Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Sedláčková Olomouc

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. V Olomouci 30. dubna 2010 Nikola Hubáčková 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Vladimíře Sedláčkové za cenné připomínky odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. 3

4 Obsah Úvod Teorie systému firemního vzdělávání Lidský kapitál Investice do lidského kapitálu Zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkvalitňování a zvyšování pracovních schopností, dovedností a vědomostí Formování pracovních schopností pracovníka Realizace vzdělávání Kdo se podílí na vzdělávání Styly přístupu k učení Metody vzdělávání Exekutorská činnost a její specifika Specifika práce soudních exekutorů Představení Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov Struktura úřadu Dražby soudních exekutorů Vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov Požadované kompetence pracovníků Účastníci a používané metody vzdělávání Realizace firemního vzdělávání Doporučení k dalšímu zlepšení Závěr Literatura a prameny

5 Úvod V současném neustále se měnícím ekonomickém prostředí se pracovní síla stává více diskutovaným tématem. Znamená to výzvu zaměstnavatelům, kteří už nemohou spoléhat jen na své tradiční náborové postupy, a proto musejí vyvíjet politiku zaměřenou na zvládnutí různosti lidí a příležitostí při řešení narůstající rozmanitosti pracovní síly. Nehmotná aktiva podniku se stávají stále důležitější součástí jeho hodnoty. Řízení lidských zdrojů přispívající k tvorbě lidského kapitálu tak získává možnost bezprostředně přispívat ke zvyšování tržní hodnoty firmy. Nehmotná aktiva nezahrnují pochopitelně jen hodnotu lidského kapitálu. Avšak kvalita lidských zdrojů firmy, jejich schopnosti, motivace a pracovní nasazení, a efektivita nástrojů, s jejichž pomocí jsou lidé ve firmě řízeni, jsou jejich důležitou součástí. Zaměstnavatelé by měli prostřednictvím přijatých politik a postupů dát najevo, že svým zaměstnancům poskytují uspokojivé pracovní příležitosti. Jestliže nemají být promarněny podnikatelské příležitosti, musí společnosti o zmíněných problémech přemýšlet strategicky. Aby byla firma úspěšná, je třeba o své zaměstnance řádně pečovat. Zajistit jim kvalitní podporu zdraví a sociální pohody zaměstnanců při práci, omezit rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců v jejich pracovní činnosti. Cílem mé bakalářské práce je kompletní zhodnocení interního vzdělávacího systému Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část bude věnována teoretickým informacím o firemním vzdělávání zaměstnanců. Bude zde nastíněno, jak důležitá je investice do zvyšování hodnoty lidského kapitálu. Představeny budou jednotlivé styly a metody vzdělávání, které se dají charakterizovat jako získávání nových vědomostí a postupů, které by měly odrážet individuální potřeby a požadavky podniku, také budou popsány jednotlivé typy účastníků vzdělávání. Ve druhé kapitole bude přiblížen vznik společnosti Exekutorský úřad JUDr. Tomáše Vrány, Přerov a podrobně popsána struktura úřadu. Stěžejní částí bakalářské práce bude třetí kapitola, ve které budou aplikovány teoretické poznatky a provedeno celkové zhodnocení používaného systému. 5

6 1 Teorie systému firemního vzdělávání Základním cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je zvýšit schopnost lidských zdrojů v souladu s přesvědčením, že lidský kapitál organizace je hlavním zdrojem konkurenční výhody. Zabezpečí tedy to, aby organizace měla pro uspokojování svých současných a budoucích potřeb k dispozici správnou kvalitu lidí. Tohoto stavu můžeme dosáhnout vytvořením promyšleného a komplexního rámce pro rozvíjení lidí. Konkrétními cíli strategického rozvoje lidských zdrojů je rozvoj intelektuálního kapitálu, zlepšování a propagování individuálního i týmového učení a vzdělávání pomocí vytváření kultury vzdělávání. Tedy vytváření prostředí, v němž jsou pracovníci podněcováni ke vzdělávání a rozvoji, a v němž jsou znalosti systematicky řízeny. I když je strategický rozvoj lidských zdrojů podnikově a podnikatelsky orientovaná záležitost, jeho politika musí brát v úvahu také individuální aspirace a potřeby. Významnou záležitostí politiky rozvoje lidských zdrojů by měla být péče o zaměstnanost lidí uvnitř organizace i mimo ní. 1 Vzdělávání je proces, během nějž určitá osoba získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje. Podle Williamsovy (1998) definice je vzdělávání cílově orientované, založené na zkušenosti, ovlivňuje chování a poznávání, a změny, které přináší, jsou relativně stabilní Lidský kapitál Základním předpokladem fungování jakékoliv organizace jsou nezbytné základní zdroje, kterými jsou zdroje materiálové, finanční a zdroje lidské. Nejdůležitější jsou zdroje lidské, protože ostatní dva zdroje uvádějí do pohybu a determinují jejich využívání. Požadavky na znalosti a dovednosti člověka se v moderní společnosti neustále mění a člověk, aby mohl fungovat jako pracovní síla, musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat. 3 1 Srov. ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s Srov. PALÁN, Z., Lidské zdroj : Výkladový slovník, s

7 Lidé jsou aktiva, jejichž hodnotu lze zvýšit v procesu investování. Cílem je, podobně jako u investic do jiných aktiv, maximalizace čisté výhody v procesu podstupování rizika při oběti nákladů a dosahování výnosů. 4 Lidský kapitál můžeme charakterizovat jako zásobu znalostí a dovedností ztělesněných v pracovní síle, jež jsou výsledkem vzdělávání a praxe. Podle teorie lidského kapitálu, která vznikla v 60. letech 20. století, existuje přímý vztah mezi vzděláváním (kvalifikací) a produktivitou. Z uvedeného přímého vztahu vyplývá, že vzdělání je do jisté míry určováno potřebou trhu. 5 Cílem politiky a programů vzdělávání v organizaci je zabezpečit kvalifikované, vzdělané a schopné lidi potřebné k uspokojení současných i budoucích potřeb organizace. K dosažení tohoto cíle je nutné zabezpečit, aby lidé byli připraveni a ochotni se vzdělávat, chápali, co musejí znát a být schopni dělat, a byli schopni převzít odpovědnost za své vzdělávání tím, že budou plně využívat existující zdroj vzdělávání, včetně pomoci a vedení ze strany svých liniových manažerů. 6 Rozlišujeme dvě formy lidského kapitálu: všeobecnou a specifickou. Všeobecná forma lidského kapitálu se vztahuje k vytváření schopností, které jsou použitelné ve všech firmách a odvětvích, zvyšuje tedy produktivitu pracovních sil pro všechny firmy. Specifická forma se vztahuje k vytváření schopností, které mohou být použity pouze v určité firmě a produktivita pracovníka se tak zvyšuje pouze pro ni. Přístupy z hlediska lidského kapitálu v rámci firmy musí být podřízeny základnímu cíli organizace, tj. jejímu poslání, koncepci budoucího rozvoje, dílčím cílům a strategickým plánům. V souvislosti s formováním pracovních schopností je třeba rozlišovat formování pracovních schopností člověka a pracovníka. V prvním případě jde o formování člověka v obecném slova smyslu, tedy v průběhu celého jeho života, bez ohledu na to, kdy, kde a z čí iniciativy se uskutečňuje. Ve druhém případě jde o formování pracovníka v konkrétním podniku či organizaci. Jde o aktivitu, která souvisí s prací, kterou pracovník 4 Srov. ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů, s Srov. PALÁN, Z., Lidské zdroje: Výkladový slovník, s ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdroj: Nejnovější trendy a postupy, s

8 vykonává. Formování pracovních schopností pracovníka je tedy součástí formování pracovních schopností člověka, a to tou částí, v níž se angažuje zaměstnavatel. 7 Firmy mohou zajistit pokrytí svých personálních požadavků v zásadě dvěma způsoby: Jednou z možností je rozvíjení kvalifikace a odborné způsobilosti stávajících zaměstnanců formou školení nebo průběžného vzdělávání, příp. současně s podporou mimopracovních podmínek zaměstnanců, jako jsou např. preventivní zdravotní programy, nabídky kulturního a sportovního vyžití a další formy různých benefitů. Druhou možností je náborová činnost personálních úseků pro učně a studenty středních či vysokých škol, zaměřených na vzdělávání v oboru, v němž firma působí. 1.2 Investice do lidského kapitálu Investice je nákladem souvisejícím s rozšiřováním rozsahu a zvýšením efektivity. Mohou být jednorázové, ale mohou být realizovány také jako dlouhotrvající aktivity. Investice do lidského kapitálu se od sebe liší ve třech základních aspektech. Prvním aspektem jsou formy, které představují školní vzdělávání, výcvik na pracovišti a zdravotní péče, dále účinky na výši příjmů a spotřebu, výší investovaných částek, mírou výnosů, a v neposlední řadě především intenzita vnímání vazby mezi investicemi a výnosy. Mají li se investice do lidských zdrojů promítat ve zvýšení nehmotných aktiv firmy, musí se jejich plánování i hodnocení jejich efektivity opírat o podobná pravidla jako hodnocení ostatních podnikových výdajů. 8 Investicemi do lidského potenciálu si jednotlivci zdokonalují svoje dovednosti a vědomosti. Stav a tvorbu lidského kapitálu významně ovlivňují dědičné dispozice jednotlivce a rovněž rodinné prostředí, rodinné zvyky, tradice, sociální zázemí a prostředí, v němž jednotlivec žije a rozvíjí se. Při investicích do lidského kapitálu mají svůj význam i schopnosti jednotlivců. Schopnější lidé získávají v porovnání s méně schopnými obvykle více vzdělání a dalších osobních investic. 7 Srov. KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s Srov. URBAN, J., Moderní řízení, s

9 Podnik může investovat do lidského kapitálu také prostřednictvím zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců, zlepšení pracovních podmínek, nebo zkvalitněním a zvyšováním pracovních schopností, dovedností a vědomostí Zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců Zdravotní stav zaměstnanců je výsledkem nezávislého působení vlivů pracovních a mimopracovních. Tato skutečnost vyžaduje multidisciplinární přístup a integrační hodnocení profesionální expozice i faktorů životního stylu a dalších vlivů. Současná zdravotní péče, vedoucí ke zhodnocování zdravotního stavu zaměstnanců, zejména u malých a středních podniků, ale i v nevýrobní sféře jako jsou služby, administrativa a podobně, se prosazuje poměrně pomalu. Klíčovou roli hraje úroveň znalostí problematiky v celé své šíři u jednotlivých partnerů pracovně právního vztahu, ale podobně také u poskytovatelů závodní preventivní péče. Závodní preventivní péče poskytuje odbornou poradenskou činnost zaměstnavatelům i pracovníkům v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, zjišťuje vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, které mají nebo mohou mít vliv na jeho zdraví a pracovní pohodu. V této oblasti se podniky snaží o širokou paletu bezplatných preventivních prohlídek, poskytování benefitů na zdravotní, sportovní, studijní, kulturní a dopravní účely, celková sociální politika společnosti zajišťující stabilní pracovní sílu. V oblasti podpory zdraví na pracovištích dochází k dalšímu rozšíření nabídek, pořádání speciálních školení pro vybrané profese, např. výcviky zvládání stresu a vhodná komunikace Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, která souvisí s výkonem jejich pracovní činnosti. Podniky zajišťují stále modernější a účinné ochranné pracovní pomůcky, čímž předcházejí vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví svých zaměstnanců. 9 Srov , zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 9

10 Zavedení efektivního systému řízení bezpečnosti práce bude ale vždy záviset na schopnostech managementu organizace získat ke spolupráci na plnění bezpečnostní politiky a stanovených cílů všechny zaměstnance a zapojit je do aktivit, vedoucích ke zvyšování úrovně bezpečnosti. To vše souvisí se zajištěním plnění požadavků předpisů a zásad bezpečné práce v každodenní praxi Zkvalitňování a zvyšování pracovních schopností, dovedností a vědomostí Tato oblast je realizována prostřednictvím systému podnikového vzdělávání. Zvyšování hodnoty jak obecného, tak i specifického lidského kapitálu je možné dosahovat různými cestami, například vzdělávacími kurzy, sebevzděláním, dálkovou formou vzdělávání, otevřeným studiem apod. Všechny formy směřují k celkovému rozvoji osobnosti, tedy k získání nových vědomostí, dovedností, ke změně postojů a chování jednotlivců a ke zvyšování jejich kvalifikace Formování pracovních schopností pracovníka Formování pracovních schopností pracovníka je proces, který v zásadě probíhá stejně u všech profesí a v jehož jednotlivých fázích je různým dílem zaangažován i zaměstnavatel. Profesní příprava pracovníka začíná základní přípravou na povolání, která mívá v našich podmínkách institucionální charakter. Následuje fáze tzv. orientace, která již probíhá přímo na konkrétním pracovišti a jejímž cílem je co nejvíce zkrátit a zefektivnit adaptaci nového pracovníka. Fáze doškolování (prohlubování kvalifikace) pak je zaměřena na pokračování odborné přípravy v oboru, ve kterém člověk pracuje na svém pracovním místě. V rámci profesní přípravy se také počítá s případnou rekvalifikací (přeškolováním) a profesní rehabilitací osob, jimž by zdravotní stav bránil vykonávat dosavadní zaměstnání. Mnohdy však zaměstnavatelé podněcují pracovníky i ke vzdělávacím aktivitám, které vedou k získání širší palety znalostí a dovedností, než jaké jsou nezbytně nutné k vykonávání stávajícího zaměstnání. Cílem těchto zaměstnavatelů je vytvářet z jedinců 10 Srov , zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 11 Srov. 227, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 10

11 adaptabilní pracovní zdroje a také přispívat ke zlepšování mezilidských vztahů na pracovištích. U dobře řízených organizací je neodmyslitelnou součástí procesu formování pracovních schopností pracovníků systematicky prováděné hodnocení (a sebehodnocení) jejich výkonu. Slouží k identifikaci vzdělávacích potřeb jednotlivých pracovníků i jako zdroj motivace pro jejich případné další vzdělávání. 12 Do systému vzdělávání pracovníků organizace patří takové vzdělávací aktivity, jako jsou: orientace, doškolování, přeškolování a iniciovaný rozvoj organizací. V systému vzdělávání pracovníků organizace se angažuje nejen personální útvar, ale všichni vedoucí pracovníci a odbory, či jiná sdružení pracovníků. Ve vzdělávání pracovníků se vyskytuje častá spolupráce organizace s externími odborníky či specializovanými vzdělávacími institucemi. Intenzita a šíře záběru vzdělávání pracovníků závisí na personální politice a strategii dané firmy. Některé firmy přijímají již plně vyškolené pracovníky, jiné je školí jen v naléhavých případech, ale většina firem ve vyspělých zemích věnuje vzdělávání svých pracovníků trvalou pozornost. Mají vlastní koncepci vzdělávání, vyčleněnou skupinu lidí, kteří se touto problematikou zabývají a často i své vzdělávací zařízení. 1.4 Realizace vzdělávání Efektivní vzdělávání by mělo vést k tomu, že se účastníci skutečně něco naučí. Učení je relativně trvalou změnou vědomostí, dovedností, názorů a postojů nebo pracovního chování. 13 Pro zajištění plynulého a bezproblémového naplnění systému vzdělávání je nutné identifikovat potřeby vzdělávání a definovat cíle, kterých chceme dosáhnout. Dále následuje vytvoření vhodného vzdělávacího programu, samotná realizace podle určených kritérií a konečné zhodnocení. Pověřená osoba, která připravuje vzdělávání ve firmě, musí pochopit, že potřeby vzdělávání každého zaměstnance mohou být rozdílné, proto je tedy důležité připravované plány s nimi prodiskutovat. Při určení vzdělávacích potřeb zvažujeme velmi pečlivě, zda k řešení určitého problému lze dojít pouze školením, nebo zda k jeho vyřešení dojdeme pouze změnou v organizaci, tedy změnou 12 Srov. KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s Srov. VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s

12 pravidel, pravomocí a změny organizační struktury. Dále je třeba promyslet cíle vzdělávacího programu, tedy co se mají účastníci naučit a co by měli po absolvování programu umět. Stanovení cílů vzdělávání je časově velmi náročné, ale umožní konkretizovat obsah vzdělávání, napomůžou při hodnocení programu a jsou také velmi důležitým podkladem pro určení nároků na trenéry, školitele Kdo se podílí na vzdělávání Na úspěšnosti vzdělávání ve firmě se podílí následující účastníci: - majitel firmy (popř. TOP manažer), - linioví manažeři ve firmě, - manažer (příp. zaměstnanec) pověřený přípravou vzdělávacího programu tzv. manažer vzdělávání, - lektor trenér, - posluchač zaměstnanec. Ve firmě se mohou spojit tři role účastníků, a to majitele firmy, TOP manažera a manažera vzdělávacího programu. Úkoly, kterými se podílí na úspěšnosti vzdělávání ve firmě, můžeme rámcově vymezit takto: Majitel firmy (příp. TOP manažer) má odpovědnost za rozvoj zaměstnanců ve firmě. Podněcuje je k vytváření vzdělávacích programů (školení a výcviků) a inspiruje k účasti na vzdělávacích kurzech. Vyžaduje zprávu o efektivnosti vzdělávacích programů a akcích, díky nímž pak na závěr může projednávat a schvalovat výsledky vzdělávání a jejich využití ve firmě. Linioví manažeři identifikují oblasti, ve kterých je nutné provést školení a určí vhodné účastníky. Podílí se na projektování těchto kurzů a sami se jich také účastní, aby své znalosti mohli přednášet a pomáhat svým zaměstnancům. 14 Srov. BLÁHA, J., MATEICIUS, A., a KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, s

13 Manažer vzdělávání má odpovědnost za přípravu a realizaci školení na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb. Zajišťuje, aby program školení byl v souladu se strategií firmy a hlavními úkoly. Zpracovává finanční rozpočet na vzdělávání ve firmě, spolupracuje s majitelem firmy a TOP manažerem v otázkách školení a výcviku, kontroluje efektivnost školení a připravuje pro majitele firmy zprávu o uskutečněných školení. Lektor trenér projektuje školení a výcvik na základě zjištěných vzdělávacích potřeb. Připravuje pro posluchače metody a formy, které by jim měli pomoci při aplikaci získaných znalostí a dovedností do praxe. Zaměstnanec posluchač, jeho hlavním úkolem je učit se a po zakončení školení zavádět nové poznatky a dovednosti do praxe. Pokud je to možné, je vhodné, když se zaměstnanec podílí na přípravě školení Styly přístupu k učení Při zvažování rozvoje zaměstnanců je třeba sledovat, jak se kdo učí. Je zřejmé, že důležitým faktorem obecně pro vzdělávání je vlastní vůle, touha po poznání, učení a změna názorů na svět. Tato vůle úzce souvisí s poznáním sebe sama, ze snahy poznat, jak daná osoba působí na své okolí, jak působí okolí na ni, co je pro ni důležité, čeho se musí vzdát a jak se v konkrétních situacích umí zachovat. 16 Rozlišujeme několik přístupů ke vzdělávání. Patří k nim styl konvergentní, divergentní, přizpůsobivý a vstřícný. 17 Konvergentní styl Použití tohoto přístupu se projevuje při řešení problémů, při rozhodování a při aplikování nápadů v praxi. Jedinec tohoto stylu vyniká v situacích, jakými jsou testy inteligence, kde je jen jedna správná odpověď. Ten, kdo preferuje tento styl učení, používá nový poznatek či informaci jako základ pro hypotetické deduktivní uvažování o 15 Srov. BLÁHA, J., MATEICIUS, A., a KAŇÁKOVÁ, Z., Personalistika pro malé a střední firmy, s Srov. STÝBLO, J., URBAN, J., a VYSOKAJOVÁ, M., Personalistika, s Srov. VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s

14 problému. Upřednostňuje technické úlohy a problémy před problémy sociálními a interpersonálními. Divergentní styl Projevuje se jako schopnost podívat se na konkrétní situaci z různých perspektiv a spojit mnoho různých souvislostí do smysluplného celku. Styl se nazývá divergentním (rozbíhavým) proto, že člověk tohoto typu vyniká v situacích, kdy je potřeba generovat velké množství podobných alternativních nápadů. Zajímá se o lidi, o pocity a upřednostňuje představivost. Přizpůsobivý styl Lidé s touto preferencí mají schopnost okamžitě reagovat, plnit úkoly, vyhledávat nové zkušenosti a rádi riskují. Tento styl se nazývá přizpůsobivý (akomodační), protože je nejvhodnější v situacích, kdy se člověk musí přizpůsobit měnícím se podmínkám. V situaci, kdy teorie nebo plány nekorespondují s fakty, takový člověk nejpravděpodobněji změní plán nebo teorii. Vstřícný styl Tento styl spočívá ve schopnosti vytvářet teoretické modely a spojuje odlišná pozorování do jediného vysvětlení. Podobně jako u konvergenčního stylu se tento způsob zaměřuje méně na lidi a více na ideje a abstraktní koncepty. Pro člověka s tímto stylem je důležité, aby teorie byla logická a přesná. Řeší problém intuitivně, často chybně, informace hledá raději u jiných lidí, než by sám analyzoval situaci. 18 Uvedené přístupy kladou důraz na učení, jehož základem je experiment a zkušenost. V rámci realizace vzdělávacích aktivit je třeba akceptovat skutečnost, že efektivita a ochota k učení je u dospělých lidí ovlivňována více faktory. Jde o faktory fyzické, tj. zdravotní kondice, emocionální, tj. vnímání sama sebe, motivace a podpora v učení se ze strany vedení, kolegů nebo rodiny. Intelektuální faktor, tj. množství a kvalita dosud nabytých vědomostí a dovedností může podpořit učení, je-li možné na 18 Srov. Alpinautic.cz [online], Dostupný z WWW: <http://www.alpinautic.cz/interpretace-styluuceni.php>. 14

15 získané vědomosti navázat a stavět na nich. Mohou však také být bariérou učení, pokud jsou dosavadní vědomosti k těm novým v protikladu Metody vzdělávání K výběru nejvhodnější a nejúčinnější metody neexistuje jednoznačný návod. Vhodná volba bude záviset na okolnostech vztahujících se k podniku, k jednotlivcům, k učebním cílům. Jedním z východisek je i zaběhnutý styl a kultura učení. Je vhodné měnit učební metody, může to být i součástí obecné kulturní změny, ale musí přitom být uvážen dopad učebních metod na obsah. Stejně tak je velmi důležité brát ohled na individuální učební styl účastníků. Metody vzdělávání jsou důležitým nástrojem zajišťujícím vzdělávací proces. Výběr a vhodné použití metody by měly odrážet individuální potřeby a požadavky podniku, měli by také reagovat na současné celosvětové trendy technického a ekonomického vývoje. Výběr vhodných metod je ovlivňován různými faktory. Jsou to například počet a věk účastníků, jejich současná a požadovaná úroveň vědomostí, dovedností, motivace k učení, zastávaná pozice. Významným faktorem jsou programové cíle, priority a druh podnikání, jímž se podnik zabývá. Důležitá je odborná úroveň a také zkušenosti lektorů či prostorové možnosti realizace vzdělávacích programů. Současné vzdělávací metody by měly podporovat rozvoj tvořivosti a flexibility, ochotu přijímat změny a reagovat na ně, měly by rovněž využívat moderní technické podpůrné prostředky. Postupně se vytvořila široká škála metod vzdělávání, které lze zařadit do dvou velkých skupin. Z uvedených typů učení vyplývají následující metody učení. 20 Metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce, tedy při vykonávání běžných pracovních úkolů. Jde vesměs o individuální metody vzdělávání vyžadující individuální přístup a partnerský vztah mezi vzdělávaným a vzdělavatelem. 19 Srov. VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s Srov. VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s

16 Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště, ať už v organizaci nebo mimo ni. Jsou často realizované v režimu podobném školnímu režimu. Jde o metody používané k hromadnému vzdělávání skupin účastníků. První metoda bývá považována za vhodnější pro vzdělávání dělníků, druhá skupina pro vzdělávání vedoucích pracovníků a specialistů. V praxi se používá obou skupin metod pro vzdělávání všech kategorií pracovníků, dochází však k určitým modifikacím s ohledem na náplň konkrétní práce. 21 Mezi metody používané zpravidla ke vzdělávání na pracovišti patří: instruktáž, koučování, asistování, rotace práce. Instruktáž bývá nejčastější metodou při výkonu práce a používá se při zácviku nového pracovníka, nadřízený mu předvede pracovní postup, on ho pozoruje a napodobuje. Jde o jednorázové působení. Koučování představuje dlouhodobější instruování a vysvětlování. Jde o soustavné podněcování vzdělávaného k žádoucímu výkonu práce a vlastní iniciativě. Asistování je tradiční a často používaná metoda formování pracovních schopností pracovníka. Vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému pracovníkovi, pomáhá mu při plnění úkolů a učí se od něj pracovním postupům. Rotace práce je metoda, při níž je vzdělávaný pracovník postupně vždy na určité období pověřován pracovními úkoly v různých částech organizace. Metoda se používá především při výchově řídících pracovníků. Mezi metody používané mimo pracoviště patří: přednáška, seminář, 21 Srov. KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s

17 demonstrování, případová studie, hraní rolí, e-learning. Přednáška bývá zaměřená na zprostředkování faktických informací či teoretických znalostí. Nevýhodou je jednostranný tok informací. Seminář je ve své podstatě cvičení zaměřené cíleně k prodiskutování a nalezení řešení určitého problému. Většinou se aplikuje písemná forma referátů a koreferátů, ale často se vychází přímo z vytyčeného problému, lektorova úvodu do situace a především z diskuse. Seminář může účelně navázat na přednášku, nebo jiné formy výuky. Nejznámější součástí semináře je diskuse. Její efektivita závisí na přípravě semináře, úrovní vedoucího semináře, jeho náročnosti a také na přístupech účastníků. Hlavním úkolem semináře je vytyčit problém, který by měl být řešen v referátu, koreferátu či diskusi. Referát dává účastníkům možnost ověřit si svou vyspělost a schopnosti obstát v diskusi se sobě rovnými účastníky. 22 Demonstrování (praktické, názorné vyučování): zprostředkovává znalosti a dovednosti názorným způsobem. Používá k tomu počítače, trenažéry, atd. Případové studie jsou rozšířenou a velmi oblíbenou metodou vzdělávání. Většinou se používají pro vzdělávání manažerů a tvůrčích pracovníků. Jsou to skutečná nebo smyšlená vylíčení nějakého organizačního problému. Jednotliví účastníci je studují, snaží se je diagnostikovat a navrhnout řešení. Variantou případových studií je workshop (řeší se v týmu) a brainstorming (každý jednotlivec vznese návrh, pak se o nich diskutuje a hledá se optimální řešení). Hraní rolí je metoda zaměřená na rozvoj praktických schopností. Účastníci na sebe berou určité sociální role a žádoucí vlastnosti. Assessment centre (diagnostickovýcvikový program): je moderní a vysoce hodnocená metoda nejen výběru, ale i vzdělávání manažerů. Účastník při vzdělávání plní různé úkoly a řeší problémy tvořící každodenní náplň manažera. Úkoly a problémy jsou často náhodně generovány 22 Srov. STÝBLO, J., URBAN, J. a VYSOKAJOVÁ, M., Personalistika, s

18 počítačem, lze měnit jejich frekvenci a vytvářet tak různou úroveň stresu. Počítačem bývají vyhodnocovány i řešení problémů a učiněná rozhodnutí, popř. již existují optimální, předem vypracovaná řešení a rozhodnutí. Účastník si tak může snadno konfrontovat svá rozhodnutí s optimálním řešením, čímž se vzdělává. V současné době se dynamicky šíří e-learning (elektronické vzdělávání), který je rychlejší a levnější než ostatní klasické formy vzdělávání. Jeho použití je však omezeno tématem vzdělávání a technologickým vybavením podniků. 23 Efektivnější uplatnění jakékoliv metody podporují audiovizuální pomůcky, například trhací tabule, dataprojektor, zpětný projektor, bílá tabule, různé naučné, případně i zábavné filmy, modely nebo podpůrné materiály. Vhodným prostředkem je využití počítačů a prezentace vyučovaných témat v programu MS PowerPoint. Je třeba dbát i na vhodné uspořádání místnosti, v níž jsou vzdělávací aktivity realizovány. Do budoucna bude důležitá tvorba účinnějších kombinací uvedených metod a schopnost navrhovat nové, inovativní vzdělávací metody. Největší inovace ve vzdělávání jsou v posledních letech spojeny s využitím informačně komunikačních technologií. Specializované výukové programy vytvořené na tomto základě zajišťují široký rozsah příležitostí výuky k naplňování různorodých potřeb. Mezi výhody využití moderních informačně komunikačních technologií patří, že účastník může začít kdykoliv a postupuje svým vlastním tempem, pokrok může být často snadno monitorován, může jít o nákladové efektivní řešení. Aktualizovaný materiál je rychle dostupný, studijní materiál je možné poskytnout velkému množství účastníků ve stejném čase, existuje možnost soukromé komunikace s lektorem, názory a myšlenky k probíranému tématu či podklady si účastníci mohou snadno vyměňovat. Mezi nevýhody patří počáteční náklady na zajištění potřebné techniky, které mohou být značné. Při větším počtu účastníků narůstá administrativa. U některých lidí stále přežívá averze k této formě vzdělávání, problémem je nedostatek vizuálního kontaktu ve skupině a s lektorem, navíc neverbální reakce nemohou být dobře zachyceny a vyjádřeny, hůře se stanovují pravidla spolupráce, na lektora jsou při koordinaci kladeny vysoké nároky Srov. STÝBLO, J., URBAN, J., a VYSOKAJOVÁ, M., Personalistika, s Srov. STÝBLO, J., URBAN, J., a VYSOKAJOVÁ, M., Personalistika, s

19 2 Exekutorská činnost a její specifika Tato práce se zabývá firemním vzdělávání, popisuje jednotlivé styly a metody vzdělávání. Cílem práce je zaměřit se na systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov. Nejdříve se pokusím přiblížit charakter činnosti zaměstnanců soudních exekutorů a poté i úřad samotný. 2.1 Specifika práce soudních exekutorů Se soukromými exekutory (u nás správně soudními exekutory) mají výborné zkušenosti hlavně v okolních zemích. V České republice se tato činnost sice trochu opozdila, ale nakonec i u nás začaly vznikat úřady tohoto zaměření. Nyní tak může docházet k mnohem efektivnějšímu a rychlejšímu vymáhání peněžitých pohledávek a souvisejících plnění. Tuto činnost až do září roku 2001 vykonávaly obecné soudy, často však s velmi časovou náročností a rozporuplnými výsledky. Soudní exekutor je naopak motivován k tomu, aby pro oprávněného vymohl plnění v co nejvyšší možné míře, protože úplata za exekuční činnost tvoří hlavní část příjmů exekutorských úřadů. Exekutor zejména v exekučním řízení vymáhá to, co mělo být podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo některého jiného orgánu (exekučního titulu) splněno dobrovolně, ale nestalo se tak. Čili vymáhá na dlužníkovi nebo osobě, které je stanovena jiná povinnost, aby této své povinnosti dostál. Exekutor dále také např. sepisuje exekutorské zápisy, které mohou velmi ulehčit a upevnit postavení věřitele a přijímá věci do úschovy. Může poskytovat také právní pomoc po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností. V souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením má exekutor právo přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci. Soudní exekutor může také provést dražbu movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí, může zastupovat oprávněného v řízení před soudem, které probíhá v souvislosti s exekučním řízením (například řízení o žalobě na vydání věci) Srov. Ekcr.cz [online], Dostupný z WWW: <http://www.ekcr.cz/index.php?p=uvod&w=>. 19

20 Soudního exekutora jmenuje ministr spravedlnosti. Stává se jím občan České republiky, který má plnou způsobilost k právním úkonům, získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi (nebo praxi advokáta, soudce, notáře apod.), je trestně bezúhonný a složil exekutorskou zkoušku. Exekutor následně musí složit slib do rukou ministra a uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti. Exekutor má při výkonu exekuční činnosti postavení veřejného činitele. Počet soudních exekutorů je omezený (obdobně jako třeba u notářů) a jsou jmenováni vždy v určitém počtu pro obvod jednoho okresního soudu. Pro bývalý okres Přerov jsou sice předepsána tři exekutorská místa, momentálně zde však působí dva exekutoři a o rozšíření se v nejbližší době neuvažuje. Zaměstnancem exekutora může být exekuční koncipient a exekuční kandidát. Oba jsou zapsáni v Exekutorské komoře, musejí mít plnou způsobilost k právním úkonům, vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě, být trestně bezúhonní. U exekutora mohou být v pracovním poměru i další zaměstnanci, kteří jsou pověřováni vykonáváním jednodušších úkonů souvisejících s exekuční činností. 26 Kromě dohledu, který vykonává sám klient, a ten je často nejpřísnější, vykonává státní dohled nad exekuční činností Ministerstvo spravedlnosti. Dohled vykonává ve velké míře rovněž stavovský orgán exekutorů - Exekutorská komora České republiky Představení Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov Exekutorský úřad Přerov, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, zahájil svou činnost ihned po nabytí účinnosti zákona č. 120/2001 Sb., tedy na podzim roku Na narůstající počet zpracovávaných exekučních případů bylo nutno reagovat proporcionálním navyšováním počtu zaměstnanců. I původní kancelářské kapacity přestaly dostačovat a tak v prosinci roku 2002 došlo ke stěhování do reprezentativnějších prostor bývalé spořitelny v blízkosti centra města Přerova. V současnosti exekutorský úřad patří k největším úřadům v České republice. Pracuje zde 26 Srov. 1 18, zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 27 Srov. Exekuce.cz [online], Dostupný z WWW: <http://www.exekuce.cz/o-uradu.htm>. 20

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 13063/11-97 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5 U S N E S E N Í 027 EX 03277/05 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská

Více

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba

Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3722/07-323 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 8048/11-240 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 9465/12-145 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 Břevnov Telefon: +420 277 278 800 E-mail: epodatelna@euprahazapad.cz www.euprahazapad.cz DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 6809/11-41 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk,

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Č.j. 070 Ex 2777/10-187 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 7461/11-90 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085EX 2743/09-137 085EX 2860/11-61 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 1230/10-445 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1367/13-121 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 427/10-256 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronická dražba - opakovaná Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Kateřinská 13, 120 00 Praha 2 J U D r. A l e š B a y e r tel: 296 325 556, 224 910 572, fax: 296 325 556, e-mail: info@eup2.cz č.j. 002 Ex 3068/10-36 U S N E S E N Í

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 3208/13-75 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Č.j. 0136 EX 325/11-94 Č.j. opr.: 1038/2010 Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2414111/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 08393/09 číslo návrhu 9100061328 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 6337/13-331 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 732 715 862 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963

proti povinnému: Branžovský Vladimír, bytem Janovice 83, Janovice, dat. nar.: 13.01.1963 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, tel: 581 112 200, 584 411 112, fax: 584 450 309, mobil: 774 093 073 e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) U S N E S E N Í Číslo jednací: 064 EX-159/06-24 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Žatci Smetanovo náměstí 1017, 438 01 Žatec Č. j.: 2210337/14/2515-00540-506693 Vyřizuje: Stanislava Kokošková,

Více

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 Vinohradská 1188/58 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e- mail: glogrova@exekutor-praha4.cz ID datové schránky : r3kg8fa Usnesení Č.j. 126 EX 257/09-31 Soudní exekutor, Exekutorský

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Toto rozhodnutí ze dne 04.04.2013, č.j. 085 EX 6439/11-166, nabylo právní moci dne 26.04.2013. Připojení doložky právní moci provedl Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, dne 30.05.2013. U s n e s e n

Více

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti

Usnesení. oprávněného ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí č. 231/7, 370 01 České Budějovice proti Usnesení Č. j. 099 EX 3574/10-110 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci

Více

Pavel Procházka, bytem Náměstí 5. Května 32, Holýšov, PSČ: 345 62, dat. nar.: 23.12.1989

Pavel Procházka, bytem Náměstí 5. Května 32, Holýšov, PSČ: 345 62, dat. nar.: 23.12.1989 Č.j. 070 Ex 4484/11-95 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání další dražební jednání Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk,

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u.

Usnesení. d r a ž e b n í v y h l á š k u pro e l e k t r o n i c k o u d r a ž b u. Usnesení číslo jednací 017 EX 2299/14-51 Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, pověřený k vedení exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Prachaticích ze dne 28.11.2014

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 3.150.000,- Kč.

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 3.150.000,- Kč. Číslo jednací: 156 EX 13935/14-116 Uvádějte při veškeré korespondenci Sp. zn. dříve pověřeného soudního exekutora 100 EX 3429/09 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 003 EX 801/08-52 Usnesení o nařízení elektronické dražby Exekutorský kandidát Mgr. Erik Smola, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem Na Plískavě 1525/2,

Více

Dražební vyhláška. u s n e s e n í :

Dražební vyhláška. u s n e s e n í : č.j.: 091 EX 07777/12-062 10936748 Dražební vyhláška soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 2300/14-222 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na základě

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dražebního jednání (Elektronická dražba) Č.j. 0136 EX 167/10-142 Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka U S N E S E N Í

Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka U S N E S E N Í Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka tel: 315 629 999, fax: 315 627 999 e-mail: chaloupka@soudniexekutor.cz U S N E S E N Í Sp.zn.: 031

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: Mgr. Zuzana

Více

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Liberecký kraj 1.máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Semilech Vysocká 140, 513 01 Semilech Č.j: 438753/15/2607-00540-601258 Vyřizuje: Vladislav Brož Telefon: 481660342 E-mail:

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více