Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E"

Transkript

1 Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Odkaz pro registraci: https://www.ppe.cz/v2/govtenderitem.aspx?id=5bb64eb1-feb8-4a75-a6d8-fa75ff6b4865 Strana 1 (celkem 18)

2 1.1. Zadavatel Čl. I. Zadavatel a jeho zastoupení Název zadavatele: Město Ostrov IČ zadavatele: Adresa zadavatele: Klínovecká 1204, Ostrov Zastoupené: Bc. Pavel Čekan, starosta města (dále jen zadavatel nebo Město Ostrov ) 1.2. Zástupce zadavatele Níže je uvedena společnost pro zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel pověřil výkonem práv a povinností souvisejících podle zákona s tímto zadávacím řízením společnost: Název společnosti: PPE.CZ s.r.o. IČ DIČ společnosti: CZ Sídlo společnosti: Nádražní 3113/128, Ostrava Moravská Ostrava Klientská podpora: , Kontaktní osoba: Denisa Gasková Neubertová Na uvedených kontaktech pověřené osoby můžete získat mj. také doplňující informace o způsobu elektronického přístupu k zadávací dokumentaci, registraci do zadávacího řízení (dále také jako ZŘ ), vyplnění elektronické kvalifikační a cenové nabídky, podepisování vložených dokumentů a nabídek elektronickým podpisem, apod. Čl. II. Vymezení předmětu veřejné zakázky a místa plnění veřejné zakázky Vymezení předmětu veřejné zakázky: - Předmětem veřejné zakázky je správa bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Ostrov. Jedná se celkem o 1003 bytových jednotek, 72 nebytových prostor, které jsou součástí bytových domů a 22 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky ve společenství vlastníků dle zák. č. 71/1994 Sb., dále 4 samostatné nebytové objekty (areál služeb čp. 175, objekt restaurace a obchodní činnosti čp. 983, objekt Charity a tělovýchovy čp a objekt Mateřského centra čp. 1036) - Správce bude zajišťovat provozně technickou činnost (revize, údržby, opravy apod.) a je povinován dále ekonomicko-správní činnost (uzavírání nájemních smluv, vyúčtování služeb nájemníkům, apod.) Strana 2 (celkem 18)

3 Předmět činnosti - Výkon správy majetku dle přiložené specifikace majetku (dále jen správa), a to na jeho účet a za úplatu. A. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI: 1. Mandatář je při plnění této smlouvy povinen zejména: a) počínat si vždy s náležitou odbornou péčí, b) vykonávat svou činnost v souladu s pokyny mandanta, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, výhradně v souladu s účelem, který má být jeho prostřednictvím dosažen a který je mandatáři znám (čl. II. této MS), c) oznámit mandantu všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Nedojde-li ke změně pokynů na základě takového sdělení mandatář, postupuje tento podle původních pokynů mandanta a tak, aby bylo možno dosahovat plnění účelu této MS (za takovou okolnost se považuje i nadcházející změna právního řádu). 2. Budou-li dány mandantem mandatáři nevhodné, neúplné či neúčelné pokyny při provádění správy majetku města, je povinen na to mandanta neodkladně upozornit, a to písemně s podáním konkrétního vysvětlení, v čem jejich nevhodnost, neúplnost či neúčelnost spočívá. 3. Bude-li přesto mandant na správě majetku dle svých původních pokynů trvat, má mandatář právo a povinnost: a) pokračovat ve správě podle původních pokynů mandanta. Pak se však s ohledem na povahu nevhodnosti, neúplnosti či neúčelnosti pokynů mandanta v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za neúspěch v dané záležitosti a za vady ve službě jím poskytované mandantu, b) požadovat na mandantu, aby své setrvání u původních pokynů potvrdil mandatáři písemně. Neučiní-li tak, nedovolá se vůbec zproštění odpovědnosti dle písm. a) tohoto ustanovení. 4. Mandatář je povinen upozornit mandanta, že jeho kdykoli udělené pokyny se dostaly do rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo jim odporují, a to písemně a bezodkladně poté, co takovou skutečnost zjistí, a s výslovným uvedením, v čem tento rozpor spočívá (který pokyn je v rozporu a se kterým konkrétním ustanovením konkrétního předpisu). Bude-li však mandant na takovýchto pokynech trvat, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit. 5. Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen pokud je to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatáře nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v tomto případě se však od pokynů mandanta odchýlit nesmí, jestliže to bude mandantem kdykoli po uzavření této smlouvy písemně zakázáno. 6. Mandatář je povinen pravidelně informovat o postupu své činnosti mandanta. 7. Mandatář je povinen strpět mandantu provádění kontroly, zejména umožněním vstupu kontrolujícím osobám pověřeným k tomu mandantem nebo jeho zástupcem, poskytnout a předložit veškerou dokumentaci týkající se správy a doklady týkající se předmětu kontroly, poskytnout přiměřené podmínky pro výkon kontrolní činnosti. Strana 3 (celkem 18)

4 8. Mandatář je povinen od data účinnosti této smlouvy sjednat s pojišťovnou pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout mandantu nebo třetí osobě v souvislosti s výkonem správy. 9. Mandatář odpovídá mandantu za škody způsobené neplněním povinností vyplývajících z této MS. Mandatář neodpovídá za škody vzniklé havarijním stavem spravovaného majetku, které nebylo možno předvídat, ani jim nebylo možno zamezit, za škody způsobené třetími osobami, pokud jim nemohl zabránit, za škody způsobené živelnými pohromami, a dále neodpovídá za škody, jejichž vznik byl způsoben zaviněním mandanta. 10. Mandatář neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu při správě, s výjimkou porušení závazku osobami, s nimiž uzavřel smlouvy o dodávkách tepla, teplé užitkové vody a studené vody, elektrické energie a četnosti svozu komunálního odpadu. 11. Mandatář je povinen trvale zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o veškerých informacích, okolnostech, údajích, které se dověděl v souvislosti se správou. Této povinnosti je zproštěn, stanou-li se obecně známými jinak než prostřednictvím mandanta jakožto smluvní strany, nebo pokud jej mandant svým prohlášením této povinnosti zprostí obecně či pro jednotlivý případ. 12. Mandatář je povinen pořizovat záznamy informací o správě a jejím předmětu tak, aby byly trvalé, určité, srozumitelné, byť prostřednictvím technických prostředků, a zachovávat je po celou dobu trvání platnosti této MS a po ukončení její platnosti je mandantu předat v tomto stavu. Pokud se týče písemností, související se správou, přijatých po dobu platnosti této MS mandatářem, je povinen vést o datu jejich přijetí, autoru a obsahu zvláštní evidenci ("kniha došlé pošty"), kterou po ukončení této MS, je povinen vydat mandantu. 13. Věci a informace mandantem mandatáři předané nebo jakkoli jinak v souvislosti se správou mandatářem získané nebo vytvořené, nevyplývá-li z této smlouvy či okolností případu jinak, zůstávají nebo stávají se majetkem města a mandatář je povinen při ukončení této MS vydat nebo předat je mandantu. 14. Vykonává-li mandatář správu plně nebo zčásti s použitím výpočetní či jiní podobné techniky a informace o správě dle předešlých odstavců zpracovává a zachycuje v nosičích, které je obsahují, je povinen při zániku této MS vydat je mandantu v této formě a tak, aby bylo možné tyto informace řádně dál používat (tj. v textovém, či jiném dohodnutém tvaru). Z tohoto ujednání mandatáři nevzniká povinnost poskytnout mandantu své programové vybavení. B. POVINNOSTI SPRÁVCE V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU: 1. Vést, doplňovat a aktualizovat technickou evidenci a pasporty všech domů, bytů a nebytových prostor jednak klasickou písemnou formou, jednak pomoci výpočetní techniky. Do pasportů domů v počítačové databázi zaznamenávat všechny vynaložené náklady na opravy v členění: Název opravy - formulovaný tak, aby umožnil jednoznačně identifikovat co, kde a jak bylo opraveno, celková uhrazená cena, datum úhrady zúčtovací nebo poslední faktury. Do technické evidence bytů a nebytových prostor vedené klasickou formou zaznamenávat výměny všech zařizovacích předmětů v členění: Název a typ předmětu, pořizovací cena, číslo prvotního zúčtovacího dokladu a datum výměny, jméno provozního technika. V prvotních zúčtovacích dokladech potvrdí nájemce svým podpisem provedení výměny. Strana 4 (celkem 18)

5 Na žádost mandanta, nejpozději do tří kalendářních dnů od převzetí žádosti, předložit požadovaný výpis nebo opis z této evidence. 2. Vést řádnou evidenci nájemců bytů a nebytových prostor jednak klasickou písemnou formou, jednak pomocí výpočetní techniky. Spolupracovat při zajišťování jejich optimálního využití. Na požádání mandanta poskytnout neprodleně jakoukoliv informaci vycházející z této evidence. 3. Vést přehled volných bytů a nebytových prostor a informovat o nich neprodleně a prokazatelně mandanta. 4. Neurčí-li mandant jinak: a) provádět předpisy nájemného a předpisy záloh za služby spojené s nájmem bytů a nebytových prostor b) provádět jejich vyúčtování (včetně zahrnutí výsledků z rozúčtování nákladů na studenou vodu, teplou vodu a teplo), vybírání, upomínání a vymáhání c) jménem a na účet mandanta zajišťovat odečty měřičů tepla, teplé a studené vody a rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu. 5. Vybírat veškeré platby nájemného a úhrady za služby spojené s nájmy, zálohy na ně a poplatky z prodlení, vrácené přeplatky faktur, smluvní pokuty, náhrady škod a podobně na stanovený účet, jehož majitelem je Město Ostrov. 6. Vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. (o účetnictví) a navazujícími právními předpisy a vyhláškami. Dodržovat při vedení účetnictví veškeré změny zákona a vyhlášek. Zajistit si potřebné programové vybavení a proškolení svých pracovníků. Při vedení účetnictví jménem mandanta a na jeho účet musí být dodržována tato pravidla: Za postupy účtování v souladu s účetními předpisy nese mandatář vůči mandantovi odpovědnost a musí být z odpovědnosti za případnou škodu pojištěn. Mandatář nesmí pořizovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a finanční investice. O pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí mandanta informovat v tomto rozsahu: - kopie dokladu - určení zatřídění - popis a umístění majetku. Mandatář bude při účtování jménem mandanta dodržovat vnitřní normy mandanta ve vztahu k předmětu smlouvy. Mandatář zajistí v souladu s vnitřní normou mandanta provedení inventarizace majetku a závazků mandanta, které účtuje jménem mandanta, odpovídá za proúčtování inventarizačních rozdílů a předání inventurních soupisů mandantovi na základě předávacího protokolu Pokud mandatář zvolí účetní metodu, která není uvedena ve vnitřních normách mandanta nebo je třeba z důvodu věrného obrazu účetnictví zvolit metodu jinou, bude o tomto rozhodnutí neprodleně, nejdéle k měsíční závěrce mandanta informovat. Mandant má právo zvolenou metodu neschválit a určit jiný postup. Za rozhodnutí mandanta v tomto případě nenese mandatář odpovědnost. Strana 5 (celkem 18)

6 Mandatář v nejkratším možném termínu (nejpozději do 7. kalendářního dne měsíce následujícího po zúčtovaném měsíci) zajistí dávkové přehrávání vedeného účetnictví mandanta k účetnictví mandanta tak, aby mandant plnil požadavky zákona o účetnictví a navazujících právních předpisů. Mandatář plně odpovídá za správnost vedení daňové evidence z hlediska DPH i DPPO, za náležitosti daňových dokladů, za správnost a včasnost vstupu do přiznání k DPH, za správné určení povinnosti zdanění. Mandatář je povinen předložit vyúčtování mandantu kdykoliv na jeho vyžádání a při ukončení správy předat účetní doklady mandantu. Pro veškeré příjmy a výdaje související se správou majetku bude používán bankovní účet mandanta č. účtu. 7. Mandatář je povinen se řídit příslušnou částí schváleného rozpočtu a rozpisu rozpočtu města na kalendářní rok a provádět měsíční kontrolu plnění příjmů a čerpání výdajů, V případě, že by mohlo dojít k překročení výdajů dle položek rozpisu rozpočtu, je povinen neprodleně v součinnosti s příslušným odborem mandanta (v době podpisu smlouvy Odbor majetkové správy) podat žádost na rozpočtovou změnu. 8. Mandatář spolupracuje s příslušným odborem mandanta (v době podpisu smlouvy Odbor majetkové správy) na přípravě rozpočtu a rozpisu rozpočtu města na následující rok na úseku správy majetku. 9. U městských bytů nacházejících se v domech, kde je více vlastníků, provádět měsíčně z vybraného nájemného, převod vybraného nájemného na fond oprav ve schválené výši dle SVJ daného domu a.. Kč / jednotka na účet správce (odměna za zajišťování správy a služeb) a převod zálohy na úhradu služeb poskytovaných s užíváním jednotek měsíčně na účet správce. Tento převod provádět pouze v domech kde je více vlastníků jednotek (prodej bytů dle zák.č.72/94 Sb). 10. Předávat mandantu na dohodnutých paměťových magnetických médiích v dohodnutém tvaru a typu 1x měsíčně, nejpozději do 7. kalendářního dne měsíce následujícího po zúčtovaném měsíci: a) předpis a skutečné vybrané nájemné v členění na nájemné z bytů a nebytových prostor b) předpis a skutečné vybrané zálohy na úhradu ceny služeb poskytovaných podle platných zákonných předpisů c) výši zastaveného předpisu nájemného za daný měsíc d) uhrazené pohledávky dlužných částek za nájemné v daném měsíci e) uhrazené pohledávky dlužných částek za úhradu služeb v daném měsíci f) celkovou dlužnou částku na nájemném a za úhradu služeb g) výši dlužné částky na nájemném a za úhradu služeb, která je uplatněna u soudu Přehled je předkládán zpětně s posunem, který vyplývá z přenosu údajů mezi střediskem inkasa nájemného a plateb za úhradu služeb. Výše uvedené přehledy budou zpracovávány na základě metodiky zpracované mandantem. 11. Mandatář na základě mandátního pokynu mandanta bude předkládat informace o dlužnících a řešení pohledávek dle mandátních pokynů. např. měsíčně celkový dluh na nájmu u bytů plus částku poplatku z prodlení a celkovou částku dluhu u nebytových prostor, měsíčně předkládat jmenovitý přehled dlužníků u nebytových prostor se stavem jednání, dále jmenovitý přehled o řešení dlužníků u bytů (do 30 dnů po skončení pololetí). Strana 6 (celkem 18)

7 12. Dle pokynu mandanta dodržovat postup při předávání písemností souvisejících se správou majetku k archivaci na MěÚ (včetně originálů knihy faktur a veškerých účetních dokladů) v souladu s předpisy o archivaci. 13. Uzavírat smlouvy s oprávněnými dodavateli: a) tepla (dále jen ÚT) a teplé užitkové vody (dále jen TUV) zaručující dodávku obou médií ve lhůtách, termínech a kvalitě určených zákonnými předpisy na patu domu - při nedodržení termínu zahájení dodávky nebo výpadku dodávky jednoho nebo obou médií na patu domu způsobeném poruchou technického zařízení, neprodleně vyrozumět dodavatele a domáhat se jejího zahájení nebo obnovení v nejkratším možném termínu. O tomto termínu neprodleně informovat nájemce bytů a nebytových prostor. Při marném uplynutí stanovené lhůty sankciovat dodavatele - zajistit dodávku ÚT a TUV do jednotlivých bytů a nebytových prostor ve lhůtách, termínech a kvalitě stanovených obecně závaznými předpisy, zajišťovat operativní odstraňování vzniklých poruch, jakékoliv pozdější zahájení dodávky ÚT a TUV oproti termínům stanoveným zákonnými předpisy, způsobené technickými důvody, projednat nejméně s 15-ti denním předstihem s jednotlivými nájemci a vyžádat si k němu souhlas mandanta - zajišťovat odečty a servis měřící techniky určené k rozúčtování nákladů vynaložených na dodávku ÚT a TUV mezi jednotlivé nájemce - trvale provádět analýzu spotřeby ÚT a TUV v jednotlivých domech a bytech, při zjištění neodůvodněných rozdílů oproti normovým hodnotám činit neodkladně nápravná opatření a informovat o nich mandanta b) studené vody (dále jen SV) - při výpadku dodávky SV na patu domu neprodleně vyrozumět dodavatele a domáhat se jejího obnovení v nekratším možném termínu, případně zajistit náhradní dodávky v souladu s uzavřenou smlouvou - zajistit dodávku SV do jednotlivých bytů a nebytových prostor, zajišťovat operativně odstranění vzniklých poruch - zajišťovat odečty a servis měřící techniky určené k rozúčtování nákladů vynaložených na dodávku SV mezi jednotlivé nájemce, je-li instalována c) elektřiny a plynu zajišťovat operativní odstraňování poruch vzniklých v jednotlivých domech včetně poruch na domovním rozvodu elektřiny, totéž u rozvodu plynu d) služeb zajišťujících svoz domovního odpadu v souladu s rámcovou smlouvou uzavíranou mezi mandantem a dodavatelem na každý kalendářní rok - kontrolovat, domáhat se a případně sankciovat nedodržení denního plánu svozu domovního odpadu včetně cirkulace velkoobjemových kontejnerů - operativně upravovat s dodavatelem těchto služeb denní plán svozu, přestane-li vyhovovat skutečným potřebám - zajišťovat čistotu a pořádek v okolí odpadových nádob e) služeb zajišťující provoz, údržbu a revizi výtahů, hromosvodů, čištění komínů a žump f) v případě výpadků, nekvalitního a opožděného plnění dodávek všech médií a služeb uvedených v tomto bodě je mandatář povinen domáhat se neprodleně a účinně sjednání nápravy. O příčinách vzniku, způsobu a termínech odstranění uvedených vad je mandatář povinen, neprodleně a Strana 7 (celkem 18)

8 vyčerpávajícím způsobem, informovat dotčené nájemce. Tuto informační povinnost a zodpovědnost za její splnění nelze převést na dodavatele jednotlivých médií a služeb uváděných v tomto bodě. Její nesplnění se považuje za velmi závažné porušení této mandátní smlouvy. 14. a) uzavírat nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorám s nájemci určenými mandantem b) uzavírat se souhlasem či na pokyn mandanta dohody o ukončení nájmu bytů a nebytových prostor c) podávat výpovědi z nájmu nebytových prostor z důvodů stanovených zákonem nebo nájemní smlouvou, vždy však se souhlasem nebo na pokyn mandanta d) podávat soudu prostřednictvím advokátní kanceláře stanovené mandantem návrhy ve věcech týkajících se výpovědi z nájmu bytu a vyklizení bytu nebo nebytových prostor včetně zastupování u soudu, vždy však se souhlasem či na pokyn mandanta e) prošetřovat skutečnosti nutné pro přechod nájmu bytů. V případě nezákonného přechodu nájmu bytu podat po neakceptování výzvy na vyklízení bytu okamžitě žalobu na vyklízení bytu. f) v případě, že uživatel neuhradí nájemné, zálohu nebo nedoplatek na a za služby, zajistit vymáhání dlužné částky prostřednictvím advokátní kanceláře stanovené mandantem a poplatků z prodlení. Při marném uplynutí lhůty k zaplacení dluhu a poplatků vypracovat rozkazní žalobu včetně vypracování a podání návrhu na vydání platebního rozkazu příslušnému soudu g) informovat nájemce spravovaných nemovitostí o uzavření této smlouvy h) informovat nájemce o své adrese a telefonu vývěskou. Zajišťovat: 15. a) kontakt s nájemci bytů a nebytových prostor b) technické předávání a přejímání bytů a nebytových prostor za fyzické účasti mandatáře c) opatření proti porušování dobrých mravů v domě. 16. a) plnění povinností, které při správě domů ukládají právní předpisy, zejména bezpečnostní, hygienické a požární b) předepsané vybavení, provozuschopný stav a revize společných zařízení domů, bytů a nebytových prostor uložené právními předpisy c) nepřetržitou havarijní službu d) správu společných prostor domů 17. a) evidenci a řádnou ochranu spravovaného majetku b) vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace spravovaného majetku včetně archivace c) vyzvednutí jemu určené pošty na podatelně MěÚ v Ostrově nejméně každý druhý pracovní den d) vyslání svého zástupce oprávněného se zavazovat na jednání s MěÚ Ostrov, je-li k tomu mandantem vyzván e) přípravu podkladů případných daňových přiznání ze spravovaného majetku f) přípravu podkladů veškerých dokumentů pro vedení právních sporů a jednání s pojišťovnou a případech, ve kterých právní zastoupení zajišťuje sám mandant Strana 8 (celkem 18)

9 C. POVINNOSTI SPRÁVCE V OBLASTI ÚDRŽBY A OPRAV MAJETKU: 1. a) zajišťovat drobnou údržbu a opravy nemovitostí a to jak společných prostor domů, tak i bytů v rozsahu vyplývajícím z příslušných ustanovení občanského zákoníku. Cena musí být stanovená smluvně před započetím prací s ohledem na potřebnost provedení práce při dodržení zásady maximální úspornosti a kvality práce. b) podávat městu návrhy na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce formou ročního plánu oprav a to vždy do předchozího roku. Součástí tohoto plánu musí být i plán čerpání finančních prostředků v jednotlivých měsících vycházející z odborného odhadu nákladů na jednotlivé opravy. Vyžaduje-li však stav předmětu správy větší částky než má k dispozici mandatář, je mandatář povinen na tuto skutečnost mandanta neprodleně upozornit s konkrétním rozpisem potřebných částek c) podle schváleného ročního plánu oprav (schvaluje městské zastupitelstvo v rámci schvalování rozpočtu města na daný rok) zajišťovat u dodavatelů rozsáhlejší opravy a rekonstrukce jednotlivých zařízení nebo částí domů, kontrolu a garanci jejich provedení a správnost účtování. Dodavatel musí být vybrán na základě výsledků výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Výsledky výběrových řízení budou předkládány k informaci na nejbližším zasedání městské rady s přehledem dodavatelů účastnících se výběru s uvedením nabídkových cen a zdůvodněním provedeného výběru 2. a) spolupracovat na přípravě investic do spravovaného majetku b) předkládat návrh čtyřletého plánu rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí svěřeného majetku, do každého roku předkládat upřesnění tohoto plánu a jeho rozšíření o další rok. Součástí plánu musí být i plán čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech, vycházející z odborného odhadu nákladů, na jednotlivé plánované opravy. Stejným způsobem musí být zpracován i dlouhodobý plán revizí uložených právními předpisy. 3. Veškeré opravy (vyjma havárií) v bytech, nebytových a společných prostorách domů, způsob jejich provedení, termín zahájení a ukončení je mandatář povinen projednat předem s dotčenými nájemci. O nepředvídaných změnách v termínech zahájení nebo ukončení oprav je povinen nejpozději v okamžiku vzniku jejich plnění informovat dotčené nájemce, dohodnout s nimi nový termín zahájení nebo ukončení, případně jiný způsob provedení. Tuto informační povinnost a zodpovědnost na její splnění nelze přenést na dodavatele jednotlivých prací. Její nesplnění se považuje za velmi závažné porušení mandátní smlouvy Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV: Služba CPV Předpokládané množství správa bytového a nebytového majetku bytů a 74 nebytových prostor + 4 samostatné nebytové objekty Strana 9 (celkem 18)

10 Čl. III. Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, uzavření smlouvy od Plnění bude probíhat na základě podkladů odběratele v místě plnění předmětu veřejné zakázky. Čl. IV. Požadavky na kvalifikaci Uchazeč do elektronického nástroje připojí návrh Smlouvy o správě bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Ostrov. Uchazeč do elektronického nástroje připojí doklady, jimiž uchazeč splňuje požadovanou kvalifikaci podle zadávací dokumentace. Uchazeč do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité. Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy elektronicky v kopiích naskenované kopie předložené ve formátu PDF. Základní kvalifikační předpoklady ( 53 zákona): Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel (uchazeč) v rozsahu dle 53 odst. 1 zákona způsobem stanoveným v 53 odst. 2 zákona. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku Strana 10 (celkem 18)

11 splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), d) vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 předložením kopie: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)]. Profesní kvalifikační předpoklady ( 54 zákona): Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel (uchazeč) předložením dokladů stanovených v 54 písm. a) a b) zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží, a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, b) Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Strana 11 (celkem 18)

12 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel (uchazeč) předložením dokladů v kopii. Technické kvalifikační předpoklady ( 56 zákona): Zadavatel požaduje, aby dodavatel (uchazeč) prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů pro předmět veřejné zakázky takto: - podle ust. 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu významných obdobných či srovnatelných služeb poskytnutých dodavatelem (uchazečem) v posledních třech letech (přičemž každá jednotlivá dodávka musí dosahovat finančního objemu nejméně ,- Kč ročně (včetně DPH), to vše s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. - Přílohou tohoto seznamu musí být: o osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo o smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, v každém z těchto případů s uvedením spojení na kontaktní osobu takového odběratele uváděné dodávky a právem zadavatele ověření si uchazečem uváděných údajů a dalších informací týkajících se takové jím uváděné referenční zakázky. Elektronický podpis kvalifikační dokumentace Uchazeč je povinen kvalifikační dokumentaci, vloženou do elektronického nástroje, opatřit zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné k úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb. před uplynutím lhůty pro vkládání nabídek. Podepsán musí být každý vložený soubor, popř. ZIP souboru dokumentace. Pokud kvalifikační dokumentace nebude opatřena v elektronickém nástroji aplikace ppesystem zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče, BUDE NABÍDKA UCHAZEČE VYŘAZENA. V případě, že uchazeč podepíše kvalifikační dokumentaci v elektronickém nástroji aplikace ppesystem elektronickým podpisem jiné než oprávněné osoby uvedené v platném výpisu z obchodního rejstříku, je uchazeč povinen vložit do elektronického nástroje jako součást kvalifikační dokumentace oprávnění této osoby k podpisu (např. plná moc). Strana 12 (celkem 18)

13 Čl. V. Pravost a stáří dokladů Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřená smlouva podle 82, povinen je předložit. Čl. VI. Ostatní informace k požadavkům na kvalifikaci Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele (uchazeče) z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel může požadovat po dodavateli (uchazeči), aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě 3 dnů od data odeslání elektronické výzvy zadavatele k objasnění předložených informací. Elektronická výzva bude zaslána prostřednictvím šifrovaného zabezpečeného kanálu Chat. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů způsoby stanovenými veřejným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek tzn. nejpozději do dne do 11:00 hodin. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 ods. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu Strana 13 (celkem 18)

14 podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel v této kvalifikační dokumentaci nestanoví jinak. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazujeli splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli elektronicky oznámit prostřednictvím šifrovaného zabezpečeného kanálu Chat a současně předložit elektronicky potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost podle odstavce 1 se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Ostatní náležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v 50 a násl. zákona. Čl. VII. Požadavky na způsob zpracování nabídky Správa bytových a nebytových jednotek a jednotek se sniženou odměnou Nabídková cena bude uchazeči uváděna jako cena zpracovaná za celkovou činnost správy bytového a nebytového majetku ve vlastnictví Města Ostrov v Kč bez DPH pro období 1 roku takto: Strana 14 (celkem 18)

15 a) součet celkové roční odměny za správu nájemních bytových jednotek [tj bytových jednotek x 12 měsíců x odměna za správu nájemní bytové jednotky (čl. III odst. 1 mandátní smlouvy)+ b) celkové roční odměny za správu nájemních nebytových prostor [tj. 72 nebytových prostor x 12 měsíců x odměna za správu nájemní nebytové jednotky (čl.iii odst.2 mandátní smlouvy)+ c) celkové roční odměny za správu nájemních bytových jednotek se sníženou odměnou (tj. 22 bytových jednotek a 2 nebytové prostory v domech kde je SVJ čl.iii odst. 1a mandátní smlouvy )+ d) celkové roční odměny za správu 4 samostatných nebytových objektů Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Způsob a podmínky zpracování nabídkové ceny Nabídka uchazeče bude předložena prostřednictvím elektronického nástroje. Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje a informace o používaných elektronických prostředcích a způsobech elektronické komunikace jsou součástí výzvy k podání nabídek (pozvánky k účasti v zadávacím řízení), případně jejich příloh. Cenovou nabídku vloží uchazeč v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s Podrobnými instrukcemi, které nalezne v Návodu pro účast pod odkazem Ověření technické způsobilosti PC pro elektronický podpis v aplikaci ppesystem najdete na adrese Uchazeč vloží cenovou nabídku do elektronického nástroje ve lhůtě pro podání nabídek, tzn. nejpozději do 11:00 hodin. Nabídka vložená uchazečem bude uložena v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji ppesystem, zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení. Uchazeč je povinen cenovou nabídku, vloženou do elektronického nástroje, opatřit zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné k úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb. před uplynutím lhůty pro vkládání cenových nabídek. Úkon podepsání cenové nabídky se provádí kliknutím na tlačítko Podepsat nabídku el. podpisem a odeslat. Více informací najde uchazeč v Návodu pro účast pod odkazem Ověření technické způsobilosti PC pro elektronický podpis v aplikaci ppesystem najdete na adrese Pokud cenová nabídka nebude opatřena v elektronickém nástroji aplikace ppesystem zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče, BUDE NABÍDKA UCHAZEČE VYŘAZENA. V případě, že uchazeč podepíše cenovou nabídku v elektronickém nástroji aplikace ppesystem elektronickým podpisem jiné než oprávněné osoby uvedené v platném výpisu z obchodního rejstříku, je uchazeč povinen vložit do elektronického nástroje jako součást kvalifikační dokumentace oprávnění této osoby k podpisu (např. plná moc). Strana 15 (celkem 18)

16 Jako přílohu k cenové nabídce v elektronické podobě v návrhu smlouvy dále uchazeč uvede: Platební podmínky. - Požadovanou splatnost daňových dokladů - Zadavatel požaduje minimální lhůtu splatnosti 21 dnů od doručení. Další nabídku služeb, tyto služby nejsou součástí nabídkové ceny Nabídkovou cenu v průběhu plnění je možné změnit pouze v případech uvedených v požadavcích na obsah smlouvy, nebo pokud dojde v průběhu plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Čl. VIII. Ostatní informace k nabídkám Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu název obchodní firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, a URL adresu. Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce předloží návrh smlouvy na správu bytových a nebytových jednotek podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (uchazeče). Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (uchazečem) zapracovány platební a obchodní podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci, které jsou pro dodavatele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak, ve zbývajícím jsou obchodní podmínky dodavatele na uvážení dodavatele, přičemž tyto podmínky budou součástí hodnocení ve výběrovém řízení. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (uchazeče). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Návrh smlouvy bude datován, orazítkován a podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku, a to v souladu se zápisem v obchodním rejstříku. V případě podání nabídky osobou nezapsanou v obchodním rejstříku musí všechny výše uvedené doklady podepsat osoba oprávněná jednat za uchazeče. Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce předloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (uchazeče), z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazující splnění kvalifikace. Zadavatel po dodavatelích (uchazečích) požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části/rozsah veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. U každého subdodavatele musí dodavatel (uchazeč) uvést jeho identifikační údaje a též smlouvu uzavřenou s tímto subdodavatelem, z níž bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem (uchazečem). Strana 16 (celkem 18)

17 Ostatní náležitosti týkající se obsahu nabídek jsou upraveny v ust. 68 zákona. Krycí list nabídky Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v 51 odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. Nabídky se podávají výhradně elektronicky a to ve lhůtě pro podání nabídky tzn. do do 11:00 hodin. Jiná forma podání nabídky, než v elektronické podobě, je nepřípustná. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Ostatní náležitosti týkající se podání nabídek jsou upraveny v ust. 69 zákona. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit pouze elektronicky verifikované elektronickým podpisem oprávněné osoby a nebo osoby jednající na základě plné moci prostřednictvím šifrovaného zabezpečeného kanálu Chat dle 49 odst.1 zákona v ppesystem v průběhu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty bezodkladně na žádost dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel elektronicky současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Čl. IX. Otevírání obálek s nabídkami S ohledem na rozhodnutí zadavatele realizovat zadávací řízení k této veřejné zakázce s využitím elektronického nástroje, kde nabídky budou podávány pouze elektronicky, veřejné otevírání obálek se neuskuteční. Strana 17 (celkem 18)

18 Čl. X. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou hodnoceny podle ust. 79 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny, zda nejsou mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (ust. 77 zákona). Jako nejvhodnější nabídka v rámci hodnocení nabídkové ceny bude vyhodnocena nabídka s celkovou nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou předloženy v českém jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit z důvodů uvedených v ust. 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona. Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. Dokumenty, jež budou tvořit nabídku v elektronické podobě každého uchazeče ve výběrovém řízení: 1) krycí list nabídky, jenž bude obsahovat označení veřejné zakázky a identifikační údaje uchazeče včetně kontaktních údajů na osoby oprávněné jednat dle výpisu z obchodního rejstříku za uchazeče a dále kontaktních údajů na pověřenou kontaktní osobu (telefonní číslo, ) 2) obsah nabídky 3) doklady prokazující kvalifikaci uchazeče 4) návrh Smlouvy o správě bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Ostrov 5) prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou po dobu trvání výběrového řízení Bc. Pavel Čekan starosta města Ostrov Strana 18 (celkem 18)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup software Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 8) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace,

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, písm.

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více