Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E"

Transkript

1 Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Odkaz pro registraci: https://www.ppe.cz/v2/govtenderitem.aspx?id=5bb64eb1-feb8-4a75-a6d8-fa75ff6b4865 Strana 1 (celkem 18)

2 1.1. Zadavatel Čl. I. Zadavatel a jeho zastoupení Název zadavatele: Město Ostrov IČ zadavatele: Adresa zadavatele: Klínovecká 1204, Ostrov Zastoupené: Bc. Pavel Čekan, starosta města (dále jen zadavatel nebo Město Ostrov ) 1.2. Zástupce zadavatele Níže je uvedena společnost pro zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel pověřil výkonem práv a povinností souvisejících podle zákona s tímto zadávacím řízením společnost: Název společnosti: PPE.CZ s.r.o. IČ DIČ společnosti: CZ Sídlo společnosti: Nádražní 3113/128, Ostrava Moravská Ostrava Klientská podpora: , Kontaktní osoba: Denisa Gasková Neubertová Na uvedených kontaktech pověřené osoby můžete získat mj. také doplňující informace o způsobu elektronického přístupu k zadávací dokumentaci, registraci do zadávacího řízení (dále také jako ZŘ ), vyplnění elektronické kvalifikační a cenové nabídky, podepisování vložených dokumentů a nabídek elektronickým podpisem, apod. Čl. II. Vymezení předmětu veřejné zakázky a místa plnění veřejné zakázky Vymezení předmětu veřejné zakázky: - Předmětem veřejné zakázky je správa bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Ostrov. Jedná se celkem o 1003 bytových jednotek, 72 nebytových prostor, které jsou součástí bytových domů a 22 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky ve společenství vlastníků dle zák. č. 71/1994 Sb., dále 4 samostatné nebytové objekty (areál služeb čp. 175, objekt restaurace a obchodní činnosti čp. 983, objekt Charity a tělovýchovy čp a objekt Mateřského centra čp. 1036) - Správce bude zajišťovat provozně technickou činnost (revize, údržby, opravy apod.) a je povinován dále ekonomicko-správní činnost (uzavírání nájemních smluv, vyúčtování služeb nájemníkům, apod.) Strana 2 (celkem 18)

3 Předmět činnosti - Výkon správy majetku dle přiložené specifikace majetku (dále jen správa), a to na jeho účet a za úplatu. A. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI: 1. Mandatář je při plnění této smlouvy povinen zejména: a) počínat si vždy s náležitou odbornou péčí, b) vykonávat svou činnost v souladu s pokyny mandanta, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, výhradně v souladu s účelem, který má být jeho prostřednictvím dosažen a který je mandatáři znám (čl. II. této MS), c) oznámit mandantu všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Nedojde-li ke změně pokynů na základě takového sdělení mandatář, postupuje tento podle původních pokynů mandanta a tak, aby bylo možno dosahovat plnění účelu této MS (za takovou okolnost se považuje i nadcházející změna právního řádu). 2. Budou-li dány mandantem mandatáři nevhodné, neúplné či neúčelné pokyny při provádění správy majetku města, je povinen na to mandanta neodkladně upozornit, a to písemně s podáním konkrétního vysvětlení, v čem jejich nevhodnost, neúplnost či neúčelnost spočívá. 3. Bude-li přesto mandant na správě majetku dle svých původních pokynů trvat, má mandatář právo a povinnost: a) pokračovat ve správě podle původních pokynů mandanta. Pak se však s ohledem na povahu nevhodnosti, neúplnosti či neúčelnosti pokynů mandanta v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za neúspěch v dané záležitosti a za vady ve službě jím poskytované mandantu, b) požadovat na mandantu, aby své setrvání u původních pokynů potvrdil mandatáři písemně. Neučiní-li tak, nedovolá se vůbec zproštění odpovědnosti dle písm. a) tohoto ustanovení. 4. Mandatář je povinen upozornit mandanta, že jeho kdykoli udělené pokyny se dostaly do rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo jim odporují, a to písemně a bezodkladně poté, co takovou skutečnost zjistí, a s výslovným uvedením, v čem tento rozpor spočívá (který pokyn je v rozporu a se kterým konkrétním ustanovením konkrétního předpisu). Bude-li však mandant na takovýchto pokynech trvat, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit. 5. Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen pokud je to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatáře nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v tomto případě se však od pokynů mandanta odchýlit nesmí, jestliže to bude mandantem kdykoli po uzavření této smlouvy písemně zakázáno. 6. Mandatář je povinen pravidelně informovat o postupu své činnosti mandanta. 7. Mandatář je povinen strpět mandantu provádění kontroly, zejména umožněním vstupu kontrolujícím osobám pověřeným k tomu mandantem nebo jeho zástupcem, poskytnout a předložit veškerou dokumentaci týkající se správy a doklady týkající se předmětu kontroly, poskytnout přiměřené podmínky pro výkon kontrolní činnosti. Strana 3 (celkem 18)

4 8. Mandatář je povinen od data účinnosti této smlouvy sjednat s pojišťovnou pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout mandantu nebo třetí osobě v souvislosti s výkonem správy. 9. Mandatář odpovídá mandantu za škody způsobené neplněním povinností vyplývajících z této MS. Mandatář neodpovídá za škody vzniklé havarijním stavem spravovaného majetku, které nebylo možno předvídat, ani jim nebylo možno zamezit, za škody způsobené třetími osobami, pokud jim nemohl zabránit, za škody způsobené živelnými pohromami, a dále neodpovídá za škody, jejichž vznik byl způsoben zaviněním mandanta. 10. Mandatář neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu při správě, s výjimkou porušení závazku osobami, s nimiž uzavřel smlouvy o dodávkách tepla, teplé užitkové vody a studené vody, elektrické energie a četnosti svozu komunálního odpadu. 11. Mandatář je povinen trvale zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o veškerých informacích, okolnostech, údajích, které se dověděl v souvislosti se správou. Této povinnosti je zproštěn, stanou-li se obecně známými jinak než prostřednictvím mandanta jakožto smluvní strany, nebo pokud jej mandant svým prohlášením této povinnosti zprostí obecně či pro jednotlivý případ. 12. Mandatář je povinen pořizovat záznamy informací o správě a jejím předmětu tak, aby byly trvalé, určité, srozumitelné, byť prostřednictvím technických prostředků, a zachovávat je po celou dobu trvání platnosti této MS a po ukončení její platnosti je mandantu předat v tomto stavu. Pokud se týče písemností, související se správou, přijatých po dobu platnosti této MS mandatářem, je povinen vést o datu jejich přijetí, autoru a obsahu zvláštní evidenci ("kniha došlé pošty"), kterou po ukončení této MS, je povinen vydat mandantu. 13. Věci a informace mandantem mandatáři předané nebo jakkoli jinak v souvislosti se správou mandatářem získané nebo vytvořené, nevyplývá-li z této smlouvy či okolností případu jinak, zůstávají nebo stávají se majetkem města a mandatář je povinen při ukončení této MS vydat nebo předat je mandantu. 14. Vykonává-li mandatář správu plně nebo zčásti s použitím výpočetní či jiní podobné techniky a informace o správě dle předešlých odstavců zpracovává a zachycuje v nosičích, které je obsahují, je povinen při zániku této MS vydat je mandantu v této formě a tak, aby bylo možné tyto informace řádně dál používat (tj. v textovém, či jiném dohodnutém tvaru). Z tohoto ujednání mandatáři nevzniká povinnost poskytnout mandantu své programové vybavení. B. POVINNOSTI SPRÁVCE V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU: 1. Vést, doplňovat a aktualizovat technickou evidenci a pasporty všech domů, bytů a nebytových prostor jednak klasickou písemnou formou, jednak pomoci výpočetní techniky. Do pasportů domů v počítačové databázi zaznamenávat všechny vynaložené náklady na opravy v členění: Název opravy - formulovaný tak, aby umožnil jednoznačně identifikovat co, kde a jak bylo opraveno, celková uhrazená cena, datum úhrady zúčtovací nebo poslední faktury. Do technické evidence bytů a nebytových prostor vedené klasickou formou zaznamenávat výměny všech zařizovacích předmětů v členění: Název a typ předmětu, pořizovací cena, číslo prvotního zúčtovacího dokladu a datum výměny, jméno provozního technika. V prvotních zúčtovacích dokladech potvrdí nájemce svým podpisem provedení výměny. Strana 4 (celkem 18)

5 Na žádost mandanta, nejpozději do tří kalendářních dnů od převzetí žádosti, předložit požadovaný výpis nebo opis z této evidence. 2. Vést řádnou evidenci nájemců bytů a nebytových prostor jednak klasickou písemnou formou, jednak pomocí výpočetní techniky. Spolupracovat při zajišťování jejich optimálního využití. Na požádání mandanta poskytnout neprodleně jakoukoliv informaci vycházející z této evidence. 3. Vést přehled volných bytů a nebytových prostor a informovat o nich neprodleně a prokazatelně mandanta. 4. Neurčí-li mandant jinak: a) provádět předpisy nájemného a předpisy záloh za služby spojené s nájmem bytů a nebytových prostor b) provádět jejich vyúčtování (včetně zahrnutí výsledků z rozúčtování nákladů na studenou vodu, teplou vodu a teplo), vybírání, upomínání a vymáhání c) jménem a na účet mandanta zajišťovat odečty měřičů tepla, teplé a studené vody a rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu. 5. Vybírat veškeré platby nájemného a úhrady za služby spojené s nájmy, zálohy na ně a poplatky z prodlení, vrácené přeplatky faktur, smluvní pokuty, náhrady škod a podobně na stanovený účet, jehož majitelem je Město Ostrov. 6. Vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. (o účetnictví) a navazujícími právními předpisy a vyhláškami. Dodržovat při vedení účetnictví veškeré změny zákona a vyhlášek. Zajistit si potřebné programové vybavení a proškolení svých pracovníků. Při vedení účetnictví jménem mandanta a na jeho účet musí být dodržována tato pravidla: Za postupy účtování v souladu s účetními předpisy nese mandatář vůči mandantovi odpovědnost a musí být z odpovědnosti za případnou škodu pojištěn. Mandatář nesmí pořizovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a finanční investice. O pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí mandanta informovat v tomto rozsahu: - kopie dokladu - určení zatřídění - popis a umístění majetku. Mandatář bude při účtování jménem mandanta dodržovat vnitřní normy mandanta ve vztahu k předmětu smlouvy. Mandatář zajistí v souladu s vnitřní normou mandanta provedení inventarizace majetku a závazků mandanta, které účtuje jménem mandanta, odpovídá za proúčtování inventarizačních rozdílů a předání inventurních soupisů mandantovi na základě předávacího protokolu Pokud mandatář zvolí účetní metodu, která není uvedena ve vnitřních normách mandanta nebo je třeba z důvodu věrného obrazu účetnictví zvolit metodu jinou, bude o tomto rozhodnutí neprodleně, nejdéle k měsíční závěrce mandanta informovat. Mandant má právo zvolenou metodu neschválit a určit jiný postup. Za rozhodnutí mandanta v tomto případě nenese mandatář odpovědnost. Strana 5 (celkem 18)

6 Mandatář v nejkratším možném termínu (nejpozději do 7. kalendářního dne měsíce následujícího po zúčtovaném měsíci) zajistí dávkové přehrávání vedeného účetnictví mandanta k účetnictví mandanta tak, aby mandant plnil požadavky zákona o účetnictví a navazujících právních předpisů. Mandatář plně odpovídá za správnost vedení daňové evidence z hlediska DPH i DPPO, za náležitosti daňových dokladů, za správnost a včasnost vstupu do přiznání k DPH, za správné určení povinnosti zdanění. Mandatář je povinen předložit vyúčtování mandantu kdykoliv na jeho vyžádání a při ukončení správy předat účetní doklady mandantu. Pro veškeré příjmy a výdaje související se správou majetku bude používán bankovní účet mandanta č. účtu. 7. Mandatář je povinen se řídit příslušnou částí schváleného rozpočtu a rozpisu rozpočtu města na kalendářní rok a provádět měsíční kontrolu plnění příjmů a čerpání výdajů, V případě, že by mohlo dojít k překročení výdajů dle položek rozpisu rozpočtu, je povinen neprodleně v součinnosti s příslušným odborem mandanta (v době podpisu smlouvy Odbor majetkové správy) podat žádost na rozpočtovou změnu. 8. Mandatář spolupracuje s příslušným odborem mandanta (v době podpisu smlouvy Odbor majetkové správy) na přípravě rozpočtu a rozpisu rozpočtu města na následující rok na úseku správy majetku. 9. U městských bytů nacházejících se v domech, kde je více vlastníků, provádět měsíčně z vybraného nájemného, převod vybraného nájemného na fond oprav ve schválené výši dle SVJ daného domu a.. Kč / jednotka na účet správce (odměna za zajišťování správy a služeb) a převod zálohy na úhradu služeb poskytovaných s užíváním jednotek měsíčně na účet správce. Tento převod provádět pouze v domech kde je více vlastníků jednotek (prodej bytů dle zák.č.72/94 Sb). 10. Předávat mandantu na dohodnutých paměťových magnetických médiích v dohodnutém tvaru a typu 1x měsíčně, nejpozději do 7. kalendářního dne měsíce následujícího po zúčtovaném měsíci: a) předpis a skutečné vybrané nájemné v členění na nájemné z bytů a nebytových prostor b) předpis a skutečné vybrané zálohy na úhradu ceny služeb poskytovaných podle platných zákonných předpisů c) výši zastaveného předpisu nájemného za daný měsíc d) uhrazené pohledávky dlužných částek za nájemné v daném měsíci e) uhrazené pohledávky dlužných částek za úhradu služeb v daném měsíci f) celkovou dlužnou částku na nájemném a za úhradu služeb g) výši dlužné částky na nájemném a za úhradu služeb, která je uplatněna u soudu Přehled je předkládán zpětně s posunem, který vyplývá z přenosu údajů mezi střediskem inkasa nájemného a plateb za úhradu služeb. Výše uvedené přehledy budou zpracovávány na základě metodiky zpracované mandantem. 11. Mandatář na základě mandátního pokynu mandanta bude předkládat informace o dlužnících a řešení pohledávek dle mandátních pokynů. např. měsíčně celkový dluh na nájmu u bytů plus částku poplatku z prodlení a celkovou částku dluhu u nebytových prostor, měsíčně předkládat jmenovitý přehled dlužníků u nebytových prostor se stavem jednání, dále jmenovitý přehled o řešení dlužníků u bytů (do 30 dnů po skončení pololetí). Strana 6 (celkem 18)

7 12. Dle pokynu mandanta dodržovat postup při předávání písemností souvisejících se správou majetku k archivaci na MěÚ (včetně originálů knihy faktur a veškerých účetních dokladů) v souladu s předpisy o archivaci. 13. Uzavírat smlouvy s oprávněnými dodavateli: a) tepla (dále jen ÚT) a teplé užitkové vody (dále jen TUV) zaručující dodávku obou médií ve lhůtách, termínech a kvalitě určených zákonnými předpisy na patu domu - při nedodržení termínu zahájení dodávky nebo výpadku dodávky jednoho nebo obou médií na patu domu způsobeném poruchou technického zařízení, neprodleně vyrozumět dodavatele a domáhat se jejího zahájení nebo obnovení v nejkratším možném termínu. O tomto termínu neprodleně informovat nájemce bytů a nebytových prostor. Při marném uplynutí stanovené lhůty sankciovat dodavatele - zajistit dodávku ÚT a TUV do jednotlivých bytů a nebytových prostor ve lhůtách, termínech a kvalitě stanovených obecně závaznými předpisy, zajišťovat operativní odstraňování vzniklých poruch, jakékoliv pozdější zahájení dodávky ÚT a TUV oproti termínům stanoveným zákonnými předpisy, způsobené technickými důvody, projednat nejméně s 15-ti denním předstihem s jednotlivými nájemci a vyžádat si k němu souhlas mandanta - zajišťovat odečty a servis měřící techniky určené k rozúčtování nákladů vynaložených na dodávku ÚT a TUV mezi jednotlivé nájemce - trvale provádět analýzu spotřeby ÚT a TUV v jednotlivých domech a bytech, při zjištění neodůvodněných rozdílů oproti normovým hodnotám činit neodkladně nápravná opatření a informovat o nich mandanta b) studené vody (dále jen SV) - při výpadku dodávky SV na patu domu neprodleně vyrozumět dodavatele a domáhat se jejího obnovení v nekratším možném termínu, případně zajistit náhradní dodávky v souladu s uzavřenou smlouvou - zajistit dodávku SV do jednotlivých bytů a nebytových prostor, zajišťovat operativně odstranění vzniklých poruch - zajišťovat odečty a servis měřící techniky určené k rozúčtování nákladů vynaložených na dodávku SV mezi jednotlivé nájemce, je-li instalována c) elektřiny a plynu zajišťovat operativní odstraňování poruch vzniklých v jednotlivých domech včetně poruch na domovním rozvodu elektřiny, totéž u rozvodu plynu d) služeb zajišťujících svoz domovního odpadu v souladu s rámcovou smlouvou uzavíranou mezi mandantem a dodavatelem na každý kalendářní rok - kontrolovat, domáhat se a případně sankciovat nedodržení denního plánu svozu domovního odpadu včetně cirkulace velkoobjemových kontejnerů - operativně upravovat s dodavatelem těchto služeb denní plán svozu, přestane-li vyhovovat skutečným potřebám - zajišťovat čistotu a pořádek v okolí odpadových nádob e) služeb zajišťující provoz, údržbu a revizi výtahů, hromosvodů, čištění komínů a žump f) v případě výpadků, nekvalitního a opožděného plnění dodávek všech médií a služeb uvedených v tomto bodě je mandatář povinen domáhat se neprodleně a účinně sjednání nápravy. O příčinách vzniku, způsobu a termínech odstranění uvedených vad je mandatář povinen, neprodleně a Strana 7 (celkem 18)

8 vyčerpávajícím způsobem, informovat dotčené nájemce. Tuto informační povinnost a zodpovědnost za její splnění nelze převést na dodavatele jednotlivých médií a služeb uváděných v tomto bodě. Její nesplnění se považuje za velmi závažné porušení této mandátní smlouvy. 14. a) uzavírat nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorám s nájemci určenými mandantem b) uzavírat se souhlasem či na pokyn mandanta dohody o ukončení nájmu bytů a nebytových prostor c) podávat výpovědi z nájmu nebytových prostor z důvodů stanovených zákonem nebo nájemní smlouvou, vždy však se souhlasem nebo na pokyn mandanta d) podávat soudu prostřednictvím advokátní kanceláře stanovené mandantem návrhy ve věcech týkajících se výpovědi z nájmu bytu a vyklizení bytu nebo nebytových prostor včetně zastupování u soudu, vždy však se souhlasem či na pokyn mandanta e) prošetřovat skutečnosti nutné pro přechod nájmu bytů. V případě nezákonného přechodu nájmu bytu podat po neakceptování výzvy na vyklízení bytu okamžitě žalobu na vyklízení bytu. f) v případě, že uživatel neuhradí nájemné, zálohu nebo nedoplatek na a za služby, zajistit vymáhání dlužné částky prostřednictvím advokátní kanceláře stanovené mandantem a poplatků z prodlení. Při marném uplynutí lhůty k zaplacení dluhu a poplatků vypracovat rozkazní žalobu včetně vypracování a podání návrhu na vydání platebního rozkazu příslušnému soudu g) informovat nájemce spravovaných nemovitostí o uzavření této smlouvy h) informovat nájemce o své adrese a telefonu vývěskou. Zajišťovat: 15. a) kontakt s nájemci bytů a nebytových prostor b) technické předávání a přejímání bytů a nebytových prostor za fyzické účasti mandatáře c) opatření proti porušování dobrých mravů v domě. 16. a) plnění povinností, které při správě domů ukládají právní předpisy, zejména bezpečnostní, hygienické a požární b) předepsané vybavení, provozuschopný stav a revize společných zařízení domů, bytů a nebytových prostor uložené právními předpisy c) nepřetržitou havarijní službu d) správu společných prostor domů 17. a) evidenci a řádnou ochranu spravovaného majetku b) vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace spravovaného majetku včetně archivace c) vyzvednutí jemu určené pošty na podatelně MěÚ v Ostrově nejméně každý druhý pracovní den d) vyslání svého zástupce oprávněného se zavazovat na jednání s MěÚ Ostrov, je-li k tomu mandantem vyzván e) přípravu podkladů případných daňových přiznání ze spravovaného majetku f) přípravu podkladů veškerých dokumentů pro vedení právních sporů a jednání s pojišťovnou a případech, ve kterých právní zastoupení zajišťuje sám mandant Strana 8 (celkem 18)

9 C. POVINNOSTI SPRÁVCE V OBLASTI ÚDRŽBY A OPRAV MAJETKU: 1. a) zajišťovat drobnou údržbu a opravy nemovitostí a to jak společných prostor domů, tak i bytů v rozsahu vyplývajícím z příslušných ustanovení občanského zákoníku. Cena musí být stanovená smluvně před započetím prací s ohledem na potřebnost provedení práce při dodržení zásady maximální úspornosti a kvality práce. b) podávat městu návrhy na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce formou ročního plánu oprav a to vždy do předchozího roku. Součástí tohoto plánu musí být i plán čerpání finančních prostředků v jednotlivých měsících vycházející z odborného odhadu nákladů na jednotlivé opravy. Vyžaduje-li však stav předmětu správy větší částky než má k dispozici mandatář, je mandatář povinen na tuto skutečnost mandanta neprodleně upozornit s konkrétním rozpisem potřebných částek c) podle schváleného ročního plánu oprav (schvaluje městské zastupitelstvo v rámci schvalování rozpočtu města na daný rok) zajišťovat u dodavatelů rozsáhlejší opravy a rekonstrukce jednotlivých zařízení nebo částí domů, kontrolu a garanci jejich provedení a správnost účtování. Dodavatel musí být vybrán na základě výsledků výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Výsledky výběrových řízení budou předkládány k informaci na nejbližším zasedání městské rady s přehledem dodavatelů účastnících se výběru s uvedením nabídkových cen a zdůvodněním provedeného výběru 2. a) spolupracovat na přípravě investic do spravovaného majetku b) předkládat návrh čtyřletého plánu rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí svěřeného majetku, do každého roku předkládat upřesnění tohoto plánu a jeho rozšíření o další rok. Součástí plánu musí být i plán čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech, vycházející z odborného odhadu nákladů, na jednotlivé plánované opravy. Stejným způsobem musí být zpracován i dlouhodobý plán revizí uložených právními předpisy. 3. Veškeré opravy (vyjma havárií) v bytech, nebytových a společných prostorách domů, způsob jejich provedení, termín zahájení a ukončení je mandatář povinen projednat předem s dotčenými nájemci. O nepředvídaných změnách v termínech zahájení nebo ukončení oprav je povinen nejpozději v okamžiku vzniku jejich plnění informovat dotčené nájemce, dohodnout s nimi nový termín zahájení nebo ukončení, případně jiný způsob provedení. Tuto informační povinnost a zodpovědnost na její splnění nelze přenést na dodavatele jednotlivých prací. Její nesplnění se považuje za velmi závažné porušení mandátní smlouvy Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV: Služba CPV Předpokládané množství správa bytového a nebytového majetku bytů a 74 nebytových prostor + 4 samostatné nebytové objekty Strana 9 (celkem 18)

10 Čl. III. Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, uzavření smlouvy od Plnění bude probíhat na základě podkladů odběratele v místě plnění předmětu veřejné zakázky. Čl. IV. Požadavky na kvalifikaci Uchazeč do elektronického nástroje připojí návrh Smlouvy o správě bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Ostrov. Uchazeč do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž uchazeč splňuje požadovanou kvalifikaci podle zadávací dokumentace. Uchazeč do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité. Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy elektronicky v kopiích naskenované kopie předložené ve formátu PDF. Základní kvalifikační předpoklady ( 53 zákona): Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel (uchazeč) v rozsahu dle 53 odst. 1 zákona způsobem stanoveným v 53 odst. 2 zákona. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku Strana 10 (celkem 18)

11 splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), d) vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 předložením kopie: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)]. Profesní kvalifikační předpoklady ( 54 zákona): Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel (uchazeč) předložením dokladů stanovených v 54 písm. a) a b) zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží, a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, b) Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Strana 11 (celkem 18)

12 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel (uchazeč) předložením dokladů v kopii. Technické kvalifikační předpoklady ( 56 zákona): Zadavatel požaduje, aby dodavatel (uchazeč) prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů pro předmět veřejné zakázky takto: - podle ust. 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu významných obdobných či srovnatelných služeb poskytnutých dodavatelem (uchazečem) v posledních třech letech (přičemž každá jednotlivá dodávka musí dosahovat finančního objemu nejméně ,- Kč ročně (včetně DPH), to vše s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. - Přílohou tohoto seznamu musí být: o osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo o smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, v každém z těchto případů s uvedením spojení na kontaktní osobu takového odběratele uváděné dodávky a právem zadavatele ověření si uchazečem uváděných údajů a dalších informací týkajících se takové jím uváděné referenční zakázky. Elektronický podpis kvalifikační dokumentace Uchazeč je povinen kvalifikační dokumentaci, vloženou do elektronického nástroje, opatřit zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné k úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb. před uplynutím lhůty pro vkládání nabídek. Podepsán musí být každý vložený soubor, popř. ZIP souboru dokumentace. Pokud kvalifikační dokumentace nebude opatřena v elektronickém nástroji aplikace ppesystem zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče, BUDE NABÍDKA UCHAZEČE VYŘAZENA. V případě, že uchazeč podepíše kvalifikační dokumentaci v elektronickém nástroji aplikace ppesystem elektronickým podpisem jiné než oprávněné osoby uvedené v platném výpisu z obchodního rejstříku, je uchazeč povinen vložit do elektronického nástroje jako součást kvalifikační dokumentace oprávnění této osoby k podpisu (např. plná moc). Strana 12 (celkem 18)

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více