MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC Most slavilo kulaté výročí strana 6 O Výměna vodoměrů v listopadu končí strana 8 O Rekonstrukce bloku 56 strana 9 O Údržba sekundárního systému dodávek tepla strana 14 O United Energy otevřela brány strana 16

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Historie společnosti Technické služby města Mostu v datech Ředitel Technických služeb města Mostu Petr Klimecký. Technické služby vznikly , kdy se společnost nazývala Vnější úpravy města Mostu. Sídlo organizace bylo v budově Okresního soudu v Mostě, na Mírovém náměstí 1 ve starém Mostě. Prvotním úkolem bylo zajišťovat čistotu města, údržbu osvětlení, údržbu veřejných záchodků a zvelebování městských sadů a parků. V roce 1963 byla společnost přejmenována na Technické služby města Mostu. Provozy v ulici Lužické a Obloukové byly později přestěhovány do ulice Janovské, dále do ulice Vítězného února. Většina provozů byla v souvislosti s likvidací starého Mostu přestěhována v roce V roce 1976 byl předán do užívání areál zahradnictví a v roce 1984 administrativní budova v ulici Dělnické. V ulici Dělnické a Vtelenské sídlí Technické služby města Mostu dodnes. V 90. letech došlo ke změně rozpočtové organizace na příspěvkovou organizaci města Mostu. Vzhledem k novým ekonomickým podmínkách bylo ovšem nutno ze strany města Mostu zcela změnit přístup. Základním cílem bylo zefektivnění jednotlivých činností realizovaných příspěvkovými organizacemi Technické služby města Mostu a Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení. Z toho důvodu byly příspěvkové organizace Technické služby města Mostu a Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení transformovány ke dni na akciovou společnost Technické služby města Mostu, a.s. Historie společnosti Technické služby města Mostu očima ředitele Petra Klimeckého Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Ještě dnes si pamatuji na složité začátky, kdy od poloviny roku 1995 byly činěny kroky k tomu, aby mohlo dojít k právní přeměně Technických služeb města Mostu a Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení na obchodní subjekt. Ten měl umožntl nastartování i vnitřních změn v těchto společnostech, které měly vést k zefektivnění činnosti a tím ke zkvalitnění poskytovaných služeb. To se mělo odrazit jak na kvalitě, tak i kvantitě poskytovaných činností a hlavně na vzhledu města samotného, jež je činnostmi společnosti ovlivňováno nejvýrazněji. Každý rok v novodobé existenci technických služeb jako akciové společnosti měl svůj význam pro další rozvoj. Každý rok znamenal pro společnost rok neustálých změn, ať už v rámci organizačních, řídících či personálních. A každý rok posunoval společnost o kus dál ve snaze naplnit původní záměr, kterým bylo neustálé zkvalitňování nabízených služeb, a to nejen směrem k městu, ale i mimo něj. ROK 1996 Akciová společnost skutečně zahájila k svou činnost. Hledala se optimální forma řízení. Vznikly i nové činnosti jako například rekultivace, které se v dalších letech staly významným zdrojem příjmů pro společnost, provoz parkovišť nebo prodeje květin. Byl to také rok, kdy postupně společnost opouštěli lidé, kteří nebyli ochotni přistoupit na změny zahájené ve společnosti. Nahrazovali je noví zaměstnanci, jejichž pracovní zkušenosti a pracovní morálka měly přispět k tomu, aby společnost na daném trhu uspěla. Ale i jejich nadhled a ochota podílet se na realizaci takového projektu, jako je transformace příspěvkových organizací na obchodní společnosti, byla a dodnes je zárukou. Kteří přispěli k tomu, že společnost může slavit prvních deset let své existence v nových podmínkách akciové společnosti. A že to byl v daném období ojedinělý projekt i v rámci celé republiky, o tom svědčí fakt, že v té době existovaly v celé republice jen čtyři společnosti, které prošly obdobným procesem. I tato skutečnost měla vliv na činnost společnosti, neboť absence příslušných dokumentů a právních norem značně ztěžovala nejen proces transformace, ale následně i další rozvoj společnosti. Byl to rok změn, a to nejen v přístupu k vykonávaným činnostem, ale i v hledání způsobu komunikace s vlastníkem společnosti, kterým je město Most, což je zároveň hlavní zákazník technických služeb. ROK 1997 Další významný rok, kdy došlo k podrobné analýze všech jednotlivých činností, a to jak z pohledu ekonomického, tak i provozního. V tomto roce došlo i ke změně v řídících orgánech společnosti, jako je představenstvo a dozorčí rada. Tady bych chtěl vzpomenout na Ing. Josefa Macha, který vykonával funkci předsedy dozorčí rady a právě v roce 1997 se stal předsedou představenstva a svým přístupem, vědomostmi, ale i cennými radami pomohl a určil další směr a vývoj společnosti. Je obrovská škoda, že těžká nemoc mu nedovolila se nadále podílet na vývoji technických služeb. Ale jsem přesvědčen, že by byl spokojen s tím, jak jsme jeho myšlenky a názory na další vývoj MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 9/ ročník IV., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: Tiskárna K&B, s.r.o, se sídlem L. Štúra 2456, Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 společnosti dokázali úspěšně aplikovat v rámci transformace společnosti. ROK 1998 Tento rok byl zajímavý převzetím nového zimního stadionu. Ten byl v tomto roce dostavěn a svěřen technickým službám k zajištění provozu a údržby. Z pohledu vnitřních změn došlo ke změně organizační struktury, a to sloučením některých provozů ve větší celky, které měly zajistit větší operativnost a pružnost vykonávaných služeb s přihlédnutím k ekonomickým ukazatelům. Zároveň v tomto roce oslavily technické služby čtyřicet let od svého vzniku v roce Ale byl to i rok komunálních voleb, jejichž výsledky nepřímo ovlivnily i činnost společnosti. V roce 2004 ocenil Aquadrom stotisícího návštěvníka. ROK 1999 Znamenal pro společnost vnitřní krizi, která vyústila v rozsáhlé personální změny, a to jak ve vedení společnosti, tak i ve statutárních orgánech. Nové politické vedení se nechalo strhnout k nestandardním postupům, jež vedly k destabilizaci společnosti a ztrátě některých zajímavých trhů. Tyto kroky negativně ovlivnily nejen činnost společnosti, ale i její vnímání směrem ven. Příčinou této situace byly na jedné straně rozdílné názory na způsob vedení společnosti mezi managementem a akcionářem (městem Most) včetně jejího dalšího vývoje, na druhé straně i mocenské boje politických a ekonomických skupin o ovládnutí technických služeb. Konec roku přinesl určité zklidnění do společnosti a ta se mohla začít opět věnovat svému základnímu úkolu: zajišťovat pro město všechny požadované služby v požadované kvalitě a za standardních ekonomických podmínek. ROK 2000 Byl rokem dalších významných organizačních změn. Vznikly tři samostatné divize, které svou skladbou umožňovaly efektivnější využívání příslušných technických a lidských zdrojů včetně ekonomických. Tento rok byl významný i tím, že došlo k zahájení rekonstrukce obytných domů ve čtvrti 2B. Tímto krokem bylo zahájeno období stabilizace společnosti a rozvoj jejích dalších aktivit včetně těch, které směřovaly mimo údržbu města a nejsou typické pro společnost zabývající se touto problematikou. Rekonstrukce obytných bloků je právě jednou z nich. Došlo k uzavření dlouhodobé spolupráce s HC Most s. r. o., která byla zaměřena na pod- poru mládežnického sportu, hokeje v Mostě. Tato spolupráce v následujících letech vedla k odkoupení osmdesátiprocentního podílu v této společnosti a tím převzetí úplné kontroly nad společností. TSmM převzaly péči o areál Benedikt. ROK 2001 Tento rok je ve znamení různých významných událostí. Například byl zprovozněn areál Benedikt, jehož provoz zajišťují technické služby. Bylo učiněno strategické rozhodnutí města o vložení souboru veřejného osvětlení do vlastnictví technických služeb s tím, že nový vlastník zajistí jeho obnovu. Byla dokončena rekonstrukce prvního obytného bloku a následně zahájena rekonstrukce bloku druhého. Byl to rok, kdy město vypsalo veřejnou obchodní soutěž na zajištění komunálních služeb pro město Most. Všechny tyto soutěže technické služby vyhrály a dokázaly tak všem svým kritikům, že transformace příspěvkových organizací na obchodní společnost byl krok správný a že i následné kroky vedly k dosažení daných strategických cílů. ROK 2002 Opět rok volební pro společnost znamenal výraznou změnu ve způsobu řízení společnosti z pohledu jediného akcionáře - města Mostu. Systém řízení z německého modelu přešel na anglosaský. Zároveň v tomto roce došlo ke vkladu souboru veřejného osvětlení do základního kapitálu společnosti a následně k zahájení jednání o komplexní rekonstrukci veřejného osvětlení firmou Sie- mens při zachování finančních objemů. V tomto roce došlo k již zmíněnému převzetí majoritního podílu ve společnosti HC Most s. r. o. ROK 2003 Pokračovala jednání s firmou Siemens o zahájení projektu komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení. V polovině roku byly podepsány smlouvy, jež zajišťovaly provedení rekonstrukce asi osmdesáti procent souboru veřejného osvětlení v průběhu následujících šesti let v celkové hodnotě sto osmdesáti miliónů korun. V tomto roce zahájila činnost další dceřiná společnost Mostecké odpady s. r. o., která byla založena TSmM a. s. a společností PBO s. r. o. za účelem zajištění komunálních služeb v oblasti odpadů na území města Mostu a Litvínova. Slavnostně byl otevřen Aquadrom, jehož rekonstrukce byla zahájena v roce 2002 a znamenala vybudování důstojného sportovního stánku pro oddech občanů a všech návštěvníků města Mostu. Nadále se pokračovalo v rekonstrukci objektů ve 2B a byl dokončen druhý obytný dům z plánovaných čtyř. Zároveň se podařilo společnosti ve spolupráci s dceřinou společností HC Most s. r. o zahájit dostavbu zimního stadionu, a to vybudováním restaurace a kanceláře jednatele. ROK 2004 Naplno se rozběhla rekonstrukce veřejného osvětlení. Na Aquadromu bylo obnoveno minigolfové hřiště a zároveň Aquadrom ocenil stotisícího návštěvníka. Společnost odkoupila dalších deset procent podílu v HC Most s. r. o., čímž se stala vlastníkem devadesáti procent a upevnila svůj majoritní podíl. Společnost dále pokračovala v procesu optimalizace všech svých provozů v rámci divizionálního uspořádání. V oblasti vnitřní struktury společnosti došlo k vytvoření nové organizační struktury, a to snížením divizí ze tří na dvě. Společnost v rámci této optimalizace zahájila proces získání certifikátu jakosti ISO 9001, V závěru roku byla zahájena rekonstrukce třetího obytného bloku ve 2B. ROK 2005 Znamenal pro společnost získání příslušného certifikátu ISO. Komunální Informační Servis strana 3

4 Ten společnost úspěšně obhájila i v roce 2006 a tím potvrdila vysokou odbornou a řídící kvalitu nejen vedoucích pracovníků, ale i všech ostatních, kteří se svou činností podílejí na plnění náročných úkolů společnosti. Byla dokončena výstavba fitness-centra v prostorách zimního stadionu, čímž se podařilo naplnit jeden z dlouhodobých cílů, kterým je dostavba zimního stadionu. Na základě požadavku města byla zprovozněna pohřební služba, která významně přispěla k narovnání značně deformovaných cen v této oblasti, jež bylo zapříčiněno naprostou absencí konkurence v dané oblasti. Petr Klimecký o těch, kteří v průběhu deseti let prošli společností Technické služby města Mostu a ovlivnili její chod Rád bych vzpomněl na první členy představenstva Josefa Hojdara, který byl otcem myšlenky založení akciové společnosti a zároveň mě také uváděl do funkce tehdy pověřeného řízením technických služeb do doby transformace. Dále současného poslance v parlamentu Oldřicha Vojíře jako prvního předsedu představenstva anebo dnes už bohužel zesnulého Josefa Macha či Miloslava Bajera a Miloslava Tomka. Rád vzpomínám i na činnost současného hejtmana ústeckého kraje Jiřího Šulce nebo Karla Tvrzníka. Nesmím ani zapomenout na Evu Šmejkalovou, která byla dlouhá léta předsedkyní představenstva nebo Bořka Valvodu, který byl členem představenstva společnosti. Stranou nezůstávají ani současní členové statutárních orgánů společnosti, kteří dnes řídí společnost a určují její směr. Všichni nějakým způsobem ovlivnili a ovlivňují chod společnosti, někdy více a někdy méně, ale vždy to posouvalo a i nadále posouvá společnost dál. Rád bych vzpomněl i na ty, kteří tvořili historii svou činností uvnitř společnosti, ale i na ty, kteří tvoří současnou historii. Na své spolupracovníky, ať už minulé, nebo ty současné. Například na Elišku Povovou, která se podílela na tvorbě ekonomických norem, jež pak byly dále rozvíjeny až do současné podoby. Karla Plachého, který byl vůdčí osobností při tvorbě společnosti technické služb. Ta vznikla sloučením dvou organizací, přičemž v jedné z nich nastoupil jako ředitel na samém začátku procesu transformace. Karla Mutínského, Pavla Měsku či Zdeňku Rehákovou a v neposlední řadě Pavla Hlaváčka a Leonu Krajíčkovou, kteří jsou součástí vedení společnosti a ovlivňují její současnou historii. Záměrně jsem neuváděl žádná čísla a tabulky, které by dokazovaly oprávněnost mého názoru, že transformace technických služeb a sportovně rekreačních zařízeních do akciové společnosti byl krokem správným. Nejlepším důkazem je, že se rok od roku Úspěchem společnosti byla rekonstrukce domů v Seifertově a v Alešově ulici. Na zimním stadiónu bylo otevřeno nové fitness. TSmM zahájily provoz pohřební služby a prodejny květin v Pasáži U lva. snižují stížnosti na činnosti společnosti, a to jak ze strany občanů, tak i ze strany našeho vlastníka a zároveň zákazníka města Mostu. A proto mi dovolte poděkovat všem, kteří se na činnosti technických služeb ve formě akciové společnosti podíleli v průběhu uplynulých deseti let, a to jak na pozicích v orgánech společnosti, tak v řídících funkcích či jako řadoví zaměstnanci, kteří svým pracovním a mnohdy i osobním nasazením ovlivňovali všechny oblasti činnosti v tomto období. Vím, že naše činnost se dotýká všech oblastí života ve městě a že málokdy je naše práce oceněna kladně, ať už občany města, nebo našim zákazníkem. Dovolte, abych všem jmenovaným, ale i těm nejmenovaným poděkoval nejen jako ředitel společnosti, ale zároveň i jako občan našeho města za deset let, po které se akciová společnost má možnost starat o naše krásné město. Děkuji vám. Petr Klimecký, ředitel společnosti Technické služby města Mostu a.s. Komunální Informační Servis strana 4

5 Technické služby města Mostu spolu s HC Baník Most slavily výročí Na galavečer v prostorách nového zimního stadiónu se přišel podívat také generální ředitel MUS Luboš Měkota. Zápas mezi domácím týmem a týmem hvězd sledoval spolu s ředitelem TSmM Petrem Klimeckým a mosteckým radním Oldřichem Klimeckým.. Na ledě starší hokejisty a tým hvězd vystřídali nejmladší sportovci HC Most. Bruslení jim šlo stejně dobře jako starším hráčům. U tance a dobrého jídla slavili výročí TSmM zaměstnanci společnosti také na mosteckém Aquadromu. Na snímku zástupce ředitele a manager jakosti společnosti Pavel Hlaváček se Zdeňkou Rehákovou, vedoucí správy majetku. Na ledové ploše nechyběla ani náměstkyně primátora města Mostu Hana Jeníčková, která předala ocenení nejlepším zaměstnancům HC Most. Na snímku s Kamilem Kašťákem starším. Že vám tento pohled něco říká? Podoba není čistě náhodná, zpěvák, který přijel posílit tým hvězd je synem proslulého Limonádového Joe. Komunální Informační Servis strana 5

6 Spolu s technickými službami slaví své kulaté Novodobá historie oddílu ledního hokeje v Mostě se dá shrnout od roku Tehdy výkonný výbor rozhodl založit společnost s ručením omezeným HC Most s.r.o. V roce 1998 začínají nejlepší roky oddílu. Oddíl se stěhuje na nový zimní stadión, vytvářejí se podmínky pro vrcholový hokej. Mužstvo mužů v tomto období hrálo čtyřikrát baráž o postup do I. ligy. Junioři a dorostenci postupují do I. ligy ČR a žákovská družstva hrají nejvyšší soutěže. Oddíl zakládá oficiální sportovní hokejovou školu, kde vznikají sportovní hokejové třídy. HC Baník Most dosahuje nejvyššího ocenění v historii. Na žebříčku oddílů v ČR zaujímá dvacáté osmé místo. Do společnosti HC Most vstupuje společnost Technické služby města Mostu, která kupuje osmdesátiprocentní podíl. Oddíl ledního hokeje v Mostě po téměř padesáti letech má konečně vytvořené kvalitní podmínky pro svůj rozvoj. V tomto oddílu v současné době sportuje bezmála tři sta hokejistů. Komunální Informační Servis strana 6

7 výročí také HC Most Kuchyňské linky na míru Zakázková truhlářská výroba Rekonstrukce koupelen a WC Projekt 3 D Budovatelů 1997 (prostřední sýr - areál KB) Tel + fax Mobil Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Výměna vodoměrů v listopadu končí Ve znamení soudního stěhování Za dobu činnosti společnosti Mostecká bytová se mnozí z dnes již bývalých nájemníků mohli na vlastní kůži přesvědčit, že pokud nebudou pravidelně hradit nájem či řádně užívat byt, nebudou ani bydlet. V roce 2005 byl podán návrh na vyklizení 33 bytových jednotek. V roce 2006 byl doposud podán návrh na vyklizení bytu ve 25 případech, z toho již 11 případů bylo vyklizeno a další čekají na nařízení termínu. Jak výkon rozhodnutí probíhá: Vše začíná výpovědí z nájmu bytu nebo žalobou o jeho vyklizení. Výsledkem soudního rozhodnutí je pak zrušení užívacího práva nájmu bytu, a pokud nájemce sám dobrovolně byt nevyklidí a nevrátí, přijde na řadu i výkon rozhodnutí soudním vyklizením bytu. Nevyklízí se pouze byty nájemníků, kteří nemají na úhradu nájemného z důvodu špatného sociálního postavení, ztráty zaměstnání apod. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se jedná o zaměstnané a i jinak velmi dobře situované či fungující rodiny. O tom mnohdy vypovídá i vybavení bytu, provedené stavební úpravy nebo auta, v nichž vyklízení odjíždějí. Nájemníci hřeší na dlouhodobé trvání soudních sporů a opakovaným odvoláváním dosahují pouze odkladného účinku. Prodlužují tak jen dobu, po kterou vlastníkovi, respektive i sobě samým způsobují škodu. Bohužel, ne vždy jsou obyvatelé bytu na stěhování připraveni. I přesto, že jsou o této skutečnosti předem vyrozuměni, mnozí z nich do posledního okamžiku této informaci nepřikládají žádný význam. Soudní vykonavatelé, policisté a zaměstnanci Mostecké bytové se pak často stávají svědky situace, kdy dveře otevřou lidé doslova v noční košili. Oblíbeným trikem se též stává přenechání bytu známým, příbuzným, přátelům, kteří ovšem o hrozícím výkonu rozhodnutí nejsou informováni. Následuje časově náročné vyklízení bytu, situace ne právě příjemná oběma zúčastněným stranám. Kdo se domnívá, že dlužník tímto způsobem přijde k bezplatnému odvozu svých věcí, tak se mýlí. Veškeré náklady spojené se stěhováním jdou následně k tíži bývalého nájemce a mohou se stát předmětem exekučního vymáhání. Vyklizení nájemce, který nedokáže řádně užívat byt nebo neplní povinnosti s nájmem bytu spojené, se ve většině případů stává úlevou pro celý dům. Výsledkem takového vyklizení je zcela prázdný, občas však také zcela zdemolovaný byt. Ivana Jandová, právní úsek V souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování, se od ledna letošního roku vyměňují v domech společnosti vodoměry na teplou i studenou vodu. Do konce listopadu letošního roku se postupně vymění cca 15 tisíc kusů vodoměrů, a to v bytech i nebytových prostorech. Osazují se vodoměry od výrobce ZEN- NER, ale již typového označení antivandal, antimagnet. Výměna vodoměrů se provádí i v bytech, domech určených do prodeje. I přes počáteční problémy s opožděnou dodávkou repasovaných vodoměrů je v současné době vyměněno již 11 tisíc kusů vodoměrů. Dodavatelská firma se při výměně setkává i s havarijními situacemi, a to díky starému či nevhodnému materiálu, který se dříve používal. Šroubení jsou zrezivělá, nejdou povolit a dochází k praskání přívodních hadiček. Hlavní uzávěry bytových rozvodů jsou zrezivělé a nejdou uzavřít. Ve stupačkách (ne plastových) se drží nečistoty a rez, které po výměně vodoměrů ucpávají sítka vodoměrů, baterií a splachovačů. Proto po těchto havarijních situacích musí v mnoha případech zasahovat také instalatéři jednotlivých správců domů. Termín ve kterém k výměně vodoměrů má dojít stanoví dodavatelská firma a vždy je včas zveřejněn v příslušných číslech popisných, jednotlivých domech. Pokud ve stanovený den a hodinu UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY JEDNOTEK V DOMECH BL. 611, 92-93, 93-94, 646, 647, 648, 205, 220, 216, 702 Žádáme vlastníky jednotek, kteří si dosud nevyzvedli nové výpočtové listy předpisu úhrad, aby tak bezodkladně učinili v sídle společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., v běžném týdnu Po Pá. nemůžete byt k výměně zpřístupnit, lze se natel domluvit na náhradním termínu. Vyzýváme tímto nájemníky, aby ve vlastním zájmu spolupracovali s dodavatelskou firmou, případně se správci domů, a na základě svých povinností, vyplývajících zejména z ustanovení 692 odst. 3 Občanského zákoníku, umožnili výměnu bytových vodoměrů provést. Jana Wachtelová, provozní úsek MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., J. Skupy 218, tel: Opět nebezpečné požáry Ani během letních prázdnin, kdy většina nájemníků odjíždí na letní dovolené, nebyla naše společnost ušetřena od požárů v domech. A to hned několika. Počátkem měsíce srpna hořel v nočních hodinách byt v bloku 719. Následoval požár ve věžovém domě bl. 384 a 375, kde vzplanuly suterénní prostory, a naposledy ve věžovém domě bloku 377, kde hořel oběd na sporáku. Ve všech případech byl k požáru přivolán a zasahoval hasičský záchranný sbor. I přesto, že materiální škody při těchto požárech nebyly nijak vysoké, jsou vždy nepříjemné a zejména nebezpečné. Od počátku roku to byl již osmý požár v domech společnosti. Důrazně upozorňujeme nájemníky, aby se v bytech i společných prostorech domů chovali oni i jejich návštěvy tak, aby byla v maximální míře eliminována možnost vzniku požáru. Na jejich pachatelích společnost škodu nekompromisně vymáhá. Současně se vystavují i možnosti obvinění z trestných činů. Jana Wachtelová, provozní úsek Komunální Informační Servis strana 8

9 Rekonstrukce bytového domu Rekonstrukce bloku 56 v ul. Jaroslava Seiferta v Mostě je naší největší investiční akcí v tomto roce. Dům bude od okolních domů již na pohled zcela odlišný. Tvořit jej budou dvě sekce se dvěma vnitřními schodišti. Nová zateplená fasáda domu bude členěna francouzskými okny se zábradlím v přízemí a lodžiemi v jednotlivých patrech. Z původních 48 malometrážních bytů vznikne celkem 32 moderních bytových jednotek. V prvním až třetím patře bude vybudováno 24 bytů o velikosti 2+KK o ploše 54 m 2. Ve čtvrtém pak vznikne 8 dvougeneračních bytů, které budou bytovým schodištěm propojeny s vestavbou v podkroví. Vzniknou tak mezonetové byty o velikosti 4+KK o celkové ploše zhruba 100 m 2. Vlastní byty budou standardně provedeny v kombinaci keramické dlažby a plovoucí laminátové podlahy a vybaveny kuchyňskými linkami s vestavěnými spotřebiči. Část bytů, respektive jejich koupelna bude osazena sprchovými boxy, zbývající část bude mít nainstalovány akrylátové vany. Přístup do každé ze dvou sekcí bude zabezpečovat inividuálně výtah, jehož parametry naplňují podmínky EU. V současné době má dům osazena plastová okna a provádí se práce na severní výtahové šachtě směrem k ulici J. Seiferta. Práce ve výkopu pro jižní výtahovou šachtu znepříjemňovala přitékající podzemní voda a tím způsobovala nesnadnost založení základů výtahové šachty. Technické řešení tohoto problému výrazně posunulo původně plánovaný termín dokončení stavby. Proto byly práce prováděny při neustálém čerpání vody z jímky ve výkopové jámě. Dále se dokončují podkladové konstrukce podlah, vnitřní instalace, sádrokartonové stropní konstrukce a štukové omítky v jednotlivých místnostech. Pro každého investora je důležité vyhodnotit ekonomickou efektivnost investice a návratnost vložených finančních prostředků. Po dokončení realizace investiční akce se nabízí několik variant dalšího vývoje. Pronájem bytů, tedy jejich ponechání v majetku MOS- TECKÉ BYTOVÉ, a.s., jednorázový prodej bytů, popř. prodej na splátky v kombinaci s pronájmem. Modelově by se cena mohla pohybovat řádově ve dvou desítkách tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy. Případní zájemci o koupi se mohou nezávazně zaevidovat na nebo tel. čísle Ing. Martin Nagy provozní úsek I nedoplatek může být důvodem k výpovědi Během letošního roku mělo několik desítek nájemníků mož nost se přesvědčit, že také nedoplatek z vyúčtování služeb s nájmem bytu spojených může být důvodem k podání žalobního návrhu. Následně se tak stává předmětem soudního řízení. Vydání platebního rozkazu příslušným soudem je pak pro mnohé dlužníky pobídkou k okamžitému vyrovnání dluhu. V takovém případě je samozřejmě akceptována pouze úhrada s plným příslušenstvím, tzn. zákonem stanovených poplatků z prodlení a souvisejících nákladů řízení. V konečném důsledku se tak ovšem může stát, že příslušenství často převyšuje základní dlužnou částku. To je pak nepříjemným překvapením hlavně pro nájemníky, kteří řádně hradí běžný nájem, a přesto nedoplatky z vyúčtování služeb ponechávají bez povšimnutí. Během roku 2005 společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., podala celkem 201 žalob v částce ,- Kč na nedoplatky z vyúčtování služeb z let Také v roce 2006 je připraveno k soudnímu řešení více jak 200 žalob na nedoplatky ze služeb roku Zároveň tímto upozorňujeme nájemníky, že k datu uplynula splatnost vyúčtování služeb roku Nájemníci, kteří nevyrovnali pohledávku k datu splatnosti, mají v současné době poslední možnost uhradit pohledávku v hotovosti nebo uzavřít dohodu o uznání dluhu a jeho splácení podle pravidel společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ. Pokud dlužník pobírá příspěvek na bydlení, je možné po dohodě dluh postupně umořit tímto příspěvkem. Právě včasná úhrada či pravidelné splátky mohou zabránit komplikacím a nechtěným výdajům, např. na náklady exekutora. Zároveň je třeba vědět, že i nedoplatek jen z vyúčtování může být důvodem k výpovědi z nájmu bytu. Bažantová M. Komunální Informační Servis strana 9

10 NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. Prodejna v čp. 2396, (bl. 100), ul. Budovatelů v Mostě NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. Prodejna v čp. 2408, (bl ), ul. Budovatelů v Mostě Celková výměra NP: 126 m 2 Rozměry jednotlivých místností: prodejna 94 m 2 kancelář, sklad soc. zázemí 32 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti: III. zóna: min. 250,- Kč/m 2 /rok Žádosti se přijímají do Nájemní smlouva bude uzavřena od NP je zkolaudován jako prodejna náhradních dílů na osobní automobily. Celková výměra NP: 186 m 2 Rozměry jednotlivých místností: prodejna a kancelář 144 m 2 sklad soc. zázemí 42 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti: III. zóna: min. 250,- Kč/m 2 /rok Žádosti se přijímají do Nájemní smlouva bude uzavřena od NP je zkolaudován jako prodejna náhradních dílů na osobní automobily. Další doplňující informace k nabídce volných nebytových prostor na tel. čísle M. Šimková, úsek NP Další doplňující informace k nabídce volných nebytových prostor na tel. čísle M. Šimková, úsek NP SPRÁVCE SEGAD s.r.o. EDEL s.r.o. MINETA Most s.r.o. DLUHY V ČÁSTKÁCH OD - DO DLUŽNÍKŮ BYDLÍCÍ NEBYDLÍCÍ CELKEM POZNÁMKA do 10 tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , , , ,00 Nejvyšší dlužná ástka: ,- K, A.O. Dobnera 384/2941,.b. 71 (u OS Most v ízení výpov z nájmu bytu) do 10 tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , , , ,00 Nejvyšší dlužná ástkaí: ,- P.M. - Lidická 601/84,.b. 94 (zrušeno užívací právo, po nabytí právní moci bude vykizeno výkonem rozhodnutí) do 10 tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , tis. K , , , , , ,00 Nejvyšší dlužná ástkaí: ,- Š.A. Komo anská 702/3113,.b. 25, (u OS Most návrh na výkon rozhodnutí vyklizením) Komunální Informační Servis strana 10

11 Stavební úpravy suterénu bloku 734 Myslíte si, že ze sedmistovek se pomalu stává SOHO? Nevím, zda-li SOHO je tím výstižným pojmenováním, ale pravda je, že za posledních pár let se ze sedmistovek stává poměrně neutěšená oblast, ve které bohužel musí žít přes tři tisíce domácností. A ne všichni jsou zrovna přizpůsobiví občané, stále více je těch, které pojmenováváme jako nepřizpůsobivé. V čem jsou nepřizpůsobiví? Podívejte se na domy zvenku - na fasády, na hromosvody, zábradlí, dveře, travnaté plochy, na plochy u popelnic apod. Nehorázný nepořádek, všechno počmárané, zničené, rozbité, utrhané. A to nemluvím o vnitřním stavu v domech, schodištích, chodbách a suterénních prostorech. Prostě část lidí, zejména mladých, nemá co na práci, a tak z dlouhé chvíle ničí co se dá, a ta zbývající část rezignovala. Co s tím děláte? Víte, ono se s tím moc dělat nedá. Stále dokola opravujeme nejkřiklavější věci, které jsme povinni zabezpečit ze zákona, jako je například doplňovaní a zabezpečování hydrantových skříní, vyklízíme suterény, abychom vyhověli požárnímu zákonu, provádíme opravy utrhaných hromosvodů, rozmlácených dveří, vypálených zvonků a vytrhané elektroinstalace, dokola necháváme čistit ucpané fabky a přiděláváme klíče... Na ostatní opravy žádné peníze již nezbývají. Ale vyklízení suterénu si hradí nájemníci? Ano, vyklízení suterénů si hradí nájemníci. Vždycky je kolem toho největší rozruch při vyúčtování služeb. Jenomže to není nic platné. Požární zákon hovoří zcela jasně o volných, čistých a průchozích únikových cestách. A my za to zodpovídáme. V některých domech už nepořádek došel tak daleko, že jsme přikročili k razantnímu opatření. V jakém smyslu? Po dohodě s představenstvem společnosti Mostecká bytová, a. s., jsme požádali Stavební úřad o povolení stavebních úprav suterénu bloku 734, který patří k našim nejhorším domům. Stavební úpravy spočívaly ve zrušení všech sklepních kójí nájemníků, zazdění dveří mezi jednotlivými vchody, zazdění sklepních oken a nahrazení luxfery, dále pak v požárním utěsnění všech prostupů rozvodů (studená voda, TUV, cirkulace TUV, požární voda, plyn, ÚT) požárně dělícími konstrukcemi. Osadili jsme protipožární ocelové dveře a protipožární zárubně, opravili fasádu. Bylo toho dost a náklady se vyšplhaly až na 700 tisíc Kč, ale předpokládám, že do suterénu už se vandalové a bezdomovci nedostanou, nájemníci tam rovněž nemají přístup, nebudou tam vznikat požáry a zahoření. Zkrátka domnívám se, že bude klid. Plánujete do budoucna něco podobného i v dalších blocích? Ano, předpokládáme, že pokud se tento krok osvědčí a splní naše očekávání a nejen naše, ale i samotných obyvatel zmíněného domu, přikročíme ke stejné akci začátkem příštího roku i na bl Pokusíme se ještě jednou vyvolat jednání s městskou policií, zda-li by nebylo vhodné umístit mezi bloky 734, 735 a 736 policejní služebnu, a pokud to nebude možné, provedeme stejnou akci i na dalších domech. OTÁZKY A ODPOVĚDI Dobrý den. Předpokládám, že lidé se smlouvou na dobu neurčitou nyní ve vašich bytech platí 14,16 koruny za metr čtvereční obytné plochy. Zajímá mě tedy, o kolik se zvýší nájem od 1. ledna 2007, případně v dalších letech. Je pravda, že nájemníci musí být informováni o změně ceny minimálně tři měsíce dopředu? K navýšení nájemného u bytů dojde od , a to na základě zákona č. 107/06 o jednostranném zvyšování nájemného. Nové předpisy nájemného budou nájemníkům, kterých se bude navýšení týkat, distribuovány tak, aby do konce září 2006 byli o chystaném navýšení informováni. Vlastní navýšení pro lokalitu Mostu je ve výši 10,8%. To znamená, že stávající nájemné 14,16 Kč/ m 2 /měs. se pro rok 2007 zvýší na 15,69 Kč/m 2 /měs. Cílová částka nájemného, platná od , je ve výši 21,33 Kč/m 2 /měs. Přechod nájmu bytu a přihlašování osob po novelizaci Občanského zákoníku Od se změnily podmínky přechodu nájmu bytu. I nadále zůstává v platnosti, že jestliže nájemce trvale opustí společnou domácnost, stávají se nájemci bytu jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Změna je v případě vnuků, kteří byli přihlášeni po Na ně může přejít užívací právo, jen pokud s nájemcem žili ve společné domácnosti po dobu 3 let a nemají vlastní byt. Zvláštní skupinu tvoří osoby, které nájemce přijal do bytu až po sjednání nájemní smlouvy. U nich dojde k přechodu nájmu bytu pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodnou. Ze zákona jednoznačně vyplývá, že se jedná pouze o osoby, které s nájemcem nežily v době uzavření nájemní smlouvy. Toto ustanovení dopadá až na osoby, které nájemce přijal do bytu po účinnosti tohoto zákona. Na osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti v době uzavření nájemní smlouvy, nájem přejde, pokud žily s nájemcem po dobu tří let. Jednou z dalších hlavních změn je, že nájemce musí včas písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, kteří s ním žijí v bytě, a to do 15 dnů od změny. Nájemce uvede v oznámení jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost dané osoby. Pokud tak nájemce neučiní do 1 měsíce, je to považováno za hrubé porušení povinnosti nájemce a pronajímatel může vypovědět nájem bytu. Nájemcům bytů společnosti MOS- TECKÁ BYTOVÁ, a.s., stačí osobně zajít na firmu GABIT, s.r.o., do ulice Kpt. Jaroše č.p. 99 a nahlásit změnu osob s požadovanými údaji. Tato společnost vypracuje nový evidenční list, který nájemce bytu podepíše. Eliška Povová, bytový úsek Komunální Informační Servis strana 11

12 VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD DVEŘE Q ZÁRUBNĚ Q KOVÁNÍ skladová zásoba dveří Kronodoor Q prodej dveří od českých výrobců vnitřní Q vchodové Q protipožární Q palubkové ocelové Q bezpečnostní Q speciální i atypické ke všem typům dveří obložkové i rámové zárubně Po - Pá 7.30 h - 16 h U Lesíka 135 (areál bývalých skleníků) Most - Čepirohy tel. / fax: , Vymáhání starých pohledávek Společnost Mostecká bytová nadále pokračuje ve vymáhání téměř historických pohledávek, které byly převzaty k od Statutárního města Mostu. K datu bylo na těchto pohledávkách vybráno celkem 16,8 mil. Kč za více jak 2,5 leté období. Z celkového počtu převzatých pohledávek 3200 bylo již 1100 pohledávek uhrazeno, což je více než třetina. Stav pohledávek je prověřován a nadále společnost pokračuje v exekučním řízení proti dlužníkům. Na stránkách zpravodaje neustále informujeme o exekučním řízení jako o konečném finále, kdy si mnozí z dlužníků uvědomí dopad. Dlužná částka je najednou mnohonásobná, samozřejmě včetně důsledně uplatňovaných poplatků z prodlení. Neustále upozorňujeme na to, že příslušenství pohledávek není zanedbatelné a poplatek z prodlení během času neustále vzrůstá. U exekučního vymáhání je ještě pohledávka navýšena o náklady exekutora. Celkem bylo podáno u těchto zmiňovaných historických pohledávek na sedm set případů k exekučnímu vymáhání, z toho v letošním roce čtyři sta. Společnost spolupracuje s exekuční firmou v Plzni a v Mostě. Upozorňujeme liknavce na skutečnost, že je-li pohledávka předána exekuční firmě, jedná povinný přímo s exekutorem a naopak. Soukromý exekutor má plnou moc akciové společnosti v zastupování při jednání konkrétních případů. Romana Pavlicová, právní úsek Komunální Informační Servis strana 12

13 Komunální Informační Servis strana 13

14 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: Údržba sekundárního systému Zatímco většina Mostečanů tráví během prázdnin svoji zaslouženou dovolenou, pro PRVNÍ MOS- TECKOU a.s. a její dodavatelské firmy v čele se společností ALFA TERM MOST a.s. znamená toto období spoustu práce. A to nejen během odstávky horkovodu, ale prakticky v průběhu celého léta, kdy je mimo topné období přerušeno vytápění bytových i nebytových objektů na území města Mostu. Maximum prací na údržbě a rekonstrukcích vybraných výměníkových stanic a sekundárních rozvodech tepla je však směřováno do termínu odstávky horkovodu United Energy, a.s., kdy je vedle tepelné energie pro vytápění přerušena také dodávka teplé užitkové vody. V praxi to znamená, že máme jediných čtrnáct dní v roce, kdy celý systém centrálního zásobování teplem není pod tlakem, a můžeme tak realizovat i ty zásahy, které nelze dělat za plného provozu. V letošním roce odstávka horkovodu proběhla ve dnech 29. července až 11. srpna, což byl oproti minulým letům posun zhruba o měsíc důvodem byl velký objem modernizačních investic, jež ve své komořanské teplárně a na horkovodních rozvodech realizovala společnost United Energy, a.s., která je dodavatelem topného média pro oblast Mostu. Více se o rekonstrukcích v Komořanech dočtete na následujících stranách. Údržbě a nutným opravám svých zařízení se PRVNÍ MOSTEC- KÁ a.s. sice věnuje celoročně, ale jak již bylo řečeno pouze v době odstávky může provádět zásahy většího rozsahu. Běžnými pracemi v tomto období jsou výměna již nevyhovujících a vadných ventilů, přetěsňování hlavních uzávěrů či regulačních a odkalovacích armatur na výměníkových stanicích. Ve spolupráci se společností dodávek tepla si dovolenou nevybírá Pracovníci společnosti ALFA TERM MOST a.s. si připravují materiál pro opravy v okruhu výměníkové stanice VS 803. V kolektoru pod šestistovkami se měnila část rozvodů teplé užitkové vody. TEPLO MOST a.s. zároveň probíhá kontrola a výměna domovních patních měřičů spotřeby tepelné energie, jejichž metrologická platnost je ze zákona omezena na čtyři roky a kterých má naše společnost ve správě na osm set. Objem prací prováděných během léta je skutečně obsáhlý. Z těch nejdůležitějších jmenujme například vnitřní revizi tlakové nádoby na výměníkové stanici VS 6A (pokud by byla realizována za běžného provozu, vyžádala by si dvoudenní odstávku dodávky teplé vody), výměnu hlavních uzavíracích armatur včetně výměny nanometrové smyčky na zpátečce horkovodu na VS 24, výměnu ochozového ventilu na horkovodu u VS 21A či výměnu hlavní uzavírací horkovodní armatury na zpátečce horkovodu u VS 701. Na všech výměníkových stanicích bylo během letní odstávky dále provedeno přetěsnění, doplnění a promazání horkovodních armatur, v kolektorech inženýrských sítí se vyměňovaly nefunkční armatury pro teplou užitkovou vodu a ústřední topení, došlo však i na výměnu potrubí. Ta se týkala především kolektoru v městské části 2B, kde je nyní nové potrubí pro teplou užitkovou vodu s čerstvě přetěsněnými a promazanými armaturami, rekonstrukce rozvodů teplé vody se dočkal též okruh VS 803 až k bloku 600. Zároveň pokračovala také druhá etapa ekologizace kotelny Chanov, kde se během prázdnin začalo s montáží druhého fluidního kotle a byl rekonstruován zdejší topný kanál. Z uvedeného je patrné, že PRV- NÍ MOSTECKÁ a.s. nenechává nic náhodě a přípravě na novou topnou sezónu věnuje maximální pozornost. Jsme si vědomi, že přerušení dodávek teplé vody je pro obyvatele našeho města nepříjemné, ale na druhou stranu nám tento krok umožní minimalizovat případné výpadky během topného období. Karel Pecák, provozně-technický náměstek PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Komunální Informační Servis strana 14

15 Na odstávce horkovodu rozhodně nevyděláváme V souvislosti s odstávkou horkovodu a s ní souvisejícím přerušením dodávek teplé užitkové vody do domácností se objevují dotazy, jak je to vlastně s následným vyúčtováním spotřeby tepla. Tomuto tématu se věnovala o prázdninách i reportáž v hlavní zpravodajské relaci TV Nova, která však spíše smíchala hrušky s jabkama. Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. na odstávce rozhodně nevydělává a ani vydělávat nemůže, a to z jednoduchého důvodu během přerušení dodávek nespotřebovává energii na ohřev teplé vody, a tudíž ji také nemůže účtovat. Pokud během odstávky točíte vodu z červeného kohoutku, platíte jako za vodu studenou. Vyúčtování spotřeby tepla se provádí za celý rok a teprve na konci topného období je ke spotřebě studené vody naměřené vodoměrem na teplou užitkovou vodu připočítána celková spotřeba energie na její ohřev (zaznamenávají ji fakturační měřiče na výměníkových Letošní letní počasí by se dalo nazvat spíše aprílové. Třicetistupňová vedra se skokově střídala s teplotami kolem patnácti stupňů, a tak opět vyvstala otázka, zda i mimo topné období (legislativa ho stanovuje od 1. září do 31. května) nepustit do radiátorů teplo. Tak tomu bylo například na přelomu května a června letošního roku, kdy si nízké venkovní teploty vyžádaly prodloužení topného období o devět dní, a to přesto, že původně byla sezóna ukončena již 4. května topit se opět začalo 26. května. K takovému kroku je však vždy zapotřebí souhlas odběratelů, v našem případě především Mostecké bytové a.s. a Stavebního bytového družstva Krušnohor coby správců největšího počtu bytových objektů. Také konec letních prázdnin dal o sobě vědět spíše už v podzimním duchu a například provozovatel sekundárních rozvodů v Litvínově, společnost Sever Plus, požádal již 1. září United Energy, a.s., o dodávku topného média, i když zatím pouze pro temperování bytů a dalších prostor. Vývoj venkovních teplot pečlivě sleduje také PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která zajišťuje dodávky tepelné energie pro vytápění objektů na území města Mostu. Přestože na přelomu srpna a září byly domácnosti kvůli náhlému příchodu studené fronty v mnoha případech stanicích), která se odvíjí od odečtu vodoměru. A v této částce samozřejmě nemůže být zahrnuta odstávka, kdy je spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody nulová. Z hlediska provozu systému a jeho následného znovunajetí po odstávce není pro správce tepelných zařízení vhodné zcela odstřihnout přívod studené vody do teplých kohoutků, přestože to technicky možné je. Je nutno si ale uvědomit, že vypuštění okruhu teplé užitkové vody by přineslo nemalé ztráty, protože objem této vody by de facto přišel vniveč. Napouštění desítek kilometrů rozvodů by potom způsobilo nejen značné zdržení dodávek, ale mohlo by přinést i nečekané problémy. Z těchto důvodu je okruh teplé užitkové vody udržován pod tlakem a po obnovení dodávek topného média z komořanské teplárny stačí jen ve výměníkových stanicích spustit ohřívače. Laická rada proto zní: pokud se chcete vyhnout jakýmkoliv pochybám, uzavřete si při odstávce přívod teplé vody přímo ve vaší bytové stupačce. prochladlé, pokles průměrné venkovní teploty pod stanovených 13 stupňů Celsia nastal jen v jediném dni, a proto doposud nebylo z naší strany požádáno o zahájení dodávek tepelné energie, a to i ohledem na předpovědi meteorologů, neboť první zářijový víkend již Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Venkovní teploty si vytápění ještě nevynutily Do Litvínova začalo teplo z Komořan proudit již 1. září, v Mostě zatím k zahájení vytápění nebyl vzhledem k venkovním teplotám důvod. Také vodoměr na teplou užitkovou vodu vám měří spotřebu vody studené, náklady na její ohřev jsou připočítávány teprve ze celé topné období. opět přinesl teploty přesahující dvacet stupňů. Vrtochům počasí ale i nadále věnujeme velkou pozornost, abychom v případě poklesu teplot mohli okamžitě vytápění zahájit. Na závěr připomeňme, že pravidla vytápění přesně řeší vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 152/2001 Sb., kterou se při své činnosti samozřejmě řídí i PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Otopné období podle této legislativní normy začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku, rozhodující vliv na topení má ovšem vývoj venkovních teplot. V otopném období můžeme podle vyhlášky zahájit vytápění, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu (čtvrtina součtu teplot v 7.00, a 2x ve hodin) poklesne pod 13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad 13 C pro následující den. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Komunální Informační Servis strana 15

16 Akciová společnost United Energy Rušno bylo během prázdninových měsíců v komořanské teplárně společnosti United Energy, a.s. Práce na opravách a rekonstrukcích zde probíhaly nejen v době plánované odstávky horkovodu, která se tentokrát uskutečnila v termínu od 29. července do 11. srpna, ale prakticky po celé léto. Na důkaz, že to s modernizací zařízení přímo v komořanském provozu i na horkovodních sítích myslí United Energy, a.s., vážně, pozvala si tato společnost 4. srpna na exkurzi zástupce z řad sedmé velmoci, tedy sdělovacích prostředků. Chybět samozřejmě nemohl ani Mostecký zpravodaj, jenž se problematice dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody dlouhodobě věnuje. Novináře během exkurze provázel Ing. Milan Boháček, ředitel Divize Energo. Asi největší atrakcí prohlídky provozu byl vstup do právě rekonstruovaného kotle K 10, ale nebývalý pohled naskytl též výjezd výtahem na střechu teplárny, odkud jsou z ptačí perspektivy vidět jak chladicí věže, tak sousedící úpravna uhlí, obří zásobníky vápence pro fluidní spalování či horkovod vedoucí S činností fluidního kotle seznámil novináře při exkurzi v United Energy, a.s., ředitel Divize Energo Ing. Milan Boháček. Teplárnu a chladicí věže odděluje komořanský koridor, což je jedna z rarit, protože potrubí je vedeno pod ním. bokompresory a sušičkami vzduchu. Poslední zastávkou byla elektrorozvodna, která právě prochází druhou etapou generální rekonstrukce. Přestože United Energy, a.s., na modernizaci vybraných částí provozu v Komořanech pracuje již řadu měsíců, maximum zásahů bylo směřováno do doby odstávky horkovodu, kdy není V komořanské teplárně vládl po celé léto čilý stavební ruch. Chod celé elektrárny je řízen z tzv. centrální dozorny. do Mostu. Následovala prohlídka strojovny a takzvané centrální dozorny, ze které je řízen chod celé elektrárny, pracovní ruch pak mohli novináři zaznamenat u turbogenerátoru, kde právě vrcholily stavební práce i montáž samotné protitlaké turbíny pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie. Vedení United Energy, a.s., představilo též výměníkovou a přečerpávací stanici MOLI, v níž byla instalována nová čerpadla, stejně jako kompresorovou stanici se třemi novými tur- systém pod tlakem. Přímo v teplárně letos probíhala kompletní rekonstrukce turbosoustrojí TG 10, rekonstrukce vývodové elektrorozvodny 110 kv, rekonstrukce výměníkové a čerpací stanice topné vody pro dodávky tepel- Komunální Informační Servis strana 16

17 otevřela brány komořanské teplárny né energie do Mostu a Litvínova včetně výměny čerpadel a rekonstrukce kompresorové stanice. Co se týká horkovodní sítě, v Mostě proběhla generální oprava přípojky pro odběratele v průmyslovém areálu u nového hřbitova, oprava podchodu u Rozkvětu pod třídou Budovatelů a osazení uzavíracích klapek do páteřního řadu na křižovatce ulic Čs. mládeže a Budovatelů, což přinese zvýšení spolehlivosti dodávek a zkrácení doby potřebné k likvidaci případných poruch, opravovaly se však také části horkovodu u dopravního podniku či sportovní haly. Největšími zásahy na rozvodech tepelné energie pro sousední Litvínov pak byly výměna potrubí pod silnicí č. 27 u tzv. nového nádraží a oprava šachet v Ukrajinské ulici. Na nadcházejí topnou sezónu 2006/2007 je tak United Energy, a.s., připravena. Při nedávném setkání s mosteckým primátorem Ing. Vladimírem Bártlem to potvrdili i generální ředitel společnosti Ing. Petr Jeník a obchodní ředitel Ing. Miroslav Pelcman s tím, že firma na investice v komořanské teplárně a do navazujících rozvodů tepla pro Most a Litvínov letos vynaložila 440 milionů korun. Vyjmenované rekonstrukční zásahy by zároveň měly zabezpečit spolehlivější dodávky tepelné energie pro obě města. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Pohled na jeden z turbogenerátorů. O více než šedesátileté historii komořanské teplárny vypovídá i tento bezpečnostní nápis. Zájem sdělovacích prostředků o prohlídku jinak uzavřeného provozu byl značný. V těsném sousedství elektrárny se nachází úpravna uhlí, z níž je palivo dodáváno pomocí dopravníku přímo do kotlů. Společnost United Energy, a.s., se pochlubila i novými nákladními vozy pro dopravu vápence, jenž je využíván při fluidním spalování. Komunální Informační Servis strana 17

18 Komunální Informační Servis strana 18

19 S autodráhou pomohla i PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Zbrusu novou autodráhou špičkových parametrů se může pochlubit Klub automodelářů SRC v Mostě, který pracuje při zdejším Domě dětí a mládeže. Stará dráha při stěhování DDM z vily v Žižkově ulici do nového sídla v budově bývalé 17. základní školy vzala zasvé, a tak klub řešil problém, jak realizovat a hlavně financovat stavbu nového závodiště, bez něhož by prakticky nemohl existovat. Vítanou pomoc našel u sponzorů, mezi nimiž figurují také společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. a ALFA TERM MOST a.s. Historie automodelářského klubu se v Mostě začala psát již v roce 1975, kdy byl založen při tehdejším Domě pionýrů. Pod současným názvem klub, který je zároveň členem Svazu modelářů České republiky, působí od roku 1994 a v současnosti má sedm členů z řad dospělých a do kroužku stabilně dochází sedm dětí. Vždy na začátku školního roku se ale objeví noví zájemci o tento koníček, říká jednatel klubu František Kadlec, jenž automodeláře vede společně s předsedou Jaroslavem Tolarem. Fandové zmenšenin silných strojů se scházejí pravidelně každé pondělí od 17 do 19 hodin a podle Kadlecových slov mezi sebou rádi přivítají nové členy. Kroužek je určen dětem od devíti let věku a s novými zájemci by měli na první schůzku přijít i rodiče, aby viděli, co vše automodelařina obnáší, vysvětluje. Toto hobby totiž není jen o ježdění na autodráze, ale zejména o zručnosti a trpělivosti, svou roli hrají Znovuzrozený Kulturní kalendář Mostecka Příznivci regionální kultury a historie mají po letech opět své pravidelné periodikum. Na počátku září spatřil světlo světa znovuobnovený Kulturní kalendář Mostecka Pontanus, jehož vydavatelem je stejnojmenné občanské sdružení. Časopis, který bude vycházet vždy první pondělí v měsíci, je distribuován zdarma v divadle, městské knihovně a v knihkupectvích v Pasáži U Lva v Mostě a na náměstí Míru v Litvínově. Kulturní kalendář Mostecka (KKM) se stal svého času pojmem. Ten původní, redigovaný spisovatelem a překladatelem Daliborem Kozlem, vycházel v letech 1957 až 1969, kdy jeho úspěšnou existenci ukončila nová komunistická nomenklatura. V druhé polovině devadesátých let se KKM objevoval po tři roky jako příloha místního deníku a následně ho necelý rok vydávalo pod hlavičkou svého zpravodaje Pontanus městské divadlo. V prvním čísle znovuzrozeného Kulturního kalendáře Mostecka si můžete přečíst například text režiséra Břetislava Rychlíka o vzniku jeho cenami ověnčeného dokumentu Kamenolom boží, úvodní část životopisu mosteckého fotbalisty a trenéra Antona Stehlíka, článek o projektu Podkrušnohorského technického muzea, rozhovor s hercem Miroslavem Středou či recenze na poslední premiéry mosteckého divadla. První číslo Kulturního kalendáře Mostecka podpořila i PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která tímto novému měsíčníku přeje dobrý start, zajímavé články a hodně věrných a spokojených čtenářů. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Nová autodráha mosteckého klubu modelářů musí potěšit snad každého kluka. též finance. Roční členský poplatek je sice stanoven na pouhých pět set korun, stavba modelu však není nejlevnější i to nejobyčejnější autíčko přijde na dva a půl tisíce korun, špičkové modely pak svou cenou přesahují i deset tisíc korun. Nováčkům zapůjčíme veškeré nářadí, ovladač a další potřebné věci, ale auto si musí postavit a financovat sami, podotýká František Kadlec s tím, že v kroužku se děti naučí pracovat s umělými hmotami i kovy a při závodění si pak vytříbí hlavně postřeh, protože udržet zběsile rychlé autíčko v zatáčkách na dráze není rozhodně snadné vždyť čtyřiatřicet metrů dlouhou dráhu urazí ta nejrychlejší za pouhých 6,5 vteřiny. Nová šestiproudá dráha o délce 34 metrů je o třídu lepší než ta stará, která měla pouze čtyři jízdní pruhy a měřila 27 metrů. S výstavbou za začalo na jaře letošního roku a modeláři jí od března do poloviny srpna věnovali zhruba dva a půl tisíce hodin práce. Jen materiál přišel na 150 tisíc korun, skutečná hodnota autodráhy pak tuto částku o hodně převyšuje. I díky novému závodišti tak nyní členové mosteckého klubu mohou navazovat na své dřívější úspěchy, z nichž mezi nejvýraznější patří stabilní umístění na prvních třech příčkách v rámci republikového seriálu závodů v kategoriích GT/24 a sportovních vozů. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Komunální Informační Servis strana 19

20 Výstava Krušnohorské důlní techniky a život báňských měst ve středověku (Výstavní sál Oblastního muzea v Mostě) Výstava potrvá do 12. listopadu Modelová rekonstrukce větracího stroje na vodní pohon. Excentricky uložená páka hnaná vodním kolem na spodní vodu přenášela pohyb přes táhla na točný spojovací čep a kyvný čep ke dvěma dmychadlům. Měchy střídavě vháněly čerstvý vzduch lutnami do podzemí dolu. Prodloužením táhla přes spojovací čep nad ústí šachty pracoval stejný mechanismus prostřednictvím prodloužených pístnic také v podzemí dolu. Lutnové vedení bylo vždy několik desítek až stovek metrů dlouhé. Tímto větracím strojem se buď vháněl čerstvý vzduch, nebo se odsával použitý (znečištěný) vzduch z hornických pracovišť. Vrátek (rumpál) patří k nejstarším technickým zařízením v hornictví. Na jeho principu byla založena všechna zařízení pro vertikální dopravu. Nejjednodušším typem byla hřídel s klikou pro ovládání jedním člověkem. Tímto těžebním zařízením se mohla ruda dopravovat z hloubky kolem 45 m. Pro těžbu z větších hloubek musel být vrátek otáčen dvěma či více osobami (hašplíři). Těžní lano bylo na ose vrátku připevněno tak, že se jeden jeho konec spouštěl dolů a druhý současně stoupal vzhůru. Namísto málo pevných lněných lan se v hlubších dolech používaly řetězy. Na lana a řetězy se při čerpání zavěšovaly džbery, kádě či kožené měchy. Při přibývající hloubce dolů mohly být těžké vrátky vybaveny vrátkovými tyčemi a setrvačníkovými koly. Vrátek je v hornictví užíván podnes. PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ Městské divadlo Most Velká scéna :00 hodin - HRA O LÁSKE Na scéně činohry Městského divadla v Mostě se poprvé představí soubor Radošínského naivného divadla ze Slovenska. Nejnovější hra slovenského autora, která má nejblíž k poetické komedii, pojednává o věčné a nekonečné lásce v těch nejrůznějších podobách :00 hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně květinářky v okouzlující dámu :00 hodin - POPRASK NA LAGUNĚ Temperament, rvačky, pračky, hádky a usmiřování v klasické komedii ze slunné Itálie :00 hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně květinářky v okouzlující dámu :00 hodin - POCTA MO- ZARTOVI Zahajovací koncert 16. sezóny cyklu Mostecká hudební setkání :00 hodin - FIGAROVA SVATBA Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze a The University of Britisch Columbia Vancouver uvádějí ne zcela tradiční nastudování v italském originále s nejvýraznějšími talenty :00 hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně květinářky v okouzlující dámu :00 hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně květinářky v okouzlující dámu :00 hodin PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA Na motivy klasické pohádky pro děti napsal Stanislav Oubram. Pohádka o Zlatovlásce, ptáku Ohniváku, lišce Ryšce, zrádných bratrech a princi, který přes své laskavé srdce dokázal být statečný :00 hodin - JEPTIŠKY aneb KLÁŠTER- NÍ DIVADLO U MILOSRDNÝCH SESTER Muzikálová show řádu Milosrdných sester. Vstupné dobrovolné. Finanční dary vítány! :00 hodin - LUCERNA Jiráskova Lucerna je v českém profesionálním i amatérském divadelnictví ojedinělým fenoménem. Nenajde se u nás snad divadlo či soubor, kde by nebyla tato pohádkově laděná hra, jež měla premiéru roku 1905 v pražském Národním divadle, nastudována a uvedena :00 hodin - POPRASK NA LAGUNĚ Temperament, rvačky, pračky, hádky a usmiřování v klasické komedii ze slunné Itálie :00 hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně květinářky v okouzlující dámu. Na Poříčí dítě křičí - Kraus, Krausová, ŠrumŠrum Malá scéna :00 hodin - NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie :00 hodin - NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie. Divadlo rozmanitostí :00 hodin - VODNICKÉ PUTOVÁNÍ Putování vodníka Švertáska za zázračnou kapkou vody vychází z pokladnice krušnohorských pohádek a pověstí. Pro děti od čtyř let :00 hodin - BROUCI ANEB THE BE- ATLES (PREMIÉRA) :00 hodin - PYTLÍK BILBO aneb CES- TA JENOM TAM... Pohádkový příběh hobita Pytlíka Bilba a jeho dobrodružná cesta za pokladem v novém zpracování knihy J. R. R. Tolkiena pro malé diváky. Hra je dramatizována podle stejnomené knihy J. R. R. Tolkiena :00 hodin - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA Pohádka o chytré rybářově dceři, která s vtipem vyřeší královské hádanky. Příběh o tom, že chytrost nemusí být pouze výsadou bohatých a mocných. Určeno pro děti od čtyř do deseti let. Komunální Informační Servis strana 20

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 6-7/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom čeká úspěšnou letní sezónu strana 4 O Nábor mladých

Více

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji.

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 4 / 2013 ročník XI. 6 Festival Young for Young v Mostě počtvrté 11 Z Čech až na konec světa od Jakuba k Jakubovi 12 Dlouhá zima zbrzdila čištění města 16 Opravy na bytových domech v letošním roce

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Informační periodikum o službách města Mostu

Informační periodikum o službách města Mostu MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 15 000 výtisků číslo 3/2002 Co najdete uvnitř dnešního vydání: O Úřad rozhodl o soutěži strana 2 O Vánoční svátky v Mostě strana

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 12 / 2012 ročník X. 2 O jednom povedeném tatínkovi 8 Od 9. prosince 2012 došlo ke změně systému městské hromadné dopravy 11 Moderní učebna zpestřila gymnazistům výuku angličtiny 14 Nepojistný dávkový

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více