Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně"

Transkript

1 Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří Ing.V.Gromana, (dále jen r.k. ). Žadatel, který žádá o přidělení bytu musí splňovat tyto podmínky: a) musí být starší 18 let b) nesmí být vlastníkem bytu, rodinného domu nebo bytového domu v Kadani c) nesmí mít uzavřenou nájemní smlouvu k bytu na území města Kadaně, d) musí vyplnit formulář Žádost o přidělení bytu, ve které musí kromě jiného uvést požadovanou velikost bytu. O podání žádosti obdrží potvrzení od r.k. Žadatel je povinen 1x za rok aktualizovat svou žádost. Obsahem aktualizace je prohlášení žadatele, že jeho žádost o přidělení bytu trvá a že u něho nedošlo ke změně podmínek pro přijetí žádosti, změně stavu nebo adresy. Aktualizace se provádí formou osobní návštěvy r.k., při které je r.k. oprávněna ověřit totožnost žadatele. O provedené aktualizaci obdrží žadatel písemné potvrzení. Ve výjimečných případech může být aktualizace provedena písemnou formou. Podpis žadatele na písemné aktualizaci musí být úředně ověřen. Žádosti držitelů ZTP budou řešeny individuelně dle možností pronajímatele 2) Seznam uchazečů o byt Seznam uchazečů o byt vede r.k.. Eviduje seznam žadatelů včetně data podání žádosti a požadované velikosti bytu. Uchazeč o byt bude ze seznamu vyřazen, pokud bezdůvodně odmítne uzavřít nájemní smlouvu k bytu. Za bezdůvodné odmítnutí se považuje: a) nesouhlas s umístěním bytu v určité lokalitě, b) nesouhlas s polohou bytu v domě, c) nesouhlas s bytem, u kterého není možnost použití výtahu, d) nesouhlas s bytem bez balkonu, e) nesouhlas se soužitím s ostatními nájemníky. Důvody uvedené pod body b) a c) se netýkají žadatelů, kterým je rozhodnutím podle zvláštních předpisů přiznáno postavení osoby ZTP. Velikost bytu lze na základě požadavku žadatele měnit. 3) Přidělování bytů Byty jsou přidělovány formou uzavření nájemní smlouvy s uchazeči za podmínek: a) žadatel odevzdá čestné prohlášení s ověřeným podpisem, které je přílohou těchto zásad (viz. příloha č.1) b) není dlužníkem města c) splňuje podmínky pro přidělení bytu uvedené v bodě 1. písm. a), b) a c) těchto zásad, (žadatel o startovací byt musí splňovat podmínky uvedené v bodě 11) d) schválení radou města na návrh bytové komise, (rada není tímto doporučením vázána) e) před podpisem nájemní smlouvy složí budoucí nájemce nově přiděleného a startovacího bytu kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně služeb na účet města f) nájemní smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou 1 roku, k datu ukončení nájemní smlouvy provede správce bytového fondu kontrolu a pokud je užívání bytu v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, je nájemní smlouva následovně obnovována g) splní-li nájemce při ukončení nájmu bytu nejpozději v den po dni, v němž nájem bytu

2 skončil, povinnost předat řádně vyklizený byt, pronajimatel vrátí nájemci přijatou kauci do 15 dnů od převzetí bytu, nesplní-li nájemce tuto povinnost, kauce se nevrací a propadá ve prospěch pronajimatele. Dluží-li nájemce nájemné, úhrady za služby, poplatek z prodlení případně jiná plnění městu je pronajimatel oprávněn provést jednostranný zápočet těchto svých pohledávek proti kauci a vrátí pouze zbývající část kauce. 4) Přidělování bytů v DPS Byty v DPS budou přidělovány pouze žadatelům, kteří řádně požádali o byt v DPS na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kadaň a požádali o uzavření smlouvy s MěSSS o poskytování pečovatelské služby. 5) Vzájemná výměna bytů Rada města, jako pronajímatel, může vydat souhlas s dohodou uzavřenou mezi nájemci bytů v majetku města nebo s dohodou, kterou uzavře na jedné straně nájemce bytu v majetku města a na druhé straně nájemce bytu v majetku jiného subjektu. Dohoda nájemců bytů i souhlasy pronajimatelů musí mít písemnou formu. Před rozhodnutím rady města ve věci souhlasu s výměnou bytů je rada města oprávněna vyžádat si stanovisko bytové komise, která posuzuje zejména, zda neexistují vážné důvody pro odepření souhlasu s výměnou bytů (např. na bytě je evidován dluh, výměna má spekulační povahu apod.). 6) Přechod nájmu Řídí se ustanovením 706 až 708 občanského zákoníku. V uvedených případech se jedná o přechod nájmu ze zákona. 7) Pronajímání bytů třetím osobám (podnájmy bytů) Nájemce bytu může byt přenechat do podnájmu třetí osobě pouze s písemným souhlasem pronajímatele ( 719 obč. zákoníku). Pokud by nájemce uzavřel podnájemní smlouvu bez takového souhlasu, považuje se takové jednání za porušení 711, odst. 1 písm. d) obč. zákoníku s možností dát takovému nájemci výpověď ze strany pronajímatele. Vůči podnájemci bude následně podána žaloba na vyklizení bytu bez práva na náhradní pronájem ( 719 odst. 3 obč. zákoníku). 8) Nebytové prostory Žádosti o pronájem nebytových prostor přijímá a eviduje r.k. O souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy rozhoduje rada města, která je oprávněna si před svým rozhodnutím vyžádat stanovisko bytové komise. Nájemní smlouvy uzavírá jménem města r.k. Před rozhodnutím o schválení nájemní smlouvy radou města musí být splněny podmínky stanovené 39 zákona o obcích (schválení záměru pronájmu, vyvěšení tohoto záměru na úřední desce po dobu 15-ti dnů před projednáním v radě města). 9) Řešení sociálních bytů (usnesení ZM č. 244/2003 a 380/2003) po jejich opuštění nájemcem a) sociální byty, které byly opuštěny nájemcem, budou přiděleny nejvyšší nabídce prostřednictvím tzv obálkové metody, za předpokladu splnění následujících kritérií pro účast ve výběru pro přidělování bytu prostřednictvím obálkové metody 1. účastník výběru prostřednictvím obálkové metody je fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům 2. účastník má trvalý pobyt, popřípadě pracoviště v Kadani

3 3. účastník v den podání nabídky nedovršil věku 30 let 4. účastník doloží písemně čestným prohlášením, že nevlastní nemovitost určenou k bydlení / bytovou jednotku ani není držitelem členského podílu v bytovém družstvu v Kadani 5. účastník není řešen dávkami sociální pomoci od OSVaZ, MěÚ dle trvalého bydliště nejméně po dobu šesti měsíců u studujících, což je doloženo, musí splňovat tento bod společně posuzované osoby v rodině 6. účastník nemá vůči městu Kadaň žádné dluhy ke dni podání nabídky 7. účastník nejpozději v den podání nabídky složí na účet města peněžitou kauci ve výši ,- Kč. V případě, že účastník podal nejvyšší nabídku a stane se uživatelem draženého bytu, bude složená kauce použita na úhradu nájemného. V případě, že se účastník nestane uživatelem bytu z důvodu, že jeho nabídka byla nižší než nejvyšší, bude složená kauce účastníkovi vrácena nejpozději do 15 dnů ode dne konání jednání rady města, kterým se schválí uzavření nájemní smlouvy s účastníkem, který podal nejvyšší nabídku. V případě, že účastník řízení podal nejvyšší nabídku, ale od této následně odstoupí nebo po jednání rady města o schválení nájemní smlouvy odmítne uzavřít nájemní smlouvu k bytu, složená kauce propadne ve prospěch města. b) forma zveřejnění nabízených bytů: 1. nejpozději do 5 pracovních dnů po uvolnění sociálního bytu toto písemně oznámí správce bytového fondu majetkoprávnímu oddělení MěÚ Kadaň. 2. byty se zveřejní na úřední desce MěÚ Kadaň a dále způsobem v místě obvyklým, a to na dobu minimálně 30ti kalendářních dnů, 3. zveřejnění každého takového bytu bude na úřední desce obsahovat následující údaje: přesná adresa, číslo bytu, podlaží velikost bytu vyvolávací cena práva nájmu bytu (nejnižší podání) termín a místo podání nabídek podmínky účasti ve výběrovém řízení (kritéria dle bodu 9 a) budoucí kupní cena bytu termín prohlídky bytu, c) způsob hodnocení: 1. vítězem výběru prostřednictvím obálkové metody se stává ten, kdo podá nejvyšší nabídku 2. vyhodnocení provede rada města, v případě rovnosti nabídek vylosuje rada města budoucího nájemce bytu, d) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 9 měsíců, a to při splnění následujících podmínek: 1. dostaví-li se k uzavření smlouvy do r.k. nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne oznámení o vítězství a výzvě k podpisu 2. uhradí-li na účet Města Kadaně v den podpisu nájemní smlouvy celkovou částku nájemného (na 9 měsíců) dle výše měsíčního nájemného uvedeného v nabídce, e) vítězi bude předána nejpozději 3 měsíce po podpisu nájemní smlouvy nabídka na odkoupení bytu dle zákona 72/1994 Sb., v platném znění, pokud vítěz dodrží všechna kritéria pro výběr dle bodu 9 a) těchto zásad. Prodej bytu se uskuteční nejpozději 15 dní před skončením platnosti nájemní smlouvy, f) po dobu nájmu bytu nebude povolován podnájem tohoto bytu, g) zastupitelstvo města může svým rozhodnutím ponechat opuštěný sociální byt

4 nadále ve vlastnictví města z důvodu dalšího možného využití pro občany tělesně postižené a sociálně potřebné na základě doporučení bytové komise a rady města. 10) Přidělování bytů, u kterých je evidován nedoplatek na nájemném po bývalém uživateli. Byt s dluhem po předchozím uživateli, je možné nabídnout a přidělit zájemcům, kteří o něj požádali a jsou v evidenci žadatelů o přidělení bytu. Byt s výší dluhu se zveřejní na úřední desce MěÚ Kadaň a dále způsobem v místě obvyklým, a to na dobu minimálně 15ti kalendářních dnů, Postup přidělení bytu s dluhem: a) žadatel, který má řádně podanou, evidovanou a aktualizovanou žádost o přidělení bytu musí písemně požádat o přidělení nabízeného bytu s dlužným nájemným (dle bodu1 těchto zásad) b) žádost musí obsahovat velikost bytu vč. č.p. a čísla bytu, výši dluhu, způsob a termín úhrady dluhu uchazečem a číslo své žádosti v seznamu žadatelů c) bytová komise posoudí žádosti navrhne pořadí a doporučí radě d) rada města rozhodne e) r.k. uzavře jménem města se zájemcem nájemní smlouvu, přičemž tuto lze uzavřít až po splnění závazku zájemce uhradit dlužné nájemné. Před podpisem nájemní smlouvy bude zájemce seznámen s možností provádět opravy v bytě svépomocí. 11) Přidělování startovacích bytů Startovacím bytem se rozumí byt ve vlastnictví města, který nemá sníženou kvalitu a který se uvolní po předchozím nájemci. Takový byt je určen žadatelům ve věku do 35 let. Nájemní smlouvu uzavře město při splnění následujících podmínek maximálně na 10 let. Především pro mladé začínající rodiny bude využito cca 70% z výše uvedených uvolněných bytů. Startovací byt bude nabízen individuelně na úřední desce MěÚ Kadaň, vždy na 30 dní. Vyvěšením bude oznámeno následující: přesná adresa a číslo bytu, podlaží, velikost bytu, termín a místo podání žádosti. Podmínky přijetí žádosti: a) žadatelem o startovací byt může být pouze fyzická osoba (osoby) mladší 35 let, která má trvalý pobyt a případně zaměstnání (pracoviště) ve správním obvodu Kadaň b) součástí žádosti (dle přílohy č.2) je písemná žádost s ověřeným podpisem, vyplněný dotazník pro přidělení startovacího bytu a písemné čestné prohlášení, že žadatel nevlastní nemovitost určenou k bydlení / bytovou jednotku ani není držitelem členského podílu v bytovém družstvu c) nájemní smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou 1 roku, před ukončením nájemního vztahu je nájemce povinen požádat o obnovení nájemní smlouvy o 1 rok nájemní smlouva bude obnovena pouze v případě řádného užívání a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy a při plnění podmínek bodu 11 a,b) těchto zásad d) celková doba nájmu může činit nejvýše 10 let e) nájemce nesmí po celou dobu smluvního vztahu přihlásit k trvalému pobytu do bytu žádné další osoby kromě manžela, manželky a vlastních nezletilých děti f) na přidělení startovacího bytu a ukončení nájmu ve startovacím bytu se vztahují body 3 e,g) těchto zásad Zásady schváleny dne: , usnesením č. 54/2009, s účinností od Přílohy těchto zásad: č.1 Čestné prohlášení, (dle bodu 3 těchto zásad s ověřeným podpisem) č.2 Žádost o přidělení startovacího bytu, (dle bodu 10 těchto zásad s ověřeným podpisem)

5 Příloha č. 1 Čestně prohlašuji, že : ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ žadatele o přidělení obecního bytu v Kadani (dále jen žadatel) (dle bodu 3 těchto zásad) a/ údaje uvedené v mé žádosti o přidělení bytu jsou pravdivé b/ jsem : svobodný/á, ženatý/vdaná, rozvedený/á, vdovec/vdova* c/ nemám vlastní byt d/ vlastní byt nemá ani manžel/ka e/ mám bydliště na adrese :... f/ beru na vědomí, že v případě bezdůvodného odmítnutí bytu přiděleného bytovou komisí při MÚ Kadaň bude moje žádost o přidělení bytu vyřazena ze seznamu žadatelů a jiný byt mi již nebude bytovou komisí přidělen g/ jsem si vědom/a, že v případě uvedení nepravdivých údajů v mé žádosti o byt nebo v tomto čestném prohlášení bude moje žádost o přidělení bytu vyřazena ze seznamu žadatelů, v případě přidělení bytu bude nájem bytu skončen V Kadani dne:... žadatel :... podpis :... číslo žádosti o byt :... (vyplní r.k.) Poznámka : Toto čestné prohlášení musí žadatel vyplnit, *případně proškrtnout, podle skutečnosti. Poté na něm nechá úředně ověřit svůj podpis a doručí prohlášení do kanceláře: Ing.V.Gromana správa bytů, Jungmannova 742, Kadaň, pro potřeby bytové komise při MÚ Kadaň. Bez tohoto prohlášení nelze žadateli byt přidělit.

6 Příloha č. 2 ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ STARTOVACÍHO BYTU Žádám o přidělení startovacího bytu č.. / ul. v Kadani, Prohlašuji, že nevlastním nemovitost určenou k bydlení ani bytovou jednotku a nejsem držitelem členského podílu v bytovém družstvu. Žadatel : a) jméno, příjmení :. b) datum narození :. c) bydliště:.. d) rodinný stav :.. e) ukončené vzdělání f) zaměstnání :. g) zaměstnavatel / pracoviště: h) účastník stavebního spoření : ch) kontakt ( tel., ) Manžel/ka žadatele : a) jméno, příjmení : b) datum narození : c) bydliště: d) rodinný stav :.. e) ukončené vzdělání. f) zaměstnání : g) zaměstnavatel / pracoviště: h) účastník stavebního spoření :.. i) doložit čestným prohlášením že nevlastní nemovitost určenou k bydlení / bytovou jednotku ani není držitelem členského podílu v bytovém družstvu v Kadani V Kadani dne:.. * podpis žadatele: Manžel/ka žadatele: Prohlašuji, že nevlastním nemovitost určenou k bydlení ani bytovou jednotku a nejsem držitelem členského podílu v bytovém družstvu. V Kadani dne: * podpis manžela/ky žadatele : *Toto čestné prohlášení musí žadatel vyplnit, případně proškrtnout, podle skutečnosti. Poté na něm nechá úředně ověřit podpis a doručí prohlášení spolu s kopií dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání do kanceláře: Ing.V.Gromana správa bytů, Jungmannova 742, Kadaň, pro potřeby bytové komise při MÚ Kadaň. Bez tohoto prohlášení nelze žadateli byt přidělit.

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více