stav stavba v průběhu Veverská Bítýška bytových jednotek - doteplení střešního pláště Firma KONTEST s.r.o. Rozpočet ,- Kč Realizace bude provedena po přiznání dotace Zelená úsporám Kuřim, Popkova bytových jednotek - zateplení pláště budovy, výměna oken a vstupních dveří, doteplení střešního pláště, vyzdění části vestibulu. Firma KONTEST s.r.o. Rozpočet ,- Kč Úvěr Wüstenrot ,- Kč Stav stavba v průběhu Kuřim, Nádražní bytových jednotek - zateplení pláště budovy, výměna oken a vchodových dveří, okapový chodník, demontáž a montáž hromosvodů, výměna zvonkového tabla. Firma KOPŘIVA s.r.o. Rozpočet ,- Kč Vyřízení úvěru Raiffeisenbank Úvěr ,- Kč Stav stavba v průběhu Tišnov, U Humpolky bytových jednotek 1. Rekonstrukce hlavního domovního vedení vč. výměny rozvaděčů, nového vedení do bytů, výměna svítidel, zvonkových tlačítek, montáž nouzového osvětlení. 2. Výměna zábradlí balkonů 60 ks, nátěr domu, oprava balkonů, malba domu, položení slinuté dlažby schodiště, oprava dilatační spáry, zasklení lodžií 60 ks, vymalování vnitřních prostorů strojovny výtahu, výměna 22 ks větracích mřížek. 3. Dodávka a montáž lanového osobního výtahu TOV Výměna oken a vstupních dveří Firma 1.) Aleš Kašparec 2.) KONTEST s.r.o. 3.) VERTIK s.r.o. 4.) GL Okna Jan Burda

8 Rozpočet ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úvěr Wüstenrot ,-Kč Stav stavba v průběhu Stanislav Břenek technický úsek V Tišnově dne Stanislav M r k o s v.r. předseda družstva

Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2012 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2012, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Zpravodaj č. 1/2009. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2009. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2009 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2009, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Je mojí povinností

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 25 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008 DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 23 Červen 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nímž se Vám dostávají informace

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více