MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín IČO: /2010 SMĚRNICE RM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM"

Transkript

1 MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín IČO: Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo: 7/2010 Vydal: Rada města Datum platnosti: Datum účinnosti: Nový předpis: ano Číslo novelizace: - Data předchozích novelizací: - Derogace: směrnice č. 7/2004 a všechny její novelizace Podepsal: Mgr. Ivan Týle, Miloš Lossmann Datum podpisu: Odbor, oddělení, osoba odpovědná za předpis: OSV Mgr. Antonín Urban Zpracoval: Marcel Garčár

2 Cíl (účel): Proces (který proces předpis řídí): Proces probíhá jen uvnitř organizace: Garant procesu (kdo proces řídí): Cílová skupina (koho proces řídí): Východiska, zdroje (z čeho předpis vychází): Způsob zveřejnění: Originál uložen: Stanovení pravidel pro hospodaření s byty Podmínky nájemního vztahu k bytům ve vlastnictví města Pouze byty ve vlastnictví města odbor sociálních věcí Žadatelé o byt a nájemci bytů ve vlastnictví města Z předchozích vnitřních předpisů, OZ a praktických zkušeností Elektronická evidence vnitřních předpisů, em všem vedoucím odborů organizační odbor (centrální evidence vnitřních předpisů), kontrolní odbor, odbor sociálních věcí

3 Obsah: Část I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Úvodní obecná ustanovení 1.1 Působnost směrnice 1.2 Cíle bytové politiky města 1.3 Příslušné orgány 1.4 Právní nárok 1.5 Sankční ustanovení 1.6 Řešení stížností a odvolání 1.7 Vztah ke správnímu řádu 1.8 Zveřejnění seznamů 2. Všeobecné podmínky pro podání žádosti Část II. OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁJEMNÍM BYDLENÍ 3. Hlavní seznam žadatelů 4. Hlavní pořadník na byt a jeho přidělení 5. Délka nájemní smlouvy 6. Výše nájmu 7. Přechod nájmu 8. Podnájem bytu 9. Směny bytů 10. Bytové náhrady Část III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁJEMNÍM BYDLENÍ 11. Startovací byty obecné 11.1 Cílová skupina 11.2 Evidence žádostí a jejich vyřízení 11.3 Délka nájemní smlouvy 11.4 Výše nájemného 11.5 Seznam bytů k přidělení 12. Startovací byty speciální 12.1 Cílová skupina 12.2 Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka nájemní smlouvy Výše nájmu Seznam bytů k přidělení Ostatní zvláštní ustanovení 13. Standardní byty Cílová skupina

4 13.2. Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka nájemní smlouvy 13.4 Výše nájemného 14. Byty s trvale uvolněným nájemným Obecná ustanovení Cílová skupina Základní postupy Seznam bytů ke zveřejnění Nabídkové řízení Zveřejnění záměru Náležitosti nabídky Vyhodnocení nabídek Délka nájemní smlouvy a výše nájmu Ostatní podmínky k uzavření nájemní smlouvy 15. Bezbariérové byty Cílová skupina Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka nájemní smlouvy Výše nájemného Seznam bytů k přidělení Ostatní zvláštní ustanovení 16. Sociální byty Cílová skupina Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka nájemní smlouvy Výše nájemného Seznam bytů k přidělení 17. Byty vázané zvláštními smlouvami Cílová skupina Zvláštní ustanovení 18. Služební byty Cílová skupina Evidence žádostí a jejich vyřízení Délka a výše nájmu Část IV. DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 19. Domy s pečovatelskou službou (dále DPS) Cílová skupina Příslušné orgány Úvodní obecná ustanovení Podmínky pro podání žádosti Seznam žadatelů o byt v DPS Pořadník na byty v DPS a jejich přidělení

5 19.7. Délka nájemní smlouvy Výše nájemného Zvláštní ustanovení vztahující se k DPS ČÁST V. OSTATNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S BYTY 20. Sklad k uložení majetku soudně vystěhovaných nájemníků 21. Přílohy: ČÁST VI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Seznamy bytů dle jednotlivých skupin 2. Výše nájemného

6 Část I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Úvodní obecná ustanovení 1.1. Působnost směrnice Směrnice se vztahuje na bytový fond města Cíle bytové politiky města Směrnice vychází z návrhu bytové koncepce města, projednaného v zastupitelstvu města , tedy z přesvědčení, že starost o zajištění bydlení je vzhledem k podstatně sníženému počtu bytů v majetku města především věcí každého občana. Městský bytový fond je strukturován tak, aby cíleně sloužil různým sociálním skupinám obyvatel (viz jednotlivá speciální ustanovení). Startovací byty jsou zaměřené zejména na mladá manželství na dobu, než si zajistí byt v jiných vlastnických formách bydlení. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny seniorům a sociální byty jsou určeny dlouhodobým příjemcům dávek hmotné nouze, žadatelům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě dalším potřebným občanům města. Za tímto účelem město využívá nástroje uzavírání smluv na dobu určitou a postupného zvyšování nájemného. Město si rovněž ponechává omezené množství bytů s atraktivní polohou či vybavením, tedy byty, které je možno pronajmout za uvolněné nájemné. Nájemné z těchto bytů přispívá k údržbě zůstatkového bytového fondu v majetku města Příslušné orgány Rada města Jako výkonnému orgánu v samostatné působnosti obce jí přísluší zásadní rozhodovací pravomoc při naplňování úkolů této směrnice, jestliže není přenesena ve smyslu ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rada města jako oprávněný orgán k rozhodování o nájmech ( zákon o obcích 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ), je oprávněna k výkladu této směrnice. Rovněž je oprávněna v případech hodných zřetele rozhodnout o výjimkách z této směrnice Bytová komise Jako poradní orgán, jmenovaný radou města, zpracovává odborná stanoviska k materiálům předkládaným radě města, plní úkoly uvedené ve směrnici a provádí kontrolní činnost při naplňování úkolů této směrnice ze strany odboru sociálních věcí, zejména jeho oddělení sociálního a bytového. Dále v případech jmenovitě uvedených v této směrnici je závazné její stanovisko pro správce bytového fondu nebo odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín v případě vydaných rozhodnutí ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7 Sociální komise Plní stejné úkoly jako bytová komise na úseku přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) Odbor sociálních věcí Městského úřadu V případech výslovně uvedených ve směrnici je zmocněn k rozhodnutím ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případech uvedených ve směrnici je přitom vázán rozhodnutím bytové nebo sociální komise, případně starosty města nebo jím pověřené osoby Oddělení sociální a bytové odboru sociálních věcí Městského úřadu Plní základní úkoly obsažené v této směrnici a organizačním řádu města, zejména eviduje a zpracovává žádosti na úseku bytového hospodářství, eviduje je a zpracovává k projednání v příslušných orgánech a následně dle jejich pokynů je plní. Přitom je oprávněno vyžadovat příslušné informace spojené s plněním úkolů této směrnice od ostatních organizačních útvarů města, jím zřízených organizací nebo od organizací plnících úkoly na tomto úseku na základě smluvních vztahů Správce bytového fondu Plní úkoly dle této směrnice a příslušné zřizovací listiny nebo obstaravatelské smlouvy. V případech výslovně uvedených ve směrnici je zmocněn k rozhodnutím ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případech uvedených ve směrnici je přitom vázán rozhodnutím bytové nebo sociální komise, případně starosty města nebo jím pověřené osoby. Zejména uzavírá nájemní smlouvy, schvaluje směny bytů, uplatňuje sankce ve smyslu obecně závazných předpisů a nájemní smlouvy, řeší problematiku přechodu nájmu bytu a plní úkoly na úseku nájemného za užívání bytů. Směrnice neupravuje otázky spravování bytového fondu na úseku jeho údržby, investičního rozvoje a financování. Při naplňování úkolů směrnice správce bytového fondu úzce spolupracuje s orgány uvedenými v této směrnici a je povinen jim podat příslušné podklady pro jejich rozhodnutí nebo provést místní šetření bytového fondu jím spravovaného. Dále provádí kontrolní činnost užívání bytového fondu, a to jak na základě vlastních opatření, tak z podnětů příslušných orgánů Pečovatelská služba Spolupracuje při plnění úkolů na úseku bytů v domech s pečovatelskou službou, zejména provádí místní šetření pro účely rozhodování sociální komise, případně zhotovuje odborná stanoviska a podklady Právní nárok Podání žádosti o byt nezakládá právní nárok na uzavření nájemní smlouvy Sankční ustanovení Rada města, bytová komise, sociální komise mohou případech -kdy je žadatel dlužníkem města nebo jím zřízených příspěvkových organizací -nebo když je žadatel pravomocně uznán vinným v přestupkovém řízení či trestním řízení za činy proti občanskému soužití -nebo z jiných závažných důvodů

8 uplatnit po posouzení rozsahu a četnosti některé z následující sankční opatření: -pozastavit zařazení do pořadníku nebo přidělení bytu -stanovit omezení přiděleného bytu -přeřadit do pořadníku na sociální byty -vyřadit žádost ze seznamu žadatelů nebo pořadníku Rada města, bytová komise, sociální komise mohou v případech - uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů zvýhodňujících žadatele v jeho žádosti, - opakovaného nenahlášení změn rozhodných skutečností ovlivňujících přidělení bytu zvýhodňujících jeho žádost, zejména v době zařazení do pořadníku, - nesplnění povinnosti každoročního potvrzení aktuálnosti žádosti (v tomto případě vždy vyřazení), - dopustí-li se žadatel protiprávního obsazení bytu - byl-li žadatel členem domácnosti nájemce, který obdržel výstrahu pronajímatele bytu pro hrubé porušování dobrých mravů v domě nebo byl opakovaně upozorňován na porušování domovního řádu. uplatnit po projednání a zvážení míry zavinění, četnosti opakování, důsledků pro občanské soužití, ovlivnění pořadí v příslušných seznamech a pořadnících a možných důsledcích tohoto jednání na využití bytového fondu uplatnit některé z následujících sankčních opatření: - odložit podání návrhu do pořadníku - pozastavit řešení v pořadníku - vyřadit žádost ze seznamu žadatelů nebo pořadníku O uplatnění sankčního opatření se učiní záznam v žádosti. V případě, že je žádost v pořadníku, učiní se záznam i do pořadníku Vedoucí odboru sociálních věcí může ve smyslu ustanovení bodů a odložit přidělení bytu do doby následujícího jednání příslušného orgánu města Řešení stížností a odvolání Správnost postupu referenta oddělení sociálního a bytového prověří vedoucí oddělení, jeho postup pak vedoucí odboru sociálních věcí a jeho postup příslušný metodický místostarosta Odvolání proti rozhodnutí pracovní skupiny k přidělování náhradních bytů ve smyslu článku projedná bytová komise Odvolání proti rozhodnutí správce bytového fondu a jeho postupu na úseku naplňování této směrnice projedná rada města Odvolání proti rozhodnutí bytové nebo sociální komise projedná rada města Odvolání proti rozhodnutí rady města projedná nejprve opět rada města, v případě opětného nesouhlasu pak zastupitelstvo města Vztah ke správnímu řádu

9 Ve smyslu ustanovení 147 odst.1 zákona 128/2000Sb.(o obecním zřízení) se správní řád (500/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů) na řízení podle této směrnice nevztahuje Zveřejnění seznamů Hlavní seznam žadatelů, seznam žadatelů o byt v DPS, pořadník na startovací byty obecné, sociální byty a byty v DPS jsou zveřejněny na webových stránkách města. Seznamy obsahují tyto údaje: název seznamu, aktuální datum, pořadí v seznamu, jméno a příjmení žadatele, datum podání žádosti. 2. Všeobecné podmínky pro podání žádosti 2.1. Všeobecné podmínky pro podání žádosti platí pro všechny typy bydlení a nájemních sociálních služeb, pokud nejsou upraveny odchylně ve speciálních ustanoveních o jednotlivých typech bydlení Žádosti přijímá oddělení sociální a bytové odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín Žádosti se podávají na předepsaném formuláři odboru sociálních věcí. V případě žádostí vyřizovaných správcem bytového fondu pak způsobem jím určeným Pokud není uvedeno jinak, žádost může podat pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která je občanem České republiky a není dlužníkem města nebo jeho příspěvkových organizací. Rada města je oprávněna v případech hodných zřetele učinit výjimku. U občanů s dlouhodobým trvalým pobytem na území republiky může povolit zaevidování žádosti do seznamu žadatelů příslušná komise (bytová nebo sociální) Ve smyslu článku 3 této směrnice jsou vedeny žádosti o byt v jednotlivých velikostních skupinách bytů vyžadujících minimální počty členů domácnosti žadatele. Proto, pokud není uvedeno jinak, si může v případě manželů podat žádost jen jeden z nich. Protože si druhý manžel nemůže podat samostatnou žádost, postupuje se v případě rozvodu manželů před přidělením bytu dle následujícího postupu. Rozvedený manžel, který si původně podal žádost, má dále vedenou žádost s původním datem, avšak nejvýše ve velikostní skupině na kterou má nárok podle počtu osob v domácnosti. Datum zařazení žádosti musí vždy respektovat počet členů domácnosti v daném okamžiku ve smyslu článku 3 této směrnice. Druhému manželu, pokud neměl podanou žádost před uzavřením manželství, se zavede nová žádost o byt s datem sňatku. V případě zařazení do vyšších velikostních skupin platí současně data splnění podmínek zařazení do těchto skupin. Pokud druhý manžel nebyl před uzavřením sňatku občanem města a nemá svěřené dítě do výchovy, musí si podat zcela novou žádost. 2.6.

10 Pokud žadatelé o byt trvají na zařazení do vyšší velikostní skupiny bytu z důvodu zohlednění větší společné domácnosti (druh s družkou, matka společně s dospělým dítětem o které se stále stará apod.), musejí všechny osoby potvrdit společné podání žádosti. Nájemní smlouva se následně uzavírá jako společný nájem. V případě rozchodu partnerů takto společně podané žádosti před přidělením bytu pozbývá žádost platnosti a žadatelé si musejí podat žádost novou, pokud se nedohodnou na jednom nástupci. V případech hodných zřetele může udělit výjimku rada města u žádostí o byt nebo sociální komise u žádostí o byt v DPS V případě podání žádosti o byt (mimo žádosti o byt v DPS a nabídky na byty s uvolněným nájemným) nesmí být žadatel vlastníkem, spoluvlastníkem nemovitosti či nájemcem nebo spolunájemcem jiného městského bytu, s ohledem např. na dikci 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku v platném znění. Má-li žadatel nájemní smlouvu s jiným pronajímatelem na dobu neurčitou, žádost se vyřadí. Výjimky upravují ustanovení této směrnice o bytových náhradách a sociálních bytech. Ostatní výjimky povoluje rada města Žadatel je povinen uvést formou čestného prohlášení, že u něj nenastaly skutečnosti, jež jsou důvodem k uplatnění sankčních ustanovení (článek 1.5), že není ve smyslu článku 2.7. nájemcem, spolunájemcem bytu či vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, a že u něj nenastaly ani důvody pro vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o byt ve smyslu článku 3.9. Současně dá žadatel písemný souhlas k ověření skutečností uváděných v čestném prohlášení. Pokud zjistí příslušný orgán města či pronajímatele bytového fondu, že uváděná fakta jsou v rozporu se skutečností, uplatní příslušný orgán města některé ze sankčních ustanovení obsažených v této směrnici. 3. Hlavní seznam žadatelů Část II. OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁJEMNÍCH BYTECH 3.1. Pokud není uvedeno jinak, jsou žádosti o byt vedeny v hlavním seznamu žadatelů o byt podle velikosti bytů. Obsahují jméno a příjmení žadatele, datum a hodinu podání žádosti a číselný kód druhu bytu (číslo kapitoly ve zvláštních ustanoveních o nájemním bydlení), o který má žadatel právo žádat (např. startovací, sociální, bezbariérový apod.) V době podání této žádosti a tedy i zavedení do seznamu žadatelů o byt a po dobu evidence v hlavním seznamu platí pro zařazení žádosti do velikostní skupiny bytů tyto minimální podmínky: I. Byt jednotlivé osoby. II. Byt rodiny a domácnosti v počtu 2 osob. III. Byt rodiny a domácnosti v počtu 3 a více osob Žadatel může mít podanou žádost nejvýše ve dvou velikostních skupinách. 3.4.

11 Žadatel nemusí využít svého práva být zařazen do větší velikostní skupiny, na kterou ve smyslu ustanovení 3.2. splňuje podmínky. V případě, že požádá o zařazení do větší velikostní skupiny, je do ní zařazen s datem podání žádosti o zařazení do nové skupiny (v původní skupině zůstává datum původní). V případě, že již byl ve dvou velikostních skupinách a žádá o zařazení do další velikostní skupiny, vyřadí jej bytové oddělení z té velikostní skupiny, kterou si žadatel sám navrhne.přitom ho bytové oddělení vždy poučí o pořadí žádosti v dané skupině. Žadatel je zařazen do nové skupiny vždy s datem, kdy o to požádá, nemůže tedy svým rozhodnutím o změnu své žádosti vstupovat do stanoveného pořadí Do pořadí sestaveného dle výše uvedených pravidel lze umístit jinou žádost pouze v těchto případech: Žadatel přestal splňovat podmínky v dosavadních velikostních skupinách a musí být tedy zařazen do nižší velikostní skupiny s původním datem podání žádosti Došlo-li k rozdělení žádosti manželů ve smyslu ustanovení bodu Došlo-li k vyřazení z pořadníku se zpětným zařazením do seznamu žadatelů o byt ve smyslu ustanovení bodu Žadatel má povinnost nahlásit změnu každé rozhodné skutečnosti k posouzení žádosti (např. změna adresy, pobytu, snížení počtu členů domácnosti, získání nájmu, podnájmu, vlastnictví či spoluvlastnictví bytu, rodinného domku, družstevního bytu, vznik dluhu vůči městu a organizacím jím zřízeným, zejména správci bytového fondu, apod.) Žadatel má povinnost každý rok svou žádost aktualizovat. V případě nesplnění této podmínky se žádost vyřadí. Bytová komise může na základě žádosti žadatele podané do 15 dnů ode dne převzetí doporučenou poštou povolit výjimku. Přitom přihlíží k důvodům nesplnění této povinnosti a případnému opakování porušení této povinnosti Žadatel má právo se seznámit se všemi podklady vedenými v žádosti Žádost se vyřadí: Je-li kladně vyřízena.

12 Žadatel zemře (žádost lze převést pouze na manžela, manželku či na osoby uvedené ve společné žádosti ve smyslu ustanovení 2.6.) Žadatel se stane nájemcem, spolunájemcem, vlastníkem či spoluvlastníkem bytu, rodinného nebo obytného domu, ve smyslu podmínek uvedených v ustanovení 2.7. této směrnice. Bytová komise může ve výjimečných případech hodných zřetele povolit výjimku (např. domek nevhodný k celoročnímu trvalému užívání či jiné závažné okolnosti bránící jeho užívání) Odmítne-li žadatel dvakrát byt (pokud je veden ve dvou velikostních skupinách, pak druhá nabídka musí být z druhé skupiny než odmítnutý byt) Žádost může být také vyřazena ze sankčních důvodů uvedených v ustanovení Hlavní pořadník na byt a jeho přidělení 4.1. Pořadník je seznam osob pro přidělení bytu, vybraných na základě projednání a schválení příslušným orgánem ze seznamu žadatelů o byt. Dle pořadí stanoveného v pořadníku nabízí oddělení sociální a bytové odboru sociálních věcí volný byt Ze seznamu žadatelů o byt se zařazují žádosti do pořadníku na startovací byty nebo do pořadníku na sociální byty O hlavním pořadníku a o zařazení žádosti do pořadníků rozhoduje rada města. V případech jiných pořadníků a seznamů schválených žádostí rozhoduje příslušný orgán uvedený v ustanoveních o jednotlivých typech bytů Návrh na zařazení žádosti do pořadníků připravuje bytová komise. Přitom kromě pořadí přihlíží ke schopnosti žadatele platit nájemné a služby (v případě dlouhodobé hmotné nouze ve smyslu zákona 111/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů navrhne zařadit žadatele do skupiny sociálních bytů) a pravidlům dodržování občanského soužití a prověří skutečnosti uváděné v žádosti, o čemž provede člen komise zápis na tiskopise vydaném bytovým oddělením. V zřejmých případech může bytová komise od prověření žádosti v místě bydliště upustit Bytová komise může v odůvodněných případech odložit zařazení žádosti do pořadníku (např. na návrh žadatele nebo v dané chvíli nedořešené osobní, rodinné, majetkové poměry žadatele, které mohou být důležité pro stanovení velikosti a druhu bytu, dále nutnost prověřit některé

13 údaje ovlivňující přidělení bytu uváděné v žádosti.. ). Důvody tohoto odložení budou uvedeny v zápisu z jednání příslušné komise a v žádosti o přidělení bytu Náležitosti pořadníku: - druh pořadníku (startovací byty, sociální byty ), velikostní skupina (0+1, 1+1,2+1), - pořadí, - jméno a příjmení žadatele, - trvalé bydliště, - datum schválení zařazení do pořadníku, - poznámky, omezující podmínky, 4.7. Žádost o přednostní přidělení bytu projednává vždy (i nedoporučené komisí) rada města, která přednostní přidělení bytu schválí ve výjimečných situacích (havárie, náhradní byty např. při rozvojových záměrech města, apod.). V případě neodkladné výjimečné havarijní situace může o přidělení na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však na dobu dvou měsíců) rozhodnout vedoucí odboru sociálních věcí. Přitom je však vázán stanoviskem starosty města nebo jím pověřené osoby. O případném prodloužení této doby rozhodne rada města Přidělit lze jen volný byt, takto označený bytovým technikem správce bytového fondu na formuláři Hlášenka volných bytů odeslaném na oddělení sociální a bytové. Oddělení sociální a bytové takto označený byt nabízí dle schváleného pořadí z pořadníku příslušného druhu a velikostní skupiny. Žadatel je povinen se k nabídce vyjádřit ve lhůtě tří pracovních dnů. Ve výjimečných případech může požádat o prodloužení lhůty k vyjádření, nejdéle však na 7 pracovních dnů. Byt na místě samém předvede a s podmínkami nájemní smlouvy seznámí žadatele příslušný bytový technik. Pokud žadatel souhlasí, uzavře se správcem bytového fondu nájemní smlouvu a byt převezme Přidělení bytu může žadatel odmítnout jen dvakrát. Pokud je žadatel ve dvou velikostních skupinách, pak se v případě prvního odmítnutí nabídne byt z druhé velikostní skupiny. O odmítnutí je učiněn záznam v pořadníku i v žádosti. V případě dvojího odmítnutí je žadatel vyřazen i ze seznamu žadatelů o byt Žadatel může ve výjimečných případech požádat o odklad přidělení bytu. O odkladu rozhoduje rada města, učiní tak zpravidla pouze dvakrát, a to vždy nejdéle na dobu 6 měsíců. Trvají-li důvody odložení žádosti i nadále, může rada města rozhodnout o zpětném zařazení do seznamu žadatelů o byt, přitom však stanoví vždy pořadí žadatele v seznamu žadatelů. Záznam o odložení je uveden jak v pořadníku tak v žádosti Správce bytového fondu uzavře v případě společně podané žádosti (článek 2.6.) smlouvu o společném nájmu bytu ve smyslu ustanovení 700 a násl. občanského zákoníku. V případě manželů vzniká společný nájem bytu ve smyslu ustanovení 703 občanského zákoníku.

14 5. Délka nájemní smlouvy 5.1. Nájemní smlouva k bytům v majetku města se uzavírá na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Podrobněji je doba stanovena v ustanoveních o jednotlivých druzích bytů, a to včetně stanovených výjimek Rada města, bytová nebo sociální komise, vedoucí odboru sociálních věcí nebo statutární zástupce správce bytového fondu může přidělení bytu podmínit i uzavřením nájemní smlouvy na dobu kratší, zejména v případech, kdy je vhodné stanovit zkušební dobu Pravidla pro prodloužení nájemní smlouvy se řídí principy uvedenými v ustanoveních u jednotlivých typů bytů Je-li nárok na prodloužení nájemní smlouvy, postupuje se následovně: Prodlužení nájemní smlouvy: - není-li naplněn žádný z důvodů pro neprodloužení nájemní smlouvy bude smlouva prodloužena o stejnou dobu, na jakou byla uzavřena, nejdéle na dobu 1 roku - podmínkou prodloužení nájemní smlouvy může být podepsání čestného prohlášení o tom, že se nezměnily podmínky rozhodné pro možnost přidělení bytu Neprodloužení nájemní smlouvy: - nájemní smlouva se neprodlouží v případech: - neplnění podmínek nájemní smlouvy - neplnění závazků vůči městu a jím zřízeným organizacím - uvedení nesprávných údajů v čestném prohlášení (čl.2.8.) - nedodržování zákonných, městských a správcem bytového fondu vyhlášených předpisů a nařízení spojených s bydlením Plnění podmínek hodnotí správce bytového fondu, který je v tomto směru povinen respektovat obdržená stanoviska orgánů města a MěÚ, zejména RM, bytové a sociální komise a odboru sociálních věcí. Na neprodloužení nájemní smlouvy je nájemník upozorněn buď v poučení výzvy na neplnění povinností nebo projednáním porušování nájemní smlouvy či postoupením kopie návrhu na vyklizení bytu. Neprodloužit nájemní smlouvu je možno též z následujících důvodů: - bourání budovy - přestavba budovy - změna využití budovy - jiný veřejný zájem. V těchto případech musí být nájemce o neprodloužení nájemní smlouvy informován nejméně 9 měsíců před uplynutím nájemní smlouvy.

15 Správce bytového fondu je oprávněn v zájmu efektivity hospodaření a řádného užívání bytového fondu (např. při vymáhání pohledávek), stanovit individuální délku nájemní smlouvy (nejdéle 1 rok, zpravidla však doba kratší) se současným stanovením podmínek (např. splátkový kalendář) V případě existence soudního výroku o vyklizení bytu je možné prodloužení stávající formy bydlení se současným odkladem výkonu soudního rozhodnutí, případně upuštěním od jeho vykonání za předpokladu úhrady všech pohledávek včetně nákladů soudního řízení, 6. Výše nájmu Pravidla pro výši nájemného schvaluje dle příslušné právní úpravy rada města. Pravidla jsou přílohou č. 2 této směrnice. Uvedená pravidla respektují obecně závazné předpisy o nájemném. 7. Přechod nájmu 7.1. K přechodu nájmu bytu dochází za stanovených podmínek přímo ze zákona ( občanského zákoníku). V případě nenaplnění podmínek není dotčeno právo vlastníka domáhat se svých práv podáním žaloby na vyklizení bytu u soudu Nájemce je povinen prokázat správci bytového fondu přechod nájmu bytu následujícími skutečnostmi a doklady: - hlášení k trvalému pobytu v předmětném bytě (např. občanský průkaz), - odkaz na zapsání žadatele na evidenčním listě bytu původního nájemce, - rodný list k prokázání příbuzenského vztahu (pokud dochází na jeho základě k přechodu nájmu), - dokladem o ukončení nájmu původního nájemce (vzdání se práva užívání, nové místo trvalého pobytu, úmrtní list) 7.3. V případě pochybností o splnění podmínky soužití ve společné domácnosti může požadovat správce bytového fondu další důkazy, zejména svědecké výpovědi ostatních nájemců v domě Agendu spojenou s přechodem nájmu vyřizuje správce bytového fondu. O každém uskutečněném přechodu nájmu informuje do 8 pracovních dnů oddělení sociální a bytové. 8. Podnájem bytu 8.1. Pronajatý byt nebo jeho část lze přenechat jinému jen s písemným souhlasem vlastníka domu a za podmínek stanovených zákonem (občanský zákoník).

16 8.2. Podnájmy schvaluje po projednání v bytové komisi rada města Žádost o přivolení k podnájmu se podává na oddělení sociálním a bytovém odboru sociálních věcí na tiskopise vydaném tímto odborem, vyjadřuje se k ní i správce bytového fondu Přivolení k přenechání bytu (části bytu) do podnájmu se poskytne na dobu určitou, zpravidla na jeden rok. 9. Směny bytů 9.1. O směně bytu se mohou nájemci dohodnout ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Tato dohoda musí mít písemnou formu. Platná je pouze za podmínky písemného souhlasu vlastníka (vlastníků) Na základě ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů souhlas ke směně vydává správce bytového fondu. V případě směn bytů pracovníků BPM a jejich nejbližších rodinných příslušníků postoupí ředitel BPM schválení směny RM Kopii rozhodnutí (i záporného) předá správce bytového fondu do 8 pracovních dnů oddělení sociálnímu a bytovému odboru sociálních věcí Pokud nájemce bytu plní pravidelně a soustavně podmínky nájemní smlouvy, schválí správce bytového fondu směnu. Typ nájemní smlouvy a její podmínky (délka, výše nájmu atp.) zůstávají u bytu, nikoli u nájemce. 10. Bytové náhrady V případě rozvedených manželů může podat žádost o přidělení náhradního bytu rozvedený manžel (povinný i oprávněná osoba) za podmínky doložení příslušného soudního rozhodnutí ve smyslu zákona č. 102/1992 Sb Soudní rozhodnutí lze nahradit dohodou s úředně ověřenými podpisy obou rozvedených manželů ve smyslu zákona č.102/1992sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě této dohody pak lze zařadit žádost pouze do velikostní skupiny bytů 0+1. V případech hodných zřetele (např. rozvedená matka s dítětem bydlela dosud v rodinném domku rodičů rozvedeného manžela) může bytová komise schválit zařazení žádosti do větší velikostní skupiny.

17 10.3. V případě bytových náhrad formou sociálního bytu se postup přidělení bytu či ubytování řídí speciálními ustanoveními (článek 18) Žádosti se zařazují do hlavního seznamu žadatelů o byt a vztahují se na ně všechna ustanovení článku 3 této směrnice Ostatní žadatelé o náhradní byt mohou splnit svou povinnost v rámci pravidel přidělování bytů s trvale uvolněným nájemným či koupí bytu. Ve výjimečných případech hodných zřetele rozhoduje o jednotlivé žádosti rada města V případě bytových náhrad z bytů ve vlastnictví města rozhoduje rada města po projednání návrhu v bytové komisi. Návrh pak podává ten útvar města či jím zřízená organizace, kde potřeba vznikla (majetkoprávní záměr, oprava majetku města ). V těchto případech stanovuje RM jednotlivé podmínky individuálně na základě konkrétní situace V případě nutnosti přidělit náhradní ubytování z důvodu výpovědi bytu ve smyslu 711 odst. 2 (bez přivolení soudu) a 711a (s přivolením soudu) občanského zákoníku rozhodne o jeho přidělení: - sociální byt - pracovní skupina složená z místostarosty, zástupce bytové komise, zástupce správce bytového fondu, vedoucího odboru sociálních věcí a referenta oddělení sociálního a bytového odboru sociálních věcí. - jiný byt rada města Vlastní přidělení náhradního ubytování probíhá dle ustanovení o přidělení jednotlivých forem bydlení či ubytování uvedené v této směrnici. 11. Startovací byty obecné Část III. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁJEMNÍM BYDLENÍ 11.1 Cílová skupina Občané města Nového Jičína potřebující překonat počáteční a časově omezenou bytovou krizovou situaci, zejména mladé rodiny Evidence žádostí a jejich vyřízení: Žádosti se vyřizují ve smyslu všeobecných ustanovení článků této směrnice. Žádost si může podat pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům s trvalým bydlištěm na území města Nového Jičína na formuláři vydaném odborem sociálních věcí Délka nájemní smlouvy Doba určitá (až jeden rok) s možností zpravidla trojnásobného prodloužení do celkového úhrnu čtyř let. Každé prodloužení je podmíněno plněním podmínek nájemní smlouvy i závazků vůči městu a jím zřízeným organizacím. V období 12 6 měsíců před uplynutím výše uvedeného celkového úhrnu nájmu ve startovacím bytě si může nájemce podat žádost o

18 zařazení do skupiny standardních bytů a prodloužení doby nájmu. O tomto prodloužení rozhodne rada města. Na toto prodloužení není právní nárok Výše nájemného První dva roky základní nájemné, třetí a čtvrtý rok ekonomické nájemné, vždy s použitím inflační doložky. V případě změny druhu bydlení na standardní byt se stanoví tržní nájemné (Koeficient KT dle přílohy č. 2 této směrnice 7/2010). Další ustanovení o nájemném jsou shodná jako u ostatních bytů Seznam bytů k přidělení Seznam bytů je určen přílohou č.1. Seznam startovacích bytů udržuje správce bytového fondu. Zveřejněn je u správce fondu, na oddělení sociálním a bytovém odboru sociálních věcí MěÚ a na internetových stránkách města jako příloha této směrnice. 12. Startovací byty speciální Cílová skupina Mladí lidé, kteří ukončili pobyt v dětských domovech a ústavní výchovu, případně lidé končící pobyt v chráněném bydlení či jiném sociálním zařízení a lidé vyhovující podmínkám podporovaného bydlení ( 43 zákona 108/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů) Evidence žádostí a jejich vyřízení Žádosti se vyřizují ve smyslu všeobecných ustanovení článků této směrnice, s výjimkou těchto ustanovení: - Žádost si může podat pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům s trvalým bydlištěm na území města Nového Jičína na formuláři vydaném odborem sociálních věcí. V případě žadatelů z Dětského domova Nový Jičín může podat žadatel žádost v 17 letech, doplněnou však o doporučení statutárního zástupce tohoto zařízení. - Jedním ze základních podkladů je stanovisko příslušného oddělení odboru sociálních věcí, případně statutárního zástupce opouštějícího zařízení (dětského domova ). - Návrh na přednostní přidělení bytu může podat i vedoucí příslušného zařízení a odbor sociálních věcí. - Uzavření nájemní smlouvy a její prodlužování může být podmíněno i plněním dalších podmínek navržených odborem sociálních věcí Délka nájemní smlouvy Stejné podmínky jako u startovacích bytů obecných (čl ) Výše nájmu Stejné podmínky jako u startovacích bytů obecných (čl ) Seznam bytů k přidělení Je určen přílohou č.1. Aktualizaci seznamu schvaluje rada města. V případě nedostatku těchto bytů může rada města výjimečně přidělit byt jiného druhu, ale za podmínek pro byty startovací speciální Ostatní zvláštní ustanovení

19 V případě projednání přechodu nájmu, podnájmu bytu, směny bytu a bytové náhrady si vyžádá příslušný orgán vždy stanovisko odboru sociálních věcí, zejména oddělení sociálněprávní ochrany. 13. Standardní byty Cílová skupina Stávající nájemníci v bytech města a nájemníci ostatních typů bytů (např. startovací) u nichž rada města rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy při změně typu bytu na standardní po uplynutí příslušné doby Evidence žádostí a jejich vyřízení Žádosti uživatelů bytů podané ve smyslu ustanovení 11.3., 12.3., se evidují a vyřizují individuálním rozhodnutím rady města. Nevztahují se na ně články této směrnice. Žádost si může podat pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům s trvalým bydlištěm na území města Nového Jičína, a to na formuláři vydaném odborem sociálních věcí Délka nájemní smlouvy U stávajících nájemců bytů je dána stávající platnou nájemní smlouvou. V případě její změny (např. neplacení nájemného a uzavření splátkového kalendáře) se délka nájmu při respektování obecně závazných předpisů stanoví na dobu určitou, maximálně jednoho roku U ostatních nájemců doba určitá až jeden rok. Pro prodlužování nájemní smlouvy platí pravidla článku Výše nájemného Výše nájemného bude stávajícím nájemcům upravována dle platných obecně-závazných předpisů. U nově uzavíraných smluv nájemné tržní. 14. Byty s trvale uvolněným nájemným Obecná ustanovení Jsou to byty, které jsou již pronajaty za smluvní nájemné nejvyšším nabídkám uchazečů. Dále volné standardní byty, které je možno nově pronajmout Cílová skupina Fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která není a nebyla v posledních dvou letech dlužníkem města ani u správce bytového fondu města a nebyla vyloučena z účasti na výběrovém řízení z důvodů uvedení nepravdivých údajů. Rada města je oprávněna u vybraných bytů svým rozhodnutím rozšířit okruh možných zájemců i o právnické osoby, které budou splňovat výše uvedené podmínky. Vzhledem k charakteru těchto bytů nejsou tyto byty určené občanům splňujících podmínky pro přidělení sociálních bytů Základní postupy

20 Rada města na návrh oddělení sociálního a bytového rozhoduje o podmínkách vyhlášení nabídkového řízení Seznam bytů ke zveřejnění Seznam je uveden v příloze č Nabídkové řízení Zveřejnění záměru Záměr pronajmout byt s uvolněným nájemným bude zveřejněn v nabídce na úřední desce Městského úřadu, v prostorách správce bytového fondu a odboru sociálních věcí, a to nejméně po dobu 30ti dnů O zveřejnění záměru rozhodne rada města, která zároveň určí způsob vyhodnocení a jmenuje členy pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek. V případě bytů v domech určených k prodeji může o zveřejnění rozhodnout starosta města. Správce bytového fondu navrhne minimální nabídkovou cenu Zveřejnění záměru pronajmout byt s uvolněným nájemným musí obsahovat: - identifikaci bytu, polohu bytu, stav bytu, - vybavení bytu aj., - způsob stanovení měsíčního nájemného nebo jeho minimální výši, - termín prohlídky bytu - termín odevzdání nabídek, - termín a místo jednání komise pro vyhodnocení nabídek a způsob jejich vyhodnocení, - heslo nabídkového řízení Rada města je oprávněna rozhodnout o případných dalších podmínkách uzavření nájemní smlouvy, například: - předložení čestného prohlášení, že zájemce nevlastní byt či objekt určený k bydlení - doložení schopnosti zájemce dostát svým závazkům (placení nájemného) potvrzením zaměstnavatele o výši průměrné měsíční mzdy za posledních 6 měsíců, v případě OSVČ daňovým přiznáním k dani z příjmů za poslední zdaňovací období - omezení nabídkového řízení na občany města Nového Jičína, případně i na občany jiných obcí, kteří v Novém Jičíně pracují či zde mají místo podnikání - zaplacení kauce podle 686a obč. zákoníku Náležitosti nabídky Zájemce ve své nabídce musí uvést formou čestného prohlášení: - v případě způsobu vyhodnocení obálkovou metodou konkrétní výši nabídky, - v případě vyhodnocení losem souhlas s výší vyhlášeného nájemného,

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 29. 3. 2017usnesením Rady Města Štětí č. 2017/7/219 1 Obsah strana

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 9. 6. 2014, usnesení č. 2014-580/11 Zpracovala Alena Illnerová - odbor rozvoje a majetku

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Pravidla pro nájem v bytech

Pravidla pro nájem v bytech Město Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 7 Směrnice č. 17/2014 Pravidla pro nájem v bytech Datum Zpracovatel Jaroslav Župka, referent odboru správy majetku a komunálních služeb 18.09.2014

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení Zásady pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

v majetku Města Bruntál

v majetku Města Bruntál Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.09.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II.

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II. Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Rada města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na své 13. schůzi dne 05. 06. 2007 schválila následující pravidla

Více

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov I. obecná ustanovení 1) Dle ustanovení 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky

Více

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla přidělování vstupních bytů č. 1-9 v ulici Voldušská 591, Rokycany účinnost od 1. 6. 2015 Obsah: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno

Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno Čl. 1 Základní pojmy 1. Účelem Pravidel pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytů ve vlastnictví obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY SMĚRNICE č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava ve správě městského obvodu

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z/02/2017 Zásady hospodaření s byty v majetku města Uničova Rozdělovník: Výtisk č. Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2 MSZ 12 SOC

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov Pronajímání bytů v domech v majetku statutárního města

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

Pravidla pro přidělování a užívání bytů

Pravidla pro přidělování a užívání bytů Č.j.: MLE/10494/09/SO Pravidla pro přidělování a užívání bytů v domě s pečovatelskou službou I. Účel a charakter domu s pečovatelskou službou (DPS) 1. Byty v DPS slouží k tomu, aby byly přidělovány žadatelům,

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB)

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) 1.

Více

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová I. Úvodní ustanovení 1.Těmito pravidly se ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen OZ/ stanoví pravidla

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova 7 615 00 Brno ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno-Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení:

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Obsah: Část I. Základní pojmy Čl.1 Byt Čl.2 Způsoby přidělování bytu Část II. Žádosti o byt Čl. 3 Žádosti o byt přidělovaný podle pořadníku Čl. 4 Žádosti

Více

Žádost o přidělení obecního bytu

Žádost o přidělení obecního bytu Žádost o přidělení obecního bytu Na adrese: číslo bytu:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s.

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 13.02.2017 usnesením č. 13/17 a na zasedání RSMCH dne 21.02.2017 usnesením č. 109/17 JUDr.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V OBECNÍCH DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V OBECNÍCH DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA Číslo revize: 0 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 10) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ZAP 15/13/FO Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA Účinnost dokumentu od: 1.1.2014

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 25. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku,

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ Příloha č. 7 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013 Nahrazují

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín ZÁSADY pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Podání a evidence žádostí III. Poskytnutí nájmu bytů v domech s pečovatelskou

Více

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 14/2013 ve znění pravidel č. P 7/2015 pro nakládání s byty v majetku města Loun červen 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1) Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců

Více

Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech Městské části Praha 5

Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech Městské části Praha 5 Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech Městské části Praha 5 1. Nastavení nájemného od 1. 12.2011 Nájemné v obecních bytech stanoví Rada městské části Praha 5 s výhledem

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 22.07.2015 Účinnost: 23. 7.

Více

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Platnost: 6.11.2009 Statutární mesto Ostrava mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Statutární mesto Ostrava, mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice MĚSTO PRACHATICE Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice I. Základní ustanovení Rada města Prachatice (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

MĚSTO BRUNTÁL PRAVIDLA

MĚSTO BRUNTÁL PRAVIDLA MĚSTO BRUNTÁL PRAVIDLA kterými se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku Města Bruntál pro pronajímání malometrážních bytových jednotek určených pro důchodce. Účinnost: 01.09.2016 Původní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 18. 8. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Legislativní úpravy v pravidlech pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více