RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT"

Transkript

1 RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT VĚC HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU (stížnost č /97) ROZSUDEK ŠTRASBURK 19. června 2006 Tento rozsudek je konečný. Může být předmětem formálních úprav. Pořízený překlad rozsudku do češtiny není překladem oficiálním.

2 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU 1 Ve věci Hutten-Czapska proti Polsku, Evropský soud pro lidská práva zasedající ve velkém senátu ve složení pánové L. WILDHABER, předseda, C. L. ROZAKIS, J.-P. COSTA, B. M. ZUPANČIČ, paní pánové paní pánové G. BONELLO, F. TULKENS, P. LORENZEN, K. TRAJA, S. BOTOUCHAROVA, M. UGREKHELIDZE, V. ZAGREBELSKY, K. HAJIYEV, E. MYJER, S. E. JEBENS, DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, paní I. ZIEMELE, soudci, A. WYROZUMSKA, soudkyně ad hoc, a pan T. L. EARLY, tajemník sekce, po poradě konané ve dnech 11. ledna a 17. května 2006, vynesl tento rozsudek, který byl přijat posledně uvedeného dne: ŘÍZENÍ 1. Řízení bylo zahájeno stížností (č /97) směřující proti Polské republice, kterou dne 6. prosince 1994 podala Evropské komisi pro lidská práva ( Komise ) občanka Francouzské republiky paní Maria Hutten-Czapska ( stěžovatelka ), na základě dříve platného článku 25 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ( Úmluva ). 2. Stěžovatelku zastupoval pan B. Sochański, advokát zapsaný v advokátní komoře ve Štětíně. Polskou vládu ( vláda ) zastupoval její zmocněnec pan J. Wołąsiewicz z ministerstva zahraničních věcí. 3. Stěžovatelka zejména namítala, že za situace, kdy zákony omezovaly vlastníky nájemních bytů ve zvyšování nájemného a v ukončování nájemních vztahů vzniklých na základě správního rozhodnutí, docházelo k porušování článku 1 Protokolu č. 1 Úmluvy. 4. Stížnost byla předána Soudu dne 1. listopadu 1998, kdy vstoupil v platnost Protokol č. 11 Úmluvy (článek 5 odst. 2 Protokolu č. 11). 5. Stížnost byla přidělena čtvrté sekci Soudu (článek 52 odst. 1 Jednacího řádu Soudu). V návaznosti na jednání o přijatelnosti a odůvodněnosti stížnosti byla tato dne 16. září 2003 prohlášena za částečně přijatelnou senátem této sekce, který rozhodoval ve složení: Sir Nicolas Bratza, předseda, pan M. Pellonpää, paní V. Strážnická, soudkyně ustanovená k jednání za Polsko, pánové J. Casadevall, R. Maruste, S. Pavlovschi, J. Borrego Borrego, soudci, a dále pan M. O Boyle, tajemník sekce.

3 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU 2 6. Rozsudkem ze dne 22. února 2005 ( rozsudek senátu ) Soud dospěl k závěru, že došlo k porušení článku 1 Protokolu č. 1 Úmluvy a že toto porušení má původ v systémovém problému spojeném se špatným fungováním vnitrostátního zákonodárství, které ukládalo a nadále jednotlivým vlastníkům ukládá omezení při zvyšování nájemného z jejich bytů, což jim brání vybírat nájemné v přiměřeném poměru k nákladům na údržbu jejich majetku. Soud k tomu uvedl, že k ukončení konstatovaného porušování systémové povahy musí žalovaný stát stěžovatelce a dalším osobám nacházejícím se v obdobné situaci zajistit prostřednictvím právních nebo jiných vhodných opatření přiměřenou výši nájemného nebo jim poskytnout jiný mechanismus vedoucí ke zmírnění uvedených důsledků státní regulace při zvyšování nájemného ve vztahu k jejich vlastnickému právu. Co se týče nároku stěžovatelky na náhradu veškeré materiální škody či morální újmy, která jí vznikla v důsledku konstatovaného porušení, Soud rozhodl, že za daného stavu nelze o uplatnění článku 41 Úmluvy rozhodnout a projednání tohoto nároku v celém rozsahu odročil, přičemž vládu a stěžovatelku vyzval, aby mu ve lhůtě šesti měsíců poté, kdy rozsudek podle článku 44 odst. 2 Úmluvy nabude právní moci, předložily písemná stanoviska k této otázce, zejména pak aby jej uvědomily o jakékoli dohodě, k níž by dospěly. Pokud se konkrétně jedná o článek 41, Soud dospěl k názoru, že otázku nelze vyřešit pouze s ohledem na možnost, že účastníci řízení dosáhnou dohody, ale také s ohledem na veškerá opatření individuální či obecné povahy, jež by vláda mohla přijmout ke splnění rozsudku. Soud odročil projednávání stížností založených na témž obecném důvodu do doby, než budou přijata příslušná obecná opatření (viz 196 rozsudku senátu). 7. Vláda dne 20. května 2005 požádala na základě článku 43 Úmluvy a článku 73 Jednacího řádu o postoupení věci velkému senátu. Kolegium velkého senátu této žádosti dne 6. července 2005 vyhovělo. 8. Složení velkého senátu bylo určeno v souladu s článkem 27 odst. 2 a 3 Úmluvy a s článkem 24 Jednacího řádu. Poté, co paní Strážnická, soudkyně zvolená k zasedání ve velkém senátu za Polsko, požádala o zproštění výkonu funkce (článek 28 Jednacího řádu), určila vláda jako soudce ad hoc paní A. Wyrozumskou (článek 27 odst. 2 Úmluvy a článek 29 odst. 1 Jednacího řádu). 9. Stěžovatelka a vláda předložily písemná stanoviska k věci samé. Každý z účastníků řízení se pak písemně vyjádřil ke stanovisku druhé strany. 10. Dne 11. ledna 2006 se v Paláci lidských práv ve Štrasburku konalo veřejné jednání (článek 59 odst. 3 Jednacího řádu), kterého se zúčastnili: (a) za vládu pánové P. STYCZEŃ, právní rada, J. WOŁĄSIEWICZ, vládní zmocněnec, Z. ŻYDAK, J. BAJOR, S. JACKOWSKI, paní A. MĘŻYKOWSKA, poradci; (b) za stěžovatelku pánové B. SOCHAŃSKI, právní zástupce, P. PASZKOWSKI, poradce. Soud vyslechl prohlášení pánů Sochańského, Wołąsiewicze a Styczeńě.

4 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU 3 SKUTKOVÝ STAV I. OKOLNOSTI PŘÍPADU 11. Stěžovatelka, občanka Francouzské republiky polského původu, se narodila v roce Dlouhou dobu žila v Andrésy (Francie) a v současnosti má bydliště v Poznani (Polsko). Vlastní dům a pozemek v Gdyni (Polsko), které kdysi patřily jejím rodičům. A. Celková situace 12. Právní předpisy Polské republiky upravující regulaci nájemného jsou výsledkem souhrnu historických zvláštností, jakož i nedávných událostí. Právní úprava omezující práva vlastníků a upravující zvyšování nájemného existovala již před druhou světovou válkou. Níže uvedený popis celkové situace vychází ze závěrů, k nimž polský Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny) dospěl dne 12. ledna 2000 v jednom ze svých nálezů ve věci ústavnosti některých aspektů právní úpravy regulace nájemného. Ústavní soud se při této příležitosti podrobně zabýval historickým kontextem této právní úpravy a faktory, jež přispěly k zachování omezení pocházejících ještě z dob počátků komunistického režimu v Polsku. 13. Systém regulace nájemného byl nastolen v rámci politiky státní správy bytového hospodářství (publiczna gospodarka lokalami) zavedené bývalými komunistickými orgány (viz 67 až 70 níže). Obsahoval ustanovení drasticky omezující výši nájemného, která měla svůj původ v mimořádně rigidním způsobu rozdělování bytového fondu, příznačném pro prvních třicet let trvání komunistického režimu v Polsku. 14. Po pádu komunismu v roce 1989 se situace nikterak nezměnila; ve skutečnosti byla bytová situace v Polsku na počátku 90. let velmi svízelná, o čemž svědčil nedostatek bytů a jejich vysoká pořizovací cena. Státem regulované nájemné, uplatňované rovněž na soukromé subjekty, pokrývalo pouze 30 % skutečných nákladů na údržbu budov. Tyto sociálně-ekonomické faktory přivedly zákonodárce v roce 1994 k zachování jistých ustanovení z režimu zvláštního nájmu (szczególny tryb najmu) (viz 73 níže) nejen u bytů ve státním vlastnictví, ale také k dočasnému uplatňování této úpravy po dobu deseti let do 31. prosince 2004 u budov a bytů ve vlastnictví soukromém. Stručně řečeno, platná právní úprava v sobě spojovala omezení výše nájemného a omezení při ukončování nájmu, která se vztahovala i na nájemce, kteří nedodržovali smluvní podmínky. 15. Mezi podklady, o které se Ústavní soud opíral při vydání svého nálezu z roku 2000, byla obsažena i zpráva vypracovaná Úřadem pro bydlení a rozvoj měst (Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast). Z této zprávy vyplynulo, že v roce 1998, po čtyřech letech uplatňování systému regulovaného nájemného zavedeného v roce 1994, průměrné nájemné stanovené v souladu s tímto systémem pokrývalo pouze 60 % nákladů na údržbu bytových domů, přičemž zbývající náklady nesli vlastníci. Daná situace představovala závažný problém, neboť v této době bylo bytů (25,5 % z celého bytového fondu v zemi) z toho asi bytů ve vlastnictví soukromých subjektů pronajímáno za regulované nájemné. Celkový počet bytů v Polsku se odhadoval na přibližně Byty nacházející se v domech v soukromém vlastnictví a spadající do systému regulovaného nájemného představovaly 5,2 % polského bytového fondu. Ve zprávě se zejména uvádělo: Regulované nájemné, jehož výše byla stanovena radou ministrů, pokrývalo před rokem (...) [1994] přibližně 30 % nákladů na běžnou údržbu. V současné době, po čtyřech letech existence systému

5 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU 4 regulovaného nájemného [od roku 1994], stanovují obce nájemné představující v průměru 60 % těchto nákladů. ( ) Zbývající náklady na údržbu domů ve vlastnictví obcí jsou kryty z jejich rozpočtu; pro tyto účely často využívají nadbytečných zdrojů získaných z nájmu nebytových prostor. Náklady na údržbu domů v soukromém vlastnictví, jež nelze pokrýt z regulovaného nájemného hrazeného nájemci, jdou k tíži vlastníků. 16. V letech 2003 a 2004, v souvislosti s přípravou návrhu novely zákona o regulovaném nájemném, vláda shromáždila značné množství aktuálních údajů o celkové situaci v oblasti bydlení v Polsku (viz 114 a další níže). Byl zjištěn závažný nedostatek domů určených k bydlení. Dle celostátního sčítání obyvatelstva a bytů z roku 2002 tento nedostatek stanovený jako rozdíl mezi počtem domácností a počtem bytů představoval okolo bytů. Zvláště akutní byl nedostatek nájemních bytů. 17. Údaje o celkových finančních poměrech domácností shromážděné Ústředním statistickým úřadem (Główny Urząd Statystyczny) ukazují, že v letech 1998 až 2003 šlo 14,5 % 15,4 % (18,6 % 19 % v případě důchodců) z celkových výdajů domácností na nájemné a na spotřebu elektřiny. Za stejné období vykazovalo 7 10 % polských domácností nedoplatky na nájemném (7,5 % v roce 1998; 7 % v roce 1999; 7 % v roce 2000; 10 % v roce 2002; 9 % v roce 2003). V roce 2000 žilo přibližně 54 % obyvatelstva pod hranicí chudoby, z toho 8 % pod hranicí extrémní chudoby. V roce 2002 se tento počet zvýšil na 58 %, respektive 11 %. 18. Různé zprávy získané Úřadem pro bydlení a rozvoj měst potvrzují, že ustanovení na ochranu nájemců, která byla v platnosti až do 31. prosince 2004 (viz 89 až 93 níže), omezovala nabídku nájemních bytů. Podle úřadů mělo zavedení komerčního nájemného neboli nájemného odpovídajícího zákonům trhu pobídnout soukromé investory k výstavbě domů určených výhradně k pronájmu, neboť toto nové opatření rušilo omezení při zvyšování nájemného v domech patřících soukromým osobám a zbavovalo je povinnosti poskytovat nemajetným osobám při skončení nájmu náhradní ubytování. 19. Vláda poskytla čísla, na jejichž základě lze odhadnout počet osob potencionálně dotčených systémem regulovaného nájemného. Vláda s poukazem na informace Úřadu pro bydlení a rozvoj měst uvádí, že se předmětná právní úprava vztahuje zhruba na vlastníků a nájemců. Jiné prameny uváděné vládou odhadují celkový počet osob spadajících do tohoto systému na přibližně vlastníků a nájemců. B. Okolnosti případu do vynesení rozsudku senátu 1. Události před 10. říjnem Dům stěžovatelky byl postaven v roce 1936 jako rodinný domek. Původně v něm byl dvoupodlažní byt, suterén a půda. 21. Během druhé světové války v domě pobývali důstojníci německé armády a v květnu roku 1945 byl zabrán Rudou armádou, která v něm na určitou dobu ubytovala své důstojníky. 22. Dne 19. května 1945 vedoucí bytového odboru Úřadu města Gdyně (Kierownik Wydzialu Mieszkaniowego Magistratu Miasta Gdynia) vydal rozhodnutí, kterým bylo první patro dvoupodlažního bytu přiděleno jisté A. Z.

6 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU V květnu roku 1945 nařídil Městský soud (Sąd Grodzki) v Gdyni vydání tohoto bytu rodičům stěžovatelky. Ti započali s opravami domu, když obdrželi příkaz k jeho vyklizení. V říjnu roku 1945 se do domu nastěhovala A. Z. 24. Dne 13. února 1946 nabylo účinnosti nařízení ze dne 21. prosince 1945 o státní správě bytového hospodářství a regulaci nájemného (Dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu). Dům stěžovatelky, na nějž se vztahovala ustanovení tohoto nařízení, nadále spadal do režimu státní správy bytového hospodářství (viz 13 výše). 25. V roce 1948 se úřady marně pokusily prodat sporný dům v dražbě A. Z., která byla v té době zaměstnankyní Úřadu města Gdyně, jenž byl v době, kdy k těmto událostem došlo, pověřen státní správou bytového hospodářství. Přibližně ve stejné době se rodiče stěžovatelky bezúspěšně pokoušeli získat svůj majetek zpět. 26. Dne 1. srpna 1974 nabyl účinnosti zákon o bytech (Prawo lokalowe) zákon z roku 1974 o bytech. Ten nahradil státní správu bytového hospodářství režimem zvláštního nájmu (viz 14 výše a 69 níže). 27. V roce 1975, k blíže neurčenému datu, jistý W. P., který byl tou dobou vedoucím bytového odboru Úřadu města (Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego) Gdyně, usiloval o koupi domu od bratra stěžovatelky. 28. Dne 8. července 1975 vydal starosta města Gdyně rozhodnutí, jímž udělil W. P. oprávnění k výměně bytu, který měl v nájmu v jiném domě v režimu zvláštního nájmu, za byt nacházející se v přízemí stěžovatelčina domu. Toto rozhodnutí bylo podepsáno jménem starosty Gdyně jedním z úředníků, který byl podřízeným W. P. Rada města Gdyně na svém zasedání dne 28. ledna 1976 potvrdila, že tento byt byl W. P. pronajat na dobu neurčitou v souladu s ustanoveními o zvláštním nájmu. V 90. letech pak stěžovatelka usilovala o zrušení tohoto rozhodnutí, dosáhla však pouze toho, že toto rozhodnutí bylo prohlášeno za vydané v rozporu se zákonem (viz 44 až 49 níže). 29. Dne 24. října 1975 rozhodl vedoucí odboru samosprávy a ochrany životního prostředí Úřadu města Gdyně (Kierownik Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdyni) o zařazení sporné budovy do režimu státní správy (przejęcie w zarząd państwowy). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. ledna K návrhu příbuzných A. Z. Okresní soud (Sąd Rejonowy) v Gdyni dne 3. srpna 1988 rozhodl, že po smrti A. Z. zdědila její dcera (J. P.) a její zeť (M. P.) nájemní právo k bytu v prvním patře stěžovatelčina domu. 31. Dne 18. září 1990 byla rozhodnutím téhož soudu stěžovatelka uznána za dědičku majetku svých rodičů. Tento soud také dne 25. října 1990 zapsal vlastnické právo stěžovatelky do katastru nemovitostí. 32. Dne 26. října 1990 vydal starosta města Gdyně rozhodnutí, jímž byla správa domu navrácena stěžovatelce. K 31. červenci 1991 bylo na stěžovatelku, která jednala prostřednictvím svého zástupce, převedeno právo dům spravovat. Toto právo do té doby vykonávala Rada města Gdyně. Krátce nato začala stěžovatelka s rekonstrukcí domu. 33. V devadesátých letech, k blíže neurčenému datu, založila stěžovatelka soukromou nadaci nazvanou Nadace Jantarová cesta (Fundacja Bursztynowego Szlaku). Stěžovatelka se od roku 1991 marně pokouší zřídit sídlo nadace ve svém domě.

7 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU 6 2. Události po 10. říjnu Po převzetí správy domu zahájila stěžovatelka několik občanskoprávních a správních řízení ve snaze domoci se zrušení předchozích správních rozhodnutí a získat zpět užívací právo k bytům nacházejícím se v domě. a) Řízení před občanskoprávními soudy (i) Řízení o vyklizení nemovitosti 35. Dne 16. června 1992 podala stěžovatelka proti nájemcům u Okresního soudu v Gdyni návrh na vyklizení domu. Na návrh žalovaných bylo řízení v dubnu 1993 přerušeno. Dne 26. dubna 1996 byl návrh stěžovatelky zamítnut. (ii) Řízení o přestěhování nájemců a o náhradu škody 36. V dubnu 1995 podala stěžovatelka Vojvodskému soudu (Sąd Wojewódzki) v Gdaňsku návrh, aby Radě města Gdyně nařídil provést přestěhování nájemců z jejího domu do obecních bytů. Zároveň soudu navrhla, aby jí přiznal náhradu škody zejména za to, že úřady odňaly jejím rodičům a jí samotné možnost obývat vlastní dům, náhradu škody na majetku a náhradu za svévolné bránění v jeho užívání a také náhradu morální újmy. Dne 5. července 1996 vojvodský soud rozhodl, že zákon ze dne 2. července 1994 o nájmu bytů a příspěvcích na bydlení (Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych) zákon z roku 1994 žalovanému úřadu neukládá přestěhování nájemců do obecních bytů. Ve zbývající části pak soud stěžovatelčin návrh zamítl. Stěžovatelka se odvolala. 37. Po projednání návrhů stěžovatelky je Odvolací soud (Sąd Apelacyjny) v Gdaňsku dne 17. ledna 1997 zamítl. Soud uvedl, že žádné ustanovení zákona z roku 1994 městským úřadům nenařizuje, aby stěžovatelčiny nájemce přestěhovaly nebo jim na základě jejího návrhu poskytly náhradní ubytování (lokal zastępczy). Příslušná ustanovení zákona z roku 1994, a sice 56 odst. 4 a 7 (viz 77 níže), stanoví, že nájemce je povinen uvolnit byt pouze tehdy, jestliže mu pronajímatel nabídl jiné bydlení v domě ve svém vlastnictví nebo jestliže městský úřad souhlasil s poskytnutím náhradního ubytování, které mu patří nebo které spravuje. Co se týče návrhu na náhradu škody, již stěžovatelka požadovala z titulu finanční újmy způsobené napadenými správními rozhodnutími, odvolací soud poznamenal, že takový návrh lze soudu předložit pouze tehdy, jestliže jej navrhovatel nejprve podal správním orgánům a nebylo mu vyhověno. Odvolací soud vyzval stěžovatelku, aby využila ustanovení správního řádu (Kodeks postępowania administracyjnego) upravujících odpovědnost orgánů veřejné moci za přijetí vadného rozhodnutí. Ve věci návrhu stěžovatelky na náhradu škody způsobené na domě a na náhradu za nemožnost užívat dům odvolací soud uvedl, že žalovaný úřad nemůže nést odpovědnost za důsledky vyplývající z dříve platných zákonů. Orgány veřejné správy především nebyly odpovědné za přijetí poválečné právní úpravy, kterou byla zavedena omezující pravidla v oblasti nájmu bytů v soukromých domech a v oblasti státní správy bytů. Rovněž nenesly odpovědnost za nastolení režimu zvláštního nájmu zavedeného zákonem z roku 1974 o bytech, ani za uplatňování zákona z roku 1994, který obsahoval podobná ustanovení na ochranu nájemců z nájemních smluv k bytům v soukromém vlastnictví uzavřených na základě správních rozhodnutí (viz 71 a 72 níže). Závěrem soud konstatoval, že žalovaný úřad nemůže nést žádnou odpovědnost za škody, které stěžovatelce způsobili nájemníci. 38. Stěžovatelka podala dovolání (kasacja) k Nejvyššímu soudu (Sąd Najwyższy). Dne 13. listopadu 1997 tento soud dovolání stěžovatelky odmítl z procesních důvodů. Uvedl,

8 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU 7 že stěžovatelka nesplnila předepsané formální náležitosti, zejména neupřesnila vady, jichž se dle jejího názoru měli soudci, kteří rozhodovali ve věci samé, dopustit při aplikaci hmotněprávních norem občanského práva. b) Správní řízení (i) Řízení o zrušení rozhodnutí ze dne 19. května V říjnu roku 1995 podala stěžovatelka k Odvolací komisi pro samosprávné celky (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) v Gdaňsku návrh na zrušení rozhodnutí ze dne 19. května 1945 vydaného vedoucím bytového odboru Úřadu města Gdyně. Na základě napadeného aktu byl byt nacházející se v prvním patře domu přidělen A. Z. a toto rozhodnutí se stalo právním základem pro rozsudek, kterým bylo jeho dědicům přiznáno právo nájmu k předmětnému bytu (viz 22, 23 a 30 výše). 40. Komise dne 26. června 1997 tento návrh zamítla. Uvedla, že sporné rozhodnutí bylo přijato na základě předpisu, který v té době upravoval veškeré otázky týkající se bydlení, a sice nařízení Polského výboru národního osvobození o bytových komisích ze dne 7. září 1944 (Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o komisjach mieszkaniowych). Komise konstatovala, že napadené rozhodnutí bylo vydáno orgánem veřejné moci, který k tomu nebyl příslušný, a v důsledku toho bylo nezákonné. Současně však dospěla k názoru, že toto rozhodnutí nemůže prohlásit za neplatné (stwierdzić nieważność decyzji), ale pouze za vydané v rozporu se zákonem (została wydana z naruszeniem prawa), jak to umožňuje 156 odst. 2 správního řádu v případech, kdy byl nezákonný akt přijat před více než deseti lety. 41. Stěžovatelka se obrátila na Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny). Dne 15. ledna 1998 byl návrh stěžovatelky odmítnut s tím, že nevyužila povinného právního prostředku nápravy, když nepředložila komisi návrh na přezkoumání věci (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). 42. Stěžovatelka následně shora uvedený prostředek nápravy podala. Komise dne 23. června 1998 potvrdila své rozhodnutí ze dne 26. června Stěžovatelka se odvolala k Nejvyššímu správnímu soudu. Do řízení vstoupil vojvodský prokurátor (Prokurator Wojewódzki) v Gdaňsku, který podal opravný prostředek jménem stěžovatelky. 43. Nejvyšší správní soud dne 8. června 1999 oba návrhy zamítl. Potvrdil, že napadené rozhodnutí bylo nezákonné a mimo jiné poukázal na jisté vady řízení (zejména na skutečnost, že rodiče stěžovatelky nebyli o konání řízení uvědomeni a neměli žádnou možnost napadnout rozhodnutí, jehož právní základ ostatně nikdy nebyl specifikován). Připomněl však, že v souladu s 156 odst. 2 správního řádu nemůže napadené rozhodnutí zrušit, ale pouze prohlásit, že bylo vydáno v rozporu se zákonem. Soud mimoto uvedl, že procesní vady, jimiž rozhodnutí trpělo, mohou být odstraněny v rámci obnovy řízení. (ii) Řízení o zrušení rozhodnutí ze dne 8. července V roce 1992 podala stěžovatelka Odvolací komisi pro samosprávné celky v Gdaňsku návrh, aby bylo rozhodnutí ze dne 8. července 1975, kterým starosta města Gdyně přiznal W. P. právo nájmu bytu v přízemí dotyčného domu (viz 33 výše), prohlášeno za neplatné od samého počátku. 45. Komise dne 27. ledna 1994 tento návrh zamítla. Stěžovatelka podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

9 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU Nejvyšší správní soud její návrh dne 14. června 1995 zamítl. Shledal, že byty umístěné v domě byly pronajaty v režimu zvláštního nájmu zavedeném zákonem z roku 1974 o bytech, a starosta tak byl k vydání napadeného rozhodnutí příslušný. Soud dále uvedl, že bez ohledu na některé vady řízení, jichž se starosta města Gdyně dopustil (a které mohly být napraveny v rámci obnovy řízení), rozhodnutí mělo zákonný podklad, a nemohlo tak být zrušeno. 47. Dne 17. září 1994 podala stěžovatelka starostovi města Gdyně návrh na obnovu řízení a na zrušení předmětného rozhodnutí. Starosta návrh odmítl pro nedodržení lhůt. 48. Odvolací komise pro samosprávné celky v Gdaňsku dne 29. prosince 1995 obnovila řízení z úřední moci. Shledala, že předmětné rozhodnutí bylo přijato jménem starosty města Gdyně úředníkem, který byl podřízeným pracovníkem W. P. Komise dospěla k závěru, že tato skutečnost sama o sobě představuje dostatečný důvod k obnově řízení na základě 145 odst. 1 bodu 3 správního řádu a že vedla k přijetí nezákonného rozhodnutí. S poukazem na skutečnost, že od přijetí napadeného aktu uběhlo více než pět let, však komise uvedla, že na základě 146 odst. 1 správního řádu jej nemůže zrušit, ale pouze prohlásit, že byl vydán v rozporu se zákonem. 49. Stěžovatelka podala k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost, v níž tvrdila, že rozhodnutí nebylo nikdy vlastníkům domu doručeno a mělo být prohlášeno za neplatné od samého počátku. Dne 28. listopadu 1996 byl její návrh zamítnut. (iii) Řízení o zrušení rozhodnutí ze dne 24. října Dne 4. října 1994 podala stěžovatelka Radě města Gdyně návrh na obnovu správního řízení, které vedlo k vydání rozhodnutí vedoucího odboru samosprávy a ochrany životního prostředí Úřadu města Gdyně ze dne 24. října Na základě tohoto rozhodnutí byl její dům převeden pod státní správu (viz 29 výše). Stěžovatelka dále městské radě navrhla zrušení sporného rozhodnutí, které dle jejího tvrzení postrádalo oporu v zákoně, a to zejména proto, že dům byl neprávem označen za nájemní dům (dom wielorodzinny), ačkoli vždy byl a je rodinným domem a jako takový nespadá do režimu státní správy. K tomu dodala, že napadené rozhodnutí bylo přijato výhradně v zájmu W. P., který byl tou dobou vedoucím bytového odboru Úřadu města Gdyně, a jeho smyslem bylo potvrdit dřívější, rovněž nezákonné rozhodnutí ze dne 8. července 1975, na jehož základě W. P. nabyl právo k nájmu bytu nacházejícího se v jejím domě. 51. Starosta města Gdyně dne 7. prosince 1994 návrh stěžovatelky odmítl pro nedodržení lhůt. Odvolací komise pro samosprávné celky v Gdaňsku dne 12. června 1995 rozhodnutí starosty potvrdila. Stěžovatelka proto podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten obě rozhodnutí dne 14. listopadu 1996 zrušil s odůvodněním, že starosta města Gdyně nebyl příslušný o návrhu rozhodnout. 52. Odvolací komise pro samosprávné celky v Gdaňsku dne 27. února 1997 obnovila řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí ze dne 24. října Komise dne 28. dubna 1997 prohlásila, že toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, neboť vlastníci domu nebyli o řízení uvědomeni. Dále uvedla, že Rada města Gdyně nepostupovala s náležitou péčí, protože zejména nepodnikla žádné kroky k zjištění okruhu oprávněných dědiců vlastníků budovy, přestože v době, kdy k předmětným událostem došlo, stěžovatelka a její bratr městu řádně platili z této nemovitosti daně. Komise s poukazem na 146 odst. 1 správního řádu odmítla zrušit napadené rozhodnutí s odůvodněním, že od data jeho vydání uplynulo více než pět let. 53. V roce 2002, k blíže neurčenému datu, stěžovatelka podala návrh vojvodovi Pomoří (Wojewoda Pomorski) na zrušení rozhodnutí ze dne 24. října Tento návrh byl

10 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU 9 postoupen věcně příslušnému orgánu, a sice Odvolací komisi pro samosprávné celky v Gdaňsku, která dne 13. května 2002 vyslovila jeho nepřípustnost, neboť uvedené rozhodnutí již bylo v právní moci. 3. Situace nájemců stěžovatelky a) Plocha bytů 54. Účastníci řízení poskytli navzájem se rozcházející informace ke skutečnosti rozhodné pro stanovení výše nájemného, a sice o skutečné využitelné ploše bytů nacházejících se v domě stěžovatelky. (i) Vláda 55. Vláda tvrdí, že využitelná plocha domu činí 196 m². K tomu předkládá protokol ze dne 1. srpna 1991 vyhotovený v souvislosti s převodem správy domu z Rady města Gdyně na stěžovatelku (viz 32 výše). Využitelná plocha budovy je v protokolu odhadována na 196 m², obytná plocha tam však není uvedena. Dle tohoto dokumentu se v předmětné budově nenachází žádný nebytový prostor. Jsou v ní čtyři byty, které čítají celkem dvanáct obytných místností, jejichž celková plocha činí 148 m². V protokolu se uvádí, že budova má celkem 255 m². (ii) Stěžovatelka 56. Stěžovatelka uvádí, že celková plocha bytů obývaných nájemci, za kterou tito platí nájemné, činí přibližně 250 m². Za tímto účelem předkládá potvrzení ze dne 28. května 2001 vystavené Sdružením vlastníků a správců nemovitostí (Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów) v Gdyni, které podle všeho spravuje její majetek. Dle tohoto dokumentu je předmětná budova přinejmenším od padesátých let rozdělena na tři byty pronajaté smlouvami na základě výše zmiňovaných správních rozhodnutí. 57. Za účelem stanovení výše platného nájemného byla využitelná plocha jednotlivých bytů vypočtena takto: byt č. 1 = 127,38 m²; byt č. 3 = 67,90 m² a byt č. 4 = 54,25 m². Celková využitelná plocha obývaná nájemci tak činí 249,53 m². b) Doklady o nájemném hrazeném nájemci stěžovatelky 58. V roce 1995, k blíže neurčenému datu, podal W. P. Okresnímu soudu v Gdyni návrh na stanovení výše nájemného, které měl platit. Dne 20. března 1996 vydal okresní soud rozhodnutí, kterým stanovil tuto částku na 33,66 polských zlotých (PLN) měsíčně. Stěžovatelce uložil náhradu nákladů řízení ve výši 528,90 PLN. 59. V potvrzení vystaveném dne 28. května 2001 Sdružením vlastníků a správců nemovitostí v Gdyni (viz 56 výše) jsou uvedeny tyto částky nájemného hrazeného nájemci stěžovatelce: za byt č. 1 (využitelná plocha 127,38 m²) obývaný J. P. a M. P.: 500,60 PLN; za byt č. 3 (využitelná plocha 67,90 m²) obývaný W. P.: 322,65 PLN; za byt č. 4 (bývalá půda; využitelná plocha 54,25 m²) obývaný J. W.: 188,25 PLN. Byt č. 2, který byl v minulosti patrně ložnicí rodičů stěžovatelky a později v něm byla prádelna, byl dříve obýván W. P. bez právního titulu, bez povolení a aniž by za jeho užívání poskytoval finanční plnění, což správce nemovitosti přimělo k tomu, že jej zavřel a zakázal do něj přístup. W. P. byl za užívání uvedeného bytu bez povolení zaslán příkaz k uhrazení částky 2 982,46 PLN pod hrozbou vystěhování.

11 ROZSUDEK HUTTEN-CZAPSKA proti POLSKU 10 Na jednání před senátem Soudu, konaném dne 27. ledna 2004, vláda uvedla, že nájemné hrazené J. P. a M. P. k tomuto datu činí 531,63 PLN. c) Finanční poměry nájemců 60. Na výzvu senátu k předložení podkladů pro posouzení situace nájemců stěžovatelky poskytla vláda potvrzení vystavené Okresním odborem sociální péče (Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej) v Gdyni ze dne 19. února Z tohoto potvrzení vyplývá, že uvedený odbor od ledna 1993 vyplácí dávky W. P., že tento má obdržet pravidelný sociální příspěvek za březen a květen 1993 a že v roce 1992 obdržel příspěvek na bydlení. V potvrzení bylo mimo jiné upřesněno, že W. P. byl dříve uznán za osobu postiženou invaliditou druhého stupně a že stupeň jeho invalidity měl být lékaři opětovně posouzen v květnu Městský odbor sociální péče (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) v Gdyni dne 12. února 2004 na žádost polské vlády ohledně projednávané věci uvedl, že nájemcům stěžovatelky W. P., J. P., M. P. a J. W. nevyplácí žádné sociální dávky a že v posledních letech, tzn. od roku 1995, neobdrželi ze strany sociálních orgánů žádnou pomoc. 4. Výše regulovaného nájemného za metr čtverečný v Gdyni v letech , tak jak vyplývá z informací poskytnutých vládou 62. K otázce senátu ohledně výše částek, které stěžovatelka obdržela z titulu regulovaného nájemného od 10. října 1994, vláda uvedla, že jí nejsou známy podrobnosti o nájemném, které stěžovatelka v dané době vybrala. Poskytla však ukazatele používané Radou města Gdyně při určování výše regulovaného nájemného v podobných domech, jako je dům stěžovatelky. 63. Podle těchto informací bylo nájemné v prosinci roku 1994 stanoveno na 9,817 starých polských zlotých (PLZ) za jeden metr čtvereční; od ledna do listopadu 1995 na 1,04 PLN; od prosince 1995 do října 1996 na 2,11 PLN; od listopadu 1996 do prosince 1997 na 2,63 PLN; od ledna 1998 do ledna 1999 na 3,37 PLN; od února 1999 do ledna 2000 na 4,01 PLN; od února 2000 do února 2001 na 4,37 PLN a od dubna 2002 do října 2002 na 4,61 PLN. 64. Dne 10. října 2002 se stal vykonatelným nález Ústavního soudu ze dne 2. října 2002, což pronajímatelům umožnilo zvýšit nájemné za své byty až na 3 % hodnoty rekonstrukce bytů (viz 86, 102 až 104 a 113 níže). Od prosince 2002 do 30. června 2003 byl příslušný index pro přepočet hodnoty rekonstrukce bytů (viz také 75 a 85 níže) stanoven na 2 525,30 PLN. Od 1. července do 31. prosince 2003 pak činil 2 471,86 PLN. V roce 2004 byl index pro přepočet stanoven na 2 061,21 PLN. Jak uvedla vláda, hodnota rekonstrukce bytů v domě stěžovatelky byla vypočítána na základě těchto tří údajů: výše uvedená procentuální sazba 3 %, využitelná plocha bytů a příslušný index pro přepočet (2 061,21 PLN). Měsíční nájemné za jeden metr čtvereční v domě stěžovatelky odpovídalo 3 % indexu pro přepočet hodnoty rekonstrukce jednoho čtverečního metru děleno 12 měsíci (3 % x 2 061,21 PLN = 61,83 PLN/12), tedy přibližně 5,15 PLN za jeden metr čtvereční. S ohledem na využitelnou plochu domu, tak jak ji uvedla vláda, mohlo být maximální měsíční nájemné stanoveno na 1 009,40 PLN (5,15 PLN x 196 m²), vezme-li se však do úvahy plocha uvedená stěžovatelkou, mohla tato částka dosahovat až 1 285,08 PLN (5,15 PLN x 249,53 m²).

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC HAVELKA A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 23499/06) ROZSUDEK ŠTRASBURK 21. června 2007 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE VĚC FIALA proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 26141/03) ROZSUDEK ŠTRASBURK 18. července 2006 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 57325/00) ROZSUDEK ŠTRASBURK 13. listopadu 2007 Tento rozsudek je pravomocný. Může být předmětem

Více

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál nájemního bydlení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu V zájmu

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky

N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky N Á L E Z Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 dne 10. července 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část 50 Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Současná právní úprava vlastnictví bytů navazuje na předpoklady vytvořené v 125 odst. 1 občanského zákoníku,

Více

Důvodová zpráva I. Obecná část a) Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení

Důvodová zpráva I. Obecná část a) Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Důvodová zpráva I. Obecná část a) Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Východiskem právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů je občanský zákoník, který obsahuje v 118 úpravu

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 81/2012-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Všem stavebním úřadům Zlínského kraje datum Květen 2009 vyřizuje Miroslav Zeman Z á p i s z porady vedoucích stavebních úřadů Zlínského

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce David Švrček 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více