MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín IČO: /2010 SMĚRNICE RM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM"

Transkript

1 MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín IČO: Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo: 7/2010 Vydal: Rada města Datum platnosti: Datum účinnosti: Nový předpis: ano Číslo novelizace: - Data předchozích novelizací: - Derogace: směrnice č. 7/2004 a všechny její novelizace Podepsal: Mgr. Ivan Týle, Miloš Lossmann Datum podpisu: Odbor, oddělení, osoba odpovědná za předpis: OSV Mgr. Antonín Urban Zpracoval: Marcel Garčár

2 Cíl (účel): Proces (který proces předpis řídí): Proces probíhá jen uvnitř organizace: Garant procesu (kdo proces řídí): Cílová skupina (koho proces řídí): Východiska, zdroje (z čeho předpis vychází): Způsob zveřejnění: Originál uložen: Stanovení pravidel pro hospodaření s byty Podmínky nájemního vztahu k bytům ve vlastnictví města Pouze byty ve vlastnictví města odbor sociálních věcí Žadatelé o byt a nájemci bytů ve vlastnictví města Z předchozích vnitřních předpisů, OZ a praktických zkušeností Elektronická evidence vnitřních předpisů, em všem vedoucím odborů organizační odbor (centrální evidence vnitřních předpisů), kontrolní odbor, odbor sociálních věcí

3 Obsah: Část I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Úvodní obecná ustanovení 1.1 Působnost směrnice 1.2 Cíle bytové politiky města 1.3 Příslušné orgány 1.4 Právní nárok 1.5 Sankční ustanovení 1.6 Řešení stížností a odvolání 1.7 Vztah ke správnímu řádu 1.8 Zveřejnění seznamů 2. Všeobecné podmínky pro podání žádosti Část II. OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁJEMNÍM BYDLENÍ 3. Hlavní seznam žadatelů 4. Hlavní pořadník na byt a jeho přidělení 5. Délka nájemní smlouvy 6. Výše nájmu 7. Přechod nájmu 8. Podnájem bytu 9. Směny bytů 10. Bytové náhrady Část III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁJEMNÍM BYDLENÍ 11. Startovací byty obecné 11.1 Cílová skupina 11.2 Evidence žádostí a jejich vyřízení 11.3 Délka nájemní smlouvy 11.4 Výše nájemného 11.5 Seznam bytů k přidělení 12. Startovací byty speciální 12.1 Cílová skupina 12.2 Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka nájemní smlouvy Výše nájmu Seznam bytů k přidělení Ostatní zvláštní ustanovení 13. Standardní byty Cílová skupina

4 13.2. Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka nájemní smlouvy 13.4 Výše nájemného 14. Byty s trvale uvolněným nájemným Obecná ustanovení Cílová skupina Základní postupy Seznam bytů ke zveřejnění Nabídkové řízení Zveřejnění záměru Náležitosti nabídky Vyhodnocení nabídek Délka nájemní smlouvy a výše nájmu Ostatní podmínky k uzavření nájemní smlouvy 15. Bezbariérové byty Cílová skupina Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka nájemní smlouvy Výše nájemného Seznam bytů k přidělení Ostatní zvláštní ustanovení 16. Sociální byty Cílová skupina Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka nájemní smlouvy Výše nájemného Seznam bytů k přidělení 17. Byty vázané zvláštními smlouvami Cílová skupina Zvláštní ustanovení 18. Služební byty Cílová skupina Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka a výše nájmu Část IV. DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 19. Domy s pečovatelskou službou (dále DPS) Cílová skupina Příslušné orgány Úvodní obecná ustanovení Podmínky pro podání žádosti Seznam žadatelů o byt v DPS Pořadník na byty v DPS a jejich přidělení

5 19.7. Délka nájemní smlouvy Výše nájemného Zvláštní ustanovení vztahující se k DPS ČÁST V. OSTATNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S BYTY 20. Sklad k uložení majetku soudně vystěhovaných nájemníků 21. Přílohy: ČÁST VI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Seznamy bytů dle jednotlivých skupin 2. Výše nájemného

6 Část I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Úvodní obecná ustanovení 1.1. Působnost směrnice Směrnice se vztahuje na bytový fond města Cíle bytové politiky města Směrnice vychází z návrhu bytové koncepce města, projednaného v zastupitelstvu města , tedy z přesvědčení, že starost o zajištění bydlení je vzhledem k podstatně sníženému počtu bytů v majetku města především věcí každého občana. Městský bytový fond je strukturován tak, aby cíleně sloužil různým sociálním skupinám obyvatel (viz jednotlivá speciální ustanovení). Startovací byty jsou zaměřené zejména na mladá manželství na dobu, než si zajistí byt v jiných vlastnických formách bydlení. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny seniorům a sociální byty jsou určeny dlouhodobým příjemcům dávek hmotné nouze, žadatelům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě dalším potřebným občanům města. Za tímto účelem město využívá nástroje uzavírání smluv na dobu určitou a postupného zvyšování nájemného. Město si rovněž ponechává omezené množství bytů s atraktivní polohou či vybavením, tedy byty, které je možno pronajmout za uvolněné nájemné. Nájemné z těchto bytů přispívá k údržbě zůstatkového bytového fondu v majetku města Příslušné orgány Rada města Jako výkonnému orgánu v samostatné působnosti obce jí přísluší zásadní rozhodovací pravomoc při naplňování úkolů této směrnice, jestliže není přenesena ve smyslu ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rada města jako oprávněný orgán k rozhodování o nájmech ( zákon o obcích 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ), je oprávněna k výkladu této směrnice. Rovněž je oprávněna v případech hodných zřetele rozhodnout o výjimkách z této směrnice Bytová komise Jako poradní orgán, jmenovaný radou města, zpracovává odborná stanoviska k materiálům předkládaným radě města, plní úkoly uvedené ve směrnici a provádí kontrolní činnost při naplňování úkolů této směrnice ze strany odboru sociálních věcí, zejména jeho oddělení sociálního a bytového. Dále v případech jmenovitě uvedených v této směrnici je závazné její stanovisko pro správce bytového fondu nebo odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín v případě vydaných rozhodnutí ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7 Sociální komise Plní stejné úkoly jako bytová komise na úseku přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) Odbor sociálních věcí Městského úřadu V případech výslovně uvedených ve směrnici je zmocněn k rozhodnutím ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případech uvedených ve směrnici je přitom vázán rozhodnutím bytové nebo sociální komise, případně starosty města nebo jím pověřené osoby Oddělení sociální a bytové odboru sociálních věcí Městského úřadu Plní základní úkoly obsažené v této směrnici a organizačním řádu města, zejména eviduje a zpracovává žádosti na úseku bytového hospodářství, eviduje je a zpracovává k projednání v příslušných orgánech a následně dle jejich pokynů je plní. Přitom je oprávněno vyžadovat příslušné informace spojené s plněním úkolů této směrnice od ostatních organizačních útvarů města, jím zřízených organizací nebo od organizací plnících úkoly na tomto úseku na základě smluvních vztahů Správce bytového fondu Plní úkoly dle této směrnice a příslušné zřizovací listiny nebo obstaravatelské smlouvy. V případech výslovně uvedených ve směrnici je zmocněn k rozhodnutím ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případech uvedených ve směrnici je přitom vázán rozhodnutím bytové nebo sociální komise, případně starosty města nebo jím pověřené osoby. Zejména uzavírá nájemní smlouvy, schvaluje směny bytů, uplatňuje sankce ve smyslu obecně závazných předpisů a nájemní smlouvy, řeší problematiku přechodu nájmu bytu a plní úkoly na úseku nájemného za užívání bytů. Směrnice neupravuje otázky spravování bytového fondu na úseku jeho údržby, investičního rozvoje a financování. Při naplňování úkolů směrnice správce bytového fondu úzce spolupracuje s orgány uvedenými v této směrnici a je povinen jim podat příslušné podklady pro jejich rozhodnutí nebo provést místní šetření bytového fondu jím spravovaného. Dále provádí kontrolní činnost užívání bytového fondu, a to jak na základě vlastních opatření, tak z podnětů příslušných orgánů Pečovatelská služba Spolupracuje při plnění úkolů na úseku bytů v domech s pečovatelskou službou, zejména provádí místní šetření pro účely rozhodování sociální komise, případně zhotovuje odborná stanoviska a podklady Právní nárok Podání žádosti o byt nezakládá právní nárok na uzavření nájemní smlouvy Sankční ustanovení Rada města, bytová komise, sociální komise mohou případech -kdy je žadatel dlužníkem města nebo jím zřízených příspěvkových organizací -nebo když je žadatel pravomocně uznán vinným v přestupkovém řízení či trestním řízení za činy proti občanskému soužití -nebo z jiných závažných důvodů

8 uplatnit po posouzení rozsahu a četnosti některé z následující sankční opatření: -pozastavit zařazení do pořadníku nebo přidělení bytu -stanovit omezení přiděleného bytu -přeřadit do pořadníku na sociální byty -vyřadit žádost ze seznamu žadatelů nebo pořadníku Rada města, bytová komise, sociální komise mohou v případech - uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů zvýhodňujících žadatele v jeho žádosti, - opakovaného nenahlášení změn rozhodných skutečností ovlivňujících přidělení bytu zvýhodňujících jeho žádost, zejména v době zařazení do pořadníku, - nesplnění povinnosti každoročního potvrzení aktuálnosti žádosti (v tomto případě vždy vyřazení), - dopustí-li se žadatel protiprávního obsazení bytu - byl-li žadatel členem domácnosti nájemce, který obdržel výstrahu pronajímatele bytu pro hrubé porušování dobrých mravů v domě nebo byl opakovaně upozorňován na porušování domovního řádu. uplatnit po projednání a zvážení míry zavinění, četnosti opakování, důsledků pro občanské soužití, ovlivnění pořadí v příslušných seznamech a pořadnících a možných důsledcích tohoto jednání na využití bytového fondu uplatnit některé z následujících sankčních opatření: - odložit podání návrhu do pořadníku - pozastavit řešení v pořadníku - vyřadit žádost ze seznamu žadatelů nebo pořadníku O uplatnění sankčního opatření se učiní záznam v žádosti. V případě, že je žádost v pořadníku, učiní se záznam i do pořadníku Vedoucí odboru sociálních věcí může ve smyslu ustanovení bodů a odložit přidělení bytu do doby následujícího jednání příslušného orgánu města Řešení stížností a odvolání Správnost postupu referenta oddělení sociálního a bytového prověří vedoucí oddělení, jeho postup pak vedoucí odboru sociálních věcí a jeho postup příslušný metodický místostarosta Odvolání proti rozhodnutí pracovní skupiny k přidělování náhradních bytů ve smyslu článku projedná bytová komise Odvolání proti rozhodnutí správce bytového fondu a jeho postupu na úseku naplňování této směrnice projedná rada města Odvolání proti rozhodnutí bytové nebo sociální komise projedná rada města Odvolání proti rozhodnutí rady města projedná nejprve opět rada města, v případě opětného nesouhlasu pak zastupitelstvo města Vztah ke správnímu řádu

9 Ve smyslu ustanovení 147 odst.1 zákona 128/2000Sb.(o obecním zřízení) se správní řád (500/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů) na řízení podle této směrnice nevztahuje Zveřejnění seznamů Hlavní seznam žadatelů, seznam žadatelů o byt v DPS, pořadník na startovací byty obecné, sociální byty a byty v DPS jsou zveřejněny na webových stránkách města. Seznamy obsahují tyto údaje: název seznamu, aktuální datum, pořadí v seznamu, jméno a příjmení žadatele, datum podání žádosti. 2. Všeobecné podmínky pro podání žádosti 2.1. Všeobecné podmínky pro podání žádosti platí pro všechny typy bydlení a nájemních sociálních služeb, pokud nejsou upraveny odchylně ve speciálních ustanoveních o jednotlivých typech bydlení Žádosti přijímá oddělení sociální a bytové odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín Žádosti se podávají na předepsaném formuláři odboru sociálních věcí. V případě žádostí vyřizovaných správcem bytového fondu pak způsobem jím určeným Pokud není uvedeno jinak, žádost může podat pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která je občanem České republiky a není dlužníkem města nebo jeho příspěvkových organizací. Rada města je oprávněna v případech hodných zřetele učinit výjimku. U občanů s dlouhodobým trvalým pobytem na území republiky může povolit zaevidování žádosti do seznamu žadatelů příslušná komise (bytová nebo sociální) Ve smyslu článku 3 této směrnice jsou vedeny žádosti o byt v jednotlivých velikostních skupinách bytů vyžadujících minimální počty členů domácnosti žadatele. Proto, pokud není uvedeno jinak, si může v případě manželů podat žádost jen jeden z nich. Protože si druhý manžel nemůže podat samostatnou žádost, postupuje se v případě rozvodu manželů před přidělením bytu dle následujícího postupu. Rozvedený manžel, který si původně podal žádost, má dále vedenou žádost s původním datem, avšak nejvýše ve velikostní skupině na kterou má nárok podle počtu osob v domácnosti. Datum zařazení žádosti musí vždy respektovat počet členů domácnosti v daném okamžiku ve smyslu článku 3 této směrnice. Druhému manželu, pokud neměl podanou žádost před uzavřením manželství, se zavede nová žádost o byt s datem sňatku. V případě zařazení do vyšších velikostních skupin platí současně data splnění podmínek zařazení do těchto skupin. Pokud druhý manžel nebyl před uzavřením sňatku občanem města a nemá svěřené dítě do výchovy, musí si podat zcela novou žádost. 2.6.

10 Pokud žadatelé o byt trvají na zařazení do vyšší velikostní skupiny bytu z důvodu zohlednění větší společné domácnosti (druh s družkou, matka společně s dospělým dítětem o které se stále stará apod.), musejí všechny osoby potvrdit společné podání žádosti. Nájemní smlouva se následně uzavírá jako společný nájem. V případě rozchodu partnerů takto společně podané žádosti před přidělením bytu pozbývá žádost platnosti a žadatelé si musejí podat žádost novou, pokud se nedohodnou na jednom nástupci. V případech hodných zřetele může udělit výjimku rada města u žádostí o byt nebo sociální komise u žádostí o byt v DPS V případě podání žádosti o byt (mimo žádosti o byt v DPS a nabídky na byty s uvolněným nájemným) nesmí být žadatel vlastníkem, spoluvlastníkem nemovitosti či nájemcem nebo spolunájemcem jiného městského bytu, s ohledem např. na dikci 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku v platném znění. Má-li žadatel nájemní smlouvu s jiným pronajímatelem na dobu neurčitou, žádost se vyřadí. Výjimky upravují ustanovení této směrnice o bytových náhradách a sociálních bytech. Ostatní výjimky povoluje rada města Žadatel je povinen uvést formou čestného prohlášení, že u něj nenastaly skutečnosti, jež jsou důvodem k uplatnění sankčních ustanovení (článek 1.5), že není ve smyslu článku 2.7. nájemcem, spolunájemcem bytu či vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, a že u něj nenastaly ani důvody pro vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o byt ve smyslu článku 3.9. Současně dá žadatel písemný souhlas k ověření skutečností uváděných v čestném prohlášení. Pokud zjistí příslušný orgán města či pronajímatele bytového fondu, že uváděná fakta jsou v rozporu se skutečností, uplatní příslušný orgán města některé ze sankčních ustanovení obsažených v této směrnici. 3. Hlavní seznam žadatelů Část II. OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁJEMNÍCH BYTECH 3.1. Pokud není uvedeno jinak, jsou žádosti o byt vedeny v hlavním seznamu žadatelů o byt podle velikosti bytů. Obsahují jméno a příjmení žadatele, datum a hodinu podání žádosti a číselný kód druhu bytu (číslo kapitoly ve zvláštních ustanoveních o nájemním bydlení), o který má žadatel právo žádat (např. startovací, sociální, bezbariérový apod.) V době podání této žádosti a tedy i zavedení do seznamu žadatelů o byt a po dobu evidence v hlavním seznamu platí pro zařazení žádosti do velikostní skupiny bytů tyto minimální podmínky: I. Byt jednotlivé osoby. II. Byt rodiny a domácnosti v počtu 2 osob. III. Byt rodiny a domácnosti v počtu 3 a více osob Žadatel může mít podanou žádost nejvýše ve dvou velikostních skupinách. 3.4.

11 Žadatel nemusí využít svého práva být zařazen do větší velikostní skupiny, na kterou ve smyslu ustanovení 3.2. splňuje podmínky. V případě, že požádá o zařazení do větší velikostní skupiny, je do ní zařazen s datem podání žádosti o zařazení do nové skupiny (v původní skupině zůstává datum původní). V případě, že již byl ve dvou velikostních skupinách a žádá o zařazení do další velikostní skupiny, vyřadí jej bytové oddělení z té velikostní skupiny, kterou si žadatel sám navrhne.přitom ho bytové oddělení vždy poučí o pořadí žádosti v dané skupině. Žadatel je zařazen do nové skupiny vždy s datem, kdy o to požádá, nemůže tedy svým rozhodnutím o změnu své žádosti vstupovat do stanoveného pořadí Do pořadí sestaveného dle výše uvedených pravidel lze umístit jinou žádost pouze v těchto případech: Žadatel přestal splňovat podmínky v dosavadních velikostních skupinách a musí být tedy zařazen do nižší velikostní skupiny s původním datem podání žádosti Došlo-li k rozdělení žádosti manželů ve smyslu ustanovení bodu Došlo-li k vyřazení z pořadníku se zpětným zařazením do seznamu žadatelů o byt ve smyslu ustanovení bodu Žadatel má povinnost nahlásit změnu každé rozhodné skutečnosti k posouzení žádosti (např. změna adresy, pobytu, snížení počtu členů domácnosti, získání nájmu, podnájmu, vlastnictví či spoluvlastnictví bytu, rodinného domku, družstevního bytu, vznik dluhu vůči městu a organizacím jím zřízeným, zejména správci bytového fondu, apod.) Žadatel má povinnost každý rok svou žádost aktualizovat. V případě nesplnění této podmínky se žádost vyřadí. Bytová komise může na základě žádosti žadatele podané do 15 dnů ode dne převzetí doporučenou poštou povolit výjimku. Přitom přihlíží k důvodům nesplnění této povinnosti a případnému opakování porušení této povinnosti Žadatel má právo se seznámit se všemi podklady vedenými v žádosti Žádost se vyřadí: Je-li kladně vyřízena.

12 Žadatel zemře (žádost lze převést pouze na manžela, manželku či na osoby uvedené ve společné žádosti ve smyslu ustanovení 2.6.) Žadatel se stane nájemcem, spolunájemcem, vlastníkem či spoluvlastníkem bytu, rodinného nebo obytného domu, ve smyslu podmínek uvedených v ustanovení 2.7. této směrnice. Bytová komise může ve výjimečných případech hodných zřetele povolit výjimku (např. domek nevhodný k celoročnímu trvalému užívání či jiné závažné okolnosti bránící jeho užívání) Odmítne-li žadatel dvakrát byt (pokud je veden ve dvou velikostních skupinách, pak druhá nabídka musí být z druhé skupiny než odmítnutý byt) Žádost může být také vyřazena ze sankčních důvodů uvedených v ustanovení Hlavní pořadník na byt a jeho přidělení 4.1. Pořadník je seznam osob pro přidělení bytu, vybraných na základě projednání a schválení příslušným orgánem ze seznamu žadatelů o byt. Dle pořadí stanoveného v pořadníku nabízí oddělení sociální a bytové odboru sociálních věcí volný byt Ze seznamu žadatelů o byt se zařazují žádosti do pořadníku na startovací byty nebo do pořadníku na sociální byty O hlavním pořadníku a o zařazení žádosti do pořadníků rozhoduje rada města. V případech jiných pořadníků a seznamů schválených žádostí rozhoduje příslušný orgán uvedený v ustanoveních o jednotlivých typech bytů Návrh na zařazení žádosti do pořadníků připravuje bytová komise. Přitom kromě pořadí přihlíží ke schopnosti žadatele platit nájemné a služby (v případě dlouhodobé hmotné nouze ve smyslu zákona 111/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů navrhne zařadit žadatele do skupiny sociálních bytů) a pravidlům dodržování občanského soužití a prověří skutečnosti uváděné v žádosti, o čemž provede člen komise zápis na tiskopise vydaném bytovým oddělením. V zřejmých případech může bytová komise od prověření žádosti v místě bydliště upustit Bytová komise může v odůvodněných případech odložit zařazení žádosti do pořadníku (např. na návrh žadatele nebo v dané chvíli nedořešené osobní, rodinné, majetkové poměry žadatele, které mohou být důležité pro stanovení velikosti a druhu bytu, dále nutnost prověřit některé

13 údaje ovlivňující přidělení bytu uváděné v žádosti.. ). Důvody tohoto odložení budou uvedeny v zápisu z jednání příslušné komise a v žádosti o přidělení bytu Náležitosti pořadníku: - druh pořadníku (startovací byty, sociální byty ), velikostní skupina (0+1, 1+1,2+1), - pořadí, - jméno a příjmení žadatele, - trvalé bydliště, - datum schválení zařazení do pořadníku, - poznámky, omezující podmínky, 4.7. Žádost o přednostní přidělení bytu projednává vždy (i nedoporučené komisí) rada města, která přednostní přidělení bytu schválí ve výjimečných situacích (havárie, náhradní byty např. při rozvojových záměrech města, apod.). V případě neodkladné výjimečné havarijní situace může o přidělení na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však na dobu dvou měsíců) rozhodnout vedoucí odboru sociálních věcí. Přitom je však vázán stanoviskem starosty města nebo jím pověřené osoby. O případném prodloužení této doby rozhodne rada města Přidělit lze jen volný byt, takto označený bytovým technikem správce bytového fondu na formuláři Hlášenka volných bytů odeslaném na oddělení sociální a bytové. Oddělení sociální a bytové takto označený byt nabízí dle schváleného pořadí z pořadníku příslušného druhu a velikostní skupiny. Žadatel je povinen se k nabídce vyjádřit ve lhůtě tří pracovních dnů. Ve výjimečných případech může požádat o prodloužení lhůty k vyjádření, nejdéle však na 7 pracovních dnů. Byt na místě samém předvede a s podmínkami nájemní smlouvy seznámí žadatele příslušný bytový technik. Pokud žadatel souhlasí, uzavře se správcem bytového fondu nájemní smlouvu a byt převezme Přidělení bytu může žadatel odmítnout jen dvakrát. Pokud je žadatel ve dvou velikostních skupinách, pak se v případě prvního odmítnutí nabídne byt z druhé velikostní skupiny. O odmítnutí je učiněn záznam v pořadníku i v žádosti. V případě dvojího odmítnutí je žadatel vyřazen i ze seznamu žadatelů o byt Žadatel může ve výjimečných případech požádat o odklad přidělení bytu. O odkladu rozhoduje rada města, učiní tak zpravidla pouze dvakrát, a to vždy nejdéle na dobu 6 měsíců. Trvají-li důvody odložení žádosti i nadále, může rada města rozhodnout o zpětném zařazení do seznamu žadatelů o byt, přitom však stanoví vždy pořadí žadatele v seznamu žadatelů. Záznam o odložení je uveden jak v pořadníku tak v žádosti Správce bytového fondu uzavře v případě společně podané žádosti (článek 2.6.) smlouvu o společném nájmu bytu ve smyslu ustanovení 700 a násl. občanského zákoníku. V případě manželů vzniká společný nájem bytu ve smyslu ustanovení 703 občanského zákoníku.

14 5. Délka nájemní smlouvy 5.1. Nájemní smlouva k bytům v majetku města se uzavírá na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Podrobněji je doba stanovena v ustanoveních o jednotlivých druzích bytů, a to včetně stanovených výjimek Rada města, bytová nebo sociální komise, vedoucí odboru sociálních věcí nebo statutární zástupce správce bytového fondu může přidělení bytu podmínit i uzavřením nájemní smlouvy na dobu kratší, zejména v případech, kdy je vhodné stanovit zkušební dobu Pravidla pro prodloužení nájemní smlouvy se řídí principy uvedenými v ustanoveních u jednotlivých typů bytů Je-li nárok na prodloužení nájemní smlouvy, postupuje se následovně: Prodlužení nájemní smlouvy: - není-li naplněn žádný z důvodů pro neprodloužení nájemní smlouvy bude smlouva prodloužena o stejnou dobu, na jakou byla uzavřena, nejdéle na dobu 1 roku - podmínkou prodloužení nájemní smlouvy může být podepsání čestného prohlášení o tom, že se nezměnily podmínky rozhodné pro možnost přidělení bytu Neprodloužení nájemní smlouvy: - nájemní smlouva se neprodlouží v případech: - neplnění podmínek nájemní smlouvy - neplnění závazků vůči městu a jím zřízeným organizacím - uvedení nesprávných údajů v čestném prohlášení (čl.2.8.) - nedodržování zákonných, městských a správcem bytového fondu vyhlášených předpisů a nařízení spojených s bydlením Plnění podmínek hodnotí správce bytového fondu, který je v tomto směru povinen respektovat obdržená stanoviska orgánů města a MěÚ, zejména RM, bytové a sociální komise a odboru sociálních věcí. Na neprodloužení nájemní smlouvy je nájemník upozorněn buď v poučení výzvy na neplnění povinností nebo projednáním porušování nájemní smlouvy či postoupením kopie návrhu na vyklizení bytu. Neprodloužit nájemní smlouvu je možno též z následujících důvodů: - bourání budovy - přestavba budovy - změna využití budovy - jiný veřejný zájem. V těchto případech musí být nájemce o neprodloužení nájemní smlouvy informován nejméně 9 měsíců před uplynutím nájemní smlouvy.

15 Správce bytového fondu je oprávněn v zájmu efektivity hospodaření a řádného užívání bytového fondu (např. při vymáhání pohledávek), stanovit individuální délku nájemní smlouvy (nejdéle 1 rok, zpravidla však doba kratší) se současným stanovením podmínek (např. splátkový kalendář) V případě existence soudního výroku o vyklizení bytu je možné prodloužení stávající formy bydlení se současným odkladem výkonu soudního rozhodnutí, případně upuštěním od jeho vykonání za předpokladu úhrady všech pohledávek včetně nákladů soudního řízení, 6. Výše nájmu Pravidla pro výši nájemného schvaluje dle příslušné právní úpravy rada města. Pravidla jsou přílohou č. 2 této směrnice. Uvedená pravidla respektují obecně závazné předpisy o nájemném. 7. Přechod nájmu 7.1. K přechodu nájmu bytu dochází za stanovených podmínek přímo ze zákona ( občanského zákoníku). V případě nenaplnění podmínek není dotčeno právo vlastníka domáhat se svých práv podáním žaloby na vyklizení bytu u soudu Nájemce je povinen prokázat správci bytového fondu přechod nájmu bytu následujícími skutečnostmi a doklady: - hlášení k trvalému pobytu v předmětném bytě (např. občanský průkaz), - odkaz na zapsání žadatele na evidenčním listě bytu původního nájemce, - rodný list k prokázání příbuzenského vztahu (pokud dochází na jeho základě k přechodu nájmu), - dokladem o ukončení nájmu původního nájemce (vzdání se práva užívání, nové místo trvalého pobytu, úmrtní list) 7.3. V případě pochybností o splnění podmínky soužití ve společné domácnosti může požadovat správce bytového fondu další důkazy, zejména svědecké výpovědi ostatních nájemců v domě Agendu spojenou s přechodem nájmu vyřizuje správce bytového fondu. O každém uskutečněném přechodu nájmu informuje do 8 pracovních dnů oddělení sociální a bytové. 8. Podnájem bytu 8.1. Pronajatý byt nebo jeho část lze přenechat jinému jen s písemným souhlasem vlastníka domu a za podmínek stanovených zákonem (občanský zákoník).

16 8.2. Podnájmy schvaluje po projednání v bytové komisi rada města Žádost o přivolení k podnájmu se podává na oddělení sociálním a bytovém odboru sociálních věcí na tiskopise vydaném tímto odborem, vyjadřuje se k ní i správce bytového fondu Přivolení k přenechání bytu (části bytu) do podnájmu se poskytne na dobu určitou, zpravidla na jeden rok. 9. Směny bytů 9.1. O směně bytu se mohou nájemci dohodnout ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Tato dohoda musí mít písemnou formu. Platná je pouze za podmínky písemného souhlasu vlastníka (vlastníků) Na základě ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů souhlas ke směně vydává správce bytového fondu. V případě směn bytů pracovníků BPM a jejich nejbližších rodinných příslušníků postoupí ředitel BPM schválení směny RM Kopii rozhodnutí (i záporného) předá správce bytového fondu do 8 pracovních dnů oddělení sociálnímu a bytovému odboru sociálních věcí Pokud nájemce bytu plní pravidelně a soustavně podmínky nájemní smlouvy, schválí správce bytového fondu směnu. Typ nájemní smlouvy a její podmínky (délka, výše nájmu atp.) zůstávají u bytu, nikoli u nájemce. 10. Bytové náhrady V případě rozvedených manželů může podat žádost o přidělení náhradního bytu rozvedený manžel (povinný i oprávněná osoba) za podmínky doložení příslušného soudního rozhodnutí ve smyslu zákona č. 102/1992 Sb Soudní rozhodnutí lze nahradit dohodou s úředně ověřenými podpisy obou rozvedených manželů ve smyslu zákona č.102/1992sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě této dohody pak lze zařadit žádost pouze do velikostní skupiny bytů 0+1. V případech hodných zřetele (např. rozvedená matka s dítětem bydlela dosud v rodinném domku rodičů rozvedeného manžela) může bytová komise schválit zařazení žádosti do větší velikostní skupiny.

17 10.3. V případě bytových náhrad formou sociálního bytu se postup přidělení bytu či ubytování řídí speciálními ustanoveními (článek 18) Žádosti se zařazují do hlavního seznamu žadatelů o byt a vztahují se na ně všechna ustanovení článku 3 této směrnice Ostatní žadatelé o náhradní byt mohou splnit svou povinnost v rámci pravidel přidělování bytů s trvale uvolněným nájemným či koupí bytu. Ve výjimečných případech hodných zřetele rozhoduje o jednotlivé žádosti rada města V případě bytových náhrad z bytů ve vlastnictví města rozhoduje rada města po projednání návrhu v bytové komisi. Návrh pak podává ten útvar města či jím zřízená organizace, kde potřeba vznikla (majetkoprávní záměr, oprava majetku města ). V těchto případech stanovuje RM jednotlivé podmínky individuálně na základě konkrétní situace V případě nutnosti přidělit náhradní ubytování z důvodu výpovědi bytu ve smyslu 711 odst. 2 (bez přivolení soudu) a 711a (s přivolením soudu) občanského zákoníku rozhodne o jeho přidělení: - sociální byt - pracovní skupina složená z místostarosty, zástupce bytové komise, zástupce správce bytového fondu, vedoucího odboru sociálních věcí a referenta oddělení sociálního a bytového odboru sociálních věcí. - jiný byt rada města Vlastní přidělení náhradního ubytování probíhá dle ustanovení o přidělení jednotlivých forem bydlení či ubytování uvedené v této směrnici. 11. Startovací byty obecné Část III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁJEMNÍM BYDLENÍ 11.1 Cílová skupina Občané města Nového Jičína potřebující překonat počáteční a časově omezenou bytovou krizovou situaci, zejména mladé rodiny Evidence žádostí a jejich vyřízení: Žádosti se vyřizují ve smyslu všeobecných ustanovení článků této směrnice. Žádost si může podat pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům s trvalým bydlištěm na území města Nového Jičína na formuláři vydaném odborem sociálních věcí Délka nájemní smlouvy Doba určitá (až jeden rok) s možností zpravidla trojnásobného prodloužení do celkového úhrnu čtyř let. Každé prodloužení je podmíněno plněním podmínek nájemní smlouvy i závazků vůči městu a jím zřízeným organizacím. V období 12 6 měsíců před uplynutím výše uvedeného celkového úhrnu nájmu ve startovacím bytě si může nájemce podat žádost o

18 zařazení do skupiny standardních bytů a prodloužení doby nájmu. O tomto prodloužení rozhodne rada města. Na toto prodloužení není právní nárok Výše nájemného První dva roky základní nájemné, třetí a čtvrtý rok ekonomické nájemné, vždy s použitím inflační doložky. V případě změny druhu bydlení na standardní byt se stanoví tržní nájemné (Koeficient KT dle přílohy č. 2 této směrnice 7/2010). Další ustanovení o nájemném jsou shodná jako u ostatních bytů Seznam bytů k přidělení Seznam bytů je určen přílohou č.1. Seznam startovacích bytů udržuje správce bytového fondu. Zveřejněn je u správce fondu, na oddělení sociálním a bytovém odboru sociálních věcí MěÚ a na internetových stránkách města jako příloha této směrnice. 12. Startovací byty speciální Cílová skupina Mladí lidé, kteří ukončili pobyt v dětských domovech a ústavní výchovu, případně lidé končící pobyt v chráněném bydlení či jiném sociálním zařízení a lidé vyhovující podmínkám podporovaného bydlení ( 43 zákona 108/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů) Evidence žádostí a jejich vyřízení Žádosti se vyřizují ve smyslu všeobecných ustanovení článků této směrnice, s výjimkou těchto ustanovení: - Žádost si může podat pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům s trvalým bydlištěm na území města Nového Jičína na formuláři vydaném odborem sociálních věcí. V případě žadatelů z Dětského domova Nový Jičín může podat žadatel žádost v 17 letech, doplněnou však o doporučení statutárního zástupce tohoto zařízení. - Jedním ze základních podkladů je stanovisko příslušného oddělení odboru sociálních věcí, případně statutárního zástupce opouštějícího zařízení (dětského domova ). - Návrh na přednostní přidělení bytu může podat i vedoucí příslušného zařízení a odbor sociálních věcí. - Uzavření nájemní smlouvy a její prodlužování může být podmíněno i plněním dalších podmínek navržených odborem sociálních věcí Délka nájemní smlouvy Stejné podmínky jako u startovacích bytů obecných (čl ) Výše nájmu Stejné podmínky jako u startovacích bytů obecných (čl ) Seznam bytů k přidělení Je určen přílohou č.1. Aktualizaci seznamu schvaluje rada města. V případě nedostatku těchto bytů může rada města výjimečně přidělit byt jiného druhu, ale za podmínek pro byty startovací speciální Ostatní zvláštní ustanovení

19 V případě projednání přechodu nájmu, podnájmu bytu, směny bytu a bytové náhrady si vyžádá příslušný orgán vždy stanovisko odboru sociálních věcí, zejména oddělení sociálněprávní ochrany. 13. Standardní byty Cílová skupina Stávající nájemníci v bytech města a nájemníci ostatních typů bytů (např. startovací) u nichž rada města rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy při změně typu bytu na standardní po uplynutí příslušné doby Evidence žádostí a jejich vyřízení Žádosti uživatelů bytů podané ve smyslu ustanovení 11.3., 12.3., se evidují a vyřizují individuálním rozhodnutím rady města. Nevztahují se na ně články této směrnice. Žádost si může podat pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům s trvalým bydlištěm na území města Nového Jičína, a to na formuláři vydaném odborem sociálních věcí Délka nájemní smlouvy U stávajících nájemců bytů je dána stávající platnou nájemní smlouvou. V případě její změny (např. neplacení nájemného a uzavření splátkového kalendáře) se délka nájmu při respektování obecně závazných předpisů stanoví na dobu určitou, maximálně jednoho roku U ostatních nájemců doba určitá až jeden rok. Pro prodlužování nájemní smlouvy platí pravidla článku Výše nájemného Výše nájemného bude stávajícím nájemcům upravována dle platných obecně-závazných předpisů. U nově uzavíraných smluv nájemné tržní. 14. Byty s trvale uvolněným nájemným Obecná ustanovení Jsou to byty, které jsou již pronajaty za smluvní nájemné nejvyšším nabídkám uchazečů. Dále volné standardní byty, které je možno nově pronajmout Cílová skupina Fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která není a nebyla v posledních dvou letech dlužníkem města ani u správce bytového fondu města a nebyla vyloučena z účasti na výběrovém řízení z důvodů uvedení nepravdivých údajů. Rada města je oprávněna u vybraných bytů svým rozhodnutím rozšířit okruh možných zájemců i o právnické osoby, které budou splňovat výše uvedené podmínky. Vzhledem k charakteru těchto bytů nejsou tyto byty určené občanům splňujících podmínky pro přidělení sociálních bytů Základní postupy

20 Rada města na návrh oddělení sociálního a bytového rozhoduje o podmínkách vyhlášení nabídkového řízení Seznam bytů ke zveřejnění Seznam je uveden v příloze č Nabídkové řízení Zveřejnění záměru Záměr pronajmout byt s uvolněným nájemným bude zveřejněn v nabídce na úřední desce Městského úřadu, v prostorách správce bytového fondu a odboru sociálních věcí, a to nejméně po dobu 30ti dnů O zveřejnění záměru rozhodne rada města, která zároveň určí způsob vyhodnocení a jmenuje členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek. V případě bytů v domech určených k prodeji může o zveřejnění rozhodnout starosta města. Správce bytového fondu navrhne minimální nabídkovou cenu Zveřejnění záměru pronajmout byt s uvolněným nájemným musí obsahovat: - identifikaci bytu, polohu bytu, stav bytu, - vybavení bytu aj., - způsob stanovení měsíčního nájemného nebo jeho minimální výši, - termín prohlídky bytu - termín odevzdání nabídek, - termín a místo jednání komise pro vyhodnocení nabídek a způsob jejich vyhodnocení, - heslo nabídkového řízení Rada města je oprávněna rozhodnout o případných dalších podmínkách uzavření nájemní smlouvy, například: - předložení čestného prohlášení, že zájemce nevlastní byt či objekt určený k bydlení - doložení schopnosti zájemce dostát svým závazkům (placení nájemného) potvrzením zaměstnavatele o výši průměrné měsíční mzdy za posledních 6 měsíců, v případě OSVČ daňovým přiznáním k dani z příjmů za poslední zdaňovací období - omezení nabídkového řízení na občany města Nového Jičína, případně i na občany jiných obcí, kteří v Novém Jičíně pracují či zde mají místo podnikání - zaplacení kauce podle 686a obč. zákoníku Náležitosti nabídky Zájemce ve své nabídce musí uvést formou čestného prohlášení: - v případě způsobu vyhodnocení obálkovou metodou konkrétní výši nabídky, - v případě vyhodnocení losem souhlas s výší vyhlášeného nájemného,

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více